N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappij Utrecht. Jaarrekening 2O1O

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappij Utrecht. Jaarrekening 2O1O"

Transcriptie

1 N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappij Utrecht Jaarrekening 2O1O

2 N.V- Hollandse Bosbouwmaatschaooii. Utrecht lnhoud Jaarverslag Jaarverslag van de directie Jaarrekening G ec o n so I id ee rde ja a rre k e n i n g Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2O1 O Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 201 O Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening E n kelvo ud ige jaa rrekenin g Balans oer 31 december 201O Winst-en-verliesrekening over 201 O Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening Overige gegevens Statutaire regeling resultaatbestemming Voorstel resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Accountantsverklaring Bijlagen Fiscale oositie J 4 7 o 1? 14 to 17 zv

3 N.V. Hollandse Bosbouw Maatschaooii. Utrecht Geconsolideerde balans per 31 december 2O1O (na resultaatbestemming) reí. 3'l december 2O1O Activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 1.3t s Vlottende activa VoorÍaden Vorderinqen Liquide middelen O ControleveÍklaring afgegeven d.d. 4-1O-2O1 1

4 N.V. Hollandse Bosbouw Maatschaooii. ljtrecht 31 decembet 2O1O 31 december Passiva Groepsvermoqen Eiqen vermoqen Aandeel derden Voorzieningen O22 Lanqlopende schulden Kortlopende schulden J.JOJ.YO I Controleverklaring afgegeven d.d

5 N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappii. Utrecht Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 201O (eí Netto-omzet Kostpriis van de omzet Bruto-omzetresultaat Personeel skosten Af schrijvinoen Verkoopkosten Aloemene beheerskosten 15 to 1l 18 óll.j3y ozo.u I I Som der kosten Netto-omzetresu ltaat Financiële baten en lasten tO Resultaat uit gewone bedriiísuitoeíeninq voor belastinqen Belastingen resultaat uit gewone 20 bed ri rfsu itoefen i no Nettoresultaat na belastingen z.i o I Controleverklaring aígegeven d.d

6 N.V. Hollandse Bosbouw Maatschaooii. Utrecht Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 201O KasstÍoom uit opeíationele activiteiten BedrijÍsresultaat uit gewone bedrijfsuitoeíening voor belastingen Aanpassingen voor: Afschrijvingen op immateriële en mateíiële vaste activa Koerswinst materialle vaste activa Mutatie vooízieninqen 'l Verandering in werk kapitaal' Vorderinoen Voorraden Kortlopende schulden Kasstroom urt bedntfsoperatres Betaalde rente Te betalen winstbelastang Kasstroom uit opeíationele activiteiten Kasstroom uit investeíings-activiteiten lnvesteíingen in: - Materiële vaste activa - Frnancrële vaste activa Kasstroom uit financierings-activiteiten Dividendu itkering Toename langlopende schulden Nettokasstroom Koers- en omrekenings'verschillen Toename/(afname) geldmiddelen Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen per 'l ianuari Toename/(afname) geld-middelen Geldmiddelen per 31 december ControleveÍklaring afgegeven d.d '1

7 N-V. Hollandse Bosbouw Maafschannii- ljtrecht Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening 1 Algemeen Activiteiten De activiteiten van N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappij bestaan voornamelilk uit het deelnemen in en en besturen van vennootschappen, alsmede het verkopen van het vruchtgebruik van houtopstand van een teakplantage. G roepsverho udi ngen N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappil is de moedervennootschap van Tectona Agroflorestal Ltda te Brazilië. De jaarrekening van Tectona Agroflorestal Ltda is opgenomen in de geconsolideerde laarrekening van N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappij te Utrecht. Grondslagen vooí het opstellen van de jaarrekening De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in oveíeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlilnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggevrng. Consolidatie In de consolidatie worden opgenomen de financièle gegevens van N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappij, haar groepsmaatschappijen en andere rechtspeísonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspeísonen waarin N.V. Hollandse Bosbouw MaatschappiJ, direct of indirect, beslissende zeggenschap kan uitoeíenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten oí op enig andere wijze de Íinanciële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentitile stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeít worden voor 100o/o in de consolidatie betrokken. Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd. Aangezien de winst-en-verliesrekening over van N.V. Hollandse Bosbouw Maatschapprj is verwerkt in de geconsolideerde laarrekening, is volstaan met weergave van een beknopte wrnst-en-verliesíekening in overeenstemming met artikel 2:402 BtN. De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: - N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappij te Utrecht (1OO%) - Tectona AgroÍlorestal Ltda te Tangará da Serra MT, Braziliê {100%) 2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen Activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewilzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaaí, met uitzondering van de resultaatbepaling van Tectona AgroÍlorestal LtdA. Deze is in verband met de op handen zijnde verkoop gewijzigd van Real ProÍit naar Deemed Profit, waardoor een lagere belastingdruk van ca is gerealiseerd. De wijziging heeft geen effect gehad op het vermogen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Financiële vaste activa Deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoeíend worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. Overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Voorraden De voorraad wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs danwel vervaardigingskosten of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging oí vervaardiging alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. Vorderingen en overlopende activa Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaaítse verlies-compensatie, worden gewaardeerd indien het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met oninbaarheid. Controleverklaring aígegeven d.d

8 N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappii. Utrecht Voorzieningen Deze wordt gewaardeerd op het nominale bedrag van verwachte toekomstige kosten voor onderhoud. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van geleverde prestatres en de kosten en andere lasten over het jaar. Resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Omzet Onder omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, onder aftíek van kortingen en exclusief omzetbelasting. Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslaglaar waarop zij betrekking hebben Belastingen De belastingen over het resultaat worden berekend op basis van het geldende taíief, waarbij rekening wordt gehouden met Íiscale Íaciliteiten. Vreemde valuta In de balans worden bedragen in vreemde valuta herleid tot bedíagen in Euro tegen per ernde van het jaar geldende wisselkoersen. Omrekening van winst- en verliesrekeningposten vindt plaats tegen gemiddelde koersen. Koersverschillen die ontstaan zijn bil de omrekening van de buitenlandse deelnemingen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht. 4 Materiële vaste activa Gebouwen en ïerreinen Machines en Installaties Andere vaste bedriifsm iddelen Vaste activa in uitvoerinq Totaal Boekwaarde per 1 januari 2O1O Investerangen Des i n vester i n g e n Af schrijving Koersversch il Boekwaarde per 31 december 2O o to ',! Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve aíschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2O1O s O o/b. I uo AÍschrilvingspercentage van de AW O-4ïo 1O 2OYo 10-20% o% 5 Financiële vaste activa Leningen u/g Leden kap itaal Latente vennootschapsbelasting z5u.ó04 - Leningen u/g Hieronder is tevens opgenomen een renteloze lening ad aan een aandeelhouder, verstrekt tn 2OO7. Deze wordt afgelost in 156 maandelijkse termijnen ad Het restant van de lening bedraagt per 31 december LedenkaDitaal Dit betreft het belang in de bank te BÍazilië. - Vordering Latente vennootschapsbelasting Voor de ultimo boekjaaí resterende verrekenbare verliezen is een vordering latente vennootschapsbelasting opgenomen tegen een tarief van 15%. Controleverklaring afgegeven d.d. 4-1O-2O11

9 N.V. Hollandse Bosbouw Maatschaopii. Utrecht 6 Voorraden Teakbos in aanleg Braztliê Recht op eindkap teak N.V. Hollandse Bosbouw MaatschappU af: ontvangen bedragen voor inkopen en onderhoud Kudde runderen ozj -z.o I J r Vorderingen Debiteuren Rekening-courant L. Smit Lening o/g L. Smit Te verrekenen inzake tussenkap Te verrekenen bedragen Te vorderen vennootschapsbelasting Te verrekenen belasting Waarborgsommen Nog te ontvangen rente Vooruitbetaalde kosten z o.+j o J.5ó J Over de rekening courantverhoudingen is 5% rente berekend, omtrent aflossing is niets oveíeengekomen. De kortlopende lening aan L. Smit wordt in 2011 afgelost t ? Qq Liquide middelen Kasgeld Banktegoeden O onder de banktegoeden is opgenomen de escrow account bij JP Morgan bank groot inzake de verkoop van een deel van de plantage Deze gelden komen vrij zodra aan de milieuvereisten is votoaan. 9 Eigen vermogen Het eigen vermogen wordt in paragraaí 25 van de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht. 10 Voorzieningen Bij verkoop van het vruchtgebruik van de houtopstand neemt de vennootschap de onderhoudsverplichting voor haar rekening. De kosten worden geschat op per ha over een periode van 20 jaar aanvangende vanaf het aanplantlaar van de bomen. Met ingang van 2006 is de onderhoudsverplichting van de door Tectona Forestrv B.V verkochte bomen overgenomen. Het verloop van de voorziening is als volgt Stand per 1 januari O22 Bij: Dotatie op basis van ha verkocht/huur AÍ: Kosten uitgevoerd ondernoud Vrijval ln verband met minder kosten onderhoud Stand per 31 december O22 De voorziening kan als volgt per serie beleggingsoblecten worden gespeciíiceerd verkocht aantal ha: onderhoudsdepot: aanplantjaar ,O1 /CJ.J I I aanplantjaar ,85 zj.o tj aanplantjaar ,13 z+j.zo5 aanplantjaar , ?96,9r Controleverklaring afgegeven d.d. 4-'

10 N.V. Hollandse Bosbouw Maatschaooii. ljtrecht Tevens is hieronder opgenomen een voorziening voor instandhouding van de bossen ad Langlopende schulden Verplichtingen aan investeerdeís Lening bank Z.J IJ.JO / Verplichtingen aan investeerders Dit betreft van investeerders ontvangen bedragen voor aankoop van rechten op toekomstige eindkap opbrengsten. Volgens inschatting van de directie volgen opbrengsten over minimaal 8 jaar. In zijn deze bedragen in mindering gebíacht op de waarde van de voorraad. - Lening bank Tevens is hieronder opgenomen de lening van Tectona Agroflorestal Ltda. bi1 de bank ad Kortlopende schulden - Leningen o/g aandeelhouders Tectona Forestry B.V. Vianen Vastgoed B.V. L. Smit l 1l.l5l ll!tz4_ J. tjz.szj Hieronder ziln een tweetal leningen opgenomen van Tectona Forestry B.V. en Vianen Vastgoed B.V. beide in hoofdsom groot Het rentepercentage bedraagt 6%, aflossing is vrij. De looptijd van de lenrng is 5 jaaí Er zijn geen zekerheden gesteld. De rente over is bijgeschreven. Conform de leningsvoorwaarde zijn de overige bestaande leningen afgelost in. - Overige kortlopende schulden Crediteuren Rekening-courant Tectona Forestry B.V Rekening-courant L. Smit Rekening-courant Kirov B.V. Rekening-courant Groen Inkoop Fonds Belastingen en sociale premies Vakantiegeldreservenng Nog aan te kopen houtopstand Nog te betalen onderhoudskosten Nog te betalen provisie Ac c o u n t a n t s k o ste n Nettoloon Huur Overige schulden t.bbb zzo r 5.ou/ Over de rekening-courantverhouding is 5olo rente berekend, omtrent aílossing is nrets overeengekomen. 13 Niet in de balans opgenomen rechten en veíplichtingen De activa van Tectona Agroflorestal Ltda. zijn niet extern verzekerd. ln verband met de vertraging in het voldoen aan de vereisten voor de milieuvergunning is het onzeker of het volledige bedrag van de escrow account ad zal worden uitbetaald aan N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappij. 14 Netto-omzet Tectona AgÍoflorestal LtdA N.V. Hollandse Bosbouwmaatschappij L Controleverklaring aígegeven d.d

11 N.V- Hollandse Bostrorrw Maatschanoii. ljtrêcht 1 5 Personeelskosten Lonen en salarissen Pensioenlasten Overige sociale lasten Inhuur personeel Overige personeelskosten af: opgenomen als mutatie voorraad (balans) De personeelskosten voor onderhoud van de plantages worden gemuteerd op de voorraad houtaanplant op de balans. 16 AÍschrijvingen Gebouwen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Afschrilving verkochte actrva b.4bz 24.O Verkoopkosten Branc heo rg an isat iekosten Reiskosten Drukwerk Overige verkoopkosten 1 8 Algemene beheerskosten Huisvestingskosten Nederland Managementvergoed ing Accountants- en advaeskosten Kantoorkosten Afwaardering leningen u/g wegens oninbaarheid Overige kosten tt_ _pl_ J9l_ Financiële baten en lasten Rentelasten leningen aandeelhouders Rentebaten vorderingen Overige rentebaten Rentelasten overige schulden Overige rentelasten Koersverschillen O t O Belastingen De belastinglast kan als volgt woíden gespeciíiceerd: Winstbelasting en sociale belasting Braziliê Belastinglast 20OG in verband met correctie AÍboeking vordering latente belastingen Bezoldiging bestuur Managementfee en vergoedingen bestuurders t Werknemers Gedurende 2O1O waren 65 werknemers in dienst, waarvan I in Nederland. (: 83 Brazilië, 1 Nederland) 1) ContÍoleverklaring afgegeven d.d

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere RAPPORT betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere 1 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. Bright Pensions N.V.

Halfjaarverslag 2015. Bright Pensions N.V. Halfjaarverslag 2015 Bright Pensions N.V. INHOUDSOPGAVE 1 HALFJAARREKENING 2015... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Verbonden partijen... 3 1.3 Algemene waarderingsgrondslagen... 3 1.4 Grondslagen voor de resultaatbepaling...

Nadere informatie

Diabetesvereniging Nederland Leusden

Diabetesvereniging Nederland Leusden Diabetesvereniging Nederland Leusden Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2014 aan. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ640, die

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2013 31 december 2012 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 4. Bedrijfsmiddelen 11.155

Nadere informatie

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens Jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2007 5 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2013 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Geconsolideerde. jaarrekening

Geconsolideerde. jaarrekening 9 Geconsolideerde jaarrekening 73 9.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 na voorgestelde resultaatbestemming (x 1.000) VASTE ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Materiële vaste activa 1.1 Onroerende

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010

WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010 WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010 jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening 80 1. geconsolideerde balans per 31 december 2010 80 2. geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010 82 3. geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S.

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S. Jaarrekening 2012 Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag Jaarrekening 2012 FPC Dr. S. van Mesdag FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een

Nadere informatie