Projectenparade Início Heemraadssingel CC Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectenparade 2003. Início Heemraadssingel 111 3022 CC Rotterdam www.inicio.nl"

Transcriptie

1 Projectenparade 2003 Início Heemraadssingel CC Rotterdam

2 Structuurvisie Nieuw Crooswijk In het kader van de herstructurering van de wijk Nieuw Crooswijk voor de komende 15 jaar is de afgelopen tijd gewerkt aan de structuurvisie voor deze prioriteitswijk. In deze structuurvisie wordt de koers voor de toekomst verwoord en verbeeld. Ook vormt de visie de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. In de aanpak is samenwerking gezocht met allerlei lokale belanghebbende partijen (huurders, particuliere eigenaren, ondernemers) en politici, beleidsmakers, corporaties en ontwikkelaars. Tijdens workshops, bewonersavonden en andere bijeenkomsten is gezocht naar de beste oplossingen voor de complexe problematiek in de wijk.

3 Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet De deelgemeente Hoogvliet en de woningcorporaties WoonbronMaasoevers en Vestia zijn begonnen aan een grootscheepse herstructureringsoperatie. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leefbaarheid in de deelgemeente wordt de leefbaarheidsmonitor als (beleids)instrument ingezet. De tweede monitor is eind 2003 afgerond. De rol van Início bij de leefbaarheidsmonitoren is meerledig: analyse van de onderzoeksresultaten, de resultaten presentabel maken en presentatie aan de buurtbewoners.

4 3 wijken 2 jaar centraal Voor het pilot-project 3 Wijken 2 Jaar Centraal voert Início sinds 1999 verschillende opdrachten uit. Het project is een samenwerkingsproces tussen de provincie en de gemeenten Leiden, Schiedam en Dordrecht. De provincie heeft zich in deze pilot ten doel gesteld om te onderzoeken wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn in wijkontwikkelingsprocessen. De wijken Leiden Noord, Schiedam Nieuwland en Dordrecht Crabbehof werken hieraan mee. De provincie stelt zich op als actieve partner en zet kennis en instrumenten in om wijkontwikkelingsprocessen positief te beïnvloeden.

5 Handboek voor sociale veiligheid bij herstructurering Programmabureau Veilig van de gemeente Rotterdam heeft Início opdracht gegeven een handboek voor de (sociale) veiligheid op te stellen, op basis van ervaringen bij de herstructurering in de deelgemeente Hoogvliet. Het resultaat is een praktisch toepasbaar handboek dat als leidraad geldt voor het creëren van een veilige woon- en leefomgeving en dat vooral dient als inspiratiebron om op een actieve manier met sociale veiligheid om te gaan.

6 Unitcoördinator deelgemeente Kralingen-Crooswijk Roland van Leeuwen heeft voor de deelgemeente Kralingen- Crooswijk in Rotterdam als ad interim unitcoördinator van de Unit ROVV gefungeerd. De zes beleidsmedewerkers die binnen deze unit werkzaam zijn, houden zich bezig met de volgende vakgebieden: Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting & Milieu, Buitenruimte en Wijkeconomie & Bedrijfscontactfunctionaris. Naast de dagelijkse aansturing en leiding zorgt de unitcoördinator voor de juiste omstandigheden waarbinnen de beleidsmedewerkers goed kunnen functioneren. Het opstellen van de jaarwerkplanning, het leveren van een bijdrage aan de planning & controlcyclus en het houden van beoordelingsgesprekken behoren tot de werkzaamheden. Inhoudelijk heeft Roland verschillende bijdragen geleverd aan bouwplannen, de herstructureringsopgave en stedelijke beleidsvoornemens. Daarnaast fungeerde hij als deelgemeentelijk contactpersoon voor de gemeentelijke diensten ds+v en OBR.

7 Vakantiewerkproject Com Wonen Woningbouwcorporatie Com wonen slaat in Rotterdam Lombardijen meerdere vliegen in één klap. In de zomervakantie komen jongeren uit de wijk Lombardijen de corporatie een handje helpen. Zij maken extra schoon, vegen, prikken papier en schoffelen slecht onderhouden plekken. De jongeren verdienen een leuk zakcentje in de vakantie en ze hangen niet doelloos op straat rond. Daarnaast is er veel meer gelegenheid voor wat oudere bewoners om de jongeren die ze anders misschien mijden, te ontmoeten. En als de scholen weer beginnen ligt de wijk er mooi bij, want ondertussen is ook de Roteb en Gemeentewerken wat werk uit handen genomen en kunnen zij ook eigen extra klussen doen. Ina Wernsen van Início coördineert het vakantiewerkproject. Início is erg enthousiast over dit ogenschijnlijk eenvoudige initiatief. Er zijn immers nog niet veel corporaties die een dergelijk project durven uitvoeren!

8 Bedrijfscontactfunctionaris Kralingen-Crooswijk Van 2002 tot 2003 heeft Ina Wernsen gewerkt als bedrijfscontactfunctionaris voor de deelgemeente Kralingen- Crooswijk. De functionaris is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van netwerken met en tussen ondernemers, contacten met individuele ondernemers en het leveren van bijdragen aan deelgemeentelijke beleidsvorming en beleidsuitvoering wijkeconomie. Tijdens deze detachering is in twee winkelgebieden het winkelmanagement ingevoerd en een start gemaakt met intensievere samenwerking met en tussen de ondernemers om samen maatregelen voor de veiligheid te nemen. Tevens is met veel positieve energie, enthousiasme en doortastendheid een proces opgestart waarbij de contacten tussen zowel instanties en ondernemers als ondernemers onderling verbeterd zijn. Dit vormt de basis voor de verbetering van de wijkeconomie.

9 Buurttuinen Groenenhagen en Tuinenhoven In de vroeg-naoorlogse wijk Groenehagen Tuinenhoven (IJsselmonde, Rotterdam) vindt grootschalige herstructurering plaats. Início werkt in opdracht van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting als ontwerper in het planteam voor aanpak van de buurttuinen. In samenwerking met het opbouwwerk is een participatietraject met verschillende groepen bewoners doorlopen en per groep een programma van wensen opgesteld voor de ontwerper. Het voorlopig ontwerp is gepresenteerd, besproken en aangepast naar aanleiding van de participatie. De besluitvorming over de herinrichting voor buurtpark Tuinenhoven is in volle gang, volgens planning zal in de zomer van 2004 met de aanpak worden gestart.

10 Início uitje 2003 Ruhrgebiet Het Ruhrgebiet is getransformeerd van een puur industriële plaats naar een cultuurhistorische aantrekkelijke omgeving. De oude identiteitsdragers zoals hoogovens, mijnschachten en steenkolenbergen zijn behouden en versterkt met functies als klimwanden, kunstwerken, duikfaciliteiten, musea, technoparty's, theaters, parken en ander vertier. In drie dagen zijn onder meer het Landschaftspark Duisburg Nord, het Zeche Zollverein XII, Gartenstadt Welheim, het CentrO en de Tetraeder bezocht.

11 Wijkgericht werken Zeist Sinds 1993 bestaat in Zeist het wijkgericht werken. Aan Início is gevraagd een onderzoek te doen naar de stand van zaken, de perspectieven en de rol van wijkbeheer binnen het wijkgericht werken. Door participerend onderzoek, interviews met alle betrokken partijen en bestudering van het bestaand materiaal, is gekomen tot een grondige analyse van het functioneren van het wijkgericht werken. Om een vervolg te kunnen geven aan dit onderzoek, zijn een flink aantal dilemma s en knelpunten opgesomd. Deze zijn onderverdeeld in thema s, zoals organisatie, rolverdling, communicatie, verwachtingspatronen en instrumentarium. De verschillende partners zullen hierover overeenstemming moeten krijgen, om het wijkgericht werken in de toekomst te perfectioneren.

12 Vogelvlucht Zeist In opdracht van de gemeente Zeist hebben Esmeralda van Tuinen, Sophie Pauwels en Roland van Leeuwen een Vogelvluchtstudie voor de gemeente Zeist gemaakt. Deze studie is opgesteld als instrument voor het Wijkgericht Werken in Zeist en geeft een snel overzicht van het karakter van het gekozen gebied en kent een globale analyse. Er is bewust gekozen voor een vogelvluchtstudie, omdat de vijf wijken dan onderling vergelijkbaar zijn. Op deze manier kan de gemeente Zeist op basis van de inhoudelijke uitkomsten prioriteiten stellen voor de inzet van het wijkgericht werken. Hiertoe zijn in het kort in de rapportage de prioriteiten per wijk en voor Zeist in het algemeen benoemd.

13 Toekomstige adviesraad Com wonen Gezien de ontwikkelingen rond Com.wonen, een verdergaande fusie, moet de toekomstige functie en positie van de Verenigingsraad nader bepaald worden. Daartoe heeft de Verenigingsraad een Adviescommissie Integratie in het leven geroepen. Deze commissie heeft Início gevraagd het proces te begeleiden en advies te geven over: de samenstelling van de toekomstige raad; de adviesterreinen, zowel inhoudelijk als geografisch; de adviesbevoegdheden; de juridische plek, binnen of buiten Com.wonen. Hieruit is een advies opgesteld, welke in een inspraakronde is getoetst. Com.wonen is enthousiast om de nieuwe adviesraad vorm te gaan geven.

14 Detachering Programmabureau Glastuinbouw Als vervolg op de in 2002 opgestelde Visie Glastuinbouw houdt Sophie Pauwels zich voor het PGB van de provincie Zuid Holland bezig met het opzetten van een inventarisatie- en monitoringsysteem voor het glastuinbouwareaal. Daarnaast vindt er een inventarisatie plaats van het verspreid glas in de regio en wordt gewerkt aan een experimenteel project rond meervoudig ruimtegebruik, het GlasKasTeel.

15 Nieuwe instrumenten herstructurering Bij het SEV-project Stedelijke vernieuwing op maat is Início gevraagd om als avant garde van de stedelijke vernieuwing een opinie te vormen omtrent nieuwe instrumenten voor herstructurering. Volmarijnstraat De Volmarijnstraat is toe aan een grondige opknapbeurt. Henk Kampman is door een aantal particuliere woningbezitters uit deze straat aangetrokken om hen te ondersteunen bij dit proces.

16 HogeSnelheidsLijn Momenteel wordt dwars over het grondgebied van de gemeente Bleiswijk de HSL gerealiseerd. Miranda Nauta fungeert voor de gemeente Bleiswijk als contactpersoon in dit project. Tot haar takenpakket behoren onder meer het maken van afspraken met aannemers van de onder- en bovenbouw over inrichting onder viaduct, over dubbel grondgebruik, over vergunningen en over financiën.

17 DeNíeuwe Omroep Mark van de Velde geeft twee dagen in de week advies bij de DeNíeuwe Omroep. De opdracht bestaat uit het werken aan een lange termijn visie, het zoeken naar nieuwe financierings-bronnen en het opstarten van een ledenwervingscampagne. Eén van de programma's van DeNíeuwe Omroep is moveyourass.tv

18 Spelen in Escamp In samenwerking met architect Saskia de Wit en ingenieursbureau Ontwerp heeft Karin Mulder in opdracht van stadsdeel Escamp van de gemeente Den Haag het ontwerp voor verschillende speelplekken verzorgd. De basis voor de inrichting wordt gevormd door het Speelplan Escamp, Início s Basisfilosofie voor het ontwerpen van speelruimte, en de inbreng van kinderen en volwassenen uit de wijk.

19 Stadswerken Reddersbuurt In het voorjaar van 2003 hebben de sector Stadswerken van de gemeente Dordrecht en woningcorporatie Woondrecht het plan opgevat om samen met bewoners de Reddersbuurt in de wijk Wielwijk integraal aan te pakken. De aanpak maakt onderdeel uit van het voornemen tot een complete aanpak van de woonomgeving in Wielwijk in de komende jaren. De aanpak van de Reddersbuurt fungeert hierin als pilotproject. Het doel van de aanpak is het vergroten van de leefkwaliteit in de Reddersbuurt, met andere woorden het gezamenlijk werken aan een schone en leefbare buurt. Marjolein Witteveen werkt samen met de rayoncoördinator Stadswerken aan de Reddersbuurt.

20 Aalsmeer wijkschetsen Bijna twee jaar geleden is de gemeente Aalsmeer begonnen met wijkgericht werken. Korte tijd geleden heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is er een politiek besluit genomen dat er in ieder geval nog een jaar langer wordt doorgegaan met wijkgericht werken. Om het wijkgericht werken een minder procesmatig en meer inhoudelijke en uitvoeringsgericht karakter te geven, dienen er zes wijkschetsen en zes wijkjaarprogramma s opgesteld te worden. De gemeente Aalsmeer heeft Início ingeschakeld om dit te realiseren.

21 Consulent wijkontwikkeling Ina Wernsen is gedetacheerd als consulent wijkontwikkeling bij Com wonen in Lombardijen. De consulent is gesprekspartner voor complex- en bewonerscommissies, maar ook voor andere partners in de wijk (welzijnstichting, Gemeentewerken, politie, etc). Ook worden huurders ondersteunt bij het uitvoeren van leefbaarheidsinitiatieven in buurt of complex. Daarnaast wordt het project Wel com voorbereid om nieuwe huurders te laten kennismaken met hun buurt door jongerenactiviteiten, kunstprojecten en opzoomeracties, en vindt sociale begeleiding en herhuisvesting plaats van huurders uit sloopgebied 'driehoek van Smeetsland'.

22 Aalsmeer coaching wijkgericht werken In opdracht van de gemeente Aalsmeer fungeert Johan Vellinga als coach voor de wijkbeheerders. De coaching heeft met name betrekking op de structurering en uitvoering van het wijkgericht werken. Wijkbeheer Kralingen-Crooswijk Sinds ondersteunt Roland van Leeuwen de afdeling wijkbeheer van de deelgemeente Kralingen- Crooswijk bij haar werkzaamheden. Het gaat daarbij met name om verbetering van de leefkwaliteit in de wijk.

23 Bedrijfshulpverlening Sinds het voorjaar staan binnen Início twee bedrijfshulpverleners paraat. Bij calamiteiten dragen zij zorg voor een vlotte evacuatie, aanleg van noodverbanden en mond-op-mond-beademing. In combinatie met de twee reeds aanwezige vertrouwenspersonen is Início voorbereid op eventuele mentale en fysieke schade bij werknemers en bezoekers.

24 Strategische visie Houten Voor de gemeente Houten schreef Início een strategische visie die een ontwikkelingsrichting schetst voor de komende 10 jaar. Alle aspecten die de leefkwaliteit in Houten bepalen worden in samenhang behandeld; sociale, economische, ruimtelijke en organisatorische aspecten. De strategische visie is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld.

25 Foyer de Jeunesse In opdracht van de gemeente Dordrecht levert Início een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van een Foyer de Jeunesse Travailleurs. Dit is is een innovatieve vorm van jongerenhuisvesting; een woonmilieu wat leren, ontwikkelen, werken en ondersteuning samenbrengt. Het woonconcept is gericht op jongeren uit verschillende doelgroepen. Início schrijft het masterplan en is nauw betrokken bij het ontwikkelproces. In / 2003 is de initiatie fase afgerond. Na bestuurlijke goedkeuring is er gestart met de realisatie van de eerste nieuwe units.

26 Participatietraject Loon op Zand Centraal in Loon op Zand ligt de Kasteelweide, een weiland met onduidelijke bestemming. In opdracht van de gemeente Loon op Zand heeft Início een participatieproject op gang gebracht om samen met bewoners een toekomstvisie op te stellen. De belangen en wensen van gemeente en bewoners bleken echter dermate te conflicteren, dat besloten is het project voorlopig te laten rusten.

27 Portiekgesprekken Hordijkerveld Vestia is van plan om de portiekflats aan de Velgersdijk en de Emelisserdijk in Hordijkerveld een opknapbeurt te geven. Als voorbereiding hierop heeft Início portiekgesprekken gevoerd met de bewoners. Onderwerpen als kleurvarianten, de sfeer in de flat, leefregels en nadere kennismaking kwamen hierbij aan bod. Portiekgesprekken kennen een lage drempel en de opkomst was dan ook hoog. Door het plaatselijk opbouwwerk wordt een vervolgtraject in gang gezet.

28 Het GlasKasTeel Het Programmabureau Glastuinbouw van provincie Zuid- Holland heeft initiatiefnemers samengebracht om een pilot voor meervoudig ruimtegebruik op te starten. Dit project beoogt de bouw van een innovatief complex dat als toonbeeld voor duurzame en hoogwaardige glastuinbouw zal fungeren. Início adviseert gedurende het proces en verleent ondersteunende werkzaamheden. Nieuws: businessplan goedgekeurd dd 19 dec 2003

29 Prijsvraag Levende Stad Samen met Verhaal in Vorm heeft Início meegedaan aan de prijsvraag Levende Stad van de provincie Zuid-Holland.

30 Speelplan Roosendaal Voor de gemeente Roosendaal heeft Início een speelplekkenplan opgesteld. Het biedt een analyse van de huidige situatie en geeft een ideaal eindbeeld ter uitvoering. Dit toekomstbeeld is gebaseerd op demografische en stedenbouwkundige gegevens, maar ook op de huidige vormgeving van de buitenruimte en de speelplekken daarin. Hierbij is de kennis van bewoners over het gebied en de speelplekken een onontbeerlijke informatiebron. Op basis van de analyse en het toekomstbeeld wordt het uitvoeringsplan opgesteld, waarin de ingrepen, de volgorde, de exploitatieopzet en beheeraspecten aan de orde komen.

31 Wijkspeelplan Roosendaal Início is gevraagd om te ondersteunen bij het uitvoeren van het speelplan, zoals dat in is afgeleverd. Karin Mulder heeft een traject ontwikkeld om het plan per wijk, buurt of dorp in de praktijk te brengen. Samen met de gebruikers van de speelplekken kinderen en hun ouders worden de plekken geanalyseerd en de specifieke wensen in kaart gebracht. De uiteindelijke bedoeling is een werkplan op te stellen waarmee de gemeente Roosendaal de komende 7 jaar vooruit kan bij aanpak van speelplekken.

32 Participatie grootonderhoud ERA-flats In 2004 gaat Vestia Rotterdam Noord groot onderhoud plegen aan 4 ERA-flats in Ommoord. Início is ingeschakeld om een plan van aanpak voor een participatietraject op te stellen. De bewoners worden ingelicht over de ingrepen die gaan plaats vinden, maar ook wordt gepeild welke wensen zij nog meer hebben. Hierbij kan worden gedacht aan extra voorzieningen, maar ook aan een tijdelijke woning gedurende het grootonderhoud. Vervolgens wordt per flat een aanpak opgesteld, waarbij waar mogelijk aan de individuele wensen van de bewoners gehoor wordt gegeven. Gedurende het grootonderhoud zal Início zorg dragen voor het participatie- en communicatieproces.

33 Sociaal begeleiden herstructurering Vestia Rotterdam Zuid is gestart met de herstructurering van Hordijkerveld. Marjolein Witteveen is aangetrokken als sociaal begeleider bij dit proces. Zij bezoekt de huidige bewoners in de wijk en fungeert als aanspreekpunt. Goede voorlichting en het respecteren van ideeën en klachten van bewoners zorgen voor een snellere acceptatie van de herstructureringsmaatregelen.

34 Speelruimte Wateringse Veld In opdracht van Stadsdeel Escamp van Den Haag heeft Karin Mulder van Início een analyse gemaakt van de speelmogelijkheden in de nieuwbouwwijk Wateringse Veld. Daarnaast heeft zij de gemeente over verschillende andere locaties geadviseerd en daarbij de participatie met de bewoners georganiseerd. In opdracht van de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld heeft Início enkele speelplekken in de buurt Zonneveld ontworpen. Deze zijn inmiddels door enthousiaste kinderen uit de buurt in gebruik genomen.

35 Karin Mulder neemt deel aan The European Play Safety Forum. Het doel van dit Europese Forum is om een verantwoorde balans tussen speelwaarde, veiligheid en risico te vinden en te promoten, zodat de mogelijkheden en de kwaliteit van spelen voor kinderen in Europa wordt verbeterd. Momenteel werkt het Forum aan een manifest.

36 Strategisch promotie- en evenementenprogramma Início maakt in opdracht van Dienst Marktwezen een strategisch promotie- en evenementenprogramma voor de Afrikaandermarkt. De komende jaren wordt er in het kader van de Strategische Wijkaanpak fors geïnvesteerd in de wijk en het Afrikaanderplein. Início heeft op basis van interviews met sleutelfiguren, sociaal-maatschappelijke trends en gegevens uit de wijk, huidige plannen en initiatieven en wensen vanuit Dienst Marktwezen zelf, een plan met te organiseren evenementen samengesteld. Het plan beschrijft naast originele evenementen thema's de organisatie-, communicatie- en participatie strategieën. Tevens vindt monitoring plaats gedurende de uitvoering van het plan.

37 Fideliobuurt Hoogvliet In opdracht van WoonbronMaasoevers is onderzocht hoe de weerbaarheid en betrokkenheid van bewoners van de Fideliobuurt (ruim 300 woningen) verhoogd kan worden. Tijdens een buurtenquête zijn de meest urgente zaken naar boven gehaald: verkeer, openbare ruimte en verbouwen in eigen beheer. Per subbuurt (50 woningen) is door middel van huis aan huis interviews getracht tot een gerichte aanpak te komen. Een goede samenwerking van corporatie en gemeente met bewoners is hierbij een vereiste. Het resultaat is een zeer klantgerichte aanpak waarbij mogelijkheden worden geboden voor het ophogen van tuinen en aanbrengen van verlichting in achterpaden. De uitvoering hiervan zal in 2004 starten en de corporatie zal de aanpak van de volgende zes subbuurten zelf in handen nemen.

38 Weeromkeerbarbeque In is de jaarlijkse barbecue gevierd. Onder het genot van vlees en drank worden vakantieverhalen uitgewisseld en wordt iedereen mentaal opgeladen voor het komende jaar.

39 Bedrijvenpark Prisma Bedrijvenpark Prisma is een nieuwe hoogwaardige vestigingslocatie voor bedrijven. Het bedrijvenpark ligt aan de A12, tussen Bleiswijk en Zoetermeer. Miranda Nauta is ingeschakeld als projectmanager bij de realisatie van het bedrijvenpark. Zij draagt onder meer zorg voor afstemming van de belangen van de diverse betrokkenen.

40 Ruimtelijke mogelijkheden Veilingterrein In opdracht van het OBR en deelgemeente Kralingen-Crooswijk voert Início een studie uit naar de ruimtelijke mogelijkheden van het gebied van de gemeentekwekerij. Dit gebeurt in het kader van ruimte voor bedrijven, waarbij wordt gezocht naar extra ruimte voor bedrijventerreinen in de stad. Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor woningbouw onderzocht en wordt het veilingterrein, dat in bezit is van NS Vastgoed, bij het proces betrokken. Er wordt onder meer gewerkt aan de hand van workshops en studies van ds+v. Naar verwachting worden eind 2004 de eerste resultaten gepresenteerd.

41 Wijkcontactfunctionaris Capelle a/d IJssel Esmeralda van Tuinen was gedurende een half jaar interimwijkcontactfunctionaris in de gemeente Capelle aan den IJssel. Voor de wijken Schenkel en Oostgaarde was zij de contactpersoon tussen bewoners en de gemeente. Dit houdt onder meer in het regisseren van het Wijk Overleg Platform (WOP), het ondersteunen van het dagelijks bestuur van dit WOP, het onderhouden en uitbreiden van netwerken in de wijken en het uitzetten van vragen/ problemen binnen de gemeentelijke organisatie.

42 KNAG-dag In het kader van de KNAG Bedrijfsbezoeken 2003 hebben een aantal studenten Sociale Geografie een bezoek gebracht aan Início. Drie medewerkers van Início, tevens oud-studenten Sociale Geografie en Planologie hebben hen ontvangen. Ze vertelden hoe ze als afgestudeerd geograaf of planoloog bij Início terecht zijn gekomen. Daarnaast is verteld wat het werk bij een adviesbureau als Início inhoudt. Als onderdeel van het bezoek heeft Início samen met de studenten een stadswandeling gemaakt in de wijk Middelland. De studenten kregen de opdracht om tijdens de wandeling te fotograferen wat hen aansprak in de stad. Tijdens een afsluitende borrel is nagepraat over de wandeling en gepraat over het toekomstperspectief van de studenten. Al met al een interessant en geslaagd bezoek!

43 Congressen, studiedagen, lezingen en artikelen Início heeft in 2003 aan onder meer de volgende kennisuitwisselingen deelgenomen: Lezing door Sophie Pauwels op Congres Herinrichting van de openbare ruimte Interne creasessie Jeugdparagraaf Congres Thuis in de Stad (Gent) Presentatie Instrumentenwijzer (Habitat Forum) FEPI safety commity (Brussel) Artikel Regels zonder speelruimte door Karin Mulder Congres sociaal-fysiek in evenwicht (Kei, XS-2, NIZW, KCGS) Artikel Sectoren moeten van wijken weten door Anton den Engelsen Child in the City (Amsterdam) Presentatiecursus (Jansse & Koekoek) SLIM: leergang intensief meervoudig ruimtegebruik (UvA) Yurp-bijeenkomstem van het Kei Diverse themalunches met gastsprekers (intern) Diner Pensant economie (Kei en Nido) Expermeeting Ruimte voor Ruimte (provincie Zuid-Holland) Stadslab Alkmaar (Kei)

44 Capelle de Hoven Johan Vellinga is in opdracht van de gemeente Capelle a/d IJssel projectleider bij de herstructurering van de naoorlogse wijk De Hoven. De projectleider is verantwoordelijk voor het opzetten van procedures, zorgt voor het aanschuiven van gemeentelijke diensten wanneer dat nodig is, draagt zorg voor communicatie met de wijk en de commissie ruimte, het oplossen van knelpunten en voor de totstandkoming van een realisatie-overeenkomst.

45 Capelle Schollevaar Oost Johan Vellinga is in opdracht van corporatie Woningpartners en de gemeente werkzaam als procesmanager bij het stedelijk vernieuwingsproject in Schollevaar Oost. Tijdens de aanpak van deze jaren 70 wijk staan investeringen in woningen, woonomgeving en sociale cohesie centraal. De procesmanager is eindverantwoordelijk voor het project, stelt jaarplannen op, is voorzitter van de projectgroep, is initiator van de werkgroepen en secretaris van de stuurgroep. Hij stuurt 30 mensen aan en heeft gedurende 3 jaar een bedrag van 4 miljoen te besteden.

46 Dag van de dialoog Tijdens de Dag van de Dialoog voeren Rotterdammers gesprekken aan tafels voor acht personen. Het gaat in totaal om 104 tafels, verspreid over de gehele stad en georganiseerd door tientallen organisaties en instellingen. Het motto was: "Respect voor elkaars waarden". Aan het eind van het gesprek formuleerden alle deelnemers een persoonlijk voornemen. Início heeft een ondersteunende rol gespeeld bij de organisatie van deze dag.

47 Stage Licia Jasperse, student Plattelandsvernieuwing aan de Hogeschool InHolland, heeft stage gelopen bij Início. Zij heeft onderzoek verricht naar het gedrag van jongeren in de openbare ruimte. Hiervoor bezocht zij verschillende plekken, van het Van Henegouwenplein en skatepark Blaak tot recreatiegebieden in de Hoekse Waard. Stage Jantien van der Vet, student Planologie aan de universiteit Utrecht, loopt stage bij Início. Zij doet onderzoek naar besluitvorming en onderhandeling bij stedelijke herstructurering. Door literatuuronderzoek, uitgebreide open interviews met actoren en analyse van plannen geeft zij een overzicht van het veranderend krachtenveld bij stedelijke vernieuwing.

48 GGZ GGZ Nederland verhuist haar hoofdkantoor naar Amersfoort. Aan Início is gevraagd om het nieuwe, nu nog kale kantoor in te richten. Samen met BAR architecten zal deze opdracht uitgewerkt worden.

49 Workshop Brede School Início heeft in het kader van de herstructurering Nieuw Crooswijk voor Bureau Herstructurering workshops verzorgt. Doel van deze bijeenkomsten was het vormen van een visie op de nieuwe Brede School in Nieuw Crooswijk, om uiteindelijk het Programma van Eisen te kunnen formuleren.

50 GGZ

Vakantiewerkproject Com wonen

Vakantiewerkproject Com wonen Vakantiewerkproject Com wonen 2003 Inhoud Het idee Opzet Jongeren Op straat Resultaten Neveneffecten Bepalende succesfactoren Het idee Is ontstaan in 2002 na het uitvoeren van de leefbaarheidsmonitor onder

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Gegevens... Werkervaring L ivre...

Gegevens... Werkervaring L ivre... Gegevens Naam drs. L. Herpers Geboortedatum 4 februari 1983 e-mail lieke@l-ivre.nl Telefoon 06 14 547 543 Werkervaring L ivre Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) Projectleider (Januari 2012 heden) Als projectleider

Nadere informatie

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Vervolg 2016 2017 Platform31 In samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Den Haag, 21 maart 2016 Inhoudsopgave Langer Thuis in eigen buurt: activiteiten

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST concept DECEMBER 2003 GEMEENTE DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING CONCEPT versie december 2003 1 Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Met medewerking van: Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Den

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Plan van Aanpak Autonome groei+ Oosteind Aan van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Inleiding Het kerkdorp Oosteind krijgt de mogelijkheid uit te breiden ten behoeve van de

Nadere informatie

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms wijkontwikkelingsvisie ubach over worms presentatie Inhoud - Voorstellen, wie zijn wij? - Plan van aanpak ahv (Deel)Producten en communicatie - Stappenplan - Vragen wie zijn wij Vissers & Roelands architecten

Nadere informatie

VERSLAG WORKSHOP WOONERVEN: GERICHTE AANPAK, MAXIMAAL EFFECT! 21 maart 2013 Capelle a/d IJssel UITNODIGING WORKSHOP

VERSLAG WORKSHOP WOONERVEN: GERICHTE AANPAK, MAXIMAAL EFFECT! 21 maart 2013 Capelle a/d IJssel UITNODIGING WORKSHOP VERSLAG WORKSHOP 21 maart 2013 Capelle a/d IJssel WORKSHOP WOONERVEN: GERICHTE AANPAK, MAXIMAAL EFFECT! UITNODIGING NAAR EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMST WOONERVEN.NL i.s.m. Havensteder en gemeente Capelle

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Resultaten van de Digitale wijkraadpleging en "Groene Tocht door Zuidwest" voorjaar 2013

Resultaten van de Digitale wijkraadpleging en Groene Tocht door Zuidwest voorjaar 2013 1 Resultaten van de Digitale wijkraadpleging en "Groene Tocht door Zuidwest" voorjaar 2013 Een nieuwe vorm van wijkraadpleging: combinatie van internet technologie, het houden van een buurtschouw en Community

Nadere informatie

Angelique Nossent. Curriculum Vitea Landschapsontwerper. Eigenaar Begane Grond

Angelique Nossent. Curriculum Vitea Landschapsontwerper. Eigenaar Begane Grond Angelique Nossent Curriculum Vitea Landschapsontwerper Eigenaar Begane Grond 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : Nossent- Roersma Voornaam : Angélique Geboren : 25 april 1968 te Rotterdam Geslacht : Vrouw

Nadere informatie

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 0 1 5 Algemene inleiding 3 Inleiding Ambacht 5 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 Inleiding Waarom doen wij aan leefbaarheid? Waterweg Wonen wil actief bewoners betrekken bij hun woon- en leefomgeving.

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Meedoen met vervolgacties eindadvies onderzoek burgerinitiatieven en aansprakelijkheid November 2013 1 2 Regel die Burgerinitiatieven Aansprakelijkheid als belemmering? We

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Speelruimteplan

Voortgangsrapportage Speelruimteplan PROGRAMMA 7 MAART 2015 13.00 uur Welkomstwoord wethouder Jo Schlangen 13.10 uur Korte toelichting stand van zaken 13.30 uur Start rondgang speelplekken 14.45 uur Korte pauze Eijgelshoven 15.15 uur Vervolg

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

1 De betrokken Partijen

1 De betrokken Partijen Statuut Leefkwaliteit Palenstein Concept d.d. 20 februari 2006 0 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave...1 1 De betrokken Partijen...1 2 Kader en geldigheid...1 3 Doelstellingen...2 4 Regie en rollen van betrokken

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen

Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen Een studie naar de effecten van een dorpsplan en de ervaringen van dorpsbelangenorganisaties met de uitwerking ervan in 16 kleine kernen September 2009 Bevindingen

Nadere informatie

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Actieplan 2014-2015 Samen thuis in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2014/2015 Pag. 6 Samen thuis

Nadere informatie

Informatieavond Hoekse Lijn

Informatieavond Hoekse Lijn Informatieavond Hoekse Lijn Hoek van Holland 11 februari 2014 1. Introductie (Johan Dolman) 2. Stand van zaken (Johan Dolman) 3. RO-procedures (Peer Cox) 4. Stations en spoorverlenging Hoek van Holland

Nadere informatie

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark juli 2013 Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Afgelopen maanden hebben de Stichting Theeschenkerij, Bewonersorganisatie Blijdorp en Vitibuck Architects een

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107)

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) 1. Achtergrond De ontwikkelstrategie ASW is een strategie van aanpakken en verbinden. Bewoners, ondernemers, eigenaren van panden én

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken:

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken: Gemeente Ede Memo Aan : Raadcommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 30 oktober 2012 Registratienummer : 727161 Opgesteld door : Rob Luca Bijlage : Werkschema

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Dag van de Praktijk. Meten aan een duurzaam gebruik van de ondergrond met DPL. Laura van der Noort, IVAM Jasper Lackin, W+B

Dag van de Praktijk. Meten aan een duurzaam gebruik van de ondergrond met DPL. Laura van der Noort, IVAM Jasper Lackin, W+B Dag van de Praktijk Meten aan een duurzaam gebruik van de ondergrond met DPL Laura van der Noort, IVAM Jasper Lackin, W+B Programma Presentatie Wat is DPL Ondergrond? Wat is het gewone DPL? Doel, toepassingen

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid Slim Maasterras Drechtsteden Zakelijk Kansen voor Duurzaamheid Dynamisch Voorbeeld van hoogwaardig functioneel groen in stedelijke context Boston Children s Museum Plaza, Boston Michael van Valkenburg

Nadere informatie

wijkgebouw de Wielewaal Anthonie Mullié Woonbron

wijkgebouw de Wielewaal Anthonie Mullié Woonbron wijkgebouw de Wielewaal Anthonie Mullié Woonbron Sociale stijging in de Beverwaard, 28 maart 2013 Algemeen Ontstaan eind jaren 70 begin 80 4.772 woningen / 1.882 inwoners (GBA peil.2012) Bezit: Woonbron,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven

Aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven Aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven Toelichting Regel die Burgerinitiatieven Netwerk Wijkondernemingen Amersfoort, 25 april 2014 Mark Verhijde & Maarten Bosman Boekpresentatie op 7 maart 2014 Pakhuis

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Statuut Leefkwaliteit Palenstein. 16 maart 2006

Statuut Leefkwaliteit Palenstein. 16 maart 2006 16 maart 2006 0 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave...2 1 De betrokken Partijen...3 2 Kader en geldigheid...4 3 Doelstellingen...5 4 Regie en rollen van betrokken partijen...6 5 Samenwerking...8 6 Inhoudelijke

Nadere informatie

Werkplan 2015/2016 van het OOB. Inleiding

Werkplan 2015/2016 van het OOB. Inleiding OOB Overleg Ouderenbeleid Breda Adviesorgaan naar de gemeente Secretariaat: Schoolakkerplein 24, 4835EH Breda, tel 076-5652800 e-mail: OOBreda@gmail.com Werkplan 2015/2016 van het OOB Inleiding Het OOB

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Nieuwsbrief Overamstel Nummer 4, november 2007 Impressie van het Amstelkwartier In deze nieuwsbrief: Stand van zaken selectie projectontwikkelaars

Nadere informatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie Bijlage 4b Communicatie en participatie INHOUD 1 Op weg naar een Definitief Ontwerp voor Kerckebosch... 3 2 Informeren en betrekken... 3 3 Participatie... 4 Communicatie en participatie 2 Op weg naar een

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 Op: donderdag 12 april 2012 in Utrecht Graag nodigen wij u uit voor de eerste Stadsingenieurs G23 Netwerkdag in Utrecht. Deze dag staat vooral in het teken om

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Programma Projectenagenda Musselkanaal Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Musselkanaal. Het programma vloeit voort uit de dorpsvisie van

Nadere informatie

Kom in de stad. Werkatelier 18 april

Kom in de stad. Werkatelier 18 april Kom in de stad Werkatelier 18 april Gemeente Leiden Huib van der Kolk Peter Kors Catelijn Vencken 2 Opdracht GVVP Voorbereidingen nieuw plan: behoud en verbetering economische positie: hoogwaardig openbaar

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat:

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: Plan van Aanpak A. Inleiding Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: ieder project uniek van karakter is en daarmee ook het op te stellen PvA; het PvA behoort

Nadere informatie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie in de wijk 1 november 2013, Congres Eerste Lijn Ilse Storm (beleidsonderzoeker, AWPG, RIVM) Anke van Gestel (epidemioloog, AWPG,

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Stadsmarinier - Rotterdam 2. Centrumplan - Best 3. Binnenstad - Hengelo 4. Centrumplan - Apeldoorn 5. Projectleiding Koninginneweg - Zwijndrecht 6

Stadsmarinier - Rotterdam 2. Centrumplan - Best 3. Binnenstad - Hengelo 4. Centrumplan - Apeldoorn 5. Projectleiding Koninginneweg - Zwijndrecht 6 OVERZICHT Onderwerp: REFERENTIEPROJECTEN ELDERING MANAGEMENT & CONSULTANCY Stadsmarinier - Rotterdam 2 Centrumplan - Best 3 Binnenstad - Hengelo 4 Centrumplan - Apeldoorn 5 Projectleiding Koninginneweg

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Plan van aanpak Aan: Van: Onderwerp: Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Datum: 28-03-2013 Kenmerk: 2013254 Thematraject participatie

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Monitoren effecten van (gebiedsgericht) beleid

Monitoren effecten van (gebiedsgericht) beleid Monitoren effecten van (gebiedsgericht) beleid Wim van der Zanden (Gemeente Rotterdam) Paul Oostveen (Oostveen Beleidsonderzoek en Advies) Inhoud workshop: Algemene inleiding Vier voorbeelden: Wijkatlas

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck 15 november 2012 versie 0.3 1 Inhoud Wijkberaad Nieuw Waldeck... 1 Inleiding programma 2013... 3 Algemeen... 3 Versterken eigen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda WIJKJAARPROGRAMMA ACHTERWILLENS 2012 Thema 1 Jeugd Doel Investeren in een gezonde ontwikkeling van kinderen en de jeugd om problemen en overlast te voorkomen Streefbeeld 1. meer ontmoetingsruimten voor

Nadere informatie

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn:

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn: 1 Aan: de Raad van de Gemeente Dordrecht dtv de raadsgriffier Postbus 8 3300AA Dordrecht c.c.: College van Burgemeester en Wethouders Dordrecht, 1 november 2011 Betreft: Stadslandbouw in Dordrecht Geachte

Nadere informatie

Projectplan Waterfront Schiedam

Projectplan Waterfront Schiedam Projectplan Waterfront Schiedam Versie 4 februari 2008 Projectplan Waterfront Schiedam Deel 1 De herstructurering van Nieuw-Mathenesse Inhoud 1. Inleiding 2. Projectorganisatie en bemensing 3. Werkorganisatie

Nadere informatie

Onze partners - Gemeente / Wijkbureau Oost, HISA, Ondernemersfonds Utrecht, Leefbaarheidsbudgetten

Onze partners - Gemeente / Wijkbureau Oost, HISA, Ondernemersfonds Utrecht, Leefbaarheidsbudgetten Floris Tyl Boswell Career Academy / Boswell Junior - Kennisvalorisatie - Missing Link - Welke vaardigheden nodig voor je eerste baan Ondernemersvereniging Puur Oost - Adriaen van Ostadelaan en Jan van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Stedelijk Kompas Criteria locatiekeuze woonvoorzieningen verslaafde daklozen Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Programma Opening door wethouder Meeuwis Toelichting

Nadere informatie

Gebied 4. Hoofddorp West en Boseilanden. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen

Gebied 4. Hoofddorp West en Boseilanden. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Gebied 05 Hoofddorp West en Boseilanden Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Met deze zes gebiedskaarten zijn alle gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die in 05 in de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Bijlage 1: Format zorgaanbieders basisinformatie op aparte pagina (deellink) van website zorgaanbieder

Bijlage 1: Format zorgaanbieders basisinformatie op aparte pagina (deellink) van website zorgaanbieder Bijlage 1: Format zorgaanbieders basisinformatie op aparte pagina (deellink) van website zorgaanbieder Zorgaanbieders wordt gevraagd de deellink eigen pagina in te richten op de eigen website met onderstaande

Nadere informatie

netwerk platform inspiratiebron nieuwe vorm van democratie G250 werkt! 2015 - Terugblik

netwerk platform inspiratiebron nieuwe vorm van democratie G250 werkt! 2015 - Terugblik G250 werkt! in 2016 De G250 werkt! staat voor: Een netwerk van bewoners, ondernemers, professionals en ambtenaren uit de Pijp, die structureel samen willen bijdragen aan de ontwikkeling van de wijk. Een

Nadere informatie

25 juni 2014. Presentatie Stadsontwikkeling Ferry Pronk

25 juni 2014. Presentatie Stadsontwikkeling Ferry Pronk 25 juni 2014 Presentatie Stadsontwikkeling Ferry Pronk Inhoud Stadsontwikkeling Rol gebiedscommissie en verhoudingen Gebiedsvisie Hoek van Holland Focus stadsontwikkeling Stellingen 2 Stadsontwikkeling

Nadere informatie

VOORONTWERP BURGERINITIATIEF ONTWIKKELING GEBIED ACHTERSTE STROOM. Bewoners belangengroep Wolvensteeg Achterste Stroom Heisteeg ME-1106

VOORONTWERP BURGERINITIATIEF ONTWIKKELING GEBIED ACHTERSTE STROOM. Bewoners belangengroep Wolvensteeg Achterste Stroom Heisteeg ME-1106 - VOORONTWERP BURGERINITIATIEF ONTWIKKELING GEBIED ACHTERSTE STROOM Bewoners belangengroep Wolvensteeg Achterste Stroom Heisteeg ME-1106 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.... 2 2. Doelstellingen.... 2 3. Betrokken

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning Middin WMO Rotterdam. A. Naam organisatie Middin. B. Omschrijving organisatie

Zorg en ondersteuning Middin WMO Rotterdam. A. Naam organisatie Middin. B. Omschrijving organisatie Zorg en ondersteuning Middin WMO Rotterdam A. Naam organisatie Middin B. Omschrijving organisatie Middin ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op verschillende gebieden: Bij dagelijkse

Nadere informatie