Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie"

Transcriptie

1 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 1 Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie Algemene Voorwaarden voor broncode-deponering. Gedeponeerd bij akte, verleden op 20 juli 2001 voor notaris Mr. J.W. van Ee te Utrecht. Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1 Auteursrecht: Het auteursrecht op de broncode dat door de leverancier aan de Stichting Escrow-notaris wordt overgedragen in de Escrow-overeenkomst. Dit auteursrecht omvat het recht om de betreffende programmatuur en de daarbij behorende documentatie te verveelvoudigen en openbaar te maken, met dien verstande dat deze handeling er uitsluitend op gericht moet zijn om de programmatuur ten behoeve van de gebruiker operationeel te houden voor het doel waarvoor de programmatuur blijkens de verhouding tussen partijen wordt gebruikt. Onder dit auteursrecht is tevens begrepen het recht om aan de programmatuur nieuwe functionaliteiten toe te voegen en verder te ontwikkelen. Uit het auteursrecht vloeit voort de bevoegdheid voor de Stichting Escrow-notaris om de fysieke gegevensdrager(s) en de documentatie te vermenigvuldigen. 1.2 Broncode: Het als zodanig aangeduide geheel van computerinstructies, vastgelegd in een hogere programmeertaal, dat de basis vormt voor de programmatuur zoals dat door de gebruiker wordt gebruikt. 1.3 Deponeren/deponering: Het overdragen/overdracht van het depotobject door de leverancier aan de Stichting Escrow-notaris. 1.4 Depotobject: Een exemplaar van de programmatuur in broncode, vastgelegd op een gegevensdrager, met de codes, wachtwoorden en alle daarbij behorende documentatie en andere hulpmiddelen, een en ander zoals aangegeven in de escrow-overeenkomst of in een bijlage daarbij, en voorts het auteursrecht, zoals hiervoor omschreven.

2 NVI Escrow Algemene Voorwaarden Escrow-overeenkomst: De overeenkomst waarin deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn verklaard en waarbij de leverancier het depotobject overdraagt aan de Stichting Escrow-notaris. De leverancier verbindt zich in de escrow overeenkomst om op afroep aan de IT notaris alle informatie beschikbaar te stellen die nodig is voor een verificatieonderzoek. Onderdeel van de escrow-overeenkomst kan zijn dat de leverancier zich verplicht om periodiek opnieuw te deponeren Gebruiker: De natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon, die krachtens een door de leverancier gegeven recht, aanspraak kan maken op overdracht van het depotobject overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. Deze aanspraak kan zijn vastgelegd in de licentieovereenkomst of in een afzonderlijke overeenkomst. Onder gebruiker wordt tevens verstaan een gebruikersvereniging, mits deze door de leverancier als zodanig is erkend of de IT-deskundige indien hij met de leverancier een overeenkomst is aangegaan voor de bundeling van de belangen van de gebruikers. Indien er één gebruiker is, is deze altijd de gerechtigde; indien er een door de leverancier erkende vereniging van gebruikers is, is deze de rechthebbende; in alle andere gevallen is iedere gebruiker of groep van gebruikers de rechthebbende. De IT-notaris is niet gehouden onderzoek te doen naar het recht van een gebruiker, anders dan via de door de leverancier aan hem bij de deponering of vervolgdeponering ter beschikking gestelde documentatie 1.7 IT-notaris: Een lid van de VNI, dat op basis van de statuten en van andere regelingen van de VNI de bevoegdheid heeft om escrowdiensten te verrichten overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. De bevoegdheid omvat mede de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Stichting Escrow-notaris om namens deze te handelen in het kader van de broncodedeponering. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van IT-notaris, wordt, tenzij zulks anders uit het verband blijkt, bedoeld de IT-notaris die de escrow-overeenkomst heeft verzorgd en/of tevens de door hem vertegenwoordigde Stichting Escrow-notaris. 1.8 IT-deskundige: De door de partijen of in voorkomend geval, de door de IT-notaris aangewezen natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die het verificatieonderzoek als bedoeld in artikel 1.12 verricht of doet verrichten, alsmede de natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die, wanneer dit in de escrow-overeenkomst is overeengekomen, is aangewezen voor de bundeling en de behartiging van de belangen van de gebruikers. 1.9 Leverancier: De natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die het depotobject deponeert Programmatuur: Het geheel van de software en de hardwarecomponenten die speciaal behoort bij en die nodig is om de programmatuur waarvan de broncode wordt gedeponeerd voor de gebruiker in zijn geheel werkend te houden. Hiertoe kunnen speciale

3 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 3 hardwarecomponenten (PCB s en gerberfiles bijvoorbeeld van interfaces, linkers en dergelijke) behoren. In dat geval behoren ook de productiegegevens hieronder Stichting Escrow-notaris: De stichting van welke de IT-notaris bestuurder is en welke stichting wordt genoemd in de escrowovereenkomst, die ten doel heeft depotobjecten in eigendom te verkijgen en aan welke uit hoofde van de escrow-overeenkomst het depotobject wordt overgedragen Verificatieonderzoek: Het onderzoek dat erop is gericht om vast te stellen of het depotobject voldoet aan de volgende voorwaarden: a. of uit de broncode van de programmatuur zoals dat deel uitmaakt van het depotobject, een objectcode kan worden gegenereerd zoals in gebruik gegeven aan de gebruiker, of b. de broncode volgens de beschrijving van de leverancier volledig is, kopieerbaar is en leesbaar gemaakt kan worden, of c. de gegevensdrager welke volgens de opgave van zowel de leverancier als de gebruiker de broncode bevat, blijkens een inspectie door de IT-deskundige inderdaad software bevat. In de escrowovereenkomst wordt aangegeven welke vorm van verificatie wordt gebruikt VNI: De Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie (VNI), gevestigd te 's-gravenhage, de vereniging die zich ten doel stelt om de notariële beroepsuitoefening door notariskantoren op het gebied van de elektronische communicatiemiddelen en de elektronische datacommunicatie en databeveiliging te bevorderen, waaronder de dienstverlening in het kader van escrowovereenkomsten. 2. Omschrijving verplichtingen partijen 2.1 De leverancier De leverancier geeft aan ieder verificatieonderzoek zijn volledige medewerking De leverancier staat er voor in: - dat hij als eigenaar bevoegd is tot deponering; - dat er geen opties bestaan of andere rechten, krachtens welke aanspraak wordt gemaakt op het depotobject of een onderdeel daarvan; - dat het volledige depotobject vrij is van beslag en van enig zekerheidsrecht; - dat derden, waaronder zijn medewerkers op het depotobject geen persoonlijkheidsrecht kunnen doen gelden als bedoeld in de Auteurswet 1912; - dat uit de over te dragen broncode een objectcode kan worden gegenereerd zoals in gebruik gegeven aan de gebruiker; - dat de over te dragen broncode en de overige onder het depotobject begrepen elementen een voldoende basis bieden, opdat een ander dan de leverancier continu en efficiënt onderhoud van en aanpassingen aan de programmatuur kan uitvoeren, verondersteld dat die ander beschikt over een voldoende mate van deskundigheid en de juiste ontwikkelomgeving; - dat hij aan de IT-notaris, casu quo de IT-deskundige bij het eerste depot en elk vervolgdepot de gegevens verstrekt van de gebruiker(s) als bedoeld onder 1.6;

4 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 4 - dat hij, indien om welke reden dan ook de fysieke gegevensdrager en de documentatie van het depotobject verloren is gegaan, op eerste verzoek van de IT-notaris een kopie van de fysieke gegevensdrager en de documentatie aan deze overdraagt De leverancier verklaart afstand te doen van elk hem toekomend persoonlijkheidsrecht en garandeert dat hij na overdracht van het depotobject aan een gebruiker overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden jegens de gebruiker op het depotobject geen beroep zal doen op een persoonlijkheidsrecht als bedoeld in de Auteurswet Per de tijdstippen zoals voorzien in de escrow-overeenkomst biedt de leverancier een nieuw depotobject aan bij de betreffende IT-notaris Voor zover in het depotobject beveiligingen zijn ingebouwd, zullen de codes, wachtwoorden en andere hulpmiddelen tevens worden gedeponeerd Indien de leverancier of één of meer van zijn werknemers in overleg met of in opdracht van de IT-notaris bewerkingen verricht die verder strekken dan een aanpassing van het depotobject aan de vereisten voor deponering, welke bewerkingen zouden kunnen vallen onder de bescherming van de Auteurswet 1912, dan ontstaat dit nieuwe auteursrecht ten behoeve van de leverancier. Het auteursrecht komt evenwel toe aan de gebruiker aan wie het depotobject overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden is overgedragen, ingeval deze bewerkingen worden verricht nadat de Stichting Escrownotaris het depotobject aan een gebruiker heeft overgedragen, ongeacht of deze bewerkingen worden verricht in het kader van een overeenkomst die de leverancier met de gebruiker heeft De leverancier staat ervoor in dat werknemers die bij de ontwikkeling en/of het onderhoud van de programmatuur betrokken zijn geen contractuele belemmeringen hebben om, nadat zich een gebeurtenis als bedoeld onder heeft voorgedaan, werkzaamheden te verrichten voor een vereniging van gebruikers, casu quo een gebruiker, welke de continuering van de programmatuur ten doel hebben. De leverancier doet bij voorbaat afstand van elk arbeidsrechtelijk of ander contractueel beding dat zijn medewerkers in deze beperkt. 2.2 De IT-notaris en de Stichting Escrow-notaris De IT-notaris die is betrokken bij een Escrow-overeenkomst, vertegenwoordigt de Stichting Escrow-notaris bij de overdracht van het betreffende depotobject, alsmede bij alle overige handelingen binnen het kader van deze Algemene Voorwaarden en de daaraan gekoppelde overeenkomsten. De IT-notaris draagt er zorg voor dat de organisatie van zijn kantoor gedurende de looptijd van de escrow-overeenkomst voldoet aan de door de VNI gestelde eisen. Hij staat ervoor in dat de Stichting Escrow-notaris voldoet aan de door de VNI gestelde eisen De Stichting Escrow-notaris zal het depotobject en ieder opvolgend depotobject onverwijld aanvaarden per de tijdstippen en overeenkomstig de procedure als voorzien in de escrow-overeenkomst.

5 NVI Escrow Algemene Voorwaarden De IT-notaris zal ter gelegenheid van iedere deponering onverwijld een akte opmaken die dient als akte van overdracht van het auteursrecht als omschreven in 1.1. Indien niet uitdrukkelijk anders is vermeld geldt de escrow-overeenkomst als akte als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Auteurswet Over het depotobject zal door Stichting Escrow-notaris slechts worden beschikt voor zover deze Algemene Voorwaarden en de escrow-overeenkomst daartoe de mogelijkheid bieden Het depotobject zal steeds worden bewaard op een beveiligde plaats Nadat van een depotobject een derde versie is gedeponeerd, kan de eerste versie van het depotobject aan de leverancier worden ter hand gesteld, en zo vervolgens. Indien de leverancier, na daartoe schriftelijk door de IT-notaris te zijn uitgenodigd, na ommekomst van een termijn van 20 werkdagen niet heeft meegedeeld prijs te stellen op afgifte van het betreffende depotobject en hij de daartoe behorende zaken niet na de hiervoor bedoelde bevestigende mededeling binnen een termijn van 10 werkdagen is komen afhalen ten kantore van de IT-notaris, kan deze de fysieke gegevensdrager(s) en de documentatie vernietigen of per aangetekend stuk aan de leverancier retourneren De IT-notaris draagt er zorg voor dat het depotobject wordt overgedragen aan de leverancier dan wel aan de gebruiker indien partijen zulks tezamen schriftelijk verzoeken De IT-notaris draagt er, met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel zorg voor dat het depotobject wordt overgedragen aan de leverancier wanneer alle onderliggende overeenkomsten betreffende de programmatuur zijn geëindigd en niet sprake is van een situatie als omschreven onder De IT-notaris mag vertrouwen op de desbetreffende mededeling van de leverancier De IT-notaris draagt er, met inachtneming van het hierna bepaalde, zorg voor dat het depotobject wordt overgedragen aan de gebruiker, wanneer een van de volgende feiten of omstandigheden zich voordoet: a. de onderliggende overeenkomst is ten aanzien van een gebruiker beëindigd op grond van een tekortkoming in de nakoming van de uit die overeenkomst voortkomende verplichtingen die voor rekening of risico komt van de leverancier; b. uit een uitgevoerd verificatieonderzoek in het kader van een vervolgdepot blijkt dat uit de broncode, zoals deze onderdeel uitmaakt van het depotobject, geen objectcode kan worden gegenereerd zoals in gebruik bij één of meer gebruikers en/of dat de broncode niet geschikt is om er continu en efficiënt onderhoud van en aanpassingen aan de programmatuur mee te verrichten, terwijl de leverancier, na hiertoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de fout niet kan of wil herstellen; c. de leverancier is in staat van faillissement verklaard; d. een in de escrow-overeenkomst nader objectief te bepalen feit of omstandigheid Een verzoek door de gebruiker om overdracht in de gevallen als onder a, b en d dient schriftelijk aan de IT-notaris te worden gedaan onder opgave van de reden en onder overlegging van bewijs daarvoor. Na ontvangst van het verzoek brengt de IT-notaris terstond de leverancier hiervan op de hoogte bij aangetekend schrijven aan de gekozen domicilie. Indien de leverancier niet binnen 15 werkdagen na verzending een kort geding

6 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 6 aanhangig maakt tegen de gebruiker met het doel de afgifte te verhinderen, zal de ITnotaris aan het verzoek om overdracht aan de gebruiker voldoen Indien de leverancier in staat van faillissement is verklaard, is de IT-notaris bevoegd om het depotobject c.q. de laatste twee versies daarvan over te dragen na ommekomst van 30 werkdagen nadat de curator van het verzoek op de hoogte is gesteld. Geen overdracht vindt plaats indien binnen deze termijn: a. de curator er in slaagt om aan te tonen dat alle verplichtingen van de leverancier uit hoofde van het onderhoud van de programmatuur, deze Algemene Voorwaarden en de escrow-overeenkomst worden overgenomen door een derde, en b. deze derde zulks schriftelijk aan de IT-notaris bevestigt en tevens aannemelijk maakt dat hij over een voldoende mate van deskundigheid en de juiste ontwikkelomgeving beschikt om service te kunnen waarborgen De gebruiker heeft het recht op onmiddellijke terbeschikkingstelling van de broncode, indien zwaarwegende belangen dat nodig maken. De afweging is voorbehouden aan de rechter in kort geding De notaris is bevoegd om van degene die overdracht van het depotobject verlangt een voorschot te vragen, ten einde daaruit de werkzaamheden te bekostigen ten behoeve van de overdracht van het depotobject. De kosten van de overdracht van het depotobject, met inbegrip van de kosten van gerechtelijke procedures waarin de IT-notaris wordt betrokken, komen ten laste van degene die deze overdracht verlangt, casu quo aan wie het depotobject wordt overgedragen Noch de IT-notaris, noch de Stichting Escrow-notaris is aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van aan het depotobject overkomen schade van welke aard ook, mits aan de bewaringsvoorschriften voor de fysieke gegevensdrager en de documentatie is voldaan. De IT-notaris is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een verwijtbare fout bij de deponering en gedurende het depot. De IT-notaris is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, inkomensschade of winstschade. De IT-notaris is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van overdracht van het depotobject als deze geschiedt in het kader van de tenuitvoerlegging van een vonnis. De aansprakelijkheid van de IT-notaris reikt nimmer verder dan voor zover de rechtstreekse schade door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt. De gebruiker is gehouden de IT-notaris te vrijwaren indien de gebruiker ter zake van enig schadeveroorzakend feit een verzekering heeft afgesloten Overige bepalingen De kosten van de deponering worden in de escrow-overeenkomst geregeld. De kosten voor afgifte van het depotobject komen voor rekening van degene(n) aan wie de afgifte geschiedt Opzegging van de escrow-overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien het bepaalde in van toepassing is, alsmede indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

7 NVI Escrow Algemene Voorwaarden Opzegging van de escrow-overeenkomst door de leverancier kan geschieden anderhalf jaar nadat door hem is medegedeeld dat er geen gebruikers meer zijn die rechten kunnen doen gelden overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. Opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven aan de IT-notaris In de escrowovereenkomst kan een arbitrageregeling van toepassing worden verklaard. Een eventuele onmiddellijke voorziening bij voorraad heeft dezelfde werking als een vonnis in kort geding Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden tussen partijen alleen indien deze schriftelijk in de escrow-overeenkomst of een aanhangsel daarvan zijn overeengekomen Op deze Algemene Voorwaarden, de escrow-overeenkomst en alle documenten en handelingen welke met de deponering samenhangen is uitsluitend intern Nederlands recht van toepassing Voor de uitvoering van de escrow-overeenkomst kiezen partijen onveranderlijk woonplaats ter plaatse als is vermeld als woonadres en woonplaats in de escrowovereenkomst en indien deze woonplaats niet binnen Nederland is gelegen ten kantore van de IT-notaris.

8 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 8

9 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 9 Toelichting De Toelichting geeft een beschrijving van de uitgangspunten van de gekozen methode van broncode deponering en heeft mede ten doel om aan gebruikers inzicht te bieden in hetgeen de tussen partijen gemaakte afspraken voor hen kunnen betekenen. De in deze toelichting gebruikte begrippen hebben dezelfde betekenis als in de Definities in de Algemene Voorwaarden om-schreven. Beschrijving van de uitgangspunten Bij een escrow-overeenkomst zijn altijd de volgende partijen betrokken: de leverancier en de IT-notaris. Is de gebruiker ook partij, dan kan hij rechtstreeks aan de overeenkomst rechten ontlenen. In het geval dat de gebruiker geen partij is dan moet hem, wil hij aan de escrow-overeenkomst rechten kunnen ontlenen, door de leverancier krachtens een door hem aanvaard beding het recht zijn gegeven om gebruik te maken van de mogelijkheid tot voortzetting van het gebruik van de programmatuur als in deze Algemene Voorwaarden en in de escrow-overeenkomst omschreven. De meest voorkomende situatie is de volgende. De leverancier en de gebruiker zijn een overeenkomst aangegaan waarin afspraken zijn neergelegd betreffende gebruiksrechten op en het onderhoud van de computerprogrammatuur. Deze gebruiksrechten worden in het algemeen aangeduid als een licentierecht. De intellectuele rechten op de broncode en het bezit van de technische informatie en documentatie die de wezenlijke bouwstenen uitmaken van de programmatuur, zijn buiten de overeenkomst tussen leverancier en gebruiker gehouden. Zij zijn in het vermogen van de leverancier gebleven. De broncode en technische informatie en documentatie zijn niet vereist voor het gebruik van de programmatuur als zodanig, maar wel voor het voortgaan van het onderhoud, voor het aanbrengen van wijzigingen, het toevoegen van functionaliteiten en de correctie van fouten. De leverancier erkent dat de gebruiker in bepaalde omstandigheden inzage in en toegang tot de broncode en de technische informatie en documentatie moet kunnen hebben om de continuïteit van het gebruik van de programmatuur te waarborgen. Dit geschiedt door een fysieke gegevensdrager waarop de broncode is vastgelegd, en een beperkt auteursrecht over te dragen. Dit is het depotobject. Het is de gebruiker na de afgifte van het depotobject uitdrukkelijk verboden om de programmatuur in welke vorm ook als een eigen product in het handelsverkeer te brengen of anderen daartoe in staat te stellen. Kern van de escrow-overeenkomst is dat de leverancier het depotobject, waaronder begrepen het beperkte auteursrecht, overdraagt aan de Stichting Escrow-notaris. Aan de ondertekening van de escrow-overeenkomst gaat een (eerste) verificatieonderzoek vooraf. De overeenkomst wordt aangegaan bij een positief resultaat van dit verificatieonderzoek. De hoofdregel is dat een actieve escrow plaats vindt. Dit wil zeggen dat een onderzoek wordt gedaan naar de hoedanigheden van de programmatuur waarvan de broncode wordt gedeponeerd. Dit onderzoek kent drie niveaus. Het eerste en laagste niveau is een visuele check. Daarbij wordt door een onafhankelijke IT-deskundige gekeken of de gegevensdrager inderdaad software bevat. Dit niveau geeft alleen de zekerheid dat software wordt gedeponeerd, maar niet hoe die er uit zien en of die werkt. Het tweede niveau gaat veel verder. Centraal staat hier het onderzoek naar de volledigheid, de kopieerbaarheid en de leesbaarheid. Er wordt gekeken of de software volgens de documentatie volledig is. Leesbaar te maken is en gekopiëerd kan worden. Er

10 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 10 is dan een redelijke zekerheid dat het depotobject compleet is, maar nog niet of het werkt. De gebruiker heeft een redelijke, zij het niet volledige zekerheid dat bij overdracht de programmatuur werkend kan worden gehouden. Uiteraard kunnen bepaalde elementen diepgaander worden onderzocht. Tussen de leverancier en de gebruiker wordt afgesproken welke elementen worden onderzocht. Hoe meer onderzocht wordt, des te groter is de zekerheid voor de gebruiker dat bij overdracht het allemaal werkt. Op het derde en hoogste niveau vindt een volledig onderzoek van de programmatuur plaats. Dit onderzoek houdt het volgende in: de IT-deskundige onderzoekt of met de broncode en de documentatie de programmatuur kan worden gecompileerd. Onder programmatuur vallen zowel de software als de bij de programmatuur behorende speciale hardwarecomponenten, zoals PCB s en gerberfiles van interfaces, linkers en dergelijke. Bij een volledig onderzoek heeft de leverancier tegenover de gebruiker aangetoond dat hij een broncode deponeert die met een hoge mate van zekerheid door de gebruiker of een softwarehouse kan worden onderhouden. Alle onderzoeken gebeuren in beginsel door een externe en onafhankelijke ITdeskundige. Het staat partijen gedeeltelijk vrij het onderzoek eventueel anders in te richten. Het kan in overleg tussen de gebruiker en de leverancier ook door de leverancier of door de gebruiker zelf worden gedaan. Als de leverancier het onderzoek doet, is het noodzakelijk dat de gebruiker daarop controle uitoefent. Dit kan hij doen door iemand uit zijn eigen bedrijf in te schakelen met voldoende kennis van zaken of iemand in te huren die niet volledig deskundige als de in de overeenkomst bedoelde IT-deskundige, maar die wel zoveel kennis van zaken heeft dat hij kan zien wat bij het onderzoek geschiedt. De verantwoordelijkheid voor de deskundigheid van deze persoon ligt bij de gebruiker. In dit geval zal de IT-notaris altijd nog de visuele check laten doen. De IT-deskundige heeft tot taak om het verificatieonderzoek uit te voeren, zowel bij het eerste depot als in het geval er een vervolgdepot plaatsvindt en een nieuwe versie van de programmatuur in broncode, al dan niet voorzien van nieuwe documentatie en andere hulpmiddelen, aan de Stichting Escrow-notaris wordt overgedragen. Daarnaast geschiedt een onderzoek door de IT-notaris. Hij onderzoekt aan de hand van de documentatie en de verklaringen van de leverancier of deze de bevoegdheid heeft om het depotobject te deponeren. Hierbij is de beschikking over het auteursrecht speciaal van belang. Het onderzoek van de IT-notaris wordt zo nauwkeurig mogelijk gedaan doch niet gegarandeerd. Partijen kunnen overeenkomen dat een depot wordt herhaald. Dit zal nodig zijn indien de leverancier de programmatuur uitbreidt of verbeteringen aanbrengt. In geval van een vervolgdepot dient de leverancier hiervan aan de gebruikers kennis te geven. De ITnotaris is bevoegd om als een gebruiker inlichtingen vraagt over het depot en het vervolgdepot deze inlichtingen te geven, indien hij kan aantonen middellijk of onmiddellijk rechthebbende te zijn op overdracht van het depotobject.. De IT-notaris draagt er zorg voor dat het depotobject overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt overgedragen aan hetzij de leverancier, conform het bepaalde in artikel 2.2.8, hetzij de gebruiker(s), indien zich een gebeurtenis als omschreven in artikel heeft voorgedaan. Een overdracht aan één gebruiker kan uitsluitend plaatsvinden indien slechts één gebruiker krachtens het beding van de leverancier rechten aan de escrow-overeenkomst kan ontlenen. Indien er een door de leverancier erkende vereniging van gebruikers is,

11 NVI Escrow Algemene Voorwaarden 11 wordt het depotobject aan deze vereniging overgedragen. Ook is mogelijk de overdracht aan een softwarehuis indien een gebruiker of een aantal gebruikers (op voorhand) met een IT-deskundige of een softwarehuis een overeenkomst heeft gesloten en deze aan de IT-notaris ter kennis heeft gebracht dat de overdracht dient plaats te vinden door middel van overdracht aan de IT-deskundige of het softwarehuis van de betreffende gebruikers. In de escrow-overeenkomst kan worden overeengekomen dat de IT-deskundige die het onderzoek heeft gedaan, wordt aangewezen als degene aan wie het depotobject dient te worden afgegeven. Hij heeft dan de verantwoordelijkheid voor de behartiging van de belangen van de gebruikers. In alle andere gevallen vindt de overdracht plaats aan een individuele gebruiker die daarna met een softwarehuis een overeenkomst zal moeten sluiten voor verdergaand onderhoud. De IT-notaris baseert zich bij de beslissing aan wie het depotobject moet worden overgedragen op de escrow-overeenkomst, de aan hem ter kennis gebrachte overeenkomsten voor de bundeling van de belangen van de gebruikers of op de lijst van gebruikers die hij van de leverancier krijgt bij de eerste deponering en vervolgens eventueel tussentijds of bij ieder vervolgdepot. De gebruiker dient er dus voor zorg te dragen dat hij, ofwel via een overeenkomst met de IT-deskundige, de gebruikersvereniging of via de lijst van de leverancier bij de IT-notaris bekend is. De gebruiker is bevoegd om met alle middelen te bewijzen dat hij ook rechthebbende is op het depotobject. Hetgeen in deze toelichting is gezegd behelst een beschrijving van de uitgangspunten van de broncodedeponering en van de gang van zaken. Nadere uitleg kan worden gevraagd aan de IT-notaris. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Einde document

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl)

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow-overeenkomst voor de internetapplicatie Projectadministratie.nl Alle gebruikers van de internetapplicatie projectadministratie.nl

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire

Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire Artikel 1. Definities In deze Gemeenschappelijke bepalingen en de daarmee samenhangende overeenkomsten worden de volgende definities gehanteerd: * Afgifte: de

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker,

1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker, ESCROWOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN, 1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker, alsmede 2. Inventive

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst Escrow Novire. Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur

Gebruikersovereenkomst Escrow Novire. Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur Gebruikersovereenkomst Escrow Novire Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur Novire B.V. en Novire Systems B.V., in deze Gebruikersovereenkomst aangeduid als: Leverancier Ondergetekenden: 1. Naam organisatie

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING

ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING ONDERGETEKENDEN, 1., gevestigd te, ten deze vertegenwoordigd door, hierna te noemen "Licentieverlener", 2., gevestigd te, ten deze vertegenwoordigd door,

Nadere informatie

Juridische bescherming van software. door Arend van Olst, advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen.

Juridische bescherming van software. door Arend van Olst, advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen. Juridische bescherming van software door Arend van Olst, advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen. 1. Het kantoor 2. De notaris SOFTWARE BORG GROEP STRUCTUURSCHEMA licentieovereenkomst (L en G) Leverancier

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ;

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; Escrow Reglement inzake: Viadesk 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; 2. Escrow Alliance BV gevestigd Nieuwe Gracht 98 te Haarlem (2011

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Geheimhoudingsovereenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu

[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu Software Escrow Drie-Partijen-Contract [dag - maand]- 2012 [Software Bedrijf] Licentiegever & [Software Eindgebruiker] Licentienemer & EscrowDirect.eu Escrow Agent Aldus ondertekend in drievoud: [Software

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Novitarius Novitarius is een notariskantoor in de vorm van een maatschap, waarvan natuurlijke personen of vennootschappen ( praktijkvennootschappen ) deel kunnen uitmaken. 2.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende auteursrecht

Licentieovereenkomst betreffende auteursrecht Licentieovereenkomst betreffende auteursrecht Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Orsito

Algemene Voorwaarden Orsito Algemene Voorwaarden Orsito Overeenkomst, offerte en bevestiging Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING Artikel 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden diverse termen gehanteerd, waaraan de navolgende betekenis wordt toegekend: Letselexpertise Vink: Degene

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR

ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die in het kader van het verrichten

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Laergo B.V. per 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden van Laergo B.V. per 1 januari 2015 Algemene Voorwaarden van Laergo B.V. per 1 januari 2015 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Laergo: Laergo B.V., gevestigd te

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden. Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F.

Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden. Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F. Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F. Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Terneuzen Onder depotnummer 21017484 Ferlemanstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Muntjewerf Advocatuur

ALGEMENE VOORWAARDEN. Muntjewerf Advocatuur ALGEMENE VOORWAARDEN Muntjewerf Advocatuur 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 december 2012; 1.2. advocaat: mr.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Jouw administratie, mijn zorg

Jouw administratie, mijn zorg van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Bart gevestigd Balijelaan 54 BIS, 3521 GV te Utrecht, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE Art. 1: De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke transactie die door Dyon Caractère wordt gesloten met een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard;

Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard; SOFTWARE ESCROW OVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [Software bedrijf], gevestigd [Adres] te [Plaats] ([Postcode]), KvK-nummer [00000000], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Initialen & Achternaam],

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhaar Advocatuur & Mediation: de advocaat of op basis van een arbeids-, uitzend-

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 Software Escrow Drie-Partijen-Contract Inzake: [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 [Leverancier B.V.] Leverancier & [Begunstigde B.V.]

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer ALGEMENE VOORWAARDEN Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V. Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie