AANVRAAGFORMULIER HUUR MOBIEL Overeenkomst t.b.v. elektronische betaaldienst tussen SEPAY B.V. en Eindgebruiker.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER HUUR MOBIEL Overeenkomst t.b.v. elektronische betaaldienst tussen SEPAY B.V. en Eindgebruiker."

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER HUUR MOBIEL Overeenkomst t.b.v. elektronische betaaldienst tussen SEPAY B.V. en Eindgebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden ingevuld. Onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. 1. Bedrijfs en facturatiegegevens (s.v.p. invullen in blokletters) * = verplicht veld Bedrijfsnaam * Bezoekadres * (geen postbus) Postcode * * Telefoonnummer * Faxnummer Uw betaalwijze per automatische incasso Rekeningnr * Inschrijfnummer KvK * PRINTERBONGEGEVENS de bovenste regel op het printerbonnetje (max. 24 posities per regel!) Winkelnaam Factuuradres (indien afwijkend) Postcode Contactpersoon * Dhr. Mevr. Functie E mailadres * Telefoonnummer * Mobiel nummer 2. Afleveradres (indien afwijkend, geen bezorging op beurs / openbaar gebouw) Afleveradres Postcode 3. Huurgegevens Gewenste afleverdatum (dd mm jj) Verwachte retourverzending (dd mm jj) Huurperiode Als de te verrekenen huurperiode geldt de dag na aflevering * tot en met de dag waarop u de terminal(s) voor retourbezorging laat ophalen. * als op de dag van aflevering reeds transacties worden gepleegd zal deze dag als aanvang van de huurperiode gelden. Leveringen Twee werkdagen voor de gewenste afleverdatum dient deze overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend te zijn ontvangen! De betaalautomaten worden gratis per bezorgdienst geleverd en worden op uw afroep weer opgehaald (gratis retourlabel bijgevoegd). Bezorging (en ophalen) vindt plaats op werkdagen tussen 09:00 18:00u. Voor bezorging op zaterdagen geldt een toeslag van 125,. Op zon en feestdagen vindt er geen bezorging plaats. Voor spoedleveringen, afwijkend van het bovenstaande en indien mogelijk, geldt een tarief van 175, Voor bezorging op de Waddeneilanden gelden andere doorlooptijden en tarieven, informeer hier naar. Paraaf * Aanvraagformulier SEPAY Huur pagina 1 van 3 SEPAY B.V. Postbus BT Den Haag Fax Helpdesk (35ct/min)

2 4. Service informatie Service: Standaard (inclusief) U bent verplicht om storingen direct aan onze Helpdesk te melden. Indien een mogelijke storing niet op afstand door onze Helpdesk en technische dienst kan worden opgelost en de betaalautomaat gerepareerd zou moeten worden dan dient deze in overleg retour te worden gezonden. Voor deze reparaties geldt een maximale doorlooptijd van 5 werkdagen. Een mogelijk defect, en door u zelf te vervangen, onderdeel zal binnen 24 uur bij u worden bezorgd (op werkdagen). Service: Extra (optioneel) Indien gewenst kunt u voor een betaalautomaat een 24 uurs vervangservice afsluiten ( 7,50 per betaalautomaat per dag). Hierbij ontvangt u binnen 24 uur een nieuwe automaat als een technische storing niet op afstand te verhelpen is. Service: Algemene informatie Helpdesk: (35 ct/min) / Buiten de reguliere openingstijden van de Helpdesk (zie ook kunt u een bericht inspreken en zal er contact met u worden opgenomen. Voor spoedleveringen, koeriers en/of monteursdiensten afwijkend van het bovenstaande (standaard/extra) geldt een tarief van 175, 5. Tarieven Betaalautomaat SEPAY Classic Mobiel (PIN only) Creditcards (optioneel) Borg per betaalautomaat 500, Activatie creditcard(s) (per automaat) 20, Administratiekosten per betaalautomaat 37,50 Kosten per creditcard transactie 1% Huur en transactietarieven Service Huur per dag 12, Standaard inclusief Huur per weekend (vrijdag geleverd maandag retour verst.) 35, Extra (optioneel; per dag per automaat) 7,50 Huur per week (bv maandag geleverd dinsdag retour verst.) 79, Diversen (optioneel) Huur per maand 269, Extra bonrol (2 incl. bij automaat) 1, Kosten per PIN transactie 0,18 1 bonrol is geschikt voor ca. 300 transacties Op verzoek spoedleveringen / koeriers / monteurs (indien mogelijk) Uittreksel KvK (door SEPAY verzorgd) 4,50 Alle kalenderdagen 175, Let op: alle kosten worden geïncasseerd / borg wordt vooraf geïncasseerd 6. Uw bestelling (vul in / vink aan waar van toepassing) Aantal te huren betaalautomaten (SEPAY Classic Mobiel, PIN only). Ik wil mijn bestaande creditcardcontracten activeren op de betaalautomaten. Ik wil extra Service (24 uurs vervangservice) afsluiten voor de betaalautomaten. Ik wil dat SEPAY het uittreksel KvK ten behoeve van de inschrijving verzorgd. Aantal extra bonrollen (er zitten bij een betaalautomaat standaard 2 bonrollen). Paraaf * Aanvraagformulier SEPAY Huur pagina 2 van 3 SEPAY B.V. Postbus BT Den Haag Fax Helpdesk (35ct/min)

3 7. Creditcard Acceptatie (uitsluitend PaySquare / American Express) Heeft u al een creditcardcontract bij PaySquare / AMEX en wilt u dit activeren op de huurautomaten? Vul dan onderstaand het contractnummer in wat u van PaySquare / AMEX heeft gekregen. De creditcard transactiebedragen worden door PaySquare / AMEX direct met u verrekend. Activering duurt maximaal twee werkdagen. Maestro Aansluitnr(s) creditcard(s) Visa Mastercard AMEX 8. Acceptatie Overeenkomst De SEPAY betaaldienst bestaat uit het beschikbaar stellen van de mogelijkheid om elektronisch betalingsverkeer te verrichten d.m.v. een betaalautomaat, telecommunicatiefaciliteiten, inclusief service en plug en play installatie. SEPAY B.V. geeft de apparatuur in bruikleen. De bruikleen eindigt bij het einde van de overeenkomst. De apparatuur dient bij het einde van de overeenkomst in goede staat aan SEPAY B.V. te worden opgeleverd en/of op aanwijzing van SEPAY B.V. te worden geretourneerd. Het is de klant niet toegestaan om de apparatuur aan te passen, te vervreemden of met enig beperkt recht te bezwaren. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van de klant door de Stichting Derdengelden SEPAY. Indien deze stichting de klant accepteert wordt deze stichting partij bij de overeenkomst. Ondergetekende geeft opdracht tot levering van de genoemde diensten en facturering van bijbehorende bedragen vermeerderd met de verschuldigde BTW. Ondergetekende is bevoegd tot en machtigt SEPAY BV hierbij om de verschuldigde bedragen van uw rekening af te schrijven middels automatische incasso. De Huurvoorwaarden SEPAY zijn van toepassing op deze overeenkomst, waarmee ondergetekende zich akkoord verklaart. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de Huurvoorwaarden zoals bijgevoegd bij dit aanvraagformulier en als vermeld op de website Datum Naam en voorletters (rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegd persoon) Dhr. Mevr. Handtekening Gelieve de onderstaande documenten te faxen naar of per post te versturen naar SEPAY B.V., Postbus 16761, 2500 BT Den Haag Volledig ingevuld en ondertekekend aanvraagformulier. Kopie geldig legitimatiebewijs (gaarne licht kopiëren). Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden). Kopie recent bankafschrift met vermelding tenaamstelling en adres. Let op! Rekeningnummer op dit aanvraagformulier en uw bankafschrift dienen gelijk te zijn. Aanvraagformulier SEPAY Huur pagina 3 van 3 SEPAY B.V. Postbus BT Den Haag Fax Helpdesk (35ct/min)

4 Huurvoorwaarden SEPAY Artikel 1 Aansluiting: De dienst bestaande uit het bemiddelen in de afwikkeling van electronische transacties van de Eindgebruiker. Apparatuur: de apparatuur, waaronder een betaalterminal, bedieningsterminal en (geïntegreerde) printer, waarop SEPAY B.V. en/of haar licentiegevers en/of leasemaatschappij(en) de (intellectuele) eigendomsrechten heeft, waarmee transacties worden geaccepteerd, geaccordeerd en geregistreerd of die door hen anderszins wordt geleverd of ter beschikking wordt gesteld. Voor wat betreft de omvang en beperkingen van het aan de Eindgebruiker verleende gebruiksrecht wordt onder betaalterminal tevens verstaan de in de betaalterminal geïnstalleerde computerprogrammatuur alsmede de handleiding. Diensten: De diensten die SEPAY op grond van de Overeenkomst aanbiedt. Eindgebruiker: Degene die op grond van de Overeenkomst Diensten van SEPAY afneemt. Offerte: Ieder aanbod van SEPAY voor de levering van Diensten of Producten. Overeenkomst: Een overeenkomst tussen SEPAY en Eindgebruiker met betrekking tot het leveren van transactiediensten, diensten, producten, service en/of Apparatuur. SEPAY: SEPAY B.V. en/of haar groepsvennootschappen, statutair gevestigd te Den Haag. Producten: Apparatuur, Programmatuur en/of andere zaken die SEPAY krachtens de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt. Programmatuur: De programmatuur en/of software, met de daarbij behorende documentatie, die SEPAY krachtens de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt. Stichting: de Stichting Derdengelden SEPAY Artikel Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur en verhuur van Producten en Diensten van SEPAY B.V. en/of haar groepsvennootschappen, statutair gevestigd te Den Haag en alle met deze vennootschap samenwerkende en gelieerde ondernemingen. Artikel Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat SEPAY, na ontvangst van de schriftelijke acceptatie van de Offerte door de Eindgebruiker, de totstandkoming door een schriftelijke of elektronisch mededeling aan de Eindgebruiker heeft bevestigd, dan wel op het moment dat SEPAY uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst. 3.2 De Overeenkomst heeft betrekking op de daarin vermelde Producten en Diensten en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode. 3.3 Opgegeven termijnen waarbinnen de Producten en Diensten moeten worden geleverd zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de SEPAY schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Artikel Eindgebruiker is verplicht zijn bankrekeningnummer op de opdrachtbevestiging en op de paklijst, ogenblikkelijk na ontvangst te controleren. 4.2 Eindgebruiker is eveneens verplicht het op de paklijst genoemde serieen kassanummer terstond na ontvangst van de betaalautomaat te controleren. Het kassanummer dient gecontroleerd te worden door een test-transactie van 1 cent uit te voeren en het op de test- bon vermelde kassanummer te vergelijken met het op de paklijst genoemde kassanummer. Hierbij dienen beiden gelijk te zijn. 4.3 Wanneer Eindgebruiker fouten in zijn bankrekeningnummer, serieen/of kassanummer constateert, mag hij het gehuurde goed niet in gebruik nemen. Eindgebruiker is verplicht deze fouten terstond aan SEPAY te melden, zowel telefonisch of schriftelijk bij of faxbericht èn schriftelijk bij aangetekende brief. 4.4 SEPAY is niet aansprakelijk voor schade bij Eindgebruiker en/of derden, als gevolg van een foutieve vermelding van het bankrekeningnummer van Eindgebruiker, dan wel een foutieve vermelding van het serie- en/of kassanummer, wanneer Eindgebruiker ondanks deze fouten de automaat in gebruik neemt. Artikel Met gebruikmaking van de benodigdheden die de Eindgebruiker daarvoor ter beschikking stelt zorgt SEPAY er voor dat de Producten in staat zijn via de Acquiring Processor contact te maken met de bank van de betaler teneinde autorisatie voor een betaling te verkrijgen en de Eindgebruiker te informeren over het al dan niet verlenen van de autorisatie. 5.2 De Stichting Derdengelden SEPAY ontvangt de betalingen waarvoor autorisatie is verleend op een derdengeldenrekening die uitsluitend bestemd is voor het ontvangen, tijdelijk beheren en uitkeren van gelden afkomstig van geautoriseerde transacties verband houdend met de Diensten, welke rekening wordt gehouden bij een kredietinstelling met een vergunning op grond van de Wet Financieel Toezicht. De Stichting zal de aldus ontvangen bedragen uiterlijk de derde werkdag na ontvangst op haar derdengeldenrekening overboeken naar de Eindgebruiker. SEPAY wijst de Eindgebruiker er hierbij op dat hij zich tegen enig uitbetalingsrisico van de Stichting kan verzekeren. 5.3 SEPAY zal de gegevens die zij verkrijgt uit hoofde van de verrichte Diensten verstrekken aan de Stichting voor zover deze nodig zijn voor de afwikkeling van transacties. Artikel Indien service van Apparatuur is overeengekomen tussen SEPAY en de Eindgebruiker, dan wordt daaronder verstaan: a. het beginnen met het opheffen van de aangemelde storingen, binnen de overeengekomen response tijd; b. het zonodig uitvoeren van reparaties alsmede het vervangen van Apparatuur of onderdelen ervan. Genoemde vervanging heeft geen invloed op de huurperiode die door de vervanging dus niet wordt onderbroken. Rechten en plichten uit de Overeenkomst hebben met ingang van de vervanging betrekking op het vervangingsexemplaar. 6.2 De Eindgebruiker dient een storing onmiddellijk te melden bij de Helpdesk ( ( 0,35/min)). 6.3 Indien SEPAY reparaties verricht die buiten de service vallen, zal zij de daarvoor geldende tarieven op basis van nacalculatie bij de Eindgebruiker in rekening brengen. De volgende reparaties zijn in ieder geval niet inbegrepen bij de service: a. reparaties van schade die het gevolg is van Overmacht; b. verzekeringskwesties (w.o. bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bij vandalisme of diefstal); c. reparaties van schade die het directe gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of door invloeden van buitenaf (w.o. bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bij bedieningsfouten, statische lading, fouten in communicatielijnen of spanningsvoorziening, defecte aan andere apparatuur of software, het toepassen van inferieure, defecte of ongeschikte accessoires of verbruiksmaterialen; d.levering van verbruiksmaterialen en accessoires (w.o. bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, inktlinten, journaalrollen, batterijen, accu s en schoonmaakartikelen); en e.reparaties die het gevolg zijn van wijzigingen aan de apparatuur die de Eindgebruiker of een derde heeft aangebracht of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend. 6.4 SEPAY is te allen tijde gerechtigd de Producten te vervangen door (naar het uitsluitende oordeel van SEPAY) gelijkwaardige Producten. 6.5 Het is de Eindgebruiker verboden de Producten geheel of gedeeltelijk te demonteren en/of enige reparatiehandelingen uit te voeren of uit te laten voeren. Artikel Het is de Eindgebruiker verboden om de Producten aan derden ten gebruike af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of het op andere wijze te vervreemden. 7.2 Aan het einde van de huurperiode zal de Eindgebruiker alle Producten die hij van SEPAY heeft gehuurd aan SEPAY retourneren. Indien de Producten en/of onderdelen en/of materialen hiervan niet binnen de gestelde termijn aan SEPAY worden geretourneerd c.q. voor teruggave ter beschikking worden gesteld, zal SEPAY een boete van EUR 35,- per dag in rekening brengen bij de Eindgebruiker voor een maximale periode van veertien dagen. Aansluitend zal de Eindgebruiker in het geval van verzuim retournering worden gefactureerd voor de vervangingswaarde van het Product en draagt SEPAY het eigend hiervan over aan de Eindgebruiker. De gehanteerde tarieven zijn beschikbaar voor inzage op de website van SEPAY. Huurvoorwaarden SEPAY ( ) pagina 1 van 2

5 7.3 Eindgebruiker is zich ervan bewust dat de verplichtingen van artikel 7.2 niet vatbaar zijn voor opschorting of verrekening. 7.4 Indien bij retournering van de Producten blijkt dat deze beschadigd zijn, dan zal SEPAY de kosten van het retour gebrachte Product, dan wel de te vervangen onderdelen daarvan, in rekening brengen bij de Eindgebruiker. De daarvoor gehanteerde tarieven zijn beschikbaar voor inzage op de website van SEPAY. Artikel De Eindgebruiker is tot aan het moment dat de Producten weer feitelijk door SEPAY in ontvangst zijn genomen aansprakelijk voor alle schaden aan de gehuurde producten, daaronder verstaan mede schade als gevolg van het gebruik van onjuiste supplies. 8.2 De Eindgebruiker is voorts aansprakelijk voor alle door SEPAY gemaakte reparatie-en reinigingskosten alsmede huurderving, indien het gehuurde goed in slechte staat c.q. beschadigd door SEPAY wordt ontvangen. 8.3 Beschadigingen van het gehuurde Producten dienen na ontdekking onverwijld aan de SEPAY te worden medegedeeld. Artikel Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van de gehuurde Producten dient na ontdekking onverwijld door de Eindgebruiker schriftelijk aan de SEPAY te worden medegedeeld. 9.2 Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van de Producten dient de vervangingswaarde van het product volgens de op dat moment gehanteerde tarievenlijst van SEPAY van de betreffende Producten aan SEPAY te worden vergoed, onverminderd het verdere recht van SEPAY tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting. De gehanteerde tarieven zijn beschikbaar voor inzage op de website van SEPAY. 9.3 In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering, danwel bezwaring van de gehuurde Producten is de Eindgebruiker niettemin gehouden de huurtermijn op grond van het huurcontract verschuldigd te betalen alsof de producten niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Artikel SEPAY is niet aansprakelijk voor door de Eindgebruiker en/of door derden geleden (bedrijfs-)schade als gevolg van storingen, het niet of niet juist functioneren of het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van het gehuurde goed of het systeem van elektronisch betalen, waaronder medebegrepen elektriciteitsvoorziening, de datacommunicatie en/of het transportsysteem behoudens in geval van opzet of grove schuld van SEPAY Eindgebruiker verklaart zelf zorg te dragen voor een bedrijfsschade verzekering en zijn risico s voor een voldoende bedrag verzekeren. Een zelfde verzekering geldt voorts voor aansprakelijkheid van de Eindgebruiker voor schade tengevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van de Producten binnen de overeengekomen huurperiode. Artikel Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling voor de in de Overeenkomst genoemde periode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Betaling op factuurbasis is verschuldigd binnen dertig dagen na factuurdatum SEPAY is gerechtigd om een vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen Indien een betaling niet tijdig is voldaan, raakt de Eindgebruiker zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Eindgebruiker wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling In geval van niet tijdige betaling is SEPAY gerechtigd de Eindgebruiker zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de Diensten totdat alle facturen zijn betaald Alle kosten van invordering van het door de Eindgebruiker verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Eindgebruiker. De hoogte van de aan SEPAY verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van 25 Euro Betalingen van de Eindgebruiker aan SEPAY zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien de Eindgebruiker bij betaling anders vermeldt Hetgeen Eindgebruiker uit hoofde van de Overeenkomst aan SEPAY is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar in geval van surséance van betaling of faillissement van Eindgebruiker of aanvraag daartoe, onder curatelestelling of onderbewindstelling van Eindgebruiker, besluit van Eindgebruiker tot gehele of gedeeltelijk staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de vennootschap van Eindgebruiker en meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door Eindgebruiker. Artikel Indien de Eindgebruiker één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien Eindgebruiker zijn/haar faillissement of (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt, indien Eindgebruiker failliet wordt verklaard, indien Eindgebruiker zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de Eindgebruiker geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de Eindgebruiker in verzuim en heeft SEPAY de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn de SEPAY en Eindgebruiker gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schade vergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichting ter zake de overeenkomst niet nakomt Indien een partij gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst In de gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is de SEPAY te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om de Producten bij de Eindgebruiker terug te halen. De Eindgebruiker verplicht zich op voorhand alsdan aan SEPAY de in dat verband door SEPAY gewenste medewerking te verlenen. Voorts is de SEPAY in gevallen in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de Eindgebruiker, hetzij door derden in verband met het terughalen van de Producten c.q. het niet-continueren van de Overeenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de SEPAY bij uitoefening van de omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de Eindgebruiker. Artikel Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van SEPAY opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichting door SEPAY niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schade vergoeding bestaat Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan iedere omstandigheid waarvan de oorzaak redelijkerwijze niet aan SEPAY kan worden toegerekend en die invloed heeft op de nakoming van deze Overeenkomst door SEPAY en omvat, zonder beperking, mede stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten of ongeregeldheden, burgerlijke ongeregeldheden, handelen of nalaten van derden, brand, storm, overstroming, explosies en het onvermogen noodzakelijke machtigingen of vergunningen te verkrijgen of te behouden. Artikel Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, of, ter keuze van SEPAY, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Eindgebruiker Het bepaalde in deze Voorwaarden strekt mede ten behoeve van SEPAY en SEPAY kan zich daarop jegens de Eindgebruiker beroepen. Den Haag, januari 2010 Huurvoorwaarden SEPAY ( ) pagina 2 van 2

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Uitvoering van de opdracht ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities: a. Plan E verkoopstyling te Hoofddorp, de gebruiker van deze algemene voorwaarden; eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Woonstyl Interieur te Sneek.

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Woonstyl Interieur te Sneek. Algemene voorwaarden Woonstyl Interieur te Sneek. Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities: a. Woonstyl Interieur te Sneek (handelsnaam van VOF Roubos-de Haan): de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verkoopstyling

Algemene voorwaarden Verkoopstyling Algemene voorwaarden Verkoopstyling Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities: a. casa&co. te Voorburg: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Verkoopstyling Bureau Chantal Logchies te Egmond aan den Hoef.

Verkoopstyling Bureau Chantal Logchies te Egmond aan den Hoef. Algemene voorwaarden Verkoopstyling Bureau Chantal Logchies te Egmond aan den Hoef. Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities: a. Verkoopstyling Bureau Chantal Logchies te Egmond aan den Hoef de gebruiker van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EigenWijze woon- & verkoopstyling te Pieterburen

Algemene voorwaarden EigenWijze woon- & verkoopstyling te Pieterburen Algemene voorwaarden EigenWijze woon- & verkoopstyling te Pieterburen Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities: a. EigenWijze woon-& verkoopstyling te Pieterburen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Christyle Wonen Verkoopstyling Bureau te Mijdrecht

Algemene voorwaarden Christyle Wonen Verkoopstyling Bureau te Mijdrecht Algemene voorwaarden Christyle Wonen Verkoopstyling Bureau te Mijdrecht Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities: a. Christyle Wonen Verkoopstyling te Mijdrecht : de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kleurwijzer kleur, interieuradvies en verkoopstyling te Groningen

Algemene voorwaarden Kleurwijzer kleur, interieuradvies en verkoopstyling te Groningen Algemene voorwaarden Kleurwijzer kleur, interieuradvies en verkoopstyling te Groningen Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities: a. Kleurwijzer kleur, interieuradvies en verkoopstyling te Groningen. (handelsnaam

Nadere informatie

Artikel 1: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van ETALAGEBROMMERS.BE en alle met deze BVBA samenwerkende en gelieerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden )

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Cyber & Mason Acquisitie B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier dedicated server

Aanvraagformulier dedicated server Aanvraagformulier dedicated server Vul de overeenkomst in en stuur deze per post of fax naar onderstaand adres. U mag de overeenkomst ook inscannen en per e-mail versturen naar verkoop@sitebytes.nl. Sitebytes

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JPF SOFTWARE BV Versie 1.1 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, RMA voorwaarden en voorwaarden gebruik Tech Data Website

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, RMA voorwaarden en voorwaarden gebruik Tech Data Website Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, RMA voorwaarden en voorwaarden gebruik Tech Data Website Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

2.3 Door JPF Computing verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Door JPF Computing verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JPF COMPUTING BV Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22039479 versie: 15 september 2009 unitit solutions b.v. Post- en bezoekadres Telefoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BBNED GLASVEZEL DIENSTEN ZAKELIJKE MARKT

ALGEMENE VOORWAARDEN BBNED GLASVEZEL DIENSTEN ZAKELIJKE MARKT ALGEMENE VOORWAARDEN BBNED GLASVEZEL DIENSTEN ZAKELIJKE MARKT De Algemene Voorwaarden BBned Glasvezel Diensten Zakelijke Markt zijn vastgesteld op en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de Website van de Licentienemer.

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Alleskoel Handelsnaam van Visser Hoeks BV Postbus44 7470 AA GOOR Inschrijfnummer;51860678 KvK. te Enschede: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings, verkoop- en betalingsvoorwaarden van D&R Adviesburo en DNRwebshop.

Algemene leverings, verkoop- en betalingsvoorwaarden van D&R Adviesburo en DNRwebshop. Algemene leverings, verkoop- en betalingsvoorwaarden van D&R Adviesburo en DNRwebshop. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene bepalingen: 2. Toepasselijkheid

Algemene bepalingen: 2. Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN SCHWARTZMANS B.V. Hierna te noemen: SCHWARTZMANS, gevestigd te Waalwijk. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg Algemene bepalingen: 1. Opdrachtgever: degene

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

Correspondentie per E-mail wordt ook evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd.

Correspondentie per E-mail wordt ook evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van CTE Products & Leasing BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33262936. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie