Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij. Moties. Ingediend door: VVD. Afdoening: - Port. houder: Bergkamp. Innovatie binnen Welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij. Moties. Ingediend door: VVD. Afdoening: - Port. houder: Bergkamp. Innovatie binnen Welzijn"

Transcriptie

1 Moties en toezeggingen raadscommissie Maatschappij Moties Raad_ _148 Innovatie binnen Welzijn VVD Draagt het college op: Een innovatie door te voeren in de wijze waarop het Bredase welzijnsbeleid wordt vormgegeven; Binnen het welzijnsbeleid te focussen op projecten rondom de thema's onderwijs, arbeid en meedoen en dus een bijdrage leveren de mogelijkheden van inwoners te stijgen op de maatschappelijke ladder; Bestaande projecten op deze thema's die zich richten op dezelfde doelgroep of wijk of buurt te bundelen; Het thema diversiteit niet alleen te concentreren op culturele diversiteit maar te verbreden naar alle doelgroepen in Breda; Diversiteit niet meer als apart beleidsterrein te financieren, maar dit thema regulier mee te nemen in alle beleidsterreinen (inclusief beleid); Beleids of projectuitvoering niet meer standaard aan eenzelfde instelling te gunnen maar via een systeem van tendering een dienst of project te verkrijgen; Deze voorstellen nader uit te werken in een nieuwe aanpak rondom het thema welzijn; Voor genoemde innovatie een structurele besparing van 2 miljoen euro op te nemen. Voorjaarsnota 2011: geeft richting aan de bezuinigingen en gewenste vernieuwing van het beleid. ( ) In 2014 moet de omslag een feit zijn." Begroting 2012: In is een structurele bezuiniging opgenomen van 5,8 miljoen. Innovatie binnen welzijn is hier integraal onderdeel van. De structurele bezuiniging is vertaald naar subsidieplafonds voor verschillende beleidsdoelen, die in juli 2011 zijn vastgesteld en gecommuniceerd met de subsidierelaties. Van de 5,8 miljoen dient nog nader ingevuld te worden met concrete maatregelen in het uitvoeringsprogramma Onderdeel van de bezuiniging van 5,8 miljoen in betreft het diversiteitsbeleid. Op 2 september 2011 is de gemeenteraad middels een raadsbrief op de hoogte gesteld over de omslag naar inclusief beleid en de maatregelen die worden genomen om deze omslag te bereiken.

2 Raad_ _150 Volksgezondheid CDA Draagt het college op: binnen de budgetten voor volksgezondheid een besparing van minimaal euro te realiseren; deze besparing te realiseren door: 1. terugtrekken op de wettelijke gemeentelijke taken; 2. toepassing van de verantwoordelijkheidsladder; 3. samenwerking te zoeken bij andere partners, waaronder bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Voorjaarsnota 2011: "De 18 gemeenten hebben de GGD een bezuinigingstaakstelling van 3 x 3% opgelegd. Door risicogericht werken, de aandacht te besteden waar het nodig is, kan er bespaard worden op jeugdgezondheidszorg en Elektronisch kind dossier (EKD). Zo geven we invulling aan de taakstelling van uit de motie." Begroting 2012: Vanaf 2012 kan een verantwoorde besparing van gerealiseerd worden op de budgetten voor volksgezondheid, waaronder de jeugdgezondheidszorg. Er worden dan geen extra gemeentelijke middelen meer beschikbaar gesteld voor invulling van lokaal beleid volksgezondheid en een deel van de gemeentelijke middelen voor uitvoering maatwerk jeugdgezondheidszorg vallen weg. Nota Lokaal Beleid Volksgezondheid 2012 t/m 2015: De gemeente heeft voor Volksgezondheid een budget beschikbaar van afgerond 5,7 miljoen per jaar. Dit is voor de uitvoering van taken door de GGD en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ 019 jaar). Uitvoering wordt gegeven aan de motie op volksgezondheid in het kader van de takendiscussie. Het budget voor volksgezondheid loopt volgens de uitgangspunten van de motie terug tot 5,5 miljoen in 2015.

3 Raad_ _151 Accommodatiebeleid van de gemeente Breda D66 Verzoekt het college: 1. Bij de uitwerking van een nieuw accommodatiebeleid voor Breda een taakstellende bezuiniging van 1,5 miljoen euro te realiseren op het totaal van de gemeentelijke accommodaties; 2. Dat hierbij niet alleen gekeken wordt naar sluiting of meer multifunctioneel gebruik van alle accommodaties maar ook naar de wijze van exploitatie; 3. Alles op alles te zetten om belanghebbende besturen goed en zorgvuldig te informeren over het verloop van het proces; 4. Te bevorderen dat activiteiten vanuit wijk of dorp gefaciliteerd kunnen blijven worden in de alle daarvoor binnen de gemeente beschikbare accommodaties Voorjaarsnota 2011: "In september verwacht het college de keuzes aan de Raad te kunnen presenteren. Op basis van een match tussen activiteiten en huisvesting (vraag en aanbod) benoemen we quick wins. Resultaat is een beslisdocument met accommodaties die uiterlijk per 1 januari 2012 van functie en/of eigenaar kunnen veranderen of waarvan huuropbrengsten kunnen worden geoptimaliseerd. In fase twee ontwikkelen we nieuw accommodatiebeleid met een visie op toekomstige behoefte aan activiteiten en huisvesting. Hierin kijken we breed naar al het gemeentelijk vastgoed. Zo bezuinigen we in 2013 de vastgestelde 1,5 mln. Begroting 2012: De notitie Consequenties uitwerking gemeentelijk beleid voor wijkcentra is op 22 september 2011 behandeld in de gemeenteraad. ( ) Dit levert een bijdrage aan de taakstelling (totaal 1,5 miljoen) op maatschappelijk vastgoed van Bij de Voorjaarsnota 2012 zal er een uitgewerkt plan komen voor de resterende

4 Raad_ _152 Toekomst Breda's Museum D66 Willems Voor eind 2011 Draagt het college op: 1. Een nieuwe toekomstvisie voor het Breda's Museum te formuleren en daarbij de volgende uitgangspunten te hanteren: verzelfstandiging van het museum behoud van de belangrijke delen van de collectie eigentijdse invulling van de publieksfunctie welke los staat van het huidige pand het huidige pand te verkopen en/of te verhuren op de totale begroting van het Breda's Museum een bedrag van 1,5 miljoen euro te besparen 2. Voor het eind van het jaar 2011 een plan van aanpak te presenteren voor de onder punt 1 genoemde toekomstvisie. Voorjaarsnota 2011: "De opdracht van de Raad om structureel 1,5 mln te bezuinigen op het Bredaas Museum is onderdeel van het onderzoek naar de toekomstvisie, gericht op verzelfstandiging." Raadsbrief inzake Breda's Museum, : Het college is voornemens om, uitgaande van de in deze raadsbrief genoemde onderdelen van beide plannen (Rijntjes en Van Laarhoven), de commissie op korte termijn nader te informeren over de (financiële) haalbaarheid ervan en de consequenties hiervan voor de inhoud en strekking van de motie van de raad. Deze nadere uitwerking zal plaatsvinden in samenspraak met de heer Van Laarhoven en waar nodig in overleg met geïnteresseerde marktpartijen. Begroting 2012: In het licht van de motie van de gemeenteraad over het Bredaas Museum is de toezegging gedaan om eind 2011 een plan van aanpak te presenteren aan de gemeenteraad. Gezien de nog te ondernemen stappen zal de realisering van de motie pas in 2012 mogelijk zijn. Naar verwachting kan de motie in 2012 voor 0,5 miljoen gerealiseerd worden en met ingang van 2013 voor de volledige 1,5 miljoen. Raadsbrief inzake Breda s Museum, : Wethouder Willems informeert de commissie Maatschappij over de stand van zaken. In de brief wordt aangegeven dat de eindrapportage en de concrete financiële gegevens naar verwachting eind januari gereed zijn. Raadsbrief inzake voortgang Breda s Museum, : Naar verwachting worden in juni 2012 de uitkomsten van de studie naar de toekomst van het Breda s Museum voorgelegd aan de commissie Maatschappij.

5 Raad_ _153 Ombuigingen binnen Cultuur GroenLinks Willems Draagt het college op: binnen de cultuurbegroting een ombuiging te realiseren van 1 miljoen euro. voor het realiseren van deze ombuiging nadrukkelijk doch niet uitsluitend te kijken naar 1) de bureaukosten afdeling cultuur en 2) de subsidieafspraken met het Chassé Theater. de te realiseren ombuiging aan te wenden voor nieuwe activiteiten in de sector cultuur, welke ook onder de noemer 'Brabant Culturele Hoofdstaf 2018' gebracht kunnen worden. Voorjaarsnota 2011: "Op cultureel gebied worden ombuigingen van 1 mln gezocht in de gehele cultuurbegroting, inclusief culturele bedrijven. Dit gebeurt via drie sporen. Alle taken en subsidies worden getoetst aan de criteria van de verantwoordelijkheidsladder en doelmatigheid. Tweede spoor is kijken naar mogelijkheden voor clustering en efficiëntie, zonder ambities teniet te doen voor gemeentelijk cultuurbeleid, zoals door de Raad vastgesteld. Tenslotte zal bundeling en verzelfstandiging van culturele instellingen efficiëntiewinst en kostenreductie met zich meebrengen. Zorgvuldige ombuiging duurt naar verwachting 2 à 3 jaar." Begroting 2012: Binnen de Begroting 2012 liggen voorstellen op tafel voor ombuigingen tot een bedrag van circa Voor een belangrijk deel betreft het hier oud voor nieuw waarbij bijvoorbeeld de budgetten van de drie festivals samengevoegd zijn als basisbudget voor het nieuwe international festival for visual arts waarvoor nu ook gesprekken gaande zijn met het projectbureau Brabant2018. Een bedrag van circa wordt opnieuw ingezet. Hiervan wordt ingezet ten behoeve van het bidbook Culturele hoofdstad. Het restantbedrag wenden we aan ten behoeve van de organisaties die het fundament vormen voor Brabant 2018 en waarvan nu substantiële budgetten wegvallen. Specifiek gaat het hierbij om het Huis voor Beeldcultuur, Elektron en PodiumBloos. Naast deze ombuigingen vindt verzelfstandiging plaats van de bibliotheek en de Nieuwe Veste. Het principebesluit tot verzelfstandiging is in het voorjaar van 2011 genomen. De verdere uitwerking vindt momenteel plaats. Tenslotte is het culturele veld bezig met een voorstel waarin binnen hun eigen begrotingen geleidelijk circa aan middelen omgebogen worden ten behoeve van nieuwe projecten Brabant Op basis van de nadere uitwerking zal worden beoordeeld of en zo ja in welke omvang aan de doelstellingen van de gemeente wordt bijgedragen. Raadsbrief inzake ombuigingen cultuur, : Raadsbrief bevat een overzicht van de toegekende subsidies 2012 voor de culturele hoofdstructuur waarin de ombuigingen in het culturele veld zijn verwerkt. Een deel van de ombuigingen wordt ingezet voor het bidbook Brabant Culturele Hoofdstad.

6 Raad_ _218 Speelruimte in de wijk D66 Voor begroting 2012 Het college wordt verzocht: 1. Samen met het scholenveld te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in dorpen en wijken om schoolpleinen na schooltijd open te stellen: 2. De uitkomsten van dit onderzoek te verwerken in een plan van aanpak en te bespreken met de functionele raadscommissie voor de behandeling van de begroting Begroting 2012: Overleg hierover heeft inmiddels plaatsgevonden en evenals voor het beheer van de buitenruimte wordt door het scholenveld een inventarisatie gemaakt waarin de mogelijkheden in kaart worden gebracht. Commissiestuk Actieplan Spelen : Zomer 2012 is een plan van aanpak voor het openstellen van meer schoolpleinen en sportvelden gereed. Raad_ _219 Weekendschool D66 Voor begroting 2012 Verzoekt het college: Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de weekendschool in Breda volwaardig in te bedden in wijk en dorp en te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de (huidige en geplande) brede scholen in Breda; Bij dit onderzoek bestaande initiatieven te betrekken; Bij dit onderzoek brede toegankelijkheid van kinderen met verschillende sociaalmaatschappelijke achtergronden te betrekken; Bij dit onderzoek het beschikbare budget van ca euro (vanuit besparing Bredapas) te betrekken met als doel de weekendschool voor alle kinderen bereikbaar te maken; Bij dit onderzoek de relatie te leggen met het nieuw op te zetten beleid inzake de gemeentelijke accommodaties. De uitkomsten van dit onderzoek te delen met de raadscommissie Maatschappij voor de behandeling van de begroting Begroting 2012: Op dit moment wordt onderzocht of en hoe een weekendschool breed toegankelijk kan worden in Breda. Raadsbrief inzake weekendschool, : In de raadsbrief wordt de uitkomst van het oriënterend onderzoek gepresenteerd. Over het plan van aanpak van de weekendschool zal de commissie vóór de zomervakantie 2012 worden geïnformeerd.

7 Raad_ _247 Open houden buurtcentrum GeerenZuid PvdA Draagt het college op: Buurthuis GeerenZuid niet te sluiten voordat volledig helder is naar welke toekomstige situatie in GeerenZuid wordt toegewerkt en er een passend alternatief is voor de continuïteit van de huidige activiteiten. Raadsbrief inzake buurthuis GeerenZuid, : Wethouder verwijst naar een brief van Singelveste Allee Wonen waarin Singelveste haar belangstelling bekend maakt naar de mogelijke overname van het buurthuis. Raad_ _293 Deelname voorschoolse programma s PvdA Verzoekt het college van B&W: Een overgangsregeling te treffen voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van het ministerie van Financiën. De kosten van deze regeling te financieren binnen het uitvoeringsprogramma Ook bij terugvallende subsidiemogelijkheden in de komende jaren vanuit het Rijk, de ambities voor voorschoolse programma s via het programma minimaal te handhaven. Commissie Maatschappij, : Het Masterplan Voor en Vroegscholen is ter bespreking geagendeerd. In de financiële paragraaf wordt een overgangsregeling voor kostwinnersgezinnen gemeld. Raad_ _295 Primaat thuiszorg terug naar de Raad SP Meeuwis Voor VJN 2012 Verzoekt het college in het licht van het bredere pakket aan zorgtaken dat op ons afkomt voor de komende voorjaarsnota met de raad kaders vast te stellen voor de wijze waarop Breda invulling gaat geven aan deze zorgtaken en deze kaders mede van toepassing te zijn op de organisatievorm van de thuiszorg vanaf 2014.

8 Raad_ _297 Brabant Culturele Hoofdstad 2018 Leefbaar Breda Willems Verzoekt, nee eist van het college: Er net als de gemeenteraad op alle mogelijke manieren keihard aan te werken, samen met de 4 andere grote steden en de steden en gemeenten om ons heen, om deze nominatie de komende jaren binnen te slepen en dit tot uiting te laten komen in o.a. promotie van BCH, begeleiding van en meewerken aan Bredase initiatieven en dit alles op een voor de stad en raad zichtbare manier. Raadsbrief inzake initiatieven BCH2018, : Overzicht van ondernomen acties en komende activiteiten, in samenwerking met Programmabureau 2018BCH. Raad_ _345 Breda denkt mee! VVD college 2012 Verzoekt het college, tijdens de voorjaarsnota en begroting de ingediende ideeën c.q. voorstellen waar mogelijk tot uitvoer te brengen zover dat binnen het coalitieakkoord past. Raad_ _346 Integrale aanpak decentralisaties PvdA Meeuwis Voor VJN 2012 Vaart te maken op dit dossier en voor de voorjaarsnota aan de raad een aanpak voor te leggen waarin op strategisch, tactisch en operationeel niveau de drie decentralisaties en de regierol van de gemeente worden uitgewerkt, met expliciete aandacht voor de samenhang op onderdelen. Raadsbrief inzake samenhangende aanpak decentralisaties, : De raadsbrief schetst de visie van het college op de samenhang tussen de decentralisaties AWBZ begeleiding, Wwnv en Jeugdzorg, en een toelichting op hoe het college die samenhang in de aanpak borgt.

9 Raad_ _353 Breda Onderwijsstad D66 VJN 2012 Verzoekt het college: Bij de Voorjaarsnota uitgebreid aandacht te besteden aan alle onderwijsactiviteiten in Breda binnen de gehele onderwijskolom. Hierbij tevens relevante regionale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs te geven, zoals beleid Voortijdig Schoolverlaten, onderwijsactiviteiten die voortvloeien uit de Strategische Agenda WestBrabant en onder de vlag van Brabantstad Hierbij tevens de verbindingen aan te geven tussen onderwijs en het bedrijfsleven, cultuurveld, sport en zorgsector. Raadsbrief inzake voortgang Vroegtijdig Schoolverlaten, : De raadsbrief schetst de ontwikkelingen met betrekking tot vroegtijdig schoolverlaten. Commissie Maatschappij, : Het Masterplan Voor en Vroegscholen is ter bespreking geagendeerd Raad_ _354 Onderwijshuisvesting D66 VJN 2012 Verzoekt het college: In de Voorjaarsnota aan te geven in hoeverre er in 2012 en 2013 vertraging kan ontstaan bij het oplossen van knelpunten op het vlak van de onderwijshuisvesting primair onderwijs. In de Voorjaarsnota in beeld te brengen op welke wijze deze mogelijke vertraging kan worden voorkomen. In de Voorjaarsnota in beeld te brengen wat de (extra) kosten zijn bij het onderwijsveld van het proces doordecentralisatie.

10 Raad_ _355 Rol van Gemeenteraad Breda in BCH2018 PvdA Willems Draagt het college op: In de stuurgroep 2018 Brabantstad in te brengen dat de Raad van Breda van de Stichting verlangt dat: 1. De stichting twee keer per jaar uitgebreid schriftelijk rapporteert aan de vijf gemeenteraden en de Brabantse Staten over de projectvoortgang en financiële situatie. 2. In die rapportage verantwoording wordt afgelegd over de besteding van alle middelen en ook welke inkomsten gegenereerd worden van andere partners dan de vijf steden en de provincie. 3. De notulen van de toekomstige vergaderingen van de Raad van Toezicht van de Stichting Eindhoven ӏ Brabantstad 2018 ter inzage worden gelegd bij de griffie van de vijf steden en de provincie.

11 Toezeggingen CieM_ _109 Plan m.b.t. sporthal Voorjaar 2012 Wethouder zegt toe dat in het voorjaar van 2012 het college en het ROC met een uitwerking van het plan met betrekking tot de sporthal komen. Commissie Maatschappij, : Wethouder zegt toe de investering in de nieuwe sporthal concreet te maken, zodra er meer duidelijkheid is over het plan. CieM _ _240 Evaluatie aanbesteding huishoudelijke verzorging Meeuwis 1 e kwartaal 2012 Wethouder Meeuwis zegt aan het einde van het eerste kwartaal van de aanbestedingsperiode van de huishoudelijke verzorging een tussenevaluatie (stand van zaken) toe, gevolgd door een evaluatie klanttevredenheid in juni Raadsbrief, : Wethouder Meeuwis informeert de commissie Maatschappij over het proces en de inhoud m.b.t. de tussenevaluatie huishoudelijke verzorging (einde eerste kwartaal 2012). De stand van zaken zal voor de vergadering van de commissie Maatschappij van mei worden toegezonden. Het klanttevredenheidsonderzoek zal in juli 2012 aan de commissie Maatschappij worden aangeboden. Raadsbrief, : Met deze raadsbrief wordt de commissie Maatschappij nader geïnformeerd over de tussenevaluatie van de implementatie van de huishoudelijke verzorging.

12 CieM_ _241 Voortgangsrapportage uitwerking consequenties gemeentelijk beleid wijkcentra Rondom Voorjaarsnota 2012 Wethouder geeft aan dat rondom de Voorjaarsnota 2012 er een voortgangsrapportage wordt opgesteld. Enerzijds om te informeren over de resterende financiële opgave die er nog ligt omtrent de uitvoering van de motie (takendiscussie). Anderzijds om de raad op de hoogte te houden van de voortgang van het traject m.b.t. de uitwerking van de consequenties van het gemeentelijk beleid voor wijkcentra (herhuisvesting). Raadsbrief, : Wethouder informeert de leden van de commissie Maatschappij over de activiteiten die vanaf oktober 2011 in het kader van de uitwerking van het raadsvoorstel Uitwerking consequenties gemeentelijk beleid voor wijkcentra hebben plaatsgevonden en de vorderingen die daarbij zijn gemaakt. Raadsbrief, : Wethouder schetst de voortgang van de uitwerking van het raadsbesluit over de wijkcentra. CieM_ _ 244 Buurtvaders en toekomst GeerenZuid Wethouder zegt toe dat de mogelijkheden voor de activiteiten m.b.t. jongeren en buurtvaders worden betrokken in de besprekingen rondom de toekomst van GeerenZuid. Als een activiteit zoals de buurtvaders daar dan geen plek krijgt, zegt de wethouder toe dat op korte termijn voor die activiteit elders in de wijk een plek zal worden gevonden CieM _ _245 Nader onderzoek mogelijkheden corporaties i.h.k.v. wijkontwikkeling Wethouder zegt toe met de woningcorporaties in gesprek te gaan m.b.t. hun bijdragen en mogelijkheden t.a.v. de wijkcentra die nader worden onderzocht i.h.k.v. de wijkontwikkeling. Commissie Maatschappij, : Burgerkracht, Wijkontwikkeling 3.0 is ter advisering geagendeerd.

13 Raad _ _271 Eerste beeld Na 1 e kwartaal 2012 Wethouder zegt toe na het eerste kwartaal van volgend jaar (2012) een eerste beeld te schetsen van de invulling/uitvoering van het vrijwilligersbeleid, om te bezien of de voorgestelde aanpak in de nota op koers ligt. CieM _ _275 Plan van Aanpak overheveling AWBZ naar Wmo / Meeuwis December 2011 Wethouder Meeuwis geeft aan dat in december 2011 de commissie een plan van aanpak voorgelegd krijgt over de overheveling van de AWBZ naar de Wmo. Commissie Maatschappij, : De Notitie uitgangspunten decentralisatie begeleiding van AWBZ naar Wmo is ter bespreking geagendeerd. CieM _ _319 Evaluatie verordening leerlingenvervoer Eind 2013 Wethouder zegt toe eind september 2012 een tussenevaluatie m.b.t. de wijzigingsverordening leerlingenvervoer op te stellen over de aanvragen die tot 1 augustus 2012 zijn ingediend. In de evaluatie wordt onder meer ingegaan op het aantal toe en afwijzingen, de afwijzingsgronden, het aantal aanvragers dat in bezwaar en beroep is gegaan en de uitkomsten van mediation. Eind 2013 volgt dan een eindevaluatie over het totale schooljaar

14 CieM _ _375 Begeleiding AWBZ Rond zomer 2012 Rond de zomer ontvangt de commissie Maatschappij een notitie waarin het college aangeeft wat het maatschappelijk resultaat en de randvoorwaarden dienen te zijn van de decentralisatie van de AWBZ. In de notitie worden zorg dicht bij mensen en 1 gezin, 1 plan als uitgangspunten overgenomen. Nadat de commissie/raad deze notitie heeft vastgesteld, kan de aanbesteding plaatsvinden. Zodra de cijfers m.b.t. PGB beschikbaar zijn, wordt de raad hierover geïnformeerd. Zo ook over de herindicaties en de overlap op cliëntniveau. CieM _ _376 Wijkontwikkeling De afspraken m.b.t. wijkontwikkeling (uitvraagdoelresultaat) komen terug in het subsidieregister volgend jaar. Wethouder zal bezien of in bepaalde situaties en in bepaalde wijken de systematiek van inplaatsing wordt toegepast voor mensen die zich inspannen voor een wijk. Met de uitwerking van die gedachte komt de wethouder bij de commissie terug. De wethouder geeft rond de zomer aan wanneer hij met die uitwerking zal komen.

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

5. Eerste termijn college van B&W

5. Eerste termijn college van B&W 5. Eerste termijn college van B&W Het college heeft met belangstelling kennis genomen van uw eerste termijn en zal in zijn eerste termijn hierop reageren. Tot slot zullen we ingaan op de door u ingediende

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Raadsvergadering Strijen 20 december 2005 Kadernotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Raadsvergadering Strijen 20 december 2005 Kadernotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Raadsvergadering Strijen 20 december 2005 Kadernotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning HW/eg 0 OWZ/wdj/10-05 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Wmo op hoofdlijnen 4 2.1. Doel van de wet

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012

Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012 Aan de leden van de raadscommissie Sociaal RAADSCOMMISSIE SOCIAAL Onderwerp Datum Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012 Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor de vergaderingen van de commissie

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013 Eindrapport Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein 12 november 2013 Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer 1 Voorwoord Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN Oktober 2014 1 Inhoudsopgave blz. Samenvatting 3 1. Inleiding 4-5 2. Visie en uitgangspunten 5 2.1 Een foto

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 2.1 De Wmo 2007 4 2.2 De Wmo 2015 4 2.3 Wmo cliënten 5 3 Visie, uitgangspunten en beleidskeuzes binnen het Westerkwartier

Nadere informatie

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016 Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Onderwerp: Agenda Datum: 22 mei 2015 13.30-16.30 uur Raadszaal Teylingen 01 Opening en vaststelling agenda 02 Vaststellen besluitenlijst van 13 februari 2015

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

VOORJAARSNOTA 2013 - 1 -

VOORJAARSNOTA 2013 - 1 - VOORJAARSNOTA 2013-1 - - 2 - Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 7 Openbare orde en veiligheid 11 Verkeer, vervoer en waterstaat 13 Economische zaken 15 Onderwijs

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014

Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Najaarsnota 2014. Colofon. Oktober 2014. De najaarsnota 2014 is een uitgave van de gemeente Renkum. Inhoud en vormgeving Gemeente Renkum

Najaarsnota 2014. Colofon. Oktober 2014. De najaarsnota 2014 is een uitgave van de gemeente Renkum. Inhoud en vormgeving Gemeente Renkum Najaarsnota 2014 Oktober 2014 Colofon De najaarsnota 2014 is een uitgave van de gemeente Renkum Inhoud en vormgeving Gemeente Renkum Druk Huisdrukkerij gemeente Renkum Oplage 95 exemplaren Inhoudsopgave

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie