Social Security-verdrag tussen Australië en Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social Security-verdrag tussen Australië en Nederland"

Transcriptie

1 Social Security-verdrag tussen Australië en Nederland Het Social-Security-stelsel van Australië Het Social-Security-stelsel van Australië werkt anders dan dat van de meeste andere ontwikkelde landen. Pensioenbetalingen door de Australische overheid komen uit een algemeen fonds en niet uit een sociaal-zekerheidsfonds dat wordt gefinancierd door bijdragen van werkgevers en werknemers. Om deze reden zijn Australische pensioenen onderhevig aan een inkomsten- en vermogensonderzoek. In Australië worden de sociale-zekerheidsuitkeringen uitgekeerd door het Department of Human Services (DHS). Als u in aamerking wilt komen voor een Australisch pensioen, dient u ons op de hoogte te stellen van al uw inkomsten, en in sommige gevallen ook van de inkomsten en het vermogen van uw partner 1. Wat zijn de voordelen van het verdrag voor u persoonlijk? Dankzij het verdrag kunt u in de meeste gevallen vanuit beide landen een aanvraag voor uitbetaling indienen. Daarnaast kunt u de periode dat u in Australië woonachtig bent geweest en de periode waarin u in Nederland een sociale verzekering heeft gehad bij elkaar optellen, zodat u sneller aan de minimumvereisten voor uitbetaling voldoet. Wie komen er in aanmerking voor een Australische uitkering? Als u in Australië, Nederland of een van de overige vermelde landen 5 woont, kunt u in een van deze landen een aanvraag voor het Australische ouderdomspensioen en het invaliditeitspensioen indienen. Als u volgens deze overeenkomst een aanvraag wilt indienen, dient u aan de volgende basisvoorwaarden* te voldoen: Ouderdomspensioen Onder de volgende voorwaarden ontvangt u eventueel een ouderdomspensioen: U heeft minimaal de pensioenleeftijd (ga voor meer informatie naar humanservices.gov.au), en PAGE 1 OF 5

2 De totale tijd die u in Australië woonachtig bent geweest en in Nederland een sociale verzekering heeft gehad, bedraagt meer dan 10 jaar. Invaliditeitspensioen Onder de volgende voorwaarden ontvangt u eventueel een invaliditeitspensioen: U heeft een handicap, of U bent blijvend blind, en Uw handicap/blindheid is begonnen toen u in Australië woonde, of De totale tijd die u in Australië woonachtig bent geweest en in Nederland een sociale verzekering heeft gehad, bedraagt meer dan 10 jaar. *Er kunnen nog andere voorwaarden zijn waaraan u moet voldoen voordat u kunt worden uitbetaald. Wie komen er in aanmerking voor een Nederlandse uitkering? Op basis van het verdrag kunt u een optelling maken van uw Working Life Residence 2 in Australië en de periode waarin uw in Nederland verzekerd was, om te voldoen aan de minimumvoorwaarden voor een Nederlands ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen, kinderbijslag en nabestaandenpensioen. Alle beslissingen over Nederlandse uitkeringen worden genomen door de Nederlandse pensioenautoriteiten. Voor meer informatie over Nederlandse uitkeringen adviseren wij u contact op te nemen met de Nederlandse pensioenautoriteiten 3. Wat moet ik doen om een aanvraag in te dienen? Als u in Australië op basis van het verdrag een Australische uitkering (pension) wilt aanvragen, gaat u als volgt te werk: Ga naar humanservices.gov.au Als u een Nederlandse uitkering wilt aanvragen, neemt u contact op met Het Departement 4, of U dient uw aanvraag in bij uw dichstbijzijnde DHS Service Centre. Als u in Nederland een aanvraag voor een Nederlandse uitkering wilt indienen, gaat u als volgt te werk: Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank in Nederland. Voor een Australische uitkering neemt u contact op met o De Sociale Verzekeringsbank o Het Department, of o Downloadt u de aanvraagformulieren van humanservices.gov.au U kunt uw aanvraagformulier bovendien bij een willekeurig kantoor van de Sociale Verzekeringsbank in Nederland indienen. INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE NETHERLANDS PAGE 2 OF 5

3 Als u zich in een ander land 5 waarmee een verdrag bestaat bevindt, doet u het volgende: Voor een Australische uitkering neemt u contact op met het Departement, of Downloadt u de aanvraagformulieren van humanservices.gov.au Dient u een aanvraag in bij de sociale verzekeringsbank van het desbetreffende land. Voor een Nederlandse uitkering neemt u contact op met de Nederlandse pensioenautoriteiten 3. U dient de aanvraag voor een Nederlandse uitkering rechtstreeks bij de Nederlandse pensioenautoriteiten in te dienen. Dien uw aanvraag voor uitkering zo snel mogelijk in; betalingen worden zelden met terugwerkende kracht uitgekeerd. Aanvragen voor Australische uitkeringen kunnen maximaal 13 weken van te voren worden ingediend. Meer informatie Neem contact met ons 4 op als u meer informatie of gratis hulp en advies nodig heeft. Vrijwaringsclausule De informatie in deze brochure is slechts bedoeld als leidraad voor de beschikbare uitkeringen en diensten. De informatie in deze brochure is correct per mei Als u deze brochure na deze datum raadpleegt, adviseren wij u contact met ons op te nemen voor de meest recente informatie. Moet ik een aanvraag indienen? Wij kunnen pas garanderen of u wel of niet in aanmerking komt voor uitbetaling wanneer u een aanvraag heeft ingediend en al uw omstandigheden zijn beschouwd. Het is uw eigen verantwoordelijkheid of u wel of niet een aanvraag voor een uitkering indient. Vanaf welke datum worden de bedragen uitbetaald? De meeste overheidsuitkeringen worden betaald op of na de datum waarop de aanvraag is ingediend. Met andere woorden, hoe sneller u de aanvraag indient, des te sneller u betaald krijgt. Wat te doen als er derden bij de aanvraag betrokken zijn? INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE NETHERLANDS PAGE 3 OF 5

4 Het kan zijn dat u te maken heeft met een derde persoon, die geen medewerker van ons is. Als dit het geval is, is het belangrijk te weten dat wij niemand autorisatie hebben gegeven om u informatie of advies te verschaffen over uitbetalingen. Opmerkingen 1. Definitie van 'partner' Een partner is voor onze doeleinden iemand met wie u samenleeft, meestal samenleeft, getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft (hetero of homosexueel) of een de facto-relatie heeft (hetero- of homosexueel). Volgens de definitie van het Department is sprake van een de factorelatie vanaf het moment waarop twee personen als paar samenwonen. 2. Woonachtig in Australië Zowel heterosexuele als homosexuele paren worden door het Department erkend. U bent 'woonachtig' in Australië als u in Australië in het bezit was van het Australisch staatsburgerschap of een permanente verblijfsvergunning. De volledige periode dat u in het bezit bent geweest van een Australische verblijfsvergunning telt mee voor de berekening van een Australische uitkering. Onder 'Working Life Residence' wordt/worden alleen de periode(n) verstaan waarin een persoon met een Australische verblijfsvergunning tussen de 16 en de Australische pensioengerechtigde leeftijd was. 3. Contactinformatie van de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank 4. Contactinformatie voor het Department of Human Services Het Department of Immigration and Citizenship kan ons alle informatie verschaffen omtrent al uw reizen van en naar Australië sinds Wij gebruiken deze informatie eventueel om te controleren of u in aanmerking komt voor een Australische uitkering. Voor ouderdoms- en nabestaandenuitkeringen: Sociale Verzekeringsbank (SVB) Afdeling AOW/Anw Postbus JN Nijmegen NEDERLAND Telefoon: Fax: Website: svb.nl Telefoon binnen Australië: Voor invaliditeitsuitkeringen: UWV Afdeling AG-Buitenland Postbus CC Amsterdam NEDERLAND Telefoon: Fax: Telefoon (uitsluitend vanuit Nederland): Opmerking: Dit internationale gratis Freecall TM -nummer verbindt u INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE NETHERLANDS PAGE 4 OF 5

5 rechtstreeks met het. Gratis gesprekken zijn niet altijd van alle plekken in Nederland beschikbaar. Ook vanaf mobiele telefoons en openbare telefoons kan het zijn dat u moet betalen. Als u een openbare telefoon gebruikt, moet u ook voor lokale gesprekken munten of een kaart gebruiken, waarvan u de kosten aan het einde van het gesprek niet terugkrijgt. Als het u niet lukt ons op het gratis Freecall TM -nummer te bereiken, kunt u ons ook bellen op Opmerking: Hiervoor worden wel belkosten in rekening gebracht. Gesprekken vanaf mobiele telefoons zijn mogelijk duurder. Opmerking: is niet gegarandeerd een veilige vorm van communicatie. Fax: Postadres: GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia. 5. Land van overeenkomst Website: humanservices.gov.au Website: humanservices.gov.au INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE NETHERLANDS PAGE 5 OF 5

6 Social Security Agreement between Australia and the Netherlands Australia s social security system Australia s social security system is different to most other developed countries. Each person s pension is paid by the Australian Government out of general funds, rather than through contributions paid by individuals and employers into a social insurance fund. For this reason, Australian pensions are income and asset tested. The (DHS) delivers Australian social security payments to individuals. You will have to tell us about all of your, and in some instances, your partner s 1 income and assets if you want to claim an Australian pension. How does the agreement help you? The agreement generally allows you to lodge a claim for payment from either country. It also allows you to add together your periods of residence in Australia and periods of social security coverage in the Netherlands, so you can meet the minimum requirements for payment. Who can get an Australian payment? If you live in Australia, the Netherlands or another specified agreement country 5, you can lodge a claim for the Australian Age Pension and Disability Support Pension, in any of those countries. To qualify under the agreement, you need to meet the following basic requirements*: Age Pension You may be able to get Age Pension if: you are over the qualifying age (refer to humanservices.gov.au for details), and the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in the Netherlands add up to more than 10 years. Disability Support Pension You may be able to get Disability Support Pension if: you have a disability, or you are permanently blind, and your disability/blindness occurred while you were living in Australia, or the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in the Netherlands add up to more than 10 years. * There may be additional requirements you need to meet before you can be paid. INT PAGE 1 OF 4

7 Who can get a Dutch payment? Under the agreement, you can add periods of Australian Working Life Residence 2 to your periods of coverage in the Netherlands to meet the minimum requirement for the Dutch Old Age Pension, Disability Pension, children s allowances and Survivor s Pension. The Dutch pension authorities make all decisions about Dutch payments. For more information about Dutch payments, you should contact the Dutch pension authorities 3. How do I claim? If you are in Australia, to claim: an Australian payment under the agreement, visit humanservices.gov.au a Dutch payment, contact the department 4, or lodge your claim at your nearest DHS Service Centre. If you are in the Netherlands, to claim: a Dutch payment, contact your local Dutch social insurance office an Australian payment: o contact your local Dutch social insurance office o the department, or o download the claim forms from humanservices.gov.au You can also lodge your claim at any local Dutch social insurance office. If you are in another specified agreement country 5, to claim: an Australian payment contact the department, or download the claim forms from humanservices.gov.au You can also lodge your claim at any local social insurance office in that third country. To get a claim for a Dutch payment, contact the Dutch pension authorities 3. You will need to lodge your claim for a Dutch payment directly with the Dutch pension authorities. Claims for payments should be lodged quickly, as back payments are not normally paid. Claims for Australian payments can be lodged up to 13 weeks early. For more information If you would like more detailed information you should contact us 4 for free help and advice. SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE NETHERLANDS PAGE 2 OF 4

8 Disclaimer The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services available. The information in this factsheet is accurate as at May If you use this publication after that date, please check with us that the details are up to date. Should I lodge a claim? We can t be sure if you will get a payment, until you lodge a claim and your circumstances are taken into account. It is your responsibility to decide whether you lodge a claim for payment or not. From what date are the payments available? Most government payments are paid from, or after the date on which the application is made. So the sooner you lodge your application, the quicker you may be paid. What do you need to do when dealing with a third party? You may deal with a third party who is not a member of our staff. If you do so, please remember that we have not authorised any third parties to provide information or advice to you about payments. Notes 1. Definition of a partner For our purposes, a person is considered to be your partner if you and the person are living together, or usually live together; are married, in a registered relationship (opposite or same-sex), or in a de facto relationship (opposite or same-sex). The department considers a person to be in a de facto relationship from the time they start living with another person as a member of a couple. The department recognises all couples, opposite-sex and same-sex. SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE NETHERLANDS PAGE 3 OF 4

9 2. Australian residence Australian residence means periods when you were residing in Australia as an Australian citizen or Australian permanent visa holder. Australian residence at any time is used to qualify for an Australian payment. Working Life Residence is period/s of Australian residence between the ages of 16 and Australian age pension age only. 3. Dutch social insurance contact details 4. Department of Human Services contact details The Department of Immigration and Citizenship may tell us about your travel to and from Australia since We may use this information to make sure that you are entitled to an Australian payment. For age and survivor s payments: For disability payments: Sociale Verzekeringsbank (SVB) Afdeling AOW/Anw Postbus JN Nijmegen THE NETHERLANDS Call Fax Website svb.nl Call from within Australia. UWV Afdeling AG-Buitenland Postbus CC Amsterdam THE NETHERLANDS Call Fax Call from the Netherlands only. Note: this international Freecall TM number connects you directly to the. This Freecall TM may not be available from every location within the Netherlands and may not be free from mobile phones or public phones. You may need to insert coins/card in payphones as for a local call and this may not be refunded at the end of the call. If you are not able to use the Freecall TM number listed above, please contact us on Note: call charges apply calls from mobile phones may be charged at a higher rate. Note: is not a secure communication medium. Fax Write to GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia. 5. Specified agreement country Visit humanservices.gov.au Visit humanservices.gov.au SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE NETHERLANDS PAGE 4 OF 4

Notes for claiming Australian pension. Informatie bij aanvraag Australisch pensioen. Social Security Agreement between Australia and the Netherlands

Notes for claiming Australian pension. Informatie bij aanvraag Australisch pensioen. Social Security Agreement between Australia and the Netherlands Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and the Netherlands Informatie bij aanvraag Australisch pensioen Sociale Zekerheidsovereenkomst tussen Australië en Nederland

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie

information on your aow-pension

information on your aow-pension information on your aow-pension Your AOW pension Informatie over uw AOW-pensioen Table of contents Introduction 1 1 Who is insured under the AOW scheme 2 2 What are the AOW entitlements 2 3 How much AOW

Nadere informatie

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier Income and assets Inkomen en bezittingen IA Your partner Uw partner MOD For more information Voor meer informatie Purpose of this form Doelstelling van dit formulier This form is part of your claim for

Nadere informatie

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen IND registration for EU citizens Personen met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland (behalve Bulgarije en Roemenië) die langer dan drie

Nadere informatie

Pensioen. het buitenland

Pensioen. het buitenland Pensioen ontvangen in het buitenland Receiving pension abroad Welke informatie is van belang als u niet in Nederland woont? Stichting Philips Pensioenfonds What information is important if you do not live

Nadere informatie

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad Het basisexamen inburgering in het buitenland The Dutch Civic Integration Examination Abroad Het basisexamen inburgering in het buitenland The Dutch Civic Integration Examination Abroad 02 The Dutch Civic

Nadere informatie

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad Het basisexamen inburgering in het buitenland The Dutch Civic Integration Examination Abroad 02 The Dutch Civic Integration Examination Abroad Inhoudsopgave Het basisexamen inburgering 05 Waar kan het

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Nadere informatie

Aanvraag/Application form

Aanvraag/Application form Aanvraag/Application form Vrijwillige Verzekering Met dit formulier kunt u vrijwillige verzekering voor een ouderdomspensioen AOW en/ of nabestaandenuitkering Anw aanvragen. U kunt de aanvraag tot ééar

Nadere informatie

Handleiding. Vodafone. diensten. English version inside. Make the most of now. Vodafone. Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500.

Handleiding. Vodafone. diensten. English version inside. Make the most of now. Vodafone. Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500. Vodafone Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500 Vodafone PO Box 1500 6201 BM Maastricht 0800-050 vodafone.nl Neem voor vragen contact op met Vodafone Klanten service 1200 For questions, please contact

Nadere informatie

Part A Details of the Netherlands company and tax adviser (if any)

Part A Details of the Netherlands company and tax adviser (if any) Form Netherlands-Direct Investor Company-Credit United Kingdom/Netherlands Double Taxation Convention (SI 1980 Number 1961 & Protocols) Claim to payment of United Kingdom tax credit This form is for use

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel of ernstige uitbuiting in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel of ernstige uitbuiting in Nederland Januari 2008 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel of ernstige uitbuiting in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings or severe exploitation

Nadere informatie

Beste leverancier, Pagina 1 van 2. Vanderlande Industries B.V. BIC: RABONL2U IBAN: NL63 RABO 0153 2516 46 Kamer van Koophandel 16017956

Beste leverancier, Pagina 1 van 2. Vanderlande Industries B.V. BIC: RABONL2U IBAN: NL63 RABO 0153 2516 46 Kamer van Koophandel 16017956 Beste leverancier, Wij sturen u deze brief om u te informeren over het elektronisch factureringsprogramma van Vanderlande voor alle facturen die leveranciers van goederen en diensten aan Vanderlande versturen.

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Notification of an application for a regular residence permit under Article 8 ECHR/humanitarian grounds

Notification of an application for a regular residence permit under Article 8 ECHR/humanitarian grounds Notification of an application for a regular residence permit under Article 8 ECHR/humanitarian grounds Read the explanation before you start to fill out the form. For whom is this form? You can use this

Nadere informatie

Formulier Startende onderneming Eenmanszaak, vof, cv of maatschap

Formulier Startende onderneming Eenmanszaak, vof, cv of maatschap Formulier Startende onderneming Eenmanszaak, vof, cv of maatschap Form Starting enterprise Sole proprietorship, general partnership, limited partnership or professional partnership Over dit formulier About

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User s manual

Gebruikershandleiding / User s manual Gebruikershandleiding / User s manual Maasvlakte Euro VI 2014 Versie 1.0, 1 oktober 2014 www.rotterdam.nl/n15 Inhoudsopgave / Table of Contents Nederlands... 3 1. Uw account... 3 1.1 Wanneer een account?...

Nadere informatie

AANMELDING. Master Macquarie University

AANMELDING. Master Macquarie University AANMELDING Master Macquarie University KILROY education helpt je met de aanmelding aan Macquarie University. Onze studieadviseurs informeren je over opleidingen, toelatingseisen, collegegelden, eventuele

Nadere informatie

KORTRIJK For new inhabitants English

KORTRIJK For new inhabitants English KORTRIJK For new inhabitants English 1 INHOUD 1. Aankomst Arrival 4 5 2. Documenten Documents 7 9 3. Juridisch Advies Legal Advice 12 13 4. Wonen Living 14 16 5. Nederlands leren Learning Dutch 19 20 6.

Nadere informatie

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants Migrating to Flanders Starterskit for family migrants, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds With the support of the European Integration

Nadere informatie

Formulier Startende onderneming Bv, nv of andere rechtspersoon

Formulier Startende onderneming Bv, nv of andere rechtspersoon Formulier Startende onderneming Bv, nv of andere rechtspersoon Form Starting enterprise Private Limited Liability Company, Public Limited Liability Company or other legal entity Over dit formulier About

Nadere informatie

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Amsterdam, juni 2007 In opdracht van het WODC Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Lucy Kok Justin van der Sluis David Hollanders

Nadere informatie

HP Pensioen. Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013. Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam. Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen

HP Pensioen. Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013. Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam. Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen HP Pensioen Magazine I Oktober 2012 I Nr. 15 In dit nummer onder meer: Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013 Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen blijven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden For the English version, see page 9 Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart 2015 en geldig voor het kantoor HousingSpots.

Nadere informatie

SummerHolidayExchangeProgram

SummerHolidayExchangeProgram SummerHolidayExchangeProgram maakt deel uit van het Short Term Exchange Program binnen Rotary International en is een kort intercontinentaal zomervakantie uitwisselings-programma Family to Family Over

Nadere informatie

A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE HOLLANDIA

A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE HOLLANDIA Kézikönyv 80/2004 HOLLANDIA (hu) 1 A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE HOLLANDIA 1. Nemzeti jog... 2 1.1. Végrehajtás [18. cikk]... 2 1.2. Nemzeti kárenyhítési rendszerek [12. cikk (2) bekezdés]...

Nadere informatie

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld Final Report Action 5 Support for European Cooperation in the youth field Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible in the youth field Version valid as of 1 st of January 2012 Part

Nadere informatie