PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: Agenda nr. 9/3 Aanwending krediet sociale projecten en wonen 2015 voor verschillende innovatieve projecten. Goedkeuring. Situering Op het provinciaal budget 2015 is krediet voorzien voor de subsidiëring van: - Sociale projecten Impulsbeleid innovatieve projecten, op rekeningcombinatie 2015/ /21/0909 Ramingsnummer Projecten met betrekking tot wonen - Impulsbeleid innovatieve projecten, op rekeningcombinatie 2015/ /21/0629 Ramingsnummer Van dit krediet wordt een deel voorbehouden om subsidies toe te kennen op basis van het reglement impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector, door de raad goedgekeurd in vergadering van 24 oktober De deputatie kan impulssubsidies tot maximum EUR toekennen aan innovatieve projecten in de welzijns- of gezondheidssector. Impulssubsidies innovatieve projecten vanaf EUR zijn het voorwerp van voorstellen aan de provincieraad. Voorgesteld wordt EUR ter beschikking te stellen om een aantal innovatieve projecten een provinciale impulssubsidie te verlenen van EUR of meer. Onder te verdelen in: EUR op verdeelkrediet - rekeningcombinatie 2015/ /21/0909 Ramingsnummer Subsidies voor sociale projecten(r/v)/overige verrichtingen inzake sociaal beleid EUR op verdeelkrediet rekeningcombinatie 2015/ /21/0629 Ramingsnummer Subsidies met betrekking tot wonen(n/r)/overige woonbeleid. Voorstel Aan uw raad worden volgende innovatieve projecten voorgesteld met de bedoeling een provinciale impulssubsidie van EUR of meer te verlenen, aan: SUBSIDIES VOOR SOCIALE PROJECTEN TEJO vzw Jeugdtherapeuten zonder grenzen vzw, Bredestraat 2, 2000 Antwerpen project TEJO franchising : Tejo-projecten starten in meerdere steden Korte historiek

2 Een onderzoek uitgevoerd in 2008 in het kader van de Plantijn Hogeschool Antwerpen legde de noden in verband met eerstelijnshulp, speciaal in Antwerpen, bloot. Het resultaat werd vertaald in het project TEJO en voorgesteld aan de Vlaamse Minister van Welzijn in het kader van de prijs Jeugdzorg. Het project werd bekroond in april Na veelvuldige gesprekken in de tweede helft van 2009 met de verantwoordelijken van de Provincie en de Stad Antwerpen hebben beide instanties subsidies ter beschikking gesteld om het project TEJO te helpen starten. Het huis werd aldus geopend op 13 maart 2010 met een 30-tal vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is ondertussen flink gegroeid tot een totaal van 100, bestaande uit professionele therapeuten (70), onthaalmedewerkers en administratieve medewerkers. De werking was succesvol van bij de start en groeide de voorbije jaren. In de loop van 2014 werden 728 jongeren (versus 723) begeleid door deze deskundige vrijwilligers. Hiervan waren er 566 jongeren voor de eerste keer bij TEJO, 162 jongeren waren al in begeleiding of waren vroeger al eens bij TEJO geweest. Het aantal nieuwe "intakes" steeg zo met 5,2% tegenover In totaal vonden er gesprekken plaats, dat is 5,3% meer dan het jaar daarvoor. De organisatie heeft als doel het aanbieden van snelle, laagdrempelige, kortdurende en kosteloze professionele therapeutische hulp aan jongeren met psychische problemen. Projectgegevens en kostenraming De dienstverlening die nu door TEJO-Antwerpen wordt aangeboden ter beschikking stellen van alle jongeren in de provincie, ongeacht hun woonplaats, door, in een samenwerkingsverband tussen TEJO en de dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie, het concept in andere locaties te laten starten door lokale vrijwilligers. Het ondertekenen van de TEJO-engagementsverklaring door 3 nieuwe entiteiten: Gent op 25 juni, Ronse op 21 augustus en Mechelen op 29 september waren de mijlpalen van De volgende maanden werd ingezet op het verder praktisch ondersteunen van de nieuwe entiteiten telkens ze daarom vroegen, het smeden van een goede relatie (teambuilding) tussen de diverse entiteiten en de organisatie van het eerste TEJO-Forum, dat op 18 december 2014 heeft plaatsgevonden. Verder is er interesse van Kempen/Turnhout en van het buitenland. In 2015 heeft ook TEJO- Turnhout de engagementsverklaring reeds ondertekend. De eerste vergadering van het TEJO-Forum vond zoals gepland plaats op 18 december 2014 in Gent. Aanwezig waren de 14 "trekkers" van de 4 TEJOvestigingen: Antwerpen, Gent, Mechelen en Ronse. Deze eerste meeting had het karakter van een teambuilding-activiteit waarbij verschillende aspecten van samenwerking werden besproken. Het volgende TEJO-Forum heeft ondertussen plaatsgevonden op 5 maart In 2015 wordt het TEJO-Forum verder uitgewerkt en een duurzame structuur gegeven. Daarnaast werd met de werkgroep Strategie een ontwerpdocument TEJO-finaliteitstekst besproken, die ook aan het Forum werd meegegeven als discussie-document. Tevens worden concrete stappen gezet om in 2015 met een consultant de verdere uitbouw van TEJO het komende jaar te realiseren. De totale kosten voor 2015 worden geraamd op EUR. Voorgesteld wordt vanuit de provincie Antwerpen dienst Welzijn en Gezondheid EUR ter beschikking te stellen. Motivatie projectencommissie Het betreft hier het laatste jaar financiering van een reeds eerder aangegaan engagement van drie jaar. Het project wordt nog steeds sterk opgevolgd door een adviseur van de dienst Welzijn en Gezondheid en wordt zodoende periodiek

3 inhoudelijk geëvalueerd. De uitbreiding naar het arrondissement Mechelen en Turnhout is gerealiseerd. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen vzw, Professor Claraplein 1, 2018 Antwerpen project Uitbouw van CO3 provincie Antwerpen: opbouw justitiële luik in de gehele provincie en verbinding met de aanpak kindermishandeling Korte historiek In september 1979 wordt het Vertrouwensartscentrum Kind in Nood Antwerpen (VAC) op initiatief van Professor Clara R. opgestart. Het is het eerste centrum in Vlaanderen dat hulpverlening aanbiedt in situaties van kindermishandeling. Professor Clara R. merkte dat er een grote nood was aan gepaste hulpverlening in situaties van kindermishandeling. Het was niet zo gemakkelijk om in die tijd kindermishandeling te benoemen. Het Vertrouwensartscentrum had naast hulpverlening aanbieden ook de opdracht meegekregen om kindermishandeling op maatschappelijk vlak uit de taboesfeer te halen. Na enkele jaren worden ook in de andere provincies Vertrouwensartscentra opgestart. Kind & Gezin en de Vlaamse Gemeenschap engageren zich om het beleid voor deze verschillende centra verder uit te stippelen. Met de steun van het Provinciebestuur Antwerpen worden in 1991 in Mechelen en in 1992 in Turnhout een antennepost van het Vertrouwenscentrum opgericht in samenwerking met de lokale partners. De problematiek van kindermishandeling wordt gaandeweg maatschappelijk veel zichtbaarder en mede daardoor stijgt het aantal hulpvragen schrikwekkend. Er komen ook 'nieuwe' situaties van kindermishandeling aan bod, die nog veel langer in de taboesfeer zijn blijven hangen (misbruik in voorzieningen, door gezagsfiguren) of door betere kennis onder de aandacht komen (kinderen die getuige zijn van intrafamiliaal geweld). Daardoor wordt de werking van het VKA continu vernieuwd. Projectgegevens en kostenraming CO3 is de interdisciplinaire aanpak intrafamiliaal geweld in de provincie Antwerpen. Na de pilootfase in arrondissement Antwerpen, welke positief geëvalueerd werd, wordt het project ontrold naar de gehele provincie. Eveneens werd gedurende de pilootfase ervaren dat in vele situaties aangemeld bij CO3 kindermishandeling een acuut probleem is. Het project wil inzetten op twee aspecten: 1. Een nieuwe samenwerkingsmethodiek en integrale aanpak ontwikkelen in de gecombineerde dossiers van geweld op kinderen en volwassenen Deze innovatieve samenwerkingsaanpak bestaat er in om de mogelijkheden van veiligheid en behandeling op elkaar te kunnen afstemmen en het belang van kinderen hierbij in het vizier te houden. De ideeën van Family Justice Center, Child Advocacy Center en de lange ervaring van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen zijn hierbij inspirerend en richtinggevend. Situaties van deze vormen van kindermishandeling die aangemeld worden op het VK (een groeiende groep) worden door de criminoloog gecapteerd, opgevolgd en vastgehouden. Het is de taak van deze persoon om gezinssituaties te kunnen bespreken of verwijzen naar de tafel binnen CO3 of het VKA waar de aanpak het best kan gerealiseerd worden. Verder is het ook de taak om te kijken hoe concrete

4 samenwerking in gezinnen gestalte kan krijgen. Gezien de vooropleiding is de kennis van de mogelijkheden van het omgaan met beroepsgeheim onontbeerlijk. Op deze manier zal deze functie een essentiële brugfunctie worden tussen parket en hulpverlening. De positionering van deze functie waarbij de criminoloog ook deel zal uitmaken van het team van de antennediensten Vertrouwenscentrum Mechelen en Turnhout garandeert een Provinciale vertaling en uitwerking van deze innovatieve aanpak. Deze beide antennediensten zijn immers geënt en opgericht om de arrondissementele hulpverlening inzake kindermishandeling uit te bouwen en te verankeren. Dit biedt de mogelijkheid om geweldsituaties in gezinnen in de ganse Provincie op een zelfde kwaliteitsvolle manier aan te pakken. 2. De justitiële rol in de aanpak van CO3 ontrollen naar alle jeugdmagistraten van de provincie en de recent opgerichte familierechtbank Het project wil de aanpak van CO3 ontrollen naar het gehele gerechtelijke arrondissement. Om dit waar te maken worden vanaf 2015 alle jeugdmagistraten betrokken bij de aanpak. Om dit op conforme wijze te ontwikkelen en de methodiek in te bedden, worden de magistraten in de opbouw en de opvolging van de dossiers bijgestaan door de criminoloog voorzien in het project. Tevens zijn de familierechtbanken gestart, hier wordt de samenwerking met CO3 doorheen het project in kaart gebracht. De totale kosten voor 2015 worden geraamd op EUR. Voorgesteld wordt vanuit de provincie Antwerpen dienst Welzijn en Gezondheid EUR ter beschikking te stellen. Motivatie projectencommissie Het project sluit zeer nauw aan bij de provinciale werking van het team IFG en werkt een aantal pistes in de interdisciplinaire aanpak van IFG verder uit. Bovendien is er klaverbladfinanciering voorzien (vanuit de stad Antwerpen). Het project heeft tevens een bovenlokaal karakter aangezien de werking naar de hele provincie wordt ontrold. Ook geldt het project enerzijds als een piloot voor andere regio s (in eerste instantie de provincies Limburg en Vlaams-Brabant die ook een samenwerking hebben opgezet) en dient het anderzijds als proeftuin voor zowel Vlaams en federaal beleid, en heeft het uitstraling en interesse in andere Europese regio's. Hiermee voldoet het project aan de voorwaarden zoals gesteld in het reglement: het project behoort niet tot de reguliere werking, er is continuering voorzien (het doel is dit te integreren in het reguliere aanbod) en er is een bovenlokaal aspect aanwezig. Er zal een convenant opgemaakt worden waarin de structurele inbedding specifiek zal worden vooropgesteld en waarin een engagement van justitie wordt gestipuleerd. Elk jaar wordt dit engagement bovendien geëvalueerd. De Schelp vzw, Nieuwmoersesteenweg 113, 2990 Wuustwezel project De Stip, trajectbegeleiding en netwerkondersteuning voor jongvolwassenen met ASS (autismespectrum) Korte historiek De vzw Gehandicaptenzorg Noorderkempen werd in 1970 opgericht om de belangen te behartigen van personen met een beperking in de regio. In 2011 werd de benaming gewijzigd in De Schelp, Zorgnetwerk Noorderkempen. De Schelp vzw vormt samen met Berkenbeek vzw (BUSO), Revalidatiecentrum Noorderkempen vzw en Spectrum vzw (een tehuis voor niet-werkenden, dagcentrum en 2 woningen) een gedegen netwerk. Het hele netwerk stelt 273 personeelsleden te werk voor 1134 gebruikers, leerlingen of bewoners. Diverse vrijwilligers zetten zich in voor het bestuur of begeleiding en opvang van cliënten.

5 De Schelp vzw zorgt voor de samenhang en de communicatie tussen de vzw's van het netwerk, en kan daarnaast ook eigen initiatieven ontwikkelen die ten goede komen aan personen met een beperking in onze regio. Ze behartigt tevens het contact met de lokale overheden. Het geografisch werkterrein is de regio Noorderkempen (met Essen, Kalmthout en Wuustwezel als dragende gemeenten), maar De Schelp stelt haar netwerk ook open voor andere initiatieven buiten deze gemeenten. Projectgegevens en kostenraming De organisatie wil jongvolwassenen kansen bieden door de overgang naar tewerkstelling/dagbesteding/vrije tijd en wonen in de maatschappij te vergemakkelijken met als uiteindelijke doel: integratie en participatie in de maatschappij. De organisatie wil zich specifiek richten op jongeren met een ASS-diagnose. De organisatie richt zich in de beginfase op leerlingen van Berkenbeek. Dit wordt in een later stadium verder uitgebreid naar andere scholen en andere organisaties. Deze jongeren hebben nood aan een effectieve en efficiënte doorstroming: deze is zeer specifiek en complex. Ze hebben nood aan werkplaatsen met begeleiding en/of trajectopvolging, dagbesteding en woonvormen met een aparte aanpak. Ook het vrijetijdsluik verdient specifieke aandacht. Het aanbod moet individueel gevarieerd en gestructureerd zijn. De afstemming en het blijvend coördineren van de levensdomeinen werk en welzijn (indien nodig ook wonen) zijn essentiële randvoorwaarden om tot een blijvend resultaat te komen. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat zij vaak tussen de mazen van het net vallen: doordat zij normaal begaafd zijn willen zij niet geassocieerd worden met leeftijdsgenoten met een handicap. De combinatie van beperkingen in communicatie en omgang, omzetten van weten in doen, het moeilijk samen leven in groep versus vereenzaming, bezorgt het eigen netwerk maar ook hulpverleners bijzondere kopzorgen. Naast het effectief aanbieden van levenservaringen in een concrete normale leefsetting is ook het ontwikkelen van een specifieke levensloopmethodiek van cruciaal belang. Beiden dienen hand in hand te gaan en de organisatie wil dit in het project verder exploreren. Enerzijds wil De Stip de jongeren binnen de lokale gemeenschap relevante ervaringsgerichte praktijkervaringen laten opdoen. De laagdrempelige inloop zorgt ervoor dat er op maat kan afgetoetst worden wat de concrete wensen en perspectieven zijn die kunnen worden aangeboden. Hierbij is een belangrijke opdracht weggelegd voor de DOP die mee aan vraagverheldering kunnen werken. Het in beeld brengen van de mogelijkheden in het netwerk en belangrijke hulpbronnen (concentrische cirkels) zijn hierbij van belang. Het traject is de concrete vertaalslag en inzet op één of meerdere levensdomeinen, mede dankzij de inzet van een verscheidenheid aan contactpersonen/begeleiders uit het brede welzijnswerkveld of zelfs daarbuiten. Een concreet stappenplan kan worden uitgewerkt vertrekkend vanuit een rondetafelgesprek met partners die zich willen engageren om het traject uit te werken en te ondersteunen. Het is wenselijk om dit al in een vroeg stadium, nog vóór het schoolverlaten op te starten. Het aanbod dient flexibel en aanklampend te zijn. Anderzijds wil de organisatie ook inzetten op methodiekontwikkeling die breed inzetbaar is binnen de regio en ook voor andere doelgroepen. In die zin is het belangrijk dat ook de eerstelijnsmedewerkers en andere reguliere diensten mee kunnen gebruik maken van de opgedane ervaringen binnen dit experiment. Hiervoor kan de organisatie rekenen op ondersteuning van daartoe gespecialiseerde diensten, zoals Autisme Centraal en GOB De Ploeg.

6 De totale kosten voor 2015 worden geraamd op EUR. Voorgesteld wordt vanuit de provincie Antwerpen dienst Welzijn en Gezondheid EUR ter beschikking te stellen. Motivatie projectencommissie Het is een verderzetting van een inhoudelijk sterk project met een innoverende en preventieve aanpak. Er is een duidelijke cofinanciering aanwezig vanwege de projectaanvrager en de gemeente zelf. SUBSIDIES MET BETREKKING TOT WONEN Projectvereniging Stadsregio Turnhout, Grote Markt 1, 2300 Turnhout project WoonLabo Stadsregio Turnhout Korte historiek Stadsregio Turnhout is een samenwerkingsverband van de gemeenten en OCMW s van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Op basis van het decreet van 2001 op de intergemeentelijke samenwerking neemt ze de juridische vorm aan van een projectvereniging. In 2013 werd de samenwerking voor een nieuwe periode van zes jaar verlengd, namelijk van 1 januari 2014 tot en met 31 december Zoals blijkt uit de doelgroep en het doel van de organisatie, is de projectvereniging er vooral om de samenwerking tussen de vier lokale besturen professioneel te managen en is dus geen specifiek, bovenlokaal bestuursniveau. Projectgegevens en kostenraming De stadsregio profileert zich als woonregio waar veelzijdig wonen gepromoot wordt en waar de focus ligt op inhoudelijke thema s die inwoners aanbelangen bij het wonen en leven in de stadsregio. De ruimtelijke kansen en mogelijkheden worden hierbij nauw bekeken. Uit de bevolkingsprognoses blijkt dat het aantal inwoners in de stadsregio zal stijgen waardoor slimme vormen van verdichting en nieuwe woonvormen een actuele plaats krijgen op de agenda. Onder de titel 'WoonLabo Stadsregio Turnhout' maakt de organisatie een activiteitenprogramma op waarin doelpublieken gestimuleerd worden om te experimenteren rond nieuwe woon- en leefconcepten. In dat experimenteren bouwt de organisatie verder op de principes benoemd tijdens gewoontebreker, een initiatief in Beerse in samenwerking met tri.zone en AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen. Het traject gewoontebreker werd uitgewerkt in het kader van nieuwe woonvormen. Door de organisatie van denkmomenten met bewoners van de stadsregio en gevoed met kennis vanuit experten en vakmensen, kregen de principes vorm. De organisatie visualiseert de principes rond nieuwe woonconcepten en ze zetten deze in als inspiratiebron in het WoonLabo. Als eerste spoor legt de organisatie top-down een proces af met de administraties en mandatarissen van de gemeenten. In dit proces worden zij uitgenodigd om te experimenteren en creatief na te denken over nieuwe woonconcepten. De organisatie beoogt dat de lokale overheid een gedeeld handelingskader ontwikkelt om nieuwe woonconcepten meer vorm en richting te geven. Een tweede spoor dat de organisatie aflegt in het WoonLabo is het organiseren van activiteiten gericht op enerzijds (potentiële) inwoners alsook het specifieke doelpubliek '(her)-starters en jonge gezinnen'. Naast het leren kennen van de troeven gaan ze met deze twee groepen een dialoog houden rond de nieuwe woonconcepten. Doelstelling is dat dit doelpubliek bewust stilstaat bij de eigen wooncarrière en bij de huidige wooncultuur. Samen met deze doelgroepen gaat de

7 organisatie nadenken over en experimenteren rond de vraag hoe zij in de toekomst willen wonen. Het is een participatief traject dat ze hier afleggen. Ontwerpend onderzoek is het derde spoor. Studenten van het laatste jaar ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen hebben als thesisopdracht gekregen om ontwerpend onderzoek uit te voeren op sites verspreid over de stadsregio. Zij brengen mogelijkheden in kaart op gebied van verdichting, nieuwe woonvormen en levenslang wonen. De resultaten van dit ontwerpend onderzoek bouwt de organisatie in samenwerking met de Universiteit Antwerpen uit tot een kwalitatieve en toegankelijke tentoonstelling. Als vierde spoor werkt de organisatie een lerend netwerk uit zodat de vele initiatieven die te maken hebben met wonen en leven in de stadsregio meegenomen worden onder de noemer WoonLabo. Ze nodigen organisaties, partners, (potentiële) inwoners en andere geïnteresseerden uit om in het WoonLabo deel te nemen aan een lerend netwerk. Ze zorgen er voor dat de vergaarde kennis en ervaring in het traject niet verloren gaat. Hiertoe richt de organisatie een lerend netwerk op, zowel online als offline. Dit zal in samenwerking met de expertise van AR-TUR en Kamp C een interactieve vorm krijgen. Deze vier sporen krijgen vorm in de projectstructuur die vanuit Stadsregio Turnhout georganiseerd wordt samen met AR-TUR, Universiteit Antwerpen, Kamp C en nog andere partners. Deze zijn vertegenwoordigd in de projectgroep die het project maandelijks zal opvolgen. Deze projectgroep zal instaan voor de inhoud, de planning en het verbinden van activiteiten. Ook de communicatie en de bekendmaking van resultaten worden door de projectgroep opgevolgd en uitgewerkt. De totale kosten voor 2015 worden geraamd op EUR. Voorgesteld wordt vanuit de provincie Antwerpen dienst Welzijn en Gezondheid EUR ter beschikking te stellen. Motivatie projectencommissie Het project past volledig binnen het actieplan wonen, waarbij het een doelstelling is om vernieuwende wooninitiatieven de nodige experimenteerruimte te geven. Het huidige concept wonen kritisch analyseren om zo een rationeler woninggebruik te kunnen stimuleren (Wonen anders bekijken) is een van de beleidsdoelstellingen voor de periode Door de lokale ambtenaren mee te nemen in het traject wordt er een handelingskader gecreëerd wat garanties en een methodiek om tot alternatieve woonvormen te komen. Dit is een zeer innovatief project. De dienst Welzijn en Gezondheid subsidieert een deel van het gevraagde bedrag, waarbij zij ook van de 4 gemeentes financiële inspanningen verwacht. Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 april De provincieraad van Antwerpen, Gelet op het provinciedecreet van 30 november Op voorstel van de deputatie, BESLUIT: Enig artikel: De provincieraad keurt de voorgebrachte aanwending van het krediet voor een bedrag van EUR goed op budget 2015, ingeschreven op het verdeelkrediet:

8 EUR op verdeelkrediet - rekeningcombinatie 2015/ /21/0909 Ramingsnummer Subsidies voor sociale projecten(r/v)/overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Aanwending krediet: verschillende innovatieve projecten EUR op verdeelkrediet rekeningcombinatie 2015/ /21/0629 Ramingsnummer Subsidies met betrekking tot wonen(n/r)/overige woonbeleid - Aanwending krediet: verschillende innovatieve projecten met betrekking tot wonen.

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 oktober 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Budget 2013. Machtigingskrediet 831/640. Subsidie

Nadere informatie

AR-TUR is het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen.

AR-TUR is het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen. AR-TUR is het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen. AR-TUR levert via prikkelende initiatieven en ontwikkelingstrajecten een bijdrage aan een klimaat waarin kwalitatieve architectuur,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: Agenda nr. 9/2 Aanwending krediet sociale projecten en wonen 2015 voor

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 Isabelle Van Vreckem Departement WVG (Vlaamse overheid) Interbestuurlijke relaties VL-provincies

Nadere informatie

Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector

Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector Dienst Welzijn en Gezondheid Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem T 03 240 58 68 Contactpersoon : Carine Vermeulen E-mail: impulsbeleid@welzijn.provant.be Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns-

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/5 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 11 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Initiatieven NEET-jongeren (not

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE ROL VAN DE PROVINCIE BIJ DE ZORGREGIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT IS ZORGREGIE? De overheid heeft met zorgregie drie doelstellingen. Ten eerste wil men een eerlijk en transparant opname- en bemiddelingsbeleid

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO 3.0 ENGAGEMENTSVERKLARING Ondergetekenden, De Vlaamse ICT Organisatie vzw (hierna genoemd V-ICT-OR vzw), gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13 Industriezone E17-3,

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kinder- en Jongerentelefoon Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Parlementaire vraag van de heer J. Roegiers over bijkomende subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig Gretl Dons - 5 maart 2015 D.O.P. PERSPECTIEF 2020 Zoveel

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO Therapeuten voor Jongeren ONTSTAAN DE STANDAARD 04 09 2009 GUY TEGENBOS TEJO Gent: de start TEJO Therapeuten voor Jongeren De

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK

SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 16 december 2004 en nadien gewijzigd op 22 juni 2006. Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Nadere informatie

STORE Workshop 5 juni 2014 K. Debackere

STORE Workshop 5 juni 2014 K. Debackere STORE Workshop 5 juni 2014 K. Debackere 1. Situering 2. Vlaanderen in AcEe: verleden, heden en toekomst 3. Uitdagingen 4. Voorgestelde oplossingen Om de doelstellingen van het Pact 2020 te kunnen bereiken

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 oktober 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Budget 2015. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen

Nadere informatie

Regioscreening. Fase 2 evaluatie Turnhout 10 juni 2013

Regioscreening. Fase 2 evaluatie Turnhout 10 juni 2013 Regioscreening Fase 2 evaluatie Turnhout 10 juni 2013 1 Regioscreening Agenda 1. Inleiding 2. Synthese zelfevaluatie 3. Debat Stadsregio Turnhout Tafelronde 4. Verder vervolg regioscreening 2 Regioscreening

Nadere informatie

Situering. Decretale opdracht van EXPOO

Situering. Decretale opdracht van EXPOO EXPOO Jaarplan 2014 Situering EXPOO staat in 2014 voor nieuwe (groei)kansen. Het decreet preventieve gezinsondersteuning zorgt voor nieuwe uitdagingen. Onze opdrachten kunnen we waarmaken met een uitbreiding

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Ketenaanpak in Antwerpen

Ketenaanpak in Antwerpen Ketenaanpak in Antwerpen Ketenaanpak bij Intrafamiliaal Geweld Ketenaanpak bij Roma (buurtstewards inzet) Ketenaanpak bij Radicalisering CO3 Cliënt centrale Organisatie 3 sectoren die samenwerken: 1) bestuur:

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

EEN SOCIALE KAART, WAT BETEKENT DIT?

EEN SOCIALE KAART, WAT BETEKENT DIT? DE INTERPROVINCIALE SOCIALE KAART De Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken al een aantal jaren samen aan één sociale kaart voor Vlaanderen,

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw.

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. Naam van de schoolexterne : Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Nood aan een intern initiatief voor het opvangen van schooluitvallers

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

BEKNOPTE PROJECTMANAGEMENTFICHE VOOR TWEEDE FASE RENOVATIEPACT

BEKNOPTE PROJECTMANAGEMENTFICHE VOOR TWEEDE FASE RENOVATIEPACT Werf 3 (deeltaak 1): Renovatieadvies voor de (nieuwe) woningeigenaar Inhoud van het renovatieadvies vastleggen: o Omschrijving van de inhoudelijke elementen die in het renovatieadvies aan bod moeten komen,

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Budget 2013. Machtigingskrediet 801/640.

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

Integratietraject stad/ocmw

Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Stad en OCMW gaan nauwer samenwerken SITUERING TORHOUT SITUERING TORHOUT Enkele gegevens: Ruim 20.000 inwoners Geen deelgemeenten, enkel wijken Oppervlakte:

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie