Een boekje open over goodwill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een boekje open over goodwill"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Een boekje open over goodwill Inzicht in een methode om goodwill te berekenen

2

3 Een woord vooraf Bent u op zoek naar een bedrijf om over te nemen of u wilt juist uw bedrijf verkopen? Dan wilt u natuurlijk weten wat de waarde is. Dat geldt voor een fysiotherapiepraktijk net zo goed als voor (de rest van) het Midden en Klein Bedrijf. Goodwill, wat houdt het eigenlijk in? Waardebepaling is specialistenwerk. Potentiële koper en verkoper moeten wel zelf de hoofdlijnen begrijpen. Het gaat immers om uw (toekomstige) praktijk. Wij ondersteunen u graag door u inzicht te geven in een mogelijke berekeningsmethode voor goodwill. Veel succes met uw overname of overdracht! 1

4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Praktijkwaarde, waarover hebben we het dan eigenlijk? 5 2 Methoden van waardeberekening voor de praktijkorganisatie 7 3 Goodwillmethodiek voor de fysiotherapiepraktijk Goodwill, een definitie Van winst naar overwinst Van winst naar overwinst: normalisatie en correcties Bestendigheid van de toekomstige winst 13 4 Financiering van goodwill 16 5 Begeleiding: gelukkig staat u er niet alleen voor 17 2

5 Inleiding Een fysiotherapiepraktijk is vaak meer waard dan alleen het pand en de inventaris. Ook andere aspecten spelen mee in de waardering van uw praktijk, zoals het aanwezige patiëntenbestand, locatie, specialisaties van het personeel en de naamsbekendheid. Vuistregels, richtlijnen en in het verleden behaalde resultaten kunnen resulteren in een irreële waardering van de praktijk. Een koper koopt immers niet het verleden, maar de toekomst. Daarom is het belangrijk om een goede analyse te maken van de praktijk. Alleen dan komt u tot een juiste vaststelling van de waarde. Dit betreft niet alleen een financiële analyse, maar ook een analyse van omgevingsfactoren. Advies van een specialist is daarbij van groot belang. Wij schrijven deze uitgave voor u als fysiotherapeut. Of u nu binnen enkele jaren uw praktijk verkoopt of u wilt een praktijk overnemen. Hoewel het KNGF geen richtlijn of norm kan en mag afgeven, vinden wij het belangrijk om u te ondersteunen met informatie over een mogelijke methode van goodwillbepaling. Zo krijgt u meer inzicht in de waardebepaling van een praktijk. Bovendien wordt u een betere gesprekspartner in de onderhandelingsfase voor zowel de (ver)kopende partij als uw adviseur. Wij benadrukken dat waardebepaling altijd maatwerk betreft. Het is belangrijk om een volledige praktijkanalyse te maken. Laat u altijd bijstaan door een specialist. In het eerste hoofdstuk geven we aan waar we het eigenlijk over hebben als we praten over praktijkwaarde. Algemene informatie over de methode van waardeberekening voor de praktijkorganisatie leest u in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 gaan we in op de goodwillmethodiek, een veelgebruikte methode voor fysiotherapiepraktijken. Tenslotte leest u in hoofdstuk 4 over de begeleiding bij de waardering. Deze informatie is tot stand gekomen dankzij de medewerking van MKB Adviseurs en afgestemd met VvAA, Rabobank en ABN AMRO bank. Amersfoort, augustus

6 4

7 1. Praktijkwaarde, waarover hebben we het dan eigenlijk? Goodwill is een onderdeel van de praktijkwaarde. Daarom bespreken we eerst op hoofdlijnen wat praktijkwaarde is. De waarde van de praktijk kunnen we globaal in drieën knippen: Ten eerste heeft het praktijkpand een waarde (voor zover in eigendom). Hierbij zijn niet alleen locatie en vierkante meters van belang. Ook bijvoorbeeld beroepspecifieke indeling en voorzieningenniveau spelen een rol bij het vaststellen van de waarde. Een dergelijke taxatie is specialistenwerk. Schakelt u daarom altijd een gecertificeerd taxateur onroerend goed in. Een tweede onderdeel van praktijkwaarde is de inventaris, zoals inrichting en apparatuur. U kunt een inventarislijst opstellen waarop u alles schrijft wat overgenomen kan worden. U geeft aan waar het om gaat, wat de leeftijd is en wat bijvoorbeeld de vervangingswaarde is. Vraag uw accountant om advies. Hij kan u desgewenst doorverwijzen naar een extern deskundig adviseur. Tenslotte heeft de praktijkorganisatie waarde. Dit begrip is beter bekend als goodwill. Deze uitgave gaat specifiek in op een mogelijke berekeningsmethode. Waardebepaling krijgt steeds meer een zakelijk karakter. Edwin Brugman, Directeur Kennis en Netwerken, VvAA 5

8 6

9 2. Methoden van waardeberekening voor de praktijkorganisatie De waarde van de praktijkorganisatie is dus onderdeel van de totale praktijkwaarde. Er zijn verschillende methoden om tot de waarde van de praktijkorganisatie te komen. In deze paragraaf beschrijven we dit op hoofdlijnen. Dé waarde van de praktijkorganisatie bestaat niet. Er bestaan meerdere manieren voor waardebepaling. Het idee achter de verschillende methoden is wel vergelijkbaar en gebaseerd op de toekomstige winstverwachting. Bij de waardering van de fysiotherapiepraktijk gebruikt men vaak de verbeterde rentabiliteitsmethode. In deze uitgave spreken we in dat geval van de goodwillmethode. In uitzonderingsgevallen worden ook andere methoden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de Discounted Cash Flow waarbij uitgegaan wordt van de toekomstige netto kasstromen. Ook komt voor de intrinsieke waardemethode, de liquidiatiewaarde, factor maal winst of omzet. In het vervolg van deze uitgave wordt ingegaan op de goodwillmethode. De beschreven methodiek wordt gebruikt voor zowel waardering van een solopraktijk als voor een maatschapsaandeel en andere ondernemingsvormen. Bij een maatschap wordt de waarde van de volledige praktijk bepaald. Er wordt dus niet gekeken naar de individuele omzet van een maat of personeelslid. Het maakt niet uit wie de omzet realiseert. Het gaat erom dat de omzet wordt gerealiseerd en dat daarmee een bijdrage tot de overwinst voor de hele praktijk tot stand komt. Vanuit de waarde van de volledige praktijk wordt berekend welk aandeel de betreffende maat heeft. Dit gebeurt op basis van wat hierover is vastgelegd in de maatschapsovereenkomst. Dit noemt men gerechtigheid tot de praktijk. Vaak is dit een percentage, maar soms ook op basis van de gewerkte uren. Als de verdeling plaatsvindt op basis van gewerkte uren, dan wordt vaak gerekend met een gemiddelde over de laatste jaren om de goodwill van het over te dragen maatschapsaandeel vast te stellen. 7

10 8

11 3. Goodwillmethodiek voor de fysiotherapiepraktijk In dit hoofdstuk beschrijven wij een manier om goodwill te bepalen. We beginnen met de definitie van goodwill in paragraaf 3.1. Paragraaf 3.2 beschrijft de stap van winst naar overwinst. We doen dit aan de hand van een rekenvoorbeeld. Tenslotte gaan we in paragraaf 3.3 in op de bestendigheid van de winst in de toekomst. 3.1 Goodwill, een definitie Om de basis van de goodwillmethodiek te begrijpen, is het belangrijk dat u weet wat het begrip betekent. Er bestaan verschillende definities van het begrip goodwill. In het algemeen wordt gezegd dat goodwill de contante waarde is van de verwachte toekomstige overwinsten. Het staat dus voor het vermogen van een onderneming om in de toekomst extra winst te maken. 3.2 Van winst naar overwinst De eerste stap in de goodwillmethodiek is het bepalen van de overwinst. Wat is het verschil tussen winst en overwinst? De overwinst is de extra winst die wordt gemaakt boven een normaal rendement op vermogen en arbeid. U treft hieronder een voorbeeld van een vereenvoudigde resultatenrekening aan. Dit voorbeeld werken wij verder uit in de volgende paragrafen. Resultatenrekening Omzet ,- Kosten Personeel ,- Huisvesting 5.000,- Vervoer 1.000,- Kantoorkosten 8.000,- Algemeen ,- Rente 1.000,- Afschrijving 5.000,- Totale kosten ,- Winst ,- 9

12 De verwachte overwinst van de betreffende praktijk is het uitgangspunt bij de berekening van goodwill. Om deze toekomstige overwinst te bepalen, gaan we uit van de gecorrigeerde jaarwinsten uit het verleden. We veronderstellen dat deze ook in de toekomst kunnen worden gerealiseerd. Als basis gelden meestal de cijfers uit het recente verleden (het laatste jaar of in voorkomende gevallen, van de laatste drie jaren) Van winst naar overwinst: normalisatie en correcties Om van winst naar overwinst te komen, wordt een aantal posten in de resultatenrekening gecorrigeerd. In deze paragraaf leggen we dit aan de hand van een aantal concrete voorbeelden uit. Aan het einde van de paragraaf verwerken we dit in het rekenvoorbeeld van de vereenvoudigde resultatenrekening. Samen met uw accountant of adviseur bepaalt u de jaarwinst die als basis dient voor de goodwillberekening. U evalueert de cijfers van de praktijk op correctheid, volledigheid en normaliteit. Dit betekent dat u altijd te maken krijgt met een aantal persoonlijke inschattingen en subjectieve factoren. Bij praktijkgebonden kosten moet u kritisch kijken of dit daadwerkelijk kosten zijn die verband houden met de praktijk. Verder is het van belang om te beoordelen of de kosten ook reëel zijn voor de toekomstige ondernemer. Vaak zie ik dat irreële verwachtingen over de hoogte van de goodwill leiden tot teleurstellingen. Henri Brom, Senior Adviseur Overname en Opvolging, MKB Adviseurs 10

13 Huisvestingskosten Huisvestingskosten vormen een belangrijke kostenpost voor een organisatie. Behalve vaste huur of rente en aflossing vallen ook zaken als energie, onderhoud en verzekeringen hieronder. Er zijn een aantal situaties waarin het realistisch is om huisvestingskosten te corrigeren. Bijvoorbeeld als de overdragende praktijkhouder het praktijkpand in eigendom heeft. De lening op het praktijkpand is volledig afgelost. De nieuwe praktijkhouder krijgt wel te maken met (extra) huisvestingskosten: Hij zal of huur gaan betalen of rente en aflossing als hij of zij zelf een praktijkpand koopt. Een correctie van de resultatenrekening door deze kosten mee te nemen, ligt voor de hand. Daarnaast is het van belang om over een periode van een aantal jaren te letten op uitschieters. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor huisvestingskosten, maar ook voor andere kosten en opbrengsten in de resultatenrekening. Een voorbeeld hiervan is extra uitgaven voor onderhoudskosten. Dit zal niet jaarlijks plaatsvinden en daarom is het realistisch om deze kosten te corrigeren. De praktijkhouder in ons voorbeeld heeft het praktijkpand in eigendom. Er is geen sprake van een lening. De praktijkhouder wil het pand ook na overdracht in eigendom houden. Hij gaat het pand verhuren aan de koper. De overnemende praktijkhouder krijgt in deze situatie dus wel te maken met extra huisvestingskosten in de vorm van huur. In onderstaand voorbeeld bedraagt de jaarlijkse huur ,-. Ondernemersbeloning Bij eenmanszaken, vennootschappen onder firma en bij maatschappen wordt geen arbeidsbeloning voor de ondernemer in de resultatenrekening opgenomen. De beloning wordt dan uiteindelijk uit de winst gehaald. Voor een goede waardering van de praktijk moet u wel rekening houden met ondernemersbeloning. Bij het vaststellen hiervan is het raadzaam om kritisch te kijken naar de werkzaamheden die de praktijkhouder uitvoert en het aantal uren dat hij daaraan besteed. Hier gaat het dus ook om indirecte werkzaamheden zoals administratie. Is dit realistisch? En zou iemand in loondienst hier hetzelfde aantal uren aan besteden? Wat zou dan een reële arbeidsbeloning zijn? Wat is het salaris van het meest verdienende personeelslid? Daarnaast wordt er vaak een vergoeding meegenomen voor het ondernemersrisico dat de praktijkhouder loopt. 11

14 Let op! Net als alle andere bedragen is de arbeidsbeloning in ons voorbeeld geen normbedrag. Wij adviseren u om kritisch met uw accountant of adviseur te kijken wat voor de praktijk die u wilt kopen of verkopen een realistisch bedrag is. In onderstaand voorbeeld gaan we uit van een ondernemersbeloning van ,-. 1 Rente op het eigen vermogen De praktijk kan voor een deel gefinancierd zijn met vreemd vermogen (bijvoorbeeld een lening bij een bank). Stel dat de lening ,- bedraagt en de praktijkhouder een rente betaalt aan de bank van 6%. De praktijkhouder kan ook eigen vermogen in de praktijk investeren. Dan heeft hij geen lening nodig. De praktijkhouder wil dan een vergoeding voor zijn inbreng van eigen vermogen. Als hij het geld op een spaarrekening zet of uitleent aan iemand anders, ontvangt hij ook een rentevergoeding. Dit kan ook 6% zijn, maar ook een andere percentage. Overleg met uw accountant of adviseur wat een realistisch rentepercentage is. Het uitgangspunt is dat er geen verschil mag zijn in de resultatenrekening van een praktijk die gefinancierd is met vreemd vermogen en een praktijk gefinancierd met eigen vermogen. Dat betekent dat er een correctiepost ontstaat voor rente op het eigen vermogen. In onderstaand voorbeeld gaan we uit van een rente op eigen vermogen van 3.000,- 1 In het rapport van KPMG Methodieken ter bepaling van de arbeidskosten van eerstelijnszorg (30 september 2013) dat in opdracht van de NZa is opgesteld en door de NZa is overgenomen, zijn voor vergelijkbare eerstelijns zorgaanbieders (zoals de logopedist en de verloskundige) inkomensbestand-delen in dezelfde orde van grootte vastgesteld. 12

15 Resultatenrekening Omzet ,- Kosten Personeel ,- Huisvesting 5.000,- Vervoer 1.000,- Kantoorkosten 8.000,- Algemeen ,- Rente 1.000,- Afschrijving 5.000,- Totale kosten ,- Winst ,- Correctie/Normalisatie Huisvesting (huur) ,- Ondernemersbeloning ,- Rente eigen vermogen 3.000,- Totale correctie/normalisatie ,- Genormaliseerde overwinst ,- Dit voorbeeld laat duidelijk zien wat het effect is van evaluatie van de cijfers op correctheid, volledigheid en normaliteit. De genormaliseerde winst is de basis voor goodwillberekening. U kunt zich voorstellen dat er verschillen in goodwillbepaling ontstaan als er op een andere manier of minder zorgvuldig normalisatie wordt toegepast. 3.3 Bestendigheid van de toekomstige winst In de vorige paragraaf zijn we vooral ingegaan op de cijfers van de praktijk als basis voor de goodwillberekening. Echter, vaak spelen ook andere factoren een rol bij de waardering van goodwill. Zeker als u een inschatting wilt maken van de toekomstige winstverwachting. In deze paragraaf leest u een aantal voorbeelden van factoren die van invloed kunnen zijn op de bestendigheid van de winst. 13

16 Stel, er zijn twee praktijkhouders X en Y. Beide praktijken hebben dezelfde verlies- en winstrekening. Maar er zijn wel verschillen: Praktijk X: Praktijkhouder heeft geen behoefte aan samenwerking, want hij heeft goede relatie met de enige huisarts in de omgeving; Praktijkhouder heeft vooruitlopend op de praktijkoverdracht de afgelopen 10 jaren niet geïnvesteerd in inventaris en apparatuur; In de praktijk zijn geen specialisaties aanwezig; Praktijk is gevestigd in een achterstandswijk; Behandelgemiddelde ligt hoger dan het gemiddelde. Praktijk Y: Praktijkhouder heeft recent geïnvesteerd in goede huisvesting en apparatuur; Praktijk is onderdeel van een samenwerkingsverband met andere eerstelijns zorgaanbieders, zoals de huisarts en het verzorgingstehuis in de buurt; Praktijk is HKZ gecertificeerd en preferred provider; Binnen de praktijk zijn diverse specialisaties aanwezig. Als u alleen de cijfers als uitgangspunt neemt voor de bepaling van goodwill, dan is dit voor beide praktijken hetzelfde. Maar aan welke praktijk kent u een grotere te verwachten winstgevendheid toe? En welke praktijk zou u het liefst overnemen? En wilt u daar ook meer voor betalen? In hoeverre is de berekende overwinst in de toekomst een constante factor? De bestendigheid hiervan is van belang. De kapitalisatiefactor geeft deze bestendigheid van de overwinst weer. Goodwill is daarom de gecorrigeerde overwinst vermenigvuldigd met deze factor. Naarmate u de bestendigheid van de overwinst hoger schat, is de kapitalisatiefactor hoger. Ook de goodwill is dan hoger. De kapitalisatiefactor ligt meestal tussen 0 en 5 en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals: locatie van de praktijk: bijvoorbeeld een stedelijke omgeving of platteland, achterstandswijk uitstraling van de praktijk, mogelijkheden en investeringsniveau: zoals aanwezigheid van een oefenzaal, omvang en inrichting behandelkamers samenwerkingsverbanden: bijvoorbeeld met overige (para)medische disciplines, collega-praktijken, bedrijven, sportscholen, onderdeel van een keten zorgvraag in het verzorgingsgebied: populatie en samenstelling 14

17 praktijkorganisatie: automatisering, een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) dat goed op orde is actuele RI & E (Risico- Inventarisatie en -Evaluatie) personeelsbestand: kwaliteit, aanwezigheid specialisaties, inhoud arbeidsovereenkomsten meetbaarheid kwaliteit: HKZ, preferred provider, behandelgemiddelden marktbenadering: contracten met zorgverzekeraars, creatief ondernemerschap, aanvullende activiteiten Er zijn dus altijd subjectieve elementen die meespelen bij de vaststelling van de kapitalisatiefactor. Dit kan een verschil in beoordeling veroorzaken waarover u moet onderhandelen. Uiteraard speelt vraag en aanbod ook een rol in het uiteindelijke onderhandelingsresultaat. Stel dat de cijfers in ons voorbeeld van praktijk Y zijn en dat de kapitalisatiefactor wordt geraamd op 2,5 tot 3,5. Dan zou de goodwill ergens tussen de ,- en de ,- liggen. Uiteraard zijn de cijfers genoemd in dit hoofdstuk geen normbedragen. Ook wijzen wij u er nogmaals op dat dit niet bedoeld is als richtlijn. Het is slechts bedoeld als voorbeeld om u inzicht te geven in een manier van goodwillberekening die in de praktijk veel voorkomt. 15

18 4 Financiering van Goodwill De betaalde goodwill wordt beschouwd als investering in een immaterieel bedrijfsmiddel. Dit houdt in dat het betaalde bedrag in 10 jaar afgeschreven moet worden en dus in mindering gebracht op de winst. Dit levert voor de koper een belastingvoordeel op. De verkoper moet in beginsel over het ontvangen bedrag aan goodwill belasting betalen. Laat u hierover goed adviseren door uw accountant. De financiering door een bank wordt vaak afgestemd op de afschrijvingsperiode. Een eventuele lening voor goodwill wordt, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, in maximaal 10 jaar terugbetaald. In de praktijk wordt echter de voorkeur gegeven aan een aflossing over een kortere periode. Een bank kan zekerheden vragen. Dat wil zeggen dat zij een onderpand willen voor de lening. Denk bijvoorbeeld aan overlijdensrisicoverzekering. Los de bancaire financiering voor goodwill minimaal even snel af als deze wordt afgeschreven. Geert van der Heijden, Sectormanager Gezondheidszorg, Rabobank Nederland Laat je tijdig adviseren over de financierbaarheid van de gevraagde goodwillsom! Mariëlle van der Burg, Sectorspecialist Medische en Vrije Beroepen, ABN AMRO Bank 16

19 5 Begeleiding: gelukkig staat u er niet alleen voor! Deze uitgave geeft u enig inzicht in de waardebepaling van goodwill. Het mag duidelijk zijn dat het bepalen van goodwill maatwerk is. Vuistregels of een standaardberekening leidt zelden tot een reële waardebepaling. Vaak is een zekere mate van subjectiviteit in de benadering aanwezig. Wij raden u aan om een deskundige in te schakelen als u uw praktijk wilt overdragen of op het moment dat u overweegt om een praktijk(aandeel) over te nemen. Een specialist kan u begeleiden bij het opstellen van een reële waardebepaling. Vaak kan een specialist nog meer voor u betekenen. Hij kan ook de eventuele discussiepunten inkaderen. Verder kan hij u ondersteunen bij onderhandelingen en afronding in overeenkomsten. Eventueel kan hij bij een aankoop ook de financiering voor u regelen. Meer informatie vindt u ook op de volgende plaatsen: KNGF Ledenvoorlichting

20 Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Postadres Postbus 248, 3800 AE Amersfoort T E W W W W KNGF 2014 Infomatiebrochure: Een boekje open over goodwill Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk of kopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie te Amersfoort (NL).

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht 30 oktober 2012 Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling

Nadere informatie

De waarde van de praktijk voor fysiotherapie Door Flip van Spaendonck en Michiel Ey *

De waarde van de praktijk voor fysiotherapie Door Flip van Spaendonck en Michiel Ey * De waarde van de praktijk voor fysiotherapie Door Flip van Spaendonck en Michiel Ey * In FysioPraxis en andere periodieken voor fysiotherapie worden met regelmaat praktijken ter overname aangeboden tegen

Nadere informatie

Workshop overdracht KNGF. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Overnames. Bedrijfsoverdrachten binnen fysio. Aspecten bedrijfsoverdracht

Workshop overdracht KNGF. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Overnames. Bedrijfsoverdrachten binnen fysio. Aspecten bedrijfsoverdracht Workshop overdracht KNGF Programma Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Inleiding Fasen in proces Waardebepaling

Nadere informatie

NMT-Checklist voor de omzetting van uw fiscale jaarrekening naar een bedrijfseconomische rekening

NMT-Checklist voor de omzetting van uw fiscale jaarrekening naar een bedrijfseconomische rekening NMT-Checklist voor de omzetting van uw fiscale jaarrekening naar een bedrijfseconomische rekening Met deze checklist kunt u (samen met uw accountant) controleren of op de jaarrekening alle relevante kosten

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Follow the money en De Facultatieve Vijf dingen die je moet weten om het nieuws te kunnen volgen Door: Ronald van Tol MMC, Levende Cijfers

Follow the money en De Facultatieve Vijf dingen die je moet weten om het nieuws te kunnen volgen Door: Ronald van Tol MMC, Levende Cijfers Follow the money en De Facultatieve Vijf dingen die je moet weten om het nieuws te kunnen volgen Door: Ronald van Tol MMC, Levende Cijfers 1 ALS JE HET NIEUWS VAN FTM EN DE FACULTATIEVE WIL VOLGEN Follow

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen

Tijdig Starten met Stoppen NJU/VGZ Themadag Tijdig Starten met Stoppen Paul Overwater Manager MKB Adviseurs & Henri Brom Senior adviseur Overname & Opvolging Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling Fiscale aspecten Mogelijkheden

Nadere informatie

1 Waarom de AA-Accountant?

1 Waarom de AA-Accountant? Bedrijfsovername Inleiding Wilt u een onderneming starten? Overweeg dan eens het kopen van een bedrijf. Een bedrijfsovername biedt veel voordelen. U hebt al een goede startpositie, een basis waar u op

Nadere informatie

Inleiding. Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername,

Inleiding. Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername, Bedrijfsovername Inleiding Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername, dan is de tijd nu rijp. countant in. Van de voorbereiding

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht Informatieblad 03-10-14 Bedrijfsoverdracht Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht

Nadere informatie

De waarde van de fysiotherapiepraktijk

De waarde van de fysiotherapiepraktijk 18 Waarderingsmethode koop/verkoop De waarde van de fysiotherapiepraktijk Bij overname van fysiotherapiepraktijken wordt nog steeds gebruikgemaakt van betaling van goodwill conform de KNGF-richtlijn. In

Nadere informatie

Een eigen praktijk (starten), zonder sores?

Een eigen praktijk (starten), zonder sores? Een eigen praktijk (starten), zonder sores? 5 november 2013 Jeroen Renkema, praktijkadviseur fysiotherapeuten Mobiele telefoon: 06-53 800 297 Email: jeroen.renkema@vvaa.nl VvAA In het hart van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Een praktijk starten. 21 juni 2014, Ergotherapie Utrecht. Yvonne Lacroix Peter Rakké Bedrijfskundige adviseurs Paramedici

Een praktijk starten. 21 juni 2014, Ergotherapie Utrecht. Yvonne Lacroix Peter Rakké Bedrijfskundige adviseurs Paramedici Een praktijk starten 21 juni 2014, Ergotherapie Utrecht Yvonne Lacroix Peter Rakké Bedrijfskundige adviseurs Paramedici PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Het Waarom 3. Verschillen met loondienst 4. Hoe werkt

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

Agenda. Wie is De Hooge Waerder?

Agenda. Wie is De Hooge Waerder? 1 Agenda 1. Wie is De Hooge Waerder? 2. Wat is mijn bedrijf waard? 3. Is uw bedrijf verkoopklaar? Vestigingen Wie is De Hooge Waerder? 2 Wie is De Hooge Waerder? Divisies: op alle vestigingen zijn alle

Nadere informatie

www.boekhouder.be Wat is de waarde van een onderneming?... 4 De Discounted Cash Flow-methode (DFC)... 6

www.boekhouder.be Wat is de waarde van een onderneming?... 4 De Discounted Cash Flow-methode (DFC)... 6 door Inhoud Over omzet, nettowinst, ebit, ebitda,...... 1 Omzet... 1 Brutowinst... 1 Ebitda... 2 EBITDA... 2 Ebit... 3 Winst voor belastingen... 3 Nettowinst... 3 En toen was er ook nog de r...... 3 Wat

Nadere informatie

Een bedrijf kopen? Taxatie. Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT

Een bedrijf kopen? Taxatie. Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Een bedrijf kopen? risatie Taxatie Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT mei 2013 EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Deze brochure is speciaal bedoeld voor ondernemers die van plan

Nadere informatie

Wijziging waardering vastgoed in het MKB. Per boekjaar 2016

Wijziging waardering vastgoed in het MKB. Per boekjaar 2016 Wijziging waardering vastgoed in het MKB Per boekjaar 2016 2017 Koninklijke NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in

Nadere informatie

Basisbeginselen bedrijfseconomie INKIJKEXEMPLAAR

Basisbeginselen bedrijfseconomie INKIJKEXEMPLAAR Basisbeginselen bedrijfseconomie Basisbeginselen bedrijfseconomie Maarten van Hasselt Concept uitgeefgroep Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Concept uitgeefgroep Postbus

Nadere informatie

Welkom. RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering. ValuePro - RB Studiekring 1

Welkom. RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering. ValuePro - RB Studiekring 1 Welkom RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering 1 Voorstellen drs. Chris Denneboom RV RAB cdenneboom@valuepro.nl Master in Business Valuation Register Valuator Register adviseur bedrijfsopvolging Gerechtelijk

Nadere informatie

Kunt u een verklaring geven of het juiste aantal actieve patiënten en/of behandelstoelen aangeven? Noteer het antwoord in de antwoordkolom hiernaast.

Kunt u een verklaring geven of het juiste aantal actieve patiënten en/of behandelstoelen aangeven? Noteer het antwoord in de antwoordkolom hiernaast. Nr Issue Vraag Toelichting 1 Er is aangegeven dat uw praktijk in 2012 xx actieve patiënten heeft en yy behandelstoelen (onderdeel B, vraag 15 en 16). Deze verhouding (aantal actieve patiënten per behandelstoel)

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%.

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%. HET RENDEMENT 23-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Ezelstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 630.000 bij vastgoed Acasa,

Nadere informatie

Rente. Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente?

Rente. Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente? Rente Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente? Als een bedrijf een nieuwe machine wil kopen, is daar niet

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum 9 december 2009 Nummer 1 Gegevens onderneming Slagerij J. Maan v.o.f. Faillissementsnummer F.09/809, 810 en 811 F Datum uitspraak 10

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen

Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen Bedrijfsoverdracht of -aankoop Een eigen bedrijf is vaak een levenswerk. Maar er komt een moment dat u de touwtjes uit handen zult geven. Moeilijk? Soms.

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 2017-2018 Bedrijfseconomie voor notariëlen week 1 HC 1, 4 september 2017 Inleiding in de jaarrekening Voor de waardebepaling van een bedrijf

Nadere informatie

Bedrijfswaardering in het MKB

Bedrijfswaardering in het MKB Bedrijfswaardering in het MKB Details Cursusduur 1 dag Datum en locatie 20 december 2017 - Putten Tijd 10:00-21:00 Prijs 795,00 (leden) / 895,00 (niet-leden) Kennisgebied Fiscaal & recht Bestemd voor MKB-accountants

Nadere informatie

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk 9 juli 2014 Peter de Leeuw De huisarts in dienstverband: Arbeidscontract: loon, arbeid en gezag CAO HIDHA s en AHG ( gezondheidscentra) Juridisch Arbeidscontract:

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames Titel presentatie Juni 2015 Door NAAM Inhoud 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames 1 Bedrijfsovername in de praktijk 15 September

Nadere informatie

UW BEDRIJF VERKOPEN. Uw bedrijf verkopen

UW BEDRIJF VERKOPEN. Uw bedrijf verkopen UW BEDRIJF VERKOPEN Uw bedrijf verkopen 1 Disclaimer De inhoud van deze uitgave pretendeert geen exactheid of volledigheid. Doel van deze uitgave is ondernemers een idee te geven van de aspecten die aan

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT.

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT. TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 14 OKTOBER 2011 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) Het maximaal aantal te behalen punten voor deze toets is 90. Bij elke vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten u daarvoor kunt halen. De beschikbare examentijd

Nadere informatie

Factsheet Reglement praktijkwaardering

Factsheet Reglement praktijkwaardering Factsheet Reglement praktijkwaardering In de model overeenkomsten MSB wordt sterk aanbevolen een Reglement praktijkwaardering op te stellen en deel uit te laten maken van de afspraken tussen maten, aandeelhouders

Nadere informatie

Goodwill in het MSB - Reglement Praktijkwaardering

Goodwill in het MSB - Reglement Praktijkwaardering Goodwill in het MSB - Reglement Praktijkwaardering Met de invoering van de integrale bekostiging 2015 hebben de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren hun samenwerkingsvorm gewijzigd van veelal-

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

Starten door overname

Starten door overname Starten door overname 1 INHOUD Starten door een bedrijfsovername Adviseurs Proces van bedrijfsovername Voorbereiding Zoeken Waarderen en onderhandelen Financiering en afronding Tips Conclusie 2 Starten

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer.

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer. Tentamen IW2 12 januari 2010 Opgave 1 ( 35 punten) Saar van Beumingen (in 2009 58 jaar) heeft een eenmanszaak. Ze geeft, vanuit twee panden gelegen te Meppel en Zwolle, adviezen aan allerlei basisscholen

Nadere informatie

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf?

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf? 19 mei 2008 Wat is de waarde van een bedrijf? Wat is de waarde van een bedrijf? P.P.C. Buijsrogge RV Register Valuator Makelaar in bedrijfsbelangen www.corporatesearch.nl buijsrogge@corporatesearch.nl

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

GOODWILL: AANPASSING VAN DE HUIDIGE METHODE i

GOODWILL: AANPASSING VAN DE HUIDIGE METHODE i GOODWILL: AANPASSING VAN DE HUIDIGE METHODE i Dit document is gebaseerd op het artikel in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, oktober 2004, geschreven door: dr. Tjeerd Jorna, Véronique Roelvink, IJmert

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

het arrangement voor sportinstellingen

het arrangement voor sportinstellingen het arrangement voor sportinstellingen Altijd maatwerk Veel kennis en ervaring Snel en persoonlijk zaken doen Bij een financiering maken we afspraken die naadloos aansluiten bij uw sportinstelling. samenwerking

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Nog een extra kolommenbalans oefenen

Nog een extra kolommenbalans oefenen Nog een extra kolommenbalans oefenen Liesje is een onderneemster in hart en ziel. Ze heeft haar pottenbakkers imperium opgebouwd en dit nu voor veel geld kunnen verkopen. Ze heeft nu besloten een deel

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek 1 Nederland telt meer dan 1 miljoen ondernemers zonder personeel. Daarnaast opereren er veel ondernemers die al dan

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be)

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be) HET RENDEMENT 20-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Bidderstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed

Nadere informatie

Een eigen praktijk (starten), zonder sores?

Een eigen praktijk (starten), zonder sores? Een eigen praktijk (starten), zonder sores? Bathmen, 30 oktober 2012 Jeroen Renkema, praktijkadviseur VvAA Inhoud een eigen praktijk is leuk en lastig? do s en don ts voor de zelfstandig ondernemer - Visie

Nadere informatie

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel Examen VWO 2017 Voorbeeldopgaven Händel Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Händel Voorbeeldopgave VWO.doc - 23-6-2016 1 / 12 lees verder Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen

Nadere informatie

Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com

Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com Wie koopt, wie verkoopt? 1830 1972 1982 1992 2003 2013 www.groepnba.com 2 Verkopers Pensioengerechtigde (55-65j) Burnout (45-55j)

Nadere informatie

Wat is Waar(de)? & De P van People

Wat is Waar(de)? & De P van People Wat is Waar(de)? & De P van People Door: Tamme de Vries AA RV Register Valuator Blauwzaam Workshop 08 oktober 2015 Mijn winkel; Tamme B.V. Waardering bestaat uit twee componenten: EN Wat is kasstroom?

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

Uitwerkingen Dreumelland

Uitwerkingen Dreumelland Stichting Certificaat Ondernemerschap Examen Financiën 26 januari 2010 Uitwerkingen Dreumelland Bij elke vraag staat het maximum aantal punten vermeld. Een gedeelte van de punten toekennen is toegestaan.

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG. Stappen:

KREDIETAANVRAAG. Stappen: KREDIETAANVRAAG Stappen: 1. De Ondernemer 2. De Onderneming en de kredietaanvraag 3. Het Business Model van de onderneming 4. Het Financiële Plan 5. Bijlage(n) Kredietaanvraag Stichting Impulsfonds Utrecht

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Hosting activiteiten en het ontwikkelen en produceren van maatwerk software

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Hosting activiteiten en het ontwikkelen en produceren van maatwerk software Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

Balans Klusbedrijf van Christiaan op moment staken

Balans Klusbedrijf van Christiaan op moment staken Bijlage 1: Balans op moment van staken Balans Klusbedrijf van Christiaan op moment staken Werkloods 40.000 Eigen vermogen 46.000 Inventaris 24.000 Hypothecair krediet 19.000 Debiteuren 3.000 Crediteuren

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 November 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 November 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 November 2013 Gegevens onderneming: Ropa Beleggings B.V. gevestigd te Apeldoorn aan de Laan van het Omniversum 20. Faillissementsnummer : C05/13/1069 Datum uitspraak

Nadere informatie

Vragenlijst Financieel Plan

Vragenlijst Financieel Plan Vragenlijst financieel plan Om mee te beginnen.. 1. Welke rechtsvorm heeft je bedrijf? Selecteer: Eenmanszaak Selecteer: Een Vul de antwoorden op de privé vragen in bij Ondernemer 0% is berekend: 100%

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

5.5 a. Een bezit: Natascha heeft nog geld van de klant tegoed. b. Er is nog niets verkocht, dus ook niet op rekening.

5.5 a. Een bezit: Natascha heeft nog geld van de klant tegoed. b. Er is nog niets verkocht, dus ook niet op rekening. Hoofdstuk 5 Werken in een eigen bedrijf 5.1 a. De bezittingen zijn altijd door iemand gefinancierd: door de eigenaar (eigen vermogen) en/of door iemand die een lening verschaft (vreemd vermogen). b. Het

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

KOSTPRIJSONDERZOEK NZA EN WAT NU?

KOSTPRIJSONDERZOEK NZA EN WAT NU? Richard Mastwijk 30 januari 2015 KOSTPRIJSONDERZOEK NZA EN WAT NU? Voor transparantie en kwaliteit KOSTPRIJSONDERZOEK NZA EN WAT NU?, ONDERWERPEN Conclusies van het rapport NZA/Deloitte Effecten van de

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek Index De lening balie is geopend 03 Meer mogelijkheden met een lening via Purple24 04 Kom ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Stappenplan bedrijfsoverdracht

Stappenplan bedrijfsoverdracht Stappenplan bedrijfsoverdracht t.b.v. verkoper FASE 1: ORIËNTATIE 1 Wat wilt u precies overdragen? Het hele bedrijf? Het onroerend goed? Wordt de onderneming na overdracht voortgezet? 2 Hoe lang blijft

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht 1 Samenstellingsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van de Stichting Jai Hanuman, Wijchen, samengesteld aan de hand van de ons verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom?

Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom? Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom? In tijden dat de verwachtingen voor toekomstige vrije geldstromen ieder jaar uitkomen werkt de financieringshefboom in het voordeel van de eigen vermogen

Nadere informatie

5.1 Het speelkwartier

5.1 Het speelkwartier 5.1 Het speelkwartier Economie gaat over het maken van keuzes. Iedereen maakt in het leven constant keuzes. Deze keuzes hebben economische gevolgen: Welke studie ga je volgen? Wanneer ga je op jezelf wonen?

Nadere informatie

10. Break the Code. Registratieformulier Break the Code. Namen groepsleden. Code poging 1 Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3

10. Break the Code. Registratieformulier Break the Code. Namen groepsleden. Code poging 1 Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3 10. Break the Code Registratieformulier Break the Code Namen groepsleden Code poging 1 Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3 Code poging 2 (indien nodig) Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3 Puzzel 1: woordzoeker Instructies

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Inkomensvergelijking. wat is goodwill? praktijk van de medisch specialist

Inkomensvergelijking. wat is goodwill? praktijk van de medisch specialist Goodwill 2 3 inhoud Wat is goodwill? 4 In de praktijk van de medisch specialist 4 Inkomensvergelijking 5 Maatschapskapitaal 6 Toetreding tot vrij beroep 8 bepaling goodwill 8 De toekomst 11 wat is goodwill?

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/145 NL:TZ:0000011885:F001 21-03-2017 Mr. F.R.H. Kuiper mr. E Boerwinkel Algemeen Gegevens onderneming Besloten Vennootschap

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (nr. 4) EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

GECOMBINEERD OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (nr. 4) EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET GECOMBINEERD OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (nr. 4) EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Dales B.V. Dales Tegels B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09066487: Dales B.V. 09155798: Dales Tegels

Nadere informatie

Rendementseis preferente aandelen bij bedrijfsopvolging

Rendementseis preferente aandelen bij bedrijfsopvolging Jaarcongres Overname Adviseurs Rendementseis preferente aandelen bij bedrijfsopvolging cdenneboom@valuepro.nl Voorstellen Voorstellen Register Valuator Master in Business Valuation Register adviseur bedrijfsopvolging

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT M.A.E.S.Hypotheken B.V. WET OP FINANCIEEL TOEZICHT UPDATE 1 OKTOBER 2011

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT M.A.E.S.Hypotheken B.V. WET OP FINANCIEEL TOEZICHT UPDATE 1 OKTOBER 2011 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT M.A.E.S.Hypotheken B.V. WET OP FINANCIEEL TOEZICHT UPDATE 1 OKTOBER 2011 MODEL DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons

Nadere informatie

Onze relatie met u! Een goed gesprek over

Onze relatie met u! Een goed gesprek over Een goed gesprek over Onze relatie met u! Wij houden van ons vak. Ons vak is u te helpen bij het organiseren van uw financiële zekerheid. Daar praten we veel en graag met u over. In die gesprekken stellen

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT 4.1.1. WELKE AFSPRAKEN MAKEN MET UW ACCOUNTANT? U gaat in zee met een accountant, boekhouder of andere adviseur. Welke afspraken kunt u maken zodat u niets vergeet? Welke vragen komen op u af? AFSPRAKEN

Nadere informatie