Tijd voor meer interculturaliteit in, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport. Bert Anciaux, 20 februari 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijd voor meer interculturaliteit in, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport. Bert Anciaux, 20 februari 2006"

Transcriptie

1 INTERCULTURALITIJD HET ACTIEPLAN VAN DE VLAAMSE OVERHEID VOOR MEER INTERCULTURALITEIT IN, VOOR EN DOOR HET VLAAMS CULTUUR- JEUGD-, SPORT- EN BRUSSELBELEID Geachte aanwezigen, Bijna een eeuw geleden opende De Vooruit zijn deuren: een monument in vele betekenissen. De naamgeving is overduidelijk hoopvol zelfs in 1912, op de vooravond van de gruwelijke eerste wereldoorlog. De socialistische maar ik breid uit tot de progressieve politieke families geloofden in de toekomst, in de maakbaarheid van het straks. Toen al werd cultuur, als creatie en recreatie, centraal in dit hoopvolle toekomstperspectief gesteld. De Vooruit gaf letterlijk en figuurlijk een ruimte voor de culturele ontwikkeling van arbeiders, maar eigenlijk voor iedereen die toen geen toegang vond tot de upper class circuits van een vooral Franstalige burgerij. Historici noemen dit momenten en monumenten van ontvoogding, het mooi Nederlandse woord voor emancipatie. En weet u nog wat een coöperatie was daar waar de doelgroep mede-eigenaar werd. Participatie dus. Mag ik dit verhaal, zonder schroom maar op een geactualiseerde wijze, nog steeds als kern van het Vlaamse cultuurbeleid vertellen? Als minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel wil ik vooral een beleid dat ruimte creëert: in de fysieke zin mijn infrastructuurprogramma voor cultuur en sport krijgt steeds meer vorm. Maar ook in de inhoudelijke zin, want al mijn decreten richten zich op het scheppen van voorwaarden, het creëren van kansen, het faciliteren van verenigingen, kunstenaars, instellingen. De middelen om deze doelstellingen te realiseren namen de afgelopen jaren fors toe, en zullen ook de volgende jaren verder groeien: dat verhaal is u bekend. Als Vlaams minister ben ik verantwoordelijk voor de verdeling van deze middelen bestemd voor cultuur, jeugdwerk en sport. Het zijn middelen ontleend aan de gemeenschap: ze komen uit de belastingen van alle burgers en dat is alvast mijn stellige overtuiging ze moeten ook op een eerlijke en billijke wijze herverdeeld worden. Sociologen, politicologen en andere beleidanalisten stellen hier al heel lang een probleem. Het is en blijft overduidelijk dat er belangrijke groepen nauwelijks of zeker niet in verhouding tot hun aanwezigheid in de samenleving participeren aan het cultuur-, jeugdwerk- en sportaanbod. Deze gebrekkige participatie uit zich in verschillende dimensies: Heel wat groepen zijn verhoudingsgewijze ruim onvoldoende vertegenwoordigd in het publiek dat van ons rijke en diverse aanbod mag genieten. Ze zijn dus veel te weinig deelnemer ; Maar een soortgelijke ondervertegenwoordiging stellen we ook vast bij de bestuurders, het personeel en de vrijwilligers in onze cultuur-, jeugdwerk- en sportvoorzieningen. Met andere woorden: een eeuw van soms expliciete beleidsvoering heeft het koppige probleem van ongelijke participatie niet of althans in ruim onvoldoende mate opgelost. De oorzaken van die blijvende ongelijkheid opsommen en duiden, is onbegonnen werk binnen het bestek van deze toespraak. Maar ik vertel u geen geheim wanneer ik zeg dat het vooral

2 sociaal-economische factoren zijn die aan de bron liggen van die bredere maatschappelijke ongelijkheid. Zelfs het onderwijs blijkt niet in staat deze ongelijkheid te verkleinen, laat staan weg te werken. Wie daarom mirakels verwacht van de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport, die dwaalt of is minstens naïef. Maar een meer sociaal rechtvaardige samenleving komt niet tot stand door mirakels. Sociale rechtvaardigheid is een opdracht van elke dag, en vergt gedrevenheid en volharding van iederéén die er om bekommerd is. Cultuur, jeugdwerk en sport kunnen daaraan méér dan zomaar een steentje bijdragen: ze vormen de natuurlijke voorhoede in de strijd om een zo rechtvaardig mogelijke samenleving. Dames en heren, Ongelijke participatie wegwerken vraagt maatwerk. Wie geen oog heeft voor de diversiteit in onze samenleving, heeft geen kans op slagen. Diversiteit is heel divers. En dat is meer dan een boutade: het vormt het uitgangspunt van de vele en jawel gediversifieerde overheidsmaatregelen die we nemen om alvast binnen de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport de ongelijke participatie tegen te gaan. We maken ruimte voor gender, voor bepaalde leeftijdsgroepen, voor personen met een handicap, voor mensen die in armoede leven. Binnen afzienbare tijd zal ik u een meer omvattend actieplan participatie voorstellen voor deze groepen van mensen. Ook het actieplan dat u vandaag voorgesteld wordt, kadert volledig binnen deze visie. Het legt immers de focus op één heel specifieke vorm van diversiteit en de bijhorende participatie-uitdagingen, nl. deze van etnisch-culturele diversiteit. Eigenlijk is de uitdaging heel eenvoudig: onze samenleving is sociaal-cultureel rijkelijk divers. Onze Vlaamse gemeenschap werd heel uitgesproken en meer dan ooit een boeiende verzameling van heel verschillende cultuurgemeenschappen. Eigenlijk wil ik al heel lang het begrip Vlaamse Gemeenschap veranderen in Vlaamse gemeenschappen waar de eenheid tot uiting komt in een cultuur van respectvol samenwonen en samen leven. Dus ook samen creëren en samen recreëren. Laat dit nu juist de interculturaliteit zijn, zoals ik ze zie en concreet in de Vlaamse beleidsvoering zal vertalen. Ik heb een beetje schroom om interculturaliteit als een probleem te stellen, want dat is het natuurlijk niet. Wel integendeel: het schept kansen en uitdagingen. En zoals de geschiedenis ook overvloedig bewijst, leidt het samengaan, het ontmoeten van verschillende culturen steeds naar een verrijking. Maar ik wil interculturaliteit wél als een probleem stellen, indien de etnisch-culturele diversiteit van een samenleving niet of onvoldoende herkenbaar is, vooreerst in het overheidsbeleid maar ook in een bredere maatschappelijke context. Want dan verlaten we belangrijke principes: billijkheid en eerlijkheid, democratie en gedragenheid. Als het Vlaamse cultuur-, jeugdwerk- en sportbeleid werkelijk ruimte wil creëren en initiatief wil faciliteren, dan moet dit alle groepen in onze samenleving ten goede komen. Het overheidsbeleid moet met andere woorden even divers-herkenbaar zijn als de diversiteit van de gemeenschappen waarvoor én waardoor dit beleid werkt. 2

3 Dames en heren, De expliciete aandacht voor etnisch-culturele diversiteit is dus maar een onderdeel van een veel ruimere aandacht voor diversiteit maar wel een erg belangrijk onderdeel. Het voorbije traject heeft ons allemaal duidelijk gemaakt hoe noodzakelijk het is en blijft om deze keuze te blijven motiveren. En toch lijkt ook hier een argumentatie eenvoudig. Ongeveer 10% van de Vlaamse bevolking is opgegroeid in een combinatie van twee cultuurgemeenschappen. We zien met andere woorden in vele gevallen een gezins- en soms familiegebonden cultuur in Vlaanderen, die wortelt in een andere volksgemeenschap, vaak duizenden kilometers van Vlaanderen verwijderd. Het opgroeien in een cultuuromgeving die heel sterk kan afwijken van de heersende omgevingscultuur, geeft een heel speciale dynamiek. En die twee culturen zullen elkaar beïnvloeden en verrijken, en daar ligt de essentie van interculturaliteit. Met dit actieplan vragen we heel speciale aandacht voor mensen die wortelen, die zijn, leven en ontwikkelen in een combinatie van culturen, nl. een vigerende Vlaamse cultuur en een oorspronkelijk andere gemeenschapscultuur. Op basis hiervan beschrijven we in dit actieplan de personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond als volgt: Het gaat enerzijds om personen die al geruime tijd in Vlaanderen wonen en door de migratiegeschiedenis van henzelf, van hun ouders of van hun grootouders affiniteit hebben met meer dan één cultuur, waarvan één niet met West-Europa geassocieerd wordt. En het gaat anderzijds om personen uit niet-west-europese landen die zich recent vestigden in Vlaanderen, bijvoorbeeld door asiel of gezinshereniging. En als 10% van de Vlamingen etnisch-cultureel divers zijn, dan is het ook voor het Vlaamse cultuur-, jeugdwerk en sportbeleid noodzakelijk om hieraan aandacht te besteden. Het afgelegde traject en ook de vele getuigenissen en engagementen die ik de voorbije maanden maar ook vandaag nog hoorde formuleren, stemmen mij meer dan hoopvol. De moeilijkheden en hinderpalen zijn duidelijk, dat moeten en mogen we niet ontkennen. Interculturaliteit is nog geen vanzelfsprekendheid anders zouden dit traject en actieplan niet zo noodzakelijk geweest zijn. Maar de positieve energie en vooral de hoop en het geloof die door velen worden uitgedragen, verheffen de interculturaliteit boven een probleemstelling. Het actieplan getuigt van heel wat inzet en goesting. Het cultuur-, jeugdwerk- en sportveld stelde zichzelf een uitdaging met perspectief. Dat hoorde u vandaag; dat zal u zo meteen ook lezen; dat zal u straks ervaren, proeven en hopelijk ook smaken. Dames en heren, En wat met de Vlaamse overheid? Hoe zullen wij, mijn administratie en ik, onze verantwoordelijkheid opnemen? Ik kan u meteen verzekeren: wij gaan ervoor met minstens evenveel goesting. Trouwens, ik wil vooraleer ik onze plannen toelicht, mijn respect en appreciatie uitspreken voor mijn ambtenaren. De voorbije maanden hebben zij met onnoemelijk veel inzet, vasthoudendheid en bekwaamheid het traject begeleid en de resultaten ervan vertaald. Samen met mijn kabinetsmedewerkers hebben zij bewezen dat ze hun sectoren kennen, dat ze in staat zijn om op een interactieve wijze een gemeenschappelijk 3

4 project uit te werken.. Heel veel dank daarvoor. Ik zal ze nog veel meer nodig hebben om alles wat we planden ook echt om te zetten in de praktijk. Graag wil ik u, als Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, aankondigen wat wij heel concreet zullen ondernemen voor de interculturalisering van de beleidsvoering terzake: In de eerste plaats wil ik de aandacht voor interculturaliteit op een structurele en duurzame wijze verankeren in het cultuur-, jeugdwerk-, sport- en Brusselbeleid: dat is het eerste spoor dat we zullen bewandelen. Daarvoor plan ik een reeks concrete maatregelen: Ten eerste: ik zal de komende jaren in quasi alle decreten de notie interculturaliteit als beoordelingscriterium opnemen. Er zijn trouwens al decreten die hieraan nu al aandacht besteden. Wat betekent dit concreet? Heel eenvoudig: ik verwacht dat alle door de Vlaamse gemeenschap structureel gesubsidieerde organisaties zich in hun beleidsplannen en eventuele beheersovereenkomsten heel duidelijk positioneren t.o.v de interculturaliteit in hun werkingsgebied. Daarmee vraag ik hen om een reflectie, in alle autonomie. Hoe zullen zij de komende jaren aandacht besteden aan interculturaliteit? Hoe plannen zij deze aandacht concreet te maken in hun activiteiten, hun programma, hun producties? Hoe willen zij interculturaliteit ook in hun eigen systeem inbedden: in hun bestuur, hun vrijwilligersploeg, hun personeelsleden? Laat me hierover heel helder zijn: de decreten vragen u om een denkoefening. Hoe, wat, waar, wanneer, waarom, wie die vragen beantwoordt u zelf. Maar uw antwoord wordt wel een criterium waarop u zal beoordeeld worden naast vele andere. Een tweede reeks maatregelen betreft de overheid zelf. Ik engageer me om vanaf dit moment en uiterlijk tegen juni 2008 om al mijn adviesraden, advies- en beoordelingscommissies samen te stellen met 10% personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond. Voor het personeelsbeleid van het departement en elk van de IVA s opteer ik om tegen juni 2008 minstens één functie op A-niveau te laten invullen door een persoon met een etnischcultureel diverse achtergrond. Ik vraag ook uw bijzondere aandacht voor een derde reeks maatregelen. De Vlaamse overheid beschikt over een aantal particuliere instellingen die zij zelf heeft opgericht of die heel dicht bij de overheid staan. Deze instellingen met een bijzondere status zijn de steunpunten, de grote cultuurhuizen, de fondsen, de landelijke koepels voor amateurkunsten en een aantal specifieke organisaties waarop het cultuurpact van toepassing is. We lijstten ze op in het Actieplan dat u straks bij het verlaten van de zaal ontvangt. Van deze organisaties met als werkingsgebied Vlaanderen verwacht ik de volgende engagementen: dat ze hun raden van bestuur zodanig samenstellen tegen juni 2008, dat ze bestaan uit 10% personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond; dat ze inspanningen leveren voor de aanwerving van personen met een etnsich-culturele achtergrond op stafniveau en/of middenkaderniveau tegen juni Van de Volkshogescholen verwacht ik dat ze hun raden bestuur en hun personeelsbestand tegen juni 2008 etnisch-cultureel divers samenstellen in verhouding tot de bevolking in hun werkingsgebied. De Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provinciale en de lokale besturen nodig ik uit om hun adviesraden, bestuursorganen en personeel etnisch-cultureel divers samen te stellen in verhouding tot de bevolking in hun werkingsgebied. 4

5 Dames en heren, Naast dit eerste, structurele spoor, plan ik ook een tweede spoor, onwrikbaar verbonden met en complementair aan het eerste spoor. Ik wil meer bepaald heel bewust een stevig flankerend beleid voeren, dat ruimte creëert voor begeleiding, experiment en ondersteuning. Ik som de concrete maatregelen en acties graag voor u op, maar u kan ze straks uitgebreid lezen in het actieplan: We zullen 10% van de bestaande middelen voor projectmatige subsidiëring (binnen en buiten de decreten) reserveren voor projecten waarin interculturaliteit centraal staat én voor projecten die ingediend worden door personen of groepen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond. De reservering van 10% van de projectsubsidies voor interculturaliteit heeft jaarlijks een waarde van bijna 2 miljoen euro. Aanvullend op de 10%-oriëntering binnen de bestaande projectmiddelen zullen we tegen 2009 een extra budget van 2 miljoen euro voorzien om de interculturalisering van de sectoren Cultuur, Jeugdwerk en Sport te ondersteunen. Daarmee verdubbelen we de experimenteerruimte met nieuwe middelen. De originaliteit, de kracht, de vernieuwing en de mogelijke voorbeeldfunctie van de voorstellen die ons bereiken, zullen daarbij de belangrijkste beordelingscriteria vormen. We zullen in het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een kennisknooppunt oprichten dat interculturele ervaringen op een toegankelijke en praktijkgerichte manier inventariseert, duidt en ontsluit. Dit knooppunt zal hierover op een dynamische wijze communiceren en een sectoroverschrijdend netwerk ontwikkelen. Dit kennisknooppunt, zal ook specifieke communicatiekanalen opzetten om de betrokken sectoren systematisch te informeren over mogelijkheden tot ondersteuning en begeleiding. We voorzien een opvolging en coaching van de adviesraden, beoordelingscommissies en de administratie. Dit moet hen mogelijkheden geven om etnisch-culturele diversiteit en interculturaliteit vanuit een gedeeld referentiekader in te vullen, te, interpreteren en te beoordelen. Ik gaf al opdracht voor een onderzoek om de effecten van dit actieplan interculturaliseren te meten en te duiden. We zullen het Antena-project voor het lokaal cultuurbeleid handhaven en verruimen tot andere sectoren, o.a. het sociaal-cultureel volwassenenwerk, jeugdwerk en erfgoed. Ook het Invoegproject JOP in Gent en het Cordoba-project worden voortgezet en verruimd. We zullen als Vlaamse Gemeenschap volop meegaan in de Europese diversiteitcampagne All Different, All Equal. Ik engageer me ook nu reeds voor de in 2008 geplande Interculturele Dialoog van de Europese Unie. Ik geef weldra de opdracht voor een kortlopend onderzoek over de nood van moslims en niet-moslims aan een Expertisecentrum Islam in Vlaanderen. 5

6 Dames en heren, Ik wou u niet overdonderen met deze opsomming. U zal trouwens straks, in rust en vrede, het geheel van maatregelen zelf kunnen lezen en uw mening vormen. Alleen door gezamenlijke inspanningen van álle sectoren zullen we een positief en gewenst intercultureel resultaat boeken. Een resultaat dat mee het gevolg zal zijn van de vele gedreven inspanningen die jullie nú al elke dag leveren op het terrein. Ook als overheid nemen we de handschoen op. De structurele aandacht voor interculturaliteit én de concrete kansen voor begeleiding, experimenteerruimte en ervaringsuitwisseling vormen samen een stevig tandem. Met forse steun van de Vlaamse overheid zullen jullie mensen uit de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport de volgende jaren belangrijke stappen zetten naar een meer interculturele samenleving. En daardoor meer dan ooit jullie maatschappelijke voortrekkersrol in de verf zetten. De bevlogen stichters van De Vooruit zouden zich hierin helemaal herkennen. Ik ook, hopelijk jullie ook. Ik dank jullie, en nodig iedereen van harte uit om samen het glas te heffen. Bert Anciaux Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel De Vooruit, 20 februari

Meerjarenbeleidsplan van de VGC Cultuur, jeugd en sport 2016 2020

Meerjarenbeleidsplan van de VGC Cultuur, jeugd en sport 2016 2020 Macramé Uit het knopen van draden ontstaat een patroon Meerjarenbeleidsplan van de VGC Cultuur, jeugd en sport 2016 2020 Protoversie 5 september 2015 DIT IS EEN ONVOLLEDIGE EN ONAFGEWERKTE VERSIE Inhoud

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE NIEUWE BELEIDSINITIATIEVEN VAN HET VLAAMS INTERNATIONAAL CULTUURBELEID

TOELICHTING BIJ DE NIEUWE BELEIDSINITIATIEVEN VAN HET VLAAMS INTERNATIONAAL CULTUURBELEID VTi-COLLOQUIUM GRENSGEVALLEN. DE INTERNATIONALE DIMENSIE VAN DE PODIUMPRAKTIJK 02/09/2005, PSK, BRUSSEL TOELICHTING BIJ DE NIEUWE BELEIDSINITIATIEVEN VAN HET VLAAMS INTERNATIONAAL CULTUURBELEID TOESPRAAK

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Museale strategie. bewaren om teweeg te brengen

Museale strategie. bewaren om teweeg te brengen Museale strategie bewaren om teweeg te brengen Inhoud pagina 1 pagina 3 pagina 7 pagina 9 pagina 13 pagina 17 Museale strategie [1] Analyse [2] Inhoudelijke visie: bewaren en teweegbrengen [3] Continuïteit

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011. Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk, www.de-eburon.nl

Kwaliteitsjaarverslag 2011. Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk, www.de-eburon.nl Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk, www.de-eburon.nl 1 Voorwoord Er is weer een jaar vol gebeurtenissen voorbij. 2011 is voor ons een jaar geweest waarin veel belangrijke keuzes

Nadere informatie

Dank voor uw belangstelling!

Dank voor uw belangstelling! Toespraak van de heer Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Geachte gouverneur, Geachte gedeputeerde en collega s mandatarissen Geachte dames en heren, Dank voor uw belangstelling!

Nadere informatie

CompetentieCompagnon

CompetentieCompagnon LNC Competent met je talent CompetentieCompagnon Actiemap voor een duurzaam HR-beleid INHOUD Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Deel 1 De kernelementen - Kritische succesfactoren of KSF's 1 Visie en strategie 1.1

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2015 WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Beleidsplan 2011-2015 WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk Beleidsplan 2011-2015 WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk Koetsweg 122 3010 Leuven Tel 016/25 16 21 Fax 016/25 89 94 info@wisper.be www.wisper.be Inhoud 1 Opzet,

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C256 OND28 (2010-2011) 31 mei 2011

Commissievergadering nr. C256 OND28 (2010-2011) 31 mei 2011 6 het privéleven van wie dan ook. Dat werkt zeer goed. Steeds meer scholen, leerlingen en leerkrachten gebruiken dat. Ik denk dus dat dit qua communicatie momenteel volstaat, maar tips kunnen uiteraard

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie

Skilling up for power down

Skilling up for power down Skilling up for power down Lessenreeks: meer veerkracht met minder energie DEEL 9: Actie! 1. Situering Dit is de afsluitende sessie van de reeks. Als je met je groep alle (of de meeste van) voorgaande

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor

Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor Stichting Zohor Lange Herenvest 122 2011 BX Haarlem info@zohor.nl 1 Inleiding: Stichting Zohor is een zelforganisatie van en voor Marokkaanse en Arabische

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Een onderzoek naar de beleving van erfgoed bij migranten Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master

Nadere informatie

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP! Over heden en toekomst

ACTIEF BURGERSCHAP! Over heden en toekomst Inhoud jaargang 6 / nummer 4 / 2010 ACTIEF BURGERSCHAP! Over heden en toekomst Over burgerschap in Vlaanderen (en elders) 3 Michèle Weiss Democratie is tegenspraak 5 Danny Wildemeersch en Joke Vandenabeele

Nadere informatie