jaarverslaggeving 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslaggeving 2014"

Transcriptie

1 jaarverslaggeving 2014

2 Stichting Onderwijs Midden-Limburg Jaarverslaggeving 2014 Ministerie OCW Roermond, mei 2015

3 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Samenvatting 2 A1 Bestuursverslag 5 A2 Doelen & resultaten 26 A3 Verslag Raad van Toezicht 33 B Jaarrekening 2014 B1 Grondslagen 38 B2 Balans 2014 Stichting Onderwijs Midden-Limburg 42 B3 Staat van baten en lasten 2014 Stichting Onderwijs Midden-Limburg 44 B4 Kasstroomoverzicht B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 2014 Algemene toelichting 46 Materiële vaste activa 46 Vorderingen 47 Liquide middelen 47 Eigen vermogen 48 Voorzieningen 49 Langlopende schulden 51 Kortlopende schulden 51 B6 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 52 B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2014 Rijksbijdragen OCW 54 Overige overheidsbijdragen 54 Overige baten 54 Bijzondere baten 54 Personele lasten 55 Afschrijvingen 56 Huisvestingslasten 57 Overige instellingslasten 57 Bijzondere lasten 57 Financieel resultaat 57 B9 Wet Normering Topinkomens 58 B10 Kengetallen 60 G Specifieke posten OCW 63 C Overige gegevens C1 Controleverklaring 67 C3 Bestemming van het exploitatieresultaat 70 D Bijlagen D1 Gegevens van de stichting 72 D2 Staat van baten en lasten - Mundium College 73 D3 Staat van baten en lasten - BC Broekhin 76 D4 Staat van baten en lasten - Connectcollege 79 D5 Staat van baten en lasten - Sg. St. Ursula 82 D6 Staat van baten en lasten - College van Bestuur & Stafdienst 85 D7 Gedeclareerde kosten en nevenactiviteiten CvB 88 D8 Jaarcijfers Samenwerkingsverband

4 Toelichting op onderdelen van het jaarverslag A 1

5 Samenvatting In deze samenvatting worden de highlights van de Jaarrekening 2014 grafisch weergegeven: Herkomst van middelen in Euro's Rijksbijdragen ,0% Overige overheidsbijdragen ,3% Overige baten ,4% Ouderbijdragen ,3% Bijzondere baten - 0,0% Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Ouderbijdragen Bijzondere baten Besteding van middelen in Euro's Personele lasten ,2% Afschrijvingen ,1% Huisvestingslasten ,0% Overige instellingslasten ,6% Bijzondere lasten - 0,0% Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Bijzondere lasten 2

6 Leerlingen per 01 oktober 2013 (bekostiging 2014) Connectcollege BC Broekhin Mundiumcollege Sg. St. Ursula Connectcollege BC Broekhin Mundiumcollege Sg. St. Ursula Werkkapitaal Eigen vermogen Voorzieningen Langlopend vreemd vermogen Subtotaal Vastgelegd in vaste activa (ex. leermiddelen) Werkkapitaal

7 Solvabiliteit Eigen vermogen Totaal vermogen Solvabiliteit 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 69% Liquiditeit Vlottende activa Kortlopende schulden Liquiditeit 1,16 1,33 1,53 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,

8 A.1 BESTUURSVERSLAG 1. Missie In het meerjarenbeleidsplan zette SOML de eerste stappen om te komen tot een nieuwe missie. Het traject om te komen tot een nieuwe missie is in 2011 afgerond. Het College van Bestuur heeft de missie na een uitvoerige consultatieronde vastgesteld, de Raad van Toezicht heeft deze goedgekeurd en de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad heeft instemming verleend. De missie laat zich in één zin vangen: Plaats voor alle leerlingen, ruimte voor veelvormigheid De volledige missietekst: Uitnodigend en kansen biedend De SOML-scholen in Midden-Limburg geven onderwijs met aandacht en respect voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in Nederland en met onderkenning van de verscheidenheid daarin. Het zijn open scholen, uitnodigend naar álle leerlingen die het basisonderwijs gevolgd hebben. Elk van de scholen heeft een ander onderwijsaanbod en een eigen onderwijsklimaat. Gezamenlijk bieden de scholen vrijwel alle opleidingsmogelijkheden en vakkenpakketten/specialisaties die mogelijk zijn. De banden tussen de scholen zijn hecht en gebouwd op onderlinge solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid. SOML is daarmee flexibel en ook toegerust om in te spelen op toekomstige vragen en verwachtingen van ouders en leerlingen. Daarnaast werken SOML-scholen samen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het welzijn en opleidingskansen van de Midden-Limburgse jeugd in al haar verscheidenheid waar te maken. Dat doen de scholen niet alleen: er wordt actief samengewerkt met andere organisaties in de onderwijs- en zorgketen en met het bedrijfsleven. leerlingen gekend worden en niet ondergaan in anonimiteit. Leer- en oefenplaats voor later Naast de zorg voor goed onderwijs neemt de school ook de uitdaging aan om leerlingen te begeleiden naar volwassenheid. Daar hoort mondigheid bij, maar ook verantwoordelijkheid. Leerlingen moeten zelfstandig deel gaan uitmaken van de maatschappij en daaraan positief gaan bijdragen. De school is daarvoor een leer- en oefenplaats. Ontwikkeling van een professionele cultuur SOML-medewerkers spelen daarbij met hun persoon een belangrijke rol. De vraag aan hen om zich authentiek op te stellen en voorbeeldgedrag te tonen, wordt daarmee gerechtvaardigd. Goede leraren zijn een belangrijke hulpbron voor het succes van leerlingen. Daarom investeert SOML voortdurend in kwaliteit van de leraren. SOMLmedewerkers maken zich een professionele houding eigen. Leidinggevenden besteden aan die ontwikkeling van een professionele cultuur systematisch aandacht en sturen daarop. Kwaliteitsverbetering Het onderwijs aan de SOML-scholen voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. Kwaliteitsverbetering betekent: beter inspelen op verschillen in individuele leerstijl en een sterke focus van leraren op hoe leerlingen leren. De scholen laten hun resultaten zien en staan open voor de buitenwereld. Ouders vinden in de SOML-scholen altijd een aanspreekpunt. De interne kleinschaligheid binnen de SOML-scholen garandeert dat 5

9 2. Organisatie 2.1 Juridische organisatie SOML is een bestuur met scholen voor katholiek en algemeen bijzonder onderwijs. Het bestuur heeft de bijzondere opdracht de identiteit voor zowel de katholieke als de algemeen bijzondere scholen te bewaken. In de statuten van de stichting is hieraan nadere uitwerking gegeven. De stichting is bij het ministerie bekend met het bevoegd gezagnummer Bij de Kamer van Koophandel staat zij geregistreerd met nummer College van Bestuur Het College van Bestuur is het bevoegde gezag van de vier scholengemeenschappen van SOML en richt zich vooral op het beleid op bovenschools niveau, hetgeen tot uitdrukking komt in het meerjarenbeleidsplan van de stichting en in de daaruit afgeleide jaarlijkse beleidskaders die het College van Bestuur opstelt voor de schooldirecties. De samenstelling van het College van Bestuur was als volgt: Voorzitter: Dhr. ir. C.B. Hoefnagel Lid: Dhr. drs. M.J.H.M. Kikken Het College van Bestuur werkt op basis van een onderlinge taakverdeling. Portefeuilles zijn niet strikt gescheiden om de brede integrale verantwoordelijkheid te kunnen dragen als College van Bestuur. De loonkosten van het College van Bestuur (incl. pensioen en werkgeverslasten): Dhr. C.B. Hoefnagel (2014) (2013) Dhr. M.J.H.M. Kikken (2014) (2013) Relevante nevenfuncties en gedeclareerde onkosten van het College van Bestuur zijn terug te vinden in Bijlage D7. Het College van Bestuur handelt conform de Code Goed Onderwijsbestuur, zoals deze door de VO-Raad is opgesteld en in werking is getreden per 1 augustus SOML kent de volgende organisatorische indeling: Raad van Toezicht College van Bestuur Stafdienst Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Connect College (16PE) Sg. St. Ursula (17GT) BC Broekhin (14PS) Mundiumcollege (03XF) 6

10 2.3 Raad van Toezicht Het verslag van de Raad van Toezicht is terug te lezen in onderdeel A.3 Verslag Raad van Toezicht. Gedurende 2014 hebben zich geen personele wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is in 2014 vijfmaal bij elkaar geweest voor een formele vergadering met het College van Bestuur. Naast de Raadsvergaderingen zijn er bijeenkomsten geweest van de auditcommissie en de remuneratiecommissie. In 2014 is er ook gestart met een periodiek voorzittersoverleg, tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur. De samenstelling en bezoldiging 1 van de Raad van Toezicht in 2014: Dhr. drs. J.W.F.M. Knapen Voorzitter (2014) (2013) Mevr. M.E. Wouterlood-van Pijlen secretaris (2014) (2013) Mevr. Wouterlood maakt gebruik van de regeling vrijwilligersvergoeding in Dhr. drs. N.C.J. Hoenen lid (2014) (2013) Dhr. drs. J.M. Dijkman lid 0 (2014) (2013) Dhr. mr. F.L.J. van Vloten Lid (2014) (2013) Afhankelijk van de feitelijke situatie kan samenloop van btw-heffing en loonheffing optreden. Hoofdregel is namelijk dat de arbeidsverhouding van toezichthouders bij wetsfictie geldt als een dienstbetrekking in fiscale zin. Dit betekent dat de onderwijsinstelling over de beloning voor de toezichthoudende werkzaamheden loonbelasting/premie volksverzekeringen dient in te houden en af te dragen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet vergoeden. Het gaat hierbij om het bedrag van deze vergoeding exclusief omzetbelasting. 2.4 Scholen van SOML SOML bestaat uit de volgende scholengemeenschappen: BC Broekhin Connect College Locatie Roermond Unit havo/vwo Locatie Swalmen/ Unit vmbo Reuver Mundium Sg. St. College Ursula Lyceum Schöndeln Locatie Horn Mavo Roermond Locatie Heythuysen Niekée, NT2 De scholen fungeren als relatief autonome, resultaatverantwoordelijke eenheden. De voorzitter centrale directie fungeert als eindverantwoordelijk schoolleider. Per locatie is de locatiedirecteur de eerst aangewezen verantwoordelijke, die de dagelijkse leiding van de school en uitvoering van het schoolplan heeft. In onderdeel A.3 staan de gerealiseerde doelstellingen van de scholen weergegeven. Per 1 januari 2013 geldt een aangepaste regeling voor commissariaten. De nieuwe regeling houdt in dat de goedkeuring, waarbij btw-heffing achterwege blijft indien men niet meer dan vier commissariaten bekleedt, komt te vervallen en dat aan de hand van de gebruikelijke criteria voor btwondernemerschap en aan de hand van de feitelijke situatie moet worden bepaald of sprake is van ondernemerschap van de commissaris. Bij één commissariaat is in beginsel al sprake van ondernemerschap voor de btw en dient de commissaris btw te voldoen over de ontvangen commissarisbeloning. 1 Bezoldigiging incl sociale lasten werkgever 7

11 3. Governance In 2014 heeft het College van Bestuur een zelfevaluatie uitgevoerd die de bredere samenwerking tussen bestuur en directies, directies en teams, binnen de teams en de ondersteuning vanuit het stafbureau onder de loep heeft genomen. Ook de rol van de interne toezichthouder is meegenomen in de evaluatie In de evaluatie zijn de volgende vragen gesteld: wat bereiken we met elkaar, hoe goed is de samenwerking op diverse niveaus op elkaar afgestemd en in hoeverre maken we onze ambities (van bestuur en scholen) waar in het onderwijs van elke dag? De zelfevaluatie is uitgevoerd door een externe partner die als critical friend een zogenoemde bereikdiagnose heeft opgesteld. De critical friend heeft de dieptewerking van het bestuur en leiding in kaart gebracht: wat bereiken we met elkaar? Het onderzoek is uitgevoerd door het doen van diverse observaties van vergaderingen op alle niveau, lesbezoeken, interviews van Raad van Toezicht tot de leerlingen en het afnemen van vragenlijsten. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zijn: - SOML is ambitieus en durft te kiezen voor gepersonaliseerd leren. Echter, de afstand tussen ambitie en praktijk is nog groot. - Sturing en toezicht kunnen aan kwaliteit winnen onder het motto de voorzichtigheid voorbij. - Scholen hebben een grote autonomie, maar rekenschap en verantwoording over hoe scholen die autonomie gebruiken en tot welke resultaten dat leidt behoeft verbetering. - Kansen kunnen beter worden benut door het samenspel tussen scholen en bestuur/ stafdienst beter in balans te brengen. Daarvoor is meer centrale regie nodig op implementatie van beleid (afspraak = afspraak), zonder de autonomie van de scholen in te perken. Naar aanleiding van de bereikdiagnose heeft een collegiale visitatie plaatsgevonden tussen het College van Bestuur SOML en een ander VO-bestuur. In het kader van Goed Onderwijsbestuur zijn alle interne gedragscodes en reglementen op het gebied van integriteit en gedrag juridisch getoetst door een extern bureau. De uitkomst daarvan is dat SOML met deze codes voldoet aan alle wet- en regelgeving op dit gebied. Het bestuur ziet erop toe dat alle scholen op eenduidige wijze de codes en reglementen publiceren op hun websites. Fusie met Stichting Via Aurea In 2014 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen SOML en Stichting via Aurea. Aanleiding voor de juridische fusie is de onlosmakelijke verwevenheid tussen beide stichtingen. De verwevenheid komt tot uiting in de wijze waarop het bestuur van Via Aurea is samengesteld, maar ook in het gegeven dat SOML de enige partij is die profiteert van het bestaan en de activiteiten van Stichting Via Aurea. Alle partijen zijn ervan overtuigd dat de juridische fusie zal leiden tot meer transparantie. Beide stichtingen delen het uitgangspunt dat middelen ingezet dienen te worden ten behoeve van het voortgezet onderwijs van SOML. Met de juridische fusie worden geen voordelen aan bestuurders van de verdwijnende rechtspersoon (Stg. Via Aurea) toegekend. Externe klachtencommissie In 2014 hebben vier ouders een klacht ingediend bij de externe klachtencommissie. Drie klachten hadden betrekking op de begeleiding van hun kind en een klacht op de beoordeling. De externe vertrouwenspersoon heeft pogingen gedaan om te bemiddelen tussen de ouders en de schoolleiding. Drie ouders hebben de klacht toch doorgezet en in januari 2015 zijn de klachten door de klachtencommissie in behandeling genomen. Ontslagvergoedingen In 2014 ging SOML met drie personeelsleden een vaststellingsovereenkomst c.q. ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan. SOML betaalde aan beëindigingsvergoedingen en aan suppleties SOML houdt zich aan de wettelijke regelingen bij ontslag. Het beleid van de stichting is erop gericht om medewerkers duurzaam in te zetten. Middels strategische planning wordt zoveel mogelijk geanticipeerd op mogelijk overformatie en boventalligheid van medewerkers. SOML kent daarnaast een actief mobiliteitsbeleid en actueel sociaal statuut. 8

12 Gevoerd beleid Jaarlijks stelt het bestuur een beleidskader op, waarin het meerjarenbeleidsplan verder is uitgewerkt. In het beleidskader worden op de verschillende beleidsdomeinen doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen hebben een doorvertaling in de jaarbeleidsplannen van de scholen en vormen de basis voor een beleidsrijke invulling van de meerjarenbegrotingen. 3.1 Kwaliteitszorg In 2014 zijn er op het gebied van de kwaliteitszorg een aantal stappen gezet die ervoor moeten zorgen dat kwaliteit nog beter ingebed wordt in de processen en cultuur van SOML. Een werkgroep kwaliteit heeft de minimum eisen voor een kwaliteitsdashboard benoemd en heeft daaraan kwaliteitsindicatoren gekoppeld. Een proef om intern een dashboard op te stellen stuit op praktische bezwaren. SOML heeft in 2014 ervoor gezorgd dat alle scholen beschikken over een licentie voor het Magister Managementplatform. Hiermee kunnen scholen realtime informatie uit de Magisterdatabase opvragen en zo inzicht verkrijgen in de kwaliteitsaspecten die voor school van belang zijn. Op ieder gewenst aggregatieniveau kunnen rapportages opgesteld worden. Tevens is het besluit genomen om naast de leerlinggegevens MMP ook in te zetten voor informatievoorziening in de domeinen personeel en financieel. Door deze keuze is SOML ook in staat om een dashboard over meerdere domeinen op te stellen. De implementatie van MMP personeel en financieel staat gepland voor het eerste kwartaal van Samenwerking onderwijssector VAVO VAVO biedt jongeren die vastlopen in het reguliere VO een tweede kans om alsnog een diploma te halen. VAVO is voortgekomen uit het volwassenen onderwijs. SOML heeft met ROC Gilde Opleidingen en ROC Leeuwenborg overeenkomsten op bestuursniveau waarin de plaatsing van leerlingen is geregeld. Bij aanvang van het schooljaar zijn er 38 leerlingen die gebruik maken van een VAVO regeling. In het schooljaar waren dit 42 leerlingen. De besturen voor VO zijn samen met het ROC Gilde Opleidingen voorbereidingen voor VAVO nieuwe stijl gestart. In het voorjaar 2015 wordt dit concept opgeleverd. Samenwerkingsverband VO / Passend Onderwijs Het nieuwe samenwerkingsverband SWV is per 1 augustus 2014 formeel gestart, gelijktijdig met de invoering van de wet Passend Onderwijs. In voorbereiding daarop is de bestuurlijke organisatie ingericht en geformaliseerd. Tevens is een Ondersteuningsplanraad geformeerd. Het schooljaar is voor het nieuwe samenwerkingsverband vooral een ontwikkeljaar, met veel aandacht voor de inrichting van de zorgstructuur. Er wordt uitvoering gegeven aan het eerste ondersteuningsplan en een jaarplan rondom een zevental ontwikkelpunten: - Structurele ondersteuning en begeleiding op de werkvloer - Implementatie en borging nieuwe zorgtoewijzing - Nieuwe werkwijze Zorg- en AdviesTeam - Optimaliseren dekkend netwerk ASS 2 leerlingen - Verlaging aantal VSO leerlingen - Samenwerking Primair Onderwijs en MBO - Ontwikkeling en implementatie van en de bestuurlijk-juridische vormgeving van het Kennis- en Expertise Centrum Roermond Per 31 juli 2014 is het Samenwerkingverband opgeheven. De laatste jaarcijfers zijn weergegeven in bijlage D8. D8 Jaarcijfers Samenwerkingsverband Voortijdig schoolverlaters In twee aparte werkgroepen voor de deelregio s Noord en Midden-Limburg wordt samenwerkt om het aantal schoolverlaters te beperken. Er is een overlegstructuur voor de betrokken bestuurders en werkgroepen ingericht en een kenniskring van uitvoerenden operationeel gemaakt. Het percentage schoolverlaters is teruggebracht tot een gemiddelde van tussen 1,5 en 1,8 %, dat is een derde deel van de start in , met in het verslagjaar een reductie van 14,6 % t.o.v ASS Autismespectrumstoornis 9

13 Arbeidsmarktknelpunten SOML neemt deel aan het project Arbeidsmarktknelpunten. Dit is een initiatief om in de knelpuntregio s van Nederland knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. SOML participeert in vijf van de zes deelprojecten: - van onbevoegd naar bevoegd - van tweedegraads naar eerstegraads - professionele leergemeenschappen - start als gedegen basis - van leerling naar excellente leraar 3.3 Onderwijsbeleid Persoonlijk Leren SOML heeft de strategische keuze gemaakt voor Persoonlijk Leren. Doel is het leerproces te personaliseren, door voor elke leerling een eigen leerroute mogelijk te maken. In de ontwikkeling naar Persoonlijk Leren krijgt de variëteit aan rollen van de docent een ander accent. Dat is geen diskwalificatie van het verleden, maar houdt een kwalificatie in van wat nodig is in de toekomst: er is een verschuiving nodig van uitvoerder (van kennisoverdracht) naar arrangeur van leermiddelen en naar coach/ begeleider van de leerling in diens leerproces. Agora In 2014 is het besluit genomen om persoonlijk leren op één plaats helemaal door te voeren met een geheel nieuw onderwijsconcept voor leerlingen van vmbo tot en met vwo, als laboratorium voor SOML-scholen. Dit concept heeft de naam Agora. In augustus 2014 is deze opleiding gestart op de locatie van Niekée Roermond met een heterogene groep van 34 leerlingen. Agora is de oud-griekse benaming voor plein. De oude Grieken kregen van wijsgeren en andere belangrijke personen les op de Agora in Athene. De naam is voor deze leerroute gekozen om drie redenen: 1. Het leren van de mens is een universeel gebeuren dat sinds de oude Grieken niet is veranderd. Kinderen willen gewoon goed worden en groeien! 2. Het leren via Agora zal overal plaatsvinden, dus niet alleen maar in een schoolgebouw. De wereld is het plein. 3. Tenslotte staat Agora ook voor het plein dat verbindt, onze leerling is connected! Agora wil jongeren vanaf het begin duidelijk maken dat ze onderdeel zijn van een met elkaar verbonden wereld. We streven ernaar dat kinderen na hun opleiding op Agora: vastberaden de onzekere toekomst van morgen zullen omhelzen! Een andere belangrijke meerwaarde van Agora-onderwijs is de intensieve begeleiding van elke leerling door een coach-docent. Het leerplan van Agora gaat uit van de natuurlijke onderzoekende houding van kinderen, omdat daarin een belangrijke motor voor leren besloten ligt. Om het Agora-leren vorm te geven werkt Agora vanuit vijf leerwerelden. Vijf werelden: De wetenschappelijke wereld De kunstzinnige wereld De maatschappelijke wereld De sociaal/ ethische wereld De spirituele wereld Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL) Per augustus is Sg St Ursula toegetreden tot cluster 2 van de AOSL. Het Mundium College heeft zich aangesloten bij een samenwerkingsverband met de lerarenopleiding van de HAN. In 2014 lag het accent bij de AOSL op het versterken van de onderzoeksactiviteiten van de academische scholen binnen het samenwerkingsverband. Hiertoe behoren BC Broekhin en Connect College. Het praktijkgericht onderzoek van docenten en van studenten van Fontys Lerarenopleidingen Sittard wordt binnen de scholen gepositioneerd als strategie voor professionalisering en schoolontwikkeling. Daartoe zijn verankerprojecten gestart. Evaluatie op school-overstijgend niveau van de onderzoeksactiviteiten verloopt moeizaam. In samenwerking met Open Universiteit en de Universiteit Maastricht hebben scholen kortlopende scholing en intervisie met betrekking tot onderzoeksvaardigheden georganiseerd. Kennisdeling heeft plaatsgevonden op het jaarlijkse AOSLsymposium. Het thema in 2014 was: De (leer)kracht van onderzoek. In 2014 startte het door het Ministerie van OCW ondersteunde project Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen. Afstemming met het eveneens in 2014 gestarte project Arbeidsmarktknelpunten op 10

14 het onderdeel Leerwerkgemeenschappen heeft plaatsgevonden. Techniekplan Limburg In het kader van het landelijke Techniek-pact participeren de SOML-scholen in het Techniekplan Noord- en Midden-Limburg, dat voor de periode van subsidie ontvangt van met name de Provincie Limburg. In 2014 is de structuur met project- en werkgroepen beschreven en bemenst om op alle niveaus de betrokkenheid bij de uitvoering van de Techniekketen te borgen. Er is gestart met de aansluiting vmbo-mbo door het toewerken naar doorlopende leerlijnen. De aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs krijgt o.a. vorm in het project Wetenschap en Technologie dat ondersteund wordt door Keyport Techniek On Tour wordt naar de regio gehaald en er wordt een conferentie in het voorjaar 2015 voorbereid. Vanuit de Techniekketen wordt invloed uitgeoefend op de aanbesteding van de nieuwe concessie voor openbaar vervoer in Limburg. De belangrijkste ontwikkelthema s in het overleg zijn: aanbod en spreiding, huisvesting, equipment, ICT, naast aansluitingen vmbo-mbo en mbo-hbo en en POVO komt er ook aandacht voor Havo- HBO techniek. Examenresultaten School Schooljaar Schooljaar BC Broekhin 92,7% 94,9% Connect 94,8% 93,1% College Mundium 94,5% 91,0% College Sg. St. Ursula 95,9% 93,8% SOML 94,4% 93,3% Schooltype Schooljaar Schooljaar VWO 92,5% 93,8% HAVO 90,8% 91,1% VMBO-G/T 95,9% 93,0% VMBO-K 99,4% 94,4% VMBO-B 97,7% 98,7% SOML 94,4% 93,3% Eindexamenresultaten SOML: 95,0% 94,0% 93,0% 92,0% 91,0% 90,0% Er zijn geen incidenten geweest die van invloed zijn geweest op het proces van de examens of die de betrouwbaarheid van het examenresultaat hebben beïnvloed. SOML hanteert hiervoor strikte procedures die op schoolniveau worden uitgevoerd. 3.4 Personeelsbeleid Strategische HRM 2014 is een belangrijk jaar geweest in de ontwikkeling van het strategisch HR beleidskader. Begin 2015 zal besluitvorming rondom het beleidskader plaatsvinden. Naast de bepaling van de toekomstige koers heeft SOML in 2014 reeds op verschillende gebieden opbrengsten gerealiseerd op gebied van HRM. Voorbeelden hiervan zijn de geboden scholing en ondersteuning op het gebied van dossiervorming en gespreksvaardigheidstraining, maar ook het inkaderen van de EVC-procedure als vast onderdeel van de benoemingsprocedures in het kader van de functiemix. Duurzaam Leiderschap en Teamontwikkeling Een programma Duurzaam Leiderschap en Teamontwikkeling voor directeuren en teamleiders heeft in 2014 plaatsgevonden. Het programma heeft 3 dagen ruimte geboden aan inspiratie, reflectie, dialoog, ontmoeting en beweging. In algemene zin heeft het programma eraan bijgedragen om de deelnemers meer bewust te maken van hun eigen rol en de kracht van gedeeld leiderschap. Tevens is er meer inzicht gekomen met betrekking tot teamvorming en teamontwikkeling. Op de locaties heeft het programma een vervolg gekregen. Aandachtspunten daarbij zijn het concept van gespreid leiderschap en het begrip professionele ruimte. Managementstructuur Binnen SOML is de keuze gemaakt dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van autonomie van de individuele docent naar autonomie van het team. 11

15 Teamleiders vervullen een cruciale rol in een goede werking van teams en SOML gaat deze positie dan ook versterken binnen de organisatie. Door de nieuwe rolvervulling van de teamleider en de uitbreiding van het aantal teamleiders moeten ook hernieuwde keuzes worden gemaakt met betrekking tot de overige managementposities. In 2015 zal een definitieve keuze worden gemaakt met betrekking tot de nieuwe managementstructuur. Gemiddeld aantal FTE 2014 DIR en MAN 3 65 OP 577 OOP 189 Gemiddeld aantal FTE 2014: 8% 23% DIR en MAN 69% OP OOP Functiemix ultimo 2014: De streefdoelen van de functiemix zijn aangepast met behulp van een rekenmodel van het ministerie van OCW. De eindresultaten van de functiemix worden in 2015 voorgelegd aan de vakbonden en de PGMR voor instemming. 24% 39% LB LC 37% 3.5 Gezondheidsbeleid LD In het kader van het gezondheidsbeleid implementeerde SOML Bedrijfszorg in samenwerking met de collectieve zorgverzekeraar. Bedrijfszorg is erop gericht om zorg direct in te zetten bij verzuim van medewerkers, maar ook als preventieve maatregel om verzuim te voorkomen. Leeftijdsverdeling: 1% 3% 16% 35% 21% 24% Verdeling man-vrouw: 49% 51% 15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65+ Man Vrouw In 2014 is het verzuimpercentage van SOML 4,04%. De verzuimfrequentie is 1,17 en dat is een flinke daling ten opzichte van de voorgaande jaren want toen was de verzuimfrequentie 1,46 of hoger. Het verzuimpercentage laat een dalende trend zien vanaf 2010 maar ten opzichte van 2013 is het gemiddelde verzuimpercentage nagenoeg gelijk gebleven. Het verzuimpercentage in het VO schommelt al jaren rond de 5,0% voor het onderwijzend personeel en rond de 5,5 % voor het onderwijsondersteunend personeel. De verzuimcijfers van SOML zijn al jaren lager dan het gemiddelde in het VO. Verzuimpercentages SOML : 6 5,5 5 4,5 4 3, Dir en Man incl teamleiders. Teamleiders voor volle omvang, ook lestaken 12

16 3.6 ICT In het kader van het SOML ICT beleidskader zijn deelplannen gedefinieerd: - ICT infrastructuur Samen met partner IT-Workz startte SOML met de implementatie naar de Hybride-Cloud oplossing, waarvoor SOML heeft gekozen. Eind 2014 is SOML halverwege de gefaseerde implementatie. Uiteindelijk zullen zowel medewerkers als alle leerlingen werken in een gezamenlijk netwerk. Onderdeel van de totale migratie is ook de implementatie van een SOML-breed glasvezelnetwerk - ICT organisatie Binnen het ICT programma was in 2014 veel aandacht voor de organisatorische aspecten. Per augustus zijn de functies van de TOA ICT en ICT Consulent geformaliseerd binnen de nieuwe functiefamilie ICT. De TOA ICT vormt de eerstelijns ondersteuning, terwijl de ICT Consulent op SOML niveau de tweedelijns ondersteuning biedt. - SOML brede applicaties Uniformering van o.a. de Microsoft Office op versie 2013, Google Apps for Education en de Digitale Werkplek kreeg gestalte via de uitrol van de nieuwe ICT Infrastructuur. Andere applicaties worden in datzelfde traject meegenomen. In dat kader heeft SOML ook afwegingen gemaakt op het gebied van het aangaan van Escrowovereenkomsten met de verschillende SaaSleveranciers 4. - Beleid, regels en afspraken Hoe om te gaan met gedigitaliseerde systemen binnen SOML moet duidelijk zijn door een nieuwe Gedragscode ICT. In de gedragscode is geregeld op welke wijze gebruikers dienen om te gaan met de SOML netwerkomgeving en wat de do s en dont s zijn. 3.7 Financieel beleid WKR De beschikbare ruimte voor de werkkostenregeling (WKR) 2014 bedroeg , hiervan is besteed. De gecombineerde bestedingen aangaande representatiekosten en levensfasegericht personeelsbeleid legde de grootste claim op het WKR budget ( ). In 2013 besloot SOML om ook de fietsregeling en de aanvullende zorgverzekering onder te brengen in de WKR. In 2014 bedroeg de claim op de WKR voor deze posten respectievelijk en Fusie met Stg. Via Aurea Als gevolg van de juridische fusie met Stg. Via Aurea heeft SOML het vermogen van de stichting overgenomen. Het vermogen bestaat voornamelijk uit materiële vaste activa en liquide middelen en aan de passivazijde van de balans is er enkel eigen vermogen. In de toelichting op de balans wordt dit expliciet duidelijk gemaakt. SOML heeft uit het eigen vermogen deels een bestemmingsreserve gevormd die op termijn wordt aangewend voor onderwijsontwikkelingen. Financieel Leiderschap Met directieleden is de opleiding Financieel Leiderschap doorlopen. De opleiding, verzorgd door TiasNimbas, sloot aan bij de behoefte om de directieleden inzicht te geven in de financiële aspecten van hun verantwoordelijkheidsgebied. De opleiding heeft concreet opgeleverd dat scholen beleidsontwikkelingen financieel vertalen in een business case format. Daarnaast was er een sterke focus op de link strategie & beleid, sturing en planning & control. 3.8 Facilitair beleid Op facilitair gebied is er in 2014 in toenemende mate aandacht geweest voor de Nationale aanbestedingswet. Er zijn procedures opgesteld, waarbij duidelijk wordt op welk moment welke aanbesteding doorlopen moet worden. De samenwerking tussen de facilitaire managers van de scholen leidt ertoe dat er op stichtingsniveau sprake is van veel gedeelde kennis. Dit leidt tot grotere efficiëntie op het facilitair gebied, momenteel met name bij de gezamenlijke inkoop. SOML streeft ernaar om deze efficiency de komende jaren ook terug te zien in gezamenlijk (technisch)onderhoud en beheer. In 2014 doorliep SOML geen Europese aanbestedingen. 4 SaaS Software as a Service 13

17 4. Huisvesting 4.1 Strategisch Huisvestingsplan SOML heeft de visie op huisvesting in 2014 duidelijk aangescherpt: SOML wil uitstekend onderwijs in Roermond realiseren, passend bij een veranderende samenleving. De ontwikkelingen in het onderwijs en in onze samenleving, maar ook demografische ontwikkelingen vragen een nieuwe kijk op de organisatie van onderwijs en hierop toegespitste huisvestingsvormen. Het onderwijs zal daarbij moeten anticiperen op de veranderende behoeften van de maatschappij, de jongeren en ouders, hoe de omgeving zich ontwikkelt en wat samenwerkingsmogelijkheden SOML en andere partners kunnen zijn. SOML wenst op termijn toe te werken naar een breed educatie centra, waarin vier pijlers zijn benoemd: - Open innovatie - Persoonlijk Leren - Sociale- & fysieke leeromgeving - Ruimte bij en voor derden Verduurzaming Lyceum Schöndeln Met de gemeente Roemrond is een intentieverklaring opgesteld en getekend om de verduurzaming van de onderwijslocatie van Lyceum Schöndeln te onderzoeken en gefaseerd uit te werken. Met diverse potentiële partners in dit project van verduurzaming zijn gesprekken gevoerd. Verhuizing van Swalmen naar Reuver Met de gemeente Beesel en de firma Rendiz is de mogelijkheid onderzocht om het onderwijs te huisvesten in een nieuwe unilocatie in de gemeente Beesel, na teruggave van de locatie Swalmen aan de gemeente Roermond. Het is de bedoeling dat het onderwijs deels bij partners, deels als medegebruiker van de locatie Oppe Brik wordt verzorgd. Een eerste haalbaarheidsstudie en ontwerp zijn gereed gemaakt in In 2015 zal besluitvorming over het project plaatsvinden, binnen zowel de gemeente als SOML. Scenario s Mavo Roermond Voor de huisvesting van Mavo Roermond zijn scenario s uitgewerkt voor de korte en de middellange termijn. Het gebouw van Mavo Roermond bereikt in 2018 het einde van de economische levensduur. 5.2 Afhandeling Asbestsanering Connectcollege In afstemming met de gemeente Echt- Susteren is een opdracht geformuleerd voor TNO. De onderzoekers van TNO zullen een bindende uitspraak doen over de noodzaak tot algehele sanering van het gebouw aan de Populierlaan. Op basis van deze uitspraak is een finale afwikkeling van de financiële en aansprakelijkheidsaspecten mogelijk. 5. Planning & Control 5.1 Ontwikkelingen Een van de actiepunten uit de accountantsrapportage uit 2013 was de facturatie van de ouderbijdragen. SOML heeft hierop gereageerd door de implementatie van WIS- Collect. Middels de software van WIS-Collect is SOML in staat om op een geautomatiseerde wijze de ouderbijdragen te factureren. De brongegevens zijn afkomstig uit het leerlingvolgsysteem Magister. Ouders kunnen betalen middels ideal of reguliere overboeking. Dit heeft ertoe geleid dat betalingen van ouderbijdragen sneller worden geïnd dan voorheen. In 2014 heeft de facturatie op twee scholen op deze manier plaatsgevonden. Met ingang van schooljaar zullen alle scholen de ouderbijdragen factureren middels WIS-collect. De toename van geautomatiseerde processen en softwarepakketten leidt ertoe dat SOML de gewenste functiescheiding opnieuw moet onderzoeken, zodat er sprake blijft van de juiste scheiding van taken en bevoegdheden bij functionarissen. Tekortkomingen Procedures van de administratieve processen ten aanzien van de personeels- en salarisadministratie zijn nog niet beschreven 2. Facturatie van ouderbijdragen vindt niet altijd tijdig plaats 3. Beheersmaatregelen WIS- Collect zijn nog niet adequaat ingeregeld 4. Centrale coördinatie en organisatie rondom leerlingregistraties reeds gerapporteerd in 2013 en nog in ontwikkeling reeds gerapporteerd in 2013, geen voortgang opgevolgde controlebevinding nieuwe controlebevinding 14

18 Ad. 1 De procedures ten aanzien van de personeels- en salarisadministratie (PSA) zijn beschreven en vastgelegd in een handboek. Ad. 2 Door de invoering van WIS-Collect is er sprake van een tijdige en geüniformeerde aanpak van de facturatie van de ouderbijdragen. Ad. 3 In 2014 startte SOML met twee scholen de geautomatiseerde facturatie van de ouderbijdragen. Na deze eerste fase moeten de nodige beheersmaatregelen (verfijning autorisatie en authenticatie) worden ingeregeld. Ad. 4 In 2014 is onderzocht in welke mate de leerlingadministratie kon worden gecentraliseerd. De conclusie na het onderzoek is dat SOML er vanwege school specifieke kwesties die doorvertaald zijn in de systemen, er goed aan doet om niet over te stappen naar een centrale inrichting. Wel is SOML gestart met het beschrijven van een vaste procedure gebaseerd op de best practice uit de organisatie. Groeiambitie Omdat SOML de ambitie heeft om door te groeien naar het niveau van Management Control dienden enkele zaken nog verbeterd te worden. Dit betreft onder andere Op het gebied van personeel is er een interventie gepleegd door het mobiliteitsbeleid en het sociaal statuut aan te passen, om zo beter de nabije toekomst tegemoet te kunnen treden. Het gezamenlijke risicoprofiel van 2014 heeft een risicosom van 3,6 mln. Een stijging van ongeveer 0,3 mln ten opzichte van De risico s rondom personele- en huisvestingsaangelegenheden worden hoger ingeschat door de schoolleiding. Dit is het gevolg van de onzekerheden die er momenteel zijn rondom het personeelsverloop in relatie tot de leerling daling die vanaf 2016 intreedt. Ook de onderwijsontwikkelingen die worden doorgevoerd leiden tot onzekerheden (mogelijke risico s) als het personeel niet in voldoende mate de aansluiting houdt. Personeel Professionalisering en aansluiten op de onderwijsvisie Overformatie versus kwaliteitsfrictie Huisvesting Meer gebouwen naderen het einde van de economische levensduur Ouderdom leidt tot toename van onvoorzien onderhoud Gemeentes zijn divers in het onderwijshuisvestingbeleid Som van risico s 2010 t/m 2014: Uniformeren van de leerling administratie Verankering van interne controles in de organisatie Verbeteren van de beveiliging omtrent de diverse ondersteunende applicaties 5.2 Risicomanagement Scholen hebben een scherpe blik op risico s die zich kunnen aandienen. Op SOML en schoolniveau wordt er geanticipeerd door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van maatregelen die op SOML niveau zijn getroffen in het verleden als gevolg van de risico-inschattingen zijn het strategisch huisvestingsbeleid, het functiemixbeleid en het ICT-beleid. De risico s die in 2014 zijn benoemd hebben ook al geleid tot maatregelen. Zo zijn er op diverse fronten gesprekken met gemeentes over de huisvestingssituaties van de scholen en ontwikkelt SOML een lange termijn visie op de fysieke positionering van het onderwijs. 21% 11% 2% 4% 19% 40% 3% Leerlingen Onderwijsk waliteit Personeel Organisatie Huisvesting Inventaris ICT 15

19 6. Leerlingen 6.1 Aantallen SOML leerlingaantallen van 2008 t/m 2019: SOML leerlingaantallen 2014 ( ): 16

20 6.2 Ontwikkelingen De meest recente prognose toont een positiever beeld van de leerlingaantallen dan de prognose over die zelfde jaren opgesteld in Duidelijk is dat na 2016 de daling van het leerlingaantal fors toeneemt, echter het leerlingaantal 2015 en 2016 zijn ook aanzienlijk hoger dan eerder verwacht. Prognose 2014 Prognose Cijfers van DUO schetsen de volgende ontwikkeling van het leerlingaantal: Financiële situatie Exploitatieresultaat 2014 SOML realiseerde in 2014 een exploitatieresultaat van Dit resultaat verdient een nadere analyse. Het resultaat komt namelijk tot stand door een reeks van beleidskeuzes en nietbeïnvloedbare factoren. SOML spreekt van een genormaliseerd resultaat van Het genormaliseerde begrotingsresultaat was X Werkelijk 2014 Resultaat Bekostiging 2013 CFI 585 behoud jonge docenten Voorziening 215 Persoonsgebonden budget Aanpassing 100 waardering verlof Begroting SOML 2015 DUO 2020 DUO 2025 DUO 2030 DUO Eigenrisico WW 175 Resultaat Afschrijving BC Broekhin Swalmen Opstart Vrijeschool Koersplan VO-content Bestuursfonds Inzet spaar BAPO Genormaliseerd De conclusie is dat het genormaliseerde resultaat slechts afwijkt van het genormaliseerde begrotingsresultaat. 7.2 Exploitatieresultaat 2014: realisatie vs. Begroting Exploitatieresultaat Begrotingsresultaat Afwijking Grootste afwijkingen begroting / realisatie Afgerond 1. Rijksbijdragen OCW Overige baten Personele lasten Huisvestingslasten Overige instellingslstn Overige Totaal

21 Ad 1 De Rijksbijdragen vallen lager uit dan begroot. December 2013 ontving de VOsector middelen voor het behoud van jonge docenten. SOML heeft toen besloten om die middelen in te zetten in Omdat boekhoudkundig de middelen via de exploitatie van 2013 dienen te lopen, kan SOML deze middelen nu niet nogmaals boeken als baten. In de begroting zijn deze middelen ingezet als fictieve baten. Het deel van het exploitatietekort dat hierdoor ontstaat ( ) wordt ten laste gebracht van de reserves (die in 2013 voor dat deel zijn toegenomen.). Naast de baten voor behoud van jonge docenten heeft SOML de Leerlinggebonden Financiering begroot als Rijksbijdragen. Met ingang van 1 augustus 2014 (invoering wet Passend Onderwijs) ontvangt SOML de Leerlinggebonden Financiering via het Samenwerkingsverband en niet rechtstreeks via het ministerie. De gerealiseerde Rijksbijdragen zijn daarom lager dan begroot. Ad 2 Stg. Via Aurea stelde middelen beschikbaar voor het schooljaar Het deel dat betrekking heeft op 2014 is hoger dan in De grootste afwijkingen ten opzichte van 2013 worden veroorzaakt door: - De toename van interne detachering, waarvoor via interne overboeking scholen die uitlenen opbrengsten krijgen voor de detachering. De toename van deze detacherings-opbrengst bedraagt De eerder genoemde verschuiving van Rijk naar Samenwerkingsverband voor de Leerlinggebonden financiering leidt tot hogere overige baten ( ) in Ad 3 De afwijking op de personele lasten heeft te maken met de invoering van de personeelsgebonden budgetten, als gevolg van de nieuws cao. Deze zijn ten tijde van de begroting niet voorzien. De impact hiervan is Daarnaast was de verrekening van de uitkeringslasten hoger dan voorzien. De afrekening van was niet in de begroting opgenomen. Het betreft hier het eigen risico deel van de ww-uitkering van medewerkers die na het dienstverband bij SOML nog geen nieuw werk hebben gevonden. Ook heeft er ultimo 2014 een wijziging plaatsgevonden op de waardering van de verlofsaldi. De tarieven waartegen deze kortlopende schuld is gewaardeerd zijn opnieuw bepaald om beter aan te sluiten bij de werkelijke tarieven. Zonder de wijziging in de waardering zou de schuld zijn afgenomen met Na de wijziging is de schuld toegenomen met Het resterende verschil in deze rubriek van wordt veroorzaakt door de toename van detacheringskosten, intern en extern aan het OPDC. Ad 4 Door de fusie met Via Aurea betaalt SOML vanaf augustus geen huur meer voor het Stafbureau en enkele lokalen van Lyceum Schondeln. Deze waren wel begroot. Het verschil ten opzichte van de realisatie bedraagt De klein onderhoudskosten zijn ruim lager dan begroot. Hier zijn geen duidelijk aanwijsbare redenen voor. Tenslotte zijn de energielasten ongeveer lager dan begroot, als gevolg van een zachte winter. Ad 5 De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting in de rubriek overige instellingslasten worden veroorzaakt door de kosten werving & selectie ( ). Daarnaast zijn de kosten boekenfonds hoger ( ). Het betreft hier zowel handelingskosten als ook aanschaf van leermiddelen (niet zijnde boeken die worden afgeschreven). 7.3 Exploitatieresultaat 2014: 2014 vs Resultaat Resultaat Afwijking Grootste afwijkingen 2014/ Rijksbijdragen Overige baten Bijzondere baten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslstn Overig Totaal

22 Ad 1 De Rijksbijdragen 2014 zijn lager dan in Via het Rijk ontving SOML in 2013 eenmalige middelen ter grootte van 2,4 mln. Daarnaast kreeg SOML in 2013 van het Rijk ook nog Leerlinggebonden Financiering. In 2014 ging dit deels via het Samenwerkingsverband na de invoering van de wet Passend Onderwijs. De impact hiervan in Anderzijds kreeg SOML meer baten vanwege het hogere leerlingaantal ten opzichte van het bekostigingsjaar 2013 ( ). Ook was er een ophoging van de lumpsumvergoeding als gevolg van de nieuwe cao ( ). Samengevat: Eenmalig Leerlinggebonden Meer leerlingen Ophoging lumpsum Ad 2 De toename van de overige baten is het gevolg van de schenking van Stg. Via Aurea in het schooljaar Het deel dat betrekking heeft op 2014 bedraagt ( dan in 2013). Daarnaast is de eerder genoemde verschuiving van de Leerlinggebonden Financiering ( ) een reden van de toename van de overige baten. Tenslotte is er een toename van detacheringsopbrengsten. Deze detacheringen zijn toegenomen vanwege de detacheringen aan het Samenwerkingsverband en de interne SOMLdetacheringen. Met ingang van 2015 worden de interne detacheringen op SOML-niveau geëlimineerd. Ad 3 In 2013 ontving SOML eenmalige bijzondere baten van gemeente Echt-Susteren vanwege de asbestsering uit Het voorschot dat toen werd betaald aan SOML bedroeg Gemeente Roermond betaalde in verband met een andere asbestsanering een bedrag van , ter compensatie van de gemaakte kosten. Ad 4 De personele lasten zijn ruim hoger dan in Hiervoor zijn drie redenen aan te wijzen: 1. De toename van de detacheringskosten met Hier tegenover staat de toename van de detacherings-opbrengst. 2. De salarisverhoging van 1,2% met ingang van 1 augustus Dit heeft geleid tot hogere salariskosten. 3. Verder zijn de overige personele lasten hoger als gevolg van een toename van een toename van de inzet van externe deskundigen ( ) en de WKR ( ). De WKR is een verschuiving van andere rubrieken en grootboekrekening naar de rubriek overige personele kosten die derhalve lagere kosten hebben. Ad 5 Er is nog altijd sprake van een toename van de investeringen. De grootste toename van de afschrijvingslasten is zichtbaar in de apparatuur. Dit betreft hoofdzakelijk ICT apparatuur. De komst en de verdere ontwikkeling van digitale apparatuur in de lessen maakt het dat deze kosten nog jaarlijks toenemen. Daarnaast zijn verbouwingen uit 2013 deels afgeschreven en in 2014 voor een heel jaar. Denk daarbij aan investeringen bij Connect College (als gevolg van de herinrichting na de asbestsanering), maar bijvoorbeeld ook aan investeringen in het Technasium van Lyceum Schöndeln. Ad 6 De huisvestingslasten zijn hoofdzakelijk door de lagere energielasten in 2014 lager dan in De invloed van een zachte winter heeft een groot positief effect op het verbruik van gas in de scholen. Ad 7 De overige instellingslasten zijn ruim lager dan het voorgaande jaar. Hier is geen duidelijke aanwijsbare oorzaak voor, behalve dat scholen in het kader van bezuinigingen de kaasschaafmethode hebben toegepast op deze kostenposten, waardoor deze lager uitvallen dan in Vermogenspositie Het exploitatieresultaat van wordt via resultaatsbestemming ten lasten van diverse onderdelen van het eigen vermogen gebracht. Het vermogen van stichting Via Aurea ( ) wordt middels een rechtstreekse vermogensinbreng ten baten van het vermogen van SOML gebracht. 19

23 Exploitatiereserve algemeen inbreng Via Aurea Exploitatiereserve algemeen Bestuursfonds Exploitatiereserve algemeen De onttrekking aan het bestuursfonds is het saldo van de opbrengsten van de nietgegarandeerde renteopbrengsten ( ) verminderd met de kosten van HR-adviseur ( ), die op projectbasis is aangesteld. Verder zijn de kosten van de training en professionalisering rondom Financieel Leiderschap en teamvorming ten lasten van het bestuursfonds gebracht. Tevens zijn kosten van de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan ten laste van het bestuursfonds gebracht. Onderwijsinnovatie inbreng Via Aurea Egalisatiereserve Boekenuitleen Bapo/ seniorenverlof Bestemmingsreserves SOML heeft besloten om een deel van het vermogen van Via Aurea ( ) in te zetten voor Onderwijsinnovaties in de toekomst. Dat deel wordt omgezet in een bestemmingsreserve. De egalisatiereserve is verder afgeboekt. Deze is gekoppeld aan investeringssubsidies die in het verleden zijn verkregen voor investeringen in de materiële vaste activa. Het gebruik van VO-content door de scholen wordt ten laste van de bestemmingsreserve boekenuitleen gebracht. VO-content wordt door SOML beschouwd als één van de alternatieven voor het gebruik van traditionele leermiddelen Het gebruik van flexbapo en seniorenverlof bedroeg Dit is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve bapo/ seniorenverlof. Samengevat: Exploitatiereserve alg Bestemmingsreserves Mutatie eigen vermogen Het weerstandsvermogen van SOML stijgt in 2014 van 36,6% naar 37,4%. De reden daarvoor is de forse daling van de totale baten met 1,3 mln en de inbreng van het vermogen van Via Aurea. Zonder de inbreng van het vermogen van Via Aurea zou SOML, door het negatieve exploitatieresultaat, zakken naar een weerstandsvermogen van 34,3%. Het weerstandsvermogen van SOML valt binnen het normenkader van 10%-40%. SOML heeft in er in 2010 reeds beleid op gezet om het weerstandsvermogen te laten zakken onder de signaleringswaarde van 40%. In die opdracht is SOML geslaagd. Vanaf 2014 koerst SOML op het stabiliseren van het weerstandsvermogen. De kapitalisatiefactor daalt van 29,8% naar 28,4%. Deze daling komt voornamelijk door de toename van de materiële vaste activa (mede door toedoen van de fusie met stichting Via Aurea) en de daling van de totale baten. De door het ministerie gehanteerde bovengrens voor de kapitalisatiefactor is 35%. Een ondergrens is niet benoemd. De bufferfunctie daalt 3,6% naar 0,2%. De definitie van de bufferfunctie is: De mate waarin het bestuur vermogen heeft om risico's op te vangen. De bufferfunctie wordt als volgt berekend: Indicator SOML Signalerings waarde Kapitalisatiefactor 28,4% 35% Transactiefactor -/- 12,4% 12% Financierings -/- 15,4% 18% factor Bufferfunctie = 0,2% 5% De overige ratio s van SOML tonen aan dat er geen sprake is van een dreiging dat SOML risico s niet aankan. Indicator SOML Norm Solvabiliteit 0,70 0,30 Liquiditeit 1,33 1,00 Ontwikkeling nominale waarde eigen vermogen Miljoenen

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

jaarverslaggeving 2013

jaarverslaggeving 2013 jaarverslaggeving 2013 Stichting Onderwijs Midden-Limburg -41203- Jaarverslaggeving 2013 Ministerie OCW Roermond, mei 2014 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Samenvatting 2 A1

Nadere informatie

SG Sint Ursula Voorzitter Centrale Directie Horn en Heythuysen

SG Sint Ursula Voorzitter Centrale Directie Horn en Heythuysen School- en functieprofiel SG Sint Ursula Voorzitter Centrale Directie Horn en Heythuysen (S16 CAO-VO) Versie 9/9/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, tel. 06-53 39 20

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Jaarverslaggeving onderwijs

Jaarverslaggeving onderwijs Jaarverslaggeving onderwijs Input Evaluatie invoering RJ 660 Brief CFI d.d. 16 december 2009 Afstudeerproject Johan Berkouwer Samenvatting in MAB en Het jaar verslagen Actuele ontwikkelingen Knelpunten

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss Accountantsrapport 2013 van Stichting SWV VO 30-06 Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

Stichting financieel beheer Federatie 3 Technische Universiteiten. Cornelis Drebbelweg 5 2628 CM Delft. Financieel verslag 2014

Stichting financieel beheer Federatie 3 Technische Universiteiten. Cornelis Drebbelweg 5 2628 CM Delft. Financieel verslag 2014 Stichting financieel beheer Federatie 3 Technische Universiteiten Cornelis Drebbelweg 5 2628 CM Delft Financieel verslag 2014 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Jaarverslag 2 Jaarrekening 5 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING MATERIELE STEUN REFORMATORISCH VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT

JAARVERSLAG 2014 STICHTING MATERIELE STEUN REFORMATORISCH VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT JAARVERSLAG 2014 STICHTING MATERIELE STEUN REFORMATORISCH VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Woord vooraf 3 De Stichting Materiële Steun in grote lijnen 4 Balans

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

TIJD VOOR VISIE, TIJD VOOR KWALITEIT!

TIJD VOOR VISIE, TIJD VOOR KWALITEIT! CAO VO 2010-2014 TIJD VOOR VISIE, TIJD VOOR KWALITEIT! Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs opgesteld door 5 december 2010 Pre-ambule Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Bijlage 3 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC

Bijlage 3 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC Bijlage 3 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC PvE financiële gegevens Inleiding Algemeen Voor het bekostigen van scholen en voor het maken en evalueren van beleid zijn gegevens nodig van

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT INSTELLINGSGEGEVENS Naam instelling : Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Adres : Flemingstraat 55 Postcode / Woonplaats : 2041 VW Zandvoort Telefoon

Nadere informatie

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW Jaarverslag 2013 ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW is flink in beweging. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen gaan snel. Niet alleen

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden JAARREKENING 2011 1 INHOUD Blz. Jaarverslag 2011 Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2011 Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Nadere informatie

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2011 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van

Jaarverslag 2014 van Jaarverslag 2014 van (beknopte versie) 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Vorderingen 51.686 48.123 Liquide middelen 645.652 535.122 Totaal activa 697.338 583.245 3 2014 2013 Passiva Stichtingskapitaal

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR Door financieel adviseur Reinier Goedhart, VOS/ABB Hoe beoordeel ik de vermogenspositie van mijn schoolbestuur? Op deze vraag wordt uitgebreid ingegaan

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie