Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving"

Transcriptie

1 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving Eindrapportage A.E. Verbeek Ch. Felix

2 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Verbeek, A.E. en Felix, Ch. Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving. Eindrapportage. A.E. Verbeek en Ch. Felix. Amsterdam : SCO-Kohnstamm Instituut van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam (SCO-rapport nr. 791 projectnummer 40273). ISBN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam tel.: Copyright SCO-Kohnstamm Instituut, 2008

3 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding voor het onderzoek Onderzoeksvragen Onderzoeksopzet Rapportage Resultaten onderzoek onder alumni van de Academie voor Wetgeving en de referentiegroep Inleiding Achtergrondkenmerken van de respondenten Oordeel over startersopleiding Huidige functie Functioneren in de huidige functie / beroepsbekwaamheid Ontwikkeling in functioneren / beroepsbekwaamheid; toegevoegde waarde Academie Verdere loopbaan Alumni die niet meer werken als wetgevingsjurist Conclusies Resultaten interviews leidinggevenden Achtergrondkenmerken respondenten Het functioneren van wetgevingsjuristen Kwaliteitsverschillen Tekortkomingen Een aantal specifieke terreinen Competenties wetgevingsjurist De Academie voor Wetgeving Conclusies Beantwoording van de onderzoeksvragen Inleiding Beantwoording onderzoeksvraag Beantwoording onderzoeksvraag Beantwoording onderzoeksvraag Beantwoording onderzoeksvraag Bijlagen...47 Recent uitgegeven SCO rapporten...55

4

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek In 2001 is aan de Academie voor Wetgeving (AvW) de tweejarige opleiding tot wetgevingsjurist van start gegaan, de zgn. startersopleiding. Deze opleiding staat open voor juristen die net zijn afgestudeerd aan een juridische faculteit of een korte werkervaring hebben. Om aan de opleiding te kunnen meedoen, moet de sollicitant een streng selectieproces doorlopen. Intussen zijn vier cohorten studenten afgestudeerd en heeft de Academie er behoefte aan in kaart te brengen wat de toegevoegde waarde is van het volgen van de tweejarige duale opleiding. 1.2 Onderzoeksvragen In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: 1 Hoe goed functioneren afgestudeerden van de startersopleiding die werkzaam zijn als wetgevingsjurist? 2 Onderscheiden wetgevingsjuristen die afgestudeerd zijn aan de startersopleiding zich in hun functioneren in positieve zin van wetgevingsjuristen die deze oplei- voor de ding niet hebben doorlopen en zo ja in welk opzicht? 3 In welke mate kan dit verschil verklaard worden door het selectieproces opleiding en welk deel valt toe te schrijven aan de opleiding zelf? 4 Waar zijn afgestudeerden werkzaam, hoe beoordelen ze de aansluiting van de op- leiding op de functie van wetgevingsjurist, welke ontwikkeling in hun carrière heeft zich voorgedaan en welke verwachten ze? 1

6 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving 1.3 Onderzoeksopzet Het onderzoek bestaat uit twee delen: A Elektronische enquêtering van alumni van de startersopleiding en van wetgevingsjuristen die de startersopleiding niet gevolgd hebben. B Face-to-face bevraging van leidinggevenden van wetgevingsjuristen bij de ministeries en de Raad van State. Ad A Alle afgestudeerden van de startersopleiding tot nu toe zijn benaderd met een elektronische vragenlijst, in totaal 55 mensen. In de vragenlijst zijn de eerste, derde en vierde onderzoeksvraag geoperationaliseerd. Door de Academie is zorg gedragen voor een groep van 28 wetgevingsjuristen, die vanaf 2001 in dienst zijn getreden en die de startersopleiding niet hebben gevolgd. Deze groep duiden we voortaan aan als referentiegroep. De opzet was dat de samenstelling van deze groep vergelijkbaar is met die van de groep alumni naar aantal jaren werkervaring als wetgevingsjurist, leeftijd en werkplek (departement/raad van state). Eén departement was niet bereid namen van wetgevingsjuristen die de startersopleiding niet hadden gevolgd ter beschikking te stellen. De inhoud van de vragenlijst voor deze groep komt grotendeels overeen met de vragenlijst die ontwikkeld is voor de alumni maar dan zonder de vragen over het oordeel over de startersopleiding. Na één rappel was de respons bij beide groepen ongeveer 60%. Van de alumni hadden 32 mensen de vragenlijst ingevuld, van de referentiegroep 18 mensen. Ad B In de interviews is vooral op de tweede onderzoeksvraag ingegaan en tentatief op de derde onderzoeksvraag. Leidinggevenden zijn het best in staat verschillen in het functioneren van wetgevingsjuristen te benoemen en kunnen betrouwbare informatie geven over het onderscheid in functioneren van alumni en niet-alumni. In totaal is met 14 leidinggevenden gesproken. Van een viertal ministeries zijn geen leidinggevenden geïnterviewd. Bij drie ministeries zijn geen noemenswaardige aantallen 2

7 Inleiding alumni geplaatst (0 tot 2). Eén ministerie reageerde niet op het verzoek mee te doen aan dit onderzoek. 1.4 Rapportage In het tweede hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek onder wetgevingsjuristen gegeven en in het derde hoofdstuk die van de interviews onder de leidinggevenden. Beide hoofdstukken sluiten af met de belangrijkste conclusies van de deelonderzoeken. In het vierde hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord door de resultaten van beide deelonderzoeken te integreren en te vergelijken. 3

8 4

9 2 Resultaten onderzoek onder alumni van de Academie voor Wetgeving en de referentiegroep 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het onderzoek onder alumni van de Academie voor Wetgeving (AvW) en de referentiegroep. De respons was bij beide groepen 60%. In aantallen komt dat neer op 36 alumni en 18 leden van de referentiegroep. Bij de alumni werken 14 mensen niet meer als wetgevingsjurist. De resultaten in de paragrafen 2.3 tot en met 2.7 zijn daarom gebaseerd op de antwoorden van 22 alumni. Er wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen de antwoorden van deze twee groepen. Bij alle vragen in paragraaf 2.4 tot en met 2.7 is getoetst of er een statistisch significant verschil is (significantie niveau = 5%) tussen de twee groepen. Indien een significant verschil gevonden is wordt dat aangegeven in de kolom sig in de tabel. 2.2 Achtergrondkenmerken van de respondenten In deze paragraaf wordt een aantal achtergrondkenmerken behandeld en de twee groepen vergeleken. Bij zowel de alumni als de referentiegroep is twee derde van de respondenten vrouw en één derde man. De gemiddelde leeftijd ligt bij de referentiegroep hoger: ruim 34 jaar tegen bijna 31 jaar bij de alumni. Bij de referentiegroep varieert de leeftijd tussen 27 en 56 jaar, bij de alumni tussen 26 en 40 jaar. In tabel 2.1 staat vermeld aan welke universiteiten beide groepen zijn afgestudeerd. 5

10 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving Tabel 2.1 universiteit van afstuderen Erasmus Universiteit Rotterdam Radboud Universiteit Nijmegen Rijksuniversiteit Groningen Universiteit Leiden Universiteit Maastricht Universiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam Universiteit van Tilburg Vrije Universiteit Amsterdam alumni 8% 6% 19% 28% 11% 8% 6% 6% 8% referentiegroep 11% 0% 17% 17% 6% 17% 11% 11% 11% Alumni van de AvW komen vooral van de universiteiten van Leiden en Groningen terwijl de andere wetgevingsjuristen meer gespreid zijn over alle universiteiten. De alumni zijn gemiddeld 5,6 jaar vóór het onderzoek afgestudeerd aan de universiteit, bij de referentiegroep is dat 9,4 jaar. Het gemiddeld afstudeercijfer dat deze groepen haalden is bijna identiek: 7,4 voor de alumni tegen 7,5 voor de referentiegroep. Ongeveer twee op de vijf alumni hebben, voordat ze begonnen aan de startersopleiding van de AvW, gewerkt als jurist gedurende gemiddeld 0,8 jaar. De alumni van de AvW zijn als volgt verdeeld over de afstudeerjaren: Tabel 2.2 jaar afstuderen aan AvW alumni 25% 42% 8% 25% 6

11 Resultaten onderzoek onder alumni van de AvW en de referentiegroep In de responsgroep is het afstudeerjaar 2004 oververtegenwoordigd en het jaar 2005 ondervertegenwoordigd. Bij de referentiegroep heeft 11% gesolliciteerd om toegelaten te worden tot de startersopleiding maar is daarvoor afgewezen. Van de alumni werkt 61% als wetgevingsjurist. In paragraaf 2.8 gaan we in op degenen die geen wetgevingsjurist meer zijn. De resultaten in de paragrafen 2.2 tot en met 2.7 zijn bij de alumni gebaseerd op de antwoorden van de 22 respondenten die nog als wetgevingsjurist werken. De referentiegroep bestaat geheel uit wetgevingsjuristen aangezien ze daar op geselecteerd zijn. De alumni hebben gemiddeld 2,5 jaar ervaring als wetgevingsjurist, de referentiegroep bijna een jaar meer. Tabel 2.3 vermeldt de huidige werkgever van beide groepen. Tabel 2.3 huidige werkgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Defensie Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Financiën Ministerie van Justitie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tweede Kamer anders alumni 5% 5% 0% 14% 23% 9% 5% 9% 18% 5% 5% 5% referentiegroep 11% 0% 17% 0% 11% 28% 17% 11% 6% 0% 0% 0% 7

12 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving De grootste groep alumni werkt bij het Ministerie van Justitie terwijl dat bij de referentiegroep het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is. De verdeling van beide groepen over de werkgevers verschilt maar dat kan het gevolg zijn van de manier van selecteren voor het onderzoek. De namen van de alumni zijn afkomstig van de Academie voor Wetgeving terwijl die van de referentiegroep van de ministeries komen. Eén ministerie heeft niet aan het onderzoek meegewerkt. Een derde van de alumni is als wetgevingsjurist veranderd van werkgever maar wel wetgevingsjurist gebleven, bij de referentiegroep geldt dat voor één op de negen. In op één na alle gevallen gaat het daarbij om een switch tussen ministeries, Raad van State of Tweede Kamer. Eén respondent had eerst bij een provincie gewerkt. Bij de start als wetgevingsjurist was de referentiegroep hoger ingeschaald dan de alumni zoals uit tabel 2.4 blijkt. Waarschijnlijk is dat een gevolg van het feit dat de referentiegroep gemiddeld ouder is en meer werkervaring had, al of niet als jurist, voor de start als wetgevingsjurist. Tabel 2.4 salarisschaal bij start als wetgevingsjurist schaal 8 schaal 10 schaal 11 schaal 12 alumni 0% 82% 18% 0% referentiegroep 6% 47% 18% 29% Ruim de helft van de alumni heeft na het verlaten van de Academie een opleiding of cursus gevolgd op het vakgebied. Bij de referentiegroep heeft iedereen, na de start als wetgevingsjurist, een opleiding of cursus op het vakgebied gevolgd. Een overzicht hiervan staat in bijlage A. Bijna alle leden van de referentiegroep hebben modulen bij de AvW gevolgd. Het verschil tussen de twee groepen is niet zozeer Academie versus niet Academie maar startersopleiding versus losse modulen van de Academie. 8

13 Resultaten onderzoek onder alumni van de AvW en de referentiegroep Concluderend kunnen we stellen dat de alumni en de referentiegroep bij sommige achtergrondkenmerken niet geheel vergelijkbaar zijn. Qua leeftijd, werkervaring, universiteit van herkomst en huidige werkgever zijn er verschillen. Van met name werkervaring kan verondersteld worden dat die invloed heeft op de beroepsbekwaamheid. Mede daarom worden in paragraaf 2.4 en 2.5 aanvullende multivariate analyses uitgevoerd die de unieke invloed van achtergrondkenmerken op de indicatoren voor beroepsbekwaamheid kunnen toetsen. 2.3 Oordeel over startersopleiding Het oordeel van de alumni over de startersopleiding is over de gehele linie goed te noemen. Twee derde vindt de aansluiting tussen de startersopleiding en de huidige functie goed, een vijfde noemt deze voldoende. Slecht twee respondenten noemen de aansluiting matig. Zij geven daar de volgende toelichting op: Het maken van wetgeving is maar een klein onderdeel van mijn huidige functie als projectleider. Aangezien de AvW zich voornamelijk richt op wetgeving, is de aansluiting met mijn huidige functie matig. Het feit dat ik een 2 jarige-opleiding aan de AvW heb gevolgd, wordt bij mijn werkgever als 2 jaar gebrek aan praktijkervaring (als wetgevingsjurist) gezien. Er werd mij na afronding van de AvW niet een uitdagend en (geheel) zelfstandig takenpakket toevertrouwd. Drie op de vijf alumni vinden de breedte van de startersopleiding precies goed, iets meer dan een derde vindt de opleiding iets te breed. Driekwart vindt de diepgang van de startersopleiding precies goed en bijna driekwart vindt de moeilijkheidsgraad precies goed. Bijna een kwart vindt de moeilijkheidgraad iets te laag. Twee derde van de alumni vindt de verhouding tussen theorie en praktijk precies goed en een derde vindt het iets te theoretisch. 9

14 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving Er zijn twee open vragen gesteld aan de alumni over de elementen die zij gemist hebben in de startersopleiding en de elementen die vooral belangrijk zijn voor de uitoefening van de huidige functie. Een overzicht van de antwoorden staat in bijlage B en C. In tabel 2.5 staan de rapportcijfers die alumni geven voor een aantal aspecten van de startersopleiding. Het laagste cijfer is een 7,2 voor de inhoudelijke samenhang en het hoogste een 8,7 voor de inhoudsdeskundigheid van docenten. Tabel 2.5 rapportcijfer voor aspecten van startersopleiding uitdagende karakter toetsen op inzicht voorbereiding op actuele beroepspraktijk inhoudelijke samenhang inhoudsdeskundigheid van docenten didactische vaardigheden van docenten alumni 7,9 7,4 7,8 7,2 8,7 7,5 Door de Academie werd bij de voorbereiding van het onderzoek het vermoeden geuit dat de alumni een uitdagender functie zouden verwachten door het volgen van de startersopleiding. Dat wordt echter niet bevestigd door de antwoorden van de alumni die nog als wetgevingsjurist werkzaam zijn. Daar geldt het voor één op de zeven in lichte mate. Het is echter wel mogelijk dat voor de alumni die een andere functie bekleden dit een belangrijke reden is. Het is gezien voorafgaande niet verwonderlijk dat het gecombineerde en gewogen rapportcijfer voor de startersopleiding een 7,9 is en dat negen op de tien alumni zeggen, achteraf gezien, zeker of waarschijnlijk opnieuw te kiezen voor de startersopleiding (tabel 2.6). 10

15 Resultaten onderzoek onder alumni van de AvW en de referentiegroep Tabel 2.6 achteraf gezien, opnieuw kiezen voor startersopleiding zeker wel waarschijnlijk wel weet niet waarschijnlijk niet alumni 68% 23% 5% 5% 2.4 Huidige functie In tabel 2.7 wordt een aantal formele kenmerken van de functies van de beide groepen aangegeven. Bij geen van deze kenmerken is er een significant verschil tussen de groepen. Tabel 2.7 soort aanstelling vaste aanstelling tijdelijk met uitzicht op vast alumni referentiegroep sig 86% 14% 100% 0% aantal gewerkte uren per week volgens aanstelling gemiddeld aantal overuren gemiddeld huidige salarisschaal schaal 11 schaal 12 schaal 13 36,0 3,3 27% 55% 18% 35,1 4,1 28% 67% 6% gemiddeld bruto uurloon 26,26 25,36 11

16 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving Tabel 2.8 bevat een aantal oordelen over de functie die de respondenten gescoord hebben op een vijfpuntsschaal die loopt van 1 = helemaal niet tot 5 = in sterke mate. Tabel 2.8 alumni referentiegroep sig mate juridische capaciteiten benut (1-5) 4,1 4,7 ja mate niet-juridische capaciteiten benut (1-5) 3,9 3,9 carrièremogelijkheden (1-5) 3,5 3,2 tevredenheid (1-5) 3,6 3,8 mate juridische capaciteiten tekort (1-5) 1,7 1,5 mate niet-juridische capaciteiten tekort (1-5) 1,7 1,8 Over het geheel zijn de respondenten redelijk tevreden over hun functie. De capaciteiten op juridisch en niet-juridisch gebied worden voldoende benut en tekort schietende capaciteiten zijn er nauwelijks. Het oordeel over de carrièremogelijkheden blijft iets achter met een score van net iets boven het schaalmidden. Het enige significante verschil tussen alumni en referentiegroep doet zich voor bij de benutting van de juridische capaciteiten. Daarbij scoort de referentiegroep 0,6 punt hoger. 12

17 Resultaten onderzoek onder alumni van de AvW en de referentiegroep 2.5 Functioneren in de huidige functie / beroepsbekwaamheid Tabel 2.9 (zie volgende pagina) gaat over de competenties van wetgevingsjuristen. Aan de respondenten is gevraagd aan te geven wat, op een 10-puntschaal, het vereiste niveau is van de competentie in de functie en wat het eigen niveau is op dit moment. Ter wille van de overzichtelijkheid wordt in de tabel alleen het eigen niveau op dit moment weergegeven en het verschil tussen dit eigen niveau en het vereiste niveau in de functie. Een negatief verschil duidt op een tekort in de beheersing van de competentie gezien de eisen die in de functie gesteld worden. Om een indruk te geven van de spreiding van de antwoorden van de respondenten op het eigen niveau van de competenties op dit moment is voor elke competentie de standaarddeviatie (sd) berekend. Hoe groter de standaarddeviatie, des te meer de antwoorden van de respondenten van elkaar verschillen. Als vuistregel kan gehanteerd worden dat 95% van de respondenten scoort op het interval tussen het gemiddelde min twee keer de standaarddeviatie en het gemiddelde plus twee keer de standaarddeviatie. Bij een gemiddelde van 8 en een sd van 0,6 bv. is dit 95% interval 6,8 9,2. De sd staat tussen haakjes achter het gemiddelde. Bij de meeste competenties is de standaarddeviatie groter bij de referentiegroep dan bij de alumni. Waarschijnlijk is daar de oorzaak van dat de alumni een identiek onderwijsprogramma hebben gevolgd, de startersopleiding, terwijl de referentiegroep wat meer verschilt in de modules en cursussen die gevolgd zijn. 13

18 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving Tabel 2.9 omgevingsbewustzijn intern eigen niveau op dit moment (sd) verschil tussen eigen en vereist niveau omgevingsbewustzijn extern eigen niveau op dit moment (sd) verschil tussen eigen en vereist niveau probleemanalytisch vermogen intern eigen niveau op dit moment (sd) verschil tussen eigen en vereist niveau probleemanalytisch vermogen extern eigen niveau op dit moment (sd) verschil tussen eigen en vereist niveau juridische professionaliteit intern eigen niveau op dit moment (sd) verschil tussen eigen en vereist niveau juridische professionaliteit extern eigen niveau op dit moment (sd) verschil tussen eigen en vereist niveau samenwerkingsgerichtheid intern eigen niveau op dit moment (sd) verschil tussen eigen en vereist niveau samenwerkingsgerichtheid extern eigen niveau op dit moment(sd) verschil tussen eigen en vereist niveau resultaatgerichtheid intern eigen niveau op dit moment (sd) verschil tussen eigen en vereist niveau resultaatgerichtheid extern eigen niveau op dit moment (sd) verschil tussen eigen en vereist niveau oordeelsbekwaamheid intern eigen niveau op dit moment (sd) verschil tussen eigen en vereist niveau alumni referentiegroep sig 8,1 (,6) -0,2 8,0 (,7) -0,2 8,3 (,9) -0,1 8,5 (,6) -0,2 8,2 (,7) 0,2 8,1 (,8) 0,1 8,3 (,6) 0,4 8,2 (,6) 0,2 8,3 (,6) -0,2 8,0 (,6) -0,2 8,4 (,6) -0,1 7,4 (1,1) -0,6 7,8 (1,0) -0,4 7,9 (,7) -0,5 7,6 (,8) -0,5 7,7 (,8) -0,7 7,5 (,7) -0,5 7,7 (1,1) -0,4 7,6 (,6) -0,4 7,8 (,9) -0,6 7,6 (,7) -0,7 7,7 (,7) -0,8 ja ja ja ja ja ja ja ja 14

19 Resultaten onderzoek onder alumni van de AvW en de referentiegroep Vervolg tabel 2.9 oordeelsbekwaamheid extern eigen niveau op dit moment (sd) verschil tussen eigen en vereist niveau uitdrukkingsvaardigheid intern eigen niveau op dit moment (sd) verschil tussen eigen en vereist niveau uitdrukkingsvaardigheid extern eigen niveau op dit moment (sd) verschil tussen eigen en vereist niveau alumni referentiegroep sig 8,1 (,8) -0,1 8,4 (,6) -0,2 8,2 (,7) -0,3 7,4 (,9) -1,0 7,7 (,8) -0,7 7,8 (,8) -0,5 ja ja ja Het eigen niveau van de alumni is bij alle competenties 8,0 of hoger. Het vereiste niveau is echter ook hoog zodat bij 10 competenties het eigen niveau lager is dan het vereiste niveau. Het verschil is echter nergens groter dan -0,3. Dat is het geval bij uitdrukkingsvaardigheid extern. Het eigen niveau van de referentiegroep varieert tussen de 7,4 en 7,8. Bij alle competenties is het eigen niveau lager dan het vereiste niveau en de verschillen zijn groter dan bij de alumni. Ze variëren tussen de -0,4 en -1,0. De verschillen tussen de alumni en de referentiegroep qua eigen niveau zijn bij een aantal competenties significant. Het gaat dan om omgevingsbewustzijn intern, probleemanalytisch vermogen extern, juridische professionaliteit intern en extern, samenwerkingsgerichtheid extern, oordeelsbekwaamheid intern en extern en uitdrukkingsvaardigheid intern. De mate waarin er een tekort is bij de beheersing van een competentie, gezien het vereiste niveau van de functie, laat bij drie competenties een verschil zien tussen alumni en de referentiegroep te weten bij juridische professionaliteit intern en bij oordeelsbekwaamheid intern en extern. Een statistisch significant verschil tussen alumni en de referentiegroep ten gunste van de alumni hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat dat verschil toe te schrijven 15

20 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving is aan de Academie. Er kunnen ook andere variabelen een rol spelen, zoals geschiktheid voor het beroep, werkervaring, leeftijd, geslacht. Beide groepen kwamen niet geheel overeen qua achtergrondkenmerken. Om een indruk te krijgen wat de unieke invloed is van de startersopleiding op het eigen niveau van de competenties zijn multivariate analyses uitgevoerd waarbij het eigen niveau de afhankelijke variabele is en als onafhankelijke variabelen zijn opgenomen: alumnus versus lid referentiegroep, geslacht, leeftijd, aantal jaren sinds afstuderen aan universiteit, afstudeercijfer (als indicator voor geschiktheid) en aantal jaren werk als wetgevingsjurist. Voordeel van een multivariate analyse boven een bivariate is dat de invloed van variabelen gecorrigeerd wordt voor de invloed van de andere in de analyse opgenomen variabelen. Gezien het beperkte aantal respondenten was het methodologisch niet verantwoord om de universiteit en de huidige werkgever mee te nemen. Het resultaat van deze analyses is dat bij vier competenties de startersopleiding een significant unieke positieve invloed heeft op het huidige niveau te weten bij probleemanalytisch vermogen extern, samenwerkingsgerichtheid extern, oordeelsbekwaamheid extern en uitdrukkingsvaardigheid intern. Bij de andere competenties met een significant verschil tussen alumni en referentiegroep kan het verschil verklaard worden door andere variabelen zoals leeftijd en het aantal jaren werkervaring bij oordeelsbekwaamheid intern. In tabel 2.10 wordt ingegaan op de aard en het belang van het netwerk van de wetgevingsjuristen. 16

21 Resultaten onderzoek onder alumni van de AvW en de referentiegroep Tabel 2.10 alumni referentiegroep sig ik ken veel collega-wetgevingsjuristen van andere departementen, van de Tweede Kamer en van de Raad van State van naam en gezicht (1-5) 4,0 2,6 ja ik heb intensief contact met een beperkt aantal collegawetgevingsjuristen van andere departementen, van de Tweede Kamer en van de Raad van State (1-5) 3,6 3,2 ik ben voor collega-wetgevingsjuristen de verbinding tussen hen en andere departementen, de Tweede Kamer en de Raad van State (1-5) 2,4 2,1 ik maak veel gebruik van mijn netwerk van collegawetgevingsjuristen (1-5) 3,5 3,5 voor de uitoefening van mijn functie is mijn netwerk van collega-wetgevingsjuristen heel belangrijk (1-5) 3,5 2,9 De meeste alumni kennen veel wetgevingsjuristen van naam en gezicht. Bij de referentiegroep is dat significant minder. Er wordt door de wetgevingsjuristen in het totaal een tamelijk intensief contact onderhouden met een beperkt aantal collegajuristen buiten de eigen werkgever. Dat wetgevingsjuristen een verbinding zijn voor collega-juristen komt veel minder vaak voor. Ondanks het grotere aantal collegawetgevingsjuristen die de alumni van naam en gezicht kennen wordt er door hen niet meer gebruik gemaakt van dit netwerk. Ook is dit netwerk voor hen niet significant meer van belang dan bij de referentiegroep. Ook bij deze variabelen zijn multivariate analyses gedaan met dezelfde onafhankelijke variabelen als bij de competenties. Alleen bij het aantal wetgevingsjuristen dat men van naam en gezicht kent is een significant positieve invloed van de Academie te zien. 17

22 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving In tabel 2.11 worden een aantal aspecten van beroepsbekwaamheid besproken. Tabel 2.11 hoe goed in de planning/organisatie werkzaamheden? - ik ben daar heel goed in - meestal gaat me dat wel goed af - ik heb daar wel eens problemen mee gehad - ik weet dat dat een zwak punt van me is alumni referentiegroep sig 24% 67% 10% 0% 27% 60% 7% 7% teneur functioneringsgesprekken - over het geheel zeer tevreden over mijn werk - wat puntjes van kritiek maar te verbeteren beroepsbekwaamheid - huidige niveau (1-10) - in vergelijking met andere wetgevingsjuristen (1-10) 71% 29% 8,4 8,1 88% 13% 8,1 7,6 In de planning en organisatie van hun werkzaamheden rapporteren de respondenten geen problemen. De teneur van de functioneringsgesprekken is voor het overgrote deel positief. Het huidige niveau van de beroepsbekwaamheid is ruim boven de 8 en in vergelijking met andere wetgevingsjuristen behoren de respondenten tot beste 25%. Bij al deze aspecten zijn geen significante verschillen tussen alumni en de referentiegroep. Ook de multivariate analyses laten geen significante invloed van de Academie zien. 18

23 Resultaten onderzoek onder alumni van de AvW en de referentiegroep 2.6 Ontwikkeling in functioneren / beroepsbekwaamheid; toegevoegde waarde Academie In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag hoe wetgevingsjuristen zich tussen de start als wetgevingsjurist en het moment van onderzoek hebben ontwikkeld in hun functioneren en hun beroepsbekwaamheid en welke rol de startersopleiding van de AvW daarbij gespeeld heeft. De ontwikkeling wordt gedefinieerd als het verschil tussen het huidige niveau en het aanvangsniveau zoals gerapporteerd door de respondenten en de toegevoegde waarde van de startersopleiding als het verschil tussen het niveau dat de respondenten volgens zichzelf hebben aan het eind van de opleiding en het aanvangsniveau. Bij de alumni bestaat de ontwikkeling uit een deel dat toe te schrijven is aan de academie en een deel dat uit werkervaring daarna voorkomt. Bij de referentiegroep komt de ontwikkeling voort uit werkervaring (incl. de gevolgde cursussen; zie bijlage A). In tabel 2.12 (zie volgende pagina) wordt de ontwikkeling gegeven qua beheersing van de competentie. Bij de alumni staat de toegevoegde waarde van de startersopleiding tussen haakjes achter het verschil tussen huidig en aanvangsniveau. 19

24 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving Tabel 2.12 omgevingsbewustzijn intern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) omgevingsbewustzijn extern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) probleemanalytische vermogen intern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) probleemanalytische vermogen extern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) juridische professionaliteit intern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) juridische professionaliteit extern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) samenwerkingsgerichtheid intern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) samenwerkingsgerichtheid extern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) resultaatgerichtheid intern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) alumni referentiegroep sig 6,3 1,8 (1,1) 5,8 2,2 (1,6) 6,8 1,5 (1,0) 6,7 1,8 (1,0) 6,4 1,8 (1,3) 6,2 1,9 (1,3) 7,4 0,9 (0,5) 6,9 1,3 (0,8) 7,3 1,0 (0,4) 5,8 1,6 6,2 1,6 6,5 1,4 6,2 1,4 6,4 1,4 6,4 1,1 ja 7,1 0,7 6,7 0,9 6,9 0,9 20

25 Resultaten onderzoek onder alumni van de AvW en de referentiegroep Vervolg tabel 2.12 resultaatgerichtheid extern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) oordeelsbekwaamheid intern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) oordeelsbekwaamheid extern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) uitdrukkingsvaardigheid intern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) uitdrukkingsvaardigheid extern aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) alumni referentiegroep sig 7,0 1,0 (0,3) 6,8 1,6 (0,6) 6,6 1,5 (0,6) 6,1 2,3 (1,5) 6,7 1,5 (0,8) 6,7 0,9 6,7 0,9 ja 6,5 0,9 ja 6,7 1,1 ja 6,9 0,9 Het aanvangsniveau van de alumni lag het hoogst bij samenwerkingsgerichtheid intern met 7,4 en het laagst bij omgevingsbewustzijn extern met 5,8. Bij de referentiegroep scoort de samenwerkingsgerichtheid intern ook het hoogst met 7,1 en is de omgevingsbewustzijn intern het laagste met 5,8. Een vergelijking van het aanvangsniveau van alumni en de referentiegroep laat een gevarieerd beeld zien, bij sommige competenties scoren de alumni hoger, bij andere de referentiegroep. In geen geval is dat verschil significant. De grootste ontwikkeling maken de alumni door bij uitdrukkingsvaardigheid intern en omgevingsbewustzijn extern. De toegevoegde waarde van de startersopleiding is in beide gevallen groot. De kleinste ontwikkeling vindt plaats bij samenwerkingsgerichtheid intern maar daarbij was het aanvangsniveau al vrij hoog. Bij de referentiegroep zien we de grootste ontwikkeling bij omgevingsbewustzijn intern en extern. Ook bij deze groep vindt de kleinste ontwikkeling vindt plaats bij samenwerkingsgerichtheid intern. 21

26 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving De toegevoegde waarde van de startersopleiding is het grootst bij omgevingsbewustzijn extern en het kleinst bij resultaatgerichtheid extern. De ontwikkeling van het niveau is voor alle competenties bij de alumni groter dan bij de referentiegroep. In vier gevallen is het verschil significant, te weten bij juridische professionaliteit extern, oordeelsbekwaamheid intern en extern en bij uitdrukkingvaardigheid intern. Ook hier zijn weer multivariate analyses gebruikt. Het resultaat daarvan is dat bij juridische professionaliteit extern geen significant positieve invloed van de startersopleiding te zien is en bij de andere drie wel. In tabel 2.13 worden een aantal andere aspecten van de ontwikkeling van het functioneren en de beroepsbekwaamheid vermeld. Tabel 2.13 bevordering qua salarisschaal geen 1 schaal 2 schalen 3 schalen alumni referentiegroep sig 0% 46% 36% 18% 35% 29% 29% 6% progressie in vermogen planning en organisatie (1-10) 6,7 5,9 aantal maanden tot volledige inzetbaarheid 10,1 8,5 beroepsbekwaamheid aanvangsniveau verschil huidig niveau en aanvangsniveau (waarvan AvW) 5,5 2,9 (2,0) 5,8 2,3 Er zijn bij de bevordering, progressie in vermogen tot planning en organisatie, inzetbaarheid en ontwikkeling in beroepsbekwaamheid geen significante verschillen tussen de twee groepen. Opvallend is dat de referentiegroep naar eigen zeggen sneller inzetbaar is dan de alumni waar de verwachting was dat dat omgekeerd zou zijn. 22

27 2.7 Verdere loopbaan Resultaten onderzoek onder alumni van de AvW en de referentiegroep Iets meer dan de helft van de alumni weet niet of zij over vijf jaar nog werkzaam zullen zijn als wetgevingsjurist en een derde denkt van wel. Bij de referentiegroep zijn deze verhoudingen omgekeerd. Drie op de tien alumni ambieert een overstap naar een andere functie voornamelijk omdat men een zwaardere functie wil. In de referentiegroep ambieert 44% een andere functie voornamelijk om redenen die niet met de inhoud van de huidige functie te maken hebben. Bijna iedereen heeft behoefte aan cursussen of een opleiding op het vakgebied. Een overzicht hiervan staat in bijlage D. 2.8 Alumni die niet meer werken als wetgevingsjurist Van de 14 alumni in dit onderzoek die niet meer als wetgevingsjurist werken zijn er 5 afgestudeerd in 2003, eveneens 5 in 2004, 1 in 2005 en 3 in Vier op de vijf van deze alumni werken nu in een andere juridische functie vooral bij de rijksoverheid. Niet juridische functies zijn directiesecretaris, projectleider en senior adviseur/projectleider in het bedrijfsleven of non-profit. Voor de helft van deze alumni gaat het bij redenen om geen wetgevingsjurist meer te zijn voornamelijk om redenen die met het beroep van wetgevingsjurist te maken hebben. Bij een derde gaat het om persoonlijke redenen. Twee derde sluit niet uit dat zij later terugkeren als wetgevingsjurist, 30% doet dat zeker niet. 2.9 Conclusies Het oordeel van de alumni over de startersopleiding is zeer positief. De aansluiting is in orde en met een acht als rapportcijfer wordt de tevredenheid goed uitgedrukt. 23

28 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving In het algemeen kan gesteld worden dat de wetgevingsjuristen (alumni én referentiegroep) goed functioneren. Het eigen niveau van competenties en totale beroepsbekwaamheid is hoog, met de planning en organisatie van de eigen werkzaamheden bestaan geen grote problemen en de leidinggevenden tonen zich in de functioneringsgesprekken merendeels tevreden. Wel is bij de alumni het eigen niveau bij tien van de veertien competenties iets lager dan het in de functie vereiste niveau. Bij de referentiegroep zijn de verschillen wat groter. De verschillen tussen alumni en de referentiegroep zijn niet groot. Het hogere niveau in het huidig niveau van functioneren valt, als rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken van deze groepen, bij vier competenties toe te schrijven aan het gevolgd hebben van de startersopleiding, te weten bij probleemanalytisch vermogen extern, samenwerkingsgerichtheid extern, oordeelsbekwaamheid extern en uitdrukkingsvaardigheid intern. Bij de aard en het belang van het netwerk van de wetgevingsjuristen is alleen het grotere aantal wetgevingsjuristen dat alumni van naam en toenaam kennen toe te schrijven aan de startersopleiding. Andere verschillen qua functioneren kunnen in dit onderzoek niet geconstateerd worden ook niet in de tijd die nodig is om volledig in de functie inzetbaar te zijn. Er is tussen alumni en referentiegroep geen systematisch verschil in aanvangsniveau van de competenties te constateren. Als rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken van de respondenten kan geconcludeerd worden dat alumni bij drie competenties een sterkere ontwikkeling doormaken dan de referentiegroep te weten bij oordeelsbekwaamheid intern en extern en bij uitdrukkingsvaardigheid intern. 24

29 3 Resultaten interviews leidinggevenden 3.1 Achtergrondkenmerken respondenten Met veertien leidinggevenden van negen verschillende departementen en de Raad van State zijn dertien gesprekken gevoerd. De twee leidinggevenden van SZW werden in één gesprek geïnterviewd. Van de Ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Financiën zijn geen leidinggevenden geïnterviewd. Bij de eerste drie zijn geen noemenswaardige aantallen alumni geplaatst (0, 2 en 2). Het Ministerie van Financiën reageerde niet op het verzoek mee te doen aan dit onderzoek. Zoals blijkt uit het overzicht op de volgende pagina zijn de meeste geïnterviewden afdelingshoofd. De geïnterviewden hebben over het algemeen al een lange carrière als leidinggevende achter de rug. Zes van de veertien leidinggevenden vervullen hun functie meer dan vijf jaar. Vier werken drie jaar in deze functie, de rest korter, zij het dat deze laatstgenoemde geïnterviewden daarvóór vaak ook al een leidinggevende functie hadden. Op de afdelingen van de leidinggevenden varieert het aantal wetgevingsjuristen (alumni en andere wetgevingsjuristen) van rond de tien (V&W, VWS, OCW en LNV) tot dertig of meer (Justitie (2x) en BZK). Op de afdeling van de geïnterviewde van EZ en één afdeling van Justitie werken de meeste (vijf) alumni van de Academie. De juridische afdelingen van de geïnterviewden van V&W en VROM hebben momenteel geen alumni van de Academie. Op de V&W-afdeling werkte vroeger wel een alumnus, maar die is vertrokken. De juridische afdeling van de geïnterviewde van VROM heeft in het verleden wel in totaal zo'n zeven AvW-studenten gehad, maar die zijn om verschillende redenen niet in dienst gekomen of gebleven. 25

30 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving Geïnterviewden uitgesplitst naar departement en functie 1 ) AH SH/ PLV DIR SH ADJ DIR CR TL Totaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 1 (BZK) Ministerie van Economische Zaken (EZ) 1 1 Ministerie van Justitie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1 1 (LNV) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 2 (SZW) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) 1 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 1 (VWS) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 1 1 Ordening en Milieubeheer (VROM) Raad van State Om een vergelijking te kunnen maken tussen AvW-alumni en niet-alumni vroegen we de geïnterviewden onderscheid te maken tussen deze alumni en een vergelijkbare groep, de zogenaamde referentiegroep. Het betreft hier jonge wetgevingsjuristen die niet meer dan vijf jaar ervaring hebben in dit vak, maar die de startersopleiding van de AvW niet gevolgd hebben. Bij de meeste afdelingen lukte het wel één of twee wetgevingsjuristen als leden van de referentiegroep te onderscheiden. De afdeling van EZ beschikte zelfs over vijf wetgevingsjuristen die als zodanig konden worden aan- 1 AH = Afdelingshoofd SH/ PLV DIR = Sector-/ sectiehoofd/ plaatsvervangend directeur SH = Sector-/ sectiehoofd ADJ DIR = Adjunct directeur CR = Coördinator TL = Teamleider 26

31 Resultaten interviews leidinggevenden gemerkt. Bij de juridische afdelingen van BZK en VROM, daarentegen, werkten geen leden van de referentiegroep. Alle afdelingen van geïnterviewden hebben één à twee AvW- studenten. Slechts in een enkel geval kan een leidinggevende de gehele carrière van één of meer alumni én één of meer leden van de referentiegroep overzien. 3.2 Het functioneren van wetgevingsjuristen Aan geïnterviewden zijn drie vragen gesteld over het functioneren van wetgevingsjuristen: Zijn er kwaliteitsverschillen in het functioneren van alumni en niet-alumni (de referentiegroep)? Zijn er tekortkomingen in het functioneren van wetgevingsjuristen? Welke verschillen bestaan er op een aantal specifieke terreinen? Bij deze vragen werd ingegaan op mogelijke oorzaken van verschillen bij alumni en leden van de referentiegroep alsmede de rol van de AvW daarbij. Over het algemeen kunnen we constateren dat geïnterviewden vrij positief zijn over het functioneren van beide groepen van de wetgevingsjuristen en de rol van de AvW Kwaliteitsverschillen Er zijn weinig kwaliteitsverschillen te constateren tussen alumni en referentiegroepleden. Dit wordt elf keer opgemerkt. (Bij BZK en VROM kon dit verschil niet gemaakt worden, omdat daar geen referentiegroep voorkwam.) Daarnaast beginnen vijf andere geïnterviewden hun antwoord met de opmerking dat deze vraag moeilijk te beantwoorden is: Zij vinden het lastig aan te geven of kwaliteitsverschillen aan karaktereigenschappen toe te schrijven zijn of komen vanwege de invloed van de AvW. Overigens noemen de vijf, evenals de overige zeven geïnterviewden wel verschillen. AvW-alumni kenmerken zich doordat ze beschikken over zeer gedegen juridische kennis, terwijl niet-alumni vaak meer specifieke ervaring hebben (zes keer genoemd). 27

32 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving Alumni zijn daardoor vaak wat theoretischer, inhoudelijk beter dan de referentiegroep (zeven keer genoemd). De volgende opmerkingen over verschillen tussen de alumni en de referentiegroep worden steeds één keer genoemd: Alumni zijn wat minder op de praktijk gericht, maar vanwege het duale systeem van de opleiding leren ze de praktijk wel tijdens hun opleiding. Alumni hebben wat minder beleidsgevoel. Alumni weten goed wat wetgeving inhoudt, ook kunnen ze snel zelfstandig werken. Door hun leeftijd hebben alumni minder maatschappelijke ervaring. Alumni hebben vaker wat meer ambitie, dit kan komen omdat ze jonger zijn of omdat ze daarop door de AvW geselecteerd worden. Alumni zijn wat sociaal vaardiger. Alumni zijn vaak kritisch naar zichzelf en stellen hogere eisen aan zichzelf en hun omgeving. Alumni gedragen zich soms wat elitair ten opzichte van niet-alumni. In hun werk krijgen alumni soms uitdagender opdrachten dan beginnende vertegenwoordigers van de referentiegroep. Alumni zijn dankzij hun opleiding bij de AvW naar de 'klanten' (ministeries) wat zelfbewuster. Van de leden van de referentiegroep vindt men dat ze vanwege hun ervaring meer politiek en bestuurlijk inzicht hebben: beter weten hoe de hazen lopen. Aan de andere kant beschikken referentiegroepleden in vergelijking met AvW-alumni vaak minder over technische, ambachtelijke vaardigheden. Daardoor hebben zij het soms moeilijk om hun (onderhandelings)positie met de klanten (de beleidsmakers) waar te maken. Leden van de referentiegroep zullen soms minder snel naar een klus in Brussel (Europees recht) gestuurd worden, omdat alumni van de AvW daar vanwege hun opleiding beter in ingewerkt zijn. Ook beschikken referentiegroepleden in sommige gevallen over minder analytisch vermogen. Omdat de referentiegroep vaak wat langer van de 28

33 Resultaten interviews leidinggevenden universiteit is, is hun academische kennis soms minder up-to-date dan die van de jongere AvW-alumni. Tenslotte, van studenten van de AvW vindt men het wel lastig dat men ze niet voor vijf dagen per week en tijdens hun stages kan inzetten. Hierdoor kan het voorkomen dat deze studenten minder interessante klussen krijgen Tekortkomingen Vijf geïnterviewden zien geen tekortkomingen in het functioneren van wetgevingsjuristen. De meest genoemde tekortkoming, die door zes respondenten genoemd wordt, is omgevingsbewustzijn (bestuurlijke en politieke sensibiliteit): alumni en referentiegroepleden zouden beter moeten kunnen samenwerken bijvoorbeeld met de klanten, beleidmakers. Ze zouden beter moeten kunnen onderhandelen over wat juridisch wèl en níét kan. De juristen moeten goed voor ogen hebben hoe ze samen met de beleidsmensen een goed product kunnen maken. Een enkele keer noemt men de volgende tekortkomingen: Voor alle beginnende wetgevingsjuristen (alumni en niet-alumni) is het moeilijk grenzen van eigen verantwoordelijkheid vast te stellen. Beginners krijgen gelijk veel verantwoordelijkheid en invloed. Voor een beginner is het moeilijk vast te stellen tot hoever de verantwoordelijkheid reikt, veel beginners voelen zich daardoor te verantwoordelijk. Wetgevingsjuristen moeten nog leren nee te zeggen, aan te geven dat een bepaald voorstel niet gemaakt kan worden. Ook moeten AvW-studenten leren dat het wetgevingsproces niet altijd volgens het boekje loopt. Ze moeten leren welke veren ze wel en niet laten schieten: Wat geef je (onder politiek- en tijdsdruk) toe en wat houd je vast. Dit wordt overigens wèl op de AvW geleerd. Alumni willen soms te veel op eigen houtje werken, kunnen het niet hebben als een collega, bijvoorbeeld de coördinator een voorstel afmaakt als de alumnus ziek is. Alumni hebben soms te veel het idee: 'het is toch mijn wetsvoorstel. Traditioneel zijn wetgevingsjuristen (de oudere juristen, dus niet AvW-alumni) communicatief minder sterk, beheersen hun vak wel goed, maar weten dit niet handig binnen te halen (weinig creatief). Alumni doen dit beter dan de traditione- 29

34 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving le wetgevingsjuristen. Alumni vertonen in dit opzicht een veel zelfbewustere houding. Alumni van de AvW moeten vaak aan de harde praktijk wennen. Studenten worden de AvW binnengehaald met het idee, 'jullie behoren tot de happy few'. Hun verwachtingsniveau is vrij hoog en dat kan een nadeel zijn voor alumni: Ze hebben nog nooit met hun voeten in de modder gestaan. De AvW leidt op zich goed op voor de praktijk van de wetgeving: ze leren goed werken onder tijdsdruk en nee te zeggen als dat moet Een aantal specifieke terreinen Vervolgens gingen geïnterviewden meer specifiek in op verschillen tussen alumni en niet-alumni ten aanzien van de gebieden van: de inzetbaarheid vermogen voor planning en organisatie het gebruik van een netwerk van collega s de kwaliteit van de geleverde producten. Inzetbaarheid Wat inzetbaarheid betreft zijn er weinig verschillen tussen AvW-alumni en leden van de referentiegroep: beide vereisen aan het begin van hun carrière als wetgevingsjurist intensieve begeleiding. Leden van de referentiegroep hebben dit nodig op het gebied van ambachtelijke vaardigheden en de alumni meer op het terrein van politiek en bestuurlijk inzicht. Wetgevingsjuristen zijn in het algemeen zeer gemotiveerd en daardoor goed inzetbaar. Verschillen in inzetbaarheid hangen vaak meer samen met persoonskenmerken. Wetgevingsjuristen die worden aangenomen op grond van hun grote, meer specialistische ervaring kunnen soms beter worden ingezet op hun specifiek vakgebied, terwijl deze zeer ervaren juristen verder vaak wat minder multi-inzetbaar zijn. AvW-alumni zijn breder inzetbaar. Dankzij de modules van de AvW kunnen leden uit de referentiegroep hun achterstand in kennis gemakkelijk inhalen. 30

35 Resultaten interviews leidinggevenden Vermogen voor planning en organisatie Het vermogen voor planning en organisatie verschilt niet veel voor alumni en referentiegroepleden. Drie keer vindt men dit toch meer persoonlijke karaktereigenschappen. Ook wijst men er op dat wetgevingsjuristen plannen en organiseren vooral in de praktijk moeten leren. Ze moeten leren uitleggen dat het wetgevingsproces vaak niet zo snel gaat als de beleidsmakers wensen. Drie geïnterviewden vinden dat de juristen uit de referentiegroep beter plannen, omdat ze meer ervaring hebben. Drie anderen vinden juist dat alumni beter plannen en organiseren, omdat ze gewend zijn werk en opleiding te combineren. Gebruik van een netwerk van collega s Vijf keer vindt men dat er geen verschillen zijn in het gebruik van een netwerk van collega s. In dit verband merkt men ook op dat dit van persoonlijkheid afhangt. Alumni hebben vaak wel een netwerk, maar binnen het ministerie moeten ze nog wel geholpen worden. Een andere geïnterviewde heeft zijn twijfels of het AvW-netwerk van de alumni wel zo veel helpt. Bij de Raad van State kunnen alumni in het geheel geen gebruik maken van het AvWnetwerk, omdat het daar niet gebruikelijk is dat vóór het uitbrengen van een advies van de Raad van State dit met andere juristen wordt besproken. Anderen vinden het AvW-netwerk net zo belangrijk als het netwerk van een ervaren jurist. Acht geïnterviewden vinden echter wèl dat alumni een nuttig netwerk vanuit de AvW hebben. Men heeft het dan niet altijd alleen over werkinhoudelijke zaken maar ze vergelijken ook elkaars arbeidsvoorwaarden om die vervolgens aan hun leidinggevende voor te leggen. Dat klept wat af noemt één respondent dat. Deze geïnterviewden vinden de contacten met medestudenten voor later heel nuttig. Ook merkt men op dat AvW-studenten bij aanvang van de opleiding op hun netwerkvaardigheden geselecteerd worden. Eén geïnterviewde constateert bij de alumni onderling een 'community-gevoel'. Eén geïnterviewde vindt dat niet-alumni vaak een beter netwerk hebben. 31

36 Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving Kwaliteit van de geleverde producten Acht geïnterviewden kunnen niet zeggen of er verschillen zijn in de kwaliteit van de geleverde producten, of ze vinden dat die verschillen er niet zijn. Vier geïnterviewden vinden het werk van alumni vaak beter dan dat van niet-alumni: je hoeft ze minder uit te leggen en werken zich sneller in. Twee geïnterviewden merken op dat juristen uit de referentiegroep makkelijker kunnen accepteren als hun voorstel niet zo wordt gewaardeerd als vooraf gedacht: Alumni kunnen in dat aspect minder goed hun verlies nemen. Op de vraag Hoe hebben alumni en niet-alumni zich ontwikkeld in hun functioneren? antwoordt men als volgt. Vier geïnterviewden zien dit verschil niet of vinden het moeilijk aan te geven. Eén geïnterviewde vindt dat referentiegroepleden het beroep van wetgevingsjurist meer als een grote carrièrestap zien dan alumni. Dit zou verklaren waarom alumni eerder geneigd zijn alsnog naar een andere stap in hun carrière om te zien. Dat alumni na de opleiding uit de wetgeving verdwijnen wordt door verschillenden (expliciet door vijf genoemd) wel als een verlies gezien. Men vraagt zich af hoe de AvW daar tegenover staat. Alumni hebben soms wat minder concrete carrièreperspectieven binnen hun functie. Gezien hun leeftijd kunnen weinig alumni al doorstromen naar de functie van raadsadviseur. Dat gebeurt wel bij de oudere, soms meer ervaren leden van de referentiegroep. Over alumni merkt men op dat die wat ambitieuzer en kritischer zijn. Dit heeft zowel voor- als nadelen, ook van alumni wordt verwacht dat ze het gewone juridische handwerk doen. Alumni van de Raad van State nemen een aparte plaats in als het gaat om tevredenheid met hun werk. Alle alumni vanaf 2002 zijn bij de Raad in dienst gebleven. Alumni zijn heel positief over werk binnen de Raad, dit komt onder andere omdat ze direct contact hebben met Staatsraden. Daarnaast is de Raad van State een kleinere organisatie dan de departementen. Dat zou ook positief kunnen werken op het aanblijven van de alumni. 32

MBA-monitor 2006. Kwaliteitsvergelijking parttime opleidingen van Nederlandse en Belgische Business Schools. Fred Verbeek

MBA-monitor 2006. Kwaliteitsvergelijking parttime opleidingen van Nederlandse en Belgische Business Schools. Fred Verbeek MBA-monitor 2006 Kwaliteitsvergelijking parttime opleidingen van Nederlandse en Belgische Business Schools Fred Verbeek SCO-Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam juni 2006 Intern SCO RAPPORT 40104

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit 82

Pedagogische kwaliteit 82 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 82 Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Mechtild Derriks Margaretha Vergeer Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Competenties, professionalisering, schoolklimaat en Leraar24. Een panelonderzoek onder leraren 2010

Competenties, professionalisering, schoolklimaat en Leraar24. Een panelonderzoek onder leraren 2010 Competenties,, schoolklimaat en Leraar24 Een panelonderzoek onder leraren 2010 Competenties,, schoolklimaat en Leraar24 Een panelonderzoek onder leraren 2010 Kees de Brabander Henk Vinken Bibi van Wolput

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

Een leven lang leren in Nederland

Een leven lang leren in Nederland Opdrachtgever SZW Een leven lang leren in Nederland Doel en vraagstelling Opdrachtnemer ROA Onderzoek Leven lang leren enquête 2010 Startdatum 1 september 2010 Einddatum 1 mei 2011 Categorie Arbeidsmarkt

Nadere informatie

OpleidingsMonitor Flexbranche 2012

OpleidingsMonitor Flexbranche 2012 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen OpleidingsMonitor Flexbranche 2012 Gert de Jong Hedwig Vermeulen John Warmerdam OPLEIDINGSMONITOR FLEXBRANCHE 2012 Opleidingsmonitor Flexbranche

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Hbo

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek HBO-Monitor

Gebruikersonderzoek HBO-Monitor Gebruikersonderzoek HBO-Monitor ROA-W-2001/1 M.E.E. de Beer en G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep Kees van der Veer Annemarie van Elfrinkhof

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Een onderzoek naar de behoefte aan een opleiding Associate Degree werktuigbouwkunde. In opdracht van de Hogeschool Rotterdam Jop van

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Colofon Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Auteurs Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten

Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten De landelijke OR-verkiezingen in 2014 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het WOR-regime Harry van den Tillaart John Warmerdam Nijmegen, april 2014

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Toegankelijkheid

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Monitor Associate degree 2006-2010

Monitor Associate degree 2006-2010 Monitor Associate degree 2006-2010 Amsterdam, januari 2011 In opdracht van het ministerie van OCW Monitor Associate degree 2006-2010 Eindevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat 29-1018

Nadere informatie

Grenzen aan de pedagogische taak van de docent

Grenzen aan de pedagogische taak van de docent KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 80 Grenzen aan de pedagogische taak van de docent Een verdeling van taken binnen de school en tussen school, ouders, jeugdzorg en politie Wiel Veugelers

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie