Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014"

Transcriptie

1 Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Vraag 5: Strijd tegen kinderarmoede en sociale uitsluiting: Is de strijd tegen kinderarmoede één van uw prioriteiten? Hoe zal u kinderarmoede en sociale uitsluiting aanpakken? (geen antwoord gekregen van ) Voor CD&V is de strijd tegen kinderarmoede zeker een prioriteit, ook voor de komende legislatuur. Dit bevestigen we ondermeer in de Innesto congrestekst van november 2013 en in ons 3D-plan, gelanceerd op : Gezinnen met kinderen die in armoede opgroeien, verdienen aparte aandacht. Als je geboren wordt in een gezin dat in armoede leeft, dreig je je hele verdere leven te leiden onder een ongelijkheid van kansen: geen passende opleiding, geen goede job en een slechtere gezondheid. Het kan anders, we kunnen die vicieuze cirkel doorbreken: met aangepaste methodieken in het onderwijs, de kinderopvang, trajecten naar een job en meer lokale actie. We weten dat dit een beleid vereist dat De strijd tegen armoede is voor Groen een belangrijk speerpunt in het programma. Groen is pleitbezorger van een hernieuwde aandacht voor armoedebestrijding. Groen wil minder mensen in armoede. Niet op papier, maar in realiteit. Niet tegen 2020, maar reeds tijdens de volgende legislatuur. Groen vindt het onaanvaardbaar dat het beleid er ondanks alle beloftes niet in slaagt om de armoede in ons land aan te pakken. Het aandeel mensen in armoede blijft met 15% onaanvaardbaar hoog. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede neemt nog toe. Op dit ogenblik leeft 19% van onze kinderen in een arm gezin. De overdracht van de kinderbijslag is voor Groen een opportuniteit om de Vandaag groeien veel, te veel, kinderen op in een context van armoede. Kinderarmoede is wat N-VA betreft echter niet de vlag die de volledige lading dekt. Niet het kind alleen is arm, het groeit op in een gans gezin met een armoedeproblematiek. Daarom moeten we focussen op het helpen van het gezin in armoede. Dit doen we op de volgende manier: De N-VA ondersteunt de transversale aanpak van armoede: er is een noodzaak aan een breed beleid rond armoedebestrijding op alle beleidsdomeinen. Een beleid dat oog heeft voor de verschillende gezichten van armoede. Zo vergt bv. incidentele armoede en generatiearmoede een andere 1 Open Vld wil focussen op twee punten : tewerkstelling van ouders en onderwijs. Het is duidelijk dat wanneer ouders werk hebben het armoederisico aanzienlijk daalt. Tewerkstelling is werkelijk een determinerende factor voor het armoederisico van mensen, dus ook voor het armoederisico van hun kinderen. De toeleiding en begeleiding van mensen naar een job is bijgevolg cruciaal. Daarnaast willen we focussen op onderwijs opdat kinderen uit kansarme gezinnen een opleiding kunnen afmaken en op die manier een plaats vinden op de arbeidsmarkt. Voor sp.a is de strijd tegen kinderarmoede een absolute prioriteit van de volgende Vlaamse regering. We engageren ons voor extra budget specifiek voor de strijd tegen de kinderarmoede. We trekken daarvoor minstens 1 procent van het totale Vlaamse budget extra uit. Deze middelen komen dus bovenop de middelen voor onderwijs, kinderopvang, kinderbijslag en gezinsondersteuning. Daarnaast bestaat onze aanpak uit vier sporen: 1. Een specifiek armoedebeleid wordt altijd voorafgegaan door een beleid dat ingrijpt op de vorming en herverdeling van inkomsten en welvaart. Dit vereist het maken van de juiste, sociale beleidskeuzes inzake sociale bescherming,

2 beleidsniveaus en domeinen overstijgt. In juni 2013 werd het Nationaal Kinderarmoedeplan gelanceerd. Het plan wil kinderarmoede aanpakken over de grenzen van Gemeenschappen en Gewesten heen en het welzijn van kinderen promoten. Dit door te werken op 3 fundamentele beleidsdomeinen: toegang tot toereikende middelen, toegang tot kwaliteitsvolle diensten en kansen en participatie van kinderen. Een vierde strategische doelstelling, horizontale en verticale partnerschappen afsluiten tussen verschillende beleidsdomeinen en verschillende bestuursniveaus, vervolledigt het actieplan. CD&V zal de komende legislatuur verder werk maken van de uitvoering van dit actieplan. Kinderarmoede kan niet los gezien worden van armoede bij de ouders. Armoede is een complex probleem. Het middelen in te zetten voor gezinnen die het echt nodig hebben. Het plan van aanpak bestaat uit drie elementen, en garandeert dat de kinderarmoede in een klap wordt gehalveerd. Voldoende hoge minimumlonen en minimumuitkeringen. We trekken minimumuitkeringen en lonen op tot boven de armoedegrens. Dit is de eerste voorwaarde om te garanderen dat alle kinderen in een omgeving kunnen opgroeien die van armoede gespaard wordt. Kindpremie op basis van inkomen en vermogen. We stellen voor om het basisbedrag voor het eerste kind in de huidige regeling als algemene ondersteuning voor ieder kind te behouden. Een kind uit een gezin waarvan het inkomen en/of vermogen bij de hoogste tien procent ligt, krijgt het basisbedrag. Voor een kind uit alle andere gezinnen wordt het basisbedrag aangevuld met een degressieve inkomens- en aanpak. Zowel de buitenkant (materiële aspecten) als de binnenkant (bv. zelfbeeld) van armoede moeten worden aangepakt. De N-VA is geen voorstander van een projectmatig beleid maar benadrukt de nood om deze transversale aanpak te koppelen aan structurele maatregelen. Deze structurele maatregelen volgen een dubbel spoor: preventie en bestrijding. Hierbij wil de N-VA nog meer inzetten op schuldbemiddeling en budgetbeheer. Een gezin zonder schulden dat kan omgaan met zijn budget, is een gezin dat armoedebestendig is. We moeten ervoor zorgen dat wie tegenslag heeft of al dan niet buiten zijn wil om terecht komt in een uitkeringssituatie, zich niet automatisch op een glijbaan richting armoede bevindt. De N-VA wil daarom de uitkeringen verhogen waardoor deze, in combinatie met de sociale fiscaliteit, arbeidsmarkt, onderwijs en woonbeleid. Het is op dat niveau dat een fundamenteel verschil wordt gemaakt tussen meer gelijke, sociaal rechtvaardige samenlevingen met weinig armoede en ongelijke samenlevingen. Zonder faire welvaartscreatie en herverdeling creëer je telkens opnieuw (onoverbrugbare) ongelijke kansen. Een direct armoedebeleid opereert dus steeds in de bedding van een bredere, preventieve aanpak richting meer gelijkheid ten voordele van de lagere inkomens en meer kwetsbare groepen binnen de samenleving. Kinderen in armoede zijn uiteindelijk kinderen van ouders in armoede. Met onze voorstellen op al deze domeinen hebben we krachtige hefbomen om (kinder)armoede te voorkomen of ouders uit de armoede te halen. De meerwaarde van onze sociale welvaartsstaat, die ons door heel Europa benijd wordt, is bijzonder: zonder dit 2

3 gaat om uitsluiting op verschillende levensdomeinen. We zien dat financiële moeilijkheden vaak tegelijk oorzaak en gevolg zijn van achterstelling op het vlak van tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, gezondheid of maatschappelijke participatie. Die complexe problematiek vraagt een geïntegreerde aanpak, op Vlaams, lokaal en federaal niveau. Overheden, dienstverlenende voorzieningen, middenveldorganisaties, verenigingen van mensen in armoede en de private sector moeten de handen daarom ineenslaan. Het belangrijkste instrument om armoede te bestrijden blijkt nog steeds het hebben van werk. Daarbij vertrekken we vanuit de mogelijkheden van mensen. Voor wie op de arbeidsmarkt niet meteen een werkplek vindt, ontwikkelen we de W² (welzijn-werk) methodiek en de sociale economie. Een aangepast statuut met zodra mogelijk vermogensafhankelijke uitkering. Zo krijgen ouders van kinderen die het meer nodig hebben een hogere uitkering. Dit voorstel onderstreept dat niet kan worden getalmd met de uitbouw van een vermogenskadaster. Zonder vermogenskadaster kan de kindpremie niet in relatie tot het vermogen staan. Op deze manier moet ook de precaire positie van kinderen uit eenoudergezinnen kunnen aangepakt worden. We voorzien geen premie voor eenoudergezinnen, maar enkel een premie voor gezinnen met lage inkomens, onafhankelijk van de gezinssituatie. Daar eenoudergezinnen vaker een risico op armoede lopen, zullen ze ook meer in aanmerking komen voor dit inkomens- of vermogensgerelateerd supplement. Kinderen uit hetzelfde gezin zijn evenveel waard. Ieder tegemoetkomingen, boven de Europese armoededrempel komen en blijven. Een job is nog steeds de beste garantie om uit armoede weg te raken én te blijven. Vandaar dat we een uitgebreid activeringsbeleid voorstaan waarbij we mensen zo goed mogelijk willen begeleiden naar een job op de reguliere arbeidsmarkt. Voor wie hier niet (onmiddellijk) een plaats is weggelegd, voorzien we ook begeleiding naar de sociale economie en vrijwilligerswerk. Al te vaak krijgen mensen in armoede de hulp niet waar ze recht op hebben omdat ze de juiste weg er naartoe niet vinden. Daarom blijft de N-VA werk maken van automatische rechtentoekenning en ziet ze een belangrijke rol weggelegd voor het OCMW in het doorverwijzen van mensen in armoede, al dan niet met behulp van ervaringsdeskundigen, naar de juiste systeem zou 42 procent van de bevolking onder de armoededrempel leven. Arbeid is de motor van dit systeem. Hoe meer mensen aan de slag in een kwaliteitsvolle job, hoe sterker ons sociaal model en hoe minder armoede. 2. Een globaal specifieker kindbeleid waarbij we investeren in de opvoeding, ontwikkeling en vorming van de kinderen vormt een tweede spoor. Geen kind mag daarbij uit de boot vallen. De lat voor iedereen gelijk leggen, is dus onvoldoende. Gezinnen met een bescheiden inkomen hebben nood aan extra ondersteuning, en financiële drempels vermijden we zoveel als mogelijk. Geen enkele ouder mag immers beknibbelen op de toekomst van haar of zijn kind. Zo verhogen en verbreden we bijvoorbeeld de sociale toeslag bij de kinderbijslag, bouwen we de Huizen van het Kind uit, investeren we meer in inkomensgerelateerde 3

4 begeleiding op maat zorgt ervoor dat wie onmogelijk nog op de arbeidsmarkt terecht kan, toch een zinvolle activiteit kan uitoefenen. Zinvol werk is immers veel meer dan een economische activiteit. Op het vlak van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit maken we (deeltijds) werk haalbaarder. Nu is het vaak kiezen tussen werken (en geen uitkering krijgen) of helemaal niet werken. We doen onderzoek naar een tussenliggende vorm van definitieve gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Mensen die een vervangingsinkomen hebben, of die alleen in staat zijn om deeltijds te werken, willen we stimuleren om deel te nemen aan herscholing in plaats van ze te straffen met het wegnemen van hun (gedeeltelijke) uitkering. kind in het gezin staat op gelijke voet. Binnen een gezin wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het oudste en het tweede of derde kind in de rij. We schaffen de ongelijke behandeling tussen kinderen van hetzelfde gezin af, zowel op het vlak van de fiscale vrijstellingen als bij de berekening van de kinderbijslag. Zeker bij nieuw samengestelde gezinnen en vormen van coouderschap is zo n vereenvoudiging noodzakelijk. instanties/organisaties. kinderopvang en voeren we onder meer de maximumfactuur in voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Zoals hierboven al aangehaald engageren we ons bovendien om in een volgende Vlaamse Regering 1% extra van het totale budget uit te trekken specifiek voor de strijd tegen kinderarmoede en verzekeren we de continuïteit en deze integrale aanpak door te kiezen voor één minister voor alle bevoegdheden in functie van de opvoeding, ontwikkeling en het welzijn van het kind. 3. De lokale verankering van de strijd tegen kinderarmoede werkt en willen we dan ook voortzetten. We willen dat elke Vlaamse gemeente, zonder uitzondering, een prioriteit maakt van de aanpak van kinderarmoede. Veel chronische zieken kennen een fluctuerend ziekteverloop. Voor hen willen we een vlottere 4. We zijn in Vlaanderen bezig met een brede maatschappelijke mobilisatie. We willen alle organisaties, 4

5 overgang tussen volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en werkhervatting. We waken erover dat op lokaal niveau een voldoende aanbod aan sociale arbeidsplaatsen behouden blijft. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale besturen. Ook zij die niet (meer) kunnen werken hebben recht op bestaanszekerheid. Daarom laten we alle minima door middel van een welvaartskoppeling mee evolueren met de levensduurte. We houden vast aan de volledige toekenning van de budgetten in de welvaartsenveloppen om zo op termijn aan elk gezin een inkomen boven de armoededrempel te verzekeren. verenigingen, lokale besturen en burgers overtuigen om zich te engageren in de strijd tegen kinderarmoede. Momenteel heeft één of vijf Vlaamse gemeenten een coördinator armoede aangeduid. We willen ze allemaal overtuigen om die stap te zetten. Het kinderarmoedefonds moet mee een breed maatschappelijk draagvlak stimuleren. Onderwijs vanaf drie jaar vinden we een recht voor ieder kind en een plicht voor iedere ouder. De deelname aan kleuteronderwijs willen we voor elk kind garanderen. We willen werk maken van een beter functionerende 5

6 leerlingenbegeleiding en alle overlappingen en versnippering in het aanbod aan leerlingenbegeleiding wegwerken. We optimaliseren de kansen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, stappen af van een medisch deficiëntie- denken en evolueren door naar een sociaal-contextueel model, waar zowel in het buitengewoon als in het gewoon onderwijs, onderwijs- en zorgbehoeften primeren. We willen sociale rechten ook automatisch toekennen. We zetten mensen aan tot het tijdig gebruik van het preventieaanbod teneinde chronische zorg, latere complicaties en grotere kosten te vermijden. We willen komen tot één maximumfactuur voor nietmedische zorgkosten. We willen onderbescherming aanpakken door mensen bewust te maken van de maatschappelijke dienstverlening, van subsidies en van specifieke 6

7 voordelen waar zij recht op hebben doch geen gebruik van maken. We willen armoede actief opsporen, armoedesignalen sneller (h)erkennen en zorgen voor een lokale en proactieve dienstverlening. We willen de rol van het OCMW en andere collectieve diensten versterken, als lokaal belangrijk vangnet voor mensen in armoede. We willen personen in armoede beter ondersteunen door een optimale samenwerking tussen betrokken ondersteunende diensten. We streven naar één dossier dat voor rechtstreeks betrokken hulpverleners toegankelijk is met een heldere, begrijpelijke kennisgeving aan de betrokken cliënten. We hebben oog voor de ondervertegenwoordiging van kansengroepen in de kinderopvang. We zetten in op preventieve gezinsondersteuning met voldoende waarborgen voor betrokken cliënten, een 7

8 belangrijke prioriteit in de strijd tegen armoede. Ervaringsdeskundigen in armoede moeten worden ingeschakeld bij bepaalde welzijns- en gezondheidsvoorzieningen (bv. CAW, Huizen van het Kind, diensten gezinszorg, thuiszorgdiensten). We besteden bijzondere aandacht aan de woningen van slechte kwaliteit van energiekwetsbare gezinnen: een verhoogde focus van stad, gemeente of OCMW, en extra hoge premies van het gewest liggen voor de hand. We moeten zo bereiken dat in 2020 de energiearmoede aan de bron drastisch geminderd zal zijn; We koppelen het systeem van huursubsidies als tussenkomst in de huur van de laagste inkomens aan strikte inkomensvoorwaarden en op zo n manier uitwerken dat de tussenkomst in de huur uiteindelijk niet resulteert in een verhoging van de huurprijs. Op deze manier wordt het privéaanbod mee 8

9 ingeschakeld om de sociale huurmarkt uit te breiden en de achterstand weg te werken. Tegelijkertijd blijven we inzetten op het bekend maken van bestaande huursubsidies bij het doelpubliek. Het doelpubliek dat er het grootste voordeel bij heeft, is vaak het minst goed ingelicht. Binnen de sociale huisvesting moeten gezinnen met een verschillende achtergrond evenveel kans hebben om een plaats te vinden. Een gemengde samenstelling van sociale woonwijken moet zowel het samenleven als de financiële leefbaarheid van de sociale huisvestingsmaatschappijen verbeteren. We werken instrumenten uit om huurdiscriminatie op te sporen en te verbaliseren. België heeft als bijkomend kenmerk dat relatief veel kinderen in een één ouder gezin opgroeien. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor de precaire situatie van eenoudergezinnen. Bijv. in het kader van de sociale 9

10 huurmarkt, jobs op maat, 10

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Kiezen voor een solidaire samenleving Herverdelen is nodig

Kiezen voor een solidaire samenleving Herverdelen is nodig Kiezen voor een solidaire samenleving Herverdelen is nodig EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE REGIONALE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 VAN: SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW, UIT DE MARGE, WELZIJNSZORG,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Gelijkheid werkt. 3.1. Inleiding

Hoofdstuk 3: Gelijkheid werkt. 3.1. Inleiding Hoofdstuk 3: Gelijkheid werkt 3.1. Inleiding De samenleving wordt sterker als wij op gelijke voet leven met elkaar. En in een sterkere samenleving hebben we allemaal meer kansen om onszelf te zijn. Daarom

Nadere informatie

INVESTEREN IN KINDEREN: DE VICIEUZE CIRKEL VAN ACHTERSTAND DOORBREKEN

INVESTEREN IN KINDEREN: DE VICIEUZE CIRKEL VAN ACHTERSTAND DOORBREKEN INVESTEREN IN KINDEREN: DE VICIEUZE CIRKEL VAN ACHTERSTAND DOORBREKEN DE UITVOERING VAN DE EU-AANBEVELING INZAKE STRIJD TEGEN KINDERARMOEDE IN BELGIE DOOR WOUTER SCHEPERS en IDES NICAISE HIVA-KU Leuven

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

Beleidsvoorstellen voor politici en federale overheid

Beleidsvoorstellen voor politici en federale overheid Beleidsvoorstellen voor politici en federale overheid MEMORANDUM AAN DE NIEUWE FEDERALE REGERING Vooraf In de aanloop naar de federale verkiezingen wil het samenwerkingsplatform armoedebestrijding Decenniumdoelen

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010

MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 www.samenlevingsopbouw.be Samenlevingsopbouw: samen met kwetsbare groepen werken aan structurele verandering België

Nadere informatie

ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR

ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN Gezamenlijke prioriteitennota gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding

Federaal Plan Armoedebestrijding Federaal Plan Armoedebestrijding Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Voorwoord... 4 1. Armoedebestrijding in België... 5 1. Wat is armoede?...5 2. Armoede, een situatieschets voor België...5 3. De Europese

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Bijlage OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Beringen Het terugdringen van kinderarmoede is opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Beringen. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

SYNTHESE VAN DE VOORSTELLEN

SYNTHESE VAN DE VOORSTELLEN FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING 1 SYNTHESE VAN DE VOORSTELLEN BELANGRIJKE ELEMENTEN OM TE SLAGEN 1 Een Permanente Armoedebarometer ontwikkelen. 2 De nodige middelen vrijmaken voor het lopende onderzoek

Nadere informatie

Armoedebestrijding op het platteland

Armoedebestrijding op het platteland Armoedebestrijding op het platteland Op zoek naar knelpunten en uitwegen Rapport van literatuuronderzoek, interviews en rondetafel 2010 Dr. Carmen Mathijssen Cera 1 VOORWOORD Cera investeert in diverse

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

ANTWOORDEN VAN POLITIEKE PARTIJEN OP ENQUËTE TRENDS (2): Vergrijzing

ANTWOORDEN VAN POLITIEKE PARTIJEN OP ENQUËTE TRENDS (2): Vergrijzing 1. ANTWOORDEN VAN POLITIEKE PARTIJEN OP ENQUËTE TRENDS (2): Vergrijzing A. CD&V In welke mate vindt u dat elk van de volgende maatregelen wenselijk zijn? - Van de ziekteverzekering een regionale bevoegdheid

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Armoede in Limburg in beeld

Armoede in Limburg in beeld Armoede in Limburg in beeld STEUNPUNT SOCIALE PLANNING PROGRAMMACEL DIRECTIE MENS PROVINCIE LIMBURG SEPTEMBER 2010 Inhoudstafel Inleiding 5 Armoede: een structureel en multidimensioneel probleem 5 We werken

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. GOEDE ZORG, ZONDER WACHTRIJ Welzijn 3 Gezondheidszorg 14 Geneeskundige en biologische ethische kwesties 27

SAMEN BETER DOEN. GOEDE ZORG, ZONDER WACHTRIJ Welzijn 3 Gezondheidszorg 14 Geneeskundige en biologische ethische kwesties 27 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN GOEDE ZORG, ZONDER WACHTRIJ Welzijn 3 Gezondheidszorg 14 Geneeskundige en biologische ethische kwesties 27 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus:

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN?

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dynamo Limburg vzw WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dit dossier kwam tot stand door de bovenlokale themawerking van Dynamo Limburg

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie