persoonlijke gegevens 0.2 Het eerste interactieve jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "persoonlijke gegevens 0.2 Het eerste interactieve jaarverslag"

Transcriptie

1 0.2 Het eerste interactieve jaarverslag De VPRO ontvangt jaarlijks duizenden brieven en mails van kijkers, luisteraars, sitebezoekers en Gidslezers. rieven vol lof en kritiek, met enthousiaste reacties en onversneden scheldpartijen, brieven met vragen en verzoeken, waaruit bewondering dan wel afschuw spreekt. Speciaal voor u, lezer van het jaarverslag 2003, heeft de VPRO een selectie gemaakt uit de vele reacties, die het afgelopen jaar zijn binnengekomen. Het jaarverslag is bovendien zo opgezet, dat u er zelf weer op kunt reageren. Daarvoor zijn diverse reactieformulieren opgenomen. De ontwerpers hebben het jaarverslag in z n geheel benaderd als een kettingformulier, dat dus ook als zodanig gelezen dient te worden. Een paginanummering ontbreekt, maar voor de lezer wordt aan de linkerzijde de meterstand bijgehouden. Deze stand is ook opgenomen in de inhoudsopgave. Heeft u het jaarverslag naar behoefte voorzien van op- en aanmerkingen, dan kunt u het in zijn geheel weer terugsturen naar de VPRO. Wij zien uw commentaar graag tegemoet. Naam: VPRO Jaarverslag 2003 Geachte VPRO, persoonlijke gegevens Straat: Postcode Plaats: U kunt hier uw persoonlijke gegevens invullen. Alvast vriendelijk dank. 0.0

2 Inleiding De VPRO richt zijn aandacht op zijn programma s. En zo hoort het ook. Want een omroep is niets meer en niets minder dan z n programmering. Op tv, op de radio en natuurlijk via internet. En dan is er nog de VPRO op papier, onze onvolprezen Gids. Daar kan geen enkele publicatie of discussie over bezuiniging, marktaandelen, sponsoring of commerciële concurrentie wat aan afdoen. Het is niet eenvoudig je staande te houden in een tijd waarin stevig gestreden moet worden om de aandacht van de mediagebruiker. Er is concurrentie tussen de talrijke programma s en zenders, maar ook met al die andere prachtige culturele uitingen bij u om de hoek. En niet elke kijker of luisteraar is te porren voor het soort programma s waar de VPRO voor staat. Recht toe, recht aan ontspanning en vermaak, er is niets mis mee, maar daar ligt nu eenmaal niet onze kracht. Wij zoeken het in programma s die dieper graven, die ergens over gaan. Soms absurdistisch, soms gedegen, maar zelden gemiddeld. Dat is de rol die men van ons kent, die wij ook in 2003 hebben gespeeld en die we in de toekomst blijven waarmaken. Peter Schrurs, directeur VPRO

3 1.0 inhoudsopgave VPRO Jaarverslag Het eerste interactieve jaarverslag. 0.5 Inleiding: Peter Schurs, directeur VPRO. bestuur 1.5 Omroeppolitiek: Harde klappen en zware kritiek: Peter van Lieshout, voorzitter VPRO. Radio 3.0 Muziek, klassiek en journalistiek: Arend Jan Heerma van Voss, hoofdredacteur Radio, e.a. 6.5 Organisatie. 6.7 Uitgezonden programma s. 2.3 Algemene Ledenvergadering en estuur Nieuwe programma s. Voortgezette programma s. Voortgezette programma s onder een andere naam. eëindigde programma s. televisie 10.5 VPRO-zondag in ere hersteld: Danielle Lunenborg, hoofdredacteur TV Organisatie Uitgezonden programma s eigen producties volwassenen Uitgezonden programma s aankoop volwassenen Jeugd: Gerenommeerde makers en nieuw talent: Anna van der Staak, groepsredacteur Jeugd Uitgezonden programma s eigen producties Jeugd. Uitgezonden programma s aankoop Jeugd. Subsidies. Verkochte programma s. Meest bekeken programma s. Meest gewaardeerde programma s. digitaal 40.0 VPRO online blijft zich vernieuwen: Erwin lom, hoofd Digitaal Overzicht sites. GIDS 43.5 Op weg naar een echt publieksblad: Hans van Dalfsen, hoofdredacteur Gids Gidsexploitatie. communicatie 47.0 VPRO veelvuldig in de pers: Krista Verweij, persvoorlichter Van ackstage tot Thuispagina: ert Stekelenburg, adjunct-hoofd Communicatie Evenementen VPRO ackstage Programma-ondersteunende promotie. Verstrekte subsidies. Nieuwe producten Publieksservice. Verkoopcijfers en verkooptoppers Publieksservice. Rondleidingen Villa VPRO. Festivals en prijzen 56.5 Radio Televisie. leden- en abonneestand 57.5 Ledenwerving Digitaal. Gids. Communicatie. 1.4 personeel en organisatie 58.0 Personeelsverloop. financiën 60.5 De balans (na resultaatbestemming) De exploitatierekening over Colofon Organisatieschema. Toelichting op het organisatieschema. De grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat. De toelichting op de exploitatierekening over 2003.

4 bestuur Omroeppolitiek: Harde klappen en zware kritiek Onderstreep in deze tekst de onderdelen waarop u wilt reageren. U kunt dit later toelichten in het reactieformulier (*) Door Peter van Lieshout, voorzitter VPRO Het afgelopen jaar stond in het teken van een tweetal belangrijke omroeppolitieke kwesties. De komst van een nieuw kabinet in mei - gepaard gaand aan een ditmaal wel erg stevig uitpakkende bezuiniging - en de start van de visitatieprocedure. De bezuinigingsopdracht aan de Publieke Omroep - 40 miljoen euro in 2004 oplopend tot 80 in werd, en dat is ook bijna traditie, aangepakt met behulp van onderzoeksbureau McKinsey. Uitgangspunt van de operatie is het zoeken naar verbetering van effectiviteit en efficiency, zonder afbreuk te doen aan de continuïteit en de programmering van de Publieke Omroep. Inleveren eter samenwerken Spinneweb Nog in 2003, maar vele vergaderuren, nota s en notities verder, bereikt de Raad van estuur met de omroepen overeenstemming over een Masterplan. Daarin worden niet alleen de bezuinigingen gerealiseerd, maar vindt men ook nog enige financiële ruimte voor investeringen in nieuw beleid. Dat laatste neemt niet weg dat besloten is tot enkele zeer pijnlijke ingrepen op alle fronten. Met name bij de Radio, waar in totaal meer dan 6 miljoen euro moet worden ingeleverd. De grootste klappen vallen bij de zenders 747AM en Radio 4. De klassieke zender moet 3.1 miljoen euro bezuinigen en wordt omgevormd tot een station voor brede klassieke programmering met een beperkt, maar niet te heftig toefje experiment en wereldmuziek. De VPRO, grootste aanbieder van dat beetje extra, is niet meer welkom op de zender. Maar ook Radio 1 en 747AM worden geacht stevig in te leveren. Het streven is om programma s te ontzien, maar gezien de omvang van de bezuinigingen, is dat nauwelijks een realistisch uitgangspunt. Hoewel de bezuinigingen bij Televisie relatief gunstiger uitpakken, is ook daar sprake van een forse ingreep. Voor een deel wordt de oplossing uiteraard gezocht in efficiencyvergroting, maar dat één en ander ten koste zal gaan van de programmaproductie is onvermijdelijk. Al was het maar omdat besloten is tot een structureel herhalingsbeleid. De hele bezuinigingsoperatie is ook aanleiding om de werkwijze en de samenwerking in de Publieke Omroep tegen het licht te houden. De meest opvallende analyse betreft de te gebrekkige samenwerking op netniveau. Omroepen voelen zich onvoldoende veilig op hun net en nemen mede daardoor onvoldoende verantwoordelijkheid voor het totaal. Er wordt te weinig geïnvesteerd in een gezamenlijke ontwikkeling van een strategie en de verdeling van taken is onduidelijk. Met het instellen van een netdirectie bestaande uit professionals, voorzien van duidelijke - ook budgettaire - bevoegdheden, de introductie van netcharters (waarin afspraken worden gemaakt over onder andere het netprofiel, de rol van omroepen op het net, de te bedienen doelgroepen en het marktaandeel) en een verduidelijking van de rol van netmanagers, hoopt men deze problemen te lijf te gaan en de samenwerking te verbeteren. Ook op het terrein van internet luidt het devies beter samenwerken, krachten bundelen waar dat voor de hand ligt en specialiseren daar waar de betrokken omroep de kennis in huis heeft. Deze stappen zullen ook zeker gevolgen hebben voor de invloed van de omroepverenigingen in ons bestel. In netcharters zullen garanties moeten worden gegeven voor een stevige plek van de omroepen. Maar professionalisering impliceert ook een andere, meer afstandelijke positie van de verenigingen in het publieke bestel. Zonder meer een positief resultaat van de operatie, is de ontwikkeling van een kwaliteitskaart. Aspecten als maatschappelijke relevantie, kwaliteit, bereik van de

5 doelgroep, vernieuwing en marktaandeel zijn samengebracht in een raster - het zogenaamde Spinneweb. Dit maakt het mogelijk de programmatische prestaties van de Publieke Omroep op meer te beoordelen dan marktaandeel alleen. Dat aspect komt ook aan de orde in het zelfevaluatierapport dat de VPRO in 2003 heeft ingeleverd als onderdeel van de visitatieprocedure. Deze procedure is een nouveauté, geïntroduceerd met de Concessiewet in 2000 en bedoeld om de staatssecretaris in staat te stellen een gefundeerd oordeel te vellen over de aanvragen voor de verlenging van de erkenning, die de omroepen in 2004 moeten indienen. Een visitatiecommissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan heeft in 2003 een begin gemaakt met de beoordeling van de omroepen. De commissie rapporteert in Geldverkwistende bende Als de publieke visitatie, zoals die in het afgelopen jaar in de geschreven media heeft plaatsgevonden, maatgevend is voor het oordeel van de commissie, kan de Publieke Omroep de toekomst met weinig vertrouwen tegemoet zien. Zware kritiek is ons deel, niet puur gericht op de VPRO, maar toch. Er wordt een beeld geschetst van een sjoemelende, geldverkwistende bende, waarin het niet zo nauw genomen wordt met mediawettelijke regels. De kritiek is soms terecht, maar niet zelden overtrokken en weinig genuanceerd. Dat neemt niet weg dat de Publieke Omroep een vuiltje weg te werken heeft. Het imago van een verkwistende organisatie is al enigszins bijgesteld als gevolg van het McKinsey-rapport. Met de efficiency in Hilversum is niet zoveel mis, blijkt daaruit. De beste manier om het beeld van een sjoemelende organisatie te corrigeren, is openheid betrachten, verantwoording afleggen voor gevoerd beleid, doen wat de wet van ons vraagt en vooral mooie programma s maken. Aan de VPRO zal het niet liggen. 2.3 bestuur Algemene Ledenvergadering en estuur 2.4 Algemene Ledenvergadering estuur De Algemene Ledenvergadering heeft op 14 juni 2003 haar goedkeuring verleend aan de Rekening en Verantwoording 2002 en het Meerjarenbeleidsplan inclusief Meerjarenbegroting Wim de ie presenteerde na afloop van de Algemene Ledenvergadering live zijn dagelijkse website: bieslog.vpro.nl. Als opvolger van de in 2002 overleden Sybren Piersma, heeft de Algemene Ledenvergadering op 14 juni 2003 Peter van Lieshout tot voorzitter benoemd. Peter van Lieshout maakt al vanaf juni 1996 deel uit van het VPRO-bestuur. Overige benoemingen in het VPRO-bestuur: Maarten Reuchlin Willemien van Aalst Maarten van Poelgeest Penningmeester estuurslid Herbenoeming

6 2.5 Het Algemeen estuur is nauw betrokken bij de Visitatieprocedure en de in dat kader geformuleerde Zelfevaluatie. Voortdurende discussie in het bestuur betreft de op gang zijnde ontwikkelingen binnen de Publieke Omroep, waarvan de door de staatssecretaris opgelegde bezuinigingen onderdeel vormen. Over deze aspecten wordt in dit jaarverslag afzonderlijk verslag gedaan. rief nummer 1. * ingezonden reactie

7 3.0 Radio Muziek, klassiek en journalistiek Onderstreep in deze tekst de delen waarop u wilt reageren. U kunt dit later toelichten in het reactieformulier (*) Door Arend Jan Heerma van Voss, hoofdredacteur Radio, e.a. Het jaar 2003 stond, het is niet anders, in het teken van prioriteitendiscussies en bezuinigingsoperaties. De noodzaak om een keuze te maken uit de (vele) ambities van VPRO-radio bestond al vóór de omroepbrede McKinsey-operatie. De jarenlang gehanteerde kaasschaaf schoot definitief tekort om de ook nu weer noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. Personeelskosten nemen bij de radio een relatief groot deel van het budget in beslag, en worden onvoldoende gedekt door de inkomsten. Er moesten dus eens te meer knopen doorgehakt worden. In uitvoerige prioriteitendiscussies van de verzamelde groeps- en eindredacteuren werd vastgesteld dat de VPRO: - op de nieuws- en actualiteitenzender Radio 1 een prominente rol wil blijven spelen, met de (dure) specialisaties buitenland, onderzoek/wetenschap en geschiedenis; - op Radio 3FM en 4 een even essentiële bijdrage wil leveren aan de breedte van het muzikale aanbod, maar daarvoor genoegen neemt met minder prominente zendtijd (met het digitale 3VOOR12 als sterke aanvulling); - de zender 747AM, ondanks zijn nadelen, noodzakelijk acht om bepaalde programma s aan het geheel van de publieke radio toe te voegen. 747AM wordt niet gezien als een eenduidige zender, maar als een frequentie waarop verschillende profielen naast elkaar bestaan: lifestyle (vooral s ochtends), cultuur ( s avonds) en religie/levensbeschouwing (vooral in het weekend). In de bezuinigingsronde van de Publieke Omroep, die medio 2003 losbarstte, was de kwantitatieve benadering overheersend. Het aantal luisteraars bepaalde het succes. Naast 747AM, door menigeen al ongeveer opgeheven, kwam dus ook Radio 4 snel naar voren als ernstig probleemgeval. Pogingen van de VPRO om de aandacht ook op Radio 2 en 3FM te richten, kregen geen steun. De vraag waarin deze zenders zich wezenlijk onderscheiden - ook op langere termijn - van het commerciële domein, kwam zo niet aan de orde. Om de bezuinigingsdoelstelling intern te realiseren, diende het aantal programma s op 747AM verminderd te worden. Aan deze zender wordt een relatief groot deel van het radiobudget besteed. Nadat eerder de specialistische muziekbalk Night Train (van 24 tot 1 uur) moest vervallen, werd in september besloten dat Madiwodo (elke werkdag van 11 tot 12 uur) aan het eind van het jaar zou worden beëindigd. Het programma werd, alles afwegend, het minst onmisbaar genoemd. Wereldnet en De Avonden konden daardoor worden gehandhaafd, evenals de wekelijkse 747-documentaire. Voor bijna alle programmamakers van Madiwodo werd, rond de jaarwisseling, een plaats binnen andere redacties gevonden: soms als toevoeging, soms ter vervanging van een tijdelijk medewerker. 3.4 In het najaar kwam de VPRO-bijdrage aan Radio 4 onverhoeds onder nog grotere druk te staan. De omvangrijke bezuinigingsopdracht voor deze zender leidde tot een plan, waarin nauwelijks meer plaats was voor de muzikale marges en waarin afgerekend werd met programma s met een individuele signatuur. Mainstream-klassiek, verdeeld over grote, herkenbare blokken: dat was de richting die door een werkgroep (waarin de VPRO niet vertegenwoordigd was) werd gekozen. En dat voor aanzienlijk minder geld. De VPRO kon, daar kwam het op neer, beter van de zender verdwijnen. Omdat deze keuze niet alleen voor de eigen programma s, maar ook voor de zender als geheel als duidelijke verarming werd gezien, werd de publieke discussie geopend

8 3.5 en aangemoedigd. Dit leidde niet tot een ander profiel voor Radio 4, maar wel tot een mogelijke (beperkte) samenwerking met de NPS in het late night -blok en tot vergevorderde plannen om een deel van het VPRO-aanbod op Radio 4 over te hevelen naar de culturele avond op 747AM. Niet de ideale golflengte voor muziekprogramma s, in de toekomst wel een passender omgeving. In de maand april van 2004 zal één en ander zijn definitieve vorm krijgen. Ten slotte kwam er, na bijna drie jaar, ook een eind aan het dagelijkse kwartier van het buitengewone feuilleton Radio ergeijk op 747AM. Dit had nu eens niets met bezuiniging of externe druk te maken, maar was een besluit van de makers. ovendien wordt het station in 2004 voortgezet, in een wekelijks half uur op Radio 1, zaterdag van tot 14 uur. Radio 1 Het onderzoeksprogramma Argos in De Ochtenden bestreek weer een breed scala aan onderwerpen en maakte nieuws met verschillende uitzendingen en onthullingen: van de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlogen in Irak en Afghanistan, wapenexporten en wapenindustrie tot de etuwelijn, doden in de gevangenis, SE, vogelpest, de pil van Organon en een verdonkeremaand ongeluk in de voormalige kweekreactor Kalkar. De naamsbekendheid van Argos als één van de exponenten van de Nederlandse onderzoeksjournalistiek nam in 2003 verder toe. Daarnaast werden in De Ochtenden succesvolle Marathoninterviews geprolongeerd, onder andere met Ayaan Hirsi Ali en Mient Jan Faber. De redactie van Noorderlicht organiseerde bovendien op 20 mei een themadag over waterstof als brandstof van de toekomst, die vanaf het Energiecentrum Petten werd uitgezonden. Noorderlicht was ook verantwoordelijk voor een opzienbarende uitzending over de schrikbarende gelijkenis tussen embryo s en kankergezwellen. In het buitenlandprogramma van De Ochtenden werd in de maanden november en december in een serie op radio en internet zes weken lang verslag gedaan vanuit China. Naast veel aandacht voor actuele ontwikkelingen in Irak en de VS, werd ook consequent bericht over de grondige verbouwing van het Europese Huis. Het historische radioprogramma OVT was vanaf oktober 2003 eenmaal per maand te zien, en wel in Studio Desmet te Amsterdam. Sindsdien kan het programma elke laatste zondag van de maand door luisteraars worden bijgewoond. ij deze publieksuitzendingen wordt samengewerkt met Het Parool. Elke donderdag voor de uitzending wordt in die krant uitvoerig aandacht besteed aan het thema dat in het eerste OVT-uur centraal staat. Dat waren achtereenvolgens geweld, liefde en emigratie. Maar 2003 was voor OVT ook in een ander opzicht bijzonder. De oorlog in Irak zorgde ervoor dat het programma enige weken deel uitmaakte van de doorlopende nieuwsuitzending op Radio 1. OVT bleek uitstekend binnen de formule te passen. Sterker nog, het programma had een duidelijke aanvullende functie, door niet alleen de historische achtergronden van het conflict te belichten, maar bijvoorbeeld ook van het regime van Saddam, van de verschillende Koerdische groeperingen en van alle archeologische rijkdom die tijdens deze oorlog verloren dreigde te gaan. In Het Spoor Terug zijn weer prachtige documentaires uitgezonden. Enkele hoogtepunten waren De Man in de Kofferbak, een tweeluik van Yvonne Scholten over de ontvoering en de dood van Aldo Moro, en Russische Herfst, een reconstructie van het leven van Wim de Wit, de eerste Nederlander die in de strafkampen van Stalin verdween. Tot slot mag de zomerprogrammering niet vergeten worden. Onder de titel The West is

9 the est werd negen weken lang aan de hand van negen steden de historische ontwikkeling van onze westerse beschaving in kaart gebracht. In de zomer van 2003 werd afscheid genomen van de columnisten Cees Sorgdrager en Igor Cornelissen. Hun plaats is ingenomen door twee voormalige correspondenten, Peter russe en Johan van Minnen. Radio 3FM Op Radio 3FM stond 2003 weer eens in het teken van vernieuwing. Op 1 januari trad een nieuwe zendercoördinator aan: Florent Luyckx, afkomstig van platenmaatschappij Zomba. Zijn opdracht: meer jongeren en allochtonen naar de zender te trekken, zonder de luisteraars in de leeftijd van 25 tot 35 te verliezen. En: in een tijd van barre bezuinigingen de STER-inkomsten op peil houden. De Zenderredactie van 3FM nam daartoe een ambitieus plan aan, dat in september zijn beslag moest krijgen. In de muziek gingen arrenbie, hiphop, dance en alternative een grotere rol spelen. De tone of voice moest jonger en positiever. Henk Westbroek maakte tussen 12 en 14 uur gedwongen plaats voor Claudia de reij en Isabelle rinkman tussen 18 en 20 uur voor Giel eelen. Er kwam een nieuwe slogan met een knipoog: 3FM, Serious Radio. Het kuikenlogo sneuvelde tijdens de vogelpest. En ook de VPRO ontsnapte niet aan de vernieuwingsdrang VOOR12 Op 15 mei bestond VPRO s popmagazine op internet 3VOOR12 vijf jaar. De site heeft in die tijd een naam opgebouwd als dé webstek voor alternatieve popmuziek in Nederland, met tienduizenden unieke bezoekers per week. Een mooi moment om te laten zien dat ook de radioprogramma s op 3FM deel uitmaakten van dat platform en - met de webradioprogramma s - één geheel vormden. En een mooie gelegenheid ook om de merknaam 3VOOR12 nog verder te versterken op de nationale popzender. Zo werd op die datum Het Lek omgedoopt in 3VOOR12FM, Club Lek in Club 3VOOR12 en Elementaal in 3VOOR12PM. ij de vernieuwing van de programmering op 1 september bleven Club 3VOOR12 en 3VOOR12PM onaangetast, maar moest het brede 3VOOR12FM plaats inruimen voor twee specialistische programma s. Op dinsdag bleef 3VOOR12FM tussen middernacht en 1 uur, maar tussen 22 uur en middernacht werd 3VOOR12d uitgezonden. Met daarin moderne metal en punk op z n hardst, gepresenteerd door Chris Herrebrugh. Op donderdag tussen 22 uur en middernacht werd plaatsgemaakt voor het urbanprogramma 3VOOR12XL (hiphop, nu soul, arrenbie, ragga, dancehall), gepresenteerd door Kees de Koning, Andrew Makkinga en Malvin (DJ Mr.) Wix. En op vrijdag moest 3VOOR12FM het uur tussen 22 en 23 uur afstaan aan de KRO. Dit alles maakte dat de ruimte voor interviews en reportages in 3VOOR12FM zodanig werd beperkt, dat de redactie besloot daarvoor het eerste uur op maandag te herinrichten. Daarmee kwam De Moordlijst, die de afgelopen jaren toch al aan naam en invloed had ingeboet, te vervallen. De lijst werd dankbaar overgenomen door Kink FM. VPRO s popmagazine op internet 3VOOR12 (http://3voor12.vpro.nl) is een coproductie tussen VPRO s 3FM-redactie en VPRO Digitaal. Op internet was 2003 hét jaar van 3VOOR12. Zo steeg het aantal abonnees van de drie maal per week verschijnende nieuwsbrief van naar De piek werd gehaald tijdens Pinkpop, toen de rechtstreekse verslaggeving van het popfestival in tekst, beeld en geluid maar liefst keer werd bekeken. Het concertarchief van 3VOOR12 bevatte eind 2003 zo n 1800 opnamen van liveoptredens. De afdeling dj-sets herbergde meer dan 500 registraties, die ieder moment

10 4.5 van de dag beluisterd kunnen worden. En dan waren er natuurlijk ook de radioprogramma s die on demand te beluisteren zijn. Naast de al bestaande programma s kwamen er programma s met cybergothic en roots. 3VOOR12 besteedt traditiegetrouw veel aandacht aan grote, maar ook kleinere popfestivals. Opnamen van het metalfestijn Roadrage en het ritse popevenement London Calling behoorden tot de populairste van 3VOOR12. Ook de verslaggeving van het cross culture-festival Motel Mozaïque mocht zich in een groeiende belangstelling verheugen. Hetzelfde gold voor dance-evenementen als Dance Valley, 05 Days Off, Awakenings en Lovefields. De festivalsites werden tezamen keer bezocht. 747AM Het programma Madiwodo liep in 2003 ten einde. In de laatste week werden korte fragmenten uitgezonden: een selectie uit de 52 thema s die de redactie dat jaar had bedacht en uitgewerkt. Zo werd er teruggeblikt op de serie Het onverzadigbaar Amerikaans imperium, waarin interviews met vooraanstaande Amerikanen over de werkelijke drijfveren van s werelds enige supermacht. Of op de serie de Heilige Vader, over de oude onverstaanbare man, die leider is van één miljard gelovigen. Maar ook op de serie De straf van God, over virussen en bacteriën en een mogelijke pandemie. Voor de makers werd in deze laatste week pijnlijk duidelijk dat er geen kruid is opgewassen tegen bezuinigingen bij de Publieke Omroep en de onvermijdelijke beslissingen die daarop volgen. De keuze viel op Madiwodo als het minst onmisbare voor de VPRO-radio. Het verzet van de redactie, gesteund door mails en brieven van honderden luisteraars, bracht daar geen verandering in. Hoewel het programma Wereldnet vooral gaat over lokaal nieuws en persoonlijke ervaringen van de circa 175 medewerkers, gaat het met enige regelmaat ook om wereldnieuws. Zo sprak onze medewerkster in Hong Kong al in januari ruim twee maanden voor de Sars-hype - over een mysterieuze, mogelijk dodelijke longziekte waar de overheid niets over kwijt wilde. Verder deed Klaas de Jonge in Rwanda actief mee aan de volkstribunalen tegen de genocideplegers en werd onze medewerkster Sandra Roelofs, al vanaf 1999 bij het programma, presidentsvrouw in Georgië. Het vorig jaar werd ook begonnen met incidentele thematische uitzendingen. Rond het wereldkampioenschap cricket was er een programma over Engeland en een aantal voormalige koloniën, op Koninginnedag ging de uitzending over vorstendommen en na weer nieuwe aangekondigde bezuinigingen spraken we een aantal ontwikkelingswerkers op dit gebied. Helaas beëindigde Human en Teleac op 1 september 2003 om bezuinigingredenen hun aandeel in Wereldnet. De Wereldomroep continueerde zijn rol als samenwerkingspartner. Elke maandag om 16 uur op de documentairebalk van 747AM (en op het herhalingsuur na middernacht op Radio 1) werd een onderscheidend documentair programma uitgezonden: de 747-documentaire. Een combinatie van een gedegen journalistieke aanpak, dramaturgische opbouw met een essayistisch karakter én een persoonlijk statement van de maker. En dit alles radiofonisch vormgegeven: als een muziekcompositie. Een hoogtepunt was het oral history project van Marnix Koolhaas De mannen van 63, over de Elfstedentocht van 1963, ook wel de Tochtigste Tocht der Tochten genoemd. Dit programma werd geselecteerd als de Nederlandse inzending voor de jaarlijks uitgereikte Prix d Europe in de categorie Radiodocumentaire.

11 Marten Minkema probeerde samen met lawaaidokter Joost elinfante door het maken van antilawaai een oplossing te vinden voor de geluidsuitwassen in ons land en Klaas Vos reisde naar Korea met Sjaak Vlaming, op zoek naar het oorlogsverleden van diens vader. To Get Rich is Glorious was de titel van de documentaire van Chris ajema en Martijn de Waal, waarin deze slogan van de Chinese Communistische Partij onder de loep werd genomen. De uitzending was een onderdeel van een multimediaproject van De Ochtenden, 747AM en Digitaal. De culturele late show De Avonden bracht binnen- en buitenlandse literatuur, film en beeldende kunst. Daarnaast werd aandacht besteed aan avant-garde pop, muziekcultuur, geluidskunst, muziekarcheologie en tijdsverschijnselen. Aan het woord kwam een keur aan schrijvers, dichters en non-fictieauteurs. Recente literatuur, films, tentoonstellingen en cd s werden besproken in De Droomhandel (vrijdag). Nieuwe verhalen en gedichten waren te horen in het wekelijks literair variété van Music-Hall (dinsdag). Eenmaal per maand werd Music-Hall verzorgd door literaire tijdschriften als Passionate, Rottend Staal en Parmentier. Wekelijks kwam een beeldend kunstenaar aan het woord in de Atelierbezoeken (vrijdag) en nieuwe liefhebbersmuziek - van singer/songwriters tot avantgarde Pop - werd behandeld in specials op woensdag en donderdag. Speciale gebeurtenissen tijdens De Avonden waren onder andere de hertaling van de Matthäus Passion door Jan Rot, die doorloopt tot Pasen 2004, unieke opnamen uit het PHOHI archief (Philips Holland Indië, vooral ) in samenwerking met eeld & Geluid, de duovoordracht van twee lange gedichten van Arjen Duinker door Kees t Hart en de dichter zelf. Uitgeverij Meulenhoff bracht ze uit als nieuwjaarsgeschenk. Andere opmerkelijke projecten waren de unieke Jan Arends-opnamen van Rob Hakhoff, uitgezonden bij het verschijnen van de Jan Arends-biografie van Nico Keuning, en het vierluik Monologen uit het bijna toen, een gesproken boek van Heere Heeresma. Verder was er het Amstelfestival, drie edities nieuwe muziek in Studio Desmet, en de lancering van de oekensite, een nieuw themakanaal op het VPROportal, dat een unieke kans biedt onze literaire audioarchieven te ontsluiten. Radio 4 Enkele hoogtepunten uit de Radio 4-programmering in Januari 12 Februari 26 Maart Jazz op vier special: uitreiking van de VPRO/oy Edgar Prijs aan Tony Overwater, rechtstreeks vanuit het IM Huis in Amsterdam, gepresenteerd door Vera Vingerhoeds. Als onderdeel van Het Avondconcert: start van de tweedelige serie eethoven en rautigam, met chronologisch alle pianosonates van eethoven, vertolkt en toegelicht door Ronald rautigam, en gepresenteerd door Roeland Hazendonk. Café Sonore: Phons akx Zwanenzang op de Westerschelde. Dit programma van Armeno Alberts won later in 2003 de Franse Prix Phonurgia.

12 April 22 Mei t/m 26 Juni 2 Juni 12 Juni 2 Juli vanaf 7 September 17 September 4, 11, 18 & 25 December Jazz op vier special: rechtstreekse uitzending vanaf het SJU Jazz Festival, met compositie-opdracht aan rietblazer David Kweksilber. Urubicha: zesdelige serie La Lugubre Gondola over de muzikale tradities van Venetië, ter plaatse opgezocht en in (klank)beeld gebracht door Walter Slosse en Willem ruls. De Wandelende Tak: live-optreden in Studio Desmet van het Malinese vrouwenorkest Mali Mussow. Het Avondconcert: live-uitzending vanaf het Holland Festival. Het Radio Philharmonisch Orkest met een John Zorn-programma. Jazz op het Dak, rechtstreekse uitzending van het door de VPRO georganiseerde zomer-jazzfestival op het dak van Science Center Nemo in Amsterdam, met araná & Co en het Jean-Michel Pilc Trio. Oren Wassen: start van de hoorspelserie Misschien wisten zij alles, gebaseerd op de dierenverhalen van Toon Tellegen. Het Avondconcert: verslag van de Gaudeamus Muziekweek 2003, inclusief het werk van de winnaar van dit jaar, Dmitri Kourliandsky uit Rusland. Urubicha: Sancti Michaelis in periculo maris. Walter Slosse en Kristin Hoeffener bezoeken de Mont Saint Michel aan de Franse westkust en traceren de mythen en historische bijzonderheden van deze ook muzikaal wonderlijke plek. En wekelijks en/of werkdagelijks natuurlijk afleveringen van Het Witte Doek, Senza Parole, Luna Express en De Gezamenlijke Zenders Peazens en Moddergat.

13 rief nummer 2. * ingezonden reactie 6.4

14 radio Organisatie Arend Jan Heerma van Voss Kees Schaepman Paul van der Gaag Gerard Walhof Aad van Nieuwkerk Wim Noordhoek en Wim rands Ton van der Graaf Ronald van den oogaard Jan Jongepier Hoofdredactie Eindredactie De Ochtenden Eindredacteur OVT Groepsredacteur Radio 3FM Groepsredacteur Radio 4 Eindredactie De Avonden Eindredactie Madiwodo Eindredactie Wereldnet Adjunct hoofd Planning & Productie 6.7 Radio Uitgezonden programma s U kunt hier een kruisje plaatsen voor de onderdelen waarop u wilt reageren. U kunt later uw keuze toelichten in het reactieformulier (*) Argos Vrijdag, , wekelijks Onderzoeksjournalistiek Onderdeel van De Ochtenden Eerste uitzending: Radio 1, Eindredactie: Gerard Legebeke. Audio Archeologie Donderdag, , wekelijks Muziekcuriosa Eerste uitzending: december 1985 onder de naam Vrije Geluiden, Radio 747 AM, Samenstelling: Frits Jonker. Avondconcert Woensdag, , wekelijks Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 4, Samenstelling: Wim Laman en Aad van Nieuwkerk. Café Sonore Dinsdag, , wekelijks Geluidskunst in de breedste zin van het woord Eerste uitzending: Radio 4, Samenstelling: Armeno Alberts. Het Witte Doek Vrijdag, Filmmuziek Eerste uitzending: Radio 4, Samenstelling: Walter Slosse. Is Dit Nog Wel Jazz? Dinsdag, , wekelijks Eerste uitzending: Radio 4, Samenstelling: Vera Vingerhoeds. Jazz op vier Vrijdag, , wekelijks Moderne én traditionele jazz en geïmproviseerde muziek Eerste uitzending: Radio 4, Samenstelling: Vera Vingerhoeds. L Heure leue Dinsdag op Woensdagnacht, , wekelijks Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 1, Samenstelling: Aad van Nieuwkerk. Luna Express Woensdag, , wekelijks Muziek en poëzie Eerste uitzending: Radio 4, Samenstelling: Wouter Pleijsier.

15 Club 3voor12 (t/m Club Lek) Woensdag, Muziekprogramma, Live vanuit Studio Desmet Eerste uitzending: Radio 3FM, Presentatie: Jaap oots. De Avonden Maandag t/m Vrijdag, Culturele late show Eerste uitzending: Radio 747 AM, Eindredactie: Wim Noordhoek en Wim rands. De Gezamenlijke Zenders Peazens & Moddergat Maandag t/m Vrijdag, , M.i.v Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 4, Herhaling op Radio 747AM van 0.00 tot op werkdagen, Samenstelling: Wim loemendaal. Madiwodo VPRO Maandag t/m Vrijdag, Themaweken Eerste uitzending: Radio 747AM, ook dagelijks via de wereldomroep Eindredactie: Ton van der Graaf. Music-Hall Dinsdag, , wekelijks Muzikaal radiotheater onderdeel van De Avonden Eerste uitzending: Radio747 AM, Samenstelling: Wim Noordhoek en Wim rands. NL uitenland Dinsdag en Vrijdag, , wekelijks Eerste uitzending: Onderdeel van De Ochtenden Radio 1, Eindredactie: Fieneke Diamand. 7.4 De Ochtenden Dinsdag en Vrijdag, Eerste uitzending: Radio 1, Eindredactie: Kees Schaepman Met de volgende onderdelen: -Argos -Het Interview -Het Marathoninterview -NL uitenland -Noorderlicht -De Reportage De Wandelende Tak Maandag, , wekelijks Etnische muziek Eerste uitzending: Radio 4, Ook dagelijks via de Wereldomroep, Samenstelling: Walter Slosse. De 747 Documentaire Maandag, ,wekelijks Radiodocumentaires Eerste uitzending: Radio 747AM, herhaling op Radio 1 maandagnacht van tot 00.45, Samenstelling: Michal Citroen. Grensverkeer Dinsdag op Woensdagnacht, Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 1, Samenstelling: wisselend, Eindredactie: Aad van Nieuwkerk. Het Marathoninterview Vrijdag, zomer en kerstprogrammering Radio 1. Night Train Maandag t/m Vrijdag, , dagelijks Muziekprogramma Eerste uitzending: Laatste uitzending: Radio 747AM, Samenstelling: Jan Donkers ( Gonzo s Last Stand, Dinsdag), Roel entz van den erg ( Heartlands, Woensdag), erry Kamer (d/wars, Donderdag), Oscar Smit (VPRO Muziekarchief Vrijdag) en anderen. Noorderlicht Dinsdag, , wekelijks Wetenschapsprogramma onderdeel van De Ochtenden Eerste uitzending: Radio 1, Eindredactie: Rob van Hattum. Oren Wassen Zondag, , wekelijks Kinderprogramma Eerste uitzending: Radio 4, Eindredactie: Annette den Heijer. O.V.T. (Onvoltooid Verleden Tijd) Zondag, , wekelijks Historisch programma Eerste uitzending: Radio 1, (met om 11.15: de Spoor Terug documentaire, eerste uitzending: oktober 1987) Eindredactie: Paul van der Gaag. Radio ergeijk Maandag t/m Vrijdag, Radiosoap Eerste uitzending Radio 747AM, herhalingen dagelijks , op

16 AM, en van op Radio 1, Samenstelling: Pieter ouwman en George van Houts. Senza Parole Woensdag, , wekelijks Cross-over muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 4, op dinsdagochtend van tot herhaald op Radio 1, Samenstelling: Annette den Heijer. Urubicha Donderdag, , wekelijks Documentaire/muziek Eerste uitzending: Radio 4, Eindredactie: Walter Slosse. Wereldnet Maandag t/m Vrijdag, , Ook dagelijks via de Wereldomroep co-productie VPRO & Wereldomroep en tot Human & TELEAC Eerste uitzending: Radio 747 AM, Eindredactie: Ronald van den oogaard. 3VOOR12d Dinsdag, Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 3FM, Samenstelling en presentatie: Chris Herrebrugh. 3VOOR12XL Donderdag, Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 3FM, Samenstelling en presentatie: Kees de Koning, Andrew Makkinga en Malvin Wix. 3voor12PM (tot Elementaal) Zaterdag, , wekelijks Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 3FM, Samenstelling: Job de Wit 3VOOR12FM (t/m Het Lek) Maandag , Woensdag en Vrijdag Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 3FM, Samenstelling en presentatie: Luc Janssen en Job de Wit. Argos Audio Archeologie Avondconcert Café Sonore Club 3voor12 De Avonden De Gezamenlijke Zenders Peazens & Moddergat de Ochtenden

17 de wandelende tak de 747-documentaire grensverkeer het marathon interview het witte doek is dit nog jazz? jazz op vier l heure bleue luna express madiwode-vpro music hall nl buitenland night train noorderlicht oren wassen o.v.t. (Onvoltooid verleden tijd) radio bergeijk senza parole urubicha wereldnet 8.4 3voor12fm 3voor12db 3voor12xl 3voor12bdm

18 8.5 rief nummer 3. * ingezonden reactie

19 rief nummer 4. * ingezonden reactie 9.4

20 9.5 U kunt hier meer uitleg geven over de delen die u aangekruist of onderstreept hebt. * ReactieFormulier Onderwerp: Datum: Geachte VPRO, Handtekening:

21 10.0 Radio Nieuwe programma s U kunt hier een kruisje plaatsen voor de onderdelen waarop u wilt reageren. U kunt later uw keuze toelichten in het reactieformulier (*) 3VOOR12FM 3VOOR12d 3VOOR12XL 10.1 Radio Voortgezette programma s Argos Avondconcert De Avonden NL uitenland Grensverkeer L Heure leue Is Dit Nog Wel Jazz? VPRO Jazz op vier Luna Express Madiwodo Het Marathoninterview VPRO s Music Hall Oren Wassen O.V.T. De Gezamenlijke Zenders Peazens & Moddergat Senza Parole Café Sonore Urubicha De Wandelende Tak Wereldnet Het Witte Doek 10.3 Radio Voortgezette programma s onder een andere naam Club Lek werd Club 3VOOR12 Elementaal werd 3VOOR12PM Radio eëindigde programma s Night Train Het Lek

22 Televisie VPRO-zondag in ere hersteld Onderstreep in deze tekst de delen waarop u wilt reageren. U kunt dit later toelichten in het reactieformulier (*) Door Danielle Lunenborg, hoofdredacteur TV Ook in 2003 streefde de VPRO ernaar programma s uit te zenden die ertoe doen. Dat vergt een voortdurend kritisch volgen en bijstellen, én lef, overtuiging, vertrouwen en geduld. Het jaar was programmatisch in te delen in twee perioden: de periode januari tot en met augustus en de periode van september tot en met december. Deze splitsing heeft te maken met de drastische wijziging van het genreschema van Nederland 3 per september In de eerste helft van het jaar zond de VPRO nog op verschillende dagen uit: op dinsdagavond laat het kunst- en cultuurprogramma R.A.M, op vrijdagavond het gevarieerde blok VPRO Vanavond en op zondagavond Tegenlicht. Daarnaast was de VPRO verspreid door de week te zien met onder andere Dokwerk, Uur Van De Wolf, Andere Tijden, Drama en Aankoop. Nieuwe programmering Herkenbaarheid In de netredactie is in goed overleg besloten om met ingang van september 2003 ruimte te geven aan twee doordeweekse horizontale, dagelijkse balken: één om 19 uur (Papaul) en één om uur na Nova (VARA Laat en Raymann is Laat), twee onderhoudende programma s, die Nederland 3 herkenbaarder kunnen maken. De plaatsing van deze programma s had een domino-effect op veel andere programma s, waaronder die van de VPRO die zich heeft teruggetrokken van een aantal plekken door de week. Vanaf september is het merendeel van de VPRO-programma s te zien geweest op de zondagavond. eginnend met R.A.M, om 19 uur. In verband met dit vroege tijdstip is besloten de zondagmiddagen om uur (voorheen De Plantage, Propaganda en Kunst moet Zwemmen) niet langer met kunst en cultuur te vullen. Daarvoor in de plaats was vanaf oktober het programma Wachten Op Holland Sport en Holland Sport te zien, bedacht en gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk en Wilfried de Jong. In verband met de coördinatieregels in Hilversum wordt er in het eerste half uur, als Studio Sport nog uitzendt op Nederland, 2, niet over sport, maar over aanverwante zaken gesproken met sporters. Het op vrijdagavond gestarte blok VPRO Vanavond is niet gecontinueerd. Dit blok programma s werd op onderdelen gewaardeerd (onder andere Levy & Sadeghi, 100% Ab, Sportpaleis de Jong en Oude Koeien), maar het totaal werd helaas niet meer dan de som der delen. Voor veel kijkers was het programma niet herkenbaar en vindbaar genoeg. Een aantal voor VPRO Vanavond ontwikkelde programma s keerde op de zondagavond terug, in de vorm van zelfstandige programmareeksen, zoals Lieve Mensen van Maria Goos en t lijft toch... van Maurice Dekkers. De zondagavond is van oudsher een goede omgeving voor de VPRO-programma s. Het tweede seizoen van R.A.M en Tegenlicht zorgde voor herkenbaarheid en continuïteit. R.A.M ontwikkelde zich steeds meer tot een toonaangevend, gevarieerd programma op het gebied van kunst en cultuur, met ruimte voor lange gesprekken, actuele reportages en korte documentaires. Tegenlicht mocht in het eerste seizoen reeds een eervolle vermelding van de Nipkowjury ontvangen. Stimulerend en hoopgevend voor een programma dat elke week opnieuw op een originele, diepgravende manier urgente onderwerpen uit binnen- en buitenland voor het voetlicht brengt. Nieuw op de zondagavond was Het Geluk van Nederland, een programma waarin een bonte stoet van programmamakers, ieder met hun eigen stijl en toon, elke week een vraag stelt aan zichzelf en de kijker. Een vraag die meestal de niet aflatende zoektocht

23 naar (persoonlijk) geluk als basis heeft. Laat op de avond was er ruimte voor reeksen korte documentaires en de zondagavond werd traditiegetrouw afgesloten met De Dode Dichters Almanak Drama Eigen documentaires Aankoop Op het gebied van drama zond de VPRO een reeks nieuwe single plays uit onder de titel De Nieuwe Lola s. Een serie waarin schrijvers en regisseurs debuteerden, maar ook meer ervaren dramamakers hun vertelling konden visualiseren. Daarnaast waren er in 2003 twee korte dramaseries te zien: Oude Koeien, met Adèle loemendaal en Ellen Vogel als excentrieke, actieve bejaarden, en Lieve Mensen van Maria Goos, over het wel en wee van twee voormalige zwervers. Een andere dramaproductie was Klem in de Draaideur, over het politieke conflict tussen Winnie Sorgdrager en Arthur Docters van Leeuwen. Jiskefet was opnieuw succesvol met twee nieuwe series, één in de zomermaanden en één in het najaar. In Dokwerk en het Uur Van De Wolf werd een aantal bijzondere documentaires uitgezonden. In de eerste helft van het jaar ook aankopen uit het buitenland, vanaf september alleen eigen producties zoals: De Verdwenen Personages van Han entz van den erg, een tweeluik van Hans Keller en Roel entz van den erg over acteur/regisseur/toneelleider Han entz van den erg, aan wiens markante carrière door de Actie- Tomaat in 1969 een even onverhoeds als onverdiend einde kwam. Verder waren er Het Tweede Gezicht, een film over Menno ter raak van Krijn ter raak en Hans Fels, en De Laatste Eer van Maarten Schmidt en Thomas Doebele, over de honderdduizenden vermiste soldaten die tijdens de twee wereldoorlogen van de afgelopen eeuw achterbleven op de Franse slagvelden. In 2003 vertoonde de VPRO op een aantal vaste wekelijkse plekken haar aankopen, met speelfilms op de vrijdagavond in Cinema 3, ritse comedy op de woensdagavond en sociaal politieke documentaires in VPRO s Import. In Cinema 3 waren onder meer te zien Hundstage van Ulrich Seidl, Holy Smoke van Jane Campion, en Together van Lukas Moodysson. Hoogtepunten in VPRO s Import waren de vierdelige serie Interesting Times over hedendaags China en de tweedelige serie Maggie van producent rian Lapping, een portret van de Iron Lady. ijzondere comedyseries waren de C-serie Human Remains en elieve Nothing. Het aantal nieuwe aangekochte dramaseries was in 2003 vrij beperkt. Fields of Gold was een vierdelige thriller van de C over genetische manipulatie, geld en macht. De ritse Channel 4 serie White Teeth, gebaseerd op de roman van Zadie Smith, volgde twee gezinnen in multicultureel Londen. En in de Deense driedelige thriller Worth Fighting For krijgt een krant bezoek van een Iraanse schrijfster over wie een fatwah is uitgesproken. Daarnaast was er in de zomer en rond de feestdagen dit jaar aandacht voor met name bijzondere documentaires. Married in America van regisseur Michael Apted toonde - in de traditie van zijn serie 7Up - negen koppels die op het punt staan te trouwen. Over twee jaar zal Apted bij hen terugkeren om te zien wat er van hun verwachtingen is uitgekomen. In de HO-documentaire Monica in lack and White van Fenton ailey en Randy arbato vertelt Monica Lewinsky aan een theaterpubliek over haar affaire met ill Clinton. Murder on a Sunday Morning van Jean-Xavier Lestrade was een documentaire over de rechtszaak tegen een zwarte Amerikaanse tiener, die vals beschuldigd wordt van moord op een bejaarde blanke vrouw. Ook zond de VPRO de winnaar van de VPRO Joris Ivens Award 2002 uit: Stevie. Een persoonlijk portret van regisseur Steve James over Stevie Fielding, een probleemjongen die hij ooit begeleidde als vrijwilliger en na een aantal jaren weer opzoekt. De winnaar van het IDFA 2003 werd dit jaar

24 11.5 eveneens uitgezonden. In het weekend na de prijsuitreiking vertoonde Tegenlicht de film Checkpoint van Yoav Shamir, over wat er zoal voorvalt bij de controleposten op de Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook. En verder Omdat de vragen van de Nationale Wetenschapsquiz een week te vroeg werden gepubliceerd in de VPRO Gids, is in 2003 gekozen voor een alternatieve uitzending. De tiende Nationale Wetenschapsquiz werd gepresenteerd door Karen van Holst Pellekaan, die samen met diverse wetenschappers de antwoorden op de vragen toelichtte. Zomergasten werd vorig jaar gepresenteerd door Joost Zwagerman. De schrijver ontving vijf gasten: ritta öhler, Dries van Agt, Hafid ouazza, Henriëtte Maassen van den rink en Paul de Leeuw. De Koekoeksclub was een drama-/documentaireserie, waarin een groep acteurs een rol speelde in het werkelijke leven. Regisseur Michiel van Erp en de toneelgroep mugmetdegoudentand wilden hiermee op een nieuwe manier het medium televisie benaderen. In De Terugkeek kwamen Van Kooten & De ie eenmalig terug op tv, met een uitgebreide terugblik op hun carrière. Freek de Jonge gaf in De Stemming van de Week, in de aanloop naar zijn verkiezingsconference De Stemming, wekelijks zijn visie op de actualiteit televisie Organisatie Danielle Lunenborg Hans Gielen Anna van der Staak Cherry Duyns John de Zwart Doke Romeijn, Roel van roekhoven en Frank Wiering Joost de Wolf Jannie Langbroek Hoofdredacteur Hoofd Planning, Productie en Programmabureau Groepsredacteur Jeugd Voorzitter/eindredacteur R.A.M Voorzitter/eindredacteur VPRO Vanavond (januari t/m augustus) en Het Geluk van Nederland (september t/m december) Voorzitter/eindredacteur Tegenlicht (roulerend) Groepsredacteur Drama & Verstrooiing Hoofd Programma-aankoop

25 12.0 Televisie Uitgezonden programma s eigen producties volwassenen U kunt hier een kruisje plaatsen voor de onderdelen waarop u wilt reageren. U kunt later uw keuze toelichten in het reactieformulier (*) 12.4 ANDERE TIJDEN x 29 Een wekelijks geschiedenisprogramma van NPS en VPRO, met reportages van (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de twintigste eeuw. Presentatie: Hans Goedkoop. ONOO-O x 20 Zevendelige zoektocht naar de evolutionaire, sociale en psychologische aspecten van menselijk gedrag. Een programma van Hansje van Etten en Robert Wiering. UITENHOF (NEDERLAND 3) (NPS/VARA/VPRO) x 55 Live vanuit Studio Plantage te Amsterdam. Interviews en debatten. Presentatie: afwisselend Peter van Ingen, Rob Trip en Paul Witteman. Eindredactie: Rob de Lange. DE KOEKOEKSCLU x 25 Zevendelige actuele avonturenserie waarin hoogte- en dieptepunten uit het werkelijke leven van vijf personages centraal staan. De verhaallijnen en acteursdialogen werden geschreven door het team van Hertenkamp en TV7: Frank Houtappels en Joan Nederlof. DE NATIONALE WETENSCHAPSQUIZ DE 10e VARIANT x 106 Schrijfster/actrice Karen van Holst Pellekaan gaf, samen met wetenschappelijke oud kandidaten, demonstraties en uitleg bij de antwoorden op de vragen. De NWQ kwam tot stand in samenwerking met NWO en de Stichting Weten. Samenstelling: Rob van Hattem. DE NIEUWE LOLA S: DE ARM VAN JEZUS x 70 De Arm van Jezus vertelt het verhaal van twee mannen in twee tijden en hun komst naar Rotterdam. eiden zijn eigenlijk op doorreis, maar de stad houdt ze vast, als een moeras. Een film van André van der Hout, Adri Schrover en De Kift. DE NIEUWE LOLA S: DU x 50 Droogkomische roadmovie over een suïcidale Duitse sergeant en een voortvluchtig psychiatrische patiënt met schijnbaar onverenigbare belangen. Regie: Saskia Diesing. DE NIEUWE LOLA S: JULIE EN HERMAN x 50 Herman is geschiedenisleraar op een middelbare school. Hij kan zijn vijftienjarige leerling Julie niet uitstaan en laat geen gelegenheid voorbij gaan haar dat te laten merken. Regie & scenario: Kate rown. DE NIEUWE LOLA S: LANGS DE GROTE WEG x 45 In een café in de provincie verjagen stamgasten met drank de eenzaamheid van de nacht. Ze doden de tijd met herinneringen en verhalen over hun niet geleefde levens. Een film van David Lammers en t arre Land. DE NIEUWE LOLA S: HET LEVEN NA MW. DE NIJS x 50 Op een zonnige dag in mei sterft mevrouw de Nijs. Ze is al 76, en mensen sterven nou eenmaal. Dan worden ze in de grond gestopt of verbrand en verder niks. Althans, dat dacht mevrouw de Nijs vóór ze stierf. Regie: Patrick Minks. Scenario: Colleen Scheepers. DE NIEUWE LOLA S: DE VANGER x 50 Na het overlijden van haar vader erft een jonge vrouw zijn grote huis, onder voorwaarde dat ze het zal restaureren. Ze neemt een timmerman in de arm, voor wie ze sterke gevoelens ontwikkelt. Regie: Johan Timmers, Scenario: Manon Uphoff. DE NIEUWE LOLA S: x 45 Nico werkt bij een callcentre. De telefoontjes die hij daar pleegt, zijn nagenoeg zijn enige contacten. Regie & scenario: Marc van Uchelen. DE NIEUWE LOLA S: ZICHT OP RUPERT x 40 Lidwien is de moeder van Annet, een puber met een obsessie voor de dood. Rupert woont in het huis aan de overkant en trekt de aandacht van beide vrouwen, mede door de verwondingen aan zijn polsen. Regie & scenario: Iris Huizinga. DERTIG VERTELLINGEN OP DE ZONDAGMIDDAG x 80 De programma s van Wim Kayzer: Van de Schoonheid en de Troost, Een Voorlopig Testament en Nauwgezet en Wanhopig. Programma s waarin de netelige vragen van dit leven worden opgezocht, en die evenzeer bejubeld werden als omstreden waren.

26 12.5 DE STEMMING x 89 Op de avond voor de verkiezingen zendt de VPRO de verkiezingsconference De Stemming van Freek de Jonge uit. Samen met zijn publiek volgt De Jonge op een groot scherm het verkiezingsdebat, om daarna over te schakelen naar De Stemming. DE STEMMING VAN DE WEEK x 5 Freek de Jonge geeft in de aanloop naar zijn verkiezingsconference van 21 januari wekelijks zijn visie op de actualiteit. Gebaseerd op De Jonge s gelijknamige theatertournee. DE TERUGKEEK VAN VAN KOOTEN & DE IE x 85 Een lawine aan fragmenten: van Juinen tot Ter Weksel, van de begintijd van het Simplistisch verbond tot Keek op de Week. DE 100% A SHOW x 18 Komisch programma in tien delen, gebaseerd op de vraag: Hoe passen de Nederlanders zich eigenlijk aan? Op zoek naar de 100% A (Aangepaste urger). Met cabaretier Javier Guzman als Ab de Inburgerman ofwel I-man. Regie: Paul Ruven. DE 4E TELEVISIENACHT VAN DE POEZIE x 90 In De 4e Televisienacht van de Poëzie zijn alle gedichten van het afgelopen seizoen uit De Dode Dichters Almanak achtereen, onverkort en ononderbroken te zien. Samenstelling: Hans Keller. DODE DICHTERS ALMANAK x 3 Elke zondagavond een aflevering uit de Dode Dichters Almanak, poëzie van dichters uit alle windstreken, opgediept uit archieven in binnen- en buitenland en door henzelf gelezen. Redactie: Hans Keller. DOKWERK: ELFAST TAXI x 55 Documentaire van Alexander van der Meer over het slepende conflict tussen de katholieken en protestanten in Noord- Ierland en de gevolgen daarvan. DOKWERK: DE LAATSTE EER x 70 Een documentaire van Maarten Schmidt en Thomas Doebele over de honderdduizenden vermiste soldaten die tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog achterbleven op de velden van eer. DOKWERK: YO SOY ASI x 85 Ontroerend portret van de verlopen nachtclub La odega ohemia en haar inmiddels (hoog)bejaarde artiesten. Regie & scenario: Sonia Herman Dolz. GALA VAN DE NEDERLANDSE FILM x 50 Co-productie met VARA en NPS. Live verslag van de slotavond van het Nederlandse Film Festival met de uitreiking van de Gouden Kalveren. GROTE GESCHIEDENIS QUIZ (VPRO/NPS) x 90 Tweede editie van de Grote Geschiedenis Quiz, een wedstrijd in kennis over de geschiedenis waaraan 20 toppers op dit gebied het opnemen tegen 20 prominente deelnemers. HET LIJFT TOCH x 15 Tragikomische documentaireserie over familierelaties. Over botsende levensvisies tussen broers en zussen, over moeders die niet deugen en over vaders die de hele wereld redden, maar hun eigen kind vergeten. Regie: Maurice Dekkers. HET GELUK VAN NEDERLAND x 40 Op zoek naar geluk in Nederland (en omstreken) aan het begin van het derde millennium. Met bijdragen van Lernert Engelberts, Saskia Diesing, Michael Schaap en anderen. Het grote concert des levens x 84' Gerennomeerde Nederlandse artiesten, als Vader Abraham, Anneke Grönloh, Henk Wijngaard, Imca Marina en Normaal brachten tijdens het Lowlands festival een vier uur durende ode aan de koning van het vaderlandse levenslied, Johnny Hoes. HOLLAND SPORT x 30 Dan is het zover, het laatste fluitsignaal klinkt, de velden zijn leeg: Wachten op Holland Sport gaat naadloos over in Holland Sport. Wilfried de Jong en Matthijs van Nieuwkerk nemen de sport van het afgelopen weekend door. JISKEFET Compilatie x 25 Herhalingen van Jiskefet uit vorige seizoenen. JISKEFET x 35 Acht gevarieerde zomerprogramma s met Michiel Romeyn, Kees Prins en Herman Koch.

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 9 IV. Uitgeverij 16 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 21 VI.

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14 JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 7 IV. Uitgeverij 14 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 19 VI.

Nadere informatie

Inhoud. Verslag raad van toezicht 04. Voorwoord algemeen directeur 08

Inhoud. Verslag raad van toezicht 04. Voorwoord algemeen directeur 08 In 2011 spreekt de NCRV zich uit voor de invoering van het 3-3-2-model en een fusie van haar bedrijfsorganisatie met die van de KRO. Op 30 juni 2012 stemmen de ledenraad van de KRO en de verenigingsraad

Nadere informatie

NTR Jaarverslag 2011. Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

NTR Jaarverslag 2011. Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk NTR Jaarverslag Woord Vooraf De NTR heeft het eerste kalenderjaar achter de rug. Het was een zeer succesvol jaar. De NTR is op alle publieke netten, zenders en kanalen prominent aanwezig met bijzondere

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING 2010-2014

MEERJARENBEGROTING 2010-2014 MEERJARENBEGROTING 2010-2014 Colofon September 2009 Uitgave NPO Corporate website Publiekeomroep.nl Vormgeving Studio FC Klap Druk Colorspace, Wijk bij Duurstede Inhoud Pagina: Leeswijzer 6 1. Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08 Dat er grote veranderingen aankomen is duidelijk voelbaar, maar nog niet zichtbaar in 2011. De organisatie werkt soepel en de acties uit het jaarplan van 2011 realiseert de NCRV ruimschoots. De presentatie

Nadere informatie

pro vpro Lennart van der Meulen Algemeen directeur VPRO

pro vpro Lennart van der Meulen Algemeen directeur VPRO pro vpro Voor u ligt de seizoensbrochure 2013-2014 van de VPRO en Human. Daarin staan alle VPRO-programma s van a tot z gerangschikt en beschreven. Van Amor met een snor, waarin Stef Biemans op zoek gaat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 4 Inleiding... 6 AT5... 8. FunX... 11. Concertzender... 14. SALTO Public Access... 16

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 4 Inleiding... 6 AT5... 8. FunX... 11. Concertzender... 14. SALTO Public Access... 16 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 Inleiding... 6 Professioneel aanbod en public access-kanalen... 6 Het belang van public access... 7 Ontwikkelingen en programmering in 2011... 7 AT5... 8 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Terugblik 2009 Nederlandse Publieke Omroep

Terugblik 2009 Nederlandse Publieke Omroep 1. Waarom publieke omroep? Terugblik 2009 Nederlandse Publieke Omroep TERUGBLIK 2009 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Inhoud 1. Algemeen 2. Terugblik platforms 3. Digitale strategie en innovatie 4. Samenwerking

Nadere informatie

Lage Naarderweg 45-47 Postbus 28450 1202 LL Hilversum 035-671 57 15 www.tros.nl

Lage Naarderweg 45-47 Postbus 28450 1202 LL Hilversum 035-671 57 15 www.tros.nl Lage Naarderweg 45-47 Postbus 28450 1202 LL Hilversum 035-671 57 15 www.tros.nl INHOUD Voorwoord 5 Mission statement 6 Televisie 7 Radio 12 Nieuwe media 14 Sterren.nl 16 Financiën 17 Vereniging 30 Interne

Nadere informatie

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Jaarverslag 2012 Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Inhoud Voorwoord 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie 10 Verslag van

Nadere informatie

Jaarverslag RTV Utrecht

Jaarverslag RTV Utrecht J a a r v e r s l a g 0 Uit het hart Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht Beleidsbepalend Orgaan (PBO) Jaarverslag RTV Utrecht De Nieuwsredactie De programma s van RTV Utrecht Radio M Utrecht Bingo

Nadere informatie

VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het.

VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het. JAARVERSLAG 2011 VOORWOORD Het was alwéér niet saai bij RTV Noord- Holland. Er is de fundamentele verandering in het mediaconsumptiegedrag van ons publiek die tot voortdurende alertheid en aanpassing noodzaakt.

Nadere informatie

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Publieke omroep Amsterdam... 7 Divers en laagdrempelig... 7 Broedplaats: leren en experimenteren... 8 Leeswijzer... 9 Programma-aanbod... 11 Radio en TV: van

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord 04 Jaaroverzicht 08 Kijkcijfers 23 Luistercijfers

Inhoud Voorwoord 04 Jaaroverzicht 08 Kijkcijfers 23 Luistercijfers JAAR 2013 VERSLAG JAAR 2013 VERSLAG 1 2 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 04 Jaaroverzicht 08 Kijkcijfers 23 Luistercijfers 27 Nieuwe Media 29 Financieel Jaarverslag 31 Sociaal Jaarverslag 59 OR Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag RTV Utrecht 2010

Jaarverslag RTV Utrecht 2010 Jaarverslag RTV Utrecht 2010 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Bericht van het bestuur 5 3 PBO 6 4 Nieuwsredactie 12 5 De programma s van RTV Utrecht 17 6 Radio M Utrecht 25 7 UStad 28 8 Bingo

Nadere informatie

Aanbod publieke omroep 2012-2013

Aanbod publieke omroep 2012-2013 Aanbod publieke omroep 2012-2013 Televisie kijken begint op Nederland 1. De kijker vindt er een ruim aanbod van nieuws en actualiteit, drama en amusement. De zender informeert en ontspant en verbindt mensen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 EVANGELISCHE OMROEP

JAARVERSLAG 2011 EVANGELISCHE OMROEP JAARVERSLAG 2011 EVANGELISCHE OMROEP EO Jaarverslag 2011 INHOUD 1. Voorwoord 5 2. De missie 6 3. De publieke omroep 14 4. De leden 16 5. De bedrijfsvoering 18 6. Programmamatrix 24 3 7. Jaarrekening 27

Nadere informatie

DEEL I JAARVERSLAG... 5

DEEL I JAARVERSLAG... 5 INHOUD DEEL I JAARVERSLAG... 5 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1. ONTWIKKELINGEN BINNEN DE OMROEP... 9 a) Personeel... 9 b) Beloningsbeleid... 10 c) Leerwerkbedrijf... 10 d) Maatschappelijk verantwoord ondernemen...

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep advies voor een toekomstbestendige publieke omroep Inhoud Ten geleide 5 Durf te veranderen 13 1. De urgentie 25 2. Waarom de publieke omroep bestaat 37 3. Een inhoudelijk sterk en open bestel 53 1. Een

Nadere informatie

music! Krant Maestro Musica Religiosa presenteert: januari-februari-maart 2011 Met in dit nummer:

music! Krant Maestro Musica Religiosa presenteert: januari-februari-maart 2011 Met in dit nummer: Met in dit nummer: Hoe moet het verder met de Publieke Omroep in het algemeen en de levensbeschouwelijke 2.42-omroepen waar de IKON toe behoort in het bijzonder? Die vraag stellen we aan algemeen directeur

Nadere informatie

ALS VIP PERRY MET SKY NAAR KATY MYRADIO KLEURT ORANJE MET HET WK STATION DE NIEUWE GEZICHTEN VAN CLASSIC FM POWERVROUWEN IN CONCERT GROOT SUCCES

ALS VIP PERRY MET SKY NAAR KATY MYRADIO KLEURT ORANJE MET HET WK STATION DE NIEUWE GEZICHTEN VAN CLASSIC FM POWERVROUWEN IN CONCERT GROOT SUCCES apr-jun 14 16e jaargang nr. 2 www.skyradiogroup.nl MET SKY ALS VIP NAAR KATY PERRY MYRADIO KLEURT ORANJE MET HET WK STATION UITGELICHT: POWERVROUWEN IN CONCERT GROOT SUCCES DE NIEUWE GEZICHTEN VAN CLASSIC

Nadere informatie

co.media Programma s die er toe doen Beroepskijkers IIII Regionale samenwerking IIII Honderd nummers IIII Mediaconcentratie Lennart van der Meulen

co.media Programma s die er toe doen Beroepskijkers IIII Regionale samenwerking IIII Honderd nummers IIII Mediaconcentratie Lennart van der Meulen co.media Nummer 100 lllll Oktober 2003 lllll Lennart van der Meulen Programma s die er toe doen Beroepskijkers IIII Regionale samenwerking IIII Honderd nummers IIII Mediaconcentratie Colofon Inhoud Commissariaat

Nadere informatie

P!NK HOOR JE OP SKY RADIO

P!NK HOOR JE OP SKY RADIO Q1-Q2 2013 15e jaargang nr. 1 P!NK HOOR JE OP SKY RADIO www.skyradiogroup.nl DE PLATENKAST VAN Roy Teysse van Universal Music ONDERZOEK Het brein is de sleutel UITGELICHT Disneyland Paris en Sky Radio

Nadere informatie

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT In 2014 kwam de Raad van Toezicht zes keer in vergadering bijeen. Naast het reguliere toezicht besteedde de Raad bijzondere aandacht aan: Strategische verkenning

Nadere informatie

Publieke diensten op internet Cases

Publieke diensten op internet Cases Schoemakerstraat 97 Postbus 6030 2600 JA Delft www.tno.nl TNO-rapport bijlage STB-01-28 Publieke diensten op internet Cases T +31 (0)15 269 69 00 F +31 (0)15 269 54 60 stb@stb.tno.nl Datum 17 juli 2001

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie