Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)"

Transcriptie

1 L 197/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1346/2002 VAN DE RAAD van 25 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2465/96 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name de artikelen 60 en 301, Gelet op het Gemeenschappelijk Standpunt 2002/599/GBVB van de Raad van 22 juli 2002 tot aanvulling van Gemeenschappelijk Standpunt 96/741/GBVB ( 1 ), Gezien het voorstel van de Commissie, Overwegende hetgeen volgt: (1) Verordening (EG) nr. 2465/96 van de Raad van 17 december 1996 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak ( 2 ) verbiedt, met een aantal uitzonderingen, de uitvoer naar Irak van alle goederen en producten van oorsprong of herkomst uit de Gemeenschap of die via de Gemeenschap zijn doorgevoerd. Dit verbod werd ingesteld naar aanleiding van Resoluties 661 (1990), 687 (1991) en 986 (1995) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. (2) Overeenkomstig Resolutie 986 (1995) werd een geblokkeerde rekening opgezet voor de financiering van bepaalde uitvoer naar Irak. Op 14 mei 2002 hechtte de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn goedkeuring aan Resolutie 1409 (2002) waarin nieuwe procedures en voorschriften zijn vastgesteld voor goedkeuring van de uitvoer naar Irak die gefinancierd zal worden uit deze geblokkeerde rekening. Deze procedures en voorschriften zijn van toepassing met ingang van 30 mei (3) Wanneer een verzoek is ingediend om financiering van uitvoer uit de geblokkeerde rekening dan wordt deze uitvoer gecontroleerd aan de hand van de lijst van militaire goederen en producten en de gewijzigde Goods Review List (GRL) die eveneens werd goedgekeurd door de Veiligheidsraad. De GRL bevat goederen, diensten en technologieën die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt (goederen voor tweeërlei gebruik). (4) Indien de uitvoer niet in deze lijsten is opgenomen, zendt het Bureau voor het Irak-Programma (OIP) het land dat het verzoek heeft ingediend schriftelijk een ( 1 ) PB L 194 van , blz. 47. ( 2 ) PB L 337 van , blz. 1. bevestiging dat het verzoek geen goederen of producten omvat die op de lijst voorkomen. Nadat een dergelijke bevestiging is ontvangen, kan de uitvoer betaald worden uit de geblokkeerde rekening. Voor een dergelijke betaling moet evenwel worden voldaan aan de voorwaarden van punt 8, onder a), van Resolutie 986 (1995) waarin wordt bepaald dat de uitvoer moet plaatsvinden op verzoek van de regering van Irak, dat Irak daadwerkelijk instaat voor een billijke verdeling van de uitgevoerde goederen op basis van een aan de secretaris-generaal voorgelegd en door hem goedgekeurd plan en dat de secretaris-generaal een gewaarmerkte bevestiging ontvangt van de aankomst van de uitgevoerde goederen in Irak. (5) Indien een verzoek producten betreft die zijn opgenomen in de gewijzigde GRL, wordt het verzoek doorverwezen naar de bij Resolutie 661 (1990) opgerichte commissie. De uitvoer is alleen toegestaan wanneer de commissie er haar goedkeuring aan hecht. De commissie kan alleen haar goedkeuring hechten aan de uitvoer van goederen en producten die zijn opgenomen in de gewijzigde GRL. Indien het verzoek militaire goederen omvat, komt dat gedeelte van het verzoek niet voor goedkeuring in aanmerking. (6) Verzoeken om de uitvoer naar Irak te financieren uit de geblokkeerde rekening dienen te worden gericht aan het OIP via de diplomatieke missies van de Staten en bij de Verenigde Naties geaccrediteerde internationale organisaties op de door de Veiligheidsraad voorgeschreven wijze. (7) De bevoegde autoriteiten in de Gemeenschap dienen een persoon, instantie of lichaam op wiens verzoek een aanvraag werd ingediend onverwijld een schriftelijke bevestiging toe te sturen van een eventuele bevestiging die zij van het OIP ontvangen alsmede van een eventuele goedkeuring die zij van genoemde commissie ontvangen. Deze bevestiging volstaat als bewijs van het feit dat de uitvoer de bepalingen van Verordening (EG) nr. 2465/96 niet schendt en dat de commissie de uitvoer heeft goedgekeurd of dat goedkeuring van de commissie hiervoor niet noodzakelijk is. Deze bevestiging vormt echter geen uitvoervergunning die vereist is overeenkomstig de geldende Gemeenschapswetgeving, en met name Verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire

2 L 197/2 NL regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik ( 1 ). Voor levensmiddelen moet de bevoegde autoriteit schriftelijk bevestigen dat aan de commissie kennis is gegeven van de uitvoer of de doorvoer overeenkomstig Resolutie 661 (1990). (8) Verordening (EG) nr. 2465/96 moet worden gewijzigd om tot uitdrukking te brengen dat uitvoer geen inbreuk op deze verordening vormt indien overeenkomstig de nieuwe procedures en voorschriften is bevestigd dat deze uitvoer door de commissie is goedgekeurd of dat goedkeuring van de commissie hiervoor niet noodzakelijk is. (9) Ervaring met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2465/96 heeft uitgewezen dat een en ander verduidelijkt moet worden, met name de administratieve procedures, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Verordening (EG) nr. 2465/96 wordt als volgt gewijzigd: 1. de volgende overweging wordt toegevoegd: Deze verordening strekt er slechts toe de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad uit te voeren, ; 2. artikel 2 wordt vervangen door: Artikel 2 1. De bij de punten 1 en 5 van artikel 1 genoemde verboden zijn niet van toepassing op het binnenbrengen op het grondgebied van de Gemeenschap van: a) goederen of producten van oorsprong of herkomst uit Irak die vóór 7 augustus 1990 zijn uitgevoerd; b) aardolie en aardolieproducten van oorsprong uit Irak op voorwaarde dat schriftelijk is aangetoond dat de bij Resolutie 661 (1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgerichte commissie, hierna de Commissie genoemd, haar goedkeuring heeft gehecht aan de aankoop van de desbetreffende goederen of producten, en mits de volledige prijs hiervoor is betaald uit de door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties krachtens Resolutie 986 (1995) ingestelde geblokkeerde rekening. 2. De bij de punten 2 en 5 van artikel 1 genoemde verboden zijn niet van toepassing op de uitvoer uit of doorvoer via de Gemeenschap naar Irak van: a) producten die strikt bedoeld zijn voor medisch gebruik, mits een in de bijlage I vermelde bevoegde autoriteit hiervoor een schriftelijke vergunning heeft verleend; b) levensmiddelen, mits een in de bijlage I vermelde bevoegde autoriteit schriftelijk heeft bevestigd dat van de uitvoer of doorvoer kennis is gegeven aan de commissie; c) materialen en artikelen waarmee wordt voorzien in essentiële behoeften van de burgerbevolking, mits een in de bijlage I vermelde bevoegde autoriteit schriftelijk heeft ( 1 ) PB L 159 van , blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 880/2002 (PB L 139 van , blz. 7). bevestigd dat de uitvoer of doorvoer is goedgekeurd door de commissie; d) onderdelen en apparatuur die van essentieel belang zijn voor de goede werking van het pijpleidingenstelsel Kirkuk-Yumurtalik in Irak, op voorwaarde dat een in bijlage I vermelde bevoegde autoriteit schriftelijk heeft bevestigd dat de uitvoer of doorvoer is goedgekeurd door de commissie en mits is voldaan aan de betalingsvoorwaarden die zijn vastgesteld door de commissie; e) andere goederen of producten op voorwaarde dat een in de bijlage I vermelde bevoegde autoriteit schriftelijk heeft bevestigd dat het OIP van het secretariaat-generaal van de Verenigde Naties schriftelijk heeft bevestigd dat de uitvoer van dat goed of dat product mag plaatsvinden zonder voorafgaande goedkeuring van de commissie en in aanmerking komt voor betaling uit de geblokkeerde rekening nadat door VN-functionarissen is vastgesteld dat de producten aan Irak zijn geleverd; f) andere goederen of producten op voorwaarde dat een in bijlage I vermelde bevoegde autoriteit schriftelijk heeft bevestigd dat de uitvoer door de commissie is goedgekeurd; 3. De bij de punten 3, 4 en 5 van artikel 1 genoemde verboden zijn niet van toepassing op: a) de verlening van post- of telecommunicatiediensten, voor de goede werking van bestaande ziekenhuizen noodzakelijke medische diensten of niet-financiële diensten die voortvloeien uit contracten of wijzigingen van contracten die zijn gesloten vóór 7 augustus 1990, wanneer met de uitvoering daarvan vóór die datum is begonnen; b) vluchten die door de commissie zijn goedgekeurd of die verband houden met activiteiten van de Verenigde Naties in Irak, op voorwaarde dat een in bijlage I genoemde bevoegde autoriteit schriftelijk heeft bevestigd dat de vlucht is goedgekeurd door de commissie of verband houdt met activiteiten van de Verenigde Naties in Irak; c) diensten, met inbegrip van financiële transacties, die zijdelings of rechtstreeks verband houden met de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde activiteiten. 4. Uitgezonderd kennisgevingen en verzoeken van bij de Verenigde Naties geaccrediteerde internationale organisaties geschieden alle kennisgevingen aan de commissie, verzoeken om goedkeuring door die commissie en verzoeken om betaling, gericht aan het OIP van het secretariaat-generaal van de Verenigde Naties, via de in bijlage I vermelde bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de persoon, de instantie of het lichaam in kwestie woonachtig of gevestigd is. Kennisgevingen, aanvragen en verzoeken om betaling met betrekking tot uitvoer naar Irak, dienen vergezeld te gaan van het ingevulde formulier Notification or Request to Ship Goods to Iraq (kennisgeving of verzoek om goederen naar Irak uit te voeren), dat is opgenomen in bijlage II.

3 L 197/3 5. Een schriftelijke bevestiging van een in bijlage I vermelde bevoegde autoriteit, als bedoeld in dit artikel, is geldig in de gehele Gemeenschap. Nadat de in de bijlage I vermelde bevoegde autoriteiten de goedkeuring van de commissie hebben ontvangen of een kennisgeving van het OIP dat een uitvoertransactie geen goedkeuring van de commissie behoeft, bevestigen zij dit onverwijld schriftelijk aan de persoon, de instantie of het lichaam in kwestie. De bevoegde autoriteiten herinneren de persoon, de instantie of het lichaam in kwestie eraan dat indien een uitvoervergunning overeenkomstig lid 2, onder a), of krachtens andere toepasselijke Gemeenschapswetgeving vereist is, de bevestiging die persoon, die instantie of dat lichaam niet ontslaat van de verplichting een uitvoervergunning aan te vragen alvorens de uitvoer plaatsvindt. De bevoegde autoriteiten geven schriftelijk bevestiging van de in lid 2, onder b), bedoelde kennisgeving aan de commissie zodra die kennisgeving is geschied. 6. Een bevestiging van een vergunning voor uitvoer of doorvoer naar Irak of van een kennisgeving als bedoeld in lid 2 wordt kosteloos opgesteld op een formulier naar het model in bijlage IV. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het afdrukken van dit formulier. De exporteur legt deze bevestiging samen met de douaneaangifte voor aan de douaneautoriteiten. De exporteur kan verzocht worden deze bevestiging te laten vertalen in een officiële taal van de lidstaat waar de uitvoeraangifte wordt voorgelegd. 7. Een schriftelijke vergunning als bedoeld in lid 2, onder a), die door een in bijlage I vermelde bevoegde autoriteit wordt verleend, is geldig in de hele Gemeenschap. De vergunning wordt kosteloos opgesteld op een formulier naar het model in bijlage V. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het afdrukken van dit formulier. De exporteur legt deze vergunning samen met de douaneaangifte voor aan de douaneautoriteiten. De exporteur kan verzocht worden deze vergunning te laten vertalen in een officiële taal van de lidstaat waar de uitvoeraangifte wordt voorgelegd. 8. De in de leden 6 en 7 bedoelde formulieren worden afgedrukt overeenkomstig artikel 12, lid 9, van Verordening (EG) nr. 3285/94 van de Raad van 22 december 1994 betreffende de gemeenschappelijke invoerregeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 518/94 (*). Met name de opmaak van de formulieren moet precies gevolgd worden en de formulieren moeten voorzien zijn van een geel geguillocheerde onderdruk die vervalsingen met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt. (*) PB L 349 van , blz. 53. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2474/ 2000 (PB L 286 van , blz. 1). ; 3. artikel 4 wordt vervangen door: Artikel 4 Directe of indirecte betalingen uit de geblokkeerde rekening die is ingesteld door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties krachtens Resolutie 986 (1995) zijn uitsluitend bestemd voor de in punt 8 van die resolutie genoemde doeleinden, zoals vermeld in bijlage III, en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. ; 4. aan artikel 6 wordt het volgende lid toegevoegd: De Commissie wordt gemachtigd bijlage II aan te passen aan de wijzigingen die de bij Resolutie 661 (1990) opgerichte commissie van de Veiligheidsraad in voorkomend geval aanbrengt. ; 5. de bijlagen I, II, III, IV en V van deze verordening worden toegevoegd aan Verordening (EG) nr. 2465/96 van de Raad. Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 25 juli Voor de Raad De voorzitter P. S. MØLLER

4 L 197/4 NL BIJLAGE BIJLAGE I Lijst van de in artikel 2 bevoegde autoriteiten BELGIË Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques Politique d'accès aux marchés Service: Licences 60, Rue Général Leman B-1040 Bruxelles Tél Fax Ministerie van Economische Zaken Bestuur economische betrekkingen Marktordening Dienst: vergunningen 60, Generaal Lemanstraat B-1040 Brussel Tel.: Fax: DENEMARKEN Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Tel.: Fax: DUITSLAND Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Postfach D Bonn Tel Fax Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Referat 214 Postfach 5160 D Eschborn Tel Fax Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Referat 412 Postfach D Frankfurt a.m. Tel Fax GRIEKENLAND Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ιεθνών Σχέσεων Γενική ιεύθυνση Πολιτικού Προγραµµατισµού και Εφαρµογής ιεύθυνση ιεθνών Οικονοµικών Θεµάτων Τηλ.: , Φαξ: , Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations General Directorate for Policy Planning and Implementation Directory for International Economy Issues Tel.: , Fax: , SPANJE Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E Madrid Tel.: Fax: Ministerio de Fomento Dirección General de Aviación Civil Paseo de la Castellana 67 E Madrid Tel.: Fax: FRANKRIJK Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) Sous-direction du commerce international Bureau E/2 Prohibitions, agriculture et protection du consommateur Cellule embargo 23 bis, rue de l'université F Paris 07 SP Tél (ou 96) Fax IERLAND Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment Block C Earlsfort Centre Hatch Street Dublin 2 Ireland Tel.: Fax: ITALIË Ministero delle Attività Produttive D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi Divisione IV UOPAT Viale Boston, 35 I Roma Hoofd: Tel / Fax 39 06/ Medewerkers: Tel / Fax 39 06/ LUXEMBURG Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg Tél Fax

5 L 197/5 NEDERLAND Voor landbouwproducten Ministerie van Landbouw Directie Juridische Zaken Postbus EK Den Haag Nederland tel.: fax: Voor andere uitvoerproducten Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus RDGroningen Nederland tel.: fax: adres: Voor vluchten naar Irak Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Luchtvaart Postbus LT Den Haag Nederland tel.: fax: OOSTENRIJK Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Abteilung C/2/2 Außenwirtschaftsadministration Landstraßer Hauptstrasse A-1030 Wien Tel /8327 Fax /8386 PORTUGAL Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas, P Lisboa Tel.: Fax: FINLAND Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 FIN Helsinki/Helsingfors Tel.: Fax: ZWEDEN Utrikesdepartementet Rättssekretariatet för EU-frågor S Stockholm Tel.: Fax: VERENIGDKONINKRIJK Sanctions Licensing Unit Department for Trade and Industry (DTI) Bay Abbey Orchard Street London SW1P 2HT United Kingdom Tel.: Fax: EUROPESE GEMEENSCHAP Commission of the European Communities Directorate-general for External Relations Directorate CFSP Unit A.2/Mr A. de Vries Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles/Brussel Tel.: Fax:

6 L 197/6 NL BIJLAGE II

7 L 197/7

8 L 197/8 NL

9 L 197/9 BIJLAGE III Punt 8 van Resolutie 986(1995) als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2465/96 8. Decides that the funds in the escrow account shall be used to meet the humanitarian needs of the Iraqi population and for the following other purposes, and requests the Secretary-General to use the funds deposited in the escrow account: a) To finance the export to Iraq, in accordance with the procedures of the Committee established by resolution 661(1990), of medicine, health supplies, foodstuffs, and materials and supplies for essential civilian needs, as referred to in paragraph 20 of resolution 687(1991) provided that: i) Each export of goods is at the request of the Government of Iraq; ii) Iraq effectively guarantees their equitable distribution, on the basis of a plan submitted to and approved by the Secretary-General, including a description of the goods to be purchased; iii) The Secretary-General receives authenticated confirmation that the exported goods concerned have arrived in Iraq; b) To complement, in view of the exceptional circumstances prevailing in the three Governorates mentioned below, the distribution by the Government of Iraq of goods imported under this resolution, in order to ensure an equitable distribution of humanitarian relief to all segments of the Iraqi population throughout the country, by providing between 130 million and 150 million United States dollars every 90 days to the United Nations Inter-Agency Humanitarian Programme operating within the sovereign territory of Iraq in the three northern Governorates of Dihouk, Arbil and Suleimaniyeh, except that if less than one billion United States dollars worth of petroleum or petroleum products is sold during any 90 day period, the Secretary-General may provide a proportionately smaller amount for this purpose; c) To transfer to the Compensation Fund the same percentage of the funds deposited in the escrow account as that decided by the Council in paragraph 2 of resolution 705(1991) of 15 August 1991; d) To meet the costs to the United Nations of the independent inspection agents and the certified public accountants and the activities associated with implementation of this resolution; e) To meet the current operating costs of the Special Commission, pending subsequent payment in full of the costs of carrying out the tasks authorised by section C of resolution 687(1991); f) To meet any reasonable expenses, other than expenses payable in Iraq, which are determined by the Committee established by resolution 661(1990) to be directly related to the export by Iraq of petroleum and petroleum products permitted under paragraph 1 above or to the export to Iraq, and activities directly necessary therefor, of the parts and equipment permitted under paragraph 9 below; g) To make available up to 10 million United States dollars every 90 days from the funds deposited in the escrow account for the payments envisaged under paragraph 6 of resolution 778(1992) of 2 October 1992.

10 L 197/10 NL BIJLAGE IV

11 L 197/11

12 L 197/12 NL BIJLAGE V

13 L 197/13

ZITTING 1953 1954 3571

ZITTING 1953 1954 3571 ZITTING 1953 1954 3571 Nota's op 13 Augustus 1954 te 's-cjravenhage gewisseld tussen de Nederlandse en de Amerikaanse Regering inzake legering van Amerikaanse troepen in Nederland. BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 29.7.2000 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 193/39 VERORDENING (EG) Nr. 1685/2000 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 299

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 299 26 (2004) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 299 A. TITEL Verdrag bevattende het instrument bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Overeenkomst betreffende uitlevering

Nadere informatie

Titel: BPR 30 Retourpartijen

Titel: BPR 30 Retourpartijen Titel: BPR 30 Retourpartijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI TO Import/Export Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.: Vervallen

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14. Artikel

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 4006 BELGISCH STAATSBLAD 23.01.2004 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

OVEREENKOMST HOSTING PROVIDER Version rev 4-28Th of July 2006

OVEREENKOMST HOSTING PROVIDER Version rev 4-28Th of July 2006 OVEREENKOMST HOSTING PROVIDER Version rev 4-28Th of July 2006 Tussen : De vereniging zonder winstoogmerk VZW voor nummeroverdraagbaarheid in België, met zetel te Diamant Building, Bd. A. Reyers Ln 80,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen 2002L0057 NL 25.01.2005 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 16.1.2001 L 12/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 44/2001 VAN DE RAAD van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning

Nadere informatie

Ontwerp-conclusies van de Raad over politiesamenwerking ter bestrijding van voetbalgeweld

Ontwerp-conclusies van de Raad over politiesamenwerking ter bestrijding van voetbalgeweld RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 maart 2004 (15.03) (OR. en) 7016/1/04 REV 1 FOPOL 22 NOTA van: de Groep politiële samenwerking aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig doc.: 7016/04 FOPOL 22; PB

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Datum 18 november 2013 Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 35. Telefoon ----------------------- E-mail --------------------------------

Datum 18 november 2013 Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 35. Telefoon ----------------------- E-mail -------------------------------- Aangetekend verstuurd Openbare versie Ferratum Netherlands B.V. Het bestuur Asterweg 19, D12, unit17 1031 HL AMSTERDAM Datum 18 november 2013 Pagina 1 van 35 Telefoon ----------------------- E-mail --------------------------------

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juli 2007 (10.08) (OR. en) 12084/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0151 (CNS) FIN 371 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Artikel 1. Definities 1.1. Onder WebChamp wordt verstaan: de bij de Kamer

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 113

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 113 85 (1970) Nr. 17 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 113 A. TITEL Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement; Washington, 19 juni 1970 B. TEKST De tekst van

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Common Language Resources and Technology Infrastructure the Netherlands (CLARIN-NL)

Common Language Resources and Technology Infrastructure the Netherlands (CLARIN-NL) CLARIN NL Samenwerkingsovereenkomst Common Language Resources and Technology Infrastructure the Netherlands (CLARIN-NL) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN: Universiteit van Utrecht, meer in het bijzonder

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18)

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18) COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE TOEPASSING VAN PROTOCOL NR. 14 BIJ HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN (NR. 18) DEN

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 216/2008 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie L 150 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 20 mei 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen VERORDENINGEN Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie