Projectenparade Início Heemraadssingel CC Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectenparade 2003. Início Heemraadssingel 111 3022 CC Rotterdam www.inicio.nl"

Transcriptie

1 Projectenparade 2003 Início Heemraadssingel CC Rotterdam

2 Structuurvisie Nieuw Crooswijk In het kader van de herstructurering van de wijk Nieuw Crooswijk voor de komende 15 jaar is de afgelopen tijd gewerkt aan de structuurvisie voor deze prioriteitswijk. In deze structuurvisie wordt de koers voor de toekomst verwoord en verbeeld. Ook vormt de visie de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. In de aanpak is samenwerking gezocht met allerlei lokale belanghebbende partijen (huurders, particuliere eigenaren, ondernemers) en politici, beleidsmakers, corporaties en ontwikkelaars. Tijdens workshops, bewonersavonden en andere bijeenkomsten is gezocht naar de beste oplossingen voor de complexe problematiek in de wijk.

3 Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet De deelgemeente Hoogvliet en de woningcorporaties WoonbronMaasoevers en Vestia zijn begonnen aan een grootscheepse herstructureringsoperatie. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leefbaarheid in de deelgemeente wordt de leefbaarheidsmonitor als (beleids)instrument ingezet. De tweede monitor is eind 2003 afgerond. De rol van Início bij de leefbaarheidsmonitoren is meerledig: analyse van de onderzoeksresultaten, de resultaten presentabel maken en presentatie aan de buurtbewoners.

4 3 wijken 2 jaar centraal Voor het pilot-project 3 Wijken 2 Jaar Centraal voert Início sinds 1999 verschillende opdrachten uit. Het project is een samenwerkingsproces tussen de provincie en de gemeenten Leiden, Schiedam en Dordrecht. De provincie heeft zich in deze pilot ten doel gesteld om te onderzoeken wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn in wijkontwikkelingsprocessen. De wijken Leiden Noord, Schiedam Nieuwland en Dordrecht Crabbehof werken hieraan mee. De provincie stelt zich op als actieve partner en zet kennis en instrumenten in om wijkontwikkelingsprocessen positief te beïnvloeden.

5 Handboek voor sociale veiligheid bij herstructurering Programmabureau Veilig van de gemeente Rotterdam heeft Início opdracht gegeven een handboek voor de (sociale) veiligheid op te stellen, op basis van ervaringen bij de herstructurering in de deelgemeente Hoogvliet. Het resultaat is een praktisch toepasbaar handboek dat als leidraad geldt voor het creëren van een veilige woon- en leefomgeving en dat vooral dient als inspiratiebron om op een actieve manier met sociale veiligheid om te gaan.

6 Unitcoördinator deelgemeente Kralingen-Crooswijk Roland van Leeuwen heeft voor de deelgemeente Kralingen- Crooswijk in Rotterdam als ad interim unitcoördinator van de Unit ROVV gefungeerd. De zes beleidsmedewerkers die binnen deze unit werkzaam zijn, houden zich bezig met de volgende vakgebieden: Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting & Milieu, Buitenruimte en Wijkeconomie & Bedrijfscontactfunctionaris. Naast de dagelijkse aansturing en leiding zorgt de unitcoördinator voor de juiste omstandigheden waarbinnen de beleidsmedewerkers goed kunnen functioneren. Het opstellen van de jaarwerkplanning, het leveren van een bijdrage aan de planning & controlcyclus en het houden van beoordelingsgesprekken behoren tot de werkzaamheden. Inhoudelijk heeft Roland verschillende bijdragen geleverd aan bouwplannen, de herstructureringsopgave en stedelijke beleidsvoornemens. Daarnaast fungeerde hij als deelgemeentelijk contactpersoon voor de gemeentelijke diensten ds+v en OBR.

7 Vakantiewerkproject Com Wonen Woningbouwcorporatie Com wonen slaat in Rotterdam Lombardijen meerdere vliegen in één klap. In de zomervakantie komen jongeren uit de wijk Lombardijen de corporatie een handje helpen. Zij maken extra schoon, vegen, prikken papier en schoffelen slecht onderhouden plekken. De jongeren verdienen een leuk zakcentje in de vakantie en ze hangen niet doelloos op straat rond. Daarnaast is er veel meer gelegenheid voor wat oudere bewoners om de jongeren die ze anders misschien mijden, te ontmoeten. En als de scholen weer beginnen ligt de wijk er mooi bij, want ondertussen is ook de Roteb en Gemeentewerken wat werk uit handen genomen en kunnen zij ook eigen extra klussen doen. Ina Wernsen van Início coördineert het vakantiewerkproject. Início is erg enthousiast over dit ogenschijnlijk eenvoudige initiatief. Er zijn immers nog niet veel corporaties die een dergelijk project durven uitvoeren!

8 Bedrijfscontactfunctionaris Kralingen-Crooswijk Van 2002 tot 2003 heeft Ina Wernsen gewerkt als bedrijfscontactfunctionaris voor de deelgemeente Kralingen- Crooswijk. De functionaris is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van netwerken met en tussen ondernemers, contacten met individuele ondernemers en het leveren van bijdragen aan deelgemeentelijke beleidsvorming en beleidsuitvoering wijkeconomie. Tijdens deze detachering is in twee winkelgebieden het winkelmanagement ingevoerd en een start gemaakt met intensievere samenwerking met en tussen de ondernemers om samen maatregelen voor de veiligheid te nemen. Tevens is met veel positieve energie, enthousiasme en doortastendheid een proces opgestart waarbij de contacten tussen zowel instanties en ondernemers als ondernemers onderling verbeterd zijn. Dit vormt de basis voor de verbetering van de wijkeconomie.

9 Buurttuinen Groenenhagen en Tuinenhoven In de vroeg-naoorlogse wijk Groenehagen Tuinenhoven (IJsselmonde, Rotterdam) vindt grootschalige herstructurering plaats. Início werkt in opdracht van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting als ontwerper in het planteam voor aanpak van de buurttuinen. In samenwerking met het opbouwwerk is een participatietraject met verschillende groepen bewoners doorlopen en per groep een programma van wensen opgesteld voor de ontwerper. Het voorlopig ontwerp is gepresenteerd, besproken en aangepast naar aanleiding van de participatie. De besluitvorming over de herinrichting voor buurtpark Tuinenhoven is in volle gang, volgens planning zal in de zomer van 2004 met de aanpak worden gestart.

10 Início uitje 2003 Ruhrgebiet Het Ruhrgebiet is getransformeerd van een puur industriële plaats naar een cultuurhistorische aantrekkelijke omgeving. De oude identiteitsdragers zoals hoogovens, mijnschachten en steenkolenbergen zijn behouden en versterkt met functies als klimwanden, kunstwerken, duikfaciliteiten, musea, technoparty's, theaters, parken en ander vertier. In drie dagen zijn onder meer het Landschaftspark Duisburg Nord, het Zeche Zollverein XII, Gartenstadt Welheim, het CentrO en de Tetraeder bezocht.

11 Wijkgericht werken Zeist Sinds 1993 bestaat in Zeist het wijkgericht werken. Aan Início is gevraagd een onderzoek te doen naar de stand van zaken, de perspectieven en de rol van wijkbeheer binnen het wijkgericht werken. Door participerend onderzoek, interviews met alle betrokken partijen en bestudering van het bestaand materiaal, is gekomen tot een grondige analyse van het functioneren van het wijkgericht werken. Om een vervolg te kunnen geven aan dit onderzoek, zijn een flink aantal dilemma s en knelpunten opgesomd. Deze zijn onderverdeeld in thema s, zoals organisatie, rolverdling, communicatie, verwachtingspatronen en instrumentarium. De verschillende partners zullen hierover overeenstemming moeten krijgen, om het wijkgericht werken in de toekomst te perfectioneren.

12 Vogelvlucht Zeist In opdracht van de gemeente Zeist hebben Esmeralda van Tuinen, Sophie Pauwels en Roland van Leeuwen een Vogelvluchtstudie voor de gemeente Zeist gemaakt. Deze studie is opgesteld als instrument voor het Wijkgericht Werken in Zeist en geeft een snel overzicht van het karakter van het gekozen gebied en kent een globale analyse. Er is bewust gekozen voor een vogelvluchtstudie, omdat de vijf wijken dan onderling vergelijkbaar zijn. Op deze manier kan de gemeente Zeist op basis van de inhoudelijke uitkomsten prioriteiten stellen voor de inzet van het wijkgericht werken. Hiertoe zijn in het kort in de rapportage de prioriteiten per wijk en voor Zeist in het algemeen benoemd.

13 Toekomstige adviesraad Com wonen Gezien de ontwikkelingen rond Com.wonen, een verdergaande fusie, moet de toekomstige functie en positie van de Verenigingsraad nader bepaald worden. Daartoe heeft de Verenigingsraad een Adviescommissie Integratie in het leven geroepen. Deze commissie heeft Início gevraagd het proces te begeleiden en advies te geven over: de samenstelling van de toekomstige raad; de adviesterreinen, zowel inhoudelijk als geografisch; de adviesbevoegdheden; de juridische plek, binnen of buiten Com.wonen. Hieruit is een advies opgesteld, welke in een inspraakronde is getoetst. Com.wonen is enthousiast om de nieuwe adviesraad vorm te gaan geven.

14 Detachering Programmabureau Glastuinbouw Als vervolg op de in 2002 opgestelde Visie Glastuinbouw houdt Sophie Pauwels zich voor het PGB van de provincie Zuid Holland bezig met het opzetten van een inventarisatie- en monitoringsysteem voor het glastuinbouwareaal. Daarnaast vindt er een inventarisatie plaats van het verspreid glas in de regio en wordt gewerkt aan een experimenteel project rond meervoudig ruimtegebruik, het GlasKasTeel.

15 Nieuwe instrumenten herstructurering Bij het SEV-project Stedelijke vernieuwing op maat is Início gevraagd om als avant garde van de stedelijke vernieuwing een opinie te vormen omtrent nieuwe instrumenten voor herstructurering. Volmarijnstraat De Volmarijnstraat is toe aan een grondige opknapbeurt. Henk Kampman is door een aantal particuliere woningbezitters uit deze straat aangetrokken om hen te ondersteunen bij dit proces.

16 HogeSnelheidsLijn Momenteel wordt dwars over het grondgebied van de gemeente Bleiswijk de HSL gerealiseerd. Miranda Nauta fungeert voor de gemeente Bleiswijk als contactpersoon in dit project. Tot haar takenpakket behoren onder meer het maken van afspraken met aannemers van de onder- en bovenbouw over inrichting onder viaduct, over dubbel grondgebruik, over vergunningen en over financiën.

17 DeNíeuwe Omroep Mark van de Velde geeft twee dagen in de week advies bij de DeNíeuwe Omroep. De opdracht bestaat uit het werken aan een lange termijn visie, het zoeken naar nieuwe financierings-bronnen en het opstarten van een ledenwervingscampagne. Eén van de programma's van DeNíeuwe Omroep is moveyourass.tv

18 Spelen in Escamp In samenwerking met architect Saskia de Wit en ingenieursbureau Ontwerp heeft Karin Mulder in opdracht van stadsdeel Escamp van de gemeente Den Haag het ontwerp voor verschillende speelplekken verzorgd. De basis voor de inrichting wordt gevormd door het Speelplan Escamp, Início s Basisfilosofie voor het ontwerpen van speelruimte, en de inbreng van kinderen en volwassenen uit de wijk.

19 Stadswerken Reddersbuurt In het voorjaar van 2003 hebben de sector Stadswerken van de gemeente Dordrecht en woningcorporatie Woondrecht het plan opgevat om samen met bewoners de Reddersbuurt in de wijk Wielwijk integraal aan te pakken. De aanpak maakt onderdeel uit van het voornemen tot een complete aanpak van de woonomgeving in Wielwijk in de komende jaren. De aanpak van de Reddersbuurt fungeert hierin als pilotproject. Het doel van de aanpak is het vergroten van de leefkwaliteit in de Reddersbuurt, met andere woorden het gezamenlijk werken aan een schone en leefbare buurt. Marjolein Witteveen werkt samen met de rayoncoördinator Stadswerken aan de Reddersbuurt.

20 Aalsmeer wijkschetsen Bijna twee jaar geleden is de gemeente Aalsmeer begonnen met wijkgericht werken. Korte tijd geleden heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is er een politiek besluit genomen dat er in ieder geval nog een jaar langer wordt doorgegaan met wijkgericht werken. Om het wijkgericht werken een minder procesmatig en meer inhoudelijke en uitvoeringsgericht karakter te geven, dienen er zes wijkschetsen en zes wijkjaarprogramma s opgesteld te worden. De gemeente Aalsmeer heeft Início ingeschakeld om dit te realiseren.

21 Consulent wijkontwikkeling Ina Wernsen is gedetacheerd als consulent wijkontwikkeling bij Com wonen in Lombardijen. De consulent is gesprekspartner voor complex- en bewonerscommissies, maar ook voor andere partners in de wijk (welzijnstichting, Gemeentewerken, politie, etc). Ook worden huurders ondersteunt bij het uitvoeren van leefbaarheidsinitiatieven in buurt of complex. Daarnaast wordt het project Wel com voorbereid om nieuwe huurders te laten kennismaken met hun buurt door jongerenactiviteiten, kunstprojecten en opzoomeracties, en vindt sociale begeleiding en herhuisvesting plaats van huurders uit sloopgebied 'driehoek van Smeetsland'.

22 Aalsmeer coaching wijkgericht werken In opdracht van de gemeente Aalsmeer fungeert Johan Vellinga als coach voor de wijkbeheerders. De coaching heeft met name betrekking op de structurering en uitvoering van het wijkgericht werken. Wijkbeheer Kralingen-Crooswijk Sinds ondersteunt Roland van Leeuwen de afdeling wijkbeheer van de deelgemeente Kralingen- Crooswijk bij haar werkzaamheden. Het gaat daarbij met name om verbetering van de leefkwaliteit in de wijk.

23 Bedrijfshulpverlening Sinds het voorjaar staan binnen Início twee bedrijfshulpverleners paraat. Bij calamiteiten dragen zij zorg voor een vlotte evacuatie, aanleg van noodverbanden en mond-op-mond-beademing. In combinatie met de twee reeds aanwezige vertrouwenspersonen is Início voorbereid op eventuele mentale en fysieke schade bij werknemers en bezoekers.

24 Strategische visie Houten Voor de gemeente Houten schreef Início een strategische visie die een ontwikkelingsrichting schetst voor de komende 10 jaar. Alle aspecten die de leefkwaliteit in Houten bepalen worden in samenhang behandeld; sociale, economische, ruimtelijke en organisatorische aspecten. De strategische visie is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld.

25 Foyer de Jeunesse In opdracht van de gemeente Dordrecht levert Início een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van een Foyer de Jeunesse Travailleurs. Dit is is een innovatieve vorm van jongerenhuisvesting; een woonmilieu wat leren, ontwikkelen, werken en ondersteuning samenbrengt. Het woonconcept is gericht op jongeren uit verschillende doelgroepen. Início schrijft het masterplan en is nauw betrokken bij het ontwikkelproces. In / 2003 is de initiatie fase afgerond. Na bestuurlijke goedkeuring is er gestart met de realisatie van de eerste nieuwe units.

26 Participatietraject Loon op Zand Centraal in Loon op Zand ligt de Kasteelweide, een weiland met onduidelijke bestemming. In opdracht van de gemeente Loon op Zand heeft Início een participatieproject op gang gebracht om samen met bewoners een toekomstvisie op te stellen. De belangen en wensen van gemeente en bewoners bleken echter dermate te conflicteren, dat besloten is het project voorlopig te laten rusten.

27 Portiekgesprekken Hordijkerveld Vestia is van plan om de portiekflats aan de Velgersdijk en de Emelisserdijk in Hordijkerveld een opknapbeurt te geven. Als voorbereiding hierop heeft Início portiekgesprekken gevoerd met de bewoners. Onderwerpen als kleurvarianten, de sfeer in de flat, leefregels en nadere kennismaking kwamen hierbij aan bod. Portiekgesprekken kennen een lage drempel en de opkomst was dan ook hoog. Door het plaatselijk opbouwwerk wordt een vervolgtraject in gang gezet.

28 Het GlasKasTeel Het Programmabureau Glastuinbouw van provincie Zuid- Holland heeft initiatiefnemers samengebracht om een pilot voor meervoudig ruimtegebruik op te starten. Dit project beoogt de bouw van een innovatief complex dat als toonbeeld voor duurzame en hoogwaardige glastuinbouw zal fungeren. Início adviseert gedurende het proces en verleent ondersteunende werkzaamheden. Nieuws: businessplan goedgekeurd dd 19 dec 2003

29 Prijsvraag Levende Stad Samen met Verhaal in Vorm heeft Início meegedaan aan de prijsvraag Levende Stad van de provincie Zuid-Holland.

30 Speelplan Roosendaal Voor de gemeente Roosendaal heeft Início een speelplekkenplan opgesteld. Het biedt een analyse van de huidige situatie en geeft een ideaal eindbeeld ter uitvoering. Dit toekomstbeeld is gebaseerd op demografische en stedenbouwkundige gegevens, maar ook op de huidige vormgeving van de buitenruimte en de speelplekken daarin. Hierbij is de kennis van bewoners over het gebied en de speelplekken een onontbeerlijke informatiebron. Op basis van de analyse en het toekomstbeeld wordt het uitvoeringsplan opgesteld, waarin de ingrepen, de volgorde, de exploitatieopzet en beheeraspecten aan de orde komen.

31 Wijkspeelplan Roosendaal Início is gevraagd om te ondersteunen bij het uitvoeren van het speelplan, zoals dat in is afgeleverd. Karin Mulder heeft een traject ontwikkeld om het plan per wijk, buurt of dorp in de praktijk te brengen. Samen met de gebruikers van de speelplekken kinderen en hun ouders worden de plekken geanalyseerd en de specifieke wensen in kaart gebracht. De uiteindelijke bedoeling is een werkplan op te stellen waarmee de gemeente Roosendaal de komende 7 jaar vooruit kan bij aanpak van speelplekken.

32 Participatie grootonderhoud ERA-flats In 2004 gaat Vestia Rotterdam Noord groot onderhoud plegen aan 4 ERA-flats in Ommoord. Início is ingeschakeld om een plan van aanpak voor een participatietraject op te stellen. De bewoners worden ingelicht over de ingrepen die gaan plaats vinden, maar ook wordt gepeild welke wensen zij nog meer hebben. Hierbij kan worden gedacht aan extra voorzieningen, maar ook aan een tijdelijke woning gedurende het grootonderhoud. Vervolgens wordt per flat een aanpak opgesteld, waarbij waar mogelijk aan de individuele wensen van de bewoners gehoor wordt gegeven. Gedurende het grootonderhoud zal Início zorg dragen voor het participatie- en communicatieproces.

33 Sociaal begeleiden herstructurering Vestia Rotterdam Zuid is gestart met de herstructurering van Hordijkerveld. Marjolein Witteveen is aangetrokken als sociaal begeleider bij dit proces. Zij bezoekt de huidige bewoners in de wijk en fungeert als aanspreekpunt. Goede voorlichting en het respecteren van ideeën en klachten van bewoners zorgen voor een snellere acceptatie van de herstructureringsmaatregelen.

34 Speelruimte Wateringse Veld In opdracht van Stadsdeel Escamp van Den Haag heeft Karin Mulder van Início een analyse gemaakt van de speelmogelijkheden in de nieuwbouwwijk Wateringse Veld. Daarnaast heeft zij de gemeente over verschillende andere locaties geadviseerd en daarbij de participatie met de bewoners georganiseerd. In opdracht van de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld heeft Início enkele speelplekken in de buurt Zonneveld ontworpen. Deze zijn inmiddels door enthousiaste kinderen uit de buurt in gebruik genomen.

35 Karin Mulder neemt deel aan The European Play Safety Forum. Het doel van dit Europese Forum is om een verantwoorde balans tussen speelwaarde, veiligheid en risico te vinden en te promoten, zodat de mogelijkheden en de kwaliteit van spelen voor kinderen in Europa wordt verbeterd. Momenteel werkt het Forum aan een manifest.

36 Strategisch promotie- en evenementenprogramma Início maakt in opdracht van Dienst Marktwezen een strategisch promotie- en evenementenprogramma voor de Afrikaandermarkt. De komende jaren wordt er in het kader van de Strategische Wijkaanpak fors geïnvesteerd in de wijk en het Afrikaanderplein. Início heeft op basis van interviews met sleutelfiguren, sociaal-maatschappelijke trends en gegevens uit de wijk, huidige plannen en initiatieven en wensen vanuit Dienst Marktwezen zelf, een plan met te organiseren evenementen samengesteld. Het plan beschrijft naast originele evenementen thema's de organisatie-, communicatie- en participatie strategieën. Tevens vindt monitoring plaats gedurende de uitvoering van het plan.

37 Fideliobuurt Hoogvliet In opdracht van WoonbronMaasoevers is onderzocht hoe de weerbaarheid en betrokkenheid van bewoners van de Fideliobuurt (ruim 300 woningen) verhoogd kan worden. Tijdens een buurtenquête zijn de meest urgente zaken naar boven gehaald: verkeer, openbare ruimte en verbouwen in eigen beheer. Per subbuurt (50 woningen) is door middel van huis aan huis interviews getracht tot een gerichte aanpak te komen. Een goede samenwerking van corporatie en gemeente met bewoners is hierbij een vereiste. Het resultaat is een zeer klantgerichte aanpak waarbij mogelijkheden worden geboden voor het ophogen van tuinen en aanbrengen van verlichting in achterpaden. De uitvoering hiervan zal in 2004 starten en de corporatie zal de aanpak van de volgende zes subbuurten zelf in handen nemen.

38 Weeromkeerbarbeque In is de jaarlijkse barbecue gevierd. Onder het genot van vlees en drank worden vakantieverhalen uitgewisseld en wordt iedereen mentaal opgeladen voor het komende jaar.

39 Bedrijvenpark Prisma Bedrijvenpark Prisma is een nieuwe hoogwaardige vestigingslocatie voor bedrijven. Het bedrijvenpark ligt aan de A12, tussen Bleiswijk en Zoetermeer. Miranda Nauta is ingeschakeld als projectmanager bij de realisatie van het bedrijvenpark. Zij draagt onder meer zorg voor afstemming van de belangen van de diverse betrokkenen.

40 Ruimtelijke mogelijkheden Veilingterrein In opdracht van het OBR en deelgemeente Kralingen-Crooswijk voert Início een studie uit naar de ruimtelijke mogelijkheden van het gebied van de gemeentekwekerij. Dit gebeurt in het kader van ruimte voor bedrijven, waarbij wordt gezocht naar extra ruimte voor bedrijventerreinen in de stad. Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor woningbouw onderzocht en wordt het veilingterrein, dat in bezit is van NS Vastgoed, bij het proces betrokken. Er wordt onder meer gewerkt aan de hand van workshops en studies van ds+v. Naar verwachting worden eind 2004 de eerste resultaten gepresenteerd.

41 Wijkcontactfunctionaris Capelle a/d IJssel Esmeralda van Tuinen was gedurende een half jaar interimwijkcontactfunctionaris in de gemeente Capelle aan den IJssel. Voor de wijken Schenkel en Oostgaarde was zij de contactpersoon tussen bewoners en de gemeente. Dit houdt onder meer in het regisseren van het Wijk Overleg Platform (WOP), het ondersteunen van het dagelijks bestuur van dit WOP, het onderhouden en uitbreiden van netwerken in de wijken en het uitzetten van vragen/ problemen binnen de gemeentelijke organisatie.

42 KNAG-dag In het kader van de KNAG Bedrijfsbezoeken 2003 hebben een aantal studenten Sociale Geografie een bezoek gebracht aan Início. Drie medewerkers van Início, tevens oud-studenten Sociale Geografie en Planologie hebben hen ontvangen. Ze vertelden hoe ze als afgestudeerd geograaf of planoloog bij Início terecht zijn gekomen. Daarnaast is verteld wat het werk bij een adviesbureau als Início inhoudt. Als onderdeel van het bezoek heeft Início samen met de studenten een stadswandeling gemaakt in de wijk Middelland. De studenten kregen de opdracht om tijdens de wandeling te fotograferen wat hen aansprak in de stad. Tijdens een afsluitende borrel is nagepraat over de wandeling en gepraat over het toekomstperspectief van de studenten. Al met al een interessant en geslaagd bezoek!

43 Congressen, studiedagen, lezingen en artikelen Início heeft in 2003 aan onder meer de volgende kennisuitwisselingen deelgenomen: Lezing door Sophie Pauwels op Congres Herinrichting van de openbare ruimte Interne creasessie Jeugdparagraaf Congres Thuis in de Stad (Gent) Presentatie Instrumentenwijzer (Habitat Forum) FEPI safety commity (Brussel) Artikel Regels zonder speelruimte door Karin Mulder Congres sociaal-fysiek in evenwicht (Kei, XS-2, NIZW, KCGS) Artikel Sectoren moeten van wijken weten door Anton den Engelsen Child in the City (Amsterdam) Presentatiecursus (Jansse & Koekoek) SLIM: leergang intensief meervoudig ruimtegebruik (UvA) Yurp-bijeenkomstem van het Kei Diverse themalunches met gastsprekers (intern) Diner Pensant economie (Kei en Nido) Expermeeting Ruimte voor Ruimte (provincie Zuid-Holland) Stadslab Alkmaar (Kei)

44 Capelle de Hoven Johan Vellinga is in opdracht van de gemeente Capelle a/d IJssel projectleider bij de herstructurering van de naoorlogse wijk De Hoven. De projectleider is verantwoordelijk voor het opzetten van procedures, zorgt voor het aanschuiven van gemeentelijke diensten wanneer dat nodig is, draagt zorg voor communicatie met de wijk en de commissie ruimte, het oplossen van knelpunten en voor de totstandkoming van een realisatie-overeenkomst.

45 Capelle Schollevaar Oost Johan Vellinga is in opdracht van corporatie Woningpartners en de gemeente werkzaam als procesmanager bij het stedelijk vernieuwingsproject in Schollevaar Oost. Tijdens de aanpak van deze jaren 70 wijk staan investeringen in woningen, woonomgeving en sociale cohesie centraal. De procesmanager is eindverantwoordelijk voor het project, stelt jaarplannen op, is voorzitter van de projectgroep, is initiator van de werkgroepen en secretaris van de stuurgroep. Hij stuurt 30 mensen aan en heeft gedurende 3 jaar een bedrag van 4 miljoen te besteden.

46 Dag van de dialoog Tijdens de Dag van de Dialoog voeren Rotterdammers gesprekken aan tafels voor acht personen. Het gaat in totaal om 104 tafels, verspreid over de gehele stad en georganiseerd door tientallen organisaties en instellingen. Het motto was: "Respect voor elkaars waarden". Aan het eind van het gesprek formuleerden alle deelnemers een persoonlijk voornemen. Início heeft een ondersteunende rol gespeeld bij de organisatie van deze dag.

47 Stage Licia Jasperse, student Plattelandsvernieuwing aan de Hogeschool InHolland, heeft stage gelopen bij Início. Zij heeft onderzoek verricht naar het gedrag van jongeren in de openbare ruimte. Hiervoor bezocht zij verschillende plekken, van het Van Henegouwenplein en skatepark Blaak tot recreatiegebieden in de Hoekse Waard. Stage Jantien van der Vet, student Planologie aan de universiteit Utrecht, loopt stage bij Início. Zij doet onderzoek naar besluitvorming en onderhandeling bij stedelijke herstructurering. Door literatuuronderzoek, uitgebreide open interviews met actoren en analyse van plannen geeft zij een overzicht van het veranderend krachtenveld bij stedelijke vernieuwing.

48 GGZ GGZ Nederland verhuist haar hoofdkantoor naar Amersfoort. Aan Início is gevraagd om het nieuwe, nu nog kale kantoor in te richten. Samen met BAR architecten zal deze opdracht uitgewerkt worden.

49 Workshop Brede School Início heeft in het kader van de herstructurering Nieuw Crooswijk voor Bureau Herstructurering workshops verzorgt. Doel van deze bijeenkomsten was het vormen van een visie op de nieuwe Brede School in Nieuw Crooswijk, om uiteindelijk het Programma van Eisen te kunnen formuleren.

50 GGZ

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag

Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag Voortgangsrapportage Haagse krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag 2 Inhoud Het resultaat telt 5 1. Inleiding bij de rapportage

Nadere informatie

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Een verkennend onderzoek van bestuurlijke instrumenten om de ontwikkeling van Speelnatuur te stimuleren in gemeenten in

Nadere informatie

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4 Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Werkpakket 1 & 4 1/138 EOS-LT Transep-DGO 2.0 27.08.2012 Publicatie: augustus 2012 Dit rapport is uitgevoerd binnen het project Transitie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren

Zo zijn onze manieren Zo zijn onze manieren Verslag van een inventarisatie van en handreikingen voor het werken met gedragsregels in Eindhoven Drs. A. Huygen Drs. R. Verwijs Maart 2010 2 Inhoud 1 Aanleiding 5 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Maatwerk voor de Afrikaanderwijk vanuit bewoners

Maatwerk voor de Afrikaanderwijk vanuit bewoners Maatwerk voor de Afrikaanderwijk vanuit bewoners 2 Inleiding Het pak van President Paul Kruger- voorheen Pact op Zuid -Concept Kansen in de Afrikaanderwijk Rotterdam Zuid heeft een hart en dat is de Afrikaanderwijk

Nadere informatie

Projectplan. Bewoners maken hun wijk gewoon leefbaar

Projectplan. Bewoners maken hun wijk gewoon leefbaar Projectplan Bewoners maken hun wijk gewoon leefbaar Behorende bij de aanvraag om subsidie uit hoofde van de Subsidieregeling leefbaarheid@brabant Noord-Brabant Samenwerkingsverband NHTV (penvoerder) Wijkraad

Nadere informatie

Achter de voordeur bij de G31

Achter de voordeur bij de G31 Achter de voordeur bij de G31 Een inventarisatie van praktijkvoorbeelden door Partners en PrÖpper De 7 experimenten van de wijkenaanpak innoveren oplossen samen aanpakken leren Achter de voordeur bij de

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Samenvatting...2. Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4

Samenvatting...2. Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4 Inhoudsopgave Samenvatting...2 Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4 Hoofdstuk 1 Het onderzoek in beeld...5 1.1 Wat is een VER?...5 1.2 Wie neemt het initiatief en

Nadere informatie

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009 Patrimonium Barendrecht Jaarverslag en jaarrekening 2009 Voorwoord Voor Patrimonium was 2009 een bewogen jaar, waarin veel is ondernomen en gerealiseerd. Maar het afgelopen jaar werd ook overschaduwd

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES Dit boek is een uitgave van de Commissie Dagarrangementen samenstelling 4 VOORWOORD De Commissie Dagarrangementen

Nadere informatie

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak KEI kennis centrum stede lijke vernieuwing Inhoud Inleiding 3 Inleiding 3 Weerbarstige materie

Nadere informatie

Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen

Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen Jaarverslag 2005 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave jaarverslag 2005 Voorwoord 5 Volkshuisvestingsverslag 1. Inleiding 9 2. Bouwen 13 3. Gebiedontwikkeling

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.nl Jaarverslag 2011 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Burgerinitiatieven. Kati Dijk KuiperCompagnons Februari 2014. Een onderzoek naar maatschappelijke burgerinitiatieven in de ruimtelijke planning

Burgerinitiatieven. Kati Dijk KuiperCompagnons Februari 2014. Een onderzoek naar maatschappelijke burgerinitiatieven in de ruimtelijke planning Burgerinitiatieven Kati Dijk KuiperCompagnons Februari 2014 Een onderzoek naar maatschappelijke burgerinitiatieven in de ruimtelijke planning Voorwoord Dit document, Burgerinitiatieven, een onderzoek naar

Nadere informatie

Methodebeschrijving Gedragscodes. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Gedragscodes. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Gedragscodes Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Saskia Daru MOVISIE 030 789 20 49 s.daru@movisie.nl Saskia Daru is projectleider in het

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 7. Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 7. Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 7. Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de

Nadere informatie