AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR Versie Lees de toelichting voordat u dit formulier invult. S.v.p. de vragen volledig invullen en het vakje aankruisen indien van toepassing Houdt u bij de verwerking van uw aanvraag rekening met een verwerkingstermijn van maximaal 8 weken, deze termijn kan met maximaal 4 weken worden verlengd. U kunt dit formulier ingevuld opsturen naar: Vraag 1. Gegevens aanvrager Gemeente Katwijk Afdeling Dienstverlening Postbus AN Katwijk Telefoonnummer Naam aanvrager (ouder, voogd, verzorger) Relatie tot leerling Vader Moeder Verzorger Anders nl.. Gezinssamenstelling twee-oudergezin één-oudergezin Adres, postcode en woonplaats Telefoon IBAN (Rekeningnummer) t.n.v Vraag 2. Gegevens leerling BSN-nummer Officiële voornamen en achternaam Geboortedatum Geslacht Man Vrouw Leeftijd op 1 augustus 2015.jaar Adres, postcode en woonplaats Gebruik rolstoel Ontving uw kind schooljaar leerlingenvervoer naar deze school Zijn er wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar (voorbeelden van wijzigingen zijn een verhuizing of wisseling van school of schoollocatie) ja, een.(soort rolstoel,bijv. electrische) nee ja nee Ja, de wijziging betreft.. Nee 1

2 Vraag 3. Gegevens school (laat door de school verklaring 1 invullen en stuur deze mee met de aanvraag) Schoolsoort Naam van de school Basisonderwijs (bao) Speciale school voor basisonderwijs (sbo) Speciaal onderwijs (so) Voortgezet onderwijs (vo) Voortgezet speciaal onderwijs (vso) Adres v.d. bezochte vestiging Postcode en plaats Telefoonnummer De aanvraag betreft Gewenste ingangsdatum Dagelijks vervoer Vakantie-/Weekend vervoer Schooltijden Maandag van. uur tot. uur Dinsdag van. uur tot. uur Woensdag van. uur tot. uur Donderdag van. uur tot. uur Vrijdag van. uur tot. uur Stage Nee Ja Locatie: Adres: Woonplaats Stagedag(en) Tot en met welk schooljaar zal uw kind deze school blijven bezoeken? Rede aanmelding en plaatsing van leerling op deze school Stage tijden Vermeld afwijkende ophaal en/of afzet adressen én tijden (ook aangeven indien u dit al eerder bij de gemeente heeft gemeld) Om te kunnen beoordelen welke reismogelijkheden uw kind gezien zijn/haar beperkingen heeft, vragen wij u de volgende vragen te beantwoorden. Vraag 4. Kan uw kind fietsen Kan uw kind fietsen naar school? ja ga door naar vraag 7 ja, maar heeft begeleiding nodig omdat: de leerling jonger is dan 10 jaar (op peildatum 1 augustus 2015) de leerling gehandicapt is (vul verklaring 2 in) nee, omdat de leerling gehandicapt is en niet - ook niet onder begeleiding kan fietsen (vul verklaring 2 in) nee, omdat.... 2

3 .. Vraag 5. Kan uw kind reizen met de bus, trein of ander openbaar vervoer? Kan uw kind reizen met de bus, trein of ander openbaar vervoer? ja ga door naar vraag 7 ja, maar heeft begeleiding nodig omdat: de leerling jonger is dan 10 jaar (op peildatum 1 augustus 2015) de leerling gehandicapt is (vul verklaring 2 in) ja, maar er is geen openbaar vervoer nee, omdat de leerling gehandicapt is en niet - ook niet onder begeleiding - met openbaar vervoer kan reizen (vul verklaring 2 in) nee, omdat Vraag 6. Eigen vervoer Wilt u uw kind zelf naar school brengen en hier een vergoeding voor ontvangen? Vervoert u meer dan één kind met de auto naar de school waar deze aanvraag betrekking op heeft? nee ja, door middel van de nee ja auto fiets bromfiets Op basis van de door u aangegeven reismogelijkheden van uw kind en op basis van het vervoersadvies van school en eventuele andere deskundigen, beoordeelt de gemeente Katwijk óf en voor welke vervoersvoorziening (fietsvergoeding, vergoeding voor openbaar vervoer (evt. met begeleiding), eigen vervoer of aangepast vervoer) de leerling in aanmerking komt. Zie ook de toelichting vanaf pagina 9. Vraag 7. Inkomen in verband met de eigen bijdrage Alléén invullen als de leerling naar een basisschool of speciale school voor basisonderwijs gaat Het verzamelinkomen van de ouder(s)/verzorger(s) bedroeg over het peiljaar 2013: Meer dan U moet een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage voor schooljaar bedraagt 312,50 Minder dan U bent geen eigen bijdrage verschuldigd. U dient wel een inkomensverklaring over 2013 toe te voegen. Indien u de inkomensverklaring niet als bijlage toevoegt, gaat de gemeente ervan uit dat het totale verzamelinkomen hoger is dan en brengen wij de eigen bijdrage bij u in rekening. U kunt het formulier telefonisch bij de belastingdienst aanvragen ( ). 3

4 Ruimte voor opmerkingen die bij de beoordeling van de aanvraag van belang zijn Wat is nodig voor een volledige aanvraag: - een schoolverklaring met een indien aangepast vervoer noodzakelijk is, gemotiveerd vervoersadvies = verklaring 1 - een verklaring met betrekking tot de lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap, stoornis of ziekte van uw kind (alleen indien aangepast vervoer noodzakelijk is) = verklaring 2 - een inkomensverklaring over 2013 (bij een inkomen lager dan ,- indien uw kind een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt) De door u verstrekte gegevens op dit aanvraagformulier worden door de gemeente Katwijk opgenomen in een geautomatiseerd systeem dat wordt gebruikt bij de organisatie van het vervoer. Na verstrijking van het schooljaar worden deze gegevens voor de duur van de gehele schoolperiode van genoemde leerling(e) bewaard. Na deze periode worden de gegevens nog 7 jaar volgens de wettelijke termijn bewaard. Door ondertekening van dit aanvraagformulier - verleent u de gemeente Katwijk toestemming de gegevens van de leerling, voor zover noodzakelijk, te verstrekken aan andere deskundigen die de gemeente Katwijk adviseren op het gebied van het leerlingenvervoer. - verleent u de gemeente Katwijk toestemming de gegevens te verstrekken aan de vervoerder, voor zover deze gegevens van belang zijn om het vervoer te kunnen verzorgen. - geeft u de gemeente Katwijk toestemming om de door u ingevulde gegevens te vergelijken met de gegevens uit het Basis Registratie Personen (BRP) en de gegevens van het gemeentelijke systeem inzake leerplicht. - verklaart u hiermee het aanvraagformulier en de ingevulde bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld. Datum.. Plaats.. Handtekening.. Een niet getekend of onvolledig ingevuld formulier kan niet in behandeling worden genomen. Indien de aanvraag onvolledig is, wordt u schriftelijk verzocht de ontbrekende gegevens aan te vullen. De aanvrager heeft dan 14 dagen de tijd de aanvraag aan te vullen. 4

5 Verklaring 1. Schoolverklaring gemeente Katwijk Iedere aanvraag voor leerlingenvervoer dient vergezeld te gaan van een schoolverklaring. De verklaring dient door de directeur van de school ingevuld te worden. Dit formulier kunt u hiervoor gebruiken. Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) verklaart ondergetekende, directeur van Naam school Adres Postcode en plaats Dat, Naam van de leerling. Geboortedatum.. op deze school als leerling ingeschreven staat en het volgende type onderwijs volgt: basisonderwijs speciale school voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs voortgezet speciaal onderwijs Verklaring over geschiktheid tot zelfstandig reizen de leerling is in staat om zelfstandig per fiets naar school te reizen de leerling is in staat om zelfstandig met het openbaar vervoer naar school te reizen de leerling is in staat mits er begeleiding aanwezig is per fiets naar school te reizen de leerling is in staat mits er begeleiding aanwezig is per openbaar vervoer naar school te reizen de leerling is zelfs indien begeleiding aanwezig is niet in staat per fiets of openbaar vervoer naar school te reizen ( s.v.p. een gemotiveerde verklaring bijvoegen* waaruit blijkt dat de leerling gezien zijn structurele lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap, stoornis of ziekte niet in staat is zelfstandig of met begeleiding per fiets of openbaar vervoer te reizen.) Naam directeur. Datum.. Plaats.. Handtekening.. * Ruimte voor aanvullende motivatie op vervoersadvies van de school. Verplicht in te vullen indien wordt verklaard dat de leerling niet in staat is ook niet onder begeleiding per fiets of openbaar vervoer te reizen: (z.o.z. extra ruimte voor vervolg (vervolg verklaring 1) 5

6 6

7 Verklaring 2. Handicap Welke lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap, stoornis of ziekte heeft uw kind? Voeg, indien beschikbaar, medische verklaringen toe ter onderbouwing. 7

8 Verklaring 3. Begeleidingsmogelijkheden bij één- oudergezin Deze verklaring dient te worden ingevuld, indien er sprake is van een één- oudergezin en u, een familielid, of bekende, niet voor begeleiding van uw kind zorg kan dragen. Geef de reden aan waarom uw kind niet begeleid kan worden. Beschrijf hier welke acties heeft u ondernomen om de begeleiding van uw kind te organiseren en waarom dit niet lukt. U dient hierbij ook de begeleidingsmogelijkheden van mensen uit uw sociale netwerk te betrekken. Voeg, indien de ouder op medische gronden niet in staat is de leerling te begeleiden, medische verklaringen toe ter onderbouwing. Indien u tegelijkertijd een ander kind/andere kinderen uit het gezin naar een andere school moet brengen dient u de naam van uw kind(eren), leeftijd, schoolnaam en lestijden te vermelden. 8

9 Toelichting bij het aanvraagformulier leerlingenvervoer voor het schooljaar Houdt u bij de verwerking van uw aanvraag rekening met een verwerkingstermijn van 8 weken, deze termijn kan met maximaal 4 weken worden verlengd. Algemeen De volledig ingevulde aanvraag voor schooljaar dient vóór 1 juni 2015 in het bezit te zijn van de gemeente Katwijk. Houdt u rekening met de tijd die de school nodig heeft voor het invullen van de schoolverklaring. De schoolverklaring dient u zelf door school in te laten vullen. Complete aanvragen (dus inclusief ondertekende en ingevulde schoolverklaring) kunt u sturen aan de gemeente Katwijk, hiervan ontvangt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. De beoordeling van de aanvraag is gebaseerd op de verordening leerlingenvervoer gemeente Katwijk 2014 en de bijbehorende beleidsregels. Vergoeding van het leerlingenvervoer wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald. De vergoeding wordt verstrekt vanaf de datum zoals vermeld in de beschikking. Voor sommige kinderen kan naar aanleiding van een aanvraag voor leerlingenvervoer een meerjarige beschikking worden afgegeven. De duur van deze beschikking kan per individuele aanvraag verschillen. Indien uw kind behoort tot deze groep, ontvangt u hierover automatisch bericht. Meer informatie over het leerlingenvervoer, de verordening en de beleidsregels vindt u op onze website U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m donderdag van uur en vrijdag van uur, telefoonnummer , vragen naar de medewerker leerlingenvervoer. voor de begeleiding van de leerling, wordt de aanvrager Vraag 1 (gegevens aanvrager) gevraagd dit aannemelijk te maken door het Hier dient u de gegevens van de aanvrager te vermelden. indienen van een verklaring waaruit blijkt wat de ouders De aanvrager dient de ouder of de voogd van de leerling te hebben ondernomen om de begeleiding van hun kind te zijn. Aanvragen welke zijn ingediend door anderen, organiseren en waarom dit niet lukt. Daarbij wordt ook worden niet in behandeling genomen. gekeken naar begeleidingsmogelijkheden van mensen uit het sociale netwerk van de ouders. Vraag 2 (gegevens leerling) U moet de officiële naam van de leerling invullen, zoals deze bij de burgerlijke stand bekend is. Ook moet u het adres opgeven van de woning waar de leerling verblijft en van waaruit de school wordt bezocht. Vraag 3 (gegevens school) Naast de informatie over de school, moet u de schoolsoort aankruisen. De noodzakelijke kosten verbonden aan het weekend- en vakantievervoer worden slechts vergoed indien de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft, met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Indien er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking. Een vergoeding kan niet met terugwerkende kracht aan u worden verstrekt. Voor de toekenning van een vervoersvoorziening wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Indien de aanvrager bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichterbij gelegen bijzondere scholen, kunt u dit aangeven bij Reden van aanmelding en plaatsing van de leerling op deze school, onderaan vraag 3. Vraag 4 (vervoer per fiets) Indien de leerling met de fiets naar school kan en begeleiding hierbij noodzakelijk is, is de begeleiding primair een verantwoordelijkheid van de ouders. Vraag 5 (openbaar vervoer) Openbaar vervoer (zonder begeleiding) Onder openbaar vervoer wordt verstaan: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling per trein, metro, tram, bus, veerdienst of auto. Indien de leerling met het openbaar vervoer naar school kan en begeleiding hierbij noodzakelijk is, is de begeleiding primair een verantwoordelijkheid van de ouders. Wanneer het begeleiden door ouders of anderen onmogelijk is, of dat een gezin ernstig wordt benadeeld als ze moet zorgen Vraag 6 (eigen vervoer) Onder eigen vervoer wordt vervoer per eigen auto, bromfiets of fiets verstaan. Het eigen vervoer wordt vergoed op basis van de kosten van openbaar vervoer of een kilometervergoeding. De afstand wordt gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg volgens de ANWB routeplanner. Indien u aangeeft uw kind zelf te vervoeren, betekent dit echter niet dat deze vergoeding automatisch verstrekt wordt. In de overweging wordt ook meegenomen of er geen goedkopere wijze van vervoer mogelijk is. Tevens dient u aan te geven hoe u uw kind gaat vervoeren en of u ook leerlingen uit andere gezinnen vervoert. Indien vervoer per fiets of openbaar vervoer niet mogelijk is, kan het college op basis van de verordening leerlingenvervoer 2014 en bijbehorende beleidsregels besluiten aangepast vervoer toe te kennen. Onder aangepast vervoer wordt verstaan: Vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, treintaxi of bustaxi. Een aanvraag voor aangepast vervoer dient goed gemotiveerd te worden. Wanneer er sprake is van een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap dient u verklaring 2. in te vullen en moet of de commissie van begeleiding of de permanente commissie leerlingenzorg (PCL)(veelal worden deze vertegenwoordigd door de directeur van de school), de aard van de handicap nauwkeurig beschrijven middels de schoolverklaring (verklaring 1.). Vraag 7 (inkomen in verband met de eigen bijdrage) Wanneer de leerling een (speciale) school voor basisonderwijs bezoekt en het gecorrigeerde verzamelinkomen van de ouders bedroeg in het peiljaar 2013 meer dan dan wordt bij de ouders voor schooljaar een drempelbedrag van 312,50 in rekening gebracht. 9

zittend ziekenvervoer nodig?

zittend ziekenvervoer nodig? zittend ziekenvervoer nodig? Zo regelt u dat bij Menzis Zittend ziekenvervoer Moet u voor behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien wel recht op (vergoeding van

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevensverwerking Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Bij deze wijziging worden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Zorgverzekering

Aanvraagformulier Zorgverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraagformulier Zorgverzekering Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier kunt u

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevensverwerking Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Bij deze wijziging worden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Zorgverzekering

Aanvraagformulier Zorgverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraagformulier Zorgverzekering Waarvoor is dit formulier? Waar stuurt u het formulier

Nadere informatie

Aanvraag Uitvaartverzekering

Aanvraag Uitvaartverzekering Aanvraag Uitvaartverzekering Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Adres Postcode Woonplaats Verzekeringnemer 1 Verzekerde 1 Premiebetaler (aankruisen wat van toepassing is) Achternaam Voorletter(s) Man Vrouw

Nadere informatie

Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning

Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Correspondentieadres Postbus 234 3140 AE Maassluis Telefoon 010 870 11 11 info@rogplus.nl www.rogplus.nl Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning Wie kan een Wmo-voorziening

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering Gegevensverwerking Bij deze aanvraag worden

Nadere informatie

1. De ouder(s) / verzorger(s) van de bij punt 2 genoemde leerling vragen toelating tot openbare basisschool de Vlinder, Ter Apel.

1. De ouder(s) / verzorger(s) van de bij punt 2 genoemde leerling vragen toelating tot openbare basisschool de Vlinder, Ter Apel. Openbare basisschool de Vlinder Bezoekadres: Jan Westerlaan 3 9561 GN Ter Apel Postadres: Postbus 28 9560 AA Ter Apel 0599-583477 E-mail: info@obsdevlinder.nl Website: www.obsdevlinder.nl Inschrijfformulier

Nadere informatie

Verkort formulier t.b.v. wijziging tenaamstelling

Verkort formulier t.b.v. wijziging tenaamstelling (Let op! Dit formulier mag alleen gebruikt worden om de hierboven genoemde wijziging door te geven) Motorrijtuigverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien September 2014 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS JEUGDHULP PLEEGZORG (versie september 2014) 1. ALGEMENE INLEIDING

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Bereikbaarheid Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 Telefoon: Ruurdsje Jansma-06-403

Nadere informatie

Stijl van Amsterdam 7. Voorbeelden gedrukte en geprinte formulieren

Stijl van Amsterdam 7. Voorbeelden gedrukte en geprinte formulieren Stijl van Amsterdam 7. Voorbeelden gedrukte en geprinte formulieren Inhoud 7.1 Vraag- en antwoordformulieren 7.2 Tabellen 7.3 Vraag- en antwoordformulieren gecombineerd met tabellen 7.4 Verklaringen, overeenkomsten

Nadere informatie

Bijdragen in kosten. Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo. Inhoud Deel 1:

Bijdragen in kosten. Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo. Inhoud Deel 1: Bijdragen in kosten Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo Inhoud Deel 1: Wat vindt u in deze brochure? 2 Wanneer komt u in aanmerking voor een bijdrage in kosten? 3 Wat zijn vergoedingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering Gegevensverwerking Bij deze aanvraag worden

Nadere informatie

Contracten in de kinderopvang. Hoe zit dat?

Contracten in de kinderopvang. Hoe zit dat? Contracten in de kinderopvang Hoe zit dat? Inhoudsopgave INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1 WETTEN EN REGELS IN DE KINDEROPVANG 4 HOOFDSTUK 2 DE OVEREENKOMST EN DE LEVERINGSVOORWAARDEN 5 2.1. De overeenkomst... 5

Nadere informatie

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Procesmanagement Primair Onderwijs Vmbo projectorganisatie Wegbereiders leerlinggebonden financiering Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER. Geachte ouders / verzorgers,

TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER. Geachte ouders / verzorgers, TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER. Geachte ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u ons inschrijfformulier. Basisschool t Kirkeveldsje is een school van het bijzonder onderwijs, d.w.z. dat ze bestuurd

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 32 Besluit : B & W 9 mei 2006 BELEIDSREGELS WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Recht op WVG-voorzieningen 01.02-001 - Hardheidsclausule

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien Januari 2015 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS PLEEGZORG (versie januari 2015) 1. ALGEMENE INLEIDING U, als

Nadere informatie

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoud 1. Instroom pag. 3 2. Wat zegt de inspectie/wet? pag. 4 3. Wat vinden wij belangrijk? pag. 5 4. Bijlagen - 05 Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie