Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie"

Transcriptie

1 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 1 Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie Algemene Voorwaarden voor broncode-deponering. Gedeponeerd bij akte, verleden op 20 juli 2001 voor notaris Mr. J.W. van Ee te Utrecht. Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1 Auteursrecht: Het auteursrecht op de broncode dat door de leverancier aan de Stichting Escrow-notaris wordt overgedragen in de Escrow-overeenkomst. Dit auteursrecht omvat het recht om de betreffende programmatuur en de daarbij behorende documentatie te verveelvoudigen en openbaar te maken, met dien verstande dat deze handeling er uitsluitend op gericht moet zijn om de programmatuur ten behoeve van de gebruiker operationeel te houden voor het doel waarvoor de programmatuur blijkens de verhouding tussen partijen wordt gebruikt. Onder dit auteursrecht is tevens begrepen het recht om aan de programmatuur nieuwe functionaliteiten toe te voegen en verder te ontwikkelen. Uit het auteursrecht vloeit voort de bevoegdheid voor de Stichting Escrow-notaris om de fysieke gegevensdrager(s) en de documentatie te vermenigvuldigen. 1.2 Broncode: Het als zodanig aangeduide geheel van computerinstructies, vastgelegd in een hogere programmeertaal, dat de basis vormt voor de programmatuur zoals dat door de gebruiker wordt gebruikt. 1.3 Deponeren/deponering: Het overdragen/overdracht van het depotobject door de leverancier aan de Stichting Escrow-notaris. 1.4 Depotobject: Een exemplaar van de programmatuur in broncode, vastgelegd op een gegevensdrager, met de codes, wachtwoorden en alle daarbij behorende documentatie en andere hulpmiddelen, een en ander zoals aangegeven in de escrow-overeenkomst of in een bijlage daarbij, en voorts het auteursrecht, zoals hiervoor omschreven.

2 NVI Escrow Algemene Voorwaarden Escrow-overeenkomst: De overeenkomst waarin deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn verklaard en waarbij de leverancier het depotobject overdraagt aan de Stichting Escrow-notaris. De leverancier verbindt zich in de escrow overeenkomst om op afroep aan de IT notaris alle informatie beschikbaar te stellen die nodig is voor een verificatieonderzoek. Onderdeel van de escrow-overeenkomst kan zijn dat de leverancier zich verplicht om periodiek opnieuw te deponeren Gebruiker: De natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon, die krachtens een door de leverancier gegeven recht, aanspraak kan maken op overdracht van het depotobject overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. Deze aanspraak kan zijn vastgelegd in de licentieovereenkomst of in een afzonderlijke overeenkomst. Onder gebruiker wordt tevens verstaan een gebruikersvereniging, mits deze door de leverancier als zodanig is erkend of de IT-deskundige indien hij met de leverancier een overeenkomst is aangegaan voor de bundeling van de belangen van de gebruikers. Indien er één gebruiker is, is deze altijd de gerechtigde; indien er een door de leverancier erkende vereniging van gebruikers is, is deze de rechthebbende; in alle andere gevallen is iedere gebruiker of groep van gebruikers de rechthebbende. De IT-notaris is niet gehouden onderzoek te doen naar het recht van een gebruiker, anders dan via de door de leverancier aan hem bij de deponering of vervolgdeponering ter beschikking gestelde documentatie 1.7 IT-notaris: Een lid van de VNI, dat op basis van de statuten en van andere regelingen van de VNI de bevoegdheid heeft om escrowdiensten te verrichten overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. De bevoegdheid omvat mede de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Stichting Escrow-notaris om namens deze te handelen in het kader van de broncodedeponering. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van IT-notaris, wordt, tenzij zulks anders uit het verband blijkt, bedoeld de IT-notaris die de escrow-overeenkomst heeft verzorgd en/of tevens de door hem vertegenwoordigde Stichting Escrow-notaris. 1.8 IT-deskundige: De door de partijen of in voorkomend geval, de door de IT-notaris aangewezen natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die het verificatieonderzoek als bedoeld in artikel 1.12 verricht of doet verrichten, alsmede de natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die, wanneer dit in de escrow-overeenkomst is overeengekomen, is aangewezen voor de bundeling en de behartiging van de belangen van de gebruikers. 1.9 Leverancier: De natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die het depotobject deponeert Programmatuur: Het geheel van de software en de hardwarecomponenten die speciaal behoort bij en die nodig is om de programmatuur waarvan de broncode wordt gedeponeerd voor de gebruiker in zijn geheel werkend te houden. Hiertoe kunnen speciale

3 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 3 hardwarecomponenten (PCB s en gerberfiles bijvoorbeeld van interfaces, linkers en dergelijke) behoren. In dat geval behoren ook de productiegegevens hieronder Stichting Escrow-notaris: De stichting van welke de IT-notaris bestuurder is en welke stichting wordt genoemd in de escrowovereenkomst, die ten doel heeft depotobjecten in eigendom te verkijgen en aan welke uit hoofde van de escrow-overeenkomst het depotobject wordt overgedragen Verificatieonderzoek: Het onderzoek dat erop is gericht om vast te stellen of het depotobject voldoet aan de volgende voorwaarden: a. of uit de broncode van de programmatuur zoals dat deel uitmaakt van het depotobject, een objectcode kan worden gegenereerd zoals in gebruik gegeven aan de gebruiker, of b. de broncode volgens de beschrijving van de leverancier volledig is, kopieerbaar is en leesbaar gemaakt kan worden, of c. de gegevensdrager welke volgens de opgave van zowel de leverancier als de gebruiker de broncode bevat, blijkens een inspectie door de IT-deskundige inderdaad software bevat. In de escrowovereenkomst wordt aangegeven welke vorm van verificatie wordt gebruikt VNI: De Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie (VNI), gevestigd te 's-gravenhage, de vereniging die zich ten doel stelt om de notariële beroepsuitoefening door notariskantoren op het gebied van de elektronische communicatiemiddelen en de elektronische datacommunicatie en databeveiliging te bevorderen, waaronder de dienstverlening in het kader van escrowovereenkomsten. 2. Omschrijving verplichtingen partijen 2.1 De leverancier De leverancier geeft aan ieder verificatieonderzoek zijn volledige medewerking De leverancier staat er voor in: - dat hij als eigenaar bevoegd is tot deponering; - dat er geen opties bestaan of andere rechten, krachtens welke aanspraak wordt gemaakt op het depotobject of een onderdeel daarvan; - dat het volledige depotobject vrij is van beslag en van enig zekerheidsrecht; - dat derden, waaronder zijn medewerkers op het depotobject geen persoonlijkheidsrecht kunnen doen gelden als bedoeld in de Auteurswet 1912; - dat uit de over te dragen broncode een objectcode kan worden gegenereerd zoals in gebruik gegeven aan de gebruiker; - dat de over te dragen broncode en de overige onder het depotobject begrepen elementen een voldoende basis bieden, opdat een ander dan de leverancier continu en efficiënt onderhoud van en aanpassingen aan de programmatuur kan uitvoeren, verondersteld dat die ander beschikt over een voldoende mate van deskundigheid en de juiste ontwikkelomgeving; - dat hij aan de IT-notaris, casu quo de IT-deskundige bij het eerste depot en elk vervolgdepot de gegevens verstrekt van de gebruiker(s) als bedoeld onder 1.6;

4 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 4 - dat hij, indien om welke reden dan ook de fysieke gegevensdrager en de documentatie van het depotobject verloren is gegaan, op eerste verzoek van de IT-notaris een kopie van de fysieke gegevensdrager en de documentatie aan deze overdraagt De leverancier verklaart afstand te doen van elk hem toekomend persoonlijkheidsrecht en garandeert dat hij na overdracht van het depotobject aan een gebruiker overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden jegens de gebruiker op het depotobject geen beroep zal doen op een persoonlijkheidsrecht als bedoeld in de Auteurswet Per de tijdstippen zoals voorzien in de escrow-overeenkomst biedt de leverancier een nieuw depotobject aan bij de betreffende IT-notaris Voor zover in het depotobject beveiligingen zijn ingebouwd, zullen de codes, wachtwoorden en andere hulpmiddelen tevens worden gedeponeerd Indien de leverancier of één of meer van zijn werknemers in overleg met of in opdracht van de IT-notaris bewerkingen verricht die verder strekken dan een aanpassing van het depotobject aan de vereisten voor deponering, welke bewerkingen zouden kunnen vallen onder de bescherming van de Auteurswet 1912, dan ontstaat dit nieuwe auteursrecht ten behoeve van de leverancier. Het auteursrecht komt evenwel toe aan de gebruiker aan wie het depotobject overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden is overgedragen, ingeval deze bewerkingen worden verricht nadat de Stichting Escrownotaris het depotobject aan een gebruiker heeft overgedragen, ongeacht of deze bewerkingen worden verricht in het kader van een overeenkomst die de leverancier met de gebruiker heeft De leverancier staat ervoor in dat werknemers die bij de ontwikkeling en/of het onderhoud van de programmatuur betrokken zijn geen contractuele belemmeringen hebben om, nadat zich een gebeurtenis als bedoeld onder heeft voorgedaan, werkzaamheden te verrichten voor een vereniging van gebruikers, casu quo een gebruiker, welke de continuering van de programmatuur ten doel hebben. De leverancier doet bij voorbaat afstand van elk arbeidsrechtelijk of ander contractueel beding dat zijn medewerkers in deze beperkt. 2.2 De IT-notaris en de Stichting Escrow-notaris De IT-notaris die is betrokken bij een Escrow-overeenkomst, vertegenwoordigt de Stichting Escrow-notaris bij de overdracht van het betreffende depotobject, alsmede bij alle overige handelingen binnen het kader van deze Algemene Voorwaarden en de daaraan gekoppelde overeenkomsten. De IT-notaris draagt er zorg voor dat de organisatie van zijn kantoor gedurende de looptijd van de escrow-overeenkomst voldoet aan de door de VNI gestelde eisen. Hij staat ervoor in dat de Stichting Escrow-notaris voldoet aan de door de VNI gestelde eisen De Stichting Escrow-notaris zal het depotobject en ieder opvolgend depotobject onverwijld aanvaarden per de tijdstippen en overeenkomstig de procedure als voorzien in de escrow-overeenkomst.

5 NVI Escrow Algemene Voorwaarden De IT-notaris zal ter gelegenheid van iedere deponering onverwijld een akte opmaken die dient als akte van overdracht van het auteursrecht als omschreven in 1.1. Indien niet uitdrukkelijk anders is vermeld geldt de escrow-overeenkomst als akte als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Auteurswet Over het depotobject zal door Stichting Escrow-notaris slechts worden beschikt voor zover deze Algemene Voorwaarden en de escrow-overeenkomst daartoe de mogelijkheid bieden Het depotobject zal steeds worden bewaard op een beveiligde plaats Nadat van een depotobject een derde versie is gedeponeerd, kan de eerste versie van het depotobject aan de leverancier worden ter hand gesteld, en zo vervolgens. Indien de leverancier, na daartoe schriftelijk door de IT-notaris te zijn uitgenodigd, na ommekomst van een termijn van 20 werkdagen niet heeft meegedeeld prijs te stellen op afgifte van het betreffende depotobject en hij de daartoe behorende zaken niet na de hiervoor bedoelde bevestigende mededeling binnen een termijn van 10 werkdagen is komen afhalen ten kantore van de IT-notaris, kan deze de fysieke gegevensdrager(s) en de documentatie vernietigen of per aangetekend stuk aan de leverancier retourneren De IT-notaris draagt er zorg voor dat het depotobject wordt overgedragen aan de leverancier dan wel aan de gebruiker indien partijen zulks tezamen schriftelijk verzoeken De IT-notaris draagt er, met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel zorg voor dat het depotobject wordt overgedragen aan de leverancier wanneer alle onderliggende overeenkomsten betreffende de programmatuur zijn geëindigd en niet sprake is van een situatie als omschreven onder De IT-notaris mag vertrouwen op de desbetreffende mededeling van de leverancier De IT-notaris draagt er, met inachtneming van het hierna bepaalde, zorg voor dat het depotobject wordt overgedragen aan de gebruiker, wanneer een van de volgende feiten of omstandigheden zich voordoet: a. de onderliggende overeenkomst is ten aanzien van een gebruiker beëindigd op grond van een tekortkoming in de nakoming van de uit die overeenkomst voortkomende verplichtingen die voor rekening of risico komt van de leverancier; b. uit een uitgevoerd verificatieonderzoek in het kader van een vervolgdepot blijkt dat uit de broncode, zoals deze onderdeel uitmaakt van het depotobject, geen objectcode kan worden gegenereerd zoals in gebruik bij één of meer gebruikers en/of dat de broncode niet geschikt is om er continu en efficiënt onderhoud van en aanpassingen aan de programmatuur mee te verrichten, terwijl de leverancier, na hiertoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de fout niet kan of wil herstellen; c. de leverancier is in staat van faillissement verklaard; d. een in de escrow-overeenkomst nader objectief te bepalen feit of omstandigheid Een verzoek door de gebruiker om overdracht in de gevallen als onder a, b en d dient schriftelijk aan de IT-notaris te worden gedaan onder opgave van de reden en onder overlegging van bewijs daarvoor. Na ontvangst van het verzoek brengt de IT-notaris terstond de leverancier hiervan op de hoogte bij aangetekend schrijven aan de gekozen domicilie. Indien de leverancier niet binnen 15 werkdagen na verzending een kort geding

6 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 6 aanhangig maakt tegen de gebruiker met het doel de afgifte te verhinderen, zal de ITnotaris aan het verzoek om overdracht aan de gebruiker voldoen Indien de leverancier in staat van faillissement is verklaard, is de IT-notaris bevoegd om het depotobject c.q. de laatste twee versies daarvan over te dragen na ommekomst van 30 werkdagen nadat de curator van het verzoek op de hoogte is gesteld. Geen overdracht vindt plaats indien binnen deze termijn: a. de curator er in slaagt om aan te tonen dat alle verplichtingen van de leverancier uit hoofde van het onderhoud van de programmatuur, deze Algemene Voorwaarden en de escrow-overeenkomst worden overgenomen door een derde, en b. deze derde zulks schriftelijk aan de IT-notaris bevestigt en tevens aannemelijk maakt dat hij over een voldoende mate van deskundigheid en de juiste ontwikkelomgeving beschikt om service te kunnen waarborgen De gebruiker heeft het recht op onmiddellijke terbeschikkingstelling van de broncode, indien zwaarwegende belangen dat nodig maken. De afweging is voorbehouden aan de rechter in kort geding De notaris is bevoegd om van degene die overdracht van het depotobject verlangt een voorschot te vragen, ten einde daaruit de werkzaamheden te bekostigen ten behoeve van de overdracht van het depotobject. De kosten van de overdracht van het depotobject, met inbegrip van de kosten van gerechtelijke procedures waarin de IT-notaris wordt betrokken, komen ten laste van degene die deze overdracht verlangt, casu quo aan wie het depotobject wordt overgedragen Noch de IT-notaris, noch de Stichting Escrow-notaris is aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van aan het depotobject overkomen schade van welke aard ook, mits aan de bewaringsvoorschriften voor de fysieke gegevensdrager en de documentatie is voldaan. De IT-notaris is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een verwijtbare fout bij de deponering en gedurende het depot. De IT-notaris is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, inkomensschade of winstschade. De IT-notaris is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van overdracht van het depotobject als deze geschiedt in het kader van de tenuitvoerlegging van een vonnis. De aansprakelijkheid van de IT-notaris reikt nimmer verder dan voor zover de rechtstreekse schade door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt. De gebruiker is gehouden de IT-notaris te vrijwaren indien de gebruiker ter zake van enig schadeveroorzakend feit een verzekering heeft afgesloten Overige bepalingen De kosten van de deponering worden in de escrow-overeenkomst geregeld. De kosten voor afgifte van het depotobject komen voor rekening van degene(n) aan wie de afgifte geschiedt Opzegging van de escrow-overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien het bepaalde in van toepassing is, alsmede indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

7 NVI Escrow Algemene Voorwaarden Opzegging van de escrow-overeenkomst door de leverancier kan geschieden anderhalf jaar nadat door hem is medegedeeld dat er geen gebruikers meer zijn die rechten kunnen doen gelden overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. Opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven aan de IT-notaris In de escrowovereenkomst kan een arbitrageregeling van toepassing worden verklaard. Een eventuele onmiddellijke voorziening bij voorraad heeft dezelfde werking als een vonnis in kort geding Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden tussen partijen alleen indien deze schriftelijk in de escrow-overeenkomst of een aanhangsel daarvan zijn overeengekomen Op deze Algemene Voorwaarden, de escrow-overeenkomst en alle documenten en handelingen welke met de deponering samenhangen is uitsluitend intern Nederlands recht van toepassing Voor de uitvoering van de escrow-overeenkomst kiezen partijen onveranderlijk woonplaats ter plaatse als is vermeld als woonadres en woonplaats in de escrowovereenkomst en indien deze woonplaats niet binnen Nederland is gelegen ten kantore van de IT-notaris.

8 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 8

9 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 9 Toelichting De Toelichting geeft een beschrijving van de uitgangspunten van de gekozen methode van broncode deponering en heeft mede ten doel om aan gebruikers inzicht te bieden in hetgeen de tussen partijen gemaakte afspraken voor hen kunnen betekenen. De in deze toelichting gebruikte begrippen hebben dezelfde betekenis als in de Definities in de Algemene Voorwaarden om-schreven. Beschrijving van de uitgangspunten Bij een escrow-overeenkomst zijn altijd de volgende partijen betrokken: de leverancier en de IT-notaris. Is de gebruiker ook partij, dan kan hij rechtstreeks aan de overeenkomst rechten ontlenen. In het geval dat de gebruiker geen partij is dan moet hem, wil hij aan de escrow-overeenkomst rechten kunnen ontlenen, door de leverancier krachtens een door hem aanvaard beding het recht zijn gegeven om gebruik te maken van de mogelijkheid tot voortzetting van het gebruik van de programmatuur als in deze Algemene Voorwaarden en in de escrow-overeenkomst omschreven. De meest voorkomende situatie is de volgende. De leverancier en de gebruiker zijn een overeenkomst aangegaan waarin afspraken zijn neergelegd betreffende gebruiksrechten op en het onderhoud van de computerprogrammatuur. Deze gebruiksrechten worden in het algemeen aangeduid als een licentierecht. De intellectuele rechten op de broncode en het bezit van de technische informatie en documentatie die de wezenlijke bouwstenen uitmaken van de programmatuur, zijn buiten de overeenkomst tussen leverancier en gebruiker gehouden. Zij zijn in het vermogen van de leverancier gebleven. De broncode en technische informatie en documentatie zijn niet vereist voor het gebruik van de programmatuur als zodanig, maar wel voor het voortgaan van het onderhoud, voor het aanbrengen van wijzigingen, het toevoegen van functionaliteiten en de correctie van fouten. De leverancier erkent dat de gebruiker in bepaalde omstandigheden inzage in en toegang tot de broncode en de technische informatie en documentatie moet kunnen hebben om de continuïteit van het gebruik van de programmatuur te waarborgen. Dit geschiedt door een fysieke gegevensdrager waarop de broncode is vastgelegd, en een beperkt auteursrecht over te dragen. Dit is het depotobject. Het is de gebruiker na de afgifte van het depotobject uitdrukkelijk verboden om de programmatuur in welke vorm ook als een eigen product in het handelsverkeer te brengen of anderen daartoe in staat te stellen. Kern van de escrow-overeenkomst is dat de leverancier het depotobject, waaronder begrepen het beperkte auteursrecht, overdraagt aan de Stichting Escrow-notaris. Aan de ondertekening van de escrow-overeenkomst gaat een (eerste) verificatieonderzoek vooraf. De overeenkomst wordt aangegaan bij een positief resultaat van dit verificatieonderzoek. De hoofdregel is dat een actieve escrow plaats vindt. Dit wil zeggen dat een onderzoek wordt gedaan naar de hoedanigheden van de programmatuur waarvan de broncode wordt gedeponeerd. Dit onderzoek kent drie niveaus. Het eerste en laagste niveau is een visuele check. Daarbij wordt door een onafhankelijke IT-deskundige gekeken of de gegevensdrager inderdaad software bevat. Dit niveau geeft alleen de zekerheid dat software wordt gedeponeerd, maar niet hoe die er uit zien en of die werkt. Het tweede niveau gaat veel verder. Centraal staat hier het onderzoek naar de volledigheid, de kopieerbaarheid en de leesbaarheid. Er wordt gekeken of de software volgens de documentatie volledig is. Leesbaar te maken is en gekopiëerd kan worden. Er

10 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 10 is dan een redelijke zekerheid dat het depotobject compleet is, maar nog niet of het werkt. De gebruiker heeft een redelijke, zij het niet volledige zekerheid dat bij overdracht de programmatuur werkend kan worden gehouden. Uiteraard kunnen bepaalde elementen diepgaander worden onderzocht. Tussen de leverancier en de gebruiker wordt afgesproken welke elementen worden onderzocht. Hoe meer onderzocht wordt, des te groter is de zekerheid voor de gebruiker dat bij overdracht het allemaal werkt. Op het derde en hoogste niveau vindt een volledig onderzoek van de programmatuur plaats. Dit onderzoek houdt het volgende in: de IT-deskundige onderzoekt of met de broncode en de documentatie de programmatuur kan worden gecompileerd. Onder programmatuur vallen zowel de software als de bij de programmatuur behorende speciale hardwarecomponenten, zoals PCB s en gerberfiles van interfaces, linkers en dergelijke. Bij een volledig onderzoek heeft de leverancier tegenover de gebruiker aangetoond dat hij een broncode deponeert die met een hoge mate van zekerheid door de gebruiker of een softwarehouse kan worden onderhouden. Alle onderzoeken gebeuren in beginsel door een externe en onafhankelijke ITdeskundige. Het staat partijen gedeeltelijk vrij het onderzoek eventueel anders in te richten. Het kan in overleg tussen de gebruiker en de leverancier ook door de leverancier of door de gebruiker zelf worden gedaan. Als de leverancier het onderzoek doet, is het noodzakelijk dat de gebruiker daarop controle uitoefent. Dit kan hij doen door iemand uit zijn eigen bedrijf in te schakelen met voldoende kennis van zaken of iemand in te huren die niet volledig deskundige als de in de overeenkomst bedoelde IT-deskundige, maar die wel zoveel kennis van zaken heeft dat hij kan zien wat bij het onderzoek geschiedt. De verantwoordelijkheid voor de deskundigheid van deze persoon ligt bij de gebruiker. In dit geval zal de IT-notaris altijd nog de visuele check laten doen. De IT-deskundige heeft tot taak om het verificatieonderzoek uit te voeren, zowel bij het eerste depot als in het geval er een vervolgdepot plaatsvindt en een nieuwe versie van de programmatuur in broncode, al dan niet voorzien van nieuwe documentatie en andere hulpmiddelen, aan de Stichting Escrow-notaris wordt overgedragen. Daarnaast geschiedt een onderzoek door de IT-notaris. Hij onderzoekt aan de hand van de documentatie en de verklaringen van de leverancier of deze de bevoegdheid heeft om het depotobject te deponeren. Hierbij is de beschikking over het auteursrecht speciaal van belang. Het onderzoek van de IT-notaris wordt zo nauwkeurig mogelijk gedaan doch niet gegarandeerd. Partijen kunnen overeenkomen dat een depot wordt herhaald. Dit zal nodig zijn indien de leverancier de programmatuur uitbreidt of verbeteringen aanbrengt. In geval van een vervolgdepot dient de leverancier hiervan aan de gebruikers kennis te geven. De ITnotaris is bevoegd om als een gebruiker inlichtingen vraagt over het depot en het vervolgdepot deze inlichtingen te geven, indien hij kan aantonen middellijk of onmiddellijk rechthebbende te zijn op overdracht van het depotobject.. De IT-notaris draagt er zorg voor dat het depotobject overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt overgedragen aan hetzij de leverancier, conform het bepaalde in artikel 2.2.8, hetzij de gebruiker(s), indien zich een gebeurtenis als omschreven in artikel heeft voorgedaan. Een overdracht aan één gebruiker kan uitsluitend plaatsvinden indien slechts één gebruiker krachtens het beding van de leverancier rechten aan de escrow-overeenkomst kan ontlenen. Indien er een door de leverancier erkende vereniging van gebruikers is,

11 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 11 wordt het depotobject aan deze vereniging overgedragen. Ook is mogelijk de overdracht aan een softwarehuis indien een gebruiker of een aantal gebruikers (op voorhand) met een IT-deskundige of een softwarehuis een overeenkomst heeft gesloten en deze aan de IT-notaris ter kennis heeft gebracht dat de overdracht dient plaats te vinden door middel van overdracht aan de IT-deskundige of het softwarehuis van de betreffende gebruikers. In de escrow-overeenkomst kan worden overeengekomen dat de IT-deskundige die het onderzoek heeft gedaan, wordt aangewezen als degene aan wie het depotobject dient te worden afgegeven. Hij heeft dan de verantwoordelijkheid voor de behartiging van de belangen van de gebruikers. In alle andere gevallen vindt de overdracht plaats aan een individuele gebruiker die daarna met een softwarehuis een overeenkomst zal moeten sluiten voor verdergaand onderhoud. De IT-notaris baseert zich bij de beslissing aan wie het depotobject moet worden overgedragen op de escrow-overeenkomst, de aan hem ter kennis gebrachte overeenkomsten voor de bundeling van de belangen van de gebruikers of op de lijst van gebruikers die hij van de leverancier krijgt bij de eerste deponering en vervolgens eventueel tussentijds of bij ieder vervolgdepot. De gebruiker dient er dus voor zorg te dragen dat hij, ofwel via een overeenkomst met de IT-deskundige, de gebruikersvereniging of via de lijst van de leverancier bij de IT-notaris bekend is. De gebruiker is bevoegd om met alle middelen te bewijzen dat hij ook rechthebbende is op het depotobject. Hetgeen in deze toelichting is gezegd behelst een beschrijving van de uitgangspunten van de broncodedeponering en van de gang van zaken. Nadere uitleg kan worden gevraagd aan de IT-notaris. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Einde document

Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire

Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire Artikel 1. Definities In deze Gemeenschappelijke bepalingen en de daarmee samenhangende overeenkomsten worden de volgende definities gehanteerd: * Afgifte: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOT INKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN NIBC

ALGEMENE VOORWAARDEN TOT INKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN NIBC ALGEMENE VOORWAARDEN TOT INKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN NIBC Definities 1.NIBC: de naamloze vennootschap NIBC Holding en al haar dochtermaatschappijen, zowel haar vestigingen in Nederland als die daarbuiten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 7B1 ICT Solutions voor de Kondelier Solutions software producten Auteur: 7B1 ICT Solutions Datum: 10/09/2007 Versie: 1.1 Document KON-DN2-NLV1.1 Tabel 1: Versiebeheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing

Nadere informatie

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ;

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; Escrow Reglement inzake: Viadesk 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; 2. Escrow Alliance BV gevestigd Nieuwe Gracht 98 te Haarlem (2011

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

ARBIT-2014 (meezendversie) 1

ARBIT-2014 (meezendversie) 1 Rijksoverheid Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014), vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 26 maart 2014, nr. 313208 ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden Achmea

Algemene inkoopvoorwaarden Achmea Algemene inkoopvoorwaarden Achmea Oktober 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Facilitair 9 Hoofdstuk 3 Marketing en Communicatie 9 Hoofdstuk 4 Secondment en Consultancy 10

Nadere informatie

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt ALGEMENE VOORWAARDEN versie: 6 november 2012 DEFINITIES Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden Oscin de eenmanszaak handelend onder de naam Oscin", gevestigd te Oosterhout. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Revisie 5, november 2010 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 PRINCIPES VAN ESTATE VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 VERSIES...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V.

Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V. Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V. Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in hoofdstukken, te weten: I. Algemene bepalingen II. Bijzondere bepalingen apparatuur III. Bijzondere

Nadere informatie

I n z i c h t C o n tro l e A c t i e LEVERINGSVOORWAARDEN REFINE-IT

I n z i c h t C o n tro l e A c t i e LEVERINGSVOORWAARDEN REFINE-IT Op alle rechtsverhoudingen tussen Refine-IT B.V., statutair gevestigd te Barendrecht en kantoorhoudend te Dordrecht, (verder te noemen Refine-IT ) en haar wederpartijen (verder te noemen Cliënt ) zijn

Nadere informatie

Aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;

Aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst; Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan: Bijlage: Dienst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015 ALGEMENE VOORWAARDEN ITsyndicaat Versie AV.v.1/2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen Statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan Croeselaan 1, 3521 BJ Ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JPF SOFTWARE BV Versie 1.1 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

Nadere bepalingen inzake de inkoop van ICT(diensten). op de. Algemene Inkoopvoorwaarden. FloraHolland

Nadere bepalingen inzake de inkoop van ICT(diensten). op de. Algemene Inkoopvoorwaarden. FloraHolland Nadere bepalingen inzake de inkoop van ICT(diensten). op de Algemene Inkoopvoorwaarden FloraHolland Gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam op 3 december 2012 onder nummer 103/2012 Voor meer

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Algemene Inkoopvoorwaarden ICT Inkoopvoorwaarden ICT Pagina 1 van 48 Versie april 2013 Inhoudsopgave: A ALGEMENE BEPALINGEN 4 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 2. TOEPASSELIJKHEID/AFWIJKINGEN 7 3. OPDRACHTOVEREENKOMST

Nadere informatie

Inhoudsopgave voorwaarden

Inhoudsopgave voorwaarden Notis De Koumen 80a 6433 KE Hoensbroek Telefoon 045 570 33 66 Support 045 570 33 77 Telefax 045 570 33 88 info@notis.info www.notis.info Inhoudsopgave voorwaarden BTW nr. NL810011293 B 01ALGEMENE VERKOOP-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN

NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze algemene inkoopvoorwaarden IT-Goederen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V.

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Versie 01-07- 2015 INHOUD ARTIKEL 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 2 POSTCODEGARANT B.V.... 6 ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN... 6 ARTIKEL 4 GEBRUIKER...

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie