Projectenparade Início Heemraadssingel CC Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectenparade 2003. Início Heemraadssingel 111 3022 CC Rotterdam www.inicio.nl"

Transcriptie

1 Projectenparade 2003 Início Heemraadssingel CC Rotterdam

2 Structuurvisie Nieuw Crooswijk In het kader van de herstructurering van de wijk Nieuw Crooswijk voor de komende 15 jaar is de afgelopen tijd gewerkt aan de structuurvisie voor deze prioriteitswijk. In deze structuurvisie wordt de koers voor de toekomst verwoord en verbeeld. Ook vormt de visie de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. In de aanpak is samenwerking gezocht met allerlei lokale belanghebbende partijen (huurders, particuliere eigenaren, ondernemers) en politici, beleidsmakers, corporaties en ontwikkelaars. Tijdens workshops, bewonersavonden en andere bijeenkomsten is gezocht naar de beste oplossingen voor de complexe problematiek in de wijk.

3 Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet De deelgemeente Hoogvliet en de woningcorporaties WoonbronMaasoevers en Vestia zijn begonnen aan een grootscheepse herstructureringsoperatie. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leefbaarheid in de deelgemeente wordt de leefbaarheidsmonitor als (beleids)instrument ingezet. De tweede monitor is eind 2003 afgerond. De rol van Início bij de leefbaarheidsmonitoren is meerledig: analyse van de onderzoeksresultaten, de resultaten presentabel maken en presentatie aan de buurtbewoners.

4 3 wijken 2 jaar centraal Voor het pilot-project 3 Wijken 2 Jaar Centraal voert Início sinds 1999 verschillende opdrachten uit. Het project is een samenwerkingsproces tussen de provincie en de gemeenten Leiden, Schiedam en Dordrecht. De provincie heeft zich in deze pilot ten doel gesteld om te onderzoeken wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn in wijkontwikkelingsprocessen. De wijken Leiden Noord, Schiedam Nieuwland en Dordrecht Crabbehof werken hieraan mee. De provincie stelt zich op als actieve partner en zet kennis en instrumenten in om wijkontwikkelingsprocessen positief te beïnvloeden.

5 Handboek voor sociale veiligheid bij herstructurering Programmabureau Veilig van de gemeente Rotterdam heeft Início opdracht gegeven een handboek voor de (sociale) veiligheid op te stellen, op basis van ervaringen bij de herstructurering in de deelgemeente Hoogvliet. Het resultaat is een praktisch toepasbaar handboek dat als leidraad geldt voor het creëren van een veilige woon- en leefomgeving en dat vooral dient als inspiratiebron om op een actieve manier met sociale veiligheid om te gaan.

6 Unitcoördinator deelgemeente Kralingen-Crooswijk Roland van Leeuwen heeft voor de deelgemeente Kralingen- Crooswijk in Rotterdam als ad interim unitcoördinator van de Unit ROVV gefungeerd. De zes beleidsmedewerkers die binnen deze unit werkzaam zijn, houden zich bezig met de volgende vakgebieden: Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting & Milieu, Buitenruimte en Wijkeconomie & Bedrijfscontactfunctionaris. Naast de dagelijkse aansturing en leiding zorgt de unitcoördinator voor de juiste omstandigheden waarbinnen de beleidsmedewerkers goed kunnen functioneren. Het opstellen van de jaarwerkplanning, het leveren van een bijdrage aan de planning & controlcyclus en het houden van beoordelingsgesprekken behoren tot de werkzaamheden. Inhoudelijk heeft Roland verschillende bijdragen geleverd aan bouwplannen, de herstructureringsopgave en stedelijke beleidsvoornemens. Daarnaast fungeerde hij als deelgemeentelijk contactpersoon voor de gemeentelijke diensten ds+v en OBR.

7 Vakantiewerkproject Com Wonen Woningbouwcorporatie Com wonen slaat in Rotterdam Lombardijen meerdere vliegen in één klap. In de zomervakantie komen jongeren uit de wijk Lombardijen de corporatie een handje helpen. Zij maken extra schoon, vegen, prikken papier en schoffelen slecht onderhouden plekken. De jongeren verdienen een leuk zakcentje in de vakantie en ze hangen niet doelloos op straat rond. Daarnaast is er veel meer gelegenheid voor wat oudere bewoners om de jongeren die ze anders misschien mijden, te ontmoeten. En als de scholen weer beginnen ligt de wijk er mooi bij, want ondertussen is ook de Roteb en Gemeentewerken wat werk uit handen genomen en kunnen zij ook eigen extra klussen doen. Ina Wernsen van Início coördineert het vakantiewerkproject. Início is erg enthousiast over dit ogenschijnlijk eenvoudige initiatief. Er zijn immers nog niet veel corporaties die een dergelijk project durven uitvoeren!

8 Bedrijfscontactfunctionaris Kralingen-Crooswijk Van 2002 tot 2003 heeft Ina Wernsen gewerkt als bedrijfscontactfunctionaris voor de deelgemeente Kralingen- Crooswijk. De functionaris is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van netwerken met en tussen ondernemers, contacten met individuele ondernemers en het leveren van bijdragen aan deelgemeentelijke beleidsvorming en beleidsuitvoering wijkeconomie. Tijdens deze detachering is in twee winkelgebieden het winkelmanagement ingevoerd en een start gemaakt met intensievere samenwerking met en tussen de ondernemers om samen maatregelen voor de veiligheid te nemen. Tevens is met veel positieve energie, enthousiasme en doortastendheid een proces opgestart waarbij de contacten tussen zowel instanties en ondernemers als ondernemers onderling verbeterd zijn. Dit vormt de basis voor de verbetering van de wijkeconomie.

9 Buurttuinen Groenenhagen en Tuinenhoven In de vroeg-naoorlogse wijk Groenehagen Tuinenhoven (IJsselmonde, Rotterdam) vindt grootschalige herstructurering plaats. Início werkt in opdracht van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting als ontwerper in het planteam voor aanpak van de buurttuinen. In samenwerking met het opbouwwerk is een participatietraject met verschillende groepen bewoners doorlopen en per groep een programma van wensen opgesteld voor de ontwerper. Het voorlopig ontwerp is gepresenteerd, besproken en aangepast naar aanleiding van de participatie. De besluitvorming over de herinrichting voor buurtpark Tuinenhoven is in volle gang, volgens planning zal in de zomer van 2004 met de aanpak worden gestart.

10 Início uitje 2003 Ruhrgebiet Het Ruhrgebiet is getransformeerd van een puur industriële plaats naar een cultuurhistorische aantrekkelijke omgeving. De oude identiteitsdragers zoals hoogovens, mijnschachten en steenkolenbergen zijn behouden en versterkt met functies als klimwanden, kunstwerken, duikfaciliteiten, musea, technoparty's, theaters, parken en ander vertier. In drie dagen zijn onder meer het Landschaftspark Duisburg Nord, het Zeche Zollverein XII, Gartenstadt Welheim, het CentrO en de Tetraeder bezocht.

11 Wijkgericht werken Zeist Sinds 1993 bestaat in Zeist het wijkgericht werken. Aan Início is gevraagd een onderzoek te doen naar de stand van zaken, de perspectieven en de rol van wijkbeheer binnen het wijkgericht werken. Door participerend onderzoek, interviews met alle betrokken partijen en bestudering van het bestaand materiaal, is gekomen tot een grondige analyse van het functioneren van het wijkgericht werken. Om een vervolg te kunnen geven aan dit onderzoek, zijn een flink aantal dilemma s en knelpunten opgesomd. Deze zijn onderverdeeld in thema s, zoals organisatie, rolverdling, communicatie, verwachtingspatronen en instrumentarium. De verschillende partners zullen hierover overeenstemming moeten krijgen, om het wijkgericht werken in de toekomst te perfectioneren.

12 Vogelvlucht Zeist In opdracht van de gemeente Zeist hebben Esmeralda van Tuinen, Sophie Pauwels en Roland van Leeuwen een Vogelvluchtstudie voor de gemeente Zeist gemaakt. Deze studie is opgesteld als instrument voor het Wijkgericht Werken in Zeist en geeft een snel overzicht van het karakter van het gekozen gebied en kent een globale analyse. Er is bewust gekozen voor een vogelvluchtstudie, omdat de vijf wijken dan onderling vergelijkbaar zijn. Op deze manier kan de gemeente Zeist op basis van de inhoudelijke uitkomsten prioriteiten stellen voor de inzet van het wijkgericht werken. Hiertoe zijn in het kort in de rapportage de prioriteiten per wijk en voor Zeist in het algemeen benoemd.

13 Toekomstige adviesraad Com wonen Gezien de ontwikkelingen rond Com.wonen, een verdergaande fusie, moet de toekomstige functie en positie van de Verenigingsraad nader bepaald worden. Daartoe heeft de Verenigingsraad een Adviescommissie Integratie in het leven geroepen. Deze commissie heeft Início gevraagd het proces te begeleiden en advies te geven over: de samenstelling van de toekomstige raad; de adviesterreinen, zowel inhoudelijk als geografisch; de adviesbevoegdheden; de juridische plek, binnen of buiten Com.wonen. Hieruit is een advies opgesteld, welke in een inspraakronde is getoetst. Com.wonen is enthousiast om de nieuwe adviesraad vorm te gaan geven.

14 Detachering Programmabureau Glastuinbouw Als vervolg op de in 2002 opgestelde Visie Glastuinbouw houdt Sophie Pauwels zich voor het PGB van de provincie Zuid Holland bezig met het opzetten van een inventarisatie- en monitoringsysteem voor het glastuinbouwareaal. Daarnaast vindt er een inventarisatie plaats van het verspreid glas in de regio en wordt gewerkt aan een experimenteel project rond meervoudig ruimtegebruik, het GlasKasTeel.

15 Nieuwe instrumenten herstructurering Bij het SEV-project Stedelijke vernieuwing op maat is Início gevraagd om als avant garde van de stedelijke vernieuwing een opinie te vormen omtrent nieuwe instrumenten voor herstructurering. Volmarijnstraat De Volmarijnstraat is toe aan een grondige opknapbeurt. Henk Kampman is door een aantal particuliere woningbezitters uit deze straat aangetrokken om hen te ondersteunen bij dit proces.

16 HogeSnelheidsLijn Momenteel wordt dwars over het grondgebied van de gemeente Bleiswijk de HSL gerealiseerd. Miranda Nauta fungeert voor de gemeente Bleiswijk als contactpersoon in dit project. Tot haar takenpakket behoren onder meer het maken van afspraken met aannemers van de onder- en bovenbouw over inrichting onder viaduct, over dubbel grondgebruik, over vergunningen en over financiën.

17 DeNíeuwe Omroep Mark van de Velde geeft twee dagen in de week advies bij de DeNíeuwe Omroep. De opdracht bestaat uit het werken aan een lange termijn visie, het zoeken naar nieuwe financierings-bronnen en het opstarten van een ledenwervingscampagne. Eén van de programma's van DeNíeuwe Omroep is moveyourass.tv

18 Spelen in Escamp In samenwerking met architect Saskia de Wit en ingenieursbureau Ontwerp heeft Karin Mulder in opdracht van stadsdeel Escamp van de gemeente Den Haag het ontwerp voor verschillende speelplekken verzorgd. De basis voor de inrichting wordt gevormd door het Speelplan Escamp, Início s Basisfilosofie voor het ontwerpen van speelruimte, en de inbreng van kinderen en volwassenen uit de wijk.

19 Stadswerken Reddersbuurt In het voorjaar van 2003 hebben de sector Stadswerken van de gemeente Dordrecht en woningcorporatie Woondrecht het plan opgevat om samen met bewoners de Reddersbuurt in de wijk Wielwijk integraal aan te pakken. De aanpak maakt onderdeel uit van het voornemen tot een complete aanpak van de woonomgeving in Wielwijk in de komende jaren. De aanpak van de Reddersbuurt fungeert hierin als pilotproject. Het doel van de aanpak is het vergroten van de leefkwaliteit in de Reddersbuurt, met andere woorden het gezamenlijk werken aan een schone en leefbare buurt. Marjolein Witteveen werkt samen met de rayoncoördinator Stadswerken aan de Reddersbuurt.

20 Aalsmeer wijkschetsen Bijna twee jaar geleden is de gemeente Aalsmeer begonnen met wijkgericht werken. Korte tijd geleden heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is er een politiek besluit genomen dat er in ieder geval nog een jaar langer wordt doorgegaan met wijkgericht werken. Om het wijkgericht werken een minder procesmatig en meer inhoudelijke en uitvoeringsgericht karakter te geven, dienen er zes wijkschetsen en zes wijkjaarprogramma s opgesteld te worden. De gemeente Aalsmeer heeft Início ingeschakeld om dit te realiseren.

21 Consulent wijkontwikkeling Ina Wernsen is gedetacheerd als consulent wijkontwikkeling bij Com wonen in Lombardijen. De consulent is gesprekspartner voor complex- en bewonerscommissies, maar ook voor andere partners in de wijk (welzijnstichting, Gemeentewerken, politie, etc). Ook worden huurders ondersteunt bij het uitvoeren van leefbaarheidsinitiatieven in buurt of complex. Daarnaast wordt het project Wel com voorbereid om nieuwe huurders te laten kennismaken met hun buurt door jongerenactiviteiten, kunstprojecten en opzoomeracties, en vindt sociale begeleiding en herhuisvesting plaats van huurders uit sloopgebied 'driehoek van Smeetsland'.

22 Aalsmeer coaching wijkgericht werken In opdracht van de gemeente Aalsmeer fungeert Johan Vellinga als coach voor de wijkbeheerders. De coaching heeft met name betrekking op de structurering en uitvoering van het wijkgericht werken. Wijkbeheer Kralingen-Crooswijk Sinds ondersteunt Roland van Leeuwen de afdeling wijkbeheer van de deelgemeente Kralingen- Crooswijk bij haar werkzaamheden. Het gaat daarbij met name om verbetering van de leefkwaliteit in de wijk.

23 Bedrijfshulpverlening Sinds het voorjaar staan binnen Início twee bedrijfshulpverleners paraat. Bij calamiteiten dragen zij zorg voor een vlotte evacuatie, aanleg van noodverbanden en mond-op-mond-beademing. In combinatie met de twee reeds aanwezige vertrouwenspersonen is Início voorbereid op eventuele mentale en fysieke schade bij werknemers en bezoekers.

24 Strategische visie Houten Voor de gemeente Houten schreef Início een strategische visie die een ontwikkelingsrichting schetst voor de komende 10 jaar. Alle aspecten die de leefkwaliteit in Houten bepalen worden in samenhang behandeld; sociale, economische, ruimtelijke en organisatorische aspecten. De strategische visie is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld.

25 Foyer de Jeunesse In opdracht van de gemeente Dordrecht levert Início een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van een Foyer de Jeunesse Travailleurs. Dit is is een innovatieve vorm van jongerenhuisvesting; een woonmilieu wat leren, ontwikkelen, werken en ondersteuning samenbrengt. Het woonconcept is gericht op jongeren uit verschillende doelgroepen. Início schrijft het masterplan en is nauw betrokken bij het ontwikkelproces. In / 2003 is de initiatie fase afgerond. Na bestuurlijke goedkeuring is er gestart met de realisatie van de eerste nieuwe units.

26 Participatietraject Loon op Zand Centraal in Loon op Zand ligt de Kasteelweide, een weiland met onduidelijke bestemming. In opdracht van de gemeente Loon op Zand heeft Início een participatieproject op gang gebracht om samen met bewoners een toekomstvisie op te stellen. De belangen en wensen van gemeente en bewoners bleken echter dermate te conflicteren, dat besloten is het project voorlopig te laten rusten.

27 Portiekgesprekken Hordijkerveld Vestia is van plan om de portiekflats aan de Velgersdijk en de Emelisserdijk in Hordijkerveld een opknapbeurt te geven. Als voorbereiding hierop heeft Início portiekgesprekken gevoerd met de bewoners. Onderwerpen als kleurvarianten, de sfeer in de flat, leefregels en nadere kennismaking kwamen hierbij aan bod. Portiekgesprekken kennen een lage drempel en de opkomst was dan ook hoog. Door het plaatselijk opbouwwerk wordt een vervolgtraject in gang gezet.

28 Het GlasKasTeel Het Programmabureau Glastuinbouw van provincie Zuid- Holland heeft initiatiefnemers samengebracht om een pilot voor meervoudig ruimtegebruik op te starten. Dit project beoogt de bouw van een innovatief complex dat als toonbeeld voor duurzame en hoogwaardige glastuinbouw zal fungeren. Início adviseert gedurende het proces en verleent ondersteunende werkzaamheden. Nieuws: businessplan goedgekeurd dd 19 dec 2003

29 Prijsvraag Levende Stad Samen met Verhaal in Vorm heeft Início meegedaan aan de prijsvraag Levende Stad van de provincie Zuid-Holland.

30 Speelplan Roosendaal Voor de gemeente Roosendaal heeft Início een speelplekkenplan opgesteld. Het biedt een analyse van de huidige situatie en geeft een ideaal eindbeeld ter uitvoering. Dit toekomstbeeld is gebaseerd op demografische en stedenbouwkundige gegevens, maar ook op de huidige vormgeving van de buitenruimte en de speelplekken daarin. Hierbij is de kennis van bewoners over het gebied en de speelplekken een onontbeerlijke informatiebron. Op basis van de analyse en het toekomstbeeld wordt het uitvoeringsplan opgesteld, waarin de ingrepen, de volgorde, de exploitatieopzet en beheeraspecten aan de orde komen.

31 Wijkspeelplan Roosendaal Início is gevraagd om te ondersteunen bij het uitvoeren van het speelplan, zoals dat in is afgeleverd. Karin Mulder heeft een traject ontwikkeld om het plan per wijk, buurt of dorp in de praktijk te brengen. Samen met de gebruikers van de speelplekken kinderen en hun ouders worden de plekken geanalyseerd en de specifieke wensen in kaart gebracht. De uiteindelijke bedoeling is een werkplan op te stellen waarmee de gemeente Roosendaal de komende 7 jaar vooruit kan bij aanpak van speelplekken.

32 Participatie grootonderhoud ERA-flats In 2004 gaat Vestia Rotterdam Noord groot onderhoud plegen aan 4 ERA-flats in Ommoord. Início is ingeschakeld om een plan van aanpak voor een participatietraject op te stellen. De bewoners worden ingelicht over de ingrepen die gaan plaats vinden, maar ook wordt gepeild welke wensen zij nog meer hebben. Hierbij kan worden gedacht aan extra voorzieningen, maar ook aan een tijdelijke woning gedurende het grootonderhoud. Vervolgens wordt per flat een aanpak opgesteld, waarbij waar mogelijk aan de individuele wensen van de bewoners gehoor wordt gegeven. Gedurende het grootonderhoud zal Início zorg dragen voor het participatie- en communicatieproces.

33 Sociaal begeleiden herstructurering Vestia Rotterdam Zuid is gestart met de herstructurering van Hordijkerveld. Marjolein Witteveen is aangetrokken als sociaal begeleider bij dit proces. Zij bezoekt de huidige bewoners in de wijk en fungeert als aanspreekpunt. Goede voorlichting en het respecteren van ideeën en klachten van bewoners zorgen voor een snellere acceptatie van de herstructureringsmaatregelen.

34 Speelruimte Wateringse Veld In opdracht van Stadsdeel Escamp van Den Haag heeft Karin Mulder van Início een analyse gemaakt van de speelmogelijkheden in de nieuwbouwwijk Wateringse Veld. Daarnaast heeft zij de gemeente over verschillende andere locaties geadviseerd en daarbij de participatie met de bewoners georganiseerd. In opdracht van de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld heeft Início enkele speelplekken in de buurt Zonneveld ontworpen. Deze zijn inmiddels door enthousiaste kinderen uit de buurt in gebruik genomen.

35 Karin Mulder neemt deel aan The European Play Safety Forum. Het doel van dit Europese Forum is om een verantwoorde balans tussen speelwaarde, veiligheid en risico te vinden en te promoten, zodat de mogelijkheden en de kwaliteit van spelen voor kinderen in Europa wordt verbeterd. Momenteel werkt het Forum aan een manifest.

36 Strategisch promotie- en evenementenprogramma Início maakt in opdracht van Dienst Marktwezen een strategisch promotie- en evenementenprogramma voor de Afrikaandermarkt. De komende jaren wordt er in het kader van de Strategische Wijkaanpak fors geïnvesteerd in de wijk en het Afrikaanderplein. Início heeft op basis van interviews met sleutelfiguren, sociaal-maatschappelijke trends en gegevens uit de wijk, huidige plannen en initiatieven en wensen vanuit Dienst Marktwezen zelf, een plan met te organiseren evenementen samengesteld. Het plan beschrijft naast originele evenementen thema's de organisatie-, communicatie- en participatie strategieën. Tevens vindt monitoring plaats gedurende de uitvoering van het plan.

37 Fideliobuurt Hoogvliet In opdracht van WoonbronMaasoevers is onderzocht hoe de weerbaarheid en betrokkenheid van bewoners van de Fideliobuurt (ruim 300 woningen) verhoogd kan worden. Tijdens een buurtenquête zijn de meest urgente zaken naar boven gehaald: verkeer, openbare ruimte en verbouwen in eigen beheer. Per subbuurt (50 woningen) is door middel van huis aan huis interviews getracht tot een gerichte aanpak te komen. Een goede samenwerking van corporatie en gemeente met bewoners is hierbij een vereiste. Het resultaat is een zeer klantgerichte aanpak waarbij mogelijkheden worden geboden voor het ophogen van tuinen en aanbrengen van verlichting in achterpaden. De uitvoering hiervan zal in 2004 starten en de corporatie zal de aanpak van de volgende zes subbuurten zelf in handen nemen.

38 Weeromkeerbarbeque In is de jaarlijkse barbecue gevierd. Onder het genot van vlees en drank worden vakantieverhalen uitgewisseld en wordt iedereen mentaal opgeladen voor het komende jaar.

39 Bedrijvenpark Prisma Bedrijvenpark Prisma is een nieuwe hoogwaardige vestigingslocatie voor bedrijven. Het bedrijvenpark ligt aan de A12, tussen Bleiswijk en Zoetermeer. Miranda Nauta is ingeschakeld als projectmanager bij de realisatie van het bedrijvenpark. Zij draagt onder meer zorg voor afstemming van de belangen van de diverse betrokkenen.

40 Ruimtelijke mogelijkheden Veilingterrein In opdracht van het OBR en deelgemeente Kralingen-Crooswijk voert Início een studie uit naar de ruimtelijke mogelijkheden van het gebied van de gemeentekwekerij. Dit gebeurt in het kader van ruimte voor bedrijven, waarbij wordt gezocht naar extra ruimte voor bedrijventerreinen in de stad. Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor woningbouw onderzocht en wordt het veilingterrein, dat in bezit is van NS Vastgoed, bij het proces betrokken. Er wordt onder meer gewerkt aan de hand van workshops en studies van ds+v. Naar verwachting worden eind 2004 de eerste resultaten gepresenteerd.

41 Wijkcontactfunctionaris Capelle a/d IJssel Esmeralda van Tuinen was gedurende een half jaar interimwijkcontactfunctionaris in de gemeente Capelle aan den IJssel. Voor de wijken Schenkel en Oostgaarde was zij de contactpersoon tussen bewoners en de gemeente. Dit houdt onder meer in het regisseren van het Wijk Overleg Platform (WOP), het ondersteunen van het dagelijks bestuur van dit WOP, het onderhouden en uitbreiden van netwerken in de wijken en het uitzetten van vragen/ problemen binnen de gemeentelijke organisatie.

42 KNAG-dag In het kader van de KNAG Bedrijfsbezoeken 2003 hebben een aantal studenten Sociale Geografie een bezoek gebracht aan Início. Drie medewerkers van Início, tevens oud-studenten Sociale Geografie en Planologie hebben hen ontvangen. Ze vertelden hoe ze als afgestudeerd geograaf of planoloog bij Início terecht zijn gekomen. Daarnaast is verteld wat het werk bij een adviesbureau als Início inhoudt. Als onderdeel van het bezoek heeft Início samen met de studenten een stadswandeling gemaakt in de wijk Middelland. De studenten kregen de opdracht om tijdens de wandeling te fotograferen wat hen aansprak in de stad. Tijdens een afsluitende borrel is nagepraat over de wandeling en gepraat over het toekomstperspectief van de studenten. Al met al een interessant en geslaagd bezoek!

43 Congressen, studiedagen, lezingen en artikelen Início heeft in 2003 aan onder meer de volgende kennisuitwisselingen deelgenomen: Lezing door Sophie Pauwels op Congres Herinrichting van de openbare ruimte Interne creasessie Jeugdparagraaf Congres Thuis in de Stad (Gent) Presentatie Instrumentenwijzer (Habitat Forum) FEPI safety commity (Brussel) Artikel Regels zonder speelruimte door Karin Mulder Congres sociaal-fysiek in evenwicht (Kei, XS-2, NIZW, KCGS) Artikel Sectoren moeten van wijken weten door Anton den Engelsen Child in the City (Amsterdam) Presentatiecursus (Jansse & Koekoek) SLIM: leergang intensief meervoudig ruimtegebruik (UvA) Yurp-bijeenkomstem van het Kei Diverse themalunches met gastsprekers (intern) Diner Pensant economie (Kei en Nido) Expermeeting Ruimte voor Ruimte (provincie Zuid-Holland) Stadslab Alkmaar (Kei)

44 Capelle de Hoven Johan Vellinga is in opdracht van de gemeente Capelle a/d IJssel projectleider bij de herstructurering van de naoorlogse wijk De Hoven. De projectleider is verantwoordelijk voor het opzetten van procedures, zorgt voor het aanschuiven van gemeentelijke diensten wanneer dat nodig is, draagt zorg voor communicatie met de wijk en de commissie ruimte, het oplossen van knelpunten en voor de totstandkoming van een realisatie-overeenkomst.

45 Capelle Schollevaar Oost Johan Vellinga is in opdracht van corporatie Woningpartners en de gemeente werkzaam als procesmanager bij het stedelijk vernieuwingsproject in Schollevaar Oost. Tijdens de aanpak van deze jaren 70 wijk staan investeringen in woningen, woonomgeving en sociale cohesie centraal. De procesmanager is eindverantwoordelijk voor het project, stelt jaarplannen op, is voorzitter van de projectgroep, is initiator van de werkgroepen en secretaris van de stuurgroep. Hij stuurt 30 mensen aan en heeft gedurende 3 jaar een bedrag van 4 miljoen te besteden.

46 Dag van de dialoog Tijdens de Dag van de Dialoog voeren Rotterdammers gesprekken aan tafels voor acht personen. Het gaat in totaal om 104 tafels, verspreid over de gehele stad en georganiseerd door tientallen organisaties en instellingen. Het motto was: "Respect voor elkaars waarden". Aan het eind van het gesprek formuleerden alle deelnemers een persoonlijk voornemen. Início heeft een ondersteunende rol gespeeld bij de organisatie van deze dag.

47 Stage Licia Jasperse, student Plattelandsvernieuwing aan de Hogeschool InHolland, heeft stage gelopen bij Início. Zij heeft onderzoek verricht naar het gedrag van jongeren in de openbare ruimte. Hiervoor bezocht zij verschillende plekken, van het Van Henegouwenplein en skatepark Blaak tot recreatiegebieden in de Hoekse Waard. Stage Jantien van der Vet, student Planologie aan de universiteit Utrecht, loopt stage bij Início. Zij doet onderzoek naar besluitvorming en onderhandeling bij stedelijke herstructurering. Door literatuuronderzoek, uitgebreide open interviews met actoren en analyse van plannen geeft zij een overzicht van het veranderend krachtenveld bij stedelijke vernieuwing.

48 GGZ GGZ Nederland verhuist haar hoofdkantoor naar Amersfoort. Aan Início is gevraagd om het nieuwe, nu nog kale kantoor in te richten. Samen met BAR architecten zal deze opdracht uitgewerkt worden.

49 Workshop Brede School Início heeft in het kader van de herstructurering Nieuw Crooswijk voor Bureau Herstructurering workshops verzorgt. Doel van deze bijeenkomsten was het vormen van een visie op de nieuwe Brede School in Nieuw Crooswijk, om uiteindelijk het Programma van Eisen te kunnen formuleren.

50 GGZ

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Vakantiewerkproject Com wonen

Vakantiewerkproject Com wonen Vakantiewerkproject Com wonen 2003 Inhoud Het idee Opzet Jongeren Op straat Resultaten Neveneffecten Bepalende succesfactoren Het idee Is ontstaan in 2002 na het uitvoeren van de leefbaarheidsmonitor onder

Nadere informatie

Gegevens... Werkervaring L ivre...

Gegevens... Werkervaring L ivre... Gegevens Naam drs. L. Herpers Geboortedatum 4 februari 1983 e-mail lieke@l-ivre.nl Telefoon 06 14 547 543 Werkervaring L ivre Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) Projectleider (Januari 2012 heden) Als projectleider

Nadere informatie

Projectenparade 2008

Projectenparade 2008 Projectenparade 2008 Programmamanagement Sociaal Investeren Lombardijen Início is door deelgemeente IJsselmonde, woningcorporatie Com wonen en dienst Stedenbouw & Volkshuisvesting gevraagd in Lombardijen

Nadere informatie

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Vervolg 2016 2017 Platform31 In samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Den Haag, 21 maart 2016 Inhoudsopgave Langer Thuis in eigen buurt: activiteiten

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST concept DECEMBER 2003 GEMEENTE DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING CONCEPT versie december 2003 1 Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Met medewerking van: Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Den

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

KAW STEDELIJKE, RUIMTELIJKE EN SOCIALE VERNIEUWING VOORUIT HELPEN. Tijmen Hordijk

KAW STEDELIJKE, RUIMTELIJKE EN SOCIALE VERNIEUWING VOORUIT HELPEN. Tijmen Hordijk KAW STEDELIJKE, RUIMTELIJKE EN SOCIALE VERNIEUWING VOORUIT HELPEN KAW sinds 1 mei 1976 nu 60 medewerkers jong bureau integraal KAW Groningen KAW Rotterdam KAW Eindhoven 1976 2015 KAW woningcorporaties

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0091 Rv. nr.: 12.0091 B en W-besluit d.d.: 21-8-2012 B en W-besluit nr.: 120794 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Eindrapportage Wijkontwikkelingsplan Zuidwest 2011 en

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms wijkontwikkelingsvisie ubach over worms presentatie Inhoud - Voorstellen, wie zijn wij? - Plan van aanpak ahv (Deel)Producten en communicatie - Stappenplan - Vragen wie zijn wij Vissers & Roelands architecten

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Meedoen met vervolgacties eindadvies onderzoek burgerinitiatieven en aansprakelijkheid November 2013 1 2 Regel die Burgerinitiatieven Aansprakelijkheid als belemmering? We

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Plan van Aanpak Autonome groei+ Oosteind Aan van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Inleiding Het kerkdorp Oosteind krijgt de mogelijkheid uit te breiden ten behoeve van de

Nadere informatie

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 0 1 5 Algemene inleiding 3 Inleiding Ambacht 5 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 Inleiding Waarom doen wij aan leefbaarheid? Waterweg Wonen wil actief bewoners betrekken bij hun woon- en leefomgeving.

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

Speelplan 2017 Gemeente Velsen

Speelplan 2017 Gemeente Velsen Speelplan 2017 Gemeente Velsen Inleiding Elk jaar wordt u het investeringsplan voor speelplekken voorgelegd; het zogenoemde Speelplan. Het Speelplan toont een overzicht van de speelplekken die in aanmerking

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Kansen in Krimp Over het verduurzamen van naoorlogse woningen in dorpen en wijken in krimpgebieden in Noord Nederland

Kansen in Krimp Over het verduurzamen van naoorlogse woningen in dorpen en wijken in krimpgebieden in Noord Nederland Kansen in Krimp Over het verduurzamen van naoorlogse woningen in dorpen en wijken in krimpgebieden in Noord Nederland Workshop 21 februari 2014 Programma 10.45 Ontvangst 11.00 Welkom en opening door Mieke

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Samenwerken met actieve ouderen loont! Peiling naar het lokale ouderenbeleid JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Juryrapport Inleiding Het platform

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009

Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009 Project Oude Dokken - een nieuwe thuishaven Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009 Project Oude Dokken - klankbordgroep 1 Klankbordgroep 21 maart 2009 Verloop van de dag - Kennismaking - Verwelkoming

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

Maak ruimte voor bewegen!

Maak ruimte voor bewegen! Dag van de Openbare Ruimte Maak ruimte voor bewegen! Woensdag 12 oktober 2011 Maartje Kunen, adviseur beweegruimte Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Dag van de Openbare Ruimte Als beleidsmaker,

Nadere informatie

VERSLAG WORKSHOP WOONERVEN: GERICHTE AANPAK, MAXIMAAL EFFECT! 21 maart 2013 Capelle a/d IJssel UITNODIGING WORKSHOP

VERSLAG WORKSHOP WOONERVEN: GERICHTE AANPAK, MAXIMAAL EFFECT! 21 maart 2013 Capelle a/d IJssel UITNODIGING WORKSHOP VERSLAG WORKSHOP 21 maart 2013 Capelle a/d IJssel WORKSHOP WOONERVEN: GERICHTE AANPAK, MAXIMAAL EFFECT! UITNODIGING NAAR EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMST WOONERVEN.NL i.s.m. Havensteder en gemeente Capelle

Nadere informatie

Almelo, 26 april Geachte leden van Provinciale Staten,

Almelo, 26 april Geachte leden van Provinciale Staten, Almelo, 26 april 2007 Geachte leden van, Graag bieden wij u namens alle bewoners van het Overijsselse platteland deze boodschappenlijst aan. Ze zijn het resultaat van de eerste Overijsselse PlattelandsDialoog

Nadere informatie

Resultaten van de Digitale wijkraadpleging en "Groene Tocht door Zuidwest" voorjaar 2013

Resultaten van de Digitale wijkraadpleging en Groene Tocht door Zuidwest voorjaar 2013 1 Resultaten van de Digitale wijkraadpleging en "Groene Tocht door Zuidwest" voorjaar 2013 Een nieuwe vorm van wijkraadpleging: combinatie van internet technologie, het houden van een buurtschouw en Community

Nadere informatie

Groenbewust Stedelijk Vernieuwen!

Groenbewust Stedelijk Vernieuwen! Groenbewust Stedelijk Vernieuwen! Groene kennis toepassen in de stedelijke omgeving Burgers daarbij betrekken Het onderwijs in stedelijke vernieuwing duurzaam vergroenen en aantrekkelijk maken! Dat zijn

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de toekomstvisie Westerkoog? In de digitale nieuwsbrief leest u meer over het proces. December 2008 Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Jaarplan Programma Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam juni 2016 juni warmtekoude. metropoolregio amsterdam

Jaarplan Programma Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam juni 2016 juni warmtekoude. metropoolregio amsterdam Jaarplan Programma Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam juni 2016 juni 2017 warmtekoude metropoolregio amsterdam INLEIDING teken stond van de technische en organisatorische rondes met Grand Design

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Participatie Oost Boswinkel versie

Participatie Oost Boswinkel versie Bijlage 6 Participatie Oost Boswinkel versie 0.4 02-02-2017 Inleiding De wijk Oost Boswinkel wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. Er zijn twee verhuurders, de Woonplaats en Ons Huis. Globaal is de wijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied.

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Naar een uitgebalanceerd Omgevingsplan voor het Buitengebied in Nederweert meebewegend met wat er buiten gebeurt. Inhoudsopgave 1 Waarom

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Kansrijke wijken rond het centrum

Kansrijke wijken rond het centrum Kansrijke wijken rond het centrum Ambitie kansrijke wijken Het aantrekkelijker maken van een aantal stadswijken voor draagkrachtige gezinnen Daarmee het imago van Rotterdam verhogen als aantrekkelijke

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Speelruimteplan

Voortgangsrapportage Speelruimteplan PROGRAMMA 7 MAART 2015 13.00 uur Welkomstwoord wethouder Jo Schlangen 13.10 uur Korte toelichting stand van zaken 13.30 uur Start rondgang speelplekken 14.45 uur Korte pauze Eijgelshoven 15.15 uur Vervolg

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Wanneer nemen de Eerste en Tweede Kamer een besluit? Het is toch al een gelopen race? Het wetsvoorstel over (het afschaffen van de deelgemeenten/deelraden)

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Werkplan LC Heerlen

Werkplan LC Heerlen Werkplan 2015 Secretariaat: Dautzenbergstraat 20 F 6411 LC Heerlen 1 Inleiding Het Bestuur van de Bewonersraad Heerlen Centrum, binnen het kader en opdrachten van het Buurtgericht Werken in Heerlen, heeft

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Actieplan 2014-2015 Samen thuis in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2014/2015 Pag. 6 Samen thuis

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

1 De betrokken Partijen

1 De betrokken Partijen Statuut Leefkwaliteit Palenstein Concept d.d. 20 februari 2006 0 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave...1 1 De betrokken Partijen...1 2 Kader en geldigheid...1 3 Doelstellingen...2 4 Regie en rollen van betrokken

Nadere informatie

» Informatiebijeenkomst Hoven II

» Informatiebijeenkomst Hoven II » Informatiebijeenkomst Hoven II Herontwikkeling Hoven II Sfeerverslag informatiebijeenkomst 19 mei 2015 Sfeerverslag Opening en doel van de avond Onno de Vries, communicatieadviseur gemeente Capelle aan

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 Op: donderdag 12 april 2012 in Utrecht Graag nodigen wij u uit voor de eerste Stadsingenieurs G23 Netwerkdag in Utrecht. Deze dag staat vooral in het teken om

Nadere informatie

Communicatie. 40 Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden

Communicatie. 40 Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden 5 Communicatie Bij het ontwikkelen van het plan is bewust gekozen voor een open planproces met intensieve betrokkenheid van verschillende partijen uit het gebied. Zo is een klankbordgroep ingesteld, bestaande

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad RIS092127_06-12-2001 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van de gemeenteraad Uw kenmerk Ons kenmerk rm Doorkiesnummer (070) 3534068 Aantal bijlagen Onderwerp preadvies

Nadere informatie

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg)

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) Convenant Dorpsgericht samenwerken Gebied 3: Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) 2007 De volgende partners zijn overeengekomen om dorpsgericht te gaan samenwerken: - Gemeente

Nadere informatie

KNHM afdeling Zuid-Holland

KNHM afdeling Zuid-Holland FOTO: GERHARD VAN ROON / HOLLANDSE HOOGTE KNHM afdeling Zuid-Holland Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) ondersteunt bewoners die hun buurt, wijk of streek willen verbeteren. We helpen bijvoorbeeld

Nadere informatie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie in de wijk 1 november 2013, Congres Eerste Lijn Ilse Storm (beleidsonderzoeker, AWPG, RIVM) Anke van Gestel (epidemioloog, AWPG,

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

waar is ruimte in de stad?

waar is ruimte in de stad? Briefing ontwerpteams: waar is ruimte in de stad? Briefing voor ruimtelijke verkenningen in de 8 stadsdelen van Den Haag. Dit project is onderdeel van de Agenda Ruimte voor de Stad. De stad aan zet 14

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Stand van Zaken De Meern. De situatie na 17 september 2012 De Meernconferentie

Stand van Zaken De Meern. De situatie na 17 september 2012 De Meernconferentie Stand van Zaken De Meern De situatie na 17 september 2012 De Meernconferentie Inhoud Aanleiding sept 2012 Mereveldplein Situatie sept 2012 Situatie maart 2014 Leefbaarheid Situatie sept 2012 Situatie maart

Nadere informatie