Schoolgids WereldKidz Jenaplanschool Het Spoor. Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids WereldKidz Jenaplanschool Het Spoor. Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids WereldKidz Jenaplanschool Het Spoor Schooljaar WereldKidz Het Spoor Stationslaan EN Zeist T e w hetspoor.wereldkidz.nl pag. 1

2 Inhoudsopgave Inleiding Een woord vooraf WereldKidz Het Spoor 1 de school 1.1. naam adres school 1.2. directie 1.3. samenstelling van het team 1.4. situering 1.5. de schoolgrootte 1.6. het schoolgebouw 2 waar WereldKidz Het Spoor voor staat 2.1. doelstellingen en uitgangspunten 2.2. het klimaat op school 3 de organisatie van het onderwijs 3.1 het jenaplanschoolmodel 3.2 kinderen met specifieke behoeften zorgverbreding externe deskundigheid de procedure de leerlinggebonden financiering inleiding randvoorwaarden wat biedt WereldKidz Het Spoor beginsituatie uitgangspunten en doelstellingen verwachtingen 3.3 computers als noodzakelijk leermiddel 3.4 de activiteiten voor de kinderen 3.5 de ontwikkeling van het onderwijs 3.6 activiteiten ter verbetering van het onderwijs 3.7 samenwerking 3.8 jeugdgezondheidszorg GGD-Midden Nederland 4 de aandacht voor de kinderen 4.1 de opvang van nieuwe kinderen wachtlijsten 4.2 het volgen van de ontwikkeling pag. 2

3 4.2.1 testen en toetsen 4.3 verantwoording van de resultaten beoordeling van de opbrengsten 4.4 doorstroming 4.5 de verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs 4.6 de overgang naar het voortgezet onderwijs 4.7 naschoolse activiteiten 4.8 buitenschoolse activiteiten 5. de leraren 6 de ouders 6.1 oudervertegenwoordiging 6.2 toelatingsprocedure 6.3 informatievoorziening 6.4 klachtenprocedure 6.5 tussenschoolse opvang 6.6 naschoolse opvang 6.7 bijdragen en sponsoring 7 regeling school- en vakantietijden 7.1 schooltijden 7.2 vakantietijden 7.3 verlofregelingen 8 namen en adressen 9 Bijlagen: Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Internetprotocol website WereldKidz Het Spoor pag. 3

4 Inleiding De schoolgids is bestemd voor ouders en verzorgers van leerlingen van WereldKidz Het Spoor. Het geeft informatie over mogelijkheden en beperkingen binnen het onderwijs van onze school en geeft antwoord op veel gestelde vragen van ouders. Mogelijke vragen kunnen betrekking hebben op de sfeer van de school, de kenmerken van ons jenaplanonderwijs, de ouderbijdrage, ouderparticipatie, enzovoort. Met behulp van deze gids hebben de ouders extra informatie bij de schoolkeuze voor hun kind. De schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met de directie, het team en de ouders. De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze uitgave. De directie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid. De uitreiking van deze gids geschiedt aan ouders/verzorgers bij inschrijving en jaarlijks na vaststelling. Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school worden van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te reageren op de inhoud van de schoolgids. Optie: Ter introductie kunt u ook een youtube film bekijken op School in beeld Het Spoor : Een woord vooraf Onze school is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland. De stichting heeft per augustus 2012 de merknaam WereldKidz ingevoerd. In deze gids wordt de Stichting verder aangeduid met WereldKidz. WereldKidz verzorgt m.i.v. 1 augustus 2014 op 22 openbare scholen met 34 locaties onderwijs. Eén school hiervan richt zich op het verzorgen van Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), namelijk WereldKidz Meerklank te Zeist. Daarnaast kent de stichting een school voor praktijkonderwijs, WereldKidz Prakticum te Zeist (voortgezet onderwijs). De openbare scholen van de stichting vallen onder de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. WereldKidz kent een raad van toezicht bestaande uit 5 toezichthouders. De dagelijkse leiding van de stichting is handen van het college van bestuur, bestaand uit een bestuurder de heer W.J. Wever. De adresgegevens van de stichting zijn: WereldKidz Postbus AH Zeist Telefoon Bezoekadres: Laan van Vollenhove 3279 (ingang D), 3706 AS Zeist pag. 4

5 1. De school 1.1 Gegevens van WereldKidz Het Spoor WereldKidz Het Spoor Stationslaan EN Zeist tel: tel: kleuterafdeling adres: website: 1.2 Directie - Mw. Nanette Snijders (directeur) 1.3 Samenstelling van het team Op WereldKidz Het Spoor werken naast de directie 20 leraren waaronder 12 parttimers. 1.4 Situering van de school De Jenaplanschool Het Spoor staat aan de Stationslaan 3, aan de rand van het centrum van Zeist. De school staat in een oude wijk van Zeist, ruim opgezet met veel groen en met overwegend grotere huizen. Op het terrein van de school staat ook een kleutergebouw voor twee groepen. In het hoofdgebouw zijn 11 groepen gehuisvest. Het schoolplein biedt een ruime mate van vrijheid voor alle kinderen om er veilig en spannend te kunnen spelen. 1.5 Schoolgrootte WereldKidz Het Spoor telt m.i.v. 1 oktober kinderen. Het streven is er op gericht om de groepen in de onderbouw niet groter te maken dan gemiddeld 28 kinderen. De school telt 13 groepen; 4 kleutergroepen en 3 groepen 3-4, 3 groepen 5-6 en drie groepen 7-8 pag. 5

6 1.6 Het schoolgebouw WereldKidzHet Spoor heeft de beschikking over 11 groepslokalen in het hoofdgebouw en 2 groepslokalen in het kleutergebouw. Dit kleutergebouw is in 2007 gerenoveerd. In het hoofdgebouw bevindt zich de gemeenschapsruimte. Deze gemeenschapsruimte heeft een multifunctioneel karakter; niet alleen wordt er tijdens de keuze-uren gekookt, wordt er door kleuters aan bewegingsonderwijs gedaan en wordt er mbv ouders keuze uur gegeven bv. ontdekdozen; het is vooral de plaats waar de vieringen plaats vinden. In deze ruimte is tevens de schoolbibliotheek. De gangen, zowel in het kleutergebouw als in het hoofdgebouw, worden gebruikt als speel- en werkruimten voor de kinderen. De BSO KMN Kind en Co maakt gebruik van enkele lokalen na schooltijd. De lokalen voor gymnastiek bevinden zich in de directe omgeving van de school. Toewijzing van deze lokalen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Zeist. Momenteel vindt het gymnastiekonderwijs plaats in de Bizon-gymzaal 2. WAAR WERELDKIDZ HET SPOOR VOOR STAAT 2.1 Doelstellingen en uitgangspunten Doelstellingen Onder het motto: Leren vertrouwen in jezelf en in de ander werken kinderen en leraren aan de groei van zichzelf en de aan de kwaliteit van Het Spoor. Het streven is erop gericht om kinderen zo op te voeden dat ze zich betrokken voelen bij hun omgeving en proberen een constructieve bijdrage te leveren aan de oplossing van allerlei problemen, gebruik makend van de eigen capaciteiten. Zij leren op school een wezenlijke bijdrage te leveren aan de omgang met elkaar en met de schoolgemeenschap als geheel. Dit houdt in dat we uitgaan van een gelijkwaardigheid van kinderen en volwassenen. Om te komen tot gelijkwaardigheid en betrokkenheid is het belangrijk dat kinderen leren inzien dat praten met elkaar, luisteren naar elkaar, belangrijk is. In gesprekken stellen kinderen en de leraar hun ideeën en handelen ter discussie. Maar natuurlijk wordt er ook gewerkt, muziek gemaakt en aan toneel gedaan. Uitgaande van de vier grondvormen binnen het jenaplanonderwijs, Gesprek, Werk, Spel en Viering, wordt aan een evenwichtig weekprogramma gewerkt. Onze school is geen school waar grenzeloos gepraat kan worden. Onze school wil de kinderen leren dat begrippen als vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid altijd gebonden zijn aan regels en afspraken. Je kunt jezelf geen vrijheid permitteren ten koste van een ander. Kinderen brengen een groot deel van hun leven op de basisschool door. Dat is een levensperiode waarin ze veel indrukken opdoen. Levenslang is dat van invloed. pag. 6

7 Onze school realiseert zich dat ten volle. Uw kind moet zich op school thuis voelen, hoge resultaten halen en als individu tot zijn recht komen. Het onderwijs moet zo goed mogelijk aansluiten bij de interesses en de mogelijkheden van uw kind en zo een ononderbroken ontwikkeling begeleiden. De leraren op Het Spoor hebben hoge verwachtingen van uw kind en zijn er op gericht om individuele talenten tot verdere ontwikkeling te brengen. In een zorgvuldige balans wordt op Het Spoor gewerkt aan de verstandelijke en emotionele ontwikkeling, aan creativiteit, noodzakelijke kennis en sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Geregelde contacten met het voortgezet onderwijs in Zeist dragen er vervolgens mede toe bij dat goede doorstroming naar het voortgezet onderwijs van de kinderen van Het Spoor gewaarborgd blijft. Tot drie jaar na instroom in het Voortgezet Onderwijs worden de voormalige spoorkinderen gevolgd op hun resultaten. Zo kunnen ook uitspraken gedaan worden over de kwaliteit van de advisering. Zie paragraaf 4.6. Uitgangspunten De leraren op WerldKidz Het Spoor werken vanuit opvoedingsprincipes. Dit houdt in dat het leren van kinderen zich niet beperkt tot die vakken die de meeste ouders zich kunnen herinneren van hun eigen lagere school periode. Kinderen leren ook door met elkaar te spelen, met elkaar te praten, aan toneel en muziek te doen enz. De maatschappij vraagt veel van haar (toekomstige) burgers. Onze school kiest er dan ook voor om een ononderbroken ontwikkeling mede mogelijk te maken en kinderen te leren alleen en samen te werken. Kinderen moeten leren zelfstandige keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en hun omgeving. Daarom zijn er ook keuze-uren in de school en leren de kinderen te werken met een weektaak. Met elkaar leren werken en leven in een wereld vol verschillen, de multiculturele samenleving, houdt dus in dat de leraren rekening houden en omgaan met de vele verschillen die er tussen kinderen zijn. Tijdens projecten wordt ingegaan op de verschillen tussen mensen en de wijze waarop respectvol met elkaar moet worden omgegaan. In de bovenbouw wordt expliciet aandacht besteed aan verschillen tussen culturen en de wereldgodsdiensten. In de school zijn ouders actief betrokken om samen met kinderen en leraren te werken aan een leef- en werkgemeenschap. Doelstellingen en uitgangspunten vormen de kern voor onderwijsvernieuwingen en daarmee het kwaliteitsbeleid op WereldKidz Het Spoor. 2.2 Het klimaat op WereldKidz Het Spoor In onze school speelt het pedagogisch klimaat een belangrijke rol. Het is een voorwaarde om de kinderen die ruimte en vrijheid te geven die noodzakelijk is voor hun ontwikkeling. pag. 7

8 Dit houdt in een leef- en werkgemeenschap wel in dat het afspreken van leef- en werkregels essentieel is. Karakteristiek voor WereldKidz Het Spoor is: - een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect; - verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken bij alle betrokkenen; - activeren, waarderen van eigen initiatieven; - je mag fouten maken, kinderen en volwassenen; - je mag zeggen " ik vind het moeilijk", zonder dat je erop wordt aangekeken; - respect tonen voor andermans gevoelens en emoties; - respect tonen voor andermans mening; - ruimte bieden voor fantasie en creativiteit; - open staan voor kritiek; - standpunten leren funderen; - belangstelling tonen voor elkaars werk; - hulp aanvaarden, leiding geven; - elkaar helpen. Samen met ouders, kinderen en leraren wordt hard gewerkt om van WereldKidz Het Spoor een goede school voor de kinderen te maken. Een school waar je graag naar toe gaat en waar je veel kunt leren. Het pedagogisch partnerschap is een belangrijke factor binnen Wereldkidz het Spoor. Van ouders wordt verwacht deel te nemen aan de schoolgemeenschap. 3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1 Het schoolmodel WereldKidz Het Spoor wil een leef- en werkgemeenschap zijn, waarin de kinderen, net als in het dagelijkse leven, te maken krijgen met mensen van verschillende leeftijden en met afwisseling van bezigheden. Het kind leert door ontmoetingen met de omringende wereld, door contact met de leraar en andere kinderen. Het kind leert ook van planten, dieren, dingen en gedachten die het binnen of buiten de school kan tegenkomen en onderzoeken. De organisatie van het schoolleven probeert deze natuurlijke manier van leren te ondersteunen. Wereldoriëntatie is dan ook een belangrijk aanknopingspunt voor het totale leerproces. Als belangrijkste groeperingvorm kent de Jenaplanschool de stamgroep. Deze stamgroep is heterogeen samengesteld: naar milieu, sekse, begaafdheid etc. en bestaat uit een groep kinderen van verschillende leeftijden. In deze schoolgids zullen we verder spreken over: - de kleuterbouw (4-6 jaar) - de onderbouw (6-8 jaar) - de middenbouw (8-10 jaar) - de bovenbouw (10-12 jaar) pag. 8

9 Groepsgrootte WereldKidz Het Spoor hanteert een maximale groepsgrootte van 30 kinderen in de bovenbouw en een gemiddelde grootte van 27 kinderen. Binnen de kleutergroepen bestaat de mogelijkheid om gedurende het schooljaar startende 4-jarigen te laten instromen. Derhalve starten de kleutergroepen in september met kleinere groepen en groeien zij uit tot zo n 28 kinderen. In de stamgroep werken en spelen kinderen van verschillende leeftijden samen onder begeleiding van de leraar. Door deze heterogene samenstelling is er voor alle kinderen een uitdagende sociale omgeving tot stand gebracht. De leraar creëert samen met de kinderen een sfeer in groep waarin de competitie tussen kinderen zelden de drijfveer vormt. Ieder jaar gaat een deel van de stamgroep naar de volgende bouw en komen er jonge kinderen bij. Dat houdt in, dat de groepssfeer behouden blijft, wat de duidelijkheid en het zich thuis voelen, bevordert. Ieder kind maakt in zijn schoolloopbaan verschillende keren de verandering van plaats binnen een groep mee, net zoals in het dagelijkse leven. Het eerste jaar is alles nieuw, het kind wordt geholpen door de oudere kinderen. Het laatste jaar kent het de regels en gewoonten van zijn groep en kan, moet nu zelf de jongere kinderen helpen. In een stamgroep met verschillende leeftijdsgroepen leren de kinderen omgaan met verschillen in tempo, in bezigheid, in interesse en in mogelijkheden. De kinderen kunnen zich in zo n stamgroep echt thuis voelen. Om zelfstandig bezig te kunnen zijn, pakken ze zelf hun materialen. Ongestoord leren, houdt wel in dat er ook regels zijn, regels die samen gemaakt en ook als zinvol ervaren moeten worden. Binnen de stamgroep komen er nog andere groeperingvormen voor, zoals bv. de tafelgroep. De tafels in het lokaal staan in groepen, waar kinderen van verschillende leeftijden aan zitten. Indien noodzakelijk bepaalt ook de leraar de groepssamenstelling. Ook kunnen kinderen, als ze dat willen, alleen werken. Op Het Spoor wordt de jaargroep veelal gebruikt om instructie voor taal en rekenen te geven. Bij de keuze-uren kunnen kinderen intekenen op korte cursussen die hun belangstelling hebben; een en ander afhankelijk van het aanbod, zoals koken, cursus Engelse conversatie, tekenen, beeldende vorming e.d. De keuzecursussen worden volledig door ouders verzorgd onder begeleiding van de leraar. 3.2 Kinderen met specifieke behoeften Ook op WereldKidz Het Spoor zijn er geen twee kinderen gelijk. In elke groep zitten er wel slimme, minder slimme, vlotte, sportieve, onsportieve, trage en creatieve kinderen. Door deze verschillen wordt de school een interessante mengeling van allerlei kwaliteiten en eigenschappen van mensen. Alle kinderen worden gedurende hun schoolloopbaan op de een of andere wijze met hun mogelijkheden en beperkingen geconfronteerd. Bij sommige kinderen kan dat tot veel onzekerheid pag. 9

10 leiden en tot angst om fouten te maken. Juist voor deze kinderen is een heldere, duidelijke pedagogische aanpak noodzakelijk. Hierbij is tevens, gedurende de gehele basisschoolloopbaan, een systeem van registratie van vorderingen en gedragen noodzakelijk Onderwijskwaliteit Kerngedachte bij de begeleiding van kinderen is dat het pedagogisch klimaat op school zodanig is, dat de kinderen zich veilig voelen; de kinderen moeten zich er geborgen weten en zich tevens ervan bewust zijn dat er resultaten moeten worden behaald. Onderwijskwaliteit geldt op WereldKidz Het Spoor dus voor alle kinderen en in het bijzonder voor hen die meer specifieke hulp nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met extra aandacht voor concentratie, gedrag, lezen, hoogbegaafdheid etc. De aanpak van deze kinderen heeft een structureel karakter en is ingebed in de pedagogische context. Natuurlijk willen de leraren weten hoe ze het beste kunnen aansluiten bij specifieke behoeften van de kinderen. Hiertoe wordt nauwkeurig bijgehouden wat een kind in school doet en wat de leraar van die prestaties vindt. Ook worden landelijk genormeerde toetsten gebruikt. Voor dit doel is een meerjarenregistratie ontwikkeld. Ook worden de kinderen in hun dagelijkse werk bekeken en beoordeeld. Als een kind extra opvalt, in gedrag of qua prestaties, dan worden maatregelen getroffen die gericht zijn om verdere groei van het kind mogelijk te maken. Door zoveel mogelijk het onderwijs op de behoefte af te stemmen, kunnen zowel kinderen met leeren/of gedragsproblemen als kinderen die erg veel in hun mars hebben, worden begeleid. De eigen stamgroep is dan ook de plek waar de extra aandacht voor uw kind plaats vindt. Blijkt de leraar extra steun nodig te hebben om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden, dan is binnen het team een leraar beschikbaar die als intern begeleider optreedt. Het Spoor heeft geen remedial teachers. Natuurlijk vindt er dan frequent overleg plaats met de ouders over de aanpak en de resultaten van hun kind. Mocht het noodzakelijk zijn, dan wordt in onderling overleg met ouders en leraar afgesproken om extra hulp van 'buitenaf' in te roepen. Deze hulp kan gegeven worden door een begeleidingsdienst, de GGD, een logopedist(e) etc. Aan deze hulp zitten vanuit de school budgettaire beperkingen. Ondanks alle energie van kinderen, ouders en leraren komt het een enkele keer voor dat een kind een plaats krijgt in het speciaal basisonderwijs. Ook voor de leraren op Het Spoor geldt dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden om een kind in school te kunnen houden. In het kader van de wet Passend Onderwijs zijn basisscholen hard aan het werk om (landelijk gezien) de uitstroom van kinderen naar het speciaal onderwijs terug te dringen. WereldKidz Het Spoor maakt deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband Utrecht Zuid-Oost pag. 10

11 Externe deskundigheid Het college van bestuur van WereldKidz hecht er veel waarde aan dat de scholen goede contacten hebben met diverse instanties en deskundigen. Het college van bestuur staat geen beleid voor dat de kinderen onder schooltijd door externe deskundigen worden behandeld. Het regelmatig afwezig zijn, is een ongewenste inbreuk op de continuïteit van het lesprogramma en de onderwijstijd. In de volgende situaties geeft het college van bestuur bij monde van de directeur toestemming voor afwezigheid voor behandeling onder schooltijd: Gedurende het traject van onderzoek en diagnose; Wanneer er sprake is van hulp n.a.v. een medische indicatie; Het starten van een behandeling; Wanneer er sprake is van een absolute noodsituatie. De ouders tekenen een verklaring die de school vrijwaart van aansprakelijkheid tijdens de afwezigheid van het kind. Externe deskundigen die in de groep komen observeren, moeten hiervoor toestemming hebben van de directie. Het college van bestuur heeft de directies verzocht hier echter zeer terughoudend in te zijn Passend onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. De wet op Passend Onderwijs is ingegaan op 1 augustus Dat betekent dat alle scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan Het Spoor participeert in een samenwerkingsverband voor het ondersteuningsaanbod. Dat is het Samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht (ZOUT). Elke basisschool beschikt over een schoolondersteuningsprofiel dat is afgestemd op het ondersteuningsaanbod binnen het Samenwerkingsverband ZO- Utrecht (SWV). pag. 11

12 Alle scholen binnen ons Samenwerkingsverband ZO- Utrecht (SWV) bieden tenminste de basisondersteuning zoals dit door de inspectie wordt vastgesteld. Dit is de gemeenschappelijke standaard voor de kwaliteit van passend onderwijs en ondersteuning. Ook beschrijft het profiel het ambitieniveau gebaseerd op het referentiekader passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door leraren, schoolleiding en vastgesteld door het bestuur. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. Leraren en ouders hebben in de adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Wettelijk kader Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast. Daarmee wordt voor ouders duidelijk welke ondersteuning beschikbaar is. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht bij de vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel wordt betrokken bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en het schoolplan van de school. Het profiel wordt in de schoolgids geplaatst zodat ouders, leerlingen en andere partijen inzicht hebben in de mogelijkheden voor extra ondersteuning op de school. Wat is het doel van een schoolondersteuningsprofiel: Brengt de Schoolontwikkeling in beeld Geeft zicht op de professionalisering van leraren Beschrijft het overleg met ouders Het resultaat van de schoolondersteuningsprofielen is: de gegevens van scholen zijn onderling vergelijkbaar en stapelbaar door zakelijke gegevens en beschrijvingen. Dat gegevens relevant zijn voor een nieuwe handelingsgerichte systematiek Het schoolondersteuningsprofiel is een foto van de school en geeft in principe zicht wat een school kan leveren op het gebied van de basisondersteuning, ondersteuning en extra ondersteuning Onderwijs (pedagogisch klimaat, afstemming, planmatig werken, e.d.) Ondersteuning (preventieve en licht curatieve interventies, ontwikkelingsperspectieven, e.d.) Beleid (beleid leerlingenzorg, evaluatie leerlingenzorg, e.d.) Organisatie (organisatie van de zorg, ondersteuningsteam) Resultaten. pag. 12

13 Daarnaast beschrijft het schoolondersteuningsprofiel de mogelijkheden van die school om extra ondersteuning mogelijk te maken zoals bv: Orthopedagogische deskundigheid Schoolmaatschappelijk werk Remedial teaching en Motorische remedial teaching Dyslexie en Taal-/spraakspecialist Dyscalculie en Reken-/wiskundespecialist Faalangstreductie Sociale vaardigheden (SOVA-training) Opvoedings- en gedragsproblemen ADHD, Autisme (PDD, PDD-NOS, Asperger, ASS), Hoogbegaafdheid Et cetera Deze extra deskundigheid kan intern aanwezig zijn door specialistische kennis binnen het team, maar ook door externe partners geleverd worden binnen en buiten de stichting. Het schoolondersteuningsprofiel komt tot stand mede op basis van gegevens uit de schoolonderzoeken die in 2012 zijn uitgevoerd door externe organisaties binnen ons samenwerkingsverband. Wereldkidz Het Spoor is een zogeheten smalle zorgschool, dit betekent dat wij binnen onze mogelijkheden ondersteuning bieden aan kinderen met specifieke zorg. Wereldkidz Het Spoor wil er in principe zijn voor alle leerlingen in onze wijk en breder in Zeist. Daartoe worden de nodige aanpassingen in de pedagogiek en de didactiek toegepast. Wanneer de onderwijsbehoeften van leerlingen complexer worden, zijn ze echter beter af op een speciale school waar meer specialistische hulp kan worden gegeven. Het resultaat van deze keuze van smalle zorgschool betekent dat wij ongeveer een kwart tot de helft van alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (25-50 procent) passend onderwijszorg kunnen bieden. Zowel binnen het bestuur van WereldKidz als bij het bestuur van het SWV Zout is er hard gewerkt om zaken rond de toewijzing van extra middelen, het in kaart brengen van de expertise binnen de scholen van WereldKidz in kaart te brengen. Op de site van onze school kunt u lezen hoe onze ondersteuningsstructuur in elkaar zit. Daar beschrijven wij de 5 onderwijsniveaus die wij op school onderscheiden De procedure voor kinderen met specifieke behoeften Het team hanteert een uitgebreide procedure om zo zorgvuldig mogelijk om te kunnen gaan met de belangen van de kinderen die op enigerlei wijze opvallen in gedrag of bij het leren. Achtereenvolgens onderscheiden zich de volgende stappen: leraren signaleren eventuele problemen zo snel mogelijk en brengen de problematiek in kaart; leraren consulteren elkaar op bouwniveau over de aanpak en effecten van extra hulp; leraren overleggen met ouders over de problematiek en mogelijke oplossingen; pag. 13

14 leraren bespreken de kinderen in de speciale teamvergaderingen; leraren informeren de interne begeleider; de intern begeleider bekijkt het kind in de groep en maakt observaties; met de intern begeleider wordt een plan van aanpak afgesproken; leraar, ouders en intern begeleider overleggen over de voortgang en resultaten; bij te weinig resultaat worden in overleg met de ouders externe deskundigen geraadpleegd; bij te gering resultaat wordt samen met de ouders nagegaan of verwijzing naar een vorm van (speciaal) basisonderwijs noodzakelijk is. Op basis van een onderwijskundig rapport dat door de leraar in samenwerking met de Intern begeleider en de ouders wordt samengesteld, beslist vervolgens het SOT, het schoolondersteuningsteam van het samenwerkingsverband ZOUT of verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs noodzakelijk is. Ouders dienen hun kind bij de PCL aan te melden. De school draagt zorg voor de aanlevering van de benodigde gegevens. De ouders beslissen tenslotte welke school voor speciaal basisonderwijs hun voorkeur heeft. Bij meningsverschillen speelt het samenwerkingsverband een bemiddelende rol. 3.3 Computers als leermiddel Om de kinderen beter voor te bereiden op vaardigheden die in de 21 e eeuw nodig zijn, neemt onderwijs met behulp van computers een steeds belangrijker plaats in. Kinderen leven in een tijd waarin informatietechnologie niet meer is weg te denken. Vooral bij het aanvankelijk lezen, bij rekenen, bij de verwerking van teksten en bij wereldoriëntatie wordt de computer ingezet. In de groepen staan gemiddeld drie computers. Alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord. Ook beschikt de school over een krachtig draadloos netwerk en heeft naast de vaste werkstations ook een aantal I-pads. Het streven is om in toenemende mate gebruik te maken van de mogelijkheden van de I-pads. In groep 4 wordt een pilot gedraaid met tablets voor de vakken rekenen en taal. Het bevoegd gezag heeft gekozen voor outsourcing van de computerfaciliteiten. Vanaf augustus 2005 wordt samengewerkt met Stepco/Schooldesk. 3.4 De activiteiten voor de kinderen Aangezien er tussen kinderen grote verschillen bestaan, is niet elke methode voor elk kind even geschikt. Daar waar noodzakelijk worden (delen van) methodes aangeschaft om aan de specifieke behoeften van deze kinderen te kunnen voorzien. De laatste jaren tracht WereldKidz Het Spoor ook specifieke materialen aan te schaffen voor kinderen die extra moeite hebben om zich bepaalde leerstofonderdelen eigen te maken of materialen voor hoogbegaafde kinderen. pag. 14

15 Het Spoor kiest ervoor om kinderen van 4-6 jaar, de kleutergroep, op een specifieke wijze te benaderen. Centraal in het onderwijs aan kleuters staat Spelen. Vanuit het spel leren de kleuters, niet alleen binnen school, maar ook thuis, in hun omgeving. Het Spoor kiest er niet voor om kleuters op methodische wijze te leren lezen en schrijven. Er zijn veel manieren om kinderen op indirecte manier tot talige activiteiten te bewegen. Al ontdekkend zijn er kinderen binnen de kleutergroep die willen en soms ook al kunnen lezen. Hierbij sluiten de leraren aan, zonder de noodzaak van het Spel voor jonge kinderen uit het oog te verliezen. Alle activiteiten voor kleuters worden vanuit de Kring geregeld. Vanuit de Kring werken de kinderen met allerlei ontwikkelings- en spelmaterialen, alleen of in groepjes. In de kring wordt er ook aan allerlei taalactiviteiten gewerkt, worden probleempjes besproken of wordt er gezongen. Tenslotte komen de kinderen in de kring als de ochtend of de middag wordt afgesloten. Aangezien bewegen voor jonge kinderen heel belangrijk is, vindt een groot aantal bewegingsactiviteiten op het plein en in het bewegingslokaal plaats. Veel van de activiteiten uit de kleuterbouw, zoals keuzewerk, kringactiviteiten, werken in projecten, toneel, beeldende vorming, muziek enz. vinden ook in de onder-,midden- en bovenbouw plaats. In de onder- midden- en bovenbouw staat het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en schrijven meer centraal. In toenemende mate leren de kinderen zelfstandig te werken met dag- en weektaken. Zij leren zo hun werk goed te plannen en structuur aan te brengen. In de midden- en bovenbouw worden werkstukken belangrijk, is er de leeskring en komen er boekbesprekingen. De methodes en materialen die het onderwijs ondersteunen behoren tot de meest gangbare in het Nederlandse basisonderwijs. De belangrijkste methodes zijn: Veilig leren lezen; Pennenstreken; Taal in Beeld; Spelling in Beeld; Estafette; Alles Telt; Lezen in Beeld; Early Bird; Aangezien er tussen kinderen grote verschillen bestaan, is niet elke methode voor elk kind even geschikt. Daar waar noodzakelijk worden (delen van) methodes aangeschaft om aan de specifieke behoeften van deze kinderen te kunnen voorzien. De laatste jaren tracht Het Spoor ook specifieke materialen aan te schaffen voor kinderen die extra moeite hebben om zich bepaalde leerstofonderdelen eigen te maken of materialen voor hoogbegaafde kinderen. pag. 15

16 Zo zijn Spelling in de Lift, Kids week, Kids week junior, Maatwerk, Somplex, Varia begrijpend lezen, Taalbeschouwing, cursus Engels en Vooruit aangeschaft. In toenemende mate wordt ook ondersteunende soft ware in gebruik genomen. B.v. Kurzweil voor dyslectische kinderen. Voor veel kinderen is het werken aan hun portfolio een grote uitdaging. Op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling zijn materialen ter ondersteuning voorhanden (bv. Soemokaarten) - Wereldoriëntatie/IPC Wereldoriëntatie vormt het hart van de jenaplanschool. Zowel individueel als in groepen werken kinderen aan allerlei onderwerpen en in allerlei projecten over wereldoriëntatie. Binnen het gebied wereldoriëntatie komen niet alleen aardrijkskunde- en geschiedenisonderwerpen aan bod. Wereldoriëntatie behelst ook taal, rekenen, lezen, schrijven, biologie, beeldende vorming, drama, techniek, koken enz. enz. Op WereldKidz Het Spoor is een meerjarenprogramma voor de groepen 1 t/m 8 ontwikkeld dat op thematische wijze aandacht besteed aan uiteenlopende begrippen, kennis en vaardigheden. Deze zijn noodzakelijk om naast de kerndoelen voor het basisonderwijs ook te appelleren aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen. WereldKidz Het Spoor maakt hierbij gebruik van de leerplanvoorstellen die in samenwerking tussen de Nederlandse Jenaplanvereniging en de Stichting Leerplanontwikkeling zijn vormgegeven. Waar mogelijk verzamelen de kinderen hun informatie ook buiten de school, via de bibliotheek, internet, het schoolbiologisch centrum of via excursies. Verwerken van de informatie gebeurt met behulp van individuele- en groepswerkstukken. Computergebruik wordt bij Wereldoriëntatie steeds belangrijker. Leraren stimuleren het gebruik van zoekmachines, het gericht zoeken naar informatie en de communicatieve mogelijkheden die de computer biedt. De komende jaren oriënteert Het Spoor zich op de mogelijkheid om over te stappen naar het wereldoriëntatieprogramma International Primary Curriculum( IPC) - Expressie activiteiten Muziek, toneel, en beeldende vorming maken, evenals taal, rekenen en lezen evenwichtig deel uit van het ritmisch weekplan. In wereldoriëntatie maar ook bij de week- en maandsluitingen komen deze activiteiten samen. Bij de gezamenlijke vieringen komen alle kinderen bijeen om te kijken naar presentaties uit de verschillende stamgroepen. Het Spoor maakt frequent gebruik van de faciliteiten van Kunst Centraal, een stichting die de kunstzinnige vorming in Zeist e/o stimuleert Kunst Centraal heeft zich toegelegd op een programma-aanbod dat alle kunstfacetten omvat. - Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding voor zover dat bewegingsonderwijs betreft, wordt in principe gegeven door de eigen leraar. pag. 16

17 Jonge kinderen hebben een natuurlijke behoefte aan bewegen. Het schoolplein is zodanig ingericht dat kinderen er vrij kunnen rennen, verstoppertje spelen, klimmen en klauteren, zonder gevaar voor henzelf en hun omgeving. Lichamelijke opvoeding voor zover dat aandacht voor hygiëne en gezondheid betreft, is ingepast in het wereldoriënterende onderwijs. 3.5 De ontwikkeling van het onderwijs Het onderwijs op WereldKidz Het Spoor is gebaseerd op opvoeding en omvat daarom veel meer dan het leren van schoolse vaardigheden en kennis als lezen, schrijven en rekenen. Deze benaderingswijze is gericht op de toekomst, gericht op de tijd dat de kinderen van nu, de volwassenen van straks zijn en volwaardig deel uitmaken van de maatschappij. Dit vraagt van de school een kritische houding naar het eigen onderwijs. Dit onderwijs zal de zekerheden van nu moeten combineren van de onzekerheden van de toekomst. Het schoolondernemingsplan omschrijft concrete beleidsspeerpunten die inspelen op de eisen van de toekomstige maatschappij. Deze grondhouding binnen de school zorgt ervoor dat het onderwijs open staat voor veranderingen enerzijds en een kritische blik op de kwaliteit van die veranderingen anderzijds, want niet elke verandering is een verbetering. De komende jaren richt het team zich op de ontwikkeling van zg. pedagogisch partnerschap, niet alleen richting ouders maar ook richting organisaties die zich inzetten rond de opvoeding en begeleiding van de kinderen( voor- naschoolse opvang, Vitras, de peuterspeelzaal.), optimaliseren van het leerrendement, resultaatverantwoording en het betrekken van ( externe)stakeholders Het is van belang om alle kinderen in hun ontwikkeling te volgen en vast te leggen wat belangrijk is, ook om ouders goed te kunnen informeren. Regelmatige observaties en toetsen zijn hierbij van belang. Richtlijn vormt het toetsingskader dat het bevoegd gezag heeft afgesproken met al haar scholen. In de rapportage aan de ouders worden deze resultaten opgenomen. De kinderen van nu leven in de maatschappij van de 21 eeuw. Internationalisering is een belangrijk uitgangspunt. Op WereldKidz Het Spoor is vanaf 2012 gestart om Engels als tweede taal meer nadruk in het onderwijs te geven. Behalve kennis worden ook kwaliteiten verlangd als kunnen samenwerken, communiceren, flexibel zijn, als persoonlijkheid sterk in je schoenen staan en creatieve oplossingen bedenken (21 century skills). Op school wordt uw kind daarin begeleid. De school wil de kinderen bovendien leren om orde en structuur aan te brengen in een wereld die aan grote veranderingen onderhevig is en waarin de ontwikkelingen elkaar zeer snel opvolgen, een wereld die zij straks zelf vorm geven. Wilt u hier meer in detail over lezen dan is het schoolondernemingsplan van WereldKidz Het Spoor een bron. U kunt deze vinden op de website van de school. (www.wereldkidzhetspoor.nl) 3.6 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Voor de periode heeft de directie een schoolondernemingsplan gemaakt. Het bevoegd gezag, de Inspectie en de medezeggenschapsraad hebben ingestemd met dit plan. pag. 17

18 De speerpunten zijn: WereldKidz Het Spoor wil meer resultaat- en opbrengstgericht werken; WereldKidz Het Spoor wil meer ontwikkelingsgericht zijn; WereldKidz Het Spoor wil meer toekomstgericht zijn. Enkele contextgegevens liggen ligt ten grondslag aan deze beleidskeuzes, zoals het strategisch beleid van het bevoegd gezag, richtlijnen van de overheid en de SWOT-analyse over de afgelopen planperiode. Resultaatverantwoording en het betrekken van de omgeving bij de onderwijskwaliteit staan hoog op de agenda van de school. In januari 2012 is de nieuwe beleidsperiode gestart. In het schoolondernemingsplan staan alle beleidsspeerpunten uitgewerkt. Vanaf augustus 2011 tot december is dit plan met de MR, de ouders en externe stakeholders besproken. Zowel het bevoegd gezag als de MR hebben instemming gegeven. Een van de actiepunten is de ouderovereenkomst. Inmiddels heeft de school een ouderovereenkomst ontwikkeld die ook op de website staat. Ouders, kinderen en de medewerkers van de school gaan, vaak voor jaren, een intensieve samenwerking aan en trekken gezamenlijk op. In een gezin met meerdere kinderen is de samenwerking vaak meer dan 15 jaar. Vaak zijn ook (externe) instanties betrokken, zoals peuteropvang, BSO, GGD en voortgezet onderwijs. We spreken van pedagogisch partnerschap. Met elkaar proberen wij zoveel mogelijk in overleg en alles in het werk te stellen om de beste resultaten met elkaar te bereiken. We zien de ouders als gelijkwaardige partners met ieder een eigen verantwoordelijkheid die elkaar in het traject van onderwijs en opvoeding enorm kunnen versterken in het belang van hun kind. De resultaatverantwoording is in het voorjaar van 2014 wederom besproken met de MR. In een pilotperiode is met enkele ouders de ouderovereenkomst ondertekend. In de loop van deze beleidsperiode zal de school met alle startende ouders een ouderovereenkomst ondertekenen. Jaarlijks maakt deze overeenkomt deel uit van het eindgesprek, zodat school en ouders, samen nagaan of alle ambities worden waargemaakt en waar nodig moeten worden bijgesteld. De overheid verplicht alle scholen om structureel aandacht te geven aan actief burgerschap. Veel activiteiten rond burgerschap zijn geïntegreerd in het wereldoriëntatieprogramma. Concreet is WereldKidz Het Spoor gestart met een Leerlingenraad. Deze komt minimaal 4x per jaar bijeen om, samen met de directeur en een leraar die zaken te bespreken die kinderen aangaan om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering en ontwikkeling. Eens per 3 jaar vindt een schoolonderzoek voor kinderen plaats om de kwaliteit van het onderwijs zo helder mogelijk in beeld te krijgen. Ouders en leraren worden ook eens per drie jaar bevraagd. Ook de inspectie voor het basisonderwijs onderzoekt periodiek de kwaliteit van het onderwijs op school. Naar aanleiding van het inspectieonderzoek van 2013/2014 heeft Het Spoor het zogeheten basisarrangementgekregen. Dit betekent dat de inspectie haar vertrouwen uitspreekt hoe Het Spoor het onderwijs vorm geeft en continu werkt aan kwaliteit en dit planmatig en cyclisch volgt. pag. 18

19 De onderzoeksresultaten van de inspectie voor het basisonderwijs zijn te lezen op de site van de Inspectie Basisonderwijs en op de website van de school. Naast onderwijsinhoudelijke aanpassingen, staan altijd de communicatieve activiteiten op de jaaragenda van het team. Goede communicatie onderling en met ouders is een belangrijke voorwaarde voor het in stand houden van het goede leef- en werkklimaat op WereldKidz Het Spoor. 3.7 Samenwerking WereldKidz Het Spoor participeert in diverse vormen van overleg. Als jenaplanschool is Het Spoor aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging ( NJPV.) In 2012 is door de NJPV opnieuw vastgesteld dat Het Spoor aan de jenaplanvoorwaarden voldoet en daarmee gecertificeerd is. De directie maakt deel uit van het Directorium van WereldKidz. In dit directieoverleg, waarin alle directeuren van de stichting zitting hebben, worden afspraken gemaakt over huisvesting, personeelsbeleid en financieel beheer. Dit overleg staat onder leiding van het College van Bestuur. WereldKidz Het Spoor werkt nauw samen met de peuteropvang t eigen willetje in Zeist. Doel van deze samenwerking is om de overstap van startende kleuters naar Het Spoor te professionaliseren en zo vroeg mogelijk aan te sluiten bij behoeften en wensen van ouders en kinderen. Ook wordt nauw samengewerkt met de kinderopvang KMN-Kind en Co. Deze organisatie is gehuisvest binnen onze school. Doel van deze samenwerking is om verder te professionaliseren en aan te sluiten bij behoeften en wensen van ouders en kinderen. De komende periode wordt geïnvesteerd in samenwerking met nieuwe partners, zoals jeugdzorg en welzijn. Dit tevens in het kader van het beleid rondom Passend Onderwijs. 3.8 Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-Nederland Elk kind wordt gedurende zijn of haar hele schooltijd in totaal vier maal uitgenodigd voor een volledig onderzoek. Deze standaardonderzoeken vinden plaats in groep 2 en groep 7 van de basisschool en in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. Het doel van deze onderzoeken is om de gezondheid en ontwikkeling van elk kind te bekijken. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige geven adviezen en proberen eventuele afwijkingen zo vroeg mogelijk op te sporen. Zo nodig laten zij een kind nog een keertje terugkomen of verwijzen zij naar de huisarts of naar een andere hulpverlener. Naast de standaardonderzoeken kunnen ouders een geheel of gedeeltelijk onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen. Aanleiding hiervoor kunnen allerlei vragen of problemen zijn, bijvoorbeeld veel verzuimen van school, leerproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstand, vragen over de opvoeding en twijfel over het gezichtsvermogen of het gehoor. Informatie over de GGD Regio Utrecht kunt u vinden op de website: Telefonisch te bereiken: pag. 19

20 4 DE AANDACHT VOOR DE KINDEREN 4.1 De opvang van nieuwe kinderen WereldKidz Het Spoor hanteert een kennismakingsprocedure alvorens een kind wordt ingeschreven. Zowel voor de nieuwe ouders als voor de school is het van belang om wensen en mogelijkheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en het verwachtingspatroon helder te krijgen. Alle nieuwe ouders ontvangen voorafgaand aan een eerste gesprek op school een brochure van WereldKidz Het Spoor. Tevens is het mogelijk om deze schoolgids te downloaden: Vervolgens wordt in een kennismakingsgesprek deze informatie zo concreet mogelijk vertaald naar de dagelijkse praktijk. Samen met de ouders en soms hun kind wordt een kijkje genomen in de diverse groepen. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om, op afspraak, een half uur in een kleutergroep te kijken hoe het een en ander in de dagelijkse onderwijspraktijk verloopt. Met de ouders wordt tenslotte de ouderovereenkomst getekend. In het kader van gewenning kunnen ingeschreven kleuters die 3 jaar en tien maanden oud zijn vier dagdelen kennis maken in de stamgroep. Hiertoe neemt de leraar contact op met de nieuwe ouders. Het team van WereldKidz Het Spoor gaat ervan uit dat kleuters die naar school gaan zindelijk zijn. Indien dit niet het geval is, zullen ouders in voorkomende situaties gebeld worden om hun kind te verschonen. Voor kinderen die oa. door verhuizing tussentijds de midden- of bovenbouw instromen, wordt na het kennismakingsgesprek met de ouders informatie ingewonnen bij de vorige school en wordt een onderwijskundig rapport opgevraagd. Op deze wijze ontstaat een zo genuanceerd mogelijk beeld over vorderingen, gedragingen, mogelijkheden en eventuele problemen. Na de definitieve instroom worden ouders van 'nieuwe' kinderen na ongeveer drie a vier weken door de leraar op school uitgenodigd om de eerste ervaringen te bespreken en na een of twee maanden door de ouderraad, om de mogelijkheden rond de ouderparticipatie op Het Spoor uit te wisselen en eventuele knelpunten te bespreken Wachtlijsten Zowel de Gemeente als schoolbesturen onderkennen dat er sprake is in Zeist van wachtlijsten, met name bij voorkeurscholen. Dit zijn scholen die bij ouders populair zijn. Gelet op de huidige regelgeving over onderwijshuisvesting en het volumebeleid van schoolbesturen, zijn wachtlijsten onvermijdelijk. Door het doorverwijzen van leerlingen en beschikbaar stellen van extra lokalencapaciteit, trachten gemeente en schoolbesturen de voorkeurswachtlijsten beperkt te houden. Het Spoor volgt deze ontwikkeling nauw. pag. 20

21 4.2 Het volgen van de ontwikkeling Net als op andere basisscholen moeten de kinderen van WereldKidz Het Spoor lezen, schrijven, rekenen enz. Op WereldKidz Het Spoor leren de kinderen bovendien in toenemende mate zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Leren omgaan met eigen mogelijkheden en onmogelijkheden gaat niet vanzelf. De leraren volgen de groei en de ontwikkeling van de kinderen op de voet. Niet alleen via observaties maar ook met behulp van een uitgebreide administratie en toetsing wordt uw kind " in beeld" gehouden. In de kleuterbouw worden alle kleuters via speciaal ontwikkelde observatielijsten ' bekeken'. De leraar houdt op de groepslijsten het werk van kinderen bij. In de onder-, midden- en bovenbouw worden op maandstaten de vorderingen en toetsgegevens geadministreerd. Op allerlei wijzen worden het werk en de ontwikkelingen van de kinderen beoordeeld. Ook krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport over hun vorderingen. Deze rapporten beschrijven niet alleen de vorderingen voor de verschillende vakgebieden, maar geven tevens informatie over de zelfstandigheid, de concentratie, het doorzettingsvermogen enz. In alle groepen vinden regelmatig oudergesprekken plaats over vorderingen en gedragingen van de kinderen. In het kader van het onderwijscontinuüm is een leraar speciaal belast met de coördinatie en ondersteuning. De Intern begeleider komt met regelmaat in alle groepen en spreekt kinderen die extra aandacht nodig hebben. In het overleg tussen collega's vinden regelmatig gesprekken plaats over kinderen die niet aan de verwachtingen kunnen beantwoorden. Tijdens deze gesprekken wordt informatie uitgewisseld, suggesties gedaan of speciale materialen uitgewisseld. Om de zes weken komen de ontwikkelingen (vorderingen en gedragingen) van de bespreekkinderen in het bouwoverleg aan de orde. Twee keer per jaar vindt een teamvergadering plaats waar de kinderen met speciale aandacht worden doorgesproken. De directeur voert regelmatig gesprekken in de bouw over de opbrengsten van het onderwijs en specifiek over de ontwikkeling van de kinderen met extra aandacht Testen en toetsen Ook op WereldKidz Het Spoor worden kinderen in hun ontwikkeling systematisch gevolgd en worden vorderingen vastgelegd. Dit gebeurt op gestandaardiseerde wijze. Daarnaast wordt gewerkt met zg. genormeerde toetsen( vaak Citotoetsen) De stichting WereldKidz heeft met al haar scholen een afspraak dat enkele vastgestelde Citotoetsen in haar scholen worden afgenomen. Deze toetsen staan in het zg. onderwijscontinuum. Dit toetsoverzicht is de basis van het leerlingvolgsyteem. Op onze site kunt u lezen hoe wij onze resultaten verantwoorden en hoe wij u meenemen in de opbrengsten van uw kind. pag. 21

22 Leraren vertalen in een grafische weergave de vorderingen van de kinderen in een meerjarenoverzicht, zodat de leraren inzicht houden over de gehele schoolloopbaan. Dit meerjarenoverzicht is voorhanden bij de oudergesprekken. Tijdens de groepsouderavond wordt deze toetskalender uitgereikt. Kinderen die extra aandacht behoeven en waarvoor een handelingsplan is opgesteld worden extra getoetst m.b.v. Citotoetsen en, indien noodzakelijk, getest m.b.v. een externe deskundige. In deze situaties wordt altijd aan de ouders om toestemming gevraagd. Het schoolbudget voor extern onderzoek is beperkt. Aan het eind van de schoolloopbaan krijgen de achtste groepers de Cito-eindtoets, voor het eerst in 2014, nadat het schooladvies is gegeven eerder dat jaar. Het oogmerk van testen en toetsen op WereldKidz Het Spoor is dat ouders, kinderen en leraren extra inzicht krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van het kind. Zo kunnen kinderen nog beter binnen en buiten school ondersteund en begeleid worden. Landelijk gezien zijn er ontwikkelingen die besturen/scholen verplichten om aan gestandaardiseerde normen te voldoen. Er is inmiddels een wet die scholen verplicht om de cito-eindtest te houden voor de achtste groepers in de maanden april. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen in het VO. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Dit in overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets PO. Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. 4.3 Verantwoording van de resultaten Verantwoording van resultaten is van belang om inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van het onderwijs is en welk leerrendement er door het individuele kind wordt behaald. WereldKidz Het Spoor legt verantwoording af over deze opbrengsten aan het bevoegd gezag en aan de inspectie. Aan het college van bestuur wordt over de resultaten van een aantal verplichte toetsen gerapporteerd. Uiteraard legt WereldKidz Het Spoor ook verantwoording af aan de ouders en andere direct bij de school betrokkenen. Op school worden methodegebonden- en genormeerde toetsen gebruikt om de ontwikkeling meetbaar en zichtbaar te maken. In het beleidsplan onderwijscontinuüm staat o.a. beschreven welke genormeerde toetsen jaarlijks afgenomen worden. De resultaten van deze toetsen worden opgenomen in het kindvolgsysteem. De resultaten op sociaal emotioneel vlak worden gemeten met SCOL (sociale competentie observatie lijst). Het team gebruikt de data om te analyseren waar het onderwijsleerproces verbeterd kan worden. Zo kunnen we zowel op kind- als op bouw en schoolniveau met deze gegevens vaststellen wat in bepaalde periodes het leerrendement is geweest. Het is mogelijk om tijdig maatregelen te treffen die helpen dat leerrendement te vergroten. pag. 22

SCHOOLGIDS WERELDKIDZ HET SPOOR

SCHOOLGIDS WERELDKIDZ HET SPOOR SCHOOLGIDS WERELDKIDZ HET SPOOR Schooljaar 2015 2016 WereldKidz Het Spoor Stationslaan 3 3701 EN Zeist T 0306918615 e info.hetspoor@wereldkidz.nl w hetspoor.wereldkidz.nl pag. 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Bernulphusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Bernulphusschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLGIDS WERELDKIDZ - UITKIJK. Schooljaar 2015 2016.

SCHOOLGIDS WERELDKIDZ - UITKIJK. Schooljaar 2015 2016. SCHOOLGIDS WERELDKIDZ - UITKIJK Schooljaar 2015 2016. WereldKidz Uitkijk Burg. W. Martenslaan 29 3958 GR Amerongen t 0343-452936 e uitkijk@wereldkidz.nl w uitkijk.wereldkidz.nl pag. 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: passend onderwijs en communicatie. Opbrengstgerichte ouderbetrokkenheid.

Ouderbetrokkenheid: passend onderwijs en communicatie. Opbrengstgerichte ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid: passend onderwijs en communicatie Opbrengstgerichte ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid: passend onderwijs en communicatie Opbrengstgerichte ouderbetrokkenheid. Inleiding Dit stuk

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek!

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek! JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND Ieder kind is uniek! WAT IS JENAPLANONDERWIJS? Nederland telt circa 7000 scholen voor basisonderwijs. In Nederland heeft iedere school de vrijheid om zijn eigen onderwijsconcept

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens CSBO De Boei School CSBO De Boei BRIN 09EB Directeur A. Dreier Adres Bertrand Russellplaats 9 Telefoon 010-4205629 E-mail a.dreier@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Schoolgids WereldKidz Mozaïek

Schoolgids WereldKidz Mozaïek Schoolgids WereldKidz Mozaïek Schooljaar 2014-2015 WereldKidz Mozaïek Hoofdlocatie: De Bongerd 3 3901 KC VEENENDAAL Website: http://hetmozaiek.rijnheuvelland.nl www.wereldkidz.nl pag. 1 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen:

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel (OP) van onze school. Deze beschrijving van het OP is het uitgangspunt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Elout

Schoolondersteuningsprofiel De Elout Schoolondersteuningsprofiel De Elout 1. Inleiding De Elout heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld in het kader van het Passend Onderwijs. In dit profiel wordt een beschrijving gegeven hoe de Elout het

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BASISSCHOOL FLORENCIUS School/vestiging: Basisschool Florencius Plaats: Naarden Brin: 29ZZ Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Clara Fabriciusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Clara Fabricius. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lia van Meegen Schoolondersteuningsprofiel februari 2012 Wat staat in de wetsvoorstellen? Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Wat is een ondersteuningsplan? Wat is een ondersteuningsplanraad? Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie