Visietekst drugbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visietekst drugbeleid"

Transcriptie

1 TU1.UT TUVisie TU2.UT TUHet TU3.UT TUDrugpuntUT TUA.UT TUDrugsUT TUB.UT TUComplex TUC.UT TUKritisch TUA.UT TUGeïntegreerd TUB.UT TUGlobaal TUC.UT TUDrie TUD.UT TULange TUE.UT TUIntergemeentelijke TUF.UT TUDe TUA.UT TUDe TUB.UT TUTaakafbakeningUT TUa.UT TUHet TUb.UT TUHet TUc.UT TUDrugpuntUT TUa.UT TUBeleidsvormingUT TUb.UT TUInformatie TUc.UT TUPreventieUT TUd.UT TUVroeginterventie 9 Visietekst drugbeleid UInhoud op het drugfenomeenut 2 2 gegevenut 2 denken over drugsut 4 drugbeleidut 5 drugbeleid vanuit een welzijnsinvalshoekut 5 & op maatut 5 sporenut 6 termijnplanningut 6 samenwerkingut 7 beleidsmakersut 7 gemeentebestuurut 7 Lokaal Overleg DrugsUT drugpreventiewerkeru T 9 10 verstrekkenut / doorverwijzingut 11 Visietekst drugbeleid Pagina 1

2 1. Visie op het drugfenomeen A. Drugs Onder de noemer drugs verstaan we een ruime groep middelen met een verdovende, stimulerende of hallucinerende werking op het centraal zenuwstelsel. Drugs veranderen het bewustzijn, de waarnemingen, de gemoedstoestand en/of het gedrag van de gebruiker. Het kunnen zowel illegale (XTC, speed, cannabis, ) als legale, sociaal geaccepteerde middelen (alcohol, tabak, cafeïne, medicatie, ) zijn. Iedereen bekijkt het drugfenomeen vanuit zijn eigen achtergrond. Vanuit diverse hoeken van de maatschappij zullen dus ook zeer uiteenlopende standpunten komen. Het zijn allemaal complementaire waarheden die de nodige aandacht en respect verdienen. Vanuit dit gegeven streven we binnen het LOD naar een consensus tussen de verschillende zienswijzen. B. Complex gegeven Het drugfenomeen is een erg complex gegeven. Het druggebruik van een individu is te kaderen binnen een interactie tussen talloze beschermende en risicoverhogende factoren die samengevat kunnen worden in 3 m en: factoren met betrekking tot de Mens (het individu zelf), zijn Milieu en het Middel. Ieder UmensU is anders. Het zelfvertrouwen, de persoonlijke draagkracht, de kennis, de gemoedstoestand, enz beïnvloeden in belangrijke mate de manier van omgaan met drugs. Enkele van deze persoonlijke kenmerken zijn te beïnvloeden door opvoeding en begeleiding, bij andere kenmerken lukt dit niet of slechts gedeeltelijk. Hoe iemand is, wordt in belangrijke mate bepaald door zijn omgeving of UmilieuU. Maar ook het drugfenomeen op zich wordt in verschillende milieus op verschillende manieren bekeken. Zo is het bij ons aanvaarde alcohol- en tabakgebruik in andere maatschappijen een grote misdaad. Visietekst drugbeleid Pagina 2

3 Elders getolereerd druggebruik, zoals het kauwen van cocabladeren, zou bij ons dan weer ophefmakend zijn. Ook binnen een maatschappij zijn er grote verschillen merkbaar tussen subculturen. Zo zullen sommige jongerengroepen zeer tolerant zijn tegenover sommige illegale drugs. Wat en hoe iemand gebruikt, wordt in belangrijke mate bepaald door wat en hoe zijn omgeving gebruikt. De druk door bijvoorbeeld de vriendengroep, reclame, voorbeelden van volwassenen en idolen, gewoonten in de familie kan erg groot zijn. Het spreekt voor zich dat binnen een steeds veranderende maatschappij ook de drugproblematiek steeds in beweging is. Tenslotte spreekt het voor zich dat het gebruikte UmiddelU zelf een grote invloed heeft. Ieder middel heeft een eigen effect dat daarenboven afhankelijk is van dosering, wijze van inname en frequentie van gebruik. De complexe interacties tussen al deze factoren impliceert dat er geen eenvoudige antwoorden bestaan op vragen rond drugs. In de mate van het mogelijke dienen de antwoorden rekening te houden met deze veelheid aan steeds veranderende factoren. Visietekst drugbeleid Pagina 3

4 C. Kritisch denken over drugs Ieder van ons is opgegroeid met medicatie, caffeïne-houdende dranken, alcohol en tabak binnen handbereik. We leven in een druggebruikende en drugproducerende gemeenschap met steeds meer mogelijkheden en aanleidingen tot druggebruik. Ook illegale drugs zijn wijdverspreid en niet meer weg te denken. Een drugvrije maatschappij is dan ook een even utopisch als zinloos streefdoel. Als gemeente zijn we ons daarvan bewust en willen we de bevolking leren op een kritische, zelfbewuste manier om te gaan met genotsmiddelen. Uiteindelijk dient iedereen hierin zelf verantwoordelijkheid op te nemen. In vele omstandigheden is druggebruik, gevaarlijk en/of niet toegelaten. Het is dan ook van het grootste belang dat de hele bevolking bij het drugbeleid betrokken wordt. Diegenen die vanuit hun beroep (leerkrachten, CLB-medewerkers, hulpverleners, ), hobby (jeugdleider, sportinstructeurs, ) of andere bezigheden (lid van een oudercomité, ) vaker met druggebruik geconfronteerd worden, verdienen hierbij speciale aandacht. Het feit dat mensen omgaan met genotsmiddelen is geen zaak van enkelingen, iedereen draagt hier zijn verantwoordelijkheid, niet in het minst vanuit de voorbeeldfunctie die we allen hebben. Durven we denken aan genieten zonder genotsmiddelen? Genieten is een kunst. Visietekst drugbeleid Pagina 4

5 2. Het drugbeleid A. Geïntegreerd drugbeleid vanuit een welzijnsinvalshoek Een drugbeleid integreert de verschillende standpunten die binnen de gemeente leven. We willen komen tot een gemeenschappelijk standpunt dat het preventieve werk en de aanpak van de drugproblematiek richting geeft en zo de efficiëntie ervan verhoogt. Ook hier is een klimaat van wederzijds respect en bespreekbaarheid van de drugthematiek van het grootste belang. We willen dit klimaat ook in ons beleid uitdragen. We streven naar een verhoging van het welzijn van ieder individu. Hierbij wordt niet veroordelend gewerkt. Vanuit dit welzijnsmodel hopen we het preventieve klimaat wijd te verspreiden. We richten ons op de volledige bevolking, iedereen wordt immers met druggebruik of de gevolgen ervan geconfronteerd. Het uiteindelijke doel is dat de volledige bevolking op een kritische manier met genotsmiddelen omgaat. B. Globaal & op maat Een efficiënt drugbeleid is een globaal, overkoepelend beleid dat de multifactoriële drugproblematiek in al haar facetten benadert maar ook rekening houdt met het specifieke karakter van de lokale situatie. Het is een flexibel beleid dat voldoende ruimte laat om aangepaste antwoorden te bieden op particuliere vragen. Daarnaast is het een actueel beleid dat zichzelf en de veranderende maatschappelijke situatie voortdurend in vraag stelt. Visietekst drugbeleid Pagina 5

6 C. Drie sporen Een globaal beleid loopt langs drie sporen. Een allereerste bekommernis is de UpreventieU. Voorkomen is beter dan genezen, zeker wat de drugproblematiek betreft. De bevolking informeren en sensibiliseren is een taak. Een tweede spoor richt zich op de druggebruiker zelf en zijn omgeving. Binnen de hulpverlening verzorgen we UvroeginterventieU: Beginnende gebruikers kunnen bij Drugpunt terecht voor de eerste opvang en de nodige ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing voor hun probleem. Gevorderde gebruikers kunnen er terecht voor een heldere doorverwijzing naar de gespecialiseerde hulpverlening. De onmiddellijke omgeving van de gebruiker kan eveneens voor specifieke informatie en de nodige ondersteuning bij Drugpunt terecht. Het derde spoor is Urepressief optredenu. De strikte grenzen waarbinnen druggebruik zich situeert, dienen voldoende bewaakt te worden. Dit is uiteraard een taak van politie en justitie. Het spreekt voor zich dat een goede wisselwerking tussen en afstemming van de drie sporen uitermate belangrijk is. Daarbij dient het welzijn van het individu steeds voorop geplaatst te worden. D. Lange termijnplanning Een drugbeleid mag niet (enkel) gericht zijn op het blussen van brandjes. Een werkelijke en duurzame gedragsverandering is pas op lange termijn te verwezenlijken. Een drugbeleid moet dus een perspectief op lange termijn hebben. Efficiënte drugpreventie dient continuïteit te hebben en moet gekaderd worden binnen een ruime context. Visietekst drugbeleid Pagina 6

7 E. Intergemeentelijke samenwerking De drugproblematiek laat zich niet vangen binnen de gemeentegrenzen. We willen ons drugbeleid afstemmen op het beleid van de ons omringende gemeenten en nemen deel aan de intergemeentelijke samenwerking om Drugpunt uit te bouwen. Het gemeentebestuur is vertegenwoordigd in het beheerscomité van Drugpunt. Inhoudelijk werken we mee aan de samenwerking door vertegenwoordiging in de kerngroep. F. De beleidsmakers a. Het gemeentebestuur Het gemeentebestuur is bij uitstek de vertegenwoordiging van de bevolking en is dus primaire betrokken partij bij een overkoepelend drugbeleid. Het gemeentebestuur is nauw betrokken bij de organisatie van Drugpunt en stelt de nodige middelen ter beschikking. De ruime aandacht voor de drugprobematiek wordt ingegeven door de aandacht voor het algemene welzijn van de volledige bevolking. b. Het Lokaal Overleg Drugs De multifactoriële drugproblematiek brengt de nood aan een gespecialiseerd overleg met zich mee. We noemen dit het Lokaal Overleg Drugs of LOD. Het LOD buigt zich over de lokale drugproblematiek. Vanuit wederzijds respect voor elkaars standpunten komen we tot een beleid dat werkelijk overkoepelend is. Het LOD zorgt voor continuïteit in het beleid. Vanuit haar expertise en ruime voeling in het veld, werkt het LOD beleidssturend voor het gemeentebestuur en Drugpunt. Iedereen die zich op een positieve manier wil engageren, kan lid worden van het LOD. We zien er op toe dat zo veel mogelijk sectoren waarbinnen de drugproblematiek in de breedste zin van het woord ter sprake komt, vertegenwoordigd zijn. Niet enkel het jeugdwerk en de scholen spelen hierin een belangrijke rol, ook het gemeentebestuur, het OCMW, de politie, ouderverenigingen, de seniorenraad, moeten hun plaats krijgen binnen het LOD. De drugproblematiek is een zaak van iedereen. Visietekst drugbeleid Pagina 7

8 c. Drugpunt Drugpunt is het knooppunt voor drugpreventie in de regio. Het is een uitvoerend orgaan van de gemeentebesturen en de LOD s. De taakafbakening van Drugpunt wordt onder punt 3 besproken. Visietekst drugbeleid Pagina 8

9 3. Drugpunt Drugpunt is de intergemeentelijke drugpreventiedienst van Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem, ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen. Met het uitbouwen van een professionele drugpreventiedienst zorgen we voor ondersteuning, expertise en continuïteit in het drugpreventiewerk van onze regio. A. De drugpreventiewerker De drugpreventiewerker heeft bij het uitoefenen van zijn taken een zekere autonomie die de vlotte en efficiënte werking moet garanderen. Door zijn werking en (bij)scholing bouwt de drugpreventiewerker een expertise op. Vanuit deze expertise kan een drugproblematiek gekaderd worden binnen een ruimere context. Binnen deze verruimde context worden ook andere problematieken bespreekbaar. De drugproblematiek blijft echter steeds het centrale aandachtspunt. De drugpreventiewerker is gebonden door zijn UberoepsgeheimU zoals onder andere beschreven in artikel 458 van het strafwetboek. Vertrouwelijke informatie kan in geen geval gerapporteerd worden, niet aan politie of justitie, niet aan oversten of andere derden, tenzij daar doorslaggevende noodzaak zou toe zijn. Het is de uitdrukkelijke plicht van de preventiewerker om de vertrouwensband ten aller tijde te respecteren en te bewaren. Hij blijft steeds gehouden tot de nodige discretie in verband met de persoon die vertrouwen in hem heeft gesteld. Door de begeleiding of raadpleging te aanvaarden, heeft de preventiewerker zich verbonden tot het bewaren van het beroepsgeheim. Hierop rekent iedere consultant terecht. B. Taakafbakening De taakafbakening voor Drugpunt is een evenwichtsoefening. Enerzijds moet de afbakening strak genoeg zijn om geen oververzadiging van de dienst te krijgen. Anderzijds moet er voldoende ruimte zijn om een aangepast antwoord te kunnen formuleren op iedere particuliere vraag. Visietekst drugbeleid Pagina 9

10 De taakafbakening moet ondersteund worden door het volledige lokaal overleg en het gemeentebestuur zodat Drugpunt het mandaat krijgt om haar taken uit te oefenen. a. Beleidsvorming Het lokaal overleg drugs (LOD) in de gemeente speelt een cruciale rol in de vormgeving van haar drugbeleid. Drugpunt is er ter ondersteuning van het LOD. De dienst fungeert als contactpunt voor de verschillende leden van het LOD. Door het onderhouden van de contacten zorgt de dienst voor de continuïteit en dynamiek van het beleid. Drugpunt zorgt ook voor de nodige feedback naar het LOD door registratie en rapportering van het werk op de dienst. Verder ondersteunt Drugpunt instanties en verenigingen die een eigen drugbeleid willen uitstippelen. b. Informatie verstrekken Drugpunt informeert en sensibiliseert de hele bevolking voldoende via diverse kanalen. Drugpunt wil uitgroeien tot een laagdrempelig informatiecentrum, waar mensen terecht kunnen voor objectieve en correcte informatie rond drugs in de breedste zin van het woord. c. Preventie De ondersteuning van bestaande drugpreventieactiviteiten is een belangrijke taak van Drugpunt. Daarbij staan continuïteit, lange termijn-planning en het creëren van een sfeer van preventie voorop; we willen voortdurende aandacht voor de problematiek. Eenmalige activiteiten kaderen binnen dit geheel. De vorming en ondersteuning van intermediairen en de omgeving van druggebruikers is een belangrijk aspect van het preventieve luik. Visietekst drugbeleid Pagina 10

11 d. Vroeginterventie / doorverwijzing Drugpunt bouwt de mogelijkheid tot individuele contacten met druggebruikende jongeren grondig uit. Vanuit een open, vertrouwelijke en gelijkwaardige relatie, worden de jongeren ondersteund in hun zoektocht naar een oplossing. De relatie is niet veroordelend, vanuit een keuzeverruimende aanpak wordt gepoogd het inzicht in het eigen gebruik te vergroten. Ook wanneer de problemen ver gevorderd zijn, wil Drugpunt een aanspreekpunt blijven. Enkele motiverende gesprekken mikken op een geschikte doorverwijzing. De drugpreventiewerker zal hiervoor een grondige kennis van het bestaande hulpverleningsaanbod bezitten. Drugpunt richt zich specifiek naar UjongerenU tot 25 jaar, zij zijn immers de belangrijkste risicogroep. Voor de vroeginterventie worden die jongeren beoogd die door een druggebruik problemen beginnen te krijgen of waarvan de omgeving problemen ervaart. Hun druggebruik is echter van dien aard, dat er nog geen sprake is van een totaal disfunctioneren. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zal Drugpunt fungeren als doorverwijzingsdienst. Drugpunt wil de UomgevingU van de jongeren niet over het hoofd gezien. Ouders, grootouders, partners en vrienden kunnen bij Drugpunt steeds terecht voor correcte informatie of ondersteuning. Een derde specifieke doelgroep zijn de Uintermediairen.U Dit zijn mensen die vanuit hun werk of hobby in contact komen met (potentiële) gebruikers of risicogroepen: leerkrachten, CLBmedewerkers, huisartsen, apothekers, jeugdwerkers, sportinstructeurs, Ook zij kunnen op bij Drugpunt terecht voor informatie of ondersteuning. Uiteraard spelen deze intermediairen vanuit hun contact met de doelgroep en hun specifieke kennis terzake een belangrijke rol. Visietekst drugbeleid Pagina 11

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Bijna de helft van de jongeren in de puberteit experimenteert met illegale drugs. Meer jongens dan

Bijna de helft van de jongeren in de puberteit experimenteert met illegale drugs. Meer jongens dan Drugs 1 januari 1999 Geen school zonder drugs Bijna de helft van de jongeren in de puberteit experimenteert met illegale drugs. Meer jongens dan meisjes. Uit onderzoek blijkt dat 5 à 10 procent daarvan

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota Stuk 214 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF Drugnota ingediend door mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Alcohol en andere drugs

Alcohol en andere drugs Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Colofon Auteur

Nadere informatie

ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015

ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015 ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015 1 Met drugs wordt in deze tekst illegale drugs bedoeld. INHOUD 1. Visietekst met daarin de gezondheidsdoelstellingen zoals geformuleerd op de gezondheidsconferentie

Nadere informatie

Mijmeringen in Eikevliet

Mijmeringen in Eikevliet Mijmeringen in Eikevliet 20 jaar drugpreventiewerk: stilstaan en verdergaan Peter Aertsen Peter AERTSEN ( 1963) studeerde klinische psychologie en is sinds 1988 als drugpreventiewerker verbonden aan het

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

Drugspraaterover. een leidraad voor ouders

Drugspraaterover. een leidraad voor ouders Drugspraaterover een leidraad voor ouders Voorwoord 1. Wie ben ik? 2. Vrienden 3. Gezin 4. Verslaving 4.1. Uw kind ook? 4.2. Hoe kan ik helpen voorkomen dat mijn kind drugs gaat gebruiken? Vóór de experimenteerfase

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Zorgvuldig omgaan met informatie

Zorgvuldig omgaan met informatie VISIEGROEP ETHIEK IN WELZIJN EN BUITENGEWOON ONDERWIJS BROEDERS VAN LIEFDE Ethisch advies Zorgvuldig omgaan met informatie Revisie februari 2010 1. Inleiding In welzijn en onderwijs wordt veel gesproken

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Hulpverleningsconcept Ondo

Hulpverleningsconcept Ondo Hulpverleningsconcept Ondo 1. Motivatie De belangrijkste drijfveer voor het uitwerken van dit concept zit in het streven een zo hoog mogelijke kwaliteit van begeleiding te bieden aan onze cliënten. Het

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 3

Inhoudstafel. Inleiding 3 Inleiding In 1998 ontwikkelde het stedelijk overleg drugs Antwerpen (SODA) het eerste drugbeleidsplan voor de stad, het Strategische Plan Drugs Antwerpen (SPDA). Een deel van de acties van het SPDA is

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem

WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem Werkingsjaar 2011 Dit verslag vermeldt alle activiteiten die de dienst Drugspreventie heeft verwezenlijkt in het werkingsjaar 2011. Dit

Nadere informatie

ADVIES Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs een benadering vanuit jonge mensen

ADVIES Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs een benadering vanuit jonge mensen ADVIES Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs een benadering vanuit jonge mensen De Vlaamse Jeugdraad brengt advies uit over het Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs 2008-2015. Jonge mensen hebben

Nadere informatie

Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008

Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008 Sint-Niklaas, december 2008 Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008 Vervolg op de Lokale vertaling van de federale beleidsnota drugs (december 2003) Synthesenota Overzicht van de beschikbare gegevens

Nadere informatie

VAD-jaarverslag 2009

VAD-jaarverslag 2009 VAD-jaarverslag 2009 Woord vooraf De VAD-activiteiten 2009 zijn in grote lijnen bepaald door het convenant dat met de Vlaamse overheid is afgesloten. Dit concretiseerde zich in een jaarplan 2009, dat gebaseerd

Nadere informatie

Mix & match: gezamelijke visie

Mix & match: gezamelijke visie Mix & match: gezamelijke visie Weten jullie waar jullie als groep voor staan, maar willen jullie graag nog een stap verder gaan? Werk dan een visie uit op alcohol- en druggebruik in de jeugdbeweging. Hierbij

Nadere informatie

jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA

jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA 1 Wegwijs Je maakt je zorgen over het druggebruik van je zoon of dochter. Je wilt meer informatie over bepaalde producten.

Nadere informatie

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp?

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? Wat werkt in de jeugdhulp? Laagdrempelige hulpverlening aan jongeren van 12-17 jaar Inhoudstafel 1. Inleiding 6 2. Sociaal werk en effectiviteit 8 2.1 Perspectieven

Nadere informatie

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc Strategische Visie Document: Strategische visie.v14_definitief.doc Auteur: Jan Alers Vastgesteld door directeur: 1 oktober 2001 1. De ontwikkeling van een strategische visie 1.1 Waarom een strategische

Nadere informatie