Schoolreglement voor het secundair onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolreglement voor het secundair onderwijs"

Transcriptie

1 Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai Brussel Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar Campus Het Spoor Chrysantenlaan 10 Leenhofstraat Mol T

2 Inhoud Aandacht Deel 1 Algemene informatie schoolbestuur Pedagogisch project Actief pluralisme Samenstelling van de scholengemeenschap Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding Algemene klachtenprocedure Inschrijving en leerplicht Inschrijving Voorrangsregeling voor broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefentiteit) Weigering tot inschrijven Screening onderwijstaal Gegevensdoorstroming Voortzetting van de studies Veranderen van studierichting Deel 2 Decretaal verplichte informatie en regelgeving Participatie Studiereglement Organisatie van de lesspreiding, vakantie- en verlofregeling en openstelling van de school Ons studieaanbod Lesbijwoning in een andere school Begeleiding en evaluatie Waarover en hoe oordelen je leraren? Beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad Leefregels Ordemaatregelen Bewarende maatregel Tuchtmaatregelen Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting Opstarten van het beroep Beroepscommissie Annulatieberoep Afwezigheden

3 5.1 Gewettigde afwezigheid Anti-spijbelbeleid Onderwijs voor zieke kinderen tijdelijk onderwijs aan huis Stageregeling Engagementsverklaring Bijdrageregeling Rookbeleid Reclame en sponsoring Deel 3 Afspraken en informatie Kledij, orde, veiligheid, hygiëne Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal Ziekte, ongeval en medicatie Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur Aandachtspunten Deel 4 Bijlagen Bijlage 1: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen Bijlage 2: Vrijwilligerswerk Bijlage 3: ICT-protocol Bijlage 4: Bijdrageregeling Modelformulier: privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal Modelformulier: ziekte, ongeval en medicatie Pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september

4 Aandacht Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen. Waar in dit model sprake is van de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben. Waar in dit model sprake is van de leerling, bedoelen we ook de cursist hoger beroepsonderwijs. Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren. De school moet ouders informeren over wijzigingen aan het schoolreglement. De ouders moeten zich schriftelijk met de wijzigingen akkoord verklaren. Gaan ze er niet mee akkoord, dan eindigt de inschrijving op 31 augustus van het lopende schooljaar. Een wijziging aan het schoolreglement treedt normaal gezien slechts effectief in werking op 1 september van het daaropvolgende schooljaar. Wijzigingen die het gevolg zijn van nieuwe regelgeving kunnen echter wel in de loop van het schooljaar in werking treden. Bij het verzamelen van gegevens over de leerling respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bij de aanvang van het schooljaar, en dit uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag van september, mag de keuze van levensbeschouwelijk vak gewijzigd worden. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient, via een speciaal aanvraagformulier, een nieuw keuzeformulier aan te vragen bij de directeur of zijn afgevaardigde, en dit keuzeformulier uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag van september terug bij de directeur in te leveren. Dit model van schoolreglement bevindt zich ook op onze website. Een papieren versie is te verkrijgen op eenvoudig verzoek. 4

5 Welkom in onze school Beste ouders Beste leerling Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor onze school. Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om je optimaal te begeleiden. Terecht verwacht je van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding. Dit schoolreglement brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die de leerlingen en hun ouders hebben. Als ouders draag je de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van je kinderen. Wij hopen dan ook dat je ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven. We hopen met jou goed te kunnen samenwerken en we danken je voor het vertrouwen dat je in ons schoolteam stelt. Welkom op Campus Het Spoor. 5

6 Deel 1 Algemene informatie 6

7 1 schoolbestuur Uittreksel uit het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs: Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs. (cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998; BS 30 september 1998). Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs, hierna genoemd GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!). Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben. Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld (zie verder Samenstelling van de schoolraad ). Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs. Bezoek onze website voor meer informatie: Adres van de scholengroep: Scholengroep Kempen Grote Markt 52, 2300 Turnhout Telefoon: 014/ Fax: 014/ adres: Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd. Adres: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai BRUSSEL Telefoon: (02) Fax: (02) Website: 7

8 Ons schoolteam bestaat uit: de directeur de adjunct-directeur het onderwijzend personeel het meesters-, vak- en dienstpersoneel het ondersteunend personeel opvoeders administratief medewerkers 2 Pedagogisch project Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren. Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan. Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november 1989 in New York werd aangenomen). Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. Bij het begeleiden van jongeren in hun ontwikkeling leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Informatie, coördinatie en inspraak zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder. De integrale tekst van het PPGO! vind je op 3 Actief pluralisme Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen. De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. 8

9 4 Samenstelling van de scholengemeenschap Onze school behoort tot scholengemeenschap Mol. Scholengemeenschap Mol is samengesteld uit Campus Het Spoor (Middenschool 1 ste graad, Atheneum 2 de en 3 de graad ASO en technisch Atheneum 2 de en 3 de graad TSO en BSO) en BuSO De Mast uit Kasterlee. 5 Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding Onze school werkt samen met onderstaand centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB (voor meer info zie bijlage 1): Onze school werkt samen met onderstaand centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB (voor meer info zie bijlage 1): ADRES CLB CLB Kempen Hoofdzetel Waterheidestraat Turnhout Tel. 014/ Fax. 014/ CLB Mol vestigingsplaats: Smallestraat Mol Tel. 014/ Algemene klachtenprocedure Welke klachten kan je indienen? Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school. Waar kan je met je klacht terecht? Heb je een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dan kan je die melden aan de directeur. Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken. 9

10 Kom je na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep of de klachtencoördinator (Ann Van Gestel, directiesecretaresse Algemeen Directeur, 014/ ). Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kan je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel ( ). Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/ Meer informatie vind je op Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kan je indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren: beheersing onderwijskosten; eerlijke concurrentie; verbod op politieke activiteiten; beperkingen op handelsactiviteiten; beginselen betreffende reclame en sponsoring. Voor meer informatie kan je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI), Secretariaat-generaal, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel ( ). Via Als een school weigert je kind in te schrijven, kan je klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel ( voor het secundair onderwijs). Hoe dien je een klacht in? - Je kan je klacht melden via telefoon, brief, of fax. - Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken: o je naam, adres en telefoonnummer; o wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is; o in welke school het gebeurd is als je een klacht indient bij de scholengroep. De klachtenprocedure is niet van toepassing op: een algemene klacht over regelgeving een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden een kennelijk ongegronde klacht een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting (cfr. 10

11 infra). Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking. een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure een anonieme klacht Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep? Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur jou de ontvangst van je klacht. Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan met vermelding van de reden, schriftelijk op de hoogte gebracht. Als je klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school of scholengroep bereikt. Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld. 11

12 7 Inschrijving en leerplicht 7.1 Inschrijving Om in onze school ingeschreven te worden, dien je te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Voldoe je aan de toelatings- of overgangsvoorwaarden, dan heb je het statuut van regelmatige leerling en heb je recht op het behalen van een officieel studiebewijs. Als je niet voldoet aan de toelatings- of overgangsvoorwaarden, dan kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Dit statuut geeft je geen recht op een officieel studiebewijs. Eens je in onze school bent ingeschreven, blijf je ingeschreven voor de hele duur van je schoolloopbaan, tenzij: je in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten je zelf een andere school kiest. je (als niet-leerplichtige leerling) omwille van veelvuldige problematische afwezigheden wordt uitgeschreven; Voor leerlingen die overgaan van de autonome eerste graad naar de tweede graad secundair onderwijs (bovenbouw ) beide zijn op onze campus gelegen is geen formele herinschrijving vereist. Aan een nieuwe leerling vragen wij bij inschrijving: een geldig identiteitsbewijs; de getuigschriften en attesten die in de vorige school behaald werden. Eventueel zullen wij die opvragen bij de vorige school. Aan de hand daarvan kunnen wij het administratief dossier volledig in orde brengen. Het verzekert ons ervan dat wij in de toekomst correct ingevulde diploma s, getuigschriften of attesten kunnen afleveren. Voor de studierichting Se-n-Se 7 e jaar TSO Leefgroepenwerking vragen wij voorafgaand aan inschrijving een motivatieproef af te leggen. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert zowel van uw ouders als van uzelf een positief engagement ten opzichte van deze onderwijstaal. 7.2 Voorrangsregeling voor broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefentiteit) Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefentiteit) van al ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. 12

13 De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarin zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefentiteit) en op welke wijze dit moet gebeuren. 7.3 Weigering tot inschrijven De school kan weigeren om een leerling die definitief uitgesloten werd, het lopende, het volgende en het daaropvolgende schooljaar in te schrijven in de school. 7.4 Screening onderwijstaal Elke leerling die voor het eerst instapt in het voltijds gewoon secundair onderwijs, ongeacht de school of het structuuronderdeel, moet door de school nadat de inschrijving heeft plaats gevonden, worden gescreend op zijn niveau van de onderwijstaal teneinde de nodige maatregelen te nemen indien zich specifieke noden zouden voordoen. 7.5 Gegevensdoorstroming Gegevens met betrekking tot de onderwijsloopbaan van de leerling stromen automatisch door tussen scholen in het belang van de leerling. Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen inzage krijgen in de over te dragen gegevens, indien ze er expliciet om verzoeken en hebben het recht om toelichting te krijgen. Een kopie van de gegevens kan verkregen worden tegen vergoeding. Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen zich na inzage verzetten tegen deze gegevensoverdracht, behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt. 7.6 Voortzetting van de studies Jaarlijks vragen wij je om schriftelijk te bevestigen in welk structuuronderdeel 1 je school zal lopen. Daardoor kunnen wij de verdeling van de leerlingen over de verschillende klasgroepen beter organiseren en het schooljaar optimaal voorbereiden en plannen. 7.7 Veranderen van studierichting In de loop van het schooljaar kan je enkel veranderen van studierichting vóór een bepaalde wettelijk vastgelegde datum. Uitzonderlijk kan de klassenraad hierop een afwijking toestaan. Indien de school voor het structuuronderdeel van jouw keuze een maximumcapaciteit heeft vastgelegd en deze is bereikt, dan kan je niet veranderen naar die studierichting. 1 Een structuuronderdeel kan zijn: een 1 ste leerjaar A, een eerste leerjaar B, een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, een basisoptie van het 2 de leerjaar van de 1 ste graad, een beroepenveld in het beroepsvoorbereidend leerjaar van de 1 ste graad, een studierichting van de 2 de, 3 de of 4 de graad. 13

14 Deel 2 Decretaal verplichte informatie en regelgeving 14

15 1 Participatie Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan. - De pedagogische raad: Het coördinatiecomité (CC) is een adviesorgaan dat bevoegd is voor pedagogische aangelegenheden en is samengesteld uit personeel van onze school. - De leerlingenraad: De school vraagt kandidaten onder de leerlingen en indien nodig worden er verkiezingen gehouden. De leerlingen komen geregeld samen. Ze houden besprekingen aangaande pedagogische en organisatorische aangelegenheden op vraag van of op eigen initiatief. De directeur of afgevaardigde wordt uitgenodigd en woont de vergadering bij. Er worden verslagen gemaakt die besproken worden op de schoolraad en in het coördinatiecomité. De leerlingen krijgen de kans te spreken in het coördinatiecomité en op de schoolraad, weerom op vraag van of op eigen initiatief. Een personeelslid begeleidt de leerlingen bij hun werk in de leerlingenraad. De leerlingenraad kan op vraag van de schoolraad aan deze laatste een advies uitbrengen over de aangelegenheden waarvoor de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid heeft. Zij kunnen een advies op eigen initiatief uitbrengen voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op de leerlingen, naargelang het geval. De leerlingenraad heeft over hun activiteiten en standpunten een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van alle leerlingen. De leerlingen zijn niet langer lid wanneer zij de school verlaten hebben, tenzij de leerlingenraad hier anders over beslist. - De ouderraad: niet van toepassing Indien de organen die het participatiedecreet instelt in de school worden opgericht, zijn onderstaande decretale bepalingen van toepassing. Zij gelden mutatis mutandis ook voor alternatieve participatievormen. Leerlingen die lid zijn van de leerlingenraad, kunnen geen tuchtsancties oplopen voor meningen die zij in die hoedanigheid uiten. De leerlingenraad en de ouderraad kunnen de schoolraad advies verlenen - als die erom vraagt - over de aangelegenheden waarvoor de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid heeft. Zij kunnen ook op eigen initiatief een advies uitbrengen, voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op de leerlingen of de ouders, naargelang het geval. Daarnaast hebben de leerlingenraad en de ouderraad de plicht om alle leerlingen of ouders over hun activiteiten en standpunten te informeren en er met hen over te communiceren. De leerlingenraad en de ouderraad worden om de vier jaar opnieuw samengesteld. De leerlingen zijn niet langer lid wanneer zij de school verlaten hebben, tenzij de leerlingenraad hier anders over beslist. De ouders zijn niet langer lid wanneer hun kinderen de school verlaten hebben, tenzij de ouderraad hier anders over beslist. 15

16 - Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld. De schoolraad is samengesteld uit: 3 leden verkozen door en uit het personeel; 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus; 3 leden verkozen door en uit de ouders; de directeur van de school. Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar. Samenstelling van de schoolraad: Voor personeel: Bob Yseboodt, Marc Mariën, Yvette Vandervelden Voor de ouders: dhr. T. Celen (voorzitter), dhr. J. Menève en mevr. Bouzourn Gecoöpteerd: Jan Vanhecke (Xios hogeschool) en Tomas Sergooris (beleidsspecialist onderwijs) 2 Studiereglement 2.1 Organisatie van de lesspreiding, vakantie- en verlofregeling en openstelling van de school Organisatie van de lesdag EERSTE GRAAD - 1 ste lesuur: 8u20 9u10-2 de lesuur: 9u10 10u - 3 de lesuur: 10u 10u50 Pauze van 10u50 tot 11u05-4 de lesuur: 11u05 11u55-5 de lesuur: 11u55 12u45 Middagpauze van 12u45 tot 13u35-6 de lesuur: 13u35 14u25-7 de lesuur: 14u25 15u15-8 ste lesuur: 15u15 16u05 - Avondstudie tot 17u TWEEDE EN DERDE GRAAD - 1 ste lesuur: 8u20 9u10-2 de lesuur: 9u10 10u Pauze van 10u tot 10u15-3 de lesuur: 10u15 11u05-4 de lesuur: 11u05 11u55 Middagpauze van 11u55 tot 12u45-5 de lesuur: 12u45 13u35-6 de lesuur: 13u35 14u25 Pauze van 14u25 tot 14u35-7 de lesuur: 14u35 15u25-8 ste lesuur: 15u25 16u15-9 de lesuur: 16u15 17u05 - Avondstudie tot 17u De ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat hun kind op tijd op school aankomt. Wanneer je kind te laat op school aankomt, zal hij/zij een sanctie krijgen (zie verderop) De cursisten van de Se-n-Se Leefgroepenwerking hebben een afwijkende dag-en weekindeling. Sommige leerlingen kunnen door specifieke afspraken tussen de school, ouders en leerlingen een afwijkend rooster krijgen omwille van competitiesport. Hiervoor worden individuele afspraken gemaakt. 16

17 Vakantie-en verlofregeling Herfstvakantie: 27 oktober 2 november 2014 Pedagogische studiedag: vrijdag 3 oktober 2014 Facultatieve verlofdag: maandag 10 november 2014 Wapenstilstand: dinsdag 11 november 2014 Kerstvakantie: 22 december januari 2014 Krokusvakantie: 16 februari 22 februari 2015 Paasvakantie: 6 april 19 april 2015 Feest van de arbeid: vrijdag 1 mei 2015 Hemelvaart: donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2015 Pinkstermaandag: maandag 25 mei Ons studieaanbod 1 ste graad A-stroom, ASO en TSO 17

18 1 ste graad B-stroom en BSO 2.3 Lesbijwoning in een andere school Tussen onze school en de scholen van Scholengroep Kempen bestaat er een samenwerking aangaande de lesverstrekking op een andere locatie. De mogelijkheid wordt voorzien dat enkele leerlingen of zelfs alle leerlingen van een klasgroep gedurende een deel of het geheel van het schooljaar bepaalde lessen volgen in een andere school voor voltijds gewoon secundair onderwijs. Het betreft met name: - beschikbaarheid van specifieke of meer moderne didactische apparatuur; - aanwezigheid van bijzondere expertise of knowhow in een bepaald vakgebied; - verzekerde lesverstrekking bij afwezigheid van eigen leraar (door ziekte, bedrijfsstage...); - keuzeverruiming voor leerlingen binnen het complementair vakkenpakket; - "proeven" van andere opleiding met het oog op eventuele heroriëntering; - faciliteren van geheel of gedeeltelijk schoolbegeleide vormen van werkplekleren. 18

19 Enkel het schoolreglement waar je bent ingeschreven, is op jou van toepassing en uitsluitend de school waar je bent ingeschreven, is bevoegd en verantwoordelijk voor je evaluatie en studiebekrachtiging. Krijg je les in een vestigingsplaats, dan maken je leraars deel uit van de bevoegde klassenraad met stemrecht. Krijg je les in een andere school, dan kunnen je leraars hun advies meegeven aan de bevoegde klassenraad. Lesbijwoning in een andere school wordt gelijk gesteld met een extra-murosactviteit. Uiteraard wordt van jou verwacht dat je tijdens jouw lesbijwoning in een andere school de leefregels en afspraken respecteert die daar geld. 2.4 Begeleiding en evaluatie Waarover en hoe oordelen je leraren? De leraren van je studierichting begeleiden en helpen je om de doelen van de verschillende vakken te bereiken - en ook de schooleigen doelen (bv. leerattitudes) die eventueel gesteld worden. Zij zullen aangeven wat ze van jou verwachten, hoe je die doelen kan bereiken, waar en hoe je bijkomende hulp kan krijgen. Wij zullen jou geregeld informeren over je vorderingen op basis van toetsgegevens, taken, observaties van je leergedrag. De leerlingen engageren zich om deel te nemen aan elke vorm van individuele leerlingenbegeleiding die de school aanbiedt. Van de ouders wordt hiertegenover een positief engagement verwacht. In het belang van de leerling engageren de ouders zich er toe om aanwezig te zijn op het oudercontact Wat evalueren wij? Bij het begin van het schooljaar worden de leerlingen door de vakleerkrachten op de hoogte gebracht van de evaluatiemethoden/-criteria. De leraren overhandigen tijdens de eerste les van het schooljaar schriftelijk de vakafspraken. Deze vakafspraken geven jou en je ouders meer informatie over wat de leraar verwacht op het gebied van kennis, vaardigheden, vakattitudes, competenties. Bovendien worden in deze vakafspraken de evaluatiecriteria vermeld. Via procesevaluatie (kennis, vaardigheden, attitudes) en productevaluatie worden de schooleigen doelen meegedeeld. Het gewicht van proces, product en andere evaluatievormen worden per vakgroep afgesproken. Voor de meeste vakken worden examens georganiseerd uitgezonderd de stages. Voor sommige vakken geldt er permanente evaluatie. Dit wordt meegedeeld door de vakleerkracht aan het begin van het schooljaar. De evaluatie van de onderzoekscompetenties bestaat enerzijds uit procesevaluatie tijdens het volledige tweede leerjaar van de derde graad ASO en uit productevaluatie aan het einde van datzelfde jaar. In bepaalde leerjaren van het technisch en het beroepssecundair onderwijs gaat speciale aandacht uit naar de beoordeling van stages en van de geïntegreerde proef. De beoordeling van de 19

20 geïntegreerde proef door een jury (die een advies hierover formuleert) krijgt een zwaar gewicht in de beslissing die de delibererende klassenraad neemt over je studieresultaten. De vorderingen inzake GIP zullen middels tussentijdse GIP-rapporten gerapporteerd worden, zodat duidelijk is welke zaken eventueel bijgestuurd moeten worden. Leerlingen uit de B.S.O.-richting kantoor, uit de T.S.O.-richtingen Handel en L.O.-Sport en uit de A.S.O.-richtingen uit de pool economie kunnen het attest bedrijfsbeheer behalen als ze voldoen aan de nieuwe omzendbrief SO 2008/01 gekoppelde checklist. Deze checklist wordt bij het verlaten van de school meegegeven. De checklist wordt besproken op de klassenraad, genotuleerd en in het individueel dossier van de leerling bewaard. Vermits soms de checklist over twee graden heen dient ingevuld te worden, is het noodzakelijk dat de leerling slaagt in de economische vakken die de checklist invullen. Daar het mogelijk is dat een leerling een A-attest krijgt zonder te slagen in één van de gegeven economische vakken, kan voor voornoemd(e) economisch vak(ken) een herexamen afgelegd te worden per graad om alsnog de mogelijkheid te bieden aan de leerling op het einde van de derde graad om de checklist volledig positief afgewerkt te hebben Hoe evalueren wij? Dagelijks werk Er worden verschillende evaluatiemethoden toegepast conform de vereisten van de leerplannen via taken, toetsen, observaties, herhalingstesten, uitgevoerde huisopdrachten, examens, remediëringstaken. Om na te gaan of de leerstof geregeld ingestudeerd en begrepen wordt, hebben leerkrachten een aantal mogelijkheden zoals: - luisteren naar antwoorden op vragen die tijdens de les gesteld worden (dus tijdens een klasgesprek) en de antwoorden beoordelen; - korte overhoringen of toetsen houden bij het begin of op het einde van de les. Deze overhoringen kunnen aangekondigd of niet aangekondigd zijn; - herhalingstoetsen houden; - oefeningen en (huis)taken opleggen. Attentie: wie om welke reden ook aan een overhoring niet deelnemen kan, een oefening tijdens de les of een persoonlijke taak niet maken kan, mag verplicht worden de oefening, de taak of de overhoring achteraf in te halen. Dit kan zijn ook buiten de normale lesuren (bv tijdens de middagpauze). Om geen misverstanden te laten ontstaan, leggen wij nog heel even de nadruk op enkele punten: Agenda: - vermeld hierin ordelijk al de schoolse opdrachten: lessen, huistaken, enzovoort. Schrijf de taken die je moet maken, de vaardigheden die je moet verwerven en de leerstof die je moet beheersen op de datum waarop je de taken moet inleveren, de leerstof moet hebben verwerkt en de vaardigheden moet hebben verworven; - leden van het schoolteam kunnen resultaten en nota s in de agenda optekenen; 20

21 - iedere week moet één van de ouders de agenda ondertekenen; - geef de agenda af aan een lid van het schoolteam wanneer hij of zij dit vraagt; - schriften en andere nota s: vul ze steeds netjes, nauwgezet en volledig in; Taken en toetsen: - taken en oefeningen: maak taken en oefeningen zorgvuldig en geef ze af op de afgesproken dag. Bij afwezigheid wordt de taak of oefening ingeleverd op de dag dat je terugkomt. (dit geldt natuurlijk niet voor een langere periode van gewettigde afwezigheid d.w.z. meer dan 15 lesdagen); - ongewettigde afwezigheden tijdens toetsen/examens kan leiden tot een sanctie.µ Afwezigheid: Inhaalbeweging bij gewettigde afwezigheid: - (herhalings)toetsen worden afgelegd in overleg met de vakleerkracht. - Taken worden ingeleverd de eerstvolgende les na terugkeer op school Inhaalbeweging bij ongewettigde afwezigheid: - (herhalings)toetsen worden afgelegd op een achtste lesuur volgens afspraak of zo vlug mogelijk na terugkeer op school. Er komt altijd een bijkomende sanctie. De evaluatie van het DW wordt driemaal per jaar door iedere leerkracht omgezet in een cijfer van 0 tot 10. Daarbij wordt het cijfer 5 als nipt voldoende beschouwd. Het cijfer wordt op het rapport vermeld onder dagelijks werk. Examens/proeven De resultaten van examens en/of andere proeven lichten je in over je mogelijkheden en helpen de leraren beter te remediëren en te oriënteren. Op basis daarvan kan de leraar een gefundeerd advies over verdere studiekeuze of andere mogelijkheden geven. Het is dus belangrijk dat examens en/of proeven ernstig voorbereid worden Deelnemen Je moet aan alle examens deelnemen. En zoals in alle omstandigheden zijn wij erg op je eerlijkheid gesteld. 21

22 Afwezigheid Kan je met geldige reden niet deelnemen aan één of meer examens en/of proeven dan wordt de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigd. Een ziekte moet steeds gewettigd worden door een medisch attest. De klassenraad beslist of je bij afwezigheid de niet gemaakte examens zal inhalen en zo ja, hoe en wanneer. Dit wordt dan schriftelijk aan de ouders meegedeeld. Bij afwezigheid tijdens geplande toetsen kan aan de leerling gevraagd worden om deze toets in te halen de eerstvolgende les. Oneerlijk gedrag Leerling die oneerlijk gedrag (vb. spieken) tonen tijdens de taken / examens / proeven en andere evaluaties kunnen hiervoor gestraft worden. Wij behouden ons het recht voor om in geval van spieken de leerling de eerstvolgende aanwezigheid op school te verplichten het examen of de toets bij te maken. Tijdens de examenperiode biedt de school de mogelijkheid om te studeren op school. Op onze school worden voor bijna alle vakken tweemaal per jaar een examen georganiseerd. Sommige vakken worden permanent beoordeeld en ook de leerlingen van de 1 ste graad B- stroom hebben geen examens. Leerlingen uit het 1 ste graad A-stroom en de 2 de graad ASO en TSO krijgen voor enkele kernvakken een voorexamen vlak voor de paasvakantie. Examen worden beoordeeld op Hoe rapporteren wij? Driemaal per jaar krijg je een rapport dagelijks werk met de vakresultaten op 10 punten. - Rapport DW1: voor de herfstvakantie - Rapport DW2: voor de krokusvakantie - Rapport DW3: eind mei Gedurende het ganse schooljaar kunnen de ouders de vorderingen voor dagelijks werk volgen via Skore op smartschool. De kennis, vaardigheden en vakattitudes worden geïntegreerd in de vakresultaten. Subvakken worden als afzonderlijke onderdelen opgenomen. Tweemaal per jaar krijg je een rapport examen met de vakresultaten op 100 punten en een rapport met de resultaten van de paasexamens in de klassen waar ze van toepassing zijn. Voor de leerlingen die aan een GIP werken zal bijkomend een GIP rapport worden gegeven met EX1, DW2, DW3 en het eindrapport met de beoordeling of men al dan niet slaagt met EX2. 22

23 Voor de leerlingen die stage lopen, kan er een afzonderlijk stagerapport voorzien worden of kunnen de punten opgenomen worden in de reguliere rapporten. Dit wordt per vakgroep afgesproken en in het begin van het schooljaar duidelijk gecommuniceerd. Verder werken we voor de leerlingen met een attituderapport (zie verder onder aandachtspunten ) Se-n-Se Leefgroepenwerking Deze leerlingen hebben twee periodes van acht weken les en twee periodes van acht weken stages. Na elke lesperiode worden er examens georganiseerd. Na elke les- en stageperiode volgt er een punten- dan wel stagerapport. Er zijn dus vier rapportperiodes in deze studierichting De bevindingen van de begeleidende klassenraad Klassenraad Om jou deskundig te begeleiden, komen je leraren op geregelde tijdstippen in het schooljaar samen onder de leiding van onze directeur of zijn afgevaardigde. Zij vormen dan samen de begeleidende klassenraad. Zij bespreken dan jouw kennis en vaardigheden, leerattitudes, gedrag en evolutie. Remediëren Als de begeleidende klassenraad vaststelt dat je een bepaalde kennisachterstand hebt opgelopen, dan kan hij meedelen hoe je die achterstand kunt wegwerken. Hetzelfde kan gebeuren in verband met je leerattitudes en je gedrag. Inhaallessen, bijsturingstaken maken deel uit van het onderwijsproces. Speciaal uitgezochte oefeningen i.v.m. individuele tekorten worden pedagogisch benaderd en worden opgenomen in de algemene evaluatie van de betrokken rapportperiode. De leerlingbegeleiding of de GOK-begeleiding kunnen helpen bij het opstellen van een schema om te studeren. De afspraken over inhaallessen, bijsturingstaken, begeleiding noteer je in de schoolagenda. We maken wanneer het nodig is gebruik van remediëringscontracten waarin we een individueel leertraject voor de leerling uitstippelen. Hetzelfde kan gebeuren in verband met de leerattitudes en het gedrag o.a. in het attituderapport. Communicatie met de ouders Naast het rapporteren over de vakresultaten, worden belangrijke vaststellingen van de begeleidende klassenraad aan je ouders gemeld ofwel via een mededeling op je rapport, ofwel via je agenda of via een brief, ofwel middels telefonisch contact. Verder adviseren wij de ouders om via Smartschool (module Skore) de resultaten van hun kind regelmatig op te volgen. 23

24 2.4.5 Hoe komt de delibererende klassenraad tot een eindbeslissing? 1 ste graad en 2 de en 3 de graad ASO, TSO, BSO Onze school hanteert het systeem van evaluatie waarbij in elk structuuronderdeel bij het einde van het schooljaar een delibererende klassenraad wordt gehouden. Heel het schooljaar door word je door je leraren en de begeleidende klassenraad gevolgd en geëvalueerd. Daarna neemt de delibererende klassenraad een eindbeslissing over jouw resultaten van het afgelopen schooljaar waarvoor je bent ingeschreven. Deze beslissing wordt in beginsel genomen uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar. Niettemin kan die termijn voor uitzonderlijke én individuele gevallen worden verlengd tot "uiterlijk de eerste schooldag van het daaropvolgend schooljaar". Het behoort tot de autonome bevoegdheid van de delibererende klassenraad om te oordelen of je aan een bijkomende proef moeten onderworpen worden vooraleer een definitieve beslissing kan genomen worden. Deze bijkomende evaluatie kan gebeuren op basis van herexamens, vakantiewerk of -lectuur, enz. Indien daarentegen de eindbeslissing wel uiterlijk 30 juni is genomen, dan kan je vanuit het oogpunt van evaluatie nadien niet met extra opdrachten worden belast. Deze beslissing mondt uit in de studiebekrachtiging. Je kan een studiebekrachtiging enkel krijgen wanneer je als regelmatige leerling in onze school bent ingeschreven. Ben je een vrije leerling, dan krijg je slechts een attest van lesbijwoning. - Oriënteringsattest A: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd, dus met succes afgerond, en je wordt tot het volgende leerjaar toegelaten. - Oriënteringsattest B: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd en je wordt tot het volgende leerjaar toegelaten, behalve in bepaalde leerjaren/onderwijsvormen/studierichtingen. Wij zullen je ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de elementen die geleid hebben tot deze beslissing; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan de bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement. - Oriënteringsattest C: je hebt het leerjaar niet met vrucht beëindigd. Wij zullen je ouders schriftelijk uitleggen waarom die beslissing genomen werd; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan de bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement. De school reikt ook een oriënteringsattest C uit wanneer je het leerjaar/onderwijsvorm/studierichting slechts gedurende een deel van het schooljaar in onze school hebt gevolgd. 24

25 Se-n-Se Leefgroepenwerking Voor wat evenwel een Se-n-Se betreft wordt de beslissing van de delibererende klassenraad tijdens het betrokken schooljaar, naargelang van de start, de duur en het aanbod van de opleiding, genomen: - hetzij uiterlijk op 31 januari; - hetzij uiterlijk op 30 juni; - hetzij uiterlijk op 31 januari én uiterlijk op 30 juni (nl. in het geval de opleiding één semester duurt en tweemaal dat schooljaar wordt ingericht); - hetzij niet genomen (nl. in het geval de opleiding drie semesters duurt en zodoende doorloopt in het daaropvolgend schooljaar). Voor een Se-n-Se die loopt tot 31 januari, kan zo nodig het besluitvormingsproces worden verlengd tot uiterlijk 1 maart van het schooljaar in kwestie. Het betreft hier geen uitstel van de eindbeoordeling, maar louter een langer dan gebruikelijk lopend besluitvormingsproces. Het behoort tot de autonome bevoegdheid van de delibererende klassenraad om te oordelen of sommige leerlingen aan een bijkomende proef moeten onderworpen worden vooraleer een definitieve beslissing kan genomen worden. Deze bijkomende evaluatie kan gebeuren op basis van herexamens, vakantiewerk of -lectuur, enz. Indien daarentegen de eindbeslissing wel uiterlijk 31 januari is genomen, dan kan de leerling vanuit het oogpunt van evaluatie nadien niet met extra opdrachten worden belast. De volgende studiebewijzen worden afgeleverd voor Se-n-Se van de derde graad T.S.O. en K.S.O.: - het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se): je hebt de Se-n-Se met vrucht beëindigd; - het oriënteringsattest C: je hebt de Se-n-se niet met vrucht beëindigd. De school reikt ook een oriënteringsattest C uit wanneer je de Se-n-Se slechts gedurende een deel van de voorziene duurtijd in onze school hebt gevolgd. 2.5 Beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad Onze school hanteert, na gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur, als afwijkingsmogelijkheid het systeem van evaluatie waarbij de delibererende klassenraad in de eerste, de tweede respectievelijk de derde graad wordt uitgesteld tot het einde van het tweede leerjaar van het structuuronderdeel en de graad in kwestie (zie 1.4.5). Onderstaande beroepsprocedure blijft gelden. Indien de leerling echter vóór het einde van de graad overstapt naar een structuuronderdeel van dezelfde of een andere school geen gebruik wordt gemaakt van deze afwijkingsmogelijkheid en indien de leerling al in het tweede leerjaar van de graad in kwestie zit, dan kan de raad van bestuur, rekening houdend met het principe van de redelijkheid, evenwel zelf de termijnen bepalen die inherent zijn aan die procedure. De effectief gehanteerde termijnen moeten hieronder worden aangegeven. 25

26 Als leerling heb je altijd het recht om je verbeterde schriftelijke kopijen en de opgaven van toetsen, proeven en examens in te kijken Bezwaar De beslissing van de delibererende klassenraad om een oriënteringsattest B of C toe te kennen, kan door je ouders worden betwist. Binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, volgend op de dag waarop je rapport wordt uitgereikt, kunnen je ouders die deze beslissing betwisten, een persoonlijk onderhoud aanvragen met de directeur of zijn afgevaardigde om hun bezwaren kenbaar te maken. Het overleg vindt plaats binnen een termijn van 3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) volgend op de dag waarop het is aangevraagd. De datum van het gesprek wordt je ouders schriftelijk meegedeeld. Tijdens het gesprek kunnen je ouders het dossier inkijken en worden de elementen aangegeven die hebben geleid tot de genomen beslissing. Van dit overleg wordt een schriftelijke neerslag gemaakt. Na het gesprek zijn de volgende scenario s mogelijk: - Je ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in. - De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen. De klassenraad kan, nadat al dan niet aan de leerling bijkomende proeven of opdrachten werden opgelegd, beslissen om het oorspronkelijk evaluatieresultaat te bevestigen of door een ander evaluatieresultaat te vervangen. - De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen. Je ouders nemen de beslissing om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen, dan wel de beslissing van de klassenraad die opnieuw is samengekomen, in ontvangst. Als je ouders de beslissing niet in ontvangst nemen op de voorziene datum, beschouwen we de beslissing als ontvangen Beroep Tegen eindbeslissingen inzake leerlingenevaluatie die worden betwist, kunnen je ouders beroep instellen. Je ouders kunnen schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de feiten en het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) beroep instellen bij de algemeen directeur binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, na de in ontvangst name van de beslissing om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen, dan wel de beslissing van de klassenraad die opnieuw is samengekomen. Het is wel belangrijk te weten dat de beroepsprocedure pas kan worden opgestart als je ouders gebruik hebben gemaakt van hun recht op overleg met de directeur of zijn afgevaardigde, zoals hierboven onder punt beschreven. 26

27 De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen. Deze bestaat uit: interne leden De leden van de klassenraad, waaronder alleszins de voorzitter van de klassenraad, die de betwiste evaluatiebeslissing hebben genomen, maken in ieder geval deel uit van de beroepscommissie. Hieraan kan een lid van de raad van bestuur of de algemeen directeur worden toegevoegd. externe leden: Dit zijn personen die extern zijn aan het schoolbestuur en aan de school waar de betwiste evaluatiebeslissing is genomen. Dit kan een directeur of een leerkracht van een andere school van de scholengroep zijn, een lid van de ouderraad, de leerlingenraad, een lid van de schoolraad met uitzondering van de geleding personeel van de school waar de betwiste evaluatiebeslissing is genomen, Een lid dat vanuit zijn hoedanigheden intern is, wordt geacht een intern lid te zijn. De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden Beslissing van de beroepscommissie Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd. Bij de stemming is het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend. De beroepscommissie hoort jou en je ouders. Ook de leden van de klassenraad kunnen worden gehoord. De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot: - de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldoen aan de vormvereisten; - de bevestiging van het oorspronkelijk evaluatieresultaat, na al dan niet bijkomende proeven of opdrachten te hebben opgelegd; - de vervanging door een ander evaluatieresultaat. De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie. Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen. Het resultaat van het beroep wordt aan de betrokken personen ouders schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht hetzij uiterlijk op 15 september, hetzij doch uitsluitend voor een opleiding die op 31 januari eindigt uiterlijk op 15 maart daaropvolgend met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid. Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk. Zolang de beroepsprocedure loopt, heeft de leerling het recht om in de school verder onderwijs te volgen alsof er geen nadelige beslissing was genomen. 27

28 2.5.4 Annulatieberoep Als de beroepsprocedure binnen het GO! is uitgeput, kunnen je ouders bij de Raad van State een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de beroepscommissie. Deze procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden. 28

29 3 Leefregels 3.1 Ordemaatregelen Als een leerling het ordentelijk verstrekken van het onderwijs of de goede werking van de school hindert, zullen wij hem/haar aanzetten tot beter en aangepast gedrag. Principe. Als principe geldt dat de leerling de gevolgen van zijn daden draagt: - Wie een taak zonder reden niet afgeeft, krijgt een gepaste sanctie; - Wie iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet het vergoeden of herstellen; - Wie iets besmeurt, moet het reinigen; wie afval achterlaat, moet het opruimen Telaatkomers. Te laat in de les zijn stoort de les. Voorkom dit door tijdig thuis te vertrekken. Als je toch te laat komt, meld je dan op het secretariaat voor je naar de klas gaat. De volgende ordemaatregelen zijn mogelijk: Ordemaatregelen die zowel de directeur als alle onderwijzende en opvoedende personeelsleden kunnen nemen. een waarschuwing mondeling (met vermelding in de schoolagenda). een vermaning een straftaak nota in de agenda. Elke aanmerking of straftaak wordt door je ouders getekend. extra schriftelijke taak; wordt via de agenda aan je ouders gemeld Tijdelijke verwijdering uit de les/studie Nablijven Takenuur tot het einde van de les/studie (voor maximum één lesdag, eventueel herhaald maar niet aansluitend). Ondertussen krijg je een straf of een taak. We brengen jouw ouders op de hoogte van je tijdelijke verwijdering uit de les/studie. het nablijven in het 8 ste lesuur (van 15u15-16u05 of 15u25 tot 16u15) of in het 9 de lesuur (van 16u15 tot 17u00) en het nablijven op woensdagmiddag van 12u tot 13u gebruiken we om kort op de bal te spelen, d.w.z. om zo spoedig mogelijk na de overtreding te sanctioneren. Het takenuur op woensdag in het 5de lesuur (van 11u55-12u45) of op vrijdag in het 8 ste lesuur (van 15u15-16u05 of 15u25-16u15) gebruiken we om de leerlingen de kans te bieden om hun taak alsnog in te dienen. 29

30 Ordemaatregelen die enkel de directeur kan nemen, eventueel op advies van de begeleidende klassenraad een begeleidingsovereenkomst als je herhaaldelijk in de fout gaat, krijg je een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt. Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en kan leiden tot een tuchtprocedure. schriftelijk meegedeeld aan je ouders een strafstudie je moet de strafstudie buiten de lesuren uitzitten schriftelijk meegedeeld aan je ouders Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend. 3.2 Bewarende maatregel Preventieve schorsing Als de feiten zo n omvang aannemen dat we er zelfs aan denken om je definitief uit de school te verwijderen, kan de directeur je preventief schorsen, d.w.z. je voorlopig uit de school sluiten. Deze bewarende maatregel geldt maximaal 10 opeenvolgende lesdagen. Het schoolbestuur kan beslissen om de desbetreffende periode éénmalig met 10 opeenvolgende lesdagen te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet kan worden afgerond binnen deze periode. De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan de ouders ter kennis gebracht. De school bepaalt of de aanwezigheid van de leerling verplicht is of niet. Indien de ouders vragen om opvang en de school acht dit niet haalbaar, motiveert zij dit en deelt zij dit schriftelijk mee aan de ouders. 3.3 Tuchtmaatregelen De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt. De directeur of zijn afgevaardigde zal slechts tuchtmaatregelen nemen als de ordemaatregelen geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen onder meer overtredingen zoals opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen, drugs dealen of diefstal plegen. 30

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2015-2016 GALGENBERGSTRAAT 39 9290 BERLARE Tel: 052-42 35 04 E-mail: bs.berlare@g-o.be Website: www.tenberge.be SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2015-2016 Dienst/afdeling GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR 2015-2016 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 CONTACTGEGEVENS VAN DE SCHOOL...

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be Schoolreglement 2012-2013 2013 Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23 www.sint-lambertuscollege.be info@sint-lambertuscollege.be INHOUDSTAFEL Welkom 1 Inleiding op het schoolreglement

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN De Turnhoutse basisscholen stemmen de inschrijvingen van leerlingen op elkaar af en maakten via het LOP de volgende gemeenschappelijke afspraken : Uw kind inschrijven in de school

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Pagina 1 van 47 INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

E-mail: directie@sint-paulusnieuwgent.be. Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent Tel. 09 222 11 68 Fax: 09 221 45 36

E-mail: directie@sint-paulusnieuwgent.be. Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent Tel. 09 222 11 68 Fax: 09 221 45 36 SCHOOLREGLEMENT (versie 1 september 2015) De GVLO Directie: E-mail: directie@sint-paulusnieuwgent.be Sint-Paulus (Gesubsidieerde Vrije Lagere Oefenschool) http://www.sint-paulusnieuwgent.be Isabelle Dick

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

Onderwijs- en Evaluatiereglement Onderwijs-en Evaluatiereglement PXL-Level 5 (2015 2016)

Onderwijs- en Evaluatiereglement Onderwijs-en Evaluatiereglement PXL-Level 5 (2015 2016) Onderwijs- en Evaluatiereglement Pagina 0 Inhoud 1. Begripsbepalingen... 3 2. Inleidende bepalingen... 7 2.1. Toepassing van de onderwijs- en evaluatieregeling... 7 2.1. Inwerkingtreding... 7 2.2. Beschikbaarheid...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Sint-Petrusschool Rupelmondestraat 42 9150 Bazel Vestigingsplaats 2: Pastoor Pungsstraat 4 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie