Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw,"

Transcriptie

1 Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid Aan geadresseerde uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2004/ onderwerp doorkiesnummer bijlagen Kaderwet diervoeders. (TRC 2004/7011) Geachte heer/mevrouw, Op 18 oktober 2004 treedt de Kaderwet diervoeders in werking. In verband hiermee wil ik u informeren over de veranderingen waarmee u te maken zult/kunt krijgen als gevolg van deze wet. Kaderwet diervoeders De Kaderwet diervoeders schept een nieuw kader voor het stellen van regels met betrekking tot diervoeders. De nieuwe wet bevat in principe geen andere of nieuwe regels, dan de regels die tot op heden door het Productschap Diervoeders zijn gesteld. Met ingang van de Kaderwet diervoeders treden wel wijzigingen op in de verantwoordelijkheid voor het stellen van regels en het houden van toezicht. Daarnaast wordt met de Kaderwet diervoeders uitvoering gegeven aan twee Europese verordeningen. Het betreft artikel 7 van verordening 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie en bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën als BSE en verordening 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen die de oude toevoegingsmiddelenrichtlijn 70/524/EEG vervangt. Nieuwe toezichthouder De verantwoordelijkheid voor het stellen van regels en het houden van toezicht verschuift als gevolg van de Kaderwet diervoeders van het Productschap Diervoeders naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Vanaf 18 oktober 2004 zijn de VWA en de AID belast met het toezicht op en handhaving van de diervoederwet- en regelgeving (zie voor een nadere toelichting bijlage 1). Nieuwe erkenning en registratie De Kaderwet heeft tot gevolg dat eenieder die over een PDV-erkenning en/of registratie beschikt éénmalig een aanvraag moet indienen bij de VWA voor een nieuwe erkenning en/of registratie. Deze aanvraag dient uiterlijk 17 oktober 2005 bij de VWA te zijn ingediend.

2 Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad VD. 2004/ Ook geldt ten aanzien van een huidige erkenning en/of registratie op grond van artikel 2 van de Erkenningsregeling productie en opslag dierlijke eiwitten 2001 dat deze moet worden vervangen door een erkenning als bedoeld in bijlage IV bij verordening 999/2001/EG. Dit dient echter binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de Kaderwet diervoeders te gebeuren. Ten algemene geldt dat eenieder in deze overgangsperiodes dient te beschikken over een geldige PDV-erkenning of -registratie totdat het besluit over een nieuwe erkenning of registratie is genomen. Na het verstrijken van de overgangsperiodes geldt de aanvraag die is ingediend bij de VWA als geldige erkenning of registratie totdat het definitieve besluit hierover is genomen. Controles in het kader van het toezicht De VWA bezoekt bedrijven in het kader van de verlening en onderhoud van een erkenning of registratie. De kosten van deze bezoeken worden aan uw bedrijf doorbelast. Uitgangspunt is dat vooralsnog vier bedrijfsbezoeken per jaar in het kader van het toezicht zullen plaatsvinden. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven die deelnemen aan de GMP-regeling van het PDV en bedrijven die daaraan niet deelnemen. In bijlage 2 treft u een overzicht aan van de tarieven die gelden voor controles in het kader van erkenningen en registraties en de wijze waarop deze controles worden uitgevoerd. Naast de bovenstaande controles voeren zowel de VWA als AID controles uit in het kader van het algemene toezicht. De kosten voor deze controles worden niet aan uw bedrijf doorberekend. In het jaar 2005 zal vol overheidstoezicht worden uitgeoefend. Een jaar na de inwerkingtreding van de Kaderwet diervoeders zal de inspectiefrequentie op basis van de opgedane ervaringen worden geëvalueerd. Het streven is om de diervoedersector op termijn een grotere eigen verantwoordelijkheid te geven. In de toekomst kunnen de intensiteit en frequentie van de overheidscontroles omlaag op voorwaarde dat een bedrijf deelneemt aan een door de overheid erkend bedrijfscontrolesysteem. Hoe dit precies vorm krijgt hangt mede af van de opgedane ervaringen in het eerste jaar na de inwerkingtreding van de Kaderwet. In het jaar 2005 zullen de eisen die LNV stelt aan bedrijfscontrolesystemen worden vastgesteld. Het PDV wordt hierbij betrokken. De verwachting is dat vanaf het jaar 2006 sprake kan zijn van een vermindering van de overheidscontroles bij de bedrijven die deelnemen aan een erkend bedrijfscontrolesysteem. Kosten voor invoer van diervoeders Met ingang van de inwerkingtreding van de Kaderwet diervoeders geldt ook dat er tarieven worden geheven voor controles die worden uitgevoerd op diervoeders die binnen Nederland worden gebracht. Daarnaast geldt een tarief voor de afgifte van een document waarin de aard en de uitkomst van de uitgevoerde importcontroles zijn aangegeven. In bijlage 2 vindt u het tarief dat voor beide zaken in rekening wordt gebracht.

3 Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad VD. 2004/ Meldplicht onregelmatigheden en verontreinigde diervoeders Vanaf 18 oktober 2004 bent u verplicht melding te doen wanneer u constateert of vermoedt dat diervoeders en diervoedergrondstoffen niet aan de wettelijke eisen voldoen of een direct gevaar opleveren voor mens, dier of milieu. U kunt hiervoor terecht bij de VWA, telefoonnummer: Aanvraag voor proefontheffingen Aanvragen voor een ontheffing voor proeven of onderzoek met toevoegingsmiddelen of vervangende voederproteïnen die niet in de Europese Unie zijn toegelaten, dient u vanaf 18 oktober 2004 in te dienen bij het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen (BRD), Postbus 289, 6609 PM Wageningen, telefoonnummer: , fax: , website: Aanvragen die reeds voor 18 oktober 2004 bij het PDV zijn ingediend, zullen worden afgehandeld door de BRD. Informatie Wilt u meer informatie over het diervoederbeleid en de diervoederwet en -regelgeving, dan kunt u daarvoor terecht bij het LNV-loket van het ministerie van LNV. Het LNV-loket is op werkdagen van uur te bereiken op telefoonnummer: en via de website: Voor vragen over de uitvoering, erkenningen en registraties, klachten en meldingen kunt u terecht bij de VWA, zowel telefonisch ( ) als via de website: DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, dr. C.P. Veerman

4 Bijlage 1 VWA en AID als toezichthouder In bijgaande brief hebt u kunnen lezen dat de VWA en de AID beide vanuit hun eigen expertise zijn aangewezen als toezichthouder op de diervoederregelgeving. Bij de constatering van strafbare feiten, stelt de AID een onderzoek in. De VWA is toezichthouder voor de erkenningen en registraties. Vanaf 18 oktober 2004 neemt de VWA namens de minister besluiten over deze erkenningen en registraties. Aanvragen nieuwe erkenningen en registraties Op basis van de Kaderwet diervoeders dient u een nieuwe erkenning of registratie aan te vragen. De kaderwet Diervoeders voorziet in een overgangstermijn. Uw huidige erkenning of registratie komt per 18 oktober 2005 te vervallen. Uw aanvraag voor een nieuwe erkenning of registratie moet uiterlijk op 17 oktober 2005 door de VWA zijn ontvangen. Het aanvraagformulier vindt u op de website van de VWA. Controles op basis van Uniforme Bevindingen Administratie De Uniforme Bevindingen Administratie, afgekort UBA, is een door de VWA ontwikkelde controlemethodiek voor het onderhoud van erkenningen en registraties. Aan de hand van checklisten worden de eisen (dat zijn de normen die bij of krachtens de kaderwet zijn gesteld) vergeleken met de situatie op uw bedrijf. Afhankelijk van in hoeverre u aan alle eisen voldoet, hebt u een hoger of lager scoringspercentage. Dit scoringspercentage bepaalt of, en zo ja, welke maatregelen er genomen moeten worden. Op voorhand zijn er in uw sector nog geen vastgestelde scoringspercentages. Het controlejaar 2005 wordt benut als referentiejaar om tot deze percentages te komen. In alle gevallen (met of zonder vastgestelde scoringspercentages) moet u altijd voldoen aan de eisen voor erkenning of registratie. Wanneer uw bedrijf niet voldoet aan de eisen, stelt de VWA een redelijke termijn waarbinnen u de afwijkingen moet corrigeren. Het niet of niet volledig doorvoeren van de noodzakelijke correcties in uw bedrijfsvoering kan leiden tot het opschorten van uw erkenning of registratie of zelfs het intrekken of doorhalen daarvan. Checklisten De VWA heeft per erkenningsoort en registratiesoort checklisten opgesteld. Daarin staan de eisen waaraan u moet voldoen om voor de betreffende erkenning of registratie in aanmerking te komen. Deze checklisten zijn openbaar en via de VWA-website te downloaden. Hiermee kunt u uw eigen bedrijfsprocessen beoordelen op die punten waar de overheid specifieke eisen stelt. Overige controle-items De bezoeken voor erkennings- en registratieonderhoud worden vanuit het oogpunt van efficiency gecombineerd met de overige toezichtstaken. Deze overige toezichtstaken worden niet met u verrekend. Zo kan een regulier bedrijfsbezoek de volgende items bevatten: toetsen erkenningsvoorwaarden c.q. registratievoorwaarden (belast), controle etikettering (onbelast), controle toepassen GGO s (onbelast), controle op rest- en afvalstromen (onbelast), nemen van monsters i.h.k.v. het EU-monitoringsprogramma (onbelast). Bereikbaarheid VWA

5 Voor al uw klachten, meldingen en bedrijfsspecifieke vragen over erkenningen en registraties kunt u zich wenden tot de VWA. De VWA is met de Warenklachtenlijn 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer: Daarnaast heeft de VWA een uitgebreide website. Daar vindt u bijvoorbeeld alle checklisten en aanvraagformulieren: Postadres, Voedsel en Waren Autoriteit Task Force Diervoeder Postbus CM Den Haag Bijlage 2

6 Tarieven Kaderwet Diervoeders a. ter uitvoering van één van de volgende activiteiten: het verlenen van erkenning of registratie aan een bedrijf of tussenpersoon, het verlenen van een erkenning aan een controlesysteem als bedoeld in artikel 72 derde lid, onderdeel a van de regeling Diervoeders, het verlengen van een erkenning, registratie of proefontheffing. administratiekosten per aanvraag 55,77 starttarief per onderzoek ter plaatse 45,63 ter plaatse door een academisch geschoolde ambtenaar 20,28 ter plaatse door een niet-academisch geschoolde ambtenaar 15,21 - het verlenen van een proefontheffing, administratiekosten per aanvraag 55,77 starttarief per onderzoek 45,63 door een academisch geschoolde ambtenaar 20,28 door een niet-academische geschoolde ambtenaar 15,21 b. ter uitoefening van het toezicht op de naleving van eisen aan erkenning, registratie of ontheffing : starttarief per onderzoek 30,42 door een academisch geschoolde ambtenaar 20,28 door een per niet-academisch geschoolde ambtenaar 15,21 c. ter behandeling van een aanvraag tot Europese toelating van een vervangende voederproteïne : administratiekosten per aanvraag 55,77 laboratorium- of dossieronderzoek werkelijke kosten d. ter uitvoering van werkzaamheden op verzoek : administratiekosten per verzoek 20,28 starttarief per verrichting ter plaatse 34,63 tarief per kwartier voor verrichtingen ter plaatse door een academisch geschoolde ambtenaar 26,48 tarief per kwartier voor verrichtingen ter plaatse door een niet-academisch geschoolde ambtenaar 21,33 tarief per af te geven document 18,71 laboratoriumonderzoek werkelijke kosten e. ter uitoefening van controles op producten die binnen Nederland worden gebracht : tarief per ton diervoeder dat ter controle wordt aangeboden 0,04 minimumtarief per controle 55,42 maximumtarief per controle 426,44 tarief per af te geven artikel 9 document 2,13

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN April 2015

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners Institutionele brochure Veelgestelde vragen van financieel dienstverleners Vraag: Antwoord in: Voor wie geldt

Nadere informatie

Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen

Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen NOTA VAN TOELICHTING Algemeen In deze algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld ten aanzien van de bedrijfsvergunning en

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging en verzorging

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2. DE AANVRAAGPROCEDURE... 5 Artikel 2. Melding hulpvraag

Nadere informatie

Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds

Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds d.d. 1 mei 2011 Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer Uw offerte Voor u liggen de van 1 mei 2011, verder te noemen: Voorwaarden. Deze voor waarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015 Versie: 2015/07/1 Datum: 01-07-2015 Modelcontract Algemene leveringsvoorwaarden Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers inclusief toelichting alsmede de kwaliteitscriteria 1 augustus 2013 Samen

Nadere informatie

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE BEDRIJFSVOORRAAD EN HANDELAARSKENTEKENBEWIJZEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 4 1.4

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa en aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 Beleidsregel TH/BR-007 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 december 2012 Inhoud 1. Inleiding 7 1.1 Reikwijdte 7 1.2 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 8 1.3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse. Geldig vanaf 4 augustus 2014

Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse. Geldig vanaf 4 augustus 2014 Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (avr-ns) Geldig vanaf 4 augustus 2014 Algemene voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

De Warmtewet oktober 2013

De Warmtewet oktober 2013 De Warmtewet oktober 2013 INHOUD I. De Warmtewet samengevat 3 1. Inleiding 4 2. Warmtewet algemeen 4 3. Verplichtingen leverancier 6 4. Tarieven 8 5. Noodvoorziening en compensatie 9 6. Vergunningen 9

Nadere informatie

Certificatiereglement QualityMasters

Certificatiereglement QualityMasters Certificatiereglement QualityMasters Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 2014-03-04 Certificatiereglement QualityMasters

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf TOELICHTING BIJ FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld bij artikel 5, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie