Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting"

Transcriptie

1 Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting In dit voorbeeldrapport zijn alle hoofdstukken getoond, om zo inzicht te geven in de mogelijkheden van het Infine Tussentijds Rapport. Uiteraard kunnen alle hoofdstukken en toelichtingen naar eigen wens worden getoond of verborgen. INFINE SOFTWARE B.V. POSTBUS AC ZEEWOLDE T F KVK BTW NL B01 IBAN NL52 RABO BIC RABONL2U

2 Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdrachtbevestiging Algemeen 5 2. Analyse 2.1 Dashboards Grafieken Kengetallen Brutomarges Rapportage 3.1 Balans per 30 september Winst en verliesrekening over september Winst en verliesrekening t/m september Toelichting op het tussentijds rapport Toelichting op de balans per 30 september Toelichting op de winst en verliesrekening over september Toelichting op de winst en verliesrekening t/m september Overzichten 4.1 Jaaroverzicht Jaaroverzicht begroting Jaaroverzicht Kasstroomoverzicht 42 INFINE SOFTWARE B.V. POSTBUS AC ZEEWOLDE T F KVK BTW NL B01 IBAN NL52 RABO BIC RABONL2U

3 1. ACCOUNTANTSRAPPORT

4 Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Referentie: AvK Apeldoorn, 10 oktober 2014 Betreft: Tussentijds rapport over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 Geachte directie, Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent het tussentijds rapport over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 van uw onderneming. De balans per 30 september 2014, de winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 en de toelichting, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 1.1 Opdrachtbevestiging Opdracht Wij hebben het in dit rapport opgenomen tussentijds rapport over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 van Infine Voorbeeldrapport te Zeewolde samengesteld. Het tussentijds rapport is opgesteld op basis van de door de leiding van de onderneming verstrekte gegevens. Werkzaamheden Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het tussentijds rapport samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Accountantskantoor B.V. A.A. Accountant Accountant-Administratieconsulent - 4 -

5 1.2 Algemeen Oprichting Blijkens de akte d.d. 1 januari 1970 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Infine Voorbeeldrapport per genoemde datum opgericht. De ministeriële verklaring van geen bezwaar werd op 1 januari 1970 verleend door de minister van Justitie onder nummer AB De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder dossiernummer Doelstelling De doelstelling van Infine Voorbeeldrapport wordt in artikel 14 van de statuten als volgt omschreven: <tekst doelstelling BV> Bestuur De directie wordt gevoerd door <tekst>

6 2. ANALYSE

7 2.1 Dashboards september 2014 t/m september 2014 periode t/m periode Omzet t.o.v. vorig jaar huidig jaar vorig jaar Omzet t.o.v. begroting huidig jaar begroting Bedrijfskosten huidig jaar vorig jaar Financiële baten en lasten huidig jaar vorig jaar Resultaat huidig jaar vorig jaar

8 2.2 Grafieken x Netto-omzet x Brutomarge x Bedrijfskosten x Resultaat x Liquide middelen x Werkkapitaal Huidig jaar Begroting Vorig jaar - 8 -

9 2.3 Kengetallen september 2014 september 2013 t/m september 2014 t/m september 2013 Rentabiliteit Brutowinst-marge 18,72% 20,24% 19,06% 19,92% Brutomarge / Netto-omzet Rentabiliteit totaal vermogen 1,87% -1,56% 13,67% 7,42% Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen Rentabiliteit eigen vermogen 5,16% -8,14% 36,94% 32,74% Resultaat / Eigen vermogen september 2014 september 2013 t/m september 2014 t/m september 2013 Personeel Brutowinst per werknemer Personeelskosten per werknemer Personeelskosten per 100 omzet 14,22 17,51 14,34 15,69 Solvabiliteit Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen (debt ratio) t/m september 2014 t/m september ,95% 20,14% 53,73% 25,22% 65,05% 79,86% - 9 -

10 2.3 Kengetallen t/m september 2014 t/m september 2013 Liquiditeit Quick ratio 0,95 0,43 Vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden Current ratio 1,40 0,79 Vlottende activa / Kortlopende schulden Omloopsnelheid voorraden 4 3 Voorraden / Inkoopwaarde van de omzet x aantal dagen verslagperiode Omzetsnelheid voorraad 3 3 Voorraden / Netto-omzet x aantal dagen verslagperiode Betalingstermijn debiteuren 5 4 Debiteuren / Netto-omzet x aantal dagen verslagperiode Betalingstermijn crediteuren 2 3 Crediteuren / Inkoopwaarde van de omzet x aantal dagen verslagperiode

11 2.4 Brutomarges Begroting t/m september 2014 t/m september 2014 t/m september 2013 % % % Brutomarge binnenland Omzet ,0% ,0% ,0% Inkoop ,1% ,9% ,3% Brutomarge ,9% ,1% ,7% Brutomarge buitenland Omzet ,0% ,0% ,0% Inkoop ,6% ,0% ,0% Brutomarge ,4% ,0% ,0% Brutomarge totaal Omzet ,0% ,0% ,0% Inkoop ,0% ,2% ,2% Brutomarge ,0% ,8% ,8%

12 3. RAPPORTAGE

13 3.1 Balans per 30 september 2014 (Voor resultaatbestemming) 30 september september 2013 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen Financiële vaste activa Overige vorderingen Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk Vorderingen Handelsdebiteuren Overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde

14 3.1 Balans per 30 september 2014 (Voor resultaatbestemming) 30 september september 2013 PASSIVA Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserves Resultaat boekjaar Voorzieningen Pensioenvoorzieningen Overige voorzieningen Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen Handelscrediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva Totaal passivazijde

15 3.2 Winst en verliesrekening over september 2014 Begroting september 2014 september 2014 Verschil september 2013 Verschil % % % % % Netto-omzet ,2% ,0% ,2% ,2% ,1% Mutatie voorraad ,2% - 0,0% ,0% ,2% ,8% ,0% ,0% ,1% ,0% ,1% Inkoopwaarde van de omzet ,2% ,9% ,5% ,7% ,5% Kosten van uitbesteed werk 589 0,0% - 0,0% ,0% 683 0,1% ,8% ,3% ,9% ,6% ,8% ,5% Bruto bedrijfsresultaat ,7% ,1% ,7% ,2% ,9% Personeelskosten ,7% ,5% ,1% ,0% ,3% Afschrijvingen immateriële vaste activa 312 0,0% 300 0,0% 12 4,0% 312 0,0% - 0,0% Afschrijvingen materiële vaste activa ,4% ,3% ,1% ,4% -1 0,0% Overige bedrijfskosten ,4% ,4% 984 2,5% ,9% ,2% Som der bedrijfskosten ,5% ,2% ,2% ,3% ,1% Bedrijfsresultaat ,2% ,9% ,7% ,1% ,5% Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 630 0,1% 500 0,0% ,0% 494 0,0% ,5% Rentelasten en soortgelijke kosten ,1% ,1% -16 1,4% ,1% ,1% Som der financiële baten en lasten ,0% ,1% ,5% ,1% 29-5,1% Resultaat

16 3.3 Winst en verliesrekening t/m september 2014 Begroting t/m september 2014 t/m september 2014 Verschil t/m september 2013 Verschil % % % % % Netto-omzet ,0% ,0% ,1% ,0% ,1% Mutatie voorraad ,0% - 0,0% ,0% ,0% 183 6,2% ,0% ,0% ,1% ,0% ,1% Inkoopwaarde van de omzet ,0% ,2% ,7% ,2% ,3% Kosten van uitbesteed werk ,1% - 0,0% ,0% ,1% ,7% ,9% ,2% ,6% ,1% ,3% Bruto bedrijfsresultaat ,1% ,8% ,2% ,9% ,4% Personeelskosten ,9% ,3% ,8% ,2% ,3% Afschrijvingen immateriële vaste activa ,0% ,0% 112 4,1% ,0% - 0,0% Afschrijvingen materiële vaste activa ,4% ,3% ,7% ,4% -9 0,0% Overige bedrijfskosten ,8% ,7% ,1% ,8% ,9% Som der bedrijfskosten ,0% ,3% ,2% ,4% ,4% Bedrijfsresultaat ,0% ,5% ,3% ,5% ,5% Rentebaten en soortgelijke opbrengsten ,0% ,0% 237 5,3% ,0% 383 8,8% Rentelasten en soortgelijke kosten ,1% ,1% ,6% ,1% ,8% Som der financiële baten en lasten ,1% ,1% ,0% ,1% ,8% Resultaat ,0% ,4% ,8% ,5% ,2%

17 3.4 Toelichting op het tussentijds rapport ALGEMEEN Dit rapport is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. Activiteiten De activiteiten van Infine Voorbeeldrapport, statutair gevestigd aan de Wagonette 2a te Zeewolde, bestaan voornamelijk uit: - - De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de <adres> te <plaats>. Personeelsleden Gedurende het jaar 2014 waren gemiddeld 12 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2013 waren dit 11 werknemers. Valuta Dit rapport is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in dit rapport verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Afschrijvingspercentages: Goodwill 10 % Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht. Afschrijvingspercentages: Bedrijfsgebouwen en -terreinen 3 % Machines en installaties 10 % Inventaris 20 % Vervoermiddelen 20 %

18 3.4 Toelichting op het tussentijds rapport Financiële vaste activa Vorderingen De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Voorraden Grond- en hulpstoffen Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. <De voorraden zijn gewaardeerd tegen de getaxeerde waarde opgegeven door de directie. Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden.> Onderhanden werk De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, vermeerderd met de aan het uitgevoerde werk toe te rekenen winst en verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loonen machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De aan het uitgevoerde project toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het project bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het project totaal te besteden kosten. Opbrengsten en kosten worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening op basis van deze voortgang. De op de onderhanden projecten betrekking hebbende gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op de onderhanden projecten. Een eventueel hieruit voortvloeiend negatief saldo onderhanden projecten wordt gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Voorzieningen Pensioenvoorzieningen De pensioenvoorziening is vastgesteld aan de hand van fiscale grondslagen inhoudende een rekenrente van minimaal 4%, de sterftetafel GBM/V zonder toepassing van leeftijdsterugstellingen. Het vooroverlijdensrisico is niet in de waardering opgenomen. Bij de vaststelling van de fiscale waardering is geen rekening gehouden met toekomstige stijgingen van het salaris en het pensioen

19 3.4 Toelichting op het tussentijds rapport Overige voorzieningen Voorziening groot onderhoud: De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Voorziening voor arbeidsongeschiktheid: Voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen (inclusief werkgeverslasten) van het per balansdatum naar verwachting voor langere tijd arbeidsongeschikte personeel is een voorziening gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag. Aan arbeidsongeschikt personeel betaalde bedragen worden ten laste van deze voorziening gebracht. Voorziening voor verwijderingsverplichtingen: Voor de op balansdatum geschatte kosten van verwijdering, gerelateerd aan het marktaandeel voor het jaar is een voorziening gevormd voor zover de rechtspersoon aansprakelijk is voor de kosten van verwijdering. Reorganisatievoorziening: Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voor de groep een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. Voorziening...:... Voorziening...:... Langlopende schulden De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde

20 3.4 Toelichting op het tussentijds rapport GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het werk bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het werk totaal te besteden kosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. Netto-omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Inkoopwaarde van de omzet Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden. Bedrijfskosten De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en - lasten van uitgegeven en ontvangen leningen

21 3.5 Toelichting op de balans per 30 september 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Goodwill Boekwaarde per 1 januari Afschrijvingen Boekwaarde per 30 september Voor een gedetailleerd overzicht van de immateriële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen. Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen Boekwaarde per 1 januari (Des)investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 30 september Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen. Financiële vaste activa Overige vorderingen Stand per 30 september VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk Onderhanden werk

22 3.5 Toelichting op de balans per 30 september 2014 Vorderingen Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren buitenland Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen Rekening-courant bank Deposito rekening Kas

23 3.5 Toelichting op de balans per 30 september 2014 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal Stand per 30 september Het maatschappelijk kapitaal bedraagt...,--, verdeeld in... aandelen van nominaal...,--. Het gestort en opgevraagd kapitaal bedraagt...,--. Overige reserve Stand per 30 september VOORZIENINGEN Pensioenvoorzieningen Pensioenvoorziening Overige voorzieningen Herinvesteringsreserve Voorziening groot onderhoud gebouwen LANGLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen Hypothecaire leningen Financieringen Leaseverplichtingen Het deel van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt..,--. Hypothecaire leningen Hoofdsom Aflossing voorgaande boekjaren Stand per 1 januari Aflossing Stand per 30 september Deze lening is verstrekt ter financiering van. Het rentepercentage bedraagt..%, vast tot en met. De aflossing bedraagt..,-- per..., voor het laatst op. Als zekerheid is gesteld

24 3.5 Toelichting op de balans per 30 september Financieringen Hoofdsom Aflossing voorgaande boekjaren Stand per 1 januari Aflossing Stand per 30 september Deze financiering is verstrekt ter financiering van. Het rentepercentage bedraagt..%, vast tot en met. De aflossing bedraagt..,-- per..., voor het laatst op. Als zekerheid is gesteld. Leaseverplichtingen Hoofdsom Aflossing voorgaande boekjaren Stand per 1 januari Aflossing Stand per 30 september Dit betreft de leaseverplichting van, waarvan de boekwaarde per balansdatum..,-- bedraagt. Het rentepercentage bedraagt..%, vast tot en met, en is afhankelijk van... De termijnbetaling bedraagt..,-- per..., voor het laatst op. Als extra zekerheid is gesteld. KORTLOPENDE SCHULDEN Aflossingverplichtingen komend boekjaar Aflossingsverplichtingen Handelscrediteuren Handelscrediteuren Handelscrediteuren bonussen Schulden aan groepsmaatschappijen Stand per 30 september Als zekerheid is gesteld

25 3.5 Toelichting op de balans per 30 september Belastingen en premies sociale verzekeringen Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Loonheffing Premies sociale verzekeringen Premies pensioen Overige schulden Rekening courant schuld Overlopende passiva Overlopende passiva Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen Huurverplichtingen De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie.. te... De huurverplichting bedraagt..,-- per jaar. De huurverplichting loopt tot en met <datum>. Pensioenverplichting De aan de DGA toegezegde pensioenregeling omvat een nabestaandenpensioen met op de balansdatum een gekapitaliseerd risico van..,--. Dit risico is niet geheel veiliggesteld door middel van binnen de BV voor pensioen beschikbare middelen en extern gesloten overlijdensrisicoverzekering(en). Investeringsverplichtingen Per balansdatum bedraagt de niet in de balans opgenomen investeringsverplichting voor <omschrijving investering>..,

26 3.6 Toelichting op de winst en verliesrekening over september 2014 Begroting september 2014 september 2014 Verschil september 2013 Verschil % % % % % Netto-omzet Omzet hoog ,0% ,1% ,7% ,4% ,1% Omzet binnen EU ,8% ,8% ,8% ,0% ,4% Omzet buiten EU ,3% ,1% ,1% ,8% 559 2,0% ,2% ,0% ,2% ,2% ,1% Inkoopwaarde van de omzet Inkopen hoog ,3% ,1% ,3% ,6% ,1% Inkopen binnen EU ,9% ,8% ,4% ,1% ,7% Betalingskorting crediteuren 296 0,0% - 0,0% ,0% 240 0,0% 56 23,3% ,2% ,9% ,5% ,7% ,5% Personeelskosten Lonen en salarissen ,7% ,5% ,4% ,7% ,3% Sociale lasten ,7% ,7% 765 3,9% ,9% ,0% Pensioenlasten ,4% ,3% ,0% ,4% ,4% ,7% ,5% ,1% ,0% ,3% Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen ,1% ,9% ,0% ,3% ,4% Vakantietoeslag ,9% ,0% 22 0,2% ,0% ,1% Belaste vergoedingen 220 0,0% 300 0,0% ,7% 248 0,0% ,3% ,0% ,9% ,8% ,3% ,2% Ontvangen subsidies brutolonen ,3% ,4% ,2% ,5% 445-9,5% Doorberekende brutolonen en salarissen - 0,0% - 0,0% - 0,0% ,1% ,0% ,7% ,5% ,4% ,7% ,3%

27 3.6 Toelichting op de winst en verliesrekening over september 2014 september 2014 Begroting september 2014 Verschil september 2013 Verschil % % % % % Sociale lasten Sociale lasten uitvoeringsinstanties ,1% ,2% -8-0,1% ,3% ,3% Premies bedrijfsfondsen ,5% ,5% ,8% ,6% 144 2,3% ,7% ,7% 765 3,9% ,9% ,0% Pensioenlasten Pensioenpremie personeel 440 0,0% 500 0,0% ,0% 375 0,0% 65 17,3% Dotatie pensioenvoorziening 375 0,0% 375 0,0% - 0,0% - 0,0% ,0% Premies vroegpensioen ,3% ,3% ,1% ,3% ,4% ,4% ,3% ,0% ,4% ,4% Afschrijvingen immateriële vaste activa Goodwill 312 0,0% 300 0,0% 12 4,0% 312 0,0% - 0,0% Afschrijvingen materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen 460 0,0% 450 0,0% 10 2,2% 460 0,0% - 0,0% Machines en installaties ,2% ,1% ,4% ,2% -1-0,1% Inventaris 765 0,1% 500 0,0% ,0% 765 0,1% - 0,0% Vervoermiddelen ,1% ,1% 44 3,5% ,1% - 0,0% ,4% ,3% ,1% ,4% -1 0,0%

28 3.6 Toelichting op de winst en verliesrekening over september 2014 september 2014 Begroting september 2014 Verschil september 2013 Verschil % % % % % Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten ,5% ,5% 190 3,4% ,5% 441 8,2% Huisvestingskosten ,3% ,3% ,3% ,3% 231 6,8% Exploitatiekosten ,2% ,3% ,5% ,2% -57-2,3% Verkoopkosten ,9% ,8% 640 6,5% ,0% 256 2,5% Autokosten ,1% ,2% ,4% ,2% 63 4,0% Kantoorkosten ,4% ,4% 389 8,7% ,5% 195 4,2% Algemene kosten ,0% ,0% 439 3,7% ,1% ,3% ,4% ,4% 984 2,5% ,9% ,2% Overige personeelskosten Reiskostenvergoeding 481 0,0% 400 0,0% 81 20,3% 460 0,0% 21 4,6% Kilometervergoeding 90 0,0% 250 0,0% ,0% 95 0,0% -5-5,3% Kantinekosten ,1% ,1% -41-2,7% ,1% -4-0,3% Lunchkosten en verteringen 55 0,0% 100 0,0% ,0% 57 0,0% -2-3,5% Scholings- en opleidingskosten ,1% ,1% ,3% ,1% ,0% Ziekengeldverzekering ,2% ,2% 7 0,4% ,2% 138 7,4% Arbodienst 135 0,0% 150 0,0% ,0% 124 0,0% 11 8,9% ,5% ,5% 190 3,4% ,5% 441 8,2% Huisvestingskosten Onderhoud onroerend goed ,1% ,1% 32 2,7% ,1% ,3% Dotatie onderhoudsvoorziening 833 0,1% 800 0,1% 33 4,1% 833 0,1% - 0,0% Gas, water en electra ,1% 850 0,1% ,5% ,1% 24 1,9% Verzekering onroerend goed 188 0,0% 200 0,0% -12-6,0% 170 0,0% 18 10,6% Vaste lasten onroerend goed 35 0,0% 50 0,0% ,0% 34 0,0% 1 2,9% Schoonmaakkosten 68 0,0% 100 0,0% ,0% 71 0,0% -3-4,2% ,3% ,3% ,3% ,3% 231 6,8%

29 3.6 Toelichting op de winst en verliesrekening over september 2014 september 2014 Begroting september 2014 Verschil september 2013 Verschil % % % % % Exploitatie- en machinekosten Huur machines 800 0,1% 800 0,1% - 0,0% 883 0,1% -83-9,4% Reparatie en onderhoud machines 341 0,0% ,1% ,9% 352 0,0% -11-3,1% Verzekering machines 532 0,0% 600 0,1% ,3% 528 0,1% 4 0,8% Brandstof machines 420 0,0% 500 0,0% ,0% 423 0,0% -3-0,7% Smeerkosten machines 244 0,0% 300 0,0% ,7% 206 0,0% 38 18,4% Klein gereedschap 55 0,0% 100 0,0% ,0% 57 0,0% -2-3,5% ,2% ,3% ,5% ,2% -57-2,3% Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten ,2% ,2% ,2% ,2% ,9% Representatiekosten 330 0,0% 400 0,0% ,5% 285 0,0% 45 15,8% Reis- en verblijfkosten 546 0,0% 500 0,0% 46 9,2% 522 0,1% 24 4,6% Beurs- en congreskosten 147 0,0% 500 0,0% ,6% 120 0,0% 27 22,5% Vrachtkosten verkoop ,6% ,5% ,6% ,7% ,3% Overige verkoopkosten 49 0,0% 100 0,0% ,0% 52 0,0% -3-5,8% ,9% ,8% 640 6,5% ,0% 256 2,5% Autokosten Brandstoffen 414 0,0% 400 0,0% 14 3,5% 403 0,0% 11 2,7% Reparatie en onderhoud 309 0,0% 500 0,0% ,2% 343 0,0% -34-9,9% Verzekering 256 0,0% 250 0,0% 6 2,4% 200 0,0% 56 28,0% Motorrijtuigenbelasting 199 0,0% 250 0,0% ,4% 216 0,0% -17-7,9% BTW privé-gebruik auto 211 0,0% 200 0,0% 11 5,5% 173 0,0% 38 22,0% Kilometervergoeding privé-auto 239 0,0% 200 0,0% 39 19,5% 230 0,0% 9 3,9% Overige autokosten 29 0,0% 50 0,0% ,0% 29 0,0% - 0,0% ,1% ,2% ,4% ,2% 63 4,0%

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Werk in opdracht van Derden (versie juni 2012) Pagina 1 van 106 Inhoudsopgave Werk in opdracht van Derden... 6 A1 Algemeen... 7 A100 Regeling Werk in opdracht

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst vennootschap onder firma

Samenwerkingsovereenkomst vennootschap onder firma Dit is een voorbeeld van een VOF-contract zoals gegenereerd met de VOF contract generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/vofcontract-generator/ In dit voorbeeld ziet

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW Financieel verslag 30 juni 2014 Stichting IFAW Inhoud 1 Directieverslag 2 1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 3 2 Jaarrekening 19 2.1 Balans per 30 juni 2014 20 2.2 Staat van

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide : Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide RJ-Uiting 2013-15 bevat de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). Deze RJ- Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2013-12 van 11

Nadere informatie

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel?

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? Ir. I. Massart RV 1 Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? 12 Inleiding Wanneer een echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd, lijkt boedelverdeling

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie