ALGEMENE VOORWAARDEN 3SECONDS.NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN 3SECONDS.NL"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3SECONDS.NL Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid en algemene bepalingen Artikel 3 Offerte en totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 5 Duur en beëindiging van de overeenkomst Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst Artikel 7 Vergoeding Artikel 8 Betaling Artikel 9 Aansprakelijkheid Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten Artikel 11 Omgaan met vertrouwelijke informatie Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. gebruiker: de heer K. Zwijnenburg, eigenaar van de eenmanszaak handelend onder de naam 3seconds.nl, gevestigd te St.-Josephlaan VB Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer b. wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie gebruiker een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie gebruiker een aanbod, aanbieding doet of een offerte toestuurt. Artikel 2 Toepasselijkheid en algemene bepalingen 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met gebruiker, ook als bij de uitvoering van de overeenkomst derden worden betrokken; op iedere wijziging van een overeenkomst met gebruiker; op iedere aanvulling op een overeenkomst met gebruiker; op iedere vervolgopdracht aan gebruiker; op iedere offerte, iedere aanbieding en ieder aanbod van gebruiker; op alle rechtsverhoudingen van gebruiker met derden; op alle handelingen of rechtshandelingen ter voorbereiding van een overeenkomst met gebruiker; en op alle handelingen of rechtshandelingen ter uitvoering van een overeenkomst met gebruiker. 2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3 Deze algemene voorwaarden zullen op het eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. 2.4 Als gebruiker de algemene voorwaarden soepel toepast, kan wederpartij daaraan geen rechten ontlenen: gebruiker mag altijd eisen dat de algemene voorwaarden strikt worden nageleefd.

2 2.5 Voor het gebruiksgemak zijn de bepalingen in deze algemene voorwaarden genummerd en zijn de artikelen voorzien van een titeltekst. Deze structuur beoogt echter niet alomvattend te zijn. Zo is het mogelijk dat onderwerpen in meerdere artikelen worden behandeld of dat bepalingen in samenhang met andere moeten worden gelezen. Wederpartij mag de structuur van deze algemene voorwaarden daarom niet als argument gebruiken ter onderbouwing van enige stelling met de strekking dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden verrassend is. 2.6 Deze algemene voorwaarden zijn met grote zorg opgesteld. Als echter een bepaling nietig is of vernietigd wordt, geldt dat de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven. Als een bepaling nietig is of vernietigd wordt, geldt dat die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die in zoverre van gelijke strekking is dat de onderdelen die voor de nietigheid of vernietigbaarheid van doorslaggevende betekenis zijn achterwege blijven. Artikel 3 Offerte en totstandkoming van de overeenkomst 3.1 Iedere offerte, iedere aanbieding en ieder aanbod van gebruiker is vrijblijvend. Een offerte, aanbieding of aanbod heeft slechts betrekking op de dan betreffende situatie en geldt daarom niet automatisch voor toekomstige situaties. 3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn de prijzen genoemd in een offerte, aanbieding of aanbod exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. 3.3 Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van door haar of namens haar aan gebruiker opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop gebruiker zijn offerte, aanbieding of aanbod baseert. 3.4 Een offerte, aanbieding of aanbod van gebruiker kan slechts in zijn of haar geheel inclusief de algemene voorwaarden van gebruiker worden aanvaard. Als wederpartij aangeeft akkoord te gaan met een gedeelte van een offerte, aanbieding of aanbod, komt er geen overeenkomst tot stand, maar geldt dit als een tegenaanbod. Er komt dan pas een overeenkomst tot stand als gebruiker dit tegenaanbod uitdrukkelijk aanvaardt. Er komt dus ook geen overeenkomst tot stand als wederpartij aangeeft een aanbod te aanvaarden met toepassing van andere algemene voorwaarden dan die van gebruiker, zelfs niet als wederpartij daarbij aangeeft de algemene voorwaarden van gebruiker uitdrukkelijk van de hand te wijzen: een dergelijke actie geldt slechts als een tegenaanbod waarna er slechts een overeenkomst tot stand komt als gebruiker dit tegenaanbod uitdrukkelijk aanvaardt. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 4.1 Gebruiker voert de werkzaamheden uit overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De overeenkomst schept voor gebruiker geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis. Gebruiker voert de werkzaamheden uit naar eigen inzicht. 4.2 Gebruiker voert de werkzaamheden uitsluitend uit ten behoeve van wederpartij. Derden kunnen aan de werkzaamheden van gebruiker geen rechten ontlenen. Artikel 9.10 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.

3 4.3 Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens en materialen die gebruiker nodig heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden. Voor gegevens of materialen die gebruiker niet opvraagt, maar waarvan wederpartij redelijkerwijs moet begrijpen dat gebruiker deze nodig heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden geldt dat wederpartij deze gegevens of materialen tijdig uit eigen beweging verstrekt aan gebruiker. Als gebruiker gegevens of materialen die hij nodig heeft bij het uitvoeren van de werkzaamheden heeft opgevraagd bij wederpartij is gebruiker bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden en de eventueel daarbij behorende termijnen op te schorten tot het moment dat gebruiker de gegevens of materialen heeft ontvangen. Artikel 9.5 van deze algemene voorwaarden is van toepassing. 4.4 Gebruiker is bevoegd voor de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen. Hierbij zal gebruiker de nodige zorgvuldigheid betrachten. Artikel 9.7 van deze algemene voorwaarden is van toepassing. 4.5 Als er een planning is gemaakt of anderszins tijdafspraken zijn gemaakt met betrekking tot de door gebruiker uit te voeren werkzaamheden zijn de termijnen die in die planning of tijdafspraken zijn genoemd geen fatale termijnen, maar gelden zij slechts als richtlijnen waarbij geldt dat gebruiker zich tot het uiterste inspant de termijnen niet of althans zo min mogelijk te overschrijden. 4.6 Gedurende een situatie van overmacht is gebruiker of wederpartij niet verplicht uitvoering te geven aan de overeenkomst. De artikelen 5.5 en 9.4 van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. 4.7 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 4.8 Gebruiker is uitdrukkelijk geen hostingprovider. Wederpartij sluit zelf een overeenkomst met een hostingprovider, machtigt gebruiker dit namens haar te doen of regelt anderszins zelf dat de diensten van een hostingprovider beschikbaar zijn. Artikel 9.8 van deze algemene voorwaarden is van toepassing. Artikel 5 Duur en beëindiging van de overeenkomst 5.1 De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan slechts worden opgezegd tegen het einde van deze tijd, waarbij een opzegtermijn van een maand in acht dient te worden genomen. 5.2 De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd wordt na verloop van deze tijd, behoudens tijdige opzegging, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. 5.3 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan op ieder moment worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van een maand in acht dient te worden genomen. 5.4 De overeenkomst die is aangegaan voor de duur van een bepaald project of een bepaalde taak, zoals de opdracht tot werkzaamheden die buiten een pakket vallen, eindigt van rechtswege op het moment dat het project is afgerond of de taak is volbracht en kan niet tussentijds worden opgezegd. 5.5 Als er langer dan 30 dagen sprake is geweest van een situatie van overmacht hebben gebruiker en wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Onder overmacht aan de zijde van gebruiker wordt verstaan, maar niet uitsluitend; ziekte of arbeidsongeschiktheid; fouten door hostingproviders; fouten in Google of andere zoekmachines; fouten in Google Analytics; fouten in

4 software of hardware of handelen of nalaten van derden waarvan gebruiker afhankelijk is; storingen in communicatieverbindingen; stroomuitvallen; branden; explosies; natuurrampen; handelen of nalaten van overheden; handelen of nalaten van hackers, crackers, script kiddies of internetcriminelen; handelen of nalaten van wederpartij, zoals het aanpassen van de broncode of het zelfstandig aanbrengen of laten aanbrengen door een ander dan gebruiker van wijzigingen aan de website of webshop of het vermelden of laten vermelden van illegale teksten, afbeeldingen of andere materialen; of andere omstandigheden die niet aan gebruiker toerekenbaar zijn. De artikelen 4.6 en 9.4 van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. 5.6 Na beëindiging van de overeenkomst is wederpartij zelf verantwoordelijk voor het functioneren en het onderhoud van de website of webshop. Artikel 10.2 van deze algemene voorwaarden is van toepassing. Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst 6.1 Gebruiker en wederpartij kunnen op ieder moment met elkaar afspreken de overeenkomst te wijzigen. Artikel 7 Vergoeding 7.1 Wederpartij is aan gebruiker de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd betreft de vergoeding een overeengekomen bedrag per maand. Bij overige werkzaamheden betreft de vergoeding een overeengekomen bedrag per uur maal het aantal door gebruiker gewerkte uren. In afwijking van de vorige twee zinnen geldt dat gebruiker en wederpartij ook een vaste vergoeding kunnen overeenkomen. 7.2 Voor een overeenkomst waarin wederpartij maandelijks een vergoeding verschuldigd is geldt dat gebruiker bevoegd is op een termijn van drie maanden de maandelijks verschuldigde vergoeding te verhogen als hij dit uiterlijk drie maanden voor het ingaan van die verhoging aan wederpartij meedeelt. Als wederpartij niet akkoord gaat wil gaan met zo een prijsverhoging is zij tot het moment dat de prijsverhoging in zou gaan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van het moment dat de prijsverhoging in zou gaan. 7.3 De overeengekomen vergoeding is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. Artikel 8 Betaling 8.1 Gebruiker declareert aan wederpartij een verschuldigde vergoeding. De frequentie van declaratie is minimaal eens per drie maanden en maximaal eens per maand, tenzij gebruiker en wederpartij een andere frequentie van declaratie zijn overeengekomen. 8.2 Declaraties dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum.

5 8.3 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is wederpartij van rechtswege in verzuim en is wederpartij wettelijke rente verschuldigd. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, gebruiker wederpartij conform de wettelijke eisen heeft aangemaand en de in de aanmaning genoemde betalingstermijn ook wordt overschreden, is gebruiker bovendien bevoegd wederpartij incassokosten in rekening te brengen. Bovendien mag gebruiker indien de betalingstermijn wordt overschreden de werkzaamheden voor wederpartij opschorten totdat de declaratie is voldaan. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, gebruiker wederpartij conform de wettelijke eisen heeft aangemaand en de in de aanmaning genoemde betalingstermijn ook wordt overschreden gedurende het eerste jaar van de looptijd van de overeenkomst, is gebruiker tot het moment dat alle verschuldigde bedragen zijn ontvangen bovendien bevoegd de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, zoals een website of webshop, offline te halen. Artikel 9.5 van deze algemene voorwaarden is van toepassing. 8.4 Wederpartij mag zich niet beroepen op verrekening of opschorting. Artikel 9 Aansprakelijkheid 9.1 De aansprakelijkheid van gebruiker, of het nu gaat om beroepsaansprakelijkheid of bedrijfsaansprakelijkheid, is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van gebruiker wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat gebruiker onder de betreffende verzekering draagt. 9.2 Voor zover de in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden genoemde verzekering nog niet is afgesloten of voor zover om een andere reden geen uitkering door de aansprakelijkheidsverzekeraar van gebruiker plaatsvindt is de aansprakelijkheid van gebruiker, of het nu gaat om beroepsaansprakelijkheid of bedrijfsaansprakelijkheid, beperkt tot een bedrag ter hoogte van tweemaal de overeengekomen vergoeding met een maximum van 5.000,00. Als het gaat om een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt onder de overeengekomen vergoeding verstaan twaalf maal de verschuldigde vergoeding per maand. Als een vaste vergoeding is overeengekomen wordt die onder de overeengekomen vergoeding verstaan. Als het mede gaat om overige werkzaamheden wordt onder de overeengekomen vergoeding mede verstaan het overeengekomen bedrag per uur maal de som van het aantal door gebruiker gewerkte en nog te werken uren, waarbij het aantal door gebruiker nog te werken uren indien nodig door gebruiker wordt vastgesteld op basis van een redelijke schatting. 9.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door fouten door het gebruiken van door wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 9.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. De artikelen 4.6 en 5.5 van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. 9.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door opschorting van de werkzaamheden. Gebruiker is ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het offline halen van diensten als bedoeld in de voorlaatste zin van artikel 8.3 van deze algemene voorwaarden.

6 9.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op door wederpartij aangeleverde afbeeldingen, teksten of andere materialen. Gebruiker is ook niet aansprakelijk voor schade door het wijzigen of het offline halen als bedoeld in artikel 10.4 van deze algemene voorwaarden. 9.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen van derden die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. 9.8 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door enige tekortkoming, handelen of nalaten aan de zijde van de betrokken hostingprovider, ongeacht of zo een tekortkoming, handelen of nalaten aan de hostingprovider kan worden toegerekend. Gebruiker is ook niet aansprakelijk voor schade door enige tekortkoming, handelen of nalaten aan de zijde van de betrokken hostingprovider als gebruiker namens wederpartij een overeenkomst met de hostingprovider heeft gesloten. De betrekking tussen wederpartij en de hostingprovider staat uitdrukkelijk los van de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door enige tekortkoming, handelen of nalaten aan de zijde van welke derde dan ook die op welke manier dan ook van invloed is op enige website of webshop die door gebruiker is ontworpen of gebouwd, ongeacht of zo een tekortkoming, handelen of nalaten aan die derde kan worden toegerekend. Gebruiker is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat een door gebruiker ontworpen of gebouwde website of webshop is gehackt, gecrackt of anderszins onheus is gebruikt of benaderd. 9.9 Gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade. Gebruiker is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade zoals gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie Wederpartij vrijwaart gebruiker tegen alle aanspraken van derden die betrekking hebben op de werkzaamheden die gebruiker voor wederpartij verricht, heeft verricht of zal verrichten Geen van bovenstaande bepalingen beperkt de aansprakelijkheid van gebruiker voor schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van gebruiker. Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten 10.1 Gebruiker behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem ontworpen of gebouwde websites, webshops, reserveringssystemen, functionaliteiten, alle door hem uitgebrachte offertes en al het andere dat voortkomt uit de overeenkomst Wederpartij krijgt slechts voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief en niet aan derden overdraagbaar gebruiksrecht. Op het moment echter dat de overeenkomst een jaar heeft geduurd, geldt het gebruiksrecht voor onbepaalde tijd. Deze omzetting naar onbepaalde tijd geldt alleen voor datgene, bijvoorbeeld een website of webshop, waarvoor de overeenkomst aan het begin van dat jaar is aangegaan. Als echter bijvoorbeeld gedurende het eerste jaar van de looptijd van een overeenkomst een nieuwe overeenkomst tot stand komt, geldt dat voor het hetgeen uit die nieuwe overeenkomst voorkomt de overeenkomst opnieuw een jaar moet duren voordat het gebruiksrecht voor onbepaalde tijd geldt. De omvang van het gebruiksrecht is beperkt tot hetgeen voortvloeit uit de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Meer specifiek voor het door gebruiker voor wederpartij ontworpen logo geldt in afwijking van de vorige zinnen van dit artikel echter dat wederpartij

7 direct voor onbepaalde tijd een niet-exclusief en wel aan derden overdraagbaar gebruiksrecht krijgt op grond waarvan zij het logo mag exploiteren, kopiëren of openbaren. Op grond van het in de vorige zin genoemde gebruiksrecht mag wederpartij het logo bijvoorbeeld gebruiken voor weergave op visitekaartjes of facturen, in brieven, s of offertes, of in reclame-uitingen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker is het wederpartij derhalve niet toegestaan, behoudens voor zover dit voortvloeit uit de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, de door gebruiker ontworpen websites, webshops, reserveringssystemen, functionaliteiten, door hem uitgebrachte offertes of al het andere dat voortkomt uit de overeenkomst, te exploiteren, te kopiëren of te openbaren, ook niet op het moment dat de overeenkomst is beëindigd en ook niet wanneer het gebruiksrecht voor onbepaalde tijd geldt. Als een gebruiksrecht geldt voor onbepaalde tijd als bedoeld in deze bepaling, doet dat niets af aan het feit dat gebruiker na beëindiging van de overeenkomst geen verplichtingen meer heeft jegens wederpartij en derhalve niet aansprakelijk is voor bijvoorbeeld schade door het minder of niet functioneren van de website of webshop. Artikel 5.6 van deze algemene voorwaarden is van toepassing Wederpartij draagt er zorg voor dat de door haar aangeleverde afbeeldingen, teksten of andere materialen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Het behoort uitdrukkelijk niet tot de overeenkomst dat gebruiker onderzoek doet naar eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Artikel 9.6 van deze algemene voorwaarden is van toepassing. Wederpartij vrijwaart gebruiker tegen elke aanspraak van derden met betrekking tot de aangeleverde afbeeldingen, teksten of andere materialen Gebruiker heeft te allen tijde het recht de door hem ontworpen of gebouwde websites, webshops, reserveringssystemen, functionaliteiten, alle door hem uitgebrachte offertes en al het andere dat voortkomt uit de overeenkomst te wijzigen indien hij weet of vermoedt dat het inbreuk maakt of mogelijk inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit geldt ook wanneer een ontwerp door gebruiker en wederpartij al als definitief is bestempeld en ook wanneer de betreffende website of webshop al gebouwd of online is. Voor zover dit nodig is voor het zo adequaat mogelijk opheffen van de inbreuk of mogelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden heeft gebruiker bovendien het recht de website of webshop tijdelijk offline te halen. Artikel 9.6 van deze algemene voorwaarden is van toepassing Gebruiker heeft het recht zijn bedrijfsnaam te zetten op de door hem ontworpen websites, webshops, reserveringssystemen, functionaliteiten, de door hem uitgebrachte offertes en al het andere dat voortkomt uit de overeenkomst Na beëindiging van de overeenkomst is gebruiker geenszins verplicht de door wederpartij aangeleverde afbeeldingen, teksten of andere materialen te bewaren. Artikel 11 Omgaan met vertrouwelijke informatie 11.1 Gebruiker en wederpartij zorgen ervoor dat de vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of van derden ontvangen geheim blijft, tenzij gebruiker of wederpartij gehouden is tot openbaarmaking van deze informatie op grond van een wettelijke plicht of een rechterlijke uitspraak. Onder vertrouwelijke

8 informatie wordt verstaan informatie waarvan gebruiker of wederpartij aangeeft dat deze vertrouwelijk is en informatie die naar haar aard vertrouwelijk is. Desalniettemin stemt wederpartij ermee in dat gebruiker de voor wederpartij ontworpen en gebouwde website of webshop kan gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals de opname in een online portfolio, het gebruik in een bericht op Twitter of het gebruik in een nieuwsbericht, en stemt wederpartij ermee in dat gebruiker bepaalde gegevens uit Google Analytics kan gebruiken ter promotie van zijn werkzaamheden met betrekking tot SEO, oftewel zoekmachineoptimalisatie. In de vorige zin wordt onder bepaalde gegevens slechts verstaan de gegevens die rechtstreeks betrekking hebben op de zoekmachineoptimaliteit van de website of webshop, zoals informatie over bezoekersaantallen op verschillende momenten en informatie over de waarde van de website of webshop op verschillende momenten, en wordt uitdrukkelijk niet verstaan vertrouwelijke gegevens zoals informatie over de omzet van wederpartij. Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 12.1 Op iedere overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten Voor zover bepalingen van dwingend recht zich er niet tegen verzetten geldt dat de bevoegde rechter te Utrecht bij uitsluiting kennis zal nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij Gebruiker en wederpartij zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich redelijkerwijs hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland 1. Algemeen De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door XL Ontwerp en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna tevens te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 De Algemene voorwaarden van Buro van Thuijl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat; Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Cadension - Algemene Voorwaarden

Cadension - Algemene Voorwaarden Cadension - Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Cadension is een financieel advies bureau dat is gespecialiseerd in analyse en advies ten aanzien van complexe financiële producten en structuren,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN JEANNE COACHING Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Jeanne Coaching, KvK nummer 68224737, gevestigd Freesialaan 6, 1431

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Echt Om, om echt te zijn

Echt Om, om echt te zijn Algemene voorwaarden Echt Om Samenvatting Echt Om heeft hieronder de belangrijkste punten van de algemene voorwaarden samengevat. Op verzoek sturen wij u de volledige algemene voorwaarden. Als we met elkaar

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk JeEigenSpoor (verder JeEigenSpoor):

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas Algemene Vooraarden KomPas 1 ALGEMENE VOORWAARDEN KOMPAS Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan KomPas een opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Leef anders Coaching Opdrachtgever

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5 Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Toegankelijke Informatie en een opdrachtgever waarop Stichting Toegankelijke Informatie deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemene bepalingen 1.1. Patentwerk B.V. ( Patentwerk ) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van octrooigemachtigde uit te oefenen, een en ander in

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel artikel ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meander Media en een opdrachtgever waarop Meander Media deze voorwaarden

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

H.E.L.D.- Coaching is gevestigd te Delft en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Delft onder nummer 57292183

H.E.L.D.- Coaching is gevestigd te Delft en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Delft onder nummer 57292183 H.E.L.D.- Coaching is gevestigd te Delft en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Delft onder nummer 57292183 ALGEMENE VOORWAARDEN H.E.L.D.- Coaching Deel 1: Algemeen Deel

Nadere informatie

Fal 08 ALGEMENE VOORWAARDEN

Fal 08 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1) TOEPASSELIJKHEID a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van TakeTwo Merkidentiteit (hierna TakeTwo ) en overeenkomsten tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever de wederpartij van Elburg Interim

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Website: www.wkdienstverlening.nl KvK: 081.81.878 E mail: info@wkdienstverlening.nl Rabobank: 1035.21.607

Website: www.wkdienstverlening.nl KvK: 081.81.878 E mail: info@wkdienstverlening.nl Rabobank: 1035.21.607 Pagina 1 van 5 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: W. KANIS DIENSTVERLENING Graspieper 3 8271GX IJsselmuiden Hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Olthof-kuststofkozijnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april 2016 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 De Patroon: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De Patroon is statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eye for Cash

Algemene Voorwaarden Eye for Cash Algemene Voorwaarden Eye for Cash Artikel 1 Algemeen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Eye for Cash: Eye for Cash te s Gravenhage, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Administratiekantoor P.J. van Duin Frans Zeilemakerstraat 78 1827 PH Alkmaar. Kamer van Koophandel nummer 65873688 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Kimara Gevestigd te Utrecht aan de Surinamehof 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer:

Kimara Gevestigd te Utrecht aan de Surinamehof 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van: Kimara Gevestigd te Utrecht aan de Surinamehof 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 30230390 hierna te noemen: 'Kimara' Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN. Algemene leveringsvoorwaarden

LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN. Algemene leveringsvoorwaarden LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

BERGSTRAAT 47 9717 LS GRONINGEN ADRES 06.422.440.94 OFICE@WOLF-DESIGN.NL WWW.WOLF-DESIGN.NL NL.1085.02.181.B.01 02.08.08.00 NL49 INGB 0005 9908 28

BERGSTRAAT 47 9717 LS GRONINGEN ADRES 06.422.440.94 OFICE@WOLF-DESIGN.NL WWW.WOLF-DESIGN.NL NL.1085.02.181.B.01 02.08.08.00 NL49 INGB 0005 9908 28 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WOLF-DESIGN GEVESTIGD AAN DE, 9717 LS TE GRONINGEN. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WOLF-DESIGN. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INDYGO Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indygo

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Efficere. de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, parkeer-, verblijfs- en administratiekosten,

Algemene voorwaarden van Efficere. de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, parkeer-, verblijfs- en administratiekosten, Algemene voorwaarden van Efficere Van: Efficere Wildeman 57 5629 KH Eindhoven Nederland hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016 Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MAXX ICT Interim B.V. en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. A. Leverancier: Stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Moved by Margot Drummen Versie geldig vanaf: 18 juni Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Moved by Margot Drummen Versie geldig vanaf: 18 juni Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Moved by Margot Drummen Versie geldig vanaf: 18 juni 2015 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Moved by Margot Drummen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Statutair

Nadere informatie