Geef ons uw mening en win lezersonderzoek onder alumni: win een trip of etentje bij comme chez soi [10-11]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geef ons uw mening en win lezersonderzoek onder alumni: win een trip of etentje bij comme chez soi [10-11]"

Transcriptie

1 Tijdschrift Toelating gesloten verpakking 2099 Antwerpen X - n BC 6379 Verschijnt maandelijks, uitgez. juli en aug. Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X België-Belgique P.B Antwerpen X PB 8/1779 erkenning: p tijdschrift van de k.u.leuven 24 september 2008 nr 1 20ste jaargang Academiejaar feestelijk geopend De pers schreef maandag uitvoerig over de relatie tussen de K.ULeuven en de Associatie. Uiteraard was dat ook een thema in de rede die Rector Vervenne hield tijdens de traditionele openingsceremonie. Geef ons uw mening en win lezersonderzoek onder alumni: win een trip of etentje bij comme chez soi [10-11] Een verlangen naar vertrouwen forumstuk: administratieve overlast [2] Levenswerk van een zinnenverzamelaar geschiedenis van de nederlandse syntaxis te boek gesteld [3] De mogelijkheid van een kunsteiland Alumnus ont werpt l andwinningsproject in korea [5] Ludo Meyvis De universiteit is ingebed in een steeds meer en steeds sneller veranderende omgeving, zo begon de rector zijn rede. Een erg ingrijpende verandering waar de K.U.Leuven rechtstreeks mee te maken heeft, is de verdere uitbouw van de Associatie. Na de fundamentele beleidsprincipes en bestuursstructuren verschijnt nu de bestemming aan de horizon: de creatie van het Leuvens Universitair Systeem. Daardoor zal de Leuvense universiteit vanaf 2013 een universiteit met verschillende campussen zijn, verspreid over het Vlaamse land. Die campussen houden hun identiteit en blijven regionaal verankerd. Als hogeschool zullen zij professionele opleidingen blijven verzorgen. Als lid van de universiteit zullen zij in hun geacademiseerde opleidingen tegelijk echter ook academisch onderwijs geven en een eigen onderzoeksprofiel ontwikkelen, in nauwe samenhang met de universiteit en met de eigen professionele expertise. De K.U.Leuven wil dat kennisen competentienetwerk resoluut en vol overtuiging leiden, maar zal er tegelijk kordaat op toezien dat het eigen wezen, de harde kern van de universiteit, niet aangetast zal worden. Dat wezen is onderzoek, en het manifesteert zich in verschillende rollen en belichamingen: dat van de doctoraatsstudent, de postdoctorale onderzoeker, het jonge ZAP-lid, en het gevestigde lid van het ZAP, ieder met hun eigen rol en typerend profiel. Voor ieder van hen dienen gepaste financierings- en werkvormen beschikbaar gesteld. Dat proces is uiteraard iets van langere adem. Het is al een tijd gaande, en zal ook in de toekomst de nodige aandacht blijven vergen. Het kan alleen vorm krijgen in een complex en vooral gedifferentieerd beleid. Dat moet doordacht gebeuren, en in goede omstandigheden. Om die te realiseren, doet de rector onder meer beroep op de overheid, van wie hij genoeg realiteitszin verwacht om de basisfinanciering verder omhoog te trekken. De universiteit zit dwars Al die rollen zijn nodig om de ene fundamentele karaktertrek van de universiteit te garanderen, namelijk die van een kritische denkplaats in de samenleving. Daar hoort kritiek bij tegenover het wetenschappelijk bedrijf zelf: onderzoek dat alleen economisch gemotiveerd is, bijvoorbeeld, schept problemen. Ook kritiek ten aanzien van de politieke en morele gezagsdragers is op zijn plaats, bijvoorbeeld door in te gaan tegen misleidende ideologische standpunten. En ook ten aanzien van de maatschappij zelf dient de universiteit kritisch te staan: wetenschap moet de maatschappij niet zozeer dienen, maar veeleer dwars zitten Onderzoek mag dan wel het wezen zijn van de universiteit, het is uiteraard niet haar enige activiteit. De wetenschappelijke bedrijvigheid dient immers omgezet te worden in sociaal robuuste kennis, niet in het minst bij haar studenten, die zich zo ontplooien tot gedegen denkers. In dit proces zijn de studenten zelf natuurlijk van nabij betrokken bij het debat in de academische gemeenschap. Door de rol van kritische denkplaats met zelfvertrouwen op te nemen, zal de universiteit respect afdwingen en haar voortrekkersrol kunnen blijven waarmaken, in de samenleving in het algemeen, en in het Leuvens Universitair Systeem in het bijzonder. Verslag van de opening: zie pagina 6 Leven na Leuven Topman in een glazen huis burgerlijk ingenieur, econoom en VRT-topman dirk wauters [12] Aan de unief discussiëren we te weinig herman de dijn op emeritaat [14] Maffiapraktijken op het Vlaamse platteland Boek beschrijft vrybuters en quaetdoenders in zestiende eeuw [15] Verschijningsdata Campuskrant Nr okt 2008 Nr nov 2008 nr dec 2008 nr jan 2009 nr feb 2009

2 2 Nieuws campuskrant colofon Campuskrant Maandelijks tijdschrift van de K.U.Leuven Redactie Ine Van Houdenhove (hoofdredacteur), Ludo Meyvis, Reiner Van Hove, Wouter Verbeylen Redactieadres Oude Markt 13 - bus Leuven , Adreswijzigingen ALUMNI: Alumni Lovanienses Naamsestraat 63 - bus Leuven PERSONEEL: Koen Van den Bossche Personeelsdienst K.U.Leuven Parijsstraat 72b - bus Leuven kuleuven.be EXTERNEN: Campuskrant Dienst Communicatie K.U.Leuven Oude Markt 13 - bus Leuven Losse medewerkers Sofie Bas, Tine Bergen, Joke Depuydt, Lien Lammar, Ines Minten, Jaak Poot, Katrien Steyaert, Wim Troch, Benedict Vanclooster, Tim Willekens Grafisch ontwerp Catapult, Antwerpen Lay-out en zetwerk Wouter Verbeylen Fotografie Rob Stevens Cartoons Joris Snaet Reclameregie Wouter Verbeylen T kuleuven.be Oplage ex. Drukwerk Verheyen Graphics, Deurne Verantwoordelijke uitgever Ronny Vandenbroele Oude Markt 13 - bus Leuven Copyright artikels Artikels kunnen overgenomen worden mits toestemming van de redactie. Het volgende nummer verschijnt op 22 oktober. Suggesties voor artikels zijn welkom op het redactieadres. Campuskrant op Internet: Forum Kunnen we opnieuw ambitieus zijn? Zeven jaar geleden stond administratieve overlast niet op de agenda, maar werd het probleem eerder weggelachen. Drie jaar later betekende de rectorverkiezing een stap vooruit: niet alleen stond de vermindering van de administratieve overlast in het door het bestuur goedgekeurde profiel van de nieuwe rector, alle rectorkandidaten namen dit ook in hun programma op. Dat de overlast niettegenstaande alle goede wil inmiddels niet afgenomen maar in tegendeel nog verder is toegenomen, ervaren we allemaal haast dagelijks. Natuurlijk is het niet zo dat er niets tegen deze overlast gebeurd is. Het Kufka-meldpunt werd ingevoerd, en andere initiatieven hebben soms ook geleid tot een vereenvoudiging van reglementen en procedures. Maar zodra men iets verbeterd heeft, komt er weer een nieuwe administratieve tsunami op ons af, verklaarde ooit eens vice-rector Filip Abraham, verantwoordelijke van het meldpunt. En ook rector Marc Vervenne geeft in zijn laatste interview in Campuskrant (11 juni 2008) onder de titel vergaderitis aan dat sommige veranderingen op hun beurt weer overlast generen. Bij deze algemeen gedeelde vaststelling van toename, gedragen velen zich gelaten tegenover de onvermijdelijkheid ervan en verkiezen om zich in stilte van het hele Joris steekt de draak Navormingscursus over ouder worden, zie pagina 17. universitaire gebeuren te distantiëren. Het goed functioneren van een universiteit berust op de loyaliteit van vele personeelsleden die bereid zijn meer te doen dan alleen maar hun uren te kloppen en die generositeit wordt nu precies ondergraven. Daardoor desintegreert geleidelijk maar zeker de universitaire gemeenschap. Opmerkelijk is dat achter het proces van overlast eigenlijk geen kwade intentie schuilt; integendeel, vele initiatieven worden juist genomen met de beste bedoelingen, maar zonder rekening te houden met de kwalijke gevolgen. Precies dat maakt duidelijk hoe administratieve overlast een groeiende kloof tussen ons discours en de werkelijkheid creëert. Een zestal voorbeelden kunnen deze toenemende tegenstelling illustreren. We bepleiten in ons discours een bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen, maar in werkelijkheid bouwen we een fundamenteel basiswantrouwen tegenover mensen in (en hebben een overdreven vertrouwen in technische of juridische oplossingen). Het is niet meer evident dat je goed werk levert, je moet ook het bewijs (evidence) ervan geven. Het is daarbij niet meer de werkgever die de werknemer controleert, maar de bewijslast is naar de werknemer verschoven, naar zelf-studie rapporten die opgenomen worden in een grote mallemolen van evaluaties en visitaties (en vaak niet gelezen worden). Andere kernwoorden in ons discours zijn flexibiliteit en diversiteit: in werkelijkheid kunnen die alleen maar gerealiseerd worden door grote software-programma s die een absolute administratieve nultolerantie vereisen. Het zijn veelal computerprogramma s die beslissen of studenten al dan niet een vak bij hun credits kunnen opnemen; persoonlijke nalatigheden kunnen niet meer gecorrigeerd worden. Ook in het organigram wordt diversiteit nauwelijks getolereerd: structuren moeten liefst overal dezelfde zijn opdat alles op uniforme manier gestroomlijnd kan worden. Een andere prioriteit is de leerzorg: ons discours bepleit het ideaal van een onderwijssysteem waarbij de student centraal staat. Inmiddels is er echter een toename van intermediaire en centrale kaderleden en informatici, waarbij de beslissingsmacht hoe langer hoe meer terecht komt bij personen die niet meer in direct contact met studenten staan. Men zoekt procedures, geen menselijk contact, zodat men ook verantwoordelijkheid kan vermijden of overlaten aan een helpdesk. Het computersysteem dat anoniem aan de studenten examenuitslagen meedeelt is het symbolisch product van deze middelpuntvliedende kracht. Wanneer er problemen zijn verwachten we verbetering van onze werksituatie die dan zou leiden tot een zekere stabiliteit om onze hoofdopdracht goed te doen. In werkelijkheid voeren we processen in die ons onophoudelijk doen veranderen, problemen of niet: deze processen moeten voortdurend getoetst en bijgestuurd worden, geüpdatet, zoals onze computers zonder dat we dat gevraagd hebben. In de tussentijd zijn er chaotische situaties die steeds weer als tijdelijke groeipijnen aangekondigd worden. Eenmaal aangepast aan de groeipijnen komt de volgende verandering eraan en ze leiden ons telkens van Het goed functioneren van een universiteit berust op generositeit van vele personeelsleden. Die wordt nu precies ondergraven. onze hoofdopdracht af. Bijgevolg worden personeelsleden moe van de verandering. We verlangen wel naar en eisen zelfs kwaliteit, maar in de praktijk hebben we de grootste moeite om kwaliteitscriteria op te stellen, laat staan ze te aanvaarden. We zoeken uiteindelijk onze toevlucht in enkel kwantitatieve gegevens over onze kwaliteit, waarbij de rankings die voor ons het best uitkomen de beste zijn. De verandering van de kwaliteitsrichtlijnen, criteria of reglementen leidt soms tot wonderbaarlijke gevolgen. In de laatste tien jaar is het examenreglement bijna elk jaar veranderd, soms meer dan een keer in een jaar bijgestuurd, met als gevolg dat bijna geen enkele generatie van deze studenten volgens dezelfde kwaliteitsnormen afgestudeerd is. Een ander pleidooi is dat van economische rationaliteit. Het is onder economisten echter al lang bekend dat in tijden van beperkte financiële middelen, de administratieve taken toenemen zonder duidelijke groei in efficiëntie of productie. De irrationaliteit van onderwijsinstellingen die hun beperkte middelen in toenemende mate investeren in administratie in plaats van hun kerntaken, vaak hiertoe verplicht door de overheid, stuit menig belastingsbetaler tegen de borst. Deze lijst van pijnpunten zou de indruk kunnen wekken dat deze contradicties typisch of uniek zijn voor de K.U.Leuven of dat de verantwoordelijkheid ervan enkel bij het beleid ligt. Het is een maatschappelijk probleem dat men in vele organisaties (bijvoorbeeld ziekenhuizen) ziet. We zijn er allen verantwoordelijk voor want we participeren in de werkelijkheid zonder er veel aan te veranderen, ook al is het discours ons dierbaar. Achter deze contradicties tussen het discours en de werkelijkheid schuilt gelukkig nog een verlangen naar een alternatief. De vraag is of de K.U.Leuven op dat verlangen in wil gaan en opnieuw ambitieus wil zijn: in de zin van Leuven durft! (in te gaan tegen de nefaste trend en opnieuw te vertrouwen). In plaats van zich gelaten over te geven aan het proces van toenemende administratie en verdere distantiëring van de instelling, kunnen we als microgemeenschap niet uitzoeken dat het wél anders kan? Daarmee zouden we een échte dienst aan de maatschappij bieden. Nicolas Standaert OnderzoekseEnheid Sinologie Faculteit Letteren

3 24 september 2008 Nieuws 3 Tweeduizend bladzijden, twintig jaar werk, één auteur De grootte doet er niet toe, weten we allemaal. Maar toch: tweeduizend bladzijden is wel érg veel voor een boek over de geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Wij naar Joop Van der Horst, om hem te vragen naar. Ludo Meyvis Verzamelen zit me wel wat in het bloed, denk ik. Mijn vader deed het al met postzegels en stenen, en als linguïst doe ik dat op een bepaalde manier ook. Meer dan twintig jaar geleden ben ik begonnen met teksten te excerperen. Op de duur had ik wel wat bij elkaar, maar natuurlijk erg onsystematisch. Ik had dan bijvoorbeeld zinnetjes waarin iets bijzonders over het lidwoord in de twaalfde eeuw geïllustreerd werd, naast zinnen uit de negentiende eeuw, met grote lacunes dus. Gaandeweg ontwikkelde dat corpus zich, en wat eerder toevallig begonnen was en ongestructureerd gegroeid, werd stilaan een gerichte zoektocht en een bewuste uitbouw. In mijn boek heb ik meer dan voorbeeldzinnen verwerkt, om aan te geven wat er op syntactisch vlak geweest is van de negende eeuw tot nu. Ja, het is een mastodont van een boek geworden, twee delen, samen meer dan 2000 bladzijden. Ik heb er natuurlijk niet constant aan gewerkt, maar toch wel erg veel. Ik heb er op sommige momenten slapeloze nachten door gehad: kan één mens dat eigenlijk wel aan, zo n boek schrijven, over zo n oeverloos groot onderwerp? Niet leuk In de moderne universiteit is Joris steekt de draak het niet zo evident om iets dergelijks te maken. Je krijgt geen projectgeld voor iets dat twintig jaar duurt, en dat zogezegd te weinig vernieuwend is omdat het zo breed van aanpak is. Nu, wat dat nieuwe betreft, valt het nog wel mee. Ik maak me sterk dat er heel wat nieuwe dingen belicht worden in mijn boek. Trouwens, een dergelijke omvangrijke geschiedenis van de syntaxis bestaat niét voor andere westerse talen, ook niet voor het Engels of Frans. Dat op zich is al nieuw genoeg, dunkt me. Maar goed, het is niet het soort wetenschap dat momenteel aangemoedigd wordt. Onderzoek wordt tegenwoordig meestal door jongeren gedaan, en men mikt op snellere resultaten. Ouderen zijn vooral voorzitter, secretaris van allerlei werkgroepen, beheerder, dat soort dingen. Daardoor houden zij te weinig tijd over voor écht onderzoek, zeker voor dingen van wat ruimere omvang. Ik heb de luxe gehad dat ik nauwelijks beleidswerk doe, maar ik besef dat ik een uitzondering ben, misschien wel een uitstervende diersoort. Het is geen leuk boek. Je gaat er als niet-linguïst niet genoeglijk in zitten grasduinen. Vergelijk het op dat vlak een beetje met het Woordenboek der Nederlandsche Tael, waarvan de lijst van intekenaars bewaard gebleven is. Daar zaten ook sigarenhandelaars en Wetenschapspopularisering op de Dag van de Onderzoeker, zie pagina 4 andere winkeliers bij. Die voelden zich bekocht, want het WNT bleek niet bestemd voor sigarenhandelaars met wat belangstelling voor taal. Mijn boek ook niet. Het is bedoeld voor historisch geïnteresseerde taalkundigen, niet voor het echt grote publiek. Het boek is ingedeeld in zeven afdelingen, chronologisch geordend, van Oud-Nederlands tot hedendaags Nederlands. In elke afdeling vind je dezelfde structuur terug. Afdeling bijvoorbeeld handelt in elke afdeling over tegenwoordige deelwoorden. Daardoor zal je het boek meestal vooral horizontaal lezen, denk ik, niet doorlopend al zijn er geregeld wel samenvattende hoofdstukken die de zaak in perspectief zetten. Lidwoord verdwijnt uit titel Het mooie vind ik dat er nu een instrument is waarmee je heel lange historische lijnen kunt trekken. Voor kleinere thema s was dat al wel mogelijk, maar nu kan je in principe voor élk aspect van de Nederlandse syntaxis een lijn trekken van de vroegste periode tot nu. En met wat voorzichtigheid zou je die lijnen zelfs verder kunnen zetten. Zo zou je kunnen voorspellen dat het lidwoord, dat pas rond het jaar 1000 is opgedoken, vrij laat in de geschiedenis dus, nu aan een heel langzame maar toch al wel merkbare achteruitgang bezig is: je leest al wel eens met oog op, aan hand van. Nu is dat nog een slordigheid, maar de trend kan zich best doorzetten. Het aantal vaste verbindingen neemt toe genre aan zet zijn, in de war zijn, op het oog hebben. Ook het aantal werkwoorden met een vast voorzetsel wordt groter: kijken naar, zich verheugen in. Ikzelf heb bijvoorbeeld de gewoonte iets te kiezen, maar mijn kinderen kiezen voor iets. De praepositio peterburgensis neemt ook toe: Dat is een poging tot. Van der Horst, professor in, zei dat het te vergelijken was met. dus voorzetselconstructies zonder complement. Maar dat zijn extrapolaties die je met voorzichtigheid moet hanteren. Linguïstische futurologie is haast maagdelijk terrein. Het gaat natuurlijk om een studie van de syntaxis op basis van geschreven Nederlands. Hoe het Nederlands klonk voor pakweg 1900, weten we eenvoudig niet. Sommige linguïsten beweren dat de gesproken taal de belangrijkste is, maar dat vind ik een aanvechtbaar uitgangspunt, dat voor 90 procent van de gekende geschiedenis niet kan opgaan. Geschreven taal was zo goed als altijd de norm en hét communicatiemiddel over de lokale grenzen heen. En gesproken taal was altijd erg lokaal. Pogingen tot een geschreven standaardtaal duiken pas op in de 16de eeuw, en voor normering van de gesproken taal is het nog veel langer wachten. Voor mijn boek betekent dat natuurlijk dat ik voor de oudere periode rekening heb moeten houden met heel veel regionale verschillen omdat er eenvoudig geen eenheid wàs. Een moeilijkheid is ook geweest dat syntactisch onderzoek heel wat moeilijker is dan bijvoorbeeld lexicografisch, omdat je er de computer niet ten volle voor kunt gebruiken. Als je de vindplaatsen van een woord in de loop der tijden wil opsporen, zal de computer je binnen de kortste keren een schitterend antwoord geven. Maar als je wil nagaan hoe het zit met het voorzetselvoorwerp in de 14de eeuw, kan je dat niét zomaar aan een computercorpus vragen. De informatica heeft me wel geholpen, natuurlijk, en ik sta inmiddels ook wel wat verder dan de Atari waarop de eerste paragraafjes getikt werden, maar toch, syntactisch onderzoek is meer handwerk. Dat maakt het ook moeilijker, en mijn werk, hoop ik, toch wel een beetje zinvol. Doodgaan met een half boek Tweeduizend bladzijden schrijf je niet zomaar. Ik ben blij dat het gedaan is, maar als ik twintig jaar jonger was, zou ik er waarschijnlijk toch wel opnieuw aan beginnen op voorwaarde dat ik onderweg iets minder door twijfels geplaagd zou worden. Als je iets van een dergelijke lange duur maakt, stel je je zelfs vragen over wat er moet gebeuren als je nou zou sterven. Voor een artikeltje van twee dagen doe je dat niet, maar voor een boek van twee decennia echt wel. Doodgaan lijkt me op zich al geen pretje, maar het is vast nog een stuk vervelender als je boek nog maar half klaar is. Ik ben de mensen van de Universitaire Pers heel erg dankbaar. Zij hebben me over momenten van twijfel heen geholpen. En, niet te vergeten: ze hebben de zaak ook gefinancierd, samen met de Universitaire Stichting en de Faculteit. Rijk zal ik er niet van worden, en zij al evenmin: zo n boek kost iedereen geld. Maar dat geeft niet. Ik ben er trots op dat het klaar is, dat de Nederlandse linguïstiek nu beschikt over een uitgediepte studie over onze syntaxis. Ik ben 59 nu, en misschien lijkt het verleidelijk om na zo n boek te gaan rusten. Ik ben dat niet van plan. Ik heb nog veel leuke dingen op stapel staan al zullen ze wellicht niet meer de omvang van dit boek halen. Joop van der Horst, Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis, Leuven, Universitaire Pers, p., 189,50 euro. Meer informatie: Geciteerd Dat meet dan gelukkig zijn De Standaard, Ondanks de vele oorlogen, de economie die in een dipje zit en ons klimaat dat naar de verdoemenis gaat, zijn mensen over de hele wereld veel gelukkiger vandaag dan 25 jaar geleden. ( ) In Vlaanderen verrichtte Peter Kuppens, postdoctoraal onderzoeker in de psychologie aan de Leuvense universiteit, onderzoek bij studenten uit 46 verschillende landen. We keken hoe vaak de studenten positieve emoties zoals liefde of trots voelden en hoe vaak zij negatieve emoties zoals droefheid of woede ervoeren. Positieve emoties wegen zwaarder op het algemeen welbevinden. Individualistische staten, veeleer in het Westen gelegen, zijn echter bijzonder ontvankelijk voor negatieve emoties. Aziatische of Latijns-Amerikaanse landen werden minder door negatieve emoties geteisterd omdat zij hun individuele gevoelens minder belangrijk achten dan het collectieve gevoel. De psycholoog relativeert wel het onderzoek: In een staat leven die in de gelukstop staat, geeft je nog geen garantie tot persoonlijk geluk. Je buurman in een gelukkig land als Denemarken kan zich ongelukkiger voelen dan de gemiddelde persoon uit Zimbabwe. Het is namelijk zo dat in westerse landen de druk om een gelukkig leven te leiden, erg hoog ligt. U verwacht op de vraag Hoe gaat het met u? zelden het antwoord Niet al te best. Zoekrobot onder schot De Tijd, Google viert zijn tiende verjaardag en is populairder dan ooit, maar moeten we daar blij om zijn? De moeder aller zoekrobots brengt onze intelligentie ernstige schade toe, roepen cultuurpessimisten steeds luider. ( ) Cognitief psycholoog Géry d Ydewalle: De bewering dat Google onze intelligentie schade zou toebrengen, lijkt me nogal overtrokken. Wie iets opzoekt aan de hand van trefwoorden, ontwikkelt zijn probleemoplossend vermogen. In die zin is googelen dus zelfs intelligentiebevorderend. En de claim dat het informatie nivelleert, dan, en experts buitenspel zet? Uit studies blijkt ook dat mensen die vaak informatie over hun gezondheid googelen, vaker naar de huisarts gaan voor professioneel advies. Dat spreekt het idee van de teloorgang van expertise alvast tegen. Hakgemak Bodytalk, Professor Greta Dereymaeker, orthopedist en gespecialiseerd in voetproblemen: Echte stiletto s zijn te nauw om stabiel te zijn. Vrouwen stappen niet gemakkelijk met naaldhakken, wat ze ook mogen beweren. Ze dragen ze uit ijdelheid. Daar is niks mis mee, zolang ze het beperken tot een avondje uit of bijzondere gelegenheden. Je hoeft geen problemen te vrezen als je je houdt aan de regel van 20%. De 20%-regel betekent dat je je voeten 80% van de tijd comfortabele schoenen gunt en hoge hakken, slippers en ook brede wandelsandalen tot de overige 20 procent beperkt. Houd je je daaraan, dan voorkom je blijvende misvormingen.

4 4 Nieuws campuskrant College van Bestuur Het Gemeenschappelijk Bureau of Gebu heet voortaan College van Bestuur. Professor Flora Carrijn, algemeen directeur van Lessius Hogeschool (Antwerpen), professor Dirk De Ceulaer, voorzitter van het Directiecomité van de Hogeschool-Universiteit Brussel en ir. Willy Indeherberge, algemeen directeur van de Katholieke Hogeschool Limburg, worden als waarnemende leden in het College van Bestuur opgenomen. Bedoeling is de integratie van de academiserende opleidingen in de universiteit en de academisering ervan beter te begeleiden en te operationaliseren. Evaluatie rector De Bijzondere Universiteitsraad van de K.U.Leuven heeft de procedure gestart voor de evaluatie van de rector. De raad voert hiermee de bepalingen uit van het Organiek Reglement van de universiteit dat werd goedgekeurd bij de structuurhervorming in Hierdoor wordt voor het eerst geen verkiezing meer georganiseerd om te beslissen over de mogelijke verlenging van het mandaat van de rector. De Bijzondere Universiteitsraad heeft als opdracht de rector te evalueren voor het einde van het vierde jaar van zijn mandaat. De resultaten van deze evaluatie worden opgenomen in een advies aan de Inrichtende Overheid. Die beslist of het mandaat van de rector al dan niet wordt verlengd voor een termijn van maximum 4 jaar. Eredoctoraat K.U.Leuven- UHasselt Op 10 september reikten de de UHasselt en de K.U.Leuven een gezamenlijk eredoctoraat uit aan professor Norman Breslow (Universiteit van Washington), een wereldautoriteit inzake biostatistiek. Het gezamenlijk eredoctoraat werd uitgereikt ter gelegenheid van de oprichting van het Interuniversitair Instituut voor Biostatistiek en statistische Bioinformatica (IB2), een samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Statistiek (CenStat) van de UHasselt en het Biostatistisch Centrum van de K.U.Leuven. Francquileerstoel Professor Michael J. Therien van het Department of Chemistry van Duke University, Durham, North Carolina bekleedt de Buitenlandse Interuniversitaire Francqui-leerstoel voor de Exacte Wetenschappen. Hij zal voornamelijk werkzaam zijn aan de K.U.Leuven, meer bepaald het Departement Chemie (onderzoeksgroep van professor Koen Clays). Professor Therien is een wereldautoriteit op het domein van de synthese van organische en metaalorganische supramoleculaire structuren met geoptimaliseerde optische en elektronische eigenschappen. Feest voor kennismakers Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) blaast dit jaar tachtig kaarsjes uit. Op 23 oktober wordt dat gevierd met een Dag van de Onderzoeker, waarop onderzoekers uit alle wetenschapsdomeinen zeven thematische sessies voorgeschoteld krijgen. Campuskrant proefde er al twee voor. Benedict Vanclooster Popularisering Hoe is het gesteld met de wetenschappelijke geletterdheid van de Vlaming? Professor Conny Aerts, ooit postdoctoraal onderzoekster van het FWO en nu werkzaam aan de universiteiten van Leuven en Nijmegen: Over mijn vakgebied, sterrenkunde, weten mensen doorgaans heel weinig, maar de interesse ervoor groeit wel. Hun nieuwsgierigheid berust op fascinatie. Iedereen heeft wel al eens naar de sterrenhemel gekeken. Mijn man is statisticus. Op een receptie krijg ík altijd de vragen, hij veel minder, vertelt ze lachend. Aerts vindt het een basisrecht voor de bevolking om toegang te hebben tot wetenschappelijke kennis. Onderzoekers kunnen mensen warm maken voor hun wetenschap door voorbeelden uit de dagelijkse praktijk te geven. In Nederland worden we aangemoedigd door bestuursleden van de universiteiten en onderzoeksorganisaties om onze kennis uit te dragen op alle niveaus. Daar zijn er personeelsleden die als dagtaak hebben de pers proactief te benaderen. In Vlaanderen zouden we onderzoekers veel meer in de media kunnen brengen, als we daarvoor de nodige ondersteuning kregen. Cafépraat Dirk Draulans, in een ver verleden postdoc in Leuven en tegenwoordig wetenschapsjournalist bij Knack, ontmoet vaak kennismakers die hun verhaal in de schijnwerpers willen plaatsen. Het gebeurt ook nog maar zelden dat iemand een interview weigert. Een hemelsbreed verschil met twintig jaar geleden, toen wetenschappers er het nut niet van inzagen mensen te informeren over hun onderzoek. Al moet ik toegeven dat er voor mijn reeks die nu loopt in Knack over tien topwetenschappers, er eentje op de valreep heeft afgehaakt. Hij vreesde jaloezie en was bang dat zo lopende kredietaanvragen geen gunstig gevolg zouden krijgen. Draulans betreurt dat de algemene media nog maar weinig aandacht schenken aan echte wetenschap. Het wordt vaak als iets onverkoopbaars gezien. Anderzijds denk ik dat er verschillende manieren zijn om wetenschappelijke kennis over te brengen en dat die allemaal hun functie hebben. Wat ik in De Laatste Show deed, was wetenschap verheffen tot cafépraat. Daar was de verpakking belangrijker dan de inhoud, maar we bereikten wel mensen die anders nooit met wetenschap in contact komen. De pers stuurt ook veel pseudowetenschappelijk nieuws de wereld in, tot ergernis van Draulans. Een journalist vroeg me onlangs naar een reactie op het bericht dat lachen ontstaan zou zijn bij het rechtop gaan lopen van de mens. De menselijke soort heeft zogezegd ooit een mechanisme ontwikkeld om iemand die omviel uit te lachen, om zo zelf efficiënter rechtop te kunnen lopen... Dit soort onzin is onvermijdelijk, zegt Draulans. Zolang ik maar niet verplicht word om het allemaal te lezen. Big Science Kernfysicus Mark Huyse zat op het puntje van zijn stoel toen een paar weken geleden in het hoofdkwartier van het Europees Centrum voor Nucleair Onderzoek (CERN) in Genève de nieuwste deeltjesversneller werd opgestart. Om de drie weken doet hij het CERN aan, als voorzitter van een van de drie experimentele comités. Het is wel zo dat het experiment met de laatste versneller tot de elementairedeeltjesfysica behoort en dus losstaat van mijn onderzoek, merkt Huyse op. Tussen de studieobjecten van de kernfysica en die van de elementairedeeltjesfysica bestaat een verschil in grootte van minstens een factor Vergelijk het met de studie van de mens tegenover die van een bacterie, zegt Huyse. Kernfysisch onderzoek vereist peperdure investeringen in versnellers en detectoren, wat maakt dat het zich steevast voltrekt in grote internationale samenwerkingsverbanden. Huyse is actief in het ISOLDEexperiment van het CERN. We bestuderen radioactieve kernen die in het bombardement van versnelde deeltjes vrijkomen. Exotische kernen noemen we ze, want ze zijn op aarde nog niet geproduceerd. Bedoeling is om de atoomkern beter te bestuderen. Hopelijk komen we ooit te weten hoe de krachten binnenin die kern juist werken, aldus Huyse. Brood bestralen Ook in Grenoble bevindt zich een indrukwekkend complex met een deeltjesversneller, de European Synchrotron Radiation Facility. De ESRF, goed voor een omtrek van 844 m, werd twintig jaar geleden ontworpen voor de productie van heldere röntgenstralen. Dankzij een samenwerking tussen het FWO en zijn Nederlandse zusterorganisatie NWO kunnen Vlaamse onderzoekers er gebruikmaken van een eigen bundellijn: DUBBLE. We jagen een röntgenbundel door een monster. De straling die na het monster van richting verandert, wordt op een detector opgevangen. Aan de hand van de verdeling van die verstrooide röntgenstraling kunnen we berekenen hoe de nanostructuur van het onderzochte materiaal eruitziet, legt Bart Goderis uit. Alle materialen komen in principe in aanmerking. Ooit hebben we hier zelfs eens een brood gebakken 23 OKTOBER 2008 AUDITORIUM 2000 & PALEIS 10 - BRUSSELS EXPO BIBLIOMETRIE RESEARCH CAREERS POPULARISERING VAN DE WETENSCHAP BIG SCIENCE INTERNATIONALE MOBILITEIT FINANCIERING INTERNATIONALE PROGRAMMA S WETENSCHAP EN INDUSTRIE Cultuurkaart voor studenten Nog tot 15 oktober is de Cultuurkaart K.U.Leuven voor 10 euro verkrijgbaar bij de inschrijvingen in de Universiteitshal. De cultuurkaart is het hele academiejaar geldig en biedt korting op voorstellingen van Kunstencentrum STUK, concerten van muziekcentrum Het Depot en de 8 Universitaire Ensembles en voorstellingen van CampusToneel. Kaarthouders kunnen bovendien gratis of voor een geringe bijdrage gebruikmaken van geluiddichte STUK-repetitieruimtes en donkere kamers. cultuurkaart Emeritaten Prof. dr. Désiré Collen gaat dit academiejaar met emeritaat. Naar aanleiding daarvan vindt op 6 oktober het symposium Heart for the future plaats. Zie In het volgende nummer van Campuskrant leest u een portret van professor Collen. MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN VIA om te bestralen. Goderis trekt een vijftal keer per jaar naar de ESRF. Dankzij de sterkte van de röntgenstralen in deze faciliteit kunnen we in een paar seconden al veranderingen in de materiaalstructuur waarnemen. In het labo in Leuven duurt een röntgenexperiment al vlug een halfuur. Kennismakers, Dag van de Onderzoeker, 23 oktober, Brussels Expo. Ook prof. ir. Jef Roos gaat met emeritaat. Hij blijft wel ondervoorzitter van de Inrichtende Overheid, voorzitter van de Raad van Bestuur, lid van de de Universiteitsraad en voorzitter van de Bijzondere Universiteitsraad. Olympiades De inschrijvingen voor de nieuwe Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn gestart. Jongeren uit de derde graad secundair onderwijs zullen er strijden voor deelname aan de Internationale Olympiades. Die vinden volgend jaar plaats in Cambridge, Tsukuba (Japan) en Mérida (Mexico). Met zilver voor biologie, vier eervolle vermeldingen in fysica en nét geen brons voor chemie haalden de Belgische deelnemers aan de Internationale Olympiades voor Natuurwetenschappen dit jaar mooie resultaten. Laatstejaarsstudenten van over heel de wereld namen het in Mumbai, Hanoi en Budapest tegen elkaar op in drie verschillende disciplines. Coördinator van de Vlaamse Olympiades is professor Luc Van Meervelt. olympiades

5 24 september 2008 Nieuws 5 Alumnus ontwerpt grootste landwinningsproject ter wereld 401 km², zo groot is het gebied dat Korea aan zijn zuidkust wil veroveren op de zee. De Belgische architect Alexander D Hooghe (35) tekende een van de drie winnende ontwerpen voor dat grootste kunstmatige eiland ooit. De alumnus wil er 380 landschapskamers inrichten, geïnspireerd door voorraadpotten, middeleeuwse nederzettingen en Toscane. Katrien Steyaert In het razendsnel ontwikkelende Korea is de zuidwestelijke Saemangeumdelta een wat achtergebleven gebied, vertelt alumnus Alexander D Hooghe tijdens een driedaagse in België. Maar daar wil het ambitieuze land verandering in brengen. Dat gaat zo: men bouwt een dijk van 35 km zodat er een binnenmeer ontstaat dat kan verzilten. In de gewonnen 401 km² wordt de komende decennia zand opgespoten om plaats te bieden aan landbouw, industrie, toerisme en Koreanen. Een beetje zoals het overbevolkte Vlaanderen is Korea aan het einde van zijn Latijn, zegt D Hooghe. Zeventig procent van het land bestaat uit onbewoonbare bergen, de overige dertig procent is zo dichtbevolkt dat je er geen grote projecten op een goedkope en sociaal verantwoorde manier kwijtkan. De soms blinde groeimachine die Korea is, bouwt dus in zee. De nieuwe dijk is qua omvang bijna een wereldwonder, maar in de twintig jaar dat het land aan het project werkt, heeft het nauwelijks een zinnige invulling kunnen bedenken voor het gewonnen land. Daarom ging president Lee Myung-Bak op zoek naar een ontwerp waarin plaats is voor zeventig procent economisch dynamischere programma s dan landbouw. En ja, ecologie speelt een rol. Sustainability is in ons vakgebied een modewoord geworden maar wij willen de uitdaging ernstig aangaan. De verwoestende bouw van de dijk is onomkeerbaar maar goed beheer kan een nieuw begin betekenen voor de natuur. Een verstandige ontwerper kan het verschil maken en een sociaal emanciperend, economisch én ecologisch project afleveren. Raketten en racen D Hooghe, een voormalige leerling van Marcel Smets en Rem Koolhaas en nu architectuurdocent aan het prestigieuze Massachussets Institute of Technology (MIT), tekende zo n ontwerp in een samenwerking tussen MIT, zijn bureau ORG, Office DA van zijn MIT-collega Nader Tehrani en diverse consultants en economisten. In augustus kwam het, samen met dat van een Londens en New Yorks bureau, als winnaar uit de bus. Ik ben net terug van de grootse presentatie, zucht D Hooghe. Tegen het einde van het jaar moet een van ons de leiding krijgen. Zolang ze de drie plannen maar niet mixen; dat zou zijn alsof je Rubens, Picasso en Dürer vraagt om samen te werken. Er is alvast hoop. Ik geloof dat ons ontwerp niet alleen poëtisch is maar ook het minst vrijblijvend en meest rationeel. We creëren zeven aparte eilanden. Dat is het meest haalbaar de totale wereldbaggervloot zou vijftien jaar nodig hebben om één groot eiland op te spuiten en duurzaam de gelijke spreiding van werkgelegenheid die zo ontstaat vraagt geen vervuilende verplaatsingen. Het totale gebied, waar Rotterdam vijf keer in past, is veel te groot om er één metropool in te planten. Stedelijkheid is in Korea trouwens de default condition, je hebt er niets anders. Wij zochten naar iets anders, een nieuwe definitie van kritisch ontwerp in die unieke omstandigheden. Op de vier noordelijke eilanden wordt industrie ingepast in de landschapskamers die D Hooghe en de zijnen bedachten. Het zijn net grote voorraadpotten waar je vanalles in kwijt kan, van een ruimtestation tot F1-circuit en universiteit. Zelfs als men er ooit slechte architectuur neerpoot, is de kwaliteit van de publieke ruimte gegarandeerd dankzij ons grondplan. Op de drie zuidelijke eilanden, voor landbouw en industrie, komen door natuur omgeven steden van vijftig- à tachtigduizend inwoners die dicht genoeg bij elkaar liggen om het openbaar vervoer ertussen rendabel te houden. De logica is gebaseerd op die van West-Europese, middeleeuwse nederzettingen, waar rond een handelskern telkens een overzienbaar landbouwgebied lag. De akkers komen in Saemangeum lager te liggen dan de dorpskernen, zo creëer je een soort nieuw Toscane met dorpjes op heuveltoppen. In het oosten laten we een natuurpark doorlopen waar dieren vrij kunnen rondlopen. Een roofbouwproject als dit kan dus ecologisch steek houden? Zeker. Als je geen plaats meer hebt voor luchthavens en windturbines moet je je plek aan de top van de kenniseconomie opgeven of andere opties overwegen. Mis- schien moet ook België het cliché dat landwinning een ecologische en sociale ramp is in vraag stellen. Ik zeg niet dat het sowieso een goed idee is, maar een rationeel gevoerd publiek debat is nodig. In afwachting daarvan duimen we dat D Hooghes team de Koreaanse hoofdvogel afschiet. Dan kan ik daar al wat ervaring opdoen voor in België, lacht hij. IPTEC-prijs versterkt internationaal prestige LRD Een internationale jury van wetenschappers en bedrijfsleiders bekroonde K.U.Leuven Research & Development (LRD) met de IPTEC Tech Transfer Award for Outstanding Achievement in de categorie universiteiten. Jaak Poot De IPTEC-Award gaat naar een organisatie die de technologieoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven op professionele wijze uitbouwt en versterkt zodat nieuwe technologie gemakkelijker haar weg vindt naar de markt. Deze onderscheiding bewijst dat LRD op wereldschaal een uitstekende reputatie geniet, zegt Koenraad Debackere, algemeen beheerder K.U.Leuven en afgevaardigd bestuurder LRD. Het is geen prijs waarvoor je een dossier indient. De jury pikt je zelf uit het internationale aanbod op basis van de realisaties die je op de kaart zette. Wij sprongen vooral in de kijker door onze octrooiportefeuille en de manier waarop we die valoriseren. Vorig jaar registreerde LRD 150 meldingen van uitvindingen en diende op basis daarvan 80 octrooimeldingen in. LRD is de derde winnaar van deze prijs, met als vermaarde voorgangers de Amerikaanse Stanford en de Chinese Tsinghua universiteiten. Het bewijst het succes van onze formule waarbij we spinoffs, regionale ontwikkeling en contractonderzoek stimuleren en ondersteunen vanuit één centrale organisatie, zegt Paul Van Dun, algemeen directeur van LRD-Technologie Transfer. Amerikaanse universiteiten bijvoorbeeld creëren traditioneel geen spin-offs. De ondernemersdynamiek genereert ze zelf en brengt ze tot ontwikkeling. In Europa is deze dynamiek traditioneel minder sterk aanwezig. Daar sturen organisaties voor technologieoverdracht in grote mate het spin-off proces. Zo ligt LRD actief mee aan de basis van meer dan 80 spin-off bedrijven in de Leuvense regio. Zelfbedruipend De prijs is een erkenning voor de resultaten van de vijftig mensen die voor LRD werken, zegt Marleen Verlinden, directeur Projectbeheer, Financiën en HR. De Europese Unie stelde recent dat onze universiteiten meer moeten investeren in technologietransfer naar bedrijven. Wij bewijzen dat het lukt als je uitstekende wetenschappers in huis hebt en expliciet op die doelstelling focust. Paul Van Dun: LRD is zelfbedruipend en genereert overhead voor de K.U.Leuven. In 2007 stelden we wetenschappers tewerk onder supervisie van onze professoren, met een arbeidsovereenkomst volledig op kosten van externe valorisatiegerichte financiering. Wij zijn de enige gelijkaardige instelling in Europa die honderd procent zelfbedruipend is. Ook Patricia Ceysens, de Vlaamse minister van economie, wetenschap en innovatie, en de provincie Vlaams-Brabant zien steeds meer het belang in van onze werking: LRD draagt bij tot een grondige vernieuwing van de economie in de Vlaanderen, maar vooral in de Leuvense regio. De universiteit moet dit vliegwiel blijven koesteren, vindt Koenraad Debackere. Deze onderscheiding bevestigt nog eens dat de internationale wetenschappelijke en bedrijfswereld het professionalisme van LRD erkent. Wij moeten onze onderzoekers bijgevolg steeds professioneler ondersteunen en hen de nodige incentives geven als erkenning voor hun inspanningen op valorisatievlak. Bovendien breidt LRD zijn inspanningen nu uit naar het veel bredere veld van de Associatie K.U.Leuven. Ook in de hogescholen willen we actief investeren en het onderzoek ondersteuning bieden. Daarvoor krijgen we trouwens de volle medewerking van de associatievoorzitter.

6 6 Beleid campuskrant Opening academiejaar Veel volk op straat, cameraploegen, bazuingeschal, honderden togati. Hier wordt een academiejaar geopend. Ludo Meyvis Johan Vanpée ging voor in de eucharistieviering. Hij belichtte het belang van een luisterende en ontvangende houding in het leven, veeleer dan het als een regisseur in bepaalde banen te willen dwingen. Een video met de hoogtepunten van het afgelopen academiejaar en met een reeks cijfermateriaal leidde de academische zitting in de Pieter de Someraula in. Rector Vervenne sprak daarna over De harde kern Pleidooi voor een kordate universiteit. U leest de korte inhoud van zijn betoog op de voorpagina van deze krant. De renaissance van Vlaanderen In de figuur van Leonardo Da Vinci vond minister Patricia Ceysens een ideaal aanknopingspunt voor haar visie op de mogelijkheden en moeilijkheden van de universiteit. Zij wees op Leonardo s durf, zijn visie op het grotere geheel, en zijn verbondenheid met de natuur. Gedurfd onderzoek, openheid voor interdisciplinariteit en ruime aandacht voor de ecologie zijn daar de moderne vertalingen van. Leonardo was echter niet alleen inspirerend. Zo finaliseerde hij zijn werk nooit, hij schermde zijn kennis af, en bediende zich van een gesloten medium. Vertaald naar vandaag: onderzoek moet gevaloriseerd worden, innovatie dient in een open klimaat te gebeuren, en het Engels is het aangewezen medium. De mate waarin we deze agenda kunnen uitvoeren is determinerend voor de renaissancekansen van Vlaanderen, aldus de minister. Dr. Lies Geris sprak namens het academisch personeel over De K.U.Leuven als springplankbedrijf. Er zijn bedrijven die veel investeren in jong talent, die hen goede opleidingskansen bieden enzovoort. Het staat goed op een CV wanneer men bij deze bedrijven gewerkt heeft. Ook de K.U.Leuven zou zo n bedrijf moeten worden. Er wordt inderdaad geïnvesteerd in jong talent, bijvoorbeeld via het competentieprofiel en functioneringsgesprekken. Er is echter meer nodig, bijvoorbeeld een uitgebouwde carrièredienst, open communicatie over loopbaanmogelijkheden, en natuurlijk een degelijke human resources afdeling. Pas als de K.U.Leuven algemeen erkend wordt als een springplankbedrijf, zal een doctoraat ook buiten de universiteit gewaardeerd worden. Paul Jolie vertegenwoordigde het administratief en technisch personeel en gaf enkele beschouwingen over werken aan de K.U.Leuven. Erg positief noemde hij dat er aan de universiteit nog altijd plaats is voor christelijke waarden en ideële doelstellingen, en dat er gewerkt wordt met ambitie en gedrevenheid. Iets problematischer echter is het onvoldoende bewustzijn van onze schaalgrootte: een strategische focus op eenvoud en transparantie zijn in dit verband noodzakelijk. Ook een degelijk beleidsinformatieplatform is onontbeerlijk. De wellicht onvermijdelijke spanning tussen centrale en lokale entiteiten kan binnen gezonde perken gehouden worden door degelijke communicatie. Arne Smeets, voorzitter van LOKO, sprak namens de studenten. Hij belichtte de diplomaruimte, die de studenten meer vrijheid zal geven om hun studietraject uit te stippelen. Hij wees op enkele zwakke schakels, die de geboorte van de diplomaruimte in gevaar kunnen brengen. Zo is er nood aan een opwaardering van de ICTondersteuning. Verder is er ook voldoende personeel nodig om de studietrajectbegeleiding in goede banen te leiden, en valt te vrezen dat niet iedere docent even enthousiast is over het nieuwe systeem. Als laatste punt wees de spreker op de nood aan een degelijk toetsbeleid. Rector Vervenne opende ten slotte het nieuwe academiejaar, en de receptie was velen niet ongenegen. De teksten van de toespraken en een uitgebreid fotoverslag vindt u op openingacademiejaar/0809/ of via Organiek Reglement grondig vernieuwd De grondwet van de K.U.Leuven is het Organiek Reglement (OR). Het definieert juridisch wie we zijn, wat de verschillende centrale organen precies doen, en hoe ze zich met elkaar verhouden. Vlak voor de zomervakantie heeft de Inrichtende Overheid een volledig herschreven versie van het OR goedgekeurd. Freddy Jochmans, directeur-generaal van de rectorale diensten, was er nauw bij betrokken. Ludo Meyvis Het was nodig om het OR te herschrijven. De vorige versie was door organische groei geen toonbeeld van helderheid meer. Zo werd de toch wel erg ingrijpende structuurwijziging van 2004, toen onder meer de nieuwe groepsstructuur werd ingevoerd, in een bestaande tekst ingevoegd. Vaak was het daardoor moeilijk geworden om precies te achterhalen wie wat deed. Bovendien werd voor nogal wat beslissingen een cascadesysteem gehanteerd: A besliste, maar B en C waren eigenlijk ook bevoegd en moesten dus, minstens formeel, de zaak nog eens goedkeuren. Dat leidde in een aantal gevallen tot een nodeloos lange keten van besluitvorming. Toen de rector het initiatief tot een herziening en vereenvoudiging van alle reglementen genomen heeft, deed hij dat ook met het oog op de toekomst. We evolueren naar een integratie van de academiserende hogeschoolopleidingen in de universiteit en de uitbouw van het Leuvens Universitair Systeem. Om dat integratieproces vanuit de universiteit goed te kunnen begeleiden, is het aangewezen dat we zelf over een helder mechanisme van besluitvorming beschikken. Zo kunnen de integratie, en de aanpassingen die er mogelijk mee gepaard kunnen gaan, beter ingebracht worden. Het eigen huis in orde brengen, vóór de uitbreiding dus. En een laatste reden om het OR te herschrijven, is de voortdurende zorg voor de goede werking van de universiteit. Die kun je alleen garanderen door nog meer professionalisering, ook in de besluitvormingsprocessen. Pas dan heb je een omgeving waarin een goed begrepen academische vrijheid optimaal kan gedijen. Ik wil over dat laatste Jef Roos citeren, de voorzitter van onze Raad van Bestuur. In Trends zei hij: De academische vrijheid moet maximaal zijn, maar die kan maar echt gerealiseerd worden in een professioneel draaiende organisatie, met een gepaste governance, responsabilisering en sociale controle. Dat is exact wat het universiteitsbestuur met het nieuwe OR wil realiseren. Principes Bij het herschrijven waren een aantal organisatieprincipes richtinggevend. Subsidiariteit is er een van. Dat betekent dat beslissingen genomen moeten worden door het orgaan dat er het beste voor geschikt is. Meestal zal dat een decentraal orgaan zijn, behalve als er goede redenen zijn om iets centraal te beslissen. Delegatie van bevoegdheden dus. Onlosmakelijk verbonden met dit principe moet je een duidelijk systeem van toezicht inschrijven: een bovenliggend bestuursorgaan gaat na, bijvoorbeeld door middel van een goede beleidsrapportering, of gedelegeerde bevoegdheden correct worden uitgeoefend. Het derde principe is dat van de exclusiviteit. Dat betekent dat het vroegere cascadesysteem weggewerkt is, en dat het duidelijk is wié wàt doet, zonder overlap van bevoegdheden. Er wordt een duidelijk beslissingsniveau aangewezen. Het is evident dat er nog adviezen of kennisgevingen nodig zijn, maar de beslissing is eenduidig gelokaliseerd. Een concreet voorbeeld. Voorheen besliste de Raad van Bestuur over de toewijzing van eigen onderzoeksmiddelen aan onderzoekers ná de advisering achtereenvolgens door het College van Bestuur (het vroegere Gebu) en de Academische Raad. Voortaan zal de Raad van Bestuur de enveloppe voor de eigen onderzoeksfinanciering vastleggen, maar de Academische Raad beslist over de individuele toekenningen. U ziet, de herschrijving leidt er ook toe dat elk orgaan zich kan toeleggen op zijn core business. Zo groei je naar een modern bestuurssysteem, met de nodige checks and balances dat de principes van goed bestuur respecteert. Met deze oefening is onze grondwet dan wel bij de tijd gebracht, maar er is nog heel wat werk te doen aan andere reglementen en bestuurlijke schikkingen. Deze op een heldere wijze in lijn brengen met het OR is werk voor het nieuwe academiejaar. Het nieuwe Organiek Reglement vindt u op

7 24 september 2008 Diversiteit 7 Drie voor diversiteit Allochtone jongeren vinden nog steeds moeilijk de weg naar het hoger onderwijs. Met verschillende projecten en initiatieven wil de K.U.Leuven daar verandering in brengen. Saloua Belahrir, Agnetha Broos en An Moerenhout helpen (toekomstige) allochtone studenten de richting te wijzen. Lien Lammar Saloua Belahrir Contactpunt voor allochtone studenten van de Dienst Studentenvoorzieningen Ik zit hier hoofdzakelijk als aanspreekpunt voor allochtone studenten. Het belangrijkste is dat deze studenten, die vaak een andere etnisch-culturele achtergrond hebben, de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ze kunnen bij mij terecht met vragen en klachten, maar ook met voorstellen of nieuwe ideeën. Ik ga samen met hen op zoek naar een oplossing en verwijs hen zo goed mogelijk door naar de persoon of dienst die hen verder kan helpen. Ik hou mij ook bezig met de in- en doorstroom van allochtone studenten. Zo gaan we bijvoorbeeld in allochtone verenigingen de ouders van jongeren informeren over het aanbod aan hoger onderwijs in België. Zij zijn daar vaak onvoldoende van op de hoogte. Intern is er aan de K.U.Leuven heel veel bereidwilligheid om alle studenten verder te helpen, maar het is soms moeilijk om te weten wat de noden zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat allochtone studenten hun stem laten horen. Het contactpunt is vrij nieuw, dus het kan best wel wat bekendheid gebruiken. Was er nood aan? Ik denk het wel. Studenten zitten vaak met allerlei vragen maar weten niet bij wie ze daarvoor terecht kunnen. Veel allochtone jongeren denken nog steeds dat ze een keuze moeten maken tussen het behoud van hun identiteit en vaak ook hun religie en verder studeren, maar het is geen of-of verhaal. Ik ben ook gesluierd: het kán. Als contactpunt wil ik hen met dat soort vragen helpen en een vertrouwenspersoon voor hen zijn. Agnetha Broos Stafmedewerker diversiteitsbeleid bij de Stafdiensten Rectoraat Als stafmedewerker diversiteitsbeleid geef ik mee vorm aan het diversiteitsbeleid van de K.U.Leuven. Specifiek voor allochtonen ben ik onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie en het op elkaar afstemmen van de verschillende initiatieven die reeds opgestart zijn of nog opgestart zullen worden. Diversiteit staat heel hoog op de agenda van de K.U.Leuven. Er wordt hard gewerkt om kansengroepen zoals werkstudenten, studenten met een functiebeperking en allochtone studenten die nog steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs betere onderwijskansen te geven. Op korte termijn willen we vooral acties opzetten die specifiek gericht zijn op die doelgroepen. De Werkgroep Allochtone Studenten, met professor Merrigan als voorzitter, organiseert binnenkort bijvoorbeeld een ontmoetingsavond waarop allochtone studenten elkaar kunnen ontmoeten en op die manier een sociaal netwerk kunnen uitbouwen. Het overbruggen van de onderwijskloof voor kansengroepen vraagt ook een planning op lange termijn. De kiemen voor een verbeterde instroom in het hoger onderwijs worden al gelegd in de basisschool en het secundair onderwijs. Daar proberen we samen met de stad Leuven aan te werken met het Buddy-project, waarbij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren studieondersteuning krijgen van studenten lerarenopleiding van de K.U.Leuven en van de Leuvense hogescholen. Door onze krachten te bundelen en het onderwijsproces al van in de lagere school aan te pakken, hopen we sterke fundamenten te leggen om de in- en doorstromingskansen van allochtone studenten in het hoger onderwijs te vergroten. An Moerenhout Adviseur instroom allochtone studenten Als redactiesecretaris bij het studentenweekblad Veto, waar ik het voorbije academiejaar actief voor was, kreeg ik vaak verhalen te horen van allochtone studenten. Ik raakte steeds meer betrokken bij de problematiek rond de moeilijke in- en doorstroom van allochtone studenten en het gevoel dat ik mij wilde inzetten om iets aan de situatie te helpen veranderen, groeide. De vacature voor deze functie kwam dan ook als geroepen. An Moerenhout, Agnetha Broos en Saloua Belahrir Als adviseur instroom allochtone studenten zal ik in samenwerking met verschillende scholen, verenigingen en organisaties uit de regio s Leuven, Mechelen en Limburg de instroom van allochtone studenten in het Leuvense hoger onderwijs proberen te verhogen. Door de juiste informatie op het juiste moment ter beschikking te stellen van potentiële allochtone instromers hopen we hun studiekeuzeproces te ondersteunen. Ik ben nog maar net begonnen, maar mijn verwachtingen zijn hoog. Het contact met de scholen en verenigingen waarlangs we allochtone jongeren willen bereiken, lijkt me heel boeiend. Ik hoop dat ik samen met Saloua Belahrir, de stafmedewerker allochtone studenten met wie ik nauw zal samenwerken mijn steentje zal kunnen bijdragen aan de toename van de instroom van allochtone studenten. Spreekuur van het contactpunt voor allochtone studenten: elke maandag en woensdag van 13u30-16u30 of op afspraak. Op 15 oktober is er om 19u een ontmoetingsavond voor Marokkaanse en Turkse studenten in residentie Sedes, Vlamingenstraat 87. Advertentie adv campus NEW 2:Layout 1 8/14/08 11:43 AM Pagina 1 Exclusief aanbod voor de lezers van Campuskrant 2 gratis nummers van Bodytalk Wat kunt u doen om gezond en gelukkig te leven? Het maandblad Bodytalk vraagt het aan wetenschappers, en kent dus ook de weg naar de K.U.Leuven. Het geeft antwoorden die iedereen begrijpt, kritisch, bondig en toch grondig. Met veel praktische tips en zonder reclame. Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste kennis over gezondheid, bewegen, eten en psychologie? Vul dan deze bon in. HOE VRAAGT U UW 2 GRATIS NUMMERS AAN? Stuur de voordeelbon in een niet-gefrankeerde omslag terug naar: Antwoordcode - Bodytalk - DA Meiboomlaan Roeselare Of fax de bon gratis naar Invullen in hoofdletters a.u.b. Naam: VOORDEELBON Ja, stuur mij 2 gratis nummers van Bodytalk Voornaam: Straat: Nr: Bus: Postcode: Tel.: Gemeente: Aanbod geldig in België tot 30/11/2008. Bodytalk respecteert uw privacy. Uw gegevens gebruiken we voor onze abonnementenadministratie. Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? Of wilt u dat we uw adres schrappen? Neem dan contact op met Biblo, Brasschaatsteenweg 308, 2920 Kalmthout. Soms geven wij adressen door aan bedrijven of organisaties met interessante informatie voor u. Wilt u dat liever niet? Kruis dan dit vakje aan: 08ZAB

8 8 Personeel campuskrant [39] De Collega s Ik wil nog achter de balie staan In deze rubriek proberen we een gezicht te plakken op die collega met wie u zo goed samenwerkt, maar die u op straat straal voorbij zou lopen. Wim Troch De link tussen Herlinde Leemans en onze volgende collega was een telefoongesprek in verband met Lirias, het nieuwe beheersysteem voor alle K.U.Leuven onderzoekspublicaties. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat we collega 39 in een bibliotheek terugvinden. Chris Schroeven (46) is al sinds 1995 faculteitsbibliothecaris van de Bibliotheek Sociale Wetenschappen en sinds 2006 ook campusbibiothecaris Humane Wetenschappen. We vinden haar in haar kantoor op de eerste verdieping van de bibliotheek in de Parkstraat. Chris: Ik heb moderne geschiedenis gestudeerd, net zoals heel wat van onze medewerkers hier. Dat ik in een bibliotheek of archief zou terechtkomen, lag dus wel in de lijn van de verwachtingen. Toch heb ik toen ik afstudeerde eerst een jaar in het onderwijs gestaan en heb ik daarna vier jaar als onderzoeker gewerkt aan de Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen. Uiteindelijk ben ik dan via de Centrale Bibliotheek en de bibliotheek van Economie bij de Bibliotheek Sociale Wetenschappen beland. Mijn job bestaat uit een gevarieerd takenpakket: ik zorg voor personeelsmanagement, collectievorming, prospectie, de organisatie van de bib, maar ik help ook af en toe mee bij de introductiesessies voor studenten. Die worden dan rondgeleid in de bibliotheek, waarbij ze onder andere leren werken met de databanken. Ik houd me eigenlijk vooral bezig met de voorbereiding daarvan en het uitwerken van de powerpointpresentaties. Het contact met de studenten vind ik heel belangrijk. Ik sta er trouwens op om nog geregeld achter de balie te staan. Een ander aspect van mijn werk dat ik graag doe zijn de coördinerende taken tussen de verschillende bibliotheken van Humane Wetenschappen. Projecten gezamenlijk opzetten, een doel realiseren en dan nog eens positieve feedback krijgen is erg motiverend. Een goed voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen verschillende bibliotheken bij de aankoop van elektronische tijdschriften. Ook de tegemoetkoming aan de eis van de studenten om de kopieerchaos met verschillende kopieerkaarten in de bibliotheken van de Leuvense binnenstad weg te werken, past in dat kader. Onderdelen van mijn job die ik niet graag doe? Die zijn er niet echt, maar wat veel mensen wel onderschatten is het materiële werk achter het beheren van een bibliotheek. Het lijkt allemaal misschien eenvoudig om dingen te veranderen, maar het is bijvoorbeeld niet evident om meterslange boekenrekken en kilo s boeken te verplaatsen. Misschien is dat een negatief kantje, maar het hoort er nu eenmaal bij. Uiteraard hou ik van boeken; ik lees erg graag. Meestal is er wel een band met onderzoek; ik lees veel abstracts en inhoudsopgaven, maar op vakantie gaat er wel altijd een stapel boeken mee uit de openbare bibliotheek. Naast lezen wandel ik ook graag, maar dan wel actief wandelen, in de natuur. In de resterende vrije tijd beluister ik graag muziek. Ik ga af en toe naar toneelvoorstellingen of concerten, bijvoorbeeld van het Festival van Vlaanderen. Eerder in de klassieke sector dus. Ik heb nog zelf gezongen in verschillende koren, maar daar ben ik mee gestopt toen ik kinderen kreeg. De mailbox bepaalt wie onze volgende collega de veertigste ondertussen wordt. Dat wordt Ann Van Ermen, van de Aankoopdienst. We overwegen de aankoop van een scantoestel, en in dat verband heb ik haar al enkele mails gestuurd. In ons novembernummer trekken we voor meer tekst en uitleg naar de Krakenstraat. ILT biedt taal op maat Taalprikkels, reviewen op maat en een academische taalweek: het Instituut voor Levende Talen (ILT) is helemaal klaar voor het nieuwe academiejaar. Directeur Serge Verlinde licht een aantal interessante diensten toe. Katrien Steyaert Academiwatte? Steeds meer taalzwakkere studenten schrijven zich in aan de universiteit. De kloof tussen hun taalgebruik en het academische jargon is soms zo groot dat zij moeten afhaken. Het ILT organiseert nu voor het eerst intensieve taalweken Academisch Nederlands. Tijdens korte schrijfopdrachten, presentaties en discussies worden de eerste bachelors persoonlijk begeleid. Nadien volgen we ze om te zien hoe de cursus zijn vruchten afwerpt. Die evaluatie gebruiken we om het aanbod eventueel uit te breiden naar specifieke groepen. In hetzelfde project past ook een online test die peilt naar het academisch taalniveau. Wie daar goed op scoort, heeft de cursus wellicht niet nodig. Bovendien kunnen bachelors van de Faculteit Letteren vanaf dit jaar ook een keuzevak Academisch Nederlands volgen. Academic English Buitenlandse Masterstudenten met een goede score op de gestandaardiseerde TOEFL-test blijken soms de universitaire cursussen in het Engels niet goed te begrijpen. Sommigen leren immers de antwoorden op de tests uit het hoofd maar vallen in de praktijk door de mand. Daarom organiseert het ILT cursussen academisch Engels, die passen in het aanbod voor specifieke doelgroepen dat sinds 2000 ontwikkeld wordt. Masterstudenten kunnen zich inschrijven voor een Crash Course, die hun algemene spreekvaardigheid verbetert, of voor een cursus Academic English, waar de nadruk op schrijven ligt. We bieden ook specifieke cursussen schrijfvaardigheid en presentatietechnieken aan voor doctorandi. Ten slotte kunnen docenten begeleid worden tijdens een individueel traject, waarin een ILT-docent onder meer feedback geeft op hun taalgebruik in de les. Academisch woordenboek Stafmedewerker of financiële antenne, er zijn heel wat academische termen waarvan men de Engelse vertaling niet kent. We bundelden de krachten met UCL en ontwikkelden een online woordenboek waarin de Engelse vertaling van meer dan drieduizend academische termen met contexten terug te vinden is. Bovendien kan men dankzij het UCL-luik naar Franse vertalingen zoeken. De site laat ook toe om rechtstreeks naar goede voorbeelden op sites van Britse universiteiten te surfen. Na de lancering in oktober houden we vragen en opmerkingen bij om de databank blijvend te actualiseren. Het is fijn dat de technologie ons in staat stelt om voor de studenten oefeningen te genereren op basis van online woordenboeken en teksten. Die worden automatisch verbeterd. Op basis van de meest gemaakte fouten ontwikkelden we een specifieke dienst voor het Frans, de taalprikkel, die we dagelijks en naar wie dat wenst. Presenteren kan je leren Handboeken om te leren presenteren volstaan vaak niet om deze vaardigheid onder de knie te krijgen. Alle K.U.Leuven-studenten en -personeel kunnen nu een beroep doen op een zeer interactieve en praktijkgerichte website waar het niet bij papieren voorbeelden blijft. Zo leer je uit verschillende foto s en opnames hoe je jezelf een goede houding aanmeet, zie je ervaren beroepsmensen aan het werk en krijg je tips om je klassieke PowerPoint te verfrissen. Erg handig is dat het systeem automatisch de door jou opgevraagde pagina s bijhoudt en je zo een persoonlijk portfolio aanlegt. Wil je nog meer oefenen, dan kan je in de presentatiecursussen van het ILT terecht. lerenpresenteren Vertaling en revisie op maat Reviewen of vertalen van een artikel? Uitspraaktips nodig voor je presentatie? Dan begeleiden wij je persoonlijk, zegt Kristin Blanpain, die de nieuwe taalservice voor K.U.Leuven-personeel en -doctorandi coördineert. Sinds oktober 2007 verleenden we al zo n negenhonderd uur dienst, vooral voor het Engels. Op basis van de definitieve tekst maken we een offerte en wordt er een deadline afgesproken. Het verschil met een extern vertaalbureau is dat je een aanspreekpunt hebt: een ervaren docent.

9 24 september 2008 Personeel 9 Clean man pakt rommelige kantoren aan Het Jaarlijks ActiePlan (JAP) van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk besteedde eerder al aandacht aan de opruiming van oude chemicaliën en het ordenen van het academisch erfgoed. Onder de vlag Clean Design is het nu de bedoeling om ook de kantoren op te ruimen. Tine Bergen Er is aan de universiteit een voortdurende roep om bijkomende ruimte. Het is een schaars goed geworden en dat zal er niet op verbeteren. Door boeken, oude apparaten enzovoort op te ruimen, kunnen mensen zelf meer ruimte creëren, zegt Luc Verhaegen, voorzitter van het Comité. Daarnaast is een opgeruimde werkplek ook aangenamer en efficiënter om in te werken. En hoe oubollig het ook mag klinken, een opgeruimd kantoor is gewoon veiliger denk maar aan draden waarover je kan struikelen of lege kartonnen dozen opgestapeld onderaan een trap Door je kantoor op te ruimen maak je dus op veel terreinen winst. Het is niet de bedoeling zoveel mogelijk afvalcontainers te vullen, zegt Jos Van Neck van de Dienst Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Maar we willen mensen wel aanmoedigen om de rommel zoveel mogelijk te rationaliseren. Bijvoorbeeld door praktische tips te geven via een computersimulatie die een foto van een rommelig bureau toont. Als je op de rommelige zones klikt, krijg je uitleg over hoe die vermeden kunnen worden, met een foto van de verbeterde situatie. Die tips hebben ook niet alleen te maken met opruimen, maar even goed met ergonomie, brandveiligheid, hygiëne Allemaal dingen die erop vooruit gaan met een opgeruimd kantoor. Om de actie onder de aandacht te brengen, hebben we in navolging van de e-man, nu alvast de clean man ontwikkeld. We gaan wel geen posters van hem maken, want daarmee zouden we meer toekomstige rommel creëren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Opruimtips Zorg voor een goede stoel met vijf steunpunten die aangepast ingesteld is. Bind kabels op of gebruik een kabelgoot. Probeer zoveel mogelijk documenten te elimineren en archiveer de rest meteen in een kast. Neem sleutels, gsm s en toegangsbadges steeds mee. Sluit en vergrendel laden bij afwezigheid en haal de sleutel uit het slot. Leg losliggende voorwerpen zoals een laptoptas zoveel mogelijk in de kast en registreer de MAC-code van je laptop. Druk enkel het noodzakelijke af en haal afdrukken zo snel mogelijk weg uit gezamenlijke printers. Het virtuele rommelige bureau vind je op cleandesign. Als je de 16 overtredingen weet op te sporen, maak je kans op verscheidene prijzen. Ontdek eenvoud, begin bij uw administratie Voelt u zich wel goed eigenlijk? Een grote organisatie wil graag weten hoe de medewerkers zich voelen in hun werksituatie. Dat interesseert dus ook de beleidsmakers van de K.U.Leuven. De Ondernemingsraad nam daarom het initiatief om een tevredenheidsenquête op te starten, en de Personeelsdienst werkte die verder uit. Personeelsdirecteur Bert Overlaet licht toe. Ludo Meyvis Als werkgever hecht de K.U.Leuven zeer veel belang aan hoe de werknemers zich voelen. Het is dàt wat bepaalt of een organisatie levenskrachtig is, en zeker een universiteit. Dit initiatief staat dan ook niet op zichzelf. We peilen ook op andere manieren naar positieve en minder positieve punten in de werksituatie. Vertrekkers worden bijvoorbeeld al een tijdlang benaderd met een exitbevraging. Maar de komende enquête is natuurlijk veel grootschaliger en levert meer volledige gegevens op. Voor de samenstelling van de vragenlijst hebben we wetenschappelijke onderbouw gezocht, vooral bij arbeidspsychologie en arbeidssociologie, zodat we zeker zijn dat we meten wat we willen meten, zonder echter tot een al te omvangrijke vragenlijst te komen. Het invullen van de vragenlijst mag geen te grote inspanning zijn: met een kwartiertje kom je ruim toe om de vragen te beantwoorden. We willen iedereen bereiken met een hoofdopdracht aan de K.U.Leuven. Concreet: iedereen die een contract van meer dan 50 procent heeft en al langer dan 3 maanden aan de universiteit werkt, zal eind september een mailtje krijgen met het verzoek de online vragenlijst in te vullen. Potentieel zijn er zowat zevenduizend respondenten. We rekenen natuurlijk op een zo hoog mogelijk aantal antwoorden. Hoe meer personeelsleden hun mening geven, hoe beter de input naar het beleid toe. Voor alle duidelijkheid: we spreken alle geledingen aan, ZAP, BAP, AAP en ATP, en de enquête is strikt anoniem. De enquête peilt naar ik en mijn job. Het gaat dus niét om je mening over specifieke beleidsthema s. De resultaten van deze enquête zullen natuurlijk wel richtinggevend zijn voor het personeelsbeleid van de komende jaren. We hebben getracht om de enquête te verwoorden in termen die losstaan van het specifieke karakter van de universiteit. Waar het ons om te doen is, is te weten hoe een werknemer zijn of haar werksituatie beleeft, los van het feit dat hij of zij toevallig in een universiteit werkt. Vrije jobinvulling Ik wil me niet teveel wagen aan voorspellingen, maar ik vermoed dat we zowel positieve als kritische feedback zullen krijgen. Een sterk punt aan onze universiteit is de grote vrijheid in jobinvulling. Ik vermoed ook dat de relatief kleine afstand tussen basis en top positief gewaardeerd zal worden. De vragenlijst gaat ook over de arbeidsvoorwaarden, waaronder de verloning, over de begeleiding en omkadering van ons personeel, en over de werkmiddelen. Het is best mogelijk dat verschillende groepen binnen de universiteit die aspecten ook verschillend beleven. De resultaten zullen uiteraard bekendgemaakt worden, wellicht ergens rond de jaarwisseling. We zorgen ook voor een uitsplitsing per faculteit en departement, om ook materiaal aan te reiken dat meer lokaal interessant is. We rekenen op een zo groot mogelijke deelname. Voor de K.U.Leuven is het van eminent belang dat haar personeel zich goed voelt in het werk, en voor het beleid is het nodig om te weten waar er ruimte is voor verbetering. Dat willen we, met ieders hulp, zo goed mogelijk in kaart brengen. Hou de mail van eind september dus in de gaten, en geef ons uw mening!

10 10 Enquête Alumni campuskrant Geef ons uw mening en win een weekendje Rome of een etentje bij Comme chez Soi! Campuskrant organiseert een lezersonderzoek voor alle oud-studenten die lid zijn van een alumnikring en Campuskrant dus elke maand in hun bus en/of mailbox krijgen. Als we weten wat u wel of net helemaal niet apprecieert aan Campuskrant, kunnen we daar in de toekomst rekening mee houden. Deelnemen is heel eenvoudig: u vult onderstaande vragenlijst in en stuurt hem via bijgevoegde enveloppe terug, vóór 31 oktober (portkosten betaald door ons). U kunt de enquête ook online invullen op Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Om u te bedanken voor uw medewerking, verloten we onder de inzendingen een weekendje Rome en een etentje voor twee bij Comme chez Soi. Op het einde van de vragenlijst vindt u de richtlijnen om deel te nemen aan deze wedstrijd, op basis van een code. De winnende codes worden meegedeeld in de editie van Campuskrant die op 19 november verschijnt. Uiteraard worden uw gegevens strikt vertrouwelijk verwerkt. Wij danken u alvast van harte voor uw medewerking! 1. A. Bent u personeelslid van de K.U.Leuven? ja neen B. Bij welke alumnivereniging bent u aangesloten? (Slechts één antwoord mogelijk. Indien u bij meer dan één alumnivereniging aangesloten bent, kies dan voor de vereniging waar u het langst bij aangesloten bent.) Ik ben geen lid van een alumnivereniging Humane wetenschappen Classici Lovanienses Ekonomika-Alumni Germanistenvereniging Leuven Alumni Babylon Historici Lovanienses LAPP (Leuvense Afgestudeerden Psychologie en Pedagogiek) Leuvense Kunsthistorici, Archeologen en Musicologen Politica-Oud-studenten Sinalumni Theologisch Forum VALC (Vereniging van Afgestudeerde Leuvense Criminologen) Vereniging van Leuvense Romanisten VOSTOK (Vereniging voor Oud-studenten Slavische Talen en Oost-Europakunde) VRG-Alumni WGL (Wijsgerig Gezelschap te Leuven) Antropologische Kring Exacte wetenschappen BVLG (Beroepsvereniging Leuvense Geologen) Chemici Leuven Vereniging van Leuvense Geografen PDL (Vereniging van Afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde van Universiteit Leuven) (overkoepelende vereniging van de alumni van de Faculteit Wetenschappen) VWNIL (Vereniging voor Wiskundigen, Natuurkundigen en Informatici Lovanienses) VILv (Vereniging van Burgerlijk Ingenieurs uit Leuven) Vereniging van Bio-ingenieurs uit Leuven Bio-medische wetenschappen Vereniging van de Alumni van de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven Ontwikkelingshulp Geneesheren- en Apothekers-Alumni Leuven L&A (Logopedie & Audiologie) Farmaleuven LUTV (Leuvense Universitaire Tandheelkundige Vereniging) ALLOREKI (Alumni Licentiaten Lichamelijke Opvoeding en Alumni Licentiaten Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie) Alumnivereniging Ziekenhuiswetenschappen Alumni Lovanienses algemeen LAO (Leuvens Alumni Orkest) Domus Lovaniensis Brugensis Alumni Zuid-West-Vlaanderen Regionale Kern Brussel 2. Campuskrant is het maandelijks tijdschrift van de K.U.Leuven dat onder meer gratis verspreid wordt onder leden van Alumni Lovanienses. Duid aan wat voor u van toepassing is: Ik ontvang Campuskrant enkel per post. Ik ontvang Campuskrant enkel digitaal (via de e-alumni nieuwsbrief). Ik ontvang Campuskrant zowel per post als digitaal (via de e-alumni nieuwsbrief). 3. Campuskrant verschijnt 10 keer per jaar. Duid aan wat voor u van toepassing is: Ik neem elke editie door. Ik neem niet elke, maar wel bijna elke editie door. Ik neem ongeveer de helft van de edities door. Ik heb slechts één of een paar edities doorgenomen. Ik ontvang Campuskrant wel (per post en/of digitaal), maar ik lees het nooit ga naar vraag A. Beschikt u over internet (thuis of op het werk)? ja neen B. Aan het einde van deze vragenlijst krijgt u de gelegenheid om eventuele wijzigingen met betrekking tot uw abonnement op Campuskrant door te geven. Bent u van plan hiervan gebruik te maken? Ja, ik wil een abonnement nemen op de gedrukte Campuskrant (gratis voor leden Alumni Lovanienses; 10 euro per jaar voor andere oud-studenten) Ja, ik wil me opgeven voor een gratis digitaal abonnement via de E-Alumni-Nieuwsbrief, met behoud van mijn gratis abonnement op de gedrukte Campuskrant. Ja, ik wil me opgeven voor een gratis digitaal abonnement via de E-Alumni-Nieuwsbrief, en ik wil mijn gratis abonnement op de gedrukte Campuskrant opzeggen. Ja, ik wil mijn gratis abonnement op de gedrukte Campuskrant opzeggen, en hoef geen gratis digitaal abonnement. Neen, ik ben niet van plan iets te wijzigen aan mijn gratis abonnement. Anders:... C. Indien u Campuskrant zowel per post als digitaal (via de e-alumni nieuwsbrief) ontvangt, duid aan wat voor u van toepassing is: Ik lees enkel de papieren versie van Campuskrant (en lees de digitale versie niet). Waarom?... Ik lees enkel de digitale versie van Campuskrant (en lees de papieren versie niet). Waarom?... Ik lees meestal eerst (enkele) artikels in de papieren versie van Campuskrant, en neem dan de digitale versie door. Ik lees meestal eerst (enkele) artikels in de digitale versie van Campuskrant, en neem dan de papieren versie door. Anders: A. In welke mate leest u Campuskrant? Ik lees de meeste artikels. Ik lees een paar artikels. Ik blader er eens door/scroll eens door de digitale versie en lees enkel de titels en bekijk de foto s. B. In welke mate leest u de digitale versie van Campuskrant? ga naar vraag 6, indien u enkel de gedrukte versie leest. Ik lees in de digitale versie de titels en/of korte introductie en klik door om vervolgens het artikel te lezen waar ik interesse in heb. Ik lees in de digitale versie de titels en/of korte introductie maar klik meestal niet door om artikels te lezen. 6. Vindt u het belangrijk om op de hoogte te worden gehouden van wat er aan de K.U.Leuven gebeurt? Ja Nee 7. A. Via welke informatiekanalen wordt u het best op de hoogte gehouden van wat er aan de K.U.Leuven gebeurt? Rangschik onderstaande kanalen van 1 (best) naar 6 (minst goed) e-alumni K.U.Leuven (elektronische nieuwsbrief)... Website(s) K.U.Leuven... Tijdschrift van mijn alumnikring (gedrukt en/of digitaal)... Campuskrant... Dagkrant (http://dagkrant.kuleuven.be)... Externe media (dag- en weekbladen, televisie, radio, andere websites )... B. Zijn er andere kanalen die u op de hoogte houden van wat er aan de K.U.Leuven gebeurt? Wat vindt u in het algemeen van de inhoud van Campuskrant? zeer goed goed matig slecht zeer slecht geen mening 9. In welke mate leest u de volgende rubrieken/soorten artikels in Campuskrant? meestal af en toe nooit ken ik niet Voorpagina-artikel... Opiniestukken/lezersbrieven... Korte nieuwsberichtjes... Artikels over cultuur... Bijschriften bij foto s... In memoriam... Benoemd of onderscheiden... Doctoraten (lijst promoties)... Onderzoek in mijn eigen vakgebied... Onderzoek in andere vakgebieden... Artikels over onderwijs... Beleid van de universiteit... Geciteerd (citaten uit de pers)... Persoonlijke interviews met studenten... Persoonlijke interviews met personeel... Persoonlijke interviews met oud-studenten... Alumnirubriek... Rechtgezet (rubriek over populaire misvattingen) 10. Welke types artikels, onderwerpen of rubrieken leest u het liefst? Zijn er bepaalde onderwerpen of rubrieken die volgens u ontbreken in Campuskrant? Duid telkens aan in welke mate u akkoord gaat met volgende stellingen over de inhoud van Campuskrant: Ik vind de inhoud van Campuskrant helemaal eerder eerder helemaal weet niet/ eens eens oneens oneens geen mening genuanceerd... braafjes... conservatief... boeiend... ernstig... oppervlakkig... ludiek... kritisch... academisch... levendig Duid telkens aan in welke mate u akkoord gaat met volgende stellingen over de inhoud van Campuskrant: helemaal eerder eerder helemaal weet niet/ eens eens oneens oneens geen mening Campuskrant streeft objectieve berichtgeving na. Campuskrant is een betrouwbare informatiebron. De informatie in Campuskrant is actueel. Ik vind in de meeste edities van Campuskrant wel een artikel dat me interesseert. Campuskrant is in zijn berichtgeving voldoende onafhankelijk ten aanzien van de K.U.Leuven.

11 24 SEPTEMBER 2008 Enquête Alumni Hoe zou u, globaal genomen, de artikels van Campuskrant omschrijven als het gaat om hun: A) Moeilijkheidsgraad gemakkelijk leesbaar voldoende leesbaar moeilijk leesbaar B) Schrijfstijl aantrekkelijk geschreven, uitnodigend tot lezen matig aantrekkelijk geschreven niet aantrekkelijk geschreven, niet uitnodigend tot lezen 15. In welke mate zijn de volgende redenen al dan niet belangrijk voor u om bepaalde artikels in Campuskrant te lezen? zeer min of geen weet belangrijke meer een reden niet/geen Ik heb kinderen die (gaan) reden reden mening studeren aan K.U.Leuven. Ik wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen inzake universitair onderwijs. Ik wil mijn wetenschaps- of onderzoekskennis up-to-date houden. Omdat het nieuws over mijn vroegere faculteit/universiteit gaat. Als ontspanning Uit interesse voor professoren, (oud-)studenten, personeelsleden die ik aan de K.U.Leuven kende. Andere reden: Als u de inhoud in het algemeen van Campuskrant zou beoordelen, hoeveel zou u dan op 10 punten geven (1=zeer slecht, 10=zeer goed):./ Hebt u nog suggesties of opmerkingen over de inhoud van Campuskrant? Campuskrant wordt momenteel gratis per post bezorgd aan alumni. Zou u bereid zijn portkosten (bijv. 10 euro/jaar) te betalen om Campuskrant per post te ontvangen? ja neen weet niet/geen antwoord 19. Zou u bereid zijn om een steunabonnement te nemen op Campuskrant (en dus een vrijwillige financiële bijdrage te leveren)? ja neen weet niet/geen antwoord 20. Voor wie is Campuskrant volgens u in eerste instantie bestemd? Rangschik de volgende groepen door een cijfer van 1 (belangrijkste doelgroep) tot 4 (minst belangrijke doelgroep) toe te kennen. studenten... oud-studenten... personeel... externen Hebt u behoefte aan een aparte Campuskrant die speciaal voor oud-studenten van de K.U.Leuven gemaakt wordt (in plaats van de huidige Campuskrant die voor zowel personeel, studenten als oud-studenten gemaakt wordt)? ja neen weet niet/geen antwoord De volgende vragen gaan over de lay-out van de gedrukte versie van Campuskrant. Indien u enkel de digitale versie leest ga naar vraag Wat vindt u van de lay-out van Campuskrant? zeer goed goed matig slecht zeer slecht geen mening 23. Duid telkens aan in welke mate u akkoord gaat met volgende stellingen over de lay-out van Campuskrant: Ik vind de lay-out van Campuskrant helemaal eerder eerder helemaal weet niet/ eens eens oneens oneens geen mening stijlvol... saai... aantrekkelijk... overzichtelijk... eigentijds... professioneel In welke mate vindt u volgende eigenschappen van toepassing op de lay-out van Campuskrant? Duid per eigenschap (per rij) één antwoordmogelijkheid aan: Campuskrant bevat... te weinig voldoende te veel illustraties illustraties illustraties In Campuskrant zijn de.. illustraties illustraties illustraties te groot ok te klein Campuskrant is... te sober noch te sober, te druk noch te druk Campuskrant bevat... te weinig voldoende te veel tekst op tekst op tekst op een pagina een pagina een pagina Campuskrant gebruikt een... te klein aangenaam te groot lettertype lettertype lettertype Campuskrant gebruikt... te weinig voldoende te veel kleur kleur kleur Campuskrant heeft een... te klein prima te groot papierformaat papierformaat papierformaat Campuskrant bevat... te weinig voldoende te veel cartoons cartoons cartoons Campuskrant is... te dik net goed te dun 25. Duid telkens aan in welke mate u akkoord gaat met volgende stellingen over de lay-out van Campuskrant: helemaal eerder eerder helemaal weet niet/ eens eens oneens oneens geen mening De voorpagina van Campuskrant is aantrekkelijk. De voorpagina van Campuskrant is overzichtelijk. De foto s in Campuskrant zijn geslaagd. Campuskrant is goed geïllustreerd. De cartoons zijn doorgaans grappig. De cartoons zijn soms te grof. De nieuwe lay-out (sinds april 2008) is een verbetering. 26. Als u de lay-out in het algemeen van Campuskrant zou beoordelen, hoeveel zou u dan op 10 punten geven (1=zeer slecht, 10=zeer goed)?./ Hebt u nog suggesties of opmerkingen over de lay-out van Campuskrant? A. Enkel voor mensen die Campuskrant nooit lezen: Waarom leest u Campuskrant nooit? (meerdere antwoorden mogelijk) De informatie in Campuskrant sluit niet aan bij mijn noden en interesses. De artikels zijn te lang. De artikels zijn te saai geschreven. Ik vind de informatie in Campuskrant via andere kanalen. Ik moet al te veel informatie doornemen of verwerken. Andere reden(en):... B. Enkel voor mensen die Campuskrant nooit lezen: Wenst u iets te wijzigen aan uw huidig abonnement? Ja, ik wil een abonnement nemen op de gedrukte Campuskrant (gratis voor leden Alumni Lovanienses; 10 euro per jaar voor andere oud-studenten) Ja, ik wil me opgeven voor een gratis digitaal abonnement via de E-Alumni-Nieuwsbrief, met behoud van mijn gratis abonnement op de gedrukte Campuskrant. Ja, ik wil me opgeven voor een gratis digitaal abonnement via de E-Alumni-Nieuwsbrief, en ik wil mijn gratis abonnement op de gedrukte Campuskrant opzeggen. Ja, ik wil mijn gratis abonnement op de gedrukte Campuskrant opzeggen, en hoef geen gratis digitaal abonnement. Neen, ik ben niet van plan iets te wijzigen aan mijn gratis abonnement. Anders:... Tot slot 29. U bent: man vrouw 30. Wat is uw geboortejaar? Hoe lang ontvangt u Campuskrant al? minder dan 5 jaar tussen 5 en 10 jaar meer dan 10 jaar weet niet/geen antwoord 32. Hebt u nog opmerkingen over deze enquête? Bedankt voor uw medewerking! U kan de ingevulde enquête vóór 31 oktober terugsturen per post via bijgevoegde enveloppe (portkosten betaald door ons) naar: Campuskrant Dienst Communicatie K.U.Leuven Oude Markt 13 bus Leuven Ik wil kans maken op één van de prijzen (weekendje Rome of etentje bij Comme chez Soi) Vul hieronder een code in, bestaande uit uw initialen (voornaam, achternaam) + geboortedatum (dd-mm-jj) + postcode (4 cijfers). Aan de hand van deze code kan u zich later bekendmaken als de winnende inzendingen bekend zijn. Bijvoorbeeld: Bart Jansen, geboren op 5 april 1966, woonachtig in 3000 Leuven, heeft volgende code BJ code: Wenst u een digitaal abonnement op Campuskrant en/of wenst u uw papieren abonnement op te zeggen? Surf naar of stuur deze bon ingevuld naar: Campuskrant Dienst Communicatie K.U.Leuven Oude Markt 13 bus Leuven Ik wil Campuskrant digitaal ontvangen. Naam: Adres: adres: Ik wil de gedrukte versie van Campuskrant niet meer ontvangen. Naam: Adres:

12 12 Leven na Leuven campuskrant Burgerlijk ingenieur, econoom en VRT-topman Dirk Wauters Op zes jaar tijd behaalde hij een diploma burgerlijk ingenieur en toegepaste economische wetenschappen, nu staat hij aan het hoofd van een bedrijf dat onder meer kampt met geldgebrek en argwanende politici en pers. Ik hou van uitdagingen, merkt Dirk Wauters (53), gedelegeerd bestuurder van de VRT, rustig op. Ontspannen doet hij op het golfterrein, in het voetbalstadion of met The Rolling Stones. De beste projecten ontstaan in stilte Interview Katrien Steyaert Werchter, Parijs en San Francisco, Dirk Wauters zag zijn geliefde Mick Jagger al meermaals aan het werk. Als student houdt hij er bescheidener hobby s op na. Ik las, sportte, ging naar de film of op café met vrienden. Ik bewaar mooie herinneringen aan het studentenleven in de stad, ik woonde er liever dan in Heverlee. Daar, in het mooie Arenbergpark, was ik in 1972 mijn studies burgerlijk ingenieur begonnen. Tussen de meer dan 350 jongens zaten maar een tiental meisjes, dat is nu gelukkig anders. Na twee kandidaturen begint het te kriebelen bij de ambitieuze Antwerpenaar. Mijn oog viel op economie, misschien omdat ik het van thuis uit heb meegekregen. Uit interesse ging ik in mijn derde jaar in Leuven ook toegepaste economische wetenschappen (TEW) studeren. Hij wuift alle bewondering voor die dubbelslag weg. Alleen de combinatie van de eerste licentie TEW en het laatste jaar als ingenieur was zwaar maar als iets je interesseert, kan je veel aan. In mijn vrije tijd volgde ik daarom ook Spaans. Jammer dat ik het vandaag niet veel meer nodig heb. Aan mijn tijd in Leuven hield ik goede vrienden over en ook sommige professoren, zoals De Meester van materiaalkunde en Van Overstraeten van elektronica, zijn me bijgebleven. Met die laatste werkte ik samen toen ik in 1981 aan de slag ging bij Silvar-Lisco, een spin-off van de K.U.Leuven die technologische software ontwikkelde. Het businessplan voor Silvar-Lisco s Europese activiteiten dat ik tijdens mijn studies had geschreven mocht ik zelf uitproberen. Apple-aandelen Wauters schopt het in 1979 tot enige Belg tussen 350 andere studenten in de MBA-opleiding aan de Stanford Graduate School of Business in het zonnige Californië. Een zeer mooie, internationaal gekleurde tijd. Na een jaar werken in San Fransisco wilde ik me vervolmaken met een tweejarige richting in Stanford, waar ze een mooi evenwicht boden tussen de praktijkgerichte case-methode en de klassiekere teaching-methode. Ik kreeg er een seminarie van Steve Jobs, vandaag de CEO van Apple. Als oefening moesten we uitmaken of een Apple-aandeel bij de beursgang 21 dollar waard was; ondertussen krijg je er bijna 160 dollar voor. De economist keert later, tussen 1987 en 1991, terug naar de VS om er als marketingdirecteur in Sillicon Valley te werken. Soms mis ik het. Maar in Blanden, waar ik nu woon, zijn sommige vergezichten even mooi. Alleen jammer van het Belgische klimaat... Vanaf 1991 maakt Wauters het mooie weer bij de Franse telecomreus Alcatel in Antwerpen en Parijs, waar hij in totaal tien jaar zal blijven. Nog eens vijf jaar aan het hoofd van de telecomafdeling bij Siemens België zorgt ervoor dat hij op een stevige managementloopbaan kan terugkijken als de VRT hem begin 2007 vraagt om topman ad interim Piet van Roe op te volgen. Ik was erg verrast door de onverwachte opportuniteit. Hoe ze bij mij terechtkwamen? Dat moet je hen vragen, glimlacht hij. Misschien was het omdat ik bij Siemens had meegebouwd aan een digitaal tv-platform en bij de presentatie van een mobiele tv-project contact had gehad met mediaminister Geert Bourgeois. Op de vraag of hij, net zoals zijn voorganger Mary, de zware politieke inmenging niet wat had onderschat, antwoordt hij met de diplomatie die hem eigen is. De overheid stelt zich correct op en ook met de Raad van Bestuur, het voornaamste toezichtorgaan binnen de VRT, is het goed samenwerken. Ik hou van uitdagingen, zoals werken in een spanningsveld tussen creativiteit, commercialiteit en overheid. Hoe verzoen je die drie polen in één beleid en houd je ook je publiek tevreden? Dat is erg boeiend. Ik wil een vervolg breien aan het succesparcours. Drong Wauters er in pers en parlement dan niet meermaals op aan om de bladzijde van het verleden om te draaien? Ik wil een vervolg in het marktverhaal. Wat de rest betreft: elk bedrijf heeft zijn verleden maar ik wil vooral een toekomstperspectief bieden. Jan Hoet De toekomst, dat is de jeugd. In Wauters kantoor staat een champagnefles met een etiket van De Overname, het project waarin vijfentwintig adolescenten deze zomer de VRT inpalmden. Jongeren zijn radio- en internetadepten maar vinden op televisie weinig naar hun zin. Wat willen jullie dan wel?, vroegen we hen. We zullen het maken, antwoordden ze. Hun zelfgemaakte muzikale slotshow Track O1 was erg geslaagd, het enthousiasme was aanstekelijk. Jongeren maken een belangrijk deel uit van de bevolking die we in zijn geheel willen bereiken. Dat is de ambitieuze doelstelling van onze beheersovereenkomst. De VRT wordt niet toevallig het glazen huis genoemd; we worden als onder een vergrootglas in de gaten gehouden. Maar de VRT zit in moeilijke papieren: er klinkt gemor op de geïntegreerde radio-, televisie- en internetredactie en in juni trekt de vakbond aan de alarmbel over het tekort aan personeel en investeringen bij de Operationale Afdelingen. De 40 miljoen euro extra van de Vlaamse regering voor de periode zal wellicht niet volstaan om besparingen af te wenden. De regering eist meer productiviteit maar de middelen zijn niet onbegrensd. Ik zou liever een groter aanbod uitbouwen met dezelfde mensen dan een even groot met minder personeel. Geen enkel mediabedrijf heeft het makkelijk maar we zoeken naar oplossingen. Hoe we dat doen, is een interne kwestie. De VRT wordt niet toevallig het glazen huis genoemd; we worden als onder een vergrootglas in de gaten gehouden, terwijl de beste projecten in stilte ontstaan. In zijn sobere kantoor hangt één krantenartikel ingekaderd, waarin Jan Hoet De Canvascollectie roemt als een initiatief dat hij altijd heeft gewild. Ik wou eens iets positiefs uit De Standaard bewaren ingezonden werken, een drukbezochte tentoonstelling, de samenwerking met musea, het was allemaal prachtig! Ik weet niet of er een verband is maar het doet me plezier dat de inschrijvingen in kunstscholen zijn gestegen. Ook de sportzomer was een schot in de roos. Onze goede sportredactie zorgde voor een mooi aanbod. Zelf woonde ik in een prachtige Bretoense abdij een opname van Tour 2008 bij. Aan de voet van de Chinese Muur zag ik hoe onze mensen vier olympische evenementen in beeld brachten voor de hele wereld. Terug thuis heb ik onze atleten aangemoedigd, maar het liefst van al kijk ik naar een voetbalmatch. Zelf kom ik alleen aan golfen en zwemmen toe. pagina 13

13 24 september 2008 Kamerbreed 13 pagina 12 T-shirt en sandalen Tenminste, als de gereserveerde topman nog energie overhoudt. De VRT wordt onder meer geplaagd door twee kritische rapporten van het Rekenhof over de uitbesteding van programma s en onkostennota s van het vorige management. Vooral Jurgen Verstrepen (LDD) en Carl Decaluwé (CD&V) grijpen die aan in hun kruistocht tegen de VRT. Het moeilijkste moment van het afgelopen jaar was toen ik begin juni mijn optreden in de mediacommissie van het Vlaams Parlement in alle rust wilde voorbereiden. Natuurlijk daagden onze collega s van de pers me uit mijn visie en strategie eerder bekend te maken. Maar ik hield woord: het Parlement kreeg de primeur. Ik blijf bij ons motto dat kwaliteit en bereik hand in hand moeten gaan. Een sterke openbare omroep kan de kwaliteit van het medialandschap positief beïnvloeden, onder meer door kwaliteit bij anderen af te dwingen. Nee, ik ben niet te vriendelijk voor de concurrenten. Op dat vlak loopt de telecomsector jaren voor op de media: daar weten ze dat we geen tennismatch tegen elkaar spelen maar dat ieder zijn eigen marathon tegen de tijd loopt. Ook de BBC, nog altijd een grote inspiratiebron, zegt a good corporate neighbour te willen zijn voor andere zenders. Onder meer zijn ervaring helpt Wauters om zich niet van zijn stuk te laten brengen. De structuur van Alcatel en kennis van de mediawereld uit mijn Siemensperiode helpen me. Mijn tijd in Silicon Valley was dan weer goed om met creatieve mensen te leren omgaan. De software-ingenieurs kwamen er in T-shirts en sandalen werken. Ja, dat mag hier ook, glimlacht hij. We hebben zoveel creatievelingen, ik wil ze blijven stimuleren. Deze herfst kijk ik onder meer uit naar Fans van Stany Crets en Peter van den Begin, Phara, Voorbij de grens en natuurlijk het boekenprogramma. Nee, dat heeft nooit ter discussie gestaan. Ik ben al een Canvasfan van voor ik hier werkte, bekent hij. Het wordt wellicht een hete herfst. Op het moment van het gesprek is de heisa rond het verdwijnende Donna net losgebarsten. Elke dag zetten de kijk- en luistercijfers mij met mijn voeten op de grond. Over Donna wil ik alleen kwijt dat een creatief bedrijf als de VRT voortdurend moet vernieuwen. Je bent een week te vroeg gekomen! Voor het eerst lacht hij luidop. Tijd brengt raad. Ik ben hier nog lang niet klaar, ik ben nog maar pas begonnen. Om de vier weken belt onze man in de straat aan bij een willekeurig Leuvens of Kortrijks studentenkot, en onderwerpt een kamer én haar bewoner aan een grondig onderzoek. Deze keer hielden we halt in de Schapenstraat, maar wees op je hoede, want onze reporter verlegt voortdurend zijn terrein. Volgende keer belt hij misschien wel bij jou aan! DE KAMER Adres Loyola International House, Schapenstraat 80 Ligging Tweede verdieping, onder het dak aan de straatzijde Grootte 10 m 2 : zowat het kleinste kot Huurprijs 190 euro per maand Aantal studenten ongeveer 70 Amerikanen, Belgen en Erasmusstudenten Inboedel Bed, twee kasten, boekenrekje, lavabo, bureau, laptop, radio, ventilator die de zomerbewoner heeft achtergelaten, vlag van Stella DE BEWONER Naam Lieve Mertens Leeftijd 21 jaar Studierichting Eerste master pedagogische wetenschappen Woonplaats Achtel Lief Davy, die in hetzelfde gebouw woont en aan de KHLeuven studeert Geslaagd?/! Ik heb eigenlijk lang getwijfeld wat ik zou gaan studeren. Ingenieurarchitect was ook een optie, die waarschijnlijk ook wat meer aansloot bij mijn studie wetenschappen - wiskunde. In mijn vrije tijd begeleidde ik op de middelbare school CM-kampen met gehandicapten, en dat sprak me ook wel aan. Vanuit die motivatie wilde ik graag pedagogie of orthopedagogie gaan studeren. Hoewel ik tot het laatste moment twijfelde, heb ik nog geen spijt gehad van mijn beslissing. Ik zou graag in het onderwijs terecht komen, misschien nog het liefste op een hogeschool. Hobby s Vroeger ging ik altijd mee op de kampen van de CM. Omdat ik het spijtig vond om na het laatste jaar op de middelbare school te moeten stoppen, heb ik toen een cursus gevolgd en ben ik een paar keer als begeleidster meegegaan. De laatste jaren heb ik me niet meer ingeschreven, omdat ik de vakantie vrij wou houden voor een eventuele tweede zit. Nu ben ik tijdens het weekend vooral bezig met voetbal, en op zondag werk ik om wat bij te verdienen ook twee keer per maand in een bakkerszaak. Hoezo dit kot? Op het einde van mijn tweede bachelorjaar zocht ik samen met mijn vriendin Sjouke een ander kot. Via Kotwijs, de zoekmachine van de K.U.Leuven, zijn we hier terecht gekomen. Toen wisten we trouwens nog niet dat dit een internationaal kot is. Het huis is genoemd naar het Amerikaanse Loyola College in Maryland. Die universiteit heeft het gebouw destijds gekocht en gerenoveerd om er hun studenten op uitwisseling te laten komen. Vorig jaar zaten er dertien Amerikanen, zo n vijfentwintig Belgen en tal van andere nationaliteiten. De meeste studenten wonen hier trouwens volgens het Amerikaanse systeem van roommates, ze delen een kamer Kamer breed met twee of drie. Dat was toch niet echt aan mij besteed, ik heb dus een kleiner kamertje voor mezelf. Kotleven Er wordt hier vrij vaak iets georganiseerd. Zo zijn we vorig jaar met Thanksgiving uitgebreid kalkoen gaan eten in een zaaltje boven een restaurant. Iedereen mocht ook dessert maken en meebrengen, en daar werd dan een lekker buffet van gemaakt. Omdat Thanksgiving voor de Amerikanen ook gelijk staat aan football, zijn we bij gebrek aan football op tv zelf een spelletje gaan spelen. Ook feestdagen zoals Halloween en Saint Patrick s Day worden gevierd. Daarnaast zijn er weleens feestjes in de tv-zaal en gaan veel bewoners samen uit. Uitgaansleven Vorig jaar ging ik meestal één of twee keer per week weg met een groepje studiegenoten. Meestal gaan we naar een fakbar, het liefste naar Politika. TD s zijn niet echt aan mij besteed. Af en toe samen iets gaan eten vind ik ook wel leuk. vlag van stella Toen ik het tweede jaar op kot zat, kregen mijn vriendin en de opdracht om voor gadgets te zorgen voor een feestje. We hebben toen heel wat brouwerijen aangsproken om promotiemateriaal te vragen. Bij Stella mochten we langskomen en kregen we een heel pakket, waar ook deze vlag in zat. (tw) Open lesweek Kom langs tijdens de herfstvakantie (27-31 oktober 2008) Overnachten tijdens de open lesweek? Ontdek het blijf-bij-de-les -arrangement van Toerisme Leuven

14 14 Interview campuskrant Filosoof Herman De Dijn Het was een heerlijke tijd Filosofen moeten geen bomen snoeien. Ze donderen dan naar beneden, en moeten maandenlang met krukken door het leven. Herman De Dijn zal het beamen. De zware revalidatie bedrukt zijn stemming echter niet. Hij kijkt met groot enthousiasme terug op de afgelopen jaren, en met veel energie naar wat komt. Ludo Meyvis Ik ben 65. Misschien dat dat tegenwoordig al relatief laat is om met emeritaat te gaan, maar dat geeft ook aan dat het goed was op het HIW, het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, waar ik heel gelukkige jaren heb gesleten. Toogfilosofie Indertijd had ik eigenlijk helemaal geen academische ambitie. Dat was gewoon iets waar ik niet aan dacht. Ik zou leraar worden, of zoiets. Pas toen mgr. Dondeyne me vroeg om stagiair te worden bij het toen nog NFWO een instelling die ik niet eens kende is de wagen beginnen rollen. Ik moest toen ook een onderwerp voor mijn doctoraat kiezen. Aanvankelijk wilde ik iets nemen dat in die tijd, eind jaren 60, modieus was, dus iets als Heidegger of Levinas. Dondeyne vond dat daarover al genoeg gepromoveerd werd. Uiteindelijk koos ik, naïef als ik was, voor Spinoza, een heel hermetische filosoof. Zijn Ethica is geschreven naar het model van Euclides Elementa, wat de leesbaarheid niet meteen bevordert. Hoe dan ook, Spinoza, samen met David Hume, werden de helden in mijn wetenschappelijke loopbaan. Ik ben in 1971 gepromoveerd. Wylleman, toen decaan, raadde me aan als postdoc naar het buitenland te trekken. Servotte hielp me een plaatsje te vinden in Cambridge, of all places. In 1973 was er een vacature in het nieuwe Engelstalige programma op het HIW. Ik heb genoten van het klimaat op het HIW, omdat alles kon. We discussieerden, over alles en met iedereen, en we vlogen elkaar inhoudelijk in de haren maar altijd in de beste verstandhouding. Discussiëren doen onderzoekers tegenwoordig te weinig. Vergaderen natuurlijk wel, maar dat is iets heel anders. Ik heb ontelbare uren zitten praten met Arnold Burms, mijn collega en filosofische compagnon de route, meestal in de Gambrinus, terwijl Jan Matterne twee tafels verder zijn scenario s voor Beschuldigde, sta op maakte. Het resultaat van onze talloze gesprekken vind je in een gezamenlijk geschreven boek, een bestseller overigens, en enkele artikels. Publiceren deden we niet omdat het moest, maar omdat we over iets ernstig hadden nagedacht en het wilden meedelen, op de eerste plaats aan onze studenten en collega s. Wij reflecteerden over alles en nog wat; als filosofen waren wij zeer breed geïnteresseerd, niet louter in onze specialiteit. Herman Roelants organiseerde jarenlang echte interdisciplinaire seminaries, lang voor dat woord uitgevonden was. Dat is voor mij enorm vruchtbaar geweest. Het systeem Er is veel veranderd. Door de schaalvergroting kàn je niet meer met iedereen contact hebben. Daardoor plooien veel mensen zich terug op de eigen kleine onderzoeksgroep en het eigen kleine specialisme, zonder nog oog te hebben voor bredere vragen. Specialisatie is onvermijdelijk, maar ze is niet bevorderlijk voor de discussie over de grenzen heen, en daardoor ook niet voor de synthese. Het gevolg is dat je nu ook in de humane wetenschappen alleen nog iets durft zeggen over je hele kleine specialisme. Dat is zeker fnuikend voor de filosofie. En waardoor komt dat? Er zijn heel wat oorzaken, natuurlijk, maar één daarvan is ongetwijfeld een bepaalde publicatiedruk, waarbij tijdschriftrankings, impactfactoren enzovoort de toon zetten, ook wat betreft je loopbaan, en waarin je alleen meetelt als je heel gespecialiseerd werkt. Dat systeem van beoordeling van kwaliteit veronderstelt een begrip van wetenschap waarin men door grondige specialisatie en steunend op de verworvenheden van anderen de frontier of science een ietsje doet opschuiven. Het is een complexe discussie, maar dat wetenschapsbegrip is inadequaat voor vele humane wetenschappen en zeker voor grote delen en hulpdomeinen van de filosofie. Ter gelegenheid van mijn emeritaat publiceer ik een boek, Grensovergangen. Over geesteswetenschap, universiteit en beleid (uitgegeven bij Peeters red.) waarin ik dat soort problemen uitvoerig behandel. Ik verzet me tegen de bibliometrische obsessie die volgens mij trouwens niets met echte wetenschap te maken heeft. Het is je plicht, zeker als humane wetenschapper, de eigenheid van je discipline te verdedigen. Specifiek voor de filosofie vraag ik me af of ze haar kritische en synthetiserende taak nog zal kunnen blijven waarmaken en of ze relevant zal kunnen blijven voor de maatschappij. Dat heeft niets te maken met de kwaliteit van mijn jongere collega s, maar wel met het klimaat en het systeem waarin zij zullen moeten werken en die niet sporen met wat filosofie volgens mij ook moet zijn. Ik ben voor dit soort zaken erg gevoelig geworden sinds ik vicerector was. Ik ben van 1995 tot 2000 vicerector Humane Wetenschappen geweest. Het was voor mij een totaal nieuw soort leven. Het is hard werken aan de top, dikwijls ten koste van het privé-leven. Ik heb toen veel bijgeleerd, vooral over hoe management en politiek werken. Ik heb de beste herinneringen aan het samenwerken in ploeg, vooral met de collega s vicerectoren van toen en ook met mijn decanen en medewerkers. Over mijn prestaties moeten anderen maar oordelen. Na vijf jaar hield ik het voor bekeken. Als ik tijdens de rest van mijn leven nog iets in mijn vak wilde betekenen, wist ik dat ik terug moest naar het HIW. Rector Oosterlinck liet me gelukkig gaan. De jaren die daarop volgden, te beginnen met een sabbatical, waren de herontdekking van het ongelooflijke plezier van lesgeven en onderzoek. Traditie Als docent moderne filosofie wilde ik de moderne tijd begrijpen, of de moderniteit, dat wat onze tijd modern maakt. Als ik de kern van mijn eigen bijdrage zou moeten aanstippen, zou dat zijn dat ik het belang en het positieve karakter van de traditie ook in en voor de moderne tijd heb belicht. Volgens sommigen kan je niet modern zijn zonder te breken met de traditie. Traditie is dus negatief, iets dat je zo gauw mogelijk moet wegwerken. Wel, ik bestrijd dat. Er is slechts vooruitgang omdat de traditie blijft, stiekem desnoods, en omdat vooruitgang zich zelf transformeert in traditie. In allerlei disciplines, tot in de economie toe, begint men dit te ontdekken. De plaats van de religie is daar een mooie illustratie van. Auteurs als Richard Dawkins stellen haast verbolgen vast dat er nog altijd religie is, en impliceren door hun toon dat het nog slechts een kwestie van tijd is voor ze onder luid applaus afgevoerd zal worden. Die visie klopt niet. Religie is een natuurlijk menselijk fenomeen met een enorm aanpassingsvermogen. Zelfs een moderne samenleving heeft er nood aan, zo zeggen tegenwoordig ook niet-gelovige menswetenschappers en filosofen, vooral omdat de politiek niet in staat blijkt uit zichzelf zin en waarden te creëren. Het hart Als filosoof van de moderne tijd zie ik het als mijn taak om erop te Discussiëren doen onderzoekers tegenwoordig te weinig. Vergaderen natuurlijk wel, maar dat is iets heel anders. wijzen dat moderniteit en rationaliteit hun grenzen hebben. Ze wortelen in iets dat ze niet uit zichzelf kunnen voortbrengen. De wetenschap kan niet op zichzelf bestaan of overleven, zichzelf niet bij de haren uit het moeras trekken, zoals Baron von Münchhausen. Ze is zelf afhankelijk van rare zaken als opvoeding, waarden, cultuur. Politiek en ethiek kunnen niet op wetenschappelijke basis worden georganiseerd. In de bio-ethiek bijvoorbeeld denken sommigen dat men op basis van strikt rationele principes en goed redeneren alle problemen kan oplossen. Maar uit dergelijke principes valt niet af te leiden waarom bijvoorbeeld het dode menselijke lichaam eerbied verdient. Toch is die eerbied voor iedereen evident, omdat ze wortelt in het hart, niet zozeer in de ratio. Ook de politiek moet de grenzen van de rationaliteit erkennen. Wie aan beleid doet, gaat er gewoonlijk van uit dat je de dingen moet beheersen, controleren, sturen, om vooruitgang mogelijk te maken. Maar misschien veroorzaak je door die bijna blinde focus op vooruitgang juist àchteruitgang! We hebben daardoor immers geen oog meer voor de basis van alles, de attitudes van het hart. Dat zijn dingen die je niet zomaar kùnt manipuleren of beheersen. Neem bijvoorbeeld goed nabuurschap. Moet je die sturen, afdwingen met verordeningen? Nee, je moet natuurlijk zorgen dat het huisvuil opgehaald wordt, dat er ruimte is voor de kinderen, dat er wat bomen staan, maar verder moet je vertrouwen op de menselijke relaties. Dàt zorgt waarschijnlijk wel voor resultaat. Ik zeg waarschijnlijk, want er is geen garantie dat goed nabuurschap blijft. Sommige dingen kàn je niet controleren of beheersen. En nu ben ik emeritus. Ik val niet in het bekende zwarte gat. Ik blijf een heel beperkte leeropdracht houden. Er zijn nog lezingen, ik ben nog volop aan het schrijven, en ik heb ook plannen voor nieuwe boeken. En op korte termijn, van januari tot juni volgend jaar, ga ik naar Harvard, waar ik het Erasmus Lectureship op mij neem. Wat ik daar ga doen? Een cursus over Spinoza geven, natuurlijk. Ik val heus niet stil. Naar aanleiding van het emeritaat van Herman De Dijn vindt op 16 en 17 oktober een colloquium plaats over Spinoza en Hume. Meer informatie:

15 24 september 2008 Publicatie 15 Terreur op het 16de-eeuwse Vlaamse platteland Historicus Tim Piceu, praktijkassistent aan de Campus Kortrijk, herwerkte zijn licentiaatsverhandeling tot een toegankelijk boek over een fenomeen waar tot nu nog maar weinig over geweten was. Over vrybuters en quaetdoenders. Terreur op het Vlaamse platteland (eind 16de eeuw) beschrijft hoe het Vlaamse plattelandsleven er uitzag in de periode van de godsdienstoorlogen. Ines Minten Om te beginnen ging Tim Piceu in zijn onderzoek na wie er precies onder de noemer vrijbuiters viel. Daar zijn historici het niet allemaal over eens. Uit mijn bronnen leidde ik af dat het enerzijds om vijandelijke soldaten ging, anderzijds om berooide Vlamingen die alles door de oorlog waren kwijtgeraakt en leefden van roof. Tot nu stond het vrijbuitersbestaan altijd in de kantlijn van de geschiedschrijving. Veel onderzoek gaat naar grote veldslagen, belegeringen en vredesonderhandelingen. Over hoe de boerenbevolking leed onder die zogenaamde kleine of onofficiële oorlogen, is veel minder geweten. Maffiapraktijken Tim Piceu stuitte als student op het fenomeen van de vrijbuiters. In bronnen van 1584 lees je continu over vrijbuiters, zegt hij. Uit zowat alle documenten verneem je hoe ze plunderden, roofden, verkrachtten en brand stichtten. Enkele jaren later lijken ze opeens verdwenen. Een verklaring had men daar niet voor en dat intrigeerde me. Zo ben ik bij mijn thesisonderwerp terechtgekomen. In de periode dat de vrijbuiters uit de bronnen verdwijnen, krabbelt Vlaanderen economisch gezien weer een beetje recht. Er valt op zo n moment dus net méér te plunderen dan ervoor. Piceu stelde vast dat de vrijbuiterij toen vervangen werd door een systeem van contributies. Een soort van afkoopsom, legt hij uit. De soldaten lieten zich betalen om niet te plunderen. Vergelijk het met de maffiapraktijken van vandaag. Dan, tien jaar later, duiken er opeens weer vrijbuiters op. Blijkbaar weigerden bepaalde dorpen hun contributies te betalen, met plundering en brandstichting tot gevolg. Die weigering kwam voort uit protest van de Spaans-Belgische overheid, om het met een historisch incorrecte term te zeggen. De wandaden van vrijbuiters waren een populair onderwerp voor kunstschilders. Sebastian Vrancx ( ) was gespecialiseerd in overval- en oorlogsscènes. De soldaten die de contributies ophaalden, kwamen voornamelijk uit gebieden die nu tot Nederland horen en die dus vochten tegen de Spanjaarden. Met de contributies betaalden de Spaanse onderdanen in Vlaanderen dus de oorlog tegen hun eigen overheid. De Spanjaarden verboden de contributies en het plunderen begon opnieuw. De mensen zelf betaalden natuurlijk liever een bepaalde som dan dat ze hun eigendommen in vlammen zagen opgaan, maar af en toe moesten ze buigen voor de Spaanse machthebber. Ongedierte Het plattelandsleven zuchtte zwaar onder de onveiligheid. De onzekerheid was het ergst, vertelt Tim Piceu. Wat je vandaag had, kon je morgen kwijt zijn. In die periode lag het platteland er desolaat bij. De Spanjaarden wilden weer meer controle in de streek rond Brugge. De boerenbevolking vluchtte voor de oorlog en kwam in de steden terecht. Brugge puilde uit van de hongerige, verzwakte vluchtelingen, De soldaten lieten zich betalen om niet te plunderen. Vergelijk het met de maffiapraktijken van vandaag. waardoor daar ook nog eens de pest uitbrak. Uiteindelijk keerde dus maar een beperkt aantal mensen terug naar de dorpen. Landerijen lagen er verwoest bij, wolven en ander ongedierte hadden er vrij spel. Het weinige dat de landbouwers hadden, kon elk moment geroofd, geplunderd of in brand gestoken worden door een vijandelijke groep vrijbuiters. Of en dat was in de praktijk al even erg ze konden het Spaanse leger op bezoek krijgen: soldaten die ingekwartierd wilden worden en dus logies en eten eisten. In theorie zou de overheid die kosten terugbetalen, maar in de praktijk kwam daar niet veel van in huis. Die toestand van onzekerheid en terreur heeft geduurd tot het Twaalfjarig Bestand in Pas in die periode van vrede is de grensstreek er stilaan in geslaagd om er sociaal, economisch en religieus weer wat bovenop te raken. Tim Piceu, Over vrybuiters en quaetdoenders. Terreur op het Vlaamse platteland (eind 16de eeuw), Leuven, Davidsfonds, 2008, 256 p., 24,95 euro. Kinderuniversiteit in boekvorm De K.U.Leuven opende al verschillende malen haar deuren voor leergierige kinderen. Als echte studenten namen ze plaats in de aula en bestookten ze de proffen met vragen over wetenschap. Uitgeverij Lannoo bundelt de antwoorden op deze vragen in een reeks waarin, telkens rond een bepaald thema, ook quizvragen en opdrachtjes of proefjes opgenomen staan. De nieuwe titels, naar aanleiding van de editie 2007 van Kinderuniversiteit zijn: Cryptodinges. Geheime geschriften en raadsels ontcijferd (m.m.v. prof. Ingrid Verbauwhede) Vergif en verboden producten. Over gifslangen, drugshonden en dioxinekippen (m.m.v. prof. Jan Tytgat) Als de aarde haar spierballen laat rollen. Over vulkanen, orkanen, tsunami s en aardbevingen. (m.m.v. prof. Manuel Sintubin) Nieuw: dagkrant. kuleuven.be De Dagkrant is voortaan de webstek waar u naartoe surft voor recent nieuws over de K.U.Leuven. U vindt er de persberichten, en natuurlijk ook Campuskrant. U leest er ook wat vroeger in de e- Nieuwsbrief verscheen. Dat heet nu Ad Valvas. Die vult u zelf, met berichten die relevant zijn voor de universitaire gemeenschap. Voortaan hoeft u dus niet meer naar een resem verschillende sites toe om te weten wat er in dit huis gebeurt. Bovendien werd een systeem ingebouwd waardoor het heel eenvoudig is om een reeks belangrijke thema s op de voet te volgen. De inhoud van de Dagkrant wordt uiteraard voortdurend geactualiseerd. Maak er daarom een vaste gewoonte van om héél geregeld even binnen te springen. Website Dienst Communicatie vernieuwd De Dienst Communicatie adviseert alle entiteiten van de universiteit op het gebied van corporate communicatie. Op de recent vernieuwde website vind je een uitgebreid overzicht van de dienstverlening. Surf naar communicatie/ en ontdek hoe je advies en ondersteuning kan krijgen bij onder meer de pers halen met je onderzoek; mediatraining; folders, affiches, uitnodigingen en andere publicaties maken, in de huisstijl van de K.U.Leuven; een website maken voor je dienst of faculteit; wetenschap naar buiten brengen via projecten voor het grote publiek; een culturele activiteit of infodagen organiseren; een artikel suggereren voor Campuskrant of een bericht laten opnemen in de Dagkrant; Op de website kan je verder onder meer taaladvies vinden, foto s en powerpointpresentaties downloaden en snuisteren in het aanbod van de K.U.Leuven boetiek. Vierde editie! Kinderuniversiteit K.U.Leuven Kortrijk: 25 oktober 2008 Leuven: 8, 15 en 29 november 2008 Ontdek het programma op en schrijf je in!

16 16 Universiteitsfonds campuskrant Studiebeurs zkt kandidaten Met zijn Frank Boas Scholarschip biedt Frank Boas, die in juni nog een oorkonde kreeg van de K.U.Leuven, Belgische en andere Europese studenten al sinds de jaren 60 de kans om een jaar aan de universiteit van Harvard te studeren. Vorig jaar vond het project echter te weinig geschikte kandidaten. Lien Lammar Een Nederlandse Amerikaan, zo kan je Frank Boas noemen. In 1930 werd hij in Amsterdam geboren als zoon van Maurits Coenraad Boas, een importeur van kantoormachines, en Sophie Brandel Boas. De Tweede Wereldoorlog drijft het jonge gezin naar Amerika, waar vader Boas aan de slag gaat bij IBM. Wanneer Frank later naar de universiteit van Harvard trekt om er rechten te studeren, inspireert dat zijn ouders om hun vermogen in studiebeurzen voor buitenlandse studenten te investeren. Amerika bood interessante studiemogelijkheden, zegt Boas. Door met beurzen voor financiële ondersteuning te zorgen wilden mijn ouders talentvolle studenten uit België daar ook van laten genieten. In 1964 richten ze The Frank Boas Scholarship for Graduate Study at Harvard op, een beurs voor studenten uit België en Luxemburg. Twee jaar later roepen de Boas een tweede beurs in het leven. The Frank Boas Scholarship for International Legal Studies at the Harvard Law School richt zich niet alleen op België en Luxemburg, maar staat ook open voor studenten uit Oostenrijk, Denemarken, IJsland, Nederland, Noorwegen, Portugal en Zweden. Een beetje Belg Tot op vandaag worden de Frank Boas Scholarships nog elk jaar uitgereikt. Vorig jaar waren er echter te weinig geschikte kandidaten. Toen we in de jaren 60 begonnen, was onze beurs één van de weinige die studenten de kans gaf om in Amerika te gaan studeren, verklaart Boas. Vandaag zijn er zoveel meer mogelijkheden, wil je als student naar het buitenland trekken. Het wordt ook ieder jaar moeilijker om in Harvard aangenomen te worden. De eisen zijn hoog en de competitie met andere studenten is groot. In die zin is het veel gemakkelijker om naar een andere universiteit of een ander land te gaan. We hopen dat wat extra publiciteit er voor kan zorgen dat opnieuw meer studenten zich aangesproken voelen om zich kandidaat te stellen. We rekenen ook op oud-studenten die in het verleden met een beurs naar Amerika gegaan zijn en nu misschien professor zijn. Hun ervaring kan studenten aanmoedigen. Frank Boas mag dan wel geboren zijn in Nederland, hij is ook een beetje Belg. Achtentwintig jaar heeft hij in België gewoond, waar hij een advocatenkantoor had in Brussel. Vandaag woont hij in Honolulu op Hawaï. Niet verwonderlijk dat Boas en zijn ouders internationale uitwisseling altijd hoog in het vaandel hebben gedragen. Absoluut, zegt Boas. We hebben altijd geïnvesteerd in onderwijs en ontwikkeling. In het buitenland studeren is de beste manier om andere landen en bevolkingsgroepen te begrijpen. Je haalt niet alleen kennis uit de opleiding, ook door samen te wonen en te leven leer je veel van elkaar. Eigenlijk zou elke student de ervaring van zo n uitwisseling moeten meemaken. Alumni Boas Scholarships Hans Van Houtte hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid Harvard Mijn vrouw en ik, pasgehuwd, wilden allebei graag in Amerika verder studeren. Hoewel we ieder een CRB of Fulbright-beurs hadden, konden we daar als man en vrouw niet allebei van genieten dat was de regel toen. Frank Boas heeft ons dan een beurs voor Harvard toegekend. Met de reisbeurs die we daarnaast kregen, hebben mijn vrouw en ik in drie maanden tijd bijna alle staten van de VS bezocht. Een unieke ervaring. Frank Boas doet heel veel voor zijn studenten. Hij is een echte mecenas. Ik ben hem heel dankbaar voor de kans die hij ons gegeven heeft. Een jaar in Amerika studeren was zeker in die periode een bijzonder leerrijke ervaring die mij als jurist en als professor, maar ook persoonlijk heel erg heeft beïnvloed. Koen Norga adjunct-kliniekhoofd kinderoncologie en coördinator Leuven Network for Translational Medicine in het UZ in Leuven Harvard Op het einde van mijn studies geneeskunde wilde ik absoluut naar de VS om onderzoek te doen. Eén van de laboratoria waarin ik geïnteresseerd was, behoorde tot een onderzoeksinstituut van Harvard, waardoor ik me voor een Frank Boas Scholarschip kandidaat kon stellen. Tot mijn grote verbazing en geluk werd ik geselecteerd en mocht ik vertrekken. Uiteindelijk ben ik niet één, maar elf jaar in de VS gebleven. Het eerste jaar was zowel op professioneel als op persoonlijk gebied een mijlpaal in mijn leven. Ik kreeg er niet alleen een bredere kijk op biomedisch onderzoek in het algemeen, maar ook op mijn eigen plannen en ambities. In Harvard wordt echte topwetenschap bedreven, je leert voortdurend bij. Je werkt er samen met onderzoekers uit China, India, Zuid-Amerika,... Van over de hele wereld komen gedreven mensen met een andere culturele bagage naar Harvard om er hun ding te doen en dat is enorm verrijkend. Zo n uitwisseling is de ideale manier om je horizon te verruimen. org Frank Boas, met de oorkonde uit erkentelijkheid voor de beurzen die vele K.U.Leuven-alumni van hem mochten ontvangen. Menselijk gedrag in een virtuele wereld Met de steun van Capgemini onderzoekt de leerstoel virtualisatie aan de Faculteit Geneeskunde sinds kort het menselijke gedrag in een virtuele context. Joke Depuydt Professor Marc Van Hulle van het Laboratorium voor Neuroen Psychofysiologie nam het initiatief: We willen de expertise van ons labo op het gebied van artificiële intelligentie en hersenonderzoek combineren met de ervaring met de toenemende virtuele wereld van Capgemini Nederland en collega professor Jakob Van Kokswijk, die gastdocent wordt. Henk Broeders, hoofddirecteur Capgemini EMEA: Capgemini is wereldmarktleider in consulting, technologie en outsourcing, en is ook één van de grootste particuliere opleiders. Aan de Capgemini University in Château Les Fontaines in Frankrijk worden de nieuwste technologieën en business practices bestudeerd. De leerstoel virtualisatie strookt perfect met de doelstelling van ons bedrijf: het laten profiteren van onze expertise en know-how door middel van een open en op samenwerking gebaseerde aanpak, op hoog niveau en internationaal. Nu de virtuele wereld de zakelijke omgeving binnendringt, is het moment aangebroken kennis te delen. Deze leerstoel is een primeur voor België. Professor Jakob Van Kokswijk: We onderzoeken onder meer menselijke waarneming in een virtuele omgeving. Een cruciale vraag is: waar zit het punt van beleving in het brein? Wanneer gaat de schakelaar om bij een kind dat zit te spelen achter de computer? Op een bepaald moment wordt het gebiologeerd door een beeld en zit het in dat spel. Dat moment, die overstap willen we vinden. En als we dat dan ook nog eens zouden kunnen gaan opwekken én bijsturen, heb je een wereld aan mogelijkheden, niet het minst op medisch vlak. Koreaans onderzoek bijvoorbeeld probeert beleving op te wekken om pijn te vergeten: met beelden werden mensen in een andere, plezierige wereld gebracht en de pijn nam af. Dat opent uiteraard perspectieven. Ons onderzoek wordt ook met belangstelling gevolgd door politiediensten uit heel Europa. Meer dan ooit kun je vandaag twijfelen aan de echtheid van iets en iemand. Identiteit is losgekoppeld van het lichaam, je kunt in cyberspace gewoon aan een tweede leven beginnen, met een virtuele identiteit. Van Hulle: Een ander belangrijk domein betreft het certificeren van bekwaamheden. Hoe waar of hoe volledig is een cv? Of nog: bedrijven proberen te achterhalen hoe waar databestanden van klanten wel zijn. Meer dan ooit kun je vandaag twijfelen aan de echtheid van iets of iemand. Verder denk ik nog aan vragen als: hoe meet je de evolutie van de vakbekwaamheid bij artsen in opleiding en voor welke specialisatie ze in aanmerking komen? Hoe zoek je bij aspiranten dat punt waarbij genoeg emotie wordt afgeremd om goed te functioneren maar toch weer niet te veel? Boeiende en belangrijke vragen waarvoor een ruime belangstelling bestaat uit diverse hoeken. Voor meer info: prof. dr. Marc Van Hulle, (t)

17 24 september 2008 Navorming 17 Lessen in loslaten en dansen Farmaleuven organiseert een navormingscursus over ouder worden en wat het betekent voor lichaam en geest. Tine Bergen Iedereen wil lang leven, niemand wil oud worden. Maar het een kan niet zonder het ander en we worden almaar ouder. Farmaleuven pikt daar op in met een postuniversitaire cursus. Onder andere professor Johan Flamaing en psycholoog Luc Van de Ven spreken er over wat ouder worden betekent voor respectievelijk lichaam en geest. Er komen niet alleen steeds meer ouderen, het zijn ook vooral de extremen die toenemen. Volgens professor Flamaing zal het aantal tachtigplussers tegen 2050 verviervoudigen: Maar het lijkt erop dat we in een betere gezondheid ouder worden. Over vijftig jaar zal er een veel groter percentage ouderen rondlopen, maar ze zullen in een betere toestand leven dan de huidige ouderen. Er zijn factoren in het verouderingsproces waar we weinig aan te zeggen hebben, zoals onze genen en socio-economische factoren. Je bepaalt je geboortegewicht niet en toch heeft het rechtstreeks invloed op je overlevingskansen. Maar daarnaast heeft iedereen een reserve in zijn organen, die vanaf ons dertigste afneemt. Hoe je omgaat met je reserve, bepaalt sterk hoe je oud zal worden. We weten bijvoorbeeld dat veel ouderen sterven aan kanker en hart- en vaatziekten. Wie daar de nodige voorzorgen neemt en goed voor zijn reserve zorgt door bijvoorbeeld te letten op zijn eten, zal langer en beter leven. (Niet) vergeten Je moet ook gewoon chance hebben, vindt Luc Van de Ven. Er wordt de laatste jaren gesproken over alzheimerfobie, veel mensen zijn bang voor mentale aftakeling. Dementie is een probleem. Vijf procent van de zestigplussers is dement, bij de tachtigplussers loopt dat op tot twintig procent. Maar dat betekent ook dat viervijfde van de tachtigplussers er geen last van heeft. Wat we vaak over het hoofd zien, is dat er ook een grote groep ouderen is die net niet kàn vergeten. Mensen die een verleden meezeulen, rond hun zeventigste alles nog eens evalueren en vaststellen dat de rekening niet klopt. Wie bevredigend oud wil worden, zal moeten leren loslaten, benadrukt Luc Van de Ven. En daar begin je beter mee voor je vijfenzestig bent. Het loslaten van de kinderen, van je werk. Maar even goed het aanvaarden dat je lichaam niet meer perfect werkt en het inzien dat je misschien niet dat harmonieuze gezin hebt met kinderen die je op je oude dag prima kunnen opvangen. Over wat we na ons pensioen allemaal gaan doen, wordt trouwens vaak luid gesproken, maar in de praktijk valt dat regelmatig tegen. Je moet niet denken dat je gaat beginnen leven na je pensioen. Je moet nu leven. We moeten investeren in de verschillende domeinen van ons leven: werk, relaties, ontspanning... Zodat er alternatieven zijn en er iets is om op terug te vallen als er in een bepaald domein iets fout loopt, vertelt professor Flamaing. Een tijd terug werd er een onderzoek gedaan naar activiteiten die alzheimer tegengaan. Dansen kwam uit de bus als dé Veel ouderen kunnen net niét vergeten. Ze gaan alles nog eens evalueren en stellen vast dat de rekening niet klopt. activiteit die werkelijk helpt omdat ze zowel fysiek, geestelijk als sociaal stimuleert. Luc Van de Ven: We werken de laatste jaren sterk aan het letterlijk weer in beweging brengen van ouderen. We sturen ze naar musea en theater in de hoop hen te helpen het leven weer op te nemen, bijvoorbeeld na het overlijden van de partner. Ouderen moeten weer zin krijgen in en zin geven aan hun leven, in plaats van te grijpen naar een pil die de pijnlijke vragen dooft. Ook wat betreft familiale conflicten proberen we meer ondersteuning te voorzien. Vader, ik pak uw autosleutels af omdat ik u graag zie. Begin er maar aan! Grenzen We zijn en blijven genetisch beperkt, waarschuwt professor Flamaing. De oudste mens ter wereld is 122 jaar geworden. Veel verder zal niemand raken. In het Engels heeft men de term frailty voor de verhoogde kwetsbaarheid die iemand krijgt door zijn verminderde reserve. Wij proberen specialisten nu vooral breder te laten kijken, zodat mensen zo lang mogelijk zo autonoom mogelijk kunnen blijven. Een patiënt kan bijvoorbeeld een hartprobleem hebben, maar daarnaast heeft hij ook nog suikerziekte en een longontsteking. En hoe was hij voor hij in het ziekenhuis kwam? Heeft hij een partner en kinderen? Al die aspecten spelen mee in de keuze van de behandeling én in het uiteindelijke resultaat. Heeft ouder worden dan werkelijk geen voordelen? Toch wel, vindt professor Flamaing. Ervaringen opdoen en inzichten krijgen, daarvoor moet je oud worden. farmaleuven basisopleiding in de praktische theologie integrale opleiding in de praktische theologie leergang pensioenrecht multidisciplinair forensisch onderzoek: juridische en wetenschappelijke aspecten sociale bemiddeling in organisaties: werken met arbeidsconflicten tussen individuen en teams energie- en milieurecht personeelsmanagement bij de overheid usability design web developer public management programma - leersabbat voor federale ambtenaren vertalen op Europees niveau: literair vertalen vertalen op Europees niveau: teksten herteksten vertalen op Europees niveau: zakelijk vertalen zakelijke taalopleidingen voor professionals consultancy in groepen en organisaties kwaliteitszorg: een multidisciplinaire aanpak in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving permanente vorming in de klinische neuropsychologie permanente vorming in de klinische psychodiagnostiek psychooncologie vervolmaking in de pedagogische wetenschappen vervolmaking in de psychologie VTO-beleid in lerende social profitorganisaties project schoolmanagement evaluatie menselijke schade: interdisciplinaire opleiding voor juristen en artsen postacademische vorming in de arbeidsgezondheidskunde en bedrijfsgezondheidszorg rampenmanagement: slachtoffergerichte benadering specialisatie arbeidsgeneeskunde specialisatie arbeidsgeneeskunde tabakologie en rookstopbegeleiding theoretische basiskennis van extracorporele technieken vervolmakingscyclus in de verzekeringsgeneeskunde gebruik van radio-isotopen voor in vitro diagnostiek industrie-apotheker interuniversitaire cursus in de pelvische reëducatie kinesitherapie in verloskunde en gynaecologie reëducatie van de incontinente patiënt en seksuele dysfuncties management in welzijnszorg opleiding voor begeleiders in de psychosociale rehabilitatie milieucoördinator niveau A milieucoördinator niveau A via overgangsniveau milieucoördinator niveau B multidisciplinaire basisopleiding voor preventieadviseurs preventieadviseur gespecialiseerd in arbeidshygiëne preventieadviseur gespecialiseerd in psychosociale aspecten preventieadviseur niveau 1 preventieadviseur niveau 2 veiligheidscoördinator niveau A marketing- en verkoopmanagement familiale bemiddeling vastgoedkunde bedrijfskunde financiewezen (corporate finance) operations management integrale productontwikkeling diversiteitsmanagement didactiek Nederlands voor anderstaligen cliëntgerichte psychotherapie gedragstherapie psychoanalytische psychotherapie psychodynamische kinderpsychotherapie relatie-, gezins-, en systeempsychotherapie medische stralingsfysica wetenschapsonderwijs en -communicatie endodontie advanced medical imaging algemene tandheelkunde audiologie en hoortoestelaanpassing kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde klinische seksuologie orthodontie parodontologie pijn en dysfunctie van het kaakstelsel radioprotectie restauratieve tandheelkunde klinische farmacie pharmaceutical research muscoloskeletale revalidatie Ben je benieuwd naar het aanbod permanente vorming aan de K.U.Leuven? Neem dan een kijkje op de website van de Dienst Permanente Vorming. Je vindt er informatie over de meer dan duizend initiatieven die elk jaar georganiseerd worden. Gaande van lezingen, studiedagen en congressen tot langlopende vormingsprogramma's en postgraduaten. De Dienst Permanente Vorming is er om het levenslang leren aan de K.U.Leuven aan te moedigen en te ondersteunen. Werk je aan de K.U.Leuven en wil je zelf permanente vorming organiseren? Neem dan contact op met DPV en we bekijken samen wat de mogelijkheden zijn. Op onze website vind je alvast heel wat praktische informatie. dpv.kuleuven.be (intranet) [ ] Tussen haakjes: de Dienst Permanente Vorming is net verhuisd. Je vindt ons nu in Deberiotstraat, naast het stadspark. Altijd welkom. Dienst Permanente Vorming Deberiotstraat 36 Bus LEUVEN

18 18 Alumni campuskrant VRG-Alumniprijs voor Ivo Mechels De raad van bestuur van VRG Alumni Leuven heeft beslist haar jaarlijkse prijs op 6 maart toe te kennen aan Ivo Mechels, woordvoerder van de verbruikersorganisatie Test-Aankoop. De VRG-Alumniprijs wordt toegekend aan een alumnus van de rechtsfaculteit die zich maatschappelijk bijzonder onderscheiden heeft. Eerdere laureaten waren Jef Vermassen, Lieve Stappers (VZW Zebra) en procureur-generaal André Van Oudenhove. Mechels krijgt de onderscheiding voor de fervente wijze waarop hij de belangen van de consumenten verdedigt. Voor hij midden van de jaren 90 aan de slag ging bij Test-Aankoop werkte hij een tiental jaren bij de CVP-Senaatsfractie en op de kabinetten van de ministers Karel Pinxten en Leo Delcroix. Tien jaar Pentalfa Pentalfa, het interactief postgraduaat afstandsonderwijs van de Faculteit Geneeskunde, bestaat tien jaar. Het recept: met behulp van videoconferencing wordt een verbinding gelegd tussen Leuven en vijf verschillende locaties in Vlaanderen, één in elke provincie. Per sessie wordt één actueel thema uit een bepaalde discipline behandeld. De sessies zijn multidisciplinair en bedoeld om een zo breed mogelijke groep van specialisten aan te spreken. Een sessie bestaat uit vier of vijf voordrachten, gevolgd door een vragenronde. Het laatste luik omvat een panelgesprek tussen de sprekers en de deelnemers. index.php Alumnus van het Jaar Geneeskunde Alfagen, de alumnivereniging van de Faculteit Gneeskunde, heeft prof. em. dr. baron Marc Verstraete verkozen tot Alumnus van het Jaar. Prof. Verstraete stichtte in 1957 wat nu het Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie heet. Hij had in de jaren zestig een wereldprimeur toen hij aantoonde dat verstoppingen in slagaders verwijderd kunnen worden door een klonteroplossend middel toe te dienen. Professor Verstraete zette ook de speurtocht naar de factoren die de bloedstolling controleren in gang en leverde nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van bloederziekten zoals hemofilie en von Willebrand ziekte. In de loop van zijn carrière werd hij met talrijke eredoctoraten, prijzen en onderscheidingen bekroond, waaronder de vijfjaarlijkse staatsprijs voor biomedisch onderzoek en in 1989 de Franqui-leerstoel. In datzelfde jaar werd het Fonds prof. dr. Marc Verstraete voor de studie van de hemato-angiologie opgericht. Professor Verstraete krijgt de prijs uitgereikt tijdens de jaarlijkse Therapiedag op 27 september. [10] in de ban van de kring Tien jaar Vakgroep Productie en Logistiek Dit jaar bestaat de Vakgroep Productie en Logistiek, deel van Ekonomika-Alumni, tien jaar. Jaak Poot Productie en logistiek spelen in de moderne bedrijfswereld steeds nauwer op elkaar in, vertelt Robert Boute, ondervoorzitter van de vakgroep Productie en Logistiek van de Ekonomika-alumni. Daarom hebben we rond dit thema in 1998 een vakgroep opgericht binnen de alumniwerking van Ekonomika. Die werkt nauw samen met bedrijven, professoren en het Research Centre for Operations Management van de K.U.Leuven. De vakgroep heeft jaarlijks een vijftal activiteiten op de agenda: gerichte bedrijfsbezoeken, verdieping van theoretische inzichten met uiteenzettingen door specialisten, praktijkvoorbeelden waaraan managers zich kunnen spiegelen. We zijn klein begonnen, maar het aantal deelnemers aan onze activiteiten groeit gestaag. We tellen er nu een honderdtal voor elke activiteit. Op 3 september kwamen er 150 bijeen voor de academische zitting naar aanleiding van ons tienjarige bestaan. Twee sterke trends in de moderne economie spelen een rol in het groeiende belang van logistiek: outsourcing en delokalisatie naar Oost-Europese en Aziatische landen. De beheersing van de logistieke stroom is nu voor haast elk bedrijf een belangrijke beleidsdoelstelling, soms wordt het zelfs een dominante factor, stelt professor Marc Lambrecht van het Research Centre for Operations Management. Niet alleen in productiebedrijven gaat er steeds meer aandacht naar supply chain management. Je merkt dat ook andere organisaties, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, er steeds meer aandacht aan besteden omdat een goed beheer van de logistieke keten tot aanzienlijke kostenbesparingen leidt. Het is wel de vraag hoe deze thematiek de volgende jaren evolueert. De groeiende aandacht voor het milieu roept vragen op bij de huidige delokaliseringstrend: hoe verder de productiefaciliteiten van de markt verwijderd liggen, hoe meer CO2-uitstoot we moeten verwerken bij het vervoer. En de transportkosten rijzen recent de pan uit door de forse stijgingen van de brandstofprijzen. Steeds meer bedrijven maken opnieuw hun rekening. Misschien leidt dat de komende jaren wel tot een trend waarbij er weer meer ruimte komt voor lokale en regionale productiefaciliteiten. Agenda Alumni Farmaleuven en Alfagen De broers Guido en Jean-Jacques en zus Emmy Cassiman vormden een populair trio tijdens de jaren zestig. Farmaleuven nodigt u, met de steun van Alfagen, uit op een uniek wederoptreden. 23 november, 16u, Aula Pieter De Somer, Deberiotstraat 24, Leuven. Inschrijven vóór 8 november via Farmaleuven, O&N2, Herestraat 49-bus 422, 3000 Leuven (met inschrijvingsformulier) of via Kijk op be om te zien of er nog plaatsen vrij zijn. De reservatie is pas definitief na betaling. Benoemd of onderscheiden Professor Veerle Baekelandt, hoofd van het Laboratorium voor Neurobiologie en Gentherapie, ontving op 29 mei de Prijs Burggravin Valine de Spoelberch 2008 van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth. Ze kreeg deze onderscheiding ter waarde van euro voor haar onderzoek over de ziekte van Parkinson. Emeritus professor Albert Baert, verbonden aan de Faculteit Geneeskunde, Afdeling Radiologie, werd verkozen tot Honorary Fellow van de European Society of Gastroabdominal Radiology. Professor Rudolf Bernet, verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, is de laureaat van de Humboldt- Forschungspreis. Deze prijs van de Alexander von Humboldt Stiftung geldt als erkenning voor zijn hele onderzoekscarrière. Elke Detroyer, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, ontving op 6 juni de prijs voor de Beste Paper Presentatie Wintermeeting De Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie kende haar deze prijs toe voor haar onderzoekswerk Is Preoperative Anxiety and Depression Associated With Onset of Delirium After Cardiac Surgery in Older Patients? Professor Theo D haen, verbonden aan het Departement Literatuurwetenschap, werd verkozen tot voorzitter van de Fédération Internationale de Langues et Littératures Modernes (FILLM) en tot Editor-in-Chief van de European Review, het officiële publicatie-orgaan van de Academia Europaea, waarvan hij ook Chair of the Literary and Theatrical Studies Section is. Professor An Goossens, verbonden aan het Departement voor Dermatologie en voorzitster van het wetenschappelijk comité voor het 10th Congress of the European Society in Straatsburg, is door de European Society of Contact Dermatitis (ESCD) verkozen tot President Elect. Doctor Daan Huybrechs, als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Departement Computerwetenschappen, ontving op 8 juli de Richard C. DiPrima-prijs voor zijn doctoraatsonderzoek. Deze onderscheiding van de Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) wordt om de twee jaar uitgereikt aan een jong wetenschapper voor zijn uitzonderlijk onderzoek in de toegepaste wiskunde. Professor Karen Maex, vicerector Wetenschap en Technologie en verbonden aan het Departement Elektrotechniek (ESAT), is door de Europese Commissie benoemd tot lid van de Governing Board van het European Institute of Technology (EIT). Deze Governing Board hield op 15 september haar oprichtingsbijeenkomst en heeft als taak het EIT te operationaliseren. Op 6 juni werd het expertisecentrum voor valproblematiek, een samenwerking tussen het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (K.U.Leuven), de Dienst Geriatrie en het Centrum voor Metabole Botziekten (UZ Leuven), onder leiding van professor Koen Milisen, professor Eddy Dejaeger en professor Steven Boonen, door de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie bekroond voor hun onderzoekswerk met de prijs Borgerhoff voor Geriatrie. Met de geldprijs van euro wil de vereniging de kennis van de fysiopathologie, de diagnose, de behandeling en de revalidatie van de aandoeningen bij patiënten met een geriatrisch profiel optimaliseren. Op 19 juni ontving doctor Bart Vanaudenaerde, als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan het Laboratorium van Pneumologie, de 10th Jacqueline Bernheim Prize ter waarde van euro voor zijn thesis Bronchiolitis Obliterans Syndroom na longtransplantatie: proefbehandeling met azithromycine. In de aanloop naar de Nationale Feestdag op 21 juli werden 15 mensen met een grote staat van dienst in de adelstand verheven. Philippe Vlerick, voorzitter van de Vlerick Leuven Gent Management School, mag zich voortaan baron noemen. En professor Marc Waelkens, onder wiens leiding het Sagalassosproject uitgroeide tot de archeologische top, ontving de titel van ridder. Emeritus professor Lode Walgrave, verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, is de laureaat van de 2008 ESC European Criminology Award. Hij ontving deze onderscheiding voor zijn levenslange bijdrage aan de Europese criminologie tijdens de conferentie van de European Society of Criminology op 5 september in Edinburgh, Schotland. In Memoriam De universitaire gemeenschap neemt afscheid van: De heer Arne LOOSVELDT Student eerste bachelor in de wiskunde en eerste bachelor in de fysica geboren op 13 juli 1989 en overleden op 10 juni 2008 Prof. dr. Jan Marie Lambert PETERS Ere-gewoon hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen geboren op 8 november 1920 en overleden op 6 juli 2008 Prof. dr. Guido C.E. VAN DIEVOET Emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid Decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid ( ) geboren op 12 oktober 1924 en overleden op 11 juli 2008 De heer Jos VANOVERSCHELDE Gepensioneerd directeur Logistiek en Preventie geboren op 15 april 1940 en overleden op 12 juli 2008 De heer Ben VOLLON Bio-ingenieur, student master in de ingenieurswetenschappen geboren op 11 augustus 1979 en overleden op 13 juli 2008 Prof. dr. Wojciech SKALMOWSKI Emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Letteren geboren op 24 juni 1933 en overleden op 18 juli 2008 Prof. dr. Frans VAN SEGBROECK Missionaris van het H. Hart Erehoofddocent aan de Faculteit Godgeleerdheid geboren op 30 augustus 1935 en overleden op 28 juli 2008 Prof. dr. Jacques PETIT Erehoofddocent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid geboren op 15 december 1927 en overleden op 5 augustus 2008 Prof. dr. Willem D OLIESLAGER Emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Wetenschappen geboren op 7 augustus 1939 en overleden op 26 augustus 2008 Prof. dr. Marcel MELIS Erehoofddocent aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen geboren op 20 maart 1928 en overleden op 4 september 2008

19 24 september 2008 Ad Valvas 19 Doctoraten Godgeleerdheid 3 juni - Paul Da Ponte Re-membering 9-11: Trinitarian selfdonation in a time of terror 7 juni - Alain Nisus L Esprit saint et l Eglise. Une lecture de l ecclésiologie du Cardinal Yves- Marie Congar à partir de la tradition des Eglises libres 11 juni - Jose George Palakuzha Understanding tradition. Jesus Christ in the writings of Gerald O Collins 20 juni - Gergely Juhasz Translating Resurrection. An Early Sixteenth-Century Exegetical Debate in Antwerp between the Protestant Bible Translators William Tyndale and George Joye in Its Historical and Theological Context 23 juni - Cherian John Being Human and Becoming Divine. A Theological Re-interpretation of Deification of the Human Person in Eastern Sacramentology 25 juni - John Crasta The Care of the Elderly in India: A Description of the Condition of the Elderly and Analysis of the Ethical Issues Involved Hoger Instituut voor Wijsbegeerte 1 juli - Stijn Latré Hamlet without the Prince. Charles Taylor over realisme, pluralisme en transcendentie 1 juli - Callan Ledsham The demise of Scotus foundational project. From proving the necessity of revelation to assuming an absolute divine theology Economie en Bedrijfswetenschappen 20 juni - Jan Van Hove The impact of technological innovation and spillovers on the pattern and direction of international trade Sociale Wetenschappen 11 juni - Lien Verpoest State Isomorphism in the Slavic Core of the Commonwealth of Independent States (CIS). A Comparative Study of Postcommunist Geopolitical Pluralism in Russia, Ukraine and Belarus 30 juni - Joris Voets Intergovernmental Relations in Multi- Level Arrangements: Collaborative Public Management in Flanders Letteren 5 juni - Koen Plevoets Tussen spreek- en standaardtaal. Een corpusgebaseerd onderzoek naar de stilistische, regionale en sociale verspreiding van enkele morfosyntactische verschijnselen uit het gesproken Belgisch-Nederlands 16 juni - Peter Carpreau Oude meesters prijsgegeven. De prijsevolutie van 17de-eeuwse Noord- en Zuid-Nederlandse schilderijen (17de-20ste eeuw): een kwantitatieve en contextuele analyse van specificiteit, diversiteit en marktaandeel 25 juni - Nele Nivelle Tegenfeitelijke voorwaardelijke zinnen in argumentatieve juridische teksten 30 juni - Annelies Bloem Et pource dit ausy Ypocras que u prin tans les melancolies se esmoevent. L évolution sémantico-syntaxique des verbes mouvoir et émouvoir Wetenschappen 4 juni - Maurice Duits Spectra of large random matrices: asymptotic analysis of (bi)orthogonal polynomials and Toeplitz determinants 9 juni - Babs Van de Plas Leeftijdsafhankelijke versus letselgeïnduceerde differentiële eiwitexpressie in de neocortex van de muis: overeenkomsten en verschillen 13 juni - Sofie Vanpoucke Varkensbeheer in het Romeinse en vroeg-byzantijnse Sagalassos (Turkije): een archeozoölogische benadering 17 juni - Stijn Vandezande Controlling the magnetic domain configuration in microstructured thin Fe films 17 juni - Cicerone Tudor Dynamics and interactions of peroxisome proliferator-activator receptor and biliverdin reductase in living cells studied by fluorescence correlation microscopy 23 juni - Yves Vandecan Wetting and line tension study in adsorbed colloid-polymer mixtures from phenomenological interface theory 27 juni - Ben Dewever Diagenesis and fluid flow in the Sicilian fold-and-thrust belt 27 juni - Vasco Serrao Defect characterization of Europium implanted Gallium Nitride 1 juli - Dieter Van den Bleeken Multicentered black holes in string theory Ingenieurswetenschappen 3 juni - Bert Lenaerts Inductieve koppelingen voor omnidirectionele draadloze vermogenoverdracht 3 juni - Kobe Naesens Een framework voor het implementeren en onderhouden van horizontale samenwerking: toegepast op magazijnbeheer 3 juni - Maarten Schurmans A Study of Metallic Alloys and their Surface Phenomena with Improved Semi-Empirical Methods 5 juni - Kristof Verhulst De invloed van component viscoelasticiteit op de druppeldynamica in onmengbare polymere blends 10 juni - Tim Van den Bogaert Het bewaren van binaurale cues bij meerkanaals-ruisonderdrukking in hoorapparaten 11 juni - Andrea Blankenstein Dynamic Registration and High Speed Visual Servoing in Robot-Assisted Surgery 13 juni - Christophe Vandekerckhove Macroscopische simulatie van meerschalige systemen binnen het vergelijkingsvrije raamwerk 16 juni - Robrecht Keersmaekers Optimization and Integration of Geo-Electrical Techniques as a Non- Destructive Assessment for Masonry Structures 19 juni - Hendrik Dekkers Studie en optimalisatie van droge procestechnieken bij de vervaardiging van dunne kristallijne silicium zonnecellen 19 juni - Bart Vandewoestyne Quasi-Monte Carlo technieken voor het benaderen van integralen over hoogdimensionale gebieden 24 juni - Manuel Yarleque Medina RF Power Amplifiers for Wireless Communications 27 juni - Frederik Norman De invloed van procescondities op de zelfontstekingstemperatuur van gasmengsels 1 juli - Daan Fierens Het leren van gerichte probabilistisch-logische modellen uit relationele gegevens Bio-ingenieurswetenschappen 3 juni - Carmen Wallays Design of a sensor to monitor the grain cleanliness on combine harvesters 17 juni - Olivier Heylen Indicators and determinants of cryptogamic epiphyte diversity 25 juni - Geert Craessaerts Mutivariate identificatie en controle van het reinigingsproces bij oogstmachines 26 juni - Kerlijne Romanus Residue analysis on organic remains in archaeological artefacts 30 juni - Andrei Parvulescu Preparation of chiral compounds by combined chemo- and biocatalysis 30 juni - Tine Bourgois Arabinoxylan-degrading enzymes of Bacillus subtilis: recombinant expression, characterization and mutagenesis 1 juli - Erika Györgyi Róth Internal quality attributes of integrated and organically produced apple fruit Geneeskunde 2 juni - Frank Mahieu Modulation of TRP channel activity by Ca2+ 5 juni - Greet Hens Pathophysiology of nasobronchial interaction in airway allergy 6 juni - Heidi Noels Translocation t(11;18)(q21;q21) in MALT lymphoma: Study of the fusion proteins API2-MALT1 and MALT1- API2 9 juni - Pieter Vermeersch Soluble guanylate cyclase gene function in arterial injury and pulmonary hypertension 10 juni - Lieselot Brepoels Metabolic imaging of therapyinduced changes in lymphoma: a (micro)pet study 16 juni - Veerle Labarque New mechanisms of disturbed G-protein signalling cause platelet dysfunction and impaired megakaryopoiesis 17 juni - Geert Robaeys The management of chronic hepatitis C viral infection in substance users 18 juni - Timothy Devos Tolerance and autoimmunity after xenotransplantation 19 juni - Didier Bielen Screening with CT colonography: facing the challenges 19 juni - Nele Kindt The role of survivin, an inhibitor of apoptosis protein, in the pathogenesis and treatment of acute renal failure 23 juni - Mustafizur Rahman Molecular epidemiology of human group A rotaviruses 23 juni - Kathleen Blondeau Acid and non-acid gastroesophageal reflux in chronic respiratory disorders: New insights from impedanceph monitoring and detection of gastric aspiration 24 juni - Hanne Callewaert Beta-cell death in Type 1 Diabetes: How can we make stronger betacells? 25 juni - Davy Vanhoutte Matricellular proteins and matrix metalloproteinases: Essential modulators of cardiac remodeling during ischemic and inflammatory heart disease 30 juni - Elke Van Ael Studies of the mammalian peroxisomal membrane protein PMP34 2 juli - Sofie Claerhout Role of AKT protein in the response to genotoxic stresses in human skin cells Bewegings- en Revalidatiewetenschappen 12 juni - Gerlinde Lenaerts Subject-specific musculoskeletal models and gait characteristics are essential to estimate hip loading for total hip replacement patients RECHTgezet Is de appendix een nutteloos aanhangsel? Reiner Van Hove Wormvormig aanhangsel: ons heeft het altijd sympathiek, ja zelfs schattig in de oren geklonken. Maar de appendix krijgt toch vooral veel bad press: het zou een nutteloos onding zijn dat alleen maar ellende veroorzaakt. Voor een meer genuanceerde kijk op het zijarmpje van de blindedarm gaan we langs bij professor Gert Van Assche van de Afdeling Gastro-enterologie. We nemen nog altijd aan dat de appendix een evolutionair restorgaan is, vertelt hij. Knaagdieren hebben een veel langere appendix en gebruiken die bij de spijsvertering. Bij mensen is die functie helemaal verdwenen, maar is er een restant van de darm overgebleven. Inmiddels hebben we wel ontdekt dat er heel veel immuunweefsel in de appendix zit. En er zijn eigenaardige vaststellingen gedaan bij een aantal darmziekten, onder meer door professor Rutgeerts hier in Leuven. Als je appendix operatief verwijderd is, blijk je later minder kans te hebben op collitis ulcerosa, een chronische darmziekte waarbij het immuunsysteem te sterk reageert op normale darmbacteriën. Omgekeerd loop je na een appendectomie net meer risico op een andere darmaandoening, de ziekte van Crohn. Uit die twee vaststellingen kunnen we opmaken dat de afweercellen die in de appendix zitten belangrijker zouden kunnen zijn dan we denken. Of we die ook nodig hebben om normaal te functioneren is een andere vraag: misschien ondervinden we meer last dan voordelen van de appendix. Dat is zeker het geval als die ontstoken geraakt: Net omdat de appendix zo n dun, worstvormig orgaan is, kan hij bij een infectie verstopt raken. De etter kan doorbreken naar de rest van de darm en een darmperforatie veroorzaken. Dan komt er stoelgang en etter in de buik terecht, met alle problemen vandien, zoals een buikvliesontsteking. Gelukkig komt het tegenwoordig nog maar heel zelden zover: met nieuwe beeldvormingstechnieken kunnen we een appendicitis snel diagnosticeren en behandelen. Het wormvormige aanhangsel komt overigens van pas als hulpstuk bij andere chirurgische ingrepen: Bij mensen die chronische constipatie hebben, kan de appendix bijvoorbeeld gebruikt worden om een ventieltje in de buikwand te maken, waardoor de darm gespoeld kan worden. [conclusie] De appendix blijft een mysterieus wormpje, maar speelt wellicht een rol in ons immuunsysteem.

20 20 Buitenkant campuskrant Diverse pluimage 500 woorden Negentien is te jong om te weten wat je wil Soulstem Selah Sue, alias Sanne Putseys (19), studente psychologie Een bonte carnavalstoet kleurde de exotische Sport- en Speldag van de UZ Leuven op 14 september. Bambosj, een Caraïbisch woord dat uitbundig feest betekent, was het centrale thema van deze 30ste en laatste editie. Naast menselijke bloemenparades en acrobatische hoogstandjes stonden er ook sportactiviteiten als capoeiradansen, Nordic walking en kajakken op het programma. Vanaf 2009 zullen er voor de UZ Leuven-medewerkers diverse andere initiatieven gelanceerd worden. Interview Sofie Bas Op mijn twaalfde ben ik begonnen met klassieke gitaar, en dat was meteen het startpunt van mijn liefde voor muziek. Ik oefende als gek, was helemaal into mijn lessen. Onder invloed van vriendinnen begon ik ook groepen als The Fugees te bewonderen. Ik ben zelf bijvoorbeeld akkoorden beginnen leren nadat ik op tv de unplugged van Lauryn Hill zag. Eigenlijk hield ik op dat moment van alle soorten muziek: R&B, soul, rap, later ook drum n bass en elektro. Ik sta voor alles open. Via mijn broer en de muziekcultuur in Leefdaal heb ik zelfs reggae en ragga-invloeden ondervonden. Je omgeving doet alles, bij iedereen. Het Leuvense, mijn vrienden en familie: ze hebben me gemaakt tot wie ik ben. Mijn eerste optredens waren heel lokaal, heel kleinschalig. Op de middelbare school had ik een bandje met enkele vrienden, Drunk of Spirit, waarmee we optraden in kleine jeugdhuizen of op Impro, het jaarlijkse open-podium op school. Daarna heb ik enkele jaren liedjes ingezongen bij een producer. Maar de bal is pas echt aan het rollen gegaan op een open-mic avond in Het Depot, nu zo n anderhalf jaar geleden, waar Milow me heeft uitgenodigd om zijn voorprogramma s te verzorgen. Ondertussen heb ik ook een booker en een goede manager, waardoor ik toegang krijg tot de juiste optredens. Allebei mensen met een goed hart, waarbij ik me op mijn gemak voel. Je goed voelen met jezelf, dat is voor mij de basis van alles. In mijn teksten draait het dan ook vaak rond zelfaanvaarding en realisatie. Materiële dingen beschrijven, dat moet ik nog leren. Ik schrijf over hoe ik mij voel, over dingen die ik belangrijk vind. Psychologie was dan ook een vanzelfsprekende keuze vorig schooljaar, al blijft het eerste jaar nog te algemeen om te kunnen betrekken op mijn eigen gevoelswereld. Een voordeel is wel dat we veel Engelse teksten moeten lezen, zodat ik leer om de menselijke psychologie beter te verwoorden in de taal van mijn muziek. In januari starten we met de opnames voor een eerste cd, als mijn tour met Milow is afgelopen. Het plan is om eerst enkele van mijn liedjes op te nemen met muzikanten en daarvan demo s te verkopen. Want dat mis ik soms wel, een sound onder mijn zang- en gitaarspel. Voor de rest wil ik groeien, maar op mijn eigen tempo. Dat is zo leuk aan mijn huidige manager: ik krijg de tijd om mezelf te vormen, om aan mijn persoonlijke ritme te werken en projecten aan te nemen die mij aanspreken. Of ik van muziek mijn uiteindelijke beroep wil maken, kan ik nog niet zeggen. Negentien is veel te jong om te weten wat je wil: er kan nog zoveel veranderen. Maar één ding is zeker, mijn optreden op Marktrock was heel speciaal. Selah Sue treedt op tijdens Feest in de boekerij in Bibliotheek Tweebronnen, 11 oktober, 20u-20u30. Info:

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

We Are Ghent University

We Are Ghent University We Are Ghent University Stijn Baert Mevrouw de Rector, Geachte leden van de Raad van Bestuur, Beste collega s, Dames en heren Vandaag houden we Ghent University Postdoc Community boven het doopvont. Vandaag

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

Beste collega Smet, Beste aanwezigen,

Beste collega Smet, Beste aanwezigen, Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 18 januari - Dag van de Cultuureducatie (enkel het gesproken woord telt) Beste collega Smet, Beste aanwezigen, Als

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Isabella Lenarduzzi Belgische Ashoka Fellow Ashoka: Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Isabella: Ik ben geboren in Brussel. Mijn vader kwam als twaalfjarige vanuit het

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING. Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING. Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen 2 trajecten Werkgroep Bilsen Fonds Leidraad: principes governance op organisatieniveau

Nadere informatie

Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE

Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Kennismaking Monitoren Charlotte Verrydt Katrien Philippen Tim Juwet Gemotiveerde keuze Doel van de sessie Motivatie is je brandstof om

Nadere informatie

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs Paleis der Academiën, Brussel, 2015-04-29 Bern Martens Lerarenopleiding Sec. Onderwijs

Nadere informatie

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Prof. dr. Frankie Schram Gastprofessor Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastprofessor Instituut voor de Overheid K.U.Leuven Medewerker

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING 2 trajecten Werkgroep BilsenFonds GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen Leidraad: principes governance op organisatieniveau

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Workshops. Wetenschappen: labo (EDUGO campus De Toren) Technologie: workshops (EDUGO campus Glorieux)

Workshops. Wetenschappen: labo (EDUGO campus De Toren) Technologie: workshops (EDUGO campus Glorieux) STEM in de lessen Workshops Proeven van STEM Techniekacademie LAGER ONDERWIJS 3 de graad Wiskunde Wereldoriëntatie Mens en techniek Mens en natuur Wetenschappen: labo (EDUGO campus De Toren) Technologie:

Nadere informatie

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt?

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 111 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Innovatie - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Dit portret gaat over H., een vrouw die met een evoluerende spierziekte nog lang voor de klas heeft gestaan in het lager

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Openingstoespraak academiejaar 2008-2009 Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit

Openingstoespraak academiejaar 2008-2009 Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit Openingstoespraak academiejaar 2008-2009 Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit Mijnheer de minister Mijnheer de voorzitter en leden van de raad van bestuur en het bestuurscollege

Nadere informatie

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren,

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren, Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016 Dames en heren, Allereerst hartelijk dank aan de Rob voor dit lezenswaardige rapport. Het doet me deugd dat de Rob zo veel punten heeft

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Saving Mes Aynak Docenten

Saving Mes Aynak Docenten Doelgroep: 5 e en 6 e klassen van HAVO en VWO Voor u ligt de lesbrief die hoort bij een bezoek aan het wetenschapsfilmfestival InScience. Tijdens het festivalbezoek gaan uw leerlingen de documentaire Saving

Nadere informatie

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek INHOUD Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek 2 200 JAAR GESCHIEDENIS 3 TIJDSLIJN 1817 1876-1890 1991 2013 2017 Plechtige opening Onderzoek wordt Naamsverandering

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... STAP : WAT KAN IK? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekbespreking

Uitleg boekverslag en boekbespreking Uitleg boekverslag en boekbespreking groep 7 schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lesbrief nummer 23 december 2015

Lesbrief nummer 23 december 2015 Lesbrief nummer 23 december 2015 Wilt u laten weten wat u van deze TLPST vond? Hebt u tips voor de volgende aflevering? Mail ons: redactie@tlpst.nl. Hoe klink jij? Wat vinden andere mensen van hoe jij

Nadere informatie

Positive Education Psychology

Positive Education Psychology Positive Education Psychology (2013 onderwijsvlaanderen.be) In landen met een sterke sociale segregatie in het onderwijs heeft de sociale achtergrond van de leerlingen een grotere invloed op het kennisniveau

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

mesdames et messieurs, zeer geachte dames en heren: in naam van onze Academie wens ik u allen welkom.

mesdames et messieurs, zeer geachte dames en heren: in naam van onze Academie wens ik u allen welkom. 1 VERWELKOMING 22 OKTOBER 2013 Géry van Outryve d Ydewalle, Vast Secretaris Sire, Excellenties, de heer voorzitter van het Vlaams Parlement, dames en heren leden van alle Parlementen van dit land en Senaat,

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

BOEKENRUBRIEK. Bijbel & Cultuur In den beginne : de schepping

BOEKENRUBRIEK. Bijbel & Cultuur In den beginne : de schepping BOEKENRUBRIEK Bijbel & Cultuur In den beginne : de schepping De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar

Nadere informatie

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken.

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken. 1 Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Bezoek aan de Al Fath Moskee Gent, 16 juni 2012

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Module 26: Stop met Piekeren.

Module 26: Stop met Piekeren. Module 26: Stop met Piekeren. Stop met piekeren! Piekeren is een reactie op een naar gevoel. Op het moment dat we ons afgewezen voelen of andere nare gevoelens ervaren, wordt het meestal erg druk in ons

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub 2016 in een oogopslag Groeiende en 1 2016 was opnieuw een bijzonder jaar voor de farmaceutische sector in België. Ons land versterkte haar positie als speler

Nadere informatie

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Raad Hoger Onderwijs 11 juni 2013 RHO-RHO-END-003t Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN 1. FACULTEITEN BETROKKEN BIJ DE BESTAANDE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA Penvoerende

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 COM(2011) 366 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT Verlenging van de regeling tussen de Europese Commissie en het Office of

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen.

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen. ID 33 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie: Land (bestemming) Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het Werkbladen Uitdaging! Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het één ten koste van het ander? Waar word jij gelukkig van? De uitdaging van deze tool is dat je je eigen antwoorden bepaalt. We raden

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

Symposium nv De Scheepvaart 31 maart 2014, Brug van Vroenhoven. 75 jaar Albertkanaal. Toespraak door Erik PORTUGAELS

Symposium nv De Scheepvaart 31 maart 2014, Brug van Vroenhoven. 75 jaar Albertkanaal. Toespraak door Erik PORTUGAELS 1 Symposium nv De Scheepvaart 31 maart 2014, Brug van Vroenhoven 75 jaar Albertkanaal Toespraak door Erik PORTUGAELS gedelegeerd bestuurder nv De Scheepvaart Geachte heer voorzitter, Mijnheer de gouverneur,

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten Verklaring van Münster omtrent de onderlinge relaties op het gebied van hoger onderwijs, wetenschap en onderzoek tussen Nederland, de Vlaamse Gemeenschap van België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland

Nadere informatie

Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten,

Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten, Dames en Heren hoogwaardigheidsbekleders, Waarde Collega s, Beste studenten, Enige tijd geleden stelde de Vlaamse Regering haar actieplan voor de toekomst voor, VIA genaamd, onder het moto De Vlaming van

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 20 jaar VLARIO 29 maart 2011 Meneer de Voorzitter,

Nadere informatie

foto s sina willmann haar mannetje

foto s sina willmann haar mannetje foto s sina willmann Sina Willmann staat haar mannetje De wereld van quadraces staat bij het brede publiek voornamelijk bekend als een echte mannenwereld. Er zijn echter ook dames die hun mannetje weten

Nadere informatie

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015 JE HOGERE STUDIES ONDERBREKEN OM DE 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L TIJD TE NEMEN VOOR EEN HERORIËNTERING EN EEN HERONTDEKKING

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Dit wordt jouw jaar!

Dit wordt jouw jaar! WERKBOEK Dit wordt jouw jaar! 12 krachtige lessen in persoonlijke groei dr. Ben Tiggelaar DIT WORDT JOUW JAAR! WERKBOEK BEN TIGGELAAR 1 OVER GELUK EN SUCCES HOOFDSTUK 1-2 "Geluk is niet het doel, maar

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Nieuwe ontwikkelingen en impulsen op sociaal, cultureel,

Nadere informatie

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE 57140513.JV-C1 DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE VRAGENLIJST VOOR BESTUURSLEDEN Wij verzoeken u de vragenlijst individueel in te vullen. Het is niet de bedoeling uw kennis te

Nadere informatie