Schoolgids WereldKidz Jenaplanschool Het Spoor. Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids WereldKidz Jenaplanschool Het Spoor. Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids WereldKidz Jenaplanschool Het Spoor Schooljaar WereldKidz Het Spoor Stationslaan EN Zeist T e w hetspoor.wereldkidz.nl pag. 1

2 Inhoudsopgave Inleiding Een woord vooraf WereldKidz Het Spoor 1 de school 1.1. naam adres school 1.2. directie 1.3. samenstelling van het team 1.4. situering 1.5. de schoolgrootte 1.6. het schoolgebouw 2 waar WereldKidz Het Spoor voor staat 2.1. doelstellingen en uitgangspunten 2.2. het klimaat op school 3 de organisatie van het onderwijs 3.1 het jenaplanschoolmodel 3.2 kinderen met specifieke behoeften zorgverbreding externe deskundigheid de procedure de leerlinggebonden financiering inleiding randvoorwaarden wat biedt WereldKidz Het Spoor beginsituatie uitgangspunten en doelstellingen verwachtingen 3.3 computers als noodzakelijk leermiddel 3.4 de activiteiten voor de kinderen 3.5 de ontwikkeling van het onderwijs 3.6 activiteiten ter verbetering van het onderwijs 3.7 samenwerking 3.8 jeugdgezondheidszorg GGD-Midden Nederland 4 de aandacht voor de kinderen 4.1 de opvang van nieuwe kinderen wachtlijsten 4.2 het volgen van de ontwikkeling pag. 2

3 4.2.1 testen en toetsen 4.3 verantwoording van de resultaten beoordeling van de opbrengsten 4.4 doorstroming 4.5 de verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs 4.6 de overgang naar het voortgezet onderwijs 4.7 naschoolse activiteiten 4.8 buitenschoolse activiteiten 5. de leraren 6 de ouders 6.1 oudervertegenwoordiging 6.2 toelatingsprocedure 6.3 informatievoorziening 6.4 klachtenprocedure 6.5 tussenschoolse opvang 6.6 naschoolse opvang 6.7 bijdragen en sponsoring 7 regeling school- en vakantietijden 7.1 schooltijden 7.2 vakantietijden 7.3 verlofregelingen 8 namen en adressen 9 Bijlagen: Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Internetprotocol website WereldKidz Het Spoor pag. 3

4 Inleiding De schoolgids is bestemd voor ouders en verzorgers van leerlingen van WereldKidz Het Spoor. Het geeft informatie over mogelijkheden en beperkingen binnen het onderwijs van onze school en geeft antwoord op veel gestelde vragen van ouders. Mogelijke vragen kunnen betrekking hebben op de sfeer van de school, de kenmerken van ons jenaplanonderwijs, de ouderbijdrage, ouderparticipatie, enzovoort. Met behulp van deze gids hebben de ouders extra informatie bij de schoolkeuze voor hun kind. De schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met de directie, het team en de ouders. De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze uitgave. De directie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid. De uitreiking van deze gids geschiedt aan ouders/verzorgers bij inschrijving en jaarlijks na vaststelling. Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school worden van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te reageren op de inhoud van de schoolgids. Optie: Ter introductie kunt u ook een youtube film bekijken op School in beeld Het Spoor : Een woord vooraf Onze school is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland. De stichting heeft per augustus 2012 de merknaam WereldKidz ingevoerd. In deze gids wordt de Stichting verder aangeduid met WereldKidz. WereldKidz verzorgt m.i.v. 1 augustus 2014 op 22 openbare scholen met 34 locaties onderwijs. Eén school hiervan richt zich op het verzorgen van Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), namelijk WereldKidz Meerklank te Zeist. Daarnaast kent de stichting een school voor praktijkonderwijs, WereldKidz Prakticum te Zeist (voortgezet onderwijs). De openbare scholen van de stichting vallen onder de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. WereldKidz kent een raad van toezicht bestaande uit 5 toezichthouders. De dagelijkse leiding van de stichting is handen van het college van bestuur, bestaand uit een bestuurder de heer W.J. Wever. De adresgegevens van de stichting zijn: WereldKidz Postbus AH Zeist Telefoon Bezoekadres: Laan van Vollenhove 3279 (ingang D), 3706 AS Zeist pag. 4

5 1. De school 1.1 Gegevens van WereldKidz Het Spoor WereldKidz Het Spoor Stationslaan EN Zeist tel: tel: kleuterafdeling adres: website: 1.2 Directie - Mw. Nanette Snijders (directeur) 1.3 Samenstelling van het team Op WereldKidz Het Spoor werken naast de directie 20 leraren waaronder 12 parttimers. 1.4 Situering van de school De Jenaplanschool Het Spoor staat aan de Stationslaan 3, aan de rand van het centrum van Zeist. De school staat in een oude wijk van Zeist, ruim opgezet met veel groen en met overwegend grotere huizen. Op het terrein van de school staat ook een kleutergebouw voor twee groepen. In het hoofdgebouw zijn 11 groepen gehuisvest. Het schoolplein biedt een ruime mate van vrijheid voor alle kinderen om er veilig en spannend te kunnen spelen. 1.5 Schoolgrootte WereldKidz Het Spoor telt m.i.v. 1 oktober kinderen. Het streven is er op gericht om de groepen in de onderbouw niet groter te maken dan gemiddeld 28 kinderen. De school telt 13 groepen; 4 kleutergroepen en 3 groepen 3-4, 3 groepen 5-6 en drie groepen 7-8 pag. 5

6 1.6 Het schoolgebouw WereldKidzHet Spoor heeft de beschikking over 11 groepslokalen in het hoofdgebouw en 2 groepslokalen in het kleutergebouw. Dit kleutergebouw is in 2007 gerenoveerd. In het hoofdgebouw bevindt zich de gemeenschapsruimte. Deze gemeenschapsruimte heeft een multifunctioneel karakter; niet alleen wordt er tijdens de keuze-uren gekookt, wordt er door kleuters aan bewegingsonderwijs gedaan en wordt er mbv ouders keuze uur gegeven bv. ontdekdozen; het is vooral de plaats waar de vieringen plaats vinden. In deze ruimte is tevens de schoolbibliotheek. De gangen, zowel in het kleutergebouw als in het hoofdgebouw, worden gebruikt als speel- en werkruimten voor de kinderen. De BSO KMN Kind en Co maakt gebruik van enkele lokalen na schooltijd. De lokalen voor gymnastiek bevinden zich in de directe omgeving van de school. Toewijzing van deze lokalen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Zeist. Momenteel vindt het gymnastiekonderwijs plaats in de Bizon-gymzaal 2. WAAR WERELDKIDZ HET SPOOR VOOR STAAT 2.1 Doelstellingen en uitgangspunten Doelstellingen Onder het motto: Leren vertrouwen in jezelf en in de ander werken kinderen en leraren aan de groei van zichzelf en de aan de kwaliteit van Het Spoor. Het streven is erop gericht om kinderen zo op te voeden dat ze zich betrokken voelen bij hun omgeving en proberen een constructieve bijdrage te leveren aan de oplossing van allerlei problemen, gebruik makend van de eigen capaciteiten. Zij leren op school een wezenlijke bijdrage te leveren aan de omgang met elkaar en met de schoolgemeenschap als geheel. Dit houdt in dat we uitgaan van een gelijkwaardigheid van kinderen en volwassenen. Om te komen tot gelijkwaardigheid en betrokkenheid is het belangrijk dat kinderen leren inzien dat praten met elkaar, luisteren naar elkaar, belangrijk is. In gesprekken stellen kinderen en de leraar hun ideeën en handelen ter discussie. Maar natuurlijk wordt er ook gewerkt, muziek gemaakt en aan toneel gedaan. Uitgaande van de vier grondvormen binnen het jenaplanonderwijs, Gesprek, Werk, Spel en Viering, wordt aan een evenwichtig weekprogramma gewerkt. Onze school is geen school waar grenzeloos gepraat kan worden. Onze school wil de kinderen leren dat begrippen als vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid altijd gebonden zijn aan regels en afspraken. Je kunt jezelf geen vrijheid permitteren ten koste van een ander. Kinderen brengen een groot deel van hun leven op de basisschool door. Dat is een levensperiode waarin ze veel indrukken opdoen. Levenslang is dat van invloed. pag. 6

7 Onze school realiseert zich dat ten volle. Uw kind moet zich op school thuis voelen, hoge resultaten halen en als individu tot zijn recht komen. Het onderwijs moet zo goed mogelijk aansluiten bij de interesses en de mogelijkheden van uw kind en zo een ononderbroken ontwikkeling begeleiden. De leraren op Het Spoor hebben hoge verwachtingen van uw kind en zijn er op gericht om individuele talenten tot verdere ontwikkeling te brengen. In een zorgvuldige balans wordt op Het Spoor gewerkt aan de verstandelijke en emotionele ontwikkeling, aan creativiteit, noodzakelijke kennis en sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Geregelde contacten met het voortgezet onderwijs in Zeist dragen er vervolgens mede toe bij dat goede doorstroming naar het voortgezet onderwijs van de kinderen van Het Spoor gewaarborgd blijft. Tot drie jaar na instroom in het Voortgezet Onderwijs worden de voormalige spoorkinderen gevolgd op hun resultaten. Zo kunnen ook uitspraken gedaan worden over de kwaliteit van de advisering. Zie paragraaf 4.6. Uitgangspunten De leraren op WerldKidz Het Spoor werken vanuit opvoedingsprincipes. Dit houdt in dat het leren van kinderen zich niet beperkt tot die vakken die de meeste ouders zich kunnen herinneren van hun eigen lagere school periode. Kinderen leren ook door met elkaar te spelen, met elkaar te praten, aan toneel en muziek te doen enz. De maatschappij vraagt veel van haar (toekomstige) burgers. Onze school kiest er dan ook voor om een ononderbroken ontwikkeling mede mogelijk te maken en kinderen te leren alleen en samen te werken. Kinderen moeten leren zelfstandige keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en hun omgeving. Daarom zijn er ook keuze-uren in de school en leren de kinderen te werken met een weektaak. Met elkaar leren werken en leven in een wereld vol verschillen, de multiculturele samenleving, houdt dus in dat de leraren rekening houden en omgaan met de vele verschillen die er tussen kinderen zijn. Tijdens projecten wordt ingegaan op de verschillen tussen mensen en de wijze waarop respectvol met elkaar moet worden omgegaan. In de bovenbouw wordt expliciet aandacht besteed aan verschillen tussen culturen en de wereldgodsdiensten. In de school zijn ouders actief betrokken om samen met kinderen en leraren te werken aan een leef- en werkgemeenschap. Doelstellingen en uitgangspunten vormen de kern voor onderwijsvernieuwingen en daarmee het kwaliteitsbeleid op WereldKidz Het Spoor. 2.2 Het klimaat op WereldKidz Het Spoor In onze school speelt het pedagogisch klimaat een belangrijke rol. Het is een voorwaarde om de kinderen die ruimte en vrijheid te geven die noodzakelijk is voor hun ontwikkeling. pag. 7

8 Dit houdt in een leef- en werkgemeenschap wel in dat het afspreken van leef- en werkregels essentieel is. Karakteristiek voor WereldKidz Het Spoor is: - een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect; - verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken bij alle betrokkenen; - activeren, waarderen van eigen initiatieven; - je mag fouten maken, kinderen en volwassenen; - je mag zeggen " ik vind het moeilijk", zonder dat je erop wordt aangekeken; - respect tonen voor andermans gevoelens en emoties; - respect tonen voor andermans mening; - ruimte bieden voor fantasie en creativiteit; - open staan voor kritiek; - standpunten leren funderen; - belangstelling tonen voor elkaars werk; - hulp aanvaarden, leiding geven; - elkaar helpen. Samen met ouders, kinderen en leraren wordt hard gewerkt om van WereldKidz Het Spoor een goede school voor de kinderen te maken. Een school waar je graag naar toe gaat en waar je veel kunt leren. Het pedagogisch partnerschap is een belangrijke factor binnen Wereldkidz het Spoor. Van ouders wordt verwacht deel te nemen aan de schoolgemeenschap. 3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1 Het schoolmodel WereldKidz Het Spoor wil een leef- en werkgemeenschap zijn, waarin de kinderen, net als in het dagelijkse leven, te maken krijgen met mensen van verschillende leeftijden en met afwisseling van bezigheden. Het kind leert door ontmoetingen met de omringende wereld, door contact met de leraar en andere kinderen. Het kind leert ook van planten, dieren, dingen en gedachten die het binnen of buiten de school kan tegenkomen en onderzoeken. De organisatie van het schoolleven probeert deze natuurlijke manier van leren te ondersteunen. Wereldoriëntatie is dan ook een belangrijk aanknopingspunt voor het totale leerproces. Als belangrijkste groeperingvorm kent de Jenaplanschool de stamgroep. Deze stamgroep is heterogeen samengesteld: naar milieu, sekse, begaafdheid etc. en bestaat uit een groep kinderen van verschillende leeftijden. In deze schoolgids zullen we verder spreken over: - de kleuterbouw (4-6 jaar) - de onderbouw (6-8 jaar) - de middenbouw (8-10 jaar) - de bovenbouw (10-12 jaar) pag. 8

9 Groepsgrootte WereldKidz Het Spoor hanteert een maximale groepsgrootte van 30 kinderen in de bovenbouw en een gemiddelde grootte van 27 kinderen. Binnen de kleutergroepen bestaat de mogelijkheid om gedurende het schooljaar startende 4-jarigen te laten instromen. Derhalve starten de kleutergroepen in september met kleinere groepen en groeien zij uit tot zo n 28 kinderen. In de stamgroep werken en spelen kinderen van verschillende leeftijden samen onder begeleiding van de leraar. Door deze heterogene samenstelling is er voor alle kinderen een uitdagende sociale omgeving tot stand gebracht. De leraar creëert samen met de kinderen een sfeer in groep waarin de competitie tussen kinderen zelden de drijfveer vormt. Ieder jaar gaat een deel van de stamgroep naar de volgende bouw en komen er jonge kinderen bij. Dat houdt in, dat de groepssfeer behouden blijft, wat de duidelijkheid en het zich thuis voelen, bevordert. Ieder kind maakt in zijn schoolloopbaan verschillende keren de verandering van plaats binnen een groep mee, net zoals in het dagelijkse leven. Het eerste jaar is alles nieuw, het kind wordt geholpen door de oudere kinderen. Het laatste jaar kent het de regels en gewoonten van zijn groep en kan, moet nu zelf de jongere kinderen helpen. In een stamgroep met verschillende leeftijdsgroepen leren de kinderen omgaan met verschillen in tempo, in bezigheid, in interesse en in mogelijkheden. De kinderen kunnen zich in zo n stamgroep echt thuis voelen. Om zelfstandig bezig te kunnen zijn, pakken ze zelf hun materialen. Ongestoord leren, houdt wel in dat er ook regels zijn, regels die samen gemaakt en ook als zinvol ervaren moeten worden. Binnen de stamgroep komen er nog andere groeperingvormen voor, zoals bv. de tafelgroep. De tafels in het lokaal staan in groepen, waar kinderen van verschillende leeftijden aan zitten. Indien noodzakelijk bepaalt ook de leraar de groepssamenstelling. Ook kunnen kinderen, als ze dat willen, alleen werken. Op Het Spoor wordt de jaargroep veelal gebruikt om instructie voor taal en rekenen te geven. Bij de keuze-uren kunnen kinderen intekenen op korte cursussen die hun belangstelling hebben; een en ander afhankelijk van het aanbod, zoals koken, cursus Engelse conversatie, tekenen, beeldende vorming e.d. De keuzecursussen worden volledig door ouders verzorgd onder begeleiding van de leraar. 3.2 Kinderen met specifieke behoeften Ook op WereldKidz Het Spoor zijn er geen twee kinderen gelijk. In elke groep zitten er wel slimme, minder slimme, vlotte, sportieve, onsportieve, trage en creatieve kinderen. Door deze verschillen wordt de school een interessante mengeling van allerlei kwaliteiten en eigenschappen van mensen. Alle kinderen worden gedurende hun schoolloopbaan op de een of andere wijze met hun mogelijkheden en beperkingen geconfronteerd. Bij sommige kinderen kan dat tot veel onzekerheid pag. 9

10 leiden en tot angst om fouten te maken. Juist voor deze kinderen is een heldere, duidelijke pedagogische aanpak noodzakelijk. Hierbij is tevens, gedurende de gehele basisschoolloopbaan, een systeem van registratie van vorderingen en gedragen noodzakelijk Onderwijskwaliteit Kerngedachte bij de begeleiding van kinderen is dat het pedagogisch klimaat op school zodanig is, dat de kinderen zich veilig voelen; de kinderen moeten zich er geborgen weten en zich tevens ervan bewust zijn dat er resultaten moeten worden behaald. Onderwijskwaliteit geldt op WereldKidz Het Spoor dus voor alle kinderen en in het bijzonder voor hen die meer specifieke hulp nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met extra aandacht voor concentratie, gedrag, lezen, hoogbegaafdheid etc. De aanpak van deze kinderen heeft een structureel karakter en is ingebed in de pedagogische context. Natuurlijk willen de leraren weten hoe ze het beste kunnen aansluiten bij specifieke behoeften van de kinderen. Hiertoe wordt nauwkeurig bijgehouden wat een kind in school doet en wat de leraar van die prestaties vindt. Ook worden landelijk genormeerde toetsten gebruikt. Voor dit doel is een meerjarenregistratie ontwikkeld. Ook worden de kinderen in hun dagelijkse werk bekeken en beoordeeld. Als een kind extra opvalt, in gedrag of qua prestaties, dan worden maatregelen getroffen die gericht zijn om verdere groei van het kind mogelijk te maken. Door zoveel mogelijk het onderwijs op de behoefte af te stemmen, kunnen zowel kinderen met leeren/of gedragsproblemen als kinderen die erg veel in hun mars hebben, worden begeleid. De eigen stamgroep is dan ook de plek waar de extra aandacht voor uw kind plaats vindt. Blijkt de leraar extra steun nodig te hebben om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden, dan is binnen het team een leraar beschikbaar die als intern begeleider optreedt. Het Spoor heeft geen remedial teachers. Natuurlijk vindt er dan frequent overleg plaats met de ouders over de aanpak en de resultaten van hun kind. Mocht het noodzakelijk zijn, dan wordt in onderling overleg met ouders en leraar afgesproken om extra hulp van 'buitenaf' in te roepen. Deze hulp kan gegeven worden door een begeleidingsdienst, de GGD, een logopedist(e) etc. Aan deze hulp zitten vanuit de school budgettaire beperkingen. Ondanks alle energie van kinderen, ouders en leraren komt het een enkele keer voor dat een kind een plaats krijgt in het speciaal basisonderwijs. Ook voor de leraren op Het Spoor geldt dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden om een kind in school te kunnen houden. In het kader van de wet Passend Onderwijs zijn basisscholen hard aan het werk om (landelijk gezien) de uitstroom van kinderen naar het speciaal onderwijs terug te dringen. WereldKidz Het Spoor maakt deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband Utrecht Zuid-Oost pag. 10

11 Externe deskundigheid Het college van bestuur van WereldKidz hecht er veel waarde aan dat de scholen goede contacten hebben met diverse instanties en deskundigen. Het college van bestuur staat geen beleid voor dat de kinderen onder schooltijd door externe deskundigen worden behandeld. Het regelmatig afwezig zijn, is een ongewenste inbreuk op de continuïteit van het lesprogramma en de onderwijstijd. In de volgende situaties geeft het college van bestuur bij monde van de directeur toestemming voor afwezigheid voor behandeling onder schooltijd: Gedurende het traject van onderzoek en diagnose; Wanneer er sprake is van hulp n.a.v. een medische indicatie; Het starten van een behandeling; Wanneer er sprake is van een absolute noodsituatie. De ouders tekenen een verklaring die de school vrijwaart van aansprakelijkheid tijdens de afwezigheid van het kind. Externe deskundigen die in de groep komen observeren, moeten hiervoor toestemming hebben van de directie. Het college van bestuur heeft de directies verzocht hier echter zeer terughoudend in te zijn Passend onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. De wet op Passend Onderwijs is ingegaan op 1 augustus Dat betekent dat alle scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan Het Spoor participeert in een samenwerkingsverband voor het ondersteuningsaanbod. Dat is het Samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht (ZOUT). Elke basisschool beschikt over een schoolondersteuningsprofiel dat is afgestemd op het ondersteuningsaanbod binnen het Samenwerkingsverband ZO- Utrecht (SWV). pag. 11

12 Alle scholen binnen ons Samenwerkingsverband ZO- Utrecht (SWV) bieden tenminste de basisondersteuning zoals dit door de inspectie wordt vastgesteld. Dit is de gemeenschappelijke standaard voor de kwaliteit van passend onderwijs en ondersteuning. Ook beschrijft het profiel het ambitieniveau gebaseerd op het referentiekader passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door leraren, schoolleiding en vastgesteld door het bestuur. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. Leraren en ouders hebben in de adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Wettelijk kader Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast. Daarmee wordt voor ouders duidelijk welke ondersteuning beschikbaar is. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht bij de vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel wordt betrokken bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en het schoolplan van de school. Het profiel wordt in de schoolgids geplaatst zodat ouders, leerlingen en andere partijen inzicht hebben in de mogelijkheden voor extra ondersteuning op de school. Wat is het doel van een schoolondersteuningsprofiel: Brengt de Schoolontwikkeling in beeld Geeft zicht op de professionalisering van leraren Beschrijft het overleg met ouders Het resultaat van de schoolondersteuningsprofielen is: de gegevens van scholen zijn onderling vergelijkbaar en stapelbaar door zakelijke gegevens en beschrijvingen. Dat gegevens relevant zijn voor een nieuwe handelingsgerichte systematiek Het schoolondersteuningsprofiel is een foto van de school en geeft in principe zicht wat een school kan leveren op het gebied van de basisondersteuning, ondersteuning en extra ondersteuning Onderwijs (pedagogisch klimaat, afstemming, planmatig werken, e.d.) Ondersteuning (preventieve en licht curatieve interventies, ontwikkelingsperspectieven, e.d.) Beleid (beleid leerlingenzorg, evaluatie leerlingenzorg, e.d.) Organisatie (organisatie van de zorg, ondersteuningsteam) Resultaten. pag. 12

13 Daarnaast beschrijft het schoolondersteuningsprofiel de mogelijkheden van die school om extra ondersteuning mogelijk te maken zoals bv: Orthopedagogische deskundigheid Schoolmaatschappelijk werk Remedial teaching en Motorische remedial teaching Dyslexie en Taal-/spraakspecialist Dyscalculie en Reken-/wiskundespecialist Faalangstreductie Sociale vaardigheden (SOVA-training) Opvoedings- en gedragsproblemen ADHD, Autisme (PDD, PDD-NOS, Asperger, ASS), Hoogbegaafdheid Et cetera Deze extra deskundigheid kan intern aanwezig zijn door specialistische kennis binnen het team, maar ook door externe partners geleverd worden binnen en buiten de stichting. Het schoolondersteuningsprofiel komt tot stand mede op basis van gegevens uit de schoolonderzoeken die in 2012 zijn uitgevoerd door externe organisaties binnen ons samenwerkingsverband. Wereldkidz Het Spoor is een zogeheten smalle zorgschool, dit betekent dat wij binnen onze mogelijkheden ondersteuning bieden aan kinderen met specifieke zorg. Wereldkidz Het Spoor wil er in principe zijn voor alle leerlingen in onze wijk en breder in Zeist. Daartoe worden de nodige aanpassingen in de pedagogiek en de didactiek toegepast. Wanneer de onderwijsbehoeften van leerlingen complexer worden, zijn ze echter beter af op een speciale school waar meer specialistische hulp kan worden gegeven. Het resultaat van deze keuze van smalle zorgschool betekent dat wij ongeveer een kwart tot de helft van alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (25-50 procent) passend onderwijszorg kunnen bieden. Zowel binnen het bestuur van WereldKidz als bij het bestuur van het SWV Zout is er hard gewerkt om zaken rond de toewijzing van extra middelen, het in kaart brengen van de expertise binnen de scholen van WereldKidz in kaart te brengen. Op de site van onze school kunt u lezen hoe onze ondersteuningsstructuur in elkaar zit. Daar beschrijven wij de 5 onderwijsniveaus die wij op school onderscheiden De procedure voor kinderen met specifieke behoeften Het team hanteert een uitgebreide procedure om zo zorgvuldig mogelijk om te kunnen gaan met de belangen van de kinderen die op enigerlei wijze opvallen in gedrag of bij het leren. Achtereenvolgens onderscheiden zich de volgende stappen: leraren signaleren eventuele problemen zo snel mogelijk en brengen de problematiek in kaart; leraren consulteren elkaar op bouwniveau over de aanpak en effecten van extra hulp; leraren overleggen met ouders over de problematiek en mogelijke oplossingen; pag. 13

14 leraren bespreken de kinderen in de speciale teamvergaderingen; leraren informeren de interne begeleider; de intern begeleider bekijkt het kind in de groep en maakt observaties; met de intern begeleider wordt een plan van aanpak afgesproken; leraar, ouders en intern begeleider overleggen over de voortgang en resultaten; bij te weinig resultaat worden in overleg met de ouders externe deskundigen geraadpleegd; bij te gering resultaat wordt samen met de ouders nagegaan of verwijzing naar een vorm van (speciaal) basisonderwijs noodzakelijk is. Op basis van een onderwijskundig rapport dat door de leraar in samenwerking met de Intern begeleider en de ouders wordt samengesteld, beslist vervolgens het SOT, het schoolondersteuningsteam van het samenwerkingsverband ZOUT of verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs noodzakelijk is. Ouders dienen hun kind bij de PCL aan te melden. De school draagt zorg voor de aanlevering van de benodigde gegevens. De ouders beslissen tenslotte welke school voor speciaal basisonderwijs hun voorkeur heeft. Bij meningsverschillen speelt het samenwerkingsverband een bemiddelende rol. 3.3 Computers als leermiddel Om de kinderen beter voor te bereiden op vaardigheden die in de 21 e eeuw nodig zijn, neemt onderwijs met behulp van computers een steeds belangrijker plaats in. Kinderen leven in een tijd waarin informatietechnologie niet meer is weg te denken. Vooral bij het aanvankelijk lezen, bij rekenen, bij de verwerking van teksten en bij wereldoriëntatie wordt de computer ingezet. In de groepen staan gemiddeld drie computers. Alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord. Ook beschikt de school over een krachtig draadloos netwerk en heeft naast de vaste werkstations ook een aantal I-pads. Het streven is om in toenemende mate gebruik te maken van de mogelijkheden van de I-pads. In groep 4 wordt een pilot gedraaid met tablets voor de vakken rekenen en taal. Het bevoegd gezag heeft gekozen voor outsourcing van de computerfaciliteiten. Vanaf augustus 2005 wordt samengewerkt met Stepco/Schooldesk. 3.4 De activiteiten voor de kinderen Aangezien er tussen kinderen grote verschillen bestaan, is niet elke methode voor elk kind even geschikt. Daar waar noodzakelijk worden (delen van) methodes aangeschaft om aan de specifieke behoeften van deze kinderen te kunnen voorzien. De laatste jaren tracht WereldKidz Het Spoor ook specifieke materialen aan te schaffen voor kinderen die extra moeite hebben om zich bepaalde leerstofonderdelen eigen te maken of materialen voor hoogbegaafde kinderen. pag. 14

15 Het Spoor kiest ervoor om kinderen van 4-6 jaar, de kleutergroep, op een specifieke wijze te benaderen. Centraal in het onderwijs aan kleuters staat Spelen. Vanuit het spel leren de kleuters, niet alleen binnen school, maar ook thuis, in hun omgeving. Het Spoor kiest er niet voor om kleuters op methodische wijze te leren lezen en schrijven. Er zijn veel manieren om kinderen op indirecte manier tot talige activiteiten te bewegen. Al ontdekkend zijn er kinderen binnen de kleutergroep die willen en soms ook al kunnen lezen. Hierbij sluiten de leraren aan, zonder de noodzaak van het Spel voor jonge kinderen uit het oog te verliezen. Alle activiteiten voor kleuters worden vanuit de Kring geregeld. Vanuit de Kring werken de kinderen met allerlei ontwikkelings- en spelmaterialen, alleen of in groepjes. In de kring wordt er ook aan allerlei taalactiviteiten gewerkt, worden probleempjes besproken of wordt er gezongen. Tenslotte komen de kinderen in de kring als de ochtend of de middag wordt afgesloten. Aangezien bewegen voor jonge kinderen heel belangrijk is, vindt een groot aantal bewegingsactiviteiten op het plein en in het bewegingslokaal plaats. Veel van de activiteiten uit de kleuterbouw, zoals keuzewerk, kringactiviteiten, werken in projecten, toneel, beeldende vorming, muziek enz. vinden ook in de onder-,midden- en bovenbouw plaats. In de onder- midden- en bovenbouw staat het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en schrijven meer centraal. In toenemende mate leren de kinderen zelfstandig te werken met dag- en weektaken. Zij leren zo hun werk goed te plannen en structuur aan te brengen. In de midden- en bovenbouw worden werkstukken belangrijk, is er de leeskring en komen er boekbesprekingen. De methodes en materialen die het onderwijs ondersteunen behoren tot de meest gangbare in het Nederlandse basisonderwijs. De belangrijkste methodes zijn: Veilig leren lezen; Pennenstreken; Taal in Beeld; Spelling in Beeld; Estafette; Alles Telt; Lezen in Beeld; Early Bird; Aangezien er tussen kinderen grote verschillen bestaan, is niet elke methode voor elk kind even geschikt. Daar waar noodzakelijk worden (delen van) methodes aangeschaft om aan de specifieke behoeften van deze kinderen te kunnen voorzien. De laatste jaren tracht Het Spoor ook specifieke materialen aan te schaffen voor kinderen die extra moeite hebben om zich bepaalde leerstofonderdelen eigen te maken of materialen voor hoogbegaafde kinderen. pag. 15

16 Zo zijn Spelling in de Lift, Kids week, Kids week junior, Maatwerk, Somplex, Varia begrijpend lezen, Taalbeschouwing, cursus Engels en Vooruit aangeschaft. In toenemende mate wordt ook ondersteunende soft ware in gebruik genomen. B.v. Kurzweil voor dyslectische kinderen. Voor veel kinderen is het werken aan hun portfolio een grote uitdaging. Op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling zijn materialen ter ondersteuning voorhanden (bv. Soemokaarten) - Wereldoriëntatie/IPC Wereldoriëntatie vormt het hart van de jenaplanschool. Zowel individueel als in groepen werken kinderen aan allerlei onderwerpen en in allerlei projecten over wereldoriëntatie. Binnen het gebied wereldoriëntatie komen niet alleen aardrijkskunde- en geschiedenisonderwerpen aan bod. Wereldoriëntatie behelst ook taal, rekenen, lezen, schrijven, biologie, beeldende vorming, drama, techniek, koken enz. enz. Op WereldKidz Het Spoor is een meerjarenprogramma voor de groepen 1 t/m 8 ontwikkeld dat op thematische wijze aandacht besteed aan uiteenlopende begrippen, kennis en vaardigheden. Deze zijn noodzakelijk om naast de kerndoelen voor het basisonderwijs ook te appelleren aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen. WereldKidz Het Spoor maakt hierbij gebruik van de leerplanvoorstellen die in samenwerking tussen de Nederlandse Jenaplanvereniging en de Stichting Leerplanontwikkeling zijn vormgegeven. Waar mogelijk verzamelen de kinderen hun informatie ook buiten de school, via de bibliotheek, internet, het schoolbiologisch centrum of via excursies. Verwerken van de informatie gebeurt met behulp van individuele- en groepswerkstukken. Computergebruik wordt bij Wereldoriëntatie steeds belangrijker. Leraren stimuleren het gebruik van zoekmachines, het gericht zoeken naar informatie en de communicatieve mogelijkheden die de computer biedt. De komende jaren oriënteert Het Spoor zich op de mogelijkheid om over te stappen naar het wereldoriëntatieprogramma International Primary Curriculum( IPC) - Expressie activiteiten Muziek, toneel, en beeldende vorming maken, evenals taal, rekenen en lezen evenwichtig deel uit van het ritmisch weekplan. In wereldoriëntatie maar ook bij de week- en maandsluitingen komen deze activiteiten samen. Bij de gezamenlijke vieringen komen alle kinderen bijeen om te kijken naar presentaties uit de verschillende stamgroepen. Het Spoor maakt frequent gebruik van de faciliteiten van Kunst Centraal, een stichting die de kunstzinnige vorming in Zeist e/o stimuleert Kunst Centraal heeft zich toegelegd op een programma-aanbod dat alle kunstfacetten omvat. - Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding voor zover dat bewegingsonderwijs betreft, wordt in principe gegeven door de eigen leraar. pag. 16

17 Jonge kinderen hebben een natuurlijke behoefte aan bewegen. Het schoolplein is zodanig ingericht dat kinderen er vrij kunnen rennen, verstoppertje spelen, klimmen en klauteren, zonder gevaar voor henzelf en hun omgeving. Lichamelijke opvoeding voor zover dat aandacht voor hygiëne en gezondheid betreft, is ingepast in het wereldoriënterende onderwijs. 3.5 De ontwikkeling van het onderwijs Het onderwijs op WereldKidz Het Spoor is gebaseerd op opvoeding en omvat daarom veel meer dan het leren van schoolse vaardigheden en kennis als lezen, schrijven en rekenen. Deze benaderingswijze is gericht op de toekomst, gericht op de tijd dat de kinderen van nu, de volwassenen van straks zijn en volwaardig deel uitmaken van de maatschappij. Dit vraagt van de school een kritische houding naar het eigen onderwijs. Dit onderwijs zal de zekerheden van nu moeten combineren van de onzekerheden van de toekomst. Het schoolondernemingsplan omschrijft concrete beleidsspeerpunten die inspelen op de eisen van de toekomstige maatschappij. Deze grondhouding binnen de school zorgt ervoor dat het onderwijs open staat voor veranderingen enerzijds en een kritische blik op de kwaliteit van die veranderingen anderzijds, want niet elke verandering is een verbetering. De komende jaren richt het team zich op de ontwikkeling van zg. pedagogisch partnerschap, niet alleen richting ouders maar ook richting organisaties die zich inzetten rond de opvoeding en begeleiding van de kinderen( voor- naschoolse opvang, Vitras, de peuterspeelzaal.), optimaliseren van het leerrendement, resultaatverantwoording en het betrekken van ( externe)stakeholders Het is van belang om alle kinderen in hun ontwikkeling te volgen en vast te leggen wat belangrijk is, ook om ouders goed te kunnen informeren. Regelmatige observaties en toetsen zijn hierbij van belang. Richtlijn vormt het toetsingskader dat het bevoegd gezag heeft afgesproken met al haar scholen. In de rapportage aan de ouders worden deze resultaten opgenomen. De kinderen van nu leven in de maatschappij van de 21 eeuw. Internationalisering is een belangrijk uitgangspunt. Op WereldKidz Het Spoor is vanaf 2012 gestart om Engels als tweede taal meer nadruk in het onderwijs te geven. Behalve kennis worden ook kwaliteiten verlangd als kunnen samenwerken, communiceren, flexibel zijn, als persoonlijkheid sterk in je schoenen staan en creatieve oplossingen bedenken (21 century skills). Op school wordt uw kind daarin begeleid. De school wil de kinderen bovendien leren om orde en structuur aan te brengen in een wereld die aan grote veranderingen onderhevig is en waarin de ontwikkelingen elkaar zeer snel opvolgen, een wereld die zij straks zelf vorm geven. Wilt u hier meer in detail over lezen dan is het schoolondernemingsplan van WereldKidz Het Spoor een bron. U kunt deze vinden op de website van de school. (www.wereldkidzhetspoor.nl) 3.6 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Voor de periode heeft de directie een schoolondernemingsplan gemaakt. Het bevoegd gezag, de Inspectie en de medezeggenschapsraad hebben ingestemd met dit plan. pag. 17

18 De speerpunten zijn: WereldKidz Het Spoor wil meer resultaat- en opbrengstgericht werken; WereldKidz Het Spoor wil meer ontwikkelingsgericht zijn; WereldKidz Het Spoor wil meer toekomstgericht zijn. Enkele contextgegevens liggen ligt ten grondslag aan deze beleidskeuzes, zoals het strategisch beleid van het bevoegd gezag, richtlijnen van de overheid en de SWOT-analyse over de afgelopen planperiode. Resultaatverantwoording en het betrekken van de omgeving bij de onderwijskwaliteit staan hoog op de agenda van de school. In januari 2012 is de nieuwe beleidsperiode gestart. In het schoolondernemingsplan staan alle beleidsspeerpunten uitgewerkt. Vanaf augustus 2011 tot december is dit plan met de MR, de ouders en externe stakeholders besproken. Zowel het bevoegd gezag als de MR hebben instemming gegeven. Een van de actiepunten is de ouderovereenkomst. Inmiddels heeft de school een ouderovereenkomst ontwikkeld die ook op de website staat. Ouders, kinderen en de medewerkers van de school gaan, vaak voor jaren, een intensieve samenwerking aan en trekken gezamenlijk op. In een gezin met meerdere kinderen is de samenwerking vaak meer dan 15 jaar. Vaak zijn ook (externe) instanties betrokken, zoals peuteropvang, BSO, GGD en voortgezet onderwijs. We spreken van pedagogisch partnerschap. Met elkaar proberen wij zoveel mogelijk in overleg en alles in het werk te stellen om de beste resultaten met elkaar te bereiken. We zien de ouders als gelijkwaardige partners met ieder een eigen verantwoordelijkheid die elkaar in het traject van onderwijs en opvoeding enorm kunnen versterken in het belang van hun kind. De resultaatverantwoording is in het voorjaar van 2014 wederom besproken met de MR. In een pilotperiode is met enkele ouders de ouderovereenkomst ondertekend. In de loop van deze beleidsperiode zal de school met alle startende ouders een ouderovereenkomst ondertekenen. Jaarlijks maakt deze overeenkomt deel uit van het eindgesprek, zodat school en ouders, samen nagaan of alle ambities worden waargemaakt en waar nodig moeten worden bijgesteld. De overheid verplicht alle scholen om structureel aandacht te geven aan actief burgerschap. Veel activiteiten rond burgerschap zijn geïntegreerd in het wereldoriëntatieprogramma. Concreet is WereldKidz Het Spoor gestart met een Leerlingenraad. Deze komt minimaal 4x per jaar bijeen om, samen met de directeur en een leraar die zaken te bespreken die kinderen aangaan om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering en ontwikkeling. Eens per 3 jaar vindt een schoolonderzoek voor kinderen plaats om de kwaliteit van het onderwijs zo helder mogelijk in beeld te krijgen. Ouders en leraren worden ook eens per drie jaar bevraagd. Ook de inspectie voor het basisonderwijs onderzoekt periodiek de kwaliteit van het onderwijs op school. Naar aanleiding van het inspectieonderzoek van 2013/2014 heeft Het Spoor het zogeheten basisarrangementgekregen. Dit betekent dat de inspectie haar vertrouwen uitspreekt hoe Het Spoor het onderwijs vorm geeft en continu werkt aan kwaliteit en dit planmatig en cyclisch volgt. pag. 18

19 De onderzoeksresultaten van de inspectie voor het basisonderwijs zijn te lezen op de site van de Inspectie Basisonderwijs en op de website van de school. Naast onderwijsinhoudelijke aanpassingen, staan altijd de communicatieve activiteiten op de jaaragenda van het team. Goede communicatie onderling en met ouders is een belangrijke voorwaarde voor het in stand houden van het goede leef- en werkklimaat op WereldKidz Het Spoor. 3.7 Samenwerking WereldKidz Het Spoor participeert in diverse vormen van overleg. Als jenaplanschool is Het Spoor aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging ( NJPV.) In 2012 is door de NJPV opnieuw vastgesteld dat Het Spoor aan de jenaplanvoorwaarden voldoet en daarmee gecertificeerd is. De directie maakt deel uit van het Directorium van WereldKidz. In dit directieoverleg, waarin alle directeuren van de stichting zitting hebben, worden afspraken gemaakt over huisvesting, personeelsbeleid en financieel beheer. Dit overleg staat onder leiding van het College van Bestuur. WereldKidz Het Spoor werkt nauw samen met de peuteropvang t eigen willetje in Zeist. Doel van deze samenwerking is om de overstap van startende kleuters naar Het Spoor te professionaliseren en zo vroeg mogelijk aan te sluiten bij behoeften en wensen van ouders en kinderen. Ook wordt nauw samengewerkt met de kinderopvang KMN-Kind en Co. Deze organisatie is gehuisvest binnen onze school. Doel van deze samenwerking is om verder te professionaliseren en aan te sluiten bij behoeften en wensen van ouders en kinderen. De komende periode wordt geïnvesteerd in samenwerking met nieuwe partners, zoals jeugdzorg en welzijn. Dit tevens in het kader van het beleid rondom Passend Onderwijs. 3.8 Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-Nederland Elk kind wordt gedurende zijn of haar hele schooltijd in totaal vier maal uitgenodigd voor een volledig onderzoek. Deze standaardonderzoeken vinden plaats in groep 2 en groep 7 van de basisschool en in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. Het doel van deze onderzoeken is om de gezondheid en ontwikkeling van elk kind te bekijken. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige geven adviezen en proberen eventuele afwijkingen zo vroeg mogelijk op te sporen. Zo nodig laten zij een kind nog een keertje terugkomen of verwijzen zij naar de huisarts of naar een andere hulpverlener. Naast de standaardonderzoeken kunnen ouders een geheel of gedeeltelijk onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen. Aanleiding hiervoor kunnen allerlei vragen of problemen zijn, bijvoorbeeld veel verzuimen van school, leerproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstand, vragen over de opvoeding en twijfel over het gezichtsvermogen of het gehoor. Informatie over de GGD Regio Utrecht kunt u vinden op de website: Telefonisch te bereiken: pag. 19

20 4 DE AANDACHT VOOR DE KINDEREN 4.1 De opvang van nieuwe kinderen WereldKidz Het Spoor hanteert een kennismakingsprocedure alvorens een kind wordt ingeschreven. Zowel voor de nieuwe ouders als voor de school is het van belang om wensen en mogelijkheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en het verwachtingspatroon helder te krijgen. Alle nieuwe ouders ontvangen voorafgaand aan een eerste gesprek op school een brochure van WereldKidz Het Spoor. Tevens is het mogelijk om deze schoolgids te downloaden: Vervolgens wordt in een kennismakingsgesprek deze informatie zo concreet mogelijk vertaald naar de dagelijkse praktijk. Samen met de ouders en soms hun kind wordt een kijkje genomen in de diverse groepen. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om, op afspraak, een half uur in een kleutergroep te kijken hoe het een en ander in de dagelijkse onderwijspraktijk verloopt. Met de ouders wordt tenslotte de ouderovereenkomst getekend. In het kader van gewenning kunnen ingeschreven kleuters die 3 jaar en tien maanden oud zijn vier dagdelen kennis maken in de stamgroep. Hiertoe neemt de leraar contact op met de nieuwe ouders. Het team van WereldKidz Het Spoor gaat ervan uit dat kleuters die naar school gaan zindelijk zijn. Indien dit niet het geval is, zullen ouders in voorkomende situaties gebeld worden om hun kind te verschonen. Voor kinderen die oa. door verhuizing tussentijds de midden- of bovenbouw instromen, wordt na het kennismakingsgesprek met de ouders informatie ingewonnen bij de vorige school en wordt een onderwijskundig rapport opgevraagd. Op deze wijze ontstaat een zo genuanceerd mogelijk beeld over vorderingen, gedragingen, mogelijkheden en eventuele problemen. Na de definitieve instroom worden ouders van 'nieuwe' kinderen na ongeveer drie a vier weken door de leraar op school uitgenodigd om de eerste ervaringen te bespreken en na een of twee maanden door de ouderraad, om de mogelijkheden rond de ouderparticipatie op Het Spoor uit te wisselen en eventuele knelpunten te bespreken Wachtlijsten Zowel de Gemeente als schoolbesturen onderkennen dat er sprake is in Zeist van wachtlijsten, met name bij voorkeurscholen. Dit zijn scholen die bij ouders populair zijn. Gelet op de huidige regelgeving over onderwijshuisvesting en het volumebeleid van schoolbesturen, zijn wachtlijsten onvermijdelijk. Door het doorverwijzen van leerlingen en beschikbaar stellen van extra lokalencapaciteit, trachten gemeente en schoolbesturen de voorkeurswachtlijsten beperkt te houden. Het Spoor volgt deze ontwikkeling nauw. pag. 20

21 4.2 Het volgen van de ontwikkeling Net als op andere basisscholen moeten de kinderen van WereldKidz Het Spoor lezen, schrijven, rekenen enz. Op WereldKidz Het Spoor leren de kinderen bovendien in toenemende mate zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Leren omgaan met eigen mogelijkheden en onmogelijkheden gaat niet vanzelf. De leraren volgen de groei en de ontwikkeling van de kinderen op de voet. Niet alleen via observaties maar ook met behulp van een uitgebreide administratie en toetsing wordt uw kind " in beeld" gehouden. In de kleuterbouw worden alle kleuters via speciaal ontwikkelde observatielijsten ' bekeken'. De leraar houdt op de groepslijsten het werk van kinderen bij. In de onder-, midden- en bovenbouw worden op maandstaten de vorderingen en toetsgegevens geadministreerd. Op allerlei wijzen worden het werk en de ontwikkelingen van de kinderen beoordeeld. Ook krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport over hun vorderingen. Deze rapporten beschrijven niet alleen de vorderingen voor de verschillende vakgebieden, maar geven tevens informatie over de zelfstandigheid, de concentratie, het doorzettingsvermogen enz. In alle groepen vinden regelmatig oudergesprekken plaats over vorderingen en gedragingen van de kinderen. In het kader van het onderwijscontinuüm is een leraar speciaal belast met de coördinatie en ondersteuning. De Intern begeleider komt met regelmaat in alle groepen en spreekt kinderen die extra aandacht nodig hebben. In het overleg tussen collega's vinden regelmatig gesprekken plaats over kinderen die niet aan de verwachtingen kunnen beantwoorden. Tijdens deze gesprekken wordt informatie uitgewisseld, suggesties gedaan of speciale materialen uitgewisseld. Om de zes weken komen de ontwikkelingen (vorderingen en gedragingen) van de bespreekkinderen in het bouwoverleg aan de orde. Twee keer per jaar vindt een teamvergadering plaats waar de kinderen met speciale aandacht worden doorgesproken. De directeur voert regelmatig gesprekken in de bouw over de opbrengsten van het onderwijs en specifiek over de ontwikkeling van de kinderen met extra aandacht Testen en toetsen Ook op WereldKidz Het Spoor worden kinderen in hun ontwikkeling systematisch gevolgd en worden vorderingen vastgelegd. Dit gebeurt op gestandaardiseerde wijze. Daarnaast wordt gewerkt met zg. genormeerde toetsen( vaak Citotoetsen) De stichting WereldKidz heeft met al haar scholen een afspraak dat enkele vastgestelde Citotoetsen in haar scholen worden afgenomen. Deze toetsen staan in het zg. onderwijscontinuum. Dit toetsoverzicht is de basis van het leerlingvolgsyteem. Op onze site kunt u lezen hoe wij onze resultaten verantwoorden en hoe wij u meenemen in de opbrengsten van uw kind. pag. 21

22 Leraren vertalen in een grafische weergave de vorderingen van de kinderen in een meerjarenoverzicht, zodat de leraren inzicht houden over de gehele schoolloopbaan. Dit meerjarenoverzicht is voorhanden bij de oudergesprekken. Tijdens de groepsouderavond wordt deze toetskalender uitgereikt. Kinderen die extra aandacht behoeven en waarvoor een handelingsplan is opgesteld worden extra getoetst m.b.v. Citotoetsen en, indien noodzakelijk, getest m.b.v. een externe deskundige. In deze situaties wordt altijd aan de ouders om toestemming gevraagd. Het schoolbudget voor extern onderzoek is beperkt. Aan het eind van de schoolloopbaan krijgen de achtste groepers de Cito-eindtoets, voor het eerst in 2014, nadat het schooladvies is gegeven eerder dat jaar. Het oogmerk van testen en toetsen op WereldKidz Het Spoor is dat ouders, kinderen en leraren extra inzicht krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van het kind. Zo kunnen kinderen nog beter binnen en buiten school ondersteund en begeleid worden. Landelijk gezien zijn er ontwikkelingen die besturen/scholen verplichten om aan gestandaardiseerde normen te voldoen. Er is inmiddels een wet die scholen verplicht om de cito-eindtest te houden voor de achtste groepers in de maanden april. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen in het VO. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Dit in overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets PO. Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. 4.3 Verantwoording van de resultaten Verantwoording van resultaten is van belang om inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van het onderwijs is en welk leerrendement er door het individuele kind wordt behaald. WereldKidz Het Spoor legt verantwoording af over deze opbrengsten aan het bevoegd gezag en aan de inspectie. Aan het college van bestuur wordt over de resultaten van een aantal verplichte toetsen gerapporteerd. Uiteraard legt WereldKidz Het Spoor ook verantwoording af aan de ouders en andere direct bij de school betrokkenen. Op school worden methodegebonden- en genormeerde toetsen gebruikt om de ontwikkeling meetbaar en zichtbaar te maken. In het beleidsplan onderwijscontinuüm staat o.a. beschreven welke genormeerde toetsen jaarlijks afgenomen worden. De resultaten van deze toetsen worden opgenomen in het kindvolgsysteem. De resultaten op sociaal emotioneel vlak worden gemeten met SCOL (sociale competentie observatie lijst). Het team gebruikt de data om te analyseren waar het onderwijsleerproces verbeterd kan worden. Zo kunnen we zowel op kind- als op bouw en schoolniveau met deze gegevens vaststellen wat in bepaalde periodes het leerrendement is geweest. Het is mogelijk om tijdig maatregelen te treffen die helpen dat leerrendement te vergroten. pag. 22

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2014 2015 Basisschool Panningen Noord

Schoolgids 2014 2015 Basisschool Panningen Noord Schoolgids 2014 2015 Basisschool Panningen Noord Basisschool Panningen Noord Koninginnelaan 4-5981 XZ Panningen Tel: 077 3072167 E-mail: info@bspn.nl- Internet: www.bspn.nl Schoolgids 2014/2015 BS Panningen-Noord

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Rijnlaan 103 5704HZ Helmond Tel.nr. 0492-592727 www.obsdestroom.nl Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van Openbare Basisschool De Stroom. Elke school is anders, niet alleen in

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. schoolgids Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef; de

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2010-2011

SCHOOLGIDS 2010-2011 SCHOOLGIDS 2010-2011 CNS-SBO DE REGENBOOG SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 1 CNS-SBO De Regenboog Generaal Spoorlaan 4 6711 LX Ede 0318-658770 fax 0318-658771

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie