Goederenbehandeling op de bouwwerf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goederenbehandeling op de bouwwerf"

Transcriptie

1 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 1/17 Goederenbehandeling op de bouwwerf Inleiding De opslag en het transport van bouwmaterialen op de werf kan leiden tot grote materiële schade en ongevallen. De oorzaken van deze risico s zijn dikwijls terug te voeren tot het niet oordeelkundig inrichten van de werf, het gebruik van onaangepaste transportmiddelen, slechte communicatie tussen de verschillende aanwezigen op de werf en het gebrek aan vorming en opleiding van de betrokkenen. Met dit infodocument willen we u op weg helpen bij de inrichting van een veilige en aangepaste opslagplaats en bij het veilig werken met de transportmiddelen. De algem ene werfinrichting Alles begint met een goede voorbereiding van de werf. Bij de inrichting van de werf zal men vooraf voldoende aandacht moeten besteden aan de noodzakelijk opslagplaatsen en transportwegen. De details hierover moeten zeker worden opgenomen in Veiligheids- en Gezondheidsplan van de werf. Gezien op de werf veelal verschillende aannemers tegelijkertijd of opeenvolgend aanwezig zijn, zullen hierover de nodige afspraken moeten worden gemaakt. De veiligheidscoördinator heeft hierin een belangrijke rol te vervullen. Hij zal moeten zorgen voor de nodige communicatie en erop toezien dat de afspraken ook daadwerkelijk worden nageleefd. Bij de inrichting van de werf moet zeker aandacht besteed worden aan o.a.: Het voorzien van veilige opslagplaatsen; Opmaken en respecteren van een intern verkeersplan; Het veilig gebruik van de transportmiddelen op de werf. 1. O p s l ag p l a a ts en i nri c hte n Bereikbaarheid van de opslagplaatsen Zorg ervoor dat de leverancier duidelijk op de hoogte is van de plaats waar de goederen moeten worden afgeleverd. Maak vooraf goede afspraken en voorzie de nodige signalering. Kies ervoor om de opslagzone aan de rand van de werf te situeren zodat het niet nodig is voor de leverancier om de werf zelf te betreden. Voorzie in een duidelijke aanrijroute en vermijd het gebruik van wegen in beide richtingen. Zeker op grotere werven is het nodig om ook een zone te voorzien waar vrachtwagens kunnen wachten vooraleer te leveren zonder dat zij hinder of risico s veroorzaken. Bij de levering zelf is er best altijd een bevoegde van de werf aanwezig. Op die manier kunnen duidelijke instructies worden gegeven en kunnen de goederen worden gecontroleerd. Wanneer er leveringen gebeuren buiten de reguliere arbeidstijden, dan is het van groot belang dat vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt, zodanig dat achteraf niet moet worden gecorrigeerd. Denken we maar aan het nachtelijk leveren van metselspecie in mortelkuipen.

2 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 2/17 Het is niet altijd gemakkelijk om de goederen te leveren, zeker wanneer de werf nabij of op een verkeersweg is gesitueerd. Het manoeuvreren van de voertuigen kan leiden tot ernstige (verkeers)hinder, schade en ongevallen. Besteed extra aandacht aan volgende elementen: Zorg voor een voldoende ruime inrit die de nodige zichtbaarheid garandeert; Langs drukkere wegen is het van belang dat ervoor gezorgd wordt dat de vrachtwagens voorwaarts kunnen oprijden. Hierdoor veroorzaken ze veel minder verkeershinder; Zorg indien nodig voor de begeleiding van de chauffeur tijdens het manoeuvreren. In principe heb je geen juridische bevoegdheid om het verkeer te regelen op de openbare weg, maar dit wordt meestal oogluikend toegestaan. Zorg er in ieder geval voor dat de betrokken seingever goed is opgeleid en garandeer de zichtbaarheid door het dragen van de nodige signalisatiekledij; Het afzetten van de goederen op de openbare weg is in principe verboden. Dit kan ernstige hinder en risico s veroorzaken. Wanneer een afgeschermde opslagzone op de openbare weg is opgenomen in het signalisatieplan van de werf én hierover is een akkoord van de bevoegde overheid, kan het wel. Afbakening en signaleren van de opslagzone Alles begint met een goede fysieke afbakening van de opslagzones. Hiermee geef je de boodschap dat alleen daar mag worden opgeslagen en voorkom je dat de opslag verspreid is over de ganse werf. Ter voorkoming van o.a. diefstal en het betreden door onbevoegden, is het aangewezen de zone slotvast af te sluiten en de nodige signalering te voorzien. We geven hierna de belangrijkste noodzakelijke pictogrammen, conform aan het KB van 17 juni 1997 betreffende veiligheidsen gezondheidssignalering. Verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen Toegangsverbod onbevoegden Houd er bij de inrichting van deze zone ook zeker rekening mee dat er voldoende ruimte wordt gegarandeerd dat veilig kan gewerkt worden met de nodige transportmiddelen. Het afbakenen van de opslag- en transportzones door middel van een belijning is hier ook van belang. In hetzelfde KB wordt voor deze belijning de voorkeur gegeven aan doorlopende witte of gele lijnen (afhankelijk van de kleur van de ondergrond). Andere kleuren zijn echter niet verboden en zijn mogelijk aangewezen of nuttig. De bodem van de opslagplaats Naast het afbakenen en signaleren van de opslagzone, zal ook aandacht moeten besteed worden aan de karakteristieken van de bodem. Om een stabiele stapeling mogelijk te maken zal de bodem mooi horizontaal moeten zijn, bestand zijn tegen de te verwachten belasting door de goederen en door de voertuigen en vrij te zijn van putten, hobbels en andere hindernissen. Breng desnoods een (tijdelijke) verharding aan.

3 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 3/17 Zichtbaarheid en verlichting De opslagplaatsen op de werf zullen veelal buiten zijn. Er zal dan ook voldoende aandacht moeten besteed worden aan de zichtbaarheid en de noodzakelijke verlichting. In de meeste gevallen zal daglicht onvoldoende zijn en zal moeten worden voorzien in kunstmatige verlichting. De verlichting moet voldoen aan o.a. volgende eisen: Voldoende sterk: in principe aangepast aan het werk je kan stellen dat een minimale verlichtingssterke van 100 lux op het terrein noodzakelijk is. In risicozones kan 200 lux worden overwogen; Voorkom grote verlichtingsverschillen en donkere slagschaduwen door het nastreven van een goede spreiding van de verlichtingsarmaturen; Voorkom verblinding door de verlichtingsarmaturen voldoende hoog te plaatsen; Houd ermee rekening dat het gebruik van gele natriumdamplampen signaleringen en belijningen onduidelijk kunnen maken kies bij voorkeur voor wit licht; Houd ook rekening met het elektrocutierisico: Leg de leidingen niet op de grond, maar hang ze bij voorkeur op, maar wel zo dat ze niet kunnen worden beschadigd door o.a. transportmiddelen; De installatie moet beschermd zijn tegen de invloed van water. Minimaal is IPX4 noodzakelijk. Ook de opslag van omvangrijke voorwerpen kan de zichtbaarheid beïnvloeden. Houd ook hiermee rekening. Ergonomische opslag Naast de inrichting van een veilige opslagplaats, is het van belang ook voldoende aandacht te besteden aan de eisen inzake ergonomie. We geven hierna een aantal aandachtspunten: De goederen moeten altijd gemakkelijk bereikbaar zijn; Plaats de goederen die je het meest nodig hebt op de best bereikbare plaats; Vermijd het manueel tillen van zwaardere voorwerpen: Beperk het gewicht tot 25 kg (voor voorverpakte goederen zoals o.a. zand, cement e.d. in de sector is dit trouwens zo voorgeschreven in CAO van 4 oktober 2001); Indien dit niet mogelijk is, gebruik dan zoveel mogelijk aangepaste hulpmiddelen of til met meerdere personen; Zorg voor een opleiding zodat de juiste techniek kan worden aangeleerd. Bij stapeling in rekken is het van belang ervoor te zorgen dat de zwaarste voorwerpen zich op bekkenhoogte bevinden en zo dicht mogelijk bij de romp bukken of rekken is dan niet nodig; Een goede en comfortabele greep zal het vastnemen en manipuleren van de voorwerpen ook vergemakkelijken draag indien nodig geschikte slipvaste handschoenen. Gescheiden, aangepaste opslag Afhankelijk van de aard van de opslagen producten kan het nodig zijn om te voorzien in aparte en aangepaste opslagplaatsen. Het apart en ordelijk opslaan van het materiaal zal het efficiënt en veilig werken zeker positief beïnvloeden. Naast het bij elkaar zetten van bij elkaar horend materiaal, zal ook moeten rekening gehouden worden met de risico s van de opgeslagen producten. Het spreekt voor zich dat de opslag van gasflessen aan andere eisen zal moeten voldoen dan het opslaan van enkele palletten met bakstenen.

4 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 4/17 Zorg er voor dat deze aparte zones ook als dusdanig worden aangeduid en steeds worden gerespecteerd. Bulkopslag Bij de opslag van o.a. zand en grind in bulk, zal moeten worden rekening gehouden met het risico voor afschuiven. Bij het wegnemen van het materiaal met de bulldozer of de kraan, kan bovendien ook gewelfvorming ontstaan met een risico tot bedelving tot gevolg. Om dit te voorkomen zijn volgende maatregelen aangewezen: Vermijd, indien mogelijk, opslag in bulk; Kies voor verticale opslagsilo s of; Kies voor vlaksilo s. Hierbij wordt de stortzone door middel van vb. betonnen stapelblokken afgebakend; Geef ook de nodige instructies hoe de goederen moeten worden weg geschept zonder gewelfvorming te veroorzaken. Wanneer gekozen wordt voor verticale silo s, zal aandacht moeten besteed worden aan: Voldoende ruimte voor de vrachtwagen om de silo te kunnen kantelen van horizontaal liggend op de vrachtwagen naar verticaal staand op de grond; Voldoende hoogte, waardoor de silo geen risico biedt voor het hangend transport op de werf of luchtlijnen; De karakteristieken van de ondergrond. Deze moet horizontaal, stabiel en voldoende stevig zijn; Het vlot en veilig kunnen nemen van de inhoud van de silo; Het veilig kunnen vullen van de silo. Opslag in bigbag Meer en meer goederen worden in bigbags geleverd. Het gebruik van deze zakken heeft als voordeel dat vrij grote hoeveelheden bulkmateriaal toch goed kunnen worden opgeslagen en gemakkelijk worden vervoerd. Na het leeg maken van de zak neemt de verpakking ook weinig plaats in. De risico s bij het gebruik van de bigbags zijn meestal te wijten aan de beschadiging van de zakken door het scheuren door overbelasting, het hergebruiken van zakken met gebreken of het afscheuren van de ogen bij het optillen ervan. Een andere belangrijke reden van ongevallen en schade is de opeenstapeling van deze bigbags. De onderste zak kan scheuren door het gewicht of de bovenste zak kan wegschuiven en iemand bedelven. Om ongevallen met deze zakken te voorkomen zijn volgende maatregelen aangewezen: Gebruik de bigbag niet voor stenen, hout of andere voorwerpen met scherpe, harde randen; Bigbags met vermelding voor eenmalig gebruik mogen niet worden hergebruikt; Controleer voor het gebruik de zakken grondig op tekenen van schade en slijtage verwijder beschadigde zakken onmiddellijk; Zorg voor een evenwichtige belading van de zak zodat bij het optillen de belasting mooi verdeeld is over de 4 ogen; Zorg ervoor dat de bigbags niet kunnen worden beschadigd door passerende voertuigen; Stapel nooit meerdere bigbags op elkaar. Gebruik van palletten Goederen, gestapeld op palletten, hebben als belangrijk voordeel dat gemakkelijk en vlot vrij grote hoeveelheden goederen kunnen worden getransporteerd en opgeslagen.

5 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 5/17 De ongevallen met palletten zijn meestal te wijten aan het onveilig transport, het gebruik van beschadigde palletten, het niet veilig stapelen van de goederen op de palletten, het kantelen van stapels met palletten, het instorten of kantelen van de palletstelling e.d. Om deze ongevallen te voorkomen zijn volgende maatregelen aangewezen: Het gebruik van de transportmiddelen mag alleen overgelaten worden aan opgeleid en bevoegd personeel dat bovendien medisch geschikt is bevonden voor het uitoefenen van een veiligheidsfunctie; Gebruik alleen onbeschadigde palletten verwijder onmiddellijk de beschadigde; Het stapelen van palletten op elkaar kan enkel veilig wanneer de palletten onbeschadigd zijn, de ondergrond mooi horizontaal is en voldoende draagkracht heeft, de stapeling op de pallet voldoende stabiel is en de palletten hiervoor geschikt zijn. Houd er rekening mee dat wegwerp palletten minder stevig zijn dan de Euro palletten; Het gebruik van krimpfolie zal de stabiliteit verhogen. Let wel: onder invloed van o.a. UV-licht zal de sterkte van de folie dalen; Palletstellingen moeten opgebouwd worden volgens de instructies van de fabrikant en bestand zijn tegen de voorziene belasting. Zorg er ook voor dat alle onderdelen voldoende geborgd zijn; Voorzie palletstellingen van aanrijdingsbeveiligingen; Controleer de palletstellingen regelmatig op tekenen van schade door o.a. aanrijdingen, voorzie in een meldingsprocedure en herstel ze onmiddellijk; Zorg ervoor dat de stapeling van de goederen op de pallet ook stabiel en evenwichtig is om te vermijden dat de gestapelde goederen tijdens de behandeling zouden vallen; Een palletstelling is alleen geschikt voor het stapelen van Euro palletten. Wegwerp palletten zullen gemakkelijker breken omdat ze slechts enkel vooraan en achteraan ondersteund worden door de liggers van de palletstelling. Opslag gevaarlijke producten algemene principes In de sector worden meer en meer chemische producten gebruikt. Sommige van deze producten hebben een beperkt risico, andere kunnen grote schade en ongevallen veroorzaken. We geven hier de belangrijkste algemene preventiemaatregelen. Voor meer specifieke voorschriften en adviezen, zie verder. Zorg er in eerste instantie voor dat je weet wat er aanwezig is op de werf. Dit impliceert dat je een actuele lijst van de aanwezige gevaarlijke producten moet bijhouden waarop volgende informatie is vermeld: Naam van het product; Naam van de leverancier / fabrikant; Waarvoor het product dient; Waar het is opgeslagen; Wat de risico s zijn. Het is aangewezen om op deze lijst ook de hoeveelheid te noteren gezien dit een invloed kan hebben op de opslagvoorschriften. Soms is een bijkomende vergunning nodig. Naast deze algemene lijst van aanwezige gevaarlijke producten moet van al deze producten ook het veiligheidsinformatieblad aanwezig zijn. Dit veiligheidsinformatieblad moet door de leverancier gratis worden verstrekt aan de professionele gebruiker én dit in de taal van de gebruiker. De werknemers moeten hier ook informatie over krijgen. Op dit veiligheidsinformatieblad vind je veel informatie over de risico s, de preventiemaatregelen en de voorschriften bij opslag, opruiming, wat te doen bij ongevallen e.d.

6 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 6/17 Voor de opslag van gevaarlijke producten moeten minstens volgende maatregelen worden genomen: Alle verpakkingen van gevaarlijke producten moeten voorzien zijn van een reglementair etiket en dit in de taal van de gebruiker; De opslag moet aangepast zijn aan de aard van het product (zie info veiligheidsinformatieblad); Sla de producten op, beschermd tegen de weersinvloeden (zonlicht, regen, vriesweer, ); Zorg ervoor dat de verpakking niet kan worden beschadigd; Producten die met elkaar kunnen reageren, mogen niet samen worden opgeslagen (zie info veiligheidsinformatieblad); Indien het gaat over vloeibare producten, plaats deze dan op lekbakken (gescheiden per soort product); Voorzie in de opslagzone een inert absorberend middel (afdammingen en korrels) en een brandveilige afvalbak om het absorbens nadien in op te bergen; Voorzie in de buurt geschikte blusmiddelen (zie info veiligheidsinformatieblad) Besteed extra aandacht bij de opslag van de grote recipiënten in vb. vaten en IBC s (Intermediate Bulk Container) een lek kan hier catastrofale gevolgen hebben; Indien nodig dienen de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig te zijn en gebruikt (zie info veiligheidsinformatieblad); Voorzie de opslagplaats van de juiste pictogrammen conform aan het KB van 17 juni 1997 betreffende veiligheids- en gezondheidssignalering. Hierna een aantal voorbeelden van mogelijke pictogrammen. Gevaar (afhankelijk van de eigenschappen) Mogelijk noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen Toegangsverbod onbevoegden Vuur, open vlam en roken verboden Opslag gasflessen Alle gasflessen, ongeacht hun inhoud, moeten met de nodige zorg worden behandeld. Een fles waarvan vb. de kraan afbreekt, verandert in een zeer gevaarlijk projectiel. Verder kan de inhoud van de flessen specifieke risico s veroorzaken. We geven hierbij de belangrijkste: Zuurstof is brandbevorderend; Acetyleen, propaan en butaan zijn zeer licht ontvlambare gassen, ze zijn explosief en reactief; CO 2, Argon en heel wat mengassen zijn o.a. zuurstofverdringend; Zie ook info veiligheidsinformatieblad. Volgende basisprincipes moeten worden gerespecteerd: Beperk de opslag van de gasflessen zoveel mogelijk; De gasflessen moeten apart worden opgeslagen in een slotvast afgesloten ruimte die voldoende verlucht is, maar beschermd tegen de weersomstandigheden (bij voorkeur is ruimte voorzien van een draad- of traliewerk als afsluiting en een afdak); Zorg ervoor dat de flessen niet kunnen omvallen en ook niet kunnen worden beschadigd; Voorzie de flessen steeds van de kraanbescherming; Zet de flessen soort bij soort; Zet volle en lege flessen apart; Voorzie in geschikte blusmiddelen in de onmiddellijke nabijheid (zie info veiligheidsinformatieblad);

7 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 7/17 Indien nodig dienen de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig te zijn en gebruikt; Voorzie de opslagplaats van de juiste pictogrammen conform aan het KB van 17 juni 1997 betreffende veiligheids- en gezondheidssignalering. Hierna een aantal voorbeelden van mogelijke pictogrammen. Gevaar (afhankelijk van het opgeslagen gas) Noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen Toegangsverbod onbevoegden Vuur, open vlam en roken verboden Het is praktisch om de gasflessen in racks te plaatsen dit zal ook het transport met vb. de werfkraan veiliger en gemakkelijker maken. Bij grotere hoeveelheden opgeslagen gasflessen kan het zijn dat men enerzijds moet beschikken over een aparte vergunning en dat bepaalde afstandsregels moeten worden gerespecteerd. Opslag brandgevaarlijke vloeistoffen Brandgevaarlijke vloeistoffen zoals vb. brandstof voor de voertuigen, lijmen voor het verlijmen van dakbedekking, verven en oplosmiddelen zijn veelal onmisbaar op de werf. We zullen dus al het nodige moeten doen om de risico s zoveel mogelijk te beperken. Volgende minimale maatregelen moeten worden genomen: Beperk de opslag zoveel mogelijk; Plaats de producten niet nabij brandbare materialen of brandbevorderende of reactieve producten (zie info veiligheidsinformatieblad); Zorg ervoor dat de verpakking niet kan worden beschadigd; Plaats de recipiënten in een aparte, brandveilige en brandvrije opslagplaats waardoor ze onbereikbaar zijn voor onbevoegden en beschermd tegen de invloed van de weersomstandigheden; Zorg ervoor dat lekkende vloeistoffen niet kunnen wegvloeien het gebruik van voldoende grote en aangepaste lekbakken is aangewezen; Voorzie in geschikte blusmiddelen in de onmiddellijke nabijheid (zie info veiligheidsinformatieblad); Voorzie de opslagplaats van de juiste pictogrammen conform aan het KB van 17 juni 1997 betreffende veiligheids- en gezondheidssignalering. Hierna een aantal voorbeelden van mogelijke pictogrammen. Brandgevaar Mogelijk noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen Toegangsverbod onbevoegden Vuur, open vlam en roken verboden Naast deze basismaatregelen, kan het zijn dat bijkomende eisen worden opgelegd inzake brandveiligheid, explosieveiligheid en inzake milieubescherming.

8 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 8/17 Dit is zeker het geval wanneer volgende opgeslagen volumes worden overschreden: 50 liter (zeer)licht ontvlambare vloeistoffen of; 500 liter ontvlambare vloeistoffen of 3000 liter brandbare vloeistoffen. Wanneer tanks met o.a. benzine, diesel, stookolie worden geplaatst dienen deze zeker ofwel dubbelwandig te zijn of geplaatst in een voldoende grote lekbak. Besteed ook extra aandacht aan de aftapinrichting lekken moeten worden vermeden: Zorg ervoor dat de slang noch de kraan op de grond ligt hang de slang ook zo op dat de kraan zich hoger dan het niveau in de tank bevindt; Plaats bij een vaste aftapkraan een lekbak onder de kraan; Zorg ervoor dat de kraan niet lekt; De ondergrond moet ondoordringbaar zijn en bestand tegen de vloeistof; Indien dan toch gemorst wordt, mag de vloeistof niet terechtkomen in de riolering of in het oppervlaktewater; Ook hier is zeker een absorberend middel noodzakelijk. Ook bij kleine volumes is het mogelijk dat strengere eisen zijn opgenomen in vergunningsvoorschriften. Raadpleeg ze en respecteer ze. Opslag stukgoederen Besteed ook voldoende aandacht aan de opslag van losse stukken zoals buizen, balken, montagemateriaal voor steigers e.d. Zorg ervoor dat de stukken stabiel worden gestapeld en bij het wegnemen geen gevaarlijke verschuivingen veroorzaken: Leg losse stukken in voldoende stevige bakken of manden; Gebruik voor buizen en balken best bokken. 2. O p maken en res p ec te r e n v an het i ntern v erkee rs p l a n De goederen worden niet enkel opgeslagen op de werf, maar moeten ook worden getransporteerd op de werf. Hier loopt het regelmatig mis. Een grote diversiteit aan transportmiddelen wordt gebruikt zoals karren, heftrucks, bulldozers, knikladers, materiaalliften, torenkranen e.d.; Deze transportmiddelen worden door verschillende aannemers gebruikt; Tussen deze voertuigen lopen de werknemers van de verschillende aannemers en eventuele leveranciers en bezoekers; De tijdsdruk is veelal groot. Kortom deze goederen- en mensenstromen moeten in veilige banen worden geleid. Hiervoor is het nodig om te voorzien in een goed en werkbaar intern verkeersplan. Zoals al aangehaald is hier een belangrijke taak weggelegd voor de veiligheidscoördinator. Het intern verkeersplan maakt deel uit van het Veiligheids- en Gezondheidsplan van de werf. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat dit intern verkeersplan niet enkel beperkingen oplegt, maar zeker voldoende aandacht besteedt aan de mogelijkheden en het werkgemak. Wanneer een intern verkeersplan het verkeer vlot en veilig laat verlopen, zullen alle participanten geneigd zijn dit ook na te leven.

9 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 9/17 Het opstellen van het intern verkeersplan is een ding, maar nog belangrijker is dat het geen dode letter wordt en dat het wordt nageleefd: Vertrek bij de transportnoden van de aannemers en stel dan op basis van dit overleg het intern verkeersplan op; Een goede planning van de activiteiten zal het transport ook vlotter doen verlopen er zullen minder conflicten kunnen ontstaan; De veiligheidscoördinator ziet erop toe dat de voorschriften voor opslag en transport worden nageleefd en treedt indien nodig corrigerend op; Indien aannemers ook nog eens een beroep doen op onderaannemers, moet de aannemer instaan voor de communicatie naar deze onderaannemers, zodanig dat ook zij het intern verkeersplan naleven. Zichtbaarheid en verlichting Niet alleen de opslagplaats moet voldoende zichtbaarheid en een aangepaste verlichting hebben. Dit geldt ook voor de werf. Zie hiervoor blz. 2 Zichtbaarheid en verlichting van de opslagplaatsen. Plaatsing van de torenkraan Verticaal transport is essentieel op de werf en hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van een torenkraan. Naast de keuze van een kraan aangepast aan het noodzakelijke transport, zal moeten rekening gehouden worden met de plaatsing ervan: Zorg ervoor dat alle noodzakelijke plaatsen gemakkelijk en veilig kunnen worden bereikt; Zorg ervoor dat voldoende zichtbaarheid wordt gegarandeerd voor de kraanman; De kraan moet geplaatst worden op een horizontale, voldoende stabiele ondergrond; Wanneer de kraan op het voet- of fietspad of op de openbare weg staat, dient dit te zijn opgenomen in het signalisatieplan van de werf en dient de overheid hierover vooraf goedkeuring te geven; Bij het plaatsen van meerdere kranen mogen de kranen niet in elkaars werkgebied kunnen komen; Houd rekening met de aanwezigheid van luchtlijnen houd voldoende afstand en/of voorzie de kraan van een detectiesysteem; Houd voldoende afstand tot uitgravingen en putten; Vermijd bij het traject dat hangende lasten boven personen komen (is ook niet toegestaan); De kraan mag pas worden in gebruik genomen wanneer ze is geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant en nadat ze ook gekeurd is voor indienststelling door een erkende Externe Dienst Technische Controle op de Werkplaats. Transportwegen op de werf Houd bij het vastleggen en inrichten van de transportwegen rekening met het volgende: Maak de wegen voldoende ruim aangepast aan de voertuigen; Baken de wegen af (dit is op de werf zeker geen gemakkelijke opgave); Zorg voor een voldoende stevige ondergrond houd rekening met de belasting; Breng eventueel een (tijdelijke) verharding aan; Zorg ervoor dat de wegen ook worden vrijgehouden; Vermijd zoveel mogelijk verkeer in de twee richtingen; Vermijd zoveel mogelijk dat voetgangers en voertuigen dezelfde wegen moeten gebruiken ondersteun dit ook met de nodige signalering en afbakening; Alle aanwezigen op de werf dienen de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen waaronder signalisatiekledij (minstens van klasse II en langs de openbare weg klasse III)

10 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 10/17 Voorzie van de juiste pictogrammen conform aan het KB van 17 juni 1997 betreffende veiligheids- en gezondheidssignalering of de nodige verkeersborden. Hierna een aantal voorbeelden van mogelijke pictogrammen. Mogelijk noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen Verplicht voor voetgangers Verplichte richting

11 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 11/17 Gevaar heftruck / gevaar hangende last Verbod heftruck Verbod voetgangers Snelheidsbeperking 5 km/h Verboden doorgang Regeling voorrang in smalle doorgang Een extra knelpunt op de werf is veelal dat het terrein er dikwijls onveilig bij ligt. Denken we maar aan plassen en slijk, de aanwezigheid van putten en sleuven, de tijdelijke opslag van materialen en afval e.d. Besteed daarom extra aandacht aan: Het eventueel voorzien van een (tijdelijke) verharding; Het onderhoud van de werf en de transportwegen (herstel onmiddellijk vastgestelde schade); Scherm hindernissen zoals putten, sleuven, opgeslagen materialen af en signaleer ze; Verwijder afval onmiddellijk van de werf voorzie een containerpark waar het afval kan worden gesorteerd en opgeslagen. 3. V ei l i g g ebrui k v an d e trans p o r t mi d d el e n Algemeen Wanneer de werf degelijk en veilig is ingericht en het verkeer van goederen en mensen gebeurt volgens de principes, vastgelegd in het intern verkeersplan, zijn de randvoorwaarden om te kunnen spreken van een veilige werf al voor een belangrijk deel vervuld. Volgende verdere maatregelen zijn hier nodig: Transportmiddelen met een aandrijving mogen enkel worden gebruikt door werknemers die opgeleid zijn en beschikken over een geldig attest. De opleiding moet aan minimaal volgende eisen voldoen: De opleiding moet worden gegeven door een deskundig persoon (een externe of eventueel een interne deskundige); Er moet een schriftelijke neerslag zijn van de opleiding (cursustekst); Voorzien in een theoretisch deel met informatie over de werking, onderhoud, hef- en rijtechnieken, regels die moeten worden nageleefd, ongevallen- en incidentencasuïstiek, ; Zeker ook het voorzien in een praktisch deel met oefeningen met het juiste type transportmiddel en in omstandigheden die beantwoorden aan de concrete gebruiksmodaliteiten in de onderneming (aard goederen, stapelwijze, werkruimte); Afleggen van en slagen in een proef; Afleveren van een attest met vermelding van het type transportmiddel en waarop ook de datum van het afleggen van de proef en de vervaldatum worden vermeld. Dit betekent ook dat iemand met een attest voor een heftruck enkel geschikt is voor het werken met een heftruck en vb. niet met een reachtruck. Bestuurders dienen te beschikken over een rijtoelating. Hiermee worden ze bevoegd verklaard door de werkgever; Ze dienen ook geschikt verklaard te zijn door de arbeidsgeneesheer voor het uitoefenen van een veiligheidsfunctie. Een jaarlijks gezondheidstoezicht is hier noodzakelijk; Voor elk behandelingstoestel moet een veiligheidsinstructiekaart beschikbaar zijn voor de werknemers. Deze instructie moeten ook aan de betrokkenen worden toegelicht. De controle op de naleving van de instructie is de taak van de hiërarchische lijn;

12 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 12/17 Gezien de oorzaken van ongevallen ook regelmatig te maken hebben met een gebrekkig onderhoud of het niet goed opvolgen van vastgestelde gebreken, dient voor elk transportmiddel ook een onderhoudsprogramma te worden gevolgd op basis van de richtlijnen van de fabrikant; Voorzie ook in de nodige parkeerzones zodanig dat de geparkeerde voertuigen geen hinder veroorzaken; Om te vermijden dat de geparkeerde voertuigen worden gebruikt door een onbevoegde is het van belang volgende afspraken te maken en na te leven: Parkeer niet op een helling; Zet steeds de motor uit; Verwijder de sleutel uit het contact en bewaar de sleutel buiten het bereik van derden. Veilig werken met een heftruck Heftrucks worden meestal alleen ingezet op de grote werven. De belangrijkste veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de heftruck willen we hier even op een rijtje zetten. Neem deze zeker ook op in de opleiding en instructies: Respecteer steeds de maximale belasting van de heftruck; Probeer de maximale belasting niet te beïnvloeden door het aanbrengen van bijkomend tegengewicht; Doe voor de aanvang van de dagtaak steeds een veiligheidscheck-up van de heftruck. Besteed hierbij aandacht aan: Staat, stand en vergrendeling van de vorken; Staat van de banden en de bandendruk; Werking van de verlichting, de claxon en achteruitrijsignaal en licht; Werking van de voet- en de handrem; Het ongehinderd kunnen naar boven en naar beneden bewegen van de vorken; Het ongehinderd kunnen naar voor en naar achter neigen van de mast; De algemene zichtbaarheid en de staat en de stand van de achteruitkijkspiegels; Meld elk gebrek aan de verantwoordelijke en laat onmiddellijk herstellen (zorg ervoor dat een heftruck met een gebrek niet kan worden gebruikt door de sleutel te verwijderen en achter slot te bewaren). Respecteer de geldende snelheidsbeperkingen en de voorrangsregels; Blijf alert voor andere voertuigen, voetgangers en onverwachte gebeurtenissen; Draag de veiligheidsgordels en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, signalisatiekledij en veiligheidshelm); Houd tijdens het gebruik steeds handen en voeten binnen het voertuig; Pas het rijgedrag aan, aan de eigenschappen van de last en de kenmerken van het terrein; Vervoer enkel veilig gestapelde ladingen; Steek de vorken voldoende ver onder de last (minstens 2/3); Neig tijdens het transport de mast van de heftruck naar achter; Neem een last nooit op 1 vork; Vervoer enkel stukgoederen met de heftruck indien ze veilig op een pallet liggen; Til geen zware of omvangrijke ladingen met 2 heftrucks gebruik een ander, aangepast behandelingsmiddel; Vervoer nooit bigbags of andere lasten, hangend aan de vorken. Dit mag alleen als de heftruck daarvoor ook is gekeurd door een erkende Externe Dienst Technische Controle op de Werkplaats; Laat nooit iemand onder een opgetilde last lopen; Wanneer de zichtbaarheid vooraan onvoldoende is, rij dan achterwaarts; Bij het op en van hellingen rijden, dient de last zich steeds op het hoogste punt te bevinden; Rij nooit dwars op een helling de heftruck kan kantelen; Gebruik bij kruispunten of andere gevaarlijke plaatsen de claxon om uw aantocht aan te kondigen;

13 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 13/17 Houd de vorken tijdens het rijden steeds op een 10-tal cm van de grond; Het optillen of laten dalen van een last doe je enkel bij volledige stilstand van de heftruck; Neem nooit passagiers mee en gebruik de heftruck ook nooit als hoogwerker; Laat onstabiele ladingen nooit door derden vasthouden tijdens het behandelen ervan pas de stapeling eerst aan; Veilig gebruik van de torenkraan Om het veilig gebruik van de torenkraan te waarborgen dient aandacht te worden besteed aan: Houd rekening met de weersomstandigheden: Gebruik de kraan niet bij hogere windsnelheden (raadpleeg de handleiding van de kraan); Bij het transport van omvangrijke voorwerpen zal de invloed van de wind groter zijn; Zorg ervoor de windsnelheid op de werf kan worden afgelezen (vb. voorzien van een windmeter op de torenkraan); Gebruik uitsluitend onbeschadigde en aangepaste tilhulpmiddelen zoals kettingen, haken, lengen, stroppen, bokken, mortelkuipen, sortsilo s enz. die bovendien voorzien zijn van een geldig keuringsbewijs, afgeleverd door een erkende Externe Dienst Technische Controle op de Werkplaats (EDTCW); Respecteer de maximale belasting van de hulpmiddelen; Hergebruik lengen en stroppen voor eenmalig nooit verwijder ze onmiddellijk; Bewaar de tilhulpmiddelen zorgvuldig en op een plaats dat ze niet kunnen worden beschadigd; Zorg voor een passend nazicht en onderhoud; Het zelf maken of aanpassen van tilhulpmiddelen is niet toegestaan, behalve indien dit materiaal voor goedkeuring werd voorgelegd aan een erkende EDTCW; Hangend transport boven personen is niet toegelaten zorg ervoor dat de risicozone eerst wordt ontruimd; Hijs uitsluitend onbeschadigde verpakkingen (palletten, krimpolie, bigbags, ); Til grote en omvangrijke voorwerpen nooit met 2 kranen; Til traag ter voorkoming van piekbelastingen; Zorg ervoor dat niemand met de handen gekneld geraakt bij het tillen gebruik voor het vieren van de last een touw en maak vooraf duidelijke afspraken hoe moet worden gevierd; Om overbelasting van de torenkraan te voorkomen dient ze te worden voorzien van een lastmomentbegrenzer (de werking ervan maakt voorwerp uit van de periodieke controles); Een torenkraan mag niet worden gebruikt voor het transport van personen, behalve indien gebruik gemaakt wordt van een speciale korf én indien de kraan en toebehoren ook worden gekeurd door een EDTCW; Wanneer gebruik wordt gemaakt van een torenkraan met een bedieningscabine in de hoogte, dienen de nodige communicatiemiddelen te worden voorzien; Bij het bedienen van de kraan via een mobiel bedieningspaneel dient de bediener plaats te nemen op een plaats waarbij een maximale zichtbaarheid wordt gegarandeerd. Indien dit niet kan worden gewaarborgd, dient de bediener zich te laten bijstaan door een seingever. De gegeven seinen moeten beantwoorden aan de voorschriften, opgenomen in KB van 17 juni 1997 betreffende veiligheids- en gezondheidssignalering. Hiervan vindt u een overzicht in bijlage; Ook de seingever oefent een veiligheidsfunctie uit en moet dus geschikt zijn verklaard door de arbeidsgeneesheer voor het uitoefenen van een veiligheidsfunctie. Veilig gebruik van bulldozers, mobiele graafkranen, knikladers en aanverwante Deze machines worden meestal gebruikt voor de aanvoer en de verplaatsing van bulkgoederen of grond. De grote wendbaarheid en snelheid waarmee grote hoeveelheden kunnen worden getransporteerd is het belangrijkste voordeel, maar ook het belangrijkste nadeel.

14 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 14/17 Om risico s bij het gebruik van deze machines te beheersen is het van belang met volgende elementen rekening te houden: Zorg ervoor dat de zone waarin gewerkt wordt voldoende ruimte en zichtbaarheid garandeert; Draag steeds de veiligheidsgordel en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsschoenen, signalisatiekledij en indien nodig gehoorbescherming; Verwijder nooit de rolbeveiliging (het beschermende dak of rolbeugel); Er mogen zich geen personen bevinden in de werkzone van de machine; Wanneer het toch nodig is om de zone te betreden, maak dan eerst oogcontact met de bediener en wacht buiten de werkzone tot de bediener toestemming geeft om de zone te betreden; De voertuigen moeten voorzien zijn van de nodige signalen zoals lichten, claxon, achteruitrijlichten en of geluidssignalen controleer regelmatig de werking ervan; Gebruik de machines niet om een last hangend te vervoeren, behalve indien de machine en de hijstoebehoren hiervoor werden gekeurd door een erkende EDTCW; Houd voldoende afstand tot geulen en putten deze zouden door het gewicht kunnen inkalven; De machines mogen niet gebruikt worden om personen op te tillen of zo te laten werken, staand in de laadbak; Besteed extra aandacht bij het gebruik van kniklader ze kantelen gemakkelijker: Til nooit een last in geknikte positie; Rij niet met een opgetilde last laat eerst zakken; Rij een helling recht op (nooit schuin of in de lengte). Veilig afleveren en storten van beton Beton en mortel worden op de werven veelal geleverd door een betoncentrale. Voor mortel worden meestal mortelkuipen gebruikt en voor beton worden betonmixers met eventueel een betonpomp gebruikt. Bij het leveren van mortelkuipen en het transport ervan op de werf dient rekening te worden gehouden met het gewicht dat dit kan vertegenwoordigen. Een volle mortelkuip van 200 liter heeft een gewicht van kg. Besteed aandacht aan: De staat van de mortelkuipen gebruik enkel onbeschadigde kuipen; Onderhoud de mortelkuipen en gebruik geen hamer om de kuipen te ontdoen van aangedroogde mortelspecie; Gebruik geen vervallen mortelkuipen respecteer de vervaldatum van de mortelkuip, vermeld op het kenplaatje; Gebruik de mortelkuip enkel voor opslag en vervoer van mortel en niet voor andere doeleinden; Wanneer volle mortelkuipen op een stelling worden geplaatst, dient deze voldoende stevig te zijn (steigerklassen 5 of 6 is noodzakelijk); Bij het leveren van beton met de betonmixer en betonpomp moet enerzijds worden rekening gehouden met het gewicht en de omvang van deze installaties en anderzijds met de risico s bij het gebruik van de pomp door het opbouwen van druk in de leidingen en de soms gevaarlijke plaatsen waar moet gestort worden. Volgende maatregelen moeten worden genomen: Zorg voor een ondergrond met een voldoende grote draagkracht breng eventueel een voorlopige verharding aan; Houd extra rekening met de stevigheid van de plaatsen waar de stempels van de betonpomp worden geplaatst hoe hoger de giek, hoe groter de druk op de stempels;

15 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 15/17 Wanneer de betonmixer en betonpomp moeten plaatsnemen op de openbare weg, zorg dan dat deze zone goed wordt gesignaleerd, conform het signalisatieplan van de werf dat is goedgekeurd door de overheid; Het geleverde beton moet voldoende vloeibaar en voldoende vers zijn, zodat geen extra hoge druk moet worden gebruikt om het beton te kunnen verpompen; Zorg ervoor dat de pompleidingen zo kort mogelijk zijn hoe langer, hoe meer druk nodig is; Gebruik uitsluitend slangen en koppelstukken in perfecte staat controleer ze ook regelmatig; Bij het starten van de betonpomp kan het zijn dat de slang door de opgebouwde druk een zweepslag geeft houd hiermee rekening en neem een stabiele houding aan; Bij het pompen van beton op hoogte dient de persoon die de betonslang geleid bovendien extra beveiligd te worden tegen vallen; Voorzie indien nodig een zone waar overschotten van beton kunnen worden gestort. Dit kan dan later worden verwijderd; Cement is een vrij sterk irriterend product voor de ogen en voor de huid: Betrokken werknemers dragen steeds een veiligheidshelm, een veiligheidsbril, beschermende handschoenen en veiligheidslaarzen; De huid moet volledig worden bedekt dus geen korte broek, geen korte mouwen en geen ontbloot bovenlichaam; Bij morsen of spatten was onmiddellijk overvloedig met proper water; Raadpleeg bij verdere klachten een arts. Verplichte keuringen door een Externe Dienst Technische Controle op de Werkplaats Naast het regelmatig nazicht en onderhoud van de gebruikte behandelingsmiddelen, is er voor een aantal ook een keuringsplicht door een Externe Dienst Technische Controle op de Werkplaats. We geven hiervan een overzicht: Kranen op de werf en op de vrachtwagen en alle hijstoebehoren zoals haken, kettingen, kabels, lengen, stroppen, jukken: bij ingebruikneming en verder om de 3 maanden; Heftrucks, uitsluitend indien lasten hangend aan de vorken worden getild en wanneer de heftruck wordt gebruikt als hoogwerker (voorzien van veiligheidskooi): om de 3 maanden; Elektriciteitsinstallatie, aangesloten op het openbaar net op de werf: voor de ingebruikneming en verder jaarlijks; Elektriciteitsgeneratoren: jaarlijks. Wilt u verdere ondersteuning bij het uitwerken van de noodzakelijke beheersmaatregelen voor het garanderen van een veilig magazijnbeheer, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze afdeling risicobeheersing op of met uw arbeidsgeneesheer. Provikmo, 2013 Provikmo geeft u deze informatie op vrijwillige basis. Daarbij streven we er steeds naar om dit op een zeer zorgvuldige manier te doen. Gelet op deze middelenverbintenis, kan op basis van deze informatie nooit de aansprakelijkheid van Provikmo vzw ingeroepen worden.

16 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 16/17 SEINEN GEVEN VOLGENS KB VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING Betekenis Beschrijving Illustratie A. Algemene gebaren. BEGIN Pas op! Begin van commando Beide armen zijn horizontaal gestrekt met de handpalmen naar voren. STOP Onderbreking Einde van de beweging De rechterarm is opgeheven en de rechterhandpalm naar voren gehouden. EINDE Einde van de werkzaamheden. Beide handen zijn ter hoogte van de borst samengevoegd. HIJSEN B. Verticale bewegingen. Met de opgeheven rechterarm en naar voren gebrachte rechter handpalm wordt traag een cirkelbeweging gemaakt. VIEREN Met de naar beneden gerichte rechterarm en naar binnen gehouden rechterhandpalm wordt traag een cirkelbeweging gemaakt. VERTICALE AFSTAND De afstand wordt met de handen aangegeven.

17 Bouw - Goederenbehandeling - Bouwwerf 17/17 Betekenis Beschrijving Illustratie C. Horizontale bewegingen. VOORUIT Beide armen worden gebogen, beide handpalmen worden naar binnen gehouden en met de voorarmen worden trage bewegingen naar het lichaam toe gemaakt. ACHTERUIT Beide armen worden gebogen, beide handpalmen worden naar buiten gehouden, met de voorarmen worden trage bewegingen van het lichaam af gemaakt. NAAR RECHTS ten opzichte van de signaalgever Met de ongeveer horizontaal gestrekte rechterarm en de naar beneden gehouden rechter handpalm worden trage richting aanwijzende bewegingen gemaakt. NAAR LINKS ten opzichte van de signaalgever Met de ongeveer horizontaal gestrekte linkerarm en de naar beneden gehouden linkerhandpalm worden trage richting aanwijzende bewegingen gemaakt. HORIZONTALE AFSTAND De afstand wordt met de handen aangegeven. GEVAAR Noodstop D. Gevaar. Beide armen opgeheven, handpalmen naar voren. SNELLE BEWEGING TRAGE BEWEGING De gecodeerde, bevelende gebaren ter aangeving van de bewegingen worden zeer snel uitgevoerd. De gecodeerde, bevelende gebaren ter aangeving van de bewegingen worden zeer langzaam uitgevoerd.

Bouw - Goederentransport - Groothandel bouwmaterialen. Infodocument

Bouw - Goederentransport - Groothandel bouwmaterialen. Infodocument Bouw - Goederentransport - Groothandel bouwmaterialen Infodocument Goederenbehandeling bij de groothandel bouwmaterialen 1 Inleiding Bij de opslag en het transport van goederen kunnen risico s ontstaan

Nadere informatie

Goederenbehandeling bij de groothandel bouwmaterialen

Goederenbehandeling bij de groothandel bouwmaterialen Bouw-Goederentransport-Groothandel bouwmaterialen 1/13 Goederenbehandeling bij de groothandel bouwmaterialen Inleiding Bij de opslag en het transport van goederen kunnen risico s ontstaan die kunnen leiden

Nadere informatie

HIJSINSTRUCTIE. Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt.

HIJSINSTRUCTIE. Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt. Hoofdstuk : HNDB-SSM-18 Pagina: 1 van 7 1.0 Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt. Zowel pakken hout (max. 40 delen van gelijke lengte), als een

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument Ergonomie in de supermarkt Infodocument 201506/Provikmo-I-2001 Ergonomie in de supermarkt 1 Inleiding Fysieke belasting is de belasting, die spieren en gewrichten ondervinden, tijdens lichamelijke arbeid.

Nadere informatie

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10:

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: Wettelijk kader: arbeidsomstandighedenregeling: (arbo V&G signalisatie + hand- en armseinen) Bijlage 10: Arboregeling bijlage XVIII (arbeidsomstandighedenregeling

Nadere informatie

veilig werken met DE heftruck

veilig werken met DE heftruck veilig werken met DE heftruck Grote risico s Vooral loodsmedewerkers en technisch personeel werken vaak met heftrucks. Daar gebeuren echter veel ongelukken mee: zo n 200 per jaar. Het gevolg: ernstig letsel

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0052) Heftruckchauffeur (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0052) Heftruckchauffeur (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0052) Heftruckchauffeur (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Heftruckchauffeur (m/v) 1.2 Definitie Bestuurt een heftruck en houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Informatiemateriaal Hijswerk

Informatiemateriaal Hijswerk S2 Informatiemateriaal HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Noordgastransport. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven beheersmaatregelen

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

HEFTRUCK INSTRUCTIEKAART WERK OPSTARTEN BEDIENING

HEFTRUCK INSTRUCTIEKAART WERK OPSTARTEN BEDIENING HEFTRUCK WERK OPSTARTEN - Draag alle persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor het uit te voeren werk : - veiligheidsschoenen - handschoenen - gehoorbescherming, - Lees aandachtig de instructies bij

Nadere informatie

Werken met starre verreiker (IS-003) Versie TC-K 2012-03-27

Werken met starre verreiker (IS-003) Versie TC-K 2012-03-27 Verduidelijking: Werken met verreiker Er zijn verschillende soorten verreikers, die ook verschillende functies kunnen uitoefenen. Praktisch alle verreikers zijn uitgerust met: - Voorwielsturing - Vierwielsturing

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

3.18 Begeleiden van lasten

3.18 Begeleiden van lasten 3.18 Begeleiden van lasten De machinist van een hijs- of hefwerktuig bevindt zich meestal op een zodanige afstand van de last dat hij die niet zelf aan- en lospikt. Bovendien heeft hij aanwijzingen van

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

Werken met hoogwerker en vorkheftruck. Maandthema maart 2014

Werken met hoogwerker en vorkheftruck. Maandthema maart 2014 Werken met hoogwerker en vorkheftruck Maandthema maart 2014 Werken met hoogwerker en vorkheftruck is een risicotaak Doordat je anderen in gevaar kan brengen is deze taak een veiligheidsfunctie en zijn

Nadere informatie

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Hoveniers en Groenvoorziening

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Hoveniers en Groenvoorziening HEFTRUCK Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding 2 2 Risicoanalyse 2 3 Risicobeoordeling 4 4 Risicoreductie 7 1. INLEIDING: Het spreader

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0053) Reachtruckchauffeur (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0053) Reachtruckchauffeur (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0053) Reachtruckchauffeur (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Reachtruckchauffeur (m/v) 1.2 Definitie Bestuurt een reachtruck en houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Werken met vorkheftruck gevorderd (IS-001) Versie TC-K 2011-06-09

Werken met vorkheftruck gevorderd (IS-001) Versie TC-K 2011-06-09 Doelgroep Medewerkers die met een vorkheftruck moeten werken op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, magazijnen waarbij de opdrachten een zekere moeilijkheidsgraad hebben, bv stapelen in

Nadere informatie

Toolbox: Veilig werken met een heftruck

Toolbox: Veilig werken met een heftruck Toolbox: Veilig werken met een heftruck Inleiding Er gebeuren elk jaar ongeveer 4000 incidenten en ongevallen met heftrucks in Nederland waarvan 6 met dodelijke afloop. Uit gegevens van de Arbeidsinspectie

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 3.1 3.1 Is de vloer vrij van oneffenheden, zodat transportmiddelen veilig kunnen rijden en geen ongemakken geeft? Verwijder drempels in de vloer. Egaliseer

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Theorie. Taxono mie Code

Theorie. Taxono mie Code Toetstermen: Werken met een vorkheftruck in de (petro)chemie Code Toetstermen Na afloop van de training kan de cursist ALGEMEEN Taxono mie Code Theorie Relevante aandachtspunten voor toetsing en examinering

Nadere informatie

Werken met zelfrijdende hoogwerker (IS-005) (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003)) Versie TC-K 2011-06-09

Werken met zelfrijdende hoogwerker (IS-005) (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003)) Versie TC-K 2011-06-09 Versie TC-K 0-06-09 Doelgroep Medewerkers die op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, magazijnen, zich verplaatsen en werkzaamheden in de hoogte verrichten met behulp van een zelfrijdende

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Veilig werken met de heftruck Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is een heftruck? Een heftruck is

Nadere informatie

Instructies voor veilige opslag en handling van stikstofmeststoffen

Instructies voor veilige opslag en handling van stikstofmeststoffen Instructies voor veilige opslag en handling van stikstofmeststoffen In deze folder staat hoe u stikstofmeststoffen veilig kunt verwerken en opslaan, met zorg voor uw veiligheid en behoud van de productkwaliteit.

Nadere informatie

Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen) 112 en leidinggevende verwittigen

Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen) 112 en leidinggevende verwittigen AANHANGWAGEN TRACTOR 1. Waarschuwing en algemene richtlijnen Bij nood Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen) 112 en leidinggevende verwittigen OPGEPAST Aanhangwagens al dan niet voorzien

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013

Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Versie: 21-12-2012 Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. De afbakening van de lijst

Nadere informatie

Collega kom eens kijken:

Collega kom eens kijken: Collega kom eens kijken: 21-02-13 Opleidingscentrum Opglabbeek Opleidingscentrum Kontich Versie APRIL 2009 - Veiligheidsopleiding + screening: SCREENING PRAKTIJK VEILIGHEID CONTROLE TRUCKBESTURING Bedrijf

Nadere informatie

Afstandsbalk. Gebruiksaanwijzing. klemmen K 120/120/120. Voor Afstandsbalk met een hefvermogen van 10 ton, (lengte 12,60 m)

Afstandsbalk. Gebruiksaanwijzing. klemmen K 120/120/120. Voor Afstandsbalk met een hefvermogen van 10 ton, (lengte 12,60 m) Afstandsbalk klemmen K 120/120/120 3 Gebruiksaanwijzing Voor Afstandsbalk met een hefvermogen van 10 ton, (lengte 12,60 m) Uitgerust met: 2 klemmen K 120 / 120 / 120 (hefvermogen 4,5 ton/stuk) Geschikt

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht.

Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Versie: 11-12-2012 Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. De afbakening van de Lijst

Nadere informatie

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Bloembollenteelt en handel

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Bloembollenteelt en handel HEFTRUCK Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige

Nadere informatie

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV Verkeersreglement E.M. Treur en Zn. BV Versie 1 Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doel/toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Toelating tot het besturen van

Nadere informatie

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOGWERKERS

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOGWERKERS ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOGWERKERS Lees altijd aandachtig de inlichtingen uit de handleiding door, in het bijzonder de de veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsborden op de machine! De bediener

Nadere informatie

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker die voldoen aan de voorwaarden voor het specifieke gebruikersprofiel. Hij zal speciale aandacht geven aan de volgende punten: Hij overtuigt zich ervan dat alle gebruikers de instructie gelezen en begrepen

Nadere informatie

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN

HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN Opbraak - diversen * Opbreken verhardingen, lijnvormige elementen, (onder)fundering - handgereedschap, kraan - klemmen van ledematen - coördinatie tussen

Nadere informatie

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN MET EEN VORKHEFTRUCK. Algemeen (basisbegrippen)

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN MET EEN VORKHEFTRUCK. Algemeen (basisbegrippen) Toetsduur: 30 minuten Cesuur: 3 of meer is een voldoende TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN MET EEN VORKHEFTRUCK Onderwerpen: Algemeen (basisbegrippen) Code Onderwerpen Tax. Code Toetstermen: De kandidaat

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2041 09/2017 Hoogwerker met mobiel hefplatform (hoogwerker, schaarlift) In vele gevallen zijn hoogwerkers een veilig arbeidsmiddel om werken uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen.

Nadere informatie

We kennen de regels en procedures en volgen die op.

We kennen de regels en procedures en volgen die op. Voorwoord Inhoud Oiltanking streeft ernaar alle zakelijke activiteiten op een veilige en efficiënte manier uit te voeren. Wij hebben ons tot doel gesteld alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te voorkomen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie: Opslag en behandelen van gasflessen

Veiligheidsinstructie: Opslag en behandelen van gasflessen Veiligheidsinstructie: Opslag en behandelen van gasflessen Datum September 2012 Inleiding Onder opslag van gasflessen verstaan we: het bewaren van gasflessen in een hoeveelheid die het dagverbruik (24

Nadere informatie

Lever Veilig. De risico s en de preventiemaatregelen bij het behandelen van bouwmaterialen bij de handelaar ; NAVB dossier N 130

Lever Veilig. De risico s en de preventiemaatregelen bij het behandelen van bouwmaterialen bij de handelaar ; NAVB dossier N 130 De risico s en de preventiemaatregelen bij het behandelen van bouwmaterialen bij de handelaar ; NAVB dossier N 130 NAVB Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf VDAB Opleidingen

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2031 05/2017 Steigers met schragen Schragen worden vaak overbelast of verkeerd gebruikt! 1 Beschrijving Steigers met schragen worden erg vaak gebruikt op de bouwplaatsen. We moeten er wel

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER FIELDMASTER INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN 3 2. OPSLAG, TRANSPORT EN PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN 3 3. EERSTE GEBRUIK 4 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART Datum 03/2016 Behandelen van graniet Lossen uit schip Pagina 1 van 5

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART Datum 03/2016 Behandelen van graniet Lossen uit schip Pagina 1 van 5 Behandelen van graniet Lossen uit schip Pagina 1 van 5 1. RISICO S - Beschadiging van aanslagmateriaal - Vallen, struikelen, klemmen, verwonden van personen - Vallen of kantelen van blokken graniet - Vallend

Nadere informatie

WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN

WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN Bij het werken in bouwputten en sleuven kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door het inkalven van taluds en het bezwijken van grondkerende constructies. Welke maatregelen

Nadere informatie

Werken met roterende verreiker met hijsfunctie (IS-032) Versie TC-K 2012-03-27

Werken met roterende verreiker met hijsfunctie (IS-032) Versie TC-K 2012-03-27 Verduidelijking: Werken met verreiker Er zijn verschillende soorten verreikers, die ook verschillende functies kunnen uitoefenen. Praktisch alle verreikers zijn uitgerust met: - Voorwielsturing - Vierwielsturing

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER

WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER Het werken met een hoogwerker is veilig als de hoogwerker en de medewerker in de hoogwerker niet om kunnen vallen. Zorg daarom voor hoogwerkers en materiaal dat aan de

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Chauffeur Containerheftruck. Opgenomen in de toets: Aantal vragen /opdrachten: Taxonomie code:

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Chauffeur Containerheftruck. Opgenomen in de toets: Aantal vragen /opdrachten: Taxonomie code: Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: CHP Chauffeur Containerheftruck Praktijk 1. Controle en onderhoudshandelingen 10% 1.1 De kandidaat kan de controle- en de vorken van de containerheftruck

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2015 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Algemene risicofactoren bij het zetten van glas...

Nadere informatie

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen Hijsen en tillen Een voorwerp dat zwaarder is als 25 kg mag je niet alleen met de hand tillen. Ook is het verstandig om grote of moeilijk te pakken voorwerpen niet alleen te tillen. Zijn voorwerpen te

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

RISICO ANALYSE TORENKRANEN

RISICO ANALYSE TORENKRANEN RISICO ANALYSE TORENKRANEN 2016 FORM D-O3 Opgesteld door: Preventieadviseur De Bruyn Christophe Waarschijnlijkheidsgetal W Blootstellingsgetal B Schadegetal S Risicograad R Te verwachten 10 Bestendig 10

Nadere informatie

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden.

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden. VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO GAS 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN 5.1.1 Controle De gasinstallaties worden, vóór indienststelling, gekeurd door een EDTC. De standhouder of zijn afgevaardigde zal in zijn eigen

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

vervolg Transport van zware materialen horizontaal en verticaal

vervolg Transport van zware materialen horizontaal en verticaal een blessure. Maar het kan ook de druppel zijn waardoor je gedurende kortere of langere tijd niet meer kunt werken. Ook kan er overbelasting ontstaan door het lichaam langere tijd bloot te stellen aan

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande

Nadere informatie

Transport-, verpakkings- en behandelingsrichtlijn

Transport-, verpakkings- en behandelingsrichtlijn Transport-, verpakkings- en behandelingsrichtlijn Deze richtlijn bevat algemene aanwijzingen voor het transport, de verpakking en de hantering van machines en leveringen van de firma KraussMaffei Technologies

Nadere informatie

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.).

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.). 14.01 GEVAAR Vallen. 14.02 WERK IN UITVOERING Bij werkzaamheden boven 2,5 m moeten altijd maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes,

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING HIJS- & HEFWERKZAAMHEDEN Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen, soms zelfs onder

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

Campagne 'Lever veilig'

Campagne 'Lever veilig' Campagne 'Lever veilig' Studiedag SECURA Brussel, 25 maart 2015 Waarom deze campagne? Oorzaken van vele ongevallen in de bouw! Behandeling van materialen Behandeling van materialen p. 2 Pijlers van de

Nadere informatie

De Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

De Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd: ( ) Artikel XIV De Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt 71, tweede en derde lid, en 92, tweede

Nadere informatie

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport.

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Handleiding mobiele hogedrukreiniger 200 bar, 15 l/min., 1.140 l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Inhoud 1. Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

1 Beschrijving. Pletten, stoten, knelling van ledematen

1 Beschrijving. Pletten, stoten, knelling van ledematen Preventiefiche U002-08/2012 Transport en behandeling van gasflessen 1 Beschrijving Gasflessen zijn gevaarlijke arbeidsmiddelen die gebruikt kunnen worden voor erg veel werkzaamheden, zoals, afhankelijk

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

BVBA Na-iso-inventaris Versie nr 01 Datum: 01/01/2004 Blad 1/8

BVBA Na-iso-inventaris Versie nr 01 Datum: 01/01/2004 Blad 1/8 INVENTARIS BVBA Na-iso-inventaris Versie nr 01 Datum: 01/01/2004 Blad 1/8 Activiteit middel omschrijving I.Laden/lossen van grondstoffen in het magazijn(containers) II. Verplaatsing naar en van de werf

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Heftruckchauffeur. Beroepsopleiding Studiegebied Auto BO AU Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Heftruckchauffeur. Beroepsopleiding Studiegebied Auto BO AU Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Auto BO AU 210 01.09.2016 Heftruckchauffeur Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: HEFTRUCKCHAUFFEUR NIVEAU BEROEPSKWALIFICATIE:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 : FUNDERINGEN pagina 1/5

HOOFDSTUK 4 : FUNDERINGEN pagina 1/5 SAMENVATTENDE BIJ FUNDERINGSWERKEN 1. Diepfundering 11 : val personen van hoger vlak : - het betreden van de werf - het instappen van de machine - het bedienen van de machine 21: grondverzakking : - door

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 3 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 3 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 3 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 In de Arbo-wet gaat het om zaken als A gezondheid en mensenkennis

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 5 : FUNDERINGEN pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 5 : FUNDERINGEN pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 5 : FUNDERIN 1. Diepfundering 11 : val personen van hoger vlak : - het betreden van de werf - het instappen van de machine - het bedienen van de machine 1: grondverzakking : - door te

Nadere informatie

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning)

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning) Documenten KWM - Stellingvergunning (S-vergunning) (revisie 5, 30/04/2009 09:40:01) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel:

Nadere informatie

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Verholen goten

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Verholen goten PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Verholen goten 1. SAMENVATTING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN a. TRANSPORT/LADINGZEKERING Alle transport van onze producten dienen te gebeuren conform de Europese richtlijn

Nadere informatie

BODEMVERSTERKING EN STABILISATIE. Plaatsingsvoorschriften. nidagreen

BODEMVERSTERKING EN STABILISATIE. Plaatsingsvoorschriften. nidagreen BODEMVERSTERKING EN STABILISATIE Plaatsingsvoorschriften nidagreen nidagreen onderlaag voor sierkunstgras 1 - Algemeen nidagreen platen zijn honingraatplaten in polypropyleen die bedoeld zijn als stevige

Nadere informatie

Toolboxfiche U-008-v01

Toolboxfiche U-008-v01 Toolboxfiche U-008-v01 Gebruik van ladders op de werf Een defecte, slecht geïnstalleerde ladder of een ladder die niet geschikt is voor het uit te voeren werk, kan aan de basis van ernstige ongevallen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 2 : INRICHTING. OPZOEKEN VAN DE ONDER- GRONDSE LEIDIN 60: warmte - koude : - gasontploffing Vaststellen van de juiste ligging 6 70: blootstelling aan elektrische stroom: 6 8: giftige

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL BANDENMONTEUR PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN (< 3,5 T) Datum uitgave: juni 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02

Nadere informatie

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK De bestuurder reachtruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden, vooral in smalle gangpaden van een magazijn. Hij gebruikt de reachtruck om goederen te stapelen

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

(indien van toepassing) 1. klem 2. vorkversteller (spreader) 3. side shift 4. verlengde vork

(indien van toepassing) 1. klem 2. vorkversteller (spreader) 3. side shift 4. verlengde vork Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: n.v.t. Veiligheidscertificaat Vorkheftruck/Reachtruck Theorie Note: Waar in dit document vorkheftruck gelezen wordt, kan ook reachtruck staan.

Nadere informatie