MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG

2

3 JAARVERSLAG 1998 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

4 Het Ministerie van Economische Zaken rechtstreeks op internet Verantwoordelijke uitgever: Lambert Verjus Secretaris-generaal de Meeûssquare Brussel Wettelijk depot: D/1999/2295/40 De gegevens uit dit jaarverslag mogen overgenomen worden mits de bron te vermelden.

5 Jaarverslag 1998 Een jaarverslag opstellen, is van nature een steeds terugkerende bezigheid waarbij de vooruitgang van het voorbije jaar wordt geëvalueerd en geconsolideerd in een toekomst - in dit geval die soms zelf al voorbij of voorbijgestreefd is. Dat is nu eenmaal typerend voor dit soort verslagen, en met het jaarverslag 1998 van het Ministerie van Economische Zaken is het niet anders. Het Departement koos opnieuw voor een omvattende voorstelling per Bestuur. Zo kan elk Bestuur u zo volledig mogelijk over zijn activiteiten van 1998 informeren. Al deze activiteiten passen in de hoofdopdrachten van het Ministerie van Economische Zaken, te weten: - het opstellen van regels en normen; - het toepassen en controleren van reglementeringen; - het verzamelen, verwerken en verspreiden van statistische en economische informatie; - de consumentenbescherming. Deze opdrachten vormen een samenhangend geheel. Het toepassen en controleren van reglementeringen is des te makkelijker naarmate deze correct opgesteld en ruim verspreid worden. Eén van de grootste verwezenlijkingen die in dit verband werd geboekt door het Ministerie van Economische Zaken in 1998, is ongetwijfeld de aanwezigheid op Internet via een site die volledig aan het Departement is gewijd. Dit nieuwe instrument laat niet alleen zien dat het Ministerie van Economische Zaken zich in de nieuwe communicatieprocessen verankerd heeft. Het toont ook aan dat ons Ministerie bereid is de consequenties van deze keuze op zich te nemen in termen van snelheid, nauwkeurigheid en toegankelijkheid van de aangeboden informatie. Het Ministerie van Economische Zaken ziet zijn verschillende opdrachten meer dan ooit in het kader van een permanente dialoog met alle maatschappelijke krachten, of het nu gaat om beleidsmensen van de overheid en de particuliere sector, of om de gewone burgers. Dit streven is op elke pagina van dit verslag terug te vinden. Ik hoop dat u hiervan overtuigd wordt, terwijl u het leest. Lambert Verjus Secretaris-generaal Ministerie van Economische Zaken 1

6 Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken

7 Jaarverslag 1998 Voorwoord... 1 Inhoudstafel... 3 Secretariaat-generaal Opdracht en structurele taken Prioritaire activiteiten Het Instituut voor de Nationale Rekeningen De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Begroting Bestuur Algemene Diensten Opdracht en structurele taken Prioritaire activiteiten De vereenvoudiging van de loopbanen eindelijk voltooid De aanwervingen Opleiding De evaluatie: een grote première De begrotingswerkzaamheden De boekhouding Interne en externe controles De aankopen: nauwgezetheid bij de gunning van de overheidsopdrachten Gebouwen: functionele aard en veiligheid De juridische werkzaamheden De sociale en medische zorg Het talengebruik in onze federale staat vergt vertalingen Bestuur Energie Opdracht en structurele taken Prioritaire activiteiten Consolidatie van de samenwerking met de Gewesten Beheer van de markten Energiebeleid Nucleair beleid Bestuur Handelsbeleid Opdracht en structurele taken Prioritaire activiteiten Bescherming van de consument Verbetering van het concurrentievermogen van de ondernemingen Ministerie van Economische Zaken 3

8 Jaarverslag De overgang naar de eenheidsmunt De informatiemaatschappij De administratieve vereenvoudiging en de economische informatie Bestuur Economische Betrekkingen Opdracht en structurele taken Prioritaire activiteiten Markttoegang Interne markt Mededinging Informatiemaatschappij Investeringsbeleid Verre uitvoer Nijverheidscompensaties Economische samenwerking Uitbreiding van de Europese Unie Eenheidsmunt Economische en politieke prospectie Recuperatie van tijdens de Tweede Wereldoorlog geplunderde goederen Bestuur Economische Informatie Opdracht en structurele taken Prioritaire activiteiten Opsporen en verzamelen van informatie Verwerken van informatie Verspreiden van informatie Het Departement als economische informatieverstrekker kenbaar maken De informatica-infrastructuur van het Departement Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Opdracht en structurele taken Prioritaire activiteiten Bescherming van de consument Concurrentievermogen van bedrijven Welzijn op het werk en sociale reglementering Openbare veiligheid Continentaal Plat Geologie Ministerie van Economische Zaken

9 Jaarverslag 1998 Bestuur Economische Inspectie Opdracht en structurele taken Prioritaire activiteiten Consumentenbescherming Naleving prijzenreglementering Minnelijke schikkingen Internationale samenwerking Verplichtingen van de ondernemingen Controles in specifi eke sectoren Naleving Europese verordeningen Nationaal Instituut voor de Statistiek Opdracht en structurele taken Prioritaire activiteiten Vernieuwing van de juridische omgeving Vernieuwing van de informatica-omgeving Opleiding Vernieuwingen rond Verzamelen Vernieuwingen rond Verwerken Vernieuwingen rond Verspreiden Thematische domeinen Bijlagen Begrotingsrealisaties Personeel Selectie van wetten en besluiten van het Ministerie van Economische Zaken verschenen in het Belgisch Staatsblad in Afkortingenlijst Hoe kan u zich tot het Ministerie van Economische Zaken wenden? Ministerie van Economische Zaken 5

10 Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken

11 Secretariaat-generaal E Secretariaat-generaal 1 Opdracht en structurele taken Prioritaire activiteiten Verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat Specifi eke maatregelen ter regulering van de economische activiteit De euro De informatiemaatschappij Verspreiding van economische informatie Herstructurering en organisatie van het Departement Het Instituut voor de Nationale Rekeningen De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Begroting Ministerie van Economische Zaken 7

12 E Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken

13 Secretariaat-generaal E 1 OPDRACHT EN STRUCTURELE TAKEN Onder het gezag van de Minister beheert de Secretaris-generaal het Departement, hij coordineert de activiteiten ervan en hij verdeelt de middelen. Deze taken dienen gezien te worden in een algemene context, die erop gericht is de doelstellingen van het Ministerie van Economische Zaken te verwezenlijken. Er dient namelijk voor een duurzame economische omkadering gezorgd te worden, die gunstig is voor de ontwikkeling van de concurrentiekracht van de ondernemingen en de markten, en die tegelijk de consumenten de best mogelijke bescherming biedt. Om deze doelstellingen te bereiken, coördineerde de Secretaris-generaal de opdrachten die hiervoor door de verschillende Besturen van het Departement dienen uitgevoerd te worden. Zo stelde hij werkgroepen samen, waarvan de taken hierna worden toegelicht, en zette hij een aantal projecten op in verschillende gebieden die bepalend zijn voor de economische activiteit. Hij streefde er ten slotte naar de kwaliteit van de door het Departement geboden diensten, zoals de verspreiding van economische informatie, te verbeteren en de economische kringen in België met haar acties vertrouwd te maken. In 1998 werden een aantal - hierna besproken - ambitieuze projecten uitgevoerd en werden verschillende initiatieven genomen om de hierboven genoemde doelstellingen te verwezenlijken. De Secretaris-generaal en de Directeurs-generaal werden bovendien vereerd met het bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip. Zij konden bij deze gelegenheid de verschillende activiteiten van het Departement voorstellen. 2 PRIORITAIRE ACTIVITEITEN In 1998 waren de prioriteiten voor het Secretariaat-generaal: - de uitvoeringsmaatregelen coördineren van de thematische Ministerraad Investeringsklimaat van 5 december 1997 voor de versterking van het concurrentievermogen van de ondernemingen; - de economische activiteit regelen; - een harmonieuze overgang naar de euro voorbereiden; - initiatieven nemen in het kader van de gecoördineerde acties voor de informatiemaatschappij binnen de federale overheid, goedgekeurd door de Ministerraad van 30 mei 1997; - de economische actoren algemene en strategische informatie aanbieden; - het Departement herstructureren en organiseren. 2.1 VERBETERING VAN HET ONDERNEMINGS- EN INVESTERINGSKLIMAAT Ministerie van Economische Zaken 9

14 E Jaarverslag 1998 De thematische Ministerraad Investeringsklimaat van 5 december 1997 keurde een aantal maatregelen goed die het concurrentievermogen van de ondernemingen moeten versterken. Het Secretariaat-generaal coördineerde de uitvoeringsmaatregelen die hiertoe door het Departement moesten worden genomen. In de eerste plaats diende de regelgeving over de economische mededinging aangepast te worden en waren maatregelen nodig op het vlak van normalisatie, accreditatie en metrologie. Twee wetsontwerpen tot hervorming en modernisering van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging werden in 1998 goedgekeurd door de Ministerraad. Het Secretariaat-generaal coördineerde de praktische uitvoeringsmaatregelen die hiermee verbonden waren, zoals een uitbreiding van de organieke personeelsformatie van de Dienst voor de Mededinging en een verhoging van het budget van de Raad voor de Mededinging. Op het vlak van normalisatie kon het noodzakelijke overleg met de privé-sector pas aan het eind van het eerste semester plaatsvinden. De privé-sector maakte haar medewerking afhankelijk van een voorafgaandelijke audit inzake normalisatie. Er werd een openbare aanbesteding uitgeschreven en in december 1998 werd overgegaan tot de opening van de offertes. Het Secretariaat-generaal coördineerde ook de uitbreiding van de organieke personeelsformatie inzake accreditatie, metrologie en marktcontrole. Bij de uitvoering van de beslissingen van de thematische Ministerraad Investeringsklimaat werd aan de subcommissie Buitenlandse investeringen van de Interministeriële Economische Commissie gevraagd een verslag op te stellen met de stand van zaken van de goedgekeurde ontwerpen. Uit dit verslag blijkt dat de resultaten sterk uiteenlopen. Bepaalde ontwerpen zijn goed gevorderd, zoals de fi scale ruling, de maatregelen om het aandeelhouderschap bij de personeelsleden van de ondernemingen aan te moedigen en deze om het toekennen van een visum aan zakenlui te versnellen. Andere ontwerpen werden nog niet uitgevoerd of werden zelfs afgevoerd, zoals de sociale ruling. 2.2 SPECIFIEKE MAATREGELEN TER REGULERING VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEIT In het kader van de activiteiten van het markttoezicht en de bescherming van de rechten van de consument werd erop toegezien dat een ontwerp van koninklijk besluit inzake de etikettering van rundvlees werd voorbereid door de Besturen Handelsbeleid en Economische Inspectie, en dat deze tekst werd besproken binnen de Interministeriële Economische Commissie met alle betrokken Departementen en Diensten. Eind 1998 maakten de verschillende instanties, waaronder de Raad voor het Verbruik, de noodzakelijke adviezen over. Hierdoor kon de procedure om dit koninklijk besluit af te werken en het begin 1999 voor te leggen aan de Minister, worden verdergezet. Er werd er ook over gewaakt dat de Dienst voor de Industriële Eigendom, een afdeling van het Bestuur Handelsbeleid, prioriteit gaf aan de afwerking van een wetsontwerp betreffende 10 Ministerie van Economische Zaken

15 Secretariaat-generaal E de bestraffi ng van namaak en piraterij. Hiervoor was het nodig binnen de Interministeriële Economische Commissie een overleg met de verschillende betrokken Ministeries te organiseren. 2.3 DE EURO Het Departement deed in 1998 inspanningen om een harmonieuze overgang naar de gemeenschappelijke munt voor te bereiden, zowel voor de consumenten, en voor de burgers in het algemeen, als voor de ondernemingen. Zo werd het Departement belast met de uitbouw van de groep Eco-euro, één van de vier centrale groepen van het Commissariaat-generaal. Het overgangsscenario van het Departement werd op de volgende manier gecoördineerd: - uitwerking van de economische krachtlijnen van het nationaal overgangsplan ; - actieve deelname van de medewerkers van het Secretariaat-generaal aan de uitwerking van de wet van 30 oktober 1998 over de euro; - planning en controle van de stand van zaken van de regelgevende en administratieve bepalingen die door het Ministerie zowel intern (Admi-euro) als extern (Eco-euro) werden genomen; - voorbereiding van de plenaire vergaderingen van het Commissariaat-generaal voor de Euro en in het bijzonder van de vergadering van 28 mei die specifi ek gewijd was aan economische problemen; - coördinatie van de uitwerking van 28 koninklijke en ministeriële besluiten, die nodig zijn om de overgang te garanderen. Met deze maatregelen heeft het Departement zijn rol in de overgang naar de gemeenschappelijke munt goed vervuld. 2.4 DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ In navolging van het plan van gecoördineerde actie voor de informatiemaatschappij binnen de federale overheid, dat door de Ministerraad op 30 mei 1997 goedgekeurd werd, nam het Departement verschillende initiatieven gericht op de ontwikkeling van de informatiemaatschappij. Het Ministerie wil namelijk op dat vlak een sleutelrol gaan spelen. De activiteiten werden voorgesteld en gecoördineerd door de werkgroep Informatiemaatschappij, bestaande uit afgevaardigden van de verschillende besturen, onder voorzitterschap van de afgevaardigde van de Secretaris-generaal. De activiteiten van de groep bestonden in 1998 voornamelijk uit de coördinatie van: - het volgen van de overeenkomst gericht op de valorisatie van de informatieverspreiding Ministerie van Economische Zaken 11

16 E Jaarverslag 1998 waarover het Ministerie beschikt, de consumentenbescherming in het kader van de elektronische handel en de uitwerking van een wetsontwerp betreffende de digitale handtekening; - het volgen van de overeenkomst om het probleem van de octrooieerbaarheid van computerprogramma s te regelen en om een analyse uit te voeren over de juridische gevolgen van het dubbelzinnig statuut van het multimediaproduct; - de voorbereidende werkzaamheden voor de Ottawa-conferentie Een wereld zonder grenzen ; deze werkzaamheden staan vooral in het teken van de informatiemaatschappij en de elektronische handel; naar aanleiding hiervan heeft het Departement een brochure opgesteld; - de totstandkoming van deze vergaderingen waren een initiatief van de Minister en waren bedoeld om gedachtewisselingen tussen de verschillende betrokken milieus te bevorderen. Het Departement speelde daarnaast ook een actieve rol in de informatiemaatschappij. Het werkte verschillende manieren uit om de informatie waarover het beschikt op een optimale manier te verspreiden. De verspreiding van economische informatie door het Departement wordt hierna besproken. 2.5 VERSPREIDING VAN ECONOMISCHE INFORMATIE Het Ministerie wil de economische actoren steeds betrouwbare en relevante informatie verschaffen, en creëerde daarom in december 1998 een eigen internetsite mineco.fgov.be. Hierdoor trad het defi nitief toe tot de informatiemaatschappij. Om de raadpleging van de site zo gemakkelijk mogelijk te maken werd de informatie opgesplitst in expliciete thema s en rubrieken, eerder dan ze te baseren op de administratieve structuur van het Departement. De site mineco.fgov.be biedt de volgende thema s aan: Barometers van de economie, Euroruimte, Marktordening, Bedrijvengids, Buitenlandse investeerders, Consumentenbescherming, Energie, Economische informatie en het Ministerie. De Dienst Economische Analyses van het Secretariaat-generaal geeft in de rubriek Barometers van de economie de evolutie van de Belgische economie weer. Veel aandacht werd ook besteed aan een aantrekkelijke en dynamische voorstelling van de publicaties, van de documenten en van de web-site in het algemeen. Dit geldt voor verscheidene publicaties die door het Ministerie worden uitgegeven, zoals Trefpunt Economie, het maandelijks tijdschrift van het Departement. De medewerkers van het Secretariaat-generaal leverden een belangrijke bijdrage in de verspreiding van economische gegevens over de economische conjunctuur, de structurele kenmerken van de economie en de euro. Zo voorzag de Dienst Economische Analyses de Minister en het Departement regelmatig van macro-economische informatie. De Dienst nam hiervoor deel aan internationale en nationale werkgroepen die deze dossiers bestuderen. 12 Ministerie van Economische Zaken

17 Secretariaat-generaal E 2.6 HERSTRUCTURERING EN ORGANISATIE VAN HET DEPARTEMENT Het Secretariaat-generaal coördineerde de overgang van de bevoegdheid Energie van Minister Di Rupo naar Minister Poncelet, na de bevoegdheidsverschuivingen van juni Er werd ook toezicht uitgeoefend op de overheveling van de bevoegdheden met betrekking tot de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten en de Proefbank voor Vuurwapens van het Bestuur Handelsbeleid naar het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid. Onder impuls van de Secretaris-generaal werd een omvattend project van herkwalifi catie en uitbreiding van de personeelsformatie voorgelegd aan de administratieve en budgettaire controle. De belangrijkste doelstellingen waren: - de organieke personeelsformatie van het Bestuur Handelsbeleid en het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid uit te breiden opdat deze hun opdrachten in het kader van de wet op de mededinging (voor het Bestuur Handelsbeleid) en in het kader van de normalisatie, certifi catie en accreditatie (voor het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid) zouden kunnen vervullen; - de personeelsformatie te herkwalifi ceren door administratieve betrekkingen van niveau 3 af te schaffen en gelijklopend hiermee nieuwe betrekkingen van niveau 2 in te stellen; - een reeks technische functies in het Bestuur Algemene Diensten en het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid te herkwalifi ceren. Binnen het Secretariaat-generaal werd, bij wijze van experiment, een elektronisch documentbeheerssysteem geïnstalleerd. Het is de bedoeling dit systeem binnenkort uit te breiden tot het hele Departement. 3 HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN De Secretaris-generaal, die voorzitter is van de raad van bestuur van het INR, nam het voorzitterschap waar van de zes vergaderingen van de raad, die voornamelijk gewijd waren aan de bespreking en de goedkeuring van de economische begrotingen 1998 en 1999, de nationale rekeningen 1997, de gewestelijke rekeningen en de input-output tabellen De raad besprak ook de macro-economische indicatoren opgelegd door Eurostat met het oog op de kandidatuur van België voor de Economische en Monetaire Unie. Het Secretariaat-generaal verzorgde, in samenwerking met de Nationale Bank, het secretariaat van het INR. 4 DE CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN Als regeringscommissaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven nam de Secretarisgeneraal deel aan de verschillende vergaderingen van het Bureau van de CBR. 5 BEGROTING Ministerie van Economische Zaken 13

18 E Jaarverslag 1998 De Secretaris-generaal zat twee vergaderingen van de begrotingscel voor. De eerste betrof de budgettaire controle 1998; het ging er hoofdzakelijk om de nodige begrotingskredieten uit te trekken om de beslissingen van de thematische Ministerraad over het investeringsklimaat voor het Departement uit te voeren. De tweede had betrekking op de voorbereiding van de begroting 1999 die, qua middelen, voorrang moest verlenen aan de overgang naar het jaar 2000 en aan het uitstippelen van de tienjarige volkstelling gepland voor Op grond van de door de verschillende Besturen van het Departement verstrekte informatie stelde het Studiebureau de algemene beleidsnota op die als bijlage bij de begroting 1999 werd gevoegd. 14 Ministerie van Economische Zaken

19 Bestuur Algemene Diensten E1 Bestuur Algemene Diensten 1 Opdracht en structurele taken Prioritaire activiteiten De vereenvoudiging van de loopbanen eindelijk voltooid De aanwervingen Opleiding De evaluatie: een grote première De begrotingswerkzaamheden De boekhouding Interne en externe controles De aankopen: nauwgezetheid bij de gunning van de overheidsopdrachten Gebouwen: functionele aard en veiligheid De juridische werkzaamheden De sociale en medische zorg Het talengebruik in onze federale staat vergt vertalingen...28 Ministerie van Economische Zaken 15

20 E1 Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken

21 Bestuur Algemene Diensten E1 1 OPDRACHT EN STRUCTURELE TAKEN Het is de opdracht van het Bestuur Algemene Diensten om bij te dragen tot een optimale werking van het Ministerie door te zorgen voor ondersteuning via het beheer van human resources, de materiële en fi nanciële middelen maar ook door toezicht te houden op de naleving van de juridische procedures, de toepassing van het ambtenarenstatuut, de aanwending van de fondsen en gunning van de overheidsopdrachten. Organisatie De Afdeling Organisatie stelt de personeelsformatie, het taalkader en het personeelsreglement op. Zij treedt op als centrale aankoopdienst voor het hele Departement. Zij neemt deel aan de werkzaamheden van de instanties die zich bezighouden met het vakbonds- en tuchtstatuut en staat in voor het secretariaat van de Directieraad. Zij zorgt eveneens voor het opstellen, bijwerken en verspreiden van de informatie betreffende de gegevens van de diensten en de personeelsleden. Zij ziet toe op het welzijn van de ambtenaren (gebouwen, meubilair, andere benodigdheden dan informaticamaterieel, wagens en chauffeurs, onthaalpersoneel) en beheert de centrale drukkerij. Zij werkt de maatregelen uit voor de bevoorrading van het land in crisissituaties en staat klaar voor de uitvoering ervan. Human Resources De Afdeling Human Resources beheert dagelijks de administratieve en geldelijke loopbaan van de statutaire en contractuele personeelsleden, evenals van de leden van het Kabinet van de Minister. Zij staat in voor de aanwerving en de aanwijzing van het personeel en stelt de wedde en diverse toelagen vast waarop de personeelsleden aanspraak kunnen maken. Zij speelt de rol van kinderbijslagfonds. Zij zorgt voor de procedures van bevordering van de statutaire ambtenaren, zowel door verhoging in graad als door weddeschaalverhoging. Daartoe stelt zij het jaarboek van het personeel op dat de ambtenaren rangschikt volgens graad, anciënniteit en weddeschaal. De Afdeling behandelt de mutatieaanvragen (verandering van Bestuur in het Departement) en de mobiliteitsaanvragen (overgang van een overheidsdienst naar een andere). Zij waakt over de naleving van de regels op het gebied van tucht, beoordeling en evaluatie. Zij beheert de dossiers betreffende de verloven, ziekte, arbeidsongevallen, overlevings- en rustpensioenen. Zij bereidt de dossiers inzake eretekens voor en behandelt de cumulatieaanvragen. Zij volgt de taal- en loopbaanexamens. Tenslotte staat zij het Planbureau bij voor het beheer van zijn personeel. Personeelszorg De Afdeling Personeelszorg treedt preventief op in verschillende domeinen (jaarlijkse checkup, kankeropsporing, antialcohol- en antitabakscampagnes, inentingen, controle van het gezichtsvermogen,...) en verstrekt diensten via dokters, verpleegsters, een kinesitherapeute en een tandarts. Zij stelt tevens personeel ter beschikking van de Sociale Dienst, vereniging zonder winstoogmerk, die de ambtenaren allerhande materiële en morele steun verleent. Financiën De Financiële Afdeling stelt de begroting op, gaat fi nanciële verbintenissen aan, voert de betalingsorders uit en houdt de boekhouding bij van het Ministerie. Zij controleert of de over- Ministerie van Economische Zaken 17

22 E1 Jaarverslag 1998 heidsfondsen op correcte wijze worden aangewend, zowel binnen het Departement als bij de instellingen die het Departement subsidieert; zij onderhoudt contacten met de externe controle-instanties (Schatkist, Begroting, Inspectie van Financiën en Rekenhof). De Afdeling verstrekt adviezen over budgettaire- en boekhoudkundige materies aan de overige besturen, het Kabinet en eventueel derden. Zij zorgt eveneens voor de concrete toepassing van de wetten op de boekhouding van de Staat. De Dienst Wederaanpassing Mijnwerkers betaalt de wachtvergoedingen van de mijnwerkers uit. Juridische aangelegenheden De Juridische Afdeling verstrekt juridisch advies aan alle Besturen. Zij controleert de ontwerpen van wetten en besluiten die uitgaan van het Departement en geen betrekking hebben op het personeel en zij ziet toe op de bekendmaking daarvan in het Belgisch Staatsblad. Tenslotte volgt zij de geschillendossiers op. Vertalingen De Afdeling Vertalingen staat ten dienste van alle Besturen, zowel om de wettelijke verplichtingen van het talengebruik na te komen als om taalproblemen op te lossen. Opleiding De opleidingsdirecteurs zorgen voor het onthaal en de begeleiding van de statutaire personeelsleden tijdens hun stageperiode. Zij concipiëren en organiseren de vorming rekening houdend met de doelstellingen van het Departement en de behoeften van de Besturen en de personeelsleden. Samen met het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid en de opleidingsdirecteurs van de overige Departementen werken zij gemeenschappelijke opleidingsprojecten uit. Tenslotte organiseren zij stages in het Departement voor Belgische of buitenlandse ambtenaren en studenten. 2 PRIORITAIRE ACTIVITEITEN Na de bekendmaking van de nieuwe personeelsformaties en taalkaders zette het Bestuur Algemene Diensten een maximum aantal procedures van bevordering door graad- of weddeschaalverhoging in. Er werd getracht zoveel mogelijk statutaire en contractuele personeelsleden aan te werven. Een wijziging van de personeelsformatie werd opgestart om de hierna uiteengezette redenen. Het Bestuur heeft de allereerste evaluatie van de statutaire personeelsleden van niveau 1 en 2+ voorbereid en geleid. De juristen hebben bijzondere aandacht geschonken aan de correcte opstelling van de talrijke wetteksten en reglementaire teksten betreffende de invoering van de euro op 1 januari De informatisering van de boekhouding was vooral gericht op de nodige aanpassingen voor de invoering van de euro en de nakende overgang naar het jaar De veiligheid van de personeelsleden, vooral het voorkomen van brandrisico, kreeg in het jaar 1998 ook prioriteit. 18 Ministerie van Economische Zaken

23 Bestuur Algemene Diensten E1 3 DE VEREENVOUDIGING VAN DE LOOPBANEN EINDELIJK VOLTOOID De grote operatie van algemene herziening van de weddeschalen, gekoppeld aan de vereenvoudiging van de loopbanen, door Ambtenarenzaken aangevat in 1994, werd in het Departement begin 1998 voltooid. De koninklijke besluiten die nieuwe loopbanen voor de ambtenaren van niveau 1 en 2+ en de monitors (10 februari 1998) invoeren, daartoe de personeelsformatie (19 december 1997) en de geldelijke loopbaan van de ambtenaren (1 maart 1998) aanpassen en het taalkader in overeenstemming brengen met de nieuwe personeelsformatie (24 april 1998), zijn op 1 februari 1998 van kracht geworden. Onmiddellijk werd een nieuw jaarboek van het personeel opgesteld voor de ambtenaren van niveau 1 en 2+ om het starten van de procedures van bevordering, zowel door graadals door weddeschaalverhoging, mogelijk te maken. Aldus werden 40 betrekkingen van bevordering door verhoging in graad, op alle trappen van niveau 1, open verklaard. De Directieraad heeft de sollicitaties onderzocht en voorstellen van bevordering gestuurd aan de Minister belast met Energie, voor de openstaande betrekkingen bij het Bestuur Energie en aan de Minister van Economie, voor de overige betrekkingen. Bovendien hebben 15 ambtenaren van niveau 2+ een bevordering door verhoging in graad gekregen. De voorstellen van bevordering door weddeschaalverhoging, verbonden aan een openstaande betrekking werden opgesteld en aan de personeelsleden van niveau 1 en 2+ bekendgemaakt. Daar het om de eerste bevorderingen van die aard ging, hebben talrijke ambtenaren die zich benadeeld achtten door het nieuwe systeem, gereageerd. Alle klachten werden nauwkeurig onderzocht en sommigen werden zelfs aan het Ministerie van Ambtenarenzaken voorgelegd, die de gegrondheid van de voorstellen van bevordering door weddeschaalverhoging heeft bevestigd. Deze werden concreet vastgelegd in ministeriële besluiten. De procedures voor bevordering door verhoging van weddeschaal in rang 13 konden nog niet worden ingezet. Dit nieuwe systeem doet inderdaad talrijke interpretatieproblemen rijzen. Daarom heeft het Bestuur het raadzaam geacht vooraf Ambtenarenzaken te raadplegen. Een nieuwe reeks bevorderingen door verhoging in graad (12) en door verhoging van weddeschaal verbonden aan de vacature van een betrekking (55) werd opgestart voor niveau 2, 3 en 4. Uiteraard werden alle zogenaamde automatische bevorderingen door weddeschaalverhoging, evenals deze die aan het slagen voor een examen onderworpen zijn, regelmatig uitgevoerd. Tenslotte werd in het intern blad Eco info een artikel gepubliceerd dat de draagwijdte van de hervorming van de loopbanen toelichtte. Ministerie van Economische Zaken 19

24 E1 Jaarverslag DE AANWERVINGEN Nieuwe werkmethoden brengen de noodzakelijke herkwalifi catie van bepaalde betrekkingen mee: het Bestuur Algemene Diensten staat steeds voor de uitdaging voldoende en gekwalifi ceerd personeel te verstrekken, in een tamelijk strakke budgettaire en reglementaire context inzake aanwerving voor het openbaar ambt. Om statutair personeel aan te werven moeten er betrekkingen bestaan op de personeelsformatie. Om contractueel personeel aan te werven, moet een wervingsvergun-ning worden bekomen en moeten geschikte personen worden gevonden. Statutair personeel Verschillende procedures van wijziging van de personeelsformatie werden in 1998 aangevat of voortgezet. De meeste werden in één ontwerp gegroepeerd dat aan de Minister van Ambtenarenzaken op 26 november 1998 werd voorgelegd. Dit ontwerp bestaat uit vier afzonderlijke delen: Uitvoering van de resultaten van de bilaterale onderhandelingen betreffende het personeel (dat wil zeggen de afl oop van de onderhandelingen tussen het Departement en de Ministers van Ambtenarenzaken en Begroting): - de personeelsformatie blijft in principe ongewijzigd voor niveau 1 en 2+; - in niveau 2 kunnen er slechts betrekkingen worden bijgevoegd door upgrading : inderdaad, daar 68 ambtenaren van niveau 3 geslaagd zijn voor een vergelijkend overgangsexamen, werd de instelling gevraagd van 66 betrekkingen van administratief assistent en bestuurschef, met afschaffi ng van hetzelfde aantal betrekkingen van niveau 3. Na afl oop van de bilaterale onderhandelingen werd dit aantal tot 33 teruggebracht; - voor niveau 3 en 4 moet het aantal betrekkingen worden teruggebracht tot het werkelijk bestand op 1 januari 1998, met de volgende correcties: - omvorming van een betrekking van niveau 4 tot een betrekking van klerk; - instelling van 8 betrekkingen van klerk en 8 betrekkingen van werkman in niveau 4 voorbehouden voor de contractuelen met enig statuut die voor een wervingsexamen geslaagd zijn; - instelling van 6 betrekkingen van klerk en van een betrekking van administratief beambte voor de betrekkingen geblokkeerd door de contractuelen van het ex-iwonl; Uitvoering van de beslissingen van de Ministerraad van 5 december 1997 betreffende de mededinging en de verbetering van het investeringsklimaat: - uitbreiding van de formatie van de Dienst voor de Mededinging (20 betrekkingen van adjunct-adviseur en 4 betrekkingen van verslaggever of algemeen verslaggever voor de mededinging); de nieuwe vlakke loopbaan van verslaggever voor de mededinging vindt zijn grondslag in het ontwerp van wijziging van de wet op de mededinging, die op het einde van het jaar nog niet gestemd was; - uitbreiding van de formatie van het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid (in niveau 1, 9 betrekkingen van technisch adjunct-adviseur, 5 van ingenieur, 1 van industrieel ingenieur en 3 van adjunct-adviseur; in niveau 2+, 5 betrekkingen van technisch assistent, in niveau 2, 4 betrekkingen voor het administratief personeel); 20 Ministerie van Economische Zaken

25 Bestuur Algemene Diensten E1 De herkwalifi cering, die budgettair neutraal is, van bepaalde technische functies: - instelling bij de Algemene Diensten, in niveau 3, van 10 betrekkingen van geschoold werkman voor de functies van kok, elektricien en voor bepaalde technische functies in de drukkerij, met afschaffi ng van 12 betrekkingen van werkman in niveau 4; - instelling bij de Metrologische Dienst van 25 betrekkingen van technisch personeel in niveau 2, gecompenseerd door de afschaffi ng van 5 administratieve betrekkingen in niveau 2 en 25 betrekkingen van werkman in niveau 4; De instelling bij het Bestuur Economische Betrekkingen van een cel recuperatie van de tijdens de Tweede Wereldoorlog ontvreemde goederen: voor deze taak die momenteel door contractueel personeel wordt uitgevoerd, stelde men de instelling van een betrekking van adjunct-adviseur voor. In 1998 traden 44 personeelsleden in dienst (22 van elke taalrol), waarvan 30 van niveau 1 (15 van elke taalrol). Rekening houdend met hun profi el en de prioriteiten heeft de Secretarisgeneraal hen ingedeeld in een Bestuur. Op 1 oktober in 1998 werd een nieuw mobiliteitssysteem, van kracht: het regelt de overgang van personeelsleden van een federale overheidsdienst naar een andere. Van de 54 ingediende aanvragen om naar ons Departement over te gaan, werden er 22 aanvaard. In 20 van de 22 gevallen werd een gunstig advies uitgebracht. De betroffen personeelsleden werden in een wachtlijst opgenomen. Zij mogen in dienst treden wanneer een vacante betrekking aan hun profi el beantwoordt. Contractueel personeel Buiten de gewone aanwervingen (bijkomende en specifi eke taken, vervanging van ambtenaren die tijdelijk afwezig zijn of die deeltijds werken), konden contractuele ambtenaren worden aangeworven om de verwezenlijking van nieuwe bijzondere projecten of de voortzetting van vroeger begonnen projecten mogelijk te maken. De Ministerraad heeft aldus ingestemd met de aanwerving of het in dienst houden van 36 personeelsleden in 1998 om uitzonderlijke en tijdelijke taken uit te oefenen. In afwachting van de uitbreiding van de personeelsformatie heeft de Ministerraad eveneens ingestemd met de aanwerving van 14 deskundigen voor de Dienst van de Mededinging en 12 deskundigen voor het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid. Lang niet alle toegelaten aanwervingen werden verwezenlijkt. Het Departement heeft talrijke jongeren de mogelijkheid geboden hun eerste werkervaring op te doen. Aldus werden 10 jonge werkzoekenden aangeworven in het kader van een stagecontract (één jaar, 4/5 tijds) en 24 in het kader van een contract van eerste beroepservaring (6 maanden voltijds, eenmaal hernieuwbaar). Verschillende onder hen die voldoening gaven, konden nadien als contractuelen, ter vervanging van afwezige ambtenaren, worden aangeworven, wat wijst op de beslissende aard van deze eerste ervaring voor de latere ontwikkeling van de beroepsloopbaan. Ministerie van Economische Zaken 21

26 E1 Jaarverslag 1998 Tabel 1 Ambtenaren voor uitzonderlijke en tijdelijke opdrachten Project Toegelaten Bezette betrekkingen betrekkingen Euro 6 5 Prijzen-mededinging 5 5 Bibliotheek «Quetelet Fonds» 4 3 Intranet-internet 1 1 Informatiemaatschappij 4 0 Index ippi-impex 4 2 Octrooi-info voor KMO s 2 1 Rangschikking van de octrooien 2 2 Documentatie over industriële eigendom 1 0 Acties ten gunste van KMO s 6 0 Dienst springstoffen 1 1 De Minister stemde er mee in 9 pas afgestudeerde jongeren een onbezoldigde stage van een maand te laten doen in het kader van de operatie Springplank naar werk. Tenslotte wierf het Departement, om de afwezigheid van ambtenaren in de zomermaanden te compenseren, niet minder dan 130 studenten aan. Flexibiliteit Het nieuwe stelsel van de verloven ingevoerd door Ambtenarenzaken en dat op 1 december 1998 van kracht geworden is, heeft van de meeste verloven een recht gemaakt. Het Bestuur heeft het verloop van deze hervorming dag na dag gevolgd en een ontwerp van dienstnota, vergezeld van een samenvattende tabel met alle soorten verlof en de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten opgesteld; deze nota werd begin 1999 verspreid. Om de uittocht van ambtenaren te vermijden belast met informaticataken, en rekening houdend met de enorme druk die heerst op de arbeidsmarkt voor de indienstneming van informaticapersoneel en de toekomstige verhoging van deze druk te wijten aan de verplichting tot aanpassing van de informaticatoepassing aan de overgang van het jaar 2000 en aan de invoering van de eenheidsmunt, werd een koninklijk besluit van kracht waardoor aan personeelsleden in sommige overheidsdiensten een toelage wordt toegekend. Het Bestuur Algemene Diensten nam een aanvang met het inwinnen van informatie om uit te maken welke ambtenaren van deze premie zullen genieten. 5 OPLEIDING De opleidingsdirecteurs organiseren het onthaal zowel van de vaste als de contractuele nieuwkomers, en stellen een profi elbeschrijving van het personeelslid op na individueel collectief onderhoud. 22 Ministerie van Economische Zaken

27 Bestuur Algemene Diensten E1 De opleidingsdienst leidt de stagedoende vaste ambtenaren tijdens hun stageperiode om hun integratie in het Departement en het aanleren van de werkingsregels te vergemakkelijken. De Dienst organiseert voor sommigen onder hen bezoeken aan de verschillende Besturen. De Dienst organiseert de opleidingen rekening houdend met de behoeften van de Besturen en de ambtenaren, om zo de werking van het Departement te verbeteren en te moderniseren en om de ambtenaren zowel op professioneel als op individueel gebied meer voldoening te schenken. Deze verspreidt daartoe informatie over de opleidingen georganiseerd door het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) en bespreekt, voor de interne opleidingen, met de kandidaat-opleiders de organisatie en de structuur van de cursussen om een optimale kwaliteit/prijsverhouding te bekomen. In 1998 werden 22 interne opleidingen georganiseerd, hoofdzakelijk gericht op de voorbereiding van loopbaanexamens, de communicatietechnieken, het contact met het publiek, de evaluatie, het administratief recht en de eerste hulp bij ongevallen. De door het OFO georganiseerde opleidingen die het meest worden gevraagd, zijn het aanleren of perfectioneren van talen en de bureautica. 6 DE EVALUATIE: EEN GROTE PREMIÈRE Op grond van het koninklijk besluit van 6 februari 1997 dat het nieuwe evaluatiesysteem voor statutaire ambtenaren invoert, begon de zogenaamde periode van observatie van de ambtenaren van niveau 1 en 2+ op 15 september 1997 en is ze op 15 september 1998 geëindigd. De eigenlijke evaluatiefase verliep van 15 september tot 15 december Zij steunde op de feiten en vaststellingen in de observatieperiode, maar vooral op een reële dialoog tussen de onmiddellijke hiërarchische meerdere en zijn medewerker tijdens het door de Directieraad besliste onderhoud dat de evaluatie voorafging. Tijdens dit onderhoud plaatste de hiërarchische meerdere een voorlopige quotering op het evaluatierooster. Vervolgens hadden de evaluatieconferenties plaats (voor meer dan 400 ambtenaren van niveau 1) en de evaluatieonderhouden (voor zowat 200 ambtenaren van niveau 2+), die steeds na afl oop van een dialoog met de betrokken ambtenaar, de defi nitieve evaluatie hebben toegekend. In 1998 is de Directieraad eveneens overgegaan tot weging van de evaluatiecriteria voor de ambtenaren van niveau 2, 3 en 4, op voorstel van de onmiddellijke hiërarchische meerdere. Op 15 september was elke ambtenaar in het bezit van zijn evaluatierooster, dat de criteria bevat die in aanmerking worden genomen voor de functiefamilie waartoe hij behoort. Vervolgens begon de observatieperiode, die op 15 september 1999 eindigt. De systeembeheerders, die als sleutelfi guren voor realisatie van dit nieuwe systeem worden beschouwd, hebben hun taak voortgezet. Buiten hun beschikbaarheid om de talrijke vragen Ministerie van Economische Zaken 23

28 E1 Jaarverslag 1998 van de besturen te beantwoorden, hebben zij een brochure opgesteld voor de betrokken ambtenaren van niveau 2, 3 en 4 en hebben zij 17 informatievergaderingen gehouden. 7 DE BEGROTINGSWERKZAAMHEDEN De begrotingscontrole 1998 en de initiële begrotingsopmaak 1999 brachten de gebruikelijke werkzaamheden met zich mee, waarvan de praktische uitvoering werd versneld dankzij het netwerk van de begrotingscorrespondenten. De bestaansmiddelen van verschillende besturen werden aangepast aan de beslissingen van de Ministerraad van 5 december 1997, meer bepaald in het kader van de verbetering van het investeringsklimaat en de uitbreiding van de Dienst mededinging. De uitbreiding van het personeelskader en de maatregelen, genomen tijdens de personeelsbilaterale van april 1998, werden budgettair geconcretiseerd. De werkingsmiddelen van het Departement werden, in onderling overleg met de betrokken Besturen, herschikt om de nodige bijkomende middelen vrij te maken voor de informaticawerkzaamheden in het kader van de overgang naar het jaar 2000 en de invoering van de Europese eenheidsmunt. Voor een aantal hangende problemen werd het budgettair aspect geregeld via enkele ontwerpen van wetsartikels, die werden opgenomen in verschillende programmawetten. Het betreft de wettelijke regeling van de pensioenen van de ex-leden van het Nationaal Comité voor Energie, de verhoging van het rollend fonds van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de werkingsmodaliteiten van het nieuwe begrotingsfonds voor de schuldenoverlast. De nodige maatregelen werden genomen om het Fonds voor Accreditatie en Certificatie met ingang van 1 januari 1999 op te splitsen in twee budgettair gescheiden activiteiten, BELTEST en BELCERT. De oprichting van het nieuwe Fonds voor de Schuldenoverlast werd voorbereid en begeleid. Voor het Fonds voor de Organisatie van Internationale Tentoonstellingen was 1998 een belangrijk jaar. De bijsturing en eindregeling van het budget van de Expo Lissabon 1998 werden gekruist door de voorbereiding en opstelling van de begroting van de Expo Hannover DE BOEKHOUDING De ontwikkeling van het FIMS (Financial Information Management System) dat van het huidige informaticasysteem van de comptabiliteit een performant beleidsinstrument dient te maken werd in 1998 verder gezet. Nochtans liep het project een aanzienlijke vertraging op als gevolg van de noodzakelijke prioriteit voor de ontwikkeling van systemen met betrekking tot het jaar 2000 of de EURO. De defi nitieve afwerking van het project FIMS werd dan ook uitgesteld tot na 1 januari Desondanks werd in 1998 een aanvang genomen met de modernisering van het informaticapakket voor de betaling van de wachtvergoedingen van de mijnwerkers. 24 Ministerie van Economische Zaken

29 Bestuur Algemene Diensten E1 Met het oog op een vlottere regeling van de werkgeverstussenkomst in de kost van het woon - werkverkeer sloot het Departement een overeenkomst af met de NMBS. De praktische uitvoeringsmodaliteiten werden door de Boekhouding op punt gesteld. Met de Raad voor de Mededinging werden praktische regelingen getroffen voor zijn administratieve werking. De sectie stelde tevens haar expertise inzake de toepassing van de reglementeringen Rijkscomptabiliteit en Overheidsopdrachten verder ten dienste van de andere Besturen onder de vorm van talrijke adviezen. 9 INTERNE EN EXTERNE CONTROLES Dank zij een uitbreiding van haar effectieven kon de sectie Financiële Controle de onderzoeken naar de correcte aanwending van de begrotingsmiddelen van het Departement verder intensifi ëren. Intern het Departement werden audits verricht met betrekking tot het functioneren van BELTEST en van de VZW Sociale Dienst. Bovendien werd gestreefd naar een grotere uniformiteit bij de rekeningafl egging van de rekenplichtigen van het Departement en bij de controle van hun verrichtingen. Wat betreft de externe controle kon in het kader van het faillissement van de onderneming het subsidiedossier van een grote staalonderneming («lasten van het verleden») defi nitief worden afgesloten. Tevens werd een grondige studie uitgevoerd van de nog openstaande dossiers in het kader van de subsidiëring van de steenkoolmijnen en van de hangende be-twistingen in de sector van de scheepsbouw. Daarnaast stond de sectie in voor de comptabiliteit en het fi nanciële beheer van de Belgische deelname aan de wereldtentoontelling te Lissabon. 10 DE AANKOPEN: NAUWGEZETHEID BIJ DE GUNNING VAN DE OVERHEIDSOP- DRACHTEN De uniforme procedure tot gunning van de overheidsopdrachten, ingevoerd in 1997 ter gelegenheid van de nieuwe reglementering, is voortgezet onder materieel en juridisch toezicht van het Bestuur Algemene Diensten. De verschillende Besturen hebben, tijdens de gehele gunningsduur van de opdrachten, zowel op Belgisch als op Europees vlak, het advies en de begeleiding gekregen die onontbeerlijk zijn om alles volgens de regels en zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen. Dit jaar hadden de belangrijkste dossiers betrekking op de informatica-uitrusting, de vernieuwing van de hospitalisatieverzekering ten gunste van de ambtenaren en de verdeling van gemakkelijk hanteerbare eurorekenmachientjes aan bejaarden, een project voortgezet in Door de oprichting van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies, een controleinstelling onder bescherming van het Ministerie van Ambtenarenzaken, staat het Bestuur in voor de periodieke kennisgeving van de overheidsopdrachten en subsidies, die worden toegekend door het Departement. Ministerie van Economische Zaken 25

30 E1 Jaarverslag 1998 De Centrale Dienst voor Aankopen heeft bestellingen geregistreerd voor logistieke steun aan de Besturen en 40 nieuwe contracten gesloten. Die Dienst, die de facturen van het Ministerie centraliseert, heeft facturen behandeld en betaald in Het gehele systeem van bestelbons, contracten en facturen werd aangepast zodat de verrichtingen vanaf 1 januari 1999 zowel in euro als in frank kunnen gebeuren. 11 GEBOUWEN: FUNCTIONELE AARD EN VEILIGHEID Om functionele redenen werd verder over het bijeenbrengen van de meeste Brusselse gebouwen in eenzelfde buurt verder onderzocht. Daar een belangrijk gedeelte van het Ministerie in 1995 verhuisd is naar North Gate III en WTC III, wordt in de Noordwijk gezocht. De Regie der Gebouwen is van plan WTC IV, die nog moet worden gebouwd, te onzer beschikking te stellen. Eind 1998 had de Regering hierover nog geen beslissing genomen. Die plannen over de toekomstige lokalisatie van onze Besturen hebben niet belet, wel integendeel, dat er wordt toegezien op de veiligheid van de ambtenaren in de bestaande gebouwen. In 1998 werd in elk gebouw een controle gehouden in samenwerking met de preventiedienst van de brandweer. De brandbeveiliging werd aldus helemaal herzien en er wordt geleidelijk nieuw materieel geplaatst voor het opsporen en bestrijden van brand. Aldus werden er verschillende preventiedossiers voorgelegd aan de desbetreffende vakbondsinstanties en aan de eerste interventieploegen. De inventarissen betreffende de aanwezigheid van asbest in de gebouwen worden momenteel opgemaakt en de daaruit voortvloeiende aanpassingswerken worden begin 1999 uitgevoerd in de gebouwen Hoorn- en Lemanstraat. Tenslotte zijn bepaalde Diensten waar gevaarlijke machines of toxische en ontvlambare producten worden gebruikt, zoals de drukkerij bij WTC III, de metrologie bij NG III of het laboratorium van de Zennestraat, het voorwerp van een studie over de preventie inzake veiligheid. 12 DE JURIDISCHE WERKZAAMHEDEN De juridische dienst heeft meer dan 600 ontwerpbesluiten nagezien waarvan 28 verband hielden met de invoering van de euro. Alle fundamentele besluiten werden voor 1 januari 1999 bekendgemaakt. Ook alle parlementaire vragen werden herlezen en soms verbeterd, zowel wat betreft de vorm als de inhoud, vooraleer ze een visum kregen. Tenslotte werden talrijke ontwerpen van antwoord die de verschillende Besturen van het Departement de Minister ter ondertekening voorleggen, door de Juridische Afdeling nagezien vooraleer ze werden doorgestuurd. Zoals hoger vermeld, werden alle procedures inzake overheidsopdrachten nauwkeurig nagezien vanuit juridisch oogpunt. Dit jaar werd tevens gekenmerkt door het begin van de herziening van de Conventie van Parijs betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid op nucleair vlak. 26 Ministerie van Economische Zaken

31 Bestuur Algemene Diensten E1 13 DE SOCIALE EN MEDISCHE ZORG De gezondheid van de ambtenaren is ook de zaak van het Bestuur Algemene Diensten, dat hun een polyvalente medische dienst, met een hoofdzakelijk preventieve taak, ter beschikking stelt. Deze laatste moet in bepaalde gevallen niettemin werken als een arbeidsgeneeskundige dienst. De onderstaande gegevens geven een overzicht van de omvang van zijn werkzaamheden in 1998: Materiële en morele steun verlenen aan de ambtenaren in moeilijkheden is één van de opdrachten van de vzw Sociale Dienst, waaraan het Bestuur Algemene Diensten het nodige personeel, onder wie vier sociale assistenten, verschaft. De Sociale Dienst heeft in 1998 bepaalde dingen gewijzigd: het Sinterklaasspeelgoed voor de kinderen van 0 tot 8 jaar werd vervangen door een cheque van BEF en de babyuitzetpakketten bij de geboorte van een kind werden vervangen door een cheque van BEF. De hospitalisatieverzekering werd hernieuwd na een algemene offerteaanvraag om een Tabel 2 Raadplegingen medische dienst TYPE VAN INTERVENTIE AANTAL Algemene raadplegingen 402 Tandheelkundige raadplegingen 665 Kinesitherapiebehandelingen 845 Opsporing van kanker 229 Inentingen 326 Controles van het gezichtsvermogen 613 Controle chauffeurs 52 drukkerij 20 fotokopie 2 Check-up Delcrederepersoneel 34 Bron: MEZ, Bestuur Algemene Diensten maximum aan voordelen voor de personeelsleden te bekomen. De onderstaande tabel belicht de waaier van tegemoetkomingen van de dienst in 1998: 14 HET TALENGEBRUIK IN ONZE FEDERALE STAAT VERGT VERTALINGEN Meer dan ooit heeft de Afdeling Vertalingen, waarvan het aantal personeelsleden in 1998 werd versterkt, gezorgd voor de vertaling van honderden wetteksten en reglementaire teksten, notulen, dienstorders, zonder de parlementaire vragen, de toespraken, de artikelen en de brochures te vergeten. Dit jaar werden vooral documenten over de invoering van de euro en voor de Internetsite van het Departement vertaald. Ministerie van Economische Zaken 27

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 2004 Jaar verslag 2003 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Jaarverslag 2003 Federale Overheidsdienst Economie,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT

JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT JAARVERSLAG 2007 Beleid inzake markttoezicht 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2008

ACTIVITEITENRAPPORT 2008 ACTIVITEITENRAPPORT 2008 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 5 juni 2013 controleren

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Civiele Veiligheid. Activiteitenrapport I 2006

Civiele Veiligheid. Activiteitenrapport I 2006 Civiele Veiligheid Activiteitenrapport I 2006 Inhoud Voorwoord 5 Wie zijn wij? 9 I Organisatie en Management 11 A. Personeel 12 1. Personeelsbestand van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid 12

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Civiele Veiligheid

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Civiele Veiligheid activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Civiele Veiligheid Voorwoord 6 Wie zijn wij? 9 I Organisatie en Management 11 A. Personeel 12 1. Personeelsbestand

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers REKENHOF Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers Audit van de personeelscyclus Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, juli 2009 REKENHOF Federaal Agentschap

Nadere informatie

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 groei + ontwikkeling Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 07. 21. 27. 37. 41. 05. Voorwoord

Nadere informatie

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Diplomatieke en consulaire posten Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging I. Administratieve organisatie en financiering Inleiding In de praktijk heeft de volledige Belgische bevolking een verplichte verzekering

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2010

ACTIVITEITENRAPPORT 2010 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

VERSLAG. Deel II : Activiteiten en jaarrekening. Nationale Bank van België

VERSLAG. Deel II : Activiteiten en jaarrekening. Nationale Bank van België VERSLAG 2001 Deel II : Activiteiten en jaarrekening Nationale Bank van België VERSLAG 2001 Deel II : Activiteiten en jaarrekening Nationale Bank van België VOORWOORD door Guy Quaden, Gouverneur De invoering

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

REKENHOF. Inning en controle van de roerende voorheffing. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Inning en controle van de roerende voorheffing. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Inning en controle van de roerende voorheffing Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, januari 2009 REKENHOF Inning en controle van de roerende voorheffing Verslag

Nadere informatie

de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers BESTUURSOVEREENKOMST 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 1 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 8 ART. 1. Definities...

Nadere informatie

FOD FINANCIËN JAARVERSLAG

FOD FINANCIËN JAARVERSLAG 2010 FOD FINANCIËN JAARVERSLAG Deel 1 INHOUDSTAFEL Voorwoord 4 1. Klanten 5 Naar een verhoogde spontane naleving 6 Uitbouwen van volwaardige multikanaaldienstverlening 10 Verzekeren van de privacy 17

Nadere informatie