DE ISLAM IN WEST-EUROPA, IN HET BIJZONDER IN NEDERLAND. EEN BIBLIOGRAFIE M.B.T. DE ISLAM EN ISLAMITISCHE IMMIGRANTEN EN DE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ISLAM IN WEST-EUROPA, IN HET BIJZONDER IN NEDERLAND. EEN BIBLIOGRAFIE M.B.T. DE ISLAM EN ISLAMITISCHE IMMIGRANTEN EN DE"

Transcriptie

1 DE ISLAM IN WEST-EUROPA, IN HET BIJZONDER IN NEDERLAND. EEN BIBLIOGRAFIE M.B.T. DE ISLAM EN ISLAMITISCHE IMMIGRANTEN EN DE REACTIE VAN DE SAMENLEVING, TWEEDE HERZIENE EDITIE ISLAM IN WESTERN EUROPE, WITH SPECIAL REFERENCE TO THE NETHERLANDS. A BIBLIOGRAPHY OF ISLAM AND ISLAMIC IMMIGRANTS AND SOCIETY'S REACTIONS, SECOND REVISED EDITION HUUG VAN OOIJEN RINUS PENNINX JAN RATH THIJL SUNIER

2 VOORWOORD De voor U liggende bibliografie is het resultaat van de voorbereidende fase van drie verschillende onderzoeksprojekten. Huug van Ooijen startte in 989 zijn projekt islam, etniciteit en belangenbehartiging onder Marokkanen in Nederland. Thijl Sunier begon in 989 zijn onderzoek naar islam en etniciteit onder Turken in Nederland. Deze beide projekten worden uitgevoerd bij de Vakgroep CA/SNWS van de Fakulteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 989 werd aan het Instituut voor Rechtssociologie van de Fakulteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit van Nijmegen een begin gemaakt met een onderzoek naar de reacties van de Nederlandse samenleving op de institutionalisering van de islam, een empirische case-study van Nederland en een vergelijking met de situatie in België, de bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Groot-Britannië. Aan dit laatste projekt werken mee Kees Groenendijk, Jan Rath (beide van het Instituut voor Rechtssociologie) en Rinus Penninx (Vakgroep Methoden en Technieken van de Fakulteit der Sociaal- Culturele Wetenschappen van de Vrije Universiteit). Deze bibliografie brengt de interessegebieden van deze onderzoeksprojekten samen. Enerzijds zijn titels samengebracht die betrekking hebben op de ontwikkeling en institutionalisering van de islam binnen verschillende immigrantengemeenschappen, met name die van Turken en Marokkanen. Anderzijds zijn ook publikaties opgenomen die betrekking hebben op de reactie van de ontvangende samenleving op de komst van moslims en de islam als nieuwe godsdienst in Nederland c.q. West-Europa. We hebben deze bibliografie met name samengesteld om toekomstige onderzoekers een handzaam overzicht te bieden van wat er op dit betrekkelijk nieuwe, en bibliografisch slecht verkende terrein reeds voorhanden is. Niet alleen wetenschappelijke publikaties zijn opgenomen: ook informatieve artikelen in weekbladen en tijdschriften zijn vermeld als ze meer te bieden hadden dan de rapportage van enkele nieuwsfeiten. Wat betreft de ruimtelijk-geografische afbakening staat de islam in Nederland weliswaar centraal, maar waar mogelijk zijn ook titels over vergelijkbare ontwikkelingen en situaties in andere Westeuropese landen opgenomen. Inhoudelijk is het terrein dat we met deze bibliografie willen bestrijken ruim gedefinieerd: de samenleving is recentelijk in veel aspecten en sferen met

3 de islam in aanraking gekomen. Gesystematiseerde ervaringen en beleidsinitiatieven op al deze punten zijn in de bibliografie opgenomen. Op een enkel punt zijn we wel selectief geweest: van de talloze voorlichtingspublikaties over (leerstellige) aspecten van de islam in het algemeen (dus los van de Nederlandse of Westeuropese context) hebben we slechts de belangrijkste opgenomen. Wat betreft Nederlandse sociaal-wetenschappelijke publikaties over de islam hopen wij in deze bibliografie alle relevante publikaties opgenomen te hebben. Voor de overige, informatieve en journalistieke publikaties kunnen wij deze pretentie van volledigheid echter niet waarmaken. Daarom houden wij ons aanbevolen voor kommentaren, verbeteringen en aanvullingen. Dat kan ons wellicht in staat stellen over enkele jaren een herziene en vollediger bibliografie uit te brengen. November 990 Huug van Ooijen Rinus Penninx Jan Rath Thijl Sunier VOORWOORD BIJ TWEEDE EDITIE De belangstelling voor de bibliografie was buitengewoon groot en de oplage in een mum van tijd 'uitverkocht'. Een tweede editie leek ons daarom alleszins gerechtvaardigd. In deze nieuwe editie hebben we de bibliografie op verschillende plaatsen gecorrigeerd. Bovendien bevat ze - mede dankzij de reacties op van lezers - pakweg 300 nieuwe titels. Het spreekt voor zichzelf dat wij ons aanbevolen blijven houden voor alle opmerkingen en suggesties. November 99

4 PREFACE This bibliography is the result of the preparatory phase of three different research projects. In 989 Huug van Ooijen began his project Islam, Ethnicity and Interest-Promotion among Moroccans in the Netherlands, and in the same year Thijl Sunier began his research into Islam and Ethnicity among Turks in the Netherlands. Both projects were carried out in the Department of Cultural Anthropology in the Faculty of Socio-Cultural Sciences at the Free University of Amsterdam. Also in 989, at the Institute for Sociology of Law in the Law Faculty at the Catholic University of Nijmegen, research commenced into The reactions of Dutch Society to the Institutionalization of Islam, an empirical case-study of the Netherlands, comparing it to the situation in Belgium, the Federal Republic of Germany, France amd Great Britain. This project was carried out by Kees Groenendijk, Jan Rath (both from the Institute for Sociology of Law) and Rinus Penninx (Department of Social Research Methodology in the Faculty of Socio- Cultural Sciences at the Free University of Amsterdam). This bibliography brings together the fields of interest of these research projects. On the one hand, titles are collected which deal with the development and institutionalization of Islam within certain immigrant communities, in particular those of the Turks and Moroccans. On the other hand, publications are included which deal with the host society's reaction to the arrival of Muslims and to Islam as a new religion in the Netherlands or Western Europe. We have compiled this bibliography with a view to providing future researchers with a manageable overview of what is available in this relatively new field, which has not yet been bibliographically explored. Not only academic publications are included: informative magazine articles have also been listed, when they offer more than mere news-coverage. As to the geographical focus of the bibliography, Islam in the Netherlands is the main concern, although wherever possible titles on comparable developments and situations in other Western European countries are given. As to content, the area we aim to cover in this bibliography is broadly defined: society's recent encounter with Islam has taken place in numerous aspects and spheres. Systematic accocunts and policy initiatives on the whole range are included in the bibliography. There is

5 one area in which we have been selective: of the countless informative publlications on aspects of Islam and Islamic doctrine in general (therefore outside the Dutch or Western European context), we have included only the most important examples. It has been our intention to includede all the relevant Dutch social science publications. However, we cannot claim to have been so comprehansive for other more informative of journalistic publications. We therefore welcome any comments, improvements and additions. These will perhaps enable us, in a few years' time, to produce a revised and more complete bibliography. November 990 Huug van Ooijen Rinus Penninx Jan Rath Thijl Sunier PREFACE TO THE SECOND EDITION Interest in the bibliography proved so great that the first edition very quickly 'sold out', which in our view justified a second run. In this new edition, we have made several corrections, and have added some 300 new titles, in part as a result of readers' reactions. Naturally, we remain open to all comments and suggestions. November 99

6 BIBLIOGRAFIE Aardweg, P.P. van den (red.) 986 Katholiek basisonderwijs en "andersgelovigen". Drie schoolmodellen voor katholiek basisonderwijs in een pluralistische samenleving. Den Bosch: KPC. Abali, M.L. 983 'Entwicklungsprobleme bei türkischen Kindern und Jugendlichen in Berlin. Psychologische Aspekte der Identitätsbildung', pp in Ch. Elsas (Hrsg.), Identität. Veränderungen kultureller Eigenarten im Zusammenleben von Türken und Deutschen. Hamburg. Abderrahman, H. 987 'Islamitisch fundamentalisme ook in Nederland?', pp in K. Wagtendonk (red.), Islam in Nederland, Islam op school. Muiderberg: Coutinho. Abdullah, M.S. 978 'Islamitische Frommigkeit in der Bundesrepublik', Die Präsenz des Islams in der BRD. CIBEDO-Dokumentation. Köln: CIBEDO. Abdullah, M.S. 979 Muslim religious education in the Federal Republic of Germany. The Qur'an school debate. Research paper 4. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Abdullah, M.S. 979 Weshalb Koranschule? CIBEDO-Dokumentation 3. Köln: CIBEDO. Abdullah, M.S. 98 Geschichte des Islams in Deutschland. Graz: Styria Verlag. Abdullah, M.S. 982 Islam in a plural world. Christian-Muslim encounter in a German perspective. Research paper 5. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Abdullah, M.S. 984 Halbmond unter dem Preussenadler. Die Geschichte der islamischen Gemeinde in Preussen (73-934). Abhandlungen 3. Altenberge: Verlag fur Christlich-Islamisches Schrifttum. Abdullah, M.S. und F. Gieringer 980 Die Präsenz des Islams in der Bundesrepublik Deutschland. CIBEDO-Dokumentation 9.

7 Köln: CIBEDO. Abdus Sattar, S. 987 De positie van de vrouw in de islam. Den Haag: Stichting Nederlandse Moslimvrouwen (Al Nisa). Abel, O. 990 'Que veut dire la laïcité?', Cahiers d'etudes sur la Méditerrannée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), 0, Juin. Abma, J.F., E.J.M. Blom, G. Loman, A.J. Dautzenberg en M.B. Blom 990 'Geestelijke verzorging in penitentiaire inrichtingen. Een oriëntatie op een karakteristiek werkveld', Justitiële Verkenningen, 6/6, augustus, pp Themanummer "Godsdienst en criminaliteit". Afshar, H. 989 'Education. Hopes, expectations and achievements of muslim women in West Yorkshire', Gender and Education, /3, pp Afshar, H. 989 'Gender roles and the "moral economy of kin" among Pakistani women in West Yorkshire', New Community, 5/2, pp Ahmad, K. 976 Muslims in Europe. An interim report presented to the Secretary-General of the Islamic Council of Europe. London: Islamic Council of Europe. Ahmed, A. 986 Toward Islamic anthropology. Definition, dogma, directions. Ann Arbor: New Era Publications. Ahsan, M.M. and McDermont, M.Y. 980 The Muslim guide for teachers, employers, community workers and social-administrators in Britain. Leicester: The Islamic Foundation. Akhtar, S. 989 Be careful with Mohammad. The Salman Rushdie affair. London: Bellew Publishing. Akkent, M. en G. Franger 987 Das Kopftuch. Ein Stückchen Stoff in Geschichte und Gegenwart. Basörtü. Geçmite ve Günümüzde bir parça kuma. Frankfurt am Main: Dagyeli Verlag. Akkent, M. und G. Franger 987 Das Kopftuch. Basörtü. Ein Stückchen Stoff in Geschichte und Gegenwart. Frankfurt am Main: Dagyeli Verlag.

8 Akkermans, P.W.C. 986 'Marokkaanse imams', Ars Aequi, 34/9, pp Aksu, M. en O. Dogan 987 'Een moskee in de wijk', Traverse, pp Al Mizan Al Mizan (De Weegschaal). Marokkaans-Nederlands maandblad. Algar, H. 976 'The Naqshibandi order. A preliminary survey of its history and significance', Studia Islamica, 44, pp Algar, H. 985 'Der Naksibendi-Orden in der republikanischen Türkei', pp in J. Blaschke und M. van Bruinessen (Hrsg.), Jahrbuch zur Geschichte und Gesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients. Berlin: Express Edition. Algar, H. 989 'Der Naksibendi-Orden in der republikanischen Türkei', in J. Blaschke und M. van Bruinessen (Hrsg.), Islam und Politik in der Türkei. Berlin: Edition Parabolis. Algemeen 986 'Algemeen erkende rust-, feest- en gedenkdagen', 602, nr. 28, pp Handelingen Tweede Kamer Alkan, T. 984 'The National Salvation Party in Turkey', pp in M. Heper and R. Israeli (eds.), Islam and politics in the Modern Middle East. New York: St. Martin's Press. Allah 99 Allah in Europa. Een heilige oorlog tegen de islam. Themanummer Elsevier, 6 februari, pp Aller, M. van en J. van der Hoek 985 'Huwelijkswetgeving in Marokko', Advocatenblad, 65/5, pp Ally, M. 979 The growth and organisation of the Muslim community in Britain. Research Paper. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Ally, M.M. 98 History of Muslims in Britain MA-thesis. Birmingham: University of

9 Birmingham. Amersfoort, J.M.M. van en H. van der Wusten 975 Marokkaanse Arbeiders in Nederland. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Amersfoort, J.M.M. van, J. Doomernik en L. de Klerk 989 'Turkse moskeeën en woonpatronen in Amsterdam', in F.M. Dieleman, R. van Kempen en J. van Weesep (red.), Met nieuw élan. De herontdekking van het stedelijk wonen. Serie Volkshuisvesting in theorie en praktijk, nr. 23. Delft: Delftse Universitaire Pers. Ammelrooy, A. van 989 'De djihad van de Nederlandse media', Qiblah, 2/2, pp Ammelrooy, A. van 989 'Islamitische scholen en de Nederlandse media', Qiblah, 2/2, pp Andezian, S. 983 'Appartenance religieuse et appartenance communautaire. L'exemple d'un groupe d'immigrés algériens en France', pp in Maghrébins en France. Paris: CNRS. Andezian, S. 983 'Pratique féminines de l'islam en France', Archives de Sciences Sociales des Religions, 28/55-, pp Andezian, S. 985 'Pour une approche de l'islam dans l'immigration algérienne en France', Les Algériens en France. Genèse et devenir d'une migration. CNRS, GRECO 3. Marseille: Publisud. Andezian, S. 988 'Migrant Muslim women in France', pp in T. Gerholm and Y.G. Lithman (eds.), The new Islamic presence in Western Europe. London: Mansell Publications. Andezian, S. 989 'Du "religieux" dans les reseaux sociaux féminins', Archives de Sciences Sociales des Religions, 68/, pp Andree, T., A. van Dijk en K. de Jonge 990 De moskee is om de hoek. Ontmoetingen met islamitische jongeren. Den Haag: Boekencentrum. Antes, P. 985 Muslims in Germany - German Muslims? Islamic identity and the Turks in West Germany. Research Paper 28. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges.

10 Anwar, M. 976 'Young Asians. Between two cultures', New Society, 6 December. Anwar, M. 977 'The problem of the generation gap in the Asian community', in B. Parekh (ed.), Leadership and media in the Asian community. London: SCOPE Communications. Anwar, M. 979 'Muslims as migrants. The Scandinavian case', Journal Institute of Muslim Minority Affairs, /. Anwar, M. 979 'Young Muslims in a multi-cultural society. Educational needs and policy implications', in S.S. Hussain and S.A. Ashraf (eds.), Crisis in Muslim education. Jeddah: Hodder and Stoughton and King Abdulaziz University. Anwar, M. (ed.) 980 Muslim communities in non-muslim states. London: Islamic Council of Europe. Anwar, M. 982 Young Muslims in a multi-cultural society. Their educational needs and policy implications. The British case. Reprinted in 986. Leicester: Islamic Foundation. Anwar, M. 983 'Education and the Muslim community in Britain', Muslim Education, /3. Anwar, M. 983 'Employment patterns of Muslims in Western europe', Journal Institute of Muslim Minority Affairs, 5/. Anwar, M. 984 Social and cultural perspectives on Muslims in Western Europe. Muslims in Europe. Demographic, social an civic situation. Research paper 24. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. (Also published in The Muslim World League Journal, 3/2, 984). Anwar, M. 985 'Who are the Muslims in Europe?', Impact International, 5/4. Anwar, M. 986 'Young Asians between two cultures', in V. Coombe and A. Little (eds.), Race and social work. London: Tavistock. Anwar, M. 987 'Ethnic minorities and the electoral process. Some recent developments', in: H.

11 Goulbourne (ed.), Black politics in Britain. Aldershot: Avebury. Anwar, M. 988 'Muslim community and the issues in education', in B. O'Keffe (ed.), Schools for tomorrow. Building walls or building bridges. London: Falmer Press. Anwar, M. 990 'Ethnic minorities and the electoral process. Some recent developments', in H. Goulbourne (ed.), Black politics in Britain. Aldershot: Avebury. Anwar, M. 990 'Muslims in Britain. Some recent developments', Journal Institute of Muslim Minority Affairs, /2. Anwar, M. 990 'The participation of Asians in the British political system', in C. Clarke et al. (eds.), South Asians overseas. Cambridge: Cambridge University Press. Anwar, M. 99 'The context of leadership. Migration, settlement and racial discrimination', in P. Werbner and M. Anwar (eds.), Black and ethnic leaderships. The cultural dimensions of political actions. London: Routledge. Appignanesi, L. and S. Maitland (eds.) 989 The Rushdie file. London: Fourth Estate. (Nederlandse uitgave: Het internationale Rushdie-dossier. Amsterdam: Van Gennep). Armstrong, K. 988 Holy war. The crusade and their impact on today's world. A Channel 4 book. London: Macmillan. Asad, T. 990 'Ethnography, literature, and politics. Some readings and uses of Salman Rushdie's The Satanic Verses', Cultural Anthropology, 5/3, pp Ascha, G. 989 De status inferieur de la femme en islam. Paris: L'Harmatan. Aslan, G. en S. Braam 989 'Wegwezen, als je wat van je leven wilt maken. Islamitische meisjes vluchten voor uithuwelijking', Opzij, 7/6, juni, pp Assad, D. 983 Christian-Muslim marriages. Mixed marriages. Research paper 20. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges.

12 Association pour l'avancement des Etudes Islamiques 983 L'Islam en Europe a l'époque moderne. Paris: College de France. Aswad, B. 98 'Biases and inaccuracies in textbooks. Depictions of the Arab world', S.Y. Abraham and N. Abraham (eds.), The Arab world and Arab-Amarican. Understanding a neglected minority. Detroit. Ates, M.E. 982 'Islamieten in een christelijke samenleving', Franciscaans Leven, 65/3, pp Attitudes 980 Attitudes to Islam in Europe. An anthology of Muslim views. Research paper 5. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Ayas, M.R. 990 'Die religiosen Werte der Türkischen Jugend seit 940 bis heute', CIBEDO, 3, pp Baardewijk, C. van 988 Marokkaanse migranten, organisatievorming en kadertraining. HAK-Project. Tilburg: PON. Baardewijk, C. van en H. Topragin 987 Als Turken zich organiseren. HAK-Project. Tilburg: PON. Baaren, I. van 979 De Islam in het licht van de bijbel. Amsterdam: Evangelische Wereldpers. Backmann, R. 990 'De Saoedische connectie. Wie financiert de islamitische revolutie?', Intermediair, 26/34, pp Backx, P., H. Odeijn, J. Slomp en F. Versteegden (red.) 983 Het beste uit Begrip - Moslims - Christenen. Den Bosch: Cura Migratorum. Badawi, Z. 98 Islam in Britain. London: Ta Ha. Bakelen, F.A. van 984 'Implementatie van het recht van de islam in de Nederlandse wetgeving en jurisprudentie', pp in F.A. van Bakelen (red.), Recht van de islam. Teksten van het op 3 juni 983 te Leiden gehouden Symposium. Groningen: RIMO.

13 Bakelen, F.A. van 985 De status van de imaam in het Nederlandse arbeidsrecht. Groningen: RIMO. Bakelen, F.A. van (red.) 984 Recht van de islam. Teksten van het op 3 juni 983 te Leiden gehouden Symposium. Groningen: RIMO. Bakker, D. 985 Vijf keer islam. Post-academische colleges aan de theologische faculteit van de VU. Leusden: Dienstencentrum Gereformeerde Kerken. Bakker, E.S.J. en L.J. Tap 985 Islamitische slagerijen in Nederland. Mededelingenreeks 40. Den Haag: Hoofdbedrijfsschap Ambachten. Bakker, J. 982 'Zij wenen aan Babels stromen', Trouw, 7 december. Bald, S.R. 99 'Images of South Asian migrants in literature. Deffering perspectives', New Community, 7/3, April, pp Balic, S. 984 Ruf fom Minarett. Weltislam heute. Renaissance oder Rückfall? Eine Selbstdarstellung. Hamburg. Balic, S. 990 'Aufgabe des Religionsunterricht an staatlicher Schule. Vom Gegensatz staatlichen Curriculums und islamischer Glaubensunterweisung', pp in Ihr alle aber seid Brüder. Festschrift für A.Th. Khoury zum 60. Geburtstag. Würzburg. Balic, S. 990 'Des Islam im europeischen Umfeld', Aus Politik und Zeitgeschichte. B 22, pp , Beilage zur Wochenzeitung 'Das Parlement'. Baljon, J.M.S. 98 'Muslim Children in Holland', Iqbal Review, 22/3, pp Bardolph, J. 990 'Les Versets Satanique. Le roman de Rushdie dans son contexte', Revue Européenne des Migrations Internationales, 5/3, pp. 45ff. Barendregt, S.S.M., J.C.E. Schreuder en I.M.K. Delawi 985 'Islamitische oncologiepatiënten', Medisch Contact, 40/48, pp

14 Baringhorst, S. 990 'Das Rushdie-Tribunal. Ein kurzer Prozess', pp in C. Leggewie, Multi Kulti. Spielregeln für die Vielvölkerrepublik. Berlin: Rotbuch Verlag. Bartels, E. 989 'Moslimvrouwen en moslimidentiteit', pp in R. Haleber (red.), Rushdie-effecten. Afwijzing van moslim-identiteit in Nederland? Amsterdam: Sua. Barton, S.W. 98 The Bengali Muslims of Bradford. A study of their observance of Islam with special reference to the function of the mosque and the work of Islam. MPhil-thesis. Leeds: University of Leeds, Department of Theology and Religious Studies. Barton, S. 982 The Bengali Muslims of Bradford. Research papers Muslims in Europe 3. Birmingham: Centre for the Study of islam and Christian-Muslim Relations, Selly Oak Colleges. Barton, S. 982 What place for Europe's Muslims? The Bengali Muslims of Bradford. Research paper 3. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Barton, S.W. 986 Sermons for Europe. The preaching of a Bradford imam. Research paper 29. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Bastenier, A. 988 'Islam in Belgium. Contradictions and perspectives', pp in T. Gerholm and Y.G. Lithman (eds.), The new Islamic presence in Western Europe. London and New York: Mansell. Bastenier, A. 989 L'immigration au quotidien. Essay sur la function sociale de la rumeur. Sybidi paper nr. 5. Louvain-la-Neuve: Academia. Bastenier, A. et F. Dassetto 979 'Hypothèse pour une analyse des stratégies religieuses au sein du monde migratoire en Europe', Social Compass,, pp Bastenier, A. et F. Dassetto 985 'Organisations musulmanes de Belgique et insertion sociale des populations immigrées', Revue Européenne des Migrations Internationales,, Septembre, 9-2.

15 Bastenier, A. et F. Dassetto 987 Enseignants et enseignements de l'islam au sein de l'école officielle en Belgique. Louvain-la-Neuve: Ciaco. Bastenier, A. et F. Dassetto (eds.) 990 Immigrations et nouveaux pluralismes. Wesmael: De Boeck. Baumert, G. 98 'Was glaubt Halef?', RU-Zeitschrift für die Praxis des Religionsunterrichts, /2, pp Beckerlegge. G. 989 Nation formation and religious education. The concern of Muslims in Britain and Bangladesh. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations. Beckerlegge, G. 99 '"Strong" cultures and distinctive religions. The influence of imperialism upon British communities of South Asian origin', New Community, 7/2, January, pp Beerenhout, J. 987 'Observaties van een voorpostambtenaar in een islamitische wijk van Amsterdam', pp in K. Wagtendonk (red.), Islam in Nederland. Islam op school. Muiderberg: Coutinho. Beets, G.C.N. 988 'Moslims, 988. Kroniek', Maandstatistiek van de Bevolking, 36/, november, p Beets, G.C.N. en J. Oudhof 982 'Een schatting van de aantallen islamieten en Hindoes/Boeddhisten in Nederland, 97-98', Sociaal-Cultureel Kwartaalblad, 4/, pp Begrip Begrip Moslims-Christenen. Tijdschrift (5 maal per jaar) uitgegeven door de Stichting Cura Migratorum. Bel Ghazi, H. 986 Van Soek naar arbeidsmarkt. Marokkaanse migranten en hun kinderen in Nederland. Amsterdam: Wereldvenster. Belonje, J. 982 Islam en hindoeïsme. De godsdienstbeleving van Turken, Marokkanen en Surinamers in Nederland. Rijswijk: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM).

16 Berg-Eldering, L. van den 979 Marokkaanse gezinnen in Nederland. Alphen aan den Rijn: Samsom. Berg-Eldering, L. van den 986 'Marokkaans familierecht in Nederland', pp L. van den Berg-Eldering (red.), Van gastarbeider tot immigrant. Marokkanen en Turken in Nederland Alphen aan den Rijn: Samsom. Berg-Eldering, L. van den (red.) 986 Van gastarbeider tot immigrant. Marokkanen en Turken in Nederland Alphen aan den Rijn: Samsom. Berger, M.S. en J.H. Kaldenhoven 989 Marokkaans wetboek inzake personen-, familie- en erfrecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri. Bericht 987 Bericht über die räumliche Situation der islamischen Gemeinden in Berlin. Berlin: Der Senator für Gesundheit und Soziales. Beroud, H. 989 'Het spel meespelen of buitenspel komen te staan. Politieke en maatschappelijke participatie van minderheden in Nederland' in R. Haleber (red.), Rushdie-effecten. Afwijzing van moslim-identiteit in Nederland? Amsterdam: Sua. Beukema, J. 983 'Een christelijke benadering van moslim-gastarbeiders', pp , in C. Fahner (red.), Gezien of bekeken. Over minderheden gesproken. Kampen: Kok. Beunders, H. en M. Huygen 989 'Een zuil zonder fundament. Buitenlandse steun voor Nederlandse moslimorganisaties', NRC Handelsblad, 22 april. Beune, H.H.M. en A.J.J. Hessels 983 Minderheid - Minder recht? Een inventarisatie van bepalingen in de Nederlandse weten regelgeving waarin onderscheid wordt gemaakt tussen allochtonen en autochtonen. Den Haag: Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC). Biegel, L.C. 972 Minderheden in het Midden-Oosten. Hun betekenis als politieke factor in de Arabische Wereld. Deventer: Van Loghum Slaterus. Bienemann, J. 989 'Chomeini in Nederland. Hoe sterk is het islamitisch fundamentalisme in Nederland?', Elseviers Magazine, 45/0, maart, pp. 2-7.

17 Bierlaagh, C.J.C. 988 'Streven naar samen katechese doen. Leerlingen met een ander geloof in de katholieke basisscholen', Samenwijs, november, pp Binswanger, K. en F. Sipahioglu 988 Türkisch-islamische Vereine als Faktor deutsch-türkischer Koexistenz. Benediktbeuern: Riess-Druck und Verlag. Blaise, P. en V. de Coorebyter 990 'L'Islam et l'école. Anatomie d'une polémique', Courrier Hebdomadaire du CRISP, Blaschke, J 984 'Islam und Politik unter türkischen Arbeitsmigranten', in J. Blaschke und M. van Bruinessen (Hrsg.), Islam und Politik in der Türkei. Jahrbuch zur Geschichte und Gesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients 984. Berlin: EXpress Edition. Blaschke, J. und K. Greussing 980 'Arbeitsmigranten-Klasse im Übergang', pp. 7-2 in J. Blaschke und K. Greussing (Hrsg.), "Dritte Welt" in Europa. Probleme der Arbeitsmigration. Frankfurt am Main: Syndikat. Blaschke, J. und K. Greussing (Hrsg.) 980 "Dritte Welt" in Europa. Probleme der Arbeitsmigration. Frankfurt am Main: Syndikat. Blaschke, J. und M. van Bruinessen 989 Islam und Politik in der Türkei. Berlin: Edition Parabolis. Blaschke, J. und M. van Bruinessen (Hrsg.) 984 Islam und Politik in der Türkei. Jahrbuch zur Geschichte und Gesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients 984. Berlin: Express Edition. Blom, J. 986 'Selectieve aandacht voor conflicten in moslimgemeenschap', Buitenlanders Bulletin, /2, pp Blom, J. 986 'Islamitische Stichting Nederland - gefingeerde bestuursvergaderingen', Buitenlanders Bulletin, /5, pp Boelaars, B. 988 'Ondanks verschillen ook aanknopingspunten tussen humanisme en islam', Humanist, mei, pp. 4-6.

18 Boer, H.A. de 982 'Overheidsbeleid moet zich richten op religieuze eigenheid van minderheden. Toespraak minister De Boer', De Nederlandse Staatscourant, 90/5, 4 oktober. Boer, M.M. den 988 'Overheidssteun aan (kerk)genootschappen na het verbreken van de zilveren koorden', Bestuur, 7/, november. Boiten, R.G.H. 989 'Pluriformiteit en de C van het CDA', Christen Democratische Verkenningen, 4, pp Bommel, A. van 982 Geloof en goede werken. Het dagelijks leven van de moslims. Den Haag: Het laatste kwartier. Bommel, A. van 986 'Moslims in Nederland', Qiblah, 9/, voorjaar, pp Bommel, A. van 986 'Moslims in Nederland', Qiblah, 9/2, juni, pp Bommel, A. van 986 'Vier kritische dialogen. 24 moskee-organisaties praten met de Gemeente Rotterdam', Qiblah, 9/, pp. -4. Bommel, A. van 987 'Moslims in Nederland', Qiblah, 0/, pp. 2-4 en 38. Bommel, A. van 987 'Jezus en het christendom in het islamitisch godsdienstonderwijs', pp in K. Wagtendonk (red.), Islam in Nederland. Islam op school. Muiderberg: Coutinho. Bommel, A. van 987 Kom tot het gebed. Een korte inleiding tot de praktijk van de islam. Den Haag: Het laatste kwartier. Bommel, A. van 988 'Rouwgebruiken bij moslims', pp in J. Fortuin et al., Afscheid nemen van onze doden. Rouwen en rouwgebruiken in Nederland. Kampen: Kok. Bommel, A. van 989 'Een lans breken voor een nieuw beleid', Qiblah, 2/2, pp Bommel, A. van

19 989 'Hoofdzaken en hoofddoekjes, ', Al Mizan, 5/9, p. 2. Bommel, A. van 989 'Hoofdzaken en hoofddoekjes, 2', Al Mizan, 5/0, p. 2. Bommel, A. van 989 'Hoofddoek en discriminatie. Vrouwen vertellen', Al Mizan, 5/, p. 9. Bommel, A. van 990 'Anders geloven en toch samenwerken', Qiblah, 3/, pp Bommel, A. van 99 'The history of Muslim umbrella organizations', pp in W.A.R. Shadid and P.S. van Koningsveld (eds.), Islam in Dutch society. Current developments and future prospects. Kampen: Kok Pharos Publishing House. Borrmans, M. 984 De dialoog tussen christenen en moslims. Een terreinverkenning. Amersfoort: De Horstink. Bos, M. en J. Goutier 987 'Lokale organisaties buitenlanders hebben vooral toevluchtsfunctie', De Nederlandse Gemeente,, 3 maart. Bosma, O. 983 'Islamitische godsdienstlessen op openbare scholen', Inzicht, 7, november. Bosma, O. 987 'De Protestantse ontmoetingsschool', Het Schoolblad, 26 november. Botje, H. 978 De Arabische Wereld. Amsterdam: Intermediair/Van Gorcum. Bougaddib, A. 978 'Buitenlandse kinderen in Nederlandse scholen', School en Godsdienst, 32/7, pp Boulot, S. et D. Boyzon-Fradet 990 'Touche pas a mon ecole!', Hommes & Migrations, 29-30, fev.-mars, pp. 33ff. Bouma, C. 982 'Ritueel slachten', Begrip, 60, pp. -3. Bourguignon, E. (ed.) 973 Religion, altered states of consciousness and social change. Columbus, Ohio: Ohio State

20 University Press. Boutellier, J.C.J. 990 'De secularisering van moraal. Een beschouwing over de relatie tussen godsdienst en criminaliteit', Justitiële Verkenningen, 6/6, augustus, pp Themanummer "Godsdienst en criminaliteit". Boutellier, J.C.J. 990 'Islam en criminaliteit. Een gesprek met imam Hamza Zeid', Justitiële Verkenningen, 6/6, augustus, pp Themanummer "Godsdienst en criminaliteit". Bovenkerk, F., K. Bruin, L. Brunt en H. Wouters 985 Vreemd volk, gemengde gevoelens. Etnische verhoudingen in een grote stad. Meppel/Amsterdam: Boom. Brackmann, R. 990 'De Saoedische connectie. Over de ware identiteit van de islamitische opmars in Europa', Intermediair, 26/34, pp Bradley. 983 'Duress and arranged marriages', Modern Law Review, 46/499. Bradney, A.G.D. 987 'Separate schools, ethnic minorities and the law', New Community, 3/3, Spring, pp Brake, A.T.J. 987 Minderheden in de Amerikaanse en Britse krijgsmacht. Rapport nr. 9. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken. Braun, J. en J. Hendriks 985 'Kerk en minderheden. Drie interviews met pastores', Praktische Theologie, 2/5, pp Brico, R. 987 'Tussen bijbel en koran. De moeizame dialoog tussen moslims en christenen', Elseviers Magazine, 2 maart en 8 april. Brocx, S. (red.) 982 Moslims in Nederland. Religieuze en sociale achtergronden. Den Haag: Regionaal Centrum Buitenlanders (RCB). Broeck, L. van den 987 Islam in het Westen? Een nieuw perspectief. Gent: Communicatie en Cognitie.

21 Broek, B. ten 987 'Ontmoetingsonderwijs op een protestants-christelijke school', pp. 2-3 in K. Wagtendonk (red.), Islam in Nederland. Islam op school. Muiderberg: Coutinho. Brons, F. 990 Marokkaanse vrouwen en islam. Onderzoek naar de geloofsbeleving van enkele Marokkaanse vrouwen in Zwolle. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht; Faculteit Godgeleerdheid. Brouwer, L. 99 'Binding religion. Moroccan and Turkish runaway girls', pp in W.A.R. Shadid and P.S. van Koningsveld (eds.), Islam in Dutch society. Current developments and future prospects. Kampen: Kok Pharos Publishing House. Brugman, J. 985 'De islam en Europa', pp in Waardenburg et al., Islam in Paradiso. Weesp: Wereldvenster. Brugman, J. 985 De zuilen van de islam. Amsterdam: Meulenhoff. Brugman, J. 989 'De islam in Nederland. De les van de affaire Rushdie', Hollands Maandblad, 30/3, pp Brugman, J. 989 'Allah in Holland', Haagse Post, 8 juli, pp Bruinessen, M.M. van 979 'Sji'isme en soennisme. De verschillen tussen twee hoofdrichtingen binnen de islam', Intermediair, 5/42, 9 oktober, pp Buijs, F. en J. Rath 986 De stem van migranten en werklozen. De gemeenteraadsverkiezingen van 9 maart 986 te Rotterdam. Uitgave 25. Leiden: Rijksuniversiteit te Leiden, Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen. Buitelaar, M. 99 Fasting and feasting in Morocco. An ethnographic study of the month Ramadan. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Bukman, B. 989 'De groeiende onverdraagzaamheid na de moordoproep', De Tijd,, pp Bureau Ontmoeting met moslims van Gereformeerde Kerken in Nederland

22 988 Mijn geloof en dat van mijn buren. Theologische ontdekkingen door dialoog met anders-gelovigen. Hoevelaken: Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS). Burg, C.J.G. van der (red.) 986 Surinaamse religies in Nederland. Hindoeïsme, Winti, Hindoestaanse islam. Religieuze bewegingen in Nederland nr. 2. Amsterdam: VU-uitgeverij. Butt, W.M. 990 The life of Pakistani in the Netherlands. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Butterworth, E. 967 A Muslim community in Britain. London: Church Information Office. Cahir, R. 990 'Les mouvements Islamistes turc et l'europe', Cahiers d'etudes sur la Méditerrannée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), 0, Juin. Calverly, E.E. 990 'Negro Muslims in Hartford', The Muslim World, 55, pp Camileri, C. 990 'Differences culturelles et laïcité', Hommes et Migrations, 29-30, pp Cammaert, M-F. 985 Migranten en thuisblijvers. Een confrontatie. De leefwereld van Marokkaanse Berbervrouwen. Assen/Maastricht: Van Gorcum. Capelle, M.C. 976 Moslims als buren. Goes: Oosterbaan en Le Cointre. Capelle, M.C. 979 Hij is als u zelf. Achtergrondinformatie over de wereld van moslim-werknemers en hun kinderen. Cahiers voor het christelijk onderwijs. Kampen: Kok. Cardoso, L. 990 'Au coeur de l'affaire', Hommes & Migrations, 29-30, fev.-mars, pp Carlier, I.Y. et M. Verwilghen (eds.) 989 Droit des personnes et de la famille musulmane en Belgique. Louvain-la-Neuve: Academia. Carlier, J.Y. et M. Verwilghen 989 Musulmans en Belgique. Un statut juridique spécifique? SYBIDI Papers 3. Louvain-la-Neuve/Bruxelles: Academia et SYBIDI.

23 Carroll, L. 986 'A note on the Muslim wife's right to divorce in Pakistan and Bangladesh', New Community, 3/, Spring-Summer, pp Catherine, L. 985 In naam van de islam. Godsdienst als politiek argument bij Mohammed en Khomeiny. Berchem: EPO Dossier Internationaal. Catherine, L. 988 'De organisatie van de islam in België staat de integratie in de weg', Streven, maart, pp Cesari, J. 988 'Les musulmans a Marseille. Enjeux d'une renaissance politique', Pouvoirs, 47, pp Charlton, R. and R. Kaye 985 'The politics of religious slaughter. An ethno-religious case study', New Community, 2/3, Winter, pp Charter 990 Charter 90 for Asians. Brentwood: Charter 90 for Asians. Cherribi, O. 989 'Duivelsverzen in Calvijns achtertuin', pp in R. Haleber (red.), Rushdie-effecten. Afwijzing van moslim-identiteit in Nederland? Amsterdam: Sua. Cherribi, O., G. van der Fuhr en D. Niedekker 989 Cultuur als visie. Amsterdam: Amsterdams Centrum Buitenlanders (ACB). Choueiri, Y.M. 990 Islamic fundamentalism. London: Inter. Christians 982 Christians and Muslims working together: Warsaw, Birmingham, Copenhagen. Research paper 4. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Christie, C. 99 'The rope of God. Muslim minorities in the West and Britain', New Community, 7/3, April, pp Cohn-Sherbok, D. 990 The Salman Rushdie controversy in interreligious perspective. Lewiston, New York: Edward Mellen Press.

24 Council of Mosques 986 The Muslims and 'Swann' London: Council of Mosques. Couwenberg, S.W. 982 'Het vraagstuk der etnische minderheden. Politieke en juridische aspecten', Civis Mundi, 2/5, pp Couwenberg, S.W. 986 'Nationale zelfbeschikking en nationale cultuur. Antwoord op een lasterlijk betoog', Recht en Kritiek, 2/2. Cramer, M. 986 Ramadan in Nederland. Geloofsbeleving van Turken en Marokkanen in vastenmaand en offerfeest. Doctoraalscriptie. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep Culturele Antropologie. Crijnen, T. 989 'De heilige woede van Sher Azam', De Tijd, 5/8, pp Cumper, P. 990 'Muslim schools and the ERA', New Community, 6/3, April, pp Cumper, P. 990 'Muslim schools. Some unanswered questions', Forum, 32/2, Spring, p. 60. Cuperus, W. 983 'De preek in de moskee', Begrip, 65, mei/juni, pp Custers, M. 985 'Muslims in the Netherlands. Newcomers in an established society', Journal of the Institute of Muslim Minority Affairs, 6/, pp Custers, M. 987 'Moslims in Nederland. Nieuwkomers in een gevestigde maatschappij', pp. 3-3 in K. Wagtendonk (red.), Islam in Nederland. Islam op school. Muiderberg: Coutinho. Dalen, E.J. van 984 Verslag van een stage in een Turkse moskee in Zwolle. Kampen: Theologische Universiteit. Darsh, S.M. 980 Muslims in Europe. London: Ta Ha. Dassetto, F.

25 985 Cycles migratoires en Belgique francophone et recherches en sciences sociales. Bruxelles: SYBIDI. Dassetto, F. 988 'The Tabliqh organization in Belgium', pp in T. Gerholm and Y.G. Lithman (eds.), The new Islamic presence in Western Europe. London and New York: Mansell. Dassetto, F. 988 Le Tabligh en Belgique. Diffuser l'islam sur les traces du Prophète. SYBIDI Papers 2. Louvain-la-Neuve/Bruxelles: Academia et SYBIDI. Dassetto, F. 990 'Politique d'intégration et Islam en Belgique', Revue Européenne des Migrations Internationales, 6/2, pp. 07ff. Dassetto, F. 990 'Visibilisation de l'islam dans l'espace public', pp in Bastenier, A. et F. Dassetto (eds.), Immigrations et nouveaux pluralismes. Wesmael: De Boeck. Dassetto, F. et A. Bastenier 984 L'Islam transplanté. Vie et organisation des minorités musulmanes de Belgique. Anvers-Bruxelles: EVO/EPO. Dassetto, F. and A. Bastenier 985 The Organisation of Islam in Belgium. Research paper 26. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Dassetto, F. en A. Bastenier 986 'Moslim-organisatie in België', Tijdschrift voor Sociologie, 7/-2, pp Dassetto, F. et A. Bastenier 987 Media U Akbar. Confrontations autour d'une manifestation. Louvain-la-Neuve: CIACO. Dassetto, F. et A. Bastenier 987 Une manifestation Islamique en Bruxelles. Louvain La Neuve: CIACO. Dassetto, F. et A. Bastenier 988 Europa, nuova frontiera dell'islam. Roma: Ed. Lavoro. Davies, M.W. 988 Knowing one another. Shaping an Islamic anthropology. London and New York: Mansell. Davis. J. (ed.) 982 Religious organization and religious experience. Londen: Academic Press.

26 De Candole, J. 99 'The politics of Muslim school', The Salisbury Review, March. Deijl, F. van 986 'De islam en de Indische buurt: "tot we gewone Hollanders zijn geworden die toevallig in Allah geloven"', De Tijd, 8 juli, pp Deijl, F. van 987 'Allah als antwoord. Nederlanders, de islam en de grote leegte', De Tijd, 5 januari, pp Dekker-Van Bijsterveld, S.C. den 988 De verhouding tussen kerk en staat in het licht van de grondrechten. Zwolle: Tjeenk Willink. Delhaas, S. 985 'Ze zien de doornen van de islam, niet de bloesem', Wending, 40/3, pp Demirbuken, E. 982 'Koranschulen. Ein Erfahrungsbericht', Migration, 3, pp Dermenghem, E. 956 Le culte des saints dans l'islam Maghrébin. Paris: Destree, A. 987 'Les enfants musulmans dans les écoles Belges. Qui doit s'adapter à l'autre?', pp in J. Lemaire (ed.), Immigrés. Qui dit non à qui? Themanummer "Laïcité. La pensée et les hommes", 30/6. Develioglu, A. 988 'De eerste islamitische school Al-Ghazali', Buitenlanders Bulletin, 3/0, pp. 9-. Develioglu, A. 989 'Dragen moskeeën bij aan emancipatie? Turkse organisaties Rotterdam kritiseren gemeentelijk beleid', Buitenlanders Bulletin, 4/4, pp Develioglu, A. 990 'Onschuldige voorlichting of oproep tot moord? Turkse Omroep Stichting op Amsterdamse kabel-tv', Buitenlanders Bulletin, 5/9, pp Dewinter, F. 989 Eigen volk eerst. Brecht: De Roerdomp. Dijk, T.A. van

27 990 'Rasoul=Komrij. De Hollandse pseudo-rushdie', Forum, 28, 8 november, pp Dinstein, Y 976 'Collective human rights of peoples and minorities', International and Comparative Law Quarterly, 25/, pp Djait, H. 985 Europe and Islam. Cultures and modernity. Berkeley, California: University of California Press. Doedens, F. und P. Kappert 98 'Türkischer Islam. Interview mit Prof. Dr. Petra Kappert', RU-Zeitschrift für die Praxis des Religionsunterrichts, /2, pp Donohue, J. and J. Esposito (eds.) 982 Islam in transition. Muslim perspectives. New York: Oxford University Press. Doomernik, J. 989 Changing functions of Turkish Islamic institutions in the Netherlands. Paper voor de conferentie 'Migrants, Muslims and Metropolis', I.V.S.F, Berlijn 3-8 juni. Doomernik, J. 99 Turkse moskeeën en maatschappelijke participatie. De institutionalisering van de Turkse islam in Nederland en de Duitse Bondsrepubliek. Nederlandse Geografische Studies 29. Amsterdam: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Dossier 986 'Dossier "De Islam"', Bareel, 9/35. Themanummer. Dossier 989 Dossier de presse sur l'affaire Salman Rushdie. Paris: Agence pour le Développement des Relations Interculturelles. Duijnhouwer, J.S. en H. Belhaj 982 'Marokkaanse maatschappelijk werker: we moeten elkaar accepteren als volwaardige mensen', Christelijk Pedagogisch Studieblad, 2, april, pp Duijnhouwer, J.S. en H. van Vonderen 982 'P.C.O.-bestuurder Hans van Vonderen: buitenlandse kinderen opnemen moet een uitdaging zijn', Christelijk Pedagogisch Studieblad, 2, april, pp Duijnhouwer, J.S. en T. Demirhan 982 'Christelijke scholen opent de deuren voor buitenlandse kinderen', Christelijk Pedagogisch Studieblad, 2, april, pp

28 Duin, J. van 987 'Open en dichte meisjes', Intermediair, 23/39, pp Dumont, P. 986 'Disciples of the light. The Nurju Movement in Turkey', Central Asian Survey, 5/2, pp Dwyer, D. 978 Images and self-images. Male and female in Morocco. New York: Columbia University Press. Dwyer, K. 982 Moroccan dialogues. Anthropology in question. Baltimore: John Hopkins University Press. Eade, J. 987 'The political representation of a South Asian minority in a working-class area. The Bangladeshi community in Tower Hamlets, East London', South Asia Research, 7/, May, pp Eade, J. 989 The politics of community. The Bangladeshi community in East-London. Aldershot: Gower. Eade, J. 990 'Nationalism and the quest for authenticity. The Bangladeshis in Tower Hamlets', New Community, 6/4, July, pp Eade, J. 990 'The political representation of a South Asian minority in a working class area. The Bangladeshi community in East London', in C. Clarke et al. (eds.), South Asian oversea. Migration and ethnicity. Cambridge: Cambridge University Press. Eade, J. 990 'Local politics and the political construction of class and community. Bangladeshi political leadership in Tower Hamlets, East London', in P. Werbner and M. Anwar (eds.), Ethnic leadership in Britain. London: Routledge. Effecten 989 Effecten van de Rushdie-affaire. Reader t.b.v. studiedag d.d. 7 november. Utrecht: ADO i.s.m. Kerk en Wereld. Eickelman, D.F. 976 Moroccan Islam. Tradition and society in a pilgrimage centre. Austin, Texas: University of Texas Press.

29 Eickelman, D.F. 98 The Middle East. An anthropological approach. Englewood Cliffs, New York: Prentice Hall. Eickelman, D.F. 987 'Changing interpretations of Islamic movements', pp in W.R. Roff (ed.), Islam and the political economy of meaning. London: Croom Helm. El Bakkali, K. 990 Aspecten van de islam en samenleving. Den Haag: Moskee Al-Mohsinine en moskee Al-Islaam. El Fers, M. 990 'De islam in Europa. Deel -4', De Groene Amsterdammer, 4/ El Manouzi, A. 988 'De islamitische school. Een redelijke oplossing', Samenwijs, 9, november, p. 06. El Saadawi, N. 988 De val van de imam. Amsterdam: An Dekker. Ellis, J. 99 'Local government and community needs. A case study of Muslims in Coventry', New Community, 7/3, April, pp Elmoudni, H. 982 'Amsterdam', pp , De islam. Geschiedenis, politiek... Amsterdam: Amsterdams Centrum Buitenlanders (ACB). Elsas, C. 980 Einflüsse der islamischen Religion auf die Integrationsfähigkeit der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehorigen. Berlin: Senatskanzlei. Elsas, Ch. 98 'Dialog an der Basis. Ein Ausschnitt Integrationsprozess Berlin ',.2.5, -0 in H.J. Brandt und C.P. Haase (Hrsg.), Begegnung mit Türken. Begegnung mit dem Islam. Ein Arbeitsbuch. Hamburg. Elsas, C. 983 'Religiöse Faktoren fur Identität. Politische Implikationen Christlich-islamischer Gespräche in Berlin', in C. Elsas (Hrsg.), Identität. Veränderungen kultureller Eigenarten im Zusammenleben von Türken und Deutschen. Hamburg: Verlag Rissen. Elsas, Ch.

30 984 'Der schwierige Weg zum Gesprach mit den Muslimen', Berliner Theologische Zeitschrift, 2, pp Elsas, Ch. 986 'Der Islam in Deutschland zwischen Aufbruch und Konsoliderung. Neue Entwicklungen am Beispiel Berlin-West', pp in J. Lahnemann (hrsg.), Erziehung zur Kulturbegegnung. Modelle fur das Zusammenleben von Menschen verschiedenen Glaubens. Schwerpunkt Christentum-Islam. Hamburg. Elsas, C. 99 'Turkish Islamic ideals of education. Their possible function for Islamic identity and integration in Europe', pp in W.A.R. Shadid and P.S. van Koningsveld (eds.), The integration of Islam and Hinduism in Western Europe. Kampen: Kok Pharos. Elsas, C. (Hrsg.) 983 Identität. Veränderungen kultureller Eigenarten im Zusammenleben von Türken und Deutschen. Hamburg: Verlag Rissen. Elst, L.A. van der 989 'Islamitisch godsdienstonderwijs bij Surinaamse gebedsruimten in Den Haag', Samenwijs, 0, december, pp Ende, W. und U. Steinbach (Hrsg.) 984 Der Islam in der Gegenwart. München: Beck Verlag. Engelbrektsson, U-B. 978 The force of tradition. Turkish migrants at home and abroad. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Eppink, A. 98 Cultuurverschillen en communicatie. Problemen bij hulpverlening aan migranten in Nederland. Alphen aan de Rijn: Samsom. Erbakan, N. 975 Milli Görüs. Istanbul: Dergah Yayinlari. Ergün, C. 982 'Nogmaals de Koranschool', Samenwijs, 2/8, maart, pp. 252ff. Esch, H. van en R. Rooimans 985 Turkse en Marokkaanse bezoekers van het dagverblijf voor geestelijke gehandicapten. Nieuwegein: Federatie Dagverblijven en Tehuizen voor Geestelijk Gehandicapten. Esch, W. van en M. Roovers Islamitisch godsdienstonderwijs in Nederland, België, Engeland en West-Duitsland.

31 Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS). Esposito, J. (ed.) 980 Islam and development. Religion and sociopolitical change. Syracuse: Syracuse University Press. Etienne, B. 984 'L'Islam à Marseille ou les tribulation d'une anthropologue', Les Temps Modernes, 4/40, pp Etienne, B. 987 L'Islamisme radical. Paris: Hachette. Etienne, B. 989 La France et l'islam. Paris: Hachette. Etre 986/ 87 Etre musulman en Belgique. Themanummer van Tribune Immigre, 2, Décembre/Janvier. Europa 984 Themanummer RCB-info, 5, Europa met een tulband. Everaers, J. 990 'Christelijke scholen staan onder druk. Christelijke scholen in Utrecht willen aantal moslimleerlingen beperken', Al Mizan, 5/, pp. 3 en 3. Exter, J. den 983 'Officiële Turkse imams in Nederland', Peregrinus Bulletin, 6/2, juli, pp Exter, J. den 989 'Van imam in Alkmaar tot moeftie in Turkije. Verslag van een bezoek aan een gemigreerde voorganger', Peregrinus Bulletin, 2, juni, pp. 7-. Exter, J. den 990 'Vragen van Turkse moslims in Europa en de antwoorden van de Hoge Raad voor Geloofszaken', pp , J.G.J. ter Haar en P.S. van Koningsveld (red.), Schriftgeleerden in de moderne islam. Muiderberg: Coutinho. Exter, J. den 990 Diyanet. Een reis door de keuken van de officiële Turkse islam. Beverwijk: Centrum Buitenlanders Peregrinus. Farm Animal Welfare Council 985 Report of the Welfare of Livestock when slaughtered by religious methods. London:

32 HMSO. Feddema, R. 987 Humanisme en islamcultuur in Nederland. Een aanzet tot reflectie en dialoog. Amsterdam: Humanistisch Studiecentrum Nederland. Fetens, M.W.C. 984 'Erkenning in Nederland van verstotingen', Ars Qequi,, pp Fischer, M.M.J. and M. Abedi 990 'Bombay talkies, the word and the world. Salman Rushdie's Satanic Verses', Cultural Anthropology, 5/2, pp FOMON 978 Themanummer "Moslims in Nederland". Scheveningen: Federatie Moslim Organisaties Nederland. Foster-Carter, O. 986 'Insiders, outsiders and anomalies. A review of studies of identity', New Community, 8/2, pp Galanis, G. 982 'Stigma und Identität. Was es bedeutet ein Ausländer zu sein', Migration, 3, pp Garaudy, R. 984 Social and cultural perspectives on Muslims in Western Europe. The future of Muslim workers in Europe. Research paper 24. Birmingham: Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relation, Selly Oak Colleges. Geelen, E. 990 'Opvanghuis voor moslim meisjes. De meiden die bij Darha komen willen hun islamitische achtergrond graag behouden', Samenwijs, /4, december, pp Geen 989 'Geen plaats voor algemene steun overheid aan kerkgenootschappen', De Nederlandse Staatscourant, 3 oktober. O.a. toespraak Minister van Dijk op Symposium Kerk en Staat. Geijbels, M. en J.D. Kraan 990 Islam in kort bestek. 2e druk. Ter Sprake 46. Den Haag: Meinema. Gellner, E. 969 Saints of the Atlas. London: Weidenfeld & Nicholson. Gellner, E. 98 Muslim society. Cambridge: Cambridge University Press.

Proposal Free Competition in the Humanities

Proposal Free Competition in the Humanities Proposal Free Competition in the Humanities 1. Project information The long-lasting legacy of collaboration. The exclusion and integration of former national socialist milieus in Dutch society. Summary

Nadere informatie

1 april. Promovendi Boek. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Samenstelling: Christel de Jong

1 april. Promovendi Boek. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Samenstelling: Christel de Jong 1 april Promovendi Boek 2015 Samenstelling: Christel de Jong Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2 Alloul, Houssine Diplomatieke ontmoetingen: een cultuurhistorische analyse van de Belgisch-Osmaanse

Nadere informatie

Committed to society. Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam

Committed to society. Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam Naam onderzoeksprogramma exercilla feum volore do odolort incillut ad magnisc iliquissed tat luptat Dr. Edien Bartels, universitair docent Sociale en culturele antropologie onderzoekt de actualiteit van

Nadere informatie

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Dir. Corinne Torrekens en Ilke Adam Onderzoekers : Younous Lamghari

Nadere informatie

Living Apart Together? Integratie van moslims in Europa

Living Apart Together? Integratie van moslims in Europa Living Apart Together? Integratie van moslims in Europa Mieke Maliepaard, Fenella Fleischmann en Karen Phalet Veel Europeanen denken dat moslimmigranten nooit echt in de samenleving zullen integreren.

Nadere informatie

SUMMARY CV PROFESSOR RUBEN GOWRICHARN

SUMMARY CV PROFESSOR RUBEN GOWRICHARN SUMMARY CV PROFESSOR RUBEN GOWRICHARN 1. Education a. Ph.D. in Economics (Utrecht University, 1991) b. M.Sc. in Economics (ISS, University of Rotterdam, 1984) c. M.Sc. in Sociology (Leiden University,

Nadere informatie

PROMOTIE-ONDERZOEK 2013

PROMOTIE-ONDERZOEK 2013 PROMOTIE-ONDERZOEK 2013 Achbari, Azadeh Global science from a Dutch perspective: Dutch participation in 19th-century Humboldtian networks Vrije Universiteit Amsterdam Afdeling Algemene Vorming / Geschiedenis

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000. Onder redactie van Leo Lucassen. ryossiuspers UvA

Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000. Onder redactie van Leo Lucassen. ryossiuspers UvA ryossiuspers UvA I I. Amsterdammer worden Amsterdammer worden Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 Onder redactie van Leo Lucassen ryossiuspers UvA Deze publicatie werd mede mogelijk

Nadere informatie

Aanwinsten september 2009

Aanwinsten september 2009 BIBLIOTHEEK Aanwinsten september 2009 119 titels MUSEA BELEID ONDERWIJS KUNST EN CULTUUR KUNST- EN CULTUUREDUCATIE CULTUREEL ERFGOED BEELDENDE KUNSTEN MUZIEK FILM/MEDIA THEATER LITERATUUR INSTELLINGENDOCUMENTATIE

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 112 titels CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ Tot waar de beide zeeën samenkomen : verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden / M. Colpaert, L. Van Lancker [regisseur].

Nadere informatie

Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen Een inventariserende studie

Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen Een inventariserende studie Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen Een inventariserende studie Bas van Stokkom, Henny Sackers, Jean-Pierre Wils Radboud Universiteit Nijmegen Godslastering, discriminerende

Nadere informatie

Berichtgeving over moslims en de islam in de westerse media: Beeldvorming, oorzaken en alternatieve strategieën

Berichtgeving over moslims en de islam in de westerse media: Beeldvorming, oorzaken en alternatieve strategieën Berichtgeving over moslims en de islam in de westerse media: Beeldvorming, oorzaken en alternatieve strategieën Dit artikel behandelt met behulp van nationale en internationale literatuur de wijze waarop

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report

Jaarverslag Annual Report Jaarverslag Annual Report Jaarverslag Turkije Instituut 2008 Annual Report Turkije Instituut 2008 In dit jaarverslag biedt het Turkije Instituut u een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Aanwinsten november 2010

Aanwinsten november 2010 BIBLIOTHEEK CULTUURNETWERK NEDERLAND Aanwinsten november 2010 De bibliotheek van Cultuurnetwerk Nederland heeft in november 202 nieuwe titels toegevoegd aan de collectie. Klik op een van de onderstaande

Nadere informatie

Imam in Nederland. Opvattingen over zijn religieuze rol in de samenleving PROEFSCHRIFT

Imam in Nederland. Opvattingen over zijn religieuze rol in de samenleving PROEFSCHRIFT Imam in Nederland_VW-proefschr 19-10-2007 09:45 Pagina 1 Imam in Nederland Opvattingen over zijn religieuze rol in de samenleving PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit

Nadere informatie

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Door Denktank Prof. dr. Sigrid Hemels (EUR) Prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT) Mr. Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman) Prof. dr. Sylvester Eijffinger

Nadere informatie

AIAS. Marta Kahancová won dissertation price. An inaugural lecture and a new professor. Registration Dutch labour market day (NAD) still possible

AIAS. Marta Kahancová won dissertation price. An inaugural lecture and a new professor. Registration Dutch labour market day (NAD) still possible Autumn 2009 AIAS Newsletter Marta Kahancová won dissertation price An inaugural lecture and a new professor Registration Dutch labour market day (NAD) still possible Amsterdam Institute for Advanced labour

Nadere informatie

54-69 1997/2001. contactblad van de Stichting Net Werk voor de geschiedenis van hygiëne en milieu redactie: myriam daru webversie: jan van den noort

54-69 1997/2001. contactblad van de Stichting Net Werk voor de geschiedenis van hygiëne en milieu redactie: myriam daru webversie: jan van den noort 54-69 1997/2001 Stichting Net Werk voor de geschiedenis van hygiëne en milieu redactie: myriam daru webversie: jan van den noort 5 544To 722-723 be or not to be a global historian, that s the question

Nadere informatie

Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse. Advies kunstschouw Görgün Taner

Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse. Advies kunstschouw Görgün Taner Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse Advies kunstschouw Görgün Taner Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse Advies kunstschouw Görgün Taner 2 Görgün Taner (1959) is algemeen directeur

Nadere informatie

FEMINISME EN MULTICULTURALISME: TWEE ZIELEN IN ÉÉN BORST?

FEMINISME EN MULTICULTURALISME: TWEE ZIELEN IN ÉÉN BORST? FEMINISME EN MULTICULTURALISME: TWEE ZIELEN IN ÉÉN BORST? Sawitri Saharso 1 SUMMARY In Dutch public debate on multiculturalism gender relations often function to demarcate the boundaries of toleration.

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Er waart een golf van idealisme door Nederland

Er waart een golf van idealisme door Nederland Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Door Denktank Prof. dr. Sigrid He mels (EUR) Prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT) Mr. Addie Stehouwe r (Nationale Ombudsman) Prof. dr. Sylvester

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21049 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21049 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/21049 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Laarman, Charlotte Title: Oude onbekenden : het politieke en publieke debat over

Nadere informatie

Masterclass: Terrorisme. Hoogleraar Edwin Bakker

Masterclass: Terrorisme. Hoogleraar Edwin Bakker Masterclass: Terrorisme Hoogleraar Edwin Bakker Beste deelnemer Van harte welkom bij de allereerste Masterclass van ons nieuwe initiatief: de Haagsche Nieuws Academie! De Haagsche Nieuws Academie is een

Nadere informatie

Huygens ING. Jaarverslag 2012

Huygens ING. Jaarverslag 2012 Huygens ING Jaarverslag 2012 Huygens ING: Op koers Huygens ING: On course Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING, is een instituut van de KNAW. Het instituut is per

Nadere informatie

Book The book of Jezebel

Book The book of Jezebel Non-Fictie - 000 2014-26-0683 Book The book of Jezebel The book of Jezebel : an illustrated encyclopedia of lady things / edited by Anna Holmes ; written by: Kate Harding, Amanda Hess ; contributing writers:

Nadere informatie

Geregeld. Erasmus Instituut Toezicht en Compliance Interview professor Nicholas Dorn JAR: de promotiecultuur. facultair magazine

Geregeld. Erasmus Instituut Toezicht en Compliance Interview professor Nicholas Dorn JAR: de promotiecultuur. facultair magazine facultair magazine nummer 01 januari 2008 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Geregeld Erasmus Instituut Toezicht en Compliance Interview professor Nicholas Dorn JAR: de promotiecultuur Heading Op pagina 13

Nadere informatie

Reader Vrouwen en Besluitvorming

Reader Vrouwen en Besluitvorming Inleiding Reader Vrouwen en Besluitvorming Reader Vrouwen en Besluitvorming Inleiding De READER VROUWEN EN BESLUITVORMING werd in september 2002 samengesteld door RoSa in opdracht van Gelijke Kansen in

Nadere informatie