Groepsfoto tijdens werkbezoek Staatssecretaris aan Beukbergen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groepsfoto tijdens werkbezoek Staatssecretaris aan Beukbergen"

Transcriptie

1 VERANTWOORDING Het landgoed Huize Beukbergen dateert uit de 17 e eeuw en heeft haar bestaan te danken aan de zandweg die ooit door onontgonnen gebied liep tussen Utrecht en Amersfoort. De overheid wilde deze weg graag gratis bestraat hebben en heeft daartoe percelen grond van 16 hectare langs de gehele, tamelijk rechte route weggegeven aan belangstellenden, die daarvoor in de plaats een fraai landhuis moesten neerzetten en het deel van de zandweg langs hun perceel bestraten. De oudste bewoners van Beukbergen zou je daarom ook mensen van de weg kunnen noemen en het aardige is nu dat momenteel opnieuw druk gewerkt wordt aan de weg bij Beukbergen vanwege de aanleg van een ecoduct, dat in de loop van 2009 gereed zal zijn. Het ecoduct, dat eveneens de naam Beukbergen gaat dragen, betekent dat de weg ter hoogte van het vormingscentrum een verdieping krijgt van twee meter. Wanneer je nu vormingswerk omschrijft als het verdiepen van je levensweg, is dit niet alleen in verband met de weg onder het ecoduct cultuurhistorisch verantwoorde symboliek, maar zou je zelfs nog kunnen doorfilosoferen over de betekenis van het ecoduct zelf, dat als een stiltecorridor dwars over de weg heen gaat lopen. Op dit kruispunt van cultuurhistorie en verheven stilte in het hart van Nederland, kent defensie voor haar personeel het geestelijke rustpunt dat met een ferme naam Beukbergen heet, het vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) leggen voor de inhoudelijke kant van haar werkzaamheden verantwoording af aan de Zendende Instanties. In dit licht dient het Jaarschrift 2008 van Beukbergen gelezen te worden. Het is primair bedoeld voor de Zendende Instanties en daarnaast voor de collega geestelijk verzorgers, terwijl het jaarschrift tevens verzonden wordt ter informatie aan allen die, vermoedelijk, inhoudelijke belangstelling hebben voor het vormingswerk op Beukbergen en het reilen en zeilen ervan anno Het wil tevens een document zijn waarmee allen die op Beukbergen werkzaam zijn en allen die van buitenaf een bijdrage hebben geleverd aan het vormingswerk, met veel voldoening kunnen terugkijken op het afgelopen jaar. In dit jaarschrift zijn verschillende stukken afkomstig van de hand van collega s van Beukbergen, zoals de geheel eigen bijdragen namens de drie denominaties die op Beukbergen werkzaam zijn. Ook zijn er flinke citaten in opgenomen uit de jaarverslagen die collega s van diverse zogenoemde kwaliteitsgroepen hebben opgesteld, in deze groepen wordt over de kwaliteit van de inhoud en de organisatie van verschillende typen GV-conferenties gewaakt. De Nederlandse krijgsmacht is direct betrokken bij de strijd in Afghanistan en dat is zeker ook te merken op Beukbergen. In 2008 was het aantal gerealiseerde conferentiedagen dat verband houdt met de ISAF-missie in totaal (uitzend- en terugkeerconferentiedagen), het jaar daarvoor was dit aantal nog waardoor er sprake is van bijna een verdubbeling. De toename in 2008 zit voor het leeuwendeel in de terugkeerconferentiedagen, namelijk in totaal dagen; in 2007 waren dit 360 dagen. De ISAF-conferenties beslaan meer dan een kwart van het totaal aantal in 2008 gerealiseerde conferentiedagen, dat is opgelopen tot dagen, een stijging van 13% vergeleken met het jaar daarvoor en met meer dan 30% vergeleken met Zo doet de ISAF-missie niet alleen een flinke aanslag op de capaciteit van de krijgsmacht, maar ook op die van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht en van het vormingscentrum Beukbergen. Tijdens het Algemeen Overleg over de Veteranennotitie in juni 2008 zei het VVD-Kamerlid Boekesteijn in dit verband over de capaciteit van Beukbergen: Om met de voorzorg te beginnen, zoals bekend bezoeken niet alle militairen die op het punt staan om uitgezonden te worden, het beroemde conferentieoord. Daarvoor is de capaciteit daarvan eenvoudigweg te beperkt. 1

2 En het PvdA-Kamerlid Eijsink merkte tijdens hetzelfde overleg enigszins verontwaardigd op: Er staat in de nota niets vermeld over de activiteiten van Beukbergen, over de geestelijke verzorging en over na- en voorzorg, die sinds de missie Uruzgan een belangrijke plek innemen. ( ) In voorgaande jaren bevatte de nota hierover zelfs een apart deel. Waarom wordt er nu niets gemeld over de geestelijke verzorging? Is het niet juist dit deel waarop Defensie trots kan zijn, waar het gaat om een integraal en compleet zorgaanbod, inclusief de geestelijke verzorging? In zijn reactie zei de Staatssecretaris van Defensie, drs. J.G. de Vries, onder andere dat een aantal van de zaken die vanuit de Kamer werden genoemd, zoals de vraag of hij niet iets meer had kunnen zeggen over geestelijke verzorging en over Beukbergen, prima opmerkingen zijn die voor de volgende keer kunnen worden benut. Op 27 april jl. is de Staatssecretaris van Defensie zelf wezen kijken op Beukbergen door een werkbezoek te brengen. Aan het einde van dit bezoek vertelde De Vries veel waarde te hechten aan het vormingswerk en hij verwees daarbij naar de woorden van de Commandant der Strijdkrachten, die gezegd heeft dat de krijgsmacht een organisatie dient te zijn waar je ook een beter mens moet kunnen worden. Los van de vraag wat je onder een beter mens verstaat kan wel gesteld worden dat bij de krijgsmacht het vormingscentrum Beukbergen bij uitstek de plek is waar gewerkt wordt aan het meer jezelf (kunnen) worden waarbij wij er van uitgaan dat je daar als mens doorgaans ook beter van wordt. Mei 2009 Drs. K.H.Ubels Predikantdirecteur Beukbergen 2 Groepsfoto tijdens werkbezoek Staatssecretaris aan Beukbergen

3 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 5 Zingeving 5 Visie 5 Missie 5 Doel 5 2. ORGANISATIE 6 Convenant met Overheid 6 Bestuur Vormingswerk 6 Directie 6 GV-team 6 BD-poule 7 Ondersteunend personeel 8 Bijscholing 8 Saamhorigheid 9 Denominatieve bijdrage Protestantse GV Denominatieve dagen CONFERENTIES 10 Initiële conferenties 10 AMO 11 EMMV 12 MBK 12 EVO 12 KMSL 12 KMAR 13 KMS 14 NLDA (KIM en KMA) 15 DGV 15 Uitzendconferenties 16 Terugkeerconferenties 17 FLO-conferenties bij dienstverlating 18 Themaconferenties 19 Onderdeelsconferenties 20 Denominatieve bijdrage Rooms-katholieke GV De Bedevaart is weer terug DOCUMENTATIECENTRUM STRUCTURELE EXTERNE CONTACTEN 23 Czech Military Chaplaincy 23 Kamp Amersfoort 24 Vaste Kamercommissie voor Defensie 25 Veteraneninstituut / Basis 25 3

4 6. PR-ACTIVITEITEN 26 Kennismakingsbezoek Inspecteur-generaal der Krijgsmacht 26 Andere bezoekers 26 Traditiekamer 27 Filmpremière Thuisfront 27 Website Beukbergen 28 Jubileaviering Denominatieve bijdrage Humanistische GV - Zelf denken, samen leven FACILITAIR BEUKBERGEN 30 Accommodatie 30 Facilitair personeel 30 DPD-overleg 30 PRO-proces 30 Nachtwacht 31 Nieuwe bomen 31 Nabestaandenbijeenkomsten 32 Ecoduct Beukbergen 32 Ontwikkelingen TOEKOMSTPLANNEN 33 KMA-conferenties 33 Overige initiële conferenties 33 Uitzendconferenties 33 Documentatiecentrum 33 Basis / Veteraneninstituut 33 Lulec 33 Kamp Amersfoort 34 Onderzoek gedragswetenschap 34 Visiestuk op vormingswerk 34 PRO-proces 34 RESA 34 Werkgroep Ethiek 34 REM-conferentie 35 LSC-conferentie 35 Intervisie 35 Ascencion TOT SLOT 35 BIJLAGE l - REALISATIECIJFERS 36 BIJLAGE II - FLO-kunstwerk GROEIWIJZE 39 4

5 1. INLEIDING Zingeving Het vormingswerk op Beukbergen is een bijzondere vorm van geestelijke verzorging en wil een rustige, vertrouwde gelegenheid bieden aan defensiepersoneel om door middel van gesprekken bij elkaar op verhaal te komen. Want door met elkaar te praten en delen van ieders levensverhaal of daarmee samenhangende levensopvattingen te verwoorden, kan men meer vertrouwd raken met zichzelf en met de ander. Dit heeft invloed op het versterken van de persoonlijke beleving van zingeving en heeft ook direct invloed op het beleven van zingeving als groep. Met betrekking tot zingeving kunnen vier dimensies worden onderscheiden, namelijk de dimensie van het perspectief waarbij het gaat om het levensdoel dat iemand of een groep heeft. Daarnaast de morele dimensie als levensoriëntatie aan de hand van persoonlijke- of groepswaarden. Verder de identiteitsdimensie met oog op zelfrespect, zelfwaardering en het gevoel van eigenwaarde, als individu of als groep. En tot slot de contingentiedimensie, dat wil zeggen het vermogen om grip te houden op het eigen bestaan door zo goed mogelijk te leren omgaan met al wat op je levenspad komt en dan vooral tijdens cruciale momenten. Visie Deze vier dimensies van zingeving zijn terug te vinden in de visie op het vormingswerk, zoals dat op Beukbergen gehanteerd wordt. De visie luidt: Met het vormingswerk beogen wij in groepsverband een proces van bewustwording te stimuleren in de persoonlijke ontwikkeling van de militair, zodat deze komt tot een kritische waardering van zichzelf en zijn situatie en tot een gerichte hantering van de mogelijkheden in zijn situatie, gevoed en gedragen vanuit zijn eigen innerlijke overtuiging. Waardevolle uitgangspunten hierbij zijn voor ons: gastvrijheid, mensgerichtheid, betrokkenheid, openheid, respect, veiligheid, vertrouwen en persoonlijke verantwoordelijkheid. Missie Op grond van deze visie hanteert Beukbergen de volgende missie van het vormingswerk: De focus in het vormingswerk op de militair als persoon krijgt vorm in het aanbieden van conferenties bij scharniermomenten in het militaire leven, wanneer het er juist ook persoonlijk meer op aankomt. Dat wil zeggen, conferenties worden krijgsmachtbreed aangeboden tijdens de initiële opleidingen, rondom uitzendingen en bij het verlaten van de dienst, waarbij - in dit laatste geval - tevens de partner wordt uitgenodigd. Naast deze reguliere conferenties kent het vormingswerk themaconferenties, die sterk denominatief gekleurd kunnen zijn en waarop individueel kan worden ingetekend. Verder kunnen, op verzoek van een militaire eenheid, onderdeelconferenties worden gehouden waarvan organisatie en inhoud in onderling overleg nader worden bepaald. Doel Het doel van het vormingswerk op Beukbergen is dat krijgsmachtbreed het personeel in de gelegenheid gesteld wordt om van het in de missie genoemde vormingsaanbod gebruik te maken en dat vervolgens ook met voldoening doet. Motto Als je mensen leert schieten, moet je ze ook leren praten. 5

6 2. ORGANISATIE Convenant met Overheid Al vanaf 1950 is er sprake van vormingswerk bij de krijgsmacht, in 1 e instantie alleen door de protestantse GV met de opening van het vormingscentrum Beukbergen op 23 februari Kort daarna heeft ook de rooms-katholieke GV haar eerste vormingscentrum geopend en in de jaren 60 volgde de humanistische GV. Al deze vormingscentra werden beheerd door denominatieve stichtingen. Vanaf 1 januari 2001 hebben de drie stichtingen het vormingswerk gecoloceerd op Beukbergen met als doel te komen tot een gemeenschappelijke huisvesting om van daaruit de samenwerking tussen de stichtingen en de betrokken GV ers te optimaliseren. Daartoe is op 19 december 2000 een convenant gesloten tussen de Staat der Nederlanden en de stichting Beukbergen, als de juridische eigenaar van het landgoed. De stichting Beukbergen heeft daarvoor het mandaat gekregen van de Stichting tot steun aan het Katholiek Vormingswerk voor Militairen Vlasakkers en de Stichting tot steun van het Humanistisch Vormingswerk bij de Krijgsmacht Het Coornherthuis. Het convenant is vijf jaar later, op 14 december 2005, met een wijzigingsovereenkomst opnieuw voor vijf jaar van kracht geworden. Kern van het convenant en van de wijzigingsovereenkomst is dat jaarlijks vormingsdagen worden afgenomen door defensie en dat de GV daartoe voldoende geestelijk verzorgers beschikbaar stelt, evenals een aantal medewerkers om het vormingswerk te ondersteunen. Bestuur Vormingswerk De Hoofden van Dienst van de drie op Beukbergen participerende Diensten Geestelijke Verzorging vormen samen het Bestuur Vormingswerk. In 2008 bestond dit bestuur uit de hoofdkrijgsmachtraadsman Marias van Dorp, wiens functie en voorzitterschap van dit bestuur tijdens zijn ziekteverlof tot in mei werd waargenomen door raadsvrouw Immy Beijer. Verder hoofdkrijgsmachtpredikant Paul van der Meulen. En hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Geert Hoes. De predikantdirecteur van Beukbergen, Klaas Henk Ubels, is adviseur in dit bestuur en tevens secretaris. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het vormingswerk is tweeledig: elk van de Hoofden van Dienst heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de denominatiegebonden aspecten van het vormingswerk, terwijl de Hoofden van Dienst gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het vormingswerk in haar geheel. De Joodse Geestelijke Verzorging, de Hindoe Geestelijke Verzorging en de Islamitische Geestelijke Verzorging maken geen deel uit van het bestuur, maar zij kunnen wel volop gebruik maken van Beukbergen voor hun eigen vormingsaanbod. Directie De dagelijkse leiding van het vormingswerk berust bij een geestelijk verzorger in de functie van directeur, samen met een collega die parttime functioneert als adjunct-directeur. De directeur wordt, op voordracht van het bestuur, aangesteld door het Hoofd van Dienst van de denominatie waartoe hij of zij behoort, conform het Statuut ten behoeve van de Bestuurlijke Structuur van het Vormingswerk. In dit statuut staan de verschillende verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van zowel het bestuur als de directie beschreven. Door een in denominatief opzicht alternerende functieverdeling worden de onderscheiden diensten GV die op Beukbergen werkzaam zijn zoveel mogelijk gerespecteerd, dat wil zeggen in 2008 was de voorzitter Bestuur Vormingswerk een humanistisch raadsman/vrouw, de directeur een predikant en de adjunct een aalmoezenier, namelijk Anne Kramer. GV-team Op Beukbergen bestaat het GV-team uit veertien GV ers die allen uit de grote diensten GV afkomstig zijn: de rooms-katholieke, de protestantse en de humanistische GV. De kleine diensten, namelijk de joodse, de hindoeïstische en de islamitische GV, zijn te gering in omvang om eventueel ook een GV er permanent beschikbaar te stellen voor het vormingswerk. 6

7 De GV ers van Beukbergen hebben veelal eerst ruime ervaring opgedaan in een van de operationele krijgsmachtdelen. De beoogde plaatsingsduur van de geestelijk verzorgers op Beukbergen is drie tot vijf jaar, waarbij ze na drie jaar eventueel deel kunnen nemen aan een uitzending om daarna nog meer ervaren terug te keren in het vormingswerk. Door studieverplichting, vrijwillige bijscholing, uitzending of ziekte was voor een aantal teamleden het functioneren als vormingswerker in 2008 beperkt. In dat jaar waren de volgende geestelijk verzorger op Beukbergen geplaatst: Mient Dijkstra, predikant (geplaatst op 1 april, voor 50%) Rob Fechner, predikant (met FLO op 1 juni) Suzanne Hagenaars, aalmoezenier Christy van Hastenberg, humanistisch raadsvrouw Hugo Houtgast, humanistisch raadsman (overgeplaatst op 1 november) Karen Joachim, humanistisch raadsvrouw Marlies Joosten, humanistisch raadsvrouw Anne Kramer, aalmoezenier Pieter van der Kulk, humanistisch raadsman (geplaatst op 1 mei) Klaas Henk Ubels, predikant Albert van der Velden, predikant (geplaatst op 1 januari) Arjen Velema, predikant Antoon Vermeulen, aalmoezenier (voor 40%) Ruurd van der Weg, predikant Ger Wildering, aalmoezenier Gert de Wolf, aalmoezenier Jan Wolters, aalmoezenier In 2008 hebben vier studenten voor korte of langere tijd stage gelopen op Beukbergen: Marloes Arendt vanuit de Universiteit voor Humanistiek Gerda Lasker vanuit de Fontys-Hogeschool Tilburg Marcel Reaumkens vanuit de Fontys-Hogeschool Amsterdam Merlijn Melchior vanuit de Fontys-Hogeschool Amsterdam BD-poule Sinds oktober 2006 heeft Beukbergen de beschikking over een poule GV ers buiten dienst (b.d.) die op incidentele basis ingezet kan worden om bij te springen in verband met aan uitzending gerelateerde conferenties. En in het najaar van 2008 is defensie akkoord gegaan met een ontheffing in de integriteitclausule, waardoor collega s nu ook vrijwel direct na hun functioneel leeftijdsontslag als specialisten kunnen worden ingehuurd om te assisteren bij aan uitzending gerelateerde conferenties. De toegenomen vraag naar dergelijke conferenties en de afgenomen omvang van de bestaande poule maakten dit noodzakelijk, zeker toen bleek dat een uitzendconferentie moest worden afgezegd wegens capaciteitsproblemen. Maar sinds deze eenmalige afzegging was het weer in de hand, mede door een verder goede bezetting op Beukbergen. De vier GV ers b.d. die in 2008 een bijdrage hebben geleverd zijn: Klazien van Brandwijk, humanistisch raadsvrouw Adri van Deurzen, humanistisch raadsman Ben Hengeveld, predikant Theo Raaijmakers, aalmoezenier De poule is in het najaar aangevuld met: Jan den Boer, predikant Rob Fechner, predikant Martien van der Hout, predikant 7

8 Ondersteunend personeel Voor de ondersteuning van het vormingswerk zijn vier medewerkers van de DGV op Beukbergen geplaatst. In 2008 heeft een wijziging plaatsgevonden in de bezetting en de functieverdeling van de medewerkers: de functie van managementassistent / coördinator themaconferenties is ondergebracht bij bestaande functies, waardoor een nieuwe functie kon worden gecreëerd, namelijk die van coördinator documentaire informatievoorziening. Zo was de bemensing van de ondersteuning in 2008 als volgt: Ria Bijl, vanaf 1 juli coördinator documentaire informatievoorziening (parttime functie) Gladys Bikker, coördinator planning en vanaf 1 juli tevens managementassistent Sjoeke Oude Munnink, medewerker mediacentrum en vanaf 1 juli tevens coördinator themaconferenties Ans Veenbrink, tot 1 juli managementassistent / coördinator themaconferenties Tom Vroman, medewerker ondersteuning en logistiek Bijscholing Het GV-team van Beukbergen heeft in 2008 zelf voor het eerst meegemaakt wat het bijna dagelijks anderen aandoet, namelijk buiten de eigen werkplek een tweedaagse teamtraining ondergaan. Onder begeleiding van twee externe trainers heeft het GV-team zich begin maart in Huize Baak (bij Zutphen) verdiept in de theorie van Menselijke Dynamieken en daarbij is besproken hoe ieder lid van het team in deze dynamiek zit. Het leverde boeiende en leerzame dagen op, evenals het voornemen om een tweedaagse teamtraining jaarlijks met elkaar mee te maken. In oktober heeft een terugkomdag rondom hetzelfde thema plaatsgevonden onder begeleiding van een van de externe trainers. Ter verbetering van de inhoud van de conferenties voor de marechaussee en voor de onderofficiersopleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS) te Weert heeft het GV-team van Beukbergen tijdens de maandelijkse teamdag in april een zogenoemde battle-tour gemaakt op de Grebbeberg onder begeleiding van een vertegenwoordiger van het Nederlands Instituut Militaire Historie. Op de teamdag in september is tijdens het middagdeel onder begeleiding van raadsvrouw Marlies Joosten indringend met elkaar gesproken over ieders persoonlijke bronnen van inspiratie. Omdat niet iedereen aan de beurt kwam en ook niet iedereen aanwezig was, zal het onderwerp in 2009 nog een keer aan de orde komen. Tevens werd afgesproken om in het vervolg de teamvergaderingen te beginnen met een kort rondje aan de hand van de vraag: hoe zit je er bij? Op de teamdag in november hebben twee collega s die recent waren teruggekeerd uit Uruzgan de collega s van Beukbergen bijgepraat over hun ervaringen tijdens de ISAF-missie zodat de inhoud van de betreffende conferenties in kwalitatief opzicht nog meer verbeterd en geactualiseerd kon worden. Naast de regelmatige bijscholingen krijgen de GV ers die op Beukbergen geplaatst worden de mogelijkheid aangeboden een training in groepswerk te doen bij een trainingsbureau. Verder ontvangen zij een Persoonlijke Standaard Uitrusting (PSU) voor het vormingswerk, bestaande uit onder andere een handboek over groepsdynamica en diverse spelen voor het groepswerk zoals het kwaliteitenspel van Peter Gerrickens en het kernkwadrant van Daniël Ofman. Deze PSU-vormingswerk kan bij overplaatsing door de GV ers naar believen behouden worden, aangezien vaardigheid in het groepswerk tot de primaire processen van de DGV behoort. Sinds 2006 wordt per denominatie op Beukbergen ook structureel werk gemaakt van het onderhouden van de eigen identiteit. In 2008 is een aantal dagen ingepland per denominatie 8

9 zodat allen gegarandeerd dezelfde tijd en ruimte krijgen om hun identiteit te onderhouden. (Zie: Denominatieve bijdrage Protestantse GV Denominatieve dagen ) En ook in de middelen daartoe is voorzien, want voor de eventuele financiële ondersteuning van de invulling van deze dagen maar ook voor de verdere ontwikkeling van het denominatiegebonden vormingswerk kan door de GV ers een beroep worden gedaan op hun eigen Stichtingen, die jaarlijks door de Stichting Beukbergen een bepaald budget ontvangen voor zogenoemde identiteitsgebonden kosten. In de praktijk komen deze dagen zowel de eigen denominatieve als de gezamenlijke identiteit van Beukbergen ten goede. Wat bijscholing betreft is Beukbergen bij uitstek de plek om je als GV er ook individueel verder te ontwikkelen. Dit is dan ook in 2008 gebeurd, onder andere door het behalen van een licentie als trainer van het DISC Persoonlijk Profiel, door het volgen van de Leergang Interventiekunde, door zelf als GV er op Beukbergen deel te nemen aan de leergang SamenwerkingsProcesBegerleider, door het meemaken van een presentatiecursus en door deelname aan de leergang Servant Leadership. Saamhorigheid Vanwege de saamhorigheid kent het GV-team jaarlijks een BLUNOB-dag, waarbij BLUNOB staat voor Bijzonder Leuk Uitstapje Naar Onbekende Bestemming. In dit kader is in oktober door het GV-team een bezoek gebracht aan de kazerne in Oirschot, waar het in de ochtend voorgelicht werd over het werk van de GV op deze grootste kazerne van Nederland. Na de lunch kwam de echte verrassing voor de GV ers van Beukbergen, namelijk een schietwedstrijd in de simulator. Met een verwijzing naar het motto van Beukbergen kan gesteld worden dat GV ers onmiskenbaar beter kunnen praten dan schieten en dat is maar goed ook. Met oog op de saamhorigheid van allen die op Beukbergen werkzaam zijn, dus ook de vier medewerkers van de DGV en het personeel van de Stichting, is in juli op het terras van het landhuis gezamenlijk een barbecue gehouden. En vlak voor het winterverlof in december is in het stiltecentrum een kerstbijeenkomst gehouden en daarna werd het kerstdiner gezamenlijk genoten in een Argentijns restaurant te Zeist. Themaconferentie Humanitair Oorlogsrecht o.l.v.lkol Hendrik Faber en ds. Mient Dijkstra 9

10 Denominatieve bijdrage Protestantse GV Denominatieve dagen Het is een goed gebruik op Beukbergen dat de verschillende denominaties niet alleen gemeenschappelijk vergaderen maar een paar keer per jaar ook apart bijeenkomen. Vier keer per jaar trekken dus ook de dominees zich terug om samen te spreken en na te denken over hun eigen spiritualiteit en geloof. Deze dagen zijn indertijd ingesteld omdat het programma van conferenties soms zo vol is dat het niet goed lukt om de collegiale samenkomsten van de krijgsmachtdelen bij te wonen. Aangezien ik nog maar kort poc prot ben, point of contact voor de prot. GV ers op Beukbergen, zijn mijn ervaringen gering maar wel zodanig dat ik er graag iets over vertel. Achtereenvolgens hebben we een preek van een van ons uitvoerig geanalyseerd. Dat leverde stevige discussies op. Juist wie preekt, geeft zichzelf daarin theologisch maar dan ook om zo te zeggen biografisch bloot. Het gaat dan dus echt om de wortels. Hoe leg je de Bijbel uit, welke hermeneutische beslissingen neem je. En hoe kijk je aan tegen de deelnemers aan een liturgie? Wat is eigenlijk verkondigen? Vervolgens spraken we bij een van ons thuis over de vraag wat Protestants voor een ieder van ons betekent, dit naar aanleiding van een paar artikelen. Dat werd een hartelijk samenzijn in de tuin. Hier kwam met name de idee van de aanvaarding van de mens door de genade van God naar voren. Oftewel, hoe geef je vandaag gestalte aan dat oerreformatorische inzicht van iustificatio impii, de rechtvaardiging van de goddeloze. Stevige kost maar daar houden dominees wel van. Waar we ook uitvoerig over van gedachten wisselden was een stuk over een protestantse visie op liturgie. Met name de viering van het Avondmaal stond daarin centraal. Vragen als wat is nu eigenlijk liturgie en wat betekent sacramenteel handelen vandaag voor ons, passeerden de revue. Op het programma staan voor dit jaar een bezoek aan de Nieuwe Kerk in Amsterdam alwaar een tentoonstelling te zien is over Spiritualiteit en moderne kunst. Ook ligt het in de bedoeling een bezoek te brengen aan het Museum voor religieuze kunst te Uden. En waar we zeker aan gaan werken is een intensieve filmanalyse. Zo ervaren wij binnen het grote geheel van ons vormingscentrum toch ook een eigenheid die ons steunt en enthousiasmeert. Een waardevol gebruik, zulke denominatieve dagen, dat moet gezegd. 3. CONFERENTIES Ds. Arjen W.Velema Initiële conferenties De militairen die deelnemen aan de reguliere conferenties op Beukbergen bevinden zich veelal op een cruciaal moment in hun (militaire) leven. Zo zijn de jongelui die een conferentie tijdens de initiële opleiding meemaken vaak adolescenten van 17 of 18 jaar jong, die volop met de ontwikkeling van hun identiteit bezig zijn en zich sterk laten beïnvloeden door de meningen van anderen. De keuze om bij de krijgsmacht te gaan werken varieert van de volle overtuiging dat het de plaats is waar ze zoveel mogelijk tot hun bestemming denken te kunnen komen tot aan een vertwijfelde keuze die gemaakt is nadat ze de, soms zoveelste, schoolopleiding niet hebben afgemaakt en nu toch echt het ouderlijk huis moeten verlaten. Met alle nuanceringen die daar tussenin kunnen zitten hebben de motivatie om militair te willen worden en de verwachtingen die ze daarbij hebben direct te maken met de geestelijke dimensie van hun bestaan. 10

11 De inhoud van de verplichte GV-conferenties tijdens de initiële opleidingen is afgestemd op de ontwikkelingsfase van deze jonge mensen. Als doeloriëntaties wordt bij de initiële conferenties gemikt op identiteitsvorming, op morele vorming en op sociale vorming. Bij identiteitsvorming spelen vragen als: wie ben ik als militair, wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen en wat wil ik eigenlijk? Met oog op de morele vorming wordt gesproken over wat iemand belangrijk vindt in het leven en op grond waarvan. En voor de sociale vorming wordt aandacht besteed aan groepsgedrag, vertrouwen en veiligheid en wat ieder daar persoonlijk aan kan bijdragen. In 2008 is een begin gemaakt met de reorganisatie van de initiële militaire opleidingen, deze gaan krijgsmachtbreed op de schop en daarbij is het natuurlijk de vraag wat dit voor de GVzorg betekent. De reorganisatie, genaamd DEFNI-2 (Defensie Nieuw MBO niveau 2), houdt kort samengevat in dat vanaf 2009 (civiele) Regionale OpleidingsCentra (ROC s) verspreid door het hele land de instroomopleiding voor defensie krijgsmachtbreed gaan doen. De Algemene Militaire Opleiding (AMO) wordt een maand verkort met een toespitsing op het puur militaire vakwerk om paarse, basisopgeleide militairen af te leveren die daarna naar eigen keuze een functieopleiding krijgen in een bepaald dienstvak bij een van de operationele krijgsmachtdelen. Op de vraag wat de GV als de ondergrens beschouwt van goede zorg tijdens de AMO heeft een aantal collega's van de CLAS op verzoek van de Hoofden van Dienst gereageerd. Mede op grond van deze reacties heeft het bestuur vormingswerk in juni een aanbeveling verzonden naar de commandant van het Opleidingscommando Initiële Opleidingen met als kernpunt dat goede, integrale GV-zorg tijdens de initiële opleiding dient gegarandeerd te blijven. AMO In de zogenoemde kwaliteitsgroep Opleidingen waren raadsvrouw Christy van Hastenberg en aalmoezenier Suzanne Hagenaars in 2008 de contactpersonen voor de AMOconferenties. Deze AMO is verspreid over drie schoolbataljons, namelijk Luchtmobiel in Schaarsbergen, Zuid in Oirschot en Noord in Assen. Uit het jaarverslag dat de contactpersonen over de AMO-conferenties in 2008 gemaakt hebben, het volgende: Algehele indruk: - De AMO-conferenties lopen over het algemeen goed. Zowel de begeleiders als de deelnemers zijn overwegend positief. - Er is een redelijk vast programma dat goed aanslaat. Terugkerende elementen zijn het kwaliteitenspel, Warriors en vaak een aflevering van Reporter (nov. 2007). - Het valt op dat de deelnemers van het afgelopen jaar opvallend jong waren, zowel qua leeftijd als qua geest. - In november heeft er een bezoek plaatsgevonden aan de final challenge van School Noord te Assen. Enkele aandachtspunten: - Er is geëxperimenteerd met andere avondfilms (o.a. Mark of Cain), maar Warriors blijkt qua inhoud toch de beste keuze. De duur is wel een punt, deelnemers geven aan dat het een lange zit is. - Soms worden twee organieke groepen samengevoegd met één begeleider. En soms neemt een begeleider een groep over van een collega. De planning laat dan niet anders toe, maar dit is niet ideaal voor zowel de deelnemers als de begeleiders, dus dit zou geen vanzelfsprekende oplossing moeten zijn. - Bij schoolbataljon Noord en Luchtmobiel is voor de helft van de conferentieblokken een van de eigen GV er meegekomen; bij schoolbataljon Zuid is dat echter nog minder dan een kwart geweest, namelijk vier van de achttien keer. 11

12 EMMV Nadat in 2006 voor de Eerste Maritiem Militaire Vorming (EMMV) in Den Helder de pilot van een GV-conferentie op Beukbergen heeft plaatsgevonden, is in 2007 overgegaan tot het standaard inplannen van deze conferentie voor alle nieuwe matrozen. Om dit mogelijk te maken is de EMMV-opleiding met een week verlengd, waarin naast het leren praten op Beukbergen ook extra tijd is ingeruimd om beter te leren schieten. Het aantal conferentiedagen voor de EMMV heeft het afgelopen jaren een opmerkelijke vlucht genomen, want in 2007 zijn 486 dagen gerealiseerd en in 2008 is dit bijna verdubbeld tot 830 dagen. De thematiek van de EMMV-conferentie is vergelijkbaar met die van de AMO-conferenties: de overgang van burger naar militair, de (mogelijke) consequenties van de keuze voor het militaire beroep en een bijdrage aan de groepsvorming en aan het idee dat werken bij de krijgsmacht een teamsport is. De EMMV-conferenties worden vrijwel altijd door eigen GV ers van de marine begeleid. Overigens zal de reorganisatie van de AMO ook grote consequenties hebben voor de EMMV, aangezien de primaire militaire vorming een paars karakter gaat krijgen. MBK In navolging van de EMMV heeft ook de basisopleiding van het Marine Bewakingskorps (MBK) op eigen verzoek in 2006 een pilot-conferentie meegemaakt en evenals bij de EMMV heeft dit erin geresulteerd dat de MBK-conferentie standaard is opgenomen in de opleiding. De inhoud van deze conferentie heeft het zwaartepunt in de identiteitsvorming van de deelnemers omdat voor de meeste bewakers deze functie van tijdelijke aard is. De realisatie van deze conferentie is in 2008 gehalveerd tot slechts 45 dagen. EVO De conferenties tijdens de Eerste Vakopleiding (EVO) van de marine worden onderscheiden in die voor de vloot en die voor het Korps Mariniers. Van oudsher kent de marine de Scholenwerkgroep (SWG) als vergadering waarin alle lesgevers van de GV bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen en, waar nodig, de GV-lessen en de conferenties inhoudelijk op elkaar af te stemmen. De ervaring wijst uit dat de SWG alleen periodiek bij elkaar komt wanneer daar behoefte aan is in relatie tot de prioriteit die eraan gegeven wordt. Hoewel vanuit Beukbergen de behoefte blijft bestaan, is in 2006 de SWG voor het laatst bij elkaar gekomen. Dit zou er op kunnen wijzen dat de conferenties in relatie tot de GV-lessen naar tevredenheid verlopen, de evaluaties van de deelnemers aan de conferenties lijken in elk geval wel die kant op te wijzen. Inhoudelijk kennen de EVO-conferenties van de vloot thema s als: leven in groepsverband, groepsdruk en jezelf blijven, persoonlijke kwaliteiten in relatie tot militaire professie en ethische dilemma s. Daarbij wordt ook een bezoek gebracht aan het voormalig concentratiekamp Kamp Amersfoort. De EVO-conferenties van het Korps kent soortgelijke thema s, overigens zonder een bezoek aan Kamp Amersfoort maar wel met speciale aandacht voor de eigen levensbeschouwelijke achtergrond van de deelnemers. Net als de EMMV-conferentie wordt ook deze marineconferenties vrijwel altijd door eigen GV ers begeleid. KMSL De initiële militaire opleiding (IMO) bij het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) vanuit Woensdrecht, de KMSL, kent inhoudelijk veel overeenkomsten met de conferentie voor de cursisten van de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert. Beide opleidingen zijn gericht op het vormen van onderofficieren die per definitie leidinggevend zijn. Tijdens de KMSLconferentie wordt naar leidinggeven gekeken vanuit de optiek van zingeving en met een bezoek aan Kamp Amersfoort wordt op de risico s gewezen die het dragen van het uniform in een meer leidinggevende positie kent. Deze luchtmachtconferentie wordt, net als bij de meeste marineconferenties, vooral door eigen GV ers begeleid maar in toenemende mate is hierbij assistentie verleend door Beukbergen. De contactpersoon op Beukbergen voor de KMS-conferentie is aalmoezenier Ger Wildering. Uit zijn jaarverslag het volgende: 12

13 Vanaf augustus 2008 is men op de KMSL begonnen het opleidingsprogramma AMO-CLSK. Dit is een algemene militaire basisopleiding voor soldaten/korporaals en onderofficieren. De verwachtte verhouding soldaten/korporaals en onderofficieren binnen de opleiding is: 20/80. Tijdens de AMO wordt gewerkt op zes kerncompetenties te weten: verantwoordelijkheid, stressbestendigheid, integriteit, flexibiliteit, durf en leervermogen. De GV-conferentie zou plaats moeten vinden direct na de Grensverleggende Activiteiten (GVA)oefening. Als doeloriëntatie voor de GV-conferentie ziet men vanuit de KMSL: Leerlingen zijn na de conferentie in staat een relatie te leggen tussen het verleggen van hun grenzen, jezelf leren kennen op een nogal confronterende manier tijdens de GVA oefening, enerzijds, en hun werk als militair, met name met het oog op uitzending, anderzijds. De GV-conferentie is dan in zekere zin een verwerking van beleving en gebeurtenissen tijdens de daaraan voorafgaande oefening: Wat heeft deze oefening met je gedaan, wat heb je over jezelf geleerd, vooral met het oog op operationele inzet? De nadruk ligt dus op het individu en hoe je als individu werkt met je buddy en in het verlengde daarvan hoe je werkt in de groep. Vanuit GV-oogpunt luidt de doeloriëntatie: Bewustwording van persoonlijke kwaliteiten, waarden en normen met het oog op functionele samenwerking in operationele omstandigheden. In 2008 heeft een viertal KMSL-conferenties plaatsgevonden met in totaal 148 deelnemers. De eerste drie conferenties waren conferenties volgens een stramien dat het midden hield tussen een AMO-conferentie en een KMS-spijkerbroekconferentie. De laatste conferentie was een nieuwe conferentie, dat wil zeggen een conferentie binnen de nieuwe AMO Klu opleiding. Door omstandigheden was dit een ééndaagse conferentie. Alle conferenties werden inhoudelijk goed gewaardeerd door de deelnemers. KMAR De contactpersoon op Beukbergen van de GV-conferenties tijdens de initiële opleidingen van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) is dominee Arjen Velema. Uit zijn jaarverslag het volgende: De conferenties voor de wachtmeesters en beveiligers in opleiding van de KMAR werden in 2008 negen keer gehouden. Het ging om vrij grote groepen waarbij meerdere GV ers als begeleiders betrokken waren. De opzet van de conferentie voor de wachtmeesters in opleiding was feitelijk gelijk aan die voor de leerlingen van de KMS/KMSL. Daar kwam verandering in toen raadsvrouw Edith Cohen een andere opzet voorstelde. De conferenties voor de beveiligers werden gehouden onder leiding van collega John van Eck. Deze collega heeft inmiddels de dienst verlaten en wordt begin 2009 afgelost. Er is ten aanzien van deze conferentie een brainstormsessie geweest op Beukbergen waarbij ook Jaap Knoop, krijgsmachtpredikant bij de KMAR, aanwezig was. Daarbij is een aantal thema s genoemd die voor deze leerlingen wellicht van belang zijn. Er wordt ingezet op de levenslijn en van daaruit wordt verder gewerkt, maar dit alles is nog in status nascendi. Nadere uitwerking wordt verzorgd door raadsvrouw Edith Cohen. Over het algemeen zijn de conferenties ' oude stijl ' positief gewaardeerd door de deelnemers. De excursie naar Kamp Amersfoort werkte goed in het geheel van het programma. Die excursie vindt ook plaats in de conferentie ' nieuwe stijl '. En ook daar zijn de deelnemers positief over. Een fundamentele verandering deed zich voor, van oud naar nieuw, toen in het programma een zeer grote mate van zelfwerkzaamheid van de deelnemers gevraagd werd. Onder het thema ' Uitvoeren.. mars ' werden de deelnemers uitgenodigd zelf een item te behandelen en daar een presentatie over te geven. De tijd daarvoor is beperkt, namelijk de avond van de eerste dag. Niettemin blijkt dat zij zeer wel in staat zijn een redelijke prestatie neer te zetten, vaak ook met creatieve invallen. De gastsprekers bij de conferentie voor de wachtmeesters deden het goed. Opvallend was dat er een grote openheid bij hen was om ook gevoelige zaken aan de orde te stellen. Deze bijdragen worden ervaren als waardevol. 13

14 Er is wel enige discussie geweest over wat nu het aandeel van de GV is bij deze conferentie. Die bezinning vond ook intern plaats tussen de verschillende GV ers en resulteerde in een vorm van een mondelinge gedragscode waarin aan de GV er die de conferentie leidt de vrijheid wordt gegeven om zelf ethische noties in te brengen, wanneer het gaat om 'Uitvoeren.mars'. Vooral vragen als: op grond waarvan eigenlijk? En: hoe blijf ik zelf als mens overeind? Kan ik mijzelf eerlijk in de spiegel zien? Wat lever ik in en wat geef ik? Het is waardevol wanneer GV ers vanuit uit hun eigen achtergrond en overtuiging over deze vragen van gedachten wisselen met de deelnemers aan de conferenties. Uit GV-optiek is het niet verstandig en ook niet professioneel, wanneer men domweg de voorgeschreven schematiek volgt. De eigen inbreng van een GV er bepaalt nu eenmaal ook de kwaliteit van de conferentie, hoezeer de deelnemers zelf hun conferentie maken dan wel niet maken. Deze boeiende dialectiek is eigen aan het vormingswerk onder militairen. KMS Op de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert worden de onderofficieren opgeleid. In 2008 is dertien keer een KMS-conferentie gehouden met gemiddeld 35 deelnemers, doorgaans verdeeld over drie groepen. Raadsman Hugo Houtgast was op Beukbergen de contactpersoon voor de KMS-conferenties en uit zijn jaarverslag het volgende: De ervaringen met de KMS-conferenties zijn erg wisselend. Allereerst is er het verschil tussen spijkerbroeken die nieuw zijn binnen defensie en doorstromers die als soldaat wel al een de nodige militaire ervaringen hebben opgedaan. Over het algemeen zijn spijkerbroeken gemotiveerder voor de conferentie dan doorstromers. Doorstromers zijn vaak opleidingsmoe (de conferentie zit laat in de opleiding) en dit heeft dan zijn weerslag op de KMS-conferentie. Er zijn echter ook groepen doorstromers die gemotiveerd en geïnteresseerd binnenkomen. Het verschil kan soms erg groot zijn: groepen met erg veel weerstand staan tegenover zeer geïnteresseerde groepen. In 2008 bleek de KMS-conferentie vaak laat in de opleiding te zitten, namelijk vlak voor de eindoefening. Met het GV-team van de KMS is afgesproken dat zij proberen de conferentie naar voren te halen. Ook de deelnemers spreken met enige regelmaat de wens uit om de conferentie eerder te houden omdat de conferentie voor de groep meer nut zou hebben halverwege de opleiding. In de meeste groepen van de KMS is het groepsgedrag tamelijk manifest aanwezig. Dit heeft vaak invloed op de bereidheid van de individuen om zich open op te stellen tijdens de bijeenkomsten op zaal. De militairen hebben de neiging om gedurende de opleiding weinig in de groep te investeren en er is dan ook niet veel bereidheid zich kwetsbaar op te stellen. Ze ervaren de groep als tijdelijk. Als gevolg van dit groepsgedrag tijdens de plenaire bijeenkomsten kan een KMS-conferentie erg bewerkelijk zijn in de pauzes: dan willen nogal eens individuen op de begeleider afstappen om hun verhaal te vertellen. Kortom: vaak veel zorg in de pauzes! Er zijn dit jaar wegens onderbezetting op de KMS helaas geen GV ers vanuit de opleiding meegekomen. Juist om een goede aansluiting te krijgen tussen Beukbergen en de KMS wat betreft de inhoud van het programma is het wenselijk dat er regelmatig opleidingsgv ers meekomen. Door het GV-team van de KMS werd eerder in het jaar opgemerkt dat de militairen achteraf vaak behoorlijk te spreken zijn over de tweedaagse KMAR-conferentie. In samenwerking met het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is tijdens de conferentie in november een poging gedaan om een nieuwe draai te geven aan de inhoud: een battletour op de Grebbeberg. Het is de bedoeling dat het NIMH een aantal keer een historische rondleiding verzorgt en dat het GV-team van Beukbergen deze rondleiding vervolgens overneemt en verdiept. Aan de hand van een aantal casussen kunnen dan morele en leiderschapsvraagstukken aan de orde komen. Deze pilot zal een vervolg krijgen. Meteen de eerste keer is er een aantal vragen en verbeterpunten naar boven gekomen. Er ligt een uitdaging om naast de Grebbeberg-tour ook de rest van het programma zodanige accenten te geven dat met name de doorstromers makkelijker betrokken raken. Er zit vaak veel uitzendervaring in de groep doorstromers. Hoe kan deze ervaring gebruikt worden? Hoe kan de goede inhoud die we hebben gekoppeld worden aan deze ervaring? 14

15 NLDA (KIM en KMA) Nu de officiersopleidingen bij de krijgsmacht zijn samengevoegd in de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) lopen er ook adelborsten op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda rond en kom je cadetten tegen op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) te Den Helder. Het zou natuurlijk mooi zijn indien de initiële officiersopleiding op KIM en KMA eenduidig een GV-conferentie in haar curriculum had opgenomen, maar dit lijkt geen haalbare kaart. Hoewel daar al jaren over gesproken wordt is het vooralsnog alleen het KIM dat structureel Beukbergen in haar opleidingsprogramma heeft opgenomen. Jaarlijks nemen de tweedejaars adelborsten van het KIM deel aan de zogenoemde Leiderschap & Communicatie (LEC)-week, doorgaans onder begeleiding van een GV er en een divisiechef van het KIM. In 2008 is deze LEC-week vanwege de reorganisatie opgehouden te bestaan en daarvoor in de plaats komen de adelborsten die de lange opleiding volgen nu verspreid over de vier jaar drie keer twee dagen naar Beukbergen voor een GV-conferentie, waarin elementen uit de LEC-week zijn opgenomen. Op de KMA zijn ze nog niet zover, ondanks de geslaagde conferentie in 2007 voor derdejaars cadetten die aangevraagd was omdat in het jaarprogramma onverwacht een week overbleef. De voorzitter van het Bestuur Vormingswerk, de hoofdkrijgsmachtraadsman Van Dorp, heeft in een onderhoud met de gouverneur van de KMA, generaal-majoor mr. Van Groningen, gesproken over de mogelijkheid om ook de cadetten in navolging van de KIMconferenties naar Beukbergen te laten gaan. Er is afgesproken dat een eventuele GVconferentie niet ten koste zou mogen gaan van het lespakket van de GV op de KMA, maar dat het voor 3 e jaars cadetten mogelijk moet zijn om een GV-conferentie mee te maken. In 2006 was al een visiestuk opgesteld over de bijdrage van de GV aan vorming & onderwijs aan de NLDA, met in een voetnoot de ambitie om de mogelijkheid te onderzoeken van een GV-conferentie over de persoonlijke identiteit van militaire leiders. Voor het KIM was dit met de LEC-week al geregeld en dit is in 2008 met de driemaal tweedaagse GV-conferentie nog eens verbeterd ook; het lijkt er op dat de KMA er nu ook voorzichtig in begint te geloven wat een GV-conferentie betreft. En dat is verheugend, want vanuit GV-perspectief dienen alle initiële opleidingen bij de krijgsmacht een GV-conferentie is haar zorgaanbod opgenomen te hebben, dat geldt nog eens in het bijzonder voor cadetten die vertrouwd dienen te zijn met de meerwaarde van het vormingswerk op Beukbergen gezien hun verantwoordelijkheid als toekomstige commandanten. DGV In 2008 is voor het eerst een GV-conferentie gehouden voor nieuwe GV ers, die inhoudelijk in het rijtje past van initiële conferenties aangezien de vraag centraal staat: wie ben ik als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht, wat is mij heilig? Deze nieuwe, interdenominatieve conferentie vindt haar oorsprong in een oud verzoek van de Hoofden van Dienst, waarin zij aandacht vroegen voor het stimuleren van meer kennis en begrip van elkaars levensbeschouwing door middel van een conferentie op Beukbergen. Doel van de conferentie is de deelnemers zich meer bewust te laten worden van hun eigen levensbeschouwing en de invloed ervan op het werk als GV er. Er wordt gehoopt dit te bereiken, onder andere door het laten vertellen van ieders persoonlijke levensbeschouwelijke autobiografie. Tevens is het doel om meer inzicht in en begrip te bewerkstelligen voor andere tradities en levensbeschouwelijke stromingen door gebruik te maken van zelf meegebrachte muziek en symbolen en door het spelen van het op Beukbergen ontworpen Levensbeschouwelijk Triviant. Nevendoel is dat deze conferentie vermoedelijk op termijn zal bijdragen aan een nog betere samenwerking tussen de diverse denominaties. De conferentie wordt als verplichte bijscholing met terugwerkende kracht aangeboden aan allen die na 1 januari 2006 als GV er zijn begonnen en mogelijk op termijn ook aan alle andere actief dienende GV ers. 15

16 Uitzendconferenties In 2008 hebben in totaal militairen aan een uitzendconferentie in het kader van ISAF deelgenomen, het jaar daarvoor waren dit er 912. De grootste club in beide jaren was het 45 e pantserinfanteriebataljon. Alle conferenties worden geëvalueerd en in de betreffende kwaliteitsgroepen besproken, van de uitzendconferenties die in de eerste maanden van 2008 gehouden zijn is een uitgebreid verslag gemaakt ter bespreking in het hele GV-team. Uit dit verslag, gebaseerd op 250 evaluatieformulieren, komen de volgende punten: Wat de inhoud betreft was men, algemeen gesproken, tevreden over de opbouw van de conferenties en over de onderwerpen die ter sprake kwamen. Een meerderheid vond het mede bepalen van de conferentie, de eigen inbreng, een prima zaak, al waren er ook die graag een duidelijk programma vooraf hadden gezien. De nodige verdieping was goed, maar volgens sommigen ook deprimerend. Het beeld geschetst van de uitzending vond men realistisch, de ongedwongen en ontspannen sfeer deed veel onderwerpen als vanzelf bovenkomen. Een enkeling gaf aan geen behoefte te hebben aan dit soort GV en zich daarom alleen maar geïrriteerd te hebben. Op de vraag wat de conferentie voor de deelnemers op zich betekend heeft waren de reacties veelal dat je tijdens de conferentie beelden die je hebt van anderen bijstelt, want een andere setting doet je anders kijken. Het bleek gewaardeerd te worden om stil te staan bij confronterende zaken zoals omgaan met de dood, je zag collega s en kader zich meer open en kwetsbaar opstellen; er zat toch meer in de ander dan soms werd gedacht! Meer degenen die binnen twee jaar drie keer een GV-conferentie hadden meegemaakt vonden dat wel wat veel. De betekenis van de conferentie voor de groep werd meer gewaardeerd naarmate de groep kleiner was, waarbij de goede sfeer en de ontspanning verbindend werkten. De conferentie had onderling begrip bevorderd en verschillen duidelijker neergezet. Doorgaans zijn de deelnemers aan de conferenties goed te spreken over hun eigen inbreng en deelname, zoals ook in dit verslag. Over het algemeen vond men de eigen deelname verhelderend, constructief, open, kwetsbaar en intensief. Er was het nodige opgestoken, al was er soms te weinig tijd voor een echt gesprek. En meer nog dan hun eigen deelname wordt, doorgaans, de inbreng en begeleiding van de begeleiders gewaardeerd. Vooral humor, openheid, rust, duidelijkheid, kennis van zaken, betrokkenheid en echte interesse waren kwaliteiten die zeer gewaardeerd werden. Een neutrale buitenstaander zou dingen makkelijker losmaken, iemand die randvoorwaarden combineert met een relaxte aansturing. De begeleider moet kunnen prikkelen, voor afwisseling weten te zorgen en inspelen op de actualiteit, ruimte bieden en ruimte laten en bovenal geduld hebben om lastige en beladen onderwerpen in een machocultuur aan de orde te krijgen. Dat dit niet altijd lukt moge duidelijk zijn, zo waren er ook kritische opmerkingen over de begeleiding. Soms waren begeleiders teveel zelf aan het woord en soms gingen ze te lang door met zagen of wilden ze te diep gaan. Het gebeurde ook wel dat het intakeverslag begeleiders op het verkeerde spoor gezet had. Het beste in de evaluaties komt Beukbergen als accommodatie er altijd van af, in dit verslag met termen als: toptent, luxe, puik, netjes, schitterende omgeving. Ook de mogelijkheden om te ontspannen vielen goed, al waren er wel veel opmerkingen over de incompleetheid van toestellen en toebehoren. En het bierbeleid met de beperking van bierbonnen vond met niets. Dit is overigens een terugkerend punt van discussie. Wat de aan uitzending gerelateerde conferenties betreft is er in 2008 begonnen met het experimenteren van een nieuwe opzet, aangezien het in de praktijk steeds lastiger bleek te zijn om de deelnemers, die soms al voor de 4 e of zelfs 5 e keer een uitzendconferentie meemaakten, voldoende te motiveren. Deze andere opzet houdt in dat de 1 e dag voor de lunch de deelnemers arriveren en gaan legeren om na de lunch inhoudelijk met het programma aan de slag te zijn. Na het diner neemt de eenheid zelf verantwoordelijkheid voor het avondprogramma, mogelijk met een filmvertoning. 16

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Conferentie aanbod voorjaar 2012. Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging

Conferentie aanbod voorjaar 2012. Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging Conferentie aanbod voorjaar 2012 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging November 2011 Vormgeving: Grafische Dienst Audiovisuele Dienst Defensie Den Haag 2 Themaconferenties januari

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Eindrapport project Simulatieschool

Eindrapport project Simulatieschool Eindrapport project Simulatieschool Project KM KM2_09045 Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak/Kenniscentrum Kwaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff

Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff Verdieping & Inspiratie In dit tweede jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich heeft

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT De achterkant van Programmasturing en VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Opdrachtgeverschap 1 De achterkant van Programmasturing en

Nadere informatie

Als je gaat samenwerken

Als je gaat samenwerken Als je gaat samenwerken Christelijk basisonderwijs en krimp Colofon Uitgave Besturenraad Tekst Dick den Bakker, Paul Boersma, Hans Bruggeman, Jelmer Dekker, Wout Neutel, Herman Rake en Carla Rhebergen

Nadere informatie

Themaverslag Leiderschap

Themaverslag Leiderschap Themaverslag Leiderschap 1. Inleiding Leiderschap is van alle tijden en een onderwerp waarover de afgelopen eeuwen al heel veel is gezegd en geschreven. Ook binnen de Nederlandse krijgsmacht is het een

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leiderschap onder extreme omstandigheden

Leiderschap onder extreme omstandigheden O PI N I E Leiderschap onder extreme omstandigheden LEREN VAN COLLEGA S Elk jaar organiseert de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (DenK) van de Nederlandse Officieren Vereniging een symposium om

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie

Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 3-2015 Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie MAANDBLAD VAN DE ACOM

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie onderwijs dat werkt Inhoud Voorwoord 5 Praktijk. Hoezo? 6 De praktijk aan het woord 9 Zes casussen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Coöperatie Schoonderwoerd 11-09-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Coöperatie Schoonderwoerd vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN Datum: 21-05-2013 Organisatie: Opleiding: Klas: Hogeschool Utrecht Human Resource Management P2B Studenten: Esther de Bruin 1609348 Marlieke Leermakers 1597541 Denise

Nadere informatie

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014)

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Sardes Karin Hoogeveen Sandra Beekhoven Oberon Marleen Kieft Afke Donker Michiel van der Grinten

Nadere informatie