Klankbordgroep Leusden-Zuid. Advies inzake de herontwikkeling van de locaties Woelige Hoek/Loysder Hoek en Gymzaal Prinses Margrietlaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankbordgroep Leusden-Zuid. Advies inzake de herontwikkeling van de locaties Woelige Hoek/Loysder Hoek en Gymzaal Prinses Margrietlaan."

Transcriptie

1 Klankbordgroep Leusden-Zuid Advies inzake de herontwikkeling van de locaties Woelige Hoek/Loysder Hoek en Gymzaal Prinses Margrietlaan. 26 oktober

2 Inhoud: 1. Inleiding 2. Klankbordgroep 3. Proces tot dusver 4. Reactie op gemeentelijke uitgangspunten 5. Uitgangspunten Klankbordgroep 6. Advies Zuidweide 7. Invulling locatie Gymzaal 8. Invulling locatie Woelige Hoek/Loysder Hoek 9. Samenvatting Bijlagen: a. 4 juli 2008 brief direct omwonenden Woelige Hoek/Loyserhoek b. 11 juli 2008 brief bewoners Arnhemseweg c. 24 januari 2010 schets en toelichting bewoners Arnhemseweg voor zover het betreft de Zuidweide en locatie Gymzaal d. 25 januari 2010 schetsen en toelichting klankbordgroepleden direct omwonend locatie Woelige Hoek/Loysderhoek voor zover het betreft de Woelige Hoek/Loysderhoek - Bestemmingsplan Leusden Zuid - Woonvisie Leusden

3 1. Inleiding In Leusden Zuid is de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk zeer groot. Wij waarderen het leefgenot in onze wijk, voelen ons onderling betrokken en zoeken graag constructief naar oplossingen als veranderingen zich voordoen. In juni 2008 werden wij uitgenodigd om suggesties voor de toekomstige invulling van vrijkomende locaties in onze wijk te doen. Dit heeft geresulteerd in een brief van 4 juli 2008 namens alle direct omwonenden van de locatie Woelige Hoek/Loysder Hoek (bijlage a) en een brief van 11 juli 2008 namens alle betrokken buurtbewoners van de Arnhemseweg.(bijlage b) Na een lange periode van stilte heeft de gemeente Leusden op 28 oktober 2009 een zeer druk bezochte informatieavond gehouden in de Korf om haar conceptvisie op diverse vrijkomende locaties in Leusden Zuid te presenteren. Tijdens deze avond is door Wethouder Salverda aangegeven dat de gemeente Leusden ons als bewoners van Leusden Zuid actief wil betrekken bij het maken van plannen voor de invulling van de vrijkomende locaties. Ook werd aangegeven dat de mening van ons als betrokken bewoners nadrukkelijk wordt meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming. Tijdens de voornoemde informatieavond zijn omwonenden opnieuw door de gemeente Leusden uitgenodigd een visie voor deze locaties te ontwikkelen en deel te nemen in een Klankbordgroep. De opdracht aan ons was om in samenspraak en zonder randvoorwaarden, met de gemeente Leusden met weloverwogen voorstellen te komen omtrent de invulling van de vrijkomende locaties. Deze opdracht is door wethouder Salverda tijdens de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep nog eens bevestigd en nadien door wethouder Oskam bij haar bezoek aan een bijeenkomst van de Klankbordgroep nog eens bekrachtigd. Voor u ligt het gevraagde advies van ons als Klankbordgroep omtrent de invulling/herontwikkeling van de vrijkomende locaties Woelige Hoek/Loysder Hoek en de Gymzaal Prinses Margrietlaan. In dit advies is niet alleen rekening gehouden met het bestemmingsplan voor Leusden Zuid, maar is ook duidelijk aansluiting gezocht met de gemeentelijke Woonvisie Citaat Woonvisie: p.14 Groen en ruim wonen in een dorpse omgeving met veel laagbouw zijn de belangrijkste kwaliteiten van wonen in Leusden. U dient dit advies als volgt te lezen: In de hoofdtekst staat het advies en de onderliggende analyse uitgewerkt. Daarnaast is een aantal relevante bijlagen toegevoegd. 3

4 2. Klankbordgroep De Klankbordgroep bestaat uit een groep van circa 20 omwonenden van de betrokken locaties. De meeste leden van de Klankbordgroep hebben daarbij vervolgens rechtstreeks contact met hun directe buurtgenoten. Het voor u liggende advies met achterliggende bijlagen is dan ook diverse malen met een bredere groep bewoners besproken dan er zitting hebben in de Klankbordgroep. Als Klankbordgroep zijn wij ervan overtuigd, dat het voorliggende advies groot draagvlak geniet bij de bewoners in Leusden Zuid. 3. Proces tot dusver Verloop Na de informatieavond in de Korf van oktober 2009 zijn de bewoners van Leusden Zuid in de gelegenheid gesteld zitting te nemen in een Klankbordgroep. De Klankbordgroep is in 2010 in totaal driemaal plenair bijeen geweest en wel op 13 januari, 10 maart en 23 augustus. Tijdens deze bijeenkomsten was van de gemeente Leusden een ambtelijke vertegenwoordiger aanwezig die nadrukkelijk deelnam aan het gesprek over de visie op de herontwikkeling van de voorliggende locaties. Een vertegenwoordiger van de WSL was voornamelijk als toehoorder aanwezig en heeft op onderdelen een toelichting gegeven op de visie van de WSL. De bijeenkomsten zijn geleid door een externe gespreksleider. Tijdens deze bijeenkomsten was er gelegenheid om standpunten en visies naar voren te brengen en deze af te stemmen op mede Klankbordgroepleden. In de derde bijeenkomst zijn aan de hand van maquettes gedachten over een mogelijke invulling van de genoemde locaties gevisualiseerd. Zoals tevoren tijdens deze bijeenkomst is gesteld mogen daaruit geen richtinggevende conclusies worden getrokken. Naast de bijeenkomsten van de Klankbordgroep hebben de leden onderling en met hun achterban diverse malen overleg gevoerd. Ons voorliggende advies is mede gebaseerd op de gesprekken die wij hebben gevoerd met de ambtelijke betrokkenen van de gemeente en de WSL. Wij hebben dan ook kunnen vaststellen dat ons advies realistisch is en op hoofdlijnen aansluit bij de ambtelijke visies van de gemeente en de WSL. De hoeveelheid denkkracht en energie die in het overleg tijdens de bijeenkomsten en de tussentijdse uitwerking is gaan zitten, bieden in onze beleving een zodanige basis dat er sprake is van een serieus en gedegen advies. 4

5 Ervaringen en verwachtingen In oktober 2009 werd gezegd, dat de Klankbordgroep elke zes weken bijeen zou komen. De verwachting die daarbij ontstond was dat naast het geduide tempo er meerdere bijeenkomsten zouden worden gehouden. Uiteindelijk is gebleken dat er in 2010 slechts drie bijeenkomsten zijn geweest met daarbij telkens een grote tussenperiode. Van de ambtelijk betrokkenen van de gemeente en de WSL hadden we een meer open communicatie en informatie verwacht. Bovendien hebben wij vanuit de gemeente de aansluiting op de gemeentelijke Woonvisie node gemist. Verder werd van de zijde van de gemeente en de WSL geen aandacht besteed aan de belangrijke ontwikkelingen welke zowel door het Kabinet, de VNG als door de gemeente in de Woonvisie aan de orde zijn gesteld over het onderwerp Bevolkingskrimp. Duidelijk is dat binnen een tijdsbestek van 15 jaar zes op de tien gemeenten in Nederland met de gevolgen daarvan te maken zullen krijgen. Gelet op de groeipotentie van Amersfoort is te verwachten dat Leusden daar zeker gevolgen van zal ervaren. Dit geldt zowel op het gebied van woningbouw, voorzieningen, arbeidsparticipatie als bevolkingsamenstelling (lees vergrijzing) (zie daarvoor ook het NIDI rapport uit 2009). Door wethouder Salverda is bij aanvang van het proces aangegeven dat het de Klankbordgroep vrij staat om zonder kaders adviezen aan te reiken voor de herontwikkeling van voornoemde locaties. De Klankbordgroep werd gedurende het proces geconfronteerd met de beperkende randvoorwaarden voor de herontwikkeling. Omdat dit haaks stond op de informatie die aan het begin van het proces werd gegeven was de Klankbordgroep hierdoor onaangenaam verrast en ontstond er verwarring tussen de Klankbordgroep en de ambtelijke betrokkene van de gemeente. Een in het oog springend voorbeeld betrof het financiële kader. Gedurende het proces bleek dat vanwege de bekostiging van het MFC Antares er een zwaarder planeconomisch resultaat aan de orde was dan was voorzien. Een extra complicerende factor was daarbij dat dit kader in combinatie met een voorzien woningbouwprogramma gedurende het proces ook niet expliciet helder is gemaakt. Een ander vervelend incident betrof de onduidelijkheid over het uitgangspunt rond de Zuidweide. Via het AD van 2 oktober 2009 moesten wij als inwoners van Leusden Zuid kennisnemen van de Zuidweide als vijfde bouwlocatie. Tijdens de bijeenkomst in de Korf op 28 oktober werd dit ook als zodanig gepresenteerd, ofschoon daar later tijdens de Klankbordgroepbijeenkomsten weer onduidelijkheid over ontstond. Tijdens alle bijeenkomsten bleek duidelijk dat er onder de bewoners van Leusden Zuid geen enkel draagvlak is voor bouwen in het groene parkgebied. Het is voor ons een gegeven dat het College van B&W en de Gemeenteraad een eigen verantwoordelijkheid hebben in de besluitvorming. Gelet op het proces dat wij tot dusver hebben doorlopen en de bestuurlijke toezeggingen die zijn gedaan, verwachten wij dat het voorliggende advies zwaar wordt meegewogen in de besluitvorming. 5

6 Aandachtspunten voor verbetering Zonder uitputtend te willen zijn heeft de Klankbordgroep de volgende suggesties voor het verbeteren van de communicatie en het verloop van het proces. Het dient bij aanvang helder te zijn welke kaders in het proces aan de orde zijn. Veranderingen op dit punt gedurende het proces zijn storend en schaden het onderlinge vertrouwen. Er dient bij aanvang helderheid te zijn welke informatie relevant kan zijn voor de inhoud van het advies van de Klankbordgroep. Denk daarbij aan relevante beleidsdocumenten en informatie die door mede Klankbordgroepleden in het verleden naar voren zijn gebracht. Er dient een duidelijkere planning te komen van de inbreng van de gemeente. Deze was in dit proces te ad hoc hetgeen leidde tot stilstand in het proces en onduidelijkheid over het verloop. De informatieverstrekking gedurende het proces vanuit het gemeentehuis dient zorgvuldiger te zijn. Niet alleen meer informatie over uitgangspunten, achterliggende beleidsvisies en planeconomische berekeningen, maar ook grotere zorgvuldigheid bij het doorgeven van informatie die bewoners in het proces hebben ingebracht. De verslaglegging dient onafhankelijk, zorgvuldiger en inhoudelijk beter toegespitst te zijn op de inbreng van de deelnemers tijdens de verschillende sessies. 4. Reactie op gemeentelijke uitgangspunten Bestemmingsplan Het vigerende bestemmingsplan Leusden Zuid is volgens de gemeente vooralsnog maatgevend voor de herontwikkeling van de voornoemde locaties. In onze advisering hebben we dit kader zo goed als mogelijk gevolgd. Tegelijkertijd hebben wij daarbij de inhoud van de gemeentelijke Woonvisie terdege betrokken. De Klankbordgroep heeft grote zorgen bij de te hanteren normen in dit bestemmingsplan; wij vragen ons sterk af of de maximale toepassing van de normen ten aanzien van goot- en nokhoogten en het bebouwingsoppervlak zullen leiden tot een invulling van de voornoemde locaties die aansluit bij de rest van de bebouwingstijl van het meer zuidelijk gedeelte van Leusden Zuid, waarin overwegend vrijstaande woningen en woningen in blokken van 2 onder 1 kap met een wat lagere bouwhoogte aanwezig zijn. Ontwikkeling MFC Antares Bij de ontwikkeling van de Tabaksteeg is aan de bewoners van Leusden Zuid toegezegd, dat ze er kwalitatief niet op achteruit zouden gaan. Ook wethouder Salverda sprak op 28 oktober 2009 tijdens de bewonersbijeenkomst in de Korf van een kwaliteitsslag voor Leusden Zuid. 6

7 Tot nog toe zijn we in het zuidelijk deel van de wijk er alleen maar slechter van geworden: scholen weg, winkels weg, buurthuis weg, bibliotheek weg, meer sluipverkeer, binnenkort de bus weg en daarmee staat de sociale betrokkenheid onder druk. De Klankbordgroep neemt echter kennis van de ontwikkeling van het nieuwe MFC Antares en accepteert node de consequentie dat scholen en maatschappelijke voorzieningen naar dit centrum verhuizen. Deze verhuizing mag echter niet tot consequentie hebben dat bij de herontwikkeling van voornoemde locaties geen andere functie dan woningbouw in overweging genomen kan worden. Daarom bepleit de Klankbordgroep dat bij de herontwikkeling van voornoemde locaties gezocht wordt naar de mogelijkheid tot het inrichten van een buurtontmoetingsplek, die een deel van het gemis van het verdwijnen van de Woelige Hoek kan opvangen. Van groot belang is dat dit deel van de wijk levendig blijft en er mogelijkheden zijn om de sociale cohesie in de wijk te versterken. Grondopbrengsten De Klankbordgroep heeft er begrip voor dat bij de herontwikkeling van de voornoemde locaties gestreefd wordt naar een kostendekkend planresultaat. Wij hebben er echter geen begrip voor wanneer tekorten van andere projecten elders in de gemeente mede worden afgewenteld op de locaties Woelige Hoek/Loysder Hoek en Gymzaal. Gezien de eerder gedane toezeggingen dringen wij er bij het College van B&W met klem op aan de Gemeenteraad voor te stellen de genomen beslissing om Leusden Zuid een extra bijdrage te laten leveren aan het MFC te heroverwegen. Kwaliteit moet voorop blijven staan. Het kan in onze beleving niet zo zijn dat omwille van het bekostigen van het nieuwe MFC Antares een zodanige financiële druk wordt gelegd op de herontwikkeling van de voornoemde locaties, dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. 5. Uitgangspunten Klankbordgroep Woonvisie De Klankbordgroep heeft als belangrijkste uitgangspunt de gemeentelijke Woonvisie genomen. Citaat: pagina 20 Woonvisie: Wat is dorps wonen? Een ruime opzet, kleinschaligheid, veel groen, veel laagbouwwoningen en diversiteit in woningtypen. Veel inwoners van Leusden vinden het prettig wonen in het dorp. Bij nieuwe ontwikkelingen is het daarom belangrijk niet de kip met de gouden eieren te slachten. Zoals eerder vermeld moet rekening worden gehouden met de ook voor Leusden op termijn onvermijdelijk optredende krimp van de bevolking met als gevolg vergrijzing, minder jongeren en een afname van arbeidsparticipatie. Daarom wordt in ons advies uitgegaan van toekomstgericht bouwen van kwalitatief goede woningen in een groene en ruime omgeving. 7

8 Citaat: Bijlagenboek bij Woonvisie pagina 27: Nog belangrijker dan de kwantitatieve behoefte is de kwalitatieve behoefte. Focus op grondgebonden woningen De Klankbordgroep adviseert de bouw van grondgebonden woningen met een sympathieke uitstraling, waarin jonge gezinnen (met kinderen) en actieve 55+-ers zich thuis voelen. Dit sluit aan bij de gemeentelijke Woonvisie Citaat: pagina 15 Woonvisie: De gezinnen zijn bepalend voor de identiteit van Leusden. Pagina 23: Leusden is een aantrekkelijke woonplaats voor gezinnen en zij zorgen voor een belangrijk deel voor de dorpse dynamiek. Leusden zet daarom in op gezinnen, nu en in de toekomst. Gelet op het tijdens de bijeenkomst van 10 maart 2010 door de gemeente Leusden aangereikte kader omtrent bouwoppervlak en mogelijk aantal te bouwen woningen, gaan wij als Klankbordgroep uit van maximaal 5 wooneenheden voor de locatie Gymzaal en 10 tot 15 wooneenheden voor de locatie Woelige Hoek/Loysder Hoek. Een woningblok met twee woonlagen achten wij op geen van beide locaties aanvaardbaar. Als doelgroep voor een dergelijk woonblok worden vaak jonge één- of tweepersoonshuishoudens aangehaald. Gelet op de gemeentelijke Woonvisie zijn beide locaties niet geschikt voor een dergelijke voorziening. Citaat: pagina 26 Woonvisie: Belangrijk uitgangspunt is, dat jongeren over het algemeen graag aan de rand van het centrum wonen bij vrienden en voorzieningen. Evenwichtige woondruk De Klankbordgroep acht het onjuist wanneer een onevenredig zware druk wordt gelegd op één van beide locaties. Wij adviseren met inachtneming van het bovenstaande een ongeveer gelijke woningdichtheid op de beide locaties te realiseren. Entree Leusden Zuid De Klankbordgroep wil het open karakter van de entree van Leusden Zuid handhaven en daarmee tevens de relatie tot de toegang van landgoed Den Treek benadrukken. De entree wordt gekenmerkt door de Dorpskerk als markant punt en enkele prachtige beeldbepalende bomen. Door het behouden van deze bomen, het benadrukken van de kerk als markant punt en het toepassen van de voorgestelde ruimtelijke structuur met grondgebonden woningen met een geringe bouwhoogte zal het karakter van de entree open en vriendelijk blijven en representatief zijn voor Leusden Zuid. Behoud groendepot Het huidige groendepot voorziet in een grote behoefte in de wijk. Het nadrukkelijke advies van de Klankbordgroep is dit groendepot te handhaven op de huidige locatie of een locatie te zoeken in de directe nabijheid daarvan. Het is volgens de Klankbordgroep eenvoudig een voorziening te treffen die illegale stort voorkomt. 8

9 Planuitwerking Bij de verdere uitwerking van de plannen dient de gemeente rekening te houden met het woongenot van de direct omwonenden. De Klankbordgroep adviseert om bij de verdere uitwerking van de plannen deze bewoners concreet bij deze uitwerking te betrekken en te bezien waar concrete wensen ten aanzien van behoud van uitzicht, bezonning en privacy kunnen worden afgestemd op het uiteindelijke bouwplan 6. Advies locatie Zuidweide Het groene parkgebied aan de Westzijde van Leusden Zuid is een essentieel onderdeel van de ruimtelijke structuur van de wijk. Het gebied is van grote waarde voor het woongenot en vormt een belangrijke plek voor de bewoners om zich te ontspannen en te spelen. De Zuidweide mag om deze reden dan ook niet worden bebouwd. Sterker nog: gelet op de sterke functie van dit gebied voor de woonkwaliteit van de wijk wordt dringend geadviseerd dit gebied op te waarderen en beter zichtbaar en toegankelijk te maken. Dit kan concreet door: 1. De ruimtelijke beleving van de entree tot dit gebied vanaf de Prinses Margrietlaan te versterken (zowel qua zichtlijnen als inrichting van de openbare ruimte). 2. De speelvoorzieningen te renoveren en een verhard speelveld voor diverse groepen jongeren aan te leggen. Daarnaast pleiten wij ervoor om de informele toegangen vanuit de woningen/tuinen aan de Arnhemseweg naar deze locatie te formaliseren, om daarmee het toezicht en de sociale veiligheid op deze locatie te vergroten. Voorts willen wij erop wijzen, dat de Zuidweide niet valt onder de gebieden in het bestemmingsplan Leusden Zuid, waarop de wijzigingsbevoegdheid van kracht is. Het advies voor deze locatie is reeds eerder in een brief aan de gemeente neergelegd (zie bijlage c) en breed uitgesproken tijdens de informatieavond in de Korf van oktober Invulling locatie Gymzaal Bebouwingsstructuur Voor deze locatie adviseert de Klankbordgroep een kleinschalig woonprogramma van maximaal 5 grondgebonden koopwoningen omdat dit het meest correspondeert met de omliggende ruimtelijke structuur van de locatie. Indien het groendepot op deze locatie wordt gerealiseerd, dan kan slechts sprake zijn van vier grondgebonden woningen. De grondgebonden woningen kunnen worden gerealiseerd in de vorm van zogenoemde twee of driekappers, dan wel door middel van vrijstaande woningen. 9

10 De gekozen opzet voor de invulling van de locatie is ingebracht en toegelicht tijdens de Klankbordgroep bijeenkomst van 10 maart 2010 (zie bijlage c). De Klankbordgroep is van mening dat deze opzet grotendeels overeenkomt met de visie en analyse zoals die door bureau van Zwieten is getoond. De goothoogten voor de woningen op deze locatie dienen te corresponderen met de woningen in de nabije omgeving. Daarbij dient nog eens extra rekening te worden gehouden met de privacy van de woningen aan de achterzijde van de locatie. Gelet op het bovenstaande merken wij nog eens op dat de bouwhoogte voor deze locatie lager zal zijn dan hetgeen wordt toegestaan in het vigerende bestemmingsplan. Om het aspect privacy nog eens extra te waarborgen en om het groene karakter van de locatie te behouden, stelt de Klankbordgroep voor de bestaande groenstructuur zo veel als mogelijk te handhaven, dan wel terug te laten komen in de kavelinrichting. Doelgroepen Hierbij benadrukken wij nog eens een keer de uitgangspunten uit de Woonvisie: Leusden zet daarom in op gezinnen, nu en in de toekomst. Ontsluiting en parkeren Het parkeren dient op eigen terrein te worden opgelost. In het verlengde van het advies omtrent de inrichting van de locatie Zuidweide dient de opzet van de inrichting van deze locatie zodanig te zijn dat een goede zichtlijn ontstaat met het parkgebied. Aandachtspunt Bij de nadere uitwerking van de plannen voor deze locatie vragen wij aandacht voor de mogelijke bestendiging van de bestaande achteruitgangen van Arnhemseweg 61 en Invulling locatie Woelige Hoek/Loysder Hoek Bebouwingsstructuur Ten aanzien van deze locatie adviseert de Klankbordgroep een hofstructuur met ongeveer 10 tot 15 grondgebonden woningen. Daarbij adviseert de Klankbordgroep de door omwonenden ingebrachte bijdrage, welke zowel op schrift als schetsmatig op schaal is verduidelijkt, op hoofdlijnen te volgen (zie bijlage d). Deze bijdrage is ingebracht en toegelicht tijdens de Klankbordgroep bijeenkomst van 10 maart In de beleving van de Klankbordgroep past de opzet van een hofstructuur, waarbij het parkeren aan de binnenzijde van het hof wordt opgelost, zeer goed bij het karakter van de wijk. Deze zienswijze stemt overeen met die van het bureau van Zwieten. Ten opzichte van de analyse van het bureau van Zwieten wordt in ieder geval één wijziging voorgesteld. Gestapelde bouw (een woonblok met twee woonlagen) aan de Prinses Irenelaan acht de Klankbordgroep onaanvaardbaar en niet passend in de opzet van de wijk en bovendien niet geschikt voor de in de Woonvisie aangeduide doelgroep(en). 10

11 Een passende uitwerking van de bebouwingstructuur zijn grondgebonden woningen, maximaal als zogenoemde driekapper uit te voeren. Een dergelijke uitwerking past zeer goed bij de opzet van dit gedeelte van de wijk. De in het Bestemmingsplan toegestane maximale goot- en nokhoogten passen niet bij de omliggende woningen en moeten daarom vermeden worden. Om toch tot een goede invulling te komen van de locatie adviseert de Klankbordgroep daarom woningen met een verlaagde gootlijn aan de straatzijde en een maximale bouwhoogte die lager ligt dan toegestaan. Ter info:beatrixlaan resp.4/6meter en Pr.Irenelaan 5.35/8.20 meter. De Klankbordgroep adviseert toekomstgericht bouwen van kwalitatief goede woningen met een sympathieke uitstraling in een ruime omgeving. Doelgroepen Ook voor deze locatie adviseert de Klankbordgroep de gemeentelijke Woonvisie te volgen. Daarnaast wordt geadviseerd koopwoningen te realiseren. Niet alleen vanwege de voorziene opbrengstpotentie, maar ook vanwege de ervaring dat de uitstraling van koopwoningen een hogere kwaliteit kent en beter past bij de omliggende woningen. Ontsluiting en parkeren De ontsluiting voor auto s van deze locatie dient aan de Prinses Margrietlaan te worden gerealiseerd. Voor fietsers/voetgangers zal aan de Koningin Beatrixlaan een doorgang mogelijk gemaakt moeten worden. Om de parkeerdruk op het zuidelijk deel van de wijk niet verder te verhogen zal parkeren binnen de nieuwe bebouwing in een hofstructuur noodzakelijk zijn. Daarbij dient uitgegaan te worden van de algemeen gehanteerde parkeernorm van 1.7. Planuitwerking Bij de verdere uitwerking van de plannen dient de gemeente rekening te houden met het woongenot van de direct omwonenden. De Klankbordgroep adviseert om bij de verdere uitwerking van de plannen deze bewoners concreet bij deze uitwerking te betrekken en te bezien waar concrete wensen ten aanzien van behoud van uitzicht, bezonning en privacy kunnen worden afgestemd op het uiteindelijke bouwplan. Aandachtspunten Prinses Irenelaan 3 Als reactie op de zienswijze betreffende het Bestemmingsplan Leusden Zuid, is door het College van B&W toegezegd om aan de westzijde het bouwblok van de Woelige Hoek te verkleinen. De plankaart is daarop aangepast. (zie raadsvoorstel 11 maart 2004) Kon.Beatrixlaan 15 De Klankbordgroep adviseert dit pand op te nemen in het totale project. Omdat dit pand reeds te koop staat, is er een mooie kans om in combinatie met de er naast gelegen groenstrook, te komen tot een rendabele herontwikkeling die uiteindelijk leidt tot een meer harmonisch geheel van de totale locatie. 11

12 9. Samenvatting De Klankbordgroep komt op grond van haar analyse, het onderlinge overleg en de klankbordgroep bijeenkomsten met ambtelijke betrokkenen van gemeente en WSL tot het volgende advies: 1. Als uitgangspunt voor de herontwikkeling dient de gemeentelijke Woonvisie en het vigerende Bestemmingsplan Leusden Zuid te worden gehanteerd. 2. Omwille van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk, is het van groot belang dat niet alleen ruimte wordt geboden voor de functie wonen, maar dat ook ruimte wordt geschapen voor recreëren en ontmoeten. 3. Bij het vormgeven van de functie wonen dient, conform de gemeentelijke Woonvisie, de nadruk te liggen op dorps wonen, waarbij een mix van doelgroepen wordt bediend. 4. Gelet op de bestaande ruimtelijke structuur in Leusden Zuid, is een groene openbare ruimte en het behoud van bomen van essentieel belang. 5. Er dient geen bebouwing te komen op de Zuidweide. Dit gebied is van onschatbare waarde als recreatie en ontmoetingsplek voor jong en oud in de wijk. De potentie van deze locatie kan in dit kader wel versterkt worden, door het verbeteren van de inrichting en speelvoorzieningen. 6. Voor de locatie Gymzaal wordt een kleinschalig woonprogramma met maximaal 5 grondgebonden woningen geadviseerd in een zodanige opzet dat een goede zichtlijn blijft bestaan naar het achterliggende parkgebied (4 woningen indien het groendepot op deze locatie wordt gerealiseerd). 7. Voor de locatie Woelige Hoek/Loysder Hoek wordt een hofstructuur geadviseerd met 10 tot 15 grondgebonden eengezinswoningen, waarbij gelet wordt op toekomstgericht bouwen van kwalitatief goede woningen met een sympathieke uitstraling in een ruime omgeving. 8. De Klankbordgroep adviseert het open karakter van de entree van Leusden Zuid te handhaven door het toepassen van de voorgestelde ruimtelijke structuur met enkele grondgebonden woningen met een geringe bouwhoogte en het behoud van de prachtige beeldbepalende bomen. 9. Gelet op de ruimtelijke structuur zoals die ook door bureau van Zwieten wordt geduid, bieden geen van beide locaties ruimte voor een woningblok met twee woonlagen. 10. Er dient te worden voorkomen, dat op één van beide locaties een onevenredige woondruk ontstaat. 11. Ten aanzien van de verdere planuitwerking dienen goot- en nokhoogten in overeenstemming te zijn met de bestaande omringende bebouwing. Tevens dient het parkeren op eigen terrein te worden opgelost. De oplossingsrichtingen die in 12

13 dit kader door bureau van Zwieten worden voorgedragen kunnen daarbij leidend zijn. 12. Het huidige groendepot voorziet in een grote behoefte en dient te worden behouden en ingepast in de voorziene herontwikkeling, dan wel in de directe omgeving. 13. De Klankbordgroep streeft naar financieel realistische plannen. Om die reden sluit het geadviseerde programma en de gekozen opzet zo goed als mogelijk aan bij de planeconomische kaders die de ambtelijke betrokkenen van gemeente en WSL naar voren hebben gebracht. De Klankbordgroep is daarbij echter wel kritisch en vindt dat deze kaders niet ten koste van de kwaliteit mogen gaan. 14. Vanwege het veelvuldige overleg met en terugkoppeling naar de medebewoners kent het voorliggende advies een groot draagvlak in de wijk. 15. De Klankbordgroep heeft grote waardering voor het feit dat de bewoners van Leusden Zuid een advies mogen uitbrengen over de directe leefomgeving. Gelet echter op de diverse ervaringen in de communicatie met de gemeente is er een broos vertrouwen dat het voorliggende advies volwaardig wordt meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming. Ondanks dit broze vertrouwen heeft de Klankbordgroep getracht een zo constructief mogelijke houding aan te nemen en heeft ze veel energie gestoken in het voorliggende advies en de onderliggende analyse. De Klankbordgroep ziet dan ook uit naar een constructief vervolg van de planontwikkeling en wenst daarbij zo veel als mogelijk betrokken te blijven. 13

14 bijlage a brief 4 juli 2008 direct omwonenden Woelige Hoek / Loysderhoek 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 bijlage b brief 11 juli 2008 bewoners Arnhemseweg 19

20 20

21 21

22 22

23 bijlage c 24 januari 2010 schets en toelichting bewoners Arnhemseweg 23

24 24

25 25

26 26

27 bijlage d 25 januari 2010 schets en toelichting klankbordgroepleden direct omwonend aan locatie Woelige Hoek/Loysderhoek 27

28 Leusden, 25 januari 2010 t.a.v. de Heer B. Fruggink Als leden van de Klankbordgroep sturen we hierbij op uw verzoek een schets in voor de bouwlocaties Woelige Hoek en Gymzaal in Leusden Zuid. In deze schets hebben we rekening gehouden met het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan voor Leusden Zuid. Voorts hebben wij de Woonvisie als leidraad genomen. Uitgangpunt voor deze schets is geweest de brief van 4 juli 2008 aan het college, die is geschreven en ondertekend door alle direct omwonenden van de locatie Woelige Hoek, waarin wij onze suggesties voor de invulling naar voren hebben gebracht. Toelichting locatie Woelige Hoek: - Ontsluiting aan de Margrietlaan, dichtbij de Arnhemseweg. - Fietsers doorgang aan de Beatrixlaan. - Parkeergelegenheid uitgaaande van 1.7 per huishouden huizen 2 onder 1 kap voor diverse doelgroepen zoals jonge gezinnen en actieve senioren. - 2 duurdere woningen met garage met tuinen op het zuiden, waardoor de entree van Leusden zuid ruim en groen blijft. - Zo mogelijk levensloopbestendige huizen - Voldoende groen en behoud bomen - Bouwhoogte aansluitend bij overige woningen Ter informatie: Irenelaan nr.2 & 3 goot 5.35 nok 8.20 Beatrixlaan Met vriendelijke groet, Hr. Q. van Woerdekom Mevr. A. van Woerdekom Mede namens mede klankbordgroepleden: Hr. A. van Leeuwen Mevr. D. de Jong Mevr. J. Holtvlüwer Hr. G. Stein Hr. J.F. de Rooij Mevr. M.L.Y. de Rooij 28

29 29

30 30

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Mei 2013 Inleiding In het kader van de wettelijke procedure heeft het ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Leusden-Zuid

Bewonersbijeenkomst Leusden-Zuid Bewonersbijeenkomst Leusden-Zuid Datum en locatie : 27 september 2011, Gemeentehuis Leusden, 19.30-21.45 uur Aanwezigen: Dhr. Henk Pullen Mw. Joyce Oskam Dhr. Bert Vruggink Dhr. Mark ter Bals Mw. Irma

Nadere informatie

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76)

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) Zienswijzennota Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) Gemeente Nijmegen januari 2015 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132073 Inboeknummer: 132073 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 november 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

Mijn mening over harmelen.nl

Mijn mening over harmelen.nl Mijn mening over harmelen.nl Woonvisie Beleid in opdracht van Gemeenteraad Democratisch besluit Breed draagvlak Handvat voor alle partijen Geeft een inventarisatie over het huidige woning voorraad Uitvoeringskader

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Ontwikkeling Middenwaard het bestemmingsplan; een toelichting op de planvorming

Ontwikkeling Middenwaard het bestemmingsplan; een toelichting op de planvorming Ontwikkeling Middenwaard het bestemmingsplan; een toelichting op de planvorming Een terugblik In 2012 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Middenwaard vastgesteld. De Ontwikkelvisie geeft richting aan

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan "XI Gestel buiten de Ring 2005 (Aireyflats en woningen)" ORVM - Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, STB - Stedenbouw september

Nadere informatie

Welkom! Bewonersavond Haalbaarheid woningbouw Haanwijk. Maandag 18 mei 2015

Welkom! Bewonersavond Haalbaarheid woningbouw Haanwijk. Maandag 18 mei 2015 Welkom! Bewonersavond aalbaarheid woningbouw aanwijk Maandag 18 mei 2015 Agenda 1. Opening 2. Formaliteiten 3. Interview wethouder M. Schreurs 4. Toetsing aalbaarheid 5. Burgerinitiatief 6. Klankbordgroep

Nadere informatie

Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan

Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan Vastgesteld door het College van B&W: 18 december 2012 1. Aanleiding De locatie Koninginneweg/C1000 is in de Integrale

Nadere informatie

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Aan gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 20 mei 2014 Beantwoording vragen Beraad & Advies Ruimte

Nadere informatie

1. gebiedsidentiteit

1. gebiedsidentiteit M E M O Aan Van : klankbordgroep HKA / St. Marten : Portaal Aantal pagina s : 3 Datum : 14 oktober 2008 Betreft : reactie op advies d.d. 15 september 2008 Status : ter informatie Portaal stelt een definitief

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk

Raadsvergadering. Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-10-2017 17-084 Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk Aan de raad, Onderwerp Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen Zienswijzennota behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

Augustus Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat

Augustus Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat Augustus 2016 Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Zienswijze 4 2 Algemeen Het ontwerpbestemmingsplan zelfbouwkavels Cor

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum is na de zomer van 2015 gestart met een onderzoek binnen de gemeente naar mogelijk geschikte

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

Toelichting verschil oude en nieuwe kaders en randvoorwaarden Brittenstein

Toelichting verschil oude en nieuwe kaders en randvoorwaarden Brittenstein Toelichting verschil oude en nieuwe kaders en randvoorwaarden Brittenstein Inleiding Op 28 augustus 2012 zijn de kaders en randvoorwaarden voor het nieuwbouwproject Brittenstein vastgesteld door het college

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

Bijeenkomst Gebiedsvisie Landelijk Capelle 22 maart 2016

Bijeenkomst Gebiedsvisie Landelijk Capelle 22 maart 2016 Bijeenkomst Gebiedsvisie Landelijk Capelle 22 maart 2016 Focus voor 2016 MAKELAARS GREX 1. INLEIDING Andjela Kraljevic, projectleider van de gebiedsvisie Landelijk Capelle heet alle makelaars van harte

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan

eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan 3 2 1 5 4 Kavelpaspoorten Leusden Zuid Tot 1969, toen de gemeente Leusden werd uitgebreid, heette het dorp Leusbroek.

Nadere informatie

Aan de Raad. Inleiding

Aan de Raad. Inleiding Nr: Schipluiden: 10 augustus 2010 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Kastanjehof" Aan de Raad Inleiding Het ontwerp bestemmingsplan Kastanjehof heeft ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3

Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3 Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3 d.d. 20 oktober 2015 3 Hoofdstuk `1 inleiding Op 15 september 2008 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Schoenmakershoek-Oost" vastgesteld. Gedeputeerde

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte

Rho adviseurs voor leefruimte 45 Bijlage 4 Reactienota Rho adviseurs voor leefruimte Reactienota Voorontwerpbestemmingsplan Herstructurering woongebied centrum Reactienota 1 Inspraak 1.1 Algemeen Het voorontwerpbestemmingsplan Herstructurering

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013

Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013 Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013 1. Vooraf De Bastion Hotel Groep is voornemens middels sloop-nieuwbouw een hotel met 105 kamer te realiseren

Nadere informatie

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE. VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Mariënberg, Woongebied De Marke II

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE. VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Mariënberg, Woongebied De Marke II EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Mariënberg, Woongebied De Marke II AFDELING RUIMTE EN ECONOMIE CLUSTER RUIMTELIJKE ORDENING November 2010 2 INHOUD: I. OVERZICHT GEVOLGDE PROCEDURE

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Nota van B&W Portefeuille J.Nieuwenburg Auteur: A.M. Schneider Telefoon: a.schneider@haarlem.nl E-mail: a.schneider@haarlem.nl Reg.nr. SB/PMB/2008/78185 Met

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE

BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE Gemeente Beverwijk Rho adviseurs voor leefruimte opdrachtnr: 037500.1912500 datum: 15 juli 2016 referte: mw. I.

Nadere informatie

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen Locatie De Star Vragen/antwoorden nieuwbouw locatie De Star naar aanleiding van Inloopavond 23 februari 2017. De ontvangen reacties zijn in het overzicht van vraag en antwoord vooral feitelijk beantwoord.

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE EN VOOROVERLEG. VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Marslanden, van Tuellstraat Hardenberg

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE EN VOOROVERLEG. VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Marslanden, van Tuellstraat Hardenberg EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE EN VOOROVERLEG VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Marslanden, van Tuellstraat Hardenberg AFDELING RUIMTE EN ECONOMIE CLUSTER RUIMTE APRIL 2011 2 INHOUD: I. OVERZICHT GEVOLGDE PROCEDURE

Nadere informatie

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o.

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. 1. Indiener zienswijze 1 1. Indieners zienswijze geven aan bezwaar te hebben tegen de realisatie van een appartementencomplex

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

Wijzigingsplan Landgoed De Horst

Wijzigingsplan Landgoed De Horst Gemeente Leusden Wijzigingsplan Landgoed De Horst Nota zienswijzen Maart 2016 Kenmerk 0327-06-N03 Projectnummer 0327-06 Nota zienswijzen Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Ingediende zienswijzen 2 3. Aanpassingen

Nadere informatie

G e m e e n t e Z e i s t

G e m e e n t e Z e i s t RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 07RAAD0107 Raadsvergadering : 3 april 2007 Gewijzigd voorstel : Productgroep : Ruimte Telefoon : 030 69 87 413 Datum : 20/02/2007 Onderwerp : Motie gemeenteraad

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING

NOTA VAN BEANTWOORDING NOTA VAN BEANTWOORDING Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oranjeplein-Brabantstraat Terheijden September 2014 1. J. van Beek, Huygensstraat 5, 4844 AX Terheijden Zienswijze d.d. 8 juni 2014, ingekomen

Nadere informatie

Agendapunt. Afdeling Wonen en Leven

Agendapunt. Afdeling Wonen en Leven RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 3 maart 2016 Afdeling Wonen en Leven Voorstel nummer 2016.00001 Datum 12 januari 2016 Onderwerp Programma Voorontwerp inpassingsplan landgoed Prattenburg Fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan Goudenregenstraat Korte Kerkweg Beeldkwaliteitplan Landelijk wonen Rouveen januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Status 5 2 Uitgangspunten 7 2.1 De ligging 7 2.2

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : BP-projecten : J. de Boer Voorstel aan de raad Onderwerp : Veilingterrein Noord Scharwoude

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Maart 2014. Notitie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Partiële herziening bestemmingsplan Achter de Jera te Ysselsteyn

Maart 2014. Notitie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Partiële herziening bestemmingsplan Achter de Jera te Ysselsteyn Maart 2014 Notitie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Partiële herziening bestemmingsplan Achter de Jera te Ysselsteyn 1 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Johan Coenders,

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad Page 1 of 9 ontwerpvoorstel aan de raad Rotsoord: Ontwikkeling locatie De Boo - vaststelling Stedenbouwkundig Progrmma van Eisen Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende

Nadere informatie

Wie is wie. Egon van Ineveld, Erik vd Elst. Paul Roodnat. Theo Dohle

Wie is wie. Egon van Ineveld, Erik vd Elst. Paul Roodnat. Theo Dohle Molenkwartier Programma Welkom, toelichting op programma Wie is wie, voorstelronde Reacties uit het verleden over de plannen Aanvullen reacties door aanwezigen De volgende stappen: proces & planning Afsluiting

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM J. Verstand. 4 november B4 Masterplan en 3B4 Zuid kaderwijziging

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM J. Verstand. 4 november B4 Masterplan en 3B4 Zuid kaderwijziging Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132450 Inboeknummer:132450 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 17 december 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

3. Het bouwen van minder appartementen om de massa van het gebouw te beperken.

3. Het bouwen van minder appartementen om de massa van het gebouw te beperken. Memo Van Registreren College ja, 116625 Kopie aan H.J. Weeda J.A.M. r Molen Aan Gemeenteraad Datum Onderwerp 3 december 2012 Uitwerking varianten project Munninghofflaan 1. Inleiding In de raadscommissie

Nadere informatie

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad 1 Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad U vindt vanavond informatie over: Sloop zwembad Kaders voor wonen en openbare ruimte Vertrekpunten voor de ontwikkeling van wonen Schetsontwerp inrichting

Nadere informatie

Verslag werksessie Driemasterlocatie 16 september 2014

Verslag werksessie Driemasterlocatie 16 september 2014 Verslag werksessie Driemasterlocatie 16 september 2014 Aanwezig: Bewoner Houtschans 44 Bewoner Wilddreef 56 Bewoner Wilddreef 96 Bewoner Vronkenlaan 67 Bewoner Vronkenlaan 75 Stichting Philadelphia Zorg:

Nadere informatie

Bewonersavond Soesterberg Noord - groen en levendig woonwerkgebied GEMEENTE SOEST

Bewonersavond Soesterberg Noord - groen en levendig woonwerkgebied GEMEENTE SOEST Bewonersavond Soesterberg Noord - groen en levendig woonwerkgebied 18-01-2017 Indeling / programma van deze bewonersavond 19.30 uur Welkom door Janne Pijnenborg (wethouder) Voorstellen van de aanwezige

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 14 mei 2013 vaststellen bestemmingsplan Hof van Lebret 2013

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 14 mei 2013 vaststellen bestemmingsplan Hof van Lebret 2013 Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: 120342 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 juni 2013 Steller: A. Ruiter Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 14 mei 2013 vaststellen

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Nieuwbouw Woerden. Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25

Nieuwbouw Woerden. Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25 Nieuwbouw Woerden Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25 n renovatie n nieuwbouw oorspronkelijke situatie definitieve nieuwbouwplan 2010 voormalige herstructureringsplan 2008 In goed overleg

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 9 No. 04/'09 Dokkum, 26 november 2008 ONDERWERP: beeldcriteria de Twine SAMENVATTING: De welstandsnota bevat geen uitgewerkte welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten. Dergelijke

Nadere informatie

Locatie Het Mozaïek / De Haag

Locatie Het Mozaïek / De Haag Locatie Het Mozaïek / De Haag Informatie avond omwonenden 4 maart 2014 Agenda voor vanavond Opening en welkomstwoord door wethouder Van Dalen Doel van deze avond Wijziging bevolkingsopbouw -> wijzigen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing bouwplan locatie Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland

Stedenbouwkundige onderbouwing bouwplan locatie Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland Stedenbouwkundige onderbouwing bouwplan locatie Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland Postbus 2003 3262 EA Oud-Beijerland Onderwerp en aanleiding

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST Nota van beantwoording zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijzen Indieners

Nadere informatie

Nr. e Casenr. 17e Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Struikakkers 23 en Oude Nijkerkerweg 165 eo

Nr. e Casenr. 17e Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Struikakkers 23 en Oude Nijkerkerweg 165 eo Nr. e1700017790 Casenr. 17e0002967 Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Struikakkers 23 en Oude Nijkerkerweg 165 eo Naam : S. Veltmaat-Harwijne Afdeling : Ontwikkeling Datum : 12

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen Invulling Katwijkerlaantracé met oog voor belangen omwonenden De CDA-fractie in de raad van de gemeente Zoetermeer stelt heden, 13 april 2014, de volgende vraag/vragen aan het college

Nadere informatie

Onderwerp: Beslispunten: Samenvatting van het voorstel:

Onderwerp: Beslispunten: Samenvatting van het voorstel: Routingformulier Voor hulp bij het schrijven van het voorstel, ga hier naar de toelichting per onderdeel: http://zaakomgeving.nieuwegein.nl/templates/toeli chting%20inhoud%20bw%20voorstellen.docx Nummer:

Nadere informatie

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN DEDEMSVAART CENTRUM, MARKT NOORDZIJDE

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN DEDEMSVAART CENTRUM, MARKT NOORDZIJDE EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN DEDEMSVAART CENTRUM, MARKT NOORDZIJDE AFDELING RD 1 INHOUD: I. OVERZICHT GEVOLGDE PROCEDURE II. III. IV. ZIENSWIJZEN EN COMMENTAAR OP ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Samenvatting 1.1 Werkgroep Openbare ruimte 1.2 Werkgroep Woningen 2. Plan van Aanpak Burgerparticipatie 2.1 Informeren belanghebbenden

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016

BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016 BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016 Inleiding Projectleider Ronald Roos opent de avond. Hij stelt de collega s van deze avond voor: Zanne Schors (adviseur stedelijke ontwikkeling),

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2012/107 ZIENSWIJZENNOTA. Ede, Het Nieuwe Landgoed. november Zienswijzennota Bestemmingsplan Ede, Het Nieuwe Landgoed 1

Behoort bij V.R. 2012/107 ZIENSWIJZENNOTA. Ede, Het Nieuwe Landgoed. november Zienswijzennota Bestemmingsplan Ede, Het Nieuwe Landgoed 1 Behoort bij V.R. 2012/107 ZIENSWIJZENNOTA Ede, Het Nieuwe Landgoed november 2012 Zienswijzennota Bestemmingsplan Ede, Het Nieuwe Landgoed 1 Het ontwerp van het bestemmingsplan Het Nieuwe Landgoed heeft

Nadere informatie

Dorpsbrede bijeenkomst Bouwen & Wonen in Bergharen op weg naar 2025

Dorpsbrede bijeenkomst Bouwen & Wonen in Bergharen op weg naar 2025 Dorpsbrede bijeenkomst Bouwen & Wonen in Bergharen op weg naar 2025 Doelstelling van vanavond 1. Informatie delen over het belangrijke thema bouwen en wonen in het kader van de leefbaarheid 2. Met elkaar

Nadere informatie

Het nieuwe Park Dwingeland. Bijpraten omwonenden 28 november 2016

Het nieuwe Park Dwingeland. Bijpraten omwonenden 28 november 2016 Het nieuwe Park Dwingeland Bijpraten omwonenden 28 november 2016 Programma Proces tot nu toe: hoe zat het ook alweer? Ontwerp voor park Dwingeland / Stoekeplein Planning bestemmingsplan, aanleg nieuwe

Nadere informatie

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep MODEL GROENE POORT/BUURT-AS OPMERKINGEN VERKEER Advies: ook overgang Hogeweg-Stadsring aanpakkenvoor veiligheid. Dit valt buiten ons projectgebied maar

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Nota van beantwoording Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Schoolplein 1 t/m 15B, Schipluiden

Nota van beantwoording Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Schoolplein 1 t/m 15B, Schipluiden Nota van beantwoording Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Schoolplein 1 t/m 15B, Schipluiden Aanleiding Woningstichting Wonen Midden-Delfland is voornemens om een deel van haar woningbestand te vernieuwen.

Nadere informatie