persoonlijke gegevens 0.2 Het eerste interactieve jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "persoonlijke gegevens 0.2 Het eerste interactieve jaarverslag"

Transcriptie

1 0.2 Het eerste interactieve jaarverslag De VPRO ontvangt jaarlijks duizenden brieven en mails van kijkers, luisteraars, sitebezoekers en Gidslezers. rieven vol lof en kritiek, met enthousiaste reacties en onversneden scheldpartijen, brieven met vragen en verzoeken, waaruit bewondering dan wel afschuw spreekt. Speciaal voor u, lezer van het jaarverslag 2003, heeft de VPRO een selectie gemaakt uit de vele reacties, die het afgelopen jaar zijn binnengekomen. Het jaarverslag is bovendien zo opgezet, dat u er zelf weer op kunt reageren. Daarvoor zijn diverse reactieformulieren opgenomen. De ontwerpers hebben het jaarverslag in z n geheel benaderd als een kettingformulier, dat dus ook als zodanig gelezen dient te worden. Een paginanummering ontbreekt, maar voor de lezer wordt aan de linkerzijde de meterstand bijgehouden. Deze stand is ook opgenomen in de inhoudsopgave. Heeft u het jaarverslag naar behoefte voorzien van op- en aanmerkingen, dan kunt u het in zijn geheel weer terugsturen naar de VPRO. Wij zien uw commentaar graag tegemoet. Naam: VPRO Jaarverslag 2003 Geachte VPRO, persoonlijke gegevens Straat: Postcode Plaats: U kunt hier uw persoonlijke gegevens invullen. Alvast vriendelijk dank. 0.0

2 Inleiding De VPRO richt zijn aandacht op zijn programma s. En zo hoort het ook. Want een omroep is niets meer en niets minder dan z n programmering. Op tv, op de radio en natuurlijk via internet. En dan is er nog de VPRO op papier, onze onvolprezen Gids. Daar kan geen enkele publicatie of discussie over bezuiniging, marktaandelen, sponsoring of commerciële concurrentie wat aan afdoen. Het is niet eenvoudig je staande te houden in een tijd waarin stevig gestreden moet worden om de aandacht van de mediagebruiker. Er is concurrentie tussen de talrijke programma s en zenders, maar ook met al die andere prachtige culturele uitingen bij u om de hoek. En niet elke kijker of luisteraar is te porren voor het soort programma s waar de VPRO voor staat. Recht toe, recht aan ontspanning en vermaak, er is niets mis mee, maar daar ligt nu eenmaal niet onze kracht. Wij zoeken het in programma s die dieper graven, die ergens over gaan. Soms absurdistisch, soms gedegen, maar zelden gemiddeld. Dat is de rol die men van ons kent, die wij ook in 2003 hebben gespeeld en die we in de toekomst blijven waarmaken. Peter Schrurs, directeur VPRO

3 1.0 inhoudsopgave VPRO Jaarverslag Het eerste interactieve jaarverslag. 0.5 Inleiding: Peter Schurs, directeur VPRO. bestuur 1.5 Omroeppolitiek: Harde klappen en zware kritiek: Peter van Lieshout, voorzitter VPRO. Radio 3.0 Muziek, klassiek en journalistiek: Arend Jan Heerma van Voss, hoofdredacteur Radio, e.a. 6.5 Organisatie. 6.7 Uitgezonden programma s. 2.3 Algemene Ledenvergadering en estuur Nieuwe programma s. Voortgezette programma s. Voortgezette programma s onder een andere naam. eëindigde programma s. televisie 10.5 VPRO-zondag in ere hersteld: Danielle Lunenborg, hoofdredacteur TV Organisatie Uitgezonden programma s eigen producties volwassenen Uitgezonden programma s aankoop volwassenen Jeugd: Gerenommeerde makers en nieuw talent: Anna van der Staak, groepsredacteur Jeugd Uitgezonden programma s eigen producties Jeugd. Uitgezonden programma s aankoop Jeugd. Subsidies. Verkochte programma s. Meest bekeken programma s. Meest gewaardeerde programma s. digitaal 40.0 VPRO online blijft zich vernieuwen: Erwin lom, hoofd Digitaal Overzicht sites. GIDS 43.5 Op weg naar een echt publieksblad: Hans van Dalfsen, hoofdredacteur Gids Gidsexploitatie. communicatie 47.0 VPRO veelvuldig in de pers: Krista Verweij, persvoorlichter Van ackstage tot Thuispagina: ert Stekelenburg, adjunct-hoofd Communicatie Evenementen VPRO ackstage Programma-ondersteunende promotie. Verstrekte subsidies. Nieuwe producten Publieksservice. Verkoopcijfers en verkooptoppers Publieksservice. Rondleidingen Villa VPRO. Festivals en prijzen 56.5 Radio Televisie. leden- en abonneestand 57.5 Ledenwerving Digitaal. Gids. Communicatie. 1.4 personeel en organisatie 58.0 Personeelsverloop. financiën 60.5 De balans (na resultaatbestemming) De exploitatierekening over Colofon Organisatieschema. Toelichting op het organisatieschema. De grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat. De toelichting op de exploitatierekening over 2003.

4 bestuur Omroeppolitiek: Harde klappen en zware kritiek Onderstreep in deze tekst de onderdelen waarop u wilt reageren. U kunt dit later toelichten in het reactieformulier (*) Door Peter van Lieshout, voorzitter VPRO Het afgelopen jaar stond in het teken van een tweetal belangrijke omroeppolitieke kwesties. De komst van een nieuw kabinet in mei - gepaard gaand aan een ditmaal wel erg stevig uitpakkende bezuiniging - en de start van de visitatieprocedure. De bezuinigingsopdracht aan de Publieke Omroep - 40 miljoen euro in 2004 oplopend tot 80 in werd, en dat is ook bijna traditie, aangepakt met behulp van onderzoeksbureau McKinsey. Uitgangspunt van de operatie is het zoeken naar verbetering van effectiviteit en efficiency, zonder afbreuk te doen aan de continuïteit en de programmering van de Publieke Omroep. Inleveren eter samenwerken Spinneweb Nog in 2003, maar vele vergaderuren, nota s en notities verder, bereikt de Raad van estuur met de omroepen overeenstemming over een Masterplan. Daarin worden niet alleen de bezuinigingen gerealiseerd, maar vindt men ook nog enige financiële ruimte voor investeringen in nieuw beleid. Dat laatste neemt niet weg dat besloten is tot enkele zeer pijnlijke ingrepen op alle fronten. Met name bij de Radio, waar in totaal meer dan 6 miljoen euro moet worden ingeleverd. De grootste klappen vallen bij de zenders 747AM en Radio 4. De klassieke zender moet 3.1 miljoen euro bezuinigen en wordt omgevormd tot een station voor brede klassieke programmering met een beperkt, maar niet te heftig toefje experiment en wereldmuziek. De VPRO, grootste aanbieder van dat beetje extra, is niet meer welkom op de zender. Maar ook Radio 1 en 747AM worden geacht stevig in te leveren. Het streven is om programma s te ontzien, maar gezien de omvang van de bezuinigingen, is dat nauwelijks een realistisch uitgangspunt. Hoewel de bezuinigingen bij Televisie relatief gunstiger uitpakken, is ook daar sprake van een forse ingreep. Voor een deel wordt de oplossing uiteraard gezocht in efficiencyvergroting, maar dat één en ander ten koste zal gaan van de programmaproductie is onvermijdelijk. Al was het maar omdat besloten is tot een structureel herhalingsbeleid. De hele bezuinigingsoperatie is ook aanleiding om de werkwijze en de samenwerking in de Publieke Omroep tegen het licht te houden. De meest opvallende analyse betreft de te gebrekkige samenwerking op netniveau. Omroepen voelen zich onvoldoende veilig op hun net en nemen mede daardoor onvoldoende verantwoordelijkheid voor het totaal. Er wordt te weinig geïnvesteerd in een gezamenlijke ontwikkeling van een strategie en de verdeling van taken is onduidelijk. Met het instellen van een netdirectie bestaande uit professionals, voorzien van duidelijke - ook budgettaire - bevoegdheden, de introductie van netcharters (waarin afspraken worden gemaakt over onder andere het netprofiel, de rol van omroepen op het net, de te bedienen doelgroepen en het marktaandeel) en een verduidelijking van de rol van netmanagers, hoopt men deze problemen te lijf te gaan en de samenwerking te verbeteren. Ook op het terrein van internet luidt het devies beter samenwerken, krachten bundelen waar dat voor de hand ligt en specialiseren daar waar de betrokken omroep de kennis in huis heeft. Deze stappen zullen ook zeker gevolgen hebben voor de invloed van de omroepverenigingen in ons bestel. In netcharters zullen garanties moeten worden gegeven voor een stevige plek van de omroepen. Maar professionalisering impliceert ook een andere, meer afstandelijke positie van de verenigingen in het publieke bestel. Zonder meer een positief resultaat van de operatie, is de ontwikkeling van een kwaliteitskaart. Aspecten als maatschappelijke relevantie, kwaliteit, bereik van de

5 doelgroep, vernieuwing en marktaandeel zijn samengebracht in een raster - het zogenaamde Spinneweb. Dit maakt het mogelijk de programmatische prestaties van de Publieke Omroep op meer te beoordelen dan marktaandeel alleen. Dat aspect komt ook aan de orde in het zelfevaluatierapport dat de VPRO in 2003 heeft ingeleverd als onderdeel van de visitatieprocedure. Deze procedure is een nouveauté, geïntroduceerd met de Concessiewet in 2000 en bedoeld om de staatssecretaris in staat te stellen een gefundeerd oordeel te vellen over de aanvragen voor de verlenging van de erkenning, die de omroepen in 2004 moeten indienen. Een visitatiecommissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan heeft in 2003 een begin gemaakt met de beoordeling van de omroepen. De commissie rapporteert in Geldverkwistende bende Als de publieke visitatie, zoals die in het afgelopen jaar in de geschreven media heeft plaatsgevonden, maatgevend is voor het oordeel van de commissie, kan de Publieke Omroep de toekomst met weinig vertrouwen tegemoet zien. Zware kritiek is ons deel, niet puur gericht op de VPRO, maar toch. Er wordt een beeld geschetst van een sjoemelende, geldverkwistende bende, waarin het niet zo nauw genomen wordt met mediawettelijke regels. De kritiek is soms terecht, maar niet zelden overtrokken en weinig genuanceerd. Dat neemt niet weg dat de Publieke Omroep een vuiltje weg te werken heeft. Het imago van een verkwistende organisatie is al enigszins bijgesteld als gevolg van het McKinsey-rapport. Met de efficiency in Hilversum is niet zoveel mis, blijkt daaruit. De beste manier om het beeld van een sjoemelende organisatie te corrigeren, is openheid betrachten, verantwoording afleggen voor gevoerd beleid, doen wat de wet van ons vraagt en vooral mooie programma s maken. Aan de VPRO zal het niet liggen. 2.3 bestuur Algemene Ledenvergadering en estuur 2.4 Algemene Ledenvergadering estuur De Algemene Ledenvergadering heeft op 14 juni 2003 haar goedkeuring verleend aan de Rekening en Verantwoording 2002 en het Meerjarenbeleidsplan inclusief Meerjarenbegroting Wim de ie presenteerde na afloop van de Algemene Ledenvergadering live zijn dagelijkse website: bieslog.vpro.nl. Als opvolger van de in 2002 overleden Sybren Piersma, heeft de Algemene Ledenvergadering op 14 juni 2003 Peter van Lieshout tot voorzitter benoemd. Peter van Lieshout maakt al vanaf juni 1996 deel uit van het VPRO-bestuur. Overige benoemingen in het VPRO-bestuur: Maarten Reuchlin Willemien van Aalst Maarten van Poelgeest Penningmeester estuurslid Herbenoeming

6 2.5 Het Algemeen estuur is nauw betrokken bij de Visitatieprocedure en de in dat kader geformuleerde Zelfevaluatie. Voortdurende discussie in het bestuur betreft de op gang zijnde ontwikkelingen binnen de Publieke Omroep, waarvan de door de staatssecretaris opgelegde bezuinigingen onderdeel vormen. Over deze aspecten wordt in dit jaarverslag afzonderlijk verslag gedaan. rief nummer 1. * ingezonden reactie

7 3.0 Radio Muziek, klassiek en journalistiek Onderstreep in deze tekst de delen waarop u wilt reageren. U kunt dit later toelichten in het reactieformulier (*) Door Arend Jan Heerma van Voss, hoofdredacteur Radio, e.a. Het jaar 2003 stond, het is niet anders, in het teken van prioriteitendiscussies en bezuinigingsoperaties. De noodzaak om een keuze te maken uit de (vele) ambities van VPRO-radio bestond al vóór de omroepbrede McKinsey-operatie. De jarenlang gehanteerde kaasschaaf schoot definitief tekort om de ook nu weer noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. Personeelskosten nemen bij de radio een relatief groot deel van het budget in beslag, en worden onvoldoende gedekt door de inkomsten. Er moesten dus eens te meer knopen doorgehakt worden. In uitvoerige prioriteitendiscussies van de verzamelde groeps- en eindredacteuren werd vastgesteld dat de VPRO: - op de nieuws- en actualiteitenzender Radio 1 een prominente rol wil blijven spelen, met de (dure) specialisaties buitenland, onderzoek/wetenschap en geschiedenis; - op Radio 3FM en 4 een even essentiële bijdrage wil leveren aan de breedte van het muzikale aanbod, maar daarvoor genoegen neemt met minder prominente zendtijd (met het digitale 3VOOR12 als sterke aanvulling); - de zender 747AM, ondanks zijn nadelen, noodzakelijk acht om bepaalde programma s aan het geheel van de publieke radio toe te voegen. 747AM wordt niet gezien als een eenduidige zender, maar als een frequentie waarop verschillende profielen naast elkaar bestaan: lifestyle (vooral s ochtends), cultuur ( s avonds) en religie/levensbeschouwing (vooral in het weekend). In de bezuinigingsronde van de Publieke Omroep, die medio 2003 losbarstte, was de kwantitatieve benadering overheersend. Het aantal luisteraars bepaalde het succes. Naast 747AM, door menigeen al ongeveer opgeheven, kwam dus ook Radio 4 snel naar voren als ernstig probleemgeval. Pogingen van de VPRO om de aandacht ook op Radio 2 en 3FM te richten, kregen geen steun. De vraag waarin deze zenders zich wezenlijk onderscheiden - ook op langere termijn - van het commerciële domein, kwam zo niet aan de orde. Om de bezuinigingsdoelstelling intern te realiseren, diende het aantal programma s op 747AM verminderd te worden. Aan deze zender wordt een relatief groot deel van het radiobudget besteed. Nadat eerder de specialistische muziekbalk Night Train (van 24 tot 1 uur) moest vervallen, werd in september besloten dat Madiwodo (elke werkdag van 11 tot 12 uur) aan het eind van het jaar zou worden beëindigd. Het programma werd, alles afwegend, het minst onmisbaar genoemd. Wereldnet en De Avonden konden daardoor worden gehandhaafd, evenals de wekelijkse 747-documentaire. Voor bijna alle programmamakers van Madiwodo werd, rond de jaarwisseling, een plaats binnen andere redacties gevonden: soms als toevoeging, soms ter vervanging van een tijdelijk medewerker. 3.4 In het najaar kwam de VPRO-bijdrage aan Radio 4 onverhoeds onder nog grotere druk te staan. De omvangrijke bezuinigingsopdracht voor deze zender leidde tot een plan, waarin nauwelijks meer plaats was voor de muzikale marges en waarin afgerekend werd met programma s met een individuele signatuur. Mainstream-klassiek, verdeeld over grote, herkenbare blokken: dat was de richting die door een werkgroep (waarin de VPRO niet vertegenwoordigd was) werd gekozen. En dat voor aanzienlijk minder geld. De VPRO kon, daar kwam het op neer, beter van de zender verdwijnen. Omdat deze keuze niet alleen voor de eigen programma s, maar ook voor de zender als geheel als duidelijke verarming werd gezien, werd de publieke discussie geopend

8 3.5 en aangemoedigd. Dit leidde niet tot een ander profiel voor Radio 4, maar wel tot een mogelijke (beperkte) samenwerking met de NPS in het late night -blok en tot vergevorderde plannen om een deel van het VPRO-aanbod op Radio 4 over te hevelen naar de culturele avond op 747AM. Niet de ideale golflengte voor muziekprogramma s, in de toekomst wel een passender omgeving. In de maand april van 2004 zal één en ander zijn definitieve vorm krijgen. Ten slotte kwam er, na bijna drie jaar, ook een eind aan het dagelijkse kwartier van het buitengewone feuilleton Radio ergeijk op 747AM. Dit had nu eens niets met bezuiniging of externe druk te maken, maar was een besluit van de makers. ovendien wordt het station in 2004 voortgezet, in een wekelijks half uur op Radio 1, zaterdag van tot 14 uur. Radio 1 Het onderzoeksprogramma Argos in De Ochtenden bestreek weer een breed scala aan onderwerpen en maakte nieuws met verschillende uitzendingen en onthullingen: van de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlogen in Irak en Afghanistan, wapenexporten en wapenindustrie tot de etuwelijn, doden in de gevangenis, SE, vogelpest, de pil van Organon en een verdonkeremaand ongeluk in de voormalige kweekreactor Kalkar. De naamsbekendheid van Argos als één van de exponenten van de Nederlandse onderzoeksjournalistiek nam in 2003 verder toe. Daarnaast werden in De Ochtenden succesvolle Marathoninterviews geprolongeerd, onder andere met Ayaan Hirsi Ali en Mient Jan Faber. De redactie van Noorderlicht organiseerde bovendien op 20 mei een themadag over waterstof als brandstof van de toekomst, die vanaf het Energiecentrum Petten werd uitgezonden. Noorderlicht was ook verantwoordelijk voor een opzienbarende uitzending over de schrikbarende gelijkenis tussen embryo s en kankergezwellen. In het buitenlandprogramma van De Ochtenden werd in de maanden november en december in een serie op radio en internet zes weken lang verslag gedaan vanuit China. Naast veel aandacht voor actuele ontwikkelingen in Irak en de VS, werd ook consequent bericht over de grondige verbouwing van het Europese Huis. Het historische radioprogramma OVT was vanaf oktober 2003 eenmaal per maand te zien, en wel in Studio Desmet te Amsterdam. Sindsdien kan het programma elke laatste zondag van de maand door luisteraars worden bijgewoond. ij deze publieksuitzendingen wordt samengewerkt met Het Parool. Elke donderdag voor de uitzending wordt in die krant uitvoerig aandacht besteed aan het thema dat in het eerste OVT-uur centraal staat. Dat waren achtereenvolgens geweld, liefde en emigratie. Maar 2003 was voor OVT ook in een ander opzicht bijzonder. De oorlog in Irak zorgde ervoor dat het programma enige weken deel uitmaakte van de doorlopende nieuwsuitzending op Radio 1. OVT bleek uitstekend binnen de formule te passen. Sterker nog, het programma had een duidelijke aanvullende functie, door niet alleen de historische achtergronden van het conflict te belichten, maar bijvoorbeeld ook van het regime van Saddam, van de verschillende Koerdische groeperingen en van alle archeologische rijkdom die tijdens deze oorlog verloren dreigde te gaan. In Het Spoor Terug zijn weer prachtige documentaires uitgezonden. Enkele hoogtepunten waren De Man in de Kofferbak, een tweeluik van Yvonne Scholten over de ontvoering en de dood van Aldo Moro, en Russische Herfst, een reconstructie van het leven van Wim de Wit, de eerste Nederlander die in de strafkampen van Stalin verdween. Tot slot mag de zomerprogrammering niet vergeten worden. Onder de titel The West is

9 the est werd negen weken lang aan de hand van negen steden de historische ontwikkeling van onze westerse beschaving in kaart gebracht. In de zomer van 2003 werd afscheid genomen van de columnisten Cees Sorgdrager en Igor Cornelissen. Hun plaats is ingenomen door twee voormalige correspondenten, Peter russe en Johan van Minnen. Radio 3FM Op Radio 3FM stond 2003 weer eens in het teken van vernieuwing. Op 1 januari trad een nieuwe zendercoördinator aan: Florent Luyckx, afkomstig van platenmaatschappij Zomba. Zijn opdracht: meer jongeren en allochtonen naar de zender te trekken, zonder de luisteraars in de leeftijd van 25 tot 35 te verliezen. En: in een tijd van barre bezuinigingen de STER-inkomsten op peil houden. De Zenderredactie van 3FM nam daartoe een ambitieus plan aan, dat in september zijn beslag moest krijgen. In de muziek gingen arrenbie, hiphop, dance en alternative een grotere rol spelen. De tone of voice moest jonger en positiever. Henk Westbroek maakte tussen 12 en 14 uur gedwongen plaats voor Claudia de reij en Isabelle rinkman tussen 18 en 20 uur voor Giel eelen. Er kwam een nieuwe slogan met een knipoog: 3FM, Serious Radio. Het kuikenlogo sneuvelde tijdens de vogelpest. En ook de VPRO ontsnapte niet aan de vernieuwingsdrang VOOR12 Op 15 mei bestond VPRO s popmagazine op internet 3VOOR12 vijf jaar. De site heeft in die tijd een naam opgebouwd als dé webstek voor alternatieve popmuziek in Nederland, met tienduizenden unieke bezoekers per week. Een mooi moment om te laten zien dat ook de radioprogramma s op 3FM deel uitmaakten van dat platform en - met de webradioprogramma s - één geheel vormden. En een mooie gelegenheid ook om de merknaam 3VOOR12 nog verder te versterken op de nationale popzender. Zo werd op die datum Het Lek omgedoopt in 3VOOR12FM, Club Lek in Club 3VOOR12 en Elementaal in 3VOOR12PM. ij de vernieuwing van de programmering op 1 september bleven Club 3VOOR12 en 3VOOR12PM onaangetast, maar moest het brede 3VOOR12FM plaats inruimen voor twee specialistische programma s. Op dinsdag bleef 3VOOR12FM tussen middernacht en 1 uur, maar tussen 22 uur en middernacht werd 3VOOR12d uitgezonden. Met daarin moderne metal en punk op z n hardst, gepresenteerd door Chris Herrebrugh. Op donderdag tussen 22 uur en middernacht werd plaatsgemaakt voor het urbanprogramma 3VOOR12XL (hiphop, nu soul, arrenbie, ragga, dancehall), gepresenteerd door Kees de Koning, Andrew Makkinga en Malvin (DJ Mr.) Wix. En op vrijdag moest 3VOOR12FM het uur tussen 22 en 23 uur afstaan aan de KRO. Dit alles maakte dat de ruimte voor interviews en reportages in 3VOOR12FM zodanig werd beperkt, dat de redactie besloot daarvoor het eerste uur op maandag te herinrichten. Daarmee kwam De Moordlijst, die de afgelopen jaren toch al aan naam en invloed had ingeboet, te vervallen. De lijst werd dankbaar overgenomen door Kink FM. VPRO s popmagazine op internet 3VOOR12 (http://3voor12.vpro.nl) is een coproductie tussen VPRO s 3FM-redactie en VPRO Digitaal. Op internet was 2003 hét jaar van 3VOOR12. Zo steeg het aantal abonnees van de drie maal per week verschijnende nieuwsbrief van naar De piek werd gehaald tijdens Pinkpop, toen de rechtstreekse verslaggeving van het popfestival in tekst, beeld en geluid maar liefst keer werd bekeken. Het concertarchief van 3VOOR12 bevatte eind 2003 zo n 1800 opnamen van liveoptredens. De afdeling dj-sets herbergde meer dan 500 registraties, die ieder moment

10 4.5 van de dag beluisterd kunnen worden. En dan waren er natuurlijk ook de radioprogramma s die on demand te beluisteren zijn. Naast de al bestaande programma s kwamen er programma s met cybergothic en roots. 3VOOR12 besteedt traditiegetrouw veel aandacht aan grote, maar ook kleinere popfestivals. Opnamen van het metalfestijn Roadrage en het ritse popevenement London Calling behoorden tot de populairste van 3VOOR12. Ook de verslaggeving van het cross culture-festival Motel Mozaïque mocht zich in een groeiende belangstelling verheugen. Hetzelfde gold voor dance-evenementen als Dance Valley, 05 Days Off, Awakenings en Lovefields. De festivalsites werden tezamen keer bezocht. 747AM Het programma Madiwodo liep in 2003 ten einde. In de laatste week werden korte fragmenten uitgezonden: een selectie uit de 52 thema s die de redactie dat jaar had bedacht en uitgewerkt. Zo werd er teruggeblikt op de serie Het onverzadigbaar Amerikaans imperium, waarin interviews met vooraanstaande Amerikanen over de werkelijke drijfveren van s werelds enige supermacht. Of op de serie de Heilige Vader, over de oude onverstaanbare man, die leider is van één miljard gelovigen. Maar ook op de serie De straf van God, over virussen en bacteriën en een mogelijke pandemie. Voor de makers werd in deze laatste week pijnlijk duidelijk dat er geen kruid is opgewassen tegen bezuinigingen bij de Publieke Omroep en de onvermijdelijke beslissingen die daarop volgen. De keuze viel op Madiwodo als het minst onmisbare voor de VPRO-radio. Het verzet van de redactie, gesteund door mails en brieven van honderden luisteraars, bracht daar geen verandering in. Hoewel het programma Wereldnet vooral gaat over lokaal nieuws en persoonlijke ervaringen van de circa 175 medewerkers, gaat het met enige regelmaat ook om wereldnieuws. Zo sprak onze medewerkster in Hong Kong al in januari ruim twee maanden voor de Sars-hype - over een mysterieuze, mogelijk dodelijke longziekte waar de overheid niets over kwijt wilde. Verder deed Klaas de Jonge in Rwanda actief mee aan de volkstribunalen tegen de genocideplegers en werd onze medewerkster Sandra Roelofs, al vanaf 1999 bij het programma, presidentsvrouw in Georgië. Het vorig jaar werd ook begonnen met incidentele thematische uitzendingen. Rond het wereldkampioenschap cricket was er een programma over Engeland en een aantal voormalige koloniën, op Koninginnedag ging de uitzending over vorstendommen en na weer nieuwe aangekondigde bezuinigingen spraken we een aantal ontwikkelingswerkers op dit gebied. Helaas beëindigde Human en Teleac op 1 september 2003 om bezuinigingredenen hun aandeel in Wereldnet. De Wereldomroep continueerde zijn rol als samenwerkingspartner. Elke maandag om 16 uur op de documentairebalk van 747AM (en op het herhalingsuur na middernacht op Radio 1) werd een onderscheidend documentair programma uitgezonden: de 747-documentaire. Een combinatie van een gedegen journalistieke aanpak, dramaturgische opbouw met een essayistisch karakter én een persoonlijk statement van de maker. En dit alles radiofonisch vormgegeven: als een muziekcompositie. Een hoogtepunt was het oral history project van Marnix Koolhaas De mannen van 63, over de Elfstedentocht van 1963, ook wel de Tochtigste Tocht der Tochten genoemd. Dit programma werd geselecteerd als de Nederlandse inzending voor de jaarlijks uitgereikte Prix d Europe in de categorie Radiodocumentaire.

11 Marten Minkema probeerde samen met lawaaidokter Joost elinfante door het maken van antilawaai een oplossing te vinden voor de geluidsuitwassen in ons land en Klaas Vos reisde naar Korea met Sjaak Vlaming, op zoek naar het oorlogsverleden van diens vader. To Get Rich is Glorious was de titel van de documentaire van Chris ajema en Martijn de Waal, waarin deze slogan van de Chinese Communistische Partij onder de loep werd genomen. De uitzending was een onderdeel van een multimediaproject van De Ochtenden, 747AM en Digitaal. De culturele late show De Avonden bracht binnen- en buitenlandse literatuur, film en beeldende kunst. Daarnaast werd aandacht besteed aan avant-garde pop, muziekcultuur, geluidskunst, muziekarcheologie en tijdsverschijnselen. Aan het woord kwam een keur aan schrijvers, dichters en non-fictieauteurs. Recente literatuur, films, tentoonstellingen en cd s werden besproken in De Droomhandel (vrijdag). Nieuwe verhalen en gedichten waren te horen in het wekelijks literair variété van Music-Hall (dinsdag). Eenmaal per maand werd Music-Hall verzorgd door literaire tijdschriften als Passionate, Rottend Staal en Parmentier. Wekelijks kwam een beeldend kunstenaar aan het woord in de Atelierbezoeken (vrijdag) en nieuwe liefhebbersmuziek - van singer/songwriters tot avantgarde Pop - werd behandeld in specials op woensdag en donderdag. Speciale gebeurtenissen tijdens De Avonden waren onder andere de hertaling van de Matthäus Passion door Jan Rot, die doorloopt tot Pasen 2004, unieke opnamen uit het PHOHI archief (Philips Holland Indië, vooral ) in samenwerking met eeld & Geluid, de duovoordracht van twee lange gedichten van Arjen Duinker door Kees t Hart en de dichter zelf. Uitgeverij Meulenhoff bracht ze uit als nieuwjaarsgeschenk. Andere opmerkelijke projecten waren de unieke Jan Arends-opnamen van Rob Hakhoff, uitgezonden bij het verschijnen van de Jan Arends-biografie van Nico Keuning, en het vierluik Monologen uit het bijna toen, een gesproken boek van Heere Heeresma. Verder was er het Amstelfestival, drie edities nieuwe muziek in Studio Desmet, en de lancering van de oekensite, een nieuw themakanaal op het VPROportal, dat een unieke kans biedt onze literaire audioarchieven te ontsluiten. Radio 4 Enkele hoogtepunten uit de Radio 4-programmering in Januari 12 Februari 26 Maart Jazz op vier special: uitreiking van de VPRO/oy Edgar Prijs aan Tony Overwater, rechtstreeks vanuit het IM Huis in Amsterdam, gepresenteerd door Vera Vingerhoeds. Als onderdeel van Het Avondconcert: start van de tweedelige serie eethoven en rautigam, met chronologisch alle pianosonates van eethoven, vertolkt en toegelicht door Ronald rautigam, en gepresenteerd door Roeland Hazendonk. Café Sonore: Phons akx Zwanenzang op de Westerschelde. Dit programma van Armeno Alberts won later in 2003 de Franse Prix Phonurgia.

12 April 22 Mei t/m 26 Juni 2 Juni 12 Juni 2 Juli vanaf 7 September 17 September 4, 11, 18 & 25 December Jazz op vier special: rechtstreekse uitzending vanaf het SJU Jazz Festival, met compositie-opdracht aan rietblazer David Kweksilber. Urubicha: zesdelige serie La Lugubre Gondola over de muzikale tradities van Venetië, ter plaatse opgezocht en in (klank)beeld gebracht door Walter Slosse en Willem ruls. De Wandelende Tak: live-optreden in Studio Desmet van het Malinese vrouwenorkest Mali Mussow. Het Avondconcert: live-uitzending vanaf het Holland Festival. Het Radio Philharmonisch Orkest met een John Zorn-programma. Jazz op het Dak, rechtstreekse uitzending van het door de VPRO georganiseerde zomer-jazzfestival op het dak van Science Center Nemo in Amsterdam, met araná & Co en het Jean-Michel Pilc Trio. Oren Wassen: start van de hoorspelserie Misschien wisten zij alles, gebaseerd op de dierenverhalen van Toon Tellegen. Het Avondconcert: verslag van de Gaudeamus Muziekweek 2003, inclusief het werk van de winnaar van dit jaar, Dmitri Kourliandsky uit Rusland. Urubicha: Sancti Michaelis in periculo maris. Walter Slosse en Kristin Hoeffener bezoeken de Mont Saint Michel aan de Franse westkust en traceren de mythen en historische bijzonderheden van deze ook muzikaal wonderlijke plek. En wekelijks en/of werkdagelijks natuurlijk afleveringen van Het Witte Doek, Senza Parole, Luna Express en De Gezamenlijke Zenders Peazens en Moddergat.

13 rief nummer 2. * ingezonden reactie 6.4

14 radio Organisatie Arend Jan Heerma van Voss Kees Schaepman Paul van der Gaag Gerard Walhof Aad van Nieuwkerk Wim Noordhoek en Wim rands Ton van der Graaf Ronald van den oogaard Jan Jongepier Hoofdredactie Eindredactie De Ochtenden Eindredacteur OVT Groepsredacteur Radio 3FM Groepsredacteur Radio 4 Eindredactie De Avonden Eindredactie Madiwodo Eindredactie Wereldnet Adjunct hoofd Planning & Productie 6.7 Radio Uitgezonden programma s U kunt hier een kruisje plaatsen voor de onderdelen waarop u wilt reageren. U kunt later uw keuze toelichten in het reactieformulier (*) Argos Vrijdag, , wekelijks Onderzoeksjournalistiek Onderdeel van De Ochtenden Eerste uitzending: Radio 1, Eindredactie: Gerard Legebeke. Audio Archeologie Donderdag, , wekelijks Muziekcuriosa Eerste uitzending: december 1985 onder de naam Vrije Geluiden, Radio 747 AM, Samenstelling: Frits Jonker. Avondconcert Woensdag, , wekelijks Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 4, Samenstelling: Wim Laman en Aad van Nieuwkerk. Café Sonore Dinsdag, , wekelijks Geluidskunst in de breedste zin van het woord Eerste uitzending: Radio 4, Samenstelling: Armeno Alberts. Het Witte Doek Vrijdag, Filmmuziek Eerste uitzending: Radio 4, Samenstelling: Walter Slosse. Is Dit Nog Wel Jazz? Dinsdag, , wekelijks Eerste uitzending: Radio 4, Samenstelling: Vera Vingerhoeds. Jazz op vier Vrijdag, , wekelijks Moderne én traditionele jazz en geïmproviseerde muziek Eerste uitzending: Radio 4, Samenstelling: Vera Vingerhoeds. L Heure leue Dinsdag op Woensdagnacht, , wekelijks Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 1, Samenstelling: Aad van Nieuwkerk. Luna Express Woensdag, , wekelijks Muziek en poëzie Eerste uitzending: Radio 4, Samenstelling: Wouter Pleijsier.

15 Club 3voor12 (t/m Club Lek) Woensdag, Muziekprogramma, Live vanuit Studio Desmet Eerste uitzending: Radio 3FM, Presentatie: Jaap oots. De Avonden Maandag t/m Vrijdag, Culturele late show Eerste uitzending: Radio 747 AM, Eindredactie: Wim Noordhoek en Wim rands. De Gezamenlijke Zenders Peazens & Moddergat Maandag t/m Vrijdag, , M.i.v Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 4, Herhaling op Radio 747AM van 0.00 tot op werkdagen, Samenstelling: Wim loemendaal. Madiwodo VPRO Maandag t/m Vrijdag, Themaweken Eerste uitzending: Radio 747AM, ook dagelijks via de wereldomroep Eindredactie: Ton van der Graaf. Music-Hall Dinsdag, , wekelijks Muzikaal radiotheater onderdeel van De Avonden Eerste uitzending: Radio747 AM, Samenstelling: Wim Noordhoek en Wim rands. NL uitenland Dinsdag en Vrijdag, , wekelijks Eerste uitzending: Onderdeel van De Ochtenden Radio 1, Eindredactie: Fieneke Diamand. 7.4 De Ochtenden Dinsdag en Vrijdag, Eerste uitzending: Radio 1, Eindredactie: Kees Schaepman Met de volgende onderdelen: -Argos -Het Interview -Het Marathoninterview -NL uitenland -Noorderlicht -De Reportage De Wandelende Tak Maandag, , wekelijks Etnische muziek Eerste uitzending: Radio 4, Ook dagelijks via de Wereldomroep, Samenstelling: Walter Slosse. De 747 Documentaire Maandag, ,wekelijks Radiodocumentaires Eerste uitzending: Radio 747AM, herhaling op Radio 1 maandagnacht van tot 00.45, Samenstelling: Michal Citroen. Grensverkeer Dinsdag op Woensdagnacht, Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 1, Samenstelling: wisselend, Eindredactie: Aad van Nieuwkerk. Het Marathoninterview Vrijdag, zomer en kerstprogrammering Radio 1. Night Train Maandag t/m Vrijdag, , dagelijks Muziekprogramma Eerste uitzending: Laatste uitzending: Radio 747AM, Samenstelling: Jan Donkers ( Gonzo s Last Stand, Dinsdag), Roel entz van den erg ( Heartlands, Woensdag), erry Kamer (d/wars, Donderdag), Oscar Smit (VPRO Muziekarchief Vrijdag) en anderen. Noorderlicht Dinsdag, , wekelijks Wetenschapsprogramma onderdeel van De Ochtenden Eerste uitzending: Radio 1, Eindredactie: Rob van Hattum. Oren Wassen Zondag, , wekelijks Kinderprogramma Eerste uitzending: Radio 4, Eindredactie: Annette den Heijer. O.V.T. (Onvoltooid Verleden Tijd) Zondag, , wekelijks Historisch programma Eerste uitzending: Radio 1, (met om 11.15: de Spoor Terug documentaire, eerste uitzending: oktober 1987) Eindredactie: Paul van der Gaag. Radio ergeijk Maandag t/m Vrijdag, Radiosoap Eerste uitzending Radio 747AM, herhalingen dagelijks , op

16 AM, en van op Radio 1, Samenstelling: Pieter ouwman en George van Houts. Senza Parole Woensdag, , wekelijks Cross-over muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 4, op dinsdagochtend van tot herhaald op Radio 1, Samenstelling: Annette den Heijer. Urubicha Donderdag, , wekelijks Documentaire/muziek Eerste uitzending: Radio 4, Eindredactie: Walter Slosse. Wereldnet Maandag t/m Vrijdag, , Ook dagelijks via de Wereldomroep co-productie VPRO & Wereldomroep en tot Human & TELEAC Eerste uitzending: Radio 747 AM, Eindredactie: Ronald van den oogaard. 3VOOR12d Dinsdag, Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 3FM, Samenstelling en presentatie: Chris Herrebrugh. 3VOOR12XL Donderdag, Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 3FM, Samenstelling en presentatie: Kees de Koning, Andrew Makkinga en Malvin Wix. 3voor12PM (tot Elementaal) Zaterdag, , wekelijks Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 3FM, Samenstelling: Job de Wit 3VOOR12FM (t/m Het Lek) Maandag , Woensdag en Vrijdag Muziekprogramma Eerste uitzending: Radio 3FM, Samenstelling en presentatie: Luc Janssen en Job de Wit. Argos Audio Archeologie Avondconcert Café Sonore Club 3voor12 De Avonden De Gezamenlijke Zenders Peazens & Moddergat de Ochtenden

17 de wandelende tak de 747-documentaire grensverkeer het marathon interview het witte doek is dit nog jazz? jazz op vier l heure bleue luna express madiwode-vpro music hall nl buitenland night train noorderlicht oren wassen o.v.t. (Onvoltooid verleden tijd) radio bergeijk senza parole urubicha wereldnet 8.4 3voor12fm 3voor12db 3voor12xl 3voor12bdm

18 8.5 rief nummer 3. * ingezonden reactie

19 rief nummer 4. * ingezonden reactie 9.4

20 9.5 U kunt hier meer uitleg geven over de delen die u aangekruist of onderstreept hebt. * ReactieFormulier Onderwerp: Datum: Geachte VPRO, Handtekening:

21 10.0 Radio Nieuwe programma s U kunt hier een kruisje plaatsen voor de onderdelen waarop u wilt reageren. U kunt later uw keuze toelichten in het reactieformulier (*) 3VOOR12FM 3VOOR12d 3VOOR12XL 10.1 Radio Voortgezette programma s Argos Avondconcert De Avonden NL uitenland Grensverkeer L Heure leue Is Dit Nog Wel Jazz? VPRO Jazz op vier Luna Express Madiwodo Het Marathoninterview VPRO s Music Hall Oren Wassen O.V.T. De Gezamenlijke Zenders Peazens & Moddergat Senza Parole Café Sonore Urubicha De Wandelende Tak Wereldnet Het Witte Doek 10.3 Radio Voortgezette programma s onder een andere naam Club Lek werd Club 3VOOR12 Elementaal werd 3VOOR12PM Radio eëindigde programma s Night Train Het Lek

22 Televisie VPRO-zondag in ere hersteld Onderstreep in deze tekst de delen waarop u wilt reageren. U kunt dit later toelichten in het reactieformulier (*) Door Danielle Lunenborg, hoofdredacteur TV Ook in 2003 streefde de VPRO ernaar programma s uit te zenden die ertoe doen. Dat vergt een voortdurend kritisch volgen en bijstellen, én lef, overtuiging, vertrouwen en geduld. Het jaar was programmatisch in te delen in twee perioden: de periode januari tot en met augustus en de periode van september tot en met december. Deze splitsing heeft te maken met de drastische wijziging van het genreschema van Nederland 3 per september In de eerste helft van het jaar zond de VPRO nog op verschillende dagen uit: op dinsdagavond laat het kunst- en cultuurprogramma R.A.M, op vrijdagavond het gevarieerde blok VPRO Vanavond en op zondagavond Tegenlicht. Daarnaast was de VPRO verspreid door de week te zien met onder andere Dokwerk, Uur Van De Wolf, Andere Tijden, Drama en Aankoop. Nieuwe programmering Herkenbaarheid In de netredactie is in goed overleg besloten om met ingang van september 2003 ruimte te geven aan twee doordeweekse horizontale, dagelijkse balken: één om 19 uur (Papaul) en één om uur na Nova (VARA Laat en Raymann is Laat), twee onderhoudende programma s, die Nederland 3 herkenbaarder kunnen maken. De plaatsing van deze programma s had een domino-effect op veel andere programma s, waaronder die van de VPRO die zich heeft teruggetrokken van een aantal plekken door de week. Vanaf september is het merendeel van de VPRO-programma s te zien geweest op de zondagavond. eginnend met R.A.M, om 19 uur. In verband met dit vroege tijdstip is besloten de zondagmiddagen om uur (voorheen De Plantage, Propaganda en Kunst moet Zwemmen) niet langer met kunst en cultuur te vullen. Daarvoor in de plaats was vanaf oktober het programma Wachten Op Holland Sport en Holland Sport te zien, bedacht en gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk en Wilfried de Jong. In verband met de coördinatieregels in Hilversum wordt er in het eerste half uur, als Studio Sport nog uitzendt op Nederland, 2, niet over sport, maar over aanverwante zaken gesproken met sporters. Het op vrijdagavond gestarte blok VPRO Vanavond is niet gecontinueerd. Dit blok programma s werd op onderdelen gewaardeerd (onder andere Levy & Sadeghi, 100% Ab, Sportpaleis de Jong en Oude Koeien), maar het totaal werd helaas niet meer dan de som der delen. Voor veel kijkers was het programma niet herkenbaar en vindbaar genoeg. Een aantal voor VPRO Vanavond ontwikkelde programma s keerde op de zondagavond terug, in de vorm van zelfstandige programmareeksen, zoals Lieve Mensen van Maria Goos en t lijft toch... van Maurice Dekkers. De zondagavond is van oudsher een goede omgeving voor de VPRO-programma s. Het tweede seizoen van R.A.M en Tegenlicht zorgde voor herkenbaarheid en continuïteit. R.A.M ontwikkelde zich steeds meer tot een toonaangevend, gevarieerd programma op het gebied van kunst en cultuur, met ruimte voor lange gesprekken, actuele reportages en korte documentaires. Tegenlicht mocht in het eerste seizoen reeds een eervolle vermelding van de Nipkowjury ontvangen. Stimulerend en hoopgevend voor een programma dat elke week opnieuw op een originele, diepgravende manier urgente onderwerpen uit binnen- en buitenland voor het voetlicht brengt. Nieuw op de zondagavond was Het Geluk van Nederland, een programma waarin een bonte stoet van programmamakers, ieder met hun eigen stijl en toon, elke week een vraag stelt aan zichzelf en de kijker. Een vraag die meestal de niet aflatende zoektocht

23 naar (persoonlijk) geluk als basis heeft. Laat op de avond was er ruimte voor reeksen korte documentaires en de zondagavond werd traditiegetrouw afgesloten met De Dode Dichters Almanak Drama Eigen documentaires Aankoop Op het gebied van drama zond de VPRO een reeks nieuwe single plays uit onder de titel De Nieuwe Lola s. Een serie waarin schrijvers en regisseurs debuteerden, maar ook meer ervaren dramamakers hun vertelling konden visualiseren. Daarnaast waren er in 2003 twee korte dramaseries te zien: Oude Koeien, met Adèle loemendaal en Ellen Vogel als excentrieke, actieve bejaarden, en Lieve Mensen van Maria Goos, over het wel en wee van twee voormalige zwervers. Een andere dramaproductie was Klem in de Draaideur, over het politieke conflict tussen Winnie Sorgdrager en Arthur Docters van Leeuwen. Jiskefet was opnieuw succesvol met twee nieuwe series, één in de zomermaanden en één in het najaar. In Dokwerk en het Uur Van De Wolf werd een aantal bijzondere documentaires uitgezonden. In de eerste helft van het jaar ook aankopen uit het buitenland, vanaf september alleen eigen producties zoals: De Verdwenen Personages van Han entz van den erg, een tweeluik van Hans Keller en Roel entz van den erg over acteur/regisseur/toneelleider Han entz van den erg, aan wiens markante carrière door de Actie- Tomaat in 1969 een even onverhoeds als onverdiend einde kwam. Verder waren er Het Tweede Gezicht, een film over Menno ter raak van Krijn ter raak en Hans Fels, en De Laatste Eer van Maarten Schmidt en Thomas Doebele, over de honderdduizenden vermiste soldaten die tijdens de twee wereldoorlogen van de afgelopen eeuw achterbleven op de Franse slagvelden. In 2003 vertoonde de VPRO op een aantal vaste wekelijkse plekken haar aankopen, met speelfilms op de vrijdagavond in Cinema 3, ritse comedy op de woensdagavond en sociaal politieke documentaires in VPRO s Import. In Cinema 3 waren onder meer te zien Hundstage van Ulrich Seidl, Holy Smoke van Jane Campion, en Together van Lukas Moodysson. Hoogtepunten in VPRO s Import waren de vierdelige serie Interesting Times over hedendaags China en de tweedelige serie Maggie van producent rian Lapping, een portret van de Iron Lady. ijzondere comedyseries waren de C-serie Human Remains en elieve Nothing. Het aantal nieuwe aangekochte dramaseries was in 2003 vrij beperkt. Fields of Gold was een vierdelige thriller van de C over genetische manipulatie, geld en macht. De ritse Channel 4 serie White Teeth, gebaseerd op de roman van Zadie Smith, volgde twee gezinnen in multicultureel Londen. En in de Deense driedelige thriller Worth Fighting For krijgt een krant bezoek van een Iraanse schrijfster over wie een fatwah is uitgesproken. Daarnaast was er in de zomer en rond de feestdagen dit jaar aandacht voor met name bijzondere documentaires. Married in America van regisseur Michael Apted toonde - in de traditie van zijn serie 7Up - negen koppels die op het punt staan te trouwen. Over twee jaar zal Apted bij hen terugkeren om te zien wat er van hun verwachtingen is uitgekomen. In de HO-documentaire Monica in lack and White van Fenton ailey en Randy arbato vertelt Monica Lewinsky aan een theaterpubliek over haar affaire met ill Clinton. Murder on a Sunday Morning van Jean-Xavier Lestrade was een documentaire over de rechtszaak tegen een zwarte Amerikaanse tiener, die vals beschuldigd wordt van moord op een bejaarde blanke vrouw. Ook zond de VPRO de winnaar van de VPRO Joris Ivens Award 2002 uit: Stevie. Een persoonlijk portret van regisseur Steve James over Stevie Fielding, een probleemjongen die hij ooit begeleidde als vrijwilliger en na een aantal jaren weer opzoekt. De winnaar van het IDFA 2003 werd dit jaar

24 11.5 eveneens uitgezonden. In het weekend na de prijsuitreiking vertoonde Tegenlicht de film Checkpoint van Yoav Shamir, over wat er zoal voorvalt bij de controleposten op de Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook. En verder Omdat de vragen van de Nationale Wetenschapsquiz een week te vroeg werden gepubliceerd in de VPRO Gids, is in 2003 gekozen voor een alternatieve uitzending. De tiende Nationale Wetenschapsquiz werd gepresenteerd door Karen van Holst Pellekaan, die samen met diverse wetenschappers de antwoorden op de vragen toelichtte. Zomergasten werd vorig jaar gepresenteerd door Joost Zwagerman. De schrijver ontving vijf gasten: ritta öhler, Dries van Agt, Hafid ouazza, Henriëtte Maassen van den rink en Paul de Leeuw. De Koekoeksclub was een drama-/documentaireserie, waarin een groep acteurs een rol speelde in het werkelijke leven. Regisseur Michiel van Erp en de toneelgroep mugmetdegoudentand wilden hiermee op een nieuwe manier het medium televisie benaderen. In De Terugkeek kwamen Van Kooten & De ie eenmalig terug op tv, met een uitgebreide terugblik op hun carrière. Freek de Jonge gaf in De Stemming van de Week, in de aanloop naar zijn verkiezingsconference De Stemming, wekelijks zijn visie op de actualiteit televisie Organisatie Danielle Lunenborg Hans Gielen Anna van der Staak Cherry Duyns John de Zwart Doke Romeijn, Roel van roekhoven en Frank Wiering Joost de Wolf Jannie Langbroek Hoofdredacteur Hoofd Planning, Productie en Programmabureau Groepsredacteur Jeugd Voorzitter/eindredacteur R.A.M Voorzitter/eindredacteur VPRO Vanavond (januari t/m augustus) en Het Geluk van Nederland (september t/m december) Voorzitter/eindredacteur Tegenlicht (roulerend) Groepsredacteur Drama & Verstrooiing Hoofd Programma-aankoop

25 12.0 Televisie Uitgezonden programma s eigen producties volwassenen U kunt hier een kruisje plaatsen voor de onderdelen waarop u wilt reageren. U kunt later uw keuze toelichten in het reactieformulier (*) 12.4 ANDERE TIJDEN x 29 Een wekelijks geschiedenisprogramma van NPS en VPRO, met reportages van (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de twintigste eeuw. Presentatie: Hans Goedkoop. ONOO-O x 20 Zevendelige zoektocht naar de evolutionaire, sociale en psychologische aspecten van menselijk gedrag. Een programma van Hansje van Etten en Robert Wiering. UITENHOF (NEDERLAND 3) (NPS/VARA/VPRO) x 55 Live vanuit Studio Plantage te Amsterdam. Interviews en debatten. Presentatie: afwisselend Peter van Ingen, Rob Trip en Paul Witteman. Eindredactie: Rob de Lange. DE KOEKOEKSCLU x 25 Zevendelige actuele avonturenserie waarin hoogte- en dieptepunten uit het werkelijke leven van vijf personages centraal staan. De verhaallijnen en acteursdialogen werden geschreven door het team van Hertenkamp en TV7: Frank Houtappels en Joan Nederlof. DE NATIONALE WETENSCHAPSQUIZ DE 10e VARIANT x 106 Schrijfster/actrice Karen van Holst Pellekaan gaf, samen met wetenschappelijke oud kandidaten, demonstraties en uitleg bij de antwoorden op de vragen. De NWQ kwam tot stand in samenwerking met NWO en de Stichting Weten. Samenstelling: Rob van Hattem. DE NIEUWE LOLA S: DE ARM VAN JEZUS x 70 De Arm van Jezus vertelt het verhaal van twee mannen in twee tijden en hun komst naar Rotterdam. eiden zijn eigenlijk op doorreis, maar de stad houdt ze vast, als een moeras. Een film van André van der Hout, Adri Schrover en De Kift. DE NIEUWE LOLA S: DU x 50 Droogkomische roadmovie over een suïcidale Duitse sergeant en een voortvluchtig psychiatrische patiënt met schijnbaar onverenigbare belangen. Regie: Saskia Diesing. DE NIEUWE LOLA S: JULIE EN HERMAN x 50 Herman is geschiedenisleraar op een middelbare school. Hij kan zijn vijftienjarige leerling Julie niet uitstaan en laat geen gelegenheid voorbij gaan haar dat te laten merken. Regie & scenario: Kate rown. DE NIEUWE LOLA S: LANGS DE GROTE WEG x 45 In een café in de provincie verjagen stamgasten met drank de eenzaamheid van de nacht. Ze doden de tijd met herinneringen en verhalen over hun niet geleefde levens. Een film van David Lammers en t arre Land. DE NIEUWE LOLA S: HET LEVEN NA MW. DE NIJS x 50 Op een zonnige dag in mei sterft mevrouw de Nijs. Ze is al 76, en mensen sterven nou eenmaal. Dan worden ze in de grond gestopt of verbrand en verder niks. Althans, dat dacht mevrouw de Nijs vóór ze stierf. Regie: Patrick Minks. Scenario: Colleen Scheepers. DE NIEUWE LOLA S: DE VANGER x 50 Na het overlijden van haar vader erft een jonge vrouw zijn grote huis, onder voorwaarde dat ze het zal restaureren. Ze neemt een timmerman in de arm, voor wie ze sterke gevoelens ontwikkelt. Regie: Johan Timmers, Scenario: Manon Uphoff. DE NIEUWE LOLA S: x 45 Nico werkt bij een callcentre. De telefoontjes die hij daar pleegt, zijn nagenoeg zijn enige contacten. Regie & scenario: Marc van Uchelen. DE NIEUWE LOLA S: ZICHT OP RUPERT x 40 Lidwien is de moeder van Annet, een puber met een obsessie voor de dood. Rupert woont in het huis aan de overkant en trekt de aandacht van beide vrouwen, mede door de verwondingen aan zijn polsen. Regie & scenario: Iris Huizinga. DERTIG VERTELLINGEN OP DE ZONDAGMIDDAG x 80 De programma s van Wim Kayzer: Van de Schoonheid en de Troost, Een Voorlopig Testament en Nauwgezet en Wanhopig. Programma s waarin de netelige vragen van dit leven worden opgezocht, en die evenzeer bejubeld werden als omstreden waren.

26 12.5 DE STEMMING x 89 Op de avond voor de verkiezingen zendt de VPRO de verkiezingsconference De Stemming van Freek de Jonge uit. Samen met zijn publiek volgt De Jonge op een groot scherm het verkiezingsdebat, om daarna over te schakelen naar De Stemming. DE STEMMING VAN DE WEEK x 5 Freek de Jonge geeft in de aanloop naar zijn verkiezingsconference van 21 januari wekelijks zijn visie op de actualiteit. Gebaseerd op De Jonge s gelijknamige theatertournee. DE TERUGKEEK VAN VAN KOOTEN & DE IE x 85 Een lawine aan fragmenten: van Juinen tot Ter Weksel, van de begintijd van het Simplistisch verbond tot Keek op de Week. DE 100% A SHOW x 18 Komisch programma in tien delen, gebaseerd op de vraag: Hoe passen de Nederlanders zich eigenlijk aan? Op zoek naar de 100% A (Aangepaste urger). Met cabaretier Javier Guzman als Ab de Inburgerman ofwel I-man. Regie: Paul Ruven. DE 4E TELEVISIENACHT VAN DE POEZIE x 90 In De 4e Televisienacht van de Poëzie zijn alle gedichten van het afgelopen seizoen uit De Dode Dichters Almanak achtereen, onverkort en ononderbroken te zien. Samenstelling: Hans Keller. DODE DICHTERS ALMANAK x 3 Elke zondagavond een aflevering uit de Dode Dichters Almanak, poëzie van dichters uit alle windstreken, opgediept uit archieven in binnen- en buitenland en door henzelf gelezen. Redactie: Hans Keller. DOKWERK: ELFAST TAXI x 55 Documentaire van Alexander van der Meer over het slepende conflict tussen de katholieken en protestanten in Noord- Ierland en de gevolgen daarvan. DOKWERK: DE LAATSTE EER x 70 Een documentaire van Maarten Schmidt en Thomas Doebele over de honderdduizenden vermiste soldaten die tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog achterbleven op de velden van eer. DOKWERK: YO SOY ASI x 85 Ontroerend portret van de verlopen nachtclub La odega ohemia en haar inmiddels (hoog)bejaarde artiesten. Regie & scenario: Sonia Herman Dolz. GALA VAN DE NEDERLANDSE FILM x 50 Co-productie met VARA en NPS. Live verslag van de slotavond van het Nederlandse Film Festival met de uitreiking van de Gouden Kalveren. GROTE GESCHIEDENIS QUIZ (VPRO/NPS) x 90 Tweede editie van de Grote Geschiedenis Quiz, een wedstrijd in kennis over de geschiedenis waaraan 20 toppers op dit gebied het opnemen tegen 20 prominente deelnemers. HET LIJFT TOCH x 15 Tragikomische documentaireserie over familierelaties. Over botsende levensvisies tussen broers en zussen, over moeders die niet deugen en over vaders die de hele wereld redden, maar hun eigen kind vergeten. Regie: Maurice Dekkers. HET GELUK VAN NEDERLAND x 40 Op zoek naar geluk in Nederland (en omstreken) aan het begin van het derde millennium. Met bijdragen van Lernert Engelberts, Saskia Diesing, Michael Schaap en anderen. Het grote concert des levens x 84' Gerennomeerde Nederlandse artiesten, als Vader Abraham, Anneke Grönloh, Henk Wijngaard, Imca Marina en Normaal brachten tijdens het Lowlands festival een vier uur durende ode aan de koning van het vaderlandse levenslied, Johnny Hoes. HOLLAND SPORT x 30 Dan is het zover, het laatste fluitsignaal klinkt, de velden zijn leeg: Wachten op Holland Sport gaat naadloos over in Holland Sport. Wilfried de Jong en Matthijs van Nieuwkerk nemen de sport van het afgelopen weekend door. JISKEFET Compilatie x 25 Herhalingen van Jiskefet uit vorige seizoenen. JISKEFET x 35 Acht gevarieerde zomerprogramma s met Michiel Romeyn, Kees Prins en Herman Koch.

Bijwoning: dinsdag 3 december 2013 Don van Sermondt & Jordi Urka MM1B

Bijwoning: dinsdag 3 december 2013 Don van Sermondt & Jordi Urka MM1B De wereld draait door. Bijwoning: dinsdag 3 december 2013 Don van Sermondt & Jordi Urka MM1B Inleiding Voor het vak Mediaontwikkeling moeten de leerlingen van de opleiding Mediamanager een uitzending bijwonen

Nadere informatie

Het bovenstaande zegt dus dat De Wereld Draait Door dus op de publieke omroep wordt uitgezonden.

Het bovenstaande zegt dus dat De Wereld Draait Door dus op de publieke omroep wordt uitgezonden. De Wereld Draait Door. Een welbekende talkshow in Nederland dat het huidige nieuws bespreekt en vaak gasten uitnodigen om een verhaal te vertellen wat interessant is voor de gemiddelde Nederlander. Elmar

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Opdracht uitzending bijwonen De Wereld Draait Door

Opdracht uitzending bijwonen De Wereld Draait Door Opdracht uitzending bijwonen De Wereld Draait Door Inleiding: Wij kregen de opdracht om een uitzending bij te wonen. Nadat wij de opdracht hadden ontvangen gingen wij opzoek naar uitzendingen die wij konden

Nadere informatie

Kerst met de Zandtovenaar 2016

Kerst met de Zandtovenaar 2016 Kerst met de Zandtovenaar 2016 Kerst met de Zandtovenaar 2016 Kerst met de Zandtovenaar is een kerstspecial voor de publieke omroep (60 minuten), waarin op unieke wijze het klassieke kerstverhaal wordt

Nadere informatie

MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1. MCO Educatie Voortgezet Onderwijs. Muziek. moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www.

MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1. MCO Educatie Voortgezet Onderwijs. Muziek. moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www. MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1 MCO Educatie Voortgezet Onderwijs Muziek moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www.mco/educatie MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 2 Muziek moet je

Nadere informatie

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Goed voor Gennep 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Welkom op onze infoavond! Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

Onderstaand werken wij de beoordeling van de NPO-begroting 2018 verder uit.

Onderstaand werken wij de beoordeling van de NPO-begroting 2018 verder uit. Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag t 070 3106686 info@cultuur.nl www.cultuur.nl 9 november 2017 Kenmerk: Betreft: advies Begroting 2018 NPO Geachte heer Slob, Op verzoek van uw ministerie adviseert

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

IMMIX - METADATAMODEL V1.0

IMMIX - METADATAMODEL V1.0 IMMIX - METADATAMODEL V1.0 WERK Een Werk is de naam van het intellectuele en artistieke concept (of het idee) dat ten grondslag ligt aan één of meerdere Realisaties. Het werk behelst datgene waaruit de

Nadere informatie

gratis app Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

gratis app Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week. ONTDEK RADIO 509 Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week. WEKELIJKS BEREIKT RADIO509 RUIM 25.000 LUISTERAARS.

Nadere informatie

Persbericht Amsterdam, 29 september 2014

Persbericht Amsterdam, 29 september 2014 Persbericht Amsterdam, 29 september 2014 Interview, Van Gogh (2003) Loos, Van Gogh (1989) Alle films van Theo van Gogh in EYE Op 2 november 2014 is het precies tien jaar geleden dat columnist, interviewer

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder

Jaarverslag. Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder Jaarverslag Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 2012 Nijenbeek 4A Postbus 105 8303 ZA Emmeloord 8300 AC Emmeloord Telefoon: 0527-610000 Internet: www.radionop.nl Mail: Bestuur@radionop.nl Pagina 1

Nadere informatie

Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30. Algemeen

Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30. Algemeen Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30 Algemeen De Stichting Lokale Omrop stelt zich ten doel : a. een omroepprogramma te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van de in de gemeenten Tytsjerksteradiel

Nadere informatie

Mediabeleid in Nederland

Mediabeleid in Nederland Opgave 1 Massamedia tekst 1 Mediabeleid in Nederland 5 10 15 20 25 30 35 In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse burgers, naast de drie publieke tv-zenders en vijf publieke radiozenders, steeds meer

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars

Nadere informatie

Vrijheid daar strijd je voor Symposium 21 Mei 2015 Van 14.00 17.00 uur Bredero College Amsterdam

Vrijheid daar strijd je voor Symposium 21 Mei 2015 Van 14.00 17.00 uur Bredero College Amsterdam Vrijheid daar strijd je voor Symposium 21 Mei 2015 Van 14.00 17.00 uur Bredero College Amsterdam Beste mensen, Uitnodiging Stichting Spanje 1936-1939 nodigt u uit om op donderdag 21 mei a.s. het Symposium

Nadere informatie

Waterlandstichting. Tirannie van de meerderheid en het verdwijnen van Viertakt Vroeg

Waterlandstichting. Tirannie van de meerderheid en het verdwijnen van Viertakt Vroeg Waterlandstichting Tirannie van de meerderheid en het verdwijnen van Viertakt Vroeg Thomas Mertens Eind januari heeft zich in Nederland iets vervelends voorgedaan, tenminste voor een kleine minderheid.

Nadere informatie

De laatste wens van Moek

De laatste wens van Moek De laatste wens van Moek 1 2 Albert Heringa DE LAATSTE WENS VAN MOEK Ich bin zu sterben bereit UITGEVERIJ DE BROUWERIJ 2013 uitgeverij de brouwerij maassluis 3 De titel van dit boek is ontleend aan de

Nadere informatie

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Belangrijke Data Paasviering op school paasweekend Koningsspelen Meivakantie Eerste schooldag na meivakantie Donderdag 2 april Vrijdag 3 april t/m maandag 6 april

Nadere informatie

EEN TERUGBLIK OP HET TWEEDE KOP-FESTIVAL 21 JUNI 2014. Wetenschap en kunst van ons hoofd

EEN TERUGBLIK OP HET TWEEDE KOP-FESTIVAL 21 JUNI 2014. Wetenschap en kunst van ons hoofd EEN TERUGBLIK OP HET TWEEDE KOP-FESTIVAL 21 JUNI 2014 Wetenschap en kunst van ons hoofd Bonte verzameling activiteiten van wetenschap en kunst over ons hoofd 2 Het tweede KOP-festival, op zaterdag 21 juni

Nadere informatie

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document.

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document. Doe mee met de #3fm #DJ #Talentschool 2013-2014 Op 22 juni 2013 start een nieuwe serie van 3 workshops onder leiding van Timo Komst. Je kan je hiervoor vanaf nu aanmelden. De workshops worden gegeven in

Nadere informatie

Perspectief 3e editie 2 vmbo Anders dan anderen krant. 1. Voorpagina

Perspectief 3e editie 2 vmbo Anders dan anderen krant. 1. Voorpagina Perspectief 3e editie 2 vmbo Anders dan anderen krant 1. Voorpagina Geen mens is hetzelfde, want iedereen is weer anders. Elk mens heeft iets unieks. Dat maakt het soms lastig om elkaar te begrijpen. Of

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Rapport Nederlandstalige Muziek

Rapport Nederlandstalige Muziek Rapport Nederlandstalige Muziek 11 september 2015 1 INLEIDING Buma Cultuur, dat het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in het buitenland ondersteunt en promoot, heeft TNS Nipo onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mediamix december 2013

Nieuwsbrief Mediamix december 2013 Sponsors: Nieuwsbrief Mediamix december 2013 Er is veel te melden, dus tijd voor een nieuwsbrief! We kijken in deze nieuwsbrief terug op het jaar 2013, waarin we wekelijks een aflevering hebben gemaakt

Nadere informatie

1. Zwanenmeer - Ballet en Orkest van de Staatsopera van Tatarstan - Ballet

1. Zwanenmeer - Ballet en Orkest van de Staatsopera van Tatarstan - Ballet 1. Zwanenmeer - Ballet en Orkest van de Staatsopera van Tatarstan - Ballet Het Zwanenmeer is één van de hoogtepunten van het klassiekromantische balletgenre. Het Ballet van de Staatsopera van Tatarstan

Nadere informatie

Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep

Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep Onderstaande exercitie is gebaseerd op oudere cijfers (Mazars 2002) en de uitkomsten wijken daarom af van de cijfers zoals gepresenteerd in het artikel van

Nadere informatie

De Telegraaf De feiten

De Telegraaf De feiten Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl De Telegraaf Mobiel De Telegraaf Tablet De Telegraaf Glossy s Specials Redactionele pijlers Nieuws Sport Finance Entertainment Informatie en reserveren

Nadere informatie

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN STAPPENPLAN REPUTATIESCAN EN WEBCARE SENTIMENTANALYSE Sentiment positief Sentiment neutraal Sentiment negatief Zowel bij sentiment positief, neutraal als negatief

Nadere informatie

Welkom, Gezien de kritiek gisteren uit de krantenwereld doen we het als NOS kennelijk nog niet zo slecht. Wellicht zelfs wel iets te goed. Althans in de ogen van sommigen. Ik heb nieuws voor jullie. We

Nadere informatie

Dames en heren, 1 Gevonden via Google, transcript van grammofoonplaat, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Dames en heren, 1 Gevonden via Google, transcript van grammofoonplaat, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Toespraak van commissaris van de koning Max van den Berg, uitreiken eerste exemplaar Het communistische verzet in Groningen, Groningen (A-Kerk), 5 maart 2014 Dames en heren, Fascisme is oorlog. Overweldiging

Nadere informatie

Relevante passages Concessiebeleidsplan

Relevante passages Concessiebeleidsplan Relevante passages Concessiebeleidsplan 4.1.7. NPO-fonds Door het opheffen van het Mediafonds per 1 januari 2017 dreigde een belangrijk deel van de financiering van kwalitatief hoogwaardig artistiek drama,

Nadere informatie

LESBRIEF. Informatie VOOR DOCENTEN LEERDOELEN. Let op! Wanneer u het lesmateriaal

LESBRIEF. Informatie VOOR DOCENTEN LEERDOELEN. Let op! Wanneer u het lesmateriaal LESBRIEF Informatie VOOR DOCENTEN De lesbrief is te gebruiken voor het VMBO en de onderbouw van HAVO/VWO. De lesbrief is bedoeld om leerlingen kennis te laten maken mét en in te gaan óp de verschillende

Nadere informatie

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 VERHUUR BROCHURE HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 Maak gebruik van een unieke locatie en huur het Vondelpark Openluchttheater voor een buitengewoon evenement. HET VONDELPARK

Nadere informatie

Presskit 538Koningsdag 2016

Presskit 538Koningsdag 2016 Presskit 538Koningsdag 2016 538Koningsdag 2016 Op woensdag 27 april strijkt Radio 538 voor de derde maal neer op het Chasséveld in Breda en viert samen met 40.000 bezoekers 538Koningsdag. Meer dan 27 nationale

Nadere informatie

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Elke Woensdag: Nederlandse Films om Verliefd op te worden (met 2 tv-premiéres) Elke Donderdag: Smakelijke Speelfilms (met 3 tv-premiéres)

Elke Woensdag: Nederlandse Films om Verliefd op te worden (met 2 tv-premiéres) Elke Donderdag: Smakelijke Speelfilms (met 3 tv-premiéres) Downloaded from: justpaste.it/10r5i RTL4: Feestdagen 2016 Elke Woensdag: Nederlandse Films om Verliefd op te worden (met 2 tv-premiéres) Elke Donderdag: Smakelijke Speelfilms (met 3 tv-premiéres) Woensdag

Nadere informatie

NEDERLANDSE ONDERWIJSTELEVISIE, DE EERSTE JAREN

NEDERLANDSE ONDERWIJSTELEVISIE, DE EERSTE JAREN NEDERLANDSE ONDERWIJSTELEVISIE, DE EERSTE JAREN Tot medio 1965 was het gebruik van de onderwijsfilm en de onderwijsdia de belangrijkste audiovisuele vorm van onderwijs die er te bedenken was. Vaak samengeschoold

Nadere informatie

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit Project Popmuziek 2005-2006 2006 Omschrijving van de activiteit Een feestelijke start, lezingen, films, voorstellingen, een uitgebreid aanbod aan het primair en voortgezet onderwijs, Arend en Marije op

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz!

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! 1956: de opera Porgy en Bess die geen opera mocht heten draait in Europa. 1957: Frank Koulen de Neger van Terneuzen laat zich inspireren en start op 20 april Lunchroom

Nadere informatie

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 Al jarenlang beginnen dit soort speeches van televisiebazen met de constatering dat het medialandschap en het kijkgedrag snel veranderen. En wordt er meestal gelijk door

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 Medio mei van dit jaar heeft RTV Maastricht het initiatief genomen om verkennende gesprekken te voeren met fractievoorzitters uit de Gemeenteraad

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

persmap oktober 2013

persmap oktober 2013 persmap oktober 2013 Vrijdag 5 september 2014 Zaterdag 6 september 2014 Zondag 7 september 2014 concert & dans op het fort sfeerwandelingen ceremoniële opening Vrijdag 12 september 2014 Zaterdag 13 september

Nadere informatie

NPO. rvuß/m. lf-u-200^ Ministerie van OCW. Raad van Bestuur

NPO. rvuß/m. lf-u-200^ Ministerie van OCW. Raad van Bestuur Raad van Bestuur E-doc Nr, Datum Rag. Directie Ministerie van OCW lf-u-200^ rvuß/m NPO Ministerie van OCW Directie Media, Letteren en Bibliotheken t.a.v. mevrouw drs M. Hammersma Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe. expositie is altijd een feestelijke gelegenheid.

Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe. expositie is altijd een feestelijke gelegenheid. Dames en heren, Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe expositie is altijd een feestelijke gelegenheid. Helemaal als het getoonde werk zo divers en kwalitatief hoogstaand is

Nadere informatie

HB;Welkom André? AvO; Ja goede avond Hans. HB;Ja André; ik hoef het eigenlijk niet te vragen maar voor die gene die het nog niet

HB;Welkom André? AvO; Ja goede avond Hans. HB;Ja André; ik hoef het eigenlijk niet te vragen maar voor die gene die het nog niet We hebben André van Overhagen aan de telefoon van Crossroads Country Radio. Een niet geheel onbekende in de country scene in Nederland. De reden dat we André aan de telefoon hebben is omdat hij iets heeft

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Tijdens de ledenbijeenkomst op 23 november wordt de eerste Kroniek 2007 overhandigd aan Simon Bontekoning.

Tijdens de ledenbijeenkomst op 23 november wordt de eerste Kroniek 2007 overhandigd aan Simon Bontekoning. JAARVERSLAG 2007 Het bestuur, bestaande uit: Lou Klaver, Anneke Helder, Peter Timmerman, Peter Sasburg en vanaf maart Annie Vlaar-Oudeman, is 8 maal voor vergadering bijeen geweest. In november konden

Nadere informatie

Gezondheidsrichtlijnen (door stagiaire meester Marijn) Aankondiging modeshow

Gezondheidsrichtlijnen (door stagiaire meester Marijn) Aankondiging modeshow In dit nummer - stadswandeling groep 7 - gevraagd: drogisterij artikelen - Noordelijke tandenpoetsweek - Pasen eitje-tik - inspectiebezoek 9 mei a.s. - sprekers in de klas - bericht van de OR: Avondvierdaagse

Nadere informatie

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen 08/04 T/M 15/4 2014 WEEKNUMMER 15/16 Kalender 17/4 Paasviering in de klassen 18/4-21/4 Zijn de leerlingen vrij(goede Vrijdag en tweede Paasdag) 25/4 Oranjedag(alle leerlingen zijn na de rommelmarkt vrij)

Nadere informatie

De Telegraaf De feiten

De Telegraaf De feiten Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl De Telegraaf Mobiel De Telegraaf Tablet De Telegraaf Glossy s Specials Redactionele pijlers Nieuws Sport Finance Entertainment Informatie en reserveren

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

http://www.trouw.nl/cultuur/boeken/

http://www.trouw.nl/cultuur/boeken/ - Trouw 1 van 7 16/03/2009 09:26 16 maart 2009 We hebben niks meer met elkaar Een indrukwekkende rij intellectuelen sombert in een handvol boeken over onze samenleving. Volgens Willem Breedveld biedt de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015 Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem September 2015 Inleiding Al meer dan 100 jaar is De Zandkuil een geliefde plek bij veel Lochemers. Het begon in de vroege jaren van de vorige eeuw. Op de flank

Nadere informatie

2. Bij bericht van 6 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 6 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Christelijk Literair Overleg. Activiteitenverslag 2014 en beleidsplan 2015

Christelijk Literair Overleg. Activiteitenverslag 2014 en beleidsplan 2015 Christelijk Literair Overleg Activiteitenverslag 2014 en beleidsplan 2015 Inhoudsopgave 1. Doelstellingen 3 2. Activiteiten 2014 3 3. Beleidsplan 2015 4 4. Gegevens organisatie 5 2 1. Doelstellingen 1.

Nadere informatie

Ga mee op kunst- en cultuurexpeditie tijdens Rondje Cultuur 2014

Ga mee op kunst- en cultuurexpeditie tijdens Rondje Cultuur 2014 NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014 Zondag 14 september 2014 De Theaterfabriek Ga mee op kunst- en cultuurexpeditie tijdens Rondje Cultuur 2014 Traditioneel in september: Rondje Cultuur, opening van het culturele

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: 15637\2009000994 Betreft: ontheffingsverzoek Europese quota Film 1, Film 1.2 en Film 1.3 alsmede Film 1 Action Beschikking van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

De NOS in cijfers 2014

De NOS in cijfers 2014 1 De NOS in cijfers 2014 ZENDTIJD Televisie Zendtijd NOS Totale zendtijd Aandeel NOS in Zendtijd NOS (incl. herhalingen) totale zendtijd (incl. herhalingen) NPO 1 3.828 uur 7.051 uur 54% 3.537 uur NPO

Nadere informatie

Johannes 8:58 Nooit meer afscheid met Jezus (oudjaarsdag)

Johannes 8:58 Nooit meer afscheid met Jezus (oudjaarsdag) Johannes 8:58 Nooit meer afscheid met Jezus (oudjaarsdag) p> Liturgie Zingen: LvK Lied 397 : 1, 3 en 4 Stil gebed Votum en groet Zingen: GKB Gezang 121 : 1, 8 en 9 Gebed Lezen: Johannes 8 : 48 59 Zingen:

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV. AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 17 januari 2008 sanctiebeschikking Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden:

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: A gemeente Eindhoven EVALUATIE STUDIO 040 De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: minimaal 1300 minuten televisie

Nadere informatie

Aanbod 2013 Charitatieve instellingen

Aanbod 2013 Charitatieve instellingen Aanbod 2013 Charitatieve instellingen Het productaanbod van Ster Inleiding Ster is al ruim 45 jaar een professionele partner voor adverteerders, reclame- en mediabureaus. Ster verkoopt reclame op de televisie-

Nadere informatie

Rotterdam Jazz Orchestra. Belcanto Festival, Dordrecht. Jazz Café Dizzy, Rotterdam. december 2001. september 2001. mei 2004

Rotterdam Jazz Orchestra. Belcanto Festival, Dordrecht. Jazz Café Dizzy, Rotterdam. december 2001. september 2001. mei 2004 ob van de Wouw Rotterdam Jazz Orchestra december 2001 Het Rotterdam Jazz Orchestra werd eind 2003 opgericht door Rob van de Wouw, Louk Boudesteijn en Martijn de Laat. Door de oprichting kreeg Rotterdam

Nadere informatie

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA LINQ MEDIA Adverteren via de streekomroep LINQ MEDIA Een radioadvertentie verdwijnt niet in de afvalbak of kattenbak, adverteer op LINQ MEDIA voor méér exposure

Nadere informatie

Wat hebben we toch een gezellige club.

Wat hebben we toch een gezellige club. DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl Wat hebben we toch een gezellige club. Ja, het is gezellig op de zondagmiddagen met steeds

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle P3. Wat is RTV Focus Zwolle? P4. Banners op nieuwssite P5. Nieuwspagina P6. Homepagina P7. Video commercial P9. Wekelijkse nieuwsupdate Zwolle P10. Radiocommercial

Nadere informatie

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Op 13 en 14 april 1973 werd er in opdracht van CV Veronica door het Bureau Veldkamp Marktonderzoek BV. een opinieonderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2 Info Bron Amersfoort-Vathorst 11 februari 2016 Uitgave 24, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin

Nadere informatie

Sponsoring Serie Preview

Sponsoring Serie Preview Sponsoring Serie Preview RTL à l infini, de video on demand-dienst van RTL Belgium, bestaat binnenkort 10 jaar. Op dit platform kan je, via de rode knop van de afstandsbediening, niet alleen de beste series

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017:

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: 1 Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: Dit jaar hebben we duidelijk gezien dat het aantal bezoekers aan Nationaal Ereveld Loenen enorm toeneemt na de publiciteit in dag- en weekbladen en de TV uitzending.

Nadere informatie

Verslag van dagtocht naar de Wereld van Beeld en Geluid te Hilversum op woensdag 17 juli 2013.

Verslag van dagtocht naar de Wereld van Beeld en Geluid te Hilversum op woensdag 17 juli 2013. PROBUS ZOETERMEER Evenementencommissie Verslag van dagtocht naar de Wereld van Beeld en Geluid te Hilversum op woensdag 17 juli 2013. Beste vrienden en vriendinnen, Onze Probusclub heeft met de partners

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035) Stichting Omroep Limburg Postbus 94 6200 AB MAASTRICHT Datum Onderwerp 6 juni 2002 periodieke controle / sanctiebesluit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002004-ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers

Nadere informatie

Maand van de archeologie 2014

Maand van de archeologie 2014 Met het project Maand van de archeologie plaatst de Archeologische Dienst Waasland (ADW) archeologisch erfgoed via verschillende activiteiten op een originele manier in de kijker. Bijzondere aandacht gaat

Nadere informatie

Van het hoofdbestuur André van Helden

Van het hoofdbestuur André van Helden Week 46, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Van het hoofdbestuur André van Helden November en december zijn de maanden waarin de ledenvergaderingen worden gehouden van de afdelingen en algemeen.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa iw Mevr. mr. I.E. Wiendels (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa iw Mevr. mr. I.E. Wiendels (035) AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 november 2007 Sanctievoornemen - Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Concurrentieanalyse. Kim Lokhorst MM3A Mediamanager Stage Nl Film

Concurrentieanalyse. Kim Lokhorst MM3A Mediamanager Stage Nl Film Concurrentieanalyse Kim Lokhorst MM3A Mediamanager Stage Nl Film Inleiding De concurrenten van NL film zijn alle andere bedrijven in Nederland die films en/of series maken voor de Nederlandse televisie

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen in mei zijn: - A -

Klein Kontakt. Jarigen in mei zijn: - A - - A - Klein Kontakt Het is mei, de natuur is helemaal tot leven gekomen, overal bloeien bomen. De vogels zijn erg druk, ze leggen de laatste hand aan hun nestjes. Overal mooie dingen om ons heen, helaas

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie