Geef ons uw mening en win lezersonderzoek onder alumni: win een trip of etentje bij comme chez soi [10-11]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geef ons uw mening en win lezersonderzoek onder alumni: win een trip of etentje bij comme chez soi [10-11]"

Transcriptie

1 Tijdschrift Toelating gesloten verpakking 2099 Antwerpen X - n BC 6379 Verschijnt maandelijks, uitgez. juli en aug. Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X België-Belgique P.B Antwerpen X PB 8/1779 erkenning: p tijdschrift van de k.u.leuven 24 september 2008 nr 1 20ste jaargang Academiejaar feestelijk geopend De pers schreef maandag uitvoerig over de relatie tussen de K.ULeuven en de Associatie. Uiteraard was dat ook een thema in de rede die Rector Vervenne hield tijdens de traditionele openingsceremonie. Geef ons uw mening en win lezersonderzoek onder alumni: win een trip of etentje bij comme chez soi [10-11] Een verlangen naar vertrouwen forumstuk: administratieve overlast [2] Levenswerk van een zinnenverzamelaar geschiedenis van de nederlandse syntaxis te boek gesteld [3] De mogelijkheid van een kunsteiland Alumnus ont werpt l andwinningsproject in korea [5] Ludo Meyvis De universiteit is ingebed in een steeds meer en steeds sneller veranderende omgeving, zo begon de rector zijn rede. Een erg ingrijpende verandering waar de K.U.Leuven rechtstreeks mee te maken heeft, is de verdere uitbouw van de Associatie. Na de fundamentele beleidsprincipes en bestuursstructuren verschijnt nu de bestemming aan de horizon: de creatie van het Leuvens Universitair Systeem. Daardoor zal de Leuvense universiteit vanaf 2013 een universiteit met verschillende campussen zijn, verspreid over het Vlaamse land. Die campussen houden hun identiteit en blijven regionaal verankerd. Als hogeschool zullen zij professionele opleidingen blijven verzorgen. Als lid van de universiteit zullen zij in hun geacademiseerde opleidingen tegelijk echter ook academisch onderwijs geven en een eigen onderzoeksprofiel ontwikkelen, in nauwe samenhang met de universiteit en met de eigen professionele expertise. De K.U.Leuven wil dat kennisen competentienetwerk resoluut en vol overtuiging leiden, maar zal er tegelijk kordaat op toezien dat het eigen wezen, de harde kern van de universiteit, niet aangetast zal worden. Dat wezen is onderzoek, en het manifesteert zich in verschillende rollen en belichamingen: dat van de doctoraatsstudent, de postdoctorale onderzoeker, het jonge ZAP-lid, en het gevestigde lid van het ZAP, ieder met hun eigen rol en typerend profiel. Voor ieder van hen dienen gepaste financierings- en werkvormen beschikbaar gesteld. Dat proces is uiteraard iets van langere adem. Het is al een tijd gaande, en zal ook in de toekomst de nodige aandacht blijven vergen. Het kan alleen vorm krijgen in een complex en vooral gedifferentieerd beleid. Dat moet doordacht gebeuren, en in goede omstandigheden. Om die te realiseren, doet de rector onder meer beroep op de overheid, van wie hij genoeg realiteitszin verwacht om de basisfinanciering verder omhoog te trekken. De universiteit zit dwars Al die rollen zijn nodig om de ene fundamentele karaktertrek van de universiteit te garanderen, namelijk die van een kritische denkplaats in de samenleving. Daar hoort kritiek bij tegenover het wetenschappelijk bedrijf zelf: onderzoek dat alleen economisch gemotiveerd is, bijvoorbeeld, schept problemen. Ook kritiek ten aanzien van de politieke en morele gezagsdragers is op zijn plaats, bijvoorbeeld door in te gaan tegen misleidende ideologische standpunten. En ook ten aanzien van de maatschappij zelf dient de universiteit kritisch te staan: wetenschap moet de maatschappij niet zozeer dienen, maar veeleer dwars zitten Onderzoek mag dan wel het wezen zijn van de universiteit, het is uiteraard niet haar enige activiteit. De wetenschappelijke bedrijvigheid dient immers omgezet te worden in sociaal robuuste kennis, niet in het minst bij haar studenten, die zich zo ontplooien tot gedegen denkers. In dit proces zijn de studenten zelf natuurlijk van nabij betrokken bij het debat in de academische gemeenschap. Door de rol van kritische denkplaats met zelfvertrouwen op te nemen, zal de universiteit respect afdwingen en haar voortrekkersrol kunnen blijven waarmaken, in de samenleving in het algemeen, en in het Leuvens Universitair Systeem in het bijzonder. Verslag van de opening: zie pagina 6 Leven na Leuven Topman in een glazen huis burgerlijk ingenieur, econoom en VRT-topman dirk wauters [12] Aan de unief discussiëren we te weinig herman de dijn op emeritaat [14] Maffiapraktijken op het Vlaamse platteland Boek beschrijft vrybuters en quaetdoenders in zestiende eeuw [15] Verschijningsdata Campuskrant Nr okt 2008 Nr nov 2008 nr dec 2008 nr jan 2009 nr feb 2009

2 2 Nieuws campuskrant colofon Campuskrant Maandelijks tijdschrift van de K.U.Leuven Redactie Ine Van Houdenhove (hoofdredacteur), Ludo Meyvis, Reiner Van Hove, Wouter Verbeylen Redactieadres Oude Markt 13 - bus Leuven , Adreswijzigingen ALUMNI: Alumni Lovanienses Naamsestraat 63 - bus Leuven PERSONEEL: Koen Van den Bossche Personeelsdienst K.U.Leuven Parijsstraat 72b - bus Leuven kuleuven.be EXTERNEN: Campuskrant Dienst Communicatie K.U.Leuven Oude Markt 13 - bus Leuven Losse medewerkers Sofie Bas, Tine Bergen, Joke Depuydt, Lien Lammar, Ines Minten, Jaak Poot, Katrien Steyaert, Wim Troch, Benedict Vanclooster, Tim Willekens Grafisch ontwerp Catapult, Antwerpen Lay-out en zetwerk Wouter Verbeylen Fotografie Rob Stevens Cartoons Joris Snaet Reclameregie Wouter Verbeylen T kuleuven.be Oplage ex. Drukwerk Verheyen Graphics, Deurne Verantwoordelijke uitgever Ronny Vandenbroele Oude Markt 13 - bus Leuven Copyright artikels Artikels kunnen overgenomen worden mits toestemming van de redactie. Het volgende nummer verschijnt op 22 oktober. Suggesties voor artikels zijn welkom op het redactieadres. Campuskrant op Internet: Forum Kunnen we opnieuw ambitieus zijn? Zeven jaar geleden stond administratieve overlast niet op de agenda, maar werd het probleem eerder weggelachen. Drie jaar later betekende de rectorverkiezing een stap vooruit: niet alleen stond de vermindering van de administratieve overlast in het door het bestuur goedgekeurde profiel van de nieuwe rector, alle rectorkandidaten namen dit ook in hun programma op. Dat de overlast niettegenstaande alle goede wil inmiddels niet afgenomen maar in tegendeel nog verder is toegenomen, ervaren we allemaal haast dagelijks. Natuurlijk is het niet zo dat er niets tegen deze overlast gebeurd is. Het Kufka-meldpunt werd ingevoerd, en andere initiatieven hebben soms ook geleid tot een vereenvoudiging van reglementen en procedures. Maar zodra men iets verbeterd heeft, komt er weer een nieuwe administratieve tsunami op ons af, verklaarde ooit eens vice-rector Filip Abraham, verantwoordelijke van het meldpunt. En ook rector Marc Vervenne geeft in zijn laatste interview in Campuskrant (11 juni 2008) onder de titel vergaderitis aan dat sommige veranderingen op hun beurt weer overlast generen. Bij deze algemeen gedeelde vaststelling van toename, gedragen velen zich gelaten tegenover de onvermijdelijkheid ervan en verkiezen om zich in stilte van het hele Joris steekt de draak Navormingscursus over ouder worden, zie pagina 17. universitaire gebeuren te distantiëren. Het goed functioneren van een universiteit berust op de loyaliteit van vele personeelsleden die bereid zijn meer te doen dan alleen maar hun uren te kloppen en die generositeit wordt nu precies ondergraven. Daardoor desintegreert geleidelijk maar zeker de universitaire gemeenschap. Opmerkelijk is dat achter het proces van overlast eigenlijk geen kwade intentie schuilt; integendeel, vele initiatieven worden juist genomen met de beste bedoelingen, maar zonder rekening te houden met de kwalijke gevolgen. Precies dat maakt duidelijk hoe administratieve overlast een groeiende kloof tussen ons discours en de werkelijkheid creëert. Een zestal voorbeelden kunnen deze toenemende tegenstelling illustreren. We bepleiten in ons discours een bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen, maar in werkelijkheid bouwen we een fundamenteel basiswantrouwen tegenover mensen in (en hebben een overdreven vertrouwen in technische of juridische oplossingen). Het is niet meer evident dat je goed werk levert, je moet ook het bewijs (evidence) ervan geven. Het is daarbij niet meer de werkgever die de werknemer controleert, maar de bewijslast is naar de werknemer verschoven, naar zelf-studie rapporten die opgenomen worden in een grote mallemolen van evaluaties en visitaties (en vaak niet gelezen worden). Andere kernwoorden in ons discours zijn flexibiliteit en diversiteit: in werkelijkheid kunnen die alleen maar gerealiseerd worden door grote software-programma s die een absolute administratieve nultolerantie vereisen. Het zijn veelal computerprogramma s die beslissen of studenten al dan niet een vak bij hun credits kunnen opnemen; persoonlijke nalatigheden kunnen niet meer gecorrigeerd worden. Ook in het organigram wordt diversiteit nauwelijks getolereerd: structuren moeten liefst overal dezelfde zijn opdat alles op uniforme manier gestroomlijnd kan worden. Een andere prioriteit is de leerzorg: ons discours bepleit het ideaal van een onderwijssysteem waarbij de student centraal staat. Inmiddels is er echter een toename van intermediaire en centrale kaderleden en informatici, waarbij de beslissingsmacht hoe langer hoe meer terecht komt bij personen die niet meer in direct contact met studenten staan. Men zoekt procedures, geen menselijk contact, zodat men ook verantwoordelijkheid kan vermijden of overlaten aan een helpdesk. Het computersysteem dat anoniem aan de studenten examenuitslagen meedeelt is het symbolisch product van deze middelpuntvliedende kracht. Wanneer er problemen zijn verwachten we verbetering van onze werksituatie die dan zou leiden tot een zekere stabiliteit om onze hoofdopdracht goed te doen. In werkelijkheid voeren we processen in die ons onophoudelijk doen veranderen, problemen of niet: deze processen moeten voortdurend getoetst en bijgestuurd worden, geüpdatet, zoals onze computers zonder dat we dat gevraagd hebben. In de tussentijd zijn er chaotische situaties die steeds weer als tijdelijke groeipijnen aangekondigd worden. Eenmaal aangepast aan de groeipijnen komt de volgende verandering eraan en ze leiden ons telkens van Het goed functioneren van een universiteit berust op generositeit van vele personeelsleden. Die wordt nu precies ondergraven. onze hoofdopdracht af. Bijgevolg worden personeelsleden moe van de verandering. We verlangen wel naar en eisen zelfs kwaliteit, maar in de praktijk hebben we de grootste moeite om kwaliteitscriteria op te stellen, laat staan ze te aanvaarden. We zoeken uiteindelijk onze toevlucht in enkel kwantitatieve gegevens over onze kwaliteit, waarbij de rankings die voor ons het best uitkomen de beste zijn. De verandering van de kwaliteitsrichtlijnen, criteria of reglementen leidt soms tot wonderbaarlijke gevolgen. In de laatste tien jaar is het examenreglement bijna elk jaar veranderd, soms meer dan een keer in een jaar bijgestuurd, met als gevolg dat bijna geen enkele generatie van deze studenten volgens dezelfde kwaliteitsnormen afgestudeerd is. Een ander pleidooi is dat van economische rationaliteit. Het is onder economisten echter al lang bekend dat in tijden van beperkte financiële middelen, de administratieve taken toenemen zonder duidelijke groei in efficiëntie of productie. De irrationaliteit van onderwijsinstellingen die hun beperkte middelen in toenemende mate investeren in administratie in plaats van hun kerntaken, vaak hiertoe verplicht door de overheid, stuit menig belastingsbetaler tegen de borst. Deze lijst van pijnpunten zou de indruk kunnen wekken dat deze contradicties typisch of uniek zijn voor de K.U.Leuven of dat de verantwoordelijkheid ervan enkel bij het beleid ligt. Het is een maatschappelijk probleem dat men in vele organisaties (bijvoorbeeld ziekenhuizen) ziet. We zijn er allen verantwoordelijk voor want we participeren in de werkelijkheid zonder er veel aan te veranderen, ook al is het discours ons dierbaar. Achter deze contradicties tussen het discours en de werkelijkheid schuilt gelukkig nog een verlangen naar een alternatief. De vraag is of de K.U.Leuven op dat verlangen in wil gaan en opnieuw ambitieus wil zijn: in de zin van Leuven durft! (in te gaan tegen de nefaste trend en opnieuw te vertrouwen). In plaats van zich gelaten over te geven aan het proces van toenemende administratie en verdere distantiëring van de instelling, kunnen we als microgemeenschap niet uitzoeken dat het wél anders kan? Daarmee zouden we een échte dienst aan de maatschappij bieden. Nicolas Standaert OnderzoekseEnheid Sinologie Faculteit Letteren

3 24 september 2008 Nieuws 3 Tweeduizend bladzijden, twintig jaar werk, één auteur De grootte doet er niet toe, weten we allemaal. Maar toch: tweeduizend bladzijden is wel érg veel voor een boek over de geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Wij naar Joop Van der Horst, om hem te vragen naar. Ludo Meyvis Verzamelen zit me wel wat in het bloed, denk ik. Mijn vader deed het al met postzegels en stenen, en als linguïst doe ik dat op een bepaalde manier ook. Meer dan twintig jaar geleden ben ik begonnen met teksten te excerperen. Op de duur had ik wel wat bij elkaar, maar natuurlijk erg onsystematisch. Ik had dan bijvoorbeeld zinnetjes waarin iets bijzonders over het lidwoord in de twaalfde eeuw geïllustreerd werd, naast zinnen uit de negentiende eeuw, met grote lacunes dus. Gaandeweg ontwikkelde dat corpus zich, en wat eerder toevallig begonnen was en ongestructureerd gegroeid, werd stilaan een gerichte zoektocht en een bewuste uitbouw. In mijn boek heb ik meer dan voorbeeldzinnen verwerkt, om aan te geven wat er op syntactisch vlak geweest is van de negende eeuw tot nu. Ja, het is een mastodont van een boek geworden, twee delen, samen meer dan 2000 bladzijden. Ik heb er natuurlijk niet constant aan gewerkt, maar toch wel erg veel. Ik heb er op sommige momenten slapeloze nachten door gehad: kan één mens dat eigenlijk wel aan, zo n boek schrijven, over zo n oeverloos groot onderwerp? Niet leuk In de moderne universiteit is Joris steekt de draak het niet zo evident om iets dergelijks te maken. Je krijgt geen projectgeld voor iets dat twintig jaar duurt, en dat zogezegd te weinig vernieuwend is omdat het zo breed van aanpak is. Nu, wat dat nieuwe betreft, valt het nog wel mee. Ik maak me sterk dat er heel wat nieuwe dingen belicht worden in mijn boek. Trouwens, een dergelijke omvangrijke geschiedenis van de syntaxis bestaat niét voor andere westerse talen, ook niet voor het Engels of Frans. Dat op zich is al nieuw genoeg, dunkt me. Maar goed, het is niet het soort wetenschap dat momenteel aangemoedigd wordt. Onderzoek wordt tegenwoordig meestal door jongeren gedaan, en men mikt op snellere resultaten. Ouderen zijn vooral voorzitter, secretaris van allerlei werkgroepen, beheerder, dat soort dingen. Daardoor houden zij te weinig tijd over voor écht onderzoek, zeker voor dingen van wat ruimere omvang. Ik heb de luxe gehad dat ik nauwelijks beleidswerk doe, maar ik besef dat ik een uitzondering ben, misschien wel een uitstervende diersoort. Het is geen leuk boek. Je gaat er als niet-linguïst niet genoeglijk in zitten grasduinen. Vergelijk het op dat vlak een beetje met het Woordenboek der Nederlandsche Tael, waarvan de lijst van intekenaars bewaard gebleven is. Daar zaten ook sigarenhandelaars en Wetenschapspopularisering op de Dag van de Onderzoeker, zie pagina 4 andere winkeliers bij. Die voelden zich bekocht, want het WNT bleek niet bestemd voor sigarenhandelaars met wat belangstelling voor taal. Mijn boek ook niet. Het is bedoeld voor historisch geïnteresseerde taalkundigen, niet voor het echt grote publiek. Het boek is ingedeeld in zeven afdelingen, chronologisch geordend, van Oud-Nederlands tot hedendaags Nederlands. In elke afdeling vind je dezelfde structuur terug. Afdeling bijvoorbeeld handelt in elke afdeling over tegenwoordige deelwoorden. Daardoor zal je het boek meestal vooral horizontaal lezen, denk ik, niet doorlopend al zijn er geregeld wel samenvattende hoofdstukken die de zaak in perspectief zetten. Lidwoord verdwijnt uit titel Het mooie vind ik dat er nu een instrument is waarmee je heel lange historische lijnen kunt trekken. Voor kleinere thema s was dat al wel mogelijk, maar nu kan je in principe voor élk aspect van de Nederlandse syntaxis een lijn trekken van de vroegste periode tot nu. En met wat voorzichtigheid zou je die lijnen zelfs verder kunnen zetten. Zo zou je kunnen voorspellen dat het lidwoord, dat pas rond het jaar 1000 is opgedoken, vrij laat in de geschiedenis dus, nu aan een heel langzame maar toch al wel merkbare achteruitgang bezig is: je leest al wel eens met oog op, aan hand van. Nu is dat nog een slordigheid, maar de trend kan zich best doorzetten. Het aantal vaste verbindingen neemt toe genre aan zet zijn, in de war zijn, op het oog hebben. Ook het aantal werkwoorden met een vast voorzetsel wordt groter: kijken naar, zich verheugen in. Ikzelf heb bijvoorbeeld de gewoonte iets te kiezen, maar mijn kinderen kiezen voor iets. De praepositio peterburgensis neemt ook toe: Dat is een poging tot. Van der Horst, professor in, zei dat het te vergelijken was met. dus voorzetselconstructies zonder complement. Maar dat zijn extrapolaties die je met voorzichtigheid moet hanteren. Linguïstische futurologie is haast maagdelijk terrein. Het gaat natuurlijk om een studie van de syntaxis op basis van geschreven Nederlands. Hoe het Nederlands klonk voor pakweg 1900, weten we eenvoudig niet. Sommige linguïsten beweren dat de gesproken taal de belangrijkste is, maar dat vind ik een aanvechtbaar uitgangspunt, dat voor 90 procent van de gekende geschiedenis niet kan opgaan. Geschreven taal was zo goed als altijd de norm en hét communicatiemiddel over de lokale grenzen heen. En gesproken taal was altijd erg lokaal. Pogingen tot een geschreven standaardtaal duiken pas op in de 16de eeuw, en voor normering van de gesproken taal is het nog veel langer wachten. Voor mijn boek betekent dat natuurlijk dat ik voor de oudere periode rekening heb moeten houden met heel veel regionale verschillen omdat er eenvoudig geen eenheid wàs. Een moeilijkheid is ook geweest dat syntactisch onderzoek heel wat moeilijker is dan bijvoorbeeld lexicografisch, omdat je er de computer niet ten volle voor kunt gebruiken. Als je de vindplaatsen van een woord in de loop der tijden wil opsporen, zal de computer je binnen de kortste keren een schitterend antwoord geven. Maar als je wil nagaan hoe het zit met het voorzetselvoorwerp in de 14de eeuw, kan je dat niét zomaar aan een computercorpus vragen. De informatica heeft me wel geholpen, natuurlijk, en ik sta inmiddels ook wel wat verder dan de Atari waarop de eerste paragraafjes getikt werden, maar toch, syntactisch onderzoek is meer handwerk. Dat maakt het ook moeilijker, en mijn werk, hoop ik, toch wel een beetje zinvol. Doodgaan met een half boek Tweeduizend bladzijden schrijf je niet zomaar. Ik ben blij dat het gedaan is, maar als ik twintig jaar jonger was, zou ik er waarschijnlijk toch wel opnieuw aan beginnen op voorwaarde dat ik onderweg iets minder door twijfels geplaagd zou worden. Als je iets van een dergelijke lange duur maakt, stel je je zelfs vragen over wat er moet gebeuren als je nou zou sterven. Voor een artikeltje van twee dagen doe je dat niet, maar voor een boek van twee decennia echt wel. Doodgaan lijkt me op zich al geen pretje, maar het is vast nog een stuk vervelender als je boek nog maar half klaar is. Ik ben de mensen van de Universitaire Pers heel erg dankbaar. Zij hebben me over momenten van twijfel heen geholpen. En, niet te vergeten: ze hebben de zaak ook gefinancierd, samen met de Universitaire Stichting en de Faculteit. Rijk zal ik er niet van worden, en zij al evenmin: zo n boek kost iedereen geld. Maar dat geeft niet. Ik ben er trots op dat het klaar is, dat de Nederlandse linguïstiek nu beschikt over een uitgediepte studie over onze syntaxis. Ik ben 59 nu, en misschien lijkt het verleidelijk om na zo n boek te gaan rusten. Ik ben dat niet van plan. Ik heb nog veel leuke dingen op stapel staan al zullen ze wellicht niet meer de omvang van dit boek halen. Joop van der Horst, Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis, Leuven, Universitaire Pers, p., 189,50 euro. Meer informatie: Geciteerd Dat meet dan gelukkig zijn De Standaard, Ondanks de vele oorlogen, de economie die in een dipje zit en ons klimaat dat naar de verdoemenis gaat, zijn mensen over de hele wereld veel gelukkiger vandaag dan 25 jaar geleden. ( ) In Vlaanderen verrichtte Peter Kuppens, postdoctoraal onderzoeker in de psychologie aan de Leuvense universiteit, onderzoek bij studenten uit 46 verschillende landen. We keken hoe vaak de studenten positieve emoties zoals liefde of trots voelden en hoe vaak zij negatieve emoties zoals droefheid of woede ervoeren. Positieve emoties wegen zwaarder op het algemeen welbevinden. Individualistische staten, veeleer in het Westen gelegen, zijn echter bijzonder ontvankelijk voor negatieve emoties. Aziatische of Latijns-Amerikaanse landen werden minder door negatieve emoties geteisterd omdat zij hun individuele gevoelens minder belangrijk achten dan het collectieve gevoel. De psycholoog relativeert wel het onderzoek: In een staat leven die in de gelukstop staat, geeft je nog geen garantie tot persoonlijk geluk. Je buurman in een gelukkig land als Denemarken kan zich ongelukkiger voelen dan de gemiddelde persoon uit Zimbabwe. Het is namelijk zo dat in westerse landen de druk om een gelukkig leven te leiden, erg hoog ligt. U verwacht op de vraag Hoe gaat het met u? zelden het antwoord Niet al te best. Zoekrobot onder schot De Tijd, Google viert zijn tiende verjaardag en is populairder dan ooit, maar moeten we daar blij om zijn? De moeder aller zoekrobots brengt onze intelligentie ernstige schade toe, roepen cultuurpessimisten steeds luider. ( ) Cognitief psycholoog Géry d Ydewalle: De bewering dat Google onze intelligentie schade zou toebrengen, lijkt me nogal overtrokken. Wie iets opzoekt aan de hand van trefwoorden, ontwikkelt zijn probleemoplossend vermogen. In die zin is googelen dus zelfs intelligentiebevorderend. En de claim dat het informatie nivelleert, dan, en experts buitenspel zet? Uit studies blijkt ook dat mensen die vaak informatie over hun gezondheid googelen, vaker naar de huisarts gaan voor professioneel advies. Dat spreekt het idee van de teloorgang van expertise alvast tegen. Hakgemak Bodytalk, Professor Greta Dereymaeker, orthopedist en gespecialiseerd in voetproblemen: Echte stiletto s zijn te nauw om stabiel te zijn. Vrouwen stappen niet gemakkelijk met naaldhakken, wat ze ook mogen beweren. Ze dragen ze uit ijdelheid. Daar is niks mis mee, zolang ze het beperken tot een avondje uit of bijzondere gelegenheden. Je hoeft geen problemen te vrezen als je je houdt aan de regel van 20%. De 20%-regel betekent dat je je voeten 80% van de tijd comfortabele schoenen gunt en hoge hakken, slippers en ook brede wandelsandalen tot de overige 20 procent beperkt. Houd je je daaraan, dan voorkom je blijvende misvormingen.

4 4 Nieuws campuskrant College van Bestuur Het Gemeenschappelijk Bureau of Gebu heet voortaan College van Bestuur. Professor Flora Carrijn, algemeen directeur van Lessius Hogeschool (Antwerpen), professor Dirk De Ceulaer, voorzitter van het Directiecomité van de Hogeschool-Universiteit Brussel en ir. Willy Indeherberge, algemeen directeur van de Katholieke Hogeschool Limburg, worden als waarnemende leden in het College van Bestuur opgenomen. Bedoeling is de integratie van de academiserende opleidingen in de universiteit en de academisering ervan beter te begeleiden en te operationaliseren. Evaluatie rector De Bijzondere Universiteitsraad van de K.U.Leuven heeft de procedure gestart voor de evaluatie van de rector. De raad voert hiermee de bepalingen uit van het Organiek Reglement van de universiteit dat werd goedgekeurd bij de structuurhervorming in Hierdoor wordt voor het eerst geen verkiezing meer georganiseerd om te beslissen over de mogelijke verlenging van het mandaat van de rector. De Bijzondere Universiteitsraad heeft als opdracht de rector te evalueren voor het einde van het vierde jaar van zijn mandaat. De resultaten van deze evaluatie worden opgenomen in een advies aan de Inrichtende Overheid. Die beslist of het mandaat van de rector al dan niet wordt verlengd voor een termijn van maximum 4 jaar. Eredoctoraat K.U.Leuven- UHasselt Op 10 september reikten de de UHasselt en de K.U.Leuven een gezamenlijk eredoctoraat uit aan professor Norman Breslow (Universiteit van Washington), een wereldautoriteit inzake biostatistiek. Het gezamenlijk eredoctoraat werd uitgereikt ter gelegenheid van de oprichting van het Interuniversitair Instituut voor Biostatistiek en statistische Bioinformatica (IB2), een samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Statistiek (CenStat) van de UHasselt en het Biostatistisch Centrum van de K.U.Leuven. Francquileerstoel Professor Michael J. Therien van het Department of Chemistry van Duke University, Durham, North Carolina bekleedt de Buitenlandse Interuniversitaire Francqui-leerstoel voor de Exacte Wetenschappen. Hij zal voornamelijk werkzaam zijn aan de K.U.Leuven, meer bepaald het Departement Chemie (onderzoeksgroep van professor Koen Clays). Professor Therien is een wereldautoriteit op het domein van de synthese van organische en metaalorganische supramoleculaire structuren met geoptimaliseerde optische en elektronische eigenschappen. Feest voor kennismakers Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) blaast dit jaar tachtig kaarsjes uit. Op 23 oktober wordt dat gevierd met een Dag van de Onderzoeker, waarop onderzoekers uit alle wetenschapsdomeinen zeven thematische sessies voorgeschoteld krijgen. Campuskrant proefde er al twee voor. Benedict Vanclooster Popularisering Hoe is het gesteld met de wetenschappelijke geletterdheid van de Vlaming? Professor Conny Aerts, ooit postdoctoraal onderzoekster van het FWO en nu werkzaam aan de universiteiten van Leuven en Nijmegen: Over mijn vakgebied, sterrenkunde, weten mensen doorgaans heel weinig, maar de interesse ervoor groeit wel. Hun nieuwsgierigheid berust op fascinatie. Iedereen heeft wel al eens naar de sterrenhemel gekeken. Mijn man is statisticus. Op een receptie krijg ík altijd de vragen, hij veel minder, vertelt ze lachend. Aerts vindt het een basisrecht voor de bevolking om toegang te hebben tot wetenschappelijke kennis. Onderzoekers kunnen mensen warm maken voor hun wetenschap door voorbeelden uit de dagelijkse praktijk te geven. In Nederland worden we aangemoedigd door bestuursleden van de universiteiten en onderzoeksorganisaties om onze kennis uit te dragen op alle niveaus. Daar zijn er personeelsleden die als dagtaak hebben de pers proactief te benaderen. In Vlaanderen zouden we onderzoekers veel meer in de media kunnen brengen, als we daarvoor de nodige ondersteuning kregen. Cafépraat Dirk Draulans, in een ver verleden postdoc in Leuven en tegenwoordig wetenschapsjournalist bij Knack, ontmoet vaak kennismakers die hun verhaal in de schijnwerpers willen plaatsen. Het gebeurt ook nog maar zelden dat iemand een interview weigert. Een hemelsbreed verschil met twintig jaar geleden, toen wetenschappers er het nut niet van inzagen mensen te informeren over hun onderzoek. Al moet ik toegeven dat er voor mijn reeks die nu loopt in Knack over tien topwetenschappers, er eentje op de valreep heeft afgehaakt. Hij vreesde jaloezie en was bang dat zo lopende kredietaanvragen geen gunstig gevolg zouden krijgen. Draulans betreurt dat de algemene media nog maar weinig aandacht schenken aan echte wetenschap. Het wordt vaak als iets onverkoopbaars gezien. Anderzijds denk ik dat er verschillende manieren zijn om wetenschappelijke kennis over te brengen en dat die allemaal hun functie hebben. Wat ik in De Laatste Show deed, was wetenschap verheffen tot cafépraat. Daar was de verpakking belangrijker dan de inhoud, maar we bereikten wel mensen die anders nooit met wetenschap in contact komen. De pers stuurt ook veel pseudowetenschappelijk nieuws de wereld in, tot ergernis van Draulans. Een journalist vroeg me onlangs naar een reactie op het bericht dat lachen ontstaan zou zijn bij het rechtop gaan lopen van de mens. De menselijke soort heeft zogezegd ooit een mechanisme ontwikkeld om iemand die omviel uit te lachen, om zo zelf efficiënter rechtop te kunnen lopen... Dit soort onzin is onvermijdelijk, zegt Draulans. Zolang ik maar niet verplicht word om het allemaal te lezen. Big Science Kernfysicus Mark Huyse zat op het puntje van zijn stoel toen een paar weken geleden in het hoofdkwartier van het Europees Centrum voor Nucleair Onderzoek (CERN) in Genève de nieuwste deeltjesversneller werd opgestart. Om de drie weken doet hij het CERN aan, als voorzitter van een van de drie experimentele comités. Het is wel zo dat het experiment met de laatste versneller tot de elementairedeeltjesfysica behoort en dus losstaat van mijn onderzoek, merkt Huyse op. Tussen de studieobjecten van de kernfysica en die van de elementairedeeltjesfysica bestaat een verschil in grootte van minstens een factor Vergelijk het met de studie van de mens tegenover die van een bacterie, zegt Huyse. Kernfysisch onderzoek vereist peperdure investeringen in versnellers en detectoren, wat maakt dat het zich steevast voltrekt in grote internationale samenwerkingsverbanden. Huyse is actief in het ISOLDEexperiment van het CERN. We bestuderen radioactieve kernen die in het bombardement van versnelde deeltjes vrijkomen. Exotische kernen noemen we ze, want ze zijn op aarde nog niet geproduceerd. Bedoeling is om de atoomkern beter te bestuderen. Hopelijk komen we ooit te weten hoe de krachten binnenin die kern juist werken, aldus Huyse. Brood bestralen Ook in Grenoble bevindt zich een indrukwekkend complex met een deeltjesversneller, de European Synchrotron Radiation Facility. De ESRF, goed voor een omtrek van 844 m, werd twintig jaar geleden ontworpen voor de productie van heldere röntgenstralen. Dankzij een samenwerking tussen het FWO en zijn Nederlandse zusterorganisatie NWO kunnen Vlaamse onderzoekers er gebruikmaken van een eigen bundellijn: DUBBLE. We jagen een röntgenbundel door een monster. De straling die na het monster van richting verandert, wordt op een detector opgevangen. Aan de hand van de verdeling van die verstrooide röntgenstraling kunnen we berekenen hoe de nanostructuur van het onderzochte materiaal eruitziet, legt Bart Goderis uit. Alle materialen komen in principe in aanmerking. Ooit hebben we hier zelfs eens een brood gebakken 23 OKTOBER 2008 AUDITORIUM 2000 & PALEIS 10 - BRUSSELS EXPO BIBLIOMETRIE RESEARCH CAREERS POPULARISERING VAN DE WETENSCHAP BIG SCIENCE INTERNATIONALE MOBILITEIT FINANCIERING INTERNATIONALE PROGRAMMA S WETENSCHAP EN INDUSTRIE Cultuurkaart voor studenten Nog tot 15 oktober is de Cultuurkaart K.U.Leuven voor 10 euro verkrijgbaar bij de inschrijvingen in de Universiteitshal. De cultuurkaart is het hele academiejaar geldig en biedt korting op voorstellingen van Kunstencentrum STUK, concerten van muziekcentrum Het Depot en de 8 Universitaire Ensembles en voorstellingen van CampusToneel. Kaarthouders kunnen bovendien gratis of voor een geringe bijdrage gebruikmaken van geluiddichte STUK-repetitieruimtes en donkere kamers. cultuurkaart Emeritaten Prof. dr. Désiré Collen gaat dit academiejaar met emeritaat. Naar aanleiding daarvan vindt op 6 oktober het symposium Heart for the future plaats. Zie In het volgende nummer van Campuskrant leest u een portret van professor Collen. MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN VIA om te bestralen. Goderis trekt een vijftal keer per jaar naar de ESRF. Dankzij de sterkte van de röntgenstralen in deze faciliteit kunnen we in een paar seconden al veranderingen in de materiaalstructuur waarnemen. In het labo in Leuven duurt een röntgenexperiment al vlug een halfuur. Kennismakers, Dag van de Onderzoeker, 23 oktober, Brussels Expo. Ook prof. ir. Jef Roos gaat met emeritaat. Hij blijft wel ondervoorzitter van de Inrichtende Overheid, voorzitter van de Raad van Bestuur, lid van de de Universiteitsraad en voorzitter van de Bijzondere Universiteitsraad. Olympiades De inschrijvingen voor de nieuwe Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn gestart. Jongeren uit de derde graad secundair onderwijs zullen er strijden voor deelname aan de Internationale Olympiades. Die vinden volgend jaar plaats in Cambridge, Tsukuba (Japan) en Mérida (Mexico). Met zilver voor biologie, vier eervolle vermeldingen in fysica en nét geen brons voor chemie haalden de Belgische deelnemers aan de Internationale Olympiades voor Natuurwetenschappen dit jaar mooie resultaten. Laatstejaarsstudenten van over heel de wereld namen het in Mumbai, Hanoi en Budapest tegen elkaar op in drie verschillende disciplines. Coördinator van de Vlaamse Olympiades is professor Luc Van Meervelt. olympiades

5 24 september 2008 Nieuws 5 Alumnus ontwerpt grootste landwinningsproject ter wereld 401 km², zo groot is het gebied dat Korea aan zijn zuidkust wil veroveren op de zee. De Belgische architect Alexander D Hooghe (35) tekende een van de drie winnende ontwerpen voor dat grootste kunstmatige eiland ooit. De alumnus wil er 380 landschapskamers inrichten, geïnspireerd door voorraadpotten, middeleeuwse nederzettingen en Toscane. Katrien Steyaert In het razendsnel ontwikkelende Korea is de zuidwestelijke Saemangeumdelta een wat achtergebleven gebied, vertelt alumnus Alexander D Hooghe tijdens een driedaagse in België. Maar daar wil het ambitieuze land verandering in brengen. Dat gaat zo: men bouwt een dijk van 35 km zodat er een binnenmeer ontstaat dat kan verzilten. In de gewonnen 401 km² wordt de komende decennia zand opgespoten om plaats te bieden aan landbouw, industrie, toerisme en Koreanen. Een beetje zoals het overbevolkte Vlaanderen is Korea aan het einde van zijn Latijn, zegt D Hooghe. Zeventig procent van het land bestaat uit onbewoonbare bergen, de overige dertig procent is zo dichtbevolkt dat je er geen grote projecten op een goedkope en sociaal verantwoorde manier kwijtkan. De soms blinde groeimachine die Korea is, bouwt dus in zee. De nieuwe dijk is qua omvang bijna een wereldwonder, maar in de twintig jaar dat het land aan het project werkt, heeft het nauwelijks een zinnige invulling kunnen bedenken voor het gewonnen land. Daarom ging president Lee Myung-Bak op zoek naar een ontwerp waarin plaats is voor zeventig procent economisch dynamischere programma s dan landbouw. En ja, ecologie speelt een rol. Sustainability is in ons vakgebied een modewoord geworden maar wij willen de uitdaging ernstig aangaan. De verwoestende bouw van de dijk is onomkeerbaar maar goed beheer kan een nieuw begin betekenen voor de natuur. Een verstandige ontwerper kan het verschil maken en een sociaal emanciperend, economisch én ecologisch project afleveren. Raketten en racen D Hooghe, een voormalige leerling van Marcel Smets en Rem Koolhaas en nu architectuurdocent aan het prestigieuze Massachussets Institute of Technology (MIT), tekende zo n ontwerp in een samenwerking tussen MIT, zijn bureau ORG, Office DA van zijn MIT-collega Nader Tehrani en diverse consultants en economisten. In augustus kwam het, samen met dat van een Londens en New Yorks bureau, als winnaar uit de bus. Ik ben net terug van de grootse presentatie, zucht D Hooghe. Tegen het einde van het jaar moet een van ons de leiding krijgen. Zolang ze de drie plannen maar niet mixen; dat zou zijn alsof je Rubens, Picasso en Dürer vraagt om samen te werken. Er is alvast hoop. Ik geloof dat ons ontwerp niet alleen poëtisch is maar ook het minst vrijblijvend en meest rationeel. We creëren zeven aparte eilanden. Dat is het meest haalbaar de totale wereldbaggervloot zou vijftien jaar nodig hebben om één groot eiland op te spuiten en duurzaam de gelijke spreiding van werkgelegenheid die zo ontstaat vraagt geen vervuilende verplaatsingen. Het totale gebied, waar Rotterdam vijf keer in past, is veel te groot om er één metropool in te planten. Stedelijkheid is in Korea trouwens de default condition, je hebt er niets anders. Wij zochten naar iets anders, een nieuwe definitie van kritisch ontwerp in die unieke omstandigheden. Op de vier noordelijke eilanden wordt industrie ingepast in de landschapskamers die D Hooghe en de zijnen bedachten. Het zijn net grote voorraadpotten waar je vanalles in kwijt kan, van een ruimtestation tot F1-circuit en universiteit. Zelfs als men er ooit slechte architectuur neerpoot, is de kwaliteit van de publieke ruimte gegarandeerd dankzij ons grondplan. Op de drie zuidelijke eilanden, voor landbouw en industrie, komen door natuur omgeven steden van vijftig- à tachtigduizend inwoners die dicht genoeg bij elkaar liggen om het openbaar vervoer ertussen rendabel te houden. De logica is gebaseerd op die van West-Europese, middeleeuwse nederzettingen, waar rond een handelskern telkens een overzienbaar landbouwgebied lag. De akkers komen in Saemangeum lager te liggen dan de dorpskernen, zo creëer je een soort nieuw Toscane met dorpjes op heuveltoppen. In het oosten laten we een natuurpark doorlopen waar dieren vrij kunnen rondlopen. Een roofbouwproject als dit kan dus ecologisch steek houden? Zeker. Als je geen plaats meer hebt voor luchthavens en windturbines moet je je plek aan de top van de kenniseconomie opgeven of andere opties overwegen. Mis- schien moet ook België het cliché dat landwinning een ecologische en sociale ramp is in vraag stellen. Ik zeg niet dat het sowieso een goed idee is, maar een rationeel gevoerd publiek debat is nodig. In afwachting daarvan duimen we dat D Hooghes team de Koreaanse hoofdvogel afschiet. Dan kan ik daar al wat ervaring opdoen voor in België, lacht hij. IPTEC-prijs versterkt internationaal prestige LRD Een internationale jury van wetenschappers en bedrijfsleiders bekroonde K.U.Leuven Research & Development (LRD) met de IPTEC Tech Transfer Award for Outstanding Achievement in de categorie universiteiten. Jaak Poot De IPTEC-Award gaat naar een organisatie die de technologieoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven op professionele wijze uitbouwt en versterkt zodat nieuwe technologie gemakkelijker haar weg vindt naar de markt. Deze onderscheiding bewijst dat LRD op wereldschaal een uitstekende reputatie geniet, zegt Koenraad Debackere, algemeen beheerder K.U.Leuven en afgevaardigd bestuurder LRD. Het is geen prijs waarvoor je een dossier indient. De jury pikt je zelf uit het internationale aanbod op basis van de realisaties die je op de kaart zette. Wij sprongen vooral in de kijker door onze octrooiportefeuille en de manier waarop we die valoriseren. Vorig jaar registreerde LRD 150 meldingen van uitvindingen en diende op basis daarvan 80 octrooimeldingen in. LRD is de derde winnaar van deze prijs, met als vermaarde voorgangers de Amerikaanse Stanford en de Chinese Tsinghua universiteiten. Het bewijst het succes van onze formule waarbij we spinoffs, regionale ontwikkeling en contractonderzoek stimuleren en ondersteunen vanuit één centrale organisatie, zegt Paul Van Dun, algemeen directeur van LRD-Technologie Transfer. Amerikaanse universiteiten bijvoorbeeld creëren traditioneel geen spin-offs. De ondernemersdynamiek genereert ze zelf en brengt ze tot ontwikkeling. In Europa is deze dynamiek traditioneel minder sterk aanwezig. Daar sturen organisaties voor technologieoverdracht in grote mate het spin-off proces. Zo ligt LRD actief mee aan de basis van meer dan 80 spin-off bedrijven in de Leuvense regio. Zelfbedruipend De prijs is een erkenning voor de resultaten van de vijftig mensen die voor LRD werken, zegt Marleen Verlinden, directeur Projectbeheer, Financiën en HR. De Europese Unie stelde recent dat onze universiteiten meer moeten investeren in technologietransfer naar bedrijven. Wij bewijzen dat het lukt als je uitstekende wetenschappers in huis hebt en expliciet op die doelstelling focust. Paul Van Dun: LRD is zelfbedruipend en genereert overhead voor de K.U.Leuven. In 2007 stelden we wetenschappers tewerk onder supervisie van onze professoren, met een arbeidsovereenkomst volledig op kosten van externe valorisatiegerichte financiering. Wij zijn de enige gelijkaardige instelling in Europa die honderd procent zelfbedruipend is. Ook Patricia Ceysens, de Vlaamse minister van economie, wetenschap en innovatie, en de provincie Vlaams-Brabant zien steeds meer het belang in van onze werking: LRD draagt bij tot een grondige vernieuwing van de economie in de Vlaanderen, maar vooral in de Leuvense regio. De universiteit moet dit vliegwiel blijven koesteren, vindt Koenraad Debackere. Deze onderscheiding bevestigt nog eens dat de internationale wetenschappelijke en bedrijfswereld het professionalisme van LRD erkent. Wij moeten onze onderzoekers bijgevolg steeds professioneler ondersteunen en hen de nodige incentives geven als erkenning voor hun inspanningen op valorisatievlak. Bovendien breidt LRD zijn inspanningen nu uit naar het veel bredere veld van de Associatie K.U.Leuven. Ook in de hogescholen willen we actief investeren en het onderzoek ondersteuning bieden. Daarvoor krijgen we trouwens de volle medewerking van de associatievoorzitter.

6 6 Beleid campuskrant Opening academiejaar Veel volk op straat, cameraploegen, bazuingeschal, honderden togati. Hier wordt een academiejaar geopend. Ludo Meyvis Johan Vanpée ging voor in de eucharistieviering. Hij belichtte het belang van een luisterende en ontvangende houding in het leven, veeleer dan het als een regisseur in bepaalde banen te willen dwingen. Een video met de hoogtepunten van het afgelopen academiejaar en met een reeks cijfermateriaal leidde de academische zitting in de Pieter de Someraula in. Rector Vervenne sprak daarna over De harde kern Pleidooi voor een kordate universiteit. U leest de korte inhoud van zijn betoog op de voorpagina van deze krant. De renaissance van Vlaanderen In de figuur van Leonardo Da Vinci vond minister Patricia Ceysens een ideaal aanknopingspunt voor haar visie op de mogelijkheden en moeilijkheden van de universiteit. Zij wees op Leonardo s durf, zijn visie op het grotere geheel, en zijn verbondenheid met de natuur. Gedurfd onderzoek, openheid voor interdisciplinariteit en ruime aandacht voor de ecologie zijn daar de moderne vertalingen van. Leonardo was echter niet alleen inspirerend. Zo finaliseerde hij zijn werk nooit, hij schermde zijn kennis af, en bediende zich van een gesloten medium. Vertaald naar vandaag: onderzoek moet gevaloriseerd worden, innovatie dient in een open klimaat te gebeuren, en het Engels is het aangewezen medium. De mate waarin we deze agenda kunnen uitvoeren is determinerend voor de renaissancekansen van Vlaanderen, aldus de minister. Dr. Lies Geris sprak namens het academisch personeel over De K.U.Leuven als springplankbedrijf. Er zijn bedrijven die veel investeren in jong talent, die hen goede opleidingskansen bieden enzovoort. Het staat goed op een CV wanneer men bij deze bedrijven gewerkt heeft. Ook de K.U.Leuven zou zo n bedrijf moeten worden. Er wordt inderdaad geïnvesteerd in jong talent, bijvoorbeeld via het competentieprofiel en functioneringsgesprekken. Er is echter meer nodig, bijvoorbeeld een uitgebouwde carrièredienst, open communicatie over loopbaanmogelijkheden, en natuurlijk een degelijke human resources afdeling. Pas als de K.U.Leuven algemeen erkend wordt als een springplankbedrijf, zal een doctoraat ook buiten de universiteit gewaardeerd worden. Paul Jolie vertegenwoordigde het administratief en technisch personeel en gaf enkele beschouwingen over werken aan de K.U.Leuven. Erg positief noemde hij dat er aan de universiteit nog altijd plaats is voor christelijke waarden en ideële doelstellingen, en dat er gewerkt wordt met ambitie en gedrevenheid. Iets problematischer echter is het onvoldoende bewustzijn van onze schaalgrootte: een strategische focus op eenvoud en transparantie zijn in dit verband noodzakelijk. Ook een degelijk beleidsinformatieplatform is onontbeerlijk. De wellicht onvermijdelijke spanning tussen centrale en lokale entiteiten kan binnen gezonde perken gehouden worden door degelijke communicatie. Arne Smeets, voorzitter van LOKO, sprak namens de studenten. Hij belichtte de diplomaruimte, die de studenten meer vrijheid zal geven om hun studietraject uit te stippelen. Hij wees op enkele zwakke schakels, die de geboorte van de diplomaruimte in gevaar kunnen brengen. Zo is er nood aan een opwaardering van de ICTondersteuning. Verder is er ook voldoende personeel nodig om de studietrajectbegeleiding in goede banen te leiden, en valt te vrezen dat niet iedere docent even enthousiast is over het nieuwe systeem. Als laatste punt wees de spreker op de nood aan een degelijk toetsbeleid. Rector Vervenne opende ten slotte het nieuwe academiejaar, en de receptie was velen niet ongenegen. De teksten van de toespraken en een uitgebreid fotoverslag vindt u op openingacademiejaar/0809/ of via Organiek Reglement grondig vernieuwd De grondwet van de K.U.Leuven is het Organiek Reglement (OR). Het definieert juridisch wie we zijn, wat de verschillende centrale organen precies doen, en hoe ze zich met elkaar verhouden. Vlak voor de zomervakantie heeft de Inrichtende Overheid een volledig herschreven versie van het OR goedgekeurd. Freddy Jochmans, directeur-generaal van de rectorale diensten, was er nauw bij betrokken. Ludo Meyvis Het was nodig om het OR te herschrijven. De vorige versie was door organische groei geen toonbeeld van helderheid meer. Zo werd de toch wel erg ingrijpende structuurwijziging van 2004, toen onder meer de nieuwe groepsstructuur werd ingevoerd, in een bestaande tekst ingevoegd. Vaak was het daardoor moeilijk geworden om precies te achterhalen wie wat deed. Bovendien werd voor nogal wat beslissingen een cascadesysteem gehanteerd: A besliste, maar B en C waren eigenlijk ook bevoegd en moesten dus, minstens formeel, de zaak nog eens goedkeuren. Dat leidde in een aantal gevallen tot een nodeloos lange keten van besluitvorming. Toen de rector het initiatief tot een herziening en vereenvoudiging van alle reglementen genomen heeft, deed hij dat ook met het oog op de toekomst. We evolueren naar een integratie van de academiserende hogeschoolopleidingen in de universiteit en de uitbouw van het Leuvens Universitair Systeem. Om dat integratieproces vanuit de universiteit goed te kunnen begeleiden, is het aangewezen dat we zelf over een helder mechanisme van besluitvorming beschikken. Zo kunnen de integratie, en de aanpassingen die er mogelijk mee gepaard kunnen gaan, beter ingebracht worden. Het eigen huis in orde brengen, vóór de uitbreiding dus. En een laatste reden om het OR te herschrijven, is de voortdurende zorg voor de goede werking van de universiteit. Die kun je alleen garanderen door nog meer professionalisering, ook in de besluitvormingsprocessen. Pas dan heb je een omgeving waarin een goed begrepen academische vrijheid optimaal kan gedijen. Ik wil over dat laatste Jef Roos citeren, de voorzitter van onze Raad van Bestuur. In Trends zei hij: De academische vrijheid moet maximaal zijn, maar die kan maar echt gerealiseerd worden in een professioneel draaiende organisatie, met een gepaste governance, responsabilisering en sociale controle. Dat is exact wat het universiteitsbestuur met het nieuwe OR wil realiseren. Principes Bij het herschrijven waren een aantal organisatieprincipes richtinggevend. Subsidiariteit is er een van. Dat betekent dat beslissingen genomen moeten worden door het orgaan dat er het beste voor geschikt is. Meestal zal dat een decentraal orgaan zijn, behalve als er goede redenen zijn om iets centraal te beslissen. Delegatie van bevoegdheden dus. Onlosmakelijk verbonden met dit principe moet je een duidelijk systeem van toezicht inschrijven: een bovenliggend bestuursorgaan gaat na, bijvoorbeeld door middel van een goede beleidsrapportering, of gedelegeerde bevoegdheden correct worden uitgeoefend. Het derde principe is dat van de exclusiviteit. Dat betekent dat het vroegere cascadesysteem weggewerkt is, en dat het duidelijk is wié wàt doet, zonder overlap van bevoegdheden. Er wordt een duidelijk beslissingsniveau aangewezen. Het is evident dat er nog adviezen of kennisgevingen nodig zijn, maar de beslissing is eenduidig gelokaliseerd. Een concreet voorbeeld. Voorheen besliste de Raad van Bestuur over de toewijzing van eigen onderzoeksmiddelen aan onderzoekers ná de advisering achtereenvolgens door het College van Bestuur (het vroegere Gebu) en de Academische Raad. Voortaan zal de Raad van Bestuur de enveloppe voor de eigen onderzoeksfinanciering vastleggen, maar de Academische Raad beslist over de individuele toekenningen. U ziet, de herschrijving leidt er ook toe dat elk orgaan zich kan toeleggen op zijn core business. Zo groei je naar een modern bestuurssysteem, met de nodige checks and balances dat de principes van goed bestuur respecteert. Met deze oefening is onze grondwet dan wel bij de tijd gebracht, maar er is nog heel wat werk te doen aan andere reglementen en bestuurlijke schikkingen. Deze op een heldere wijze in lijn brengen met het OR is werk voor het nieuwe academiejaar. Het nieuwe Organiek Reglement vindt u op

7 24 september 2008 Diversiteit 7 Drie voor diversiteit Allochtone jongeren vinden nog steeds moeilijk de weg naar het hoger onderwijs. Met verschillende projecten en initiatieven wil de K.U.Leuven daar verandering in brengen. Saloua Belahrir, Agnetha Broos en An Moerenhout helpen (toekomstige) allochtone studenten de richting te wijzen. Lien Lammar Saloua Belahrir Contactpunt voor allochtone studenten van de Dienst Studentenvoorzieningen Ik zit hier hoofdzakelijk als aanspreekpunt voor allochtone studenten. Het belangrijkste is dat deze studenten, die vaak een andere etnisch-culturele achtergrond hebben, de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ze kunnen bij mij terecht met vragen en klachten, maar ook met voorstellen of nieuwe ideeën. Ik ga samen met hen op zoek naar een oplossing en verwijs hen zo goed mogelijk door naar de persoon of dienst die hen verder kan helpen. Ik hou mij ook bezig met de in- en doorstroom van allochtone studenten. Zo gaan we bijvoorbeeld in allochtone verenigingen de ouders van jongeren informeren over het aanbod aan hoger onderwijs in België. Zij zijn daar vaak onvoldoende van op de hoogte. Intern is er aan de K.U.Leuven heel veel bereidwilligheid om alle studenten verder te helpen, maar het is soms moeilijk om te weten wat de noden zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat allochtone studenten hun stem laten horen. Het contactpunt is vrij nieuw, dus het kan best wel wat bekendheid gebruiken. Was er nood aan? Ik denk het wel. Studenten zitten vaak met allerlei vragen maar weten niet bij wie ze daarvoor terecht kunnen. Veel allochtone jongeren denken nog steeds dat ze een keuze moeten maken tussen het behoud van hun identiteit en vaak ook hun religie en verder studeren, maar het is geen of-of verhaal. Ik ben ook gesluierd: het kán. Als contactpunt wil ik hen met dat soort vragen helpen en een vertrouwenspersoon voor hen zijn. Agnetha Broos Stafmedewerker diversiteitsbeleid bij de Stafdiensten Rectoraat Als stafmedewerker diversiteitsbeleid geef ik mee vorm aan het diversiteitsbeleid van de K.U.Leuven. Specifiek voor allochtonen ben ik onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie en het op elkaar afstemmen van de verschillende initiatieven die reeds opgestart zijn of nog opgestart zullen worden. Diversiteit staat heel hoog op de agenda van de K.U.Leuven. Er wordt hard gewerkt om kansengroepen zoals werkstudenten, studenten met een functiebeperking en allochtone studenten die nog steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs betere onderwijskansen te geven. Op korte termijn willen we vooral acties opzetten die specifiek gericht zijn op die doelgroepen. De Werkgroep Allochtone Studenten, met professor Merrigan als voorzitter, organiseert binnenkort bijvoorbeeld een ontmoetingsavond waarop allochtone studenten elkaar kunnen ontmoeten en op die manier een sociaal netwerk kunnen uitbouwen. Het overbruggen van de onderwijskloof voor kansengroepen vraagt ook een planning op lange termijn. De kiemen voor een verbeterde instroom in het hoger onderwijs worden al gelegd in de basisschool en het secundair onderwijs. Daar proberen we samen met de stad Leuven aan te werken met het Buddy-project, waarbij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren studieondersteuning krijgen van studenten lerarenopleiding van de K.U.Leuven en van de Leuvense hogescholen. Door onze krachten te bundelen en het onderwijsproces al van in de lagere school aan te pakken, hopen we sterke fundamenten te leggen om de in- en doorstromingskansen van allochtone studenten in het hoger onderwijs te vergroten. An Moerenhout Adviseur instroom allochtone studenten Als redactiesecretaris bij het studentenweekblad Veto, waar ik het voorbije academiejaar actief voor was, kreeg ik vaak verhalen te horen van allochtone studenten. Ik raakte steeds meer betrokken bij de problematiek rond de moeilijke in- en doorstroom van allochtone studenten en het gevoel dat ik mij wilde inzetten om iets aan de situatie te helpen veranderen, groeide. De vacature voor deze functie kwam dan ook als geroepen. An Moerenhout, Agnetha Broos en Saloua Belahrir Als adviseur instroom allochtone studenten zal ik in samenwerking met verschillende scholen, verenigingen en organisaties uit de regio s Leuven, Mechelen en Limburg de instroom van allochtone studenten in het Leuvense hoger onderwijs proberen te verhogen. Door de juiste informatie op het juiste moment ter beschikking te stellen van potentiële allochtone instromers hopen we hun studiekeuzeproces te ondersteunen. Ik ben nog maar net begonnen, maar mijn verwachtingen zijn hoog. Het contact met de scholen en verenigingen waarlangs we allochtone jongeren willen bereiken, lijkt me heel boeiend. Ik hoop dat ik samen met Saloua Belahrir, de stafmedewerker allochtone studenten met wie ik nauw zal samenwerken mijn steentje zal kunnen bijdragen aan de toename van de instroom van allochtone studenten. Spreekuur van het contactpunt voor allochtone studenten: elke maandag en woensdag van 13u30-16u30 of op afspraak. Op 15 oktober is er om 19u een ontmoetingsavond voor Marokkaanse en Turkse studenten in residentie Sedes, Vlamingenstraat 87. Advertentie adv campus NEW 2:Layout 1 8/14/08 11:43 AM Pagina 1 Exclusief aanbod voor de lezers van Campuskrant 2 gratis nummers van Bodytalk Wat kunt u doen om gezond en gelukkig te leven? Het maandblad Bodytalk vraagt het aan wetenschappers, en kent dus ook de weg naar de K.U.Leuven. Het geeft antwoorden die iedereen begrijpt, kritisch, bondig en toch grondig. Met veel praktische tips en zonder reclame. Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste kennis over gezondheid, bewegen, eten en psychologie? Vul dan deze bon in. HOE VRAAGT U UW 2 GRATIS NUMMERS AAN? Stuur de voordeelbon in een niet-gefrankeerde omslag terug naar: Antwoordcode - Bodytalk - DA Meiboomlaan Roeselare Of fax de bon gratis naar Invullen in hoofdletters a.u.b. Naam: VOORDEELBON Ja, stuur mij 2 gratis nummers van Bodytalk Voornaam: Straat: Nr: Bus: Postcode: Tel.: Gemeente: Aanbod geldig in België tot 30/11/2008. Bodytalk respecteert uw privacy. Uw gegevens gebruiken we voor onze abonnementenadministratie. Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? Of wilt u dat we uw adres schrappen? Neem dan contact op met Biblo, Brasschaatsteenweg 308, 2920 Kalmthout. Soms geven wij adressen door aan bedrijven of organisaties met interessante informatie voor u. Wilt u dat liever niet? Kruis dan dit vakje aan: 08ZAB

Interview met minister Marleen Vanderpoorten

Interview met minister Marleen Vanderpoorten Verschijnt 14-daags, uitgez. juli en aug. Afgiftekantoor Hasselt 1 België-Belqique P.B. 3500 Hasselt 1 12/39 11 januari 2001 nr 1 * twaalfde jaargang 7 Interview met minister Marleen Vanderpoorten N I

Nadere informatie

( ku leuven rob stevens) uit meer dan 40 gemeenten, aangevuld

( ku leuven rob stevens) uit meer dan 40 gemeenten, aangevuld verschijnt maandelijks, uitgez. juli en aug. afgiftekantoor 2099 antwerpen X erkenning: p303221 tijdschrift - toelating gesloten verpakking 2099 antwerpen X n bc 6379 Pb-nr. b-4883 tijdschrift van de ku

Nadere informatie

Stef Bos: Veto zoekt: juryleden voor Afrika Filmfestival. Mij maken ze niet meer zot p. 16. Verder in dit nummer:

Stef Bos: Veto zoekt: juryleden voor Afrika Filmfestival. Mij maken ze niet meer zot p. 16. Verder in dit nummer: België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 afgifte: Leuven 1 (weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus) maandag 10 maart 2008 jaargang 34 nummer 17 2007-2008 www.veto.be Sinds Marc Vervenne in 2005

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Eredoctoraten in het teken van diversiteit Nummer 3 juli 2011 jaargang 6 Verschijnt

Nadere informatie

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

niet tot een verzoening gekomen is. GELIEFDEN

niet tot een verzoening gekomen is. GELIEFDEN maandag 30 april 2007 jaargang 33 2006-2007 www.veto.be België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 afgifte: Leuven 1 (weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus P706128) Onafhankelijk weekblad van

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

midden van het tumult over opzegvergoedingen

midden van het tumult over opzegvergoedingen BIJLAGE BIJ DE TIJD DINSDAG 2 DECEMBER 2008 P2 ELKE STRATEGIE STAAT OF VALT MET DE UITVOERING ERVAN Prof. dr. Philippe Haspeslagh P3 DE CFO IS HET GEWETEN VAN HET BEDRIJF Prof. dr. Filip Roodhooft P4-5

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE Levenslang leren Geef je carrière een nieuwe wending Je eigen zaak Zelfstandig, en daar geniet

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Studente wint award. studentenprojecten

Studente wint award. studentenprojecten In dit nummer: Interview strategisch plan Jan Smets Evenement viering Max Havelaar Opleiding virtueel vertaalbureau Internationaal Valencia en Oekraïne TIJDSCHRIFT van het University College Hogeschool-Universiteit

Nadere informatie

De Ingenieur van de Toekomst. Verzamelde beelden. KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst.

De Ingenieur van de Toekomst. Verzamelde beelden. KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst. De Ingenieur van de Toekomst Verzamelde beelden KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst. Februari 2009 Contactgegevens: Drs. ing. Bouke Bosgraaf KIVI NIRIA Postbus 30424 2500 GK DEN HAAG Telefoon: (070)

Nadere informatie

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de Magazine voor voortgezet onderwijs januari 2010 jaargang 4 VO-magazine 4 Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de tussenstand»

Nadere informatie

FEB@LEUVEN EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013

FEB@LEUVEN EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013 ECONnect FEB@LEUVEN EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013 Alumni@FEB De vernieuwingen in EKONOMIKA Alumni Education@FEB Postgraduaat Bedrijfskunde 40 jaar Research@FEB Steffi

Nadere informatie

Samen voor de toekomst innoveren

Samen voor de toekomst innoveren Samen voor de toekomst innoveren JONGCD&V INNOVA congres 28 februari 2015 VOORWOORD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Nadere informatie

management Open bestel: Op zoek naar de juiste dynamiek Hét vakblad voor management en bestuur van hbo- en wo-instellingen hoger onderwijs

management Open bestel: Op zoek naar de juiste dynamiek Hét vakblad voor management en bestuur van hbo- en wo-instellingen hoger onderwijs Nummer 1 jaargang 1 Hét vakblad voor en bestuur van hbo- en wo-instellingen hoger onderwijs Rankings en Classificaties De Europese aanpak Toekomstscenario s Onderweg naar een nieuwe leeren werkomgeving

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking ---- mei augustus 2015 ---- N 2 ---- Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent VOSEKO magazine we link economic thinking Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] Wie vandaag

Nadere informatie

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent we link economic thinking ------- Maart Juni 2014 ------ N 1 ------------- Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] VOSEKO

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010 leren van de crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010 leren van de crisis Nadat jaren door rechtse economen en politici werd

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

Nieuw pand, nieuw elan

Nieuw pand, nieuw elan Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle actuele HR ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de CBE nieuwsbrief op www.cbe.nl CBE GROUP HERENGRACHT 250 1016 BV AMSTERDAM TEL +31 (0)20 5217400 FAX

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Change D O S S IER SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 3 - NR. 10 E R K E NNING: P 303742

Change D O S S IER SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 3 - NR. 10 E R K E NNING: P 303742 D O S S IER Change 10 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 3 - NR. 10 S E P T E

Nadere informatie