AANVRAAGFORMULIER HUUR MOBIEL Overeenkomst t.b.v. elektronische betaaldienst tussen SEPAY B.V. en Eindgebruiker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER HUUR MOBIEL Overeenkomst t.b.v. elektronische betaaldienst tussen SEPAY B.V. en Eindgebruiker."

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER HUUR MOBIEL Overeenkomst t.b.v. elektronische betaaldienst tussen SEPAY B.V. en Eindgebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden ingevuld. Onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. 1. Bedrijfs en facturatiegegevens (s.v.p. invullen in blokletters) * = verplicht veld Bedrijfsnaam * Bezoekadres * (geen postbus) Postcode * * Telefoonnummer * Faxnummer Uw betaalwijze per automatische incasso Rekeningnr * Inschrijfnummer KvK * PRINTERBONGEGEVENS de bovenste regel op het printerbonnetje (max. 24 posities per regel!) Winkelnaam Factuuradres (indien afwijkend) Postcode Contactpersoon * Dhr. Mevr. Functie E mailadres * Telefoonnummer * Mobiel nummer 2. Afleveradres (indien afwijkend, geen bezorging op beurs / openbaar gebouw) Afleveradres Postcode 3. Huurgegevens Gewenste afleverdatum (dd mm jj) Verwachte retourverzending (dd mm jj) Huurperiode Als de te verrekenen huurperiode geldt de dag na aflevering * tot en met de dag waarop u de terminal(s) voor retourbezorging laat ophalen. * als op de dag van aflevering reeds transacties worden gepleegd zal deze dag als aanvang van de huurperiode gelden. Leveringen Twee werkdagen voor de gewenste afleverdatum dient deze overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend te zijn ontvangen! De betaalautomaten worden gratis per bezorgdienst geleverd en worden op uw afroep weer opgehaald (gratis retourlabel bijgevoegd). Bezorging (en ophalen) vindt plaats op werkdagen tussen 09:00 18:00u. Voor bezorging op zaterdagen geldt een toeslag van 125,. Op zon en feestdagen vindt er geen bezorging plaats. Voor spoedleveringen, afwijkend van het bovenstaande en indien mogelijk, geldt een tarief van 175, Voor bezorging op de Waddeneilanden gelden andere doorlooptijden en tarieven, informeer hier naar. Paraaf * Aanvraagformulier SEPAY Huur pagina 1 van 3 SEPAY B.V. Postbus BT Den Haag Fax Helpdesk (35ct/min)

2 4. Service informatie Service: Standaard (inclusief) U bent verplicht om storingen direct aan onze Helpdesk te melden. Indien een mogelijke storing niet op afstand door onze Helpdesk en technische dienst kan worden opgelost en de betaalautomaat gerepareerd zou moeten worden dan dient deze in overleg retour te worden gezonden. Voor deze reparaties geldt een maximale doorlooptijd van 5 werkdagen. Een mogelijk defect, en door u zelf te vervangen, onderdeel zal binnen 24 uur bij u worden bezorgd (op werkdagen). Service: Extra (optioneel) Indien gewenst kunt u voor een betaalautomaat een 24 uurs vervangservice afsluiten ( 7,50 per betaalautomaat per dag). Hierbij ontvangt u binnen 24 uur een nieuwe automaat als een technische storing niet op afstand te verhelpen is. Service: Algemene informatie Helpdesk: (35 ct/min) / Buiten de reguliere openingstijden van de Helpdesk (zie ook kunt u een bericht inspreken en zal er contact met u worden opgenomen. Voor spoedleveringen, koeriers en/of monteursdiensten afwijkend van het bovenstaande (standaard/extra) geldt een tarief van 175, 5. Tarieven Betaalautomaat SEPAY Classic Mobiel (PIN only) Creditcards (optioneel) Borg per betaalautomaat 500, Activatie creditcard(s) (per automaat) 20, Administratiekosten per betaalautomaat 37,50 Kosten per creditcard transactie 1% Huur en transactietarieven Service Huur per dag 12, Standaard inclusief Huur per weekend (vrijdag geleverd maandag retour verst.) 35, Extra (optioneel; per dag per automaat) 7,50 Huur per week (bv maandag geleverd dinsdag retour verst.) 79, Diversen (optioneel) Huur per maand 269, Extra bonrol (2 incl. bij automaat) 1, Kosten per PIN transactie 0,18 1 bonrol is geschikt voor ca. 300 transacties Op verzoek spoedleveringen / koeriers / monteurs (indien mogelijk) Uittreksel KvK (door SEPAY verzorgd) 4,50 Alle kalenderdagen 175, Let op: alle kosten worden geïncasseerd / borg wordt vooraf geïncasseerd 6. Uw bestelling (vul in / vink aan waar van toepassing) Aantal te huren betaalautomaten (SEPAY Classic Mobiel, PIN only). Ik wil mijn bestaande creditcardcontracten activeren op de betaalautomaten. Ik wil extra Service (24 uurs vervangservice) afsluiten voor de betaalautomaten. Ik wil dat SEPAY het uittreksel KvK ten behoeve van de inschrijving verzorgd. Aantal extra bonrollen (er zitten bij een betaalautomaat standaard 2 bonrollen). Paraaf * Aanvraagformulier SEPAY Huur pagina 2 van 3 SEPAY B.V. Postbus BT Den Haag Fax Helpdesk (35ct/min)

3 7. Creditcard Acceptatie (uitsluitend PaySquare / American Express) Heeft u al een creditcardcontract bij PaySquare / AMEX en wilt u dit activeren op de huurautomaten? Vul dan onderstaand het contractnummer in wat u van PaySquare / AMEX heeft gekregen. De creditcard transactiebedragen worden door PaySquare / AMEX direct met u verrekend. Activering duurt maximaal twee werkdagen. Maestro Aansluitnr(s) creditcard(s) Visa Mastercard AMEX 8. Acceptatie Overeenkomst De SEPAY betaaldienst bestaat uit het beschikbaar stellen van de mogelijkheid om elektronisch betalingsverkeer te verrichten d.m.v. een betaalautomaat, telecommunicatiefaciliteiten, inclusief service en plug en play installatie. SEPAY B.V. geeft de apparatuur in bruikleen. De bruikleen eindigt bij het einde van de overeenkomst. De apparatuur dient bij het einde van de overeenkomst in goede staat aan SEPAY B.V. te worden opgeleverd en/of op aanwijzing van SEPAY B.V. te worden geretourneerd. Het is de klant niet toegestaan om de apparatuur aan te passen, te vervreemden of met enig beperkt recht te bezwaren. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van de klant door de Stichting Derdengelden SEPAY. Indien deze stichting de klant accepteert wordt deze stichting partij bij de overeenkomst. Ondergetekende geeft opdracht tot levering van de genoemde diensten en facturering van bijbehorende bedragen vermeerderd met de verschuldigde BTW. Ondergetekende is bevoegd tot en machtigt SEPAY BV hierbij om de verschuldigde bedragen van uw rekening af te schrijven middels automatische incasso. De Huurvoorwaarden SEPAY zijn van toepassing op deze overeenkomst, waarmee ondergetekende zich akkoord verklaart. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de Huurvoorwaarden zoals bijgevoegd bij dit aanvraagformulier en als vermeld op de website Datum Naam en voorletters (rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegd persoon) Dhr. Mevr. Handtekening Gelieve de onderstaande documenten te faxen naar of per post te versturen naar SEPAY B.V., Postbus 16761, 2500 BT Den Haag Volledig ingevuld en ondertekekend aanvraagformulier. Kopie geldig legitimatiebewijs (gaarne licht kopiëren). Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden). Kopie recent bankafschrift met vermelding tenaamstelling en adres. Let op! Rekeningnummer op dit aanvraagformulier en uw bankafschrift dienen gelijk te zijn. Aanvraagformulier SEPAY Huur pagina 3 van 3 SEPAY B.V. Postbus BT Den Haag Fax Helpdesk (35ct/min)

4 Huurvoorwaarden SEPAY Artikel 1 Aansluiting: De dienst bestaande uit het bemiddelen in de afwikkeling van electronische transacties van de Eindgebruiker. Apparatuur: de apparatuur, waaronder een betaalterminal, bedieningsterminal en (geïntegreerde) printer, waarop SEPAY B.V. en/of haar licentiegevers en/of leasemaatschappij(en) de (intellectuele) eigendomsrechten heeft, waarmee transacties worden geaccepteerd, geaccordeerd en geregistreerd of die door hen anderszins wordt geleverd of ter beschikking wordt gesteld. Voor wat betreft de omvang en beperkingen van het aan de Eindgebruiker verleende gebruiksrecht wordt onder betaalterminal tevens verstaan de in de betaalterminal geïnstalleerde computerprogrammatuur alsmede de handleiding. Diensten: De diensten die SEPAY op grond van de Overeenkomst aanbiedt. Eindgebruiker: Degene die op grond van de Overeenkomst Diensten van SEPAY afneemt. Offerte: Ieder aanbod van SEPAY voor de levering van Diensten of Producten. Overeenkomst: Een overeenkomst tussen SEPAY en Eindgebruiker met betrekking tot het leveren van transactiediensten, diensten, producten, service en/of Apparatuur. SEPAY: SEPAY B.V. en/of haar groepsvennootschappen, statutair gevestigd te Den Haag. Producten: Apparatuur, Programmatuur en/of andere zaken die SEPAY krachtens de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt. Programmatuur: De programmatuur en/of software, met de daarbij behorende documentatie, die SEPAY krachtens de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt. Stichting: de Stichting Derdengelden SEPAY Artikel Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur en verhuur van Producten en Diensten van SEPAY B.V. en/of haar groepsvennootschappen, statutair gevestigd te Den Haag en alle met deze vennootschap samenwerkende en gelieerde ondernemingen. Artikel Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat SEPAY, na ontvangst van de schriftelijke acceptatie van de Offerte door de Eindgebruiker, de totstandkoming door een schriftelijke of elektronisch mededeling aan de Eindgebruiker heeft bevestigd, dan wel op het moment dat SEPAY uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst. 3.2 De Overeenkomst heeft betrekking op de daarin vermelde Producten en Diensten en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode. 3.3 Opgegeven termijnen waarbinnen de Producten en Diensten moeten worden geleverd zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de SEPAY schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Artikel Eindgebruiker is verplicht zijn bankrekeningnummer op de opdrachtbevestiging en op de paklijst, ogenblikkelijk na ontvangst te controleren. 4.2 Eindgebruiker is eveneens verplicht het op de paklijst genoemde serieen kassanummer terstond na ontvangst van de betaalautomaat te controleren. Het kassanummer dient gecontroleerd te worden door een test-transactie van 1 cent uit te voeren en het op de test- bon vermelde kassanummer te vergelijken met het op de paklijst genoemde kassanummer. Hierbij dienen beiden gelijk te zijn. 4.3 Wanneer Eindgebruiker fouten in zijn bankrekeningnummer, serieen/of kassanummer constateert, mag hij het gehuurde goed niet in gebruik nemen. Eindgebruiker is verplicht deze fouten terstond aan SEPAY te melden, zowel telefonisch of schriftelijk bij of faxbericht èn schriftelijk bij aangetekende brief. 4.4 SEPAY is niet aansprakelijk voor schade bij Eindgebruiker en/of derden, als gevolg van een foutieve vermelding van het bankrekeningnummer van Eindgebruiker, dan wel een foutieve vermelding van het serie- en/of kassanummer, wanneer Eindgebruiker ondanks deze fouten de automaat in gebruik neemt. Artikel Met gebruikmaking van de benodigdheden die de Eindgebruiker daarvoor ter beschikking stelt zorgt SEPAY er voor dat de Producten in staat zijn via de Acquiring Processor contact te maken met de bank van de betaler teneinde autorisatie voor een betaling te verkrijgen en de Eindgebruiker te informeren over het al dan niet verlenen van de autorisatie. 5.2 De Stichting Derdengelden SEPAY ontvangt de betalingen waarvoor autorisatie is verleend op een derdengeldenrekening die uitsluitend bestemd is voor het ontvangen, tijdelijk beheren en uitkeren van gelden afkomstig van geautoriseerde transacties verband houdend met de Diensten, welke rekening wordt gehouden bij een kredietinstelling met een vergunning op grond van de Wet Financieel Toezicht. De Stichting zal de aldus ontvangen bedragen uiterlijk de derde werkdag na ontvangst op haar derdengeldenrekening overboeken naar de Eindgebruiker. SEPAY wijst de Eindgebruiker er hierbij op dat hij zich tegen enig uitbetalingsrisico van de Stichting kan verzekeren. 5.3 SEPAY zal de gegevens die zij verkrijgt uit hoofde van de verrichte Diensten verstrekken aan de Stichting voor zover deze nodig zijn voor de afwikkeling van transacties. Artikel Indien service van Apparatuur is overeengekomen tussen SEPAY en de Eindgebruiker, dan wordt daaronder verstaan: a. het beginnen met het opheffen van de aangemelde storingen, binnen de overeengekomen response tijd; b. het zonodig uitvoeren van reparaties alsmede het vervangen van Apparatuur of onderdelen ervan. Genoemde vervanging heeft geen invloed op de huurperiode die door de vervanging dus niet wordt onderbroken. Rechten en plichten uit de Overeenkomst hebben met ingang van de vervanging betrekking op het vervangingsexemplaar. 6.2 De Eindgebruiker dient een storing onmiddellijk te melden bij de Helpdesk ( ( 0,35/min)). 6.3 Indien SEPAY reparaties verricht die buiten de service vallen, zal zij de daarvoor geldende tarieven op basis van nacalculatie bij de Eindgebruiker in rekening brengen. De volgende reparaties zijn in ieder geval niet inbegrepen bij de service: a. reparaties van schade die het gevolg is van Overmacht; b. verzekeringskwesties (w.o. bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bij vandalisme of diefstal); c. reparaties van schade die het directe gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of door invloeden van buitenaf (w.o. bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bij bedieningsfouten, statische lading, fouten in communicatielijnen of spanningsvoorziening, defecte aan andere apparatuur of software, het toepassen van inferieure, defecte of ongeschikte accessoires of verbruiksmaterialen; d.levering van verbruiksmaterialen en accessoires (w.o. bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, inktlinten, journaalrollen, batterijen, accu s en schoonmaakartikelen); en e.reparaties die het gevolg zijn van wijzigingen aan de apparatuur die de Eindgebruiker of een derde heeft aangebracht of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend. 6.4 SEPAY is te allen tijde gerechtigd de Producten te vervangen door (naar het uitsluitende oordeel van SEPAY) gelijkwaardige Producten. 6.5 Het is de Eindgebruiker verboden de Producten geheel of gedeeltelijk te demonteren en/of enige reparatiehandelingen uit te voeren of uit te laten voeren. Artikel Het is de Eindgebruiker verboden om de Producten aan derden ten gebruike af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of het op andere wijze te vervreemden. 7.2 Aan het einde van de huurperiode zal de Eindgebruiker alle Producten die hij van SEPAY heeft gehuurd aan SEPAY retourneren. Indien de Producten en/of onderdelen en/of materialen hiervan niet binnen de gestelde termijn aan SEPAY worden geretourneerd c.q. voor teruggave ter beschikking worden gesteld, zal SEPAY een boete van EUR 35,- per dag in rekening brengen bij de Eindgebruiker voor een maximale periode van veertien dagen. Aansluitend zal de Eindgebruiker in het geval van verzuim retournering worden gefactureerd voor de vervangingswaarde van het Product en draagt SEPAY het eigend hiervan over aan de Eindgebruiker. De gehanteerde tarieven zijn beschikbaar voor inzage op de website van SEPAY. Huurvoorwaarden SEPAY ( ) pagina 1 van 2

5 7.3 Eindgebruiker is zich ervan bewust dat de verplichtingen van artikel 7.2 niet vatbaar zijn voor opschorting of verrekening. 7.4 Indien bij retournering van de Producten blijkt dat deze beschadigd zijn, dan zal SEPAY de kosten van het retour gebrachte Product, dan wel de te vervangen onderdelen daarvan, in rekening brengen bij de Eindgebruiker. De daarvoor gehanteerde tarieven zijn beschikbaar voor inzage op de website van SEPAY. Artikel De Eindgebruiker is tot aan het moment dat de Producten weer feitelijk door SEPAY in ontvangst zijn genomen aansprakelijk voor alle schaden aan de gehuurde producten, daaronder verstaan mede schade als gevolg van het gebruik van onjuiste supplies. 8.2 De Eindgebruiker is voorts aansprakelijk voor alle door SEPAY gemaakte reparatie-en reinigingskosten alsmede huurderving, indien het gehuurde goed in slechte staat c.q. beschadigd door SEPAY wordt ontvangen. 8.3 Beschadigingen van het gehuurde Producten dienen na ontdekking onverwijld aan de SEPAY te worden medegedeeld. Artikel Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van de gehuurde Producten dient na ontdekking onverwijld door de Eindgebruiker schriftelijk aan de SEPAY te worden medegedeeld. 9.2 Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van de Producten dient de vervangingswaarde van het product volgens de op dat moment gehanteerde tarievenlijst van SEPAY van de betreffende Producten aan SEPAY te worden vergoed, onverminderd het verdere recht van SEPAY tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting. De gehanteerde tarieven zijn beschikbaar voor inzage op de website van SEPAY. 9.3 In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering, danwel bezwaring van de gehuurde Producten is de Eindgebruiker niettemin gehouden de huurtermijn op grond van het huurcontract verschuldigd te betalen alsof de producten niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Artikel SEPAY is niet aansprakelijk voor door de Eindgebruiker en/of door derden geleden (bedrijfs-)schade als gevolg van storingen, het niet of niet juist functioneren of het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van het gehuurde goed of het systeem van elektronisch betalen, waaronder medebegrepen elektriciteitsvoorziening, de datacommunicatie en/of het transportsysteem behoudens in geval van opzet of grove schuld van SEPAY Eindgebruiker verklaart zelf zorg te dragen voor een bedrijfsschade verzekering en zijn risico s voor een voldoende bedrag verzekeren. Een zelfde verzekering geldt voorts voor aansprakelijkheid van de Eindgebruiker voor schade tengevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van de Producten binnen de overeengekomen huurperiode. Artikel Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling voor de in de Overeenkomst genoemde periode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Betaling op factuurbasis is verschuldigd binnen dertig dagen na factuurdatum SEPAY is gerechtigd om een vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen Indien een betaling niet tijdig is voldaan, raakt de Eindgebruiker zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Eindgebruiker wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling In geval van niet tijdige betaling is SEPAY gerechtigd de Eindgebruiker zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de Diensten totdat alle facturen zijn betaald Alle kosten van invordering van het door de Eindgebruiker verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Eindgebruiker. De hoogte van de aan SEPAY verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van 25 Euro Betalingen van de Eindgebruiker aan SEPAY zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien de Eindgebruiker bij betaling anders vermeldt Hetgeen Eindgebruiker uit hoofde van de Overeenkomst aan SEPAY is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar in geval van surséance van betaling of faillissement van Eindgebruiker of aanvraag daartoe, onder curatelestelling of onderbewindstelling van Eindgebruiker, besluit van Eindgebruiker tot gehele of gedeeltelijk staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de vennootschap van Eindgebruiker en meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door Eindgebruiker. Artikel Indien de Eindgebruiker één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien Eindgebruiker zijn/haar faillissement of (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt, indien Eindgebruiker failliet wordt verklaard, indien Eindgebruiker zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de Eindgebruiker geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de Eindgebruiker in verzuim en heeft SEPAY de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn de SEPAY en Eindgebruiker gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schade vergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichting ter zake de overeenkomst niet nakomt Indien een partij gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst In de gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is de SEPAY te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om de Producten bij de Eindgebruiker terug te halen. De Eindgebruiker verplicht zich op voorhand alsdan aan SEPAY de in dat verband door SEPAY gewenste medewerking te verlenen. Voorts is de SEPAY in gevallen in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de Eindgebruiker, hetzij door derden in verband met het terughalen van de Producten c.q. het niet-continueren van de Overeenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de SEPAY bij uitoefening van de omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de Eindgebruiker. Artikel Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van SEPAY opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichting door SEPAY niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schade vergoeding bestaat Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan iedere omstandigheid waarvan de oorzaak redelijkerwijze niet aan SEPAY kan worden toegerekend en die invloed heeft op de nakoming van deze Overeenkomst door SEPAY en omvat, zonder beperking, mede stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten of ongeregeldheden, burgerlijke ongeregeldheden, handelen of nalaten van derden, brand, storm, overstroming, explosies en het onvermogen noodzakelijke machtigingen of vergunningen te verkrijgen of te behouden. Artikel Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, of, ter keuze van SEPAY, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Eindgebruiker Het bepaalde in deze Voorwaarden strekt mede ten behoeve van SEPAY en SEPAY kan zich daarop jegens de Eindgebruiker beroepen. Den Haag, januari 2010 Huurvoorwaarden SEPAY ( ) pagina 2 van 2

Versie: 7-10-2010 Pagina: 2

Versie: 7-10-2010 Pagina: 2 HUURVOORWAARDEN Artikel 1 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur en verhuur van goederen van RENT A PIN B.V. en alle met deze vennootschap samenwerkende en gelieerde ondernemingen.

Nadere informatie

RENT-TO-PAY BVBA Telefoon : 03-238 28 28 Mechelsesteenweg 190 bus 7 Fax nr. : 03-238 26 26 2018 Antwerpen E-mail : info@rent-to-pay.

RENT-TO-PAY BVBA Telefoon : 03-238 28 28 Mechelsesteenweg 190 bus 7 Fax nr. : 03-238 26 26 2018 Antwerpen E-mail : info@rent-to-pay. RENT-TO-PAY BVBA Telefoon : 03-238 28 28 Mechelsesteenweg 190 bus 7 Fax nr. : 03-238 26 26 2018 Antwerpen E-mail : info@rent-to-pay.be HUURVOORWAARDEN Artikel 1 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Doré Bouwmachines BV,t Holland 57 6921 GX Duiven (NL) Tel : 026-3112277 Fax: 026-3114021 Email: info@dore-holland

Doré Bouwmachines BV,t Holland 57 6921 GX Duiven (NL) Tel : 026-3112277 Fax: 026-3114021 Email: info@dore-holland Doré Bouwmachines BV,t Holland 57 6921 GX Duiven (NL) Tel : 026-3112277 Fax: 026-3114021 Email: info@dore-holland Verhuurvoorwaarden van Doré Bouwmachines BV: Artikel 1: 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden huurovereenkomst gereedschap

Voorwaarden huurovereenkomst gereedschap Voorwaarden huurovereenkomst gereedschap 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van het Hotel, verder te noemen de verhuurder.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DOUCHEVERHUUR-NEDERLAND.NL

Algemene voorwaarden DOUCHEVERHUUR-NEDERLAND.NL Algemene voorwaarden DOUCHEVERHUUR-NEDERLAND.NL Artikel 1 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van DOUCHEVERHUUR-NEDERLAND.NL

Nadere informatie

algemene voorwaarden Algemene voorwaarden AltijdDouchen.nl Daarom AltijdDouchen!

algemene voorwaarden Algemene voorwaarden AltijdDouchen.nl Daarom AltijdDouchen! Algemene voorwaarden AltijdDouchen.nl Hieronder publiceren wij de algemene voorwaarden, welke gelden voor de huur van een (tijdelijke) mobiele cabine van AltijdDouchen. Artikel 1 Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Artikel 1: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van ETALAGEBROMMERS.BE en alle met deze BVBA samenwerkende en gelieerde

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Uitvoering van de opdracht ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities: a. Plan E verkoopstyling te Hoofddorp, de gebruiker van deze algemene voorwaarden; eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Hét verhuurbedrijf voor de regio!

Huurvoorwaarden. Hét verhuurbedrijf voor de regio! Hét verhuurbedrijf voor de regio! Werkwijze Al onze partytenten bouwen wij zelf bij u op. De prijzen zijn gebaseerd op het opbouwen en demonteren met uw hulp. U kunt ook besluiten om niet mee te helpen.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN:

HUUROVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: HUUROVEREENKOMST.. (BB ) DE ONDERGETEKENDEN: 1. de besloten vennootschap Barry Emons Aangepast Spelmateriaal B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 5411 LS Zeeland aan de Hoefslag 11, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EigenWijze woon- & verkoopstyling te Pieterburen

Algemene voorwaarden EigenWijze woon- & verkoopstyling te Pieterburen Algemene voorwaarden EigenWijze woon- & verkoopstyling te Pieterburen Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities: a. EigenWijze woon-& verkoopstyling te Pieterburen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN NICEDAY EVENTS

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN NICEDAY EVENTS ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN NICEDAY EVENTS ARTIKEL 1 1.1 De huurovereenkomst heeft betrekking op de op de huurovereenkomst omschreven goederen, nader te noemen goed, en wordt afgesloten voor de aldaar

Nadere informatie

Verkoopstyling Bureau Chantal Logchies te Egmond aan den Hoef.

Verkoopstyling Bureau Chantal Logchies te Egmond aan den Hoef. Algemene voorwaarden Verkoopstyling Bureau Chantal Logchies te Egmond aan den Hoef. Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities: a. Verkoopstyling Bureau Chantal Logchies te Egmond aan den Hoef de gebruiker van

Nadere informatie

VERHUURVOORWAARDEN MRproducts Nederland BV PARTYVERHUUR (hierna te noemen: Verhuurder )

VERHUURVOORWAARDEN MRproducts Nederland BV PARTYVERHUUR (hierna te noemen: Verhuurder ) VERHUURVOORWAARDEN MRproducts Nederland BV PARTYVERHUUR (hierna te noemen: Verhuurder ) 1 Verhuurvoorwaarden ; algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met verhuurder aangegane

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kleurwijzer kleur, interieuradvies en verkoopstyling te Groningen

Algemene voorwaarden Kleurwijzer kleur, interieuradvies en verkoopstyling te Groningen Algemene voorwaarden Kleurwijzer kleur, interieuradvies en verkoopstyling te Groningen Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities: a. Kleurwijzer kleur, interieuradvies en verkoopstyling te Groningen. (handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Steigermannen V.O.F.

Algemene Voorwaarden Steigermannen V.O.F. Algemene Voorwaarden Steigermannen V.O.F. Artikel 1: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikking stelling van zaken van Steigermannen V.O.F. en alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUREENDOUCHE.COM

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUREENDOUCHE.COM ALGEMENE VOORWAARDEN HUUREENDOUCHE.COM Artikel 1: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van HUUREENDOUCHE.COM en alle met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Algemene voorwaarde Styled & Sold

Algemene voorwaarde Styled & Sold Algemene voorwaarde Styled & Sold Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities: a.styled & Sold Vastgoedstyling te 's-gravenhage: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master Productions

Algemene voorwaarden Master Productions Verklaring van termen: Algemene voorwaarden Master Productions Artiesten: DJ s, MC s, instrumentalisten en presentatoren zullen worden aangeduid met de term Artiest. Diensten: Te leveren of geleverde apparatuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. 2., gevestigd en kantoorhoudende te. aan., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., hierna te noemen: huurder,

HUUROVEREENKOMST. 2., gevestigd en kantoorhoudende te. aan., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., hierna te noemen: huurder, HUUROVEREENKOMST.. (BB ) DE ONDERGETEKENDEN: 1. de besloten vennootschap Barry Emons Aangepast Spelmateriaal B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 5411 LS Zeeland aan de Hoefslag 11, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER NIEUWE KLANT

AANVRAAGFORMULIER NIEUWE KLANT AANVRAAGFORMULIER NIEUWE KLANT Na ontvangst van een volledig ingevuld formulier wordt uw aanvraag binnen twee werkdagen afgehandeld. Let op: vermeld zowel factuuradres als afleveradres! Bedrijfsnaam: Contactpersoon:

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv Huurovereenkomst Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli 2015 RescueMate Op al Bv onze / Opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing. AED Solutions Deze

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA **********************

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA ********************** ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA ********************** 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: verkoper : Fugo

Nadere informatie

Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de

Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REMOTE RENTAL B.V. Zoggelsestraat 3, Heesch Telefoon +31(0)412-456 999 KvK 515.01.902 1. Definities en toepasselijkheid 3. Levering en leveringstijden 1.1 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die plaatsvinden tussen Quality Line International en haar klanten. In die gevallen waar (ten dele) wordt afgeweken van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 2. Een overeenkomst komt

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HANENBERG MATERIEEL B.V. gevestigd te Nistelrode Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten waarbij Hanenberg Materieel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie