Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek"

Transcriptie

1 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar cel ruimtelijke planning Telefoon - fax 016/ / Ons kenmerk PRJ /Recreatief wonen Kam-Bmb Tekst uitgesloten delen bij goedkeuring Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DeelRUP 5 Veronique Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek

2 COLOFON Provincie Vlaams-Brabant Directie Infrastructuur Dienst Ruimtelijke Ordening Provinciehuis Provincieplein Leuven Werkten mee aan dit document: Provincie Vlaams-Brabant: Tom Lagast provinciale dienst Ruimtelijke Ordening Tom Raes provinciale dienst Huisvesting ARCADIS Gedas Bart Antheunis - projectverantwoordelijke afdeling Ruimtelijke Ordening Peter Peeters - projectcoördinator afdeling Ruimtelijke Ordening 2

3 Inhoudsopgave Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan...1 DeelRUP 5 Veronique...1 COLOFON... 2 Inhoudsopgave... 3 Lijst met kaarten, tabellen en figuren... 5 A. Algemene toelichting Leeswijzer Inleiding en situering van de globale problematiek Beleidskader Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen...10 Resolutie Vlaams parlement over de ontwikkeling van de weekendverblijven...11 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams Brabant...12 Voorstudie Permanent wonen in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek...13 Draaiboek Permanent wonen in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek Situering van de deelrup s Globale ruimtebalans B. Specifieke toelichting...38 DeelRUP 5: Veronique Bestaande feitelijke toestand...39 Bestaande juridische toestand...40 Relatie tot hoofdstructuren van het buitengebied...42 Watertoets...43 Conclusies uit de voorstudie...44 Gewenste ruimtelijke structuur...44 Bijkomende elementen ter realisatie van het RUP...45 Ruimtebalans...45 C. Verordenend gedeelte...46 Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften

4 DeelRUP 5: Veronique ART 1. Zone voor openlucht recreatieve verblijven...48 ART 2. Zone voor onthaal-infrastructuur...51 ART 3. zone voor groene buffer...52 ART 4. te realiseren langzaam verkeers-verbinding...53 Opgeheven voorschriften...53 Verordenend Grafisch Plan DeelRUP 5: Veronique

5 Lijst met kaarten, tabellen en figuren Kaart 1: Situering van deelrup's binnen de regio Kampenhout-Boortmeerbeek Kaart 2: Bestaande feitelijke toestand situering op topokaart Kaart 3: Bestaande feitelijke toestand situering op orthofoto Kaart 4: Bestaande feitelijke toestand situering op kadasterkaart Kaart 5: Bestaande ruimtelijke structuur Camping Veronique Kaart 6: Bestaande juridische toestand - Gewestplan, BPA, RUP Kaart 7: Bestaande juridische toestand - natuur en water Kaart 8: Bestaande juridische toestand - overige Tabel 1: Overzicht van het huidig aanbod en de permanente bewoning op de campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek Tabel 2: Ruimtelijke kenmerken van de campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek Tabel 3: Overzicht van de voorwaarden inzake kwantiteit en kwaliteit van het toekomstige aanbod per terrein Tabel 4: Globale ruimtebalans voor het geheel van de deelrup s Tabel 5: toetsingstabel bestaande juridische toestand Figuur 1: Voorstel oplossing problematiek weekendverblijven

6 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar cel ruimtelijke planning Telefoon - fax 016/ / Ons kenmerk PRJ /Recreatief wonen Kam-Bmb A. Algemene toelichting Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek 6

7 1. Leeswijzer Voorliggend document bevat de beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout- Boortmeerbeek. Naast een algemene toelichting, welke het RUP kadert binnen zijn ruimere context, bevat het dossier een specifieke toelichting en een verordenend gedeelte. Deze twee delen hebben betrekking op het specifiek deelrup. Tenslotte bevat het document nog een aantal bijlagen. Deel A of de algemene toelichting kadert het RUP eerst binnen zijn ruimere context. In het inleidende deel wordt kort ingegaan op de problematiek van het permanent wonen, de uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams Brabant (RSVB), de voorstudies die voorafgaandelijk aan het PRUP werden uitgevoerd en de positionering van het PRUP binnen zijn ruimere context. Vervolgens wordt het beleidskader voor de opmaak van het PRUP aangehaald (relatie met RSV, resolutie Vlaams gewest, RSVB, conclusies voorstudie, draaiboek ). Een vierde deel geeft een situering van de verschillende deelrup s die onder deze regio vallen en in een vijfde deel wordt een globale ruimtebalans weergegeven. Deel B bevat een specifieke toelichting van het deelrup waarop deze nota betrekking heeft. Eerst wordt een weergave van de bestaande toestand gegeven. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de juridische toestand. Deze delen worden aangevuld met de conclusies uit het vooronderzoek, een watertoets en een ruimtebalans voor het deelrup. Het verordenend gedeelte (deel C) bevat de verordende stedenbouwkundige voorschriften en het verordenend grafisch plan voor het deelrup waarop deze nota betrekking heeft. De bijlagen (deel D) bevatten de voorstudies haalbaarheid en alternatieven voor zowel de campings als de weekendverblijven en een draaiboek dat tot doel heeft om naast het RUP de problematiek van het permanent wonen op campings en op weekendverblijven in de regio te ondersteunen. 7

8 2. Inleiding en situering van de globale problematiek Problematiek rond permanent wonen De problematiek van het permanent wonen is al enkele jaren oud. Op verschillende beleidsniveau s werden er al acties ondernomen om het wonen op campings en in weekendverblijfszones op te lossen. Dit veelal met wisselend succes. Omdat deze problematiek ook groot is in de provincie Vlaams Brabant heeft de provincie in haar provinciaal ruimtelijk structuurplan de nodige engagementen opgenomen om deze problematiek gebiedsgericht te gaan bekijken en hiervoor de nodige ruimtelijke uitvoeringsplannen op te maken. De studie in de regio van Kampenhout-Boortmeerbeek vormt hierin de eerste fase en zal als kader dienen voor de verdere uitwerking van deze problematiek binnen de provincie. Uitvoering van het Provinciaal structuurplan De opmaak van een RUP rond de problematiek van het permanent wonen is een uitvoering van de bindende en richtinggevende bepalingen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Hier wordt bepaald dat op basis van een voorstudie zal onderzocht worden welke gebieden kunnen omgevormd worden om de problematiek van het permanent wonen op te vangen en welke gebieden hun bestaande bestemming dienen te behouden. Op basis van deze voorstudie werd bepaald voor welke terreinen er een provinciaal RUP diende opgemaakt te worden. De studie en het RUP zijn eveneens in overeenstemming met de richtinggevende bepalingen van het RSV met betrekking tot de problematiek van het permanent wonen in tweede verblijven. Ook het RSV bepaalt dat op basis van een onderzoek bepaalde terreinen kunnen omgevormd worden om de problematiek van het permanent wonen op te vangen. De studie en het RUP houden eveneens rekening met de resolutie van het Vlaams Parlement. Welke stelt dat een visie en/of beleidsplan op provinciaal niveau dient uitgewerkt te worden en dat afhankelijk van de schaal de provincie of de gemeente bevoegd is voor het opmaken van een RUP. Het Vlaams gewest kijkt na of de voorstellen niet in strijd zijn met de Vlaamse structuren. De studie en het RUP houden eveneens rekening met de andere sectoren. Zo wordt het aansnijden van waardevolle natuurgebieden vermeden en wordt er per deelplan een watertoets uitgevoerd. Het RUP is bijgevolg in overeenstemming met het provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en interfereert niet met de belangen van andere sectoren. Voorstudie haalbaarheid en alternatieven De voorstudie rond de problematiek van het permanent wonen werd afgerond in de zomer van 2005 en voor een plenair overleg voorgelegd aan de verschillende betrokken partijen (Vlaams gewest, gemeenten, toerisme, huisvesting ) in het najaar van Op basis van de 8

9 conclusies uit deze documenten en de opmerkingen en adviezen die binnenkwamen vanuit het plenair overleg werd een keuze gemaakt om een aantal campings en weekendverblijven op te nemen in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit plan stelt volgende doelstellingen voorop: - oplossing bieden voor permanent wonen op campings en weekendverblijven door deze problematiek te erkennen als een volwaardige woonvorm en hiervoor de nodige ruimtelijke randvoorwaarden te creëren; - vermijden dat de problematiek voor permanent wonen zich over een aantal jaren terug zal voordoen, verhinderen van permanent wonen binnen bestaande recreatieve zones; - ondersteunen van de recreatieve kwaliteiten van een aantal campings en weekendverblijven door hun bestemming te herbevestigen; - aftoetsen met andere beleidsplannen om na te gaan of de gekozen opties niet in strijd zijn met eventuele bovenlokale belangen voor het buitengebied (ontwikkeling natuur, landbouw, landschap ). Voorstudie Haalbaarheid en Alternatieven Camings en Weekendverblijven = Verantwoording opmaak RUP Structuur van het PRUP Het voorliggende document vormt geen document op zich, maar is een verdere uitwerking van de documenten die er aan vooraf gingen: de voorstudie haalbaarheid en alternatieven voor campings en weekendverblijven en het draaiboek. Deze documenten worden in bijlage aan dit PRUP toegevoegd. Tevens vormt het PRUP slechts een kleine stap in de uitwerking van deze problematiek. Het PRUP is één van de instrumenten die wordt aangehaald in een ruimer draaiboek om de problematiek binnen deze regio op te lossen. Het Draaiboek vormt in principe het bovenliggende document en geeft een overzicht van alle maatregelen en acties die moeten ondernomen worden om de problematiek van het permanent wonen op campings en in weekendverblijven in deze regio op te lossen. Ook het draaiboek is als bijlage in dit PRUP opgenomen. Onderstaand schema geeft de structuur en de positie van het PRUP binnen zijn ruimer geheel weer. Draaiboek Maatregelen en acties om problematiek van permanent wonen op campings en in weekendverblijven in regio op te lossen = Sectoroverschreidend Handhaving Ondersteunen toeristisch-recreatieve campings Begeleiding Realiseren bijkomende sociale woningen RUP Bestemmingen aanpassen ifv vooropgestelde keuze 9

10 3. Beleidskader Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) werd op 23/09/1997 definitief vastgesteld door de Vlaamse regering en bekrachtigd bij het decreet van 17/12/1997 wat de bindende bepalingen betreft. Het RSV werd partieel herzien op 12/12/2003. Volgende relevante elementen werden in het RSV opgenomen met betrekking tot het permanent wonen op tweede verblijven. Richtinggevend deel Het Vlaams gewest stelt onder de ontwikkelingsperspectieven voor de toeristisch-recreatieve structuur in het buitengebied dat permanente bewoning in een infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief verblijf niet mogelijk is. Uitgangspunt is dat infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief verblijf moet beantwoorden aan de oorspronkelijke opzet, dat is met name het voorzien van een tijdelijk en recreatief verblijf. Permanente bewoning in infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief gebruik ondermijnt de recreatieve en toeristische productwaarde van het buitengebied en is ruimtelijk niet aanvaardbaar. Door naar een gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad te streven in de stedelijke gebieden én in de kernen van het buitengebied, wordt een kader gegeven waarbinnen een huisvestingsbeleid met aandacht voor specifieke woonvormen en woningtypologieën kan worden gevoerd (o.m. voor kansarme en minder begoede gezinnen). Onderzocht moet worden welke van de bestaande terreinen binnen welke voorwaarden eventueel op termijn worden ingericht als een volwaardig woongebied en onderdeel van de kern van het buitengebied of een stedelijk gebied gaan vormen. Conform het ruimtelijk principe van de gedeconcentreerde bundeling moet dergelijke locatie met permanente bewoning een versterking betekenen van de bestaande kern, onder meer doordat de locatie onmiddellijk aansluit bij de kern. Bindende bepalingen Er werden geen bindende bepalingen opgenomen met betrekking tot deze problematiek. 10

11 Resolutie Vlaams parlement over de ontwikkeling van de weekendverblijven Op 15 januari 2003 werd in het Vlaams parlement een voorstel van resolutie ingediend betreffende de problematiek van de weekendverblijven. Volgende elementen met betrekking tot de ruimtelijke ordening werden naar voor geschoven: 1. De gemeenten worden verplicht om binnen het kader van hun ruimtelijk structuurplan een ontwerp van zonering voor te stellen waarvoor via ruimtelijke uitvoeringsplannen een oplossing wordt geboden voor clusters van weekendverblijven die niet gelegen zijn in kwetsbare gebieden (natuurgebieden, bosgebieden, landschappelijk en ecologisch waardevolle landbouwgebieden, overstromingsgebieden, valleigebieden) of gebieden die in aanmerking komen om te worden afgebakend in de natuurlijke en/of landschappelijke structuren. 2. Afhankelijk van het belang van de cluster zal er een oplossing aangeboden worden door het opstellen van een RUP op lokaal of provinciaal niveau. Het Vlaams gewest zal deze voorstellen aftoetsen met de elementen van bovenlokaal niveau. 3. Planologische oplossingen voor permanente bewoning in weekendverblijven vallen onder de toepassing van de ruimtebalans van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Stedenbouwkundige verordening - voor zone-eigen constructies Planologische oplossing - voor zonevreemde clusters - voor permanente bewoning In bijgevoegde figuur wordt het beleid ten aanzien van de problemen in de weekendverblijven schematisch weergegeven: Figuur 1: Voorstel oplossing problematiek weekendverblijven = regularisatie illegaal gebouwde constructies Voorwaarden: 1. Geen permanente bewoning (= planologische oplossing) 2. Geen kwetsbaar gebied (= habitat, Ven, Ankerplaats...) 3. Ruimtelijke afweging op Vlaams en Provinciaal niveau Gemeente: = inventaris clusters (= min. 100 m, min. 5 constructies) = visie in structuurplan = BPA of RUP indien lokaal niveau Provincie: = PRUP = beleidsplan/visie Vlaams Gewest: = toetsen op bovenlokaal niveau Voorwaarden: 1. Geen kwetsbaar gebied 2. Ruimtebalans Indien gelegen in kwetsbaar gebied: = herlokaliseren = afbraak 11

12 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams Brabant Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams Brabant werd op 7 oktober 2004 goedgekeurd. In het provinciaal ruimtelijk structuurplan staan volgende relevante elementen met betrekking tot de opmaak van een RUP voor het permanent wonen op de campings en weekendverblijven. Richtinggevend deel De provincie neemt volgend ontwikkelingsperspectief op voor de problematiek van het permanent wonen in tweede verblijven: Om tot een effectieve oplossing te komen met betrekking tot de problematiek van het permanent wonen in tweede verblijven dient tegelijkertijd en gecoördineerd op verschillende beleidsdomeinen acties ondernomen te worden. Naast maatregelen op het vlak van ruimtelijke ordening (zonering voor permanent wonen of ruimte voor herhuisvesting, ordening, ruimtelijke beheersmaatregelen ), zal ook het handhavingsbeleid als flankerend beleid van belang zijn. Begeleidende maatregelen op het gebied van huisvesting, sociale begeleiding, grondbeleid, landschappelijke inkleding, nutsvoorzieningen vormen een belangrijk aspect vanuit ruimtelijke en sociale overwegingen. In algemene zin kunnen vanuit ruimtelijke ordening twee oplossingsrichtingen vooropgesteld worden: 4. Herstel van de oorspronkelijke of een andere wenselijke functie (permanent wonen wordt niet geduld). 5. Zonering voor permanente bewoning (aanvaarding van het permanent wonen in tweede verblijven) De provincie zal met betrekking tot de problematiek van permanent wonen in tweede verblijven, voor elke cluster in de gemeente een afweging maken en eventueel maatregelen nemen om deze clusters in een RUP op te nemen (in zover deze problematiek niet door het Vlaamse gewest dient opgenomen te worden, bijvoorbeeld bij ligging in een GEN of GENO). Bindende bepalingen Binnen de acties en prioriteiten van de bebouwde ruimte (3.2.) neemt de provincie volgend actieprogramma op voor permanent wonen in tweede verblijven (3.2.6.): Tegen eind 2006 wil de provincie minimaal gestart zijn met de opmaak van een actieplan voor permanent wonen in 2 e verblijven. In eerste instantie zal de provincie hiertoe een pilootproject uitwerken in een beperkte regio waar deze problematiek zich duidelijk manifesteert. 12

13 Voorstudie Permanent wonen in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek Eind 2004 schreef de provincie een opdracht uit voor de dienstenopdracht ruimtelijke visievorming Permanent wonen in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek en opstellen van een provinciaal RUP. De studie wordt door de provincie als pilootproject beschouwd en dient de basis te vormen voor dezelfde problematiek in andere regio s in de provincie. De voorstudie rond de problematiek van het permanent wonen werd afgerond in de zomer van 2005 en voor een plenair overleg voorgelegd aan de verschillende betrokken partijen (Vlaams gewest, gemeenten, toerisme, huisvesting ) in het najaar van De resultaten van deze studie worden op volgende pagina s samengevat. Eerst gaan we in op de algemene werkwijze die werd gehanteerd om tot een gedegen afweging te komen op het vlak van het ruimtelijk ordeningsbeleid. Deze voorstudie had immers vooral tot doel om beleidsvoorstellen uit te werken op vanuit het ruimtelijk ordeningsbeleid een gepast antwoord te kunnen bieden aan de problematiek van het permanent wonen op campings en weekendverblijven. M.a.w. in hoeverre is het wenselijk dat een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt. Vooraleer deze afweging per camping of cluster van weekendverblijven te kunnen maken, is een goed inzicht nodig in de problematiek. Het onderzoek naar de aard en de omvang van de problematiek in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek wordt samengevat in het tweede punt. Hieruit kan de eigenlijke doelgroep van het beleid bepaald worden. Vervolgens wordt ingegaan op de (her)huisvestingsmogelijkheden voor deze doelgroep: naar de sociale huisvestingsmarkt, onder de vorm van sociaal buitenwonen of via een tijdelijk woonrecht. Door toetsing van de huisvestingsmogelijkheden en de aard van de woonnood kan de behoefte aan de verschillende huisvestingsmogelijkheden vastgesteld worden. De verdere afweging tussen enerzijds de woonbehoeften over het geheel van de campings en weekendverblijven in de regio en anderzijds de ruimtelijke afweging per camping en cluster volgens de vooropgestelde algemene werkwijze, leidt tot een voorstel van ontwikkeling voor elke camping en cluster om aan de behoeften tegemoet te komen. Hieruit volgt voor welke terreinen herbestemmingen doorgevoerd moeten worden en welke terreinen dus opgenomen worden in dit PRUP. Tot slot worden ook een aantal randvoorwaarden gegeven m.b.t. het welslagen van het beleid. Deze vloeien voort uit bedenkingen die tijdens het overleg en onderzoek naar voor kwamen bij het uitwerken van de voorstudie. 13

14 Werkwijze - Methodologie Om een visie uit te werken voor de problematiek van het permanent wonen op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven wordt onderstaand plan van aanpak gehanteerd. Het plan bestaat uit een afweging in vier stappen die uiteindelijk moet leiden tot een eindbeoordeling van het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven. In een eerste stap wordt de ruimtelijke toets doorgevoerd: het terrein wordt afgewogen binnen zijn ruimere omgeving. Welke relatie heeft het terrein ten aanzien van de open ruimte, de bebouwde ruimte, de toeristisch-recreatieve structuur, de ontsluiting van het terrein In deze fase wordt eveneens een afweging doorgevoerd ten aanzien van de structuren van bovenlokaal niveau. In een tweede stap wordt gekeken naar het terrein zelf. Welke vaststellingen worden er op het terrein gedaan? Welke initiatieven worden er genomen? Welke ontwikkeling wordt er vooropgesteld door de gemeente? Hoe groot is de problematiek van het permanent wonen op het terrein? Welk soort permanente bewoners vinden we er terug? Welk soort huisvesting verlangen deze bewoners? Deze stap wordt de maatschappelijke toets genoemd. Vervolgens wordt de juridische situatie van het terrein gescreend. Bevindt het terrein zich in de juiste bestemmingszone? Is het terrein rechtmatig ontwikkeld (beschikt het over de nodige bouw- en/of stedenbouwkundige vergunningen)? De resultaten van de ruimtelijke, maatschappelijke en juridische toets worden tenslotte met elkaar geconfronteerd. Deze confrontatie vormt de vierde stap van de afweging. Omdat de confrontatie in vele gevallen tot verschillende opties kan leiden, wordt de eindconclusie vanuit de gewenste ontwikkeling op microniveau bijgestuurd. Hierdoor kan er per terrein een eerste conclusie worden geformuleerd. Deze conclusie geeft de gewenste ontwikkeling weer, maar ook de nodige consequenties om deze ontwikkeling te bereiken (haalbaarheid). Het plan van aanpak wordt in nevenstaand schema weergegeven. 14

15 Onderzoek naar de problematiek van permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek Hoeveel permanente bewoning is er aanwezig op de terreinen: Camping (C) Weekendverblijf (W) Totaal aantal standplaatsen huidig aanbod Zone-eigen recreatiegebied Zonevreemd agrarisch gebied; groengebied Gemeente Boortmeerbeek % 143 permanente bewoning aantal gezinnen (situatie december 2004) Aandeel Totaal Gedomicilieerd Vermoeden Dageraad C % Tip C % Trianon C % Goorveld C % Floreal I C % Floreal II C % Eekhoornhof C % Caetersbosweg W % 2?? Broek (1 en 2) W % Eyselaarstraat W % 1?? Gemeente Zemst % 98 Felix Cottage Club - Solarium C % Berkenhof C % Baarbeek C % Zomerrust C % Gemeente Kampenhout % 0 Veronique (De Zon) C O % Gemeente Haacht % 58 Binnenbeekweg W % Keerbergenbroek W % 12 8 (+1) 4 Wakkerzeelsesteenweg W % Brugstraat W % (+1) 0 Wakkerzeel - Kerkhoflaan W % Totaal regio: % 299 Tabel 1: Overzicht van het huidig aanbod en de permanente bewoning op de campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek 15

16 Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat binnen de regio een geschikte huisvestingsvorm voor ca. 300 gezinnen moet gezocht worden waarvan er momenteel ca. 240 op een camping en ca. 60 op een weekendverblijf wonen. Welke bewoners bevinden zich in deze doelgroep: De bewonersgroep die permanent verblijft op campings en in weekendverblijven is zeer divers. Toch kunnen uit de analyse twee grotere conclusies getrokken worden: Zij die bewust kiezen voor een permanent verblijf op een camping of weekendverblijf of zij die hier uit noodzaak terecht komen. Zij die over een beperkt budget beschikken en zij die over een normaal budget beschikken. Ruimtelijk vertaalt zich dit veelal tussen de gezinnen die op een camping verblijven (veelal beperkt budget en uit noodzaak) en diegene die op een weekendverblijf permanent verblijven (veelal normaal budget en uit bewuste keuze). Deze conclusie is echter niet sluitend. Het betreft zowel senioren, alleenstaanden (geen senioren), koppels, eenoudergezinnen en gezinnen met kinderen. De redenen waarom deze doelgroep kiest om permanent op een camping of weekendverblijf te wonen zijn (in volgorde van belang): 1. Budget: financiële redenen vormen zowel op de campings als op de weekendverblijven de hoofdreden om zich er permanent te komen vestigen (o.a. goedkope vorm van huisvesting beheersbaar; goedkope bouwgrond, terugbrengen van dubbele kosten opgeven hoofdwoning) 2a: Sociaal contact voornamelijk in functie van het verblijf op de campings 2b: Groene en rustige omgeving voornamelijk in functie van het verblijf op de weekendverblijven 3: Groene en rustige omgeving voornamelijk in functie van het verblijf op de campings Hoe ziet hun huisvesting eruit: In onderstaande tabel wordt op basis van de ruimtelijke kenmerken van de verschillende terreinen gezocht naar de huisvestingnormen van de onderzochte doelgroep. Hierbij wordt enkel gefocust op die terreinen waar permanente bewoning voorkomt. Terreinen die uitsluitend voor recreatie worden gebruikt of verlaten zijn worden niet mee opgenomen in het onderzoek (gele aanduiding in de tabel). Gesteld wordt dat er zich op deze terreinen geen probleem voordoet en dat zij in de toekomst ook hun recreatieve functie behouden en niet in aanmerking komen om omgevormd te worden tot een terrein waar permanente bewoning kan aanvaard worden. Ook Eekhoornhof wordt niet betrokken in het onderzoek omdat dit terrein momenteel leeg staat. 16

17 Camping (C) Weekendverblijf (W) Gemeente Boortmeerbeek Opp. Terrein m² Aantal percelen of gebouwen Dichtheid Perceelsgrootte oppervlakte in m² Gem. Onder grens Boven grens Grootte constructies oppervlakte in m² Gem. Onder grens Boven grens Uitzicht constructies Groen speelruimte niet ontwikkeld Opp. in m² % Gemeenschappelijke gebouwen en terreinen Dageraad C Mix % Tip C 124 C Trianon C 120 C/Z Goorveld C C/Z 100 1% % Floreal I C C/Z 200 2% 500 4% Floreal II C C/H % - - Eekhoornhof C 0 Caetersbosweg W * C/Z Broek (1 en 2) W 4 Eyselaarstraat W ** S/H Gemeente Zemst Felix Cottage Club - Solarium C H/Z % % Berkenhof² C Z % - - Baarbeek C 204 C Zomerrust C Z % 200 2% Gemeente Kampenhout Veronique (De Zon) C 100 C Gemeente Haacht Binnenbeekweg W Mix Keerbergenbroek³ W Mix Wakkerzeelsesteenweg W 10 C Brugstraat W S/H Wakkerzeel - Kerkhoflaan W Totaal regio: uitzicht constructies: C = (sta)caravan H = houten chalet S = stenen huisje Z = zelfgebouwde/-verbouwde constructie Opp. in m² Tabel 2: Ruimtelijke kenmerken van de campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek % 17

18 Goorveld: constructies worden momenteel allemaal teruggebracht tot 50 m² * Caeterbosweg: in totaal zijn er 9 percelen in de cluster, hiervan zijn er nog slechts 2 in gebruik, de rest is verlaten. ** Eyselaarstraat: in totaal zijn er 7 percelen in de cluster, hiervan zijn er slechts 2 in gebruik, de rest is verlaten een constructie in gebruik als permanente woning = ca. 70 m²; andere in gebruik als tweede verblijf = ca. 30 m² ² Berkenhof: de camping wordt momenteel gesaneerd ifv afgeleverde verkaveling voor weekendverblijven. Binnenbeekweg: gemiddeld zijn de percelen ca. 500 m², er zijn echter ook 5 percelen met een oppervlakte van m² en meer, waardoor de gemiddelde dichtheid relatief laag komt te liggen. ³ Keerbergenbroek: onbebouwde percelen gelegen langs wegen of direct naast of tussen bebouwde percelen werden meegenomen in de oppervlakte berekening omdat deze bebouwd kunnen worden. Uit bovenstaande analyse kan duidelijk afgeleid worden dat de huisvestingsbehoefte van gezinnen op een camping sterk verschillen van deze op een weekendverblijf. De percelen op een weekendverblijf zijn veel groter dan op een camping (gemiddeld ca. 500 m² tav 150 m²). Ook de constructies zijn op de weekendverblijven veelal groter dan deze op de campings (gemiddeld ca. 80 m² tav 50 m²). Op de meeste campings zijn er gemeenschaps- en groen en/of speelvoorzieningen aanwezig. Op de weekendverblijven is dat niet het geval. De camping Dageraad wijkt hier sterk van af. De gemiddelde perceelsoppervlakte is er dubbel zo groot als op de overige campings. Concluderend kan in feite gesteld worden dat: Campingbewoners eerder (bewust) kiezen voor een kleine, betaalbare woning en sociaal contact. Er is bij de campingbewoners weinig vraag naar individuele buitenruimte, maar eerder vraag naar collectieve ruimte. Campingbewoners hebben geen grondeigendom, ze huren het terrein en krijgen veelal een recht van opstal. De caravan of de constructie die erop staat is veelal in eigendom van de bewoners zelf. Weekendverblijvers kiezen (bewust) voor een (iets ruimere), betaalbare woning in een groene, rustige omgeving. Er is voornamelijk vraag naar individuele buitenruimte en niet naar collectieve ruimtes. De eigendomssituatie van de weekendverblijfvers is totaal verschillend van deze van de campingbewoners. De weekendverblijvers hebben hun grond en hun woning in eigendom. Slechts sporadisch worden er weekendverblijven verhuurd. 18

19 Onderzoek naar de huisvestingsmogelijkheden voor de vooropgestelde doelgroep De Campingbewoners Voor het oplossen van de problematiek van het permanent wonen op campings werd in het verleden steeds gewerkt op twee sporen. Het eerste spoor vertrekt van het principe dat één derde van gezinnen kan doorstromen naar de reguliere sociale huisvestingsmarkt. Het tweede spoor houdt in dat voor twee derde van de gezinnen een andere oplossing gezocht dient te worden, dit kan door het uitbouwen van een specifiek huisvestingsproject of door het herbestemmen van een kampeerterrein naar een zone waar permanente bewoning kan toegelaten worden. Het eerste spoor, de doorstroming van één derde van de permanente bewoners op kampeerterreinen naar reguliere sociale huisvestingsmarkt, is in het verleden al volledig uitgevoerd via de gemeentelijke begeleidingsplannen die specifiek voor deze problematiek werden opgemaakt. Zo werd de problematiek van het permanent wonen opgelost op de campings De Zon in Kampenhout, Eekhoornhof, Tip en Trianon in Boortmeerbeek en Zomerrust en Berkenhof in Zemst. Aan het tweede spoor werd slechts gedeeltelijk gewerkt. Als proefproject voor de problematiek van het permanent wonen werden er in Zemst twee campings omgevormd naar een zone voor recreatief woongebied. (definitief vastgesteld op 29/06/1999) Solarium werd ontruimd om op deze locatie een specifiek sociaal huisvestingsproject op te richten voor de herlokalisatie van permanente bewoners op campings. Dit project werd tot op vandaag nog niet gerealiseerd. Een aantal permanente bewoners verblijven nog steeds op de campings Zomerrust en Berkenhof in afwachting van dit project. Voor Felix Cottage Club en Solarium werd de gewestplanbestemming recreatief woongebied in een latere fase verfijnt in het gemeentelijk RUP01 Solarium (goedgekeurd op 28 januari 2002). Door de uitwerking van dit tweede spoor kan er een oplossing geboden worden aan een 100-tal gezinnen die permanent verblijven op een camping. Uit inschrijvingen en waarnemingen blijkt echter dat er vandaag de dag ca. 240 gezinnen permanent wonen op een camping. Dit betekent dat voor nog ca. 60% een oplossing dient gezocht te worden. Het betreft enerzijds een groep alleenstaanden en gezinnen die in een aantal gevallen door noodsituaties op de campings terechtkomen. Hiervan kan een deel op termijn nog doorstromen naar de reguliere sociale woningmarkt. Het betreft ca. 1/10 van de huidige campingbewoners of een 20 tot 25 gezinnen. Om deze doorstroming te kunnen realiseren dient er binnen de regio bijkomend aanbod aan sociale huisvestingsmogelijkheden gerealiseerd worden. De site van de voormalige camping Eekhoornhof kan hiervoor in aanmerking komen. Het aanbod van deze 20 tot 25 woningen blijft op de campings ook best behouden als een of andere vorm van 19

20 noodwoning 1. Op deze manier zijn er binnen de regio altijd een aantal woningen beschikbaar om deze doelgroep tijdelijk op te vangen. Anderzijds betreft het een groep ouderen die heel bewust voor een woonvorm op de camping kiezen en dit veelal uit een gebrek aan geschikte huisvesting voor senioren op de woningmarkt. Zij komen hier wonen vanuit sociaal oogpunt. (zorgopvang). Om tegemoet te komen aan het tekort op de huisvestingsmarkt kunnen een aantal terreinen omgevormd worden naar terreinen waar permanente bewoning wordt toegelaten. De weekendverblijvers Voor de problematiek van het permanent wonen in weekendverblijven werd in deze regio in het verleden nog geen oplossing uitgewerkt. Hier dient voor ca. 60 gezinnen een oplossing geboden te worden. Gesteld wordt dat één derde van de gezinnen (of ca. 20 gezinnen) zich ook kunnen aarden op een camping. Het zijn veelal gezinnen die een weekendverblijf huren en hier terechtkomen vanuit een specifieke woningnood. Deze gezinnen kunnen op termijn geherlokaliseerd worden naar een camping waar permanent wonen wordt toegelaten. Eén derde van de gezinnen komt hier wonen omdat ze op zoek zijn naar een betaalbare woning of bouwgrond op de private woningmarkt. Deze gezinnen zouden in principe een geschikte woning of grond kunnen vinden op de reguliere sociale woningmarkt. Voor deze gezinnen (ca. 20) wordt een uitdoofbeleid vooropgesteld. Gelijktijdig dienen in de regio de nodige inspanningen geleverd te worden om voldoende betaalbare woningen of bouwgronden op de markt te brengen zodat er zich in de toekomst geen verschuiving meer voordoet naar de weekendverblijven. Een aantal van deze gezinnen kunnen hierdoor effectief doorstromen naar de reguliere sociale woningmarkt. Het laatste derde bevat voornamelijk ouderen die hun hoofdverblijf hebben ingeruild voor hun tweede verblijf om de drukte van de stad te ontlopen en hun pensioen in een rustige, groene omgeving te kunnen doorbrengen. Deze mensen zullen op termijn vermoedelijk nog doorstromen naar een zorgwoning. Ook voor deze gezinnen wordt een uitdoofbeleid vooropgesteld. 1 Onder noodwoning wordt, conform de provinciale rondzendbrief VLBR-RO/2007/01, verstaan een woning die tijdelijk huisvesting biedt aan mensen met een acuut of niet te vermijden acuut woonprobleem; de oorzaak van dit acuut woonprobleem kan zeer verscheiden zijn (brand, onbewoonbaarverklaring, relatiebreuk, gerechtelijke uithuiszetting ); de woning vermijdt dat de mensen effectief op straat komen staan, maar biedt hun de mogelijkheid om via een tijdelijke uitvalsbasis op zoek te gaan naar een nieuwe permanente woning. 20

21 Schematisch overzicht van de huisvestingsbehoeften CAMPINGBEWONERS ca. 360 gezinnen WEEKENDVERBLIJVERS ca. 60 gezinnen 1/3 = doorstroming naar sociale huisvesting ca. 120 gezinnen Geregeld via de gemeentelijke begeleidingsplannen rond permanent wonen op campings wonen uit (tijdelijke) noodsituatie ca. 20 gezinnen 20 2/3 = oplossing zoeken op de campings zelf ca. 240 gezinnen kiezen bewust voor woonvorm op camping ca. 220 gezinnen 220 1/3 kiest voor deze woonvorm, maar kunnen ook op camping ca. 20 gezinnen 20 2/3 = als tijdelijke woonvorm (ca. 40 gezinnen) sparen om eigendom op reguliere (private) markt te verwerven ca. 20 gezinnen 20 permanent wonen na pensioen in vroegere tweede verblijf ca. 20 gezinnen 20 O.a. voor campings Veronique en De Zon in Kampenhout; Eekhoornhof, Trianon en Tip in Boortmeerbeek; Zomerrust, Baarbeke en Berkenhof in Zemst herhuisvesten binnen reguliere sociale huisvesting behoud als noodwoningen voor nieuwe instroom tijdelijke noodsituaties permanent wonen aanvaarden door omvorming camping/weekendverblijf tbv permanent wonen nieuwe instroom voorkomen door aanbod sociale huisvesting uitdoofbeleid permanent wonen in weekendverblijf uitdoofbeleid permanent wonen in weekendverblijf, in toekomst niet meer mogelijk voor anderen NIEUW PROJECT REGULIERE SOCIALE HUISVESTING ca. 40 woningen PROJECTEN SOCIAAL BUITENWONEN door omvorming campings/weekendverblijven ca. 260 woningen 20 TOEKENNEN TIJDELIJK WOONRECHT ca. 40 woningen EEKHOORNHOF DAGERAAD, BRUGSTRAAT, SOLARIUM, FELIX COTTAGE CLUB, GOORVELD, FLOREAL I BINNENWEG KEERBERGBROEK 21

22 Bespreking van de ontwikkelingsmogelijkheden van de terreinen op basis van de afweging die werd doorgevoerd in de voorstudie Voor het omvormen van bestaande campings en weekendverblijven naar een zone waar permanente bewoning wordt toegelaten, dient er een ruimtelijke afweging doorgevoerd te worden op provinciaal niveau. Deze afweging dient rekening te houden met de beleidsaspecten op Vlaams niveau. Campings Felix Cottage Club en Solarium Door de omzetting van Felix Cottage Club en Solarium naar recreatief woongebied, en het opmaken van het RUP01 Solarium, waardoor permanente bewoning op deze (voormalige) kampeerterreinen toegelaten wordt, biedt grotendeels een oplossing voor de bestaande problematiek op het terrein zelf, maar laat weinig ruimte over voor de herhuisvesting van campingbewoners uit andere terreinen of permanente bewoners uit weekendverblijven. Hierbij kan nog de bedenking gemaakt worden dat een herhuisvesting naar een camping, welke in privaat bezit is, moeilijk afdwingbaar is. Een kleine uitbreiding, van het aantal verblijven waar permanent in gewoond kan worden, kan voorzien worden door de aanpassing van het RUP01 Solarium (omzetting max. 14 eenheden weekendverblijven naar permanente bewoning). Bijkomend aanbod dient dus voorzien te worden om de problematiek van het permanent wonen op de kampeerterreinen in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek op te lossen. Camping Dageraad Vanuit de bovenstaande visie werd, hoofdzakelijk vanuit maatschappelijk standpunt, de camping Dageraad aangeduid om omgevormd te worden tot een zone voor sociaal buitenwonen. Hierdoor wordt er een grote volksverhuizing tussen de campings vermeden. De omzetting van camping Dageraad naar een zone voor permanent wonen is ook ruimtelijk te verantwoorden. De camping is niet gelegen in een bovenlokale structuur van de open ruimte. Er is dus geen interferentie met de structuren op Vlaams niveau, noch met deze op provinciaal niveau. De camping sluit aan bij de bebouwing. Het betreft geen geselecteerde kern, maar eerder uitlopers van bebouwing van Schiplaken. De camping heeft vanwege zijn ligging langs het kanaal en de nabijheid van het domein van Hofstade potenties om als toeristisch-recreatief uitgebate camping te functioneren. Dit is echter vanuit de bestaande samenstelling van de camping moeilijk of niet haalbaar. Ook hier moet de bemerking gemaakt worden dat de campings in feite enkel een bestaand probleem van permanente bewoning oplost. Er is slechts weinig ruimte over om andere campingbewoners of permanente bewoners uit weekendverblijven te herlokaliseren naar deze terreinen. Dit zou strikt inhouden dat de permanente bewoning uit Goorveld en Floreal I en II grotendeels moet geherlokaliseerd worden naar nieuwe projecten voor sociaal buitenwonen (cfr. Solarium). Het opzetten van een sociaal beheer op deze campings zou eveneens een oplossing kunnen bieden om vrijkomende percelen op deze campings voor te behouden voor de herlokalisatie van permanente bewoners uit andere campings. 22

23 Om voldoende aanbod te creëren aan zowel permanente campingbewoners (die doelbewust kiezen voor deze huisvestingsvorm) als tijdelijke campingbewoners (die hier terechtkomen vanwege hun specifieke situatie) wordt best een bijkomend aanbod voorzien op bestaande kampeerterreinen. Campings Goorveld, Floreal I en Floreal II De campings Goorveld en Floreal I en II komen vanuit hun ruimtelijke ligging eveneens in aanmerking om geheel of gedeeltelijk omgevormd te worden naar een zone voor sociaal buitenwonen. Deze campings zijn niet gelegen in een bovenlokale structuur van de open ruimte. Er is dus geen interferentie met de structuren op Vlaams en provinciaal niveau. De campings sluiten rechtstreeks aan op de bebouwde omgeving van de kern Schiplaken. Er wordt de voorkeur gegeven aan deze terreinen omdat hier de problematiek van permanent wonen al aanwezig is. In eerste instantie wordt er gedacht aan een gedeeltelijke omvorming, omdat dit de sociale mix op de kampeerterreinen ondersteunt, wat één van de redenen is dat men op een camping gaat wonen. Een gedeeltelijke omzetting is echter niet haalbaar in relatie tot het campingdecreet. Dit decreet legt immers op dat toeristisch-recreatieve terreinen dienen afgebakend te worden en dat hier geen permanente bewoning mag voorkomen. Om deze redenen wordt er gekozen voor een globale omzetting van deze terreinen. In eerste instantie wordt er geopteerd om camping Goorveld om te vormen naar een zone voor sociaal buitenwonen. De problematiek van permanente bewoning is hier het grootst en de campings sluiten het meest aan bij de bebouwing van kern Schiplaken. Ook met de omvorming van camping Goorveld blijft er weinig ruimte over om permanent bewoning uit andere campings of weekendverblijven te herlokaliseren. Een bijkomend project voor zowel de omvorming van een bestaande camping als de realisatie van een sociaal huisvestingsproject is noodzakelijk om de doelstelling te kunnen realiseren. Om de doelstelling betreffende huisvesting voor permanent wonen op bestaande campings en weekendverblijven te behalen wordt er geopteerd om Floreal I om te vormen tot zone voor sociaal buitenwonen. Deze camping sluit ruimtelijk aan op camping Goorveld. De problematiek van permanent wonen is hier eerder beperkt (ca. 35 %) waardoor er voldoende ruimte ontstaat om herhuisvestingsbewegingen in de regio op te vangen. Om dit te kunnen begeleiden wordt best een vorm van sociaal beheer opgesteld. Door de omvorming van deze en voornoemde campings kan gesteld worden dat de doelstelling overschreden wordt. Hier moet echter ook de bedenking gemaakt worden dat bij de opmaak van het RUP normen kunnen opgelegd worden betreffende de perceelsgrootte, te realiseren groen waardoor het aantal percelen gereduceerd zal worden (zie overzichtstabel p. 29) Een omzetting van Floreal II naar een zone voor permanent wonen is bijgevolg niet noodzakelijk. Deze camping kan zijn recreatieve functie, zoals in het verleden werd vastgelegd in een verkaveling, behouden. Op deze manier vormt het kampeerterrein ook een buffer tussen de woonwijk en het achterliggende natuurgebied. 23

24 Door de omzetting van de campings Goorveld en Floreal I wordt de doelstelling voor sociaal buitenwonen op bestaande kampeerterreinen gerealiseerd. De berekening vertrekt van de bestaande situatie op de campings. Om de kwaliteit op deze campings te verhogen in functie van het permanent wonen, kunnen er echter beperkingen opgelegd worden. Dit kan door een minimaal te realiseren groen- en speelzone op te leggen of door het aantal constructies te beperken. Hierdoor zal mogelijks de doelstelling nog niet behaald zijn en wordt best nog een bijkomend terrein omgevormd voor het opvangen van de permanente bewoning in campings en weekendverblijven. Daarnaast is het wenselijk om binnen de regio een terrein om te vormen waar op korte termijn een project voor sociaal wonen kan gerealiseerd worden. Op deze manier kan ook de doorstroming van een aantal campingbewoners en weekendverblijvers, die hier omwille van een tijdelijke noodoplossing terechtkomen, gestimuleerd worden. Aandeel sociale huurwoningen in de gemeenten vergeleken met het gemiddelde in Vlaanderen: Vlaams gemiddelde = 5,61 % Boortmeerbeek = 0,24 % Kampenhout = 0,54 % Haacht = 3,54 % Zemst = 2,43 % Weekendzone Brugstraat Om de problematiek van het permanent wonen campings en op weekendverblijven op te vangen wordt tenslotte geopteerd om de zone Brugstraat om te vormen naar zone voor sociaal buitenwonen. Deze zone ligt niet in een bovenlokale open ruimte structuur, is beperkt van omvang en sluit ruimtelijk aan bij het woonlint Brugstraat. Brugstraat geeft de mogelijkheid om een 20-tal permanente verblijven te ontwikkelen. Vermits de zone momenteel zowel gebruikt wordt voor hoofdverblijven en tweede verblijven zou een globale omzetting naar zone voor sociaal buitenwonen op lange termijn mogelijks aanleiding kunnen geven tot een 6-tal bijkomende mogelijkheden. Hierdoor kan eventuele permanente bewoning uit uitdovende zones (zie verder) herlokaliseren. Dit is zeker voldoende indien we er vanuit gaan dat ook een deel kan doorvloeien naar een zone voor sociaal buitenwonen op campings (zie hoger) en naar een reguliere sociale woning. De realisatie houdt niet in dat er een overaanbod wordt gerealiseerd. Zoals hierboven al aangehaald moet het aanbod niet berekend worden op basis van het huidig aantal standplaatsen, gebouwen of kavels binnen de verschillende zones. In de toekomst zullen er immers beperkingen worden opgelegd naar de ontwikkeling van deze zones zodat de woonkwaliteit er verhoogd wordt. Dit kan betekenen dat wordt opgelegd dat een minimaal percentage aan groen- en/of speelruimte dient gerealiseerd te worden of dat er een beperking wordt opgelegd naar het aantal op te richten constructies. Eekhoornhof Om binnen de regio het aanbod van sociale huur- (en koop)woningen te verhogen wordt er geopteerd om de voormalige camping Eekhoornhof om te vormen naar woongebied in functie van een specifiek sociaal woonproject. Vermits er binnen de regio geen behoefte meer is om een nieuwe toeristisch-recreatieve campings te ontwikkelen kan de voormalige camping Eekhoornhof een onderdeel uitmaken van het sociaal woonbeleid binnen de regio. Deze camping wordt nu al volledig ingesloten door het woongebied van de kern Schiplaken, heeft een goede openbare vervoersontsluiting en interfereert niet met de open ruimtestructuren op Vlaams en provinciaal niveau. 24

25 Door de omvorming van deze voormalige camping naar een specifiek sociaal woonproject kan er een aanbod gecreëerd worden van betaalbare, kleinere woningen. Dit is de doelgroep die zich momenteel gaat vestigen in de weekendverblijven. Tevens kan door het project de nodige doorstroming ontstaan. Enerzijds vanuit weekendverblijven waar een uitdoofbeleid wordt vooropgesteld en anderzijds vanuit campings waar een aantal gezinnen tijdelijk terechtkomen uit woonnood. Rekening houdend met een dichtheid van 15 woningen per ha. kunnen hier een 50-tal woningen gerealiseerd worden. Dit is in theorie voldoende om in een eerste planfase de doorstroom van eventuele nieuwe gezinnen, gezinnen met een tijdelijke noodwoning op een camping en gezinnen uit een weekendverblijf met uitdoofbepalingen op te vangen. Weekendzone Binnenbeekweg - Keerbergenbroek Enerzijds is het gebied gelegen in het bovenlokaal open ruimtegebied van de Dijlevallei. Dit gebied is zowel voor de natuur, het landschap als voor de agrarische sector van belang. Het gebied zal vermoedelijk een onderdeel vormen van de afbakening van het buitengebied op Vlaams niveau. Een omvorming van deze zone voor permanente bewoning is op deze locatie dan ook niet aanvaardbaar. Een verdere ontwikkeling van het recreatiegebied dient in overeenstemming te zijn met de ontwikkeling van de open ruimtestructuur op Vlaams niveau. Anderszijds sluit een deel van deze weekendzone aan bij de bebouwing van Haacht. Het betreft in het bijzonder de cluster Keerbergenbroek. De cluster Binnenbeekweg ligt meer in de Dijlevallei en wordt ruimtelijk van Keerbergenbroek (en de kern van Haacht) afgezonderd door de Binnenbeek. Omdat het de enige weekendzone is waar de problematiek van permanent wonen in grote mate aanwezig is en omdat de permanente bewoning zich binnen de recreatiezone bevindt, wordt voor deze zones geopteerd om de permanente bewoning tijdelijk te aanvaarden. De zones worden behouden als (verblijfs)recreatiegebied en het permanent wonen wordt er onder de vorm van een uitdovend woonrecht toegelaten. Dit houdt in dat de huidige bewoners er kunnen blijven wonen totdat ze worden uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Voor de meeste gezinnen houdt dit een levenslang woonrecht in. Een aantal gezinnen huren hun woning of beschikken over een minderwaardige woning. Vele van deze gezinnen kunnen op termijn doorstromen naar een betere woning op een camping voor sociaal wonen of naar een reguliere sociale woning. Op deze manier wordt de doelstelling behaald. Er dienen geen bijkomende zones omgevormd te worden. Tevens kan opgemerkt worden dat bij het uitwerken van een RUP voor de zone Binnenbeekweg en Keerbergenbroek ook het tussenliggende niet-ontwikkelde gebied mee dient te worden bekeken. In deze zone moet een verdere ontwikkeling naar individuele weekendhuisjes tegengehouden worden om te vermijden dat hier op termijn ook permanente bewoning zal plaatsvinden. Een omvorming naar zachte recreatieve functies wordt hier voorgesteld. Weekendzone Eyselaarstraat De weekendzone Eyselaarstraat betreft een kleinschalige cluster (< 5 constructies). Vermits er op provinicaal niveau geen behoefte meer is om een bijkomende cluster om te vormen (immers 25

26 de doelstelling van 40 gezinnen is behaald), wordt een herstel in de bestaande toestand naar voor geschoven. Aan deze cluster kan wel op lokaal niveau een gepaste oplossing worden aangereikt. Dit dient dan gemotiveerd te worden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Een eventuele herbestemming voor een kleinschalig woonproject is te verantwoorden omdat deze cluster aansluit op de bebouwing van Haacht-Station, niet interfereert met bovenlokale open ruimtestructuren, in de nabijheid van voorzieningen is gelegen en goed ontsloten wordt (zowel voor auto als openbaar vervoer). Overige campings en weekendzones: Doordat met de omvorming van bovenstaande campings de doelstelling volledig kan gerealiseerd worden, blijven de overige terreinen (Floreal II, Tip, Trianon, Baarbeek, Berkenhof, Zomerrust en Veronique) hun toeristisch-recreatieve functie behouden. Om de nog niet verkavelde terreinen (Floreal II, Tip, deel Trianon, deel Baarbeek en Veronique) effectief als kwalitatieve toeristisch uitgebate terreinen te behouden dient vermeden te worden dat deze in de toekomst kunnen verkaveld worden naar individuele weekendverblijven (zoals nu al gebeurd met deel Trianon, deel Baarbeek, Berkenhof en Zomerrust) De overige weekendzones zijn allen zonevreemd gelegen. Omdat deze weekendzones gelegen zijn binnen bovenlokale open ruimtestructuren (veelal VEN-gebied) dienen zij afgebouwd te worden en dient de oorspronkelijke bestemming hersteld te worden. Het betreft: Caetersbosweg, Broek, Wakkerzeelsesteenweg en Wakkerzeel-Kerkhoflaan). Hiervoor dienen eventueel 22 nieuwe kavels voorzien te worden (in geval de weekendverblijven zonder bouwovertredingen werden opgericht), waarvan een 10-tal voor permanente bewoning. Onderzocht kan worden of de herlokalisatie van vergunde weekendverblijven kan doorgevoerd worden naar onbebouwde percelen in de weekendzone Keerbergenbroek. Voor de permanente verblijven wordt er een gedifferentieerde oplossing naar voor geschoven. Een deel van deze permanente bewoners kan doorstromen naar een reguliere sociale woning of naar een permanent verblijf op een camping die werd omgevormd naar zone voor sociaal buitenwonen. Onderzocht moet worden of de andere permanente verblijven kunnen geherlokaliseerd worden naar de weekendzone Brugstraat. Conclusie aanzet tot provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Vanuit dit resultaat wordt bekeken welke gebieden dienen opgenomen te worden in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en welke niet. Vervolgens wordt aangegeven welke uitgangsituatie zal gehanteerd worden in het RUP om de stedenbouwkundige voorschriften uit te werken. Vanuit het resultaat van de voorstudies kunnen de campings en weekendzone in drie grote groepen worden ondergebracht: terreinen die dienen te verdwijnen, terreinen die als recreatiezone behouden blijven en terreinen die worden omgevormd tot woonzone. 26

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling?

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling? Waar is uw constructie gelegen volgens het PRUP of gewestplan? Woongebied (woongebied of landelijk woongebied volgens gewestplan of BPA, zone voor kleinschalig wonen en verblijven volgens het PRUP, niet-vervallen

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

ROTSELAAR informatievergadering 23 juni 2014

ROTSELAAR informatievergadering 23 juni 2014 ROTSELAAR informatievergadering 23 juni 2014 Info-avond bevolking Deel 1: Algemene toelichting Deel 2: Specifieke toelichting deelrup s Rotselaar en Wezemaal Deel 3: Mogelijkheid tot vraagstelling aan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek

Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar cel ruimtelijke planning Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 e-mail ruimtelijkeplanning@vl-brabant.be Ons kenmerk

Nadere informatie

ROTSELAAR informatievergadering 10 juni 2014

ROTSELAAR informatievergadering 10 juni 2014 ROTSELAAR informatievergadering 10 juni 2014 Info-avond bevolking Deel 1: Algemene toelichting Deel 2: Specifieke toelichting gemeente Rotselaar deel Werchter Deel 3: Mogelijkheid tot vraagstelling aan

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN In onderstaande tekst wordt de afweging gemaakt tussen juridische toestand van een gebied, de toestand op het terrein en de visie van het GRS. Daaruit wordt een conclusie

Nadere informatie

RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW. Grim Sekeris MAR Haacht

RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW. Grim Sekeris MAR Haacht RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW Grim Sekeris MAR Haacht 2015 0478 23 16 36 Grimwald.Sekeris@telenet.be Ruimtelijke ordening in een notedop Geschiedenis Doelstellingen Samenhang Haacht Andere wetgeving

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Infovergadering woensdag 15 september 2010

Infovergadering woensdag 15 september 2010 Infovergadering woensdag 15 september 2010 RUP Mussenhoeve 1 Overzicht Verwelkoming Koen T Sijen, burgemeester Situering Ria Van Den Heuvel, schepen ruimtelijke ordening Voorstelling RUP Etienne Symens,

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten

leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten 9 brochure_leidraad_a5.indd 1 19/02/14 13:26 Stedenbouwkundige voorschriften en plannen die u een vlotte vergunningsverlening

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx/Katrien Coremans Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaamsbrabant.be

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaar telt 6 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP Clusters

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

PROVINCIAAL BELEIDSKADER VOOR DE

PROVINCIAAL BELEIDSKADER VOOR DE PROVINCIAAL BELEIDSKADER VOOR DE WEEKENDVERBLIJVEN Goedgekeurd door de Deputatie in zitting van 24 april 2008 Provincie West-Vlaanderen Dienst Ruimtelijke Planning Koning Leopold III - laan 41 8200 Brugge

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

Publicatie :

Publicatie : Publicatie : 1998-11-04 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 22 SEPTEMBER 1998. - Omzendbrief RO 98/05 betreffende het bijzonder plan van aanleg voor zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie-

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan de

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde Inleiding Inleiding Bedoeling van het document Structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd biedt een ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde zijn gewenste toekomstontwikkeling

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

21/10/2015 PROVINCIAAL RUP WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN WELKOM OP DE INFOAVOND

21/10/2015 PROVINCIAAL RUP WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN WELKOM OP DE INFOAVOND WELKOM OP DE INFOAVOND PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN PROVINCIAAL RUP WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Gebied 1 Bakels Broek / Galgenbeemd Art. 3 N Art. 1 Achtergrond: Gescande kadastrale plans - Toestand 01.01.01 - Bron KADSCAN (OC GIS Vlaanderen-AKRED) GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Onderdelen

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota December 2010 COLOFON Opdrachtgever: Turnhout Project: RUP De Hoogt Opdrachthouder: Projectteam: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0524 van 5 augustus 2014 in de zaak 1213/0539/A/2/0507 In zake: de heer Marc ALLOING verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc DENTERGEM Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ontwerp Deel 3 : bindende bepalingen F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ 184524_OW_BG1_LCR.doc Gemeentebestuur Dentergem Kerkstraat 1 8720 Dentergem Grontmij afdeling

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP COLOFON Opdracht: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate Opdrachtgever: Gemeentebestuur Zelzate Grote Markt 1 9060 Zelzate Opdrachthouder: SORESMA

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied WOONGEBIED WEST IEPER

Ontwerp startbeslissing signaalgebied WOONGEBIED WEST IEPER Ontwerp startbeslissing signaalgebied WOONGEBIED WEST IEPER STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan

Nadere informatie

Graag volgende vragen aan de ministers (waar mogelijk een overzicht per provincie).

Graag volgende vragen aan de ministers (waar mogelijk een overzicht per provincie). SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 450 van LYDIA PEETERS datum: 6 januari 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Zonevreemde jeugdverblijven -

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde en deels zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, opgemaakt in toepassing

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN.

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN. STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN KOTEN WIJZER VERHUREN? 14 juni 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Inhoud 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht 2. Geldende

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 29 SEPTEMBER 2000. - Omzendbrief RO 2000/01 over het planologisch attest, het bedrijfs-bpa en het sectoraal BPA - zonevreemde bedrijven Departement Leefmilieu en Infrastructuur

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN EIGEN WOONOMGEVING

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN EIGEN WOONOMGEVING Campus Naamsesteenweg Naamsesteenweg 355 3001 Heverlee Tel: +32 (0) 16 37 56 00 http://www.khleuven.be RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN EIGEN WOONOMGEVING RUP WEEKENDVERBLIJVEN: HOLSBEEK-LEUVEN KONIJNTJESBERG-LEMINGBERG

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN RUP Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN December 2010 COLOFON Projectleider Maud Coppenrath Ontwerper Arcadis Belgium Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne Secretariaat

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 1 INHOUD 1. Project Ruggeveld Boterlaar-Silsburg Situering Voorgeschiedenis Bijzonder plan van aanleg Ruimtelijk uitvoeringsplan Ambitie voor

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Afbakening grootstedelijk gebied Gent Pagina 1/72 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 2/72 Colofon samenstelling

Nadere informatie

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen VVSG-MAGAZINE VOOR GEMEENTE EN OCMW Halfmaandelijks magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - Paviljoenstraat 9-1030 Brussel verschijnt 20 x per jaar Afgiftekantoor Gent X P2A9746

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 verloop van de avond 1. verwelkoming en voorstelling panel door Patrick Gheysen (communicatiedienst) 2. inleiding door Schepen Van

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften verloop stedenbouwkundige voorschriften datum verloop 27/02/2014 beslissing opmaak 01/04/2014 plenaire vergadering 03/07/2014 voorlopige vaststelling 25/08/2014-24/10/2014 openbaar onderzoek 26/02/2015

Nadere informatie

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Inhoud Ruimtelijk rendement Zonevreemd Ruimtelijk beleid Agrarische

Nadere informatie

aadde d d e nnd d u m

aadde d d e nnd d u m addendum Inleiding Naar aanleiding van het verzoek tot raadpleging voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) de Vloei werden een aantal adviezen ontvangen. De adviezen van het agentschap Ruimte

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden stuk ingediend op 1440 (2011-2012) Nr. 1 20 januari 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Marc Vanden Bussche en Bart Tommelein, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Karlos

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

Algemene toelichtingsnota Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot

Algemene toelichtingsnota Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx/Katrien Coremans Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaamsbrabant.be

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Openruimtekamers Gavers en Esser

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Openruimtekamers Gavers en Esser Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Openruimtekamers Gavers en Esser Toelichting Ontwerp Infovergadering 8 september 2016 Evelyne Vercauteren Wouter Billiet Inhoud Situering plan A. Provinciaal ruimtelijk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 februari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Planologisch attest Rijmenants nv te Wuustwezel

Nadere informatie

RUP Beverlo centrum. Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern. versterking. Dorpskern

RUP Beverlo centrum. Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern. versterking. Dorpskern RUP Beverlo centrum Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern Dorpskern versterking Vooraf: wat is een RUP? Ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning Gewestplan legt bestemmingen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Averegten Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college 2015-04-16 p r o v i n Directie Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid Geacht college Betreft: uw verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 17 DECEMBER 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1995 betreffende de exploitatie van de terreinen

Nadere informatie

Stekene: een nieuwe kijk op verblijfsrecreatie

Stekene: een nieuwe kijk op verblijfsrecreatie Stekene: een nieuwe kijk op verblijfsrecreatie Mei 2012 Colofon Dit document is een publicatie van: Provincie Oost-Vlaanderen Gouvernementstraat 1 9000 Gent Dienst: Directie Ruimte Dienst Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

Rentmeesterswoning. GEMEENTELIJK RUP Toelichtingsnota. Provincie Limburg Gemeente Bilzen O. Ref.: _JV_Toelichtingsnota

Rentmeesterswoning. GEMEENTELIJK RUP Toelichtingsnota. Provincie Limburg Gemeente Bilzen O. Ref.: _JV_Toelichtingsnota ProvincieLimburg GemeenteBilzen O.Ref.:20101115_JV_Toelichtingsnota a2oomgeving Vissersstraat2 3500Hasselt T011260330 F011285528 info@a2oomgeving.be Rentmeesterswoning GEMEENTELIJKRUP Toelichtingsnota

Nadere informatie

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80)

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) Limburg Maasland 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) 0430 De gebieden die als "gebieden voor jeugdcamping" zijn aangeduid, zijn bestemd voor de aanleg van groenbeplantingen en het aanbrengen van

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n de R U P s V r o e

Nadere informatie

Infobrochure Activeringsheffing 2017

Infobrochure Activeringsheffing 2017 Infobrochure Activeringsheffing 2017 Inhoud Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? c. Begrip eigenaar d. Hoe wordt een onbebouwd perceel

Nadere informatie

BEPERKTE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SCHOTEN Informatievergadering

BEPERKTE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SCHOTEN Informatievergadering BEPERKTE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SCHOTEN Informatievergadering 24 mei 2016 WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING Datum: 24 mei 2016 1 Wonen en ruimtelijke ordening Aanpak leegstaande woningen

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

Algemene toelichtingsnota Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 - gemeente Tielt-Winge

Algemene toelichtingsnota Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 - gemeente Tielt-Winge PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimte project Moervaartvallei. met alle betrokkenen werk maken van een breed open ruimte project voor de Moervaartvallei.

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie