Klankbordgroep Leusden-Zuid. Advies inzake de herontwikkeling van de locaties Woelige Hoek/Loysder Hoek en Gymzaal Prinses Margrietlaan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankbordgroep Leusden-Zuid. Advies inzake de herontwikkeling van de locaties Woelige Hoek/Loysder Hoek en Gymzaal Prinses Margrietlaan."

Transcriptie

1 Klankbordgroep Leusden-Zuid Advies inzake de herontwikkeling van de locaties Woelige Hoek/Loysder Hoek en Gymzaal Prinses Margrietlaan. 26 oktober

2 Inhoud: 1. Inleiding 2. Klankbordgroep 3. Proces tot dusver 4. Reactie op gemeentelijke uitgangspunten 5. Uitgangspunten Klankbordgroep 6. Advies Zuidweide 7. Invulling locatie Gymzaal 8. Invulling locatie Woelige Hoek/Loysder Hoek 9. Samenvatting Bijlagen: a. 4 juli 2008 brief direct omwonenden Woelige Hoek/Loyserhoek b. 11 juli 2008 brief bewoners Arnhemseweg c. 24 januari 2010 schets en toelichting bewoners Arnhemseweg voor zover het betreft de Zuidweide en locatie Gymzaal d. 25 januari 2010 schetsen en toelichting klankbordgroepleden direct omwonend locatie Woelige Hoek/Loysderhoek voor zover het betreft de Woelige Hoek/Loysderhoek - Bestemmingsplan Leusden Zuid - Woonvisie Leusden

3 1. Inleiding In Leusden Zuid is de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk zeer groot. Wij waarderen het leefgenot in onze wijk, voelen ons onderling betrokken en zoeken graag constructief naar oplossingen als veranderingen zich voordoen. In juni 2008 werden wij uitgenodigd om suggesties voor de toekomstige invulling van vrijkomende locaties in onze wijk te doen. Dit heeft geresulteerd in een brief van 4 juli 2008 namens alle direct omwonenden van de locatie Woelige Hoek/Loysder Hoek (bijlage a) en een brief van 11 juli 2008 namens alle betrokken buurtbewoners van de Arnhemseweg.(bijlage b) Na een lange periode van stilte heeft de gemeente Leusden op 28 oktober 2009 een zeer druk bezochte informatieavond gehouden in de Korf om haar conceptvisie op diverse vrijkomende locaties in Leusden Zuid te presenteren. Tijdens deze avond is door Wethouder Salverda aangegeven dat de gemeente Leusden ons als bewoners van Leusden Zuid actief wil betrekken bij het maken van plannen voor de invulling van de vrijkomende locaties. Ook werd aangegeven dat de mening van ons als betrokken bewoners nadrukkelijk wordt meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming. Tijdens de voornoemde informatieavond zijn omwonenden opnieuw door de gemeente Leusden uitgenodigd een visie voor deze locaties te ontwikkelen en deel te nemen in een Klankbordgroep. De opdracht aan ons was om in samenspraak en zonder randvoorwaarden, met de gemeente Leusden met weloverwogen voorstellen te komen omtrent de invulling van de vrijkomende locaties. Deze opdracht is door wethouder Salverda tijdens de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep nog eens bevestigd en nadien door wethouder Oskam bij haar bezoek aan een bijeenkomst van de Klankbordgroep nog eens bekrachtigd. Voor u ligt het gevraagde advies van ons als Klankbordgroep omtrent de invulling/herontwikkeling van de vrijkomende locaties Woelige Hoek/Loysder Hoek en de Gymzaal Prinses Margrietlaan. In dit advies is niet alleen rekening gehouden met het bestemmingsplan voor Leusden Zuid, maar is ook duidelijk aansluiting gezocht met de gemeentelijke Woonvisie Citaat Woonvisie: p.14 Groen en ruim wonen in een dorpse omgeving met veel laagbouw zijn de belangrijkste kwaliteiten van wonen in Leusden. U dient dit advies als volgt te lezen: In de hoofdtekst staat het advies en de onderliggende analyse uitgewerkt. Daarnaast is een aantal relevante bijlagen toegevoegd. 3

4 2. Klankbordgroep De Klankbordgroep bestaat uit een groep van circa 20 omwonenden van de betrokken locaties. De meeste leden van de Klankbordgroep hebben daarbij vervolgens rechtstreeks contact met hun directe buurtgenoten. Het voor u liggende advies met achterliggende bijlagen is dan ook diverse malen met een bredere groep bewoners besproken dan er zitting hebben in de Klankbordgroep. Als Klankbordgroep zijn wij ervan overtuigd, dat het voorliggende advies groot draagvlak geniet bij de bewoners in Leusden Zuid. 3. Proces tot dusver Verloop Na de informatieavond in de Korf van oktober 2009 zijn de bewoners van Leusden Zuid in de gelegenheid gesteld zitting te nemen in een Klankbordgroep. De Klankbordgroep is in 2010 in totaal driemaal plenair bijeen geweest en wel op 13 januari, 10 maart en 23 augustus. Tijdens deze bijeenkomsten was van de gemeente Leusden een ambtelijke vertegenwoordiger aanwezig die nadrukkelijk deelnam aan het gesprek over de visie op de herontwikkeling van de voorliggende locaties. Een vertegenwoordiger van de WSL was voornamelijk als toehoorder aanwezig en heeft op onderdelen een toelichting gegeven op de visie van de WSL. De bijeenkomsten zijn geleid door een externe gespreksleider. Tijdens deze bijeenkomsten was er gelegenheid om standpunten en visies naar voren te brengen en deze af te stemmen op mede Klankbordgroepleden. In de derde bijeenkomst zijn aan de hand van maquettes gedachten over een mogelijke invulling van de genoemde locaties gevisualiseerd. Zoals tevoren tijdens deze bijeenkomst is gesteld mogen daaruit geen richtinggevende conclusies worden getrokken. Naast de bijeenkomsten van de Klankbordgroep hebben de leden onderling en met hun achterban diverse malen overleg gevoerd. Ons voorliggende advies is mede gebaseerd op de gesprekken die wij hebben gevoerd met de ambtelijke betrokkenen van de gemeente en de WSL. Wij hebben dan ook kunnen vaststellen dat ons advies realistisch is en op hoofdlijnen aansluit bij de ambtelijke visies van de gemeente en de WSL. De hoeveelheid denkkracht en energie die in het overleg tijdens de bijeenkomsten en de tussentijdse uitwerking is gaan zitten, bieden in onze beleving een zodanige basis dat er sprake is van een serieus en gedegen advies. 4

5 Ervaringen en verwachtingen In oktober 2009 werd gezegd, dat de Klankbordgroep elke zes weken bijeen zou komen. De verwachting die daarbij ontstond was dat naast het geduide tempo er meerdere bijeenkomsten zouden worden gehouden. Uiteindelijk is gebleken dat er in 2010 slechts drie bijeenkomsten zijn geweest met daarbij telkens een grote tussenperiode. Van de ambtelijk betrokkenen van de gemeente en de WSL hadden we een meer open communicatie en informatie verwacht. Bovendien hebben wij vanuit de gemeente de aansluiting op de gemeentelijke Woonvisie node gemist. Verder werd van de zijde van de gemeente en de WSL geen aandacht besteed aan de belangrijke ontwikkelingen welke zowel door het Kabinet, de VNG als door de gemeente in de Woonvisie aan de orde zijn gesteld over het onderwerp Bevolkingskrimp. Duidelijk is dat binnen een tijdsbestek van 15 jaar zes op de tien gemeenten in Nederland met de gevolgen daarvan te maken zullen krijgen. Gelet op de groeipotentie van Amersfoort is te verwachten dat Leusden daar zeker gevolgen van zal ervaren. Dit geldt zowel op het gebied van woningbouw, voorzieningen, arbeidsparticipatie als bevolkingsamenstelling (lees vergrijzing) (zie daarvoor ook het NIDI rapport uit 2009). Door wethouder Salverda is bij aanvang van het proces aangegeven dat het de Klankbordgroep vrij staat om zonder kaders adviezen aan te reiken voor de herontwikkeling van voornoemde locaties. De Klankbordgroep werd gedurende het proces geconfronteerd met de beperkende randvoorwaarden voor de herontwikkeling. Omdat dit haaks stond op de informatie die aan het begin van het proces werd gegeven was de Klankbordgroep hierdoor onaangenaam verrast en ontstond er verwarring tussen de Klankbordgroep en de ambtelijke betrokkene van de gemeente. Een in het oog springend voorbeeld betrof het financiële kader. Gedurende het proces bleek dat vanwege de bekostiging van het MFC Antares er een zwaarder planeconomisch resultaat aan de orde was dan was voorzien. Een extra complicerende factor was daarbij dat dit kader in combinatie met een voorzien woningbouwprogramma gedurende het proces ook niet expliciet helder is gemaakt. Een ander vervelend incident betrof de onduidelijkheid over het uitgangspunt rond de Zuidweide. Via het AD van 2 oktober 2009 moesten wij als inwoners van Leusden Zuid kennisnemen van de Zuidweide als vijfde bouwlocatie. Tijdens de bijeenkomst in de Korf op 28 oktober werd dit ook als zodanig gepresenteerd, ofschoon daar later tijdens de Klankbordgroepbijeenkomsten weer onduidelijkheid over ontstond. Tijdens alle bijeenkomsten bleek duidelijk dat er onder de bewoners van Leusden Zuid geen enkel draagvlak is voor bouwen in het groene parkgebied. Het is voor ons een gegeven dat het College van B&W en de Gemeenteraad een eigen verantwoordelijkheid hebben in de besluitvorming. Gelet op het proces dat wij tot dusver hebben doorlopen en de bestuurlijke toezeggingen die zijn gedaan, verwachten wij dat het voorliggende advies zwaar wordt meegewogen in de besluitvorming. 5

6 Aandachtspunten voor verbetering Zonder uitputtend te willen zijn heeft de Klankbordgroep de volgende suggesties voor het verbeteren van de communicatie en het verloop van het proces. Het dient bij aanvang helder te zijn welke kaders in het proces aan de orde zijn. Veranderingen op dit punt gedurende het proces zijn storend en schaden het onderlinge vertrouwen. Er dient bij aanvang helderheid te zijn welke informatie relevant kan zijn voor de inhoud van het advies van de Klankbordgroep. Denk daarbij aan relevante beleidsdocumenten en informatie die door mede Klankbordgroepleden in het verleden naar voren zijn gebracht. Er dient een duidelijkere planning te komen van de inbreng van de gemeente. Deze was in dit proces te ad hoc hetgeen leidde tot stilstand in het proces en onduidelijkheid over het verloop. De informatieverstrekking gedurende het proces vanuit het gemeentehuis dient zorgvuldiger te zijn. Niet alleen meer informatie over uitgangspunten, achterliggende beleidsvisies en planeconomische berekeningen, maar ook grotere zorgvuldigheid bij het doorgeven van informatie die bewoners in het proces hebben ingebracht. De verslaglegging dient onafhankelijk, zorgvuldiger en inhoudelijk beter toegespitst te zijn op de inbreng van de deelnemers tijdens de verschillende sessies. 4. Reactie op gemeentelijke uitgangspunten Bestemmingsplan Het vigerende bestemmingsplan Leusden Zuid is volgens de gemeente vooralsnog maatgevend voor de herontwikkeling van de voornoemde locaties. In onze advisering hebben we dit kader zo goed als mogelijk gevolgd. Tegelijkertijd hebben wij daarbij de inhoud van de gemeentelijke Woonvisie terdege betrokken. De Klankbordgroep heeft grote zorgen bij de te hanteren normen in dit bestemmingsplan; wij vragen ons sterk af of de maximale toepassing van de normen ten aanzien van goot- en nokhoogten en het bebouwingsoppervlak zullen leiden tot een invulling van de voornoemde locaties die aansluit bij de rest van de bebouwingstijl van het meer zuidelijk gedeelte van Leusden Zuid, waarin overwegend vrijstaande woningen en woningen in blokken van 2 onder 1 kap met een wat lagere bouwhoogte aanwezig zijn. Ontwikkeling MFC Antares Bij de ontwikkeling van de Tabaksteeg is aan de bewoners van Leusden Zuid toegezegd, dat ze er kwalitatief niet op achteruit zouden gaan. Ook wethouder Salverda sprak op 28 oktober 2009 tijdens de bewonersbijeenkomst in de Korf van een kwaliteitsslag voor Leusden Zuid. 6

7 Tot nog toe zijn we in het zuidelijk deel van de wijk er alleen maar slechter van geworden: scholen weg, winkels weg, buurthuis weg, bibliotheek weg, meer sluipverkeer, binnenkort de bus weg en daarmee staat de sociale betrokkenheid onder druk. De Klankbordgroep neemt echter kennis van de ontwikkeling van het nieuwe MFC Antares en accepteert node de consequentie dat scholen en maatschappelijke voorzieningen naar dit centrum verhuizen. Deze verhuizing mag echter niet tot consequentie hebben dat bij de herontwikkeling van voornoemde locaties geen andere functie dan woningbouw in overweging genomen kan worden. Daarom bepleit de Klankbordgroep dat bij de herontwikkeling van voornoemde locaties gezocht wordt naar de mogelijkheid tot het inrichten van een buurtontmoetingsplek, die een deel van het gemis van het verdwijnen van de Woelige Hoek kan opvangen. Van groot belang is dat dit deel van de wijk levendig blijft en er mogelijkheden zijn om de sociale cohesie in de wijk te versterken. Grondopbrengsten De Klankbordgroep heeft er begrip voor dat bij de herontwikkeling van de voornoemde locaties gestreefd wordt naar een kostendekkend planresultaat. Wij hebben er echter geen begrip voor wanneer tekorten van andere projecten elders in de gemeente mede worden afgewenteld op de locaties Woelige Hoek/Loysder Hoek en Gymzaal. Gezien de eerder gedane toezeggingen dringen wij er bij het College van B&W met klem op aan de Gemeenteraad voor te stellen de genomen beslissing om Leusden Zuid een extra bijdrage te laten leveren aan het MFC te heroverwegen. Kwaliteit moet voorop blijven staan. Het kan in onze beleving niet zo zijn dat omwille van het bekostigen van het nieuwe MFC Antares een zodanige financiële druk wordt gelegd op de herontwikkeling van de voornoemde locaties, dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. 5. Uitgangspunten Klankbordgroep Woonvisie De Klankbordgroep heeft als belangrijkste uitgangspunt de gemeentelijke Woonvisie genomen. Citaat: pagina 20 Woonvisie: Wat is dorps wonen? Een ruime opzet, kleinschaligheid, veel groen, veel laagbouwwoningen en diversiteit in woningtypen. Veel inwoners van Leusden vinden het prettig wonen in het dorp. Bij nieuwe ontwikkelingen is het daarom belangrijk niet de kip met de gouden eieren te slachten. Zoals eerder vermeld moet rekening worden gehouden met de ook voor Leusden op termijn onvermijdelijk optredende krimp van de bevolking met als gevolg vergrijzing, minder jongeren en een afname van arbeidsparticipatie. Daarom wordt in ons advies uitgegaan van toekomstgericht bouwen van kwalitatief goede woningen in een groene en ruime omgeving. 7

8 Citaat: Bijlagenboek bij Woonvisie pagina 27: Nog belangrijker dan de kwantitatieve behoefte is de kwalitatieve behoefte. Focus op grondgebonden woningen De Klankbordgroep adviseert de bouw van grondgebonden woningen met een sympathieke uitstraling, waarin jonge gezinnen (met kinderen) en actieve 55+-ers zich thuis voelen. Dit sluit aan bij de gemeentelijke Woonvisie Citaat: pagina 15 Woonvisie: De gezinnen zijn bepalend voor de identiteit van Leusden. Pagina 23: Leusden is een aantrekkelijke woonplaats voor gezinnen en zij zorgen voor een belangrijk deel voor de dorpse dynamiek. Leusden zet daarom in op gezinnen, nu en in de toekomst. Gelet op het tijdens de bijeenkomst van 10 maart 2010 door de gemeente Leusden aangereikte kader omtrent bouwoppervlak en mogelijk aantal te bouwen woningen, gaan wij als Klankbordgroep uit van maximaal 5 wooneenheden voor de locatie Gymzaal en 10 tot 15 wooneenheden voor de locatie Woelige Hoek/Loysder Hoek. Een woningblok met twee woonlagen achten wij op geen van beide locaties aanvaardbaar. Als doelgroep voor een dergelijk woonblok worden vaak jonge één- of tweepersoonshuishoudens aangehaald. Gelet op de gemeentelijke Woonvisie zijn beide locaties niet geschikt voor een dergelijke voorziening. Citaat: pagina 26 Woonvisie: Belangrijk uitgangspunt is, dat jongeren over het algemeen graag aan de rand van het centrum wonen bij vrienden en voorzieningen. Evenwichtige woondruk De Klankbordgroep acht het onjuist wanneer een onevenredig zware druk wordt gelegd op één van beide locaties. Wij adviseren met inachtneming van het bovenstaande een ongeveer gelijke woningdichtheid op de beide locaties te realiseren. Entree Leusden Zuid De Klankbordgroep wil het open karakter van de entree van Leusden Zuid handhaven en daarmee tevens de relatie tot de toegang van landgoed Den Treek benadrukken. De entree wordt gekenmerkt door de Dorpskerk als markant punt en enkele prachtige beeldbepalende bomen. Door het behouden van deze bomen, het benadrukken van de kerk als markant punt en het toepassen van de voorgestelde ruimtelijke structuur met grondgebonden woningen met een geringe bouwhoogte zal het karakter van de entree open en vriendelijk blijven en representatief zijn voor Leusden Zuid. Behoud groendepot Het huidige groendepot voorziet in een grote behoefte in de wijk. Het nadrukkelijke advies van de Klankbordgroep is dit groendepot te handhaven op de huidige locatie of een locatie te zoeken in de directe nabijheid daarvan. Het is volgens de Klankbordgroep eenvoudig een voorziening te treffen die illegale stort voorkomt. 8

9 Planuitwerking Bij de verdere uitwerking van de plannen dient de gemeente rekening te houden met het woongenot van de direct omwonenden. De Klankbordgroep adviseert om bij de verdere uitwerking van de plannen deze bewoners concreet bij deze uitwerking te betrekken en te bezien waar concrete wensen ten aanzien van behoud van uitzicht, bezonning en privacy kunnen worden afgestemd op het uiteindelijke bouwplan 6. Advies locatie Zuidweide Het groene parkgebied aan de Westzijde van Leusden Zuid is een essentieel onderdeel van de ruimtelijke structuur van de wijk. Het gebied is van grote waarde voor het woongenot en vormt een belangrijke plek voor de bewoners om zich te ontspannen en te spelen. De Zuidweide mag om deze reden dan ook niet worden bebouwd. Sterker nog: gelet op de sterke functie van dit gebied voor de woonkwaliteit van de wijk wordt dringend geadviseerd dit gebied op te waarderen en beter zichtbaar en toegankelijk te maken. Dit kan concreet door: 1. De ruimtelijke beleving van de entree tot dit gebied vanaf de Prinses Margrietlaan te versterken (zowel qua zichtlijnen als inrichting van de openbare ruimte). 2. De speelvoorzieningen te renoveren en een verhard speelveld voor diverse groepen jongeren aan te leggen. Daarnaast pleiten wij ervoor om de informele toegangen vanuit de woningen/tuinen aan de Arnhemseweg naar deze locatie te formaliseren, om daarmee het toezicht en de sociale veiligheid op deze locatie te vergroten. Voorts willen wij erop wijzen, dat de Zuidweide niet valt onder de gebieden in het bestemmingsplan Leusden Zuid, waarop de wijzigingsbevoegdheid van kracht is. Het advies voor deze locatie is reeds eerder in een brief aan de gemeente neergelegd (zie bijlage c) en breed uitgesproken tijdens de informatieavond in de Korf van oktober Invulling locatie Gymzaal Bebouwingsstructuur Voor deze locatie adviseert de Klankbordgroep een kleinschalig woonprogramma van maximaal 5 grondgebonden koopwoningen omdat dit het meest correspondeert met de omliggende ruimtelijke structuur van de locatie. Indien het groendepot op deze locatie wordt gerealiseerd, dan kan slechts sprake zijn van vier grondgebonden woningen. De grondgebonden woningen kunnen worden gerealiseerd in de vorm van zogenoemde twee of driekappers, dan wel door middel van vrijstaande woningen. 9

10 De gekozen opzet voor de invulling van de locatie is ingebracht en toegelicht tijdens de Klankbordgroep bijeenkomst van 10 maart 2010 (zie bijlage c). De Klankbordgroep is van mening dat deze opzet grotendeels overeenkomt met de visie en analyse zoals die door bureau van Zwieten is getoond. De goothoogten voor de woningen op deze locatie dienen te corresponderen met de woningen in de nabije omgeving. Daarbij dient nog eens extra rekening te worden gehouden met de privacy van de woningen aan de achterzijde van de locatie. Gelet op het bovenstaande merken wij nog eens op dat de bouwhoogte voor deze locatie lager zal zijn dan hetgeen wordt toegestaan in het vigerende bestemmingsplan. Om het aspect privacy nog eens extra te waarborgen en om het groene karakter van de locatie te behouden, stelt de Klankbordgroep voor de bestaande groenstructuur zo veel als mogelijk te handhaven, dan wel terug te laten komen in de kavelinrichting. Doelgroepen Hierbij benadrukken wij nog eens een keer de uitgangspunten uit de Woonvisie: Leusden zet daarom in op gezinnen, nu en in de toekomst. Ontsluiting en parkeren Het parkeren dient op eigen terrein te worden opgelost. In het verlengde van het advies omtrent de inrichting van de locatie Zuidweide dient de opzet van de inrichting van deze locatie zodanig te zijn dat een goede zichtlijn ontstaat met het parkgebied. Aandachtspunt Bij de nadere uitwerking van de plannen voor deze locatie vragen wij aandacht voor de mogelijke bestendiging van de bestaande achteruitgangen van Arnhemseweg 61 en Invulling locatie Woelige Hoek/Loysder Hoek Bebouwingsstructuur Ten aanzien van deze locatie adviseert de Klankbordgroep een hofstructuur met ongeveer 10 tot 15 grondgebonden woningen. Daarbij adviseert de Klankbordgroep de door omwonenden ingebrachte bijdrage, welke zowel op schrift als schetsmatig op schaal is verduidelijkt, op hoofdlijnen te volgen (zie bijlage d). Deze bijdrage is ingebracht en toegelicht tijdens de Klankbordgroep bijeenkomst van 10 maart In de beleving van de Klankbordgroep past de opzet van een hofstructuur, waarbij het parkeren aan de binnenzijde van het hof wordt opgelost, zeer goed bij het karakter van de wijk. Deze zienswijze stemt overeen met die van het bureau van Zwieten. Ten opzichte van de analyse van het bureau van Zwieten wordt in ieder geval één wijziging voorgesteld. Gestapelde bouw (een woonblok met twee woonlagen) aan de Prinses Irenelaan acht de Klankbordgroep onaanvaardbaar en niet passend in de opzet van de wijk en bovendien niet geschikt voor de in de Woonvisie aangeduide doelgroep(en). 10

11 Een passende uitwerking van de bebouwingstructuur zijn grondgebonden woningen, maximaal als zogenoemde driekapper uit te voeren. Een dergelijke uitwerking past zeer goed bij de opzet van dit gedeelte van de wijk. De in het Bestemmingsplan toegestane maximale goot- en nokhoogten passen niet bij de omliggende woningen en moeten daarom vermeden worden. Om toch tot een goede invulling te komen van de locatie adviseert de Klankbordgroep daarom woningen met een verlaagde gootlijn aan de straatzijde en een maximale bouwhoogte die lager ligt dan toegestaan. Ter info:beatrixlaan resp.4/6meter en Pr.Irenelaan 5.35/8.20 meter. De Klankbordgroep adviseert toekomstgericht bouwen van kwalitatief goede woningen met een sympathieke uitstraling in een ruime omgeving. Doelgroepen Ook voor deze locatie adviseert de Klankbordgroep de gemeentelijke Woonvisie te volgen. Daarnaast wordt geadviseerd koopwoningen te realiseren. Niet alleen vanwege de voorziene opbrengstpotentie, maar ook vanwege de ervaring dat de uitstraling van koopwoningen een hogere kwaliteit kent en beter past bij de omliggende woningen. Ontsluiting en parkeren De ontsluiting voor auto s van deze locatie dient aan de Prinses Margrietlaan te worden gerealiseerd. Voor fietsers/voetgangers zal aan de Koningin Beatrixlaan een doorgang mogelijk gemaakt moeten worden. Om de parkeerdruk op het zuidelijk deel van de wijk niet verder te verhogen zal parkeren binnen de nieuwe bebouwing in een hofstructuur noodzakelijk zijn. Daarbij dient uitgegaan te worden van de algemeen gehanteerde parkeernorm van 1.7. Planuitwerking Bij de verdere uitwerking van de plannen dient de gemeente rekening te houden met het woongenot van de direct omwonenden. De Klankbordgroep adviseert om bij de verdere uitwerking van de plannen deze bewoners concreet bij deze uitwerking te betrekken en te bezien waar concrete wensen ten aanzien van behoud van uitzicht, bezonning en privacy kunnen worden afgestemd op het uiteindelijke bouwplan. Aandachtspunten Prinses Irenelaan 3 Als reactie op de zienswijze betreffende het Bestemmingsplan Leusden Zuid, is door het College van B&W toegezegd om aan de westzijde het bouwblok van de Woelige Hoek te verkleinen. De plankaart is daarop aangepast. (zie raadsvoorstel 11 maart 2004) Kon.Beatrixlaan 15 De Klankbordgroep adviseert dit pand op te nemen in het totale project. Omdat dit pand reeds te koop staat, is er een mooie kans om in combinatie met de er naast gelegen groenstrook, te komen tot een rendabele herontwikkeling die uiteindelijk leidt tot een meer harmonisch geheel van de totale locatie. 11

12 9. Samenvatting De Klankbordgroep komt op grond van haar analyse, het onderlinge overleg en de klankbordgroep bijeenkomsten met ambtelijke betrokkenen van gemeente en WSL tot het volgende advies: 1. Als uitgangspunt voor de herontwikkeling dient de gemeentelijke Woonvisie en het vigerende Bestemmingsplan Leusden Zuid te worden gehanteerd. 2. Omwille van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk, is het van groot belang dat niet alleen ruimte wordt geboden voor de functie wonen, maar dat ook ruimte wordt geschapen voor recreëren en ontmoeten. 3. Bij het vormgeven van de functie wonen dient, conform de gemeentelijke Woonvisie, de nadruk te liggen op dorps wonen, waarbij een mix van doelgroepen wordt bediend. 4. Gelet op de bestaande ruimtelijke structuur in Leusden Zuid, is een groene openbare ruimte en het behoud van bomen van essentieel belang. 5. Er dient geen bebouwing te komen op de Zuidweide. Dit gebied is van onschatbare waarde als recreatie en ontmoetingsplek voor jong en oud in de wijk. De potentie van deze locatie kan in dit kader wel versterkt worden, door het verbeteren van de inrichting en speelvoorzieningen. 6. Voor de locatie Gymzaal wordt een kleinschalig woonprogramma met maximaal 5 grondgebonden woningen geadviseerd in een zodanige opzet dat een goede zichtlijn blijft bestaan naar het achterliggende parkgebied (4 woningen indien het groendepot op deze locatie wordt gerealiseerd). 7. Voor de locatie Woelige Hoek/Loysder Hoek wordt een hofstructuur geadviseerd met 10 tot 15 grondgebonden eengezinswoningen, waarbij gelet wordt op toekomstgericht bouwen van kwalitatief goede woningen met een sympathieke uitstraling in een ruime omgeving. 8. De Klankbordgroep adviseert het open karakter van de entree van Leusden Zuid te handhaven door het toepassen van de voorgestelde ruimtelijke structuur met enkele grondgebonden woningen met een geringe bouwhoogte en het behoud van de prachtige beeldbepalende bomen. 9. Gelet op de ruimtelijke structuur zoals die ook door bureau van Zwieten wordt geduid, bieden geen van beide locaties ruimte voor een woningblok met twee woonlagen. 10. Er dient te worden voorkomen, dat op één van beide locaties een onevenredige woondruk ontstaat. 11. Ten aanzien van de verdere planuitwerking dienen goot- en nokhoogten in overeenstemming te zijn met de bestaande omringende bebouwing. Tevens dient het parkeren op eigen terrein te worden opgelost. De oplossingsrichtingen die in 12

13 dit kader door bureau van Zwieten worden voorgedragen kunnen daarbij leidend zijn. 12. Het huidige groendepot voorziet in een grote behoefte en dient te worden behouden en ingepast in de voorziene herontwikkeling, dan wel in de directe omgeving. 13. De Klankbordgroep streeft naar financieel realistische plannen. Om die reden sluit het geadviseerde programma en de gekozen opzet zo goed als mogelijk aan bij de planeconomische kaders die de ambtelijke betrokkenen van gemeente en WSL naar voren hebben gebracht. De Klankbordgroep is daarbij echter wel kritisch en vindt dat deze kaders niet ten koste van de kwaliteit mogen gaan. 14. Vanwege het veelvuldige overleg met en terugkoppeling naar de medebewoners kent het voorliggende advies een groot draagvlak in de wijk. 15. De Klankbordgroep heeft grote waardering voor het feit dat de bewoners van Leusden Zuid een advies mogen uitbrengen over de directe leefomgeving. Gelet echter op de diverse ervaringen in de communicatie met de gemeente is er een broos vertrouwen dat het voorliggende advies volwaardig wordt meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming. Ondanks dit broze vertrouwen heeft de Klankbordgroep getracht een zo constructief mogelijke houding aan te nemen en heeft ze veel energie gestoken in het voorliggende advies en de onderliggende analyse. De Klankbordgroep ziet dan ook uit naar een constructief vervolg van de planontwikkeling en wenst daarbij zo veel als mogelijk betrokken te blijven. 13

14 bijlage a brief 4 juli 2008 direct omwonenden Woelige Hoek / Loysderhoek 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 bijlage b brief 11 juli 2008 bewoners Arnhemseweg 19

20 20

21 21

22 22

23 bijlage c 24 januari 2010 schets en toelichting bewoners Arnhemseweg 23

24 24

25 25

26 26

27 bijlage d 25 januari 2010 schets en toelichting klankbordgroepleden direct omwonend aan locatie Woelige Hoek/Loysderhoek 27

28 Leusden, 25 januari 2010 t.a.v. de Heer B. Fruggink Als leden van de Klankbordgroep sturen we hierbij op uw verzoek een schets in voor de bouwlocaties Woelige Hoek en Gymzaal in Leusden Zuid. In deze schets hebben we rekening gehouden met het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan voor Leusden Zuid. Voorts hebben wij de Woonvisie als leidraad genomen. Uitgangpunt voor deze schets is geweest de brief van 4 juli 2008 aan het college, die is geschreven en ondertekend door alle direct omwonenden van de locatie Woelige Hoek, waarin wij onze suggesties voor de invulling naar voren hebben gebracht. Toelichting locatie Woelige Hoek: - Ontsluiting aan de Margrietlaan, dichtbij de Arnhemseweg. - Fietsers doorgang aan de Beatrixlaan. - Parkeergelegenheid uitgaaande van 1.7 per huishouden huizen 2 onder 1 kap voor diverse doelgroepen zoals jonge gezinnen en actieve senioren. - 2 duurdere woningen met garage met tuinen op het zuiden, waardoor de entree van Leusden zuid ruim en groen blijft. - Zo mogelijk levensloopbestendige huizen - Voldoende groen en behoud bomen - Bouwhoogte aansluitend bij overige woningen Ter informatie: Irenelaan nr.2 & 3 goot 5.35 nok 8.20 Beatrixlaan Met vriendelijke groet, Hr. Q. van Woerdekom Mevr. A. van Woerdekom Mede namens mede klankbordgroepleden: Hr. A. van Leeuwen Mevr. D. de Jong Mevr. J. Holtvlüwer Hr. G. Stein Hr. J.F. de Rooij Mevr. M.L.Y. de Rooij 28

29 29

30 30

Bestemmingsplan Steenwijk Vijverhof

Bestemmingsplan Steenwijk Vijverhof Reactienota zienswijze Bestemmingsplan Steenwijk Vijverhof Vastgesteld door de gemeenteraad van Steenwijkerland op 30 oktober 2012 REO / hklo september 2012 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 3 2. Ontvankelijkheid

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 1.1 Proces dorpsvisie Rolde 4 1.2 Uitgangspunten dorpsvisie voor het centrum 4 1.3 Klankbordgroep 5 1.4 Concept centrumvisie en plannen

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

1 Sittard. Zuid. in de. Lift. Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties

1 Sittard. Zuid. in de. Lift. Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties 1 Sittard Zuid in de Lift Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties 2 3 Sittard-Zuid in de lift - Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties Ambitiedocument TASs is een co-productie

Nadere informatie

Regio Kop van Noord-Holland. Regionaal Actie Programma Afspraken over de woningproductie in de regio

Regio Kop van Noord-Holland. Regionaal Actie Programma Afspraken over de woningproductie in de regio Regio Kop van Noord-Holland Regionaal Actie Programma Afspraken over de woningproductie in de regio zoals door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Den

Nadere informatie

GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE

GESCAND  BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE Gemeente Waterland 1 3 MRT 2012 GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw i Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten Gemeente Waalwijk Woonvisie 2010-2019 Over woonlasten en lusten 12 mei 2009 Projectnr. 867.72 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Rapportage. Inventarisatie Woonwensen Ouderen. Schijndel

Rapportage. Inventarisatie Woonwensen Ouderen. Schijndel 180 160 140 120 100 80 Rapportage Inventarisatie Woonwensen Ouderen Schijndel 60 40 20 Anders Buitengebied Plein Beemd Wijbosch Boschweg NO 0 Boschweg ZW Borne v rijs taande 1/2 v rijs taand rijtjes w

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

Woonvisie 2011-2016 Gemeente Oosterhout

Woonvisie 2011-2016 Gemeente Oosterhout Woonvisie 2011-2016 Gemeente Oosterhout Vastgesteld door de gemeenteraad van Oosterhout op 15 november 2011 2 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Inleiding...5 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt in

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

gemeente Steenbergen 9 oktober 2014 Onderwerp Vaststelling hoofduitgangspunten Woonvisie Steenbergen; 9 september 2014 Aan de raad,

gemeente Steenbergen 9 oktober 2014 Onderwerp Vaststelling hoofduitgangspunten Woonvisie Steenbergen; 9 september 2014 Aan de raad, gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Raadsvergadering 9 oktober 2014 Agendanummer Onderwerp Vaststelling hoofduitgangspunten Woonvisie Steenbergen; 9 september

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F010473 7021 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer

Vermeerzaal 1.03. Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer OVERZICHT De Raad 24-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 AMERSFOORT VERNIEUWT OP HET PLEIN VERVALT Op dinsdag 24 april staan de concept-ontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt op de raadsagenda

Nadere informatie

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder RO Onderwerp Resultaten haalbaarheidsonderzoek jongerenhuisvesting Klieverink Datum 10 december 2014 Aanleiding

Nadere informatie

Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 2020

Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 2020 Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 2020 Ontwerp 20 augustus 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Totstandkoming 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Evaluatie Woonvisie 2010 2015 4 3. Stiens

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie