Jaarverslag 2007 ONS groep. Jaarverslag ONS. Schiedam, 21 mei 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007 ONS groep. Jaarverslag ONS. Schiedam, 21 mei 2008"

Transcriptie

1 Jaarverslag 27 ONS groep Jaarverslag ONS 27 Schiedam, 21 mei 28

2 Jaarverslag 27 ONS groep irthoudsopgave biz. Verslag van de Raad van Commissarissen 3 Verslag van de directie 5 Ontwikkelingen 27 Financiele zaken Organisatie en medewerkers Kerngegevens ONS Groep 9 Personalia 1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 17 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans ONS Groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening4 Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening 27 5 Overige informatie Winstbestemming 62 Accountantsverklaring 64 Afschrijvingspercentages 65 Schiedam, 21 mei 28

3 Jaarverslag 27 ONS groep Verslag van de Raad van Commissarlssen Advies aan de aandeeihouder Hierbij bieden wij ter vaststelling de jaarrekening 27 aan van NV ONS Houdstermaatschappij. De jaarrekening is ondertekend door de directie en de commissarissen. Bij de jaarrekening is het Jaarverslag gevoegd. De bijbehorende accountantsverklaring van Deloitte Accountants met betrekking tot de jaarrekening is opgenomen. De winst- en verliesrekening sluit met een positief resultaat van Wij adviseren u de jaarrekening 27 vast te stellen en de winst te bestemmen zoals aangegeven op biz. 62. Wij stellen u voor de directie en de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het uitgeoefende toezicht in 27. Toezicht Het werk van de Raad van Commissarissen (RvC) stond in 27 vooral in het teken van de herstructurering van de ONS Groep. Geadviseerd werd over de afronding van de overeenkomst met ENECO over de verkoop van ONS Energie met de daaraan gerelateerde deelnemingen en de verkoop van de deelneming in SEQ Nederland B.V. Ingestemd werd met het voorstel om de procedure te starten tot verkoop van de Beukenhof. Veel aandacht werd besteed aan de gesprekken met de gemeente Schiedam over de verschuiving van taken naar de gemeente. Een enkele maal is vanuit de RvC deelgenomen aan het overleg met het gemeentebestuur. De financiele gang van zaken werd gevolgd aan de hand van de rapportages van de directie. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft verschillende malen vergaderd. Op grand van de statutaire regeling werden deze vergaderingen voorgezeten door de voorzitter van de RvC. Samenstelling De AvA besloot tot herbenoeming van de heer Van de Kemp als commissaris. De heer Walraven is op eigen verzoek teruggetreden. Op voorstel van de RvC besloot de AvA vooralsnog niet over te gaan tot vervulling van deze vacature. In het verslagjaar was de raad als volgt samengesteld (situatie per ): A.G. Wiegman leeftijd: 66 jaar functie: bestuurder van een waterschap eerste benoeming: 1991 lopende termijn: 21 Ir. L van der Kemp leeftijd: 51 jaar functie: algemeen directeur PRC eerste benoeming: 23 lopende termijn: 211 Schiedam, 21 mei 28

4 Jaarverslag 27 ONS groep Mr. J.A.J. Leeman leeftijd: 59 jaar functie: advocaat eerste benoeming: 23 lopende termijn: 28 Namens de Raad van Commissarissen, A.G. Wi Schiedam, 23 mei 28

5 Jaarverslag 27 ONS groep Versiag van de directie Ontwikkellngen 27 De verkoop van onze energieactiviteiten die in 26 was ingezet is in het afgelopen jaar afgewikkeld en heeft daarmee grote consequenties voor onze organisatie en het resultaat 27. Het jaar 27 stond in de eerste maanden in het teken van de afronding van de verkoop van de deelnemingen NV ONS Energie, ONS Customer Services BV en Echte Energie Nederland BV aan NV ENECO. De verkoop is op 18 maart 27 afgerond, de aandelen zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 27 verkocht. In 27 zijn voornoemde bedrijven geen deelneming van NV ONS Houdstermaatschappij meer en zijn derhalve niet meegeconsolideerd in de jaarrekening 27 hetgeen aanzienlijke consequenties heeft en de vergelijkbaarheid met eerdere jaren bemoeilijkt. De gerealiseerde verkoopopbrengst is verwerkt in de onderhavige jaarrekening, hierbij is middels het vormen van noodzakelijke voorzieningen rekening gehouden met mogelijk toekomstige verplichtingen als gevolg van verstrekte garanties die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst. Nadat bovengenoemde verkoop was afgerond, zijn in een later stadium een drietal minderheidsdeelnemingen waarin NV ONS Houdstermaatschappij een belang had eveneens tot afwikkeling gekomen. Verder is gewerkt aan de uitfasering van ONS Facilitair Bedrijf BV per , vanaf deze datum worden geen activiteiten meer uitgevoerd door het Facilitair Bedrijf en zal in 28 een juridische fusie met NV ONS Houdstermaatschappij plaats vinden. In ONS CAI BV hebben geen activiteiten plaats gevonden, de BV kan echter eerst worden geliquideerd na afwikkeling van een lopende claim, welke in 28 zal plaats vinden. Als gevolg van genoemde wijzigingen is de juridische structuur van de organisatie sterk vereenvoudigd. Feitelijk houdt NV ONS Houdstermaatschappij ultimo 27 nog de aandelen in haar 1% deelnemingen NV ONS IBOR, ONS Ingenieursbureau BV en Berkel Energiediensten BV, 5% deelneming NV IRADO en de minderheidsdeelnemingen SEQ International BV, DWD BV en Trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentrop GmbH & Co KG. In 27 heeft ONS zich samen met haar aandeelhouder beraden over de toekomstige ontwikkelingsrichting met betrekking tot de overgebleven activiteiten op de milieu- en civiele markten. De aandeelhouder heeft besloten dat zij een belangrijk deel van de activiteiten van NV ONS IBOR en ONS Ingenieursbureau BV terug in haar eigen organisatie zal gaan onderbrengen en dat de betreffende uitvoeringsactiviteiten (inclusief bijbehorend beheer) bij 5% dochteronderneming NV IRADO ondergebracht dienen te worden. Dit zal leiden tot een grote reorganisatie in 28 die voor ca. tachtig medewerkers gevolgen zal hebben. Daarnaast is het rioolstelsel per 31 december 27 teruggekocht door de gemeente Schiedam hetgeen de nodige financiele consequenties heeft. Voor NV ONS Houdstermaatschappij zal het jaar 28 voor een belangrijk deel in het teken staan van genoemde reorganisatie, een verdere afbouw van overige activiteiten (waaronder de verkoop van Beukenhof BV welke is gerealiseerd in maart 28), het beheer van diverse contracten en het besturen van de overgebleven deelnemingen. In 27 heeft een dividenduitkering van 8,5 miljoen plaats gevonden. Daarnaast zal als gevolg van een ondermeer de levering van het rioolstelsel een dividenduitkering van 4,7 miljoen plaatsvinden (zie winstbestemming). Voor een onderbouwing van laatstgenoemde uitkering zie de toelichting op pagina 7 (Balansverhoudingen). Schiedam, 21 mei 28

6 Jaarverslag 27 ONS groep Financiele zaken Omzet- en resultaatontwikkeling In het verslagjaar nam de omzet met 7,9 procent toe tot 7,7 miljoen (26: 65,1 miljoen). De omzet in 27 is echter inclusief de netto verkoopopbrengst van ONS Energie en andere energie-gerelateerde deelnemingen. Het resultaat na belastingen is vergelijkbaar met het resultaat over het jaar 26. Het resultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de eenmalige verkoopopbrengst van NV ONS Energie en de vorming van een aantal voorzieningen in verband met verstrekte garanties aan de koper en in verband met de reorganisatiemaatregelen die het gevolg zijn van het afbouwen van overige activiteiten. Resu/taatontwMe/ing (x 7.) Operationeel bedrijfsresultaat (EBIT) Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening , Resultaat na belastingen Kasstroom en investeringen In 27 bedroeg de kasstroom uit operationele activiteiten minus 7,9 miljoen (26: 11,8 miljoen). Tegenover de operationele kasstroom staat een investeringscashflow van 43,7 miljoen (26: minus 3,2 miljoen). Het verschil wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een desinvestering ad 45,3 mln. als gevolg van de verkoop van aan Energie gerelateerde activa en het rioolstelsel. De kasstroom uit financieringsactiviteiten is per saldo 5,4 miljoen negatief (26: minus 12,9 miljoen cash outflow). Dit is het gevolg van dividendbetalingen van in totaal 8,5 miljoen en het aflossen van leningen aan de ING Bank en de gemeente Schiedam en het overbruggingskrediet aan de BNG Bank. Per saldo resulteert de netto kasstroom in een afname van de liquide middelen met 14,7 miljoen, miljoen (26: afname 4,4 miljoen), hetgeen leidt tot een saldo liquide middelen ad 12,6 miljoen ultimo 27. De afname van de netto kasstroom wordt voornamelijk verklaard door eerdergenoemde betaling van dividend, de hiervoor genoemde uitkering (zie pagina 7, balansverhoudingen; immers, onder normale condities was een cashflow van 8,4 miljoen ontvangen) en het negatieve kasstroom uit bedrijfsoperaties. De aflossing van diverse financieringen is per saldo in evenwicht met de (des)investeringen in de diverse activa. Schiedam, 21 mei 28

7 Jaarverslag 27 ONS groep Balansverhoudingen In 27 vormen een zeer sterke afname van het balanstotaal (als gevolg van de verkoop van diverse deelnemingen en het rioleringsstelsel), het gerealiseerde groepsresultaat, de dividenduitkering aan de aandeelhouder en de aflossingen van diverse financieringen de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de financieringsstructuur van de onderneming. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 27 16,4 miljoen (ultimo 26: 31,8 miljoen). De current ratio is sterk toegenomen (van 1, naar 2,6) waaruit geconcludeerd kan worden dat de liquiditeitspositie per saldo is verbeterd. In 27 heeft door ONS Houdstermaatschappij aflossing plaats gevonden van het restant overbruggingskrediet met BNG ad 15 miljoen, van de roll-over faciliteiten van ING Bank ad 15,3 miljoen en van 1,8 miljoen inzake de geldlening van de gemeente Schiedam. Totaal heeft in 27 derhalve een aflossing van 41,2 miljoen plaats gevonden. De restant lening roll-over lening is deels ( 5 miljoen) afgelost in maart 28, het laatste deel van de financiering ( 3,4 miljoen) zal in juni 28 conform de leningovereenkomst worden afgelost waarmee de onderneming geheel schuldenvrij is. In 27 heeft een dividenduitkering van 8,5 miljoen plaats gevonden. Met de aandeelhouder is overeengekomen dat de economisch eigendom van het rioolstelsel weer aan de gemeente wordt teruggeleverd. De waarde van het rioolstelsel bedraagt 28,4 miljoen. Betaling vindt plaats door een verlaging van het aandelenkapitaal met 12,9 miljoen en de vervroegde aflossing van een lening van de gemeente Schiedam ad 1,8 miljoen welke aflossing wordt aangewend voor de financiering van deze aankoop door de gemeente. Het restant bedrag ad 4,7 miljoen zal als dividend worden uitgekeerd (zie voorstel voor de winstbestemming). Er is een tweetal transacties geweest die van invloed zijn geweest op de winst. De rente over eerdergenoemde lening van Schiedam die in 25, op verzoek van de aandeelhouder, vooruit was betaald, diende door NV ONS Houdstermaatschappij te worden geactiveerd en over 5 jaar te worden afgeschreven. Als gevolg van het feit dat de lening met de overgang van het rioolstelsel in zijn geheel is afgelost ultimo 27, dient het nog openstaande bedrag ad 2, miljoen feitelijk met de gemeente Schiedam te worden verrekend. Op aandringen van de gemeente is dit bedrag voor rekening van de onderneming genomen. De tweede post betreft de afboeking van diverse aan het gebouw gerelateerde kosten ad 1,7 miljoen in verband met de voorgenomen verkoop van het gebouw aan de gemeente Schiedam in 28 tegen een door de gemeente vastgestelde prijs. De financieringsstructuur van de onderneming dient gebaseerd te zijn op de risico's en de verplichtingen van NV ONS Houdstermaatschappij en haar deelnemingen. Gelet op de onzekerheden die met name gepaard gaan met de verstrekte garanties aan derden en de gedwongen afbouw van de resterende activiteiten zal vooralsnog geen verdere verlaging van het eigen vermogen plaats kunnen vinden. Op basis van deze jaarrekening 27, de vigerende financiele (liquiditeits) positie en mogelijke ingrijpende gebeurtenissen in 28 zal de gewenste financieringsstructuur voor de toekomst eind 28 opnieuw vastgesteld dienen te worden. Schiedam, 21 mei 28

8 Jaarverslag 27 ONS groep Organisatie en medewerkers Personeel Het jaar 27 stond op het personele vlak in het teken van enerzijds de afronding van de verkoop van de energiegerelateerde activiteiten van de ONS Groep en anderzijds in het teken van de gedachtevorming over de toekomst van de andere onderdelen van de ONS Groep. Over dit laatste, en dan met name over de beheertaken die bij de ONS Groep zijn belegd, is de gemeente Schiedam in gesprek gegaan met ONS over het versterken van de beheertaken bij de gemeente. Dit krijgt in 28 vorm en zal mede gebeuren door het overhevelen van een aantal beheertaken en medewerkers naar de gemeente. Ten aanzien van de uitvoering geldt dat op 31 december 27 de uitvoerende medewerkers van de NV ONS IBOR over zijn gegaan naar NV IRADO. Hierdoor zijn alle uitvoeringstaken bij IRADO belegd. 27 was het vierde jaar van een project random het terugdringen van het ziekteverzuim. In 23, bij de start van het project Beter met ONS, bedroeg het ziekteverzuimpercentage gemiddeld nog 1,22%. Over 24 was het ziekteverzuim gedaald naar 6,23% en over 25 en 26 respectievelijk naar 5,47% en 5,17%. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 27 is licht gestegen naar 6,4%. In 27 zijn, naast vele individuele opleidingstrajecten, diverse groepsgewijze trainingen gegeven. Dit geldt onder meer voor cursussen op het gebied van VCA en Bedrijfshulpverlening Aantal medewerkers ultimo jaar Gemiddeld aantal fte's over jaar Aantal medewerkers ultimo jaar incl. NV IRADO Ziekteverzuim (gemid. jaar; excl. IRADO DG) 6,4% 5,17% 5,47% 6,23% 1,22% 9,49% Kwaliteit en Arbo De ONS Groep mocht al haar ISO 91:2- en VCA**-certificaten ook in 27 behouden. Er zijn nergens grote afwijkingen vastgesteld. Daarnaast heeft IRADO het certificaat Groenkeur behouden. Het aantal ongevallen en incidentenmeldingen bedroeg 2. In 25 en 26 was het aantal 38, terwijl in 24 nog sprake was van 51 meldingen. Het aantal ongevallen met verzuim daalde van 11 in 26 naar 4 in 27. Medezeggenschap Ook de medezeggenschap in de ONS Groep stond 27 vooral in het teken van de verkoop van bedrijfsonderdelen en de gedachtevorming over de toekomst van de ONS Groep. In 27 vond maandelijks overleg plaats tussen de OR en de algemeen directeur en tussen de beide onderdeelcommissies (OC's) en de betreffende bedrijfsdirecteuren. Vanwege de diverse adviesaanvragen met betrekking tot de verkooptrajecten en toekomst werd een aantal extra vergaderingen ingelast. Daarnaast was er wekelijks overleg van het Hoofd P&O met de Coordinatiecommissie, zijnde de commissie waarin de voorzitters en secretarissen van OR en OC's zitting hebben. De leden van de OR en OC's kregen diverse trainingen onder begeleiding van GITP. Schiedam, 21 mei 28

9 Jaarverslag 27 ONS groep Kerngegevens ONS Groep Resultaat (x 1.) Omzet Mutat/e in % ten op zichte van voorgaand j'aar 8,7% 37,7% -9,7% 6,1% -16,6% Bedrijfsresuitaat (EBIT) Mutat/e in % ten op zichte van voorgaand jaar ,5% ,7% ,7% ,5% 5.38,9% In % van de omzet - 2,4% 7,3% Bedrijfsresultaat vr afschr en amgoodwill (EBITDA) Mutat/e in % ten op zichte van voorgaand jaar ,2% ,5% ,1% ,7% ,4% In % van de omzet 18,3% 35,7% -75,4% 75,9% 23,% Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastii In % van de omzet 73,% 22,2%,3% 7,8% Resultaat na belastingen (Nettowinst) Netto Kasstroom Interest coverage ratio 7,4 4, -6,4 1, 2,9 Vermogen (x 1.) Balanstotaal Groepsvermogen Eigenvermogen (exclusief aandeel derden) Solvabiliteit(groepsvermogen/balanstotaal) Rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen Rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen ,1% 3,8% 35,6% ,2% -5,5% -33,2% ,7%,6% 2,% ,3% 3,3% 12,% Liquiditeit (current ratio) 1, 1, 1, 1,1 Activa (x 1.) Materiele vaste activa Investeringen materiele vaste activa* Afschrijvingen materiele vaste activa Gegevens per aandeel (x 1,-) Winst per aandeel uit het netto resultaat Dividend per aandeel Uitgegeven aandelen (gemiddeld) ad , , , ,52, ,96 24, Personeel Aantal medewerkers ultimo jaar Gemiddeld aantal fte's Personeelskosten per fte (x 1.) Omzet per fte(x 1.) Aantal medewerkers inclusief Irado-groep Ziekteverzuim , ,96% , ,67% , ,47% , ,23% , ,22% Verkoopvolumes Elektriciteit (kwh) Gas (m3) Afval (tonnage) nvt nvt Schiedam, 21 mei 28

10 Jaarverslag 27 ONS groep Personalia Aandeeihouders De ONS Groep wordt gevormd door NV ONS Houdstermaatschappij, samen met haar werkmaatschappijen NV ONS IBOR, ONS Facilitair Bedrijf BV, ONS Ingenieursbureau BV, ONS CAI BV, Beukenhof BV en Berkel Energiediensten BV. De gemeente Schiedam is voor honderd procent aandeelhouder van de NV ONS Houdstermaatschappij. Raad van Commissarissen Voorzitter Leden Secretaris A.G. Wiegman L. van der Kemp J.A.J. Leeman T.A.M. Walraven (afgetreden in oktober 27) W.C. Terpstra Directie Directeur H. Eikenbroek Ondernemingsraad Voorzitter Secretaris Leden J.A. van Meel G.D.J. van Leeuwen S. de Groot S. Tax W.B. Pols P.M. Dolmans G.C.J. Koot Schiedam, 21 mei 28 1

11 Jaarverslag 27 ONS groep Jaarrekening 27 Schiedam, 21 mei 28 11

12 Jaarverslag 27 ONS groep Geconsoildeerde balans per 31 december 27 Voor winstbestemming (bedragen x 1.) ACTIVA Vaste activa - Immateriele vaste activa - Materiele vaste activa - Financiele vaste activa (1) (2) (3) Subtotaal vaste activa Vlottende activa - Voorraden - Vorderingen en overlopende activa - Liquide middelen (4) 1.17 (5) (6) Subtotaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA PASSIVA Groepsvermogen (7) Resultaat na belastingen (7) Voorzieningen (8) Langlopende schulden (9) Kortlopende schulden (1) TOTAAL PASSIVA Postbus BD DORDRECHT Telefoon Voor identificatiedoeleinden Schiedam, 21 mei 28 B^iorend bij accountantsverklaring

13 Jaarverslag 27 ONS groep Geconsoildeerde winst- en verliesrekening over 27 (bedragen x 1.) Netto omzet energieproducten Wijzigingen in voorraad gereed product en onderhanden werlk(12) Geactiveerde productie eigen bedrijf (13) Overige opbrengsten (14) Som bedrijfsopbrengsten (11) Lonen en salarissen Sociale lasten Kosten grand- en hulpstoffen Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Afschrijvingen immateriele en materiele vaste activa Overige waardeverminderingen van immateriele en materiele vaste activa Overige bedrijfskosten (15) (16) (17) (18) (19) (19) (2) Som bedrijfslasten Rentebaten Waardeverandering van deelnemingen niet gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde Rentelasten (21) (22) (23) Som financiele baten en lasten Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Af: Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (24) Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen (25) Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Aandeel derden in resultaat (26) Resultaat na belastingen Schiedam, 21 mei K^F^S t^^i B T ;ffi^!c l DELO1TT E Postbus BD DORDRECHT Telefoon Voor identificatiedoeleinden Behorend bi accountantsverklarinq d.d. OS - Od>

14 Jaarverslag 27 ONS groep Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 27 (bedragen x 1.) Geconsolideerd netto resultaat na belastingen Toekomend aan de rechtspersoon Herwaardering materiele vast activa Afwaardering/herwaardering financiele vaste activa - Omrekenverschillen buitenlandse deelnemingen Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen Totaal de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de rechtspersoon als onderdeel van het groepsvermogen Totaalresultaat van de rechtspersoon In 26 hebben zich geen rechtstreekse mutaties voorgedaan in het eigen vermogen. Postbus BD DORDRECHT Teiefoon Voor identificatiedoeieinden Behorend bij accountantsverklarinq d.d. '2-3 Schiedam, 21 mei 28 14

15 Jaarverslag 27 ONS groep Geconsolideerd kasstroomoverzlcht over 27 (bedragen x 1.) Kasstroom uit operationele activiteiten Operationeel Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Voorzieningen Mutaties in het werkkapitaal afname handelsvorderingen toename handelscrediteuren Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen dividend Ontvangen interest Betaalde interest Winstbelasting _Q Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verwervingen groepsmaatschappijen Verkoop/ontbinding van groepsmaatschappij Resultaat deelnemingen Aandeel derden in deelnemingen Kapitaalstorting Waardeverandering van deelnemingen niet gewaardeerd netto vemogenswaarde Mutatie overige post financiele vaste activa Investeringen in materiele vaste activa Desinvesteringen in materiele vaste activa Investeringen in immateriele vaste activa Desinvesteringen in immateriele vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Verstrekkingen leningen aan andere deelnemingen DELOSTTE Aflossingen leningen varpg^fejg -j -j 65 deelneminqen M + *, * 3 3 BD DORDRECHT Mutatie aandelenkapitaal Betaald dividend Telefoon Schiedam, 21 mei 28 Voor identifieatiedoeleinden 15 Behorend bij accountantsverkiarina d.d.

16 Jaarverslag 27 ONS groep Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Toe-/afname liquide middelen beginsaldo eindsaldo Toelichting op het Kasstroomoverzlcht over 27 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De vergelijkende cijfers 26 zijn aangepast aan de opstelling 27. In 27 bedraagt de kasstroom uit operationele activiteiten minus 7,9 miljoen (26: 11,8 miljoen). In het operationele resultaat is opgenomen het verkoopresultaat van de deelnemingen NV ONS Energie, ONS Customer Services BV en Echte Energie Nederland BV. Daartegenover staat de toename van de balanspost voorzieningen met 22,9 miljoen. De voorzieningen hebben betrekking op afgegeven garanties in het kader van de verkochte deelnemingen en op noodzakelijke reorganisatiekosten in verband met de beeindiging van overige activiteiten in de komende jaren. Tegenover de operationele kasstroom staat een investeringscashflow van 43,7 miljoen (26: minus 3,2 miljoen). De investeringen in materiele vaste activa zijn aanzienlijk lager dan in 26 als gevolg van de afname van de activa in casu het elektriciteits- en gasnetwerk. De desinvesteringen in materiele vaste activa betreft voornoemde verkochte activa en het rioolstelsel. De kasstroom uit financieringsactiviteiten is per saldo 5,4 miljoen negatief. (26: minus 12,9 miljoen cash outflow). De aflossing langlopende schulden bedraagt 31,6 miljoen, daarnaast is 8,5 miljoen aan dividend betaald en heeft een afwaardering van het aandelenkapitaal ad 12,9 miljoen plaatsgevonden. Hiertegenover staat nog aflossingen van verstrekte leningen door NV IRADO, SEQ Nederland BV en ZBZ combinatie en van in totaal 2,7 miljoen. Per saldo resulteert de netto kasstroom in een afname van de liquide middelen van 14,7 miljoen (26: afname 4,4 miijoen) hetgeen leidt tot een saldo liquide middelen ad 12,6 miljoen ultimo 27. Postbus BD DORDRECHT Telefoon Voor identificatiedoeleinden Behorend bij accountantsverklarinq d.d. Schiedam, 21 mei 28 16

17 Jaarverslag 27 ONS groep Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen In dit verslag is opgenomen de jaarrekening van de NV ONS Houdstermaatschappij, statutair gevestigd aan de van Heekstraat 15, 3125 BN te Schiedam, tezamen met de geconsolideerde jaarrekening van de ONS groep. De jaarrekening is opgesteld op 18 april 28. Voor de vergelijkbaarheid is de presentatie van de cijfers over 26 aangepast aan die van 27. De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW. Belangrljkste activiteiten NV ONS Houdstermaatschappij is werkzaam op het gebied van elektriciteit-, gas-, warmte- en telecomrnunicatievoorziening. Zij voorziet ook in de behoefte aan andere goederen en diensten op nutsen milieugebied, waaronder afvalverwijdering, beheer openbare ruimte en rioolbeheer. Het gemiddeld aantal werkzame medewerkers in FTE's is 13. Deze zijn als volgt verdeeld over de diverse werkmaatschappijen: NV ONS Houdstermaatschappij 3 ONS Facilitair Bedrijf BV 17 NV ONS IBOR 64 ONS Ingenieursbureau BV 9 Beukenhof BV 7 Berkel Energie Diensten BV 3 ConsolidatlegrondsSagen Vennootschappen waarin de vennootschap een belang heeft van meer dan 5 procent zijn opgenomen in de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. De groepsmaatschappij NV IRADO is vanwege de omvang van het belang van NV ONS Houdstermaatschappij in deze vennootschap niet geconsolideerd. Deze groepsmaatschappijen zijn onder de financiele vaste activa verantwoord als deelneming. Per 1 januari 27 heeft NV ONS Houdstermaatschappij de aandelen van NV ONS Energie, ONS Customer Services BV, Echte Energie Nederland BV, 5% van de aandelen Echte Energie Belgie BV en 5% van de aandelen SEQ Nederland BV verkocht aan NV ENECO. Geconso/fdeerde deelnemingen: Naam Statutaire zetel Deelnemings% ONS Facilitair Bedrijf BV Schiedam 1 NV ONS IBOR Schiedam 1 ONS Ingenieursbureau BV Schiedam 1 Beukenhof BV Schiedam 1 ONS CAI BV Schiedam 1 Berkel Energie Diensten BV Schiedam 1 Voor de geconsolideerde deelnemingen is een aansprakelijkheidsverklaring ex artikel 2:43 BW afgegeven. Schiedam, 21 mei 28 17

18 Jaarverslag 27 ONS groep Niet geconsolideerde deelnemingen van de NV ONS Houdstermaatschappij: Naam NV IRADO SEQ International BV Trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentrop GmbH & Co KG (TPH) DWD Holding BV NVKEMA Statutaire zetel Schiedam Rotterdam Aken Voorburg Deelnemings% 5 5 1,22 1,38 Verbonden partijen van de NV ONS Houdstermaatschappij: De Gemeente Schiedam is 1% aandeelhouder van de NV ONS Houdstermaatschappij. NV ONS IBOR onderhoudt en beheert de buitenruimte van de Gemeente Schiedam. Tevens adviseert en beheert ONS Ingenieursbureau BV de aanleg van de infrastructuur in brede zin. De navolgende bedrijven zijn 1% dochterondernemingen van NV IRADO. IRADO Papier BV Bij de consolidatie wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling van artikel 2:42 BW, waardoor in de Vennootschappelijke Verlies- en Winstrekening enkel het resultaat uit deelnemingen wordt vermeld. Vennootschapsbelasting Met de fiscus is in 26 overeenstemming bereikt over de status met betrekking tot de Vennootschapsbelasting van de diverse groepsmaatschappijen. ONS Facilitair Bedrijf BV is in beginsel als enige vennootschapsbelastingplichtig, echter als gevolg van de verkoop van de energie-activiteiten zal de fiscale verplichting komen te vervallen per ONS Facilitair Bedrijf BV heeft van de fiscus inmiddels aanslagen t/m 25 ontvangen (alien nihil). Voor NV ONS Houdstermaatschappij en de overige groepsmaatschappijen geldt derhalve dat deze niet onder de Vennootschapsbelasting vallen. Schiedam, 21 mei 28 18

19 Jaarverslag 27 ONS groep Immateriele vaste activa De immateriele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van de over deze waarde berekende lineaire afschrijvingen. Bij de verzelfstandiging van de ONS in 1991 is de afschrijvingstermijn contractueel bepaald op 2 jaar. Tevens zijn onder de immateriele vaste activa ontwikkelingskosten en software opgenomen. Deze worden in 5 jaar ten laste van het resultaat afgeschreven. Materiele vaste activa De terreinen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Hierop vindt geen afschrijving plaats. De gebouwen, leidingen, installaties en overige vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs verminderd met de over deze waarde berekende lineaire afschrijvingen (zie hiervoor de afschrijvingspercentages). Investeringsprojecten worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs. Deze prijs omvat de kosten van eigen personeel, (kantoor, administratie etc.), materiaalverbruik en de kosten van diensten door derden. Vervolgens is hierover een opslag gehanteerd ter dekking van de algemene kosten. De per balansdatum gereedgekomen investeringsprojecten worden per 1 juli van het betreffende jaar geactiveerd en vanaf dat moment volgens de lineaire afschrijvingsmethode ten laste gebracht van de exploitatie. Op nog onderhanden zijnde investeringsprojecten wordt nog niet afgeschreven maar deze worden verantwoord en afgeschreven in het jaar van gereedkomen. De met de investeringsprojecten gepaard gaande bouwrente wegens gemiddeld vastgelegd vermogen wordt niet geactiveerd. Eventueel van derden ontvangen bijdragen en subsidies worden in mindering gebracht op de verkrijgings- cq. vervaardigingsprijs. Financiele vaste activa Voor zover invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiele beleid, worden meerderheidsdeelnemingen gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. De deelnemingen in overige verbonden maatschappijen zijn gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. De overige deelnemingen en effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, of indien vermindering van de waarde naar verwachting duurzaam is, tegen lagere vermogenswaarde. Opbrengsten uit deelnemingen die niet overeenkomstig art. 2:389 BW zijn gewaardeerd, worden verantwoord onder de financiele baten onder de benaming: "uitkeringen uit niet op nettovermogenswaarde en dergelijke gewaardeerde deelnemingen". De vorderingen op overige verbonden maatschappijen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De geldleningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs waarbij de meest recente inkoopprijs wordt gehanteerd. Indien noodzakelijk worden voorraden verminderd met een voorziening voor incourante materialen. Voor de voorraad groencertificaten geldt dat wordt uitgegaan van fifo-methode waarbij de groencertificaten worden gewaardeerd tegen kostprijs of tegen lagere marktwaarde. De onder de voorraden opgenomen onderhanden werken betreffen in opdracht van derden voor rekening van die derden in uitvoering genomen werken en opdrachten tot constructie van een actief of combinatie van activa, waarvoor op de balansdatum nog geen oplevering respectievelijk voltooiing heeft plaatsgevonden. Waardering gebeurt op basis van de vervaardigingprijs. Op het onderhanden werk worden alle op de betreffende projecten verantwoorde kosten opgenomen. Hierop zijn alle op de projecten gefactureerde termijnopbrengsten in mindering gebracht. Winstneming vindt plaats bij oplevering. Indien op onderhanden werken een verlies wordt verwacht, wordt een voorziening getroffen ten laste van het resultaat van de periode waarin de verwachting van het verlies Schiedam, 21 mei 28 19

20 Jaarverslag 27 ONS groep ontstaat. Indien sprake is van een negatief project wordt het bedrag verantwoord onder de passiva (kortlopende schulden). Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijke voorzieningen voor risico van oninbaarheid en hebben een looptijd van ten hoogste een jaar. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De tegoeden bij de banken zijn, indien niet anders vermeld, direct opeisbaar. Voorzieningen Voorzieningen worden, tenzij anders vermeld, opgenomen tegen de nominale waarde en hebben een langlopend karakter. Langlopende schulden Hieronder zijn tegen nominale waarde opgenomen de schulden met een looptijd langer dan een jaar. Kortlopende schulden Hieronder zijn tegen nominale waarde opgenomen de schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in het boekjaar verantwoord. Omzet Het systeem van verantwoording van de opbrengsten is gebaseerd op de in totaal in het kalenderjaar verrichte leveringen en diensten. Kosten * De kosten zijn gewaardeerd tegen de historische uitgifteprijs of, voor zover het afschrijvingen betreft, op basis van de historische kostprijs. De kosten worden rechtstreeks dan wel door middel van prestatiesoorten en voorcalculatorische tarieven volgens de integrate kostprijsmethode aan de exploitatie of investeringen toegerekend. In de tarieven wordt geen rekening gehouden met opslagen ter dekking van de indirecte kosten. Materiaalverbruik De kosten van materiaalverbruik worden op de exploitatie tegen standaardprijzen verantwoord exclusief opslag voor de dekking van de magazijnkosten. De kosten van het materiaalverbruik op investeringsprojecten worden geactiveerd exclusief de opslag voor de magazijnkosten. Buitengewone baten en lasten Hieronder worden de resultaten verantwoord die geen betrekking hebben op de normale bedrijfsuitoefening en die incidenteel van aard zijn. Resultaattjepaling Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in het boekjaar verantwoord. Schiedam, 21 mei 28 2

21 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans ONS Groep ACTIVA 1 Immateriele vaste activa De samenstelling en het verloop van deze post worden als volgt weergegeven: Omschrijving (bedragen x 1.) Goodwill Ontwikkelingskosten Software Software Intern Totaal Immateriele vervaardigd vaste activa Afschrijvingspercentage Div. Div. 5 jaar 5 jaar div. Stand 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 1 januari Mutaties Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijzondere waardevermindering immateriele activa Mutaties in de boekwaarde Stand 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde december In het verleden geactiveerde goodwill is in verband met de verkoop van de energiebedrijven NV ONS Energie en Echte Energie Nederland BV per volledig afgeboekt. Eerstgenoemde post wordt lineair in 2 jaar afgeschreven zoals contractueel met de Gemeente Schiedam (1%-aandeelhouder) is overeengekomen. De post ontwikkelingskosten, boekwaarde,3 miljoen, heeft betrekking op de ontwikkelingskosten van een energiecentrale in Duitsland (Trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentropp GmbH & Co KG). De ontwikkelingskosten van de energiecentrale in Duitsland hebben een afschrijvingspercentage van 2 procent. Er zijn geen kosten van onderzoek en ontwikkeling ten laste van het resultaat gebracht. De post bijzondere waardevermindering immateriele activa heeft betrekking op het afboeken van software die geen waarde meer heeft voor een van de ONS onderdelen. De posten software en intern vervaardigde software hadden betrekking op activa van de verkochte deelnemingen en zijn derhalve niet meer opgenomen in jaarrekening 27. Schiedam, 21 mei 28 21

22 Jaarverslag 27 ONS groep ToeSichting op de onderscheiden posten van de geconsoiideerde balans ONS Groep 2 Materiele vaste activa De samenstelling en het verloop van deze post worden als volgt weergegeven: Omschrijving (bedragen x 1.) Materiele Vaste activa Afschrijvingspercentage Terreinen en gebouwen div. Leidingen Andere vaste Totaal materiele En bedrijfs- vaste activa Installaties middelen div. div. div. Stand 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 1 januari Mutaties boekjaar Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijzondere waardevermindering materiele vaste activa Mutaties in de boekwaarde Stand 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 31 december De boekwaarde ultimo 27 van de terreinen en gebouwen bestaat uit de bedrijfscomplexen van de Beukenhof en ONS Facilitair Bedrijf BV (bedrijfscomplex aan de van Heekstraat). Onder de Leidingen en Installaties is het netwerk van de openbare verlichting, dat in eigendom is van NV ONS IBOR, opgenomen. Onder de andere vaste bedrijfsmiddelen zijn met name inventaris en bedrijfsondersteunende middelen verantwoord. De desinvesteringen op de posten Terreinen en gebouwen, Leidingen en Installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen ad 45,4 miljoen hebben betrekking op de verkoop van de riolering aan de gemeente Schiedam ( 28,4 miljoen), en op de verkoop van de elektriciteit- en gasnetwerken aan NV ENECO ( 16,9 miljoen). De bijzondere waardevermindering heeft betrekking op de afboeking van diverse gebouw gerelateerde posten naar marktwaarde. Kort-cyclisch onderhoud wordt direct ten laste van het resultaat gebracht. Uitbreiding- en vervangingsinvesteringen worden geactiveerd. Voor de bij de materiele vaste activa behorende afschrijvingstermijnen verwijzen wij u naar de in dit verslag (bij overige gegevens) opgenomen bijlage afschrijvingstermijnen. Schiedam, 21 mei 28 22

23 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans ONS Groep 27 3 Financiele vaste activa De samenstelling en het verloop van deze post wordt als volgt weergegeven: Specificatie: Omschrijving (bedragen x 1.) Andere Vorderingen op Overige Totaal Deelnemingen deelnemingen vorderingen Boekwaarde per 1 januari Verwerving/afstoting kapitaalbelang Resultaat deelnemingen Waardedaling deelnemingen Ontvangen dividend Aflossing lening Verstrekking lening Mutatie Overige financiele vaste activa Boekwaarde per 31 december De andere deelnemingen bestaan uit NV IRADO (participatie 5 procent) te Schiedam, SEQ International BV (5 procent),trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentrop GmbH & Co KG (TPH) (1,22 procent). Daarnaast is inbegrepen de waarde (,66 miljoen) van de aandelen in NV KEMA. De mutatie in de post afstoting kapitaal belang betreft de verkoop van de aandelen van Progress Energy Services BVBA, ENDEX NV, SEQ Nederland BV, NV Echte Energie Belgie, Dutch Energy Holding GMBH en Energia plus. De mutatie in de post Resultaat deelnemingen onder Andere Deelnemingen betreft het resultaat 27 van de deelnemingen NV IRADO (,7 miljoen) en NV KEMA. NV ONS IBOR is een VOF aangegaan (ZBZ-Combinatie) met Kraaijeveld, waarin beide partijen voor 5 procent in deelnemen. Voor beide partijen geldt een onbeperkte aansprakelijkheid in de ZBZ-Combinatie. De VOF heeft geen eigen vermogen. Van het resultaat van de vof voor het jaar 26 is,2 miljoen uitbetaald. Daarnaast is in 27 een verlies geleden van,142 miljoen. Dit leidt tot een mutatie in de boekwaarde van,271 miljoen. Deze mutatie staat vermeld onder de post Resultaat deelnemingen onder Overige vorderingen. De VOF ZBZ-combinatie is per 31 december 27 ontbonden. De waardedaling deelnemingen ad,3 miljoen betreft het volledig afboeken van het belang in de deelneming DWD Holding BV. Schiedam, 21 mei 28 23

24 Jaarverslag 27 ONS groep In de post Aflossing Leningen van vorderingen op deelnemingen is verantwoord de aflossing van een lening van NV IRADO ad 1,1 miljoen en de lening aan SEQ Nederland BV ad 1,3 miljoen. In de post verstrekking Lening onder de post Overige vorderingen is verantwoord de lening aan Fibroned (toename,6 miljoen) en Dutch Water Dreams (,147 miljoen, voornamelijk veroorzaakt doordat nietuitgekeerde rente 27 aan de lening is toegevoegd). Onder de overige vorderingen was ultimo 26 begrepen een financiele vaste activa met een boekwaarde van 2,6 miljoen. Deze post had betrekking op een uitbetaling van toekomstige renten van een lening van de Gemeente Schiedam. De contant gemaakte rente van de lening en de boeterente van deze lening zijn geactiveerd en zouden worden afgeschreven in 5 jaar (resterende looptijd van de lening). Echter, als gevolg van de verkoop van het rioolstelsel is de restantboekwaarde ad 2, miljoen afgewaardeerd in 27. Daarnaast is een vordering ultimo 26 van,377 miljoen van NV ONS Energie op DWD Holding BV als gevolg van de verkoop van NV ONS Energie per 1 januari 27 niet meer verantwoord in de jaarrekening 27. Onder de overige vorderingen is tevens begrepen de vorderingen uit hoofde van huurkoopcontracten voor rondvaartboten met de gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen ad,56. Deze vordering is in 26 overgenomen door NV ONS IBOR van NV ONS Energie. Schiedam, 21 mei 28 24

25 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde baians ONS Groep 27 4 Voorraden (bedragen x 1.) Grand- en hulpstoffen Handelsgoederen 1.26 Emballage 9 Kosten onderhanden werk Gedeclareerde termijnen Onderhanden werk Totaal voorraden De handelsgoederen betrof in 26 de voorraad groencertificaten ( 1,2 miljoen), als gevolg van de verkoop van NV ONS Energie is deze post in 27 nihil. Het saldo onderhanden werk betreft de nog te factureren kosten aan onderhanden projecten. De mutatie onderhandenwerk wordt verantwoord bij de opbrengstverantwoording in de winst- en verliesrekening. De projecten met een negatief saldo zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Onderhanden projecten huidig boekjaar 916 Saldo onderhanden projecten vorig boekjaar 1.37 Mutatie in onderhanden werk (W&V) -391 Er is per 31 december 27 geen sprake van een waardeaanpassing voor mogelijke incourantheid. 5 Vorderingen en overlopende activa (bedragen x 1.) Handelsdebiteuren Af: voorziening voor oninbaar Subtotaal handelsdebiteuren Vorderingen op deelnemingen NV IRADO Vorderingen op overige verbonden maatschappijen IRADO Papier BV 1 2 A R O Specialistische reiniging B V 4 ARO Schoonmaakservice BV 24 ARO Dienstverlening BV Q 41 Subtotaal vorderingen op overige verbonden maatschappijen 1 71 Aflossingverplichting 591 Belastingen Nog te vorderen Vennootschapsbelasting Schiedam, 21 mei 28 25

26 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans ONS Groep Overlopende activa Overige vorderingen Q 9.82 Subtotaal overige vorderingen en overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa De sterke afname in de post handelsdebiteuren wordt veroorzaakt doordat NV ONS Energie niet meer in de boeken is opgenomen. In de post handelsdebiteuren zijn vorderingen op de gemeente Schiedam opgenomen bij ONS Ingenieursbureau BV uit 25 en 26 ter grootte van,5 miljoen. De betreffende projecten zijn uitgevoerd en ONS Ingenieursbureau BV heeft herhaaldelijk tevergeefs aangedrongen op betaling. Noodgedwongen is derhalve een formeel incassotraject opgestart. De aflossingsverplichting ad,5 miljoen betreft de verplichting van de niet-geconsolideerde groepsmaatschappij NV IRADO voor 27. De vordering op de belastingdienst ad,3 miljoen bestaat uit het saldo van de fiscale aangiften BTW bij ONS Ingenieursbureau BV. Onder de overlopende activa ad 25 miljoen is opgenomen een bedrag aan nog te factureren omzet van 19.9 miljoen. Hiervan heeft 19,7 miljoen betrekking op een post van NV ONS Houdstermaatschappij die momenteel als voorzien is geboekt maar die voor zover vrijval zal plaats vinden in toekomst als omzet gerekend kan worden. Daarnaast is een bedrag opgenomen betreffende vooruit gefactureerde omzet 27 ad 5 miljoen De overige posten onder de overlopende activa ad,3 miljoen bevat,17 miljoen vooruitbetaalde kosten en ontvangen waarborgen ad,3 miljoen. 6 Liquide middelen (bedragen x 1.) Kas 1 15 Banken Totaal liquide middelen NV ONS Houdstermaatschappij heeft in 27 bij de ING-Bank een financieringsarrangement. Deze bestaat uit twee roll-over faciliteiten van respectievelijk 5 en 3,4 miljoen (totaal: 8,4 miljoen) die in 28 volledig afgelost zal gaan worden. NV ONS Houdstermaatschappij beschikt over een tweetal escrow-rekeningen die bij een notaris zijn ondergebracht, het saldo op deze rekeningen bedraagt ultimo 27 19,6 miljoen. Deze rekeningen houden verband met garanties die in het kader van de verkoop van NV ONS Energie zijn verstrekt aan de koper. Schiedam, 21 mei 28 26

27 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans Groep PASSIVA 7 Groepsvermogen In het groepsvermogen is begrepen het aandeel derden in het eigen vermogen van de ONS Energie groep. De volgende toelichting kan gegeven worden: (Bedragen x 1.) Samenstelling: Eigen vermogen NV ONS Houdstermaatschappij Aandeel derden in NV ONS Energie Totaal groepsvermogen Het resultaat voor winstbestemming ad 9,77 miljoen is ten gunste gekomen van het eigen vermogen. De mutaties in het eigen vermogen zijn als volgt: Specificatie: Aandelen Algemene Wettelijke Resultaat Totaal Verloop (bedragen x 1.) kapitaal reserve reserve na eigen 26 Geplaatst belastinge vermogen eigen n vermoge n Saldo per 1 januari Correctie vorig boekjaar Mutaties Resultaat boekjaar Resultaat vorig boekjaar Overige mutatie Dividendbetaling Interim-dividend Totaal mutaties Stand 31 december Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 45.5 (1. gewone aandelen ad,455 nominaal). Per 31 december 26 zijn aandelen met een nominale waarde van ieder,455 per aandeel geplaatst en volgestort. Ultimo 27 heeft ter financiering van de verkoop van de riolering een verlaging van het geplaatste aandelenkapitaal van plaats gevonden. Daarmee bedraagt het aantal geplaatste aandelen 14.1 en bedraagt het geplaatste aandelenkapitaal De storting heeft voor 1 procent plaatsgevonden door de gemeente Schiedam. Met betrekking tot de post resultaat vorig boekjaar heeft een correctie van 282 plaats gevonden, dit betreft de resultaten van verkochte deelnemingen per 1 januari 27. Schiedam, 21 mei 28 27

28 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans ONS Groep Het garantievermogen is gelijk aan het totaal van het eigen vermogen. De wettelijke reserve bestaat uit het eigen vermogen van NV IRADO waarvan de uitkering niet afdwingbaar is en activering van ontwikkelingskosten in de NV ONS Houdstermaatschappij. In 27 heeft een dividenduitkering plaatsgevonden aan de Gemeente Schiedam van 8,455 miljoen. Schiedam, 21 mei 28 28

29 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans ONS Groep 8 Vooraeningen De samenstelling en het verloop van de voorzieningen is: Omschrijving (Bedragen x 1.) Stand voorzieningen 1-1 Mutaties Stortingen uit exploitatie Onttrekking Saldo mutaties Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening ZK gepen- Jubilea FUR Latente sioneerden Vennootschaps belasting Stand voorzieningen Voorziening Voorziening Voorziening Omschrijving reorganisatie algemene Groencertificat (Bedragen x 1.) garanties en Belgie Eneco Stand voorzieningen 1-1 Mutaties Stortingen uit exploitatie Onttrekking Saldo mutaties Stand voorzieningen Omschrijving Voorziening Overige Totaal {Bedragen x 1.) onderhoud voorzieningen begraafplaats Stand voorzieningen Mutaties Stortingen uit exploitatie Onttrekking Saldo mutaties Stand voorzieningen Schiedam, 21 mei 28 29

30 Jaarverslag 27 ONS groep Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans Groep ZK voorziening De voorziening ZK gepensioneerden heeft betrekking op de verplichtingen voor een aan het Zilveren Kruis te betalen werkgeversbijdrage voor huidige en toekomstige postactieve werknemers. Bij de bepaling van de voorziening ZK wordt de werkgeversbijdrage berekend op basis van nieuwe CAO afspraken die lopen tot 1/1/216. De nominale premies worden tot die datum vergoed. Hierbij worden naast de huidige postactieve werknemers ook de toekomstige postactieve werknemers meegenomen. Naar verwachting zal, miljoen worden afgewikkeld binnen 1 jaar. Naar verwachting zal,43 miljoen worden afgewikkeld na 5 jaar. Jubilea voorziening In 25 is op grond van RJ 271 een voorziening voor jubilea gevormd. De voorziening is berekend als zijnde de contante waarde van de toekomstige uitkeringen of aanspraken op balansdatum, rekening houdend met de (achterliggende) diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop en de hoogte van de s, verwachte jubileumuitkeringen inclusief sociale lasten tot en met balansdatum (diensttijdevenredige toerekening). Bij de berekening is gebruik gemaakt van consistente en realistische actuariele grondslagen. De bij de berekening van de contante waarde gehanteerde disconteringsvoet is ontleend aan de marktrente per balansdatum. Naar verwachting zal, miljoen worden afgewikkeld binnen 1 jaar. Naar verwachting zal,1 miljoen worden afgewikkeld na 5 jaar. Voorziening FUR De voorziening FUR betreft een 'erfenis' van medewerkers van NV ONS IBOR vanuit het voormalige Stedelijk Beheer en is gevormd orndat de onderneming een verplichting heeft om bij eventuele vervroegde uittreding de kosten van de FUR-premies te voldoen. Naar verwachting zal, miljoen worden afgewikkeld binnen 1 jaar. Naar verwachting zal,3 miljoen worden afgewikkeld na 5 jaar. Voorziening reorganisatie De aandeelhouder (gemeente Schiedam) van NV ONS Houdstermaatschappij heeft, mede naar aanleiding van de verkoop van de kabel- en energieactiviteiten, in 27 in het besluit genomen de activiteiten van de ONS Groep te beeindigen en daarmee een aantal deelnemingen (waaronder NV ONS IBOR) te ontmantelen. Een deel van de activiteiten zal in 28 worden overgenomen door de afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente Schiedam, een ander deel van de activiteiten zal worden ondergebracht bij NV IRADO. Dit besluit heeft consequenties voor 77 ONS-medewerkers. NV ONS Houdstermaatschappij en NV ONS IBOR hebben hierbij als werkgever, gelet op de bestaande arbeidsovereenkomsten, verplichtingen jegens haar medewerkers. Voor de afwikkeling van de verplichting is een uitstroom van middelen noodzakelijk. Op basis van de beschikbare informatie is een betrouwbare inschatting gemaakt van de mogelijke omvang van de verplichting. Voorziening algemene garanties In de overeenkomst tot koop en verkoop van de aandelen heeft NV ONS Houdstermaatschappij als verkoper garanties verstrekt en vrijwaringen afgegeven met een maximum van 15, miljoen. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst is een Schiedam, 21 mei 28 3

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ONS groep. Jaarverslag ONS GROEP. Schiedam, 19 augustus 2009

Jaarverslag 2008 ONS groep. Jaarverslag ONS GROEP. Schiedam, 19 augustus 2009 Jaarverslag ONS GROEP 28 Schiedam, 19 augustus 29 Inhoudsopgave biz. Verslag van de Raad van Commissarissen 3 Verslag van de directie 5 Ontwikkelingen 28 Financiele zaken Organisatie en medewerkers Kerngegevens

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m Bedrijfsnaam: Van 1-1-2014 t/m 31-12-2014 Algemeen Balans per 31-12-2014 In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013 Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle Publicatierapport 2013 Handelsregister Kamer van Koophandel, dossiernummer 39073270 Vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie