Jaarverslag 2007 ONS groep. Jaarverslag ONS. Schiedam, 21 mei 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007 ONS groep. Jaarverslag ONS. Schiedam, 21 mei 2008"

Transcriptie

1 Jaarverslag 27 ONS groep Jaarverslag ONS 27 Schiedam, 21 mei 28

2 Jaarverslag 27 ONS groep irthoudsopgave biz. Verslag van de Raad van Commissarissen 3 Verslag van de directie 5 Ontwikkelingen 27 Financiele zaken Organisatie en medewerkers Kerngegevens ONS Groep 9 Personalia 1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 17 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans ONS Groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening4 Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening 27 5 Overige informatie Winstbestemming 62 Accountantsverklaring 64 Afschrijvingspercentages 65 Schiedam, 21 mei 28

3 Jaarverslag 27 ONS groep Verslag van de Raad van Commissarlssen Advies aan de aandeeihouder Hierbij bieden wij ter vaststelling de jaarrekening 27 aan van NV ONS Houdstermaatschappij. De jaarrekening is ondertekend door de directie en de commissarissen. Bij de jaarrekening is het Jaarverslag gevoegd. De bijbehorende accountantsverklaring van Deloitte Accountants met betrekking tot de jaarrekening is opgenomen. De winst- en verliesrekening sluit met een positief resultaat van Wij adviseren u de jaarrekening 27 vast te stellen en de winst te bestemmen zoals aangegeven op biz. 62. Wij stellen u voor de directie en de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het uitgeoefende toezicht in 27. Toezicht Het werk van de Raad van Commissarissen (RvC) stond in 27 vooral in het teken van de herstructurering van de ONS Groep. Geadviseerd werd over de afronding van de overeenkomst met ENECO over de verkoop van ONS Energie met de daaraan gerelateerde deelnemingen en de verkoop van de deelneming in SEQ Nederland B.V. Ingestemd werd met het voorstel om de procedure te starten tot verkoop van de Beukenhof. Veel aandacht werd besteed aan de gesprekken met de gemeente Schiedam over de verschuiving van taken naar de gemeente. Een enkele maal is vanuit de RvC deelgenomen aan het overleg met het gemeentebestuur. De financiele gang van zaken werd gevolgd aan de hand van de rapportages van de directie. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft verschillende malen vergaderd. Op grand van de statutaire regeling werden deze vergaderingen voorgezeten door de voorzitter van de RvC. Samenstelling De AvA besloot tot herbenoeming van de heer Van de Kemp als commissaris. De heer Walraven is op eigen verzoek teruggetreden. Op voorstel van de RvC besloot de AvA vooralsnog niet over te gaan tot vervulling van deze vacature. In het verslagjaar was de raad als volgt samengesteld (situatie per ): A.G. Wiegman leeftijd: 66 jaar functie: bestuurder van een waterschap eerste benoeming: 1991 lopende termijn: 21 Ir. L van der Kemp leeftijd: 51 jaar functie: algemeen directeur PRC eerste benoeming: 23 lopende termijn: 211 Schiedam, 21 mei 28

4 Jaarverslag 27 ONS groep Mr. J.A.J. Leeman leeftijd: 59 jaar functie: advocaat eerste benoeming: 23 lopende termijn: 28 Namens de Raad van Commissarissen, A.G. Wi Schiedam, 23 mei 28

5 Jaarverslag 27 ONS groep Versiag van de directie Ontwikkellngen 27 De verkoop van onze energieactiviteiten die in 26 was ingezet is in het afgelopen jaar afgewikkeld en heeft daarmee grote consequenties voor onze organisatie en het resultaat 27. Het jaar 27 stond in de eerste maanden in het teken van de afronding van de verkoop van de deelnemingen NV ONS Energie, ONS Customer Services BV en Echte Energie Nederland BV aan NV ENECO. De verkoop is op 18 maart 27 afgerond, de aandelen zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 27 verkocht. In 27 zijn voornoemde bedrijven geen deelneming van NV ONS Houdstermaatschappij meer en zijn derhalve niet meegeconsolideerd in de jaarrekening 27 hetgeen aanzienlijke consequenties heeft en de vergelijkbaarheid met eerdere jaren bemoeilijkt. De gerealiseerde verkoopopbrengst is verwerkt in de onderhavige jaarrekening, hierbij is middels het vormen van noodzakelijke voorzieningen rekening gehouden met mogelijk toekomstige verplichtingen als gevolg van verstrekte garanties die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst. Nadat bovengenoemde verkoop was afgerond, zijn in een later stadium een drietal minderheidsdeelnemingen waarin NV ONS Houdstermaatschappij een belang had eveneens tot afwikkeling gekomen. Verder is gewerkt aan de uitfasering van ONS Facilitair Bedrijf BV per , vanaf deze datum worden geen activiteiten meer uitgevoerd door het Facilitair Bedrijf en zal in 28 een juridische fusie met NV ONS Houdstermaatschappij plaats vinden. In ONS CAI BV hebben geen activiteiten plaats gevonden, de BV kan echter eerst worden geliquideerd na afwikkeling van een lopende claim, welke in 28 zal plaats vinden. Als gevolg van genoemde wijzigingen is de juridische structuur van de organisatie sterk vereenvoudigd. Feitelijk houdt NV ONS Houdstermaatschappij ultimo 27 nog de aandelen in haar 1% deelnemingen NV ONS IBOR, ONS Ingenieursbureau BV en Berkel Energiediensten BV, 5% deelneming NV IRADO en de minderheidsdeelnemingen SEQ International BV, DWD BV en Trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentrop GmbH & Co KG. In 27 heeft ONS zich samen met haar aandeelhouder beraden over de toekomstige ontwikkelingsrichting met betrekking tot de overgebleven activiteiten op de milieu- en civiele markten. De aandeelhouder heeft besloten dat zij een belangrijk deel van de activiteiten van NV ONS IBOR en ONS Ingenieursbureau BV terug in haar eigen organisatie zal gaan onderbrengen en dat de betreffende uitvoeringsactiviteiten (inclusief bijbehorend beheer) bij 5% dochteronderneming NV IRADO ondergebracht dienen te worden. Dit zal leiden tot een grote reorganisatie in 28 die voor ca. tachtig medewerkers gevolgen zal hebben. Daarnaast is het rioolstelsel per 31 december 27 teruggekocht door de gemeente Schiedam hetgeen de nodige financiele consequenties heeft. Voor NV ONS Houdstermaatschappij zal het jaar 28 voor een belangrijk deel in het teken staan van genoemde reorganisatie, een verdere afbouw van overige activiteiten (waaronder de verkoop van Beukenhof BV welke is gerealiseerd in maart 28), het beheer van diverse contracten en het besturen van de overgebleven deelnemingen. In 27 heeft een dividenduitkering van 8,5 miljoen plaats gevonden. Daarnaast zal als gevolg van een ondermeer de levering van het rioolstelsel een dividenduitkering van 4,7 miljoen plaatsvinden (zie winstbestemming). Voor een onderbouwing van laatstgenoemde uitkering zie de toelichting op pagina 7 (Balansverhoudingen). Schiedam, 21 mei 28

6 Jaarverslag 27 ONS groep Financiele zaken Omzet- en resultaatontwikkeling In het verslagjaar nam de omzet met 7,9 procent toe tot 7,7 miljoen (26: 65,1 miljoen). De omzet in 27 is echter inclusief de netto verkoopopbrengst van ONS Energie en andere energie-gerelateerde deelnemingen. Het resultaat na belastingen is vergelijkbaar met het resultaat over het jaar 26. Het resultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de eenmalige verkoopopbrengst van NV ONS Energie en de vorming van een aantal voorzieningen in verband met verstrekte garanties aan de koper en in verband met de reorganisatiemaatregelen die het gevolg zijn van het afbouwen van overige activiteiten. Resu/taatontwMe/ing (x 7.) Operationeel bedrijfsresultaat (EBIT) Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening , Resultaat na belastingen Kasstroom en investeringen In 27 bedroeg de kasstroom uit operationele activiteiten minus 7,9 miljoen (26: 11,8 miljoen). Tegenover de operationele kasstroom staat een investeringscashflow van 43,7 miljoen (26: minus 3,2 miljoen). Het verschil wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een desinvestering ad 45,3 mln. als gevolg van de verkoop van aan Energie gerelateerde activa en het rioolstelsel. De kasstroom uit financieringsactiviteiten is per saldo 5,4 miljoen negatief (26: minus 12,9 miljoen cash outflow). Dit is het gevolg van dividendbetalingen van in totaal 8,5 miljoen en het aflossen van leningen aan de ING Bank en de gemeente Schiedam en het overbruggingskrediet aan de BNG Bank. Per saldo resulteert de netto kasstroom in een afname van de liquide middelen met 14,7 miljoen, miljoen (26: afname 4,4 miljoen), hetgeen leidt tot een saldo liquide middelen ad 12,6 miljoen ultimo 27. De afname van de netto kasstroom wordt voornamelijk verklaard door eerdergenoemde betaling van dividend, de hiervoor genoemde uitkering (zie pagina 7, balansverhoudingen; immers, onder normale condities was een cashflow van 8,4 miljoen ontvangen) en het negatieve kasstroom uit bedrijfsoperaties. De aflossing van diverse financieringen is per saldo in evenwicht met de (des)investeringen in de diverse activa. Schiedam, 21 mei 28

7 Jaarverslag 27 ONS groep Balansverhoudingen In 27 vormen een zeer sterke afname van het balanstotaal (als gevolg van de verkoop van diverse deelnemingen en het rioleringsstelsel), het gerealiseerde groepsresultaat, de dividenduitkering aan de aandeelhouder en de aflossingen van diverse financieringen de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de financieringsstructuur van de onderneming. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 27 16,4 miljoen (ultimo 26: 31,8 miljoen). De current ratio is sterk toegenomen (van 1, naar 2,6) waaruit geconcludeerd kan worden dat de liquiditeitspositie per saldo is verbeterd. In 27 heeft door ONS Houdstermaatschappij aflossing plaats gevonden van het restant overbruggingskrediet met BNG ad 15 miljoen, van de roll-over faciliteiten van ING Bank ad 15,3 miljoen en van 1,8 miljoen inzake de geldlening van de gemeente Schiedam. Totaal heeft in 27 derhalve een aflossing van 41,2 miljoen plaats gevonden. De restant lening roll-over lening is deels ( 5 miljoen) afgelost in maart 28, het laatste deel van de financiering ( 3,4 miljoen) zal in juni 28 conform de leningovereenkomst worden afgelost waarmee de onderneming geheel schuldenvrij is. In 27 heeft een dividenduitkering van 8,5 miljoen plaats gevonden. Met de aandeelhouder is overeengekomen dat de economisch eigendom van het rioolstelsel weer aan de gemeente wordt teruggeleverd. De waarde van het rioolstelsel bedraagt 28,4 miljoen. Betaling vindt plaats door een verlaging van het aandelenkapitaal met 12,9 miljoen en de vervroegde aflossing van een lening van de gemeente Schiedam ad 1,8 miljoen welke aflossing wordt aangewend voor de financiering van deze aankoop door de gemeente. Het restant bedrag ad 4,7 miljoen zal als dividend worden uitgekeerd (zie voorstel voor de winstbestemming). Er is een tweetal transacties geweest die van invloed zijn geweest op de winst. De rente over eerdergenoemde lening van Schiedam die in 25, op verzoek van de aandeelhouder, vooruit was betaald, diende door NV ONS Houdstermaatschappij te worden geactiveerd en over 5 jaar te worden afgeschreven. Als gevolg van het feit dat de lening met de overgang van het rioolstelsel in zijn geheel is afgelost ultimo 27, dient het nog openstaande bedrag ad 2, miljoen feitelijk met de gemeente Schiedam te worden verrekend. Op aandringen van de gemeente is dit bedrag voor rekening van de onderneming genomen. De tweede post betreft de afboeking van diverse aan het gebouw gerelateerde kosten ad 1,7 miljoen in verband met de voorgenomen verkoop van het gebouw aan de gemeente Schiedam in 28 tegen een door de gemeente vastgestelde prijs. De financieringsstructuur van de onderneming dient gebaseerd te zijn op de risico's en de verplichtingen van NV ONS Houdstermaatschappij en haar deelnemingen. Gelet op de onzekerheden die met name gepaard gaan met de verstrekte garanties aan derden en de gedwongen afbouw van de resterende activiteiten zal vooralsnog geen verdere verlaging van het eigen vermogen plaats kunnen vinden. Op basis van deze jaarrekening 27, de vigerende financiele (liquiditeits) positie en mogelijke ingrijpende gebeurtenissen in 28 zal de gewenste financieringsstructuur voor de toekomst eind 28 opnieuw vastgesteld dienen te worden. Schiedam, 21 mei 28

8 Jaarverslag 27 ONS groep Organisatie en medewerkers Personeel Het jaar 27 stond op het personele vlak in het teken van enerzijds de afronding van de verkoop van de energiegerelateerde activiteiten van de ONS Groep en anderzijds in het teken van de gedachtevorming over de toekomst van de andere onderdelen van de ONS Groep. Over dit laatste, en dan met name over de beheertaken die bij de ONS Groep zijn belegd, is de gemeente Schiedam in gesprek gegaan met ONS over het versterken van de beheertaken bij de gemeente. Dit krijgt in 28 vorm en zal mede gebeuren door het overhevelen van een aantal beheertaken en medewerkers naar de gemeente. Ten aanzien van de uitvoering geldt dat op 31 december 27 de uitvoerende medewerkers van de NV ONS IBOR over zijn gegaan naar NV IRADO. Hierdoor zijn alle uitvoeringstaken bij IRADO belegd. 27 was het vierde jaar van een project random het terugdringen van het ziekteverzuim. In 23, bij de start van het project Beter met ONS, bedroeg het ziekteverzuimpercentage gemiddeld nog 1,22%. Over 24 was het ziekteverzuim gedaald naar 6,23% en over 25 en 26 respectievelijk naar 5,47% en 5,17%. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 27 is licht gestegen naar 6,4%. In 27 zijn, naast vele individuele opleidingstrajecten, diverse groepsgewijze trainingen gegeven. Dit geldt onder meer voor cursussen op het gebied van VCA en Bedrijfshulpverlening Aantal medewerkers ultimo jaar Gemiddeld aantal fte's over jaar Aantal medewerkers ultimo jaar incl. NV IRADO Ziekteverzuim (gemid. jaar; excl. IRADO DG) 6,4% 5,17% 5,47% 6,23% 1,22% 9,49% Kwaliteit en Arbo De ONS Groep mocht al haar ISO 91:2- en VCA**-certificaten ook in 27 behouden. Er zijn nergens grote afwijkingen vastgesteld. Daarnaast heeft IRADO het certificaat Groenkeur behouden. Het aantal ongevallen en incidentenmeldingen bedroeg 2. In 25 en 26 was het aantal 38, terwijl in 24 nog sprake was van 51 meldingen. Het aantal ongevallen met verzuim daalde van 11 in 26 naar 4 in 27. Medezeggenschap Ook de medezeggenschap in de ONS Groep stond 27 vooral in het teken van de verkoop van bedrijfsonderdelen en de gedachtevorming over de toekomst van de ONS Groep. In 27 vond maandelijks overleg plaats tussen de OR en de algemeen directeur en tussen de beide onderdeelcommissies (OC's) en de betreffende bedrijfsdirecteuren. Vanwege de diverse adviesaanvragen met betrekking tot de verkooptrajecten en toekomst werd een aantal extra vergaderingen ingelast. Daarnaast was er wekelijks overleg van het Hoofd P&O met de Coordinatiecommissie, zijnde de commissie waarin de voorzitters en secretarissen van OR en OC's zitting hebben. De leden van de OR en OC's kregen diverse trainingen onder begeleiding van GITP. Schiedam, 21 mei 28

9 Jaarverslag 27 ONS groep Kerngegevens ONS Groep Resultaat (x 1.) Omzet Mutat/e in % ten op zichte van voorgaand j'aar 8,7% 37,7% -9,7% 6,1% -16,6% Bedrijfsresuitaat (EBIT) Mutat/e in % ten op zichte van voorgaand jaar ,5% ,7% ,7% ,5% 5.38,9% In % van de omzet - 2,4% 7,3% Bedrijfsresultaat vr afschr en amgoodwill (EBITDA) Mutat/e in % ten op zichte van voorgaand jaar ,2% ,5% ,1% ,7% ,4% In % van de omzet 18,3% 35,7% -75,4% 75,9% 23,% Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastii In % van de omzet 73,% 22,2%,3% 7,8% Resultaat na belastingen (Nettowinst) Netto Kasstroom Interest coverage ratio 7,4 4, -6,4 1, 2,9 Vermogen (x 1.) Balanstotaal Groepsvermogen Eigenvermogen (exclusief aandeel derden) Solvabiliteit(groepsvermogen/balanstotaal) Rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen Rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen ,1% 3,8% 35,6% ,2% -5,5% -33,2% ,7%,6% 2,% ,3% 3,3% 12,% Liquiditeit (current ratio) 1, 1, 1, 1,1 Activa (x 1.) Materiele vaste activa Investeringen materiele vaste activa* Afschrijvingen materiele vaste activa Gegevens per aandeel (x 1,-) Winst per aandeel uit het netto resultaat Dividend per aandeel Uitgegeven aandelen (gemiddeld) ad , , , ,52, ,96 24, Personeel Aantal medewerkers ultimo jaar Gemiddeld aantal fte's Personeelskosten per fte (x 1.) Omzet per fte(x 1.) Aantal medewerkers inclusief Irado-groep Ziekteverzuim , ,96% , ,67% , ,47% , ,23% , ,22% Verkoopvolumes Elektriciteit (kwh) Gas (m3) Afval (tonnage) nvt nvt Schiedam, 21 mei 28

10 Jaarverslag 27 ONS groep Personalia Aandeeihouders De ONS Groep wordt gevormd door NV ONS Houdstermaatschappij, samen met haar werkmaatschappijen NV ONS IBOR, ONS Facilitair Bedrijf BV, ONS Ingenieursbureau BV, ONS CAI BV, Beukenhof BV en Berkel Energiediensten BV. De gemeente Schiedam is voor honderd procent aandeelhouder van de NV ONS Houdstermaatschappij. Raad van Commissarissen Voorzitter Leden Secretaris A.G. Wiegman L. van der Kemp J.A.J. Leeman T.A.M. Walraven (afgetreden in oktober 27) W.C. Terpstra Directie Directeur H. Eikenbroek Ondernemingsraad Voorzitter Secretaris Leden J.A. van Meel G.D.J. van Leeuwen S. de Groot S. Tax W.B. Pols P.M. Dolmans G.C.J. Koot Schiedam, 21 mei 28 1

11 Jaarverslag 27 ONS groep Jaarrekening 27 Schiedam, 21 mei 28 11

12 Jaarverslag 27 ONS groep Geconsoildeerde balans per 31 december 27 Voor winstbestemming (bedragen x 1.) ACTIVA Vaste activa - Immateriele vaste activa - Materiele vaste activa - Financiele vaste activa (1) (2) (3) Subtotaal vaste activa Vlottende activa - Voorraden - Vorderingen en overlopende activa - Liquide middelen (4) 1.17 (5) (6) Subtotaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA PASSIVA Groepsvermogen (7) Resultaat na belastingen (7) Voorzieningen (8) Langlopende schulden (9) Kortlopende schulden (1) TOTAAL PASSIVA Postbus BD DORDRECHT Telefoon Voor identificatiedoeleinden Schiedam, 21 mei 28 B^iorend bij accountantsverklaring

13 Jaarverslag 27 ONS groep Geconsoildeerde winst- en verliesrekening over 27 (bedragen x 1.) Netto omzet energieproducten Wijzigingen in voorraad gereed product en onderhanden werlk(12) Geactiveerde productie eigen bedrijf (13) Overige opbrengsten (14) Som bedrijfsopbrengsten (11) Lonen en salarissen Sociale lasten Kosten grand- en hulpstoffen Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Afschrijvingen immateriele en materiele vaste activa Overige waardeverminderingen van immateriele en materiele vaste activa Overige bedrijfskosten (15) (16) (17) (18) (19) (19) (2) Som bedrijfslasten Rentebaten Waardeverandering van deelnemingen niet gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde Rentelasten (21) (22) (23) Som financiele baten en lasten Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Af: Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (24) Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen (25) Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Aandeel derden in resultaat (26) Resultaat na belastingen Schiedam, 21 mei K^F^S t^^i B T ;ffi^!c l DELO1TT E Postbus BD DORDRECHT Telefoon Voor identificatiedoeleinden Behorend bi accountantsverklarinq d.d. OS - Od>

14 Jaarverslag 27 ONS groep Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 27 (bedragen x 1.) Geconsolideerd netto resultaat na belastingen Toekomend aan de rechtspersoon Herwaardering materiele vast activa Afwaardering/herwaardering financiele vaste activa - Omrekenverschillen buitenlandse deelnemingen Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen Totaal de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de rechtspersoon als onderdeel van het groepsvermogen Totaalresultaat van de rechtspersoon In 26 hebben zich geen rechtstreekse mutaties voorgedaan in het eigen vermogen. Postbus BD DORDRECHT Teiefoon Voor identificatiedoeieinden Behorend bij accountantsverklarinq d.d. '2-3 Schiedam, 21 mei 28 14

15 Jaarverslag 27 ONS groep Geconsolideerd kasstroomoverzlcht over 27 (bedragen x 1.) Kasstroom uit operationele activiteiten Operationeel Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Voorzieningen Mutaties in het werkkapitaal afname handelsvorderingen toename handelscrediteuren Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen dividend Ontvangen interest Betaalde interest Winstbelasting _Q Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verwervingen groepsmaatschappijen Verkoop/ontbinding van groepsmaatschappij Resultaat deelnemingen Aandeel derden in deelnemingen Kapitaalstorting Waardeverandering van deelnemingen niet gewaardeerd netto vemogenswaarde Mutatie overige post financiele vaste activa Investeringen in materiele vaste activa Desinvesteringen in materiele vaste activa Investeringen in immateriele vaste activa Desinvesteringen in immateriele vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Verstrekkingen leningen aan andere deelnemingen DELOSTTE Aflossingen leningen varpg^fejg -j -j 65 deelneminqen M + *, * 3 3 BD DORDRECHT Mutatie aandelenkapitaal Betaald dividend Telefoon Schiedam, 21 mei 28 Voor identifieatiedoeleinden 15 Behorend bij accountantsverkiarina d.d.

16 Jaarverslag 27 ONS groep Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Toe-/afname liquide middelen beginsaldo eindsaldo Toelichting op het Kasstroomoverzlcht over 27 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De vergelijkende cijfers 26 zijn aangepast aan de opstelling 27. In 27 bedraagt de kasstroom uit operationele activiteiten minus 7,9 miljoen (26: 11,8 miljoen). In het operationele resultaat is opgenomen het verkoopresultaat van de deelnemingen NV ONS Energie, ONS Customer Services BV en Echte Energie Nederland BV. Daartegenover staat de toename van de balanspost voorzieningen met 22,9 miljoen. De voorzieningen hebben betrekking op afgegeven garanties in het kader van de verkochte deelnemingen en op noodzakelijke reorganisatiekosten in verband met de beeindiging van overige activiteiten in de komende jaren. Tegenover de operationele kasstroom staat een investeringscashflow van 43,7 miljoen (26: minus 3,2 miljoen). De investeringen in materiele vaste activa zijn aanzienlijk lager dan in 26 als gevolg van de afname van de activa in casu het elektriciteits- en gasnetwerk. De desinvesteringen in materiele vaste activa betreft voornoemde verkochte activa en het rioolstelsel. De kasstroom uit financieringsactiviteiten is per saldo 5,4 miljoen negatief. (26: minus 12,9 miljoen cash outflow). De aflossing langlopende schulden bedraagt 31,6 miljoen, daarnaast is 8,5 miljoen aan dividend betaald en heeft een afwaardering van het aandelenkapitaal ad 12,9 miljoen plaatsgevonden. Hiertegenover staat nog aflossingen van verstrekte leningen door NV IRADO, SEQ Nederland BV en ZBZ combinatie en van in totaal 2,7 miljoen. Per saldo resulteert de netto kasstroom in een afname van de liquide middelen van 14,7 miljoen (26: afname 4,4 miijoen) hetgeen leidt tot een saldo liquide middelen ad 12,6 miljoen ultimo 27. Postbus BD DORDRECHT Telefoon Voor identificatiedoeleinden Behorend bij accountantsverklarinq d.d. Schiedam, 21 mei 28 16

17 Jaarverslag 27 ONS groep Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen In dit verslag is opgenomen de jaarrekening van de NV ONS Houdstermaatschappij, statutair gevestigd aan de van Heekstraat 15, 3125 BN te Schiedam, tezamen met de geconsolideerde jaarrekening van de ONS groep. De jaarrekening is opgesteld op 18 april 28. Voor de vergelijkbaarheid is de presentatie van de cijfers over 26 aangepast aan die van 27. De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW. Belangrljkste activiteiten NV ONS Houdstermaatschappij is werkzaam op het gebied van elektriciteit-, gas-, warmte- en telecomrnunicatievoorziening. Zij voorziet ook in de behoefte aan andere goederen en diensten op nutsen milieugebied, waaronder afvalverwijdering, beheer openbare ruimte en rioolbeheer. Het gemiddeld aantal werkzame medewerkers in FTE's is 13. Deze zijn als volgt verdeeld over de diverse werkmaatschappijen: NV ONS Houdstermaatschappij 3 ONS Facilitair Bedrijf BV 17 NV ONS IBOR 64 ONS Ingenieursbureau BV 9 Beukenhof BV 7 Berkel Energie Diensten BV 3 ConsolidatlegrondsSagen Vennootschappen waarin de vennootschap een belang heeft van meer dan 5 procent zijn opgenomen in de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. De groepsmaatschappij NV IRADO is vanwege de omvang van het belang van NV ONS Houdstermaatschappij in deze vennootschap niet geconsolideerd. Deze groepsmaatschappijen zijn onder de financiele vaste activa verantwoord als deelneming. Per 1 januari 27 heeft NV ONS Houdstermaatschappij de aandelen van NV ONS Energie, ONS Customer Services BV, Echte Energie Nederland BV, 5% van de aandelen Echte Energie Belgie BV en 5% van de aandelen SEQ Nederland BV verkocht aan NV ENECO. Geconso/fdeerde deelnemingen: Naam Statutaire zetel Deelnemings% ONS Facilitair Bedrijf BV Schiedam 1 NV ONS IBOR Schiedam 1 ONS Ingenieursbureau BV Schiedam 1 Beukenhof BV Schiedam 1 ONS CAI BV Schiedam 1 Berkel Energie Diensten BV Schiedam 1 Voor de geconsolideerde deelnemingen is een aansprakelijkheidsverklaring ex artikel 2:43 BW afgegeven. Schiedam, 21 mei 28 17

18 Jaarverslag 27 ONS groep Niet geconsolideerde deelnemingen van de NV ONS Houdstermaatschappij: Naam NV IRADO SEQ International BV Trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentrop GmbH & Co KG (TPH) DWD Holding BV NVKEMA Statutaire zetel Schiedam Rotterdam Aken Voorburg Deelnemings% 5 5 1,22 1,38 Verbonden partijen van de NV ONS Houdstermaatschappij: De Gemeente Schiedam is 1% aandeelhouder van de NV ONS Houdstermaatschappij. NV ONS IBOR onderhoudt en beheert de buitenruimte van de Gemeente Schiedam. Tevens adviseert en beheert ONS Ingenieursbureau BV de aanleg van de infrastructuur in brede zin. De navolgende bedrijven zijn 1% dochterondernemingen van NV IRADO. IRADO Papier BV Bij de consolidatie wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling van artikel 2:42 BW, waardoor in de Vennootschappelijke Verlies- en Winstrekening enkel het resultaat uit deelnemingen wordt vermeld. Vennootschapsbelasting Met de fiscus is in 26 overeenstemming bereikt over de status met betrekking tot de Vennootschapsbelasting van de diverse groepsmaatschappijen. ONS Facilitair Bedrijf BV is in beginsel als enige vennootschapsbelastingplichtig, echter als gevolg van de verkoop van de energie-activiteiten zal de fiscale verplichting komen te vervallen per ONS Facilitair Bedrijf BV heeft van de fiscus inmiddels aanslagen t/m 25 ontvangen (alien nihil). Voor NV ONS Houdstermaatschappij en de overige groepsmaatschappijen geldt derhalve dat deze niet onder de Vennootschapsbelasting vallen. Schiedam, 21 mei 28 18

19 Jaarverslag 27 ONS groep Immateriele vaste activa De immateriele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van de over deze waarde berekende lineaire afschrijvingen. Bij de verzelfstandiging van de ONS in 1991 is de afschrijvingstermijn contractueel bepaald op 2 jaar. Tevens zijn onder de immateriele vaste activa ontwikkelingskosten en software opgenomen. Deze worden in 5 jaar ten laste van het resultaat afgeschreven. Materiele vaste activa De terreinen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Hierop vindt geen afschrijving plaats. De gebouwen, leidingen, installaties en overige vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs verminderd met de over deze waarde berekende lineaire afschrijvingen (zie hiervoor de afschrijvingspercentages). Investeringsprojecten worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs. Deze prijs omvat de kosten van eigen personeel, (kantoor, administratie etc.), materiaalverbruik en de kosten van diensten door derden. Vervolgens is hierover een opslag gehanteerd ter dekking van de algemene kosten. De per balansdatum gereedgekomen investeringsprojecten worden per 1 juli van het betreffende jaar geactiveerd en vanaf dat moment volgens de lineaire afschrijvingsmethode ten laste gebracht van de exploitatie. Op nog onderhanden zijnde investeringsprojecten wordt nog niet afgeschreven maar deze worden verantwoord en afgeschreven in het jaar van gereedkomen. De met de investeringsprojecten gepaard gaande bouwrente wegens gemiddeld vastgelegd vermogen wordt niet geactiveerd. Eventueel van derden ontvangen bijdragen en subsidies worden in mindering gebracht op de verkrijgings- cq. vervaardigingsprijs. Financiele vaste activa Voor zover invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiele beleid, worden meerderheidsdeelnemingen gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. De deelnemingen in overige verbonden maatschappijen zijn gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. De overige deelnemingen en effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, of indien vermindering van de waarde naar verwachting duurzaam is, tegen lagere vermogenswaarde. Opbrengsten uit deelnemingen die niet overeenkomstig art. 2:389 BW zijn gewaardeerd, worden verantwoord onder de financiele baten onder de benaming: "uitkeringen uit niet op nettovermogenswaarde en dergelijke gewaardeerde deelnemingen". De vorderingen op overige verbonden maatschappijen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De geldleningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs waarbij de meest recente inkoopprijs wordt gehanteerd. Indien noodzakelijk worden voorraden verminderd met een voorziening voor incourante materialen. Voor de voorraad groencertificaten geldt dat wordt uitgegaan van fifo-methode waarbij de groencertificaten worden gewaardeerd tegen kostprijs of tegen lagere marktwaarde. De onder de voorraden opgenomen onderhanden werken betreffen in opdracht van derden voor rekening van die derden in uitvoering genomen werken en opdrachten tot constructie van een actief of combinatie van activa, waarvoor op de balansdatum nog geen oplevering respectievelijk voltooiing heeft plaatsgevonden. Waardering gebeurt op basis van de vervaardigingprijs. Op het onderhanden werk worden alle op de betreffende projecten verantwoorde kosten opgenomen. Hierop zijn alle op de projecten gefactureerde termijnopbrengsten in mindering gebracht. Winstneming vindt plaats bij oplevering. Indien op onderhanden werken een verlies wordt verwacht, wordt een voorziening getroffen ten laste van het resultaat van de periode waarin de verwachting van het verlies Schiedam, 21 mei 28 19

20 Jaarverslag 27 ONS groep ontstaat. Indien sprake is van een negatief project wordt het bedrag verantwoord onder de passiva (kortlopende schulden). Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijke voorzieningen voor risico van oninbaarheid en hebben een looptijd van ten hoogste een jaar. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De tegoeden bij de banken zijn, indien niet anders vermeld, direct opeisbaar. Voorzieningen Voorzieningen worden, tenzij anders vermeld, opgenomen tegen de nominale waarde en hebben een langlopend karakter. Langlopende schulden Hieronder zijn tegen nominale waarde opgenomen de schulden met een looptijd langer dan een jaar. Kortlopende schulden Hieronder zijn tegen nominale waarde opgenomen de schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in het boekjaar verantwoord. Omzet Het systeem van verantwoording van de opbrengsten is gebaseerd op de in totaal in het kalenderjaar verrichte leveringen en diensten. Kosten * De kosten zijn gewaardeerd tegen de historische uitgifteprijs of, voor zover het afschrijvingen betreft, op basis van de historische kostprijs. De kosten worden rechtstreeks dan wel door middel van prestatiesoorten en voorcalculatorische tarieven volgens de integrate kostprijsmethode aan de exploitatie of investeringen toegerekend. In de tarieven wordt geen rekening gehouden met opslagen ter dekking van de indirecte kosten. Materiaalverbruik De kosten van materiaalverbruik worden op de exploitatie tegen standaardprijzen verantwoord exclusief opslag voor de dekking van de magazijnkosten. De kosten van het materiaalverbruik op investeringsprojecten worden geactiveerd exclusief de opslag voor de magazijnkosten. Buitengewone baten en lasten Hieronder worden de resultaten verantwoord die geen betrekking hebben op de normale bedrijfsuitoefening en die incidenteel van aard zijn. Resultaattjepaling Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in het boekjaar verantwoord. Schiedam, 21 mei 28 2

21 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans ONS Groep ACTIVA 1 Immateriele vaste activa De samenstelling en het verloop van deze post worden als volgt weergegeven: Omschrijving (bedragen x 1.) Goodwill Ontwikkelingskosten Software Software Intern Totaal Immateriele vervaardigd vaste activa Afschrijvingspercentage Div. Div. 5 jaar 5 jaar div. Stand 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 1 januari Mutaties Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijzondere waardevermindering immateriele activa Mutaties in de boekwaarde Stand 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde december In het verleden geactiveerde goodwill is in verband met de verkoop van de energiebedrijven NV ONS Energie en Echte Energie Nederland BV per volledig afgeboekt. Eerstgenoemde post wordt lineair in 2 jaar afgeschreven zoals contractueel met de Gemeente Schiedam (1%-aandeelhouder) is overeengekomen. De post ontwikkelingskosten, boekwaarde,3 miljoen, heeft betrekking op de ontwikkelingskosten van een energiecentrale in Duitsland (Trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentropp GmbH & Co KG). De ontwikkelingskosten van de energiecentrale in Duitsland hebben een afschrijvingspercentage van 2 procent. Er zijn geen kosten van onderzoek en ontwikkeling ten laste van het resultaat gebracht. De post bijzondere waardevermindering immateriele activa heeft betrekking op het afboeken van software die geen waarde meer heeft voor een van de ONS onderdelen. De posten software en intern vervaardigde software hadden betrekking op activa van de verkochte deelnemingen en zijn derhalve niet meer opgenomen in jaarrekening 27. Schiedam, 21 mei 28 21

22 Jaarverslag 27 ONS groep ToeSichting op de onderscheiden posten van de geconsoiideerde balans ONS Groep 2 Materiele vaste activa De samenstelling en het verloop van deze post worden als volgt weergegeven: Omschrijving (bedragen x 1.) Materiele Vaste activa Afschrijvingspercentage Terreinen en gebouwen div. Leidingen Andere vaste Totaal materiele En bedrijfs- vaste activa Installaties middelen div. div. div. Stand 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 1 januari Mutaties boekjaar Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijzondere waardevermindering materiele vaste activa Mutaties in de boekwaarde Stand 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 31 december De boekwaarde ultimo 27 van de terreinen en gebouwen bestaat uit de bedrijfscomplexen van de Beukenhof en ONS Facilitair Bedrijf BV (bedrijfscomplex aan de van Heekstraat). Onder de Leidingen en Installaties is het netwerk van de openbare verlichting, dat in eigendom is van NV ONS IBOR, opgenomen. Onder de andere vaste bedrijfsmiddelen zijn met name inventaris en bedrijfsondersteunende middelen verantwoord. De desinvesteringen op de posten Terreinen en gebouwen, Leidingen en Installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen ad 45,4 miljoen hebben betrekking op de verkoop van de riolering aan de gemeente Schiedam ( 28,4 miljoen), en op de verkoop van de elektriciteit- en gasnetwerken aan NV ENECO ( 16,9 miljoen). De bijzondere waardevermindering heeft betrekking op de afboeking van diverse gebouw gerelateerde posten naar marktwaarde. Kort-cyclisch onderhoud wordt direct ten laste van het resultaat gebracht. Uitbreiding- en vervangingsinvesteringen worden geactiveerd. Voor de bij de materiele vaste activa behorende afschrijvingstermijnen verwijzen wij u naar de in dit verslag (bij overige gegevens) opgenomen bijlage afschrijvingstermijnen. Schiedam, 21 mei 28 22

23 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans ONS Groep 27 3 Financiele vaste activa De samenstelling en het verloop van deze post wordt als volgt weergegeven: Specificatie: Omschrijving (bedragen x 1.) Andere Vorderingen op Overige Totaal Deelnemingen deelnemingen vorderingen Boekwaarde per 1 januari Verwerving/afstoting kapitaalbelang Resultaat deelnemingen Waardedaling deelnemingen Ontvangen dividend Aflossing lening Verstrekking lening Mutatie Overige financiele vaste activa Boekwaarde per 31 december De andere deelnemingen bestaan uit NV IRADO (participatie 5 procent) te Schiedam, SEQ International BV (5 procent),trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentrop GmbH & Co KG (TPH) (1,22 procent). Daarnaast is inbegrepen de waarde (,66 miljoen) van de aandelen in NV KEMA. De mutatie in de post afstoting kapitaal belang betreft de verkoop van de aandelen van Progress Energy Services BVBA, ENDEX NV, SEQ Nederland BV, NV Echte Energie Belgie, Dutch Energy Holding GMBH en Energia plus. De mutatie in de post Resultaat deelnemingen onder Andere Deelnemingen betreft het resultaat 27 van de deelnemingen NV IRADO (,7 miljoen) en NV KEMA. NV ONS IBOR is een VOF aangegaan (ZBZ-Combinatie) met Kraaijeveld, waarin beide partijen voor 5 procent in deelnemen. Voor beide partijen geldt een onbeperkte aansprakelijkheid in de ZBZ-Combinatie. De VOF heeft geen eigen vermogen. Van het resultaat van de vof voor het jaar 26 is,2 miljoen uitbetaald. Daarnaast is in 27 een verlies geleden van,142 miljoen. Dit leidt tot een mutatie in de boekwaarde van,271 miljoen. Deze mutatie staat vermeld onder de post Resultaat deelnemingen onder Overige vorderingen. De VOF ZBZ-combinatie is per 31 december 27 ontbonden. De waardedaling deelnemingen ad,3 miljoen betreft het volledig afboeken van het belang in de deelneming DWD Holding BV. Schiedam, 21 mei 28 23

24 Jaarverslag 27 ONS groep In de post Aflossing Leningen van vorderingen op deelnemingen is verantwoord de aflossing van een lening van NV IRADO ad 1,1 miljoen en de lening aan SEQ Nederland BV ad 1,3 miljoen. In de post verstrekking Lening onder de post Overige vorderingen is verantwoord de lening aan Fibroned (toename,6 miljoen) en Dutch Water Dreams (,147 miljoen, voornamelijk veroorzaakt doordat nietuitgekeerde rente 27 aan de lening is toegevoegd). Onder de overige vorderingen was ultimo 26 begrepen een financiele vaste activa met een boekwaarde van 2,6 miljoen. Deze post had betrekking op een uitbetaling van toekomstige renten van een lening van de Gemeente Schiedam. De contant gemaakte rente van de lening en de boeterente van deze lening zijn geactiveerd en zouden worden afgeschreven in 5 jaar (resterende looptijd van de lening). Echter, als gevolg van de verkoop van het rioolstelsel is de restantboekwaarde ad 2, miljoen afgewaardeerd in 27. Daarnaast is een vordering ultimo 26 van,377 miljoen van NV ONS Energie op DWD Holding BV als gevolg van de verkoop van NV ONS Energie per 1 januari 27 niet meer verantwoord in de jaarrekening 27. Onder de overige vorderingen is tevens begrepen de vorderingen uit hoofde van huurkoopcontracten voor rondvaartboten met de gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen ad,56. Deze vordering is in 26 overgenomen door NV ONS IBOR van NV ONS Energie. Schiedam, 21 mei 28 24

25 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde baians ONS Groep 27 4 Voorraden (bedragen x 1.) Grand- en hulpstoffen Handelsgoederen 1.26 Emballage 9 Kosten onderhanden werk Gedeclareerde termijnen Onderhanden werk Totaal voorraden De handelsgoederen betrof in 26 de voorraad groencertificaten ( 1,2 miljoen), als gevolg van de verkoop van NV ONS Energie is deze post in 27 nihil. Het saldo onderhanden werk betreft de nog te factureren kosten aan onderhanden projecten. De mutatie onderhandenwerk wordt verantwoord bij de opbrengstverantwoording in de winst- en verliesrekening. De projecten met een negatief saldo zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Onderhanden projecten huidig boekjaar 916 Saldo onderhanden projecten vorig boekjaar 1.37 Mutatie in onderhanden werk (W&V) -391 Er is per 31 december 27 geen sprake van een waardeaanpassing voor mogelijke incourantheid. 5 Vorderingen en overlopende activa (bedragen x 1.) Handelsdebiteuren Af: voorziening voor oninbaar Subtotaal handelsdebiteuren Vorderingen op deelnemingen NV IRADO Vorderingen op overige verbonden maatschappijen IRADO Papier BV 1 2 A R O Specialistische reiniging B V 4 ARO Schoonmaakservice BV 24 ARO Dienstverlening BV Q 41 Subtotaal vorderingen op overige verbonden maatschappijen 1 71 Aflossingverplichting 591 Belastingen Nog te vorderen Vennootschapsbelasting Schiedam, 21 mei 28 25

26 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans ONS Groep Overlopende activa Overige vorderingen Q 9.82 Subtotaal overige vorderingen en overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa De sterke afname in de post handelsdebiteuren wordt veroorzaakt doordat NV ONS Energie niet meer in de boeken is opgenomen. In de post handelsdebiteuren zijn vorderingen op de gemeente Schiedam opgenomen bij ONS Ingenieursbureau BV uit 25 en 26 ter grootte van,5 miljoen. De betreffende projecten zijn uitgevoerd en ONS Ingenieursbureau BV heeft herhaaldelijk tevergeefs aangedrongen op betaling. Noodgedwongen is derhalve een formeel incassotraject opgestart. De aflossingsverplichting ad,5 miljoen betreft de verplichting van de niet-geconsolideerde groepsmaatschappij NV IRADO voor 27. De vordering op de belastingdienst ad,3 miljoen bestaat uit het saldo van de fiscale aangiften BTW bij ONS Ingenieursbureau BV. Onder de overlopende activa ad 25 miljoen is opgenomen een bedrag aan nog te factureren omzet van 19.9 miljoen. Hiervan heeft 19,7 miljoen betrekking op een post van NV ONS Houdstermaatschappij die momenteel als voorzien is geboekt maar die voor zover vrijval zal plaats vinden in toekomst als omzet gerekend kan worden. Daarnaast is een bedrag opgenomen betreffende vooruit gefactureerde omzet 27 ad 5 miljoen De overige posten onder de overlopende activa ad,3 miljoen bevat,17 miljoen vooruitbetaalde kosten en ontvangen waarborgen ad,3 miljoen. 6 Liquide middelen (bedragen x 1.) Kas 1 15 Banken Totaal liquide middelen NV ONS Houdstermaatschappij heeft in 27 bij de ING-Bank een financieringsarrangement. Deze bestaat uit twee roll-over faciliteiten van respectievelijk 5 en 3,4 miljoen (totaal: 8,4 miljoen) die in 28 volledig afgelost zal gaan worden. NV ONS Houdstermaatschappij beschikt over een tweetal escrow-rekeningen die bij een notaris zijn ondergebracht, het saldo op deze rekeningen bedraagt ultimo 27 19,6 miljoen. Deze rekeningen houden verband met garanties die in het kader van de verkoop van NV ONS Energie zijn verstrekt aan de koper. Schiedam, 21 mei 28 26

27 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans Groep PASSIVA 7 Groepsvermogen In het groepsvermogen is begrepen het aandeel derden in het eigen vermogen van de ONS Energie groep. De volgende toelichting kan gegeven worden: (Bedragen x 1.) Samenstelling: Eigen vermogen NV ONS Houdstermaatschappij Aandeel derden in NV ONS Energie Totaal groepsvermogen Het resultaat voor winstbestemming ad 9,77 miljoen is ten gunste gekomen van het eigen vermogen. De mutaties in het eigen vermogen zijn als volgt: Specificatie: Aandelen Algemene Wettelijke Resultaat Totaal Verloop (bedragen x 1.) kapitaal reserve reserve na eigen 26 Geplaatst belastinge vermogen eigen n vermoge n Saldo per 1 januari Correctie vorig boekjaar Mutaties Resultaat boekjaar Resultaat vorig boekjaar Overige mutatie Dividendbetaling Interim-dividend Totaal mutaties Stand 31 december Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 45.5 (1. gewone aandelen ad,455 nominaal). Per 31 december 26 zijn aandelen met een nominale waarde van ieder,455 per aandeel geplaatst en volgestort. Ultimo 27 heeft ter financiering van de verkoop van de riolering een verlaging van het geplaatste aandelenkapitaal van plaats gevonden. Daarmee bedraagt het aantal geplaatste aandelen 14.1 en bedraagt het geplaatste aandelenkapitaal De storting heeft voor 1 procent plaatsgevonden door de gemeente Schiedam. Met betrekking tot de post resultaat vorig boekjaar heeft een correctie van 282 plaats gevonden, dit betreft de resultaten van verkochte deelnemingen per 1 januari 27. Schiedam, 21 mei 28 27

28 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans ONS Groep Het garantievermogen is gelijk aan het totaal van het eigen vermogen. De wettelijke reserve bestaat uit het eigen vermogen van NV IRADO waarvan de uitkering niet afdwingbaar is en activering van ontwikkelingskosten in de NV ONS Houdstermaatschappij. In 27 heeft een dividenduitkering plaatsgevonden aan de Gemeente Schiedam van 8,455 miljoen. Schiedam, 21 mei 28 28

29 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans ONS Groep 8 Vooraeningen De samenstelling en het verloop van de voorzieningen is: Omschrijving (Bedragen x 1.) Stand voorzieningen 1-1 Mutaties Stortingen uit exploitatie Onttrekking Saldo mutaties Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening ZK gepen- Jubilea FUR Latente sioneerden Vennootschaps belasting Stand voorzieningen Voorziening Voorziening Voorziening Omschrijving reorganisatie algemene Groencertificat (Bedragen x 1.) garanties en Belgie Eneco Stand voorzieningen 1-1 Mutaties Stortingen uit exploitatie Onttrekking Saldo mutaties Stand voorzieningen Omschrijving Voorziening Overige Totaal {Bedragen x 1.) onderhoud voorzieningen begraafplaats Stand voorzieningen Mutaties Stortingen uit exploitatie Onttrekking Saldo mutaties Stand voorzieningen Schiedam, 21 mei 28 29

30 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans Groep ZK voorziening De voorziening ZK gepensioneerden heeft betrekking op de verplichtingen voor een aan het Zilveren Kruis te betalen werkgeversbijdrage voor huidige en toekomstige postactieve werknemers. Bij de bepaling van de voorziening ZK wordt de werkgeversbijdrage berekend op basis van nieuwe CAO afspraken die lopen tot 1/1/216. De nominale premies worden tot die datum vergoed. Hierbij worden naast de huidige postactieve werknemers ook de toekomstige postactieve werknemers meegenomen. Naar verwachting zal, miljoen worden afgewikkeld binnen 1 jaar. Naar verwachting zal,43 miljoen worden afgewikkeld na 5 jaar. Jubilea voorziening In 25 is op grond van RJ 271 een voorziening voor jubilea gevormd. De voorziening is berekend als zijnde de contante waarde van de toekomstige uitkeringen of aanspraken op balansdatum, rekening houdend met de (achterliggende) diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop en de hoogte van de s, verwachte jubileumuitkeringen inclusief sociale lasten tot en met balansdatum (diensttijdevenredige toerekening). Bij de berekening is gebruik gemaakt van consistente en realistische actuariele grondslagen. De bij de berekening van de contante waarde gehanteerde disconteringsvoet is ontleend aan de marktrente per balansdatum. Naar verwachting zal, miljoen worden afgewikkeld binnen 1 jaar. Naar verwachting zal,1 miljoen worden afgewikkeld na 5 jaar. Voorziening FUR De voorziening FUR betreft een 'erfenis' van medewerkers van NV ONS IBOR vanuit het voormalige Stedelijk Beheer en is gevormd orndat de onderneming een verplichting heeft om bij eventuele vervroegde uittreding de kosten van de FUR-premies te voldoen. Naar verwachting zal, miljoen worden afgewikkeld binnen 1 jaar. Naar verwachting zal,3 miljoen worden afgewikkeld na 5 jaar. Voorziening reorganisatie De aandeelhouder (gemeente Schiedam) van NV ONS Houdstermaatschappij heeft, mede naar aanleiding van de verkoop van de kabel- en energieactiviteiten, in 27 in het besluit genomen de activiteiten van de ONS Groep te beeindigen en daarmee een aantal deelnemingen (waaronder NV ONS IBOR) te ontmantelen. Een deel van de activiteiten zal in 28 worden overgenomen door de afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente Schiedam, een ander deel van de activiteiten zal worden ondergebracht bij NV IRADO. Dit besluit heeft consequenties voor 77 ONS-medewerkers. NV ONS Houdstermaatschappij en NV ONS IBOR hebben hierbij als werkgever, gelet op de bestaande arbeidsovereenkomsten, verplichtingen jegens haar medewerkers. Voor de afwikkeling van de verplichting is een uitstroom van middelen noodzakelijk. Op basis van de beschikbare informatie is een betrouwbare inschatting gemaakt van de mogelijke omvang van de verplichting. Voorziening algemene garanties In de overeenkomst tot koop en verkoop van de aandelen heeft NV ONS Houdstermaatschappij als verkoper garanties verstrekt en vrijwaringen afgegeven met een maximum van 15, miljoen. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst is een Schiedam, 21 mei 28 3

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie

FINANCIËLE RESULTATEN

FINANCIËLE RESULTATEN FINANCIËLE RESULTATEN 2011 INHOUD Financiële gang van zaken 1 Toelichting op de resultaten 2011 7 11 Toelichting op de geconsolideerde balans 21 2 Geconsolideerde resultaten 8 12 Toelichting op de geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis Jaarrekening 2012 Stichting Maasstad Ziekenhuis INHOUDSOPGAVE Pagina 11.1 Jaarrekening 2012 11.1.1 Balans per 31 december 2012 1 11.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 11.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012

Nadere informatie

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 INHOUD 2 3 5 7 8 9 13 14 15 16 17 26 34 36 37 39 46 47 Kerncijfers Wie zijn wij Organogram Bestuur Dura Vermeer Groep NV Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Vidomes. Jaarrekening 2010

Vidomes. Jaarrekening 2010 Vidomes Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2010 3 Winst- en verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht 2010 6 Waarderingsgrondslagen: toelichting op de balanswaardering 2010 7 Waarderingsgrondslagen:

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 212 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum Jaarrekening 2010 Stichting Zaans Medisch Centrum 27-05-2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 1 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

De Woonplaats. Jaarrekening 2013

De Woonplaats. Jaarrekening 2013 De Woonplaats Jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Kasstroomoverzicht 2013 6 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010

WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010 WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010 jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening 80 1. geconsolideerde balans per 31 december 2010 80 2. geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010 82 3. geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening Regio Oss Uden Veghel Jaarrekening 2009 Stichting Ziekenhuis Bernhoven geconsolideerde jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2009 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 4 5.1.2

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Cogas Infra en Beheer B.V.

Cogas Infra en Beheer B.V. Cogas Infra en Beheer B.V. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Financiële ratio s (Besluit financieel beheer netbeheerder) 5 Verslag van de directie 6 Jaarrekening 2013 14 Bijlage: Gesegmenteerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie