Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering"

Transcriptie

1 INHOUD Algemene handleiding I. Gebruiksaanwijzing Opbouw van het Handboek 1 Juridische verwijzingen en afkortingen 2 1. Wettelijke referenties 2 2. Verwijzingen naar rechtspraak 2 3. Verwijzingen naar rechtsleer 4 Inhoud en gebruiksaanwijzing cd-rom 5 1. Inhoud 5 2. Gebruiksaanwijzing 5 Wetteksten 6 Overzicht van de Modellen op de cd-rom 9 II. Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering Hoofdstuk 1: Algemene situering 1 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke context 3 1. (Over)leven in een complexe consumptiemaatschappij Veel mensen in de problemen Diverse oorzaken Kerncijfers consumentenkrediet en hypotheken Cijfers kredietcentrale Nationale Bank Niet-bancaire kredietverstrekkers handelen soms zeer lichtzinnig Schulden op alle levensdomeinen Koken kost geld Bestaansonzekerheid en armoede Op de rand van betaalcapaciteit Steeds meer incasso Virtueel geld Laaggeletterd Sociale gevolgen De overheid reageert De Europese overheid Europese richtlijnen inzake het consumentenkrediet 12 Aflevering 26 december 2008 Inhoud algemene handleiding / 1

2 2.3. De Raad van Europa en de schuldenproblematiek Situering van de aandacht van de Raad van Europa Voor de eerste keer Kroniek van een aanbeveling En in België De aanbevelingen aan de lidstaten Begripsomschrijving schuldoverlast Aanbevelingen ter preventie van schuldoverlast van personen en families Aanbevelingen die de gevolgen van schuldinvordering verlichten Aanbevelingen die de rehabilitatie van personen en families met schuldoverlast vergemakkelijken en die hun sociale inclusie in de maatschappij bevorderen De implementatie van de aanbevelingen De federale overheid De Vlaamse overheid Opvattingen en belangenverhoudingen Tussen vrijheid en beperking Verantwoordelijkheid Reclame Consumentenverenigingen 25 Hoofdstuk 3: Juridische context Verschillende vormen van schuldhulpverlening Budgetbegeleiding Budgetbeheer Schuldbemiddeling voor consumentenkredieten en de Vlaamse regelgeving inzake de instellingen voor schuldbemiddeling Schuldbemiddeling: door wie? Aanpassingen van de Wet Consumentenkrediet van 12 juni De Wet Santkin De Wet van 24 maart Meer aandacht voor de organisatie van de sector van de erkende instellingen schuldbemiddeling Van een projectmatige financiering naar een structurele financiering van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Naar een onderbouwd Vlaams beleid inzake schuldoverlast Naar een financiering van de erkende instellingen schuldbemiddeling en van het Vlaams Centrum Schuldenlast 37 2 / Inhoud algemene handleiding Aflevering 26 december 2008

3 1.4. Collectieve schuldenregeling Een belangrijk curatief hulpmiddel in de strijd tegen schuldenlast Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast Schuldbemiddeling voor energieschulden: het Energiefonds Kroniek van de aangekondigde strijd tegen overmatige schuldenlast sinds Centrale voor Kredieten aan Particulieren Reglementering van de minnelijke invorderingen 45 Hoofdstuk 4: Professionele context Een nieuwe dimensie binnen budgethulpverlening De keuze van de wetgever: met twee op de tandem Grote verschillen in de praktijk Een volwaardige en specifieke taak Een gespecialiseerde tweedelijnsdienst Meervoudige deskundigheid en expertise Duurzame schuldbemiddeling Op een continuüm tussen consumentenkrediet en collectieve schuldenregeling Tussen begeleiden en beheren Wezenlijk veranderende rol en positie bij collectieve schuldenregeling Aansprakelijkheid Bemiddelen, onderhandelen of een specifieke positie? 52 Hoofdstuk 5: Deontologische context Voorbij het schulddenken Een evenwicht tussen schulden betalen en menswaardig leven Sociaal vitale minima Beroepsgeheim en privacy Inleiding Onderscheid beroepsgeheim vs. privacybescherming Wettelijke grondslag en doelstelling van het beroepsgeheim Wat valt onder het beroepsgeheim? Uit hoofde van hun staat of beroep Toevertrouwen Geheimen Wanneer is het beroepsgeheim geschonden? Opzettelijk Bekendmaking Wettelijke uitzonderingen op het beroepsgeheim Getuigenis in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie Wettelijke verplichting tot bekendmaken 64 Aflevering 41 oktober 2012 Inhoud algemene handleiding / 3

4 4.7. Andere uitzonderingen op het beroepsgeheim Noodtoestand Cliënt is slachtoffer Verdediging in rechte Dwaling Is een ontheffing van het beroepsgeheim mogelijk? Het gedeeld beroepsgeheim Privacybescherming en de Wet Verwerking Persoonsgegevens Begrip privacy De Wet Verwerking Persoonsgegevens Toepassingsgebied van de Wet Verwerking Persoonsgegevens Enkele belangrijke principes uit de Wet Verwerking Persoonsgegevens De verwerking van gevoelige persoonsgegevens Rechten van de betrokken persoon Verschillen met het beroepsgeheim Rolverwarring vermijden 74 Hoofdstuk 6: Besluit 75 III. Methodiek Hoofdstuk 1: Inleiding 1 1. Terminologie Budgethulpverlening Schuldhulpverlening Schuldhulpverlener 2 2. Visie op schuldhulpverlening 3 Hoofdstuk 2: Het belang van methodisch handelen 7 1. De schuldhulpverlener onder de loep De positie van de schuldhulpverlener Het professioneel handelen van de schuldhulpverlener 8 2. De setting/organisatie Zorg voor menswaardigheid Leerproces 11 Hoofdstuk 3: Schuldhulpverlening, een proces naar veranderen Casus Enkele basisspelregels Werken op twee sporen Eerste spoor: de mens (het sociaal-agogische luik) Tweede spoor: de schulden (het juridisch-technische luik) De twee sporen constant hand in hand 29 4 / Inhoud algemene handleiding Aflevering 41 oktober 2012

5 4. Drie lagen binnen de schuldhulpverlening Laag 1: Stabiliseren Uitgebreide verkenning (intake) Brandjes blussen Budgetplan opstellen Regelen/bemiddelen/onderhandelen Keuze voor de minst ingrijpende hulpverleningsvorm Laag 2: Optimaliseren Menswaardig inkomen Begroten en steun Levensdomeinen (integraal) Perspectief Schuldaflossing Laag 3: Veranderen Kunnen en willen Leren en leerruimte Communicatie Proces en groei Afbouw en nazorg 50 Hoofdstuk 4 PROCES-T-ZAAM Sleutelfactoren voor integraal, preventief en duurzaam werken in budgethulpverlening en schuldbemiddeling 51 Voorwoord 51 Inleiding 52 1 Kanttekeningen vooraf Geen recepten maar ingrediënten Samen leren en doen Onthalen, stabiliseren en optimaliseren Gericht, sterk en volhoudbaar Kunnen en willen Voorbij eenzijdig schuld denken PROCES-T-ZAAM: integraal, preventief en duurzaam werken Proces bij cliënten Proces bij budgethulpverleners Zelfreflectie, werkondersteuning en verknoping van hulpverlening Hebben we een plan met doelen en acties? Relatie: verbinding en mandaat dragen verandering Een inhoudelijk ongelijke maar relationeel gelijkwaardige relatie zorgt voor verbinding Mandaat of toestemming Dialoog: is wat je (niet) zegt wat je bedoelt? 69 Aflevering 46 december 2013 Inhoud algemene handleiding / 5

6 Alle gedrag is communicatie Ik zeg altijd iets over mezelf en over hoe ik wil dat de andere met mij omgaat Wat ik bedoel is niet noodzakelijk waar voor een ander: interpunctie We beïnvloeden elkaar met en zonder woorden Balanceren in gesprekken Een gespreksfragment Attent zijn voor emoties Omgeving inschatten, betrekken en mobiliseren Dialoog tussen partners ondersteunen Kinderen aan en tot hun recht laten komen Krachtengericht groepswerk Een sociaal duurzame samenleving Curatieve budgethulpverlening competentieversterkend maken Vijf financiële basisvaardigheden Empoweren Succeservaringen inbouwen Taakgericht werken bevordert succeservaringen Zelfcontrole versterken Preventieve zelfcontrole helpt langer volhouden Dynamisch budgetteren aan de hand van mentale rekeningen Mentale rekeningen in budgethulpverlening Advies x acceptatie Motiveren Motiveren is een cirkelbeweging Cliënten steunen en stimuleren tot zichzelf motiveren Binden tot verandering door SMART afspraken en stappen Weerstand erkennen en cliënten positief bekrachtigen 96 Uitleiding 98 Hoofdstuk 5 Vrijwilligers inzetten binnen de budget- en schuldhulpverlening? Wat houdt een goed vrijwilligersbeleid in? Een visie op vrijwilligerswerk Een vrijwilligersbeleid uittekenen Vrijwilligers rekruteren en selecteren Vrijwilligers motiveren, begeleiden en uitleiden Aandachtspunten De vrijwilligerswet en de informatieplicht Aansprakelijkheid en verzekeringen Het omgaan met vertrouwelijke informatie / Inhoud algemene handleiding Aflevering 46 december 2013

7 5. Voorbeelden uit Nederland en Vlaanderen De Nederlandse visie, praktijk en ervaringen inzake het inzetten van vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening De Dreef, een dienst van OCMW Westerlo Het inzetten van buddy s binnen het Limburgs Initiatief Hulp en Preventie (CAW Limburg Limburgse OCMW s) Het inzetten van vrijwilligers binnen het OCMW van Kortrijk De vrijwilligerswerking bij Tussenstap vzw De ondersteuning van organisaties die met vrijwilligers werken 112 IV. Draaiboek Hoofdstuk 1: Inleiding 1 1. Situering 1 2. Waarom dit draaiboek volgen? 2 Hoofdstuk 2: Verloop van een dossier schuldbemiddeling 4 1. Fase 1: intakefase 4 2. Fase 2: analysefase 5 3. Fase 3: keuzefase Algemeen Keuze 1: stopzetting zonder gevolg Keuze 2: beslag vermijden 9 Aflevering 46 december 2013 Inhoud algemene handleiding / 6 1

8

9 3.4. Keuze 3: budgetbegeleiding of budgetbeheer Aanvang proefperiode Einde proefperiode Negatief Positief Eigenlijke periode van budgetbeheer Keuze 4: collectieve schuldenregeling 13 V. Preventie Hoofdstuk 1: Basisinformatie schuldpreventie 1 1. Voorwoord 1 2. Visie op overmatige schuldenlast en schuldpreventie Situering en terminologie Centraal uitgangspunt Preventie Algemeen Wenselijke preventie Schuldpreventie Strategieën Hulpverlening bij schuldproblemen/individuele preventie Uitgangspunten Strategieën Vroeginterventie Begeleiding, behandeling en zorg 7 3. Inleiding De schuldenproblematiek Preventie Situering Onderzoek Inzetten op structureel niveau Inzetten op kwaliteitsvolle hulpverlening Inzetten op levenslang lerende hulpverleners/schuldbemiddelaars Preventieprojecten voor verschillende doelgroepen Algemene bevolking Algemeen Bewustmaking is nodig Basisbehoeften zijn te duur Maatschappelijke vanzelfsprekendheden Doelstellingen Strategieën en acties Allochtone bevolking Algemeen Nood aan onderzoek 18 Aflevering 44 mei 2013 Inhoud algemene handleiding / 7

10 Verschillende culturen Een aantal mogelijke knelpunten Ervaringen uit de praktijk Doelstellingen Strategieën en acties Alleenstaanden met of zonder kinderen Algemeen Enkele cijfers Alleenstaanden vs. eenoudergezinnen Eenoudergezinnen Alleenstaanden Doelstellingen Strategieën en acties Mensen die een eerder traject in schuldhulpverlening hebben afgelegd Algemeen Situering Verschillende oorzaken Doelstellingen Strategieën en acties Mensen in (generatie)armoede Algemeen Situering Oorzaken en soorten schulden Armoede en schuldhulpverlening: een vat vol knelpunten Doelstellingen Strategieën en acties (Ex-)gedetineerden Algemeen Situering Begeleiding Preventie Doelstellingen Strategieën en acties Mensen met een mentale beperking Algemeen Situering Specifieke knelpunten Doelstellingen Strategieën en acties Mensen met een psychische problematiek Algemeen Situering Psychische problemen als oorzaak Psychische problemen als gevolg van schuldoverlast 39 8 / Inhoud algemene handleiding Aflevering 44 mei 2013

11 11.2. Doelstellingen Strategieën en acties Nieuw samengestelde gezinnen Algemeen Situering Nieuw samengestelde gezinnen: financieel Nieuw samengestelde gezinnen in schuldhulpverlening Doelstellingen Strategieën en acties Gepensioneerden Algemeen Situering Knelpunten op financieel vlak Pensioen: een periode van scharniermomenten Doelstellingen Strategieën en acties Gezinnen met een gemiddeld of hoog inkomen Algemeen Situering Gezinnen vs. algemene bevolking Doelstellingen Strategieën en acties Kinderen en jongeren Algemeen Kinderen (0 tot 12 jaar) Beleving van geld Betekenis van de opvoedingscontext Doelstellingen Jongeren (12 tot 17 jaar) Beleving van geld Betekenis van de opvoedingscontext Doelstellingen Strategieën en acties Jongvolwassenen (17 jaar en ouder) Algemeen Situering Divers publiek Jongvolwassenen in schuldbemiddeling aan het woord Ervaringen van schuldhulpverleners Doelstellingen Strategieën en acties (Ex-)zelfstandigen Algemeen Situering 57 Aflevering 44 mei 2013 Inhoud algemene handleiding / 9

12 Ervaringen bij de OCMW s en CAW s met zelfstandigen met schulden Doelstellingen Strategieën en acties Netwerking en samenwerkingsverbanden Onderwijs Bijzondere jeugdzorg Jeugdwerk Eerstelijnsgezondheidszorg Gehandicaptenzorg Lokaal beleid Justitie Vrijetijdssector Arbeidssector Ruime welzijnssector Middenveldorganisaties Een aantal voorbeelden Nuttige links Conclusies Schuldenproblematiek Nood aan preventie Aanbevelingen op verschillende niveaus Op structureel niveau Op niveau van de instellingen Aandachtspunten Samenwerking is nodig Voortbouwen op bestaande projecten Coördinatie gewenst Bronnenlijst / Inhoud algemene handleiding Aflevering 44 mei 2013

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

Bronnen - inspiratie. Geen receptenboek; wel ingrediënten om zelf te koken 4. Je kan je cliënten niets leren

Bronnen - inspiratie. Geen receptenboek; wel ingrediënten om zelf te koken 4. Je kan je cliënten niets leren Bronnen - inspiratie 24/11/2011 VAN ADVISEREN TOT MOTIVEREN EN ZELFCONTROLE WERKEN OP HERVAL PREVENTIE VAN CLIËNTEN IN BUDGETHULPVERLENING STUDIEDAG PREVENTIE VLAAMS CENTRUM SCHULDENLAST DRONGEN 24/11/2011

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement. Masterproef Schuldhulpverlening

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement. Masterproef Schuldhulpverlening BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2010 2011 Masterproef Schuldhulpverlening Promotor : Prof. dr. Marie-Antoinette TORFS Katrien Geentjens

Nadere informatie

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust Middenkust Regio Brugge 2012 Slim budget! Een ingrediëntenboek voor hulpverleners bij het aanbieden van individuele trainingen aan cliënten om hen bewust te leren omgaan met hun budget. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Budgetbeheer: De Oplossing?!

Budgetbeheer: De Oplossing?! Budgetbeheer: De Oplossing?! Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijk Werk Academiejaar 2004-2005 Student Severine Geeraert Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord

Nadere informatie

VISIE, ERVARINGEN EN AANBEVELINGEN VAN DE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING IN VLAANDEREN

VISIE, ERVARINGEN EN AANBEVELINGEN VAN DE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING IN VLAANDEREN 10 JAAR COLLECTIEVE SCHULDENREGELING VISIE, ERVARINGEN EN AANBEVELINGEN VAN DE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING IN VLAANDEREN V l a a m s C e n t r u m S c h u l d b e m i d d e l i n g i. s.

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding

Federaal Plan Armoedebestrijding Federaal Plan Armoedebestrijding Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Voorwoord... 4 1. Armoedebestrijding in België... 5 1. Wat is armoede?...5 2. Armoede, een situatieschets voor België...5 3. De Europese

Nadere informatie

Praktijkdossier. Loopplanken voor jongvolwassenen

Praktijkdossier. Loopplanken voor jongvolwassenen Praktijkdossier Loopplanken voor jongvolwassenen Inhoudstafel 0. 5 jaar na het beleidssignaal 4 1. Maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen 6 2. Loopplanken leggen 10 3. Een sectoroverschrijdende aanpak

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

[DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] juli 12. Steven Rommel Chris Truyens. In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader

[DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] juli 12. Steven Rommel Chris Truyens. In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader juli 12 Steven Rommel Chris Truyens In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader [DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] Dit is het draaiboek voor de deelnemende pilootgemeentes aan het project Lokaal

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Samenvatting 9 de Armoederapport Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Samenvatting 9 de Armoederapport Brussels Hoofdstedelijk Gewest Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Samenvatting 9 de Armoederapport Brussels Hoofdstedelijk Gewest Deel 1 Redactie: Truus Roesems en

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

OPGELEIDE ERVARINGSDESKUNDIGEN IN ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING IN DE SOCIALE DIENST VAN HET OCMW

OPGELEIDE ERVARINGSDESKUNDIGEN IN ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING IN DE SOCIALE DIENST VAN HET OCMW DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BESTUURSKUNDE OPLEIDING BESTUURSKUNDE SCRIPTIE OPGELEIDE ERVARINGSDESKUNDIGEN IN ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING IN DE SOCIALE DIENST VAN HET OCMW DE SAMENWERKING TUSSEN

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2014 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2015 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

Beleidsvoorstellen voor politici en federale overheid

Beleidsvoorstellen voor politici en federale overheid Beleidsvoorstellen voor politici en federale overheid MEMORANDUM AAN DE NIEUWE FEDERALE REGERING Vooraf In de aanloop naar de federale verkiezingen wil het samenwerkingsplatform armoedebestrijding Decenniumdoelen

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE "SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER SAMEN DOEN"

BELEIDSNOTITIE SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER SAMEN DOEN Stuknummer: bl07.00408 BELEIDSNOTITIE "SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER IS SAMEN DOEN" Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1. Conferentie schuldhulpverlening 4 1.2. Probleemstelling

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken PRIT Pittem Roeselare Izegem Tielt Psychiatrie Reconversie Integratie Thuismilieu Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken Voorwoord De oproep van

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

ADVIES Jongeren en (geen) centen

ADVIES Jongeren en (geen) centen ADVIES Jongeren en (geen) centen 1 Anno 2009 raken steeds meer jongeren in financiële problemen. Op 15 oktober 2009 organiseerde de Vlaamse Jeugdraad een studiedag over Jongeren en (geen) centen samen

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Kind van de rekening. Zicht op schuldhulpverlening in Nederland. Louise van Tilburg Maart 2010. Lectoraat Maatschappelijk Werk

Kind van de rekening. Zicht op schuldhulpverlening in Nederland. Louise van Tilburg Maart 2010. Lectoraat Maatschappelijk Werk Kind van de rekening Zicht op schuldhulpverlening in Nederland Louise van Tilburg Maart 2010 Lectoraat Maatschappelijk Werk Kind van de rekening Zicht op schuldhulpverlening in Nederland - 1 - 2010 Lectoraat

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

MEMORANDUM 2014 Evolutie van de schuldoverlast en bijsturing van het beleid ter bestrijding van schuldoverlast

MEMORANDUM 2014 Evolutie van de schuldoverlast en bijsturing van het beleid ter bestrijding van schuldoverlast MEMORANDUM 2014 Evolutie van de schuldoverlast en bijsturing van het beleid ter bestrijding van schuldoverlast De eisen van het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie