21477 Arbeidsvoorzieningsbeleid. LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "21477 Arbeidsvoorzieningsbeleid. LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2002"

Transcriptie

1 21477 Arbeidsvoorzieningsbeleid Nr. LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2002 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 april 2002 houdende antwoorden op vragen inzake de Rapportage Afwikkeling Arbeidsvoorziening en het kabinetsstandpunt daarover (21 477, nr. 84) de navolgende nadere vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. Deze vragen alsmede de daar op. gegeven antwoorden, zijn hieronder afgedrukt. De voorzitter van de commissie, Terpstra De griffier van deze lijst, Post

2 Vraag 1 Hoe oordeelt de regering over een Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening dat rechtspositionele regelingen treft voor 9,5 miljoen betreffende 37 mensen? Dat is gemiddeld zo n Is al bekend welke juridische mogelijkheden bestaan om te voorkomen dat (verdere) uitvoering aan de getroffen regelingen wordt gegeven? In hoeverre zijn de regelingen al geëffectueerd? Antwoord 1 In mijn brief van 8 februari 2002 (SoZa ) heb ik u medegedeeld, dat de Landsadvocaat is verzocht een oordeel te geven over de betreffende regelingen en te bezien welke juridische mogelijkheden bestaan om te voorkomen dat (verdere) uitvoering aan de getroffen regelingen wordt gegeven. Het kabinet zal haar oordeel mede baseren op het antwoord van de Landsadvocaat. Enkele regelingen zijn reeds geëffectueerd, andere worden pas geëffectueerd wanneer personeelsleden van Arbeidsvoorziening in liquidatie, op wie dergelijke regelingen van toepassing zijn, uit dienst treden. Ik heb de bestuurder CBA verzocht, lopende het onderzoek van de Landsadvocaat, de uitvoering van de betreffende regelingen op te schorten. De bestuurder CBA heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. Vraag 2 Voor een juiste beoordeling van de gang van zaken en de huidige situatie is het van belang inzicht te krijgen in de post van 168 miljoen voor kapitaalstortingen in KLIQ en Centrum Vakopleiding en voor onderhanden werk van KLIQ. In het antwoord op vraag 4 in de eerste vragenronde verwijst de regering naar een brief van 5 oktober In die brief staat een balans van KLIQ, met daarbij de vermelding dat rekening moet worden gehouden met mogelijk aanmerkelijke afwijkingen ten opzichte van de huidige prognose. Aangenomen dat alvorens 168 miljoen over te maken de risico s zijn beoordeeld, wordt gevraagd welke informatie beschikbaar is over en welk inzicht bestaat in de mate waarin het bedrag van 168 miljoen terug zal worden ontvangen bij de overdracht van KLIQ en Centrum Vakopleiding. Antwoord 2 Zoals ik in mijn brief van 5 april 2002 in antwoord op vraag 3 heb aangegeven bestaat de 168 mln uit de volgende 3 posten: a. kapitaalstorting KLIQ ad 82 mln b. kapitaalstorting CV ad 18 mln en c. affinanciering onderhanden werk KLIQ ad 68 mln. Dit onderscheid is relevant voor het beantwoorden van de hierboven gestelde vraag. De affinanciering van het onderhanden werk KLIQ is een eenmalige betaling van het Rijk aan KLIQ voor de afwikkeling van reïntegratietrajecten, waarvoor reeds in 2001 contracten (inclusief werkvoorraad van nog te starten trajecten op basis van diezelfde contracten) zijn gesloten, maar waarvan de facturering overloopt naar Overigens staat het bedrag nog niet vast en is in de Voorjaarsnota 2002 met een bedrag van 70 mln rekening gehouden. Omdat de balans uit de brief d.d. 5 oktober vooral betrekking had op een structureel beoogde situatie is deze post daarvoor minder relevant. Wel is in deze indicatieve balans rekening gehouden met een gemiddelde voorraad onderhanden werk. (Zie ook antwoorden op vragen 6 en 16 in mijn brief van 5 april jl.).

3 De balans uit de brief van 5 oktober had een indicatief karakter en ziet op de structurele situatie. In het kader van de kamerbehandeling van de Kliq-wet, waarbij deze brief is betrokken, is er een inschatting gemaakt van de financiële risico s bij verzelfstandiging, onder andere in het in opdracht van de Tweede Kamer uitgevoerde KPMG-onderzoek. De precieze omvang van de kapitaalstorting en andere balansposten kan eerst worden vastgesteld nadat de jaarrekening 2001 is afgerond, op basis waarvan de definitieve overdrachtsbalansen zullen worden opgesteld. KLIQ vormt een staatsdeelneming. Bij eventuele vervreemding van de deelneming gaan de opbrengsten daarvan naar de Staat (zie in mijn brief van 5 april jl. het antwoord op vraag 4). Er is geen relatie tussen de brief van oktober en de kapitaalstorting aan CV ad 18 mln. Overigens verwijs ik voor deze post naar mijn antwoord op vraag 4 in de brief van 5 april jl.. Vraag 3 Betreft de post van 190 miljoen gulden ( 86 miljoen) opgenomen in de Voorjaarsnota 2001 met omschrijving de kosten voor de transformatie van KLIQ de kapitaalstorting in KLIQ van 82 miljoen? Antwoord 3 De post van 190 mln NLG ( 86 mln) uit de Voorjaarsnota 2001 heeft geen betrekking op de kapitaalstorting in KLIQ. Genoemde post van 190 mln NLG ( 86 mln) is aan KLIQ in 2001 (deels in de vorm van voorschotten, deels in de vorm van voorzieningen voor uitgaven in latere jaren) ter beschikking gesteld en valt uiteen in een deel transformatiekosten ad 48 mln (105 mln NLG) en een deel van 38 mln (85 mln NLG) uit hoofde van sociaal plan, waaronder een bedrag van 32 mln (70 mln NLG) in de vorm van een escrow-account. Voor nadere toelichting verwijs ik naar de brieven van 13 maart en 5 oktober jl.. Vraag 4 Waarom is de kapitaalstorting Kliq niet relevant voor het uitgavenkader? Antwoord 4 De bijdrage aan KLIQ N.V. is conform regels budgetdiscipline niet-relevant voor het uitgavenkader. Het betreft een staatsdeelneming die 'nadrukkelijk met oogmerk van tijdelijk deelneming is verworven'; toekomstige verkoop is niet relevant voor het FES. De wijze van verwerken (niet relevant voor uitgavenkader) is vergelijkbaar met de storting op aandelen KPN. En en ander is overeenkomstig deze regels verwerkt in de Voorjaarsnota Vraag 5 Voor vier onderdelen is een verklaring van oordeelonthouding gegeven. Wat zijn de argumenten en wat is de achtergrond van de verklaring van oordeelonthouding bij Centrum Vakopleiding?

4 Vraag 6 Kan per onderdeel een inzichtelijke opsomming worden gegeven om welke gronden en bedragen het exact gaat? Betekent dit dat in eerdere jaren de problemen op grond waarvan geen goedkeurende verklaring is afgegeven, zich ( met uitzondering van RBA Zuidelijk NoordHolland) niet hebben voorgedaan? Kan de regering voor 16 april 2002 zijn oordeel over 2000 (naar aanleiding van DAD review en due diligence) aan de Tweede Kamer doen toekomen? Hoe komt het dat ondanks eerder gedane toezeggingen door de regering met betrekking tot de jaarrekening 2001 etc. deze thans nog niet beschikbaar zijn en wanneer zullen deze er wel zijn? Antwoord 5 en 6 De antwoorden op vragen 5 en 6 zijn opgenomen in de bijlage. Hierbij geef ik letterlijk weer hetgeen in de accountantsverklaringen hieromtrent is aangegeven (bijlagen IV, V en VI), die tesamen met de Rapportage Afwikkeling Arbeidsvoorziening naar de Kamer zijn gestuurd en bij de Kamer ter inzage zijn gelegd. Vraag 7 Klopt het dat de bestuurder CBA de waarde van Agora voor Kliq cq CWI en CVV vele malen hoger inschat dan de regering? Zo ja hoe liggen die bedragen precies en op welke wijze is Agora exact verdisconteerd in het financiële beeld van de rapportage van de bestuurder CBA? Antwoord 7 Zoals ik in mijn brief van 5 april jl. in antwoord op de vragen 9 en 25 reeds heb aangegeven, zijn de kosten voor Agora in opdracht van Arbeidsvoorziening door DCE-consultants onderzocht. In het rapport Financiële doorkijk van het project Agora, dat ik op 19 februari 2001 de Kamer heb toegezonden (TK , 26448, nr. 21) komt DCE tot de conclusie dat de totale kosten voor Agora in de periode 1997 tot en met miljoen (ƒ 209 mln NLG) hebben bedragen. DCE-consultants schrijft (hoofdstuk 2.2 van de rapportage) dat de resterende waarde van Agora volgens 2 scenario s kan worden geschat. Scenario 1 hanteert het uitgangspunt van maximaal hergebruik van Agora-componenten door Arbeidsvoorziening of haar rechtsopvolgers. Dit scenario leidt tot een resterende waarde van 68 miljoen (ƒ 150 miljoen NLG). Scenario 2 geeft een waardebepaling voor een situatie waarin maximaal hergebruik niet mogelijk is. Hierbij wordt Agora in zijn huidige vorm gelaten wat het is en worden slechts programmatuurcomponenten doorgezet naar opgesplitste onderdelen van Arbeidsvoorziening. De resterende waarde in scenario 2 wordt door DCE-consultants bepaald op 34.7 miljoen (ƒ 76,5 miljoen NLG). DCE-consultants komt tot deze resterende waarden door een percentage te nemen van de gemaakte kosten. Dit betreft kosten voor management, werkorganisatie, programmatuur en apparatuur (in scenario 1 ook nog de kosten voor het netwerk). In zijn conclusies gaat DCE-consultants uit van een restererende waarde van 68 miljoen (ƒ 150 miljoen NLG) uit scenario 1. Ik heb u dit in mijn brief van 20 maart 2001 (TK , 26448, nr. 23) gemeld. In dezelfde brief meld ik u dat Arbeidsvoorziening van mening is dat de (toekomstige) waarde van Agora tussen de 32 miljoen (ƒ 70 miljoen NLG) en 68 (ƒ 150 miljoen NLG) ligt. In deze brief geef ik aan dat in de praktijk zal moeten blijken wat de daadwerkelijke restwaarde van Agora is, waarbij de technische beoordeling van de herbruikbaarheid van de software van belang is en tevens de waardebepaling van de technische en beheersmatige componenten.

5 Momenteel worden van Agora twee modules hergebruikt. CWI maakt gebruik van de matchingsmodule en de beroepen en opleidingsmodule (zie ook brief van 19 juni 2001, SoZa ). Een waardevertegenwoordiging van beide modules is door mij niet nader bepaald en als zodanig niet gehanteerd. Vraag 8 Kan per RBA worden toegelicht hoe en voor welk doel welk bedrag is gereserveerd, waar dat bedrag vandaan komt en waarop het is gebaseerd, wie verantwoordelijk was voor het beheer van de respectievelijke bedragen en welk totaal bedrag uiteindelijk is overgedragen aan Arbvo centraal? Antwoord 8 Arbeidsvoorziening heeft het volgende aangegeven: "Bij de opstelling van de jaarstukken 2000 hebben navolgende 4 regio's ervoor gekozen een voorziening te ramen voor eigen ESF-projecten, in de verwachting van lagere opbrengsten en gezien verwachte aanspraken van derden. De regio's Noord Oost Brabant, Zuid Oost Brabant, Limburg en Rijnmond raamden achtereenvolgens f , f , f en f De splitsing naar ontstaansgrond is niet meer te achterhalen. Deze voorzieningen zijn in eerste instantie overgedragen aan concern en daardoor ook niet meer zichtbaar in de regionale jaarrekeningen over Ingevolge de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 maart 2002 is er voor Arbeidsvoorziening geen reden meer om op basis van inschattingen over het al dan niet "Brussel-proof" zijn van ESF-uitgaven een voorziening in het financiële jaarverslag 2000 op te nemen. Wel is in de geconsolideerde jaarrekening 2000 van Arbeidsvoorziening opgenomen een administratieve correctie op eerder geraamde ESF-baten, zie punt 6 van de Toelichting op de onderscheiden posten van de balans van het Financieel jaarverslag 2000 van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Deze post is verdisconteerd in het exploitatietekort over 2000 en daarmee in het liquidatiesaldo." Vraag 9 Wat is precies de materiële betekenis van artikel 9 van de bestuursovereenkomst (vrijwaring Staat door Arbvo inzake ESF)? Gaat dat over het overdragen van aansprakelijkheid? Voor welk risico? Antwoord 9 Artikel 9 van de Bestuursovereenkomst tussen de Staat en Arbeidsvoorziening inzake ESF luidt: Uit het Europees Sociaal Fonds aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie beschikbaar gestelde middelen die niet zijn besteed in de daarvoor vastgestelde periode, dan wel voor andere doeleinden zijn besteed dan waarvoor deze zijn toegekend, zullen door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan de Europese Commissie worden terugbetaald, inclusief de

6 eventueel daarover overeenkomstig artikel 24, derde lid van verordening 4253/88, verschuldigde rente. De Arbeidsvoorzieningsorganisatie vrijwaart de Staat der Nederlanden van terugvorderingsacties, als bedoeld in artikel 23, eerste lid van genoemde verordening. De materiële betekenis van dit artikel is de volgende. Onder meer in antwoord op vragen 11, 12 en 13 is in mijn brief van 5 april jl. aangegeven dat de Staat verantwoordelijk is jegens de Europese Commissie. In het kader van de afwikkeling van de ESF-programmaperiode zal de Europese Commissie een eventuele eindafrekening derhalve bij de Staat der Nederlanden neerleggen. Aangezien de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ophoudt te bestaan heeft artikel 9 geen betekenis meer. Vraag 10 Graag een kosten baten analyse van 10 jaar Arbvo tripartiet, met cijferopstelling, inclusief ESF en de een specifieke toelichting op de inzet van het bedrag van 106 die is uitgetrokken in de Voorjaarsnota. Antwoord 10 Zoals ik in mijn brief van 5 april 2002 in antwoord op vraag 15 heb aangegeven was een bedrijfsmatige kosten-baten-analyse bij de maatschappelijke taak die de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in de periode heeft verricht niet aan de orde. Een dergelijke analyse zou eerst mogelijk zijn als naast de kosten ( de inzet van de rijksbijdrage, de inzet van ESF-gelden en het liquidatiesaldo Arbeidsvoorziening ) ook alle baten gekwantificeerd zouden kunnen worden. In mijn brief van 5 april heb ik in antwoord op vraag 26 baten genoemd die in het kader van de vaststelling van het meerjarig budgettaire kader voor het CWI en het UWV zijn gekwantificeerd. De bijdrage van Arbeidsvoorziening aan de bestrijding van werkloosheid kan evenwel niet gekwantificeerd worden in één op één aan de inspanningen van Arbeidsvoorziening toe te rekenen baten, zoals bijvoorbeeld gerealiseerde besparingen op de uitkeringen. Een andere indicatie dan door de bestuurder in zijn rapport op blz. 49 en de heer Koning in zijn rapport op blz. 16 van de omvang en de mate waarin succes geboekt is derhalve niet te geven. Zoals ik al heb aangegeven in mijn antwoord op vraag 15 betreft de genoemde post van 106 miljoen uit de Voorjaarsnota 2002 de raming 2002 van de meerjarige budgettaire voorziening op de aanvullende post SUWI/Arbvo/ESF. Deze jaartranche kan als volgt nader worden gespecificeerd:

7 Samenstellende delen aanvullende post Suwi/Arbvo/ESF ihkv Voorjaarsnota 2002 kasraming jaartranche 2002 ESF 32 mln kapitaalstorting CV 18 mln Affinanciering onderhanden werk Kliq 56 mln totaal 106 Overigens heb ik in een bijlage de verschillende kostenposten en de daarvoor getroffen voorzieningen in een financieel overzicht uiteen gezet. Vraag 11 Sprake is van o.a. de volgende uitgaven door Arbeidsvoorziening voor geautomatiseerde systemen: nieuw KA-systeem (eind 1997) 45 miljoen Agora 95 miljoen leasecontracten 109 miljoen Zijn deze uitgaven volledig meegenomen in het liquidatiesaldo van 353 miljoen en zo ja in welke posten die onderdeel van dat saldo uitmaken? Voor welk bedrag maakt de post van 109 miljoen voor leasecontracten deel uit van het Agora-debacle en moet de post van 95 miljoen voor Agora dus worden verhoogd? Antwoord 11 Alle uitgaven voor geautomatiseerde systemen van Arbeidsvoorziening, dus ook de genoemde, zijn, ofwel via de reguliere exploitatie (zie post 4.8.1), ofwel via de decompositiekosten (zie post 4.8.2) verdisconteerd in het liquidatiesaldo. DCE-consultants meldt in zijn rapport dat een deel van de kosten voor Agora door middel van leaseconstructies zijn gefinancierd. In mijn brief aan de Tweede Kamer van 20 maart 2001 (TK , 26448, nr. 23) heb ik u dit reeds gemeld. Op pagina 14 van het rapport meldt DCE-consultants voorts dat: Dit bedrag is opgenomen in de totale kosten van Agora ad 209 miljoen gulden. Vraag 12 Is een berekening gemaakt van de mogelijke EU-terugvordering van ESF-subsidie over de periode ? Is een berekening gemaakt die uitkomt op 95 miljoen? Antwoord 12 Terugvordering van EU-subsidies is pas aan de orde als over de periode niet volgens de Europese regels zou zijn beschikt. Zoals ik eerder heb aangegeven is het Agentschap SZW bezig met het beschikken van projecten, die in de periode zijn uitgevoerd. Ik heb opdracht gegegeven strikt volgens de Europese regels af te rekenen. In de Voorjaarsnota 2002 heeft de minister van Financiën voor de periode mln opgenomen als voorziening voor eventuele ESF-schade Daarbij is tevens rekening gehouden met projecten van van Arbeidsvoorziening. Het betreft hier een

8 indicatie ( 24 mln jaarlijks) aangezien een definitieve afrekening met Brussel eerst na maart 2003 zal kunnen plaatsvinden. Vraag 13 Kan de EU rente over teveel verstrekte en later teruggevorderde ESF-subsidie in rekening brengen vanaf het moment van betalen van de subsidie of vanaf het moment van terugvorderen van de subsidie? Om welk bedrag aan rente kan het gaan? Antwoord 13 De EU brengt alleen rente in rekening vanaf het moment van terugvorderen van de subsidie. Eventueel bezwaar of beroep heeft geen opschortende werking. Het rentebedrag is afhankelijk van het terugbetalingsritme, de omvang van de terugvordering en het gehanteerde rentepercentage. Vraag 14 De kwartaalrapportages over 2001 lieten ten opzichte van de begroting achterblijvende prestaties van de bedrijfsonderdelen zien. In welke orde van grootte kan het tekort van Arbeidsvoorziening over het jaar 2001 uitvallen? Antwoord 14 In mijn brief van 6 maart 2002 (SoZa ) naar aanleiding van de begrotingswijziging 2001 en de 3 e kwartaalrapportage 2001, heb ik gemeld dat: In de bijgestelde begroting verwacht Arbeidsvoorziening over 2001 een geconsolideerd negatief exploitatieresultaat van bijna 57 miljoen. De bestuurder CBA heeft in het liquidatiesaldo rekening gehouden met een exploitatietekort van 57 miljoen in 2001 (is post Exploitatietekorten, pagina 39 Rapportage Afwikkeling Arbeidsvoorziening ). Vraag 15 Had de afrekening met Arbeidsvoorziening door gemeenten van de uit hoofde van de CBBregeling verworven onroerende goederen in 1995 plaats moeten vinden? Om welk bedrag gaat het bij benadering in totaliteit? Antwoord 15 Arbeidsvoorziening meldt het volgende: De CBB regeling kent een zeer lange geschiedenis. Tot 1 januari 1991 betreft het een Ministeriële Regeling. Vanaf 1 januari 1991 betreft een Subsidieregeling van het CBA. In 1995 is de landelijke CBB-subsidieregeling is geëxpireerd. Een aantal RBA s heeft nadien, op basis van regionale subsidieregelingen, de subsidiëring van CBB s gecontinueerd. Het CBA heeft toentertijd de RBA s (waarvan de gemeenten deel uit maakten) opdracht gegeven met inachtneming van art. 8 van de Subsidieregeling CBB de afwikkeling ter hand te nemen, voorzover althans de subsidiëring niet werd voortgezet. Artikel 8, lid 2 van de Subsidieregeling CBB luidt als volgt Indien gebouwen, terreinen of roerende zaken voor de verkrijging aarvan uit hoofde van deze regeling of de Voorlopige Subsidieregeling voor de CBB s een vergoeding uit s Rijks kas dan wel middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie is ontvangen, geheel of gedeeltelijk aan

9 hun bestemming worden onttrokken of vervreemd, dan wel indien de subsidie wordt beëindigd, kan het RBA bepalen, dat hetzij de gemeente terzake aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie een bedrag verschuldigd is, hetzij de eigendom van die gebouwen, terreinen en roerende zaken binnen vier maanden aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie overgedragen wordt. Tijdens de decompositie van Arbeidsvoorziening is gebleken dat de afwikkeling niet in alle gevallen heeft plaatsgevonden. Bij inventarisatie in 2001 is gebleken dat in 42 panden CBB activiteiten hebben plaatsgevonden. 2 panden waren reeds voor 1 januari 2001 overgegaan naar Arbeidsvoorziening. 1 pand was in zo een slechte staat dat het moest worden gesloopt. Dit pand is om niet overgedragen aan de Gemeente. Eén RBA heeft afgezien van een vergoeding (CBB Assen). In de subsidieregeling waren 2 mogelijkheden opgenomen; t.w.: - De gemeente (of de Stichting) kon een pand huren; in deze situatie zullen uiteraard de subsidie bedragen niet worden teruggevorderd. - De gemeente (of de Stichting) kon het eigendom van het pand verwerven. Bij dit laatste kunnen er zich twee situaties voordoen: a) De gemeente levert het pand aan Arbeidsvoorziening; Arbeidsvoorziening zal dan dit pand verkopen b) De objectieve waarde van het pand wordt vastgesteld en de Gemeente betaald dit bedrag aan Arbeidsvoorziening. Tot nu toe heeft één gemeente voor dit laatste gekozen (Leiden). Gemeenten werken niet graag mee aan een oplossing omdat ze weten dat het dan wel eens geld zou kunnen kosten. Ook heeft de VNG de gemeenten geadviseerd niet mee te helpen aan een oplossing. De VNG was, als adviserend lid CBA, in 1995 tegen de expiratie van de subsidieregeling. Op dit moment vindt er diepgaande dossierstudie per object plaats. Ook het Kadaster worden geraadpleegd (wie was eigenaar op een bepaald moment). Voorlopige schattingen geven aan dat het wel eens zou kunnen gaan om een totale bate van EURO 5,5 mln. De planning is er op gericht dat in 2002 alle vraagstukken worden opgelost. Vraag 16 Er is veel werk verricht door externen waaronder de externe accountant- voor hersteloperaties in het kader van de afwikkeling van ESF over de periode en de periode , het achteraf opzetten van een afzonderlijke financiële administratie voor ESF Nederland en hersteloperaties achteraf om alsnog tot goedkeuring van de jaarrekeningen vanaf 1994 te komen. Hoeveel bedragen de kosten voor deze werkzaamheden en in hoeverre zijn deze kosten meegenomen in het liquidatiesaldo? Voor zover de kosten niet zijn meegenomen in het liquidatiesaldo, op welke wijze zijn ze dan wel tot uitdrukking gebracht? Antwoord 16 Arbeidsvoorziening heeft het volgende aangegeven: De kosten voor de herstelwerkzaamheden op ESF projecten en de reconstructie van de

10 financiële administratie van ESF Nederland bedragen in totaal 13,2 miljoen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: x ondersteuning regionale coördinatoren ESF aansluiting geldstromen ESF ESF oud; - herstelacties administraties projecten Arbeidsvoorziening - overdracht ESF-projectdossiers - onderbouwing technische bijstand reconstructie financiële administratie ESF Nederland afwikkeling ESF oud tot en met maart Totaal De kosten van hersteloperaties zijn verwerkt in de verantwoording van Arbeidsvoorziening en zijn uit dien hoofde opgenomen in het liquidatiesaldo. Vraag 17 Hoe reëel acht de regering de mogelijkheid dat schade op bestuurders van Arbeidsvoorziening wordt verhaald? Vraag 18 In antwoord op vraag 22 en 23 licht de regering toe dat nog zal worden onderzocht of de bestuurders van het CBA hoofdelijk aansprakelijk zulen worden gesteld. Door wie en wanneer wordt dit uitgezocht? Wanneer valt daar resultaat van te verwachten? Hoe zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd? Is het naar uw ordeel wenselijk om de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te stellen? Vraag 19 Wat wordt precies onderzocht? Kan het resultaat hiervan alsmede het concrete voornemen van de regering op dit punt voor 16 april kenbaar worden gemaakt? Wat zijn de gronden van de overweging van de regering, ook al gelet op het feit dat vanaf 1997 de regering 13 mogelijkheden extra heeft gekregen om Arbvo aan te sturen? ( naar aanleiding van vraag 23) Antwoord 17, 18 en 19 Zoals ik in antwoord op eerdere vragen in mijn brief van 5 april jl. al heb aangegeven heeft de minister van SZW op dit punt geen mededeling gedaan. In de kabinetsreactie op het rapport van de heer Koopmans is een dergelijke mededeling evenmin gedaan. De bestuurders CBA hebben in de periode dat bestuurders voor de verschillende bedrijfsonderdelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn benoemd, aan de orde gesteld dat zij gevrijwaard wilden worden. In een brief aan het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening heb ik het volgende opgenomen: Aan het CBA zal in beginsel decharge worden verleend voor het gevoerde (financiële) beleid op basis van de rekening en verantwoording over de desbetreffende zittingsperiode. De omvang van de decharge wordt op

11 basis van de rekening en verantwoording nader bepaald. In antwoord op vragen van mevrouw Verburg (TK , Aanhangsel Handelingen, nr. 816 en 831) is gemeld: Zoals is aangegeven in de antwoorden op een schriftelijk verslag (TK , 26642, nr. 23) zijn de regionale besturen gedechargeerd op grond van verantwoordingsdocumenten. Er is sprake van persoonlijke aansprakelijkheid, indien blijkt dat er sprake is van schade veroorzaakt door aan één of meerdere personen toe te wijzen nalatig handelen. Hiervoor heeft geen vrijwaring plaatsgevonden. De bestuurders van het CBA zijn niet gedechargeerd, zij kunnen worden gedechargeerd na vaststelling en goedkeuring van de jaarrekeningen. In zijn algemeenheid bestaat er na decharge geen vrijwaring/ontheffing van aansprakelijkheid voor feiten die bij degene die decharge verleent, niet bekend zijn en voor schade als gevolg van aan de bestuurder toe te rekenen ernstig verwijtbaar gedrag. In het kader van de dechargeverlening wordt een en ander nader onderzocht, waarbij ook de landsadvocaat is betrokken. Ik zal de Kamer over de uitkomsten van dit traject informeren. Een oordeel over wenselijkheid is pas aan de orde na afronding van voornoemd traject. Vraag 20 In de rapportage wordt gewezen op de mogelijke "verrassingen" in de jaarrekening 2001 naar aanleiding van de correcties intercompany-verhoudingen. Dat heeft invloed op de afwikkeling van Arbeidsvoorziening. Met welke scenario s wordt rekening gehouden? Antwoord 20 In paragraaf op blz. 19 van de rapportage geeft Koopmans aan: "Een bijzonder knelpunt vormen de intercompany-verhoudingen. Deze relaties zijn door de onderscheiden eenheden van Arbeidsvoorziening niet eenduidig verwerkt. De administratieve systemen maken het mogelijk op 26 verschillende grootboekrekeningen de intercompany-verhoudingen te registreren. Gedurende 2001 wordt een immens aantal relaties uitgezocht, gecorrigeerd en uiteindelijk in één enkele rekening courant-relatie, per bedrijfsonderdeel met het concern vastgelegd. De uiteindelijke afstemming wordt in belangrijke mate gerealiseerd door middel van globale correcties, waarbij de verschillen niet individueel zijn uitgezocht, maar de bestaande posities zijn vervangen door benaderde theoretische posities. Het wordt niet uitgesloten geacht dat op dit punt bij de opstelling van de jaarrekening 2001 verrassingen ontstaan." In de bevindingen van de accountantsverklaring bij de jaarrekening 2000 van Deloitte & Touch wordt aangegeven: "In de interne financiele verhoudingen tussen onderdelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn wezenlijke verschillen zijn opgetreden. Een adequate onderbouwing en kwantificering van deze verschillen is niet beschikbaar, waardoor geen zekerheid bestaat over de juistheid en volledigheid van financiele mutaties die ten grondslag liggen aan de in het financieel jaarverslag 2000 verantwoorde bedragen". Deze posten kunnen van invloed zijn op het exploitatietekort 2001 en daarmee op het liquidatiesaldo. Op grond van het bovenstaande is de verwachting dat de externe accountant van Arbeidsvoorziening hiervoor de nodige aandacht zal hebben. In ieder geval zal dit in de review van de departementale accountantsdienst en de due diligence van het externe accountantsbureau maximale aandacht krijgen, teneinde zoveel mogelijk te voorkomen dat deze posten een schone oplevering van de bedrijfsonderdelen vertroebelen.

12

13 Bijlage Antwoord op vragen 5 en 6. CV, RBA s Flevoland, Zuidelijk Noord Holland en Rijnmond Bij de financiële verantwoordingen van de volgende vier onderdelen heeft de accountant van Arbeidsvoorziening een verklaring van oordeelsonthouding gegeven: Centrum Vakopleiding Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Flevoland Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord Holland Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Rijnmond In de accountantsverklaringen motiveert de accountant zijn oordeel als volgt: Centrum Vakopleiding Om de redenen vermeld in de vorige paragraaf onder punt 1 kunnen wij geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van de financiële verantwoording als geheel. Punt 1 van de genoemde paragraaf luidt: De interne organisatie is gedurende het jaar 2000 niet zodanig ingericht geweest, dat door accountantscontrole de vereiste zekerheid kan worden verkregen omtrent de volledigheid en juistheid van de in de financiële verantwoording opgenomen baten en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten. Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Flevoland Op grond van voornoemde bevindingen 1 en 2 kunnen wij geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van de jaarrekening als geheel. De genoemde bevindingen luiden: 1. De dossiervorming omtrent aangegane verplichtingen en verrichte betalingen uit hoofde van ESF voldeed in het jaar 2000 niet aan de daaraan te stellen eisen. Als gevolg hiervan kunnen wij ons door middel van accountantscontrole geen oordeel vormen omtrent de rechtmatigheid van het gevoerde beheer inzake aangegane verplichtingen en verrichte betalingen uit hoofde van ESF. 2. De administratieve organisatie en interne controle met betrekking tot de Inkoop scholing (Inkoop scholing en andere producten ten behoeve van bemiddeling ad f opgenomen als onderdeel van kosten uitbesteed werk) en met betrekking tot de Regionale medefinanciering ESF (uitgaven f ) was in 2000 niet toereikend, waardoor wij de rechtmatigheid en getrouwe weergave van deze kosten niet kunnen vaststellen. Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord Holland Om redenen vermeld in de vorige paragraaf onder punt 1 kunnen wij geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van de financiële verantwoording als geheel. Punt 1 van de genoemde paragraaf luidt: De interne organisatie is gedurende het jaar 2000 niet zodanig ingericht geweest, dat door middel van accountantscontrole de vereiste zekerheid kan worden verkregen omtrent de volledigheid en juistheid van de in het financieel jaarverslag opgenomen externe omzet uit hoofde van geleverde diensten en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten. Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Rijnmond Gelet op het belang van hetgeen onder de bevindingen onder de punten 1 en 2 is vermeld,

14 kunnen wij geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van de financiële verantwoording als geheel. De genoemde bevindingen luiden: De interne organisatie is gedurende het jaar 2000 niet zodanig ingericht geweest, dat door middel van accountantscontrole de vereiste zekerheid kan worden verkregen omtrent de volledigheid en juistheid van de in het financieel jaarverslag opgenomen externe omzet (inkooprelaties en overige baten) uit hoofde van geleverde diensten en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten. Daarenboven zijn in het financieel verslag, voor meer dan 3% van het totaal der lasten, kosten inzake afwaardering van vorderingen begrepen omdat niet in voldoende mate kon worden aangetoond dat aan de daartoe met derden overeengekomen contractvoorwaarden is voldaan. Hiermee is niet voldaan aan artikel 5, derde lid van de Arbeidsvoorzieningswet Voorts is geconstateerd dat de verantwoorde opbrengsten uit hoofde van externe omzet deels te hoog zijn verantwoord. Reïntegratiebedrijf Over de jaarrekening van het concernonderdeel Reïntegratiebedrijf geeft de accountant het volgende oordeel: Gelet op het belang van hetgeen onder de bevindingen is vermeld, zijn wij van oordeel dat de financiële verantwoording volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in de voorschriften van de Arbeidsvoorzieningswet 1996, de verslaggevingsvereisten ingevolge het Reglement beheer en beleid Arbeidsvoorzieningsorganisatie 2000 de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2000 en van het resultaat over 2000 niet getrouw weergeeft. Tevens hebben wij vastgesteld dat de financiële verantwoording op grond van de onder de bevindingen weergegeven punten niet voldoet aan de rechtmatigheidsvereisten zoals deze zijn gesteld in genoemde wet- en regelgeving en derhalve op deze aspecten niet juist is. De bevindingen luiden: 1. De interne organisatie is gedurende het jaar 2000 niet zodanig ingericht geweest, dat door middel van accountantscontrole de vereiste zekerheid kan worden verkregen omtrent de volledigheid en juistheid van de in de financiële verantwoording opgenomen externe omzet uit hoofde van geleverde diensten en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten, waaronder onderhanden werk en vorderingen. Daarenboven zijn in de financiële verantwoording, voor f 69,6 miljoen kosten inzake afwaardering van vorderingen en onderhanden werk (inclusief voorziening voor contractrisico s) begrepen. De afwaarderingen zijn veroorzaakt doordat niet in voldoende mate kon worden aangetoond dat aan de met derden overeengekomen contractvoorwaarden is voldaan. Hiermee is niet voldaan aan artikel 5, derde lid, van de Arbeidsvoorzieningswet Daarnaast is, in strijd met de geldende waarderingsgrondslagen, per 31 december 2000 een niet te kwantificeren bedrag aan onderhanden werk niet gewaardeerd, waardoor de winst- en verliesrekeningpost mutatie onderhanden werk nadelig is beïnvloed. Voorts is geconstateerd dat de opbrengsten uit hoofde van de externe omzet deels te laag zijn verantwoord. 2. Concernonderdeel Arbeidsintegratie is per 1 januari 2000 ingebracht in het concernonderdeel Reïntegratiebedrijf. Per 1 oktober 2000 heeft concernonderdeel Reïntegratiebedrijf de activiteiten en de daaraan gerelateerde activa en passiva verkregen van de Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening. Formele acceptatie van de waarde

15 van en de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de ingebrachte waarden door de directie en de sedert 15 januari 2001 gemandateerd bestuurder heeft echter niet plaatsgevonden. Wij hebben niet kunnen vaststellen dat alle aan concernonderdeel Reïntegratiebedrijf overgedragen activa en passiva in de financiële verantwoording zijn opgenomen. 3. In de financiële verantwoording zijn, in strijd met de geldende waarderingsgrondslagen, aanschaffingen van duurzame bedrijfsmiddelen rechtstreeks als kosten verantwoord, waardoor de materiële vaste activa en het resultaat te laag zijn weergegeven. 4. Door middel van accountantscontrole kon geen zekerheid worden verkregen omtrent de volledigheid en juistheid van de overige voorzieningen van f 33,1 miljoen omdat geen toereikende onderbouwing beschikbaar was. 5. De volledigheid van de in de financiële verantwoording opgenomen kortlopende schulden hebben wij niet kunnen vaststellen als gevolg van de gebrekkige interne organisatie. In de overige schulden en overlopende passiva zijn ontvangen voorschotten van gemeenten ad f 71,6 miljoen opgenomen inzake onder andere REA-opdrachten over de jaren 1998 tot en met Op deze voorschotten zijn de gefactureerde prestaties ad f 35,5 miljoen in mindering gebracht. Per jaarlaag per gemeente een afrekening gemaakt en afgestemd met de opdrachtgever. Voor de genoemde bedragen zijn de afrekeningen nog niet opgesteld. Om deze reden hebben wij de volledigheid van de netto-verplichting niet kunnen vaststellen. Terzake van de nog te betalen beleidsverplichtingen ad f 12,1 miljoen hebben wij vastgesteld dat dit bedrag bij de overdracht genoemd onder punt 2, abusievelijk aan het Reïntegratiebedrijf is toebedeeld en derhalve ten onrechte in de financiële verantwoording 2000 van het Reïntegratiebedrijf is opgenomen en daarom niet juist is. De volledigheid van de belastingschulden kon niet worden vastgesteld omdat de daartoe benodigde informatie niet beschikbaar was. De rekening-courant met het concern is bij de opstelling van de financiële verantwoording gebruikt als sluitpost. Van het rekening-courantsaldo ad f 56,4 miljoen hebben wij geen specificatie c.q. onderbouwing ontvangen noch hebben wij een saldobevestiging van het concern ontvangen. De juistheid van het rekening-courantsaldo hebben wij derhalve niet objectief kunnen vaststellen. 6. De in de financiële verantwoording opgenomen bedrijfskosten bevatten, mede als gevolg van de hiervoor weergegeven bevindingen, bedragen waarvan het directe verband met de bedrijfsactiviteiten van de concernonderdeel niet objectief kan worden vastgesteld. 7. In het Reglement beheer en beleid Arbeidsvoorzieningsorganisatie 2000 wordt verwezen naar het Financieel Economisch Handboek. In het Financieel Economisch Handboek is opgenomen dat in het financieel jaarverslag een Staat van Herkomst en Besteding (SHBM) dient te worden opgenomen. Deze staat is niet in de financiële verantwoording 2000 van concernonderdeel Reïntegratiebedrijf Arbeidsvoorziening opgenomen.

16 In mijn brief van 5 april jl. heb ik in antwoord op vraag 30 aangegeven dat op het moment dat de bestuurder CBA de jaarrekening 2001 bij de minister van SZW heeft ingediend, de Departementale Accountantsdienst een review zal uitvoeren op deze jaarrekening. Daarnaast zal in opdracht van de minister van SZW een extern accountantsbureau een due dilligence uitvoeren op de jaarrekening Dit proces neemt enige tijd in beslag. De bestuurder CBA heeft mij inmiddels laten weten dat er vertraging is opgetreden met betrekking tot het voorleggen van de jaarstukken. Deze houdt verband met het niet tijdig ter beschikking zijn van de jaarstukken van de voormalige organisatie-onderdelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

17

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA "s-gravenhage POAA/02/93262

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage POAA/02/93262 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA "s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AAM/BR/03/40205

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AAM/BR/03/40205 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Aan de Voorzitter en de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage POAA/2002/22213

Aan de Voorzitter en de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage POAA/2002/22213 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter en de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Vraag 2 De premieopbrengst Awf is opwaarts bijgesteld en die voor de arbeidsongeschiktheidsfondsen neerwaarts, wat is hiervoor de verklaring?

Vraag 2 De premieopbrengst Awf is opwaarts bijgesteld en die voor de arbeidsongeschiktheidsfondsen neerwaarts, wat is hiervoor de verklaring? Vraag 1 Wat is de achtergrond van de tegenvallende ontvangsten in de loon- en inkomstenbelasting in relatie tot de ontwikkeling van de contractlonen? De tegenvallende ontvangsten in de loon- en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Accountantsrapport. 1 Inleiding 1. 2 Beheersinstrumentarium 1

Accountantsrapport. 1 Inleiding 1. 2 Beheersinstrumentarium 1 Gemeente Den Haag RIS115659s_17-MEI-2004 ACCOUNTANTSRAPPORT EN ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ DE JAARREKENING 2003 VAN DE GRIFFIE VAN DE GEMEENTE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Accountantsrapport blz. 1 Inleiding 1

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 21 juli 2015

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 21 juli 2015 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 21 juli 2015 Gegevens onderneming : J.P.W. Vastgoed B.V. te Waddinxveen Faillissementsnummer : C/09/15/242F Datum uitspraak : 21 april 2015 Curator : mr. J.C. Dorrepaal

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting Directie Uitvoeringstal

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal 2014 INHOUD Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal

Nadere informatie

Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014. Datum: 10 april 2015

Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014. Datum: 10 april 2015 Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014 Datum: 10 april 2015 Stichting Boek Werk Onderzoek 1 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Rapportagebrief 3 Resultaat 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 4 datum: 2 december 2014

Faillissementsverslag nummer 4 datum: 2 december 2014 Faillissementsverslag nummer 4 datum: 2 december 2014 Gegevens onderneming : Stichting Reakt Groep. Faillissementsnummer : C/09/14/74F Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : mr. J.C. Dorrepaal Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET 515119 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Hamer Participatie I B.V., Parallelweg 15a, 7271 VB Borculo INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09106028 FAILLISSEMENTSNUMMER

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Gegevens onderneming : Gemovers B.V. te Nieuwkoop (Kvk nr. 28061469) Faillissementsnummer : 11/483 F Datum uitspraak : 5 juli 2011 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.;

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.; Datum : 23 november 2015; TWAALFDE VERSLAG (TEVENS EINDVERSLAG) FAILLISSEMENT BOUWBEDRIJF DOORNBOS BEHEER B.V. (actuele aangelegenheden, alsmede wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag, zijn vetgedrukt

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde verslag Datum 23 mei 2014 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr. L.B.A.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/380 NL:TZ:0000000409:F001 19-05-2015 Mr. L. Kuiper mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming All Glass Projects BV (kvk:

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/2 NL:TZ:0000000035:F001 06-01-2015 Mr. BTGM Lamers Mr. MM Vanhommerig 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Bemiddeling Venlo

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 Nummer KvK: 41035845 Datum: 8 mei 2017 J. F. van Sloten Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 Financiële positie 5 Bespreking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 Financieel jaarverslag van het Rijk 2016 Nr. 21 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 juni 2017 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 7 datum: 12 april 2016

Faillissementsverslag nummer 7 datum: 12 april 2016 Faillissementsverslag nummer 7 datum: 12 april 2016 Gegevens onderneming : Stichting Reakt Holding Faillissementsnummer : C/09/14/60F Datum uitspraak : 2 december 2013 (surseance van betaling). 21 januari

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/283 NL:TZ:0000006167:F001 17-05-2016 mr. F.A.M Nowee mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Hofstede Veenendaal B.V.,

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

WERKPROGRAMMA KAPITAAL VERLENGING EUROVERGUNNING

WERKPROGRAMMA KAPITAAL VERLENGING EUROVERGUNNING Werkprogramma bepaling minimaal aanwezig risicodragend vermogen in in Nederland gevestigde ondernemingen met grensoverschrijdend beroepsvervoer 1 1. Regelgevend kader Op grond van de Wet wegvervoer goederen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Regeling afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie na SUWI

Regeling afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie na SUWI SZW Regeling afwikkeling na SUWI 21 december 2001/ AM/RAW/2001/88196 Directie Arbeidsmarkt Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gelet op artikel 27, derde lid, en artikel 127, vierde lid, van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In-Creation B.V., statutair gevestigd te Almere, bezoekadres Olmenlaan 34 te (1404 DG) te

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN NIC FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BV

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN NIC FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BV EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN NIC FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BV d.d. 25 september 2007 Gegevens onderneming : NIC Financiële en Administratieve Diensten BV Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/16/137 NL:TZ:0000005608:F001 19-04-2016 mr. H.A.W. van Wel mr. M.M. Vanhommerig Algemeen Gegevens onderneming Holding Impuls Weert

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van managementdiensten en services

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 13 april 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van

Nadere informatie

Verslagperiode : 10 februari 2015 t/m 13 mei 2015 Bestede uren in verslagperiode 3

Verslagperiode : 10 februari 2015 t/m 13 mei 2015 Bestede uren in verslagperiode 3 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Datum uitspraak : 7 oktober 2014 Curator R-C :

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 1 augustus 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen Faillissementsnummer : C/05/13/476 F (rechtbank

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november

Nadere informatie

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 Gegevens onderneming : Aannemersbedrijf Moonen Sassenheim B.V. Faillissementsnummer : F10/603 Datum uitspraak : 10 augustus 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

aan het bestuur van Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal

aan het bestuur van Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal Institutenweg 41 7521 PH Enschede Postbus 474 7500 AL Enschede Tel. (053) 431 55 65 Fax (053) 432 56 45 E-mail enschede@eshuis.com aan het bestuur van Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal Boerskottenlaan

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R. van der Kamp B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, laatstelijk zaakdoende

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

STICHTING ELS & TOM AKERBOOM TE SOEST. Rapport inzake jaarstukken februari 2016

STICHTING ELS & TOM AKERBOOM TE SOEST. Rapport inzake jaarstukken februari 2016 STICHTING ELS & TOM AKERBOOM TE SOEST Rapport inzake jaarstukken 2014 12 februari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/283 NL:TZ:0000006167:F001 17-05-2016 mr. F.A.M Nowee mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Hofstede Veenendaal B.V.,

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/16/155 NL:TZ:0000007192:F001 12-07-2016 mr. E. Eshuis mr. P Molema Algemeen Gegevens onderneming Sterenborg Mode B.V., gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie