DE ISLAM IN WEST-EUROPA, IN HET BIJZONDER IN NEDERLAND. EEN BIBLIOGRAFIE M.B.T. DE ISLAM EN ISLAMITISCHE IMMIGRANTEN EN DE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ISLAM IN WEST-EUROPA, IN HET BIJZONDER IN NEDERLAND. EEN BIBLIOGRAFIE M.B.T. DE ISLAM EN ISLAMITISCHE IMMIGRANTEN EN DE"

Transcriptie

1 DE ISLAM IN WEST-EUROPA, IN HET BIJZONDER IN NEDERLAND. EEN BIBLIOGRAFIE M.B.T. DE ISLAM EN ISLAMITISCHE IMMIGRANTEN EN DE REACTIE VAN DE SAMENLEVING, TWEEDE HERZIENE EDITIE ISLAM IN WESTERN EUROPE, WITH SPECIAL REFERENCE TO THE NETHERLANDS. A BIBLIOGRAPHY OF ISLAM AND ISLAMIC IMMIGRANTS AND SOCIETY'S REACTIONS, SECOND REVISED EDITION HUUG VAN OOIJEN RINUS PENNINX JAN RATH THIJL SUNIER

2 VOORWOORD De voor U liggende bibliografie is het resultaat van de voorbereidende fase van drie verschillende onderzoeksprojekten. Huug van Ooijen startte in 989 zijn projekt islam, etniciteit en belangenbehartiging onder Marokkanen in Nederland. Thijl Sunier begon in 989 zijn onderzoek naar islam en etniciteit onder Turken in Nederland. Deze beide projekten worden uitgevoerd bij de Vakgroep CA/SNWS van de Fakulteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 989 werd aan het Instituut voor Rechtssociologie van de Fakulteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit van Nijmegen een begin gemaakt met een onderzoek naar de reacties van de Nederlandse samenleving op de institutionalisering van de islam, een empirische case-study van Nederland en een vergelijking met de situatie in België, de bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Groot-Britannië. Aan dit laatste projekt werken mee Kees Groenendijk, Jan Rath (beide van het Instituut voor Rechtssociologie) en Rinus Penninx (Vakgroep Methoden en Technieken van de Fakulteit der Sociaal- Culturele Wetenschappen van de Vrije Universiteit). Deze bibliografie brengt de interessegebieden van deze onderzoeksprojekten samen. Enerzijds zijn titels samengebracht die betrekking hebben op de ontwikkeling en institutionalisering van de islam binnen verschillende immigrantengemeenschappen, met name die van Turken en Marokkanen. Anderzijds zijn ook publikaties opgenomen die betrekking hebben op de reactie van de ontvangende samenleving op de komst van moslims en de islam als nieuwe godsdienst in Nederland c.q. West-Europa. We hebben deze bibliografie met name samengesteld om toekomstige onderzoekers een handzaam overzicht te bieden van wat er op dit betrekkelijk nieuwe, en bibliografisch slecht verkende terrein reeds voorhanden is. Niet alleen wetenschappelijke publikaties zijn opgenomen: ook informatieve artikelen in weekbladen en tijdschriften zijn vermeld als ze meer te bieden hadden dan de rapportage van enkele nieuwsfeiten. Wat betreft de ruimtelijk-geografische afbakening staat de islam in Nederland weliswaar centraal, maar waar mogelijk zijn ook titels over vergelijkbare ontwikkelingen en situaties in andere Westeuropese landen opgenomen. Inhoudelijk is het terrein dat we met deze bibliografie willen bestrijken ruim gedefinieerd: de samenleving is recentelijk in veel aspecten en sferen met

3 de islam in aanraking gekomen. Gesystematiseerde ervaringen en beleidsinitiatieven op al deze punten zijn in de bibliografie opgenomen. Op een enkel punt zijn we wel selectief geweest: van de talloze voorlichtingspublikaties over (leerstellige) aspecten van de islam in het algemeen (dus los van de Nederlandse of Westeuropese context) hebben we slechts de belangrijkste opgenomen. Wat betreft Nederlandse sociaal-wetenschappelijke publikaties over de islam hopen wij in deze bibliografie alle relevante publikaties opgenomen te hebben. Voor de overige, informatieve en journalistieke publikaties kunnen wij deze pretentie van volledigheid echter niet waarmaken. Daarom houden wij ons aanbevolen voor kommentaren, verbeteringen en aanvullingen. Dat kan ons wellicht in staat stellen over enkele jaren een herziene en vollediger bibliografie uit te brengen. November 990 Huug van Ooijen Rinus Penninx Jan Rath Thijl Sunier VOORWOORD BIJ TWEEDE EDITIE De belangstelling voor de bibliografie was buitengewoon groot en de oplage in een mum van tijd 'uitverkocht'. Een tweede editie leek ons daarom alleszins gerechtvaardigd. In deze nieuwe editie hebben we de bibliografie op verschillende plaatsen gecorrigeerd. Bovendien bevat ze - mede dankzij de reacties op van lezers - pakweg 300 nieuwe titels. Het spreekt voor zichzelf dat wij ons aanbevolen blijven houden voor alle opmerkingen en suggesties. November 99

4 PREFACE This bibliography is the result of the preparatory phase of three different research projects. In 989 Huug van Ooijen began his project Islam, Ethnicity and Interest-Promotion among Moroccans in the Netherlands, and in the same year Thijl Sunier began his research into Islam and Ethnicity among Turks in the Netherlands. Both projects were carried out in the Department of Cultural Anthropology in the Faculty of Socio-Cultural Sciences at the Free University of Amsterdam. Also in 989, at the Institute for Sociology of Law in the Law Faculty at the Catholic University of Nijmegen, research commenced into The reactions of Dutch Society to the Institutionalization of Islam, an empirical case-study of the Netherlands, comparing it to the situation in Belgium, the Federal Republic of Germany, France amd Great Britain. This project was carried out by Kees Groenendijk, Jan Rath (both from the Institute for Sociology of Law) and Rinus Penninx (Department of Social Research Methodology in the Faculty of Socio- Cultural Sciences at the Free University of Amsterdam). This bibliography brings together the fields of interest of these research projects. On the one hand, titles are collected which deal with the development and institutionalization of Islam within certain immigrant communities, in particular those of the Turks and Moroccans. On the other hand, publications are included which deal with the host society's reaction to the arrival of Muslims and to Islam as a new religion in the Netherlands or Western Europe. We have compiled this bibliography with a view to providing future researchers with a manageable overview of what is available in this relatively new field, which has not yet been bibliographically explored. Not only academic publications are included: informative magazine articles have also been listed, when they offer more than mere news-coverage. As to the geographical focus of the bibliography, Islam in the Netherlands is the main concern, although wherever possible titles on comparable developments and situations in other Western European countries are given. As to content, the area we aim to cover in this bibliography is broadly defined: society's recent encounter with Islam has taken place in numerous aspects and spheres. Systematic accocunts and policy initiatives on the whole range are included in the bibliography. There is

5 one area in which we have been selective: of the countless informative publlications on aspects of Islam and Islamic doctrine in general (therefore outside the Dutch or Western European context), we have included only the most important examples. It has been our intention to includede all the relevant Dutch social science publications. However, we cannot claim to have been so comprehansive for other more informative of journalistic publications. We therefore welcome any comments, improvements and additions. These will perhaps enable us, in a few years' time, to produce a revised and more complete bibliography. November 990 Huug van Ooijen Rinus Penninx Jan Rath Thijl Sunier PREFACE TO THE SECOND EDITION Interest in the bibliography proved so great that the first edition very quickly 'sold out', which in our view justified a second run. In this new edition, we have made several corrections, and have added some 300 new titles, in part as a result of readers' reactions. Naturally, we remain open to all comments and suggestions. November 99

6 BIBLIOGRAFIE Aardweg, P.P. van den (red.) 986 Katholiek basisonderwijs en "andersgelovigen". Drie schoolmodellen voor katholiek basisonderwijs in een pluralistische samenleving. Den Bosch: KPC. Abali, M.L. 983 'Entwicklungsprobleme bei türkischen Kindern und Jugendlichen in Berlin. Psychologische Aspekte der Identitätsbildung', pp in Ch. Elsas (Hrsg.), Identität. Veränderungen kultureller Eigenarten im Zusammenleben von Türken und Deutschen. Hamburg. Abderrahman, H. 987 'Islamitisch fundamentalisme ook in Nederland?', pp in K. Wagtendonk (red.), Islam in Nederland, Islam op school. Muiderberg: Coutinho. Abdullah, M.S. 978 'Islamitische Frommigkeit in der Bundesrepublik', Die Präsenz des Islams in der BRD. CIBEDO-Dokumentation. Köln: CIBEDO. Abdullah, M.S. 979 Muslim religious education in the Federal Republic of Germany. The Qur'an school debate. Research paper 4. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Abdullah, M.S. 979 Weshalb Koranschule? CIBEDO-Dokumentation 3. Köln: CIBEDO. Abdullah, M.S. 98 Geschichte des Islams in Deutschland. Graz: Styria Verlag. Abdullah, M.S. 982 Islam in a plural world. Christian-Muslim encounter in a German perspective. Research paper 5. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Abdullah, M.S. 984 Halbmond unter dem Preussenadler. Die Geschichte der islamischen Gemeinde in Preussen (73-934). Abhandlungen 3. Altenberge: Verlag fur Christlich-Islamisches Schrifttum. Abdullah, M.S. und F. Gieringer 980 Die Präsenz des Islams in der Bundesrepublik Deutschland. CIBEDO-Dokumentation 9.

7 Köln: CIBEDO. Abdus Sattar, S. 987 De positie van de vrouw in de islam. Den Haag: Stichting Nederlandse Moslimvrouwen (Al Nisa). Abel, O. 990 'Que veut dire la laïcité?', Cahiers d'etudes sur la Méditerrannée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), 0, Juin. Abma, J.F., E.J.M. Blom, G. Loman, A.J. Dautzenberg en M.B. Blom 990 'Geestelijke verzorging in penitentiaire inrichtingen. Een oriëntatie op een karakteristiek werkveld', Justitiële Verkenningen, 6/6, augustus, pp Themanummer "Godsdienst en criminaliteit". Afshar, H. 989 'Education. Hopes, expectations and achievements of muslim women in West Yorkshire', Gender and Education, /3, pp Afshar, H. 989 'Gender roles and the "moral economy of kin" among Pakistani women in West Yorkshire', New Community, 5/2, pp Ahmad, K. 976 Muslims in Europe. An interim report presented to the Secretary-General of the Islamic Council of Europe. London: Islamic Council of Europe. Ahmed, A. 986 Toward Islamic anthropology. Definition, dogma, directions. Ann Arbor: New Era Publications. Ahsan, M.M. and McDermont, M.Y. 980 The Muslim guide for teachers, employers, community workers and social-administrators in Britain. Leicester: The Islamic Foundation. Akhtar, S. 989 Be careful with Mohammad. The Salman Rushdie affair. London: Bellew Publishing. Akkent, M. en G. Franger 987 Das Kopftuch. Ein Stückchen Stoff in Geschichte und Gegenwart. Basörtü. Geçmite ve Günümüzde bir parça kuma. Frankfurt am Main: Dagyeli Verlag. Akkent, M. und G. Franger 987 Das Kopftuch. Basörtü. Ein Stückchen Stoff in Geschichte und Gegenwart. Frankfurt am Main: Dagyeli Verlag.

8 Akkermans, P.W.C. 986 'Marokkaanse imams', Ars Aequi, 34/9, pp Aksu, M. en O. Dogan 987 'Een moskee in de wijk', Traverse, pp Al Mizan Al Mizan (De Weegschaal). Marokkaans-Nederlands maandblad. Algar, H. 976 'The Naqshibandi order. A preliminary survey of its history and significance', Studia Islamica, 44, pp Algar, H. 985 'Der Naksibendi-Orden in der republikanischen Türkei', pp in J. Blaschke und M. van Bruinessen (Hrsg.), Jahrbuch zur Geschichte und Gesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients. Berlin: Express Edition. Algar, H. 989 'Der Naksibendi-Orden in der republikanischen Türkei', in J. Blaschke und M. van Bruinessen (Hrsg.), Islam und Politik in der Türkei. Berlin: Edition Parabolis. Algemeen 986 'Algemeen erkende rust-, feest- en gedenkdagen', 602, nr. 28, pp Handelingen Tweede Kamer Alkan, T. 984 'The National Salvation Party in Turkey', pp in M. Heper and R. Israeli (eds.), Islam and politics in the Modern Middle East. New York: St. Martin's Press. Allah 99 Allah in Europa. Een heilige oorlog tegen de islam. Themanummer Elsevier, 6 februari, pp Aller, M. van en J. van der Hoek 985 'Huwelijkswetgeving in Marokko', Advocatenblad, 65/5, pp Ally, M. 979 The growth and organisation of the Muslim community in Britain. Research Paper. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Ally, M.M. 98 History of Muslims in Britain MA-thesis. Birmingham: University of

9 Birmingham. Amersfoort, J.M.M. van en H. van der Wusten 975 Marokkaanse Arbeiders in Nederland. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Amersfoort, J.M.M. van, J. Doomernik en L. de Klerk 989 'Turkse moskeeën en woonpatronen in Amsterdam', in F.M. Dieleman, R. van Kempen en J. van Weesep (red.), Met nieuw élan. De herontdekking van het stedelijk wonen. Serie Volkshuisvesting in theorie en praktijk, nr. 23. Delft: Delftse Universitaire Pers. Ammelrooy, A. van 989 'De djihad van de Nederlandse media', Qiblah, 2/2, pp Ammelrooy, A. van 989 'Islamitische scholen en de Nederlandse media', Qiblah, 2/2, pp Andezian, S. 983 'Appartenance religieuse et appartenance communautaire. L'exemple d'un groupe d'immigrés algériens en France', pp in Maghrébins en France. Paris: CNRS. Andezian, S. 983 'Pratique féminines de l'islam en France', Archives de Sciences Sociales des Religions, 28/55-, pp Andezian, S. 985 'Pour une approche de l'islam dans l'immigration algérienne en France', Les Algériens en France. Genèse et devenir d'une migration. CNRS, GRECO 3. Marseille: Publisud. Andezian, S. 988 'Migrant Muslim women in France', pp in T. Gerholm and Y.G. Lithman (eds.), The new Islamic presence in Western Europe. London: Mansell Publications. Andezian, S. 989 'Du "religieux" dans les reseaux sociaux féminins', Archives de Sciences Sociales des Religions, 68/, pp Andree, T., A. van Dijk en K. de Jonge 990 De moskee is om de hoek. Ontmoetingen met islamitische jongeren. Den Haag: Boekencentrum. Antes, P. 985 Muslims in Germany - German Muslims? Islamic identity and the Turks in West Germany. Research Paper 28. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges.

10 Anwar, M. 976 'Young Asians. Between two cultures', New Society, 6 December. Anwar, M. 977 'The problem of the generation gap in the Asian community', in B. Parekh (ed.), Leadership and media in the Asian community. London: SCOPE Communications. Anwar, M. 979 'Muslims as migrants. The Scandinavian case', Journal Institute of Muslim Minority Affairs, /. Anwar, M. 979 'Young Muslims in a multi-cultural society. Educational needs and policy implications', in S.S. Hussain and S.A. Ashraf (eds.), Crisis in Muslim education. Jeddah: Hodder and Stoughton and King Abdulaziz University. Anwar, M. (ed.) 980 Muslim communities in non-muslim states. London: Islamic Council of Europe. Anwar, M. 982 Young Muslims in a multi-cultural society. Their educational needs and policy implications. The British case. Reprinted in 986. Leicester: Islamic Foundation. Anwar, M. 983 'Education and the Muslim community in Britain', Muslim Education, /3. Anwar, M. 983 'Employment patterns of Muslims in Western europe', Journal Institute of Muslim Minority Affairs, 5/. Anwar, M. 984 Social and cultural perspectives on Muslims in Western Europe. Muslims in Europe. Demographic, social an civic situation. Research paper 24. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. (Also published in The Muslim World League Journal, 3/2, 984). Anwar, M. 985 'Who are the Muslims in Europe?', Impact International, 5/4. Anwar, M. 986 'Young Asians between two cultures', in V. Coombe and A. Little (eds.), Race and social work. London: Tavistock. Anwar, M. 987 'Ethnic minorities and the electoral process. Some recent developments', in: H.

11 Goulbourne (ed.), Black politics in Britain. Aldershot: Avebury. Anwar, M. 988 'Muslim community and the issues in education', in B. O'Keffe (ed.), Schools for tomorrow. Building walls or building bridges. London: Falmer Press. Anwar, M. 990 'Ethnic minorities and the electoral process. Some recent developments', in H. Goulbourne (ed.), Black politics in Britain. Aldershot: Avebury. Anwar, M. 990 'Muslims in Britain. Some recent developments', Journal Institute of Muslim Minority Affairs, /2. Anwar, M. 990 'The participation of Asians in the British political system', in C. Clarke et al. (eds.), South Asians overseas. Cambridge: Cambridge University Press. Anwar, M. 99 'The context of leadership. Migration, settlement and racial discrimination', in P. Werbner and M. Anwar (eds.), Black and ethnic leaderships. The cultural dimensions of political actions. London: Routledge. Appignanesi, L. and S. Maitland (eds.) 989 The Rushdie file. London: Fourth Estate. (Nederlandse uitgave: Het internationale Rushdie-dossier. Amsterdam: Van Gennep). Armstrong, K. 988 Holy war. The crusade and their impact on today's world. A Channel 4 book. London: Macmillan. Asad, T. 990 'Ethnography, literature, and politics. Some readings and uses of Salman Rushdie's The Satanic Verses', Cultural Anthropology, 5/3, pp Ascha, G. 989 De status inferieur de la femme en islam. Paris: L'Harmatan. Aslan, G. en S. Braam 989 'Wegwezen, als je wat van je leven wilt maken. Islamitische meisjes vluchten voor uithuwelijking', Opzij, 7/6, juni, pp Assad, D. 983 Christian-Muslim marriages. Mixed marriages. Research paper 20. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges.

12 Association pour l'avancement des Etudes Islamiques 983 L'Islam en Europe a l'époque moderne. Paris: College de France. Aswad, B. 98 'Biases and inaccuracies in textbooks. Depictions of the Arab world', S.Y. Abraham and N. Abraham (eds.), The Arab world and Arab-Amarican. Understanding a neglected minority. Detroit. Ates, M.E. 982 'Islamieten in een christelijke samenleving', Franciscaans Leven, 65/3, pp Attitudes 980 Attitudes to Islam in Europe. An anthology of Muslim views. Research paper 5. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Ayas, M.R. 990 'Die religiosen Werte der Türkischen Jugend seit 940 bis heute', CIBEDO, 3, pp Baardewijk, C. van 988 Marokkaanse migranten, organisatievorming en kadertraining. HAK-Project. Tilburg: PON. Baardewijk, C. van en H. Topragin 987 Als Turken zich organiseren. HAK-Project. Tilburg: PON. Baaren, I. van 979 De Islam in het licht van de bijbel. Amsterdam: Evangelische Wereldpers. Backmann, R. 990 'De Saoedische connectie. Wie financiert de islamitische revolutie?', Intermediair, 26/34, pp Backx, P., H. Odeijn, J. Slomp en F. Versteegden (red.) 983 Het beste uit Begrip - Moslims - Christenen. Den Bosch: Cura Migratorum. Badawi, Z. 98 Islam in Britain. London: Ta Ha. Bakelen, F.A. van 984 'Implementatie van het recht van de islam in de Nederlandse wetgeving en jurisprudentie', pp in F.A. van Bakelen (red.), Recht van de islam. Teksten van het op 3 juni 983 te Leiden gehouden Symposium. Groningen: RIMO.

13 Bakelen, F.A. van 985 De status van de imaam in het Nederlandse arbeidsrecht. Groningen: RIMO. Bakelen, F.A. van (red.) 984 Recht van de islam. Teksten van het op 3 juni 983 te Leiden gehouden Symposium. Groningen: RIMO. Bakker, D. 985 Vijf keer islam. Post-academische colleges aan de theologische faculteit van de VU. Leusden: Dienstencentrum Gereformeerde Kerken. Bakker, E.S.J. en L.J. Tap 985 Islamitische slagerijen in Nederland. Mededelingenreeks 40. Den Haag: Hoofdbedrijfsschap Ambachten. Bakker, J. 982 'Zij wenen aan Babels stromen', Trouw, 7 december. Bald, S.R. 99 'Images of South Asian migrants in literature. Deffering perspectives', New Community, 7/3, April, pp Balic, S. 984 Ruf fom Minarett. Weltislam heute. Renaissance oder Rückfall? Eine Selbstdarstellung. Hamburg. Balic, S. 990 'Aufgabe des Religionsunterricht an staatlicher Schule. Vom Gegensatz staatlichen Curriculums und islamischer Glaubensunterweisung', pp in Ihr alle aber seid Brüder. Festschrift für A.Th. Khoury zum 60. Geburtstag. Würzburg. Balic, S. 990 'Des Islam im europeischen Umfeld', Aus Politik und Zeitgeschichte. B 22, pp , Beilage zur Wochenzeitung 'Das Parlement'. Baljon, J.M.S. 98 'Muslim Children in Holland', Iqbal Review, 22/3, pp Bardolph, J. 990 'Les Versets Satanique. Le roman de Rushdie dans son contexte', Revue Européenne des Migrations Internationales, 5/3, pp. 45ff. Barendregt, S.S.M., J.C.E. Schreuder en I.M.K. Delawi 985 'Islamitische oncologiepatiënten', Medisch Contact, 40/48, pp

14 Baringhorst, S. 990 'Das Rushdie-Tribunal. Ein kurzer Prozess', pp in C. Leggewie, Multi Kulti. Spielregeln für die Vielvölkerrepublik. Berlin: Rotbuch Verlag. Bartels, E. 989 'Moslimvrouwen en moslimidentiteit', pp in R. Haleber (red.), Rushdie-effecten. Afwijzing van moslim-identiteit in Nederland? Amsterdam: Sua. Barton, S.W. 98 The Bengali Muslims of Bradford. A study of their observance of Islam with special reference to the function of the mosque and the work of Islam. MPhil-thesis. Leeds: University of Leeds, Department of Theology and Religious Studies. Barton, S. 982 The Bengali Muslims of Bradford. Research papers Muslims in Europe 3. Birmingham: Centre for the Study of islam and Christian-Muslim Relations, Selly Oak Colleges. Barton, S. 982 What place for Europe's Muslims? The Bengali Muslims of Bradford. Research paper 3. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Barton, S.W. 986 Sermons for Europe. The preaching of a Bradford imam. Research paper 29. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Bastenier, A. 988 'Islam in Belgium. Contradictions and perspectives', pp in T. Gerholm and Y.G. Lithman (eds.), The new Islamic presence in Western Europe. London and New York: Mansell. Bastenier, A. 989 L'immigration au quotidien. Essay sur la function sociale de la rumeur. Sybidi paper nr. 5. Louvain-la-Neuve: Academia. Bastenier, A. et F. Dassetto 979 'Hypothèse pour une analyse des stratégies religieuses au sein du monde migratoire en Europe', Social Compass,, pp Bastenier, A. et F. Dassetto 985 'Organisations musulmanes de Belgique et insertion sociale des populations immigrées', Revue Européenne des Migrations Internationales,, Septembre, 9-2.

15 Bastenier, A. et F. Dassetto 987 Enseignants et enseignements de l'islam au sein de l'école officielle en Belgique. Louvain-la-Neuve: Ciaco. Bastenier, A. et F. Dassetto (eds.) 990 Immigrations et nouveaux pluralismes. Wesmael: De Boeck. Baumert, G. 98 'Was glaubt Halef?', RU-Zeitschrift für die Praxis des Religionsunterrichts, /2, pp Beckerlegge. G. 989 Nation formation and religious education. The concern of Muslims in Britain and Bangladesh. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations. Beckerlegge, G. 99 '"Strong" cultures and distinctive religions. The influence of imperialism upon British communities of South Asian origin', New Community, 7/2, January, pp Beerenhout, J. 987 'Observaties van een voorpostambtenaar in een islamitische wijk van Amsterdam', pp in K. Wagtendonk (red.), Islam in Nederland. Islam op school. Muiderberg: Coutinho. Beets, G.C.N. 988 'Moslims, 988. Kroniek', Maandstatistiek van de Bevolking, 36/, november, p Beets, G.C.N. en J. Oudhof 982 'Een schatting van de aantallen islamieten en Hindoes/Boeddhisten in Nederland, 97-98', Sociaal-Cultureel Kwartaalblad, 4/, pp Begrip Begrip Moslims-Christenen. Tijdschrift (5 maal per jaar) uitgegeven door de Stichting Cura Migratorum. Bel Ghazi, H. 986 Van Soek naar arbeidsmarkt. Marokkaanse migranten en hun kinderen in Nederland. Amsterdam: Wereldvenster. Belonje, J. 982 Islam en hindoeïsme. De godsdienstbeleving van Turken, Marokkanen en Surinamers in Nederland. Rijswijk: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM).

16 Berg-Eldering, L. van den 979 Marokkaanse gezinnen in Nederland. Alphen aan den Rijn: Samsom. Berg-Eldering, L. van den 986 'Marokkaans familierecht in Nederland', pp L. van den Berg-Eldering (red.), Van gastarbeider tot immigrant. Marokkanen en Turken in Nederland Alphen aan den Rijn: Samsom. Berg-Eldering, L. van den (red.) 986 Van gastarbeider tot immigrant. Marokkanen en Turken in Nederland Alphen aan den Rijn: Samsom. Berger, M.S. en J.H. Kaldenhoven 989 Marokkaans wetboek inzake personen-, familie- en erfrecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri. Bericht 987 Bericht über die räumliche Situation der islamischen Gemeinden in Berlin. Berlin: Der Senator für Gesundheit und Soziales. Beroud, H. 989 'Het spel meespelen of buitenspel komen te staan. Politieke en maatschappelijke participatie van minderheden in Nederland' in R. Haleber (red.), Rushdie-effecten. Afwijzing van moslim-identiteit in Nederland? Amsterdam: Sua. Beukema, J. 983 'Een christelijke benadering van moslim-gastarbeiders', pp , in C. Fahner (red.), Gezien of bekeken. Over minderheden gesproken. Kampen: Kok. Beunders, H. en M. Huygen 989 'Een zuil zonder fundament. Buitenlandse steun voor Nederlandse moslimorganisaties', NRC Handelsblad, 22 april. Beune, H.H.M. en A.J.J. Hessels 983 Minderheid - Minder recht? Een inventarisatie van bepalingen in de Nederlandse weten regelgeving waarin onderscheid wordt gemaakt tussen allochtonen en autochtonen. Den Haag: Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC). Biegel, L.C. 972 Minderheden in het Midden-Oosten. Hun betekenis als politieke factor in de Arabische Wereld. Deventer: Van Loghum Slaterus. Bienemann, J. 989 'Chomeini in Nederland. Hoe sterk is het islamitisch fundamentalisme in Nederland?', Elseviers Magazine, 45/0, maart, pp. 2-7.

17 Bierlaagh, C.J.C. 988 'Streven naar samen katechese doen. Leerlingen met een ander geloof in de katholieke basisscholen', Samenwijs, november, pp Binswanger, K. en F. Sipahioglu 988 Türkisch-islamische Vereine als Faktor deutsch-türkischer Koexistenz. Benediktbeuern: Riess-Druck und Verlag. Blaise, P. en V. de Coorebyter 990 'L'Islam et l'école. Anatomie d'une polémique', Courrier Hebdomadaire du CRISP, Blaschke, J 984 'Islam und Politik unter türkischen Arbeitsmigranten', in J. Blaschke und M. van Bruinessen (Hrsg.), Islam und Politik in der Türkei. Jahrbuch zur Geschichte und Gesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients 984. Berlin: EXpress Edition. Blaschke, J. und K. Greussing 980 'Arbeitsmigranten-Klasse im Übergang', pp. 7-2 in J. Blaschke und K. Greussing (Hrsg.), "Dritte Welt" in Europa. Probleme der Arbeitsmigration. Frankfurt am Main: Syndikat. Blaschke, J. und K. Greussing (Hrsg.) 980 "Dritte Welt" in Europa. Probleme der Arbeitsmigration. Frankfurt am Main: Syndikat. Blaschke, J. und M. van Bruinessen 989 Islam und Politik in der Türkei. Berlin: Edition Parabolis. Blaschke, J. und M. van Bruinessen (Hrsg.) 984 Islam und Politik in der Türkei. Jahrbuch zur Geschichte und Gesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients 984. Berlin: Express Edition. Blom, J. 986 'Selectieve aandacht voor conflicten in moslimgemeenschap', Buitenlanders Bulletin, /2, pp Blom, J. 986 'Islamitische Stichting Nederland - gefingeerde bestuursvergaderingen', Buitenlanders Bulletin, /5, pp Boelaars, B. 988 'Ondanks verschillen ook aanknopingspunten tussen humanisme en islam', Humanist, mei, pp. 4-6.

18 Boer, H.A. de 982 'Overheidsbeleid moet zich richten op religieuze eigenheid van minderheden. Toespraak minister De Boer', De Nederlandse Staatscourant, 90/5, 4 oktober. Boer, M.M. den 988 'Overheidssteun aan (kerk)genootschappen na het verbreken van de zilveren koorden', Bestuur, 7/, november. Boiten, R.G.H. 989 'Pluriformiteit en de C van het CDA', Christen Democratische Verkenningen, 4, pp Bommel, A. van 982 Geloof en goede werken. Het dagelijks leven van de moslims. Den Haag: Het laatste kwartier. Bommel, A. van 986 'Moslims in Nederland', Qiblah, 9/, voorjaar, pp Bommel, A. van 986 'Moslims in Nederland', Qiblah, 9/2, juni, pp Bommel, A. van 986 'Vier kritische dialogen. 24 moskee-organisaties praten met de Gemeente Rotterdam', Qiblah, 9/, pp. -4. Bommel, A. van 987 'Moslims in Nederland', Qiblah, 0/, pp. 2-4 en 38. Bommel, A. van 987 'Jezus en het christendom in het islamitisch godsdienstonderwijs', pp in K. Wagtendonk (red.), Islam in Nederland. Islam op school. Muiderberg: Coutinho. Bommel, A. van 987 Kom tot het gebed. Een korte inleiding tot de praktijk van de islam. Den Haag: Het laatste kwartier. Bommel, A. van 988 'Rouwgebruiken bij moslims', pp in J. Fortuin et al., Afscheid nemen van onze doden. Rouwen en rouwgebruiken in Nederland. Kampen: Kok. Bommel, A. van 989 'Een lans breken voor een nieuw beleid', Qiblah, 2/2, pp Bommel, A. van

19 989 'Hoofdzaken en hoofddoekjes, ', Al Mizan, 5/9, p. 2. Bommel, A. van 989 'Hoofdzaken en hoofddoekjes, 2', Al Mizan, 5/0, p. 2. Bommel, A. van 989 'Hoofddoek en discriminatie. Vrouwen vertellen', Al Mizan, 5/, p. 9. Bommel, A. van 990 'Anders geloven en toch samenwerken', Qiblah, 3/, pp Bommel, A. van 99 'The history of Muslim umbrella organizations', pp in W.A.R. Shadid and P.S. van Koningsveld (eds.), Islam in Dutch society. Current developments and future prospects. Kampen: Kok Pharos Publishing House. Borrmans, M. 984 De dialoog tussen christenen en moslims. Een terreinverkenning. Amersfoort: De Horstink. Bos, M. en J. Goutier 987 'Lokale organisaties buitenlanders hebben vooral toevluchtsfunctie', De Nederlandse Gemeente,, 3 maart. Bosma, O. 983 'Islamitische godsdienstlessen op openbare scholen', Inzicht, 7, november. Bosma, O. 987 'De Protestantse ontmoetingsschool', Het Schoolblad, 26 november. Botje, H. 978 De Arabische Wereld. Amsterdam: Intermediair/Van Gorcum. Bougaddib, A. 978 'Buitenlandse kinderen in Nederlandse scholen', School en Godsdienst, 32/7, pp Boulot, S. et D. Boyzon-Fradet 990 'Touche pas a mon ecole!', Hommes & Migrations, 29-30, fev.-mars, pp. 33ff. Bouma, C. 982 'Ritueel slachten', Begrip, 60, pp. -3. Bourguignon, E. (ed.) 973 Religion, altered states of consciousness and social change. Columbus, Ohio: Ohio State

20 University Press. Boutellier, J.C.J. 990 'De secularisering van moraal. Een beschouwing over de relatie tussen godsdienst en criminaliteit', Justitiële Verkenningen, 6/6, augustus, pp Themanummer "Godsdienst en criminaliteit". Boutellier, J.C.J. 990 'Islam en criminaliteit. Een gesprek met imam Hamza Zeid', Justitiële Verkenningen, 6/6, augustus, pp Themanummer "Godsdienst en criminaliteit". Bovenkerk, F., K. Bruin, L. Brunt en H. Wouters 985 Vreemd volk, gemengde gevoelens. Etnische verhoudingen in een grote stad. Meppel/Amsterdam: Boom. Brackmann, R. 990 'De Saoedische connectie. Over de ware identiteit van de islamitische opmars in Europa', Intermediair, 26/34, pp Bradley. 983 'Duress and arranged marriages', Modern Law Review, 46/499. Bradney, A.G.D. 987 'Separate schools, ethnic minorities and the law', New Community, 3/3, Spring, pp Brake, A.T.J. 987 Minderheden in de Amerikaanse en Britse krijgsmacht. Rapport nr. 9. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken. Braun, J. en J. Hendriks 985 'Kerk en minderheden. Drie interviews met pastores', Praktische Theologie, 2/5, pp Brico, R. 987 'Tussen bijbel en koran. De moeizame dialoog tussen moslims en christenen', Elseviers Magazine, 2 maart en 8 april. Brocx, S. (red.) 982 Moslims in Nederland. Religieuze en sociale achtergronden. Den Haag: Regionaal Centrum Buitenlanders (RCB). Broeck, L. van den 987 Islam in het Westen? Een nieuw perspectief. Gent: Communicatie en Cognitie.

21 Broek, B. ten 987 'Ontmoetingsonderwijs op een protestants-christelijke school', pp. 2-3 in K. Wagtendonk (red.), Islam in Nederland. Islam op school. Muiderberg: Coutinho. Brons, F. 990 Marokkaanse vrouwen en islam. Onderzoek naar de geloofsbeleving van enkele Marokkaanse vrouwen in Zwolle. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht; Faculteit Godgeleerdheid. Brouwer, L. 99 'Binding religion. Moroccan and Turkish runaway girls', pp in W.A.R. Shadid and P.S. van Koningsveld (eds.), Islam in Dutch society. Current developments and future prospects. Kampen: Kok Pharos Publishing House. Brugman, J. 985 'De islam en Europa', pp in Waardenburg et al., Islam in Paradiso. Weesp: Wereldvenster. Brugman, J. 985 De zuilen van de islam. Amsterdam: Meulenhoff. Brugman, J. 989 'De islam in Nederland. De les van de affaire Rushdie', Hollands Maandblad, 30/3, pp Brugman, J. 989 'Allah in Holland', Haagse Post, 8 juli, pp Bruinessen, M.M. van 979 'Sji'isme en soennisme. De verschillen tussen twee hoofdrichtingen binnen de islam', Intermediair, 5/42, 9 oktober, pp Buijs, F. en J. Rath 986 De stem van migranten en werklozen. De gemeenteraadsverkiezingen van 9 maart 986 te Rotterdam. Uitgave 25. Leiden: Rijksuniversiteit te Leiden, Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen. Buitelaar, M. 99 Fasting and feasting in Morocco. An ethnographic study of the month Ramadan. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Bukman, B. 989 'De groeiende onverdraagzaamheid na de moordoproep', De Tijd,, pp Bureau Ontmoeting met moslims van Gereformeerde Kerken in Nederland

22 988 Mijn geloof en dat van mijn buren. Theologische ontdekkingen door dialoog met anders-gelovigen. Hoevelaken: Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS). Burg, C.J.G. van der (red.) 986 Surinaamse religies in Nederland. Hindoeïsme, Winti, Hindoestaanse islam. Religieuze bewegingen in Nederland nr. 2. Amsterdam: VU-uitgeverij. Butt, W.M. 990 The life of Pakistani in the Netherlands. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Butterworth, E. 967 A Muslim community in Britain. London: Church Information Office. Cahir, R. 990 'Les mouvements Islamistes turc et l'europe', Cahiers d'etudes sur la Méditerrannée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), 0, Juin. Calverly, E.E. 990 'Negro Muslims in Hartford', The Muslim World, 55, pp Camileri, C. 990 'Differences culturelles et laïcité', Hommes et Migrations, 29-30, pp Cammaert, M-F. 985 Migranten en thuisblijvers. Een confrontatie. De leefwereld van Marokkaanse Berbervrouwen. Assen/Maastricht: Van Gorcum. Capelle, M.C. 976 Moslims als buren. Goes: Oosterbaan en Le Cointre. Capelle, M.C. 979 Hij is als u zelf. Achtergrondinformatie over de wereld van moslim-werknemers en hun kinderen. Cahiers voor het christelijk onderwijs. Kampen: Kok. Cardoso, L. 990 'Au coeur de l'affaire', Hommes & Migrations, 29-30, fev.-mars, pp Carlier, I.Y. et M. Verwilghen (eds.) 989 Droit des personnes et de la famille musulmane en Belgique. Louvain-la-Neuve: Academia. Carlier, J.Y. et M. Verwilghen 989 Musulmans en Belgique. Un statut juridique spécifique? SYBIDI Papers 3. Louvain-la-Neuve/Bruxelles: Academia et SYBIDI.

23 Carroll, L. 986 'A note on the Muslim wife's right to divorce in Pakistan and Bangladesh', New Community, 3/, Spring-Summer, pp Catherine, L. 985 In naam van de islam. Godsdienst als politiek argument bij Mohammed en Khomeiny. Berchem: EPO Dossier Internationaal. Catherine, L. 988 'De organisatie van de islam in België staat de integratie in de weg', Streven, maart, pp Cesari, J. 988 'Les musulmans a Marseille. Enjeux d'une renaissance politique', Pouvoirs, 47, pp Charlton, R. and R. Kaye 985 'The politics of religious slaughter. An ethno-religious case study', New Community, 2/3, Winter, pp Charter 990 Charter 90 for Asians. Brentwood: Charter 90 for Asians. Cherribi, O. 989 'Duivelsverzen in Calvijns achtertuin', pp in R. Haleber (red.), Rushdie-effecten. Afwijzing van moslim-identiteit in Nederland? Amsterdam: Sua. Cherribi, O., G. van der Fuhr en D. Niedekker 989 Cultuur als visie. Amsterdam: Amsterdams Centrum Buitenlanders (ACB). Choueiri, Y.M. 990 Islamic fundamentalism. London: Inter. Christians 982 Christians and Muslims working together: Warsaw, Birmingham, Copenhagen. Research paper 4. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Christie, C. 99 'The rope of God. Muslim minorities in the West and Britain', New Community, 7/3, April, pp Cohn-Sherbok, D. 990 The Salman Rushdie controversy in interreligious perspective. Lewiston, New York: Edward Mellen Press.

24 Council of Mosques 986 The Muslims and 'Swann' London: Council of Mosques. Couwenberg, S.W. 982 'Het vraagstuk der etnische minderheden. Politieke en juridische aspecten', Civis Mundi, 2/5, pp Couwenberg, S.W. 986 'Nationale zelfbeschikking en nationale cultuur. Antwoord op een lasterlijk betoog', Recht en Kritiek, 2/2. Cramer, M. 986 Ramadan in Nederland. Geloofsbeleving van Turken en Marokkanen in vastenmaand en offerfeest. Doctoraalscriptie. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep Culturele Antropologie. Crijnen, T. 989 'De heilige woede van Sher Azam', De Tijd, 5/8, pp Cumper, P. 990 'Muslim schools and the ERA', New Community, 6/3, April, pp Cumper, P. 990 'Muslim schools. Some unanswered questions', Forum, 32/2, Spring, p. 60. Cuperus, W. 983 'De preek in de moskee', Begrip, 65, mei/juni, pp Custers, M. 985 'Muslims in the Netherlands. Newcomers in an established society', Journal of the Institute of Muslim Minority Affairs, 6/, pp Custers, M. 987 'Moslims in Nederland. Nieuwkomers in een gevestigde maatschappij', pp. 3-3 in K. Wagtendonk (red.), Islam in Nederland. Islam op school. Muiderberg: Coutinho. Dalen, E.J. van 984 Verslag van een stage in een Turkse moskee in Zwolle. Kampen: Theologische Universiteit. Darsh, S.M. 980 Muslims in Europe. London: Ta Ha. Dassetto, F.

25 985 Cycles migratoires en Belgique francophone et recherches en sciences sociales. Bruxelles: SYBIDI. Dassetto, F. 988 'The Tabliqh organization in Belgium', pp in T. Gerholm and Y.G. Lithman (eds.), The new Islamic presence in Western Europe. London and New York: Mansell. Dassetto, F. 988 Le Tabligh en Belgique. Diffuser l'islam sur les traces du Prophète. SYBIDI Papers 2. Louvain-la-Neuve/Bruxelles: Academia et SYBIDI. Dassetto, F. 990 'Politique d'intégration et Islam en Belgique', Revue Européenne des Migrations Internationales, 6/2, pp. 07ff. Dassetto, F. 990 'Visibilisation de l'islam dans l'espace public', pp in Bastenier, A. et F. Dassetto (eds.), Immigrations et nouveaux pluralismes. Wesmael: De Boeck. Dassetto, F. et A. Bastenier 984 L'Islam transplanté. Vie et organisation des minorités musulmanes de Belgique. Anvers-Bruxelles: EVO/EPO. Dassetto, F. and A. Bastenier 985 The Organisation of Islam in Belgium. Research paper 26. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Dassetto, F. en A. Bastenier 986 'Moslim-organisatie in België', Tijdschrift voor Sociologie, 7/-2, pp Dassetto, F. et A. Bastenier 987 Media U Akbar. Confrontations autour d'une manifestation. Louvain-la-Neuve: CIACO. Dassetto, F. et A. Bastenier 987 Une manifestation Islamique en Bruxelles. Louvain La Neuve: CIACO. Dassetto, F. et A. Bastenier 988 Europa, nuova frontiera dell'islam. Roma: Ed. Lavoro. Davies, M.W. 988 Knowing one another. Shaping an Islamic anthropology. London and New York: Mansell. Davis. J. (ed.) 982 Religious organization and religious experience. Londen: Academic Press.

26 De Candole, J. 99 'The politics of Muslim school', The Salisbury Review, March. Deijl, F. van 986 'De islam en de Indische buurt: "tot we gewone Hollanders zijn geworden die toevallig in Allah geloven"', De Tijd, 8 juli, pp Deijl, F. van 987 'Allah als antwoord. Nederlanders, de islam en de grote leegte', De Tijd, 5 januari, pp Dekker-Van Bijsterveld, S.C. den 988 De verhouding tussen kerk en staat in het licht van de grondrechten. Zwolle: Tjeenk Willink. Delhaas, S. 985 'Ze zien de doornen van de islam, niet de bloesem', Wending, 40/3, pp Demirbuken, E. 982 'Koranschulen. Ein Erfahrungsbericht', Migration, 3, pp Dermenghem, E. 956 Le culte des saints dans l'islam Maghrébin. Paris: Destree, A. 987 'Les enfants musulmans dans les écoles Belges. Qui doit s'adapter à l'autre?', pp in J. Lemaire (ed.), Immigrés. Qui dit non à qui? Themanummer "Laïcité. La pensée et les hommes", 30/6. Develioglu, A. 988 'De eerste islamitische school Al-Ghazali', Buitenlanders Bulletin, 3/0, pp. 9-. Develioglu, A. 989 'Dragen moskeeën bij aan emancipatie? Turkse organisaties Rotterdam kritiseren gemeentelijk beleid', Buitenlanders Bulletin, 4/4, pp Develioglu, A. 990 'Onschuldige voorlichting of oproep tot moord? Turkse Omroep Stichting op Amsterdamse kabel-tv', Buitenlanders Bulletin, 5/9, pp Dewinter, F. 989 Eigen volk eerst. Brecht: De Roerdomp. Dijk, T.A. van

27 990 'Rasoul=Komrij. De Hollandse pseudo-rushdie', Forum, 28, 8 november, pp Dinstein, Y 976 'Collective human rights of peoples and minorities', International and Comparative Law Quarterly, 25/, pp Djait, H. 985 Europe and Islam. Cultures and modernity. Berkeley, California: University of California Press. Doedens, F. und P. Kappert 98 'Türkischer Islam. Interview mit Prof. Dr. Petra Kappert', RU-Zeitschrift für die Praxis des Religionsunterrichts, /2, pp Donohue, J. and J. Esposito (eds.) 982 Islam in transition. Muslim perspectives. New York: Oxford University Press. Doomernik, J. 989 Changing functions of Turkish Islamic institutions in the Netherlands. Paper voor de conferentie 'Migrants, Muslims and Metropolis', I.V.S.F, Berlijn 3-8 juni. Doomernik, J. 99 Turkse moskeeën en maatschappelijke participatie. De institutionalisering van de Turkse islam in Nederland en de Duitse Bondsrepubliek. Nederlandse Geografische Studies 29. Amsterdam: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Dossier 986 'Dossier "De Islam"', Bareel, 9/35. Themanummer. Dossier 989 Dossier de presse sur l'affaire Salman Rushdie. Paris: Agence pour le Développement des Relations Interculturelles. Duijnhouwer, J.S. en H. Belhaj 982 'Marokkaanse maatschappelijk werker: we moeten elkaar accepteren als volwaardige mensen', Christelijk Pedagogisch Studieblad, 2, april, pp Duijnhouwer, J.S. en H. van Vonderen 982 'P.C.O.-bestuurder Hans van Vonderen: buitenlandse kinderen opnemen moet een uitdaging zijn', Christelijk Pedagogisch Studieblad, 2, april, pp Duijnhouwer, J.S. en T. Demirhan 982 'Christelijke scholen opent de deuren voor buitenlandse kinderen', Christelijk Pedagogisch Studieblad, 2, april, pp

28 Duin, J. van 987 'Open en dichte meisjes', Intermediair, 23/39, pp Dumont, P. 986 'Disciples of the light. The Nurju Movement in Turkey', Central Asian Survey, 5/2, pp Dwyer, D. 978 Images and self-images. Male and female in Morocco. New York: Columbia University Press. Dwyer, K. 982 Moroccan dialogues. Anthropology in question. Baltimore: John Hopkins University Press. Eade, J. 987 'The political representation of a South Asian minority in a working-class area. The Bangladeshi community in Tower Hamlets, East London', South Asia Research, 7/, May, pp Eade, J. 989 The politics of community. The Bangladeshi community in East-London. Aldershot: Gower. Eade, J. 990 'Nationalism and the quest for authenticity. The Bangladeshis in Tower Hamlets', New Community, 6/4, July, pp Eade, J. 990 'The political representation of a South Asian minority in a working class area. The Bangladeshi community in East London', in C. Clarke et al. (eds.), South Asian oversea. Migration and ethnicity. Cambridge: Cambridge University Press. Eade, J. 990 'Local politics and the political construction of class and community. Bangladeshi political leadership in Tower Hamlets, East London', in P. Werbner and M. Anwar (eds.), Ethnic leadership in Britain. London: Routledge. Effecten 989 Effecten van de Rushdie-affaire. Reader t.b.v. studiedag d.d. 7 november. Utrecht: ADO i.s.m. Kerk en Wereld. Eickelman, D.F. 976 Moroccan Islam. Tradition and society in a pilgrimage centre. Austin, Texas: University of Texas Press.

29 Eickelman, D.F. 98 The Middle East. An anthropological approach. Englewood Cliffs, New York: Prentice Hall. Eickelman, D.F. 987 'Changing interpretations of Islamic movements', pp in W.R. Roff (ed.), Islam and the political economy of meaning. London: Croom Helm. El Bakkali, K. 990 Aspecten van de islam en samenleving. Den Haag: Moskee Al-Mohsinine en moskee Al-Islaam. El Fers, M. 990 'De islam in Europa. Deel -4', De Groene Amsterdammer, 4/ El Manouzi, A. 988 'De islamitische school. Een redelijke oplossing', Samenwijs, 9, november, p. 06. El Saadawi, N. 988 De val van de imam. Amsterdam: An Dekker. Ellis, J. 99 'Local government and community needs. A case study of Muslims in Coventry', New Community, 7/3, April, pp Elmoudni, H. 982 'Amsterdam', pp , De islam. Geschiedenis, politiek... Amsterdam: Amsterdams Centrum Buitenlanders (ACB). Elsas, C. 980 Einflüsse der islamischen Religion auf die Integrationsfähigkeit der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehorigen. Berlin: Senatskanzlei. Elsas, Ch. 98 'Dialog an der Basis. Ein Ausschnitt Integrationsprozess Berlin ',.2.5, -0 in H.J. Brandt und C.P. Haase (Hrsg.), Begegnung mit Türken. Begegnung mit dem Islam. Ein Arbeitsbuch. Hamburg. Elsas, C. 983 'Religiöse Faktoren fur Identität. Politische Implikationen Christlich-islamischer Gespräche in Berlin', in C. Elsas (Hrsg.), Identität. Veränderungen kultureller Eigenarten im Zusammenleben von Türken und Deutschen. Hamburg: Verlag Rissen. Elsas, Ch.

30 984 'Der schwierige Weg zum Gesprach mit den Muslimen', Berliner Theologische Zeitschrift, 2, pp Elsas, Ch. 986 'Der Islam in Deutschland zwischen Aufbruch und Konsoliderung. Neue Entwicklungen am Beispiel Berlin-West', pp in J. Lahnemann (hrsg.), Erziehung zur Kulturbegegnung. Modelle fur das Zusammenleben von Menschen verschiedenen Glaubens. Schwerpunkt Christentum-Islam. Hamburg. Elsas, C. 99 'Turkish Islamic ideals of education. Their possible function for Islamic identity and integration in Europe', pp in W.A.R. Shadid and P.S. van Koningsveld (eds.), The integration of Islam and Hinduism in Western Europe. Kampen: Kok Pharos. Elsas, C. (Hrsg.) 983 Identität. Veränderungen kultureller Eigenarten im Zusammenleben von Türken und Deutschen. Hamburg: Verlag Rissen. Elst, L.A. van der 989 'Islamitisch godsdienstonderwijs bij Surinaamse gebedsruimten in Den Haag', Samenwijs, 0, december, pp Ende, W. und U. Steinbach (Hrsg.) 984 Der Islam in der Gegenwart. München: Beck Verlag. Engelbrektsson, U-B. 978 The force of tradition. Turkish migrants at home and abroad. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Eppink, A. 98 Cultuurverschillen en communicatie. Problemen bij hulpverlening aan migranten in Nederland. Alphen aan de Rijn: Samsom. Erbakan, N. 975 Milli Görüs. Istanbul: Dergah Yayinlari. Ergün, C. 982 'Nogmaals de Koranschool', Samenwijs, 2/8, maart, pp. 252ff. Esch, H. van en R. Rooimans 985 Turkse en Marokkaanse bezoekers van het dagverblijf voor geestelijke gehandicapten. Nieuwegein: Federatie Dagverblijven en Tehuizen voor Geestelijk Gehandicapten. Esch, W. van en M. Roovers Islamitisch godsdienstonderwijs in Nederland, België, Engeland en West-Duitsland.

31 Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS). Esposito, J. (ed.) 980 Islam and development. Religion and sociopolitical change. Syracuse: Syracuse University Press. Etienne, B. 984 'L'Islam à Marseille ou les tribulation d'une anthropologue', Les Temps Modernes, 4/40, pp Etienne, B. 987 L'Islamisme radical. Paris: Hachette. Etienne, B. 989 La France et l'islam. Paris: Hachette. Etre 986/ 87 Etre musulman en Belgique. Themanummer van Tribune Immigre, 2, Décembre/Janvier. Europa 984 Themanummer RCB-info, 5, Europa met een tulband. Everaers, J. 990 'Christelijke scholen staan onder druk. Christelijke scholen in Utrecht willen aantal moslimleerlingen beperken', Al Mizan, 5/, pp. 3 en 3. Exter, J. den 983 'Officiële Turkse imams in Nederland', Peregrinus Bulletin, 6/2, juli, pp Exter, J. den 989 'Van imam in Alkmaar tot moeftie in Turkije. Verslag van een bezoek aan een gemigreerde voorganger', Peregrinus Bulletin, 2, juni, pp. 7-. Exter, J. den 990 'Vragen van Turkse moslims in Europa en de antwoorden van de Hoge Raad voor Geloofszaken', pp , J.G.J. ter Haar en P.S. van Koningsveld (red.), Schriftgeleerden in de moderne islam. Muiderberg: Coutinho. Exter, J. den 990 Diyanet. Een reis door de keuken van de officiële Turkse islam. Beverwijk: Centrum Buitenlanders Peregrinus. Farm Animal Welfare Council 985 Report of the Welfare of Livestock when slaughtered by religious methods. London:

32 HMSO. Feddema, R. 987 Humanisme en islamcultuur in Nederland. Een aanzet tot reflectie en dialoog. Amsterdam: Humanistisch Studiecentrum Nederland. Fetens, M.W.C. 984 'Erkenning in Nederland van verstotingen', Ars Qequi,, pp Fischer, M.M.J. and M. Abedi 990 'Bombay talkies, the word and the world. Salman Rushdie's Satanic Verses', Cultural Anthropology, 5/2, pp FOMON 978 Themanummer "Moslims in Nederland". Scheveningen: Federatie Moslim Organisaties Nederland. Foster-Carter, O. 986 'Insiders, outsiders and anomalies. A review of studies of identity', New Community, 8/2, pp Galanis, G. 982 'Stigma und Identität. Was es bedeutet ein Ausländer zu sein', Migration, 3, pp Garaudy, R. 984 Social and cultural perspectives on Muslims in Western Europe. The future of Muslim workers in Europe. Research paper 24. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Geelen, E. 990 'Opvanghuis voor moslim meisjes. De meiden die bij Darha komen willen hun islamitische achtergrond graag behouden', Samenwijs, /4, december, pp Geen 989 'Geen plaats voor algemene steun overheid aan kerkgenootschappen', De Nederlandse Staatscourant, 3 oktober. O.a. toespraak Minister van Dijk op Symposium Kerk en Staat. Geijbels, M. en J.D. Kraan 990 Islam in kort bestek. 2e druk. Ter Sprake 46. Den Haag: Meinema. Gellner, E. 969 Saints of the Atlas. London: Weidenfeld & Nicholson. Gellner, E. 98 Muslim society. Cambridge: Cambridge University Press.

GEWELD & VERZOENING VANUIT ISLAMITISCH PERSPECTIEF

GEWELD & VERZOENING VANUIT ISLAMITISCH PERSPECTIEF GEWELD & VERZOENING VANUIT ISLAMITISCH PERSPECTIEF Dr. Abdelilah Ljamai 1. Ontstaansgeschiedenis v/d islam 2. Is de islam een gewelddadige religie? 3. Wat zijn de consequenties hiervan? 4. Conclusie 1.

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Facts & Figures: Religie bij Vlaamse jongeren

Facts & Figures: Religie bij Vlaamse jongeren Facts & Figures: Religie bij Vlaamse jongeren België is een land met een lange katholieke traditie, al is één van de meest zichtbare uitingen hiervan, de kerkgang, al geruime tijd aan erosie onderhevig.

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

MINORISERING: DE SOCIALE CONSTRUCTIE VAN 'ETNISCHE MINDERHEDEN'

MINORISERING: DE SOCIALE CONSTRUCTIE VAN 'ETNISCHE MINDERHEDEN' MINORISERING: DE SOCIALE CONSTRUCTIE VAN 'ETNISCHE MINDERHEDEN' JAN RATH Sua Amsterdam c Jan Rath/Uitgeverij Sua 1991 Omslag: Huug Schipper, Studio Tint, Den Haag Drukwerk: SSN, Nijmegen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 2015 PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 Antwerpen In augustus 2015 vindt de negende editie

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT Kalmthout, M.A. van (1977). Biofeedbacktherapie. Gedrag 5/6, 332-351. Kalmthout, M.A. van, & Ven, A.H.G.S. van der (1982).

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren : Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren Assessment of Counseling Communication Skills by Means of the Webcamtest: A Study of Reliability, Experience and Correlation

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0 E.A.B. Faries Glazenmakerhof 11 2492 RR 'S-GRAENHAGE Betreft Datum Studievoortgangsoverzicht 04 januari 201 12023000 Opleiding Examenprogramma European Studies voltijd Cohort 2012 Examendatum 12-0-2013

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Van migrantenstudies naar moslimstudies?

Van migrantenstudies naar moslimstudies? Van migrantenstudies naar moslimstudies? Een beschouwing op het migratieonderzoek in het Nederlands taalgebied Mieke Maliepaard & Fenella Fleischmann* Inleiding Migrantenstudies houdt op te bestaan. Dat

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be VIGeZ April 2013 1 Growth 7% Eén van de

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Pro Dual Improving through Benchmarking Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Partners Germany: Stadt München/City of Munich Education Department - Vocational Schools and Further Education Industrie-

Nadere informatie

TRC Newsletter Tentoonstelling/Exhibition Special 2013. MEER DAN DE CHADOR. Kleding uit de bergen en woestijnen van Iran

TRC Newsletter Tentoonstelling/Exhibition Special 2013. MEER DAN DE CHADOR. Kleding uit de bergen en woestijnen van Iran TRC Newsletter Tentoonstelling/Exhibition Special 2013 MEER DAN DE CHADOR. Kleding uit de bergen en woestijnen van Iran Van 23 januari tot en met 30 mei 2013 presenteert het TRC een spectaculaire tentoonstelling

Nadere informatie

De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land. De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land

De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land. De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land Eric Corijn Vrije Universiteit Brussel BEOstudiedag- Brussel 16.03.2012 De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land Eric Corijn Vrije

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

Living Apart Together? Integratie van moslims in Europa

Living Apart Together? Integratie van moslims in Europa Living Apart Together? Integratie van moslims in Europa Mieke Maliepaard, Fenella Fleischmann en Karen Phalet Veel Europeanen denken dat moslimmigranten nooit echt in de samenleving zullen integreren.

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021. Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers

Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021. Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021 Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers http://www.maastrichtuniversity.nl/ Christine Majelle (international relations officer) maakt je wegwijs in het

Nadere informatie

Zoals wij Jezus kennen, zo kennen zij de profeet Mohammed als verkondiger van het geloof.

Zoals wij Jezus kennen, zo kennen zij de profeet Mohammed als verkondiger van het geloof. Islam 1. Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is Islam? 3. Het dagelijkse leven 4. Enkele rituelen 5. De dood 6. Feesten 7. Bibliografie 2. Wat is Islam? De Islam is één van de vijf wereldgodsdiensten. Hij is niet

Nadere informatie

CRUYFF FOUNDATION SEMINAR MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

CRUYFF FOUNDATION SEMINAR MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: CRUYFF FOUNDATION SEMINAR MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: Deelsessie Cruyff Courts DEELSESSIE CRUYFF COURTS PROGRAMMA Host: Hidde van Warmerdam Ilja van Holsteijn De toekomst van de Cruyff Courts John Sibeko

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Learning Community Identiteit en Gemeenschap. VSNU Onderwijscarrières Dr. Mariska Knol (Hoger Onderwijskunde) Dr. Christel Lutz (UCU/UU en TAUU)

Learning Community Identiteit en Gemeenschap. VSNU Onderwijscarrières Dr. Mariska Knol (Hoger Onderwijskunde) Dr. Christel Lutz (UCU/UU en TAUU) Learning Community Identiteit en Gemeenschap VSNU Onderwijscarrières Dr. Mariska Knol (Hoger Onderwijskunde) Dr. Christel Lutz (UCU/UU en TAUU) Moet ik Wat moet ik doen Hoe vind als ik een Mijn studenten

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R.

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Tilburg University De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1992 Link

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Overview of the presentation

Overview of the presentation 1 Intercultural mediation in health care in the EU: theory and practice Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Overview of the presentation 1. Policy issues 2. Why do we need medical

Nadere informatie

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR).

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR). CORPORATE EVENT NOTICE: Changement de marché de référence GALAPAGOS PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140321_00264_EUR DATE: 21/03/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Euronext annonce qu'à partir du 28/03/2014,

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek

De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek Marjolein Oomes & Marianne Hermans Het Nationale Bibliotheekcongres Amsterdam, 10 december 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012

Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012 A découvrir Om te ontdekken Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012 Brochures Guide pratique à l intention des membres du Conseil d Entreprise Janvier 2012-671 p. Guide pratique pour le comité pour la prévention

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

EventHands*2014*resultatenverslag***

EventHands*2014*resultatenverslag*** EventHands2014resultatenverslag B4Challenged Amsterdam,31maart2015 0207892200 wim@b7challenged.nl Resultatenverslag 27-05-15 EventHands4seizoen2014 Voorwoord AllereerstdanktB7Challengedallefinanciersenpartnersdieafgelopenseizoenhebbenbijgedragen

Nadere informatie