De Kanteling, het juridisch spoor Bouwstenen voor een nieuwe modelverordening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kanteling, het juridisch spoor Bouwstenen voor een nieuwe modelverordening"

Transcriptie

1 De Kanteling, het juridisch spoor Bouwstenen voor een nieuwe modelverordening Expertgroep Verordening Eerste concept, juni 2009 SK, 12 mei De Kanteling, Expertgroep Verordening

2 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 De Kanteling; het project De reikwijdte van de compensatieplicht De hoofdstukken 3 tot en met 5 zijn gereed in de tweede helft van 2009 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Oplossingsrichtingen Wat wordt geregeld in verordening en beleidsregels Van eerste contact tot arrangement; hoe leggen we dat vast? Bijlage 1 Van ICF-code naar resultaat SK, 12 mei De Kanteling, Expertgroep Verordening

3 Inleiding Met het VNG-project De Kanteling ondersteunen we gemeenten die de compensatieplicht in de Wmo willen uitvoeren volgens achterliggende intentie van de wetgever. Ondersteuning van burgers is erop gericht zelfstandigheid en participatie te bevorderen. Deze gemeenten gaan in gesprek met burgers die het niet alleen redden en gaan samen met die burger op zoek naar een vorm van ondersteuning die recht doet aan de situatie waarin die burger zich bevindt. Het gaat daarbij niet alleen om individuele voorzieningen, zoals in de voormalige Wet voorzieningen gehandicapten het geval was. We willen juist af van de limitatieve lijstjes met voorzieningen en meer gebruik maken van het algemeen toegankelijk aanbod, zoals bijvoorbeeld het welzijnswerk. We realiseren ons dat de valkuil om alles wat onder de Wmo hoort ook maar onder de compensatieplicht te scharen wijd open staat. Ontwikkelingen als de bezuinigingen in de AWBZ (pakketmaatregelen) zetten de val nog scherper. Reden voor ons om nog eens te vermelden dat de wetgever bijvoorbeeld de maatschappelijke opvang bewust niet onder de compensatieplicht van de Wmo heeft gevat. Hetzelfde geldt voor de cliëntondersteuning die verder gaat dan een eerste gesprek voor informatie, advies en eventueel regelen van ondersteuning. Een verordening met bijbehorende beleidsregels is echter de basis voor de juridische uitvoering van de compensatieplicht. De nieuwe aanpak moet ook zichtbaar worden in een werkbaar juridisch kader; een gekantelde verordening. Uitgangspunt van de Expertgroep verordening is dat iedere burger het recht heeft op een uitgebreid gesprek over de ervaren beperkingen en de vraag naar ondersteuning. Hoe een gemeente dit recht op een eerste gesprek en het proces daaromheen vorm geeft (wie, waar, wanneer, status van het gesprek) wordt juridisch vastgelegd in een nieuwe modelverordening Wmo. Het gaat dan om vragen als; wanneer wordt een uitgebreid gesprek gehouden, wie voert het gesprek, waar wordt het gehouden, hoe wordt de uitkomst vastgelegd en wat is de status. De procesgang rond dit eerste gesprek is onlosmakelijk verbonden met de kanteling van het juridische kader. Terwijl een aantal gemeenten vorm geeft aan het gesprek met de burger en andere ondersteuningsvormen en arrangementen ontwikkelt, werkt de Expertgroep Verordening aan een nieuwe verordening. Deze Expertgroep, waarin de CG-raad, CSO en de VNG samenwerken, heeft 4 onderwerpen op de agenda. De reikwijdte van de compensatieplicht, de oplossingsrichtingen, wat hoort thuis in verordeningen en beleidsregels. Het laatste onderwerp noemen we: van eerste contact tot arrangement. We zullen adviseren over wat en hoe vastgelegd moet worden van het proces dat doorlopen wordt met de burger. Ieder onderwerp leidt tot bouwstenen voor de nieuwe modelverordening. Zo groeit deze notitie in de loop van 2009 uit tot een publicatie die de basis vormt voor de nieuwe modelverordening Wmo die in 2010 wordt opgesteld. Deze deelnotitie Met dit eerste concept, waarin 2 van de 5 hoofdstukken zijn uitgewerkt, wil de expertgroep verordening u deelgenoot maken van de uitkomst van het onderzoek naar de reikwijdte van de compensatieplicht. Bij dit onderzoek hebben we voor de omschrijving van functies gebruik gemaakt van het ICF-handboek en nauw samengewerkt met het RIVM. Om een zuiver oordeel te kunnen krijgen over de reikwijdte hebben we ons niet laten verleiden om te denken in oplossingen. Deze komen aan bod in hoofdstuk 3. Wel hebben we geprobeerd de uitkomsten te concretiseren. Vervolg In de komende maanden wordt hoofdstuk 3 over oplossingsrichtingen geschreven aan de hand van praktijkvoorbeelden uit kantelende gemeenten. De hoofdstukken 4 en 5 volgen daarna. SK, 12 mei De Kanteling, Expertgroep Verordening

4 Hoofdstuk 1. De Kanteling; het project De Kanteling is een VNG project dat gemeenten ondersteunt bij het vormgeven van de compensatieplicht in de Wmo. Door een andere aanpak willen gemeenten meer handelen naar de filosofie van de wet. Daarbij stappen we af van claims en rechten en richten ons meer op de zelfredzaamheid van de cliënt. We zoeken naar oplossingen op maat, rekening houdend met de specifieke vraag en situatie van de hulpvrager. We betrekken meer dan voorheen de eigen mogelijkheden van de hulpvrager. Daarmee bedoelen we wat iemand zelf kan en vaak ook graag zelf willen blijven doen, de financiële mogelijkheden van een burger, maar ook hetgeen familie, vrienden en buren kunnen betekenen. Bovendien wordt bij het zoeken naar een oplossing meer gekeken naar het algemeen toegankelijke aanbod van de gemeente zoals bijvoorbeeld het welzijnswerk. En natuurlijk spelen individuele voorzieningen op indicatie een rol in een goede ondersteuning op maat. Compensatie en de functie begeleiding. Met de Pakketmaatregelen heeft het rijk besloten een deel van de functies uit de AWBZ te schrappen. Bijvoorbeeld ondersteunende begeleiding voor mensen met een lichte beperking. Dit schrappen van functies uit de AWBZ betekent vervolgens niet dat een dergelijke individuele voorziening afdwingbaar is onder de Wmo. Begeleiding valt in het prestatieveld over voorlichting, advies en cliëntondersteuning en voor een heel klein deel onder het voeren van een huishouden. De Kanteling gaat niet over gevolgen van de Pakketmaatregel. De Kanteling gaat expliciet over de plicht tot compenseren; wat moeten gemeenten doen en waartoe moet dat leiden? Tegelijkertijd richten de pilots zich op de aanpak van het eerste gesprek, mogelijke oplossingsrichtingen en arrangementen voor ondersteuning, en samenwerking tussen gemeenten en partners. Het doel van de Wmo is bevorderen van participatie. Compensatie is gericht op participatie en dat betekent voor een ieder weer wat anders. Afstemmen op de vraag en maatwerk leveren, het is een grote opgave voor gemeenten en aanbieders. De gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat compenserende maatregelen worden geboden, voor de uitvoering zullen gemeenten afspraken maken met partners op het gebied van welzijn en zorg en met de eerstelijnszorg. We denken dat de burger in een eerste contact de mogelijkheid moet krijgen om een beeld te schetsen van de situatie. Daarbij wordt de burger ondersteund door een professional die ervoor zorgt dat in dit uitgebreide gesprek alle relevante onderwerpen besproken worden. Als de situatie helder is gaan professional en burger gezamenlijk op zoek naar mogelijke oplossingen. Dit proces, van eerste contact tot arrangement, moet opgenomen worden in de Wmo. De wet begrenst de gemeentelijke verantwoordelijkheid door in artikel 4 van de wet 4 domeinen te benoemen waarop burgers met een beperking gecompenseerd worden. Deze 4 domeinen behoeven nadere vertaling om een duidelijk beeld te krijgen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid én af te stappen van de claimgerichte benadering door gemeenten en cliënten. We hebben de vertaalslag gemaakt door de 4 domeinen vast te leggen in 7 resultaten, die aangeven wat gemeenten, in alle redelijkheid, moeten compenseren. Zowel bij het in kaart brengen van de situatie van de burger en de ondersteuningsvraag, als bij de compenserende maatregelen wordt liefst ook andere wet-en regelgeving betrokken, zoals de Zvw en de AWBZ, maar ook welzijns- en inkomensvoorzieningen. De Kanteling, een project met twee sporen In het eerste spoor zoeken gemeenten naar mogelijkheden voor een gekantelde aanpak. Zij doen dat door te bedenken hoe, waar en door wie een eerste gesprek met een burger moet plaatsvinden en andere oplossingen aan te bieden. Uitgangspunt daarbij is de burger met zijn vragen, ervaringen en wens om mee te doen Het doel 1 is dan ook: a. Het in de praktijk ontwikkelen van nieuwe werkwijzen voor de uitvoering van art 4 van de Wmo (van aanvraag tot realisering) die meer aansluiten bij de kern van het compensatiebeginsel. b. Het produceren en verspreiden van instrumenten, voorbeelden en modellen op basis van deze praktijkontwikkeling c. Het vertalen van de nieuwe werkwijze in een consistent en realistisch lokaal juridisch kader (verordening, beleidsregels) 1 Overgenomen uit het projectplan, augustus 2009 SK, 12 mei De Kanteling, Expertgroep Verordening

5 d. Het enthousiasmeren en informeren van alle overige gemeenten over de ontwikkelde aanpakken Punt c, het ontwikkelen van een juridisch kader noemen we het tweede spoor in het project. Dit wordt opgepakt door de zogenoemde expertgroep verordening, waarin de VNG gezamenlijk optrekt met de CG-raad 2 en het CSO 3. De expertgroep bestaat uit 5 vaste leden en nodigt naar behoeven andere experts aan tafel. De expertgroep verordening buigt zich over vier onderwerpen. 1 Wat is de reikwijdte van de compensatieplicht; op welke terreinen moet de gemeente compenseren? 2 Voorbeelden van oplossingsrichtingen 3 Wat wordt geregeld in de verordening en beleidsregels? 4 Van eerste contact tot arrangement; hoe leggen we dat vast? Per onderwerp worden de bevindingen opgetekend en apart gepubliceerd, als bouwstenen die de basis vormen voor een nieuwe of gekantelde verordening Wmo. We beschrijven de reikwijdte van de compensatieplicht aan de hand van het ICF handboek. Met de komst van de Wmo is niet beoogd het voorzieningenniveau uit te breiden, zo valt in de parlementaire stukken te lezen. Daarom betrekken we bij het beschrijven van de reikwijdte van de compensatieplicht de historische context en andere wet-en regelgeving. Een uitbreiding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid Overigens is bij wijze van uitzondering besloten om het kunnen beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften (de boodschappen) en de benodigde hoeveelheid voedsel ook als resultaatsverplichting te benoemen. Dit is een uitbreiding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid, immers voorheen werd de maaltijdservice indien nodig wel geregeld, maar niet benoemd als verantwoordelijkheid van gemeenten. Verder blijft het uitgangspunt dat zaken die we aanmerken als gebruikelijk niet onder de compensatieplicht vallen en dat compensatie zo ver gaat als redelijkerwijze gevraagd mag worden. De beschrijving van de reikwijdte wordt steeds zoveel mogelijk geconcretiseerd door te benoemen waar het precies over gaat. Allerlei mogelijke oplossingen die in de praktijk worden of zijn ontwikkeld worden in het volgende hoofdstuk beschreven. In vervolg hierop onderzoeken we wat wordt geregeld in de verordening en beleidsregels en waarom dat zo is. Het gaat dan om nut en noodzaak, maar ook over mogelijke belemmeringen van vastleggen in een verordening. Als het gaat om kantelen spreken we van een uitgebreid gesprek om de situatie, wensen en mogelijkheden te verkennen. Maar hoe bedden we het hele proces, van het eerste contact tot en met arrangement van ondersteuning in een juridisch kader. De vier genoemde onderwerpen worden in de paragrafen 2 tot en met 5 uitgewerkt. Deze notitie groeit in de loop van 2009 uit tot een volwaardig document waarin voor alle stappen een voorstel voor handelen wordt gedaan. We noemen dit bouwstenen voor de nieuwe verordening. Belangrijke ontwikkelingen Op dit moment wordt door de betrokken partijen gesproken over een herverkaveling van de hulpmiddelen. Deze discussie lijkt niet overbodig omdat de verstrekking van hulpmiddelen leidt tot veel onduidelijkheid bij de burger. Naar verwachting zullen alle hulpmiddelen die samenhangen met voortbewegen tot het domein van de Wmo gaan behoren. Dit betekent een verschuiving in de verantwoordelijkheden van gemeenten, Zvw en AWBZ 2 Chronisch zieken en gehandicapten raad 3 Centrale van samenwerkende ouderenorganisaties SK, 12 mei De Kanteling, Expertgroep Verordening

6 Hoofdstuk 2. De reikwijdte van de compensatie In dit hoofdstuk gaat het om de wat vraag. Waarvoor is de gemeente verantwoordelijk? Het volgende hoofdstuk gaat over het hoe. Gemeenten geven afhankelijk van hun beleid invulling aan de compensatie. Zij maken daarbij gebruik van de mogelijkheden die juist in de eigen gemeente voorhanden zijn De wetstekst Bij het vaststellen van de reikwijdte van de compensatieplicht zijn het 2 e en het 4 e artikel van belang. Artikel 2 van de Wmo luidt: Er bestaat geen aanspraak op maatschappelijke ondersteuning voor zover met betrekking tot de problematiek die in het gegeven geval aanleiding geeft voor de noodzaak tot ondersteuning, een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling bestaat. Andere wet-en regelgeving waarmee kan worden voorzien in een oplossing is daarmee voorliggend aan de Wmo. Hierbij kunnen we denken aan bijzondere bijstand wanneer lidmaatschapsgeld een belemmering is voor participatie. Binnen grenzen van redelijkheid kan enige vorm van financiële compensatie om deelname mogelijk te maken. Artikel 4 van de Wmo introduceert de term compensatie. Het artikel luidt als volgt: Ter compensatie van de beperkingen die een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 4,5,en 6 ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie, treft het college van burgemeester en wethouders voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning die hem in staat stellen: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; d. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. Bij het bepalen van de voorzieningen houdt het college van burgemeester en wethouders rekening met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvragen van de voorzieningen, alsmede met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien. Hóe gemeenten hun verantwoordelijkheid vormgeven komt tot uitdrukking in het derde hoofdstuk met voorbeelden van oplossingen uit de praktijk die de theoretische verhandeling over de reikwijdte illustreren. 2.2 Resultaatverplichting In de Wmo, zoals die nu luidt, zijn gemeenten gehouden hun burgers te compenseren voor de beperkingen die zij ervaren. Deze compensatieplicht is een resultaatsverplichting, zoals ook de Centrale Raad van Beroep heeft uitgesproken. Dit betekent dat burgers van hun gemeente kunnen verlangen hen, in alle redelijkheid, bij te staan bij het realiseren van de 4 in de wet genoemde domeinen. Deze domeinen zijn heel verschillend van aard en omvang en daardoor lastig te vertalen naar de praktijk. Daarom zijn de 4 domeinen met gebruik van ICF vertaald in 7 concrete en daardoor goed werkbare resultaten, die duidelijkheid geven over de reikwijdte van de compensatie. Bovendien werken we met resultaten die meetbaar zijn. Voorbeeld 1. resultaatomschrijving van Het voeren van een huishouden Het voeren van een huishouden, inclusief zonodig de regie daartoe wordt geformuleerd: een schoon, leefbaar en voor de bewoners geschikt huis. Daarmee wordt gezegd dat het huis schoon moet zijn, volgens de huidig toegepaste normen. Het huis moet ook leefbaar zijn, zodanig opgeruimd en veilig dat de bewoner zich er prettig voelt. Voor de bewoner(s) geschikt betekent dat het in die mate is aangepast dat de bewoner met zijn specifieke beperkingen er kan leven. Dit denken in resultaten geeft de burger duidelijkheid en zekerheid over wanneer hij een beroep kan doen op gemeentelijke ondersteuning. Samen met de burger en afhankelijk van de behoeften van de burger, de mogelijkheden op het gebied van welzijn in de gemeente en het gemeentelijke voorzieningenbeleid wordt invulling gegeven aan de ondersteuning. Hoe ver gaat de compensatie De meerwaarde van maatwerk is dat bij het behalen van het resultaat niet een limitatief voorzieningenlijstje leidend is maar dat gezocht wordt naar een oplossing op maat. De oplossingen komen veel dichter bij de wensen van de burger en de eigen mogelijkheden worden langer benut. SK, 12 mei De Kanteling, Expertgroep Verordening

7 Een burger doet zelf wat mogelijk is en de ondersteuning is gericht op zelfstandigheid voor zover dat redelijkerwijze van de gemeente verwacht kan worden. Het is immers in het belang van de burger dat de financiële middelen ingezet worden ten behoeve van die zaken die anders niet bekostigd kunnen worden. Deze houding past in de filosofie van de Wmo en betekent dat gemeente en burger niet uit het oog mogen verliezen dat het gaat om vormen van compensatie die redelijkerwijs verstrekt kan worden. En de gehele situatie overziend wordt gezocht naar de oplossing die aangemerkt wordt als goedkoopst adequaat.. Aan de hand van het ICF handboek hebben we bij ieder resultaat aangegeven waar het concreet om gaat. Hierna volgt een aantal verduidelijkende voorbeelden. Voorbeeld Schoon huis Compensatie op het gebied van het huishouden doen betekent: op gebruikelijk wijze, met behulp van gebruikelijke huishoudelijk apparatuur doen van het huishouden. Compensatie beperkt zich tot het aantal ruimten dat nodig is om te leven. In geval en aan groot huis worden de woonruimte, slaapvertrek(ken), keuken, douche en toilet schoongehouden. De oppervlakte is ongeveer gelijk aan het aantal vierkante meters van een sociale huurwoning. Voorbeeld Boodschappen Als het gaat om de boodschappen mag de burger verwachten dat compensatie ertoe leidt dat er voedingswaren, toiletartikelen, was-en schoonmaakmiddelen in huis zijn. Daarmee is voldaan aan de primaire levensbehoefte van de burger voor wat betreft de boodschappen. 2.3 Context De Wmo is bedoeld om participatie te bevorderen door maatwerk te leveren rekening houdend met de specifieke situatie, de mogelijkheden en wensen van een burger. Dit staat niet gelijk aan uitbreiden van het niveau van individuele voorzieningen, de wet is immers niet bedoeld om aanspraken te verruimen. In dit hoofdstuk zijn we op zoek naar de reikwijdte van de compensatieplicht. Alvorens per domein de reikwijdte te beschrijven, benoemen we een aantal begrenzingen die voor alle domeinen aan de orde zijn. Deze begrenzingen hebben alleen betrekking op de plicht van gemeenten; waar kan de gemeente aan gehouden worden. Het is geenszins een begrenzing van wat gemeenten kunnen en mogen doen bij de uitvoering van de compensatieplicht. Op grond waarvan is sprake van begrenzing van de compensatieplicht? Andere wet-en regelgeving; Historische context Algemeen gebruikelijk Andere wet-en regelgeving Niet alle beperkingen op die vier terreinen zijn krachtens de Wmo te compenseren. Volgens artikel 2 van de wet valt hetgeen in of krachtens een andere wet is geregeld, valt buiten de scoop van compensatie in de Wmo. Zo regelt de Zvw bepaalde hulmiddelen en is begeleiding bij het eten onderdeel van persoonlijke verzorging uit de AWBZ. Voorzieningen voor bijzondere bijstand kunnen mogelijk financiële beperkingen opheffen die het meedoen aan recreatieve, sportieve of spirituele activiteiten in de weg staan. Maatschappelijke opvang is door de wetgever bewust buiten de compensatieplicht gehouden. Deze opvang valt wel onder de Wmo die immers breder is dan de compensatieplicht, maar in het kader van de compensatieplicht kan een burger geen recht ontlenen aan een vorm van maatschappelijke opvang. Ditzelfde geldt voor vormen van cliëntondersteuning die verder gaan dan een gesprek voor informatie en advies en regelen de zaken (aanvraag voor individuele Wmo verstrekking, maaltijdservice enz) die burger en professional in het gesprek overeen zijn gekomen. Historische context De Wmo is niet bedoeld als uitbreiding van de voorlopers van de wet zoals de Wvg en de AWBZ. Daarmee wordt de reikwijdte van de compensatieplicht ook bepaald door uit te gaan van het niveau van individuele voorzieningen zoals geregeld in die wetten. Zo is de voormalige Wvg maatgevend voor hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen die onder de Wmo vallen. Voorbeelden hiervan zijn het speciaal vervoer, regels voor woningaanpassing (de SK, 12 mei De Kanteling, Expertgroep Verordening

8 woonkamer, slaapvertrek, toilet en douche en de keuken zijn toegankelijk) en de hoogte van een verhuisvergoeding. Voor de hulp bij het huishouden zijn de voorwaarden, uren en taakomschrijving overgenomen uit de AWBZ zodat de werkzaamheden zich beperken tot een schone en hygiënische keuken, huiskamer, slaapvertrek, toilet en douche. Dus, tenzij de rechter anders beslist hanteren we huidige kwalitatieve en kwantitatieve normen. Het begrip algemeen gebruikelijk Ook wat iemand zelf kan doen, kan laten doen of geacht wordt te doen valt buiten de compensatieplicht. We gebruiken hiervoor het begrip: algemeen gebruikelijk. Wat hieronder valt is mede historisch bepaald. Op enig moment kan besloten zijn een bepaalde voorziening te schrappen uit een wet. Als geen sprake is van overheveling naar de Wmo, valt de desbetreffende voorziening buiten de compensatieplicht. Voorbeeld 2. Algemeen gebruikelijk De sta-op-stoel is een duidelijk voorbeeld. Deze voorziening is geschrapt uit de Zvw omdat het rijk van mening is dat sprake is van eigen verantwoordelijkheid waarbij een ieder zelf de keuze kan maken voor aanschaf van een dergelijke stoel. Voorbeeld 3. Algemeen gebruikelijk Een ander voorbeeld is het deel van de ondersteunende begeleiding dat uit de AWBZ is geschrapt. Omdat de wetgever van mening is dat burgers voor hun participatie niet afhankelijk zijn deze vorm van begeleiding, is deze voorziening niet overgeheveld naar de gemeenten en kunnen gemeenten niet verantwoordelijk gehouden worden voor een aanbod. 2.4 International Classification of Functioning (ICF) ICF is een gestandaardiseerd begrippenapparaat dat menselijk functioneren en de problemen die daarin kunnen optreden beschrijft. Met behulp van ICF kan het menselijk functioneren beschreven worden vanuit 3 perspectieven: Het menselijk organisme (functies van het organisme en anatomische eigenschappen) Het menselijk handelen (activiteiten en participatie) De mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven (activiteiten en participatie) Het CIZ maakt voor indicatiestelling voor AWBZ gebruik van ICF voornamelijk gericht op het functioneren van het menselijk organisme, het eerstgenoemde punt. Voor de Wmo zijn het menselijk handelen en de deelname aan het maatschappelijk leven interessant. Zo ontstaat het onderscheid tussen de Zvw en AWBZ die verantwoordelijk zijn voor zorg en de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van en ondersteunen bij participatie. Het is mogelijk om het gebruik van ICF gegevens over ziekte te combineren met gegevens over het menselijk functioneren. Er ontstaat een volledig beeld van de situatie, dat gebruikt kan worden bij besluitvormingsprocessen. Definities ICF en Modelverordening Wmo vergeleken. Het gebruik van begrippen is cruciaal in dit hoofdstuk. Zowel in het handboek ICF als in de modelverordening Wmol is een aantal begrippen gedefinieerd. Een aantal van deze begrippen is van belang bij het vaststellen van de reikwijdte van de compensatieplicht. Definities ICF Functies: fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme Anatomische eigenschappen: positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam Stoornissen: afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen Activiteiten: onderdelen van iemands handelen Participatie: iemands deelname aan het maatschappelijk leven Definitie ICFén Modelverordening: Beperkingen: moeilijkheden die iemand heeft met het uivoeren van activiteiten Definitie Modelverordening: Maatschappelijke participatie: normale deelname aan het maatschappelijke verkeer, te weten het voeren van een huishouden, het normale gebruik van de woning; het zich in en om de woning SK, 12 mei De Kanteling, Expertgroep Verordening

9 verplaatsen; het zich zodanig verplaatsen dat aansluiting wordt gevonden bij regionale, bovenregionale en landelijke vervoerssystemen; het ontmoeten van anderen mensen en het aangaan en onderhouden van sociale verbanden om op die manier deel te nemen aan het lokale maatschappelijke leven. ICF en de modelverordening Omdat de ICF het menselijk functioneren en handelen helder omschrijft heeft de expertgroep verordening het ICF handboek gehanteerd als leidraad bij het beschrijven van de reikwijdte van de compensatieplicht. De expertgroep is daarbij begeleid door dé ICF expert van het RIVM. In eerste instantie is vastgesteld dat de hoofdstukken 4 mobiliteit, 6 huishouden en 9 maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven gebruikt kunnen worden om vast te stellen welke taken vallen onder de 4 domeinen van artikel 4 van de Wmo. Tenslotte constateerde de Expertgroep dat niet alles wat in een bepaald ICF hoofdstuk staat van toepassing is in de Wmo. We zijn er met een schaartje langsgegaan. Bijvoorbeeld het Kopen of huren van een huis. Dat valt onder hoofdstuk 6 Huishouden. Daar hebben we in Nederland een heel systeem van bijstand, hypotheken, huurtoeslag, huurtoewijziging etc voor. We hebben daarbij ook gekeken naar de praktijk, zoals die voor de komst van de Wmo is gegroeid (de historische context) De expertgroep is alle items langsgelopen en heeft vastgesteld wat redelijkerwijs, rekening houdend met de standaarden, gewoonten en mogelijkheden in onze samenleving behoort tot de 4 domeinen uit artikel 4 van de Wmo. Met deze kennis zijn de 4 domeinen van de compensatieplicht vertaald in 7 resultaten, waarmee de resultaatverplichting van gemeenten is gedefinieerd. Deze resultaten zijn: 1 Iedere burger kan wonen in een schoon, leefbaar en voor de bewoner geschikt huis 2 Iedere burger kan beschikken over primaire levensbehoeften 3 Iedere burger kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding 4 Iedere burger kan thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren 5 Iedere burger kan gebruik maken van hulpmiddelen om zich te verplaatsen in, om en nabij het huis 6 Iedere burger heeft de mogelijkheid om zich lokaal te kunnen verplaatsen per vervoermiddel 7 Iedere burger heeft de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten Als gezegd geven deze concreet geformuleerde resultaten duidelijkheid, zowel aan de burger over wat van de gemeente verwacht mag worden, als aan gemeenten. Zij weten wanneer zij een vorm van compensatie moeten bieden en tot welk resultaat de compensatie moet leiden. Vervolg van de notitie In de paragrafen 2.5 tot en met 2.7 wordt voor de 4 domeinen van artikel 4 van de Wmo in ICF termen afzonderlijk beschreven wat de het resultaat moet zijn van de compensatie. Zo ontstaat een beeld van de reikwijdte. 2.5 Het eerste domein: het voeren van een huishouden Compensatie op het eerste domein van artikel 4, het voeren van een huishouden is bedoeld als ondersteuning bij het runnen van een huishouden. Daarmee bedoelen we op de gebruikelijke wijze, dus met behulp van gebruikelijke huishoudelijke apparatuur doen van het huishouden en voorkomen van gevaarlijke situaties (vallen, brand) en voorkomen van verwaarlozing Het eerste domein kan met gebruik van ICF vertaald worden in 4 resultaten: 1. Iedere burger kan wonen in een schoon, leefbaar en voor de bewoner of het gezin geschikt huis Dit eerste resultaat moet het mogelijk maken dat een ieder kan wonen in een huis dat schoon is volgens de normen die gemeenten nu ook hanteren. Ten aanzien van schoon zijn normen geformuleerd in de beleidsregels. Ook de huidige normen voor het aantal ruimten in huis / vierkante SK, 12 mei De Kanteling, Expertgroep Verordening

10 meters van het huis dat schoon moet zijn blijven van toepassing. Zo moet iedereen gebruik kunnen maken van een schone huiskamer, slaapvertrek, keuken en douche/toilet. Leefbaar staat voor opgeruimd en functioneel bijvoorbeeld om vallen te voorkomen. Met de laatste frase van de zin, een voor de bewoner geschikt huis, wordt bedoeld dat het zodanig functioneel is ingericht dat de bewoner gebruik kan maken van de genoemde ruimten. Dus drempelvrij indien een rollator noodzakelijk is bij het lopen. Brede deuren, een elektrische deuropener en vrij van drempels ook bij de voordeur, indien verplaatsen gebeurt met een rolstoel. Redelijkerwijs kan niet van een gemeente verlangd worden dat een lange oprit van een vrijstaand huis aangepast wordt voor rolstoelgebruik. De compensatie kan op verschillende manieren vorm krijgen. De keuzes zijn afhankelijk van de situatie van de burger, waarbij gemeente en de burger liefst in samenspraak en in redelijkheid tot een oplossing komen. 2. Iedere burger kan beschikken over primaire levensbehoeften Met dit resultaat verplichten gemeenten zich om burgers zodanig te compenseren dat zij voorzien zijn van dagelijkse benodigde hoeveelheid voedsel voor de maaltijden en andere momenten waarop iets genuttigd wordt. Maar ook toiletartikelen en schoonmaakartikelen moeten aanwezig zijn. Deze dagelijkse benodigdheden kunnen op vele manieren in huis komen. Compensatie houdt niet in dat de burger altijd zelf de boodschappen kan doen, in redelijkheid wordt gezocht naar een oplossing waarmee het resultaat bereikt wordt. Onder primaire levensbehoeften verstaan we ook de maaltijden. Ondersteuning betekent niet per definitie hulp bij het zelf bereiden van de maaltijden, ondersteuning betekent wel dat de burger de dagelijkse maaltijden kan genieten. Daarbij moet rekening gehouden worden met medische diëten en er kan rekening gehouden worden met persoonlijke wensen. Ook hier komen burger en gemeente gezamenlijk tot een redelijke oplossing. Overigens is dit een uitbreiding van het ondersteuningsaanbod. Voorheen werd de maaltijdservice indien nodig wel geregeld, maar het was niet benoemd als verantwoordelijkheid van gemeenten. Ditzelfde geldt voor het derde resultaat voor zover het gaat om aanschaf van kleding. 3. Iedere burger kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding Gemeenten ondersteunen burgers die beperkingen ondervinden bij het op orde houden van kleding; wassen en strijken. Kleding kopen valt niet onder afdwingbare compensatie, maar als dat nodig is wordt er wel geregeld dat er kleding wordt gekocht. De wijze waarop deze ondersteuning wordt geboden is weer afhankelijk van de gezamenlijk door burger en gemeente bedachte oplossing. 4. Iedere burger kan thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren Ouders die beperkingen ondervinden bij het voeren van een huishouden en daardoor niet kunnen zorgen voor hun kinderen, kunnen ondersteuning aanvragen. Als gezegd is compensatie bedoeld als ondersteuning bij het voeren van het huishouden, waar onder de zorg voor kinderen wordt verstaan. Ondersteuning bij de opvoeding in een ontregeld gezin valt onder de wet op de Jeugdzorg en intensieve zorg voor kinderen hoort thuis in de AWBZ. De omschrijvingen uit het ICF handboek zijn opgenomen in Bijlage 1, tabel Het tweede domein en derde domein: zich verplaatsen in, om en nabij de woning en zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Gemeenten compenseren hun burgers zodanig dat zij normaal gebruik kunnen maken van hun woning en zich kunnen verplaatsen in hun woonomgeving. We beschrijven dit in 2 resultaten: 5. Iedere burger kan gebruik maken van hulpmiddelen om zich te verplaatsen in, om en nabij het huis 6. Iedere burger heeft de mogelijkheid om zich lokaal te kunnen verplaatsen per vervoermiddel Met zich verplaatsen in huis bedoelen we dat de burger in staat is de woonkamer, slaapvertrek, toilet en douche en de keuken te bereiken en zich daar zodanig te kunnen redden dat normaal functioneren SK, 12 mei De Kanteling, Expertgroep Verordening

11 mogelijk is. Bij dit resultaat wordt compensatie geboden in de vorm van hulpmiddelen. Voorbeelden zijn een rolstoel voor verplaatsingen door de ruimte of van de ene naar de andere ruimte of naar buiten. Ook een tillift is een voorbeeld, deze maakt verplaatsingen van en naar bed en toilet mogelijk. Het helpen bij verplaatsen, dus een professional die de tillift bedient, valt niet onder de reikwijdte van de Wmo. Dat valt onder persoonlijke verzorging uit de AWBZ. Herverdeling van de hulpmiddelen Tot nu toe is de verantwoordelijkheid voor hulpmiddelen bij verschillende partijen belegd. Zoals in het eerste hoofdstuk genoemd wordt gesproken over een meer logische indeling waarbij alle hulpmiddelen voor verplaatsingen in en om de woning ondergebracht worden in de Wmo. Resultaat 6 sluit aan op het vijfde resultaat en moet het burgers mogelijk maken om zich te verplaatsen in de woonplaats door middel van lokaal en regionaal openbaar of speciaal vervoer. Soms wordt dit vervoer op individueel niveau geregeld. De omschrijvingen uit het ICF handboek zijn opgenomen in Bijlage 1, tabel Het vierde domein: medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. De Wmo onderscheidt zich van voorgaande wetten doordat nadrukkelijk is geformuleerd dat gemeenten ook een vorm van compensatie bieden aan burgers die beperkingen ondervinden bij hun participatie op het sociale vlak. Met gebruik van ICF hebben we vierde domein als volgt vertaald in een resultaat: 7. Iedere burger heeft de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten Het doel is dat burgers kunnen voorzien in hun behoefte aan deelname aan activiteiten en sociale verbanden kunnen aangaan en onderhouden. Dit steeds binnen de grenzen van wat redelijkerwijs van een gemeente verwacht mag worden. Zo kan de deelname aan een reguliere (favoriete) activiteit ondersteund worden op de wijze die daarvoor nodig is en mits het binnen redelijke grenzen blijft. Wekelijks vervoer over een afstand van 200 kilometer is een onredelijke eis en valt niet onder de reikwijdte van de compensatieplicht. Echter als de vraag is om per kwartaal een dergelijke afstand te faciliteren ten behoeve van deelname aan een activiteit dan kan dat een prima oplossing zijn. Om deelname aan activiteiten mogelijk te maken moet aan een aantal voorwaarden, zoals vervoer en hulpmiddelen bij het voortbewegen voldaan worden. Daarmee zijn de eerste drie domeinen eigenlijk voorwaarden scheppend voor het vierde domein. Immers, ontmoeten van medemensen, aangaan van sociale verbanden is in principe mogelijk wanneer verzorging en hygiëne goed zijn en verplaatsen en vervoer geregeld zijn. Er zijn meer voorwaarden voor maatschappelijke participatie, zoals financiën en toegankelijkheid van gebouwen. Dit valt niet onder de compensatieplicht, maar wellicht wel onder andere wetgeving, die op een andere wijze wordt uitgevoerd dan de Wmo. Zo kan er bij financiële belemmeringen soms een beroep gedaan worden op andere wetgeving, zoals bijzondere bijstand. Vaak zijn er regelingen waarmee lokale activiteiten toegankelijk gemaakt worden voor mensen met een smalle beurs. Een ander onderwerp dat onder andere wet- en regelgeving valt is de toegankelijkheid van gebouwen. De omschrijvingen uit het ICF handboek zijn opgenomen in Bijlage 1, tabel Conclusie Deze opsomming van items die onder de reikwijdte van de compensatieplicht vallen maakt duidelijk waarvoor de gemeente in het kader van de Wmo verantwoordelijk is. We hebben ook geconstateerd dat ander gemeentelijk beleid, zoals bijvoorbeeld armoedebeleid, raakt aan de Wmo. Verder zijn er nog de AWBZ en Zvw en mogelijk andere wetten die niet door gemeenten worden uitgevoerd maar deels ook gericht zijn op participatie. Voor De Kanteling is het van belang om de verschillende verantwoordelijkheden in beeld te hebben. SK, 12 mei De Kanteling, Expertgroep Verordening

12 Dat het gesprek aan de keukentafel breder moet zijn dan de onderwerpen waarop de gemeente compensatieplicht heeft, is duidelijk. Maar het inzicht in verantwoordelijkheid voor de gemeente is wel nodig om het gesprek aan de keukentafel vorm te kunnen geven. SK, 12 mei De Kanteling, Expertgroep Verordening

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie

Denken in resultaten Bouwsteen voor een nieuwe modelverordening wmo

Denken in resultaten Bouwsteen voor een nieuwe modelverordening wmo Denken in resultaten Bouwsteen voor een nieuwe modelverordening wmo 2009/128 Denken in resultaten Bouwsteen voor een nieuwe modelverordening Wmo Denken in resultaten Inleiding Voor u ligt het eerste resultaat

Nadere informatie

Kanteling Wmo iedereen doet mee

Kanteling Wmo iedereen doet mee Kanteling Wmo iedereen doet mee Compensatieplicht en Kanteling - Onze visie op de Wmo Compensatieplicht en Kanteling Onze visie op de Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet

Nadere informatie

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011 De Kanteling in de Wmo Drechtraad 4 oktober 2011 Huidige situatie Wmo nog erg AWBZ-achtig (claim op zorg) Te veel voorziening- en zorggericht, te weinig focus op participatie. Te weinig vraag achter de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Aanmelding 3 Lid

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

gemeente Steënbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226

gemeente Steënbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226 gemeente Steënbergen IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2013; gelet op: Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

ECSD/U201600868 Lbr. 16/042

ECSD/U201600868 Lbr. 16/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wmo-uitspraken Centrale Raad van Beroep 18 mei 2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201600868 Lbr.

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...5 Lid 1. Wet...5 Lid 2. College...5 Lid 3. Compensatieplicht...5

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013

TOELICHTING VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013 TOELICHTING VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013 TOELICHTING VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013... 1 Achtergrond...3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08. RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008 Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0822 Naam programma +onderdeel: Programma Welzijn en Zorg onderdeel

Nadere informatie

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO Bijlage 3 bij collegevoorstel Wmo-besluit (18-12-2012) Notitie Maatschappelijke Ontwikkeling aan WMO-Forum team MOSAM steller PP Cox/I. Sijbers c.c. van onderwer p Ine Sijbers / Berdike Peters / Paul Cox

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013

Toelichting op de Verordening voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013 Toelichting op de Verordening voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013 Algemene toelichting op de verordening Achtergrond...3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...4

Nadere informatie

TOELICHTING WMO VERORDENING... 1

TOELICHTING WMO VERORDENING... 1 TOELICHTING WMO VERORDENING TOELICHTING WMO VERORDENING... 1 Achtergrond... 3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 4 Lid 1. Wet... 4 Lid 2. College... 4 Lid 3. Compensatieplicht...

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2013

Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2013 Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2013 Inhoudsopgave: Achtergrond en opbouw Deel 1: Het compenseren van beperkingen Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 Lid 1. Wet...3 Lid 2. College...3 Lid 3. Compensatieplicht...3 Lid 4. Aanmelding...3

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; Agendapunt: 7 Nummer: 2012/6113 De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I)

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I) Programma 1. Kennismaking 2. Stichting VraagWijzer Nederland 3. Inventarisatie ism met Movisie 4. Wmo en het compensatiebeginsel 5. De Kanteling 6. Het vraaggestuurde gesprek: wie, wat, waar en hoe? 7.

Nadere informatie

Toelichting verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum

Toelichting verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum Toelichting verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum Achtergrond...3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...4 Lid 1. Wet...4 Lid 2. College...4 Lid 3. Compensatieplicht...4

Nadere informatie

VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WESTVOORNE 2014 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WESTVOORNE 2014 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WESTVOORNE 2014 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2. RESULTAATGERICHTE

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Vs(27-06-2011) . De Raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van het College, gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Sociale zekerheid; Wet Maatschappelijke Ontwikkeling ;

Sociale zekerheid; Wet Maatschappelijke Ontwikkeling ; 1 Sociale zekerheid; Wet Maatschappelijke Ontwikkeling ; De moderne verzorgingsstaat zoals Nederland, heeft volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)(2006) vier hoofdfuncties; -zorgen;

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade CONCEPT VERORDENING Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kerkrade 2012 Concept Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Kerkrade 1 Bijlage bij ontwerpbesluit nr. 12Rb044

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Coevorden Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Lid 1 Wet Lid 2 College Lid 3 Compensatieplicht/beginsel

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer 5 februari 2014 Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer Het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 is op 13 januari 2014 door staatssecretaris Van Rijn naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze extra nieuwsbrief zetten

Nadere informatie

- dat er minder bureaucratie moet komen. Zorg moet worden "ontschot". Gemeenten kunnen daar op lokaal niveau optimaal op sturen.

- dat er minder bureaucratie moet komen. Zorg moet worden ontschot. Gemeenten kunnen daar op lokaal niveau optimaal op sturen. Bijlage 2 Waar wilt u naartoe? Een oplossingsgerichte methodiek voor"het gesprek". Deze notitie begint bij de uitgangspunten van de WMO. En sluit aan bij de bakens Welzijn Nieuwe Stijl. Een vertaling van

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Agendapunt: b e s l u i t: gelezen het voorstel d.d. 25 oktober 2011 van: - burgemeester en wethouders;

RAADSBESLUIT. Agendapunt: b e s l u i t: gelezen het voorstel d.d. 25 oktober 2011 van: - burgemeester en wethouders; RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening voorzieningen W mo gemeente W oerden 2012 De raad van de gemeente W oerden; gelezen het voorstel d.d. 25 oktober 2011 van: - burgemeester en wethouders; gelet op het

Nadere informatie

Toelichting op de verordening Wmo 2013 Achtergrond... 3

Toelichting op de verordening Wmo 2013 Achtergrond... 3 Toelichting op de verordening Wmo 2013 Achtergrond... 3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 4 Lid 1. Wet... 4 Lid 2. College... 4 Lid 3. Compensatiebeginsel... 4 Lid

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 9 april 2008, 07/1916 (hierna: aangevallen uitspraak)

tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 9 april 2008, 07/1916 (hierna: aangevallen uitspraak) LJN: BI6832, Centrale Raad van Beroep, 08/2290 WMO + 08/2317 WMO Datum uitspraak: 29-04-2009 Datum publicatie: 08-06-2009 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN NB aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen Gemeente Schouwen-Duiveland, februari 2013 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Voorst 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Voorst 2014 Gemeenteblad 507 De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gewijzigd 24 februari 2014, kenmerk Z-13-04025_2013-47854; gelet

Nadere informatie

CONCEPT TOELICHTING OP DE VERORDENING

CONCEPT TOELICHTING OP DE VERORDENING CONCEPT TOELICHTING OP DE VERORDENING Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kerkrade 2012 Inleiding De voorliggende conceptverordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

De Wmo-consulent is een multitalent

De Wmo-consulent is een multitalent Thema Professionalisering Eisenpakket, kennis en vaardigheden De Wmo-consulent is een multitalent Ingeborg Lunenburg In de opleidingspraktijk inventariseer ik de leerwensen van deelnemers. Terugkerende

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten.

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning- Samenvatting en aandachtspunten uit de bespreking in de Tweede Kamer gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Alleen de hoofdzaken

Alleen de hoofdzaken Alleen de hoofdzaken Bekostiging in de care (middagprogramma) Klaas Meersma 11 januari 2011 Wat komt aan de orde? Wijziging in de WMG Wijziging in Besluit zorgaanspraken, Zorgindicatiebesluit en de beleidsregels

Nadere informatie

TOELICHTING OP VERORDENING INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE LOCHEM

TOELICHTING OP VERORDENING INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE LOCHEM TOELICHTING OP VERORDENING INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE LOCHEM HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Lid 1. Wet... 3 Lid 2.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN Nr. 14A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2013, nr. 13.10.14.; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014;

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Millingen aan de Rijn. Nr. 18997 7 april 2014 De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 1 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 2 AANHEF 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN... 7 Artikel 1. Begripsbepalingen 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Gemeente Kerkrade. Nota van toelichting. Nr.: 12TI044. Kerkrade, 9 augustus 2012

Gemeente Kerkrade. Nota van toelichting. Nr.: 12TI044. Kerkrade, 9 augustus 2012 c Gemeente Kerkrade Nota van toelichting Nr.: 12TI044. Kerkrade, 9 augustus 2012 Behorend bij ontwerpbesluit nr. 12Rb044 Bijlagen 1. Concept Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013. Beleidsregels. Maatwerk Resultaatgericht Eigen verantwoordelijkheid. 1 augustus 2013. actief en betrokken. dewolden.

Beleidsregels Wmo 2013. Beleidsregels. Maatwerk Resultaatgericht Eigen verantwoordelijkheid. 1 augustus 2013. actief en betrokken. dewolden. Beleidsregels Wmo 2013 Maatwerk Resultaatgericht Eigen verantwoordelijkheid Beleidsregels Wmo 1 augustus 2013 actief en betrokken dewolden.nl 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 INLEIDING...

Nadere informatie

Bijlage. Onderwerp: analyse jurisprudentie compensatieplicht Wmo

Bijlage. Onderwerp: analyse jurisprudentie compensatieplicht Wmo Bijlage Onderwerp: analyse jurisprudentie compensatieplicht Wmo Aanleiding Tijdens het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 28 juni 2012 heeft mevrouw

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 25 februari 2010 (binnengekomen bij de griffie 1 maart 2010) aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Besluit individuele maatschappelijke ondersteuning 2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Laarbeek 2014

Toelichting bij de verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Laarbeek 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laarbeek. Nr. 33251 17 april 2015 Toelichting bij de verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Laarbeek 2014 Achtergrond Voor u ligt de Verordening

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn. Secretariaat: Postbus 9033, 7300 ES APELDOORN 055-5802241, cliëntenraden@apeldoorn.nl

Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn. Secretariaat: Postbus 9033, 7300 ES APELDOORN 055-5802241, cliëntenraden@apeldoorn.nl Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn. Secretariaat: Postbus 9033, 7300 ES APELDOORN 055-5802241, cliëntenraden@apeldoorn.nl Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn Cc: Gemeenteraad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 BEOORDELING VAN HET RESULTAATGEBIED HET VOEREN VAN EEN HUISHOUDEN

HOOFDSTUK 3 BEOORDELING VAN HET RESULTAATGEBIED HET VOEREN VAN EEN HUISHOUDEN HOOFDSTUK 3 BEOORDELING VAN HET RESULTAATGEBIED HET VOEREN VAN EEN HUISHOUDEN Het Utrechtse Wmo beleid gaat uit van de mogelijkheden van mensen. Ontbreekt het aan eigen mogelijkheden om participatieproblemen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 20 november 2014;

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

CONCEPT. Modelbeleidsregels maatschappelijke ondersteuning

CONCEPT. Modelbeleidsregels maatschappelijke ondersteuning CONCEPT Modelbeleidsregels maatschappelijke ondersteuning VNG Versie 4 26 oktober 2010 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 3 Eigen verantwoordelijkheid... 3 Mantelzorgers en vrijwilligers... 4

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten Inhoud Inleiding... 3 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Diverse voorzieningen... 5 HOOFDSTUK 2 RESULTAATGERICHTE

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder

Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder Definities Gebruikelijke zorg : de normale, dagelijkse zorg die huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING WMO GEMEENTE WAALWIJK 2013

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING WMO GEMEENTE WAALWIJK 2013 TOELICHTING BIJ DE VERORDENING WMO GEMEENTE WAALWIJK 2013 ALGEMENE TOELICHTING 3 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 5 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 5 Lid 1. Wet... 5

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE SINT ANTHONIS 2011

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE SINT ANTHONIS 2011 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE SINT ANTHONIS 2011 1 Achtergrond De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 van kracht geworden. De uitvoering van

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING SITTARD-GELEEN 2012

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING SITTARD-GELEEN 2012 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING SITTARD-GELEEN 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Eigen verantwoordelijkheid 4 Mantelzorgers en vrijwilligers 5 Nieuwe Wetgeving 5 Ten geleide 5 Hoofdstuk 1 Beoordeling

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2013...

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2013... BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2013...1 VOORWOORD...3 Inleiding...3 Eigen verantwoordelijkheid...4 Mantelzorgers

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen?

Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen? Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen? Algemeen November 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Onze 180 leden in beeld 2 Ons Doel: De Inclusieve Samenleving Op voet

Nadere informatie

Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli

Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli Aan: Consulenten Wmo 1. Inleiding / de kaders: Ingevolge de Wmo 2015 (artikel 1.2.1, eerste lid) verstrekt

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

b. In het eerste lid, onderdeel l, wordt bij besluit als bedoeld in artikel 21 vervangen door: bij besluit als bedoeld in artikel 20.

b. In het eerste lid, onderdeel l, wordt bij besluit als bedoeld in artikel 21 vervangen door: bij besluit als bedoeld in artikel 20. 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang) Vierde nota van wijziging Het voorstel

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE LOCHEM 2013

BELEIDSREGELS INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE LOCHEM 2013 BELEIDSREGELS INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE LOCHEM 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Eigen verantwoordelijkheid 2 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers 3 1.3 Nieuwe wetgeving 3 2. Beoordeling van

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 21 deelnemers. Mevrouw Nelly Maaskant en de heer Cees Voorthuijsen van het Servicepunt Z zullen tekst en uitleg geven over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ze werken beiden

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie 2015

Verordening tegenprestatie 2015 Verordening tegenprestatie 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Onderwerp Wmo, de kanteling van de individuele voorzieningen, nieuwe verordening

Onderwerp Wmo, de kanteling van de individuele voorzieningen, nieuwe verordening Raadsvoorstel Agendapunt: 15 Onderwerp Wmo, de kanteling van de individuele voorzieningen, nieuwe verordening Datum voorstel 31 mei 2011 Datum raadsvergadering 6 juli 2011 Bijlagen Verslag Klankbordgroep

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel aan de raad

Ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.059572 Vergadering Commissie Mens en Samenleving Vergaderdatum 15 oktober 2014 Geheim Nee Verordening Jeugdhulp en WMO 2015 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Tegenprestatie:

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1. Begripsbepalingen 2. Resultaatgerichte compensatie 6 Artikel 2. De te bereiken

Nadere informatie