GENERAAL BELEID voor Zending & Hulpverlening. September 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GENERAAL BELEID voor Zending & Hulpverlening. September 2005"

Transcriptie

1 GENERAAL BELEID voor Zending & Hulpverlening September 2005

2 2

3 VOORAF Het document Generaal Beleid voor Zending en Hulpverlening is gemaakt in opdracht van de Generale Synode van 1999 van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Het is in overleg met vertegenwoordigers van diverse zendende instanties binnen de GKv tot stand gekomen. De door de GS 2002 benoemde deputaten voor Zending, Hulpverlening en Training hebben het medio 2004 goedgekeurd en voor gebruik vrijgegeven. Op de vergadering van de Generale Synode van 17 juni 2005 in Amersfoort is dit beleidsstuk goedgekeurd. Onze wens is dat dit document niet degradeert tot de vulling van de onderste la van bureaus, maar dat het actief gebruikt gaat worden. Waar kan zo n beleidsstuk voor gebruikt worden? Ik noem een aantal mogelijkheden, al dan niet voorzien door de GS van 1999: Het document Generaal Beleid 1. kan dienen als basisdocument voor het ontwikkelen van specifiek regionaal gericht beleid van zendende instanties; 2. kan worden gebruikt door controlerende instanties, vaak meerdere vergaderingen, om daaraan de uitvoering van zendende instanties te toetsen; 3. kan worden ingezet bij de opleiding en training van allen die zich bezig houden met zending en hulpverlening, bijv. nieuwe leden van zendende instanties; 4. kan in vertaalde vorm (er is een Engelstalige versie beschikbaar) dienen om onze buitenlandse samenwerkingspartners in te lichten over onze uitgangspunten en ons beleid. Uiteraard heeft een beleidsdocument maar beperkte waarde. Niet alle omstandigheden zijn voorzien. Soms moet creatief een andere oplossing worden gevonden. Ook zullen er nieuwe ontwikkelingen komen, waarvoor weer nieuw beleid geformuleerd moet worden. Vandaar dat dit document zichzelf typeert als een werkdocument. We hopen dat er veel mee gewerkt mag worden, tot verbetering van het werk van zending en hulpverlening. En we bidden dat God des te meer geëerd wordt door al dit werk dat in Zijn naam gebeurt! Op deze plaats wil ik in de eerste plaats de hoofdschrijvers van dit document de zrs. Karin van der Hoeven-Haitsma en Janneke de Vries-Wiersma bedanken voor het vele werk dat zij hier in gestoken hebben. Die dank strekt zich uit naar de leden van de klankbordgroep die vele malen per of ter vergadering hebben gereageerd op concepten en op die manier veel hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de tekst. Menno van Hulst Directeur De Verre Naasten, Instituut voor Zending, Hulpverlening en Training van de GKv September

4 4

5 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 7 INLEIDING 9 1 VISIE EN WERKDEFINITIES Visie en uitgangspunten Inleiding Visie op bijbelse opdracht tot zending en hulpverlening Visie op kerk-zijn en kerkelijke verhoudingen Werkdefinities Definiëring zending, hulpverlening en training Onderscheid tussen zending en evangelisatie 14 2 SAMENWERKING/NETWERK Samenwerking zendende instanties en ZHT Netwerk Binnenland Buitenland 17 3 PROGRAMMAVORMING Inleiding Doel Doelgroep Richtlijnen programma s Vormgeving en inhoud programma s Inventarisatie Uitwerking en opzet van programma's Uitvoering van de programma's Afbouw programma's Training Inleiding Doel Doelgroep Richtlijnen Vormgeving en inhoud 24 4 PERSONEELSBELEID Inleiding Algemeen Personeel Nederland Personeel buitenland Inleiding Lokaal personeel, in dienst van lokale kerk of organisatie Lokaal personeel, in dienst van ZHT of zendende instantie Nederlands personeel, in dienst van ZHT of zendende instantie Gedetacheerd personeel Stagiaires 31 5 FINANCIEEL BELEID Inleiding Richtlijnen Quota en giften 33 5

6 6 VOORLICHTING EN FONDSENWERVING Inleiding Rol plaatselijke Z&H-commissies Adoptie persoon c.q. project Fondsenwerving Middelen Ondersteuning en facilitering door ZHT 36 BIJLAGEN 1. Afkortingen Context en geschiedenis Schema samenwerking Literatuurlijst 41 6

7 SAMENVATTING Onder Zending en Hulpverlening verstaan we het geheel van activiteiten dat, door de zendende instanties binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en het deputaatschap ZHT wordt uitgevoerd. Binnen deze activiteiten kan onderscheid gemaakt worden tussen kerkplanting en oecumenische samenwerking met bestaande kerken en/of organisaties. Kerkplanting is gedefinieerd als: verkondiging van het evangelie in woord en daad aan nietchristenen, buiten de eigen taal en cultuur, met als doel het institueren van een nieuwe kerk en vorming van een kerkverband. Oecumenische samenwerking met bestaande kerken en/of organisaties is gedefinieerd als: geïnstitutionaliseerde ondersteuning van mensen, die hulp nodig hebben. Daarbinnen onderscheiden we oecumenische samenwerking als activiteiten ter ondersteuning van een kerkrechtelijk zelfstandige kerk of een christelijke instantie. In beide gevallen speelt zich dit af buiten de eigen taal en cultuur en in het kader van de oecumenische contacten van de GKv. Deze activiteiten richten zich op ondersteuning en versterking van het kerkelijk leven en verbetering van de levensomstandigheden van de kerkleden en hun omgeving. Taakverdeling ZHT en zendende instanties: De zendende instanties, of door hen aangestelde commissies, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk van zending en hulpverlening. Zij onderhouden contact met de partner in het buitenland en begeleiden het werk en de eventuele werkers in het buitenland. Verder zijn zij verantwoordelijk voor het inzamelen van de benodigde financiën en voor de beleidsbepaling. Deputaten ZHT hebben tot taak bestaand en nieuw op te zetten zendingswerk en hulpbetoon te coördineren, zodat een optimale verdeling kan plaatsvinden over de kerken en samen met de zendende instanties kan worden besloten welke werkvelden prioriteit hebben. Uitvoering van de coördinerende taak gebeurt doordat deputaten ZHT overzicht houden over het geheel van programma s en projecten en eventuele probleemvelden signaleren en bespreken met de betrokken instanties binnen het kerkverband. Speciaal wanneer nieuw werk (te weten een nieuwe buitenlandse partner of een nieuw gebied) zich aandient, beoordeelt het deputaatschap ZHT of het in aanmerking komt voor ondersteuning door de GKv en indien dit het geval is en zich mogelijkheden voordoen, wordt daar kerkelijke inbedding voor gezocht. Het instituut ZHT heeft, naast het zelf uitvoeren van programma s en projecten, tot taak het werk van de zendende instanties te begeleiden. ZHT brengt deskundigheid en ervaring uit andere regio s in en kan (indien gewenst) het uitvoerende werk faciliteren. De manier waarop de inbreng van ZHT bij de diverse zendende instanties vorm krijgt, varieert en is ook afhankelijk van de desbetreffende voorgeschiedenis en het werkgebied. In het algemeen wordt gestreefd naar een nauwe vorm van samenwerking. Per geval zullen hierover afspraken gemaakt worden. Verder heeft het instituut ZHT de taak van opleiding van uitgezondenen van zendende instanties gekregen. Deze wordt uitgevoerd door haar afdeling IRTT, die ook als een soort denktank functioneert. Voor het opstellen van programma s en projecten in het kader van zending en hulpverlening gelden de volgende richtlijnen. Het programma dient in overeenstemming te zijn met bijbelse normen en een christelijke boodschap uit te dragen. Er moet een verantwoorde samenhang zijn tussen woord en daad. De activiteiten zijn gericht op blijvende verbetering, passen bij een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en zijn evenwichtig en doelmatig verdeeld over de verschillende belanghebbende doelgroepen. Binnen het programma is oog voor de maatschappij en bijbehorende cultuur, waarin de lokale kerk en haar leden functioneren. Ook is er een kritisch oog voor structurele factoren, die onrecht in stand houden of veroorzaken, en wordt een rechtvaardige verdeling en goede verhoudingen bevorderd. Programma s zijn een antwoord op bestaande nood en zijn er op gericht de capaciteiten en vaardigheden van de doelgroep te vergroten. Hulp zal dan ook aanvullend zijn op de eigen inzet en mogelijkheden van de doelgroep. Inbreng en betrokkenheid van de doelgroep (vanaf het begin) zijn van belang om een programma goed te laten slagen. In de samenwerking met de buitenlandse partner is trouw een belangrijk kernwoord. Samenwerking met een partner en contact met een kerk zullen niet zomaar verbroken worden. Verder worden eisen 7

8 gesteld aan rapportage, planning, monitoring en evaluatie. Zowel voor de partner als voor de achterban moet helder zijn welke keuzes zijn gemaakt, welke doelstellingen zijn geformuleerd en hoe de hulp ter beschikking is gesteld. Voor het personeelsbeleid zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd. Voor uit te zenden personeel geldt, dat er een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure dient te zijn. Het aangenomen personeel wordt in geval van uitzending grondig voorbereid. Gedurende de uitzending wordt het personeel door de werkgever zowel werkinhoudelijk als persoonlijk begeleid. Jaarlijks zal een functioneringsgesprek worden gehouden. Bij terugkeer naar Nederland zal naast debriefing door de zendende instantie een medische keuring en een re-entrygesprek door externe deskundigen plaatsvinden. Voor salariëring en arbeidsvoorwaarden van lokaal personeel in het buitenland geldt, dat aansluiting wordt gezocht bij wat plaatselijk gebruikelijk is. Daarnaast geldt als uitgangspunt, dat het gezin in staat moet zijn van het inkomen te leven. In het kader van het financiële beleid wordt gestreefd naar toenemende uniformiteit en inzichtelijkheid van de verslaglegging. De zendende instanties stellen jaarlijks een meerjarenbegroting op. Naast het opmaken van de jaarrekening wordt gedurende een jaar (indien gewenst) ook tussentijds gerapporteerd. De jaarrekening dient binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar (in concept) beschikbaar te zijn. Een onafhankelijke, externe instantie controleert de jaarrekening. Verder behoort de begroting voor aanvang van het boekjaar vastgesteld te zijn. Van de begroting mag niet meer dan 15% gebruikt worden voor ondersteunende diensten. Er dient per instantie een beschrijving aanwezig te zijn van de risico s waarvoor reserves gevormd dienen te worden, alsmede een onderbouwing van de financiële vertaling van deze risico s in de hoogte van de aan te houden reserves in euro s. Over de regionale verschillen in de hoogte van de quota en de combinatie van quota en giften heeft de GS nog geen beleidslijn bepaald. Ten aanzien van voorlichting en fondsenwerving wordt er naar gestreefd om in iedere plaatselijke kerk een commissie Zending & Hulpverlening in te stellen. Deze brengt de contacten in het buitenland en het werk van zending en hulpverlening onder de aandacht van haar leden. Het doel hiervan is meeleven, gebed en financiële ondersteuning te bevorderen en wederkerigheid in de relaties vorm te geven. De zendende instanties en het instituut ZHT ondersteunen de plaatselijke Z&H-commissies in hun werk. Afspraken over de invulling van de samenwerking tussen het instituut ZHT en de zendende instanties dienen steeds te worden vastgelegd. De jaarlijkse kosten, die door de zendende instanties en ZHT voor de fondsenwerving worden gemaakt, mogen niet meer dan 10% van de jaarlijkse inkomsten bedragen. 8

9 INLEIDING Aanleiding Op de Generale Synode (GS) te Leusden in 1999 werd een aantal besluiten genomen met betrekking tot zending en hulpverlening binnen het kerkverband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv). De complete tekst van deze besluiten is na te lezen in de Acta van de GS Leusden 1999, Bijlage II, artikel 95. De GS legde een aantal uitgangspunten vast voor zending en hulpverlening. Deze uitgangspunten worden in paragraaf 1.2 van dit beleidsplan genoemd en verder uitgewerkt. Ook werd besloten een deputaatschap voor zending en hulpverlening (Z&H) in te stellen. Dit kreeg de opdracht generaal kerkverbandelijk beleid op het gebied van zending en hulpverlening te ontwikkelen, te doen uitvoeren en te bewaken in die dingen die de kerken gemeenschappelijk hebben. De GS droeg het deputaatschap op in goed overleg met alle betrokken zendende kerken en desbetreffende samenwerkingsverbanden een regeling op te stellen waarin de onderlinge samenhang, de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden eenduidig zijn vastgelegd. Voortvloeiend uit deze opdracht is het onderliggende beleidsplan tot stand gekomen. Naast de opdracht tot het formuleren van generaal kerkverbandelijk beleid op het gebied van zending en hulpverlening kreeg het deputaatschap de opdracht te onderzoeken of integratie met het deputaatschap Institute of Reformed Theological Training (IRTT) en de vereniging 'De Verre Naasten' wenselijk en mogelijk was. Vanaf 2000 is gewerkt aan daadwerkelijke integratie van beide deputaatschappen en de vereniging 'De Verre Naasten'. De GS van Zuidhorn besloot vervolgens in 2002 het deputaatschap Z&H op te heffen en een nieuw deputaatschap Zending, Hulpverlening en Training (ZHT) op te richten. Het deputaatschap ZHT hield grotendeels dezelfde opdrachten als het deputaatschap Z&H. Maar vanwege de integratie werden ook het beleid en de activiteiten van het IRTT gevoegd in het geheel van zending en hulpverlening. Ook op uitvoerend niveau werd deze integratie doorgevoerd, zodat vanaf 1 januari 2002 er sprake was van een geïntegreerd bureau met de naam 'De Verre Naasten Instituut voor Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland ' (DVN). (In bijlage B is deze ontwikkeling uitgebreider beschreven in het kader van context en geschiedenis.) In dit document wordt in het algemeen ZHT gebruikt om het geheel van deputaten ZHT en het uitvoerend instituut DVN aan te duiden. Aard en doel Deze beleidsnota geeft het kader aan waarbinnen het samenhangende werk van zending, hulpverlening en training onder verantwoordelijkheid van de GKv plaatsvindt. Doel is de globale eisen en randvoorwaarden te formuleren, waaraan het werk van zending, hulpverlening en training naar de gemeenschappelijke overtuiging van de zendende instanties en ZHT moet voldoen. Verder wordt hierin de basis gelegd voor de samenwerking tussen zendende instanties en ZHT, de samenwerking met de buitenlandse partners en de positie t.o.v. andere instanties, die raakvlakken hebben met dit werk. Ook geeft dit document aan welke ontwikkelingen wenselijk worden geacht. Het is in eerste instantie bedoeld als gemeenschappelijk werkdocument van de zendende instanties en ZHT. Verder kan het worden gebruikt om belangstellenden te informeren. Aanvulling en bijstelling van het generaal beleid zal driejaarlijks plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van deputaten ZHT en in overleg met de zendende instanties, de vergadercyclus volgend van de GS, waar het beleid vastgesteld wordt. 9

10 Opbouw De opzet van het beleidsplan is als volgt: -hoofdstuk 1 definieert wat wordt verstaan onder zending, hulpverlening en training en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. -hoofdstuk 2 beschrijft hoe wordt samengewerkt tussen de zendende instanties en ZHT en welke contacten er zijn met andere instanties in binnen- en buitenland, die werkzaam zijn op het terrein van zending, hulpverlening en training. -hoofdstuk 3 behandelt de programmavorming in relatie met de buitenlandse partner. Daarin komt o.a. aan de orde aan welke criteria een samenwerkingsrelatie moet voldoen, met welke doelgroepen wordt gewerkt, en in welke sectoren. Ook het werk van IRTT wordt hier behandeld. -hoofdstuk 4 behandelt zaken met betrekking tot personeelsbeleid. -hoofdstuk 5 behandelt financieel beleid. -hoofdstuk 6 beschrijft hoe voorlichting en fondswerving vormgegeven worden. 10

11 1 VISIE EN WERKDEFINITIES 1.1 Visie en uitgangspunten Inleiding De GS Leusden stelde in 1999 de volgende uitgangspunten voor zending en hulpverlening vast (citaat besluit 1): 1. het behoort tot de aard van Christus' kerk met het evangelie, dat haar is toevertrouwd, ook buiten de wereld van de eigen taal en cultuur hen te zoeken, die vreemd zijn aan of vervreemd zijn van God en Zijn dienst. De kerk beoogt door de dienst van het evangelie gemeenten van Christus te planten, die in gebondenheid aan de Schrift, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde komen tot de ontwikkeling van een eigen kerkelijk leven; 2. de kerk laat door middel van uitzending het evangelie, dat is de blijde boodschap van geloof en liefde, horen. Daarom doet zij de verkondiging van het woord des geloofs vergezeld gaan van het betonen van christelijke barmhartigheid; 3. de plaatselijke kerken zijn geroepen tot het zendingswerk, zowel tot de verkondiging van het woord des geloofs als tot het christelijke barmhartigheidbetoon; 4. de kerkenraad zal met de diakenen de gemeente bij de vervulling van deze zendingsroeping betrekken door haar ondersteuning te vragen, haar medewerking in te schakelen en haar op te wekken tot gebed; 5. wanneer kerken bij het vervullen van deze roeping samenwerken, zullen zij dat doen binnen de kerkelijke ressorten en zo mogelijk via meerdere vergaderingen; 6. kerken kunnen, al dan niet samen met andere kerken, zowel in het kader van zending (art. 24 KO) als hulpverlening (art. 47 KO) samenwerken met erkende zusterkerken in het buitenland en eventueel ook met andere kerken van gereformeerde belijdenis en kerkregering; 7. de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van zusterkerken in het kader van zending en hulpverlening ligt bij de kerkenraad en diakenen. Ook de diakenen hebben in dezen de taak de gemeente op te wekken tot meeleven, gebed en steun. Bovengenoemde uitgangspunten worden in dit hoofdstuk verder uitgewerkt en aangevuld. Het is de bedoeling in dit hoofdstuk kort aan te geven wat de GKv beweegt om op het gebied van zending, hulpverlening en training actief te zijn en welke uitgangspunten daarbij een rol spelen Visie op bijbelse opdracht tot zending en hulpverlening. Evangelieverkondiging en barmhartigheidbetoon Aan het einde van Zijn leven op aarde gaf Christus Zijn discipelen het bevel op weg te gaan en het evangelie te brengen aan alle volken (Matth. 28:19). Deze bekende 'zendingsopdracht' heeft de kerk ertoe gebracht in de loop van haar geschiedenis steeds met het evangelie naar mensen in binnen- en buitenland, die met dit evangelie nog onbekend waren., te gaan. Gedurende Zijn leven op aarde deed Christus Zijn evangelieprediking gepaard gaan met daden van ontferming. Vele malen wordt er van Hem verteld dat Hij met ontferming werd bewogen en velen genas. In het formulier voor de bevestiging van diakenen wordt Christus ons daarin ten voorbeeld gesteld: 'Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde Zich over velen die in nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor, dat niemand in haar midden gebrek had.' Daarbij gehoorzamend aan de oproep van de Here om gastvrij, offervaardig en barmhartig te zijn. Ook Paulus roept in zijn brieven de (christelijke) gemeenten op bereid te zijn van hun rijkdom royaal te delen met hen, die in armoede leven, en elkaar als christelijke gemeenten te ondersteunen. Bijv. als hij de gemeente van Korinthe oproept ruimhartig geld te geven voor de gemeente in Jeruzalem (2 Cor. 8 en 9) en de Filippenzen bedankt voor hun ondersteuning van hem (Filip. 4: 16-20). Paulus benadrukt daarbij, dat het hulpbetoon door de ontvangers is gezien als trouw aan het evangelie van Christus en ertoe heeft geleid, dat zij God prijzen en verlangen naar de genade van God, die zij in de Korinthiërs hebben bespeurd. In eerste instantie ging het in de eerste christelijke gemeenten om de ondersteuning van geloofsgenoten. Maar daarnaast kan ook gedacht worden aan anderen. Daarmee Paulus volgend, die in Galaten 6: 10 schrijft: "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten." 11

12 In navolging van deze bijbelse noties willen de GKv ook in deze tijd beantwoorden aan de zendingsopdracht door mensen vrij te stellen en uit te zenden, die het Woord van God verkondigen aan hen die zonder Christus zijn, of andere kerken daarin te ondersteunen. Zij willen dit, in navolging van Christus, laten samengaan met het betoon van christelijke naastenliefde door hulp te bieden aan hen, die het vanwege materiële, sociale, politieke of kerkelijke omstandigheden moeilijk hebben. Dit kan betekenen, dat hulp wordt geboden op het gebied van landbouw, alfabetisering, medische hulp, inkomensverbetering etc. Maar ook dat kerken worden geholpen bij de opbouw van hun kerkelijke leven. Zoeken naar het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid Veelvuldig wordt door de profeten in het Oude Testament gesproken over gerechtigheid. De roep om recht te doen aan de kwetsbaren in de Joodse samenleving, te weten de weduwen, wezen en vreemdelingen, klinkt door het hele Oude Testament. Namens God moet de profeet Jesaja de toenmalige Joodse samenleving ernstig waarschuwen: weduwen en wezen worden geplunderd en hen wordt geen recht gedaan (Jesaja 10: 1-2). In opdracht van de Here klaagt Jesaja hen aan. Christus sluit op Jesaja aan als Hij hem citeert in de synagoge van Nazaret (Lucas 4: 18-19). Het is de belofte van de komst van Gods koninkrijk op deze aarde: 'om te verkondigen het aangename jaar des Heren'. Met de komst van Christus worden bevrijding en herstel aangekondigd. Eerst in de verhouding met God, maar ook voor de verhoudingen op deze aarde. Christus geeft ons de opdracht Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken (Mat. 6: 33). In de eerste plaats betekent dit herstel van de verbroken relatie met God. In de tweede plaats vraagt Hij van ons Gods wil te zoeken in alles wat wij doen. Of met andere woorden: te leven naar de maatstaf van Gods Koninkrijk. Christus is gekomen om een nieuw begin te maken. Een begin dat ook zichtbaar wordt in menselijke relaties en levensomstandigheden: 'om aan armen het evangelie te brengen, om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid (Luc. 4: 18-19). Tegen deze achtergrond moeten ook onze contacten met christenen en niet-christenen in het kader van zending, hulpverlening en training gezien worden. We proberen daarin gestalte te geven aan Gods Koninkrijk. En dit kan niet los gezien worden van het opkomen voor recht en gerechtigheid voor armen en mensen, die onrecht lijden. Bijv. in de keuze en opzet van de programma's met de buitenlandse partner worden dergelijke zaken meegewogen. De mens als beelddrager van God Toen God de mens schiep naar Zijn beeld, maakte Hij hem rentmeester van Zijn schepping. Maar de opstand van de mens tegen God verstoorde zijn functioneren als beeld van God en als rentmeester van Zijn schepping. Slechts door het offer van Christus en de gave van zijn Heilige Geest zijn mensen weer in staat het beeld van God te vertonen. Daarom is het de opdracht van iedere mens zich te bekeren tot God, zijn Schepper, en Zijn beeld te vertonen. Dit houdt in dat hij zijn aandeel levert in het onderhouden van de schepping, omziet naar zijn naaste, meewerkt aan de verbreiding van het evangelie en de instandhouding van de eredienst. Daarin zijn hulpgever en hulpontvanger voor God gelijk. Beiden hebben dezelfde opdracht en kunnen elkaar daarop aanspreken. Uitgangspunten als wederkerigheid, verantwoordelijkheid en duurzaamheid vloeien uit deze visie voort Visie op kerk-zijn en kerkelijke verhoudingen Kerk van Christus De Heidelbergse Catechismus (Zondag 21) geeft een aantal aspecten aan, die kenmerkend zijn voor de algemene christelijke kerk. In de eerste plaats wordt daarover gezegd, dat Jezus Christus Zich een kerk vergadert door zijn Woord en Geest. In de tweede plaats dat deze kerk gevormd zal worden uit het gehele menselijke geslacht van het begin van de wereld tot het einde. In de derde plaats dat deze kerk gekenmerkt wordt door de eenheid van het ware geloof. Het feit dat Christus Zich een kerk vergadert door zijn Woord en Geest en dat Hijzelf haar regeert, bewaart en beschermt, maakt ons dankbaar voor die kerken over de hele wereld, die zich als kerk van Christus manifesteren en daarop ook aanspreekbaar zijn. Deze kerken erkennen elkaar, zowel op nationaal als internationaal niveau, als kerken van Christus en roepen elkaar op om de waarheid van God, dit is de bijbelse leer, te erkennen, toe te passen en te handhaven, onder leiding van de Geest en in dagelijkse bekering (beleidsplan Deputaten voor Betrekkingen met Buitenlandse Kerken (BBK), mei 2001). 12

13 Op regionaal of nationaal niveau krijgt dit vorm doordat kerken een kerkverband aangaan, met eigen afspraken over hun functioneren (hun kerkorde). Op internationaal niveau komt deze verbondenheid tot uiting in zusterkerkrelaties en in een internationale conferentie, zoals de International Conference of Reformed Churches (ICRC). De manier waarop de GKv binnen deze verbanden overleg voeren en samenwerken op het gebied van zending, hulpverlening en training wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2 van dit beleidsplan. Omdat Christus Zijn kerk vergadert uit het gehele menselijke geslacht van het begin van de wereld tot het einde, kunnen er door verschil in kerkhistorie en cultuur punten zijn, waarin de GKv verschillen met de buitenlandse kerk. De kerkorde (KO) zegt hierover in artikel 47: "Over de relatie met kerken in het buitenland beslist de synode. Met kerken van gereformeerde belijdenis in het buitenland zal, zoveel mogelijk, kerkelijke gemeenschap geoefend worden. Op ondergeschikte punten van kerkorde en kerkelijke praktijk zullen buitenlandse kerken niet geoordeeld worden." In het kader van zending, hulpverlening en training zullen de GKv samenwerken met erkende zusterkerken in het buitenland en eventueel ook met andere kerken met een gereformeerde belijdenis en kerkregering. Kerken in een zendingssituatie Er kan onderscheid gemaakt worden tussen kerkrechtelijk zelfstandige kerken en nieuw te planten kerken in een situatie van zending en hulpverlening. In geval van kerkplanting worden nieuwe kerken gevormd, die via toerusting en opbouw van eigen structuren toegroeien naar het verantwoordelijkheid dragen voor de handhaving van de leer van de Schriften, de bediening van de sacramenten, de dienst der barmhartigheid en de verkondiging van het evangelie aan anderen. Kerkelijke bevoegdheden worden steeds meer overgedragen zodra de zendende instantie en de geplante kerk constateren, dat er voldoende draagkracht voor is. Toelating tot en afhouding van sacramenten, Woord- en tuchtbediening, aanstelling van ambtsdragers, opleiding en voorschriften voor voorgangers en het vaststellen van eigen belijdenisgeschriften, kerkordening en oecumenische contacten vallen uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe kerk. Aan het eind van dit proces zal de kerk worden geïnstitueerd en spreken we van een zelfstandige kerk. De taak van kerkplanting van de zendende instantie is dan kerkrechtelijk gezien beëindigd (naar beleidsplan BBK, mei 2001). Daarna blijft de zendende instantie vaak nog wel betrokken bij deze kerk, bijv. in het kader van het kerkelijk opbouwwerk. In dat geval spreken we niet langer van kerkplanting, maar van oecumenische samenwerking. Oecumenische samenwerking met bestaande kerken en/of christelijke organisaties Wanneer er sprake is van een kerkrechtelijk zelfstandige kerk, heeft dit consequenties voor de relatie met deze kerk. Hulp aan deze kerk kan dan alleen plaatsvinden als deze kerk dit zelf wil en accepteert. In een dergelijke situatie spreken we van oecumenische samenwerking met bestaande kerken. Dit geldt niet alleen voor kerken, recentelijk ontstaan uit zending en nu geïnstitueerd, maar ook voor andere kerken, die vanuit een zelfstandige en onafhankelijke positie contact zoeken en hulp vragen, en voor christelijke organisaties. De zelfstandigheid van de kerk wordt gerespecteerd, ook wanneer het feitelijke functioneren van deze kerk zwak is. Dit functioneren is echter wel van invloed op de manier waarop wordt samengewerkt. In hoofdstuk drie zal hier aandacht aan worden besteed. In geval van oecumenische samenwerking zullen de partners in wederzijds overleg bespreken hoe hulp zal worden geboden en vastleggen welke afspraken daarover zijn gemaakt. Zaken als monitoring, evaluatie en transparantie zullen daarbij een rol spelen; zie ook hoofdstuk 3. Missionaire roeping van de plaatselijke kerk Artikel 24 van de Kerkorde gaat uit van een zendingsroeping voor alle kerken. Daarbij wordt bepaald, dat wanneer kerken bij het vervullen van deze roeping samenwerken, zij zich zullen houden aan de indeling in ressorten, die voor het kerkverband aanvaard is. Het is de taak van kerkenraad en diakenen om de gemeente te wijzen op haar missionaire roeping en haar toe te rusten voor de vervulling ervan. Daarbij kunnen zij geholpen worden door ZHT. 13

14 1.2 Werkdefinities Definiëring van zending en hulpverlening en van training. In de praktijk van zending en hulpverlening en van training zijn er verschillende manieren waarop evangelieverkondiging en barmhartigheidbetoon worden vormgegeven. De aard van de relatie met de buitenlandse partner is daarbij een belangrijk onderscheid. In het geval van kerkplanting heeft de zendende instantie de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid tot evangelieverkondiging (in woord en daad), vorming van gemeenten en het komen tot kerkinstituering. In het geval van oecumenische samenwerking is er meestal sprake van samenwerking met een buitenlandse kerk, die kerkrechtelijk zelfstandig is. Binnen oecumenische kaders heeft de zendende instantie als partner een medeverantwoordelijkheid, maar de eerste verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid voor het kerkelijk leven ligt bij de buitenlandse kerk. Daarnaast is het mogelijk, dat de samenwerkingspartner een (christelijke) instantie is, wiens werk op één of andere manier ten goede komt aan de evangelieverkondiging en opbouw van nationale kerken. Het woord training is in zichzelf erg breed, maar in dit document geeft training de activiteiten aan, die voorheen door het deputaatschap IRTT werden behartigd; daarom is gekozen voor aparte vermelding. In dit beleidsdocument hanteren we in het kader van zending en hulpverlening de volgende werkdefinities. Kerkplanting: verkondiging van het evangelie in woord en daad aan niet-christenen, buiten de eigen taal en cultuur, met als doel het institueren van een nieuwe kerk en vorming van een kerkverband. Oecumenische samenwerking: activiteiten ter ondersteuning van een kerkrechtelijk zelfstandige kerk of een christelijke instantie. In beide gevallen speelt zich dit af buiten de eigen taal en cultuur en in het kader van de oecumenische contacten van de GKv. Deze activiteiten richten zich op ondersteuning en versterking van het kerkelijk leven en verbetering van de levensomstandigheden van de kerkleden en hun omgeving. Training: kortlopende training en advisering in gereformeerde theologie en de toepassing daarvan binnen de eigen situatie van de ondersteunde kerken; opleiding van werkers, die vrijgesteld zijn voor taken in zending en hulpverlening; en advisering van Nederlandse kerken in het kader van zending en hulpverlening. Trainingsactiviteiten, die plaatsvinden binnen een bestaand programma of worden opgezet in het kader van een langdurige samenwerkingsrelatie, vallen (afhankelijk van de aard van de relatie met de buitenlandse partner) onder kerkplanting of oecumenische samenwerking Onderscheid tussen zending en evangelisatie De kerk geeft gehoor aan Christus opdracht het evangelie te verkondigen, o.a. door middel van zending en hulpverlening, die zich richt op andere volken, talen en culturen. Uiteraard moet het evangelie ook binnen de eigen taal en cultuur verkondigd worden aan mensen, die God niet kennen of van Hem vervreemd zijn. In dat geval spreken we van evangelisatie. Deze vorm van missionaire activiteit valt buiten het bestek van dit beleidsdocument, aangezien hierin alleen het beleid van zending en hulpverlening (buiten de eigen taal en cultuur) wordt geformuleerd. Dit behoeft overigens niet te betekenen, dat alleen projecten in het buitenland hieronder vallen. Ook missionaire activiteiten in Nederland, in een andere taal en cultuur, vallen in principe binnen het aandachtsgebied van ZHT. In dit document worden deze niet verder uitgewerkt, maar zullen deze in een volgende versie nader aan de orde moeten komen. 14

15 2 SAMENWERKING/NETWERK 2.1 Samenwerking zendende instanties en ZHT Taakverdeling zendende instanties, deputaatschap ZHT en DVN Op grond van de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 stelde de GS van Leusden (1999), dat iedere plaatselijke kerk geroepen is actief te zijn in zending en hulpverlening. Het bleek zinvol dat meer kerken samenwerken om aan hun zendingsopdracht te voldoen. Een bepaalde kerk werd dan als zendende kerk namens deze kerken aangewezen. Omdat in de praktijk blijkt, dat de feitelijke verantwoordelijkheid voor programma s in het kader van zending en hulpverlening vaak is gedelegeerd aan de deputaten van een meerdere kerkelijke vergadering, spreken we in dit verband van zendende instanties i.p.v. zendende kerken. De zendende instanties, of door hen aangestelde commissies, dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werk van zending en hulpverlening. Zij onderhouden contact met de partner in het buitenland en begeleiden het werk en de eventuele werkers in het buitenland. Verder dragen zij de verantwoordelijkheid voor het inzamelen van de benodigde financiën en voor de beleidsvorming. Naast deze regionale instanties bleek er behoefte aan een landelijke instantie. Deputaten ZHT hebben als zodanig tot taak gekregen bestaand en nieuw op te zetten zendingswerk en hulpbetoon te coördineren, zodat een optimale verdeling kan plaatsvinden over de kerken en samen met de zendende instanties kan worden besloten welke werkvelden prioriteit hebben. Uitvoering van de coördinerende taak gebeurt doordat deputaten ZHT overzicht houden over het geheel van programma s en projecten 1 en eventuele probleemvelden signaleren en bespreken met de betrokken instanties binnen het kerkverband. Speciaal wanneer nieuw werk (te weten een nieuwe buitenlandse partner of een nieuw gebied) zich aandient, beoordeelt het deputaatschap ZHT of het in aanmerking komt voor ondersteuning door de GKv en indien dit het geval is en er zich mogelijkheden voordoen, wordt daar kerkelijke inbedding voor gezocht. Het deputaatschap ZHT is dus bevoegd overzicht te houden en overleg te initiëren met de zendende instanties. De intentie hierbij is tot gezamenlijke afspraken te komen, maar deputaten hebben niet de bevoegdheid iets op te leggen. Verder is het deputaatschap medeverantwoordelijk voor het formuleren, het doen uitvoeren en het bewaken van een generaal kerkverbandelijk beleid voor zending en hulpverlening in die dingen, die de kerken gemeenschappelijk hebben (zie synodebesluit 1999, 2.1). Om deze taak te kunnen uitvoeren maakt het deputaatschap ZHT gebruik van het instituut DVN. De formulering van de gemeenschappelijke zaken is in onderhavig stuk gedaan. Als uitvoerend instituut van deputaten ZHT heeft DVN tot taak het werk van de zendende instanties te begeleiden (zie synodebesluit 1999 besluit 2, punt 2g). Hiermee wordt beoogd de activiteiten van de GKv op het gebied van zending, hulpverlening en training tot een consistent geheel te maken en de uitvoering te faciliteren. ZHT brengt deskundigheid en ervaring uit andere regio s in, alsmede generaal beleid en faciliteiten in het werk van de verschillende zendende instanties. De manier waarop de inbreng van ZHT bij de diverse zendende instanties vorm krijgt, varieert en is ook afhankelijk van de desbetreffende voorgeschiedenis en het werkgebied. Per geval zullen hierover afspraken gemaakt worden. Daarbij is het in ieder geval belangrijk dat alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn in de instantie, die de directe uitvoering begeleidt en beleid voorbereidt. Dit om onderling zo goed mogelijk af te stemmen en slagvaardig te kunnen werken. Daar waar meer instanties met dezelfde partner in het buitenland werken, moet het werk in het buitenland binnen een gezamenlijk programma gebeuren, onder verantwoordelijkheid van een gezamenlijke commissie. Deze commissie vertegenwoordigt de samenwerkende kerken in het contact met de buitenlandse partner. Iedere instantie, die deelneemt in een gezamenlijke commissie voor een bepaald programma, is verantwoordelijk voor de lopende verplichtingen, die binnen dat programma zijn aangegaan. 1 Een programma is een samenhangende reeks activiteiten binnen een zendings- of hulpverleningsrelatie, die niet aan een maximum tijd gebonden is, met een algemene doelstelling, waarbinnen specifieke doelstellingen geformuleerd kunnen worden. Een project is een samenhangende reeks activiteiten binnen een duidelijk vastgestelde tijdsperiode, met duidelijk omschreven concrete doelen, eindresultaten en een vastgestelde begroting. 15

16 Daarnaast kan de instantie vrij beslissen over de besteding van extra financiën in projecten/programma s elders. Eventuele uitbreiding van het programma geeft niet direct de verplichting om daarin evenredig bij te dragen, maar daarover moet opnieuw gezamenlijk een besluit vallen. Schematische voorstelling samenwerking In bijlage C is een schematische voorstelling opgenomen van een situatie van samenwerking, waarbij één zendende instantie betrokken is. Dit is een model, dat naar gelang de specifieke situatie aangepast wordt. Wanneer meerdere zendende instanties binnen één programma samenwerken dient het model overeenkomstig aangepast te worden. Overleg Verder is het beleid dat er een vorm van overleg is tussen de zendende instanties, die in verschillende programma s of projecten, maar wel in dezelfde regio werkzaam zijn. Op deze manier is er de mogelijkheid kennis te nemen van de ervaringen van elkaar, ontwikkelde methoden, materialen etc, zodat - indien gewenst - daarvan gebruikgemaakt kan worden. Positie deputaatschap ZHT en DVN De deputaten ZHT krijgen hun opdracht van de synode van de GKv en dragen de dagelijkse uitvoering van het werk op aan DVN. De directeur van DVN rapporteert aan deputaten ZHT. In hun rapportage aan de GS leggen deputaten ZHT verantwoording af van het werk van deputaten en DVN en leggen zij beleidsvoornemens voor de komende periode voor. In bepaalde gevallen ondersteunt ZHT alleen, los van decentrale zendende instanties, programma s in het kader van zending en hulpverlening. Om meer betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid aan de basis te verkrijgen, moet zoveel mogelijk kerkelijke inbedding gevonden worden in een lokale of regionale kerkstructuur (decentraal). Projecten kunnen wel rechtstreeks door ZHT worden uitgevoerd. Verder voert ZHT alleen taken uit, die namens het kerkverband als geheel gedaan worden, zoals bijvoorbeeld opleiding van uitgezondenen en het geven van theologische cursussen voor buitenlandse studenten en voorgangers en faciliterende diensten voor de zendende instanties Netwerk Bij de uitvoering van programma s en projecten in het buitenland moet altijd in beeld gebracht worden welke andere kerkgenootschappen en organisaties in hetzelfde gebied werkzaam zijn. Dit om zo mogelijk door middel van samenwerking een gezamenlijk belang te dienen en om overlap of zelfs tegenstrijdige programma's te voorkomen. Waar nuttig voor het eigen werk worden contacten onderhouden en wordt deelgenomen aan netwerken. Nadere concretisering hiervan dient in de specifieke beleidsplannen van de diverse zendende instanties te gebeuren. In het algemeen hebben organisaties met vergelijkbare visie de voorkeur als samenwerkingspartner. Deputaten ZHT opereren niet geheel op zichzelf. Hun werk heeft ook raakvlakken met activiteiten van verschillende andere instanties, zoals BBK, Dteg etc. ZHT ziet het als haar taak een eigen plaats in het netwerk in te nemen en waar nodig overleg te structureren, zowel op nationaal als internationaal niveau. Relevante informatie uit dit overleg brengen ze bij de zendende instanties in via DVN Binnenland BBK Het onderhouden van goed overleg met deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) van de GKv blijft een zaak van groot belang. We functioneren binnen één kerkverband en willen als één geheel optreden. ZHT volgt als regel de beoordeling van BBK wat betreft de kerkelijke relatie met buitenlandse kerken. Vanuit het perspectief van hulpverlening en training kan er soms reden zijn om contacten aan te gaan met kerken, die niet of niet meer binnen het netwerk van BBK vallen. Met name bij het aangaan van nieuwe contacten zal er overeenstemming met BBK gezocht worden over de vraag of samenwerking aanvaardbaar en zinvol is. Verder zal er eenmaal per jaar wederzijdse uitwisseling van informatie plaatsvinden tijdens een ontmoeting van vertegenwoordigers van deputaten BBK en ZHT. Door de zendende instanties en/of de regiocoördinator van DVN wordt contact onderhouden met de relevante BBK-secties. 16

17 Dteg Deputaten ZHT overleggen minimaal eens per jaar met deputaten toerusting evangeliserende gemeenten (Dteg). Dit overleg is gewenst vanwege raakvlakken met missionair werk en interculturele contacten. GDD Ook met Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD) is overleg gewenst vanwege de taak van diakenen om de gemeente te betrekken bij het werk van zending, hulpverlening en training. De toerusting en begeleiding, die het Diaconaal Steunpunt (DS) van GDD aanbiedt aan diakenen op dit gebied, is een onderwerp van overleg en samenwerking. Ook over de aanpak bij een eventueel meedoen aan noodhulpacties worden afspraken gemaakt tussen ZHT en GDD. TUK Bij de Theologische Universiteit Kampen (TUK) staat internationalisering op de agenda en zijn er dus raakvlakken met ZHT. Met name vanuit de afdeling IRTT van DVN zal overleg gevoerd worden met de TUK over theologische opleiding en training in het internationale, oecumenische netwerk. Te denken valt aan gezamenlijk georganiseerde cursussen, gastdocentschap, uitwisseling van studenten etc. Platform Hulp in het Buitenland (voorheen ROFOR) Naast de regionale zendende instanties zijn er meer organisaties, die op één of andere manier verbonden zijn aan de GKv en activiteiten op het gebied van zending en hulpverlening in het buitenland ontplooien. Gestimuleerd wordt, dat deze zich aansluiten bij het Platform Hulp in het Buitenland (voorheen ROFOR) met het oog op het optimaal gebruik maken van de deskundigheid en ervaring van de diverse instanties binnen de GKv. Kerkelijke contacten In zijn algemeenheid kan worden gesteld, dat waar relevant en wenselijk door ZHT en de zendende instanties informatie wordt uitgewisseld met en gebruikgemaakt wordt van diensten van andere kerkgenootschappen of daaraan gerelateerde organisaties. Vanwege de verwante kerkelijke ligging vindt op regelmatige basis overleg plaats van ZHT met instanties van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en met de Gereformeerde Zendings Bond (GZB). Deze contacten beogen afstemming van het werk om overlap of tegenstrijdigheden te voorkomen en uitwisseling om van elkaar te leren. Met andere kerkgenootschappen wordt incidenteel overlegd, waar dit nuttig is voor het eigen werk en/of op verzoek van de desbetreffende instantie. Op verzoeken om gebruik te maken van de expertise van ZHT door andere, verwante zendende instanties buiten de GKv, ook uit het buitenland, wordt zoveel mogelijk positief ingegaan, op een kostenneutrale manier. Overige Het instituut ZHT is lid van PRISMA, een koepel waarin allerlei reformatorische en evangelische hulpverleningsorganisaties zijn vertegenwoordigd. Gezien de raakvlakken met ontwikkelingswerk en fondsenwerving zullen contacten met hulpverleningsorganisaties onderhouden worden. Waar zich relevante gelegenheden voordoen, wordt er aan dergelijke netwerken ook actief deelgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan de medefinancieringsorganisatie ICCO, ChristenUnie, PSO etc Buitenland Waar relevant, wordt samenwerking en afstemming gezocht met verwante kerkgenootschappen in het buitenland, die actief zijn op het gebied van zending, hulpverlening en training. ZHT en de zendende instanties zien het als wenselijk internationale afstemming en samenwerking te verbeteren via de ICRC (International Council of Reformed Churches). Partnerkerken worden gestimuleerd aan dit netwerk deel te nemen. In verband hiermee wordt het ook van belang geacht overzicht en inzicht te verkrijgen in het werk van zending, hulpverlening en training van alle ICRClidkerken en ook zelf deel te nemen aan regionale conferenties. 17

18 3 PROGRAMMAVORMING 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk staan richtlijnen voor programma s en projecten 2 voor zending, hulpverlening en training. In de werkdefinities van hoofdstuk 1 zijn hierbinnen kerkplanting en oecumenische samenwerking gedefinieerd op grond van de aard van de relatie met de doelgroep. Het onderscheid is vooral kerkrechtelijk: in geval van oecumenische samenwerking is er sprake van een kerkrechtelijk zelfstandige kerk, in het geval van kerkplanting niet. In de praktijk zal de overgang van kerkplanting naar oecumenische samenwerking als een proces verlopen. In de opzet en vormgeving van de programma's zal niet alleen de kerkrechtelijke status bepalend zijn, maar ook de aanwezige kennis en vaardigheden binnen de betrokken kerk c.q. organisatie in het buitenland. Programmavorming voor zending, hulpverlening en training wordt als één geheel behandeld. Er zijn veel algemeen geldende aandachtspunten, maar waar nodig wordt apart genoemd wanneer het speciaal voor één van de onderdelen geldt. 3.2 Doel Er is veel nood in de wereld, maar niet alle ondersteuning past binnen het mandaat van zending, hulpverlening en training van de GKv. Kerkelijke hulpverlening komt op uit de liefde van en voor Christus en wordt uit naam van Christus gegeven en tot lof van Zijn naam verkregen. Alle activiteiten zijn gericht op de wereldwijde kerk van Christus en op de komst van Gods Koninkrijk. Het doel van zending en hulpverlening is: 1. Verbreiding van Gods eer 2. Opbouw van de kerk van Christus Jezus 3. Bevorderen en beleven van de gemeenschap in Christus 4. Verbetering van de levensomstandigheden van de leden van de kerk en haar omgeving in het buitenland, opdat er meer gerechtigheid ervaren wordt 3.3 Doelgroep Doelgroep kerkplanting Gehoor gevend aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28 spannen de GKv zich in om het evangelie wereldwijd bekend te maken aan hen die Christus niet kennen en waar mogelijk kerken te planten. De praktijk van de afgelopen 15 jaar laat zien dat de plaatsen waar daadwerkelijk zending wordt bedreven in de vorm waarin het in dit beleidsplan is gedefinieerd, zijn afgenomen, en de vraag om ondersteuning door jonge buitenlandse kerken is toegenomen. Het deputaatschap ZHT heeft een studiecommissie ingesteld, die zal bestuderen welke taak de GKv hebben op het gebied van zending. Hierbij zullen o.a. de volgende vragen aan de orde komen: Hoe en waar kunnen we aan deze opdracht gehoor geven? Kunnen we aan deze opdracht gehoor geven via ondersteuning van het missionaire werk van onze partners in het buitenland? Moeten we actief op zoek gaan naar gebieden waar het evangelie nog nooit verkondigd is, omdat daar de prioriteit voor zending ligt? Hoe ligt het in gebieden waar wel het evangelie verkondigd is, maar er geen bijbelgetrouwe kerken zijn? Het rapport van deze commissie is, zo gauw het klaar is, op te vragen op het DVN-kantoor. Doelgroep en partner oecumenische samenwerking In Gods Woord worden christenen opgeroepen mensen bij te staan, die het vanwege bijvoorbeeld materiële, sociale, politieke of kerkelijke omstandigheden moeilijk hebben en tekorten ervaren. Door de GKv wordt aan deze bijbelse oproep gehoor gegeven door op een structurele en verantwoorde manier hulp te bieden namens de kerken, in de eerste plaats via het werk van de zendende instanties en ZHT. Er zijn meer instanties, die aan de GKv verbonden zijn en zich hiermee bezighouden. Ook zijn er leden van de GKv, die werkzaam zijn in zending en hulpverlening bij andere organisaties. In dit hoofdstuk wordt op het werk van deze laatste twee niet apart ingegaan. ZHT heeft een handreiking voor kerkenraden opgesteld om behulpzaam te zijn bij de overwegingen hoe hiermee omgegaan dient te worden 3. Doel van zending en hulpverlening is belemmeringen weg te nemen bij het functioneren van deze naasten in hun eigen verbanden in een leven tot Gods eer en tot heil van hun naasten. 2 In het vervolg zal voor het gemak steeds alleen van programma s gesproken worden, maar zijn naar gelang het geval programma s of projecten bedoeld. 3 Deze handreiking (Gezonden in de wereld) is op te vragen bij DVN. 18

19 In geval van oecumenische samenwerking wordt de doelgroep bereikt via samenwerking met partners in het buitenland. Wat betreft de keuze van partners om mee samen te werken, maken we het volgende onderscheid, waarbij de prioriteit bij A en B ligt: A. Kerken die lid zijn van de ICRC of dat binnen afzienbare tijd hopen te worden; en nauw met deze kerken verwante instellingen, B. Kerken en instellingen die aanspreekbaar zijn op hun gereformeerde leer en levenswandel, na overleg met deputaten BBK. C. Andere kerken of instellingen. 3.4 Richtlijnen programma s In deze paragraaf worden enkele aandachtspunten en criteria geformuleerd, die kunnen dienen bij het opzetten, uitvoeren en/of ondersteunen van programma's. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op visie en uitgangspunten (h.1.1) en op ervaring in de praktijk. Inhoudelijke kwaliteit programma 1. Gereformeerd: activiteiten zijn in overeenstemming met bijbelse normen en dragen een christelijke boodschap uit. 2. Geïntegreerd: een verantwoorde en samenhangende mix van woord - en daad - activiteiten, die in elkaar overlopen en zo op elkaar zijn afgestemd dat ze elkaar versterken. 3. Onderscheid doelgroepen: een evenwichtige en doelmatige verdeling over de verschillende belanghebbende doelgroepen. Vaak is het zinvol naar gelang de activiteit subdoelgroepen te onderscheiden, zoals ambtsdragers, docenten, vrouwen, jongeren of boeren. Elke subgroep vraagt speciale aandacht en een eigen aanpak. De doelgroep vrouwen vereist vaak bijzondere aandacht vanwege hun cruciale rol in het gezin, de maatschappij en de kerk en de neiging in veel samenlevingen die rol te onderschatten. Activiteiten in de maatschappelijke sectoren en humanitaire hulpverlening worden niet exclusief op kerkleden/christenen gericht. Het is een christelijke houding om goed te doen aan allen en niet alleen het welzijn van de eigen groep op het oog te hebben. Verder zou exclusief op kerkleden gerichte hulp een oneigenlijke reden kunnen vormen voor aansluiting bij de kerkgemeenschap. Voor duurzame resultaten is het ook van belang hierbij de hele omgeving te betrekken. Dit geeft een breed draagvlak voor de ontwikkeling en grotere kans op een blijvende positieve verandering. 4. Duurzaam: activiteiten zijn gericht op blijvende verbetering. Het is de bedoeling dat financiële en personele hulp zoveel mogelijk overbodig worden en de samenwerkingspartner zelfstandig verder kan. Daarom is het van belang aan te sluiten bij het leidinggevend vermogen binnen de doelgroep en bij de lokale infrastructuur en cultuur. Daarnaast is het in het kader van goed rentmeesterschap belangrijk, dat de activiteiten en ontwikkelingen passend zijn bij een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ook voor versterking van de plaatselijke economie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale mogelijkheden. Contextuele inkadering 5. Contextueel: om als een zelfstandige kerk te kunnen functioneren, is het voor christenen van belang een gereformeerde identiteit te ontwikkelen, die relevant is in de maatschappij, waarin zij leven. De maatschappij en de bijbehorende cultuur confronteert christenen met vragen, waarop zij vanuit hun geloof antwoorden moeten geven en waarin ze keuzes moeten maken. 6. Gerechtigheid: activiteiten laten iets zien van de gerechtigheid van Gods Koninkrijk door bij te dragen aan rechtvaardige verdeling en goede verhoudingen. Ze dragen bij aan het bevorderen van recht door kritisch gericht te zijn op structurele factoren, die onrecht in stand houden of veroorzaken. Inzet doelgroepen 7. Noodzakelijk: activiteiten worden uitgevoerd als respons op een bestaande nood en in geval van oecumenische samenwerking op de vraag van een partnerorganisatie (met het oog op hun doelgroep). 8. Eigen verantwoordelijkheid stimulerend: Iedere mens heeft gaven en is geroepen deze in te zetten in een leven tot Gods eer. Het doel van de activiteiten is het zelf kunnen dragen van deze verantwoordelijkheid. Ze richten zich op het ontwikkelen van capaciteiten en vaardigheden van de doelgroep en op de bereidvaardigheid deze in te zetten in Gods Koninkrijk. 9. Complementair: In aansluiting op het vorige punt zal eerst optimaal gebruik gemaakt worden van de eigen inzet van de doelgroep en van de partner. De geboden hulp is aanvullend op hun eigen personele en financiële inbreng. 19

20 10. Participatief: Omdat mensen geroepen zijn verantwoordelijkheid te dragen, is inbreng van alle betrokkenen vanaf het begin belangrijk. Invulling van de samenwerking vindt in gezamenlijk overleg met de partner plaats. Bij activiteiten moet de doelgroep een inbreng hebben vanaf de inventariserende fase. Dit stimuleert een leerproces van verantwoordelijkheid nemen en kunnen dragen. De ervaring leert, dat een participatieve benadering meer garanties geeft en dat een ontwikkelingsproces blijvend positieve effecten heeft. Partnerrelatie 11. Trouw: vanwege het belang van de gegeven relatie wordt een eenmaal aangegaan samenwerkingsverband niet zomaar verbroken, tenzij door één of beide partijen wordt geconstateerd dat samenwerking niet langer zinvol is. Als de samenwerking wordt verbroken en de partner een kerk is, kan de kerkelijke band blijven bestaan. 12. Verantwoord beheer: in een transparant en doelmatig gebruik van financiële, materiële en personele middelen toont men zich een betrouwbare partner en een lerende organisatie. Keuzes moeten helder zijn voor de doelgroep en voor de achterban. Rapportage: ZHT en de zendende instanties leggen verantwoording af aan hun achterban en zijn bereid tot openheid hierover aan samenwerkingspartners. Zij vragen van de partner verantwoording aan hen af te leggen voor wat betreft het gebruik van ter beschikking gestelde hulp, zowel financieel als wat betreft het behalen van gestelde doelen. Planning, monitoring en evaluatie: Bij de planning van activiteiten zal de uitvoering gekoppeld moeten worden aan duidelijk uitgewerkte, concrete doelstellingen. Door monitoring en evaluatie wordt beoordeeld in hoeverre de activiteiten ook werkelijk bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en waar bijstelling nodig is. Er wordt ernaar gestreefd hiervoor kwalitatieve en kwantitatieve meetpunten te beschrijven. Geconstateerde mogelijkheden tot verbetering moeten door actie gevolgd worden (toepassing van de leerpunten in een verandering van activiteiten en/of gebruikte methode). 3.5 Vormgeving en inhoud programma s Inventarisatie Wanneer een buitenlandse kerk of organisatie een aanvraag heeft ingediend zullen de zendende instanties en ZHT moeten overwegen of ze al dan niet bij een programma betrokken willen worden. Zo n overweging kan ook gebeuren op aangeven van een instantie binnen de GKv (bijv. BBK, die een bepaalde nood signaleert bij een verwante kerk en vindt dat er iets zou moeten gebeuren). Eerst wordt bekeken of de aanvraag in het algemeen ontvankelijk is (passend bij doel en doelgroep). Als dit niet het geval is, wordt de aanvraag afgewezen, waarbij redenen worden gegeven en eventueel verwezen wordt naar een geschiktere partner. Wanneer dit wel het geval is, moet een nadere beoordeling van het project of programma plaatsvinden. Hiervoor is allerlei informatie nodig: naast algemene informatie over land en regio en de doelgroep, ook een globale beschrijving van de problemen en de doelen. In geval van kerkplanting wordt bekeken, hoe de doelgroep het beste benaderd kan worden. Daarbij worden de volgende aandachtspunten meegenomen Op welke manier kan het beste ingang gevonden worden bij de doelgroep? Is er de mogelijkheid een (autochtone) zendeling, die de taal en cultuur goed kent, te vinden of op te leiden? Welke manieren van communicatie passen het best bij de doelgroep? Verder wordt zowel bij kerkplanting als bij oecumenische samenwerking geïnventariseerd welke materiële of immateriële nood er is. Hierbij kan gedacht worden aan honger, analfabetisme, gebrek aan medische zorg, maar ook aan gebrek aan bijbelkennis, tekort aan geschoolde voorgangers etc. Tevens wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden tot oplossing er zijn. Het is zaak dit in gezamenlijk overleg met de doelgroep/samenwerkingspartner te doen. Het gaat er namelijk om, dat deze zaken door alle betrokken partijen als belangrijk worden erkend. Op grond van de verzamelde informatie vindt een beoordeling plaats of er tot opzet van een programma kan worden overgegaan. Bij de afweging moet er niet alleen naar gekeken worden of een voorgesteld programma in aanmerking komt voor uitvoering, maar ook of de zendende instantie en/of ZHT de eerst aangewezen instantie is. Het kan zijn, dat er geheel of op onderdelen van uitvoering wordt afgezien, omdat er verwezen kan worden naar een geschiktere instantie. In geval de noodzaak 20

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren Telefoonnummer (facultatief): 050-4092029 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2017 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam- Kralingen Telefoonnummer: 010-4525053 RSIN/Fiscaal nummer: in aanvraag Website adres: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl E-mail:

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Als een baken op zee

Als een baken op zee AK 150407-4 Als een baken op zee Beleidsplan 2014 t/m 2017 Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Scheveningen deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland Beleidsplan AK PGS versie

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Inleiding De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Soest Telefoonnummer: 035 602 92 63 RSIN/Fiscaal nummer: 809 564 658 Website adres: www.cgksoest.nl E-mail: soest.scriba@cgk.info Adres:

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). A. Algemene gegevens Naam Telefoonnummer (scriba):

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI A. Algemene gegevens Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE NIEUWE TONGE RSIN/Fiscaal nummer: 002686594 Website adres: www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief):

Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

Nota ten behoeve van de Zendende Instanties en de Generale Synode van de GKv te Ede

Nota ten behoeve van de Zendende Instanties en de Generale Synode van de GKv te Ede Algemeen Beleid Mission vastgesteld in vergadering met ZI s 5 oktober 2013 Nota ten behoeve van de Zendende Instanties en de Generale Synode van de GKv te Ede Inleiding De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst. Website adres: www.pkndamwald.nl E-mail: hervormdambv@hotmail.com

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid)

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Dienstboek 256 Bekendmaking Vertegenwoordiger van de kerkenraad: Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt van onze

Nadere informatie

Voorstel invulling betrokkenheid Israël

Voorstel invulling betrokkenheid Israël Code: LV01 01.0.0 Pagina 1 van Voorstel invulling betrokkenheid Israël Van de Broeders: Ad de Boer, Jan Mudde en Henk Zuidhof Datum: oktober 01 Code: LV01 01.0.0 Pagina van 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1

Nadere informatie

LICHT IN DE STAD

LICHT IN DE STAD LICHT IN DE STAD 2010-2015 Visieplan CGK De Graankorrel Hoofddorp Wat wij verlangen (visie) 2010-2015 Wij verlangen er naar als gemeente licht in de stad te zijn te zijn: aantrekkelijk, inspirerend en

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie

Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classis Zierikzee Telefoonnummer: 0111 642595 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens van de classis AchterhoekOost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classis AchterhoekOost Telefoonnummer (facultatief): 0545273241 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nisse

Protestantse gemeente te Nisse A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Nisse RSIN/Fiscaal nummer: 824129039 Website adres: E-mail: www.mariakerk-nisse.nl info@mariakerk-nisse.nl Adres: Dorpsplein 49 Postcode: Plaats:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk De Zaaier te Harderwijk. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: 002715892 Website adres: www.cgkdzaaier.nl E-mail: scriba@cgkdezaaier.nl

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.)

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) 002 643 479 (Gereformeerde Kerk) http://gkdenham.nl/algemene-informatie/anbi/diaconie

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te Garmerwolde/Thesinge RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 Website adres: E-mail: www.thesinge.com/anbi pkngtdiaconie@gmail.com Postadres:

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen

Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen De volgende deelhoofdstukken zijn gebaseerd op informatie van Kerk in Actie. De teksten zijn afgestemd op de situatie

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Eben Haëzer Kerk Pniël Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Eben Haëzer Kerk Telefoonnummer 0527-683687 RSIN/Fiscaal nummer: 824145501 Website adres: www.ebenhaezer-urk.nl E-mail:

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

Postadres Postbus 7177

Postadres Postbus 7177 Gegevens die in het kader van de ANBI-transparantie gepubliceerd dienen te worden door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken respectievelijk de Nederlands Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens Naam ANBI: Hervormde gemeente te Zevenhuizen Telefoonnummer: scriba: 0180-631700 RSIN/fiscaalnummer: 824106337 Website adres: E-mail:

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage XI - III Rapport Deputaten Zending, Hulpverlening en Training Woord vooraf Zendingswerk is kerkenwerk.

Nadere informatie

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBITRANSPARANTIE TE PUBLICEREN GEGEVENS DOOR EEN GEMEENTE BEHORENDE TOT DE HERSTELD HERVORMDE KERK. A. A LGEMENE GEGEVENS Naam ANBI: Telefoonnummer : 0182532158 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, mits dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad.

Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, mits dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad. Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, mits dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad. JAARPLAN van de plaatselijke zendingscommissie van de

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens

ANBI-transparantie gegevens ANBI-transparantie gegevens A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde kerk te Wapenveld (Gereformeerde kerk De Brug) Telefoonnummer (facultatief): 038-4477162 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

EEN NIEUWE PROTESTANTSE GEMEENTE: visie en werkelijkheid

EEN NIEUWE PROTESTANTSE GEMEENTE: visie en werkelijkheid EEN NIEUWE PROTESTANTSE GEMEENTE: visie en werkelijkheid 19-06-2012 1 definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Een protestantse gemeente... 4 3. Twee gemeenten op één eiland...

Nadere informatie