Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij. Moties. Ingediend door: VVD. Afdoening: - Port. houder: Bergkamp. Innovatie binnen Welzijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij. Moties. Ingediend door: VVD. Afdoening: - Port. houder: Bergkamp. Innovatie binnen Welzijn"

Transcriptie

1 Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij Moties Raad_ _148 Innovatie binnen Welzijn VVD Draagt het college op: Een innovatie door te voeren in de wijze waarop het Bredase welzijnsbeleid wordt vormgegeven; Binnen het welzijnsbeleid te focussen op projecten rondom de thema's onderwijs, arbeid en meedoen en dus een bijdrage leveren de mogelijkheden van inwoners te stijgen op de maatschappelijke ladder; Bestaande projecten op deze thema's die zich richten op dezelfde doelgroep of wijk of buurt te bundelen; Het thema diversiteit niet alleen te concentreren op culturele diversiteit maar te verbreden naar alle doelgroepen in Breda; Diversiteit niet meer als apart beleidsterrein te financieren, maar dit thema regulier mee te nemen in alle beleidsterreinen (inclusief beleid); Beleids of projectuitvoering niet meer standaard aan eenzelfde instelling te gunnen maar via een systeem van tendering een dienst of project te verkrijgen; Deze voorstellen nader uit te werken in een nieuwe aanpak rondom het thema welzijn; Voor genoemde innovatie een structurele besparing van 2 miljoen euro op te nemen. Voorjaarsnota 2011: geeft richting aan de bezuinigingen en gewenste vernieuwing van het beleid. ( ) In 2014 moet de omslag een feit zijn." Begroting 2012: In is een structurele bezuiniging opgenomen van 5,8 miljoen. Innovatie binnen welzijn is hier integraal onderdeel van. De structurele bezuiniging is vertaald naar subsidieplafonds voor verschillende beleidsdoelen, die in juli 2011 zijn vastgesteld en gecommuniceerd met de subsidierelaties. Van de 5,8 miljoen dient nog nader ingevuld te worden met concrete maatregelen in het uitvoeringsprogramma Onderdeel van de bezuiniging van 5,8 miljoen in betreft het diversiteitsbeleid. Op 2 september 2011 is de gemeenteraad middels een raadsbrief op de hoogte gesteld over de omslag naar inclusief beleid en de maatregelen die worden genomen om deze omslag te bereiken.

2 Raad_ _150 Volksgezondheid CDA Draagt het college op: binnen de budgetten voor volksgezondheid een besparing van minimaal euro te realiseren; deze besparing te realiseren door: 1. terugtrekken op de wettelijke gemeentelijke taken; 2. toepassing van de verantwoordelijkheidsladder; 3. samenwerking te zoeken bij andere partners, waaronder bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Voorjaarsnota 2011: "De 18 gemeenten hebben de GGD een bezuinigingstaakstelling van 3 x 3% opgelegd. Door risicogericht werken, de aandacht te besteden waar het nodig is, kan er bespaard worden op jeugdgezondheidszorg en Elektronisch kind dossier (EKD). Zo geven we invulling aan de taakstelling van uit de motie." Begroting 2012: Vanaf 2012 kan een verantwoorde besparing van gerealiseerd worden op de budgetten voor volksgezondheid, waaronder de jeugdgezondheidszorg. Er worden dan geen extra gemeentelijke middelen meer beschikbaar gesteld voor invulling van lokaal beleid volksgezondheid en een deel van de gemeentelijke middelen voor uitvoering maatwerk jeugdgezondheidszorg vallen weg. Nota Lokaal Beleid Volksgezondheid 2012 t/m 2015: De gemeente heeft voor Volksgezondheid een budget beschikbaar van afgerond 5,7 miljoen per jaar. Dit is voor de uitvoering van taken door de GGD en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ 019 jaar). Uitvoering wordt gegeven aan de motie op volksgezondheid in het kader van de takendiscussie. Het budget voor volksgezondheid loopt volgens de uitgangspunten van de motie terug tot 5,5 miljoen in 2015.

3 Raad_ _151 Accommodatiebeleid van de gemeente Breda D66 Verzoekt het college: 1. Bij de uitwerking van een nieuw accommodatiebeleid voor Breda een taakstellende bezuiniging van 1,5 miljoen euro te realiseren op het totaal van de gemeentelijke accommodaties; 2. Dat hierbij niet alleen gekeken wordt naar sluiting of meer multifunctioneel gebruik van alle accommodaties maar ook naar de wijze van exploitatie; 3. Alles op alles te zetten om belanghebbende besturen goed en zorgvuldig te informeren over het verloop van het proces; 4. Te bevorderen dat activiteiten vanuit wijk of dorp gefaciliteerd kunnen blijven worden in de alle daarvoor binnen de gemeente beschikbare accommodaties Voorjaarsnota 2011: "In september verwacht het college de keuzes aan de Raad te kunnen presenteren. Op basis van een match tussen activiteiten en huisvesting (vraag en aanbod) benoemen we quick wins. Resultaat is een beslisdocument met accommodaties die uiterlijk per 1 januari 2012 van functie en/of eigenaar kunnen veranderen of waarvan huuropbrengsten kunnen worden geoptimaliseerd. In fase twee ontwikkelen we nieuw accommodatiebeleid met een visie op toekomstige behoefte aan activiteiten en huisvesting. Hierin kijken we breed naar al het gemeentelijk vastgoed. Zo bezuinigen we in 2013 de vastgestelde 1,5 mln. Begroting 2012: De notitie Consequenties uitwerking gemeentelijk beleid voor wijkcentra is op 22 september 2011 behandeld in de gemeenteraad. ( ) Dit levert een bijdrage aan de taakstelling (totaal 1,5 miljoen) op maatschappelijk vastgoed van Bij de Voorjaarsnota 2012 zal er een uitgewerkt plan komen voor de resterende

4 Raad_ _152 Toekomst Breda's Museum D66 Willems Voor eind 2011 Draagt het college op: 1. Een nieuwe toekomstvisie voor het Breda's Museum te formuleren en daarbij de volgende uitgangspunten te hanteren: verzelfstandiging van het museum behoud van de belangrijke delen van de collectie eigentijdse invulling van de publieksfunctie welke los staat van het huidige pand het huidige pand te verkopen en/of te verhuren op de totale begroting van het Breda's Museum een bedrag van 1,5 miljoen euro te besparen 2. Voor het eind van het jaar 2011 een plan van aanpak te presenteren voor de onder punt 1 genoemde toekomstvisie. Voorjaarsnota 2011: "De opdracht van de Raad om structureel 1,5 mln te bezuinigen op het Bredaas Museum is onderdeel van het onderzoek naar de toekomstvisie, gericht op verzelfstandiging." Raadsbrief inzake Breda's Museum, : Het college is voornemens om, uitgaande van de in deze raadsbrief genoemde onderdelen van beide plannen (Rijntjes en Van Laarhoven), de commissie op korte termijn nader te informeren over de (financiële) haalbaarheid ervan en de consequenties hiervan voor de inhoud en strekking van de motie van de raad. Deze nadere uitwerking zal plaatsvinden in samenspraak met de heer Van Laarhoven en waar nodig in overleg met geïnteresseerde marktpartijen. Begroting 2012: In het licht van de motie van de gemeenteraad over het Bredaas Museum is de toezegging gedaan om eind 2011 een plan van aanpak te presenteren aan de gemeenteraad. Gezien de nog te ondernemen stappen zal de realisering van de motie pas in 2012 mogelijk zijn. Naar verwachting kan de motie in 2012 voor 0,5 miljoen gerealiseerd worden en met ingang van 2013 voor de volledige 1,5 miljoen. Raadsbrief inzake Breda s Museum, : Wethouder Willems informeert de commissie Maatschappij over de stand van zaken. In de brief wordt aangegeven dat de eindrapportage en de concrete financiële gegevens naar verwachting eind januari gereed zijn. Raadsbrief inzake voortgang Breda s Museum, : Naar verwachting worden in juni 2012 de uitkomsten van de studie naar de toekomst van het Breda s Museum voorgelegd aan de commissie Maatschappij.

5 Raad_ _153 Ombuigingen binnen Cultuur GroenLinks Willems Draagt het college op: binnen de cultuurbegroting een ombuiging te realiseren van 1 miljoen euro. voor het realiseren van deze ombuiging nadrukkelijk doch niet uitsluitend te kijken naar 1) de bureaukosten afdeling cultuur en 2) de subsidieafspraken met het Chassé Theater. de te realiseren ombuiging aan te wenden voor nieuwe activiteiten in de sector cultuur, welke ook onder de noemer 'Brabant Culturele Hoofdstaf 2018' gebracht kunnen worden. Voorjaarsnota 2011: "Op cultureel gebied worden ombuigingen van 1 mln gezocht in de gehele cultuurbegroting, inclusief culturele bedrijven. Dit gebeurt via drie sporen. Alle taken en subsidies worden getoetst aan de criteria van de verantwoordelijkheidsladder en doelmatigheid. Tweede spoor is kijken naar mogelijkheden voor clustering en efficiëntie, zonder ambities teniet te doen voor gemeentelijk cultuurbeleid, zoals door de Raad vastgesteld. Tenslotte zal bundeling en verzelfstandiging van culturele instellingen efficiëntiewinst en kostenreductie met zich meebrengen. Zorgvuldige ombuiging duurt naar verwachting 2 à 3 jaar." Begroting 2012: Binnen de Begroting 2012 liggen voorstellen op tafel voor ombuigingen tot een bedrag van circa Voor een belangrijk deel betreft het hier oud voor nieuw waarbij bijvoorbeeld de budgetten van de drie festivals samengevoegd zijn als basisbudget voor het nieuwe international festival for visual arts waarvoor nu ook gesprekken gaande zijn met het projectbureau Brabant2018. Een bedrag van circa wordt opnieuw ingezet. Hiervan wordt ingezet ten behoeve van het bidbook Culturele hoofdstad. Het restantbedrag wenden we aan ten behoeve van de organisaties die het fundament vormen voor Brabant 2018 en waarvan nu substantiële budgetten wegvallen. Specifiek gaat het hierbij om het Huis voor Beeldcultuur, Elektron en PodiumBloos. Naast deze ombuigingen vindt verzelfstandiging plaats van de bibliotheek en de Nieuwe Veste. Het principebesluit tot verzelfstandiging is in het voorjaar van 2011 genomen. De verdere uitwerking vindt momenteel plaats. Tenslotte is het culturele veld bezig met een voorstel waarin binnen hun eigen begrotingen geleidelijk circa aan middelen omgebogen worden ten behoeve van nieuwe projecten Brabant Op basis van de nadere uitwerking zal worden beoordeeld of en zo ja in welke omvang aan de doelstellingen van de gemeente wordt bijgedragen. Raadsbrief inzake ombuigingen cultuur, : Raadsbrief bevat een overzicht van de toegekende subsidies 2012 voor de culturele hoofdstructuur waarin de ombuigingen in het culturele veld zijn verwerkt. Een deel van de ombuigingen wordt ingezet voor het bidbook Brabant Culturele Hoofdstad.

6 Raad_ _218 Speelruimte in de wijk D66 Voor begroting 2012 Het college wordt verzocht: 1. Samen met het scholenveld te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in dorpen en wijken om schoolpleinen na schooltijd open te stellen: 2. De uitkomsten van dit onderzoek te verwerken in een plan van aanpak en te bespreken met de functionele raadscommissie voor de behandeling van de begroting Begroting 2012: Overleg hierover heeft inmiddels plaatsgevonden en evenals voor het beheer van de buitenruimte wordt door het scholenveld een inventarisatie gemaakt waarin de mogelijkheden in kaart worden gebracht. Commissiestuk Actieplan Spelen : Zomer 2012 is een plan van aanpak voor het openstellen van meer schoolpleinen en sportvelden gereed. Raad_ _219 Weekendschool D66 Voor begroting 2012 Verzoekt het college: Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de weekendschool in Breda volwaardig in te bedden in wijk en dorp en te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de (huidige en geplande) brede scholen in Breda; Bij dit onderzoek bestaande initiatieven te betrekken; Bij dit onderzoek brede toegankelijkheid van kinderen met verschillende sociaalmaatschappelijke achtergronden te betrekken; Bij dit onderzoek het beschikbare budget van ca euro (vanuit besparing Bredapas) te betrekken met als doel de weekendschool voor alle kinderen bereikbaar te maken; Bij dit onderzoek de relatie te leggen met het nieuw op te zetten beleid inzake de gemeentelijke accommodaties. De uitkomsten van dit onderzoek te delen met de raadscommissie Maatschappij voor de behandeling van de begroting Begroting 2012: Op dit moment wordt onderzocht of en hoe een weekendschool breed toegankelijk kan worden in Breda. Raadsbrief inzake weekendschool, : In de raadsbrief wordt de uitkomst van het oriënterend onderzoek gepresenteerd. Over het plan van aanpak van de weekendschool zal de commissie vóór de zomervakantie 2012 worden geïnformeerd.

7 Raad_ _247 Open houden buurtcentrum GeerenZuid PvdA Draagt het college op: Buurthuis GeerenZuid niet te sluiten voordat volledig helder is naar welke toekomstige situatie in GeerenZuid wordt toegewerkt en er een passend alternatief is voor de continuïteit van de huidige activiteiten. Raadsbrief inzake buurthuis GeerenZuid, : Wethouder verwijst naar een brief van Singelveste Allee Wonen waarin Singelveste haar belangstelling bekend maakt naar de mogelijke overname van het buurthuis. Raad_ _293 Deelname voorschoolse programma s PvdA Verzoekt het college van B&W: Een overgangsregeling te treffen voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van het ministerie van Financiën. De kosten van deze regeling te financieren binnen het uitvoeringsprogramma Ook bij terugvallende subsidiemogelijkheden in de komende jaren vanuit het Rijk, de ambities voor voorschoolse programma s via het programma minimaal te handhaven. Commissie Maatschappij, : Het Masterplan Voor en Vroegscholen is ter bespreking geagendeerd. In de financiële paragraaf wordt een overgangsregeling voor kostwinnersgezinnen gemeld. Raad_ _295 Primaat thuiszorg terug naar de Raad SP Meeuwis Voor VJN 2012 Verzoekt het college in het licht van het bredere pakket aan zorgtaken dat op ons afkomt voor de komende voorjaarsnota met de raad kaders vast te stellen voor de wijze waarop Breda invulling gaat geven aan deze zorgtaken en deze kaders mede van toepassing te zijn op de organisatievorm van de thuiszorg vanaf 2014.

8 Raad_ _297 Brabant Culturele Hoofdstad 2018 Leefbaar Breda Willems Verzoekt, nee eist van het college: Er net als de gemeenteraad op alle mogelijke manieren keihard aan te werken, samen met de 4 andere grote steden en de steden en gemeenten om ons heen, om deze nominatie de komende jaren binnen te slepen en dit tot uiting te laten komen in o.a. promotie van BCH, begeleiding van en meewerken aan Bredase initiatieven en dit alles op een voor de stad en raad zichtbare manier. Raadsbrief inzake initiatieven BCH2018, : Overzicht van ondernomen acties en komende activiteiten, in samenwerking met Programmabureau 2018BCH. Raad_ _345 Breda denkt mee! VVD college 2012 Verzoekt het college, tijdens de voorjaarsnota en begroting de ingediende ideeën c.q. voorstellen waar mogelijk tot uitvoer te brengen zover dat binnen het coalitieakkoord past. Raad_ _346 Integrale aanpak decentralisaties PvdA Meeuwis Voor VJN 2012 Vaart te maken op dit dossier en voor de voorjaarsnota aan de raad een aanpak voor te leggen waarin op strategisch, tactisch en operationeel niveau de drie decentralisaties en de regierol van de gemeente worden uitgewerkt, met expliciete aandacht voor de samenhang op onderdelen. Raadsbrief inzake samenhangende aanpak decentralisaties, : De raadsbrief schetst de visie van het college op de samenhang tussen de decentralisaties AWBZ begeleiding, Wwnv en Jeugdzorg, en een toelichting op hoe het college die samenhang in de aanpak borgt.

9 Raad_ _353 Breda Onderwijsstad D66 VJN 2012 Verzoekt het college: Bij de Voorjaarsnota uitgebreid aandacht te besteden aan alle onderwijsactiviteiten in Breda binnen de gehele onderwijskolom. Hierbij tevens relevante regionale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs te geven, zoals beleid Voortijdig Schoolverlaten, onderwijsactiviteiten die voortvloeien uit de Strategische Agenda WestBrabant en onder de vlag van Brabantstad Hierbij tevens de verbindingen aan te geven tussen onderwijs en het bedrijfsleven, cultuurveld, sport en zorgsector. Raadsbrief inzake voortgang Vroegtijdig Schoolverlaten, : De raadsbrief schetst de ontwikkelingen met betrekking tot vroegtijdig schoolverlaten. Commissie Maatschappij, : Het Masterplan Voor en Vroegscholen is ter bespreking geagendeerd Raad_ _354 Onderwijshuisvesting D66 VJN 2012 Verzoekt het college: In de Voorjaarsnota aan te geven in hoeverre er in 2012 en 2013 vertraging kan ontstaan bij het oplossen van knelpunten op het vlak van de onderwijshuisvesting primair onderwijs. In de Voorjaarsnota in beeld te brengen op welke wijze deze mogelijke vertraging kan worden voorkomen. In de Voorjaarsnota in beeld te brengen wat de (extra) kosten zijn bij het onderwijsveld van het proces doordecentralisatie.

10 Raad_ _355 Rol van Gemeenteraad Breda in BCH2018 PvdA Willems Draagt het college op: In de stuurgroep 2018 Brabantstad in te brengen dat de Raad van Breda van de Stichting verlangt dat: 1. De stichting twee keer per jaar uitgebreid schriftelijk rapporteert aan de vijf gemeenteraden en de Brabantse Staten over de projectvoortgang en financiële situatie. 2. In die rapportage verantwoording wordt afgelegd over de besteding van alle middelen en ook welke inkomsten gegenereerd worden van andere partners dan de vijf steden en de provincie. 3. De notulen van de toekomstige vergaderingen van de Raad van Toezicht van de Stichting Eindhoven ӏ Brabantstad 2018 ter inzage worden gelegd bij de griffie van de vijf steden en de provincie.

11 Toezeggingen CieM_ _109 Plan m.b.t. sporthal Voorjaar 2012 Wethouder zegt toe dat in het voorjaar van 2012 het college en het ROC met een uitwerking van het plan met betrekking tot de sporthal komen. Commissie Maatschappij, : Wethouder zegt toe de investering in de nieuwe sporthal concreet te maken, zodra er meer duidelijkheid is over het plan. CieM _ _240 Evaluatie aanbesteding huishoudelijke verzorging Meeuwis 1 e kwartaal 2012 Wethouder Meeuwis zegt aan het einde van het eerste kwartaal van de aanbestedingsperiode van de huishoudelijke verzorging een tussenevaluatie (stand van zaken) toe, gevolgd door een evaluatie klanttevredenheid in juni Raadsbrief, : Wethouder Meeuwis informeert de commissie Maatschappij over het proces en de inhoud m.b.t. de tussenevaluatie huishoudelijke verzorging (einde eerste kwartaal 2012). De stand van zaken zal voor de vergadering van de commissie Maatschappij van mei worden toegezonden. Het klanttevredenheidsonderzoek zal in juli 2012 aan de commissie Maatschappij worden aangeboden. Raadsbrief, : Met deze raadsbrief wordt de commissie Maatschappij nader geïnformeerd over de tussenevaluatie van de implementatie van de huishoudelijke verzorging.

12 CieM_ _241 Voortgangsrapportage uitwerking consequenties gemeentelijk beleid wijkcentra Rondom Voorjaarsnota 2012 Wethouder geeft aan dat rondom de Voorjaarsnota 2012 er een voortgangsrapportage wordt opgesteld. Enerzijds om te informeren over de resterende financiële opgave die er nog ligt omtrent de uitvoering van de motie (takendiscussie). Anderzijds om de raad op de hoogte te houden van de voortgang van het traject m.b.t. de uitwerking van de consequenties van het gemeentelijk beleid voor wijkcentra (herhuisvesting). Raadsbrief, : Wethouder informeert de leden van de commissie Maatschappij over de activiteiten die vanaf oktober 2011 in het kader van de uitwerking van het raadsvoorstel Uitwerking consequenties gemeentelijk beleid voor wijkcentra hebben plaatsgevonden en de vorderingen die daarbij zijn gemaakt. Raadsbrief, : Wethouder schetst de voortgang van de uitwerking van het raadsbesluit over de wijkcentra. CieM_ _ 244 Buurtvaders en toekomst GeerenZuid Wethouder zegt toe dat de mogelijkheden voor de activiteiten m.b.t. jongeren en buurtvaders worden betrokken in de besprekingen rondom de toekomst van GeerenZuid. Als een activiteit zoals de buurtvaders daar dan geen plek krijgt, zegt de wethouder toe dat op korte termijn voor die activiteit elders in de wijk een plek zal worden gevonden CieM _ _245 Nader onderzoek mogelijkheden corporaties i.h.k.v. wijkontwikkeling Wethouder zegt toe met de woningcorporaties in gesprek te gaan m.b.t. hun bijdragen en mogelijkheden t.a.v. de wijkcentra die nader worden onderzocht i.h.k.v. de wijkontwikkeling. Commissie Maatschappij, : Burgerkracht, Wijkontwikkeling 3.0 is ter advisering geagendeerd.

13 Raad _ _271 Eerste beeld Na 1 e kwartaal 2012 Wethouder zegt toe na het eerste kwartaal van volgend jaar (2012) een eerste beeld te schetsen van de invulling/uitvoering van het vrijwilligersbeleid, om te bezien of de voorgestelde aanpak in de nota op koers ligt. CieM _ _275 Plan van Aanpak overheveling AWBZ naar Wmo / Meeuwis December 2011 Wethouder Meeuwis geeft aan dat in december 2011 de commissie een plan van aanpak voorgelegd krijgt over de overheveling van de AWBZ naar de Wmo. Commissie Maatschappij, : De Notitie uitgangspunten decentralisatie begeleiding van AWBZ naar Wmo is ter bespreking geagendeerd. CieM _ _319 Evaluatie verordening leerlingenvervoer Eind 2013 Wethouder zegt toe eind september 2012 een tussenevaluatie m.b.t. de wijzigingsverordening leerlingenvervoer op te stellen over de aanvragen die tot 1 augustus 2012 zijn ingediend. In de evaluatie wordt onder meer ingegaan op het aantal toe en afwijzingen, de afwijzingsgronden, het aantal aanvragers dat in bezwaar en beroep is gegaan en de uitkomsten van mediation. Eind 2013 volgt dan een eindevaluatie over het totale schooljaar

14 CieM _ _375 Begeleiding AWBZ Rond zomer 2012 Rond de zomer ontvangt de commissie Maatschappij een notitie waarin het college aangeeft wat het maatschappelijk resultaat en de randvoorwaarden dienen te zijn van de decentralisatie van de AWBZ. In de notitie worden zorg dicht bij mensen en 1 gezin, 1 plan als uitgangspunten overgenomen. Nadat de commissie/raad deze notitie heeft vastgesteld, kan de aanbesteding plaatsvinden. Zodra de cijfers m.b.t. PGB beschikbaar zijn, wordt de raad hierover geïnformeerd. Zo ook over de herindicaties en de overlap op cliëntniveau. CieM _ _376 Wijkontwikkeling De afspraken m.b.t. wijkontwikkeling (uitvraagdoelresultaat) komen terug in het subsidieregister volgend jaar. Wethouder zal bezien of in bepaalde situaties en in bepaalde wijken de systematiek van inplaatsing wordt toegepast voor mensen die zich inspannen voor een wijk. Met de uitwerking van die gedachte komt de wethouder bij de commissie terug. De wethouder geeft rond de zomer aan wanneer hij met die uitwerking zal komen.

Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij Moties

Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij Moties Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij Moties Raad_22032011_152 Toekomst Breda's Museum D66 Akinci Voorjaar 2015 Draagt het college op: 1. Een nieuwe toekomstvisie voor het Breda's Museum te

Nadere informatie

Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij. Moties. Afdoening: Eind 2014. Ingediend door: D66. Port. houder: Akinci. Toekomst Breda's Museum

Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij. Moties. Afdoening: Eind 2014. Ingediend door: D66. Port. houder: Akinci. Toekomst Breda's Museum Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij Moties Raad_22032011_152 Toekomst Breda's Museum D66 Akinci Eind 2014 Draagt het college op: 1. Een nieuwe toekomstvisie voor het Breda's Museum te formuleren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 toezegging Datum toezegging status Verwachte 1. Jaarstukken 2007: Huisvesting sportaccommodaties Het

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 83380 Datum : 23 september 2014 Programma : Jeugd, Welzijn en Werk en Inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen?

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen? Gemeente Hoogeveen R - MEI 2015 DATUM 30 april 2015 ONDERWERP Beantwoording schriftelijke vragen museum ONS NUMMER Postadres Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Fractievoorzitter aan het woord

Fractievoorzitter aan het woord In dit nummer: Fractievoorzitter aan het woord CDA maakt het verschil voor Weerter verenigingen Moties en amendementen Fractievoorzitter aan het woord Beste lezer, De begrotingsbehandeling van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Toezeggingen Totaal Raad, plus voortgang afhandeling moties stand van zaken per september 2012

Toezeggingen Totaal Raad, plus voortgang afhandeling moties stand van zaken per september 2012 Griffie Postbus 20 7920 AA Zuidwolde tel. 0528-378376 Toezeggingen Totaal Raad, plus voortgang afhandeling moties stand van zaken per september Data Onderwerp Afspraak/toezegging Actie door 2011 9 juni

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing huishoudelijke hulp Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels Decosnummer: 277

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Jongmans, B. (Bas) Kenmerk 16.506863 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Nota Subsidievoorstellen

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar S.W. Krooneman Maatschappelijke

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: 12 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 27 juni 2017 BIJLAGE - Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed REGISTRATIENUMMER GEM - 1736638/16964 INFORMATIE

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005

Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005 Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005 BRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Nr. Brief en kenmerk Korte inhoud Advies 1. Voorlopige financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuibouievard 300

Gemeentebestuur Spuibouievard 300 DORDRECHT Aan da gemeenteraad Gemeentebestuur Spuibouievard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 22 februari 2011 Ons kenmerk MO/531453 Begrotingsprogramma Economisch en culturele ontwikkeling Betreft Burgerinitiatief

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Raadsvoorstel *Z0345EB2B4F* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30918 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Inleiding Volgens de huidige plannen

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. : 2012/056/1 Agendapuntno.: Datum : 7 mei 2012 Portefeuille: BS

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. : 2012/056/1 Agendapuntno.: Datum : 7 mei 2012 Portefeuille: BS ^ 1^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. : 2012/056/1 Agendapuntno.: Datum : 7 mei 2012 Portefeuille: BS Onderwerp: Vaststelling Verordening voorzieningen Wmo Roermond 2012 Aan de Gemeenteraad

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

koepelorganisatie voor vrouwenhulpverlening en

koepelorganisatie voor vrouwenhulpverlening en gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer 265 Inboeknummer OOU002750 Beslisdatum B&W 5 december 2000 Dossiernummer 049.212 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van het

Nadere informatie

Lijst van toezeggingen (inclusief moties)

Lijst van toezeggingen (inclusief moties) Toezeggingen 29 apr 2008 MEAS een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en verslag aan raad P.M. 31 jan 2010 BSOD verkeerssituatie komt terug in csie

Nadere informatie

Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.: 2011.04525 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Mens en Maatschappij Agenda nr. : 11, 2011/20 Voorstel

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1094803 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen Beslispunten Wij stellen u

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 27 januari 2015 Raadsvergadering : 5 maart 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : Geen Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 06.1061 d.d. 12 september 2006 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid A-J. Sleijster (VVD) n.a.v. het interview met Wethouder Jonas in het Leidsch

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 Reg.nr:Z.08126 / Int.07935 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08. RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008 Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0822 Naam programma +onderdeel: Programma Welzijn en Zorg onderdeel

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014 Raadsnota nummer 0140142 Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014

Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014 Raadsnota nummer 0140142 Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014 Raadsnota nummer 0140142 Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 Vragen van fractie: Naam raadslid: G.P.H. van Alphen 1. Is er bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Motierapportage vanaf januari 2010

Motierapportage vanaf januari 2010 Motierapportage vanaf januari 2010 Datum vergadering Motie Indiener(s) Inhoud Strekking Stand van zaken (in te vullen door college) Ambtelijk 22 februari 2010 I VVD Centrum ontwikkeling Rhoon het college

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Bezoldiging bestuurder RGV Holding B.V.

Bezoldiging bestuurder RGV Holding B.V. D. Overzicht aangenomen en overgenomen moties Openstaande moties vorige raadsperiode Alle aangenomen/overgenomen moties 2014 ev Stand van zaken mei 2015. Moties 2013 Datum Nummer Partijen Onderwerp Aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: 2016.02807 Onderwerp : GGD: Kadernota 2017 'Gezondheid gaat verder' Programma : 2. Welzijn, zorg en onderwijs

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Naam Omschrijving Einddatum Stand van zaken Portefeuillehouder Behandeling ingekomen stukken

Naam Omschrijving Einddatum Stand van zaken Portefeuillehouder Behandeling ingekomen stukken Behandeling ingekomen stukken Presidium buigt zich over de behandeling van ingekomen stukken. 22-02-2010 15-04-2010 Agendapunt, fractievoorzittersoverleg niet toegewezen Raad informeren MFA Maarstee/Maarswold

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 29 mei 2008 Onderwerp: Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Artikel 35, leden

Nadere informatie