Wmo inzicht. Rutte en Samsom aan zet. Expertmeeting verantwoording. oktober 2012 nummer 2. In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo inzicht. Rutte en Samsom aan zet. Expertmeeting verantwoording. oktober 2012 nummer 2. In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl"

Transcriptie

1 Wmo inzicht Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl oktober 2012 nummer 2 ❸ Rutte en Samsom aan zet ❺ Expertmeeting verantwoording In dit e-zine: Groningen over de grenzen heen 17 AGENDA ❻ Aan de keukentafel met Otwin van Dijk, wethouder Doetinchem ❼ Kennismaken met ❾ Cliënt in beeld: Patty van Belle-Kusse, ernstig bestuurder Arduin meervoudige beperking ❿ Hoe doen ze het in Groningen? ⓯ ⓱ Over de grenzen heen: Ontwikkelen nieuwe arangementen nodig? Agenda ⓲ ⓳ Toolbox Colofon Naar inhoudsopgave >

2 Wmo inzicht e-zine over de transitie van de extramurale begeleiding naar de Wmo inhoud Van de redactie ❸ Rutte en Samsom aan zet ❺ Expertmeeting over verantwoording ❻ Aan de keukentafel met met Otwin van Dijk, wethouder Doetinchem Op 1 augustus verscheen de eerste editie van dit e-zine. Ons doel: gemeenten en aanbieders in de gehandicaptenzorg nader kennis met elkaar laten maken. Tot onze grote verbazing en vreugde zagen we het aantal abonnees stijgen tot bijna Behalve medewerkers van VGN-leden hebben ook die van gemeenten zich enthousiast aangemeld. We zijn erg blij met deze stimulans en hopen dat we ook in deze editie uw verwachtingen waar kunnen maken. Naast een blik in de toekomst van het kabinet Rutte II nemen we u mee in de praktijkvoorbeelden van nu. We wensen u wederom veel leesplezier en reacties zijn uiteraard erg welkom! ❼ Kennismaken met Patty van Belle-Kusse, bestuurder Arduin ❾ Cliënt in beeld: ernstig meervoudige beperking ❿ Groningen Hoe doen ze het in Groningen? Monique van der Meulen, projectleider Wmo Abonnement Wilt u de volgende edities niet missen? Klik dan hier voor een gratis abonnement. U krijgt dan een wanneer een nieuwe editie is verschenen. Klik hier om u af te melden voor uw abonnement. over de grenzen heen ⓯ Over de grenzen heen: Ontwikkelen nieuwe arrangementen nodig? ⓱ 17 AGENDA Agenda ⓲ Toolbox ⓳ Colofon

3 3 WMO INZICHT Actueel Rutte en Samsom aan zet Het nieuwe schaakspel waarin mede de toekomst van de gehandicaptenzorg wordt bepaald, is gestart. Voorlopig zijn de grote winnaars van de verkiezingen, de VVD en de PvdA, de eerste die aan zet zijn. Op een aantal onderwerpen liggen de partijen ver uiteen in hun standpunten, maar rondom de toekomst van de langdurige zorg zijn er ook overeenkomsten. Één ding is zeker: de gehandicaptenzorg en de Wmo worden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verkiezingsstandpunt over de langdurige zorg van de VVD is in lijn met de plannen van het vorige kabinet Rutte I en gaat zelfs iets verder. De VVD wil naast begeleiding ook de persoonlijke verzorging decentraliseren van de AWBZ naar de Wmo. Als het aan de Partij van de Arbeid ligt, worden gemeenten verantwoordelijk voor alle langdurige zorg en ondersteuning. Dit moet wel gepaard gaan met landelijke kaders waarbinnen is vastgelegd welke zorg gemeenten moeten leveren. Daarnaast moet lokaal de verbinding gelegd worden tussen onderwijs, werken, wonen, welzijn en de openbare gezondheidszorg. Bij beide partijen gaat de decentralisatie gepaard met bezuinigingen. Dicht bij de burger Samengevat zal er in de toekomst meer zorg en ondersteuning dicht bij de burger met een beperking in de gemeente worden georganiseerd. Dit uitgangspunt past prima bij de onderliggende visie van de gehandicaptenzorg waarin zorg kleinschalig en dicht bij de cliënt wordt geboden. De uitdaging blijft hoe gemeenten en aanbieders binnen de nieuwe financiële kaders een arrangement op maat voor de burger met een beperking kunnen bieden. En bij voorkeur een scala aan arrangementen waar de keuzevrijheid van die burger overeind blijft. Aanbieders gaven tijdens een ledenbijeenkomst van de VGN op 14 september aan dat zij zich willen inzetten om dit principe ook in de Wmo tot een succes te maken. Lees verder >

4 4 WMO INZICHT Actueel > vervolg Rutte en Samsom aan zet Er zijn veelbelovende experimenten waar we veel van kunnen leren. Stelselwijzigingen combineren Naast de decentralisatie van AWBZ-onderdelen naar de Wmo is zo goed als zeker dat de geplande decentralisatie van de huidige jeugdzorg doorgaat. Dit geldt ook voor de samenvoeging van de Wajong, de WsW en de Wet Werk en Bijstand (WWB) in een gemeentelijke regeling. Zowel de VVD als de PvdA noemen dit expliciet in hun verkiezingsprogramma s. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt de roep om deze stelselwijzigingen te combineren in één sociaal domein steeds groter. De samenhang met de invoering van passend onderwijs komt hierin ook expliciet terug. De winst van een integrale aanpak moet niet alleen financieel wat opleveren, maar ook qua efficiency en kwaliteit van de ondersteuning. In de praktijk zijn er al gemeenten die de verschillende maatregelen in samenhang willen oppakken, maar belemmerd worden door regels en de huidige schotten. Één wet moet die belemmeringen wegnemen. De PvdA geeft in haar verkiezingsprogramma aan dat zij de budgetten voor de WWB, WsW en Wmo wil ontschotten. Of dit de wens van de VNG dichterbij brengt, zal de praktijk uitwijzen. Integrale aanpak In de ledenbijeenkomst die de VGN net na de verkiezingen organiseerde over de verkiezingsuitslag en de betekenis ervan voor de gehandicaptenzorg is aan de hand van een stelling kort bij dit voornemen stilgestaan. Minder schotten is per definitie winst. Een integrale aanpak van de verschillende stelselwijzigingen brengt volgens aanbieders in de gehandicaptenzorg zeker kansen met zich mee. Meer oplossingen en aanbod op maat voor burgers met een beperking bijvoorbeeld, maar ook meer mogelijkheden voor integraal aanbod vanuit aanbieders. Minder schotten binnen de gemeenten en extern, voor burgers en aanbieders, is per definitie winst. Aan de andere kant zijn er ook punten die aandacht vragen. Het laag houden van de administratieve lasten is hier een voorbeeld van. De VGN gaat graag in overleg met de VNG om de kansen en uitdagingen die één sociaal domein met zich meebrengt verder uit te diepen. Schaakspel Het schaakspel wordt nu gespeeld. De richting is weliswaar duidelijk, maar de precieze invulling hangt af van de waarde die Samsom en Rutte aan hun standpunten geven in de onderhandeling. Of met hun eigen woorden te spreken: wie gunt de ander de winst als het gaat om de langdurige zorg? Inzet VGN verkiezingen De VGN heeft in haar position paper Visie op gehandicaptenzorg beschreven welke speerpunten zij ziet voor de toekomst van de gehandicaptenzorg. ❶ Behoud kern-awbz met zorg op maat voor mensen met zo n zware zorgbehoefte dat ze levenslang zijn aangewezen op zorg in een instelling. Dit geldt ook voor kinderen die met veel extra ondersteuning nog net wat langer thuis kunnen blijven wonen. ❷ Alleen scheiden van wonen en zorg als dat bijdraagt aan de kwaliteit van de zorgverlening. ❸ De overheveling van de groep die niet in de kern-awbz thuishoort, brengt nieuwe kansen voor samenhang en stelt mensen met een beperking in staat om beter hun eigen keuzes te maken, mits: lage administratieve lasten; specifieke aandacht voor kleine groepen in combinatie met specialistische zorg. ❹ Vóór stelselwijziging jeugdzorg, mits: landelijke borging kwaliteit en bovengemeentelijke samenwerking bij zeer specialistisch aanbod; de zorgbehoefte leidend is, niet het IQ. ❺ Mensen met een beperking moeten, ook met permanente begeleiding, zoveel mogelijk naar eigen vermogen kunnen werken. ❻ Voldoende afstemming tussen de stelselwijzigingen, zodat mensen met een beperking niet meer dan eens getroffen worden door veranderingen.

5 5 WMO INZICHT Actueel Expertmeeting over verantwoording Op 25 september heeft de VGN voor VGN-leden en vertegenwoordigers van het TransitieBureau Begeleiding in de Wmo een expertmeeting georganiseerd over verantwoording in de Wmo. Een onderwerp waar veel aanbieders in de gehandicaptenzorg zich grote zorgen over maken. In de Wmo zijn er immers verschillende modellen voor contractering of inkoop, die per model andere eisen stellen aan administratieve processen en verantwoording. Gemeenten hebben de vrijheid hierin hun eigen keuzes te maken. Maar betekent dat voor aanbieders dat zij hun systemen hierop steeds verschillend moeten inrichten? En stijgen de administratieve lasten en daarmee de kosten daardoor niet enorm? Standaardiseren Tijdens de expertmeeting is uitgebreid op dit onderwerp ingegaan. Er is gekeken naar welke activiteiten inmiddels al lopen om de administratieve processen, de registratie in de zorg en ondersteuning te stroomlijnen. Daarnaast is stilgestaan bij mogelijkheden om deze processen te uniformeren en standaardiseren. Er lopen bij het ministerie van VWS en breder al diverse trajecten om de bestaande processen te optimaliseren en verbindingen aan te brengen tussen AWBZ, Wmo en zorgverzekering. Ook koppelingen met Werk & inkomen en Jeugdzorg staan hierbij op de agenda. Verantwoordingsmodellen Een van de belangrijkste conclusies van de expertmeeting is dat het goed is de verschillende verantwoordingsmodellen in de Wmo in kaart te brengen met de eisen die dit stelt aan de administratieve processen. Dit om te voorkomen dat het geld vooral aan administratie en verantwoording wordt besteed, in plaats van aan de kwetsbare burger in de Wmo. Het Transitiebureau neemt hiervoor het initiatief en stelt een werkgroep samen met deskundigen uit het veld. Omdat dit onderwerp ook hoog op de agenda van andere sectoren staat, wordt het breder getrokken dan alleen de gehandicaptenzorg. Naast een vertegenwoordiging van de VGN zullen daarom ook vertegenwoordigers van andere branches deelnemen.

6 6 WMO INZICHT Aan de keukentafel Echt in gesprek gaan met burgers Aan de keukentafel met Otwin van Dijk (PvdA), wethouder Doetinchem Binnen de huidige Wmo is het keukentafelgesprek al een gevestigde uitdrukking. Burgers komen niet aan een loket en vullen een formulier in, maar gemeenten bezoeken ze aan huis en kijken in een gesprek als het ware aan de keukentafel - wat er nodig is voor hun maatschappelijk functioneren. In de rubriek Aan de keukentafel komen mensen aan het woord die hun licht laten schijnen over verschillende aspecten van de Wmo. Otwin van Dijk (PvdA) heeft als wethouder van de gemeente Doetinchem onder andere welzijn en zorg in zijn portefeuille. Van Dijk: Ik heb een passie voor mensen. Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving. In mijn werk stel ik mezelf altijd de vraag of het nog beter kan. Daarnaast is hij vanuit de VNG ambassadeur van De Kanteling, waarover hij in dit interview ook vertelt. Het interview aan de keukentafel was waarschijnlijk een van de laatste die Otwin van Dijk als wethouder gaf, want hij is op 20 september geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

7 7 WMO INZICHT Kennismaken aan de keukentafel met... We moeten anders naar voorzieningen kijken. Op zoek naar het gemeenschappelijke Kennismaken met... Patty van Belle-Kusse, bestuurder Arduin De kettingvraag aan de zorgaanbieder van Marco Florijn, wethouder Rotterdam: Hoe kan een gemeente gebruikmaken van de voorzieningen van een zorgaanbieder? Arduin is heel sterk in het ondersteunen van mensen in de samenleving. Dat kan dus in elke soort situatie, bij alle mensen die ondersteuning nodig hebben. Gemeenten kunnen daarom prima gebruikmaken van onze voorzieningen. Wat ons betreft is dat altijd een volmondig ja. Die voorzieningen zijn er, dus waarom ook niet voor andere mensen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we kijken naar elkaars mogelijkheden. Wat voor een voorzieningen zijn dat? Dat zijn intra- en extramurale voorzieningen. Dus zowel 24-uurszorg als alleen dagbesteding, ambulante ondersteuning thuis en op school/ werk/dagbesteding, verpleegkundige zorg. Al onze dagbestedingen staan midden in de samenleving. We hebben iets van 25 bedrijfjes: babyshop, cadeauwinkel, drukkerij, groenvoorziening, theater/muziek, manege. Bij ons kringloopbedrijf kijken we samen met arbeidsintegratie en sociale dienst hoe we bij mensen met een verschillende achtergrond hun afstand tot de arbeidsmarkt kunnen verkleinen, hoe we bepaalde vaardigheden kunnen ontwikkelen. Mensen leren zo van elkaar. Kijken wat hun ondersteuningsbehoefte is, waarop wij kunnen inspelen en tot interactie komen. Dus in al onze bedrijfjes kunnen prima andere mensen meedoen, niet alleen mensen met een beperking. Onze organisatie kan daar een belangrijke ondersteunende rol in spelen en er zo nodig een deskundige uit een andere zorgsector bijhalen. Belangrijk is wel dat we en daar bedoel ik alle mensen in de samenleving mee leren omgaan met mensen met een andere problematiek. Juist ook hierin zie ik een taak weggelegd voor zorgaanbieders om dit proces mede te ondersteunen. Dus: voorzieningen zijn er voor iedereen? Arduin loopt redelijk voorop als het gaat om allerlei zaken te ontwikkelen in of met de samenleving. Wij zien het als volgt: misschien moeten we anders naar voorzieningen kijken, meer naar de doelstelling ervan en minder in zorgsectoren en over portefeuilles verdeeld. Bijvoorbeeld door bij vervoer niet vast te houden aan doelgroepen, maar te kijken naar wat efficiënt is, meer functiegericht. Grenzen tussen sectoren kunnen zo weleens vervagen Lees verder >

8 8 WMO INZICHT Kennismaken met... > vervolg Op zoek naar het gemeenschappelijke en dat geeft mogelijkheden om tot hele andere ondersteuningsvormen te komen. Van de huidige concepten los komen en tot iets heel anders komen. In hoeverre ben je afhankelijk van andere partijen? Je bent er zeker afhankelijk van. Je hebt met verschillende sectoren te maken: gehandicaptenzorg, ouderenzorg, psychiatrie, jeugdzorg. Je moet openstaan voor andere partijen, maar je bent mede afhankelijk van al dan niet gedeelde visies en doelstellingen. Het is dus zaak een gemeenschappelijke taal en doelen te ontwikkelen. En daarnaast heb je de gemeenten: die moeten duidelijk maken wat zij graag willen en wat zij nodig hebben. Ook vertrouwen hebben in de deskundigheid van zorgaanbieders. Welke mogelijkheden ziet u voor uw cliënten om gebruik te maken van andere voorzieningen in de gemeente? Cliënten van Arduin maken al van veel gemeentelijke voorzieningen gebruik, daar zijn genoeg mogelijkheden voor. Daarnaast kan door samen te werken een win-winsituatie ontstaan. Zo hebben we een prima samenwerking met de gemeente Middelburg, waar we in het centrum Het Getij als dagbesteding een sociaal restaurant runnen. Daar hebben beide partijen voordelen bij. Je kunt zo ook voor andere mensen in de buurt iets betekenen, of je een beperking hebt of niet. Ondersteuning geven als dat nodig is. Onze filosofie is dat je de ondersteuning niet puur individueel geeft: dan maak je de cliënt afhankelijk van de ondersteuning. Als je daarentegen ondersteuning geeft aan een systeem waarbij mensen moeten leren met elkaar om te gaan en met elkaar bepaalde doelstellingen behalen, dan hoef je alleen maar te ondersteunen als het mis gaat, want de samenwerking is er al. Wat is de visie van Arduin wat betreft de gehandicaptenzorg in de Wmo? Daar zijn we zeer enthousiast over. Alhoewel we wel haken en ogen zien als elke gemeente het op zijn eigen manier gaat regelen, ieder voor zich het wiel uitvindt. Dat is verwarrend, kost veel tijd en is niet effectief. Wij moeten nu voor elke gemeente een verschillend sjabloon invullen met gegevens, dat is administratief zeer belastend en staat het bespreken van visie en doel in de weg. Het is belangrijk dat gemeenten met een gemeenschappelijke visie komen, tot gemeenschappelijke werkwijzen. Wat is ervoor nodig om uw aanpak ook in 2015 een succes te laten zijn? We hebben bij Arduin de kwaliteit van bestaan hoog in het vaandel staan. Daarbinnen zijn drie pijlers belangrijk: dat je zelf kunt kiezen, dat je je kunt ontwikkelen en dat je onderdeel bent van de samenleving. In het vervolg hiervan dus: samen met anderen leren keuzes te maken, ons afvragen hoe we ons ontwikkelen in een nieuwe manier van werken en uiteindelijk samen een visie op de samenleving gaan neerzetten. Wil dat een succes zijn, dan moeten we met elkaar gaan nadenken wat we willen, welke behoeften er liggen in de samenleving als het gaat om welzijn, bedrijfsmatige arbeid, jeugdzorg. En kun je van de huidige concepten los komen en tot iets heel anders komen, met de krachten die er binnen de verschillende organisaties zijn? Daarvoor is wel nodig dat iedereen dezelfde taal gaat spreken: het voorkomt misverstanden, achterdocht en gemiste kansen. Wat adviseert u gemeenten en zorgaanbieders te doen in de extra tijd die ze nu gegeven is vanwege het uitstel van de uitbreiding van de Wmo? Zorgaanbieders, laat de gemeenten zien wat je kunt en wat je doelstellingen zijn. Voor zorgaanbieders en gemeenten: ga op zoek naar het gemeenschappelijke. Ik denk dat je elkaar met vertrouwen en enthousiasme moet tegemoet treden en gemeenschappelijk een nieuwe visie moet ontwikkelen en nieuwe doelstellingen stellen. Samen nieuwe dingen ontwikkelen. Ga oefenen, ga proberen, ga ideeën jatten, ga het zelf uitvinden. Maar ga in elk geval ruimte creëren om het met elkaar te ontwikkelen en op te zetten. De kettingvraag aan de gemeente Hoe gaan de gemeenten met elkaar een gemeenschappelijke visie ontwikkelen en hoe gaan ze daar probeerruimte in trachten te creëren?

9 9 WMO INZICHT Cliënt in beeld EMB: een belasting voor het hele gezin Cliënt in beeld Bram Potters Bram Potters is negen jaar en lijdt aan het CFC-syndroom, een aangeboren aandoening die gepaard gaat met ontwikkelingsachterstand (verstandelijk en lichamelijk), een afwijkend uiterlijk, huidafwijkingen en een hartafwijking. Tijdens de ontwikkeling ontstaan veel bijkomende problemen, waaronder in voeding, gedrag en epilepsie. Bram krijgt vijf dagen per week zorg, begeleiding en behandeling van een specialistisch kinderdagcentrum. Verder gaat hij af en toe een weekend naar een gespecialiseerd logeerhuis. Niet alleen goed voor Bram, maar voor het hele gezin Potters. Dit ontlast hen en geeft de ouders de gelegenheid op adem te komen. Door de combinatie van de ondersteuning op het kinderdagcentrum en het logeren lukt het Brams ouders om voor hem te blijven zorgen en kan Bram thuis wonen en opgroeien. Ernstige Meervoudige Beperking (EMB) Mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), zoals Bram, hebben een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking en daarnaast andere problematiek. Bijvoorbeeld ernstige gedragsproblematiek of een lichamelijke beperking. Zicht- of gehoorstoornissen, epilepsie en eet- en voedingsstoornissen komen veelvuldig voor bij mensen met EMB. Verder is er vaak sprake van luchtweginfecties. Door de lichamelijke problemen hebben mensen met EMB veel hulpmiddelen op maat nodig. De overgrote meerderheid kan alleen liggen of met veel steun zitten. Vanwege de complexe problematiek zijn mensen met een ernstige meervoudige beperking aangewezen op gespecialiseerde zorg in een gespecialiseerd (kinder)dagcentrum. Ze hebben levenslange begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, ontwikkelingsstimulering en behandeling in onderlinge samenhang nodig. In alle gevallen gaat het daarbij ook om maatwerk. Ouders, verzorgers en mantelzorgers van mensen met EMB zijn constant bezig met zorg en ondersteuning. Dat geeft een enorme belasting en daardoor blijft er weinig ruimte over om tot rust en op adem te komen. Voor gemeenten is het daarom belangrijk het netwerk van mensen met EMB te ondersteunen. Preventie van overbelasting moet daarbij voorop staan. Alleen dan is het mogelijk dat mensen met EMB thuis kunnen wonen en opgroeien. Mensen met EMB zijn uiteindelijk altijd aangewezen op AWBZ-zorg met verblijf. Naar schatting leven er tot mensen met een ernstige meervoudige beperking in Nederland. Daarvan wonen ± bij hun ouders en ongeveer in een zorgvoorziening. De overigen gebruiken een andere woonvorm, meestal een wooninitiatief.

10 10 WMO INZICHT Hoe aan doen de keukentafel ze het in... Dicht bij mensen en transparanter. Het gaat ook over zware of complexe zorg. Groningen Zo doen wij dat in Groningen Hoe bent u bezig gegaan met de decentralisatie van begeleiding? Eigenlijk zijn we daar al best lang mee bezig. In Groningen vinden we dat iedereen in de stad moet kunnen meedoen. Daarom zijn we in 2006 gestart met het project Zorgen voor morgen, waarbij we de keten zorg, welzijn en wonen met elkaar in verbinding hebben gebracht. Hierdoor hebben we ook al een hele tijd vrij intensieve contacten met de gehandicaptenzorg. Toen de landelijke overheid plannen kreeg om begeleiding naar gemeenten over te hevelen, hadden wij dus al een belangrijke slag gemaakt. En wat hebt u verder gedaan? Vervolgens zijn we als het ware de gehandicaptenzorgorganisaties ingedoken. We zijn op werkbezoek geweest, hebben informatie over de doelgroepen en dienstverlening opgevraagd Op welke manier bent u bezig met de decentralisatie van begeleiding? Op twee sporen: met een projectgroep binnen De Zijlen en een gezamenlijk werkverband met allerlei zorgorganisaties en de Vereniging van Groninger Gemeenten. Als ik inzoom op dat eerste spoor, is de projectgroep allereerst begonnen om de eigen zorg in kaart te brengen. Deze inventarisatie ging eerst over aantallen, maar nu gaan we de informatie steeds meer verdiepen. Welke mensen krijgen ondersteuning van ons, hoe ziet hun zorgvraag en onze ondersteuning eruit? Wat doet u met die informatie? Dat gebruiken we in het gesprek dat we met de gemeente voeren. We moeten gemeenten ervan laten doordringen hoe ze iemand met een verstandelijke beperking het beste kunnen ondersteunen. Gemeenten zijn geneigd om eerst Lees verder > Lees verder > Thérèse van Schie, beleidsmedewerker Wmo gemeente Groningen Theo Aalbers, regiomanager De Zijlen

11 11 WMO INZICHT Hoe doen ze het in... vervolg Zo doen wij dat in Groningen met Thérèse van Schie > vervolg Zo doen wij dat in Groningen met Theo Aalbers > en we hebben ook gesproken met zorgprofessionals en cliënten. Op basis van alles wat we toen hebben gezien en gehoord, hebben we al vrij snel geconcludeerd dat het niet alleen om de decentralisatie van begeleiding gaat, maar dat er nadrukkelijk raakvlakken zijn met de andere decentralisaties (stelselwijziging jeugd en werken naar vermogen, red.). Daarom hebben we ook besloten om dit in onderlinge samenhang op te pakken. En ook zijn we aan het experimenteren met sociale teams en integrale vormen van dagbesteding. Even terug naar die drie decentralisaties. Wat is uw aanpak om u die in samenhang op te pakken? De samenhang tussen de drie decentralisaties zien we op vier thema s: toegang, arrangementen, contractering en verantwoording. Als gemeenten willen we de toegang voor burgers met een vraag om ondersteuning goed organiseren. Bij arrangementen willen we weten wat voor een ondersteuningsaanbod we beschikbaar moeten hebben. Verder moeten we helder hebben hoe de contractering er uit moet gaan zien en hoe we de verantwoording gaan controleren. U noemde ook twee experimenten: sociale teams en integrale vormen van dagbesteding. Waarmee experimenteert u precies? In verschillende Groningse wijken zetten we sociale teams in als pilot. Deze teams zijn bedoeld om mensen met een ondersteuningsvraag in de wijk op een integrale manier te kunnen helpen. Wij hebben ook een aantal zorgorganisaties met kennis van doelgroepen uitgenodigd hierin te gaan participeren. Op het gebied van dagbesteding kijken we hoe we het anders kunnen aanbieden. Dat doen we samen met de sociale werkvoorziening, een gehandicaptenzorgorganisatie en psychiatrische organisatie. Nu is dagbesteding allemaal nog erg versnipperd. Het is georganiseerd per doelgroep, maar het zou meer op interessegebied moeten worden aangeboden. naar het netwerk van de cliënt te kijken. Dat vinden wij ook heel goed, maar mensen met een verstandelijke beperking houden die hun hele leven. Ze houden dus altijd een ondersteuningsvraag. Daarom brengen wij ook voor de gemeente per cliënt in kaart welke ondersteuning noodzakelijk is om een acceptabel niveau van maatschappelijke participatie voor deze cliënt te houden. Dat tweede spoor, wat houdt dat in? Met andere zorgaanbieders in Groningen voeren we gezamenlijk overleg met de Vereniging van Groninger Gemeenten. Dat overleg heeft een informerend karakter. De gemeenten informeren de zorgaanbieders over hun aanpak en vice versa informeren wij de gemeenten over de nieuwe doelgroepen waar zij straks mee te maken krijgen. En voert u verder ook nog structureel overleg met de gemeente Groningen? Ja, dat ook. Een bestuurder van De Zijlen is lid van het project Zorgen Lees verder > Werkt u bij de overheveling van begeleiding ook samen met andere gemeenten? Ja, ik heb regelmatig overleg met ambtenaren uit andere Groninger gemeenten die zich ook met de overheveling van begeleiding bezighouden. Dit wordt gecoördineerd door de Vereniging van Lees verder >

12 12 WMO INZICHT Hoe doen ze het in... vervolg Zo doen wij dat in Groningen met Thérèse van Schie > Groninger Gemeenten. Tijdens die overleggen hebben we het bijvoorbeeld over hoe we de kanteling verder vorm kunnen gaan geven en over de wijze van contractering. En zijn er met die andere gemeenten afspraken gemaakt? Nee, zo ver zijn we nog niet. De intentie is er wel om de zorg voor cliënten met een specialistische zorgvraag gezamenlijk in te kopen, maar dit hebben we niet op papier staan. Als gemeenten willen we de eerste lijn eerst goed in kaart brengen. We weten natuurlijk dat er groepen zijn die niet in de eerste lijn terecht kunnen. Voor hen is er dus de intentie om provinciale afspraken te maken. Ook vervoer is een belangrijk thema om samen op te pakken. Welke uitdaging ziet u voor uw eigen organisatie? Ik zie er genoeg. Voor ons als gemeente zie ik een uitdaging in hoe we de samenleving meer in eigen kracht zetten. Dus niet alles met professionele hulp oplossen, maar dat burgers elkaar meer gaan helpen. Maar hoe verleid je de burgers daartoe? Een andere uitdaging is hoe we de interne verkokering opheffen. We moeten de verschillende onderdelen binnen de gemeentelijke organisatie meer met elkaar in verbinding brengen. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat Lees verder > vervolg Zo doen wij dat in Groningen met Theo Aalbers > voor morgen. Binnen dat project wordt heel wijkgericht bekeken hoe de gemeente integrale zorg kan bieden. Een laag lager vinden in plangroepen ook wijkoverleggen plaats waar een aantal locatiehoofden van De Zijlen structureel bij betrokken zijn. Daarin kunnen wij steeds duidelijk de positie van mensen met een beperking voor het voetlicht brengen. Verder zijn er wijksteunpunten waar medewerkers van De Zijlen samenwerken met medewerkers van andere organisaties die actief zijn in de wijk. Merkt u al concreet iets van uw contacten met de gemeente Groningen? Voor concrete resultaten is het nog te vroeg. Maar de gemeente heeft bijvoorbeeld wel werkbezoeken gebracht aan De Zijlen. We hebben ze toen de vormen van werk- en dagbesteding en de woonvormen laten zien. Dit leidt nog niet tot concrete stappen, maar helpt wel mee in de gedachtevorming. En daar begint het allemaal mee. De gemeente denkt nu na over sociale teams en heeft onder andere met ons het gesprek gevoerd hoe wij deelname aan het sociaal team zien. Wat was uw indruk van de gemeente tijdens die bezoeken? Dat is denk ik de indruk die iedereen heeft, namelijk dat de gehandicaptenzorg redelijk onbekend terrein is. Volgens mij hebben gemeenten zich helemaal in de beginfase van de Wmo onvoldoende gerealiseerd dat de Wmo-zorg niet alleen over de lichte zorg gaat. Het gaat ook over zware of complexe zorg. Welke uitdagingen ziet u voor uw eigen organisatie? Minder focussen op het leveren van zoveel mogelijk zorg, maar meer focussen op het leveren van professionele ondersteuning waardoor mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. En dat leven volstrekt zich voor een groot deel buiten onze invloedsfeer. Dat is een andere manier van denken waar De Zijlen zich helemaal in kan vinden, de uitdaging zit hem in de druk die er nu op wordt gezet. Het moet nu echt gebeuren. Er komt een soort van maatschappelijke noodzaak aan. Lees verder >

13 13 WMO INZICHT Hoe doen ze het in... vervolg Zo doen wij dat in Groningen met Thérèse van Schie> de dienst die burgers ondersteuning geeft op het gebied van werk en inkomen meer moet samenwerken met de dienst die huishoudelijke hulp regelt. Nog een uitdaging is hoe we als gemeente kunnen aansturen op vertrouwen, zodat we de bureaucratie en administratieve rompslomp echt kunnen uitbannen, bijvoorbeeld op het gebied van verantwoording. Dat zijn een heleboel uitdagingen. Op welke manier gaat u ze aan? Doordat we de overheveling van begeleiding, de stelselwijziging jeugd en werken naar vermogen in samenhang oppakken, gaan we die uitdaging eigenlijk al aan. Want daardoor werken mensen binnen de gemeente nu al samen. De verkokering die ik dus eerder noemde, wordt op die manier aangepakt. Daar komt ook bij dat we als gemeente intern aan het reorganiseren zijn. We waren een organisatie met een dienstenstructuur, maar we zijn nu een organisatie met een programmasturing. De drie decentralisaties vallen nu onder het programma Sociaal Domein. De uitdaging om de burger meer in zijn eigen kracht te zetten, pakken we aan met bijvoorbeeld trainingen op het gebied van kantelen, waarbij de professional in eerste instantie zoveel mogelijk kijkt naar wat de zorgvrager of zijn omgeving zelf kan. Welke uitdagingen ziet u voor andere organisaties? Ik denk dat die voor een deel dezelfde uitdagingen hebben. We zeggen allemaal dat we de burger meer in zijn eigen kracht willen zetten, maar hoe ga je dat faciliteren als zorgprofessional zonder het zelf over te nemen? Een andere uitdaging, die kun je bij ons vergelijken met de interne verkokering, is dat organisaties boven hun eigen organisatiebelangen uit moeten stijgen. En dat is natuurlijk een lastige in combinatie met de marktwerking in de zorg. Welke knelpunten ervaart u? Ik zie er een aantal. Dat is in ieder geval het niet willen overgeven aan deskundigheid van anderen. Organisaties willen toch veel zelf doen. Ik heb het dan niet alleen over gehandicaptenzorgorganisaties, maar ik zie dat breder. Verder denk ik aan het instellingsbelang, de marktwerking en de veelheid aan aanbieders. vervolg Zo doen wij dat in Groningen met Theo Aalbers > Welke uitdagingen ziet u voor gemeenten? De uitdaging voor gemeenten is dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor een heel nieuwe groep, terwijl ze nog niet goed weten hoe ze het gaan doen en wat het gaat kosten. Dat zorgt voor een spanningsveld. Welke knelpunten ervaart u? De onzekerheid, omdat veel vragen nog niet duidelijk zijn. Hoe wordt de overheveling ingevoerd? En voor wie? Er lag een redelijk plan, maar die is nu on hold gezet doordat het kabinet viel. Die onzekerheid duurt gewoon veel te lang. Wat mij betreft pakt een nieuw kabinet dit ook als een van de eerste punten op. We kijken vijf jaar vooruit. Hoe ziet de gehandicaptenzorg er volgens u dan uit? Dan heeft de ontschotting in de zorg plaatsgevonden, en wordt de zorg veel meer wijks- en dorpsgericht aangepakt. Mensen uit allerlei verschillende velden, zoals de welzijn, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, psychiatrie en woningbouwcorporaties zijn bij die nieuwe aanpak betrokken. Ik noem ze de generalisten, en ik verwacht dat ook mensen van De Zijlen daarbij betrokken zijn. Hetzij in dienst van de gemeente, hetzij gedetacheerd aan de gemeente. En hoe komt uw organisatie daar verder nog in voor? Ook in de tweede lijn komen wij daarin voor. Als een generalist in de eerste lijn deskundigheid op het gebied van verstandelijke gehandicaptenzorg nodig heeft, dan betrekt hij ons daarbij. Denk maar aan een gezin dat in de problemen komt, waarvan één van de ouders een verstandelijke beperking blijkt te hebben. Dat vraagt om goede diagnostiek om een effectieve ondersteuning op te kunnen zetten. Nu komen er vaak nog veel te veel verschillende instanties over de vloer. Voor de rest zullen we kleiner zijn. Als de zorg goedkoper moet en de AWBZ kleiner, dan wordt de instelling die die zorg biedt ook kleiner. Zo simpel is dat. Zowel op cliëntniveau als in het personele bestand? Ja, dat gaat hand in hand. Bij De Zijlen kijken we nu al hoe we hierop Lees verder > Lees verder >

14 14 WMO INZICHT vervolg Zo doen wij dat in Groningen met Thérèse van Schie > Uw gemeente krijgt straks met een heel nieuwe doelgroep te maken, waarbij ook nog eens wordt bezuinigd. Is die bezuiniging geen knelpunt? Onze insteek is niet dat we de groep overnemen en vervolgens gaan snijden. Nee, wij gaan echt proberen om het anders in te richten, zodat we daar onze winst kunnen halen. Dicht bij mensen en transparanter. Meer op vertrouwen en minder op control. Wij hebben onze hoop erop gevestigd dat dat gaat lukken. Welke tips heeft u? Gemeenten: verdiep je in de doelgroep, verdiep je in de organisatie. En organisatie: verdiep je in de gemeenten, maar ook in de burgers die in die gemeenten leven. Creëer een situatie waarin je zo open en eerlijk mogelijk naar elkaar kunt zijn en geen verborgen agenda s hebt. vervolg Zo doen wij dat in Groningen met Theo van den Boogaart > Hoe doen ze het in... kunnen anticiperen. Dat doen we door nu al veel te werken met tijdelijke contracten. Als je er nu niets aan doet, ben je straks te laat. Welke tips heeft u? Het is verstandig als zorgaanbieders hun bedrijfsbelang en hetgeen dat goed is voor de cliënt goed van elkaar kunnen scheiden. De cliënt staat voorop en dat een organisatie daar groter of kleiner van wordt, is secundair. Ik merk dat die insteek het beste is om een luisterend oor bij de gemeente te krijgen. Als je het echt meent tenminste! Terug naar begin artikel > Terug naar begin artikel >

15 15 WMO INZICHT Over de grenzen heen Ontwikkelen nieuwe arrangementen nodig? over de grenzen heen Amerpoort: bestaande initiatieven passen prima in de Wmo Een van de uitdagingen bij de decentralisatie van begeleiding naar de Wmo is het ontwikkelen van nieuwe arrangementen. En liever nog nieuwe innovatieve arrangementen waarin kwetsbare burgers op maat ondersteuning krijgen. Ondersteuning die vervolgens een belangrijke bijdrage moet leveren aan meedoen, eigen kracht, eigen netwerk en zelfregie. Veel instellingen in de gehandicaptenzorg zijn volop bezig om hun zorg- en ondersteuningsarrangementen hierop aan te passen. De vraag is echter of het altijd zo vernieuwend moet zijn. Of ligt de uitdaging juist ergens anders? Gehandicaptenzorgorganisatie Amerpoort realiseerde zich tijdens dit zoekproces dat veel van haar initiatieven op onderdelen al prima in de Wmo passen. Zo wordt er al langer gekeken naar hoe in de dagbesteding verbindingen gelegd kunnen worden met andere sectoren. In een verpleeghuis bijvoorbeeld, waar cliënten in een beschermde omgeving iets kunnen betekenen voor andere mensen. Afhankelijk van de kwaliteiten en wensen van de cliënt kan hij worden ingezet in de wasservice, de keuken, het restaurant, de facilitaire dienst of in de ondersteuning van de activiteitenbegeleiders. Vrijwilligerswerk Amerpoort heeft ook contacten in de sector onderwijs. Soms gebeurt dit in de vorm van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld omdat iemand al bij een sociale werkvoorziening op de wachtlijst staat of daar aan de slag is. Aanvullend is dan geen dagbesteding mogelijk, maar wel vrijwilligerswerk. Zo leest een cliënte met een lichte verstandelijke beperking met kinderen van groep 6 en helpt ze mee met de kleutergroepen. Amerpoort is ook hier verantwoordelijk voor de begeleiding en coaching on the job. Eigen initiatief De meest inspirerende voorbeelden zijn de Lees verder >

16 16 WMO INZICHT Over de grenzen heen > vervolg Ontwikkelen nieuwe arrangementen nodig? Initiatieven kunnen met de juiste ondersteuning uitgroeien tot nieuwe arrangementen in de Wmo. initiatieven die spontaan ontstaan op eigen initiatief van de cliënt. Klaas is een voorbeeld van zo n cliënt. Hij heeft een lichte verstandelijke beperking en woont (zelfstandig met begeleiding en zorg) op een woonlocatie van Amerpoort. In de buurt organiseert een welzijnsorganisatie spelletjes en activiteiten voor kinderen uit de buurt in een oude SRV-wagen. Klaas liep uit nieuwsgierigheid binnen en is spontaan gaan helpen. Dit beviel zo goed, dat hij is gebleven en iedere week komt helpen. Nu is het zijn dagbesteding geworden. Iets vergelijkbaars gebeurde met een cliënt die uit eigen beweging ging helpen de bloemenkraam naast zijn huis op en af te breken. De uitdaging voor Amerpoort ligt erin om deze spontane initiatieven uit te bouwen. Naar andere plekken, naar andere cliënten en naar andere type activiteiten binnen zo n bloemenkraam en SRV-wagen. Bewust maken Amerpoort heeft een jaar lang iedere week van dit soort goede voorbeelden verspreid in de organisatie. Om medewerkers bewust te maken van dit soort kleine initiatieven en de participatiegedachte te stimuleren. Over de grenzen van de AWBZ heen kijken dus. Het zijn immers niet de meest vanzelfsprekende vormen van dagbesteding in de AWBZ. Om vernieuwend te zijn is het niet altijd nodig om een compleet andere richting op te gaan. Soms is een kleine variant op die richting, een olifantenpaadje, vernieuwend genoeg. Mensen zo volwaardig mogelijk laten meedoen in de samenleving is al lange tijd een belangrijk speerpunt in de gehandicaptenzorg en heeft bij veel organisaties geleid tot prachtige initiatieven. Initiatieven die soms klein beginnen, maar die met de juiste ondersteuning en stimulering kunnen uitgroeien tot nieuwe arrangementen in de Wmo.

17 17 WMO INZICHT Agenda Agenda 18 oktober 18 oktober Innovatieplatform Wmo 6 november 6 november Ledenbijeenkomst Toegang in de Wmo en indicatiestelling AWBZ 17 AGENDA In de agenda vindt u een selectie van activiteiten die worden georganiseerd over de Wmo die belangrijk zijn om te weten of waarvoor u zich kunt aanmelden. Het VGN Innovatieplatform Wmo komt voor de tweede keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst, waar acht VGN-instellingen bij betrokken zijn, staat de veranderende rol van de gehandicaptenzorgorganisatie en de zorgprofessional centraal. Want wat betekent eigen kracht, eigen netwerk en kanteling? Het doel van het Innovatieplatform Wmo is om gemeenten en aanbieders te motiveren en te inspireren in hun zoektocht naar vernieuwende vormen van ondersteuning van cliënten in de Wmo. Goede voorbeelden en vernieuwende arrangementen worden onder andere via en Wmo inzicht verspreid. Anders dan in de AWBZ kunnen gemeenten de toegang tot de Wmo op eigen wijze organiseren. Hoe gemeenten kwetsbare burgers in zicht krijgen en bepalen of iemand ondersteuning krijgt, zal dus gaan verschillen in de Wmo. Landelijk zien we al wel een aantal modellen ontstaan om de toegang tot zorg te organiseren voor verschillende cliëntgroepen. Maar over wat voor modellen gaat het dan? En wat zijn de uitgangspunten en consequenties ervan voor aanbieders in de gehandicaptenzorg? U hoort het tijdens het deze bijeenkomst voor VGN-leden. 24 oktober 24 oktober Première theatervoorstelling Wmo: De kaarten worden geschud Op 24 oktober vindt de première plaats van een theatervoorstelling over Wmo. Deze unieke voorstelling, waarin mensen met een beperking de hoofdrol spelen, biedt op speelse maar realistische wijze zicht op wat er bij hen leeft. Hun hoop, verwachtingen en het streven om hun leven zo veel mogelijk in eigen hand te houden. Het stuk De kaarten worden geschud is bedoeld als handreiking voor gemeenten, om zo in gesprek te komen met mensen met een beperking. De voorstelling is interactief. Het publiek wordt na iedere scene uitgenodigd met oplossingen te komen.

18 18 WMO INZICHT Toolbox Toolbox In de toolbox vindt u onder andere handreikingen en factsheets die u kunnen ondersteunen bij Wmoaangelegenheden. FACTSHEETS Factsheet en affiche over samenwerking op gebied van maatschappelijke ondersteuning (Transitiebureau) Gemeenten vragen zorgaanbieders samenwerkingen aan te gaan in de Wmo. Samenwerkingen op wijk- of buurtniveau. Maar hoe verhoudt zich dat tot de mededingingswet? In een factsheet worden de (on)mogelijkheden voor samenwerking tussen aanbieders op het terrein van maatschappelijk ondersteuning uiteengezet. Er blijkt duidelijk uit dat samenwerking tussen aanbieders en aanpalende partijen van belang is en dat het mogelijkheden biedt, mits aan de vereisten van de mededingingswet wordt voldaan. Naast deze factsheet is er ook een voorlichtingsaffiche ontwikkeld, waarin de speelruimte van partners in de maatschappelijke ondersteuning tot uitdrukking komt. Deze poster is onder VGN leden verspreid, Factsheet Samenhang decentralisaties (VNG) Waar zit de samenhang tussen de drie decentralisaties? Hoe kunnen gemeenten in de uitvoering verschillende taken slim combineren? De VNG heeft een bundel van acht factsheets gepubliceerd over de samenhang tussen decentralisaties jeugdzorg, begeleiding in de Wmo en mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. In de factsheets zijn voorbeelden opgenomen van dwarsverbanden tussen de verschillende onderdelen en de slimme combinaties die mogelijk zijn. FACTSHEET Factsheet Vervoer (Transitiebureau en VGN) Niet alleen de extramurale begeleiding, maar ook het daarbij behorende vervoer wordt overgeheveld naar gemeenten. Het factsheet geeft gemeenten een aantal belangrijke feiten en cijfers op het gebied van AWBZ-vervoer. Eerder maakte de VGN ook al een overzicht die aanbieders inzicht geeft in de gemeentelijke en landelijke regelingen voor vervoer die er buiten de AWBZ bestaan. handreiking Handreiking Zorgverkoop in de Wmo (VGN) De gemeente als contractpartij is een nieuwe situatie voor gehandicaptenzorgaanbieders. Daarom speciaal voor hen een handreiking die ingaat op die rol als zorgverkoper, samenwerking binnen de Wmo en mededinging. Ook komt aan bod welke inkoopmodellen gemeenten hanteren voor het inkopen of subsidiëren van Wmo prestaties. De handreiking wordt aangevuld, zodra er meer duidelijkheid is over hoe de decentralisatie van AWBZ-onderdelen naar de Wmo eruit gaat zien en hoe gemeenten er concreet mee omgaan.

19 19 WMO INZICHT Colofon Uitgever Wmo inzicht is een e-zine van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) over de voorgenomen transitie van de extramurale begeleiding, kortdurend verblijf en vervoer naar de Wmo. Het is bedoeld voor zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en gemeenten en verschijnt tweemaandelijks. Redactie Monique van der Meulen, Minou Scherrenburg-Talma, René Toonen, Inge Wichink Kruit Fotografie Patrick Beckers: foto op blz. 1, 9, 10, 11, 13 Bart Maat (Novum): foto op blz. 3 Arduin: foto op blz. 6 Tineke Hamming: foto op blz. 14, 15 Vormgeving Mariël Lam bno, Den Bosch Contact Oudlaan GA Utrecht Postbus AK Utrecht

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg WMO - GEMEENTE Is het al officieel dat de Wmo ingaat op 1 januari 2015? Ja, met dien verstande dat 2015 een overgangsjaar wordt. Verandert het recht op

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Gemeente Geldermalsen. Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein

Gemeente Geldermalsen. Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein Gemeente Geldermalsen Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein 1 Coalitie-akkoord juni 2012 1 Inleiding De komende jaren vinden er grote veranderingen plaats in het

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 01 013 Nr. 300 MOTIE VAN DE LEDEN VAN T WOUT EN BERGKAMP Voorgesteld 13 juni 013 overwegende dat gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van de besteding van middelen cruciaal is voor het

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

Samen sterker. De gevolgen van nieuwe Wet-en regelgeving voor kleine zorgondernemers.

Samen sterker. De gevolgen van nieuwe Wet-en regelgeving voor kleine zorgondernemers. Samen sterker De gevolgen van nieuwe Wet-en regelgeving voor kleine zorgondernemers. 1 Financiering paardondersteunde zorg 2 Wet- en regelgeving AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een volksverzekering

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Loes 10 jaar Basisschool sinds 4 e jaar Rugzakje Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin,

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Een kwaliteitskader voor zorgaanbieders dat uitgaat van de kwaliteit van bestaan

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat Dag 1: 7 mei Dag 2: 21 mei Terugkomdag: 20 juni (kantoor Menzis) en 25 juni (kantoor De Friesland) Waarom deze Masterclass Regeerakkoord

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding werkt

Arbeidsmatige dagbesteding werkt Arbeidsmatige dagbesteding werkt Marjet van Houten 14 maart 2014 18-03-14 Programma Welkom, kennismaking Korte inleiding arbeidsmatige dagbesteding Samenloop met beschut werken Wat komt er op het bordje

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren).

Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren). Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en 01-05-13 vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren). Z&O Implementatie nieuwe uitgangspunten 01-09-13 keukentafelgesprekken. Z&O Structurele implementatie

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Sámen maken we de zorg steeds beter. Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Sámen maken we de zorg steeds beter. Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sámen maken we de zorg steeds beter Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Een kwaliteitskader voor zorgaanbieders dat uitgaat

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie