Informatie voor dialysepatiënten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor dialysepatiënten"

Transcriptie

1 Dialyse Informatie voor dialysepatiënten over hulp bij praktische vragen/problemen Inleiding Een (komende) dialysebehandeling kan veel losmaken en vragen oproepen. De medisch maatschappelijk werker van het Dialysecentrum kan u begeleiden bij de psychische en sociale gevolgen van de dialysebehandeling. Daarnaast kan de medisch maatschappelijk werker ondersteunen bij praktische vragen. Zo nodig zal zij u doorverwijzen. In deze folder kunt u zien bij welke instantie u terechtkunt voor (praktische) vragen/ problemen/ voorzieningen. Achter in de folder is een trefwoordenregister per thema opgenomen, waardoor u zaken makkelijk op kunt zoeken. Instanties op alfabetische volgorde Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Het Algemeen Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan mensen met psychosociale problemen. Bij het AMW kunt u terecht voor allerlei vragen en problemen op gebied van financiën, opvoeding, relatie, verwerking, gezondheid, werk, wonen, zingeving, vrije tijdsbesteding, eenzaamheid en dergelijke. Kijk voor het telefoonnummer van het maatschappelijk werk in uw gemeente in de telefoongids. Belastingdienst U kunt een deel van de extra kosten/uitgaven vanwege uw nierziekte terugvragen via de aangifte inkomstenbelasting. Denk aan: medicijnen, gezinshulp, dieetkosten, extra vervoerskosten en extra kosten voor kleding. De Nierstichting verspreidt elk jaar in februari belastinginformatiepakketjes. Deze zijn te verkrijgen op de Dialyse-afdeling. Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Jeroen Bosch Ziekenhuis (DIA-113, uitgave november 2014)

2 Belastingtelefoon: (gratis) Internetadres: Centraal Administratie Kantoor (CAK) Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdrage voor alle voorzieningen die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. U kunt ons telefonisch bereiken op de onderstaande telefoonnummers: Zorg thuis (Wmo en Zorg zonder Verblijf): Zorg met Verblijf: Compensatie eigen risico: Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten): Internetadres: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg vanuit de AWBZ. Als u recht heeft op zorg, krijgt u de kosten van deze zorg uit deze verzekering vergoed. (Hierbij geldt wel een eigen bijdrage.) U kunt dan kiezen hoe u de zorg wil regelen. Kiest u voor zorg in natura (ZIN) dan regelt het zorgkantoor de zorg. Kiest u voor een persoonsgebonden budget (PGB), dan krijgt u een bedrag waarmee u zelf zorg kunt inschakelen. De uitgaven moet u achteraf wel verantwoorden aan het zorgkantoor. De AWBZ onderscheidt 5 soorten zorg, ook wel functies genoemd : persoonlijke verzorging (thuiszorg: bijv. hulp bij aankleden en wassen) verpleging (medische hulp thuis: bijv. wondverzorging en injecties) begeleiding (groeps -en /of individuele begeleiding: bijv. dagopvang) verblijf (tijdelijk of permanent verblijf in verzorgingshuis of verpleeghuis) behandeling (gericht op herstel of verbetering van uw aandoening: bijv. dagbehandeling of revalidatie) Met vragen over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met de CIZvestiging bij u in de buurt. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het Centraal informatiepunt AWBZ zorg: (lokaal tarief) Internetadres: Dialysevereniging regio s-hertogenbosch De Dialysevereniging regio s-hertogenbosch is een patiëntenvereniging van (pre)dialyse en transplantatiepatiënten. Zij organiseren jaarlijks allerlei activiteiten, waar u aan deel kan nemen. Jaarlijks organiseert de vereniging een belastingspreekuur en kunt u hulp krijgen bij de belastingaangifte. Verder geeft de vereniging elk kwartaal een blad uit, genaamd Nieuwsbulletin. Meer informatie is op te vragen op de Dialyse-afdeling of via het secretariaat van de vereniging telefoonnummer (073) of kijk op Dianet Dianet is een innovatief kennis- en expertisecentrum op het gebied van klinische en niet-klinische dialyse. Zij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij thuishemodialyse en nachtelijke thuishemodialyse. Als u gebruik wil maken van hun diensten, is een verwijzing van uw nefroloog nodig. Internetadres: Telefoonnummer: (030) Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 7

3 Gemeente De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld door ouderdom, een chronische ziekte, handicap of psychische problemen. Gemeenten zijn verplicht hun inwoners te ondersteunen voor deze beperkingen. Iedere gemeente doet dat op haar eigen manier en heeft een loket Zorg en Welzijn. Of, en hoeveel, recht u heeft op ondersteuning is afhankelijk van uw inkomen. Aanvragen kunnen gedaan worden via het Wmo-loket in uw eigen gemeente voor de volgende voorzieningen: huishoudelijke hulp rolstoel scootmobiel vervoersvoorzieningen gehandicaptenparkeerkaart regiotaxi woonvoorziening en woningaanpassing vergoeding verhuis- en herinrichtingskosten bijzondere (categoriale) bijstand. langdurigheidstoeslag. ondersteunende begeleiding of persoonlijke verzorging op psychische of sociale indicatie afvalstoffenheffing ontheffing voor PD afval extra container voor PD afval MEE MEE is er voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte. MEE adviseert, ondersteunt en wijst u de weg. Internetadres: Telefoonnummer regio s-hertogenbosch: (073) Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) De Nierpatiënten Vereniging Nederland is een vereniging voor en door mensen met een gestoorde nierfunctie of mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. De vereniging werkt voor patiënten, voor hun ouders en voor hun partners. Verschillende onderdelen van de NVN die belangrijk kunnen zijn voor u: NVN STAP (Steun en adviespunt) (035) Luistertelefoon bereikbaar via een gratis nummer: Verenigingsblad Wisselwerking Algemeen nummer: (035) Internetadres: Nierstichting Nederland De Nierstichting bevordert wetenschappelijk onderzoek, biedt hulpverlening en geeft voorlichting. De Nierstichting heeft een afdeling Sociaal Beleid. Hier kunt u individuele vergoedingen/subsidies aanvragen voor kosten die u moet maken in verband met uw nierziekte, die niet gedekt worden door andere verzekeringen of voorliggende voorzieningen. Deze vergoedingen/subsidies zijn afhankelijk van uw inkomen. De Nierstichting verzorgt ook vakanties in binnen -en buitenland met dialysevoorzieningen. Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 3 van 7

4 Ook zijn diverse folders op te vragen bij de Nierstichting over nierziekten, behandeling en patiënteninformatie. Een onderwerp als orgaandonatie komt ook op de site uitgebreid aan bod. Algemeen telefoonnummer: (035) Gratis informatielijn nierziekten: Internetadres: Stichting Eurotransplant Als uw behandelend arts u aanmeldt voor een orgaantransplantatie dan gebeurt dit bij Stichting Eurotransplant. Deze organisatie zorgt voor de verdeling van donororganen binnen Europa. Internetadres: Telefoonnummer: (071) Taxibedrijf Als u gaat dialyseren in het ziekenhuis, kunt u de kosten voor het vervoer naar het ziekenhuis er goed krijgen. Ook hier zal een eigen bijdrage naar rato van inkomen vastgesteld worden. Komt u met de taxi, dan heeft u een machtiging/akkoordverklaring van uw zorgverzekeraar nodig. U kunt het formulier voor zittend ziekenvervoer/ taxivervoer opvragen bij de zorgverzekeraar of downloaden van de website van uw zorgverzekeraar. Let op dat u gebruik maakt van een taxibedrijf, dat is aangesloten bij uw zorgverzekeraar. Als u bijvoorbeeld gebracht wil worden door een familielid, dan kunt u een vergoeding hiervoor aanvragen bij de zorgverzekeraar. Let op! U krijgt geen vergoeding voor vervoer bij peritoneaal dialyse. Thuiszorgorganisatie Als blijkt dat u in de thuissituatie hulp nodig heeft bij bijv. het douchen of aankleden dan kunt u denken aan het inschakelen van de thuiszorg. Er zijn verschillende thuiszorgorganisaties in de regio waar u uw vraag neer kunt leggen. Ook voor de thuiszorg zal een indicatie bij het CIZ aangevraagd moeten worden. Thuiszorgwinkel U kan verschillende gezondheidsartikelen, verpleegartikelen en hulpmiddelen lenen, huren of kopen bij een thuiszorgwinkel. Denk aan bijvoorbeeld een rollator. Ook kan u kijken op waar alles digitaal besteld kan worden. Telefoonnummer: (088) UWV Het UWV voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet. UWV WERKbedrijf is de divisie van UWV voor arbeidsbemiddeling en re-integratie. Een bijstandsuitkering vraagt u in principe aan bij het UWV WERKbedrijf in uw gemeente. Alleen als u 65 jaar of ouder bent, moet u de uitkering aanvragen bij de sociale verzekeringsbank (SVB). Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 4 van 7

5 Heeft u een uitkering aangevraagd via UWV WERKbedrijf dan stuurt deze uw aanvraag door naar de gemeente. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Voor meer informatie verwijzen we naar de volgende internetadressen: en Vrijwilligersorganisatie In de regio zijn verschillende vrijwilligersorganisaties actief, die u kunnen ondersteunen in bijv. het naar buiten gaan of het aangaan van sociaal contact. De landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg kan u in contact brengen met een vrijwilliger bij u in de buurt. Internetadres: Woningbouwvereniging Als u zich in wil schrijven voor een aanleunwoning of senioren(plus)woning, dan kunt u zich tot de woningbouwvereniging bij u in de gemeente wenden. U zal zich dan moeten inschrijven als woningzoekende, waardoor u kan reageren op woningen. Raadpleeg voor meer informatie hierover uw gemeentegids of de site van uw gemeente. Zorgverzekeraar In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat elke Nederlands ingezetene recht heeft op een basispakket aan medisch noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuiszorg, medicijnen, hulpmiddelen en huisartsenzorg. Met een medische verklaring van uw arts kunt u bijvoorbeeld een rollator aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Op het moment dat u start met de dialysebehandeling (HD, CAPD, APD) kunt u in aanmerking komen voor een aantal vergoedingen o.a.: vergoeding taxivervoer en/of eigen vervoer. vergoeding van inrichtingskosten CAPD/APD en HD kamer dagvergoeding voor extra verwarming -en elektriciteitskosten van thuisdialyse met CAPD/APD Om deze vergoedingen aan te vragen, neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Zorgkantoor De uitvoering van de AWBZ is in handen van de zogenaamde zorgkantoren. Zorgkantoren zijn zelfstandig werkende kantoren - nauw verbonden aan de zorgverzekeraar - die zorgvraag en zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. De adressen van de regionale zorgkantoren zijn terug te vinden op internet. Internetadres: Internetadressen Deze website geeft inzicht in hoe je nieren werken en welke behandelmethoden er voor je zijn, als je nieren níet meer functioneren. Deze website helpt u verdere achteruitgang van uw nierfunctie te voorkomen of te vertragen... door verstandige voeding, voldoende beweging, stoppen met roken. Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 5 van 7

6 Folders/brochures Folder medisch maatschappelijk werk Jeroen Bosch Ziekenhuis Zorgboek Nierfunctievervangende behandeling (verkrijgbaar via predialyse) Boek Eten met plezier (verkrijgbaar via de diëtist) Uitgebreid aanbod van brochures te bestellen via Relatietransplantatie; zie Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met een van de maatschappelijk werkers van het Dialysecentrum. U kunt hen bereiken via het secretariaat van de Dialyseafdeling: (073) Bezoekadres Jeroen Bosch Ziekenhuis Henri Dunantstraat GZ s-hertogenbosch Algemeen telefoonnummer: (073) Secretariaat Dialyseafdeling: (073) Secretariaat polikliniek Chirurgie: (073) Secretariaat polikliniek Nierziekten: (073) Trefwoordenregister Afval Afvalcontainer PD : zie Gemeente Afvalstoffenheffing ontheffing : zie Gemeente Arbeid Arbeidsbemiddeling/re-integratie : zie UWV Arbeidsdeskundige : zie NVN Ziektewet : zie UWV Begeleiding Praktisch -en psychosociale begeleiding : zie AMW Advies en ondersteuning : zie MEE Ondersteuning vrijwilliger : zie Vrijwilligersorganisatie Luistertelefoon : zie NVN Belastingen Aangifte inkomstenbelasting : zie Belastingdienst Belastingadvies : zie Dialysevereniging s Hertogenbosch Dieetkostenaftrek : zie Belastingdienst Beperkingen Hulpmiddelen : zie thuiszorgwinkel Rollator : zie thuiszorgwinkel of zorgverzekeraar Rolstoel : zie gemeente Scootmobiel : zie gemeente Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 6 van 7

7 Tegemoetkomingen Financiële tegemoetkoming : zie Nierstichting Nederland Financiële steun vakantiekosten : zie Nierstichting Nederland Uitkeringen Bijstandsuitkering : zie UWV WW : zie UWV WIA : zie UWV WAJONG : zie UWV WAO : zie UWV WAZ : zie UWV Vergoedingen Vergoeding taxivervoer : zie Zorgverzekeraar Inrichtingskosten dialysekamer : zie Zorgverzekeraar Verwarming-en elektriciteitskosten : zie Zorgverzekeraar Vervoer Machtiging taxivervoer : zie taxibedrijf Regiotaxi : zie gemeente Gehandicaptenparkeerkaart : zie gemeente Gehandicaptenparkeerplaats : zie gemeente Vervoerskosten buitenland : zie Nierstichting Nederland Voorzieningen Huishoudelijke hulp : zie gemeente Langdurigheidstoeslag : zie gemeente Bijzondere (categoriale) bijstand : zie gemeente Eigen bijdrage : zie CAK Wonen Woningaanpassingen : zie gemeente Aanleun- of senioren(plus)woning : zie Woningbouwvereniging Zorg Persoonlijke verzorging : zie CIZ en thuiszorgorganisatie Verpleging : zie CIZ Groeps- en/of individuele begeleiding : zie CIZ Behandeling : zie CIZ Indicatie : zie CIZ Overigen Klinische en niet klinische dialyse : zie Dianet Nierpatiëntenvereniging Nederland : zie NVN Nierpatiëntenvereniging regionaal : zie Dialysevereniging s-hertogenbosch Orgaandonatie : Nierstichting Nederland Orgaantransplantatie : Nierstichting Nederland of Eurotransplant Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 7 van 7

Medisch maatschappelijk werk Praktische regelingen en vergoedingsmogelijkheden voor nierpatiënten

Medisch maatschappelijk werk Praktische regelingen en vergoedingsmogelijkheden voor nierpatiënten Medisch maatschappelijk werk Praktische regelingen en vergoedingsmogelijkheden voor nierpatiënten U heeft gehoord dat uw nieren niet goed meer functioneren en dat u zich moet voorbereiden op een nierfunctievervangende

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1 www.uvitzorgkantoren.nl 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven waarom het loket WWZ U hebt de brochure van het Loket WWZ in de hand. Hierin willen wij u laten zien wat het loket WWZ voor u kan betekenen. Wij willen u graag helpen om de weg te vinden in het woud van

Nadere informatie

Voorwoord. Jet Bussemaker Staatssecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorwoord. Jet Bussemaker Staatssecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voorwoord De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering waar we trots op kunnen zijn. Langdurige zorg die niet binnen de zorgverzekering valt, wordt gefinancieerd door de AWBZ.

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Voorwoord. Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek (SVH).

Voorwoord. Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek (SVH). Seniorenwijzer Voorwoord Deze seniorenwijzer is voor iedereen die een vraag heeft op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In alfabetische volgorde is deze informatie in een aantal rubrieken onderverdeeld.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9

Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 M antelzorggids Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg? pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Respijtzorg en praktische hulp pagina 15 4 Werk en

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers Voorwoord De nieuwsbrief mantelzorg gemeente Bergen op Zoom waarin we u als mantelzorger willen informeren over landelijke en plaatselijke organisaties, activiteiten en regelgeving die er zijn voor u als

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie