Lambert Boot BBB Consult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lambert Boot BBB Consult"

Transcriptie

1 Artikel verschenen in het Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement jaargang 15, nummer 4, Auteur: Lambert Boot business mediator en onderhandelaar Een uitgesproken kwestie? In de vernieuwde NMI-gedragsregels, die sinds 1 mei 2011 van kracht zijn, is het artikel gehandhaafd waarin staat dat de mediator geen uitspraak mag doen over de kwestie. 1 Wat wordt precies verstaan onder een uitspraak doen over de kwestie en hoe nuttig of noodzakelijk is dit artikel in de NMI-gedragsregels gelet op de ontwikkeling die mediation het afgelopen decennium in Nederland heeft doorgemaakt? Erfenis uit de facilitaire school In de jaren negentig van de vorige eeuw werden vrijwel alle mediators in Nederland opgeleid in de facilitaire school. In deze benadering begeleidt de mediator het proces waarin partijen samen zelf hun conflict trachten op te lossen. De mediator bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict of de kwestie. Tijdens de opleiding werd ingeprent dat een mediator met een meer dan gemiddelde inhoudelijke deskundigheid (materiekennis) zich op enig moment kon laten verleiden toch een uitspraak over de kwestie te doen, met het risico daarmee zijn onpartijdige neutrale positie te ondermijnen. De mediator werd in die tijd gepositioneerd als een generalist die bij vrijwel elk type conflict inzetbaar was. Specialisatie van mediators Inmiddels richten steeds meer mediators zich bewust op een bepaalde sector of specifiek aandachtsgebied. In sommige domeinen wijzigt de regelgeving dermate snel en neemt de complexiteit zodanig toe, dat steeds meer mediators zich specialiseren. Terecht of niet, maar veel partijen blijken ook een voorkeur te hebben voor het selecteren van een gespecialiseerde mediator. Welke zijn nu de gevolgen voor een beroepsgroep die gemiddeld over steeds meer relevante kennis en ervaring beschikt en daar vaak ook door partijen op wordt geselecteerd, wanneer die beroepsgroep geen uitspraak over de kwestie mag doen, zelfs niet als partijen daar uitdrukkelijk om vragen? De gedragsregels nader bekeken Met de volgende tekst onderkennen de opstellers van de vernieuwde gedragscode 2 de situatie waarin partijen bewust een mediator op relevante kennis en ervaring selecteren. Art. 7. Competentie 1 Zie <www.nmi-mediation.nl>, rubriek Over mediation : NMI reglementen en modellen. 2 NMI Commissie Regelgeving.

2 de te verwachten kennis kan ook inhoudelijke deskundigheid zijn op het terrein waarop het conflict zich afspeelt indien partijen de mediator juist met het oog op die deskundigheid hebben benoemd De toelichting op artikel 3.2 legt de mediator geen strobreed in de weg om die kennis en ervaring als informatie ook daadwerkelijk aan partijen ter beschikking te stellen. Toelichting art. 3.2 De mediator staat tussen partijen en ondersteunt hen in het maken van hun keuzes en het zoeken naar een oplossing. De mediator kan partijen daarbij waar nodig informatie verstrekken, zodat zij zich een weloverwogen beeld kunnen vormen en hun positie kunnen bepalen. Elke mediator kan met deze gedragsregels in de dagelijkse praktijk ongetwijfeld prima uit de voeten. De toelichting op artikel 3.2 gaat echter als volgt verder: De mediator doet geen uitspraak over de kwestie of een onderdeel daarvan. Hij neemt dus geen beslissing over de inhoud van het conflict tussen partijen. Waar eindigt nu het verstrekken van informatie en waar begint het doen van een uitspraak over de kwestie? Het risico op een semantische discussie is hier levensgroot. De toevoeging: hij neemt dus geen beslissing over de inhoud van het conflict tussen partijen, zal menig mediator op zijn minst verbazen, omdat in dat geval immers geen sprake is van mediation. Een belangrijk kenmerk van mediation is immers dat partijen vrij zijn om wel of niet in te stemmen met een oplossing, door een vaststellingsovereenkomst met die oplossing wel of niet voor akkoord te tekenen. De beschrijving van deze partijautonomie vinden wij terug in artikel 5 van het NMI-reglement 3 onder de titel Vrijwilligheid. Als de regel geen uitspraak doen over de kwestie tot doel heeft om mediation te onderscheiden van een bindend advies, dan was het eenvoudiger maar vooral ook veel duidelijker geweest om mediation helder te definiëren en af te bakenen in het reglement. Het NMI-reglement geeft echter in artikel 1c een ruime definitie van mediation: Procedure waarbij de partijen zich inzetten om, onder leiding van een mediator, hun kwestie op te lossen met toepassing van het reglement. In hoeverre is nu sprake van een grijs gebied bij het geven van een niet-bindend advies? De mediator is ook terughoudend in het geven van een mening of het geven van advies over wat een partij wel of niet zou moeten doen. Een mediator die partijen met adviezen of tips helpt om beter met elkaar te communiceren, op verschillende manieren naar hun kwestie te leren kijken en om zoveel mogelijk 3 Zie noot 1. Thans geldt het NMI-reglement uit 2008.

3 oplossingsrichtingen te verkennen, levert een absolute toegevoegde waarde aan partijen. De hier genoemde terughoudendheid moet dus wel adviezen betreffen die zodanig ver gaan dat een wezenlijk risico bestaat op aantasting van de partijautonomie of de neutraliteit van de mediator. Een mening of advies is doorgaans niet waardevrij en onpartijdig en verdraagt zich lastig met de partijautonomie en de neutrale rol van de mediator. De partijautonomie wordt in mijn ogen niet per se ondermijnd met het geven van een mening of advies, maar alleen wanneer dat uitdrukkelijk gaat over wat een partij uiteindelijk wel of niet zou moeten vinden of doen. Mediators die er steeds op toezien dat partijen goed in staat zijn om informatie te beoordelen, zelf keuzes te maken en beslissingen te nemen, zullen dit risico beperkt achten. Er zijn echter ook mediators die met een subtiele verwijzing naar iets dat als een tip zou kunnen worden opgevat, al vinden dat de mediator partijen te zeer in een bepaalde richting stuurt. Het heeft er alle schijn van dat achter de diverse toelichtingen in de gedragscode een verschillend mensbeeld van partijen wordt verondersteld. Partijen kunnen kennelijk goed omgaan met informatie die de mediator verstrekt, maar adviseert de mediator om de kwestie eens wat ruimer te bekijken of nog een andere oplossingsrichting te verkennen, dan zijn partijen ineens niet meer in staat om een dergelijk advies op waarde te schatten of al dan niet gemotiveerd terzijde te leggen. Het is overigens verrassend te constateren dat het artikel over zich niet uitspreken over de kwestie in de oude NMI-gedragsregels gekoppeld was aan de onafhankelijkheid van de mediator en in de nieuwe regels aan de partijautonomie. Nog een laatste toelichting uit de gedragsregels over het geven van een al of niet bindend advies: In het geval de mediator op uitdrukkelijk verzoek van alle partijen toch een al dan niet bindende uitspraak wil doen, zal hij duidelijk afstand moeten nemen van zijn rol als mediator. Het moet voor partijen duidelijk zijn in welke hoedanigheid hij optreedt. Zo mogelijk legt hij die rolwisseling schriftelijk vast, Van een gedragscode voor mediators verwacht ik regels voor mediation en niet voor andere vormen van Alternatieve Geschillenbeslechting (ADR). De toelichting over het geven van een bindend advies doet hier wat mij betreft dus niet ter zake en hoort hier dan ook niet thuis. Het is echter wel verdedigbaar om in de regels op te nemen wat te doen indien de mediator op verzoek van beide partijen zijn rol in het proces wezenlijk wijzigt. De tekst: zo mogelijk legt hij die rolwisseling schriftelijk vast, is wat mij betreft te slap. Wanneer een mediation overgaat naar een andere vorm van ADR, moet dit mijns inziens schriftelijk worden vastgelegd door partijen en de mediator.

4 Ter vergelijking: in de gedragsregels voor mediators van ACB is dit ook vastgelegd, maar uitsluitend voor het geven van een bindend advies. 4 Daarmee doet het ACB impliciet de suggestie dat het uitdrukkelijk geven van een niet-bindend advies aan partijen, binnen mediation wel is toegestaan: Artikel 5 Bevoegdheden De mediator doet geen uitspraak over het geschil en onthoudt zich van een oordeel over de juridische merites van het geschil, tenzij alle partijen hem daar uitdrukkelijk om verzoeken. Zijn oordeel heeft het karakter van bindend advies slechts indien een daartoe strekkende opdracht in een door partijen ondertekend schriftelijk stuk is neergelegd. In de Code of Professional Conduct van het International Mediation Institute IMI wordt duidelijkheid op dit punt geboden door simpelweg te kiezen voor het opnemen van een heldere definitie van mediation. 5 Mediation is defined as a process where two or more parties appoint a third-party neutral ( Mediator ) to help them in a non-binding dialog to resolve a dispute and/or to conclude the terms of an agreement. Evaluatieve mediation Dankzij de al eerder geconstateerde ruime definitie van mediation in het NMI-reglement, is mijns inziens terecht alle ruimte voor de facilitaire, transformatieve, oplossingsgerichte en bijvoorbeeld de narratieve stijl of benadering en uiteraard ook voor combinaties van die stijlen. Of er ook ruimte is voor evaluatieve mediation, hangt af van de interpretatie van: De mediator doet geen uitspraak over de kwestie. Naast procesbegeleiding staat de evaluatieve benadering immers ook een meer inhoudelijke inbreng van de mediator toe. In mijn contacten in de beroepsgroep blijkt dat steeds meer mediators toegevoegde waarde bieden door hun kennis en ervaring via inhoudelijk getinte adviezen, suggesties en tips met partijen te delen. Het staat partijen bij dergelijke niet-bindende adviezen uiteraard te allen tijde vrij daar wel of niet iets mee te doen. Het blijkt ook zeer wel mogelijk om een meer inhoudelijke aanpak te volgen zonder dat de neutraliteit van de mediator door partijen in twijfel wordt getrokken. Zeer waarschijnlijk speelt daarbij een rol dat steeds meer partijen hun mediator bewust op specifieke kennis en ervaring selecteren. Geen uitspraak doen over de kwestie, is voor veel mediators in de dagelijkse praktijk dan ook een dode letter of gewoon niet relevant. Binnen de beroepsgroep bestaan echter ook heel andere oordelen over evaluatieve mediation. Hugo Prein stelt bijvoorbeeld in een artikel in het Tijdschrift voor Conflicthantering in 2010: 6 de vaardighedentoets is gebaseerd op het competentieprofiel voor de mediator en dit profiel moet een afspiegeling zijn van de grote variëteit aan mediationstijlen en benaderingen die je in de mediationpraktijk tegenkomt. 4 ACB gedragsregels voor mediators, 1 juli Zie <www.acbmediation.nl>, rubriek Models & Materials. 5 <www.imimediation.org>, mediation profession, IMI Code of Professional Conduct. 6 H. Prein, Het assessment nader toegelicht, in: Tijdschrift voor Conflicthantering 6 (2010), p

5 Op de vraag of mediators met een evaluatieve benadering voor het assessment kunnen slagen, is Prein in het genoemde artikel heel stellig: nee! Prein licht toe: Evaluatieve mediation is eigenlijk een vorm van niet-bindende arbitrage, waar een derde partij, partijen op een specifieke manier onder druk zet om een bepaalde compromisoplossing te accepteren. Het feit dat partijen uiteindelijk de keus hebben een bepaald compromis al dan niet af te wijzen, maakt het nog geen mediation. Deze omschrijving staat wel erg ver af van bijvoorbeeld de aanpak van een mediator die kiest voor een facilitaire stijl, maar niet alleen interventies pleegt op het proces maar ook op de inhoud van de kwestie, zonder daarbij afbreuk te doen aan de partijautonomie en behoud van zijn of haar neutraliteit. Alex Brenninkmeijer stelt in het Mediation Handboek in 2005: 7 dat het weinig zin heeft om het verschil tussen facilitaire mediation en evaluatieve mediation dogmatisch te benaderen als ware het twee tegenovergestelden van elkaar. Brenninkmeijer geeft twee criteria waaraan een inhoudelijke inbreng van de mediator moet voldoen: die moet effectief zijn en de neutraliteit van de mediator moet behouden blijven. De combinatie van beide criteria geeft aan dat voor Brenninkmeijer een inhoudelijke inbreng niet per definitie op gespannen voet staat met behoud van neutraliteit van de mediator. Ook de Amerikaanse hoogleraar Leonard Riskin 8 9 komt in 2005 terug op de keuze facilitair of evaluatief. In 1994 introduceerde Riskin een typologie van mediators met behulp van een grid met twee dimensies: de mediationstijl en de breedte van de definitie van de kwestie. De stijl was in meer of mindere mate facilitair of evaluatief. De kwestie werd of puur juridisch benaderd of veel breder door ook allerlei andere facetten te belichten. Omdat volgens Riskin het onderscheid facilitair-evaluatief te veel tegenovergesteld werd geïnterpreteerd, heeft hij deze dimensie in zijn nieuwste model vervangen door de mate waarin de mediator wel of niet directief optreedt. Directief optreden is zowel mogelijk binnen de facilitaire als de evaluatieve aanpak. In de editie van het Mediation Handboek uit 2009 schrijft Prein over evaluatie mediation: 10 7 A.F.M. Brenninkmeijer, Benaderingen, in: A.F.M. Brenninkmeijer, H.J. Bonenkamp, K. van Oyen & H.C.M. Prein, Handboek mediation, Den Haag: SDU Uitgevers Leonard L. Riskin, Mediator Orientations, Strategies and Techniques, Alternatives to the High Cost of Litigation, New York: CPR Institute for Dispute Resolution Leonard L. Riskin, Replacing the Mediator Orientation Grids, Again: The New New Grid System. Alternatives to the High Cost of Litigation, New York: CPR Institute for Dispute Resolution september H.C.M. Prein, Benaderingen, in: A.F.M. Brenninkmeijer, H.J. Bonenkamp, K. van Oyen & H.C.M. Prein, Handboek Mediation, Den Haag: SDU Uitgevers 2009.

6 een mediator heeft een oplossing in zijn hoofd, welke gaandeweg de mediation steeds duidelijker vormen aanneemt; hij probeert de partijen te overtuigen deze oplossing te accepteren, omdat dit beter zou zijn dan om te procederen. De meeste mediators die zowel met het proces als de inhoud aan het werk zijn, zullen zich niet herkennen in bovenstaande ogenschijnlijk uit de Amerikaanse praktijk ontleende omschrijving. Bovendien, wat moeten mediators met een dergelijke volledige afwijzing van de evaluatieve benadering? Zijn zij nu vrij om bepaalde elementen uit die benadering toe te passen en zo ja welke zijn dat dan? Beroepsaansprakelijkheid en tuchtrecht De meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor mediators eisen registratie bij het NMI en daarmee het naleven van het NMI-reglement en de NMI-gedragsregels. Het is belangrijk voor evaluatieve mediators dat de regels een eenduidige omschrijving geven van de betekenis van geen uitspraak doen over de kwestie. Men mag immers verwachten dat een meer inhoudelijke inbreng van de evaluatieve mediator een verhoogde kans op een claim kan betekenen. NMI-mediators vallen per definitie ook onder het tuchtrecht dat bij de onafhankelijke Stichting Tuchtrechtspraak Mediators is ondergebracht. Veel verzekerden lezen voor het indienen van een claim eerst de polis nog eens rustig door. Dat zal bij partijen in een mediation die menen een klacht te hebben niet anders zijn en dan heeft menig mediator ongetwijfeld in de breedste zin van het woord al snel een uitspraak over de kwestie gedaan, terwijl tijdens de mediation voor partijen de partijautonomie of de neutraliteit van de mediator geen moment ter discussie hebben gestaan. Zowel voor partijen als voor mediators is duidelijkheid over een uitspraak doen over de kwestie van belang in het kader van beroepsaansprakelijkheid en van het tuchtrecht. Conclusies Ik beschouw het als een gemiste kans dat het artikel over het niet doen van een uitspraak over de kwestie in de vernieuwde gedragsregels is gehandhaafd. Het weerspiegelt naar mijn overtuiging niet de ontwikkeling die mediation in Nederland inmiddels heeft doorgemaakt, waarbij veel mediators op een verantwoorde wijze samen met partijen zowel met het proces als met de inhoud aan de slag zijn. Het hoge percentage geslaagde mediations, het relatief beperkt aantal klachten en de inhoud van die klachten 11 ondergraven dit beeld tot op heden in elk geval niet. Een uitspraak doen over de kwestie lijkt in de gedragsregels te sterk gebaseerd op de Amerikaanse praktijk van evaluatieve mediation. Daarbij krijgt een niet-bindend advies van de mediator kennelijk een zodanig gewicht, dat de mediator feitelijk een uitspraak doet over de afweging tussen een potentiële oplossing in de mediation en een mogelijke oplossing 11 Zie uitspraken Tuchtcommissie/College van beroep op de NMI website: < rubriek Niet tevreden met uw mediator? : Klachten en tuchtrechtspraak.

7 bij de rechter, terwijl die afweging in Nederland uitdrukkelijk aan partijen is en ook moet blijven. Wordt de regel geen uitspraak doen over de kwestie uitgelegd als het geven van een bindend advies, dan is geen sprake van mediation en hoort het punt niet in de gedragsregels thuis. Wel is terecht aandacht besteed aan regels omtrent de overgang van mediation naar andere vormen van ADR. De nu opgenomen regels laten mijns inziens meer vrijheid aan de mediator en partijen dan verdedigbaar is. Handhaving van de regel geen uitspraak te doen over de kwestie, geeft vooral veel onduidelijkheid over de vraag of een niet-bindend advies, uitdrukkelijk bedoeld om partijen ook inhoudelijk te helpen om hun kwestie zelf op te kunnen lossen, nu wel of niet is toegestaan. Ook inzake beroepsaansprakelijkheid en tuchtrecht vormt het artikel een onnodig verhoogd risico, terwijl ik de afgelopen jaren in de praktijk in Nederland geen enkele aanwijzing heb gekregen dat kernpunten als neutraliteit en partijautonomie voor aanhangers van een meer evaluatieve benadering ook maar enigszins ter discussie staan. Tot slot: in de tekst van de vernieuwde gedragsregels zijn bij herhaling antwoorden te herkennen op de volgende drie vragen: 1. Waarin onderscheidt mediation zich van andere vormen van ADR? 2. Welke benaderingen zijn bij mediation nu wel of niet toegestaan? 3. Wordt in de regels voor wat betreft partijen van een bepaald mensbeeld uitgegaan en zo ja welk? 12 Deze vragen worden in de vernieuwde gedragsregels soms expliciet soms impliciet beantwoord. Bovendien worden die antwoorden slechts stukje bij beetje in verschillende artikelen en bijbehorende toelichtingen prijsgegeven. Wie na lezing van de vernieuwde regels het net ophaalt, treft daarin meer verwarring dan eenduidigheid. Summary Evaluation of the Dutch Code of Conduct for mediators Recently the Dutch Mediation Institute (NMI) evaluated the Code of Conduct for mediators, which originally was issued in The NMI introduced a revised Code earlier this year (2011). The mediator shall refrain from any judgements regarding the dispute. What will be the impact of this article for evaluative mediators, who want to be engaged both in the mediationprocess and the content of the dispute? This article seems to be based on the American approach of evaluative mediation. During the last decade Dutch mediators tend to mix various mediation styles to a specific blend. The author argues that the Dutch approach of evaluative mediation does not interfere with crucial demands in the Code like the impartiality of the mediator and the autonomy of the parties involved. 12 Partijen zijn goed in staat informatie te beoordelen en zelfstandig keuzes te maken en beslissingen te nemen versus partijen zijn makkelijk te beïnvloeden en laten zich (te) snel sturen door een mediator.

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure.

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij de betrokken partijen zélf onderhandelen over het oplossen van hun geschil onder procesbegeleiding

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.71. Mediation bij UWV. brochure. bronnen brochure van het UWV, november 2008, www.uwv.nl

Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.71. Mediation bij UWV. brochure. bronnen brochure van het UWV, november 2008, www.uwv.nl Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.71 Mediation bij UWV brochure bronnen brochure van het UWV, november 2008, www.uwv.nl Waarom deze brochure? Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst

Nadere informatie

Mediation in goed overleg tot een oplossing komen

Mediation in goed overleg tot een oplossing komen Mediation in goed overleg tot een oplossing komen Voor de oplossing van klachten in het onderwijs biedt Onderwijsgeschillen mediation aan. Deze folder legt uit hoe mediation werkt. Als er een klacht is

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

Reactie op online consultatie concept wetsvoorstellen mediation. De heer A. van der Steur, lid VVD-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Reactie op online consultatie concept wetsvoorstellen mediation. De heer A. van der Steur, lid VVD-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal Reactie op online consultatie concept wetsvoorstellen mediation Aan: De heer A. van der Steur, lid VVD-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal Van: Bestuur MVZ (Mediators Vereniging Zuid, voorheen

Nadere informatie

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten.

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Welkom m 06 30112315 www.vanrooyadviesbureau.nl Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Van Rooy Adviesbureau ondersteunt individuen en organisaties

Nadere informatie

mediation en Bemiddeling bij de gemeente Lelystad

mediation en Bemiddeling bij de gemeente Lelystad mediation en Bemiddeling bij de gemeente Lelystad U krijgt deze informatie omdat u hebt aangegeven dat u wilt meewerken aan een vorm van bemiddeling of omdat u daarin bent geïnteresseerd. Algemene informatie

Nadere informatie

Deel I. Planning en afspraken

Deel I. Planning en afspraken Deel De indeling van deel I staat in rij I van de checklist. Het eerste onderdeel van dit boek over planning en afspraken kan worden geraadpleegd bij de voorbereiding op en het nadenken over de aanpak

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140 Rapport Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer Datum: 4 september 2012 Rapportnummer: 2012/140 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de RDW informatie heeft verstrekt, op basis

Nadere informatie

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 ALGEMEEN 1 Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1 SOORTEN MEDIATION TRAJECTEN 2 Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 WERKWIJZE MEDIATION 3 Aanmelding 3 Intake 3 Eerste

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

NMI KLACHTENREGELING 2009

NMI KLACHTENREGELING 2009 NMI KLACHTENREGELING 2009 Artikel 1 Definities In de onderhavige klachtenregeling wordt verstaan onder: a. Gedragsregels: de door het NMI vastgestelde Gedragsregels voor de NMI registermediator. b. Klacht:

Nadere informatie

MfN-mediationreglement 2008

MfN-mediationreglement 2008 MfN-mediationreglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 De Rabobank heeft een regeling getroffen voor de behandeling van geschillen tussen een medewerker en de bank omtrent de arbeid, de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september Rapportnummer: 2012/139

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september Rapportnummer: 2012/139 Rapport Rapport betreffende een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012 Rapportnummer: 2012/139 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de RDW informatie heeft verstrekt,

Nadere informatie

Regel 2 De zaakwaarnemer dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep in gevaar zouden kunnen komen.

Regel 2 De zaakwaarnemer dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep in gevaar zouden kunnen komen. De gedragsregels brengen hedendaagse maatschappelijke normen en waarden onder woorden die naar de heersende opvatting van ProAgent behoren te worden inachtgenomen bij de uitoefening van het beroep van

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST.

MEDIATIONOVEREENKOMST. MEDIATIONOVEREENKOMST. De ondergetekenden: Lamers Echtscheidingsbemiddeling en advies, de heer J.P.H. Lamers, hierna te noemen Lamers Scheidingsadvies, kantoorhoudende te 6021MS Budel aan het Zustershof

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Schilderij Het appeltje is speciaal gemaakt voor en eigendom van Randstad Mediation & Coaching Wie recht zoekt

Nadere informatie

Mediation bij Onderwijsgeschillen

Mediation bij Onderwijsgeschillen Mediation bij Onderwijsgeschillen In goed overleg tot een oplossing komen Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Alle scholen die bij Onderwijsgeschillen

Nadere informatie

Inleiding 13. 3 Conflictpreventie en verwijzing 49 3.1 Inleiding 49 3.2 Conflictanalysemodel 50

Inleiding 13. 3 Conflictpreventie en verwijzing 49 3.1 Inleiding 49 3.2 Conflictanalysemodel 50 Inhoud Inleiding 13 1 Communicatie is essentieel 17 1.1 Inleiding 19 1.2 Zender en ontvanger, coderen en decoderen 20 1.3 Communicatiekanaal of -middel 21 1.3.1 Verbale communicatie 21 1.3.2 Non-verbale

Nadere informatie

(Zakelijke) media-on. Juridische Hogeschool Avans- Fontys 13 mei 2014. Presenta-e: Tirza Hekster Chantal Bartels

(Zakelijke) media-on. Juridische Hogeschool Avans- Fontys 13 mei 2014. Presenta-e: Tirza Hekster Chantal Bartels (Zakelijke) media-on Juridische Hogeschool Avans- Fontys 13 mei 2014 Presenta-e: Tirza Hekster Chantal Bartels 1. Wie wij zijn 1 Nu (per 1 april 2014): 100% media-on- advocaten; in geschillen waarin tenminste

Nadere informatie

1.1 Bemiddeling en mediation: waar gaat het om?

1.1 Bemiddeling en mediation: waar gaat het om? 1 Begripsafbakening In dit hoofdstuk lichten we om te beginnen toe wat we verstaan onder de belangrijkste begrippen: bemiddeling en mediation. Wat is bemiddeling en wanneer is er sprake van mediation?

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de klacht van: 1. A, in zijn hoedanigheid van hoofdinspecteur voor de geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Klachtenanalyse 2011. vervallen. Men kent nog maar 1 type mediator: de NMI registermediator.

Klachtenanalyse 2011. vervallen. Men kent nog maar 1 type mediator: de NMI registermediator. Klachtenanalyse. Inleiding Al sinds heeft het NMI een klachtenregeling met als doel klachten over een bij het NMI ingeschreven mediator op een laagdrempelige en informele manier op te lossen. Als een partij

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Reglement van het Tuchtcollege van St!R. Definities

Reglement van het Tuchtcollege van St!R. Definities Reglement van het Tuchtcollege van St!R Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 College: het Tuchtcollege van St!R; 1.2 St!R: Stichting Registratie; 1.3 Gedragscode: Gedragscode

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

MfN-mediationreglement 2008

MfN-mediationreglement 2008 MfN-mediationreglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure

Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure Schilderij Het appeltje is speciaal gemaakt voor en eigendom van Randstad Mediation & Coaching Wie recht zoekt moet

Nadere informatie

Uitspraak van de Raad van Beroep Federatie van Financiële Planners (FFP) van 28 november 2013

Uitspraak van de Raad van Beroep Federatie van Financiële Planners (FFP) van 28 november 2013 Uitspraak van de Raad van Beroep Federatie van Financiële Planners (FFP) van 28 november 2013 in het beroep van: [ - ] (hierna: Verweerster) tegen de uitspraak van de Commissie van Toezicht FFP van 2 mei

Nadere informatie

PROEFLES MEDIATION BASIS

PROEFLES MEDIATION BASIS PROEFLES MEDIATION BASIS Succes met de proefles Mediation Basis. Kick Ligthart, Franchisegever Laten we beginnen te zeggen dat sinds de jaren negentig Mediation als methode van conflictoplossing in Nederland

Nadere informatie

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Nederlands Mediation Instituut NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Reglement:

Nadere informatie

Kaarten voor Leerling-bemiddeling

Kaarten voor Leerling-bemiddeling Math Boesten Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Kaarten voor Leerling-bemiddeling Een handzaam hulpmiddel

Nadere informatie

DE ONDERGETEKENDEN: Mediator, Jan J.C. Smits Mediation tafel Stationsstraat 13 5241 EE Rosmalen WWW.MEDIATIONTAFEL.ORG en partijen: A:...

DE ONDERGETEKENDEN: Mediator, Jan J.C. Smits Mediation tafel Stationsstraat 13 5241 EE Rosmalen WWW.MEDIATIONTAFEL.ORG en partijen: A:... DE ONDERGETEKENDEN: Mediator, Jan J.C. Smits Mediation tafel Stationsstraat 13 5241 EE Rosmalen WWW.MEDIATIONTAFEL.ORG en partijen: A:... hier vertegenwoordigd door: Adres Telefoonnummer e-mail en B:...

Nadere informatie

Autonomie en Paternalisme in Mediation. Hugo Prein / Dorothy DellaNoce 21 April 2009 www.transformatieve-mediation.nl. Agenda

Autonomie en Paternalisme in Mediation. Hugo Prein / Dorothy DellaNoce 21 April 2009 www.transformatieve-mediation.nl. Agenda Autonomie en Paternalisme in Mediation Hugo Prein / Dorothy DellaNoce 21 April 2009 www.transformatieve-mediation.nl Agenda Autonomie en paternalisme? Analyse van enkele video clips Discussie 2 1 Cliënt-

Nadere informatie

Management Summary. Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator

Management Summary. Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator Management Summary Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator Uitgevoerd door onderzoekers van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Resolute Mediation - onderzoek 2015

Resolute Mediation - onderzoek 2015 Resolute Mediation - onderzoek 2015 10 Februari 2015 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 2 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 3 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 4 Nieuw dashboard voor Resolute

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Mediationovereenkomst

Mediationovereenkomst Mediationovereenkomst De mediator, Math Boesten, kantoorhoudende te Voerendaal, bereikbaar via: Postbus 23036, 6367 ZG te Voerendaal En Partij a. Partij b. Komen hierbij overeen: 1. Mediation Partijen

Nadere informatie

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR Deze Beroepscode is van toepassing op Erkend Hypotheekadviseurs, die als zodanig zijn ingeschreven in het register van Erkend Hypotheekadviseurs, gehouden door de Stichting

Nadere informatie

heeft besloten hierop aanvullend vast te stellen de REGELING MEDIATION BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN DE R.-K. KERK

heeft besloten hierop aanvullend vast te stellen de REGELING MEDIATION BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN DE R.-K. KERK REGELING MEDIATION BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN DE R.-K. KERK Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk op 7 oktober 2013 en gewijzigd op 11 maart

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator)

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) De ondergetekenden: Mr. @, in deze optredend als advocaat-mediator, kantoorhoudende te @ aan de @. Mr. @ is lid van de vfas ( www.verenigingfas.nl).

Nadere informatie

Casus Seksuele handelingen als zorgvraag: directe aanpassing beroepscode?

Casus Seksuele handelingen als zorgvraag: directe aanpassing beroepscode? Casus Seksuele handelingen als zorgvraag: directe aanpassing beroepscode? 1. Inleiding In de media was de afgelopen weken uitgebreid aandacht voor de casus van de studente verpleegkunde die geacht werd

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST

MEDIATIONOVEREENKOMST MEDIATIONOVEREENKOMST mw., Mediator en de Partijen: A: en B: KOMEN HIERBIJ OVEREEN: 1 - Globale omschrijving van de kwestie 2 - Mediation 2.1 De Partijen en de Mediator zullen zich inspannen om de in punt

Nadere informatie

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 Commissie: de Geschillencommissie NKH; 1.2 NKH: het Nationaal Keurmerk

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Monitor Mediation

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Monitor Mediation Samenvatting Aanleiding Mediation is een vorm van geschilbeslechting waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om tot een oplossing te komen van hun onderlinge conflict.

Nadere informatie

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 9 MEI 2013 Herengracht 551 Contactpersoon: 1017 BW Amsterdam Ellen Soerjatin T 020 530 5200 E ellen.soerjatin@steklaw.com

Nadere informatie

Even voorstellen. Wat is bemiddeling?

Even voorstellen. Wat is bemiddeling? Even voorstellen Mijn naam is Sabine Poel. In 2006 ben ik als klinisch psychologe optie kinderen en jeugdigen afgestudeerd aan de K.U.L. Na mijn afstuderen ben ik als docent aan de slag gegaan en daarnaast

Nadere informatie

Klachtenanalyse 2015 Door: de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)

Klachtenanalyse 2015 Door: de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) Klachtenanalyse Door: de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Inleiding Al sinds kent de Mediatorsfederatie Nederland (voorheen het NMI, hierna: MfN) een klachtenregeling met als doel klachten over een

Nadere informatie

Informatieboekje MEDIATION

Informatieboekje MEDIATION Informatieboekje MEDIATION Inhoud Wat is mediation?... 3 Relatieverbetering... 4 Wanneer kan ik een mediator inschakelen?... 5 Het mediationproces... 6 De escalatieladder van Glasl... 7 Disclaimer... 8

Nadere informatie

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Klachteninstituut Verzekeringen Postbus 93560 2509 AN Den Haag Telefoon: (070) 333 8 999 Fax: (070) 333 8 900 Internet: www.klachteninstituut.nl

Nadere informatie

Zelfreguleringafspraken Notariaat 2014

Zelfreguleringafspraken Notariaat 2014 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGOVERLEG Zelfreguleringafspraken Notariaat 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Zelfreguleringafspraken Notariaat 2014 Deze zelfreguleringafspraken zijn gemaakt tussen de Koninklijke

Nadere informatie

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-340 d.d. 12 december 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting Consument heeft met ingang van

Nadere informatie

8 Mediation en arbitrage in belastingzaken

8 Mediation en arbitrage in belastingzaken 8 Mediation en arbitrage in belastingzaken Mediation in belastingzaken is relatief nieuw. Naar aanleiding van een pilot met mediation in 2003 heeft de Belastingdienst mediation in de gereedschapskist opgenomen

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Introductie Dit blok is een vervolg op de 6-daagse Basisopleiding tot Mediator van Merlijn. Het

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

Arrest Gerechtshof s-gravenhage 10 december 2014 en implicaties initiatiefwetsvoorstellen Mediation (Van der Steur)

Arrest Gerechtshof s-gravenhage 10 december 2014 en implicaties initiatiefwetsvoorstellen Mediation (Van der Steur) Arrest Gerechtshof s-gravenhage 10 december 2014 en implicaties initiatiefwetsvoorstellen Mediation (Van der Steur) Academie voor de Rechtspraktijk 11 maart 2015 Fred Schonewille Hof Den Haag 10 december

Nadere informatie

De rechten van grootouders

De rechten van grootouders Mr E.L.M. Louwen advocaat familierecht/mediator Bierman advocaten, Tiel De rechten van grootouders Wet Al jaren vragen grootouders aan de rechter om een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Al jaren

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S18-06 Datum uitspraak: 14 juli 2011 Plaats uitspraak: Zaandam

DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S18-06 Datum uitspraak: 14 juli 2011 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S18-06 Datum uitspraak: 14 juli 2011 Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies In het geschil tussen: mevrouw M.A. Heeres te Hoorn verder te noemen: Heeres, tegen: Stichting

Nadere informatie

Ieder jaar worden de gegevens van de klachtbehandeling in kaart gebracht. Onderstaand vindt u de klachtenanalyse van 2014.

Ieder jaar worden de gegevens van de klachtbehandeling in kaart gebracht. Onderstaand vindt u de klachtenanalyse van 2014. Klachtenanalyse. Inleiding Al sinds kent de Mediatorsfederatie Nederland (voorheen het NMI) een klachtenregeling met als doel klachten over een MfN-registermediator op een laagdrempelige en informele manier

Nadere informatie

Toelichting vernieuwde pagina Uitgebreid zoeken

Toelichting vernieuwde pagina Uitgebreid zoeken Toelichting vernieuwde pagina Uitgebreid zoeken 1. Achtergrond De pagina Uitgebreid zoeken in Legal Intelligence bevat extra zoekopties, waardoor het onder meer mogelijk is om met Booleans en wildcards

Nadere informatie

Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen. Pieter Leerink, advocaat en onderzoeker OU/ACIS ACIS-symposium, 4 november 2011

Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen. Pieter Leerink, advocaat en onderzoeker OU/ACIS ACIS-symposium, 4 november 2011 Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen Pieter Leerink, advocaat en onderzoeker OU/ACIS ACIS-symposium, 4 november 2011 NBA 2007: 4.3. Schaderegeling Verzekeraars belasten zich met

Nadere informatie

Arbitrage: de sleutel tot meer handel. prof. mr.dr. Rieme-Jan Tjittes

Arbitrage: de sleutel tot meer handel. prof. mr.dr. Rieme-Jan Tjittes Arbitrage: de sleutel tot meer handel prof. mr.dr. Rieme-Jan Tjittes Meer handel nationaal/internationaal Nationaal: minder volledige vooruitbetaling, maar leverancierskrediet ([langere] betaaltermijnen)

Nadere informatie

GORDIASS Bindend Advies Reglement ( Reglement )

GORDIASS Bindend Advies Reglement ( Reglement ) GORDIASS Bindend Advies Reglement ( Reglement ) Algemeen: Gordiass geschillen beslechting beoogt snelle en hoogwaardige oplossingen te bieden. Dit reglement dient te worden opgevat tegen de achtergrond

Nadere informatie

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt).

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt). LEIDRAAD BIJ HET NAKIJKEN VAN DE TOETS GEDRAGSRECHT 17 februari 2010 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012 GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken versie 3.7 januari 2012 Op verzoek van de Raad voor de rechtspraak en onder de verantwoordelijkheid van de landelijke

Nadere informatie

De Mediation-richtlijn: de laatste aanwinst voor de geschillenbeslechting in Europa

De Mediation-richtlijn: de laatste aanwinst voor de geschillenbeslechting in Europa De Mediation-richtlijn: de laatste aanwinst voor de geschillenbeslechting in Europa Gepubliceerd in Ondernemingsrecht 2008, nr. 8, p. 328-330. De paginanummers worden in de tekst weergegeven door [xx].

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Budget. Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Klachtenregeling Stichting Budget. Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: Klachtenregeling Stichting Budget Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. De Stichting: Stichting Budget gevestigd te Haarlem aan de Robert Kochlaan 536

Nadere informatie

Klachtenreglement van de opleiding Parind kinder-therapie

Klachtenreglement van de opleiding Parind kinder-therapie Parind spreekt de wens uit dat je als deelnemer tevreden bent over haar service. We hechten veel waarde aan goede contacten met onze deelnemers. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Onderzoek (v)echtscheidingen

Onderzoek (v)echtscheidingen Onderzoek (v)echtscheidingen 31 augustus 2012 Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 4.445 ouders mee die in scheiding liggen of die gescheiden zijn op het moment dat ze minderjarige kinderen hadden,

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 44 23 februari 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit en mevrouw mr. J.W.M. Lenting) Samenvatting Consument heeft

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: BREDA Datum inspectiebezoek: 10-07-2013

Nadere informatie

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding Externe klachtenregeling Samen Spelen 3.1 Inleiding Samen Spelen is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Dit is een stichting kan worden ingeschakeld door ouders van kinderdagverblijven,

Nadere informatie

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak (NB) Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-289 d.d. 17 oktober 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. F. Faes,

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen SCHEIDEN KÁN ANDERS Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een strijd. Je

Nadere informatie

Overzicht. Conflictoplossingsdelta van de letselschade. Afwegingen bij resultaatgerichte keuze voor een vorm van conflictoplossing

Overzicht. Conflictoplossingsdelta van de letselschade. Afwegingen bij resultaatgerichte keuze voor een vorm van conflictoplossing 12e PIV-Jaarconferentie: Van strijdbijl naar vredespijp CONFLICTOPLOSSING BIJ LETSELSCHADE Dineke de Groot Overzicht Conflictoplossingsdelta van de letselschade Afwegingen bij resultaatgerichte keuze voor

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 14 maart 2011.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 14 maart 2011. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 94 d.d. 12 april 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S21-03 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: J. van Nunen te Rotterdam, verder te noemen: Van Nunen, tegen: Benica

Nadere informatie

19-3-2013. Over gedragscodes en Innovatie: Wat hebben we geleerd?

19-3-2013. Over gedragscodes en Innovatie: Wat hebben we geleerd? Over gedragscodes en Innovatie: Wat hebben we geleerd? Slachtoffer centraal Schok verwerken Hervinden Ondersteuning Erkenning Geld als middel Premiebetaler centraal 1 Innovatie begint altijd hier Innovatie

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: De vfas-advocaat scheidingsmediator, hierna te noemen vfas-advocaat familiemediator mr. A.J. de Jong, in deze optredend als advocaat-scheidingsmediator,

Nadere informatie