2SL ^o. Academie. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. fs/zoim /SO(S. Zilvermeeuw 1, Almelo. Postbus SZ Almelo. zgt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2SL ^o. Academie. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. fs/zoim /SO(S. Zilvermeeuw 1, Almelo. Postbus 7600 7600 SZ Almelo. zgt."

Transcriptie

1 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. fs/zoim /SO(S Academie 2SL ^o D JL 2 5 SEP 2014 WtlLV.. Routing a.d. Bijl.: BEZOEKADRES Zilvermeeuw 1, Almelo POSTADRES Postbus SZ Almelo INTERNET zgt.nl/academie UW KENMERK ONS KENMERK DOORKIESNUMMER vsigaca2013 vslgaca ONDERWERP Jaarverslag ZGT P academie DATUM 23 september 2014 Geachte heer, mevrouw, Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden professionals in de zorg op en deskundigheid is voor ons van het grootste belang. Opleiding, onderwijs en onderzoek zij voor ZGT een tweede kerntaak, naast patiëntenzorg. We scholen onze medewerkers bij en na om kwaliteit van zorg te garanderen en te verbeteren. De ZGT Academie coördineert, verzorgt en ondersteunt al deze activiteiten. Er is ruimte voor het ontwikkelen van vaardigheden en het toepassen van creativiteit voor beroepen in de verpleging, verzorging, medisch en paramedische beroepen en natuurlijk ook de ondersteunende beroepen op facilitair gebied is een productief jaar geweest voor de ZGT Academie. Met trots presenteren wij u dan ook het jaarverslag van de ZGT Academie. Hierin vindt u alle (kern)gegevens met betrekking tot de activiteiten van de ZGT Academie. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn omtrent ons jaarverslag, dan zijn wij uiteraard bereid deze te beantwoorden. U kunt uw vraag of opmerkingen stellen via academiecazat.nl. Met vriendelijke groet, Arend Jan Woittiez, Medisch Manager ZGT Academie Arjan Miltenburg, Bedrijfskundig Manager ZGT Academie

2 Gastvrij en deskundig Jaarverslag ZGT Academie 2013 zgt.nl/academie

3 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina Onderwerp 3 Voorwoord 4 ZGT Academie 6 Opleidingen voor (toekomstige) artsen 9 Opleidingen voor zorgprofessionals 11 Ontwikkeling, bij- en nascholing 13 Wetenschap 15 Mediatheek BIJLAGEN Kerngegevens 16 A Opleidingssubsidies 17 B Medische vervolgopleidingen 18 C Programma wetenschapsdag D Opleidingen voor zorgprofessionals 21 E Bij- en nascholing 23 F en voordrachten

4 Pagina 3 Voorwoord Voorwoord ZGT is een opleidingsziekenhuis. We leiden professionals in de zorg op, omdat deskundigheid voor ons van het grootste belang is. Naast patiëntenzorg zijn opleiding, onderwijs en onderzoek voor ZGT een tweede kerntaak. We scholen onze medewerkers bij en na om kwaliteit van zorg te garanderen en te verbeteren. ZGT Academie coördineert, verzorgt en ondersteunt al deze activiteiten. Er is ruimte voor het ontwikkelen van vaardigheden en het toepassen van creativiteit bij beroepen in de verpleging en verzorging, bij medisch en paramedische beroepen en natuurlijk ook bij de ondersteunende beroepen op facilitair gebied. Op deze wijze investeren we continu in het creëren van een stevige leercultuur en structuur. Uitgebreide informatie over de activiteiten die ZGT Academie in 2013 heeft verricht met betrekking tot dit streven, vindt u terug in dit jaarverslag. Management ZGT Academie Arend Jan Woittiez, medisch manager Arjan Miltenburg, bedrijfskundig manager

5 Pagina 4 1. ZGT Academie 1. ZGT Academie ZGT Academie opereert als Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) binnen ZGT, met als doel optimale Organisatie en Ondersteuning te bieden op het gebied van Opleiden, Onderwijs, Ontwikkeling en Onderzoek (de 6 O s). doelstelling nastreven om aan de eis van de STZ te voldoen. Dit betekent zowel landelijk als regionaal een voortrekkersrol vervullen op het gebied van onderwijs, opleiden en wetenschappelijk onderzoek. Zorg is mensenwerk. De werkcultuur is dus heel belangrijk. ZGT Academie voorziet in de inbedding van een werkcultuur waarin leren, opleiden en onderzoek centraal staan. Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van een breed palet aan opleidingen en onderwijs met de bijbehorende ondersteuning. Waar de Academie zelf geen opleidingen aanbiedt, treedt zij op als makelaar tussen interne afnemers en externe leveranciers. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. De Academie werkt samen met andere opleidingsinstituten en ziekenhuizen. Door de coöperatievorming tussen ZGT en Medisch Spectrum Twente (MST) is in het bijzonder de samenwerking tussen ZGT Academie en de Medical school (leerhuis MST) geïntensiveerd. Als bekrachtiging van het ingezette meerjarenbeleid op het gebied van onderwijs, opleiden, onderzoek en topklinische zorg heeft er in oktober 2013 een visitatie plaats gevonden binnen ZGT teneinde het lidmaatschap van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ) te verkrijgen. Tijdens de visitatie werd er getoetst of ZGT een voortrekkersrol vervult op het gebied van medisch, verpleegkundig en zorggerelateerd onderwijs, topklinische patiëntenzorg en medisch onderzoek. In de terugkoppeling was de visitatiecommissie zeer te spreken over het opleidingsen wetenschappelijke klimaat binnen ZGT. Dit bleek onder meer uit de zeer positieve gesprekken met een groot aantal deelnemers van opleidingen die ZGT aanbiedt. Ook over het wetenschappelijke onderzoek en de ondersteuning daarvan binnen ZGT was de commissie erg enthousiast. Met name doordat de IC op het moment van visiteren niet aan de eis voldeed die STZ daar aan stelt, was lidmaatschap toen nog niet mogelijk. ZGT Academie blijft echter ongewijzigd haar

6 Pagina 5 1. ZGT Academie Dr. Arend Jan Woittiez: opleiden zit in mijn bloed Medisch manager van ZGT Academie is internist-nefroloog dr. A.J. Woittiez: ZGT is een algemeen opleidingsziekenhuis waar veel studenten, arts-assistenten, coassistenten en verpleegkundigen leren en werken en waar een groep van ruim 3200 gepassioneerde medewerkers onze patiënten van de best mogelijke zorg voorziet. Maar zorg kan altijd beter. Als medisch manager probeer ik hier richting aan te geven. In mijn werk als medisch manager van de Academie ben ik wekelijks met onderwijs bezig. Ik teach dan de teachers. Dat wil zeggen: ik leid onze medisch specialisten op om op te leiden. Het is bijzonder leuk om te doen, het opleiden zit nu eenmaal in mijn bloed. Ik probeer laagdrempelig te zijn voor iedereen binnen maar ook buiten de Academie. Dat doe ik door de studenten bij te brengen dat ze fouten mogen maken. Omdat ze daar van leren. Studenten en collega s moeten in een veilige omgeving kunnen leren en werken. Ik vind het belangrijk dat ze weten dat er iemand achter hen staat. Als opleider fungeer je als rolmodel, dus is het van groot belang om het goede voorbeeld te geven. Als ZGT Academie werken we er continu aan om mede door onderwijs, opleiding en onderzoek onze patiëntenzorg naar een nog hoger niveau te tillen. Op een gastvrije en deskundige manier. Want daar staan we voor binnen de Academie en binnen ZGT.

7 Pagina 6 2. Opleidingen voor (toekomstige) artsen 2. Opleidingen voor (toekomstige) artsen Kwaliteitcyclus Ten aanzien van de kwaliteitscyclus van de medisch vervolgopleidingen is een subsidie vanuit de onderwijs- en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR N&O) ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van een handleiding voor ziekenhuizen die de kwaliteitscyclus vorm willen geven. Deze handleiding is gemaakt door medewerkers van ZGT Academie in samenspraak met medewerkers van het Van Swieteninstituut (leerhuis Martini Ziekenhuis). In de zomer van 2013 is het resultaat gepresenteerd in het onderwijskundig netwerk overleg van het OOR N&O en in de regionale Centrale OpleidingsCommissie (COC) van het OOR N&O. De handleiding is uitgedeeld tijdens de presentatie en digitaal geplaatst op de website van het OOR N&O. De handleiding is voor ZGT specifiek gemaakt; de richtlijnen van kwaliteitzorg met betrekking tot de medische vervolgopleiding binnen ZGT zijn benoemd. In de COC vergadering van juni 2013 zijn deze richtlijnen aangenomen. Dit betekent dat alle opleiders van medische vervolgopleidingen in ZGT de interne kwaliteitscyclus op een eenduidige wijze uitvoeren. Voortvloeiend uit deze eenduidige aanpak hebben in 2013 de drie grote vakgroepen, Heelkunde, Interne Geneeskunde en Radiologie, onder begeleiding van ZGT Academie, de enquête SetQ uitgezet. De SetQ meet opleiderskwaliteiten van individuele opleiders op basis van een zelfevaluatie van de opleidingsgroep en evaluatie van de opleiders door de A(N)IOS. De uitkomsten van de SetQ zijn in de opleidingsgroep gedeeld met alle leden. Daarna zijn er onder leiding van een coach voor iedere vakgroep avonden georganiseerd waarbij de goede punten maar ook de verbeterpunten van de opleidingsgroep en individuele opleiders aan de orde kwamen. Dit heeft geleid tot het opstellen van verbeterplannen zowel voor het individu als de groep. De verbeterplannen worden geëvalueerd en gevolgd in de opleidingsvergaderingen en gedeeld met de COC. Hervisitaties m.b.t. MSRC-visitatie medische vervolgopleidingen in 2013 Specialisme Einddatum nieuwe erkenning Urologie 2018 Psychiatrie 2018 Huisartsenopleiding 2018 Klinische Farmacie 2018 Teach the Teacher Ter bevordering van de didactische vaardigheden van opleiders en andere bij de medische opleidingen betrokken specialisten, nemen alle leden van de opleidende vakgroepen deel aan het Teach the Teacher programma. Ook in 2013 zijn binnen ZGT vier Teach the Teacher -cursussen gegeven, waaraan 41 medewerkers deelnamen. Teaching on the run De medisch manager van ZGT Academie, dr. AJ. Woittiez, en dr. C.H. Lunter, Psychiater, zijn opgeleid als Teacher en bieden sinds einde 2013 de training Teaching on the Run aan. Dit is een kortdurende training. Teaching on the Run is een afgeleide van de Teach the Teacher cursus en wordt ingezet ten behoeve van bijscholing van alle leden van de opleidende vakgroepen met betrekking tot aantoonbare professionalisering van het opleiderschap. In 2013 zijn er voor de volgende vakgroepen een Teaching on the Run georganiseerd: Heelkunde, Urologie, Dermatologie, medische laboratoriumdiagnostiek, Radiologie en Klinische farmacie. Arts-assistenten De art- assistenten worden opgeleid conform de gemoderniseerde opleidingseisen. Een overzicht van de medische vervolgopleidingen en de bijbehorende aantallen artsassistenten is terug te vinden in bijlage B. Maandelijks ontvangen alle belanghebbenden binnen ZGT een actueel formatieschema waarin inzichtelijk is welke arts-assistent er op dat moment werkzaam is binnen ZGT en wie men kan verwachten.

8 Pagina 7 2. Opleidingen voor (toekomstige) artsen Er zijn afspraken gemaakt tussen de CTMS en de Raad van Bestuur inzake het aantal arts-assistenten en de financiering hiervan. Deze liggen vast in een convenant. Deze afspraken worden continue bewaakt door bureau arts-assistenten. In totaal biedt ZGT onderdak aan 94 arts-assistenten, van wie gemiddeld 50 assistenten in opleiding (AIOS). Ondersteunende activiteiten ten behoeve van de arts-assistenten In 2013 is het coachtraject verankerd binnen ZGT en hebben 8 arts-assistenten een coachtraject gevolgd. Er werd gewerkt vanuit een concreet stappenplan, waarin het aantal gesprekken dat plaats zou vinden van te voren afgesproken werd. De coachtrajecten besloegen gemiddeld vier tot zes gesprekken. Elke arts-assistent heeft na het afronden van het traject een evaluerende vragenlijst ingevuld. Daarnaast heeft er met de betrokken opleiders een eindevaluatie plaatsgevonden. Geconcludeerd kan worden uit de evaluaties dat het traject tegemoet komt aan de huidige vraag van zowel opleider als arts-assistent. Daarnaast is er in 2013 gestart met een praktijkgerichte agressietraining. Het doordachte maatwerk door middel van meespeeltheater van eigen ingebrachte casuïstiek, stelde de arts-assistenten in staat hun competenties op dit gebied te ontwikkelen en uit te bouwen. De traning is drie keer georganiseerd en 58 arts-assistenten hebben de training gevolgd. Leren reflecteren op dagelijkse praktijksituaties met als doel het vergroten van de competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit, is het doel van het opzetten van intervisiegroepen voor arts-assistenten. In 2013 is een start gemaakt met intervisiegroepen voor de arts-assistenten interne geneeskunde. De bijeenkomsten worden ieder kwartaal gepland en in 2014 worden ook de andere arts-assistenten ZGT breed in de gelegenheid gesteld te participeren. Om te onderzoeken wat een arts-assistent nodig heeft om snel van aan de slag te gaan in een ziekenhuis, is er een subsidieaanvraag ingediend bij het OOR Noord en Oost-Nederland in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente. Het resultaat is een handleiding voor ziekenhuizen die de introductie van de arts-assistent nog verder vorm kan geven. In de uitwerking van deze aanvraag zal ook de verdere ontwikkeling van de introductie van arts-assistenten in ZGT zijn beslag krijgen. Het OOR N&O heeft positief gereageerd op deze subsidieaanvraag.

9 Pagina 8 2. Opleidingen voor (toekomstige) artsen Coassistenten Eind 2013 vond er een wisseling van de wacht plaats bij het Bureau Coassistenten. Drs. P.J.H. Smits, affiliatiecoördinator, legde zijn functie neer. Hij werd opgevolgd door drs. S.G. Sicco Smit, psychiater. Het aantal van 53 coassistenten, dat in 2012 was bereikt, is ook in 2013 ontvangen. Besloten is niet meer coassistenten te accepteren, aangezien voor hen dan onvoldoende stageplaatsen ter beschikking staan. Hierdoor kan geen kwaliteit van opleiding/ begeleiding worden gegarandeerd. De coassistenten zijn voor hun verschillende coschappen zowel in Almelo als in Hengelo ingedeeld. Deze vijfdejaars studenten doen onderzoek bij de vakgroepen reumatologie, chirurgie, nucleaire geneeskunde en urologie. Specialist van het jaar Traditiegetrouw hebben de coassistenten aan het einde van 2013 de specialist, de vakgroep, de arts-assistent en de ondersteuner van het jaar gekozen. Onderstaand de namen van de winnaars. Specialist Vakgroep Arts-assistent Drs. Danny Jagernath (internist-intensivist) Chirurgie Hengelo Marloes Stam (interne geneeskunde) Ongeveer 15 coassistenten bleef ook voor het M3 jaar (= zesde studiejaar) in ZGT om hun semi-arts stage, hun wetenschappelijk onderzoek of beide te doen. Bij de maandelijkse buluitreikingen heeft de affiliatiecoördinator 41 coassistenten toegesproken. Zes jonge dokters zijn daarna in ZGT als artsassistent aan het werk gegaan. Ondersteuner Jaap van Netten (wetenschapscoördinator, ZGT Academie) In het kader van hun opleiding tot basisarts zijn de coassistenten actief betrokken bij het werk op de verpleegafdelingen, zoals het voorbereiden van patiëntenbespreking voor de visite en deelnemen aan de grote visite. Zij ontvangen hun eigen patiënten op de poli, doen bij een aantal vakken avond- en weekend diensten en nemen deel aan multidisciplinaire overleggen waar zij hun eigen patiënten presenteren. De woensdagmiddag staat geheel in het teken van het onderwijs. Van twee coaches hebben wij in 2013 afscheid moeten nemen: mevr. C. Lunter en de heer S.F. Lindeboom. Zij zijn opgevolgd door de heer W. Biewenga, huisarts, en mevr. H. Baan, reumatoloog. Evenals in voorgaande jaren werd de kwaliteit van onderwijs en begeleiding regelmatig door de totale groep coassistenten geëvalueerd. Hun bevindingen werden teruggekoppeld aan de affiliatie coördinator. Slechts een enkele maal heeft er naar aanleiding van de evaluaties een gesprek met een vakgroep plaatsgevonden. In gezamenlijk overleg werd dan tot verbeteringen van het betreffende coschap gekomen. Technische Geneeskunde In 2013 heeft ZGT naast tien eerstejaars en vijf derdejaars TG-studenten een groeiend aantal vijfdejaars studenten voor een wetenschappelijke stage van tien weken mogen ontvangen.

10 Pagina 9 3. Opleidingen voor zorgprofessionals 3. Opleidingen voor zorgprofessionals Erkenningen ziekenhuisopleidingen in ZGT Het College Ziekenhuisopleidingen (CZO) is het landelijke orgaan voor het accrediteren van zorgopleidingen. Het CZO beoordeelt het opleidingsprogramma en verleent hiervoor een erkenning aan de zorginstelling. Een erkende zorginstelling heeft dan, samen met het opleidingsinstituut, het recht zijn cursisten een nationaal erkend diploma te verstrekken. In 2013 heeft ZGT de erkenning gekregen voor de opleiding Ziekenhuishygiënist, in samenwerking met het Wenckebach instituut UMCG. Daarnaast ontving ZGT op 10 januari de erkenning voor de opleiding MBRT duale opleiding voor Radiodiagnostisch Laborant. Beide opleidingen zijn door het CZO positief beoordeeld en geaccrediteerd voor een periode van vijf jaar. Werving en selectie activiteiten Om de interesse van mensen op te wekken voor ziekenhuisopleidingen en beroepen binnen ZGT, neemt ZGT Academie actief deel aan een groot aantal wervingsactiviteiten, namelijk: Open dag ROC van Twente Beroepenmarkt te Rijssen Open dag Zorginstellingen ZGT Almelo en Hengelo Praktijkleerplaatsenmarkt Hogeschool Saxion te Enschede Banenbeurs in het Expo te Hengelo Voorlichtingscarrousel voor eerstejaars verpleegkunde studenten ROC van Twente Beroepenvoorlichting voortgezet onderwijs te Hengelo VMBO Carrousel: VMBO leerlingen bezochten ZGT om zich te oriënteren op de sector, de beroepen en de opleidingsmogelijkheden. Minor High Care moeder en kind In 2013 heeft ZGT voor het eerst een stageplek geboden aan een HBO Verpleegkunde (HBO-V) student die de minor High Care moeder en kind deed. De minor geeft HBO-V studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in dit specialisme. Deze verdieping bestaat uit een theoretisch voorbereidingsprogramma dat zeven weken duurt. De tien weken die er op volgen loopt men stage binnen een zorgsetting. Hierdoor krijgt de student de mogelijkheid om een kijkje te nemen of dit specifieke werkveld iets voor hem/ haar is. Deze minor kan een mogelijke opstap zijn naar een vervolgopleiding.

11 Pagina Opleidingen voor zorgprofessionals Chanine Goselink heeft in 2013 haar minor High Care moeder en kind in ZGT, op afdeling C0 gedaan. In een interview vertelt Chanine over haar ervaringen. Hoe kwam je tot de keuze om de minor High Care moeder en kind te gaan volgen? Tijdens mijn HBO-V opleiding heb ik een eerdere stage in ZGT gedaan. Tijdens die stage kwam ik de informatie tegen over de minor. Om in aanmerking te komen voor deze minor was het een vereiste om zelf een stageplek te vinden, omdat dit vanuit een andere hogeschool werd georganiseerd dan Saxion. Men had in ZGT geen ervaring met dit soort stages, maar na een aantal gesprekken bood men mij de kans. Vertel eens meer over de minor High Care moeder en kind De minor die je moet volgen tijdens je HBO-V opleiding mag je ook volgen bij een andere hogeschool. Je mag kiezen of je je wilt verbreden of verdiepen. De minor die ik heb gevolgd was bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Deze was specifiek gericht op intensieve zorg voor zwangere vrouwen, neonaten en kinderen op de intensive care. In de eerste fase krijg je veel theorie aangeboden, veel lessen worden gegeven door mensen uit de praktijk. Het ging heel diep qua inhoud, bijna lijkend op het niveau van een vervolgopleiding. Hoe zijn je stage ervaringen op de kinderafdeling in Hengelo? Ik heb tien weken praktijkstage gehad op de neonatologie (medium care). Ik vond het heel leuk, erg positief, ik heb heel veel kunnen afstemmen met mijn werkbegeleiders. Ik heb al mijn leerdoelen kunnen bereiken, in deze elf weken. Hierdoor ben ik mij gaan interesseren in de vervolgopleiding kinderverpleegkunde en de vervolgopleiding neonatologie intensive care verpleegkunde. Waarin onderscheidt de minor zich van reguliere stages? Het stagelopen was hetzelfde, maar door de vele theorie kon ik sneller met leerdoelen aan de slag. Vanuit de reguliere stages duurde het veel langer om kennis te vergaren betreffende de patiëntencategorie. In de minor merkte ik dat ik meer dingen begreep en zaken in het kader van het activiteitenplan beter kon plaatsen. Mijn stagebegeleiders waren enthousiast omdat ik goed op de hoogte was van de theorie, wat het mogelijk maakte om onderling snel en makkelijk over verdiepende zaken te spreken. Zou je deze minor aan anderen aanbevelen? Ik heb in deze weken zoveel meer geleerd dan in andere stages dat ik het zeker een meerwaarde vind. Ik merk dat ik het nu pas een gemis vind dat we niet meer geneeskundekennis hebben gehad in de reguliere lessen van de HBO-V. Ook de manier van lesgeven tijdens de minor is anders, veel meer gestuurd en praktijkgericht, zodat je weet waarom je leert: minder ver van je bed show. Wat heeft de minor je opgeleverd? Heel veel meer kennis en de wetenschap dat ik de kant van de kinderverpleegkunde op wil. Omdat je meer kennis bezit kom je beter uit de verf op de werkplek. Dit past het beste bij mijn leerstijl. Je krijgt een beter beeld of het specialisme echt wat voor je is. Hoe ziet je toekomst eruit? Op dit moment loop ik stage in het MST en doe onderzoek naar de verpleegkundige overdracht, gericht op patiënten met een (doorgemaakt) delirium die overgaan naar de reactiveringsafdeling van LIVIO. Ik wil na het afronden van mijn HBO-V naar België (Leuven) om de driejarige universitaire master seksuologie te volgen. Het onderwijs is goedkoper en er worden hele interessante vakken aangeboden. Een baan op de kinderafdeling ambieer ik zeer zeker, maar dat zit er nu niet in, mede door de economische crisis. Waarschijnlijk heb ik over een tijdje vanwege de combinatie van de opleidingen meer kans om er tussen te komen..

12 Pagina Ontwikkeling, bij- en nascholing 4. Ontwikkeling, bij- en nascholing Deskundigheidsbevordering ZGT Academie is verantwoordelijk voor het aanbieden en/of coördineren van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor medewerkers binnen ZGT. Deskundigheid van het zorgpersoneel wordt onder andere bevorderd door middel van het afnemen van de BIG-toets en het volgen van scholingsdagen, trainingen voorbehouden en risicovol handelen en reanimatietrainingen. Alle (overige) kerngegevens met betrekking tot de bij- en nascholingsactiviteiten binnen ZGT zijn terug te vinden in bijlage E. Implementatie procesgestuurde zorg 2013 stond in het teken van de implementatie van Procesgestuurde zorg op 24 uurs afdelingen. De essentie hiervan is dat we de zorg rondom de patiënt efficiënt organiseren en dat de juiste beroepsbeoefenaar de juiste werkzaamheden verricht. Met deze informatie kan de leidinggevende een kwaliteitsrooster organiseren. Medewerkers uit ZGT Academie hebben ondersteund bij de workshopsessies waarin unithoofden ondersteund worden bij het uitvoeren van een werkplaatsanalyse en het opstellen van het kwaliteitsrooster voor de specifieke klinische werkeenheid binnen een RVE. Borging deskundigheid De afdelingen in de zorgsectoren werken al enkele jaren met een kwaliteitspaspoort (KPP), een instrument waarin de medewerker zijn/haar behaalde resultaten met betrekking tot deskundigheidsbevordering kan vastleggen. Voor een doelmatig gebruik van het KPP is het noodzakelijk dat de minimale norm met betrekking tot deskundigheid waaraan een medewerker dient te voldoen, inzichtelijk is. Daarom zijn begin 2013 de medewerkers van ZGT Academie begonnen met de inventarisatie van de risicovolle en apparatuurgebonden handelingen, generieke deskundigheidsnormen en specifieke deskundigheidsnormen per functiegroep. Op deze wijze zijn er voor alle functies in de zorg eisenkaders ontwikkeld. Thea Stopel, opleidingsadviseur, vertelt over haar ervaring met betrekking tot het ontwikkelen van de eisenkaders voor de afdeling SEH. Hoe is de inventarisatie verlopen? De inventarisatie verliep soepel. Door middel van een, door de werkgroep KPP opgestelde, digitale enquête hebben twee SEH verpleegkundigen de minimale deskundigheidsnorm geïnventariseerd voor de functiegroepen binnen de afdeling. Hierbij is rekening gehouden met onder andere wet en regelgeving, organisatiebeleid, kwaliteitsrichtlijnen en richtlijnen van de beroepsvereniging. Ik heb hen bijgestaan in het vertalen van de richtlijnen naar normen voor de afdeling. Wat is de meerwaarde? Het heeft voor de medewerker grote meerwaarde, dat deskundigheid ook daadwerkelijk een maatstaf krijgt. Daarnaast is het door middel van het KPP mogelijk om deskundigheid aan te tonen. Het wordt als zeer prettig ervaren dat er nu echt een gefundeerde uitspraak gedaan kan worden over iemands deskundigheid. De leidinggevende heeft de eisenkaders aangegrepen als startpunt voor het opleidingsplan voor de afdeling. De scholingscommissie van de afdeling, bestaande uit de SEH verpleegkundigen die tevens betrokken waren bij de inventarisatie van de eisenkaders, is vanuit de eisenkaders aan de slag gegaan met het vorm geven van de bijbehorende scholingspaden, scholingscycli en kostenoverzichten. Op deze wijze kan er afdelingsbreed coördinatie van scholing plaatsvinden, zodat uiteindelijk alle medewerkers kunnen voldoen aan hun minimale deskundigheidsnorm (eisenkader). In de individuele jaargesprekken tussen leidinggevende en medewerker kan vervolgens het kwaliteitspaspoort worden getoetst aan het eisenkader, zodat vastgesteld kan worden of de medewerker bevoegd en bekwaam is om zijn of haar functie uit te oefenen. Op deze wijze komt de verantwoordelijkheid met betrekking tot deskundigheid veel dichterbij de werkvloer te liggen. Doordat ZGT breed de minimale norm inzichtelijk is, kunnen leidinggevende en medewerkers zelf aan de slag met hun

13 Pagina Ontwikkeling, bij- en nascholing scholingsplan en individuele toetsing in het jaargesprek. ZGT Academie kan hierin faciliterend en stimulerend optreden. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Nu de minimale deskundigheidsnorm helder is in de eisenkaders, is de wens om verder te kijken naar de facultatieve deskundigheidsbevordering: begeleiding, coaching van studenten, deelname aan werkgroepen en symposia. Zo wordt er op de SEH geïnventariseerd welke deskundigheid bevorderende activiteiten er naast de activiteiten uit het eisenkader zijn en hieraan worden op afdelingsniveau accreditatiepunten verbonden. Uiteindelijk zal er naar worden gestreefd dat elke medewerker een minimaal aantal punten aan facultatieve deskundigheidsbevordering behaalt, naast het voldoen aan de eisenkaders. Zo zal het hele spectrum van deskundigheidsbevordering zijn beslag vinden binnen de afdeling.

14 Pagina Wetenschap 5. Wetenschap Om onderzoek te stimuleren en te faciliteren, beschikt de ZGT Academie over een Wetenschapsbureau. Het Wetenschapsbureau ondersteunt medisch specialisten, artsassistenten, coassistenten en medewerkers bij het doen van wetenschappelijke onderzoek. Het wetenschapsbureau faciliteert en stimuleert onderzoek door: inloopspreekuren voor algemene en epidemiologische zaken met betrekking tot onderzoek; documenten ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek (onder andere handleidingen statistiek, literatuur zoeken, PICO-CAT, templates voor (poster)presentaties); cursussen in algemene onderzoeksvaardigheden; cursus epidemiologie en statistiek; colleges voor coassistenten, gericht op algemene kennis van (medisch) wetenschappelijk onderwijs; vakgroep overstijgend onderwijs op basis van behoefte zoals gezamenlijke refereermomenten inclusief epidemiologische uitleg, cursussen in het presenteren en publiceren van wetenschappelijk onderzoek; Verbanden leggen tussen afdelingen en onderzoeken. In 2013 is het wetenschapsbureau uitgebreid met epidemiologische ondersteuning door de aanstelling van Dr. M. Vermeer (zie interview blz 14). Mede hierdoor weten steeds meer onderzoekers het Wetenschapsbureau te vinden, van verpleegkundigen in opleiding tot medisch specialisten. Veel medewerkers van ZGT die in wetenschappelijk onderzoek geïnteresseerd zijn, bezochten de derde Wetenschapsdag van ZGT (zie bijlage C). In de Twentezaal werden diverse presentaties gegeven over wetenschappelijk onderzoek in ZGT. De ruim 120 aanwezigen, waaronder verpleegkundig specialisten, medisch specialisten, coassistenten, arts-assistenten en andere belangstellenden, volgden diverse presentaties over onderzoek dat wordt uitgevoerd of is afgerond in ZGT. De Wetenschapsdag laat zien dat in dit ziekenhuis op veel afdelingen leuk en interessant onderzoek wordt uitgevoerd. In 2013 is de Centrale Wetenschapscommissie opgericht, bestaande uit medisch specialisten en gepromoveerde onderzoekers die als commissie wetenschappelijk onderzoek binnen ZGT stimuleren en faciliteren. Doordat het Wetenschapsbureau een vast onderdeel is geworden van de introductie voor nieuwe specialisten, arts-assistenten en coassistenten, ontstaat er meer bekendheid over wat het Wetenschapsbureau voor hen kan betekenen.

15 Pagina Wetenschap Marloes Vermeer: Ik zie veel interessante onderzoeken voorbij komen Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog bij het wetenschapsbureau van ZGT Academie sinds mei 2013: Als klinisch epidemioloog geef ik ondersteuning bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van wetenschappelijk onderzoek. Op dinsdagochtend houd ik een inloopspreekuur in Almelo. Hier is iedere ZGT-medewerker die advies of ondersteuning nodig heeft op het gebied van epidemiologie en statistiek, welkom! In deze baan spreekt het mij aan dat ik in contact kom met onderzoekers/ studenten van verschillende vakgroepen en zo veel verschillende interessante onderzoeken voorbij zie komen. Veel van deze onderzoeken staan heel dicht bij de klinische praktijk. De afgelopen jaren heb ik gewerkt bij de Universiteit Twente en het Medisch Spectrum Twente. Hier heb ik promotieonderzoek uitgevoerd naar een nieuwe behandelmethode voor patiënten met reuma. Naast mijn werk bij ZGT ben ik werkzaam bij Bevolkingsonderzoek Oost (de regionale screeningsorganisatie die de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker uitvoert).

16 Pagina Mediatheek 6. Mediatheek Bibliotheekcollectie De bibliotheekcollectie is grotendeels digitaal, ter vergroting van de beschikbaarheid en het gegeven dat de collectie vanaf twee locaties toegankelijk dient te zijn. De collectie is beschikbaar op intranet via de pagina van de mediatheek. Daarnaast is het mogelijk om de digitale collectie mobiel te raadplegen via het private ZGT-netwerk op Iphone of Ipad. Tevens is het voor bepaalde medewerkers mogelijk om buiten het ziekenhuisnetwerk toegang te krijgen tot de collectie. Wat betreft deze laatste optie wordt er gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Databases en digitale collecties Access Medicine: collectie E-books Anatomy ATV: driedimensionale anatomische atlas Cochrane Library: Evidence based medicine (EBM) Digitale collectie tijdschriften HBO-voorsprong: verpleegkundige database Invert: verpleegkundige database Klinische Diagnostiek: Nederlandse EBM database Picarta: Nederlandse Centrale Catalogus Springerlink: medische,- paramedische en verpleegkundige E-books PUBMED Uptodate: Evidence based medicine ZGT medewerkers In samenwerking met het wetenschapsbureau streeft de bibliotheek ernaar om een zo volledig mogelijk overzicht van de publicaties van ZGT-medewerkers te genereren. Recente artikelen van medewerkers worden gepubliceerd op intranet en de externe ZGT website. De bibliografische gegevens van het artikel zijn gelinkt aan de persoonsgegevens van de auteur(s) en de fulltext van het artikel is toegevoegd. Deze artikelen worden zowel op intranet als op de ZGT-site op grote schaal gedownload. Het totale overzicht van publicaties en voordrachten van ZGT medewerkers is te vinden in bijlage F. De database/zoekmachine PUBMED en Uptodate zijn gelinkt met de digitale tijdschriftencollectie.dit wil zeggen: zodra er een referentie verschijnt die ZGT fulltext beschikbaar heeft kan er doorgelinkt worden naar het fulltext artikel. SPSS Voor het statistiekprogramma SPSS geldt dat dit programma in de nieuwe Kantooromgeving ZGT ziekenhuisbreed ter beschikking gesteld kan worden. Dit is een enorme vooruitgang ten opzichte van de vorige situatie waarin het programma alleen op twee werkstations binnen de mediatheek gebruikt kon worden.

17 Pagina 16 A Opleidingssubsidies A Opleidingssubsidies Beschikbaarheidsbijdrage Medische Vervolgopleidingen Voor de 1e tranche heeft ZGT subsidie aangevraagd voor de opleidingen: Anesthesiologie; Heelkunde; Interne geneeskunde (waaronder de vooropleiding reumatologie,longziekten en nucleaire geneeskunde); Radiologie; Reumatologie; Revalidatiegeneeskunde; Ziekenhuisapotheker; Klinisch chemicus; Klinisch fysicus; Psychiatrie Er is voor de 1e tranche een bedrag van ,00 ontvangen. Fonds ziekenhuis opleidingen ZGT heeft in 2013 een bedrag van ,00 ontvangen vanuit het Fonds ziekenhuis opleidingen (FZO). In 2012 bedroeg dit bedrag ,00. Dit bedrag is tot stand gekomen door instromers van de opleidingen operatieassistent en anesthesiemedewerker en gediplomeerden van de opleidingen: IC verpleegkundige Obstetrieverpleegkundige Kinderverpleegkundige SEH verpleegkundige Dialyseverpleegkundige Operatieassistent Oncologieverpleegkundige Anesthesiemedewerker Voor de 2e tranche is er subsidie aangevraagd voor de opleiding: Klinische psychologie. Er is voor de 2e tranche een bedrag van ,00 ontvangen. In totaal heeft ZGT in 2013 een bedrag van ,00 (1e en 2e tranche) ontvangen uit het opleidingsfonds. In 2012 was dit ,00 Stagefonds ZGT heeft in 2013 voor de volgende opleidingen subsidie uit dit fonds ontvangen: HBO Verpleging HBO MWD, social work HBO Pedagogiek MBO Verpleging De subsidie in 2013 bedroeg ,00. In 2012 was dit ,00.

18 Pagina 17 B Medische vervolgopleidingen B Medische vervolgopleidingen Naam opleiding Opleider/ plv. Opleider Aantal AIOS Instroom/ doorstroom Anesthesiologie Dr. L. van den Broek, A.H. M. Kuipers (plv.) Heelkunde (waaronder de vooropleiding orthopedie) Dr. J.G. van Baal, Dr. E.A. van Kouwenhoven (plv.) Interne geneeskunde (waaronder de vooropleiding reumatologie en longziekten) Dr. R. Hoekstra Dr. R.A.A. van Zanten (plv.) Klinische chemie Dr. R.G.H.J. Maatman Klinische fysica Ir. M.D.I. Lansbergen MTD, Ir. W. Luijsterburg (plv.) Klinische farmacie Mw. P. Brummelhuis Drs. H.G.J. Oldenhof Klinische psychologie/gezondheidszorgpsychologie Dr. I. van Tilborg Psychiatrie R. Ploeger, R.M.F. Sorel (plv.) Reumatologie Dr. C.J. Haagsma, Dr. mw. J. C.M. Oostveen (plv.) Radiologie mw. L.F.I.J. Oudenhoven Dr. P. Wensing, (plv.) Revalidatie J. Wagenaar Urologie H.E. Dijkema, Dr. E.B. Cornel (plv.) Naam opleiding Opleider/ plv. Opleider Aantal HAIOS Instroom/ doorstroom Huisartsgeneeskunde (Huisartsen in opleiding (HAIO) volgen in ZGT hun tweede klinische jaar voor de volgende vakgebieden: psychiatrie, geriatrie, kindergeneeskunde, interne geneeskunde en chirurgie) mw. C.H. Lunter, Dr. P. Dubbeld, mw. Dr. K.M.J. Thijssens, mw. N.E.T. Rikken, H.S. The Naam opleiding Opleider/ plv. Opleider Aantal TAIOS Instroom/ doorstroom Tropengeneeskunde (stage heelkunde/ gynaecologie/ obstetrie) Dr. D. van der Velde, mw. P.J.A. van de Lans, mw. Dr. A.L. Veenstra- van Nieuwenhoven

19 Pagina 18 C Programma wetenschapsdag 2013 C Programma wetenschapsdag uur ontvangst met koffie en thee 9.30 uur Opening Dr. J.G. van Baal, voorzitter centrale opleidingscommissie Ochtend voorzitter: Drs. L. Oudenhoven, radioloog Sessie 1: Mondelinge presentaties uur Robin Peters, AIOS radiologie uur Ellis Folbert, verpleegkundig specialist geriatrische traumatologie uur Jeroen Otte, coassistent (nu ANIOS chirurgie, MST) uur Margreet Henstra, ziekenhuisapotheker i.o uur Linda Weerink, ANIOS chirurgie uur Pauze Sessie 2: Work in progress uur Dr. S. Said, cardioloog uur Sal Rahzi en Maaike Pol, AIOS psychiatrie uur Lydia Havekes, coassistent Middag voorzitter: Drs. R. Ploeger, psychiater Sessie 3: Case reports uur Cynthia Kahlé, ANIOS psychiatrie uur Maarten Koenis, ANIOS OCON uur Jaap Jan de Jong, ANIOS interne geneeskunde uur Erik Manning, physician assistant diabetische voet uur Frans Smits, ANIOS OCON uur Pauze Sessie 4: Mondelinge presentaties uur Jacquelien Hillebrand, klinisch chemicus i.o uur Arjan Kwakernaak, AIOS interne geneeskunde uur Merel van den Broek, coassistent uur Frank van der Holst, verpleegkundig specialist ambulancedienst uur Christina Gant, coassistent uur Lunch en posters in twee groepen. Voorzitters: Dr. A.J. Woittiez, internist - nefroloog, en Dr. H. Bernelot Moens, reumatoloog uur Keynote: Prof. Dr. P. van Harten het schrijven van een wetenschappelijk artikel uur afsluiting en prijsuitreiking uur borrel en aansluitend maaltijd in Stanza

20 Pagina 19 D Opleidingen voor zorgprofessionals D Opleidingen voor zorgprofessionals Verpleegkundige opleidingen Naam opleiding Aantal gebaseerd op het aantal stagiaires gestart in het desbetreffende jaar HBO-V stagiaires MBO-V (BOL) MBO-V (BBL)* Zorgassistenten *Over het jaar gemiddelde bezette leerlingenplekken BBL Verpleegkundig specialist en Physician assistent in opleiding Naam opleiding Aantal studenten in opleiding Verpleegkundig specialist Physician assistant Opleiding medische ondersteunende beroepen Naam opleiding Aantal studenten in opleiding Operatieassistent Anesthesiemedewerker Ziekenhuishygiënist Gipsverbandmeester MBRT (duaal) Opleiding administratief ondersteunende beroepen Naam opleiding Aantal studenten in opleiding Doktersassistent Medisch secretaresse & secretaresse

21 Pagina 20 D Niet medische opleidingen Stagiaires Naam afdeling Aantal stagiaires Fysiotherapie Ergotherapie MBRT (stage voor 20 weken) Klinische fysica Medische Techniek 2 1 Verpleegkundige vervolgopleidingen Naam opleiding Aantal verpleegkundigen die een vervolgopleiding volgen Aantal verpleegkundigen die een vervolgopleiding hebben voltooid Intensive Care Cardio Care SEH Dialyse Oncologie Kinder Recovery Geriatrie Obstetrie Palliatieve zorg

22 Pagina 21 E Bij- en nascholing E Bij- en nascholing BIG- toetsen Aantal afgenomen BIG-toetsen Training voorbehouden en risicovolle handelingen Aantal deelnemers aan de training voorbehouden en risicovolle handelingen* *NB: één persoon kan bijvoorbeeld drie verschillende trainingen hebben gevolgd en is dus drie keer deelnemer Reanimatietrainingen Aantal deelnemers aan reanimatietrainingen Naam reanimatietraining Basic Life Support (BLS)* Pediatric Basic Life Support (PBLS) Acute Life Support (ALS) n.b. *NB: exclusief de uitgedeelde reanimatie certificaten op de scholingsdagen voor verpleegkundigen Scholingen voor werkbegeleiders Aantal deelnemers aan scholing voor werkbegeleiders * * NB: deze scholingen worden niet meer klassikaal georganiseerd maar vindt op aanvraag on the job plaats. Training m.b.t. kleine blusmiddelen/ BHV Naam trainig Aantal deelnemers Aantal deelnemers Kleine blusmiddelen BHV

23 Pagina 22 E Bij- en nascholing Trainingen t.b.v. generieke deskundigheidsnormen Naam training Aantal deelnemers Aantal deelnemers Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI) Weerbaarheidstraining Gastvrijheidstraining Trainingen t.b.v. statistiek 2013 Naam training Aantal deelnemers Statistiek 29

24 Pagina 23 F en voordrachten F en voordrachten en voordrachten 2013 Dit is het overzicht van dissertaties, publicaties en voordrachten van ZGT-ers in Coronary-cameral fistulas in adults (first of two parts) Saïd SAM, Schiphorst RHM, Derksen R, Wagenaar L. World J Cardiol 2013;5(9): ZGT auteurs zijn onderstreept bij de publicaties en indien zij als co-presentator betrokken zijn bij een voordracht door een niet- ZGT medewerker. Indien bij publicaties ZGT medewerkers van verschillende afdelingen betrokken zijn, zijn deze publicaties bij alle betrokken afdelingen in het overzicht opgenomen. Voordrachten tijdens de ZGT wetenschapsdag zijn niet in deze lijst opgenomen. Het programma van deze dag staat vermeld in bijlage C, pagina 18 van dit jaarverslag. Allergologie Specific IgE testing in food allergies Hillebrand JJ, Miesen WM, Mulder AH. Ned Tijdschr Geneeskd 2013;157(28):A5988. Immunotherapie bij kinderen. Thio BJ, Ottink MD, Ossekoppele R, Miesen WMAJ. Praktische pediatrie 2013(4); Cardiologie Elevated liverenzymes and renal failure, with a surprising outcome. Two similar cases Boendermaker AE, Boumans D, Van Zanten RAA, Idzerda H, Van de Hout H, Veneman Th F. Neth J Crit Care 2013;1: Coronary-cameral fistulas in adults: Acquired types. Review (second part) Saïd SAM, Schiphorst RHM, Derksen R, Wagenaar L. World J Cardiol 2013;5(12): Exercise-induced left bundle branch block: an infrequent phenomenon: Report of two cases Saïd SAM, Bultje-Peters M, Nijhuis RLG. World J Cardiol 2013;5(9): Women treated with second generation zotarolimus eluting resolute stents and everolimus eluting xience V stents: insights from the gender-stratified, randomized, controlled TWENTE trial Tandjung K, Basalus MW, Sen H, Stoel MG, van Houwelingen KG, Louwerenburg JH, de Man FH, Linssen GC, Saïd SA, Kleijne MA, van der Palen J, von Birgelen C. Catheter Cardiovasc Interv 2013;82(3): Clinical Outcome Following Stringent Discontinuation of Dual Antiplatelet Therapy After 12 Months in Real-World Patients Treated With Second-Generation Zotarolimus-Eluting Resolute and Everolimus-Eluting Xience V Stents: 2-Year Follow-Up of the Randomized TWENTE Trial Tandjung K, Sen H, Lam MK, Basalus MW, Louwerenburg JH, Stoel MG, van Houwelingen KG, de Man FH, Linssen GC, Saïd SA, Nienhuis MB, Löwik MM, Verhorst PM, van der Palen J, von Birgelen C. J Am Coll Cardiol 2013;61(24): Fast Track poli Pijn op de borst in ZGT het Twentse model Op den Akker JW, Nijhuis RLG, Ticheler CHJM, Bultje M. Memorad themanummer cardiovasculaire beeldvorming NVVR 2013; 18(1);9-10. Type D, coping and self-care in chronic heart failure patients Van der Ree R, Schiffer A.A., Rodijk E, Weevers M, Linssen GCM. J Prev Cardiol 2013;3:

25 Pagina 24 F Wetenschappelijke publicaties B-type natriuretic peptide and prognosis in heart failure patients with preserved and reduced ejection fraction Van Veldhuisen DJ, Linssen GCM, Jaarsma T, van Gilst WH, Hoes AW, Tijssen JGP, Paulus WJ, Voors AA, Hillege HL. J Am Coll Cardiol 2013;61: Voordrachten Linssen GCM. Mini Symposium - Biomarkers in Heart Failure: update on BNP. Plasma and urine BNP in heart failure. Linssen GCM. Bijeenkomst van de Tilburgse ziekenhuizen: Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen. Linssen GCM. Huisartsenbijeenkomst Noord-Twente: Biomarkers in acute cardiac care, update Linssen GCM. Regionale avond Cardiologie/cardiothoracale chirurgie Twente/Oost-Achterhoek: Acuut hartfalen: richtlijnen, biomarkers, behandeling. Linssen GCM. Bijeenkomst nationaal hartfalenproject: Hartfalen: actuele richtlijnen, toepassing in de praktijk, CHECK-HF programma. Linssen GCM. Symposium van NVML: Update Hartfalen en optimaal gebruik van (NT-pro)BNP. Linssen GCM. Bijeenkomst in Waterlandziekenhuis: Hartfalen en biomarkers. Linssen GCM. CIVO: ECG en hartritmestoornissen. Gynaecologie Cervical pessaries for prevention of preterm birth in women with a multiple pregnancy (ProTWIN): a multicentre, openlabel randomised controlled trial Liem S, Schuit E, Hegeman M, Bais J, de Boer K, Bloemenkamp K, Brons J, Duvekot H, Bijvank BN, Franssen M, Gaugler I, de Graaf I, Oudijk M, Papatsonis D, Pernet P, Porath M, Scheepers L, Sikkema JM, Sporken J, Visser H, van Wijngaarden W, Woiski M, van Pampus M, Mol BW, Bekedam D. Lancet Oct 19;382(9901): Geriatrie Geriatrische medebehandeling bij oudere patiënten met een heup-of wervelfractuur Folbert EC, van der Velde D, Regtuijt EM, Klaren M, Hegeman JH. Ned Tijdschr Traum 2013 Jun;21(3): Voordrachten Regtuijt EM, Oortgiessen A, Engel E. 1e en 2e lijnscongres: Polyfarmacie. Heelkunde Dissertatie Diabetic foot in the era of telemedicine Hazenberg CEVB Universiteit Utrecht Splenic artery rupture during pregnancy concealed by a pancreatic lymphangioma, a rare co-occurrence Boumans D, Weerink LBM, Rheineck Leyssius AT, Swartbol P, Veneman TF. Ann Vasc Surg 2013 Jan;27(1):112.e1-4. Linssen GCM. WCN Congres: Inleiding Update Heart Failure & Devices. Dermatologie Immunotherapie bij kinderen. Thio BJ, Ottink MD, Ossekoppele R, Miesen WMAJ. Praktische pediatrie 2013(4); Effect of Custom-made Footwear on Foot Ulcer Recurrence in Diabetes: A multicenter randomized controlled trial Bus SA, Waaijman R, Arts M, de Haart M, Busch-Westbroek T, van Baal J, Nollet F. Diabetes Care 2013 Dec;36(12): The Value of Laboratory Tests in Diagnosing Secondary Osteoporosis at a Fracture and Osteoporosis Outpatient Clinic De Klerk G, Hegeman JH, van der Velde D, van der Palen J, van Bergeijk L, Ten Duis HJ. Geriatr Orthop Surg Rehabil 2013 Jun;4(2):53-57.

26 Pagina 25 F Wetenschappelijke publicaties The relation between AO-classification of distal radial fractures and bone mineral density: Letter to the Editor De Klerk G, Hegeman H, Ten Duis HJ. Injury 2013, The radiologic appearance of prosthetic materials used in hernia repair and a recommended classification Rakic S, Leblanc KA. Am J Roentgenol 2013 Dec;201(6): Geriatrische medebehandeling bij oudere patiënten met een heup-of wervelfractuur Folbert EC, van der Velde D, Regtuijt EM, Klaren M, Hegeman JH. Ned Tijdschr Traum 2013 Jun;21(3): Short and long term mortality rates after a lower limb amputation Fortington LV, Geertzen JH, van Netten JJ, Postema K, Rommers GM, Dijkstra PU. Eur J Vasc Endovasc Surg 2013 Jul;46(1): Lower limb amputation in Northern Netherlands: unchanged incidence from to Fortington LV, Rommers GM, Postema K, van Netten JJ, Geertzen JH, Dijkstra PU. Prosthet Orthot Int 2013 Aug;37(4): The Importance of Foot Care in Older People With Diabetes Fortington LV, Geertzen JH, van Netten JJ, van Baal JG, Bus SA, Schaper NC. J Am Med Dir Assoc Feb;14(2):136. Perilunaire luxatie Geerdes M, Prudhomme van Reine R. Ned Tijdschr Traum 2013;21 (1): Necrotising fasciitis of the thigh Haemers K, Peters R, Braak S, Wesseling F. BMJ Case Rep. 2013;13. Statistical analysis of spectral data a methodology for designing an intelligent monitoring system for the diabetic foot Liu C, van Netten JJ, Klein ME, van Baal JG, Bus SA van der Heijden F. J Biomed Opt 2013 Dec 1;18(12): Stage 4 and -5 chronic kidney disease as an independent risk factor for foot ulceration and amputation Otte J, van Netten J, Woittiez AJJ. Ned Tijdschr Diabetologie 2013;11:165. Health-Related Quality of Life predicts major amputation and death, but not time to healing in people with diabetes mellitus presenting with foot ulcers - the Eurodiale study Siersma V, Thorsen H, Holstein PE, Kars M, Apelqvist J, Jude EB, Piaggesi A, Bakker K, Edmonds M, Jirkovská A, Mauricio D, Tennvall GR, Reike H, Spraul M, Uccioli L, Urbancic V, van Acker K, van Baal J, Schaper NC. Diabetes Care 2013 Oct 29. [Epub ahead of print] Importance of factors determining the low health-related quality of life in people presenting with a diabetic foot ulcer: the Eurodiale study Siersma V, Thorsen H, Holstein PE, Kars M, Apelqvist J, Jude EB, Piaggesi A, Bakker K, Edmonds M, Jirkovska A, Mauricio D, Ragnarson Tennvall G, Reike H, Spraul M, Uccioli L, Urbancic V, van Acker K, van Baal J, Schaper NC. Diabet Med 2013 Nov;30(11): Laparoscopic repair of primary and incisional ventral hernias the differences must be acknowledged: A prospective cohort analysis of 1,088 consecutive patients Stirler VM, Schoenmaeckers EJ, de Haas RJ, Raymakers JT, Rakic S. Surg Endosc 2013 Oct 19. [Epub ahead of print] Clinical implications of the angiosome model in peripheral vascular disease Sumpio BE, Forsythe RO, Ziegler KR, van Baal JG, Lepantalo MJ, Hinchliffe RJ. J Vasc Surg 2013 Sep;58(3): Development and psychometric properties of the DCDDaily: a new test for clinical assessment of capacity in activities of daily living in children with developmental coordination disorder Van der Linde BW, van Netten JJ, Otten BE, Postema K, Geuze RH, Schoemaker MM. Clin Rehabil 2013 Sep;27(9):

27 Pagina 26 F Wetenschappelijke publicaties A systematic review of instruments for assessment of capacity in activities of daily living in children with developmental co-ordination disorder van der Linde BW, van Netten JJ, Otten E, Postema K, Geuze RH, Schoemaker MM. Child Care Health Dev 2013 Nov 28 [Epub ahead of print] Hegeman JH. NVT symposium Chirurgendagen: Traumageriatrisch behandelplan. Hegeman JH, Van der Velde D, Jue P, Meylaerts S, Romme M. Meeting Zorgverzekeraars Nederland: Geriatrische Traumatologie. The effect of flexor tenotomy on healing and prevention of neuropathic diabetic foot ulcers on the distal end of the toe van Netten JJ, Bril A, van Baal JG. J Foot Ankle Res 2013 Jan 24;6(1):3. Fifty years after Zamosky s article Shoe modifications in lower-extremity orthotics van Netten JJ, Postema K. J Rehab Res Des. 2013;50(6). Infrared thermal imaging for automated detection of diabetic foot complications van Netten JJ, van Baal JG, Liu C, van Der Heijden F, Bus SA. J Diabetes Sci Technol 2013;7: Hegeman JH, Jue P. Meeting of the Alliance for Healthy Aging (Mayo Clinic): Geriatric Trauma. Hegeman JH. Proximal Femur workshop with anatomical specimens: Richtlijn osteoporose anno What you need to know? Stirler VMA, Schoenmaeckers EJP, de Haas RJ, Raymakers JTFJ, Rakic S. International Congress of the European Hernia Society: laparoscopic repair of primary and incisional ventral hernias: two different entities - a prospective cohort analysis of 1088 consecutive patients. Ten Cate W. Jubileum Sportcongres: liesklachten bij sporters. Delayed presentation of diaphragmatic rupture after blast injury Weerink LBM, ten Duis K, van der Velde D, Rakic S. J R Army Med Corps 2013 Dec;159(4): Voordrachten Folbert EC, Van der Velde D, Gierveld R, Hegeman JH. Traumadagen: Verkeerde bedproblematiek: complicaties en behandelkosten van kwetsbare ouderen met een heupfractuur. Hegeman JH. Symposium Fragility Fracture Care: The Geriatric Fracture Centre. Hegeman JH. Symposium Fragility Fracture Care: Multidisciplinary integrated care pathway for elderly patients with hip fractures: implementation results from Centre for Geriatric Traumatology. Hegeman JH. Regionale Refereeravond Traumachirurgie Noord Nederland: Behandelstrategie heupfracturen bij de niet vitale patiënt. Hegeman JH. Symposium AO Nederland Chirurgendagen: Co(managed)-care. Belangrijk bij fracturen in osteoporotisch bot. Van Baal JG. Symposium Diabetische voet: Setting up and organizing a diabetic foot unit. Van Baal JG. Voordracht wondconsulenten Erasmus universiteit Rotterdam: De diabetische voet. Van Baal JG. Vaatdagen NvvV: Gastspreker: De diabetische voet en Vaatchirurgie. Van Baal JG. Voordracht vaatlaboranten Rotterdam: de diabetische voet. Van Baal JG. Int Symposium für Fuszchirurgie München Duitsland. Gastspreker: The organisation of the diabetic foot care in the Netherlands. Van de Velde D, Hegeman JH. Gevorderden cursus Traumachirurgie: Centrum en Netwerk voor Geriatrische Traumatologie: Actuele stand van zaken en de toekomst. Van Netten JJ. An update of research on footwear. ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics) Netherlands yearly conference, 2013.

Jaarverslag 2014. Teaching Hospital Deventer. Deventer Ziekenhuis, een dynamisch opleidingsziekenhuis

Jaarverslag 2014. Teaching Hospital Deventer. Deventer Ziekenhuis, een dynamisch opleidingsziekenhuis Jaarverslag 2014 Teaching Hospital Deventer Deventer Ziekenhuis, een dynamisch opleidingsziekenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Teaching Hospital Deventer 6 1.2. Missie en Visie 6 1.2. Interne en externe

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut Jaarverslag 2014 Linnaeusinstituut Conceptjaarverslag 2014.17-02-2015 Inhoud Voorwoord 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomst met AMC en VUmc 1.2 Lidmaatschap vereniging STZ 1.3 De Opleidings-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Linnaeusinstituut

Jaarverslag 2013. Linnaeusinstituut Jaarverslag 2013 Linnaeusinstituut Inhoud Voorwoord 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomsten 1.2 De vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen 1.3 De Opleidings- en Onderwijs

Nadere informatie

OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE

OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE 013 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot Spoedeisende Hulp arts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in s- Hertogenbosch. Dit opleidingsplan is een

Nadere informatie

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1.

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1. Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3 1.1.1 Raad van Bestuur 3 1.1.2 Strategische Conferenties 4 1.1.3 Medische Staf 4 1.1.4 Verpleegkundig Stafconvent 4 1.2 EXTERNE

Nadere informatie

Opleiden zit in onze genen

Opleiden zit in onze genen Opleiden zit in onze genen STZ Opleiding & Onderwijs STZ Opleiding & Onderwijs Leeuwarden Groningen Alkmaar Zwolle Haarlem Amsterdam Den Haag Hoofddorp Amersfoort Deventer Apeldoorn Enschede Rotterdam

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers

SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers Jaargang 11 Nummer 1 april 2012 SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers In deze uitgave: Redactioneel Opleiden is belangrijke voorwaarde voor behoud en aantrekken medewerkers en kwalitatief hoogwaardige

Nadere informatie

[ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ]

[ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ] [ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ] Parels van de opleiding Revalidatiegeneeskunde Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door: Colofon Parels

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brandwondencentrum Groningen

Jaarverslag 2013 Brandwondencentrum Groningen Jaarverslag 2013 Brandwondencentrum Groningen Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Het Brandwondencentrum Groningen... 5 Algemeen... 5 Kerngegevens... 6 Organisatiestructuur... 7 Inrichting pati├źntenzorg... 7

Nadere informatie

Foreest Medical School

Foreest Medical School MCA Gemini Groep Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 2 3 Vooruitzien in vertrouwen Inhoud Traditiegetrouw blikken we in dit jaarverslag terug op de

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Zorgacademie. van inzicht naar inzet

Zorgacademie. van inzicht naar inzet Zorgacademie van inzicht naar inzet Jaaroverzicht 2013 1 2 Voorwoord Ziekenhuizen bereiden zich voor op het maken van keuzes. Deze keuzes veroorzaken organisatorische veranderingen en leiden tot regionale

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen 2006/2007 voorwoord Het opleidingsjaar 2006/2007 is voor het Foreest Instituut een bijzonder jaar: we gaan buiten de deur werken. Natuurlijk willen

Nadere informatie

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne Geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis 2010 2 Inleiding Dit document betreft het Opleidingsplan van het Jeroen

Nadere informatie

Jaarmagazine 2014. Beter. Instituut voor onderwijs en. Online leren hoe, waar en wanneer het uitkomt 20

Jaarmagazine 2014. Beter. Instituut voor onderwijs en. Online leren hoe, waar en wanneer het uitkomt 20 Jaarmagazine 2014 Instituut voor onderwijs en opleiden Beter Hoera! 5 jaar Instituut voor onderwijs en opleiden 5 Beter zijn is het beste - het beste is beter zijn 6 Toekomstgericht opleiden is van groot

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Inleiding Dit document betreft het Lokale OpleidingsPlan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) afdeling anesthesiologie. Het plan bestaat uit drie delen. In deel A

Nadere informatie

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 2 Inhoud 0. INLEIDING... 5 1. MANAGEMENT EN OVERLEG... 7 1.1. Duaal management... 7 1.2. Operationele unitleiders... 8 1.3. Werkoverlegstructuren...

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra voor onderwijs & opleiding Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra

Nadere informatie

Deze oratie begint met een mini college. Het is de bedoeling dat u goed luistert, en. De weersomstandigheden moeten een beetje mee zitten

Deze oratie begint met een mini college. Het is de bedoeling dat u goed luistert, en. De weersomstandigheden moeten een beetje mee zitten Het goede doel Meneer de rector, dames en heren, Deze oratie begint met een mini college. Het is de bedoeling dat u goed luistert, en niet met elkaar overlegt. Daar gaan we: Een rots kan als anker dienen

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers nummer 1 2013 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers Blauwe Zorg is het nieuwe Groene Stroom Complementaire geneeskunde: integreren of

Nadere informatie

De klant op zijn wencken bedienen

De klant op zijn wencken bedienen De klant op zijn wencken bedienen Communicatie met zorg Advies over de communicatie van het Wenckebach Instituut Groningen, 2 juni 2008 Auteur Dionne Frentrop Studentnummer 262413 Afstudeerscriptie in

Nadere informatie

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden Jaardocument Medisch Centrum Haaglanden 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 4 2 Strategie en beleid 5 2.1 Profiel van de organisatie 5 2.2 Missie en visie 8 2.3 Strategisch beleidsplan 9 3 Leiderschap

Nadere informatie