Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting"

Transcriptie

1 Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting In dit voorbeeldrapport zijn alle hoofdstukken getoond, om zo inzicht te geven in de mogelijkheden van het Infine Tussentijds Rapport. Uiteraard kunnen alle hoofdstukken en toelichtingen naar eigen wens worden getoond of verborgen. INFINE SOFTWARE B.V. POSTBUS AC ZEEWOLDE T F KVK BTW NL B01 IBAN NL52 RABO BIC RABONL2U

2 Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdrachtbevestiging Algemeen 5 2. Analyse 2.1 Dashboards Grafieken Kengetallen Brutomarges Rapportage 3.1 Balans per 30 september Winst en verliesrekening over september Winst en verliesrekening t/m september Toelichting op het tussentijds rapport Toelichting op de balans per 30 september Toelichting op de winst en verliesrekening over september Toelichting op de winst en verliesrekening t/m september Overzichten 4.1 Jaaroverzicht Jaaroverzicht begroting Jaaroverzicht Kasstroomoverzicht 42 INFINE SOFTWARE B.V. POSTBUS AC ZEEWOLDE T F KVK BTW NL B01 IBAN NL52 RABO BIC RABONL2U

3 1. ACCOUNTANTSRAPPORT

4 Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Referentie: AvK Apeldoorn, 10 oktober 2014 Betreft: Tussentijds rapport over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 Geachte directie, Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent het tussentijds rapport over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 van uw onderneming. De balans per 30 september 2014, de winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 en de toelichting, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 1.1 Opdrachtbevestiging Opdracht Wij hebben het in dit rapport opgenomen tussentijds rapport over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 van Infine Voorbeeldrapport te Zeewolde samengesteld. Het tussentijds rapport is opgesteld op basis van de door de leiding van de onderneming verstrekte gegevens. Werkzaamheden Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het tussentijds rapport samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Accountantskantoor B.V. A.A. Accountant Accountant-Administratieconsulent - 4 -

5 1.2 Algemeen Oprichting Blijkens de akte d.d. 1 januari 1970 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Infine Voorbeeldrapport per genoemde datum opgericht. De ministeriële verklaring van geen bezwaar werd op 1 januari 1970 verleend door de minister van Justitie onder nummer AB De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder dossiernummer Doelstelling De doelstelling van Infine Voorbeeldrapport wordt in artikel 14 van de statuten als volgt omschreven: <tekst doelstelling BV> Bestuur De directie wordt gevoerd door <tekst>

6 2. ANALYSE

7 2.1 Dashboards september 2014 t/m september 2014 periode t/m periode Omzet t.o.v. vorig jaar huidig jaar vorig jaar Omzet t.o.v. begroting huidig jaar begroting Bedrijfskosten huidig jaar vorig jaar Financiële baten en lasten huidig jaar vorig jaar Resultaat huidig jaar vorig jaar

8 2.2 Grafieken x Netto-omzet x Brutomarge x Bedrijfskosten x Resultaat x Liquide middelen x Werkkapitaal Huidig jaar Begroting Vorig jaar - 8 -

9 2.3 Kengetallen september 2014 september 2013 t/m september 2014 t/m september 2013 Rentabiliteit Brutowinst-marge 18,72% 20,24% 19,06% 19,92% Brutomarge / Netto-omzet Rentabiliteit totaal vermogen 1,87% -1,56% 13,67% 7,42% Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen Rentabiliteit eigen vermogen 5,16% -8,14% 36,94% 32,74% Resultaat / Eigen vermogen september 2014 september 2013 t/m september 2014 t/m september 2013 Personeel Brutowinst per werknemer Personeelskosten per werknemer Personeelskosten per 100 omzet 14,22 17,51 14,34 15,69 Solvabiliteit Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen (debt ratio) t/m september 2014 t/m september ,95% 20,14% 53,73% 25,22% 65,05% 79,86% - 9 -

10 2.3 Kengetallen t/m september 2014 t/m september 2013 Liquiditeit Quick ratio 0,95 0,43 Vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden Current ratio 1,40 0,79 Vlottende activa / Kortlopende schulden Omloopsnelheid voorraden 4 3 Voorraden / Inkoopwaarde van de omzet x aantal dagen verslagperiode Omzetsnelheid voorraad 3 3 Voorraden / Netto-omzet x aantal dagen verslagperiode Betalingstermijn debiteuren 5 4 Debiteuren / Netto-omzet x aantal dagen verslagperiode Betalingstermijn crediteuren 2 3 Crediteuren / Inkoopwaarde van de omzet x aantal dagen verslagperiode

11 2.4 Brutomarges Begroting t/m september 2014 t/m september 2014 t/m september 2013 % % % Brutomarge binnenland Omzet ,0% ,0% ,0% Inkoop ,1% ,9% ,3% Brutomarge ,9% ,1% ,7% Brutomarge buitenland Omzet ,0% ,0% ,0% Inkoop ,6% ,0% ,0% Brutomarge ,4% ,0% ,0% Brutomarge totaal Omzet ,0% ,0% ,0% Inkoop ,0% ,2% ,2% Brutomarge ,0% ,8% ,8%

12 3. RAPPORTAGE

13 3.1 Balans per 30 september 2014 (Voor resultaatbestemming) 30 september september 2013 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen Financiële vaste activa Overige vorderingen Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk Vorderingen Handelsdebiteuren Overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde

14 3.1 Balans per 30 september 2014 (Voor resultaatbestemming) 30 september september 2013 PASSIVA Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserves Resultaat boekjaar Voorzieningen Pensioenvoorzieningen Overige voorzieningen Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen Handelscrediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva Totaal passivazijde

15 3.2 Winst en verliesrekening over september 2014 Begroting september 2014 september 2014 Verschil september 2013 Verschil % % % % % Netto-omzet ,2% ,0% ,2% ,2% ,1% Mutatie voorraad ,2% - 0,0% ,0% ,2% ,8% ,0% ,0% ,1% ,0% ,1% Inkoopwaarde van de omzet ,2% ,9% ,5% ,7% ,5% Kosten van uitbesteed werk 589 0,0% - 0,0% ,0% 683 0,1% ,8% ,3% ,9% ,6% ,8% ,5% Bruto bedrijfsresultaat ,7% ,1% ,7% ,2% ,9% Personeelskosten ,7% ,5% ,1% ,0% ,3% Afschrijvingen immateriële vaste activa 312 0,0% 300 0,0% 12 4,0% 312 0,0% - 0,0% Afschrijvingen materiële vaste activa ,4% ,3% ,1% ,4% -1 0,0% Overige bedrijfskosten ,4% ,4% 984 2,5% ,9% ,2% Som der bedrijfskosten ,5% ,2% ,2% ,3% ,1% Bedrijfsresultaat ,2% ,9% ,7% ,1% ,5% Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 630 0,1% 500 0,0% ,0% 494 0,0% ,5% Rentelasten en soortgelijke kosten ,1% ,1% -16 1,4% ,1% ,1% Som der financiële baten en lasten ,0% ,1% ,5% ,1% 29-5,1% Resultaat

16 3.3 Winst en verliesrekening t/m september 2014 Begroting t/m september 2014 t/m september 2014 Verschil t/m september 2013 Verschil % % % % % Netto-omzet ,0% ,0% ,1% ,0% ,1% Mutatie voorraad ,0% - 0,0% ,0% ,0% 183 6,2% ,0% ,0% ,1% ,0% ,1% Inkoopwaarde van de omzet ,0% ,2% ,7% ,2% ,3% Kosten van uitbesteed werk ,1% - 0,0% ,0% ,1% ,7% ,9% ,2% ,6% ,1% ,3% Bruto bedrijfsresultaat ,1% ,8% ,2% ,9% ,4% Personeelskosten ,9% ,3% ,8% ,2% ,3% Afschrijvingen immateriële vaste activa ,0% ,0% 112 4,1% ,0% - 0,0% Afschrijvingen materiële vaste activa ,4% ,3% ,7% ,4% -9 0,0% Overige bedrijfskosten ,8% ,7% ,1% ,8% ,9% Som der bedrijfskosten ,0% ,3% ,2% ,4% ,4% Bedrijfsresultaat ,0% ,5% ,3% ,5% ,5% Rentebaten en soortgelijke opbrengsten ,0% ,0% 237 5,3% ,0% 383 8,8% Rentelasten en soortgelijke kosten ,1% ,1% ,6% ,1% ,8% Som der financiële baten en lasten ,1% ,1% ,0% ,1% ,8% Resultaat ,0% ,4% ,8% ,5% ,2%

17 3.4 Toelichting op het tussentijds rapport ALGEMEEN Dit rapport is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. Activiteiten De activiteiten van Infine Voorbeeldrapport, statutair gevestigd aan de Wagonette 2a te Zeewolde, bestaan voornamelijk uit: - - De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de <adres> te <plaats>. Personeelsleden Gedurende het jaar 2014 waren gemiddeld 12 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2013 waren dit 11 werknemers. Valuta Dit rapport is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in dit rapport verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Afschrijvingspercentages: Goodwill 10 % Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht. Afschrijvingspercentages: Bedrijfsgebouwen en -terreinen 3 % Machines en installaties 10 % Inventaris 20 % Vervoermiddelen 20 %

18 3.4 Toelichting op het tussentijds rapport Financiële vaste activa Vorderingen De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Voorraden Grond- en hulpstoffen Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. <De voorraden zijn gewaardeerd tegen de getaxeerde waarde opgegeven door de directie. Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden.> Onderhanden werk De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, vermeerderd met de aan het uitgevoerde werk toe te rekenen winst en verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loonen machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De aan het uitgevoerde project toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het project bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het project totaal te besteden kosten. Opbrengsten en kosten worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening op basis van deze voortgang. De op de onderhanden projecten betrekking hebbende gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op de onderhanden projecten. Een eventueel hieruit voortvloeiend negatief saldo onderhanden projecten wordt gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Voorzieningen Pensioenvoorzieningen De pensioenvoorziening is vastgesteld aan de hand van fiscale grondslagen inhoudende een rekenrente van minimaal 4%, de sterftetafel GBM/V zonder toepassing van leeftijdsterugstellingen. Het vooroverlijdensrisico is niet in de waardering opgenomen. Bij de vaststelling van de fiscale waardering is geen rekening gehouden met toekomstige stijgingen van het salaris en het pensioen

19 3.4 Toelichting op het tussentijds rapport Overige voorzieningen Voorziening groot onderhoud: De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Voorziening voor arbeidsongeschiktheid: Voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen (inclusief werkgeverslasten) van het per balansdatum naar verwachting voor langere tijd arbeidsongeschikte personeel is een voorziening gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag. Aan arbeidsongeschikt personeel betaalde bedragen worden ten laste van deze voorziening gebracht. Voorziening voor verwijderingsverplichtingen: Voor de op balansdatum geschatte kosten van verwijdering, gerelateerd aan het marktaandeel voor het jaar is een voorziening gevormd voor zover de rechtspersoon aansprakelijk is voor de kosten van verwijdering. Reorganisatievoorziening: Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voor de groep een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. Voorziening...:... Voorziening...:... Langlopende schulden De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde

20 3.4 Toelichting op het tussentijds rapport GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het werk bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het werk totaal te besteden kosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. Netto-omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Inkoopwaarde van de omzet Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden. Bedrijfskosten De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en - lasten van uitgegeven en ontvangen leningen

21 3.5 Toelichting op de balans per 30 september 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Goodwill Boekwaarde per 1 januari Afschrijvingen Boekwaarde per 30 september Voor een gedetailleerd overzicht van de immateriële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen. Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen Boekwaarde per 1 januari (Des)investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 30 september Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen. Financiële vaste activa Overige vorderingen Stand per 30 september VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk Onderhanden werk

22 3.5 Toelichting op de balans per 30 september 2014 Vorderingen Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren buitenland Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen Rekening-courant bank Deposito rekening Kas

23 3.5 Toelichting op de balans per 30 september 2014 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal Stand per 30 september Het maatschappelijk kapitaal bedraagt...,--, verdeeld in... aandelen van nominaal...,--. Het gestort en opgevraagd kapitaal bedraagt...,--. Overige reserve Stand per 30 september VOORZIENINGEN Pensioenvoorzieningen Pensioenvoorziening Overige voorzieningen Herinvesteringsreserve Voorziening groot onderhoud gebouwen LANGLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen Hypothecaire leningen Financieringen Leaseverplichtingen Het deel van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt..,--. Hypothecaire leningen Hoofdsom Aflossing voorgaande boekjaren Stand per 1 januari Aflossing Stand per 30 september Deze lening is verstrekt ter financiering van. Het rentepercentage bedraagt..%, vast tot en met. De aflossing bedraagt..,-- per..., voor het laatst op. Als zekerheid is gesteld

24 3.5 Toelichting op de balans per 30 september Financieringen Hoofdsom Aflossing voorgaande boekjaren Stand per 1 januari Aflossing Stand per 30 september Deze financiering is verstrekt ter financiering van. Het rentepercentage bedraagt..%, vast tot en met. De aflossing bedraagt..,-- per..., voor het laatst op. Als zekerheid is gesteld. Leaseverplichtingen Hoofdsom Aflossing voorgaande boekjaren Stand per 1 januari Aflossing Stand per 30 september Dit betreft de leaseverplichting van, waarvan de boekwaarde per balansdatum..,-- bedraagt. Het rentepercentage bedraagt..%, vast tot en met, en is afhankelijk van... De termijnbetaling bedraagt..,-- per..., voor het laatst op. Als extra zekerheid is gesteld. KORTLOPENDE SCHULDEN Aflossingverplichtingen komend boekjaar Aflossingsverplichtingen Handelscrediteuren Handelscrediteuren Handelscrediteuren bonussen Schulden aan groepsmaatschappijen Stand per 30 september Als zekerheid is gesteld

25 3.5 Toelichting op de balans per 30 september Belastingen en premies sociale verzekeringen Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Loonheffing Premies sociale verzekeringen Premies pensioen Overige schulden Rekening courant schuld Overlopende passiva Overlopende passiva Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen Huurverplichtingen De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie.. te... De huurverplichting bedraagt..,-- per jaar. De huurverplichting loopt tot en met <datum>. Pensioenverplichting De aan de DGA toegezegde pensioenregeling omvat een nabestaandenpensioen met op de balansdatum een gekapitaliseerd risico van..,--. Dit risico is niet geheel veiliggesteld door middel van binnen de BV voor pensioen beschikbare middelen en extern gesloten overlijdensrisicoverzekering(en). Investeringsverplichtingen Per balansdatum bedraagt de niet in de balans opgenomen investeringsverplichting voor <omschrijving investering>..,

26 3.6 Toelichting op de winst en verliesrekening over september 2014 Begroting september 2014 september 2014 Verschil september 2013 Verschil % % % % % Netto-omzet Omzet hoog ,0% ,1% ,7% ,4% ,1% Omzet binnen EU ,8% ,8% ,8% ,0% ,4% Omzet buiten EU ,3% ,1% ,1% ,8% 559 2,0% ,2% ,0% ,2% ,2% ,1% Inkoopwaarde van de omzet Inkopen hoog ,3% ,1% ,3% ,6% ,1% Inkopen binnen EU ,9% ,8% ,4% ,1% ,7% Betalingskorting crediteuren 296 0,0% - 0,0% ,0% 240 0,0% 56 23,3% ,2% ,9% ,5% ,7% ,5% Personeelskosten Lonen en salarissen ,7% ,5% ,4% ,7% ,3% Sociale lasten ,7% ,7% 765 3,9% ,9% ,0% Pensioenlasten ,4% ,3% ,0% ,4% ,4% ,7% ,5% ,1% ,0% ,3% Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen ,1% ,9% ,0% ,3% ,4% Vakantietoeslag ,9% ,0% 22 0,2% ,0% ,1% Belaste vergoedingen 220 0,0% 300 0,0% ,7% 248 0,0% ,3% ,0% ,9% ,8% ,3% ,2% Ontvangen subsidies brutolonen ,3% ,4% ,2% ,5% 445-9,5% Doorberekende brutolonen en salarissen - 0,0% - 0,0% - 0,0% ,1% ,0% ,7% ,5% ,4% ,7% ,3%

27 3.6 Toelichting op de winst en verliesrekening over september 2014 september 2014 Begroting september 2014 Verschil september 2013 Verschil % % % % % Sociale lasten Sociale lasten uitvoeringsinstanties ,1% ,2% -8-0,1% ,3% ,3% Premies bedrijfsfondsen ,5% ,5% ,8% ,6% 144 2,3% ,7% ,7% 765 3,9% ,9% ,0% Pensioenlasten Pensioenpremie personeel 440 0,0% 500 0,0% ,0% 375 0,0% 65 17,3% Dotatie pensioenvoorziening 375 0,0% 375 0,0% - 0,0% - 0,0% ,0% Premies vroegpensioen ,3% ,3% ,1% ,3% ,4% ,4% ,3% ,0% ,4% ,4% Afschrijvingen immateriële vaste activa Goodwill 312 0,0% 300 0,0% 12 4,0% 312 0,0% - 0,0% Afschrijvingen materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen 460 0,0% 450 0,0% 10 2,2% 460 0,0% - 0,0% Machines en installaties ,2% ,1% ,4% ,2% -1-0,1% Inventaris 765 0,1% 500 0,0% ,0% 765 0,1% - 0,0% Vervoermiddelen ,1% ,1% 44 3,5% ,1% - 0,0% ,4% ,3% ,1% ,4% -1 0,0%

28 3.6 Toelichting op de winst en verliesrekening over september 2014 september 2014 Begroting september 2014 Verschil september 2013 Verschil % % % % % Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten ,5% ,5% 190 3,4% ,5% 441 8,2% Huisvestingskosten ,3% ,3% ,3% ,3% 231 6,8% Exploitatiekosten ,2% ,3% ,5% ,2% -57-2,3% Verkoopkosten ,9% ,8% 640 6,5% ,0% 256 2,5% Autokosten ,1% ,2% ,4% ,2% 63 4,0% Kantoorkosten ,4% ,4% 389 8,7% ,5% 195 4,2% Algemene kosten ,0% ,0% 439 3,7% ,1% ,3% ,4% ,4% 984 2,5% ,9% ,2% Overige personeelskosten Reiskostenvergoeding 481 0,0% 400 0,0% 81 20,3% 460 0,0% 21 4,6% Kilometervergoeding 90 0,0% 250 0,0% ,0% 95 0,0% -5-5,3% Kantinekosten ,1% ,1% -41-2,7% ,1% -4-0,3% Lunchkosten en verteringen 55 0,0% 100 0,0% ,0% 57 0,0% -2-3,5% Scholings- en opleidingskosten ,1% ,1% ,3% ,1% ,0% Ziekengeldverzekering ,2% ,2% 7 0,4% ,2% 138 7,4% Arbodienst 135 0,0% 150 0,0% ,0% 124 0,0% 11 8,9% ,5% ,5% 190 3,4% ,5% 441 8,2% Huisvestingskosten Onderhoud onroerend goed ,1% ,1% 32 2,7% ,1% ,3% Dotatie onderhoudsvoorziening 833 0,1% 800 0,1% 33 4,1% 833 0,1% - 0,0% Gas, water en electra ,1% 850 0,1% ,5% ,1% 24 1,9% Verzekering onroerend goed 188 0,0% 200 0,0% -12-6,0% 170 0,0% 18 10,6% Vaste lasten onroerend goed 35 0,0% 50 0,0% ,0% 34 0,0% 1 2,9% Schoonmaakkosten 68 0,0% 100 0,0% ,0% 71 0,0% -3-4,2% ,3% ,3% ,3% ,3% 231 6,8%

29 3.6 Toelichting op de winst en verliesrekening over september 2014 september 2014 Begroting september 2014 Verschil september 2013 Verschil % % % % % Exploitatie- en machinekosten Huur machines 800 0,1% 800 0,1% - 0,0% 883 0,1% -83-9,4% Reparatie en onderhoud machines 341 0,0% ,1% ,9% 352 0,0% -11-3,1% Verzekering machines 532 0,0% 600 0,1% ,3% 528 0,1% 4 0,8% Brandstof machines 420 0,0% 500 0,0% ,0% 423 0,0% -3-0,7% Smeerkosten machines 244 0,0% 300 0,0% ,7% 206 0,0% 38 18,4% Klein gereedschap 55 0,0% 100 0,0% ,0% 57 0,0% -2-3,5% ,2% ,3% ,5% ,2% -57-2,3% Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten ,2% ,2% ,2% ,2% ,9% Representatiekosten 330 0,0% 400 0,0% ,5% 285 0,0% 45 15,8% Reis- en verblijfkosten 546 0,0% 500 0,0% 46 9,2% 522 0,1% 24 4,6% Beurs- en congreskosten 147 0,0% 500 0,0% ,6% 120 0,0% 27 22,5% Vrachtkosten verkoop ,6% ,5% ,6% ,7% ,3% Overige verkoopkosten 49 0,0% 100 0,0% ,0% 52 0,0% -3-5,8% ,9% ,8% 640 6,5% ,0% 256 2,5% Autokosten Brandstoffen 414 0,0% 400 0,0% 14 3,5% 403 0,0% 11 2,7% Reparatie en onderhoud 309 0,0% 500 0,0% ,2% 343 0,0% -34-9,9% Verzekering 256 0,0% 250 0,0% 6 2,4% 200 0,0% 56 28,0% Motorrijtuigenbelasting 199 0,0% 250 0,0% ,4% 216 0,0% -17-7,9% BTW privé-gebruik auto 211 0,0% 200 0,0% 11 5,5% 173 0,0% 38 22,0% Kilometervergoeding privé-auto 239 0,0% 200 0,0% 39 19,5% 230 0,0% 9 3,9% Overige autokosten 29 0,0% 50 0,0% ,0% 29 0,0% - 0,0% ,1% ,2% ,4% ,2% 63 4,0%

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op kwartaalbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op kwartaalbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op kwartaalbasis, met

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Voorbeeld Dhr A. Voorbeeld Van Boetelaerlaan 131 2581 AG DEN HAAG. Jaarrekening 2015

Voorbeeld Dhr A. Voorbeeld Van Boetelaerlaan 131 2581 AG DEN HAAG. Jaarrekening 2015 Voorbeeld Dhr A. Voorbeeld Van Boetelaerlaan 131 2581 AG DEN HAAG Jaarrekening 2015 Voorbeeld Dhr A. Voorbeeld Van Boetelaerlaan 131 2581 AG DEN HAAG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

DTL. Jaarrekening 2013. uitgebracht aan. Voorbeeld V.O.F. te Heerhugowaard ADMINISTRATIES & BELASTINGEN

DTL. Jaarrekening 2013. uitgebracht aan. Voorbeeld V.O.F. te Heerhugowaard ADMINISTRATIES & BELASTINGEN Jaarrekening 2013 uitgebracht aan te De heer P. Voorbeeld en mevrouw Q. Voorbeeld Theo van Doesburgweg 6 1703 DL HEERHUGOWAARD Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel verslag 1.1 Opdrachtbevestiging

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN

Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN Jaarrekening 2012 Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapportage 1.1 Verklaring 3

Nadere informatie

Wereldwinkel Wieringen Hoofdstraat CA HIPPOLYTUSHOEF. Jaarrekening 2014

Wereldwinkel Wieringen Hoofdstraat CA HIPPOLYTUSHOEF. Jaarrekening 2014 Wereldwinkel Wieringen Hoofdstraat 31 1777 CA HIPPOLYTUSHOEF Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2014 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

Afdeling Friesland `96 T.a.v. het bestuur De Fintsjes 43 9221 TS ROTTEVALLE. Jaarrekening 2013

Afdeling Friesland `96 T.a.v. het bestuur De Fintsjes 43 9221 TS ROTTEVALLE. Jaarrekening 2013 Afdeling Friesland `96 T.a.v. het bestuur De Fintsjes 43 9221 TS ROTTEVALLE Jaarrekening 2013 Afdeling Friesland `96 T.a.v. het bestuur De Fintsjes 43 9221 TS ROTTEVALLE Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2012 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG. Jaarrekening 2011

Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG. Jaarrekening 2011 Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG Jaarrekening 2011 Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Animal Hope Helmond e.o. Laatste Hulp voor Dieren. Fin. Jaarverslag 2013 DA AHH LHVD

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Animal Hope Helmond e.o. Laatste Hulp voor Dieren. Fin. Jaarverslag 2013 DA AHH LHVD Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. Animal Hope Helmond e.o. Laatste Hulp voor Dieren 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina II. SAMENSTELLINGSVERKLARING 1 III. JAARREKENING 1. Balans

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul

Jaarrekening 2013. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul Jaarrekening 2013 Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 4 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking 6 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Stichting De Ezelsocieteit. Zwitsersekade 5 3707 HZ ZEIST. Jaarrekening 2013

Stichting De Ezelsocieteit. Zwitsersekade 5 3707 HZ ZEIST. Jaarrekening 2013 Stichting De Ezelsocieteit Zwitsersekade 5 3707 HZ ZEIST Jaarrekening 2013 Stichting De Ezelsocieteit Zwitsersekade 5 3707 HZ ZEIST Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdrachtbevestiging

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

Infine Voorbeeldrapport B.V. T.a.v. de heer O.N. der Nemer Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE. Jaarrekening 2014

Infine Voorbeeldrapport B.V. T.a.v. de heer O.N. der Nemer Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE. Jaarrekening 2014 Infine Voorbeeldrapport B.V. T.a.v. de heer O.N. der Nemer Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Jaarrekening 2014 INFINE SOFTWARE B.V. POSTBUS 111 3890 AC ZEEWOLDE T. 085-7 600 500 F. 085-7 600 509 INFO@INFINE.NL

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel

Nadere informatie

VOORBEELD V.O.F. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2015

VOORBEELD V.O.F. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2015 VOORBEELD V.O.F. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsrapport 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 5 5 Kengetallen 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

De jaarrekening 2012 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2012 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2012 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie 7

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN:

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN: JAARREKENING 2015 UITGEBRACHT AAN: Stichting Milieu-Educatief Centrum t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan 1 3601 GR KVK NUMMER: 41184853 DATUM: 14 maart 2016 Freen & Co bv Oosterpark 77-78 1092

Nadere informatie

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus ZG ROGGEL. Jaarrekening 2015

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus ZG ROGGEL. Jaarrekening 2015 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus 3732 6088 ZG ROGGEL Jaarrekening 2015 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus 3732 6088 ZG ROGGEL Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Infine Voorbeeldrapport Moeder B.V. T.a.v. de heer O.N. der Nemer Industrieweg 70 8071 CW NUNSPEET. Jaarrekening 2010

Infine Voorbeeldrapport Moeder B.V. T.a.v. de heer O.N. der Nemer Industrieweg 70 8071 CW NUNSPEET. Jaarrekening 2010 Infine Voorbeeldrapport Moeder B.V. T.a.v. de heer O.N. der Nemer Industrieweg 70 8071 CW NUNSPEET Jaarrekening 2010 Infine Voorbeeldrapport Moeder B.V. T.a.v. de heer O.N. der Nemer Industrieweg 70 8071

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting EZRA Foundation Stephanie & Raphael Pattipeiluhu Grotestraat CX ALMELO. Jaarrekening 2015

Stichting EZRA Foundation Stephanie & Raphael Pattipeiluhu Grotestraat CX ALMELO. Jaarrekening 2015 Stichting EZRA Foundation Stephanie & Raphael Pattipeiluhu Grotestraat 146 7607 CX ALMELO Jaarrekening 2015 Stichting EZRA Foundation Stephanie & Raphael Pattipeiluhu Grotestraat 146 7607 CX ALMELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vincentiusvereniging Roermond T.a.v. het bestuur Burgemeester Brouwersstraat BJ ROERMOND. Jaarrekening 2015

Vincentiusvereniging Roermond T.a.v. het bestuur Burgemeester Brouwersstraat BJ ROERMOND. Jaarrekening 2015 Vincentiusvereniging Roermond T.a.v. het bestuur Burgemeester Brouwersstraat 1 6043 BJ ROERMOND Jaarrekening 2015 Vincentiusvereniging Roermond T.a.v. het bestuur Burgemeester Brouwersstraat 1 6043 BJ

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul

Jaarrekening 2014. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul Jaarrekening 2014 Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013 De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 11266 2301 EG LEIDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Financiële positie 4 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Infine Voorbeeldrapport Moeder B.V. T.a.v. de heer O.N. der Nemer Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE. Jaarrekening 2014

Infine Voorbeeldrapport Moeder B.V. T.a.v. de heer O.N. der Nemer Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE. Jaarrekening 2014 Infine Voorbeeldrapport Moeder B.V. T.a.v. de heer O.N. der Nemer Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Jaarrekening 2014 INFINE SOFTWARE B.V. POSTBUS 111 3890 AC ZEEWOLDE T. 085-7 600 500 F. 085-7 600 509 INFO@INFINE.NL

Nadere informatie

Stichting Art-S-Cool Ferdinand Bolstraat 33 2525 XH DEN HAAG. Jaarrekening 2014

Stichting Art-S-Cool Ferdinand Bolstraat 33 2525 XH DEN HAAG. Jaarrekening 2014 Stichting Art-S-Cool Ferdinand Bolstraat 33 2525 XH DEN HAAG Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2014

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2014 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2014 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Kerygma C.J. de Vlieger Arnhemseweg 205 3817 CE AMERSFOORT. Jaarrekening 2013

Stichting Kerygma C.J. de Vlieger Arnhemseweg 205 3817 CE AMERSFOORT. Jaarrekening 2013 Stichting Kerygma C.J. de Vlieger Arnhemseweg 205 3817 CE AMERSFOORT Jaarrekening 2013 adres Lijzij 44 1276 GL Huizen tel 035 5249040 fax 035 5249041 mobiel 06 53802367 e-mail website info@as-administraties.nl

Nadere informatie

aaak, ee STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 ACCOUNTANTS I ADVISEURS

aaak, ee STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 ACCOUNTANTS I ADVISEURS aaak, ee ACCOUNTANTS I ADVISEURS STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 AaaBee Accountants bv T(050)317 6717 ING ABN AMRO F (050) 317 67 00 Bankrekening: 66.38.58.127

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting tot instandhouding van de Dorstige Types/Rijdend UNIFIL Museum T.a.v. het Bestuur Postbus AP GORINCHEM

Stichting tot instandhouding van de Dorstige Types/Rijdend UNIFIL Museum T.a.v. het Bestuur Postbus AP GORINCHEM Stichting tot instandhouding van de Dorstige Types/Rijdend UNIFIL Museum T.a.v. het Bestuur Postbus 613 4200 AP GORINCHEM Financiële verantwoording 2014 INHOUD Pagina Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2013 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2013 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2013 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2013 8 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Lichtjesroute Het bestuur Generaal van Merlenstraat 1E 5623 GC EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

Stichting Lichtjesroute Het bestuur Generaal van Merlenstraat 1E 5623 GC EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 Stichting Lichtjesroute Het bestuur Generaal van Merlenstraat 1E 5623 GC EINDHOVEN Jaarrekening 2014 Stichting Lichtjesroute Het bestuur Generaal van Merlenstraat 1E 5623 GC EINDHOVEN Jaarrekening 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept

Concept Concept Concept Concept Concept te Verslag inzake jaarstukken 2014 24 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2014 1 Opdracht 1 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarverslag 1 Jaarverslag 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM. Jaarrekening 2014

Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM. Jaarrekening 2014 Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

WSV De Schinkel Het Bestuur Jachthavenweg 140 1081 KA AMSTERDAM. Jaarrekening 2009

WSV De Schinkel Het Bestuur Jachthavenweg 140 1081 KA AMSTERDAM. Jaarrekening 2009 WSV De Schinkel Het Bestuur Jachthavenweg 140 1081 KA AMSTERDAM Jaarrekening 2009 WSV De Schinkel Het Bestuur Jachthavenweg 140 1081 KA AMSTERDAM Jaarrekening 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Stichting Sofia Kraageend 13 3435 VN NIEUWEGEIN. Jaarrekening 2012

Stichting Sofia Kraageend 13 3435 VN NIEUWEGEIN. Jaarrekening 2012 Stichting Sofia Kraageend 13 3435 VN NIEUWEGEIN Jaarrekening 2012 Nummer Kamer van Koophandel: 28092401 Datum: 13 februari 2014 Referentie: 0491/RT/CU Stichting Sofia Kraageend 13 3435 VN NIEUWEGEIN Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 3 4 Financiële posi e 4 FINANCIEEL

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

Stichting Sofia. Dreeuwing HV Gieten

Stichting Sofia. Dreeuwing HV Gieten Dreeuwing 38 9461HV Gieten Jaarrekening 2014 Stichting Sofia Dreeuwing 38 9461HV Gieten Inhoudsopgave; Inhoud 1.1 Algemeen... 2 1.2 Financiële positie... 3 2.1 Balans per 31 december 2014... 4 2.2 Staat

Nadere informatie

Stichting Hobbycentrum Nijmegen Nijmegen Jaarrekening 2014

Stichting Hobbycentrum Nijmegen Nijmegen Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 1 INHOUD BLZ. 1. ACCOUNTANTSRAPPORT 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaten 5 1.4 Financiële positie 7 2. JAARREKENING 2.1 Balans per 31 december 2014 10 2.2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Waterproject Nepal T.a.v. het bestuur Petruslaan AJ HEILIG LANDSTICHTING. Jaarrekening 2015

Stichting Waterproject Nepal T.a.v. het bestuur Petruslaan AJ HEILIG LANDSTICHTING. Jaarrekening 2015 Stichting Waterproject Nepal T.a.v. het bestuur Petruslaan 1 6564 AJ HEILIG LANDSTICHTING Jaarrekening 2015 Stichting Waterproject Nepal T.a.v. het bestuur Petruslaan 1 6564 AJ HEILIG LANDSTICHTING Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie