PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: Agenda nr. 9/3 Aanwending krediet sociale projecten en wonen 2015 voor verschillende innovatieve projecten. Goedkeuring. Situering Op het provinciaal budget 2015 is krediet voorzien voor de subsidiëring van: - Sociale projecten Impulsbeleid innovatieve projecten, op rekeningcombinatie 2015/ /21/0909 Ramingsnummer Projecten met betrekking tot wonen - Impulsbeleid innovatieve projecten, op rekeningcombinatie 2015/ /21/0629 Ramingsnummer Van dit krediet wordt een deel voorbehouden om subsidies toe te kennen op basis van het reglement impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector, door de raad goedgekeurd in vergadering van 24 oktober De deputatie kan impulssubsidies tot maximum EUR toekennen aan innovatieve projecten in de welzijns- of gezondheidssector. Impulssubsidies innovatieve projecten vanaf EUR zijn het voorwerp van voorstellen aan de provincieraad. Voorgesteld wordt EUR ter beschikking te stellen om een aantal innovatieve projecten een provinciale impulssubsidie te verlenen van EUR of meer. Onder te verdelen in: EUR op verdeelkrediet - rekeningcombinatie 2015/ /21/0909 Ramingsnummer Subsidies voor sociale projecten(r/v)/overige verrichtingen inzake sociaal beleid EUR op verdeelkrediet rekeningcombinatie 2015/ /21/0629 Ramingsnummer Subsidies met betrekking tot wonen(n/r)/overige woonbeleid. Voorstel Aan uw raad worden volgende innovatieve projecten voorgesteld met de bedoeling een provinciale impulssubsidie van EUR of meer te verlenen, aan: SUBSIDIES VOOR SOCIALE PROJECTEN TEJO vzw Jeugdtherapeuten zonder grenzen vzw, Bredestraat 2, 2000 Antwerpen project TEJO franchising : Tejo-projecten starten in meerdere steden Korte historiek

2 Een onderzoek uitgevoerd in 2008 in het kader van de Plantijn Hogeschool Antwerpen legde de noden in verband met eerstelijnshulp, speciaal in Antwerpen, bloot. Het resultaat werd vertaald in het project TEJO en voorgesteld aan de Vlaamse Minister van Welzijn in het kader van de prijs Jeugdzorg. Het project werd bekroond in april Na veelvuldige gesprekken in de tweede helft van 2009 met de verantwoordelijken van de Provincie en de Stad Antwerpen hebben beide instanties subsidies ter beschikking gesteld om het project TEJO te helpen starten. Het huis werd aldus geopend op 13 maart 2010 met een 30-tal vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is ondertussen flink gegroeid tot een totaal van 100, bestaande uit professionele therapeuten (70), onthaalmedewerkers en administratieve medewerkers. De werking was succesvol van bij de start en groeide de voorbije jaren. In de loop van 2014 werden 728 jongeren (versus 723) begeleid door deze deskundige vrijwilligers. Hiervan waren er 566 jongeren voor de eerste keer bij TEJO, 162 jongeren waren al in begeleiding of waren vroeger al eens bij TEJO geweest. Het aantal nieuwe "intakes" steeg zo met 5,2% tegenover In totaal vonden er gesprekken plaats, dat is 5,3% meer dan het jaar daarvoor. De organisatie heeft als doel het aanbieden van snelle, laagdrempelige, kortdurende en kosteloze professionele therapeutische hulp aan jongeren met psychische problemen. Projectgegevens en kostenraming De dienstverlening die nu door TEJO-Antwerpen wordt aangeboden ter beschikking stellen van alle jongeren in de provincie, ongeacht hun woonplaats, door, in een samenwerkingsverband tussen TEJO en de dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie, het concept in andere locaties te laten starten door lokale vrijwilligers. Het ondertekenen van de TEJO-engagementsverklaring door 3 nieuwe entiteiten: Gent op 25 juni, Ronse op 21 augustus en Mechelen op 29 september waren de mijlpalen van De volgende maanden werd ingezet op het verder praktisch ondersteunen van de nieuwe entiteiten telkens ze daarom vroegen, het smeden van een goede relatie (teambuilding) tussen de diverse entiteiten en de organisatie van het eerste TEJO-Forum, dat op 18 december 2014 heeft plaatsgevonden. Verder is er interesse van Kempen/Turnhout en van het buitenland. In 2015 heeft ook TEJO- Turnhout de engagementsverklaring reeds ondertekend. De eerste vergadering van het TEJO-Forum vond zoals gepland plaats op 18 december 2014 in Gent. Aanwezig waren de 14 "trekkers" van de 4 TEJOvestigingen: Antwerpen, Gent, Mechelen en Ronse. Deze eerste meeting had het karakter van een teambuilding-activiteit waarbij verschillende aspecten van samenwerking werden besproken. Het volgende TEJO-Forum heeft ondertussen plaatsgevonden op 5 maart In 2015 wordt het TEJO-Forum verder uitgewerkt en een duurzame structuur gegeven. Daarnaast werd met de werkgroep Strategie een ontwerpdocument TEJO-finaliteitstekst besproken, die ook aan het Forum werd meegegeven als discussie-document. Tevens worden concrete stappen gezet om in 2015 met een consultant de verdere uitbouw van TEJO het komende jaar te realiseren. De totale kosten voor 2015 worden geraamd op EUR. Voorgesteld wordt vanuit de provincie Antwerpen dienst Welzijn en Gezondheid EUR ter beschikking te stellen. Motivatie projectencommissie Het betreft hier het laatste jaar financiering van een reeds eerder aangegaan engagement van drie jaar. Het project wordt nog steeds sterk opgevolgd door een adviseur van de dienst Welzijn en Gezondheid en wordt zodoende periodiek

3 inhoudelijk geëvalueerd. De uitbreiding naar het arrondissement Mechelen en Turnhout is gerealiseerd. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen vzw, Professor Claraplein 1, 2018 Antwerpen project Uitbouw van CO3 provincie Antwerpen: opbouw justitiële luik in de gehele provincie en verbinding met de aanpak kindermishandeling Korte historiek In september 1979 wordt het Vertrouwensartscentrum Kind in Nood Antwerpen (VAC) op initiatief van Professor Clara R. opgestart. Het is het eerste centrum in Vlaanderen dat hulpverlening aanbiedt in situaties van kindermishandeling. Professor Clara R. merkte dat er een grote nood was aan gepaste hulpverlening in situaties van kindermishandeling. Het was niet zo gemakkelijk om in die tijd kindermishandeling te benoemen. Het Vertrouwensartscentrum had naast hulpverlening aanbieden ook de opdracht meegekregen om kindermishandeling op maatschappelijk vlak uit de taboesfeer te halen. Na enkele jaren worden ook in de andere provincies Vertrouwensartscentra opgestart. Kind & Gezin en de Vlaamse Gemeenschap engageren zich om het beleid voor deze verschillende centra verder uit te stippelen. Met de steun van het Provinciebestuur Antwerpen worden in 1991 in Mechelen en in 1992 in Turnhout een antennepost van het Vertrouwenscentrum opgericht in samenwerking met de lokale partners. De problematiek van kindermishandeling wordt gaandeweg maatschappelijk veel zichtbaarder en mede daardoor stijgt het aantal hulpvragen schrikwekkend. Er komen ook 'nieuwe' situaties van kindermishandeling aan bod, die nog veel langer in de taboesfeer zijn blijven hangen (misbruik in voorzieningen, door gezagsfiguren) of door betere kennis onder de aandacht komen (kinderen die getuige zijn van intrafamiliaal geweld). Daardoor wordt de werking van het VKA continu vernieuwd. Projectgegevens en kostenraming CO3 is de interdisciplinaire aanpak intrafamiliaal geweld in de provincie Antwerpen. Na de pilootfase in arrondissement Antwerpen, welke positief geëvalueerd werd, wordt het project ontrold naar de gehele provincie. Eveneens werd gedurende de pilootfase ervaren dat in vele situaties aangemeld bij CO3 kindermishandeling een acuut probleem is. Het project wil inzetten op twee aspecten: 1. Een nieuwe samenwerkingsmethodiek en integrale aanpak ontwikkelen in de gecombineerde dossiers van geweld op kinderen en volwassenen Deze innovatieve samenwerkingsaanpak bestaat er in om de mogelijkheden van veiligheid en behandeling op elkaar te kunnen afstemmen en het belang van kinderen hierbij in het vizier te houden. De ideeën van Family Justice Center, Child Advocacy Center en de lange ervaring van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen zijn hierbij inspirerend en richtinggevend. Situaties van deze vormen van kindermishandeling die aangemeld worden op het VK (een groeiende groep) worden door de criminoloog gecapteerd, opgevolgd en vastgehouden. Het is de taak van deze persoon om gezinssituaties te kunnen bespreken of verwijzen naar de tafel binnen CO3 of het VKA waar de aanpak het best kan gerealiseerd worden. Verder is het ook de taak om te kijken hoe concrete

4 samenwerking in gezinnen gestalte kan krijgen. Gezien de vooropleiding is de kennis van de mogelijkheden van het omgaan met beroepsgeheim onontbeerlijk. Op deze manier zal deze functie een essentiële brugfunctie worden tussen parket en hulpverlening. De positionering van deze functie waarbij de criminoloog ook deel zal uitmaken van het team van de antennediensten Vertrouwenscentrum Mechelen en Turnhout garandeert een Provinciale vertaling en uitwerking van deze innovatieve aanpak. Deze beide antennediensten zijn immers geënt en opgericht om de arrondissementele hulpverlening inzake kindermishandeling uit te bouwen en te verankeren. Dit biedt de mogelijkheid om geweldsituaties in gezinnen in de ganse Provincie op een zelfde kwaliteitsvolle manier aan te pakken. 2. De justitiële rol in de aanpak van CO3 ontrollen naar alle jeugdmagistraten van de provincie en de recent opgerichte familierechtbank Het project wil de aanpak van CO3 ontrollen naar het gehele gerechtelijke arrondissement. Om dit waar te maken worden vanaf 2015 alle jeugdmagistraten betrokken bij de aanpak. Om dit op conforme wijze te ontwikkelen en de methodiek in te bedden, worden de magistraten in de opbouw en de opvolging van de dossiers bijgestaan door de criminoloog voorzien in het project. Tevens zijn de familierechtbanken gestart, hier wordt de samenwerking met CO3 doorheen het project in kaart gebracht. De totale kosten voor 2015 worden geraamd op EUR. Voorgesteld wordt vanuit de provincie Antwerpen dienst Welzijn en Gezondheid EUR ter beschikking te stellen. Motivatie projectencommissie Het project sluit zeer nauw aan bij de provinciale werking van het team IFG en werkt een aantal pistes in de interdisciplinaire aanpak van IFG verder uit. Bovendien is er klaverbladfinanciering voorzien (vanuit de stad Antwerpen). Het project heeft tevens een bovenlokaal karakter aangezien de werking naar de hele provincie wordt ontrold. Ook geldt het project enerzijds als een piloot voor andere regio s (in eerste instantie de provincies Limburg en Vlaams-Brabant die ook een samenwerking hebben opgezet) en dient het anderzijds als proeftuin voor zowel Vlaams en federaal beleid, en heeft het uitstraling en interesse in andere Europese regio's. Hiermee voldoet het project aan de voorwaarden zoals gesteld in het reglement: het project behoort niet tot de reguliere werking, er is continuering voorzien (het doel is dit te integreren in het reguliere aanbod) en er is een bovenlokaal aspect aanwezig. Er zal een convenant opgemaakt worden waarin de structurele inbedding specifiek zal worden vooropgesteld en waarin een engagement van justitie wordt gestipuleerd. Elk jaar wordt dit engagement bovendien geëvalueerd. De Schelp vzw, Nieuwmoersesteenweg 113, 2990 Wuustwezel project De Stip, trajectbegeleiding en netwerkondersteuning voor jongvolwassenen met ASS (autismespectrum) Korte historiek De vzw Gehandicaptenzorg Noorderkempen werd in 1970 opgericht om de belangen te behartigen van personen met een beperking in de regio. In 2011 werd de benaming gewijzigd in De Schelp, Zorgnetwerk Noorderkempen. De Schelp vzw vormt samen met Berkenbeek vzw (BUSO), Revalidatiecentrum Noorderkempen vzw en Spectrum vzw (een tehuis voor niet-werkenden, dagcentrum en 2 woningen) een gedegen netwerk. Het hele netwerk stelt 273 personeelsleden te werk voor 1134 gebruikers, leerlingen of bewoners. Diverse vrijwilligers zetten zich in voor het bestuur of begeleiding en opvang van cliënten.

5 De Schelp vzw zorgt voor de samenhang en de communicatie tussen de vzw's van het netwerk, en kan daarnaast ook eigen initiatieven ontwikkelen die ten goede komen aan personen met een beperking in onze regio. Ze behartigt tevens het contact met de lokale overheden. Het geografisch werkterrein is de regio Noorderkempen (met Essen, Kalmthout en Wuustwezel als dragende gemeenten), maar De Schelp stelt haar netwerk ook open voor andere initiatieven buiten deze gemeenten. Projectgegevens en kostenraming De organisatie wil jongvolwassenen kansen bieden door de overgang naar tewerkstelling/dagbesteding/vrije tijd en wonen in de maatschappij te vergemakkelijken met als uiteindelijke doel: integratie en participatie in de maatschappij. De organisatie wil zich specifiek richten op jongeren met een ASS-diagnose. De organisatie richt zich in de beginfase op leerlingen van Berkenbeek. Dit wordt in een later stadium verder uitgebreid naar andere scholen en andere organisaties. Deze jongeren hebben nood aan een effectieve en efficiënte doorstroming: deze is zeer specifiek en complex. Ze hebben nood aan werkplaatsen met begeleiding en/of trajectopvolging, dagbesteding en woonvormen met een aparte aanpak. Ook het vrijetijdsluik verdient specifieke aandacht. Het aanbod moet individueel gevarieerd en gestructureerd zijn. De afstemming en het blijvend coördineren van de levensdomeinen werk en welzijn (indien nodig ook wonen) zijn essentiële randvoorwaarden om tot een blijvend resultaat te komen. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat zij vaak tussen de mazen van het net vallen: doordat zij normaal begaafd zijn willen zij niet geassocieerd worden met leeftijdsgenoten met een handicap. De combinatie van beperkingen in communicatie en omgang, omzetten van weten in doen, het moeilijk samen leven in groep versus vereenzaming, bezorgt het eigen netwerk maar ook hulpverleners bijzondere kopzorgen. Naast het effectief aanbieden van levenservaringen in een concrete normale leefsetting is ook het ontwikkelen van een specifieke levensloopmethodiek van cruciaal belang. Beiden dienen hand in hand te gaan en de organisatie wil dit in het project verder exploreren. Enerzijds wil De Stip de jongeren binnen de lokale gemeenschap relevante ervaringsgerichte praktijkervaringen laten opdoen. De laagdrempelige inloop zorgt ervoor dat er op maat kan afgetoetst worden wat de concrete wensen en perspectieven zijn die kunnen worden aangeboden. Hierbij is een belangrijke opdracht weggelegd voor de DOP die mee aan vraagverheldering kunnen werken. Het in beeld brengen van de mogelijkheden in het netwerk en belangrijke hulpbronnen (concentrische cirkels) zijn hierbij van belang. Het traject is de concrete vertaalslag en inzet op één of meerdere levensdomeinen, mede dankzij de inzet van een verscheidenheid aan contactpersonen/begeleiders uit het brede welzijnswerkveld of zelfs daarbuiten. Een concreet stappenplan kan worden uitgewerkt vertrekkend vanuit een rondetafelgesprek met partners die zich willen engageren om het traject uit te werken en te ondersteunen. Het is wenselijk om dit al in een vroeg stadium, nog vóór het schoolverlaten op te starten. Het aanbod dient flexibel en aanklampend te zijn. Anderzijds wil de organisatie ook inzetten op methodiekontwikkeling die breed inzetbaar is binnen de regio en ook voor andere doelgroepen. In die zin is het belangrijk dat ook de eerstelijnsmedewerkers en andere reguliere diensten mee kunnen gebruik maken van de opgedane ervaringen binnen dit experiment. Hiervoor kan de organisatie rekenen op ondersteuning van daartoe gespecialiseerde diensten, zoals Autisme Centraal en GOB De Ploeg.

6 De totale kosten voor 2015 worden geraamd op EUR. Voorgesteld wordt vanuit de provincie Antwerpen dienst Welzijn en Gezondheid EUR ter beschikking te stellen. Motivatie projectencommissie Het is een verderzetting van een inhoudelijk sterk project met een innoverende en preventieve aanpak. Er is een duidelijke cofinanciering aanwezig vanwege de projectaanvrager en de gemeente zelf. SUBSIDIES MET BETREKKING TOT WONEN Projectvereniging Stadsregio Turnhout, Grote Markt 1, 2300 Turnhout project WoonLabo Stadsregio Turnhout Korte historiek Stadsregio Turnhout is een samenwerkingsverband van de gemeenten en OCMW s van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Op basis van het decreet van 2001 op de intergemeentelijke samenwerking neemt ze de juridische vorm aan van een projectvereniging. In 2013 werd de samenwerking voor een nieuwe periode van zes jaar verlengd, namelijk van 1 januari 2014 tot en met 31 december Zoals blijkt uit de doelgroep en het doel van de organisatie, is de projectvereniging er vooral om de samenwerking tussen de vier lokale besturen professioneel te managen en is dus geen specifiek, bovenlokaal bestuursniveau. Projectgegevens en kostenraming De stadsregio profileert zich als woonregio waar veelzijdig wonen gepromoot wordt en waar de focus ligt op inhoudelijke thema s die inwoners aanbelangen bij het wonen en leven in de stadsregio. De ruimtelijke kansen en mogelijkheden worden hierbij nauw bekeken. Uit de bevolkingsprognoses blijkt dat het aantal inwoners in de stadsregio zal stijgen waardoor slimme vormen van verdichting en nieuwe woonvormen een actuele plaats krijgen op de agenda. Onder de titel 'WoonLabo Stadsregio Turnhout' maakt de organisatie een activiteitenprogramma op waarin doelpublieken gestimuleerd worden om te experimenteren rond nieuwe woon- en leefconcepten. In dat experimenteren bouwt de organisatie verder op de principes benoemd tijdens gewoontebreker, een initiatief in Beerse in samenwerking met tri.zone en AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen. Het traject gewoontebreker werd uitgewerkt in het kader van nieuwe woonvormen. Door de organisatie van denkmomenten met bewoners van de stadsregio en gevoed met kennis vanuit experten en vakmensen, kregen de principes vorm. De organisatie visualiseert de principes rond nieuwe woonconcepten en ze zetten deze in als inspiratiebron in het WoonLabo. Als eerste spoor legt de organisatie top-down een proces af met de administraties en mandatarissen van de gemeenten. In dit proces worden zij uitgenodigd om te experimenteren en creatief na te denken over nieuwe woonconcepten. De organisatie beoogt dat de lokale overheid een gedeeld handelingskader ontwikkelt om nieuwe woonconcepten meer vorm en richting te geven. Een tweede spoor dat de organisatie aflegt in het WoonLabo is het organiseren van activiteiten gericht op enerzijds (potentiële) inwoners alsook het specifieke doelpubliek '(her)-starters en jonge gezinnen'. Naast het leren kennen van de troeven gaan ze met deze twee groepen een dialoog houden rond de nieuwe woonconcepten. Doelstelling is dat dit doelpubliek bewust stilstaat bij de eigen wooncarrière en bij de huidige wooncultuur. Samen met deze doelgroepen gaat de

7 organisatie nadenken over en experimenteren rond de vraag hoe zij in de toekomst willen wonen. Het is een participatief traject dat ze hier afleggen. Ontwerpend onderzoek is het derde spoor. Studenten van het laatste jaar ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen hebben als thesisopdracht gekregen om ontwerpend onderzoek uit te voeren op sites verspreid over de stadsregio. Zij brengen mogelijkheden in kaart op gebied van verdichting, nieuwe woonvormen en levenslang wonen. De resultaten van dit ontwerpend onderzoek bouwt de organisatie in samenwerking met de Universiteit Antwerpen uit tot een kwalitatieve en toegankelijke tentoonstelling. Als vierde spoor werkt de organisatie een lerend netwerk uit zodat de vele initiatieven die te maken hebben met wonen en leven in de stadsregio meegenomen worden onder de noemer WoonLabo. Ze nodigen organisaties, partners, (potentiële) inwoners en andere geïnteresseerden uit om in het WoonLabo deel te nemen aan een lerend netwerk. Ze zorgen er voor dat de vergaarde kennis en ervaring in het traject niet verloren gaat. Hiertoe richt de organisatie een lerend netwerk op, zowel online als offline. Dit zal in samenwerking met de expertise van AR-TUR en Kamp C een interactieve vorm krijgen. Deze vier sporen krijgen vorm in de projectstructuur die vanuit Stadsregio Turnhout georganiseerd wordt samen met AR-TUR, Universiteit Antwerpen, Kamp C en nog andere partners. Deze zijn vertegenwoordigd in de projectgroep die het project maandelijks zal opvolgen. Deze projectgroep zal instaan voor de inhoud, de planning en het verbinden van activiteiten. Ook de communicatie en de bekendmaking van resultaten worden door de projectgroep opgevolgd en uitgewerkt. De totale kosten voor 2015 worden geraamd op EUR. Voorgesteld wordt vanuit de provincie Antwerpen dienst Welzijn en Gezondheid EUR ter beschikking te stellen. Motivatie projectencommissie Het project past volledig binnen het actieplan wonen, waarbij het een doelstelling is om vernieuwende wooninitiatieven de nodige experimenteerruimte te geven. Het huidige concept wonen kritisch analyseren om zo een rationeler woninggebruik te kunnen stimuleren (Wonen anders bekijken) is een van de beleidsdoelstellingen voor de periode Door de lokale ambtenaren mee te nemen in het traject wordt er een handelingskader gecreëerd wat garanties en een methodiek om tot alternatieve woonvormen te komen. Dit is een zeer innovatief project. De dienst Welzijn en Gezondheid subsidieert een deel van het gevraagde bedrag, waarbij zij ook van de 4 gemeentes financiële inspanningen verwacht. Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 april De provincieraad van Antwerpen, Gelet op het provinciedecreet van 30 november Op voorstel van de deputatie, BESLUIT: Enig artikel: De provincieraad keurt de voorgebrachte aanwending van het krediet voor een bedrag van EUR goed op budget 2015, ingeschreven op het verdeelkrediet:

8 EUR op verdeelkrediet - rekeningcombinatie 2015/ /21/0909 Ramingsnummer Subsidies voor sociale projecten(r/v)/overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Aanwending krediet: verschillende innovatieve projecten EUR op verdeelkrediet rekeningcombinatie 2015/ /21/0629 Ramingsnummer Subsidies met betrekking tot wonen(n/r)/overige woonbeleid - Aanwending krediet: verschillende innovatieve projecten met betrekking tot wonen.

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 oktober 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Budget 2013. Machtigingskrediet 831/640. Subsidie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/2 Budget 2014. Verdeelkrediet - rekeningcombinatie

Nadere informatie

AR-TUR is het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen.

AR-TUR is het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen. AR-TUR is het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen. AR-TUR levert via prikkelende initiatieven en ontwikkelingstrajecten een bijdrage aan een klimaat waarin kwalitatieve architectuur,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Family Justice Center Mechelen Korte Keten. Raadscommissie Welzijn 08/05/2017

Family Justice Center Mechelen Korte Keten. Raadscommissie Welzijn 08/05/2017 Family Justice Center Mechelen Korte Keten Raadscommissie Welzijn 08/05/2017 1 Korte Keten? Partners Korte Keten Bevindingen na 4 jaar Korte Keten Doorontwikkeling naar Family Justice Center 2 Korte Keten

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: Agenda nr. 9/2 Aanwending krediet sociale projecten en wonen 2015 voor

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Aanwending krediet sociale projecten en wonen

Nadere informatie

Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector

Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector Dienst Welzijn en Gezondheid Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem T 03 240 58 68 Contactpersoon : Carine Vermeulen E-mail: impulsbeleid@welzijn.provant.be Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns-

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 Isabelle Van Vreckem Departement WVG (Vlaamse overheid) Interbestuurlijke relaties VL-provincies

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/5 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Subsidiekorf platteland. Vernieuwing reglementssubsidie

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE ROL VAN DE PROVINCIE BIJ DE ZORGREGIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT IS ZORGREGIE? De overheid heeft met zorgregie drie doelstellingen. Ten eerste wil men een eerlijk en transparant opname- en bemiddelingsbeleid

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 11 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Initiatieven NEET-jongeren (not

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/21 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Bijlage 6: Artikels. Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod

Bijlage 6: Artikels. Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod Bijlage 6: Artikels Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod Bespreking artikel (Bron: Vandenreyt, C. (3 april 2015). Meer strafzaken voor rookverbod. Het belang van Limburg, p. 17.) Dit artikel werd

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO 3.0 ENGAGEMENTSVERKLARING Ondergetekenden, De Vlaamse ICT Organisatie vzw (hierna genoemd V-ICT-OR vzw), gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13 Industriezone E17-3,

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 30 april 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/2 Welzijn, Arbeidszorg. Reglement impulssubsidie

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw

Huishoudelijk Reglement Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw 1 Huishoudelijk Reglement Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld door de Algemene Vergadering, zoals gestipuleerd in artikel 13 van de Statuten van Dienst

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN

PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN Els Dupon netwerk STS Voorstelling Arr.Turnhout 28 november 2017 Spijbelen een zorg? SO VLAANDEREN (leerplichtig) Schooljaar 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 #lln

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kinder- en Jongerentelefoon Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Parlementaire vraag van de heer J. Roegiers over bijkomende subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon

Nadere informatie

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH 17/11/2017 1. TOEGANG 1.1. voorjaar 2018 positioneren en profileren aanbod begeleiding: informatiemoment september 2017 - WG Planning en Advisering - NWO JH decreet IJH - partners met een aanbod naar jongeren

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00187 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst 'Co-creatie van een lokaal traject rond duaal leren' - periode

Nadere informatie

Naam van het dagbestedingsinitiatief: vzw Beestigonderwijs

Naam van het dagbestedingsinitiatief: vzw Beestigonderwijs Naam van het dagbestedingsinitiatief: vzw Beestigonderwijs 1) Inhoud van de dagbesteding Algemeen kader: Ontstaansgeschiedenis 1 2011 Doelstelling(en) Visie Het onderwijs van de 21ste eeuw moet duurzaam

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Nota Invoering ondersteuningsmodel

Nota Invoering ondersteuningsmodel Nota Invoering ondersteuningsmodel Vooraf: - Het ondersteuningsmodel is een stap in het versterken van gewone scholen zodat minder kinderen in het buitengewoon onderwijs instromen. De gespecialiseerde

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie Reglement impulssubsidie innovatieve projecten in de sociale economie Goedgekeurd door de provincieraad op 24 november 2016 Artikel 1. Doelgroep Via het reglement Impulssubsidies innovatieve projecten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 juni 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Erratum. Aanwending krediet sociale projecten

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Inhoud 3 Vooraf 5 Een andere kijk op spijbelen 6 Over de diepere betekenis van kinderspel 7 Kinderen hebben zo hun kijk op quality time 8 Plan

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

DICHTER WONEN, RUIMER LEVEN

DICHTER WONEN, RUIMER LEVEN PERSBERICHT 23 september 2015 DICHTER WONEN, RUIMER LEVEN Tentoonstelling met woonmodellen voor stadsregio Turnhout De tentoonstelling DICHTER WONEN, RUIMER LEVEN brengt het resultaat van het ontwerpend

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Regioscreening. Fase 2 evaluatie Turnhout 10 juni 2013

Regioscreening. Fase 2 evaluatie Turnhout 10 juni 2013 Regioscreening Fase 2 evaluatie Turnhout 10 juni 2013 1 Regioscreening Agenda 1. Inleiding 2. Synthese zelfevaluatie 3. Debat Stadsregio Turnhout Tafelronde 4. Verder vervolg regioscreening 2 Regioscreening

Nadere informatie

Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg

Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg Hoofdstuk 1: Doel impulssubsidie Artikel 1: Beleidsvisie arbeidszorg Arbeidszorg is zorg door arbeid, het is onbezoldigde arbeid voor mensen die niet,

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres 1 2 historiek zorgarme regio afstanden naar stad en stadsrand groot 4 betrokken organisaties engageren zich: CAW De Terp, CGG Andante, AZ Klina, OLO intersectorale

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO Therapeuten voor Jongeren ONTSTAAN DE STANDAARD 04 09 2009 GUY TEGENBOS TEJO Gent: de start TEJO Therapeuten voor Jongeren De

Nadere informatie