Integraal instructiedocument versie 3.0. Landelijke invoering uniforme bekostigingseenheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal instructiedocument versie 3.0. Landelijke invoering uniforme bekostigingseenheden"

Transcriptie

1 Integraal instructiedocument versie 3.0 Landelijke invoering uniforme bekostigingseenheden Spoor Zorgconversie en zorgprogrammering Spoor Financiën Spoor ICT / productieregistratie

2 2/149 Algemeen voorwoord 1. Algemene introductie 1.1 Wat is er de afgelopen maanden gebeurd? Voor u ligt al weer de 3 e herziene versie van het integrale instructiedocument ter ondersteuning van de landelijke invoering van de uniforme bekostigingseenheden. Ook de herziene versie kunt u beschouwen als een handboek dat u kunt gebruiken binnen uw organisatie om de verschillende organisatie onderdelen te ondersteunen bij de invoer van de nieuwe bekostigingssystematiek. Waarschijnlijk heeft u versie 1.0 en 2.0 van de integrale instructie inmiddels in uw bezit en bent u nog steeds bekend met de site van MOgroep waarop al het nieuws van de landelijke invoering wordt gemeld (www.mogroep.nl/jeugdzorg). In versie 2.0 hebben we een korte samenvatting gegeven van de activiteiten die hebben plaatsgevonden tussen de landelijke aftrap op 5 juni 2008 in het Beatrix theater in Utrecht, en het uitbrengen van versie 2.0 op 22 september In deze versie 3.0 daarom voor de helderheid ook weer een korte terugblik op de activiteiten van de periode na de zomer. Spoor Zorgconversie Op het spoor zorgconversie en zorgprogrammering zijn er voor het eerst activiteiten georganiseerd niet voor de zorgaanbieders. De MOgroep is gestart met een traject voor de Bureaus Jeugdzorg. Er is een instructie geschreven over de manier van indiceren in de nieuwe systematiek ( Werkinstructie zorgaanspraak gericht indiceren 1.0 ) en een implementatiedocument ( Implementatie richtlijn versie 1.0 ). Deze documenten zijn te downloaden van de site van de MOgroep. Daarnaast heeft Deloitte in opdracht van de MOgroep een bijeenkomst georganiseerd voor de ambtenaren van de provincies. Deze bijeenkomst had als doel informeren en vragen beantwoorden over de nieuwe systematiek, de afspraken tussen de provincies en de zorgaanbieders en de uitdagingen van de landelijke uitrol voor beiden. Voor de zorgaanbieders is er een terugkombijeenkomst georganiseerd op 19 november jl. Deloitte heeft de zorgaanbieders gevraagd onderwerpen in te sturen die ze graag behandeld wilden zien en in de bijeenkomst zelf is deze lijst uitgebreid met onderwerpen uit de zaal, en deze hebben we behandeld en bediscussieerd. De thema s die telkens terug blijken te komen zijn aan de hand van de bijeenkomst nog eens op papier gezet en gepubliceerd op de website van de MOgroep (evenals de handige link naar de bijgewerkte veelgestelde vragenlijst). (www.mogroep.nl/jeugdzorg of direct naar

3 3/149 Algemeen voorwoord De vertegenwoordiging op de bijeenkomst en de hoeveelheid vragen benadrukte nog eens dat de zorgconversie met veel uitdagingen gepaard gaat. Wij willen daarom ook nog eens uitdrukkelijk vermelden dat de helpdesk zorgconversie nog steeds ter beschikking staat, dus maak daar gebruik van voor al uw vragen! Contactpersoon spoor zorgconversie en zorgprogrammering bij Deloitte: Karen van Monsjou Spoor Financiën Vanuit het financiële spoor hebben de zorgaanbieders een versie 2.0 van het kostprijsmodel ontvangen. Daarnaast heeft Deloitte twee bijeenkomsten gefaciliteerd: financieel management voor de financieel managers van de instellingen, waarin de gevolgen van de overgang van inputfinanciering naar outputfinanciering werden bediscussieerd. De andere bijeenkomst voor de financieel administrateurs over de boekingseisen die gesteld worden aan de landelijke invoering bekostigingseenheden. Contactpersoon spoor financiën bij Deloitte: Floris van Dijk Hoewel de meeste instellingen de kostenplaatsenstructuur goed in kaart hebben en het kostprijsmodel goed hebben ontvangen, merken we dat er ook nog veel vragen over de financiële regels van de systematiek zijn. Stel uw vragen ook over het kostprijsmodel bij de financiële helpdesk Spoor ICT Op het ICT spoor zijn twee terugkombijeenkomsten georganiseerd, één voor de Care4 gebruikers, één voor de IJza gebruikers. Dit waren constructieve bijeenkomsten, waarbij veel ervaringen en knelpunten onderling werden gedeeld en waar de leveranciers een presentatie hebben gegeven van hun product. In een kleinschalige pilot van september dit jaar kwam naar voren dat het ICT spoor nog voor de meeste uitdagingen staat om ervoor te zorgen dat de zorgaanbieders op 1 januari 2009 kunnen registreren. Ook hier geldt dat Deloitte nog steeds tot uw beschikking staat voor ondersteuning en de vragen die u nog heeft op het ICT spoor. Contactpersoon spoor ICT en productieregistratie bij Deloitte: Rogier van de Wetering De ondersteuning door Deloitte via de helpdesks is beschikbaar tot juni Wij nodigen een ieder van harte uit de gebruik te blijven maken van de helpdesks.

4 4/149 Algemeen voorwoord 1.2 Leeswijzer Versie 3.0 herstelt enkele fouten uit eerder versies en scherpt een aantal andere onderwerpen aan. Ook in deze versie is voorin weer een wijzigingenlijst opgenomen, dit keer onderverdeeld naar wijzigingen in versie 2.0 en correcties en aanscherpingen in versie 3.0. De drie sporen zullen in dit document weer in dezelfde volgorde aan de orde komen. De sporen bevatten alle belangrijke elementen van de benodigde verandering, maar zijn niet bedoeld als op zichzelf staande activiteiten. De drie sporen zijn met elkaar verweven en moeten ook zo worden beschouwd in het kader van jullie eigen integrale implementatieplan.

5 5/149 Algemeen voorwoord 2. Inhoudsopgave instructiemap blz 2.1 Wijzigingenlijst Spoor zorgconversie en zorgprogrammering 16 Deel I Toelichting en achtergrond spoor zorgconversie en zorgprogrammering 16 Deel II Instructie zorgconversie 31 Deel III Toelichting zorgprogrammering 51 Deel IV Bijlagen Spoor financiën 81 Deel I Toelichting en achtergrond spoor financiën 81 Deel II Instructie kostenplaatsenstructuur 94 Deel III Instructie rekeningschema Spoor ICT / productieregistratie 137 Deel I toelichting en achtergrond spoor ICT 137

6 Wijzigingenlijst Versie 3.0

7 7/149 Wijzigingenlijst Inhoudsopgave 1. Algemeen 8 2. Wijzigingenlijst versie Burgerservicenummer (BSN) Pleegzorg Bekostigingseenheden pleegzorg Begeleiders pleegzorg Gedragswetenschapper Opleidingsniveau hulpverleners Dag van aankomst en dag van vertrek Relatie Bureau Jeugdzorg en zorgprogrammering Cliëntsysteem Tarief jeugdhulp Gezinshuis Aanscherpingen en correcties versie Correctie specialistische en therapeutische jeugdzorg Correctie terminologie aanspraken Aanscherping cliëntsysteem Aanscherping pleegzorg Begeleiding van de pleegouders Begeleiding van de biologische ouders en het pleegkind Werving, selectie en voorbereiding Aanscherping indicatiebesluit Indicatiebesluit voor jeugdige en ouders Verdwijnen van duur en omvang uit het indicatiebesluit Overgangsregeling ten aanzien van duur en omvang 15

8 8/149 Wijzigingenlijst 1. Algemeen De invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek is een proces wat de afgelopen jaren is gestart en waarin we nu in de implementatiefase zijn beland. De implementatiefase betekent echter nog niet dat inmiddels alle issues zijn opgelost, maar de systematiek wordt nog altijd aangescherpt en wijzigingen lijken dus onvoormijdelijk. De wijzigingen die in versie 2.0 zijn aangepast worden in een algemene wijzigingenlijst per onderwerp samengevat. De correcties van versie 3.0 zijn in het laatste hoofdstuk van deze wijzigingenlijst opgenomen. Alle wijzigingen en aanscherpingen uit versie 2.0 en versie 3.0 zijn door het gehele document verwerkt. Op de website van de MOgroep (www.mogroep.nl/jeugdzorg) is de FAQ lijst terug te vinden. Veel van de onderstaande onderwerpen zijn door u in de afgelopen maanden als vraag naar voren gebracht. Er is een directe link naar de FAQ geplaatst op de site die speciaal ingericht is voor de invoering van de bekostigingseenheden.

9 9/149 Wijzigingenlijst 2. Wijzigingenlijst versie Burgerservicenummer (BSN) Het gebruik van het BSN in de zorg is geregeld in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren door betrouwbare gegevensuitwisseling. Op 1 juni 2008 is de wet in werking getreden. Dat betekent dat vanaf die datum het BSN kan worden gebruikt. Een jaar later is de zorgaanbieder verplicht om het BSN in zijn administratie op te nemen en te gebruiken bij de uitwisseling van gegevens. Omdat de Jeugdzorg niet onder zorg valt, maar onder welzijn is deze wet niet direct van kracht op de sector Jeugdzorg. Echter, ook welzijn staat op de agenda om door middel van een wetswijziging te worden opgenomen. Om te anticiperen op deze wet moet uw cliëntsysteem zijn voorzien van een invoerveld om het BSN van de cliënt of cliëntomgeving op te nemen. 2.2 Pleegzorg De pleegzorg is aan veel verandering onderhevig geweest. Per onderdeel zullen de wijzigingen hier volgen Bekostigingseenheden pleegzorg Voor de pleegzorg blijven twee bekostigingseenheden bestaan: PL1 en PL2, daar is niets aan veranderd. Echter, de inhoud en omschrijving van deze bekostigingseenheden is wel gewijzigd: PL1: verblijf pleegouder deeltijd (afgerekend per uur) PL2: verblijf pleegouder 24 uurs weekend, vakantie of 7 dagen per week is nu allemaal ondergebracht in één bekostigingseenheid (afgerekend per etmaal) De opvang van een kind in een pleeggezin voor een aantal uren per dag kon in versie 1.0 nergens worden ondergebracht, hiervoor is PL1 aangepast. De opvang van een kind voor een aantal dagen per week of een volledige week wordt beide ondergebracht in PL2. Hiervoor is gekozen omdat de afrekeneenheid in beide gevallen een etmaal is, het eventuele kostenverschil wordt gemiddeld Begeleiders pleegzorg In de integrale instructie versie 1.0 stonden de begeleiders pleegzorg nog vernoemd onder de jeugdhulp functies. Er is besloten dat de begeleiders pleegzorg aan het verblijf toebehoren, derhalve zal de pleegouder begeleiding ook via het verblijf bekostigd worden. Contacten met de pleegouders vallen dus niet onder verblijf. U bent dus niet verplicht contacttijd met pleegouders te registreren. Wij kunnen ons voorstellen dat u wel

10 10/149 Wijzigingenlijst behoefte heeft aan de registratie van deze contacten zodat een totaaloverzicht kan worden verkregen over de tijd die aan de pleegzorg wordt besteed. Voor de begeleiding van de biologische ouders en het pleegkind is een aanspraak op jeugdhulp nodig en deze contacten worden dus wel via de jeugdhulp bekostigd. (Als de begeleiders pleegzorg deze jeugdhulp leveren zullen ze dus in lijn met de pedagogisch medewerkers voor een deel van hun dienstverband moeten worden opgesplitst.) 2.3 Gedragswetenschapper De gedragswetenschapper levert per definitie jeugdhulp of valt onder decentrale overhead en behoort niet toe aan het pedagogisch klimaat. Deze kan dus financieel administratief niet voor een verblijfsgroep werken. De kosten moeten worden geboekt op een kostenplaats voor jeugdhulp (als CCT wordt gemaakt) of decentrale overhead. 2.4 Opleidingsniveau hulpverleners De formele regel over het type jeugdhulp dat geleverd wordt luidt: de behoefte van de cliënt bepaalt welke zorg wordt geleverd. Het opleidingsniveau van de medewerkers bepaalt daarmee niet per definitie / automatisch welk type hulp wordt geleverd. Deze uitzondering is gemaakt voor de situatie waarin een hulpverlener met WO-niveau een (deel van een) zorgtraject uitvoert waarvoor géén WO-niveau vereist is. Het vereiste niveau van de hulp staat immers beschreven in het hulpverleningsplan. Een hulpverlener op WO-niveau die een (deel van een) hulptraject overneemt dat in het hulpverleningsplan als JH2 is getypeerd, levert derhalve JH2 en géén JH3 hulp. Hiertoe is besloten in lijn met de AWBZ. Een verpleegkundige kan in de AWBZ ook andere functies uitvoeren, zoals huishoudelijke klussen, echter dan kan niet het tarief van een verpleegkundige worden gedeclareerd maar dat van huishoudelijke hulp. De consequentie is dat de hulpverlener nog meer dan eerst zal moeten worden geïnstrueerd bij het schrijven van CCT. 2.5 Dag van aankomst en dag van vertrek In versie 1.0 staat dat zowel de dag van aankomst als de dag van vertrek meetellen voor de productie. Deze regeling is gewijzigd: de dag van vertrek telt niet mee voor de productie, de dag van aankomst wel. 2.6 Relatie Bureau Jeugdzorg en zorgprogrammering In versie 1.0 staat het administratieve zorgproces beschreven. Hierin wordt een omschrijving gegeven van de relatie tussen zorgprogramma s, het hulpverleningsplan en de rol van Bureau Jeugdzorg. De tekst kon zo gelezen worden dat het lijkt alsof Bureau Jeugdzorg haar indicatie kan baseren op aangeboden zorgprogramma s.

11 11/149 Wijzigingenlijst De relatie tussen Bureau Jeugdzorg en zorgprogramma s is wederkerig. Bureau Jeugdzorg zal te allen tijde eerst bepalen wat het kind nodig heeft. De zorgprogramma s van zorgaanbieders kunnen hierbij fungeren als een inspiratiebron of als een checklist om vast te stellen welke aanspraken nodig zijn om het gewenste zorgprogramma rechtmatig door de zorgaanbieder te kunnen laten uitvoeren. 2.7 Cliëntsysteem In deel III Zorgprogrammering wordt in versie 1.0 nog gesproken over het cliëntsysteem. Deze term wordt in de Wet op de jeugdzorg niet gehanteerd. De wet spreekt over cliënt. 2.8 Tarief jeugdhulp In deel III Zorgprogrammering wordt in versie 1.0 nog gesproken over het tarief van jeugdhulp bekostigingseenheden in het kader van het uitvoeren van één uur jeugdhulp door twee hulpverleners. Er zijn geen tarieven, dus er is ook geen opslag in verwerkt. De extra kosten die een zorgaanbieder maakt in dit geval moet de zorgaanbieder zien te dekken in tariefsonderhandelingen. 2.9 Gezinshuis De aanwezige begeleiding in een gezinshuis werd in versie 1.0 omschreven als gezinsouders en / of groepsleiding. Deze terminologie is te breed geformuleerd. Het gaat hier specifiek om gezinshuisouders.

12 12/149 Wijzigingenlijst 3. Aanscherpingen en correcties versie Correctie specialistische en therapeutische jeugdzorg Op pagina 37 spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel II van versie 2.0 staat dat JH2 therapeutische jeugdhulp, en JH3 specialistische jeugdhulp is. Dit is een fout. JH2 (HBO-niveau) is specialistische jeugdhulp en JH3 (WO-niveau) is therapeutische jeugdhulp. Op alle andere plekken in het document stonden en staan deze definities wel correct weergegeven. 3.2 Correctie terminologie aanspraken In versie 1.0 is gebruik gemaakt van vrije benamingen van de acht aanspraken van Kaiser, bijvoorbeeld individuele jeugdhulp thuis in plaats van jeugdhulp thuis, individueel. In versie 2.0 hebben we deze terminologie al door het gehele document heen vervangen door de officiële aanspraken van Kaiser en het uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg. Het verschil in benamingen voor de aanspraken tussen Kaiser, het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg en het gegevenswoordenboek zijn helaas niet eerder aan het licht gekomen. Werkinstructie zorgaanspraak gericht indiceren 1.0 (BJZ) Jeugdhulp thuis, individueel Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, individueel Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, groep Verblijf accommodatie zorgaanbieder deeltijd (dagbehandeling) Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs Verblijf pleegouder deeltijd Verblijf pleegouder 24-uurs Observatiediagnostiek Tabel 1 Terminologie aanspraken Integraal instructiedocument versie 3.0 (zorgaanbieders) Jeugdhulp thuis, individueel Jeugdhulp op accommodatie van de zorgaanbieder, individueel Jeugdhulp op accommodatie van de zorgaanbieder, groep Verblijf Deeltijd Verblijf 24 uurs Verblijf pleegouder deeltijd Verblijf pleegouder 24 uurs Observatiediagnostiek Wij adviseren alle betrokken partijen (zorgaanbieders, Bureaus Jeugdzorg en provincies) voor mogelijke problemen met de terminologie een pragmatische oplossing te kiezen. Hieronder voor de volledigheid een overzicht van de verschillende benamingen. 3.3 Aanscherping cliëntsysteem In de wijzigingen 2.0 hebben we een paragraaf 2.7 de term cliëntsysteem opgenomen. Hier staat dat er geen sprake is van het cliëntsysteem, maar van de cliënt. Tot zover is het correct volgens de definities van de wet. Echter, daarna wordt in versie 2.0

13 13/149 Wijzigingenlijst gesproken over de omgeving van de cliënt, dat is geen correcte bewoording. De wet definieert cliënt als: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden. Belangrijk is wel dat iedere cliënt een eigen (specifiek) besluit nodig heeft om aanspraak te maken. Meer hier over in paragraaf Aanscherping pleegzorg De begeleider pleegzorg is net als bij het verblijf ondersteunend aan het pedagogisch klimaat en levert dus altijd PL1 of PL2, en valt daarmee altijd onder verblijf Begeleiding van de pleegouders In de pleegzorg zit een deel begeleiding van de pleegouders. Dit komt veel voor bij bestandsgezinnen. Voor deze begeleiding van pleegouders is geen aparte aanspraak nodig voor de pleegouders. Met name bij netwerkgezinnen kan er veel méér hulp nodig blijken dan in het normale programma voor pleegzorg is opgenomen. Als dit zich voordoet, kunnen de pleegouders via Bureau Jeugdzorg aanspraak maken op jeugdhulp. De begeleider pleegzorg of een ambulant medewerker kan dan aan de hand van afzonderlijke behandeldoelen jeugdhulp leveren aan de pleegouders. Zonder een aparte aanspraak blijft sprake van begeleiding van pleegouders in het kader van pleegzorg Begeleiding van de biologische ouders en het pleegkind Begeleiding van biologische ouders en het pleegkind vallen niet onder pleegzorg. Voor begeleiding van biologische ouders (en feitelijk ook voor het pleegkind) is een afzonderlijke aanspraak jeugdhulp nodig. Contacten van een begeleider pleegzorg met biologische ouders of pleegkinderen die te maken hebben met een informatieoverdracht of terugkoppeling (en dus niet plaatsvinden in het kader van een behandeling) vallen onder het verblijf van het pleegkind Werving, selectie en voorbereiding De kosten die worden gemaakt in het voorbereidingsproces (werving en selectie, bemiddeling) vallen onder overhead, zodat de kosten aan alle producten PL worden toegerekend. 3.5 Aanscherping indicatiebesluit Indicatiebesluit voor jeugdige en ouders Er is expliciet een aparte aanspraak nodig voor jeugdhulp aan de ouders van een

14 14/149 Wijzigingenlijst jeugdige. Dit staat correct vermeld in versie 1.0 en 2.0, maar het is niet correct besproken door Deloitte op terugkombijeenkomst zorgconversie op 19 november jl.. Het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (dd. 16 december 2004, behorend bij de Wet op de Jeugdzorg) geeft uitsluitsel over dit onderwerp. Om de regels omtrent dit onderwerp scherp te definiëren citeren we hier uit het Uitvoeringsbesluit wet op de jeugdzorg. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg artikelen 3 en 16 Artikel 3. Jeugdhulp omvat behandeling of begeleiding van een: a) Jeugdige, gericht op het oplossen, verminderen of voorkomen van verergering dan wel het omgaan met de gevolgen van zijn psychosociale, psychische of gedragsproblemen; b) Cliënt, niet zijnde een jeugdige, gericht op het verkrijgen van zodanige vaardigheden dat hij aan de onder a bedoelde psychosociale, psychische of gedragsproblemen in het gezin het hoofd kan bieden. Artikel 16. Indien ten behoeve van één jeugdige meer dan één cliënt op zorg is aangewezen geven de indicatiebesluiten de samenhang met de andere besluiten aan. Artikelgewijze toelichting bij artikel 16 (Nota van toelichting bij Uitvoeringsbesluit): Als uit de probleemanalyse blijkt dat ten behoeve van een jeugdige meer dan één cliënt bijvoorbeeld ook de ouders op (jeugd)zorg zijn aangewezen zal voor iedere cliënt een indicatiebesluit moeten worden genomen. De besluiten zullen moeten aangeven hoe de zorg voor de verschillende cliënten samenhangt. De verschillende besluiten kunnen overigens wel in één schriftelijk stuk worden vastgelegd. Het is dan wel van belang dat duidelijk wordt gemaakt welke cliënt op welke zorg is aangewezen Verdwijnen van duur en omvang uit het indicatiebesluit Vanaf 1 januari 2009 gaat een aantal wijzigingen in voor het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg: In artikel 18 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid. (schrappen omvang jeugdhulp) In artikel 19 vervallen het tweede en derde lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid.(schrappen omvang verblijf) In artikel 20 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid. (schrappen omvang observatiediagnostiek.) Deze wijzigingen halen de omvang uit het indicatiebesluit. De duur in het indicatiebesluit (geldigheidsduur van 1 jaar) wordt geregeld in de Wet op de jeugdzorg (artikel 6, eerste lid, onder c). Het schrappen van de duur vergt een wetswijziging die niet per 1 januari 2009 gerealiseerd kan zijn. Deze wijzing volgt dus later in Tot die tijd geldt de volgende situatie ten aanzien van de inhoud van het indicatiebesluit: Het al dan niet hebben van een aanspraak op jeugdzorg.

15 15/149 Wijzigingenlijst De vorm van jeugdzorg waarop men een aanspraak kan doen gelden: jeugdhulp, verblijf of observatiediagnostiek. De duur gedurende welke aanspraak bestaat op jeugdzorg: het aantal weken of maanden zorg, totdat de hiervoor in gang gezette wijziging van de Wjz ten behoeve van het schrappen van de duur uit het indicatiebesluit in werking is getreden. Ingeval van jeugdhulp: de locatie (thuis of op de accommodatie van een zorgaanbieder) en of de cliënt is aangewezen op jeugdhulp in een groepsverband of juist in een individuele setting. Ingeval van verblijf: verblijf bij een pleegouder of verblijf in een accommodatie van een zorgaanbieder. Ook geeft het indicatiebesluit, naast de hiervoor genoemde beschrijvingen van de benodigde zorg, het doel van de behandeling aan. Dit geeft de cliënt voldoende rechtszekerheid met betrekking tot de zorg waarop hij aanspraak kan maken Overgangsregeling ten aanzien van duur en omvang Bij de invoering van de globale indicatie van Kaiser per 1 januari 2009 is niet voorzien in een overgangsregeling. Op basis van oude indicatiebesluiten kan je als zorgaanbieder vanaf 1 januari ook gewoon CCT registreren. In Implementatie richtlijn versie 1.0 (dd. 4 dec. 2008), verschenen voor de Bureaus Jeugdzorg, is het volgende geformuleerd over de overgangssituatie: De wijzigingen in duur en omvang hebben geen invloed op al genomen indicatiebesluiten. De wijziging van duur en omvang hebben dan ook alleen betrekking op nieuw te nemen besluiten. Oude (lopende) indicatiebesluiten worden als volgt behandeld: Indien de omvang van een zorgaanspraak uit een lopend indicatiebesluit gewijzigd moet worden, geld ook hier dat daarvoor een nieuw indicatiebesluit noodzakelijk is. Hierin wordt een nieuwe aanspraak afgegeven zonder aanduiding van omvang. Ingangsdatum 1 januari Indien de duur (= geldigheidstermijn) van de zorgaanspraak van een lopend indicatiebesluit verlopen is, wordt de situatie opnieuw door Bureau Jeugdzorg beoordeeld en wordt zonodig een nieuw indicatiebesluit genomen. Het nieuwe indicatiebesluit kent geen duurbepaling meer. Ingangsdatum wordt nog nader bekend gemaakt. Het indicatiebesluit heeft per definitie vaak een geldigheidsduur van één jaar, na het jaar volgt er dan een herindicatie. De richtlijn en werkinstructie verschenen voor de Bureaus Jeugdzorg met betrekking tot het indiceren in de nieuwe bekostigingssystematiek en de implementatie richtlijn zijn genaamd: Werkinstructie zorgaanspraak gericht indiceren 1.0 (dd. 4 dec. 2008) en Implementatie richtlijn versie 1.0 (dd. 4 dec. 2008). Deze documenten kunt u inzien op de site van de MOgroep.

16 Spoor Zorgconversie en zorgprogrammering Deel I Toelichting en achtergrond Versie 3.0

17 17/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I Inhoudsopgave deel I 1. Inleiding Achtergrond Ondersteuningsaanbod Deloitte Uitvoering zorgconversie en zorgprogrammering Leeswijzer spoor zorgconversie en zorgprogrammering Planning van zorgconversie en zorgprogrammering Tijdsplanning Inrichten projectteams De nieuwe bekostigingssystematiek Structuur systematiek De eenheden van zorg Scheiding van verblijf en jeugdhulp Legosteentjes De relatie met de module De relatie met de indicatie De bekostiging met bekostigingseenheden Het (administratieve) zorgproces Uitgangspunten en aandachtspunten Algemeen Jeugdhulp Verblijf Observatiediagnostiek Vervolgstappen 30

18 18/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Voor u ligt de instructie voor de zorgconversie en zorgprogrammering in het kader van de landelijke implementatie van een nieuwe bekostigingssystematiek in de jeugdzorg. Met dit document wordt getracht een handreiking te geven aan alle zorgaanbieders die vanaf 1 januari 2009 zullen gaan werken met de nieuwe systematiek. Vanaf 1 januari 2005, invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg, functioneren in het hele land Bureaus Jeugdzorg die indicaties afgeven voor intensieve vormen van jeugdzorg. De zorgaanbieders dienen deze zorg op een zo verantwoord mogelijke manier te leveren. Het uitgangspunt van de wet is dat de zorg transparant, vraaggericht en evidence based is en op maat wordt aangeboden. Voor de bekostiging hiervan is een nieuwe systematiek ontwikkeld die deze uitgangspunten kan realiseren. Hiertoe zijn op provinciaal niveau twee belangrijke afspraken gemaakt: 1. Alle zorgaanbieders moeten op uniforme wijze de bekostigingseenheden in hun administratie invoeren, zodat op uniforme wijze kan worden gerapporteerd over productie en productiekosten. 2. De provincies zijn vrij om te bepalen op welke wijze de zorgaanbieders worden bekostigd. Dit mag aan de hand van de geleverde bekostigingseenheden, maar het mag ook op basis van andere afspraken of prestaties. De eerste afspraak vertaalt zich naar een landelijke uniformering van de administraties van de zorgaanbieders, waar zowel de zorgaanbieders als de provincies zich aan hebben gecommitteerd. De bekostigingseenheid moet zowel in de financiële administratie als in de productieadministratie aan de basis staan van de gegevensvastlegging. Voor u als zorgaanbieder is het dus belangrijk uw zorgaanbod te vertalen naar de nieuwe bekostigingseenheden. Ondersteuning bieden wij in deel II van de instructie. De tweede afspraak bepaalt dat u als zorgaanbieder uw zorgaanbod in bekostigingseenheden op verschillende manieren kan laten bekostigen. Ondersteuning over een mogelijke vertaling bieden wij in deel III met een korte toelichting. Deze instructie voorziet in de voorbereiding voor de zorgaanbieders op de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek. De delen II en III functioneren als een instructieboek dat ertoe leidt dat u als zorgaanbieder op 1 januari 2009 in staat bent om te werken met de nieuwe systematiek.

19 19/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 1.2 Ondersteuningsaanbod Deloitte Binnen het spoor zorgconversie en zorgprogrammering zullen Deloitte en de MOgroep u ondersteunen met behulp van: een zorgconversie instrument (op papier en online) een bijbehorend instructiedocument (handboek) zorgprogrammering instrumenten (Excelmodellen opgestuurd aan de contactpersonen zorgconversie) een helpdesk ( en contactpersoon Karen van Monsjou) een online FAQ (lijst van veelgestelde vragen) Waarschijnlijk heeft u al een flinke slag geslagen met de conversie van uw zorgaanbod. Voor de conversie is een (online) instrument gemaakt, waarbij u aan de hand van een aantal vragen wordt geleid naar een nieuwe indeling van uw zorg. De nieuwe producttypering is ontworpen voor de bekostiging van de jeugdzorg. Dit zal een omslag in denken vergen, omdat de indeling alleen wordt bepaald door zorg die geleverd wordt aan de cliënt (in uren of dagen). Deze instructie is vooral bedoeld om de nieuwe denkwijze te leren toepassen. Het online conversie instrument vindt u op hier kunt u klikken op de verwijzing naar de aparte site die is opgericht voor de uniforme bekostiging (directe url: Mocht u naast de instructie vragen hebben: voor dit traject is een helpdesk ingericht door Deloitte. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u nog steeds contact opnemen. De telefonische helpdesk is niet meer standaard bemand. Er is een voic box waarin u uw bericht kunt achterlaten. Deze voic box wordt wekelijks afgeluisterd en er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U kunt uw vragen of opmerkingen ook per stellen. De helpdesk per is op alle werkdagen bereikbaar. U kunt binnen maximaal één werkweek reactie op uw vraag verwachten. 1.3 Uitvoering zorgconversie en zorgprogrammering Deze instructie bestaat na deel I (een toelichting en achtergrond) uit twee delen waarin u wordt begeleid naar een nieuwe manier van werken: Instructie zorgconversie (deel II) Toelichting zorgprogrammering (deel III)

20 20/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I De conversie van het zorgaanbod is een verplichte omnummering van uw huidige zorgaanbod naar de nieuwe bekostigingseenheden. Dit document is een instructiedocument om deze eenmalige conversie te helpen realiseren. In deel III wordt toegelicht wat de relatie van de bekostigingseenheden met de indicatie van Bureau Jeugdzorg is. Deel III hebben we zorgprogrammering genoemd omdat u met het beschrijven van uw zorgaanbod in zorgprogramma s inspeelt op de mogelijkheid om een goede zorgregistratie te ondersteunen. Op deze manier worden activiteiten die zorgaanbieders aanbieden aan jeugdigen in kaart gebracht zodat de indicaties van Bureau Jeugdzorg in de toekomst goed zullen aansluiten op de benodigde zorg. 1.4 Leeswijzer spoor zorgconversie en zorgprogrammering Deel I In deel I beschrijven we integrale aandachtspunten, u leest nu in deel I. Hoofdstuk 2 beschrijft de totale tijdsplanning van de implementatie. In hoofdstuk 3 komen alle belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe systematiek aan de orde. Hoofdstuk 4 is een verzameling van uitgangspunten opgenomen om met de nieuwe systematiek te gaan werken. Deel II In deel II treft u het document instructie zorgconversie, hierin wordt u begeleid om uw huidige zorgaanbod om te zetten in de nieuwe bekostigingseenheden. Hoofdstuk 2 schetst de nieuwe bekostigingssystematiek op hoofdlijnen en gaat vooral in op specifieke punten om mee rekening te houden tijdens de conversie. In hoofdstuk 3 leest u onze instructies om uw huidige zorgaanbod naar deze nieuwe systematiek te converteren. Deel III In deel III treft u het document toelichting zorgprogrammering, hierin wordt toegelicht hoe zorgprogramma s te hanteren zijn. Hoofdstuk 2 schetst de achtergrond van zorgprogrammering en gaat in op de hoofdlijnen. In hoofdstuk 3 worden enkele voorbeelden aangehaald hoe u een zorgprogramma zou kunnen inrichten en wordt per functiecategorie ingegaan op een mogelijke aanpak. Deel IV In deel IV staan de bijlagen benodigd bij het lezen van de delen II en III. In bijlage 1 (en op internet) treft u het te hanteren conversiemodel om uw zorgaanbod te converteren en in bijlage 2 kunt u de definities van de 20 bekostigingseenheden terug lezen. In bijlage 3 is een begrippenlijst opgenomen met alle begrippen die door het document heen worden gebruikt.

21 21/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 2. Planning van zorgconversie en zorgprogrammering 2.1 Tijdsplanning Om op 1 januari 2009 alle jeugdzorg instellingen gereed te hebben om met de nieuwe systematiek te gaan werken is een tijdsplanning gemaakt. De eerste stap is het huidige zorgaanbod converteren, dit zijn alle activiteiten die vallen onder deel II. Vervolgens kunt u starten met het beschrijven van uw zorgaanbod in zorgprogramma s. Ook hiervoor hebben wij een instructie opgesteld, dit zijn de activiteiten onder deel III. In onderstaande tijdsplanning zijn alleen de nog lopende activiteiten opgenomen. De totale planning in 2008 en 2009 komt er dan als volgt uit te zien. Deel Activiteit Periode II Onderhouden FAQ ondersteuning zorgconversie (Deloitte) Tot juni 2009 II Ondersteuning via helpdesk (Deloitte) Tot juni 2009 II Zorgconversie gereed Uiterlijk 31 december Aansluiting spoor ICT: overdracht naar zorgregistratiesysteem Aansluiting spoor financiën: informeren medewerkers over nieuwe bekostigingseenheden die ze gaan leveren III Beschrijven van het zorgaanbod Tot eind december III Zorgaanbod grotendeels beschreven in de relatie tot de Uiterlijk 31 december aanspraken van Bureau Jeugdzorg Informatie bijeenkomst provincies Eind 2008 Terugkombijeenkomst zorgconversie en zorgprogrammering Eind 2008 Aansluiting processen in de organisatie 2008 / begin 2009 Aansluiting naar alle medewerkers in de organisatie Oefenen met tijdregistratie Oefenen met begroten PxQ Vanaf 1 januari 2009 Tabel 1 Planning landelijke uitrol pxq spoor zorgconversie en zorgprogrammering 2.2 Inrichten projectteams Voor beide delen (II, III) is u aangeraden om een projectteam in te richten. Dit zal in de rest van het document nog worden toegelicht.

22 22/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 3. De nieuwe bekostigingssystematiek 3.1 Structuur systematiek Hoe ziet de structuur van de nieuwe systematiek er uit? De wet op de jeugdzorg onderscheidt drie functies: verblijf, jeugdhulp en observatiediagnostiek. Deze drie functies zijn volgens een logische beslisboom doorvertaald naar 20 verschillende bekostigingseenheden. De bekostigingseenheden zijn de kleinste eenheden van zorg. Het onderstaande schema laat zien hoe vanuit de drie functies is gekomen tot 20 bekostigingseenheden (in deel II wordt hier nog op ingezoomd) 1. Figuur 1 Stroomschema nieuwe bekostigingssystematiek 3.2 De eenheden van zorg De bekostigingseenheden verblijf (VF) zijn direct gerelateerd aan het bestaande zorgaanbod, zoals behandelgroep, gezinshuis en fasehuis. Voor de 24-uurs groepen (VF2 t/m VF9) geldt: iedere dag (etmaal) dat een jeugdige bij een zorgaanbieder verblijft, staat gelijk aan één bekostigingseenheid. Eén etmaal verblijf op een behandelgroep door één jeugdige is één bekostigingseenheid VF6. Een groep met acht plaatsen kan per dag acht bekostigingseenheden leveren. Een jeugdige die gedurende een half jaar in een behandelgroep verblijft levert in principe (26 weken * 7 dagen =) 182 VF6 op. 1 Let op: er zijn 20 bekostigingseenheden, deze hebben dezelfde namen als in versie 1.0. De inhoud van PL1 en PL2 is echter gewijzigd.

23 23/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I Dagbehandeling of semiresidentieel verblijf is ondergebracht in bekostigingseenheid VF1. Zowel het MKD als het Boddaert vallen onder VF1. De bekostigingseenheid dagverblijf wordt gemeten in uren. Ieder uur dat een jeugdige op een dagverblijf is ingeroosterd is één bekostigingseenheid VF1. Op basis van het aantal openingsuren van het dagverblijf en het aantal ingeroosterde kinderen wordt het aantal bekostigingseenheden van één dagverblijfgroep uitbetaald. Deze systematiek is vergelijkbaar met de kinderopvang. De pleegzorg kent twee bekostigingseenheden. Verblijf pleegouder deeltijd wordt ondergebracht in de bekostigingseenheid PL1. PL1 wordt geregistreerd en bekostigd in uren. Verblijf pleegouder 24 uurs is ondergebracht in PL2. Dit kan pleegzorg voor 7 dagen per week zijn of een aantal dagen per week (vakantie, weekend etc.). Beide vallen onder PL2 en worden geregistreerd en bekostigd per etmaal. Begeleiding van de pleegouders (begeleiders pleegzorg) valt onder de bekostigingseenheden pleegzorg, therapeutische hulp aan een pleegkind en de biologische ouders valt onder jeugdhulp. De bekostigingseenheden jeugdhulp zijn niet direct gerelateerd aan een bestaande indeling van zorg. De eenheid van de bekostigingseenheden jeugdhulp is één uur cliëntcontacttijd (CCT). Ieder uur daadwerkelijk CCT 2 is één bekostigingseenheid. Groepsjeugdhulp wordt ook in uren CCT gemeten. Echter, alle aanwezige groepsleden leveren per uur één bekostigingseenheid op. Een hulpverlener kan dus in één uur bijvoorbeeld acht bekostigingseenheden leveren, als er 8 kinderen aanwezig zijn. Niet alle uren jeugdhulp zijn hetzelfde. Het type jeugdhulp is ook niet afhankelijk van de inhoud van de zorg of het type module dat wordt geleverd. Onderscheidend voor het type bekostigingseenheid jeugdhulp is de aard van de hulp, het medewerkerniveau dat het contact heeft, de locatie van het gesprek en de vorm van het contact (individueel of groep). De reden hiervoor is de kostprijs van een uur jeugdhulp. Type hulp, medewerkerniveau, locatie en aantal jeugdigen per contact bepalen gezamenlijk voor een belangrijk deel hoeveel een uur CCT kost. Cliëntcontacttijd wordt gemeten vanuit het perspectief van de cliënt. Dit betekent dat één gesprek van een uur met twee hulpverleners maar één uur CCT oplevert. Immers: voor de cliënt heeft maar één contactuur plaatsgevonden. 2 Onder CCT wordt verstaan alle directe tijd die een hulpverlener met een cliënt doorbrengt op één van de mogelijke drie onderstaande manieren: Face-to-face cliëntcontact: zorginhoudelijk contact in een ruimte tussen cliënt(en) en hulpverlener(s) in het kader van de hulpverlening. Ear-to-ear cliëntcontact: zorginhoudelijk telefonisch contact tussen cliënt(en) en hulpverlener(s) in het kader van de hulpverlening. Key-to-key cliëntcontact: zorginhoudelijk contact via , chat, of andersoortige digitale elektronische hulpmiddelen tussen cliënt(en) en hulpverlener(s) in het kader van de hulpverlening.

24 24/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 3.3 Scheiding van verblijf en jeugdhulp Analoog aan de AWBZ gefinancierde zorg waarin wonen en zorg van elkaar zijn gescheiden wordt ook in de jeugdzorg verblijf gescheiden van jeugdhulp. Dit betekent concreet dat veel hulp aan jeugdigen op groepsverblijven niet langer valt onder verblijf. In de nieuwe systematiek omvat de functie verblijf uitsluitend de inzet van de leidinggevenden C en D, de pedagogisch medewerkers, de gezinshuisouders, de gastvrouwen en de begeleiders pleegzorg. Alle overige hulpverleners vallen uitsluitend onder de functie jeugdhulp. Dit betekent dat de kosten die zorgaanbieders voor deze overige hulpverleners maken (zoals salariskosten), niet mogen worden geregistreerd als kosten voor het verblijf. De werkelijke cliëntcontacturen van deze hulpverleners met individuele jeugdigen of met groepen moeten bovendien in bekostigingseenheden jeugdhulp (JH) apart worden geregistreerd. De zorgconversie heeft grotendeels ten doel om de scheiding van jeugdhulp en verblijf goed inzichtelijk te maken, zodat het indicatiebesluit en de zorg op elkaar aansluiten en door de provincies (rechtmatig) kan worden bekostigd. 3.4 Legosteentjes De bekostigingseenheden zijn te beschouwen als legosteentjes. Door verschillende bekostigingseenheden te combineren, kunnen alle mogelijke zorgprogramma s worden gebouwd. Een verblijf van 6 maanden in een behandelgroep staat gelijk aan (afgerond) 180 bekostigingseenheden VF6 (precies: 182 dagen). Wekelijkse anderhalf uur begeleiding van de ouders door een ambulant medewerker is 26 weken * 1,5 uur = 39 JH2-A. Tweewekelijkse groepstherapie één uur door een gedragswetenschapper is 26 weken / 2 x 1 uur = 13 JH3-C. Het op deze manier opbouwen van zorgprogramma s heet zorgprogrammering. Dit zal kort in deel III aan de orde komen. 3.5 De relatie met de module Ongeveer 85% van de zorgaanbieders heeft haar zorgaanbod beschreven in modules. Een module is een eenheid van zorg die toepasbaar kan zijn bij meerdere doelgroepen, bijvoorbeeld de module medisch onderzoek en de module speltherapie. De module geeft aan welke functies centraal staan, wat de duur en de frequentie is van de zorgactiviteiten en welke deskundigheden benodigd zijn. Iedere zorgaanbieder heeft haar eigen specifieke modules. Hierdoor is het zorgaanbod van verschillende zorgaanbieders niet gemakkelijk te vergelijken. De bekostigingseenheden zijn gelijk voor alle zorgaanbieders. Dit maakt het dus mogelijk om het zorgaanbod van verschillende zorgaanbieders met elkaar te vergelijken.

25 25/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I Iedere module bevat specifieke zorgvormen en zorgactiviteiten, zoals drie maanden verblijf in een behandelgroep of twaalf sessies therapie volgens een bepaalde methodiek. De implementatie van de bekostigingseenheden komt er op neer dat moet worden beschreven uit welke bekostigingseenheden de modules zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld: drie maanden verblijf in een behandelgroep VF6 en twaalf uur therapie JH3-C. 3.6 De relatie met de indicatie Deze drie functies in de wet worden in de AMvB s Jeugdzorgaanspraken en Indicatie Jeugdzorg opgedeeld naar acht verschillende aanspraken op jeugdzorg. Het Bureau Jeugdzorg geeft indicatiebesluiten af op het niveau van de acht aanspraken. In Tabel 2 Samenhang functies, aanspraken en bekostigingseenheden ziet u de samenhang tussen de drie functies, de aanspraken en de bekostigingseenheden. Functie Aanspraken BE 1. Jeugdhulp thuis, individueel JH2-A JH3-A JH4 Jeugdhulp 2. Jeugdhulp op accommodatie van de zorgaanbieder, JH2-B individueel JH3-B JH2-C 3. Jeugdhulp op accommodatie van de zorgaanbieder, JH2-D groep JH3-C Verblijf 4. Verblijf Deeltijd VF1 VF2 VF3 VF4 VF5 5. Verblijf 24 uurs VF6 VF7 VF8 VF9 6. Verblijf pleegouder deeltijd PL1 7. Verblijf pleegouder 24 uurs PL2 Observatiediagnostiek 8. Observatiediagnostiek OD Totaal 20 BE Tabel 2 Samenhang functies, aanspraken en bekostigingseenheden De indicaties van Bureau Jeugdzorg zijn conform het advies hierover van Kaiser 3 globaal van aard. De provincie kan hier echter van afwijken. Globaal betekent 3 Rapportage van de heer H.J. Kaiser, Voorstel Financieringsstelsel Provinciale Jeugdzorg, juli 2007.

26 26/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I concreet dat alleen aanspraken (zie tabel 2) op jeugdzorg worden geïndiceerd (dus: verblijf 24 uurs, individuele jeugdzorg thuis en bij de zorgaanbieder) en géén duur van de zorg. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het invullen van aanspraken met een concreet hulpverleningsaanbod. Een aanspraak op verblijf 24 uurs kan dus worden ingevuld met een verblijf in een kamertrainingcentrum (VF2) of een verblijf in een gesloten groep (VF9). De zorgaanbieder legt in het hulpverleningsplan vast welke hulp aan de geïndiceerde jeugdige zal worden geboden. 3.7 De bekostiging met bekostigingseenheden Zoals in de inleiding gesteld, zijn op provinciaal niveau twee belangrijke afspraken gemaakt: 1. Alle zorgaanbieders moeten op uniforme wijze de bekostigingseenheden in hun administratie invoeren, zodat op uniforme wijze kan worden gerapporteerd over productie en productiekosten. 2. De provincies zijn vrij om te bepalen op welke wijze de zorgaanbieders worden bekostigd. Dit mag aan de hand van de geleverde bekostigingseenheden, maar het mag ook op basis van andere afspraken of prestaties. De eerste afspraak heeft mede geleid tot de landelijke implementatie waarvan deze instructie een onderdeel uitmaakt. De tweede afspraak leidt tot de situatie dat géén uniforme beschrijving kan worden gegeven van de bekostiging van de jeugdzorg. 3.8 Het (administratieve) zorgproces De provincies bepalen zelf op welke wijze de zorgaanbieders worden bekostigd. Het ondersteuningsaanbod voor de landelijke uitrol van de bekostigingseenheden is desondanks (impliciet) gebaseerd op een bepaalde administratieve procesgang. Figuur 2 Administratief zorgproces geeft weer welk procesverloop (impliciet) ten grondslag ligt aan de instructies voor zorgconversie en zorgprogrammering. De bekostiging in bekostigingseenheden stelt deels nieuwe eisen aan het (administratieve) zorgproces.

27 27/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I Figuur 2 Administratief zorgproces Bureau Jeugdzorg zal bij de indicatiestelling van een jeugdige bepalen welke indicatie passend is bij het diagnostisch beeld van de jeugdige. Conform het advies van Kaiser zal de indicatie geen duur en omvang van de zorg voorschrijven. Wel staan in de indicatie de doelen beschreven die met de zorg moeten worden gerealiseerd. Vervolgens kan Bureau Jeugdzorg zorgprogramma s raadplegen die beschreven staan als een soort productencatalogus per zorgaanbieder om te kijken welke hulp aansluit bij de indicatiestelling. Afhankelijk van het diagnostisch beeld kunnen Bureau Jeugdzorg en de cliënt kiezen voor een bepaald zorgprogramma van een bepaalde zorgaanbieder. Aangezien het zorgprogramma is opgesteld voor een standaard cliënt kan Bureau Jeugdzorg het zorgprogramma op punten aanpassen (aanspraken toevoegen of weglaten), zodat de indicatie recht doet aan de behoeften van de cliënt. In de indicatie worden alle aanspraken vermeld en een zorgprogramma kan hieraan invulling geven. De duur en de omvang van de zorg worden door de zorgaanbieder zelf bepaald en beschreven in het hulpverleningsplan (HVP). Een HVP specificeert wie wanneer welke hulp levert met welk doel. Het indicatiebesluit wordt in een HVP geconcretiseerd in te leveren hulp op activiteitenniveau en gekwantificeerd in het (limitatieve) aantal uren aan te bieden contacttijd en totale aantal geraamde dagen verblijf. Het HVP dient hiermee als afspraak tussen jeugdige en zorgaanbieder. Totdat alle doelen uit de indicatie zijn gerealiseerd maakt de jeugdige aanspraak op de hulp zoals beschreven in het HVP. Door de kwantificering in uren en dagen is het HVP eenvoudig weer te geven en uit te drukken in bekostigingseenheden en desgewenst op basis van de tarieven die zijn overeengekomen met de provincie in euro s. De zorg uit het hulpverleningsplan wordt door de zorgaanbieder geleverd. De geleverde zorg moet worden geregistreerd. De registratie moet zijn te herleiden tot het indicatiebesluit dat aan de zorgverlening ten grondslag ligt en daarmee tot de jeugdige aan wie de zorg wordt geleverd. De precieze verantwoordingseisen van de provincie(s) zijn nog niet bekend (zoals format, data-elementen, frequentie). Er komt geen landelijke standaard voor de verantwoordingseisen, deze worden door individuele provincies vastgesteld.

28 28/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 4. Uitgangspunten en aandachtspunten Gedurende de zorgconversie en de invulling van uw zorgaanbod in zorgprogramma s kan tal van vragen en onduidelijkheden ontstaan. Maar ook later, tijdens de registratie van zorg in 2009, kunnen nieuwe vragen ontstaan over definities en gehanteerde uitgangspunten. Dit hoofdstuk bevat uitgangspunten en aandachtspunten die kunnen bijdragen aan beter begrip van en beter inzicht in de nieuwe systematiek. 4.1 Algemeen 4.2 Jeugdhulp De nieuwe systematiek is een bekostigingssystematiek; het gaat dus niet om zorgdoelen, maar om het zorgproces. Jeugdhulp omvat de behandeling of begeleiding van een jeugdige of van de cliënt, niet zijnde een jeugdige, gericht op het verkrijgen van zodanige vaardigheden dat hij aan de onder a bedoelde psychosociale, psychische of gedragsproblemen in het gezin het hoofd kan bieden. Indien ten behoeve van één jeugdige meer dan één cliënt op zorg is aangewezen geven de indicatiebesluiten de samenhang met de andere besluiten aan. Jeugdhulp wordt bekostigd op basis van cliëntcontacttijd (CCT). Overige tijdbesteding door jeugdhulpverleners wordt niet afzonderlijk vergoed. In het tarief voor één uur CCT moeten alle kosten worden opgenomen voor bijvoorbeeld reistijd, administratietijd, consultatietijd met een collega, casusoverleg, maar ook voor vakantie, ziekte en overige indirecte tijdbesteding. CCT wordt gemeten vanuit het perspectief van de cliënt. Als meerdere hulpverleners aanwezig zijn bij één uur CCT, dan is maar één bekostigingseenheid geleverd. Het registratiesysteem moet in staat zijn om deze dubbele registratie (door beide aanwezige hulpverleners) te voorkomen. CCT moet worden geregistreerd door de jeugdhulpverleners. Hulp aan jeugdigen in een groep valt onder jeugdhulp en niet onder verblijf. Dat betekent dat alle hulpverleners anders dan pedagogisch medewerkers, leidinggevende C/D (op verblijf), gezinshuisouders, gastvrouwen en begeleiders pleegzorg per definitie jeugdhulp leveren (en dus urenregistratie moeten bijhouden). Bij hulp die wordt geleverd aan een groep is de groepsgrootte van belang. Het verschil tussen (JH2) C of D wordt bepaald door het aantal FTE per capaciteitsplaats (bij WO hulpverlening (JH3) wordt dit onderscheid bij groepen niet gemaakt).

29 29/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 4.3 Verblijf Op basis van de objectieve criteria uit het zorgconversiemodel kan iedere verblijfsafdeling worden ingedeeld in een bekostigingseenheid VF (2 t/m 9). Verblijf pleegouder 24 uurs wordt ingedeeld in een bekosigingseenheid PL2. Verblijf deeltijd (VF1) en verblijf pleegouder deeltijd (PL1) worden altijd gemeten in uren. Verblijf 24 uurs en verblijf pleegouder 24 uurs worden altijd gemeten in dagen. Op een verblijfsfunctie kunnen per definitie nooit ambulante medewerkers werkzaam zijn. De bekostigingseenheden voor verblijf kennen een criterium het aantal FTE per capaciteitsplaats. Dit criterium was in voorgaande versies van de systematiek nog niet opgenomen. De ratio FTE/CAP is opgenomen in het zorgconversie instrument. Deze FTE/CAP is indicatief voor de omvang van het aantal medewerkers op een verblijfsgroep en niet normatief. Dat betekent dat de ratio s in uw verblijfsgroepen mogen afwijken van de ratio s in het conversiemodel. Uitzondering is het onderscheid tussen lichte en gewone gezinshuizen en gewone en zware behandelgroepen. Deze bekostigingseenheden worden van elkaar onderscheiden op basis van de ratio FTE/CAP en aanvullende criteria. MKD, Boddaert en andere vormen van dagbehandeling zijn ondergebracht in één bekostigingseenheid; dagbehandeling VF1. De reden hiervoor is dat in de pilot tussen beide verblijfsoorten geen significant kostenverschil is gemeten. Dit is niet bij voorbaat onlogisch, aangezien alle hulp die op de groepen wordt geleverd (zoals fysiotherapie, logopedie) géén onderdeel (meer) uitmaakt van VF1, maar nu wordt bekostigd via de jeugdhulp. 4.4 Observatiediagnostiek Observatiediagnostiek wordt bekostigd per traject (en dus niet per dag of uur). Observatiediagnostiek is vormgegeven in één nieuwe eenheid, ingevuld met (een combinatie van) bestaande activiteiten: o Gedragsobservatie o Toetsen van vaardigheidsniveau o Oudergesprekken / diagnostisch rapport o Functie / intelligentieonderzoek o Medisch / psychiatrisch onderzoek Bij observatiediagnostiek voeren medewerkers binnen verschillende functies standaard onderzoeken uit op één zelfde cliënt. De nieuwe bekostigingseenheid observatiediagnostiek gaat er vanuit dat de activiteiten in het kader van observatie in een bepaalde verhouding voorkomen. Er is een gewogen gemiddelde kostprijs berekend per traject.

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de wet Algemene Wet problematiek door B Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 4.1 april 2011 CIZ Indicatiewijzer versie 4.1 Toelichting op de Beleidsregels

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie voor de

Nadere informatie

Antwoorden van het college van B&W op de inspraakreacties

Antwoorden van het college van B&W op de inspraakreacties Nota van Beantwoording op de Concept Wmo-verordening 2015 Antwoorden van het college van B&W op de inspraakreacties Datum 13-10-2014 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Algemene bepalingen 5 2. Toegang 14 3.

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

E-health in de huidige DBC-systematiek

E-health in de huidige DBC-systematiek Stichting DBC-Onderhoud E-health in de huidige DBC-systematiek Onderzoeksrapportage Utrecht, augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding en achtergrond 2 2 Managementsamenvatting 4 3 Bevindingen 3.1 Afbakening

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Van papierwinkel naar ICT

Van papierwinkel naar ICT Wetenschapswinkel Vrije Universiteit Van papierwinkel naar ICT Een onderzoek naar de integratie van de nieuwe Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in het verpleeghuis Zonnehuis te Doorn en opzet

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7.

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7. CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 7.1 juli 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord en Ten geleide 1 2 CIZ Indicatiewijzer

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam

Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam Resultaten van vervolgonderzoek Martin Schuurman Catharina Mulder Colofon Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio

Nadere informatie

Colofon. Pagina 2 van 71. Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn. Datum 12 november 2014. Behandeling in college 18 november 2014

Colofon. Pagina 2 van 71. Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn. Datum 12 november 2014. Behandeling in college 18 november 2014 Beleidsregels Wmo 2015 vs 12 nov 2014 Colofon Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn Datum 12 november 2014 Behandeling in college 18 november 2014 Pagina 2 van 71 INHOUDSOPGAVE Beleidsregels Wmo 2015

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Evaluatie Project Spoedeisende Zorg Noord-Brabant

Evaluatie Project Spoedeisende Zorg Noord-Brabant Evaluatie Project Spoedeisende Zorg Noord-Brabant Rapportage Fase 1 Coleta van Dam Huub Pijnenburg m.m.v. Kees van den Broek Louise Colen Niko Pauli Thomas Ruitenbeek Evaluatie Project Spoedeisende Zorg

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding De Vlielandgroep kiest voor de jeugd in Friesland Talant, Jeugdhulp Friesland, MEE Friesland, GGZ Friesland Kinnik, Tjallinga Hiem, Bureau Jeugdzorg Friesland,

Nadere informatie

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 2004-165 Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Cultuur en Welzijn op 17 november 2004 - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Hieronder volgen de antwoorden op Kamervragen (d.d. 2 juli 2014) over de brief van 27 juni 2014 over het Wetsvoortel langdurige zorg (2014Z12256).

Hieronder volgen de antwoorden op Kamervragen (d.d. 2 juli 2014) over de brief van 27 juni 2014 over het Wetsvoortel langdurige zorg (2014Z12256). Hieronder volgen de antwoorden op Kamervragen (d.d. 2 juli 2014) over de brief van 27 juni 2014 over het Wetsvoortel langdurige zorg (2014Z12256). 1. Zal bij een versmalde vorm van de ABWZ in 2015, zoals

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten

Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten PGB Programma trekkingsrechten PGB Datum 24 maart 2015 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding 4 2. Knelpunten voor budgethouders en zorgverleners

Nadere informatie

Advies Kinderen en Jeugdigen GGZ in de ZZP-systematiek

Advies Kinderen en Jeugdigen GGZ in de ZZP-systematiek Advies Kinderen en Jeugdigen GGZ in de ZZP-systematiek Twee varianten februari 2010 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Geschiedenis GGZ kinderen en jeugdigen 9 1.2 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente 's-hertogenbosch 2015

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente 's-hertogenbosch 2015 Beleidsregels Jeugdhulp gemeente 's-hertogenbosch 2015 1 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Procedure...4 2.1 Hulpvraag van jeugdigen en/of ouders...4 2.2 Melding van een hulpvraag en vooronderzoek (artikelen 4

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie