b Onvermijdelijk Zie inleiding en doelstelling gemeente Eindhoven Raadsvoorstelherverdeling gemeentelijk kunstbezit (BKR-collectie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "b Onvermijdelijk Zie inleiding en doelstelling gemeente Eindhoven Raadsvoorstelherverdeling gemeentelijk kunstbezit (BKR-collectie)"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4480 Inoeknummer 11st01536 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer Raadsvoorstelherverdeling gemeentelijk kunstezit (BKR-collectie) Inleiding Naar aanleiding van het landelijke overheidsesluit in 1992 de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) formeel uiten werking te stellen, esloot de gemeenteaad van Eindhoven op 27 april 1992 tot wijziging van het eheer van het gemeentelijk kunstezit. Het esluit hield onder meer in dat na de overdracht van onder andere BKR-kunstwerken aan het Van Aemuseum, Museum Kempenland, Dienst Bestuursondersteuning en De Kraedans, de overgeleven kunstwerken ofwel geschonken konden worden aan de organisaties die BKR-kunstwerken reeds in ruikleen hadden ofwel teruggeven konden worden aan de makers ervan. Het restant diende op eenvoudige wijze worden opgeslagen. Verdeling van de kunstwerken onder het Van Aemuseum, Museum Kempenland, Dienst Bestuursondersteuning en De Kraedans is uitgevoerd. Daarnaast is er al één ronde van teruggaaf aan de makers voltrokken. Schenking aan de organisaties is in werking gesteld maar door personele wisselingen tussentijds afgeroken. Daarij functioneert de eenvoudige opslag van de overgeleven werken niet naar ehoren. Bestuurlijk kader a Wettelijke taak a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onvermijdelijk Zie inleiding en doelstelling Doelstelling Het zorgvuldig, verantwoord en transparant afhandelen van het afstotingsproces van de BKR-collectie zoals in 1992 is ingezet met als eindresultaat dat het aantal BKRkunstwerken in ezit van de gemeente Eindhoven wordt teruggeracht tot alleen die kunstwerken die op dit moment in een aantal gemeentelijke geouwen als verfraaiing van de kantoren hangen.

2 Voorstel 1. In te stemmen met het wijzigen van het raadsesluit van 27 april 1992 inzake het nemen van een principeesluit tot wijziging van het eheer van het gemeentelijk kunstezit op de volgende punten: a. Bij opheffing van de organisaties waaraan destijds kunstwerken in eigendom zijn overgedragen hoeven deze kunstwerken niet aan de gemeente te vervallen.. Schenking aan de organisaties die de kunstwerken reeds in ruikleen heen onder de voorwaarde dat het werk goed eheerd wordt en in geval van eschadiging zijn eventuele herstel- en restauratiekosten voor rekening van die organisatie. c. De gemeente verkoopt de resterende kunstwerken (nadat de schenking aan de organisaties en de teruggaaf aan de kunstenaars heeft plaatsgevonden) in plaats van eenvoudig opslaan. 2. In te stemmen met een tweede teruggaafronde van BKR-kunstwerken aan de makers van de etreffende kunstwerken. 3. In te stemmen met het organiseren van een internet- en fysieke veiling in a. De kosten ad ,- van de organisatie van de veiling te etalen uit de oprengsten van de veiling.. De netto oprengsten van de veiling in de reserve Stadsverfraaiing te storten. c. De veilingwesite lijft ook na de veilingen online en wordt actief eheerd totdat alle BKR-kunstwerken zijn verkocht. Argumenten 1.1 Het raadsesluit van 27 april 1992 is deels achterhaald. Om een herhaling van de huidige situatie te voorkomen is het noodzakelijk dat er slagen worden gemaakt ten ehoeve van de definitieve afstoting van kunstwerken die ooit tot het gemeentelijk kunstezit ehoorden. Ingevolge het raadsesluit van 27 april 1992 vervallen de kunstwerken die destijds in eigendom overgedragen zijn aan De Kraedans en Museum Kempenland ij eventuele opheffing van deze stichtingen weer aan de gemeente Eindhoven. Wenselijk is dat ij opheffing van deze organisaties de kunstwerken niet weer aan de gemeente vervallen. Hierover moet op het moment dat dit zich voordoet met de desetreffende instellingen in overleg getreden worden. 1.2 De voorkeur gaat uit naar het op zorgvuldige wijze afstoten van de kunstwerken. Hierover is informatie ingewonnen ij Juridische Zaken, Instituut Collectie Nederland (ICN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 2

3 Op juridische grond en op advies van de VNG is het aan te raden voor zover er sprake is van eschadigd werk, de eventuele herstel- en restauratiekosten voor rekening van de ontvanger te laten komen. De reden voor het stellen van deze voorwaarde is dat de gemeente ingevolge artikel 25 auteurswet een zorgplicht heeft. De organisaties mogen in tegenstelling tot het raadsesluit van 27 april 1992 de kunstwerken wel vervreemden zodat zij op eigen wijze hun toekomstige kunstcollectie kunnen eheren. De gemeente komt door deze nieuwe voorwaarden de organisaties tegemoet. Het aanvaarden van de schenking is hierdoor aantrekkelijker. De VNG raadt het stellen van voorwaarden zoals een verod op het vervreemden van BKR-kunstwerken niet specifiek aan. Een versoepeling van de voorwaarden voor schenking met etrekking tot het vervreemden van de BKR-kunstwerken heeft ook als reden dat het niet goed te controleren is of organisaties deze afspraak daadwerkelijk naleven. 1.3 Er zijn structurele prolemen met het op verantwoorde wijze eheren van de BKR- collectie (in depot en in ruikleen). Omdat het eheer van de BKR-collectie geen gemeentelijke kerntaak meer is zijn er onvoldoende financiële middelen eschikaar om deze taak op een verantwoordelijke wijze uit te voeren met als gevolg dat een goed overzicht op de collectie ontreekt en kunstwerken hierdoor verkommeren, eschadigen of verdwijnen. Een eenvoudige opslag zoals vermeld in het raadsesluit voldoet voor lange termijn niet aan de morele en wettelijke verplichting (artikel 25 van de auteurswet) om zorgvuldig om te gaan met kunst, zeker omdat die kunst met pulieke middelen verworven is. Langdurige opslag zonder zicht op toekomstige herplaatsing doet geen recht aan deze BKR-kunstwerken waarvan het uitgangspunt is dat ze getoond worden. Door het organiseren van een internetveiling en een fysieke veiling krijgen de kunstwerken een nieuw leven. Uit ervaring ij andere gemeenten is geleken dat tijdens vergelijkare veilingen 70 tot 80% van de aangeoden kunstwerken wordt verkocht. Op deze manier krijgen de kunstwerken die voorheen stonden te verkommeren in het depot weer een nieuw leven. De internetveiling zal eind novemer van start gaan. De fysieke veiling zal midden decemer in één weekend worden gehouden op een nog nader te epalen locatie. Geïnteresseerden uit heel het land kunnen ieden op de kunstwerken maar de promotie ervan zal voornamelijk op de regio Eindhoven gericht zijn. Reden hiervoor is dat de BKR-kunstwerken met rijksgelden zijn aangekocht maar de kunstwerken in de veilingen zijn 3

4 voornamelijk van kunstenaars van oorsprong uit de regio. De huidige waarde van de BKR-kunstwerken zal vastgesteld worden door een taxateur. 2.1 Door de kunstenaars de mogelijkheid van ophalen te geven worden juridische verplichtingen (aangegaan in de BKR) van de gemeente nagekomen. In de loop der jaren dat het raadsesluit van 27 april 1992 in zijn geheel uitgevoerd had moeten worden zijn taken lijven liggen en zijn er opnieuw BKRkunstwerken in depot die in aanmerking komen voor teruggaaf aan de maker. Omdat de kunstenaars volgens de BKR toestemming moeten geven of hun kunstwerken onder andere verkocht mogen worden is een tweede teruggaafronde gewenst zodat hen de mogelijkheid wordt geoden hun kunstwerken op te halen indien zij het met de verkoop ervan niet eens zijn. 3.1 Oprengst veiling inzetten voor kunst in de openare ruimte. Omdat het udget van de reserve stadsverfraaiing maar ,- edraagt en er meer amities zijn met etrekking tot kunst in de openare ruimte dan dat het udget toelaat wordt een aanvulling hiervan zeer op prijs gesteld. Daarnaast vloeit op deze manier de oprengst uit de veiling weer terug naar de eeldende kunst. 3.2 Overgeleven kunstwerken na de veilingen lijven zichtaar op de veilingwesite. Omdat het eheer van de BKR-collectie geen gemeentelijke kerntaak meer is zijn er onvoldoende financiële middelen eschikaar om deze taak op een verantwoordelijke wijze uit te voeren met als gevolg dat een goed overzicht op de collectie ontreekt en kunstwerken hierdoor verkommeren, eschadigen of verdwijnen. Met de organisatie waar de gemeente Eindhoven mee in zee gaat met etrekking tot de organisatie van de veiling wordt afgesproken dat deze (kosteloos) de wesite actief lijft eheren totdat alle BKR-kunstwerken verkocht zijn. Kanttekeningen 1 Sommige non-profitorganisaties zijn nu profit-organisaties. Deze organisaties zijn in het kader van het raadsesluit van 27 april 1992 aangeschreven met de vraag of zij de kunst in eigendom over willen nemen. Bijna alle 4

5 organisaties die toen als non-profit te oek stonden heen toen aangegeven interesse te heen in de schenking. Ondertussen heen een aantal van deze organisaties een winstoogmerk maar hun kunstezit is dan meestal ondergeracht in een apart daarvoor opgerichte kunststichting. 2 Advies VNG negatief inzake afstoten gemeentelijke kunstcollecties. De VNG heeft in juni 2010 gepleit voor terughoudendheid ij afstoting van kunstcollecties door gemeenten. Echter verwijzen zij in deze tekst toch naar een uit 1992 stammend VNG-stappenplan voor de afstoting van BKR-kunstwerken. Daarnaast zegt de VNG innenkort met een eigen modelprotocol te komen maar omdat het afstotingsproces innen de gemeente Eindhoven al door een raadsesluit uit 1992 in werking is gezet wordt dit doorgezet in een geactualiseerde setting. Deze setting is opgezet langs de juridische kaders van de BKR en de auteurswet. Daarnaast heen we de richtlijnen in de LAMO (Leidraad Afstoten Museale Ojecten) gevolgd, heen we advies gehad van het ICN (Instituut Collectie Nederland) en contact gehad met gemeenten die recent ook eenzelfde afstotingsoperatie succesvol heen afgerond. Kosten De kosten met etrekking tot het organiseren van de internetveiling en een fysieke veiling zijn ,- maar de oprengsten van de veiling zullen hoger zijn dan de kosten. Daarnaast is aangeoden door de organisatie waar de gemeente Eindhoven mee in zee gaat met etrekking tot de organisatie van de veiling om hun diensten udgetneutraal aan te ieden. Mogen de kosten van de veiling hoger uitkomen dan de oprengsten dan nemen zij het verlies voor zich. De kosten estaan uit de uitesteding van de complete organisatie etreffende deze veilingen. De oprengsten zullen na aftrek van de kosten naar schatting tussen de ,- en de ,- liggen en komen ten goede van de reserve Stadsverfraaiing. Het totaal aantal kunstwerken dat aangeoden wordt via een veiling kan pas vastgesteld worden nadat de schenking aan de organisaties en de tweede teruggaafronde aan de makers is voltrokken maar er zullen naar schatting tussen de 400 en de 600 werken in aanmerking komen voor veiling. Communicatie Organisaties die kunst in ruikleen heen ontvangen een rief met het voorstel en de nieuwe voorwaarden van de schenking. Kunstenaars ontvangen een rief met het voorstel tot teruggave van hun kunstwerken. Ook worden de kunstenaars via oproepen in de krant op de hoogte geracht van de plannen. De kunstenaars worden middels de rief en/of de oproepen in de krant gewaarschuwd dat voor zover geen verzoek wordt gedaan om kunstwerken terug te krijgen, aangenomen wordt dat de kunstenaars of diens rechtsopvolgers de gemeente stilzwijgend toestemming geven om deze werken te verkopen. 5

6 Aan de veiling van de kunstwerken wordt aparte aandacht esteed met etrekking tot de promotie ervan in de media zodat zoveel mogelijk inwoners van Eindhoven en daaruiten hiervan op de hoogte zijn. De organisatie waar de gemeente Eindhoven mee in zee gaat met etrekking tot de organisatie van de veilingen zal in samenwerking met de afdeling communicatie een communicatieplan opstellen en uitvoeren. Als centraal informatiepunt met etrekking tot de BKR afstotingsoperatie zal er op de gemeentelijke wesite, in het gedeelte Kunst, Cultuur & Design een aparte pagina worden ingericht waar elangheenden en geïnteresseerden voor meer informatie terecht kunnen. Planning en uitvoering De officiële schenking van de kunstwerken aan de organisaties gaat direct na goedkeuring van dit raadsvoorstel van start. Hierop volgend zal de teruggave aan de makers starten, daarna zullen de veilingen plaatsvinden. De hele operatie zal in ieder geval vóór 31 decemer 2011 voltrokken zijn met als uitzondering het online houden van de wesite met de nog niet verkochte BKR-kunstwerken. Evaluatie Niet van toepassing Bijlage(n) Als ijlage(n) ij dit voorstel ehoren: n.v.t. Een ontwerpraadsesluit ieden wij u hierij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 6

7 Raadsesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van urgemeester en wethouders van 30 augustus 2011; gelet op de unaniem aangenomen amendementen A2 en A3; esluit: 1. In te stemmen met het wijzigen van het raadsesluit van 27 april 1992 inzake het nemen van een principeesluit tot wijziging van het eheer van het gemeentelijk kunstezit op de volgende punten: a. Bij opheffing van de organisaties waaraan destijds kunstwerken in eigendom zijn overgedragen hoeven deze kunstwerken niet aan de gemeente te vervallen.. Schenking aan de organisaties die de kunstwerken reeds in ruikleen heen; ingeval van eschadiging zijn eventuele herstel- en restauratiekosten voor rekening van die organisatie (amendement A2). c. De gemeente verkoopt de resterende kunstwerken (nadat de schenking aan de organisaties en de teruggaaf aan de kunstenaars heeft plaatsgevonden) in plaats van eenvoudig opslaan. 2. In te stemmen met een tweede teruggaafronde van BKR-kunstwerken aan de makers van de etreffende kunstwerken. 3. In te stemmen met het organiseren van een internet- en fysieke veiling in a. De kosten ad ,- van de organisatie van de veiling te etalen uit de oprengsten van de veiling.. De netto oprengsten van de veiling terug te laten vloeien in de algemene middelen (amendement A3). c. De veilingwesite lijft ook na de veilingen online en wordt actief eheerd totdat alle BKR-kunstwerken zijn verkocht. Aldus vastgesteld in de openare vergadering van 4 oktoer R. van Gijzel, voorzitter. J. Verheugt, griffier. dve/sd

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A gemeente Eindhoven Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Januari 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Januari 2014 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 MISSIE... 6 VISIE...

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid

Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid A gemeente Eindhoven Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid feruari 2011 ave/ld10053656 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 2 gemeente Eindhoven Openare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Decemer 2012 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 DE GEMEENTE EINDHOVEN ALS EVENEMENTENSTAD.... 5 MISSIE...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A gemeente Eindhoven Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Juli 2012 Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Juli 2012 gemeente Eindhoven Evenementeneleid

Nadere informatie

nota Strategisch risicomanagement

nota Strategisch risicomanagement nota Strategisch risicomanagement DEFINITIEF Novemer 2010 te/kd09002755 1 Novemer 2010 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2010-2 - Novemer 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding 4

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelAchtervang constructie Meerrijk

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelAchtervang constructie Meerrijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5092 Inboeknummer 12bst01801 Beslisdatum B&W 23 oktober 2012 Dossiernummer 12.43.253 RaadsvoorstelAchtervang constructie Meerrijk Inleiding Als onderdeel van het Stimuleringsplan

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Introductie 1 1 Algemeen 3 1.1 Samenstelling bestuur 3 1.2 Bestuurlijke hoofdlijn 5 1.3 Financiële hoofdlijn 17

Introductie 1 1 Algemeen 3 1.1 Samenstelling bestuur 3 1.2 Bestuurlijke hoofdlijn 5 1.3 Financiële hoofdlijn 17 Inhoudsopgave Introductie 1 1 Algemeen 3 1.1 Samenstelling estuur 3 1.2 Bestuurlijke hoofdlijn 5 1.3 Financiële hoofdlijn 17 2 Paragrafen 23 2.1 Bedrijfsvoering 23 2.2 Weerstandsvermogen 34 2.3 Veronden

Nadere informatie

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten Checklist aandachtspunten ontbinding Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4 A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten B. Personele aandachtspunten C. Financiële aandachtspunten Colofon Uitgever:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Algemene sportvoorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties

gemeente Eindhoven Algemene sportvoorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties A gemeente Eindhoven Algemene sportvoorwaarden voor het geruik van gemeentelijke sportaccommodaties Algemene sportvoorwaarden voor het geruik van gemeentelijke Sportaccommodaties Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter! 7 februari 2013 Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg 7 februari 2013 Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten

Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten PGB Programma trekkingsrechten PGB Datum 24 maart 2015 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding 4 2. Knelpunten voor budgethouders en zorgverleners

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten

Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten Memo Onderwerp Verantwoordingsnotitie Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten behoeve van beslissing van aandeelhouders over verkoop

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Deelname veiling (collectieve inkoop) gas en groene stroom. (BBP 0822) Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. PJJ Tromp Telefoon 0235113515 E-mail: ptromp@haarlem.nl STZ/Milieu

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie