Logo inplakken. Avans Hogeschool. Communication & Multimedia Design Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logo inplakken. Avans Hogeschool. Communication & Multimedia Design Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling"

Transcriptie

1 Logo inplakken Avans Hogeschool Communication & Multimedia Design Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013

2 2/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

3 Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (Breda) van AVANS Hogeschool. De beoordeling is uitgevoerd door een visitatiepanel dat door NQA in opdracht van AVANS Hogeschool is samengesteld. Het panel is in overleg met de opleiding samengesteld en is voorafgaand aan de visitatie goedgekeurd door de NVAO. Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Het is opgesteld conform het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (22 november 2011) en het NQA Protocol 2013 voor de beperkte opleidingsbeoordeling. De visitatie heeft plaatsgevonden op 10 & 11 oktober Het visitatiepanel bestond uit: Mevrouw dr. A.C.M. Coumans, voorzitter (voorzitter, domeindeskundige) Mevrouw M.C. Stikker (domeindeskundige) De heer dr.ir. A.J. Mulder (domeindeskundige) Mevrouw S. Drosten (studentlid) De heer drs. J.G. Betkó, auditor van NQA, trad op als secretaris van het panel. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen van het desbetreffende beoordelingskader van de NVAO en aan de eisen van het NQA Protocol Het panel heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het visitatiepanel in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden. Utrecht, 16 december 2013 Panelvoorzitter Panelsecretaris Mevrouw dr. A.C.M. Coumans De heer drs. J.G. Betkó NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 3/43

4 4/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

5 Samenvatting Het oordeel over de bachelor CMD Breda is voldoende. Een onderbouwing van dit oordeel is opgenomen in deze samenvatting en in het beoordelingsrapport. Wat beoogt de opleiding? (standaard 1, eindkwalificaties) De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) in Breda is één van de tien CMDopleidingen in Nederland. Studenten worden opgeleid voor nieuwe beroepen in de creatieve industrie, waar zij betekenisvolle communicatieproducten onderzoeken, bedenken, verbeelden en realiseren. De eindkwalificaties van de opleiding bestaan uit zes competenties, die zijn afgeleid van het landelijk beroeps- en competentieprofiel CMD. De competenties zijn van bachelorniveau en passend bij een CMD-opleiding. De opleiding profileert zich door de breedte van de opleiding en door de centrale plek die de ontwerpmethodiek in het curriculum heeft. Daarbij heeft de opleiding ook aandacht voor het ontwerp van fysieke, interactieve installaties en voor de creatieve aspecten daarbinnen. Het panel beoordeelt standaard 1 als goed. Hoe realiseert de opleiding dit? (standaard 2, onderwijsleeromgeving) Centraal in de opleiding staat de ontwerpmethodiek. De opleiding heeft een methodiek beschreven die in overeenstemming is met het ontwerpproces en de competenties en die door de gehele opleiding terugkomt. De eerste twee jaren zijn verdeeld in vier blokken, waarbij in elk blok één project centraal staat, waarin studenten een authentiek beroepsproduct ontwerpen. Het onderwijs staat ten dienste van de projecten. In de laatste twee jaar volgen studenten een verdiepingssemester, een stage, een minor en een afstudeertraject van elk een half jaar. In het verdiepingstraject kiezen ze voor verdieping in één van de vier kennisdomeinen van CMD: Creative Technology, Informatie en Interactie, Interactie Strategie en Multimediale Vormgeving. Onderwerpen waar studenten in de opleiding mee te maken krijgen zijn relevant voor het vakgebied en bestaan onder andere uit mediatheorie, kunstgeschiedenis, psychologie, mediasociologie, game- en verteltheorie, filmen beeldanalyse, media-ethiek en filosofie, Engelse en Nederlandse taalvaardigheid, presenteren, samenwerken, adviseren, tekenen, verbeelden, creatief denken, conceptdenken, storytelling, programmeren, visualiseren, doelgroeponderzoek, bronnenonderzoek, vormgeven, prototyping en ontwerpen. Studenten komen uitgebreid in contact met de beroepspraktijk, onder andere via de projecten die afkomstig zijn uit het beroepenveld. Het bedrijf dat een opdracht aanlevert geeft een introductieles en is betrokken bij de beoordeling. Studenten krijgen een onderzoekende houding aangeleerd en leren methodisch werken. Hoewel er geen verbintenis is met een lectoraat, heeft de opleiding het thema onderzoek op een gedegen manier in het curriculum verwerkt. De didactische vormgeving van de opleiding is erg sterk. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 5/43

6 Studenten hanteren voortdurend de ontwerpmethodiek, op een steeds hoger niveau, met complexere opdrachten en meer eigen verantwoordelijkheid. Ze krijgen spelenderwijs aangeleerd om de balans te vinden tussen eigen creativiteit en werken in een context voor een opdrachtgever. Het docententeam is sterk en docenten staan open voor studenten. De voorzieningen waarover de opleiding beschikt weerspiegelen de breedte van de opleiding en stellen studenten in staat om zowel digitale als fysieke ontwerpen te maken. Het panel beoordeelt standaard 2 als goed. Worden de doelstellingen behaald? (standaard 3, toetsing en gerealiseerd niveau) De opleiding beschikt over een degelijk toetsbeleid. Toetsen zijn betrouwbaar en valide. Het is voor studenten inzichtelijk hoe ze getoetst worden en ze krijgen goede feedback. De beoordelingsformulieren die de opleiding gebruikt voor stage en afstuderen zien er goed uit. De kwaliteit van de afstudeerwerkstukken is voldoende, de werkstukken tonen aan dat studenten het bachelorniveau beschikken. Wel zijn verbeteringen mogelijk, bijvoorbeeld in het concreet formuleren van een opdracht en vraagstelling. De werkwijze van studenten bij het afstuderen is gedegen en methodisch. Hoewel dit positief is, lijkt het de creativiteit enigszins te beknotten, die eerder in de opleiding duidelijker zichtbaar is. Studenten kunnen kiezen om af te studeren bij een bedrijf, of om als eigen opdrachtgever te functioneren. Dat laatste past bij een opleiding die verwant is aan de kunsten. In de variëteit van de eindwerkstukken is de breedte van de opleiding duidelijk weerspiegeld. Het werkveld is tevreden over de studenten die de opleiding aflevert. Het panel beoordeelt standaard 3 als voldoende. 6/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

7 Inhoudsopgave 1 Basisgegevens van de opleiding 9 2 Beoordeling 11 Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties 11 Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 13 Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde resultaten 20 3 Eindoordeel over de opleiding 23 4 Aanbevelingen 25 5 Bijlagen 27 Bijlage 1 Eindkwalificaties van de opleiding 29 Bijlage 2 Overzicht opleidingsprogramma 31 Bijlage 3 Deskundigheden leden visitatiepanel en secretaris 33 Bijlage 4 Bezoekprogramma 37 Bijlage 5 Bestudeerde documenten 39 Bijlage 6 Overzicht bestudeerde afstudeerwerken 41 Bijlage 7 Verklaring van volledigheid en correctheid 43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 7/43

8 8/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

9 1 Basisgegevens van de opleiding Administratieve gegevens van de opleiding 1. Naam opleiding in CROHO Communication & Multimedia Design (Breda) 2. Registratienummer opleiding in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo-bachelor 4. Aantal studiepunten Afstudeerrichting(en) Nvt 6. Variant(en) Voltijd 7. Locatie(s) Breda 8. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO Vorige visitatie: 27 september 2007 Besluit NVAO: 28 juli Code of conduct Ja *) Associate Degree, indien van toepassing Administratieve gegevens van de instelling 10. Naam instelling Avans Hogeschool 11. Status instelling Bekostigd 12. Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg Positief Kwantitatieve gegevens over de opleiding Tabel 1: Uitval uit het eerste jaar Cohort Uitval 35,9 % 34,0 % 39,6 % 32,7 % 36,6 % 28,2 % 28,9 % Tabel 2: Uitval uit de bachelor Cohort Uitval 22,0 % 25,0 % 12,7 % 14,4 % 19,3% Tabel 3: Rendement Cohort Rendement 59,3 % 63,0 % 68,6 % NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 9/43

10 Tabel 4: Docentkwaliteit (*) Graad MA/MSc PhD Percentage 42% 3% (*) Peildatum juni Tabel 5: Student-docentratio (*) Ratio 28,3 : 1 (652 : 23 FTE) (*) Peildatum september 2012; 18 FTE in dienst, circa 5 FTE inhuur. Tabel 6: Contacturen (*) Studiejaar (**) 4 (***) Contacturen 14,3 11,2 3,2-5,9 2,6-4,6 (*) In klokuren; Inclusief lessen, beoordelingen, tentamens, excursies, freespace; exclusief stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding J3 en 4, afstudeerbegeleiding en examen. (**) Afhankelijk van gekozen verdieping. (***) Afhankelijk van de gekozen minor. 10/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

11 2 Beoordeling Het visitatiepanel beschrijft hieronder per standaard van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het eindoordeel over de opleiding volgt in hoofdstuk 3. Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Bevindingen Introductie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) in Breda is één van de tien CMDopleidingen in Nederland. CMD is een relatief nieuwe opleiding die sinds 2001 in Nederland wordt aangeboden en opleidt voor de nieuwe beroepen in de creatieve industrie en in de communicatiesector. Een CMD er onderzoekt, bedenkt, verbeeldt en realiseert betekenisvolle communicatieproducten. Hij zorgt voor een beleving, gebruikmakend van verschillende interactieve communicatievormen en technologieën. Avans Hogeschool startte in 2002 in Breda met de voltijdopleiding CMD. In 2009 is deze ook in s Hertogenbosch van start gegaan. Beoogde eindkwalificaties De opleiding leidt op tot het getuigschrift van de bachelor of ICT met vermelding van de opleidingsrichting Communication & Multimedia Design. Bij de start van de opleiding in 2002 zijn de eindkwalificaties gebaseerd op de landelijke competenties voor de Bachelor of ICT en de Bachelor of Fine Arts. De huidige eindkwalificaties zijn gebaseerd op het landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Communication & Multimedia Design Vanaf september 2012 gebruikt de opleiding de huidige competentieset. Het gaat om zes competenties, die zijn afgeleid van de acht landelijke competenties. Voor een overzicht zie bijlage 1. Deze zes competenties zijn naar de mening van het panel een goede weergave van waar een beginnend beroepsbeoefenaar CMD aan moet voldoen. Uit de notulen van de Werkveld Adviescommissie (WAR) blijkt dat het lokale werkveld geraadpleegd is bij het opstellen van het eigen competentieprofiel. De WAR bestaat uit personen uit het werkveld, waaronder een aantal alumni. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 11/43

12 Niveau van de competenties Bij het opstellen van het landelijke beroeps- en competentieprofiel is voor het bachelorniveau gebruik gemaakt van de Dublin descriptoren en de generieke hbo-kernkwalificaties. De opleiding heeft in het document Niveaubeschrijvingen CMD Breda uitgebreid beschreven hoe de eigen competenties gerelateerd zijn aan de landelijke CMDcompetenties, aan de tien hbo-kwalificaties van commissie Franssen en aan de internationale beschrijving van het bachelorniveau, de Dublin descriptoren. Daarnaast is in het document beschreven hoe de opleiding de competenties heeft uitgewerkt op drie beheersingsniveaus, waarbij niveau 3 staat voor het bachelorniveau, dat aan het einde van de opleiding bereikt is. Positionering en profilering De opleiding heeft op competentie- en curriculumniveau een globale vergelijking gemaakt met veertien opleidingen in het buitenland (België, Denemarken, Duitsland en Engeland). In Denemarken wordt ook gewerkt met competentiegericht onderwijs en de opleidingen lijken inhoudelijk overeen te komen. De opleidingen in Engeland werken niet met competentiegericht onderwijs, maar leiden wel op voor dezelfde beroepen en arbeidsmarkt als de CMD-opleiding in Breda. De opleidingen uit België en Duitsland waarmee de opleiding zich heeft vergeleken zijn nauw verwant aan de Nederlandse opleidingen, omdat beide intensief samenwerken met de CMD-opleiding van een andere hogeschool in Nederland. Binnen Nederland hebben de CMD-opleidingen een vergelijking gemaakt via een vragenlijst. Opvallend resultaat is de verscheidenheid aan getuigschriften, van Bachelor of Multimedia, Bachelor of ICT, Bachelor in Communication & Multimedia Design tot Bachelor of Communication. Er wordt gewerkt aan een door de Vereniging Hogescholen erkend getuigschrift Bachelor in Communication & Multimedia Design; wanneer dit officieel is wordt dit ook het getuigschrift voor CMD Breda. Het panel is het gesprek aangegaan met het management over de wijze waarop de opleiding zich onderscheidt ten opzichte van soortgelijke opleidingen. De opleiding doet dit op twee manieren. Ten eerste is dat de centrale plek van de ontwerpmethodiek. Naast het voor een CMD-opleiding gebruikelijke ontwerpen van print, audiovisuele en webtechnologiegerelateerde media, is tevens aandacht voor het maken van fysieke producten, zoals interactieve installaties. De opleiding heeft geïnvesteerd in de voorzieningen die dit mogelijk maken (zie hiervoor standaard 2). Ten tweede kiest de opleiding voor een brede oriëntatie voor een CMD-opleiding, met vooral een accent op toegepaste kunst, vormgeving en technologie. De inhoudelijke basis van de opleiding wordt gevormd door vier kennisdomeinen: Creative Technology, Informatie en Interactie, Interactie Strategie en Multimediale Vormgeving. Overwegingen en conclusie Het panel stelt vast dat de opleiding een eigen vertaling heeft gemaakt van de landelijke CMD-competentieset, die voldoet qua inhoud, niveau en oriëntatie. De competenties voldoen aan de eisen die worden gesteld door de Dublin descriptoren en de landelijke hbokwalificaties en zijn gevalideerd door het lokale werkveld. Het is positief dat de opleiding een globale, internationale vergelijking heeft gemaakt. 12/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

13 Er is gekozen voor een helder profiel, van een brede, ontwerpgerichte CMD-opleiding. De aandacht voor de creatie van fysieke producten maakt de opleiding duidelijk onderscheidend. De opleiding maakt de keuzes die ze maakt waar, zoals zal blijken in standaard 2. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel goed. Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. Bevindingen Opbouw van het programma De opleiding bestaat uit vier cursusjaren van elk 60 EC. Studenten volgen een major van 210 en een minor van 30 EC. Het eerste jaar bestaat uit vier blokken van 15 EC, waarin studenten zich bekwamen in verschillende soorten media: Print media, Online media, Timebased media en Social media. Het tweede jaar is eveneens opgebouwd uit vier blokken, de onderwerpen zijn Smart Object, Media strategie, Serious game en Natural interface. In de eerste helft van het derde jaar volgen studenten een verdiepingssemester rondom één van de vier kennisdomeinen (zie standaard 1, positionering en profilering ), in de tweede helft lopen ze stage. In het vierde jaar wordt in de eerste helft een minor gevolgd en studeren studenten in de tweede helft van het jaar af. De opleiding biedt zelf drie minoren aan, te weten Visualizing Information, Learning experience Design en Immersive Stories. Bij de CMD-opleiding van AVANS Den Bosch kunnen studenten de minor Databeleving volgen. Voor het volgen van andere minoren is toestemming van de examencommissie vereist. Het afstuderen staat verder beschreven bij standaard 3 onder gerealiseerd eindniveau. In het onderwijs in de eerste twee jaren staat ieder blok een project centraal. Hierin dienen studenten een authentiek beroepsproduct te ontwikkelen, voor een realistische, uit de beroepspraktijk ontleende opdracht. Het bedrijf of de organisatie waarvan de opdracht afkomstig is, is hierbij betrokken (zie ook hieronder bij interactie met de beroepspraktijk ). Het onderwijs per blok is ondersteunend aan het project. De opbouw van het programma is schematisch weergegeven in bijlage 2. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 13/43

14 Inhoud van het programma De opleiding heeft een onderwijsvisie waarin de ontwerpmethodiek centraal staat. Deze ziet er als volgt uit: Deze ontwerpmethodiek is ontleent aan de literatuur, didactische principes en de ontwerppraktijk, in overeenstemming met de opleidingscompetenties. De consequente toepassing van de methodiek in het programma borgt dat de competenties grondig getraind worden in het curriculum. Ieder blok maken studenten een ontwerp voor een beroepsproduct, waarbij het gaat om een nieuwe mediaoplossing in de breedste zin van het woord. Daarnaast komen in ieder project in de eerste twee studiejaren alle vier de door de opleiding gedefinieerde kennisdomeinen (zie standaard 1) aan bod. Dit garandeert dat de profilering als brede opleiding wordt waargemaakt. Alumni en studenten die het panel heeft gesproken zijn zeer tevreden over de breedte van de opleiding, zij geven aan dat zij zich hierdoor goed kunnen oriënteren op wat hen het meest aanspreekt in het vakgebied. Studenten karakteriseren de opleiding als breed, waarin ze wel een eigen kleur kunnen ontwikkelen. De kennis en vaardigheden die studenten krijgen aangeleerd staan hieronder beschreven, bij kennis en kunde. Over het algemeen merkt het panel op dat de inhoud van de opleiding goed aansluit bij wat verwacht mag worden van een CMD-opleiding. Wel is de opleiding wat naar binnen gericht. Er zou meer aansluiting gezocht kunnen worden bij voor CMD belangrijke ontwikkelingen in de samenleving, zoals de hackersstroom, makers movement, living labs en pop culture. 14/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

15 Alumni en studenten met wie het panel heeft gesproken geven aan dat de opleiding wel incidenteel studenten wijst op interessante initiatieven en bijeenkomsten buiten de school, maar niet structureel. De opleiding heeft de ambitie om in de toekomst het curriculum te herzien, waarbij meer aandacht komt voor internationalisering, onderzoeksvaardigheden en ondernemerschap. Ook wil de opleiding het aantal toetsen enigszins terugbrengen. De opleiding streeft op termijn naar aansluiting bij een lectoraat/kenniskring of een eigen masteropleiding, aldus het management. Kennis en kunde Kennis en vaardigheden die studenten leren zijn onderverdeeld in drie leerlijnen: de kennisleerlijn, de vaardighedenleerlijn en de integrale leerlijn. Studenten krijgen in de kennisleerlijn kennis aangereikt over onder andere mediatheorie, kunstgeschiedenis, psychologie, mediasociologie, game- en verteltheorie, film- en beeldanalyse. Daarnaast is aandacht voor media-ethiek en -filosofie. Het panel heeft het programma en de literatuurlijst bestudeerd. Het stelt vast dat de kennis die studenten aangeleerd krijgen relevant is, maar dat de literatuur iets meer up to date zou mogen zijn. Uit gesprekken met studenten blijkt dat ze in het onderwijs wel kennis nemen van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Een sterk voorbeeld volgens het panel is de aandacht voor open data en datavisualisatie. Het panel stelt vast dat er meer aandacht in de projecten mag komen voor de rol en consequenties van digitale technieken in de samenleving, en ethische aspecten bij en reflectie op de verantwoordelijkheid die je hebt als ontwerper. In de vaardighedenleerlijn komen taalvaardigheden, professionele vaardigheden en beroepsvaardigheden aan bod. Bij taalvaardigheden gaat het om het correct gebruik van Nederlands en Engels. De Nederlandse taalvaardigheid, vooral spelling, heeft meer aandacht gekregen na een opmerking hierover bij de vorige visitatie. Docenten letten hier expliciet op bij alle schriftelijke opdrachten. Professionele vaardigheden zijn onder andere presenteren, samenwerken, adviseren en groepsdynamica. Ontwerpvaardigheden die aan bod komen zijn onder andere tekenen, verbeelden, creatief denken, conceptdenken en storytelling. In de integrale leerlijn leren studenten over beroepsvaardigheden, zoals programmeren, visualiseren, doelgroeponderzoek, bronnenonderzoek, vormgeven, prototyping en ontwerpen. Het panel stelt vast dat in de leerlijnen de voor CMD relevante kennis- en vaardigheden vertegenwoordigd zijn. De opleiding slaagt er ook in om de inhoud van het curriculum aan te passen wanneer dat wenselijk is. Zo gaven alumni aan dat ze in hun opleiding aandacht voor ondernemerschap misten. De opleiding heeft dit opgepakt en momenteel is het een verplicht onderdeel van het derde jaar. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 15/43

16 Interactie met de beroepspraktijk en onderzoeksvaardigheden Zoals hierboven beschreven werkt de opleiding in projecten, met realistische, uit de beroepspraktijk afkomstige opdrachten. De bedrijven en organisaties die de opdrachten aanleveren zijn hierbij betrokken. Opdrachtgevers geven een introductiecollege en geven naderhand feedback en advies bij de beoordeling. De oplossingen van studenten worden in sommige gevallen toegepast in de praktijk. Daarnaast komen studenten in aanraking met de beroepspraktijk tijdens de derdejaarsstage en tijdens het afstuderen (wanneer zij er niet voor kiezen om als eigen opdrachtgever te fungeren, zie ook standaard 3). De opleiding stimuleert een onderzoekende houding en werkt aan onderzoeksvaardigheden gedurende de gehele opleiding. Vanaf het eerste jaar worden studenten gestimuleerd om in de projecten op zoek te gaan naar informatie. Alumni geven aan dat prototyping en het testen van een product bij de doelgroep een vanzelfsprekendheid is in alle projecten. Daarnaast krijgen studenten in jaar twee onderzoeksworkshops, waarin ze onder andere interviews leren afnemen. In het derde jaar maken ze een proefrapportage als voorbereiding op het afstuderen, dat in het vierde jaar plaatsvindt. De opleiding is nog niet aangesloten bij een lectoraat. Wel is recent een docent aangenomen die zich specifiek richt op onderzoek. Het panel heeft de manier waarop onderzoek in het curriculum aan de orde komt bestudeerd en stelt vast dat de opleiding dit goed en methodisch heeft vormgegeven. Er ligt veel nadruk op een systematische werkwijze, afgeleid van de ontwerpmethodiek zoals de opleiding die heeft gedefinieerd. Internationale oriëntatie In de opleiding wordt op verschillende manieren gezorgd voor een internationale oriëntatie. Een deel van de literatuur is Engelstalig. Het eerstejaarsvak over nieuwe media is volledig in het Engels. Engelse taal en cultuur is onderdeel van jaar twee, waarbij de beoordeling van een project volledig in het Engels plaatsvindt. Daarnaast participeert de opleiding sinds 2012 in een internationaal netwerk, VIVID (Value Increase by Visual Design). Het effect daarvan is dat er buitenlandse studenten in de minoren instromen en er docentuitwisselingen plaatsvinden. De opleiding heeft zelf één buitenlandse docent in dienst. Studenten kunnen indien gewenst stages, minoren of afstudeerprojecten in het buitenland doen, waar soms gebruik van wordt gemaakt. Gezien het internationale karakter van het vakgebied zou de internationale samenwerking sterker geprofileerd mogen zijn en zou actiever een relatie gezocht kunnen worden met het internationale discours in internationale symposia en congressen. Didactisch concept en werkvormen Het didactisch concept van de opleiding is competentiegericht projectonderwijs. Per blok worden een project en ondersteunende modulen geïntegreerd aangeboden, waarbij alle competenties aan bod komen. De opleiding is concentrisch opgebouwd. Alle competenties komen ieder jaar opnieuw aan bod, waarbij de complexiteit van de uit te voeren taken en de mate van gevraagde zelfsturing door studenten telkens toenemen. Dat hangt samen met de drie beheersingsniveaus waarin de competenties zijn verdeeld (zie standaard 1). Studenten bereiken competentieniveau 1 aan het einde van de propedeuse, de beroepsoriënterende fase. 16/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

17 Competentieniveau 2 is bereikt in het midden van jaar drie, jaar twee en de eerste helft van jaar drie vormen samen de beroepsvormende fase. De tweede helft van jaar drie en jaar vier vormt de beroepsvoorbereidende fase, aan het einde daarvan hebben studenten het derde competentieniveau bereikt, dat overeenkomt met het bachelorniveau. De samenhang in het programma wordt op een aantal manieren vormgegeven. Horizontaal door de focus per blok op één project en thema, en door de opdeling van de opleiding in drie fasen. Verticale samenhang ontstaat door het gebruik van het leerlijnenmodel (zie onder kennis en kunde ) en de steeds terugkerende ontwerpmethodiek in de vorm van de concentrische opbouw. Het panel is onder de indruk van de manier waarop de opleiding het projectonderwijs heeft vormgegeven. Uit gesprekken met studenten en docenten blijkt dat studenten aan het begin van een project veel vrijheid genieten om met eigen oplossingen te komen. Naar het einde van het project wordt de context van het project belangrijker. Studenten leren vanaf het begin van de studie om zelf in te schatten hoeveel vrijheid ze kunnen pakken in een opdracht en dat is een erg mooie vondst. Er is een erg goede balans gevonden tussen enerzijds de kunstzinnige inslag die de opleiding heeft, en anderzijds de gebruikersgerichte kant van CMD. Een interessante didactische werkvorm vindt het panel de free space, een project van een week waarbij eerste- en tweedejaars samen werken. Studenten zijn erg positief over de manier waarop ze daarbij van elkaar kunnen leren. Een ander voorbeeld van een mooie onderwijsvorm, is dat de opleiding studenten die onderzoek hebben gedaan naar een trend een workshop laten houden voor hun hele groep, inclusief de docent, om zo kennisdeling te stimuleren. Uit de NSE en uit de gesprekken die het panel heeft gevoerd blijkt dat studenten tevreden zijn over de samenhang binnen de opleiding en de werkvormen die de opleiding toepast. Instroom en begeleiding van studenten De opleiding is toegankelijk voor instromers die voldoen aan de wettelijke toelatingseisen die gelden voor het hbo. Er wordt een aanvullende eis gesteld aan havisten met het profiel Cultuur & Maatschappij, zij moeten wiskunde A of B gevolgd hebben en anders een aanvullende wiskundeopdracht maken. Over studenten die buiten de reguliere instroom vallen, neemt de examencommissie een besluit. De opleiding begint het begeleidingstraject van studenten voor de officiële instroom bij de diverse voorlichtingsactiviteiten en de intakeprocedure. Voorlichtingsactiviteiten bestaan onder andere uit voorlichting op het vo en mbo, open dagen, proefstuderen en het organiseren van modulen voor laatstejaars mbo-studenten. De intakeprocedure van de opleiding valt samen met decentrale selectie. De opleiding kent een maximum aantal instromers, in is dat 200 voor CMD Breda. De selectieprocedure bestaat uit twee thuisopdrachten, een opdracht op school en een digitaal assessment. Ze voeren aan de hand van het assessment een gesprek met een studieloopbaanbegeleider (slb er). De informatie uit de intakegesprekken wordt opgenomen in de studentendossiers. Studenten die het panel gesproken heeft zijn tevreden over de selectie die de opleiding toepast. Eén collegejaar heeft de opleiding de numerus fixus losgelaten, de instroom was toen veel groter en, geven de studenten aan, minder gemotiveerd. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 17/43

18 Tijdens de studie heeft iedere student een slb er, die zowel begeleidt bij de studievoortgang, als bij keuzes en beslissingen tijdens de opleiding, en bij de voorbereiding op de loopbaan na de opleiding. De eerste twee jaren heeft een student dezelfde slb er, die wordt toegewezen, de laatste twee jaren kan een student een voorkeur uitspreken voor een begeleider, bijvoorbeeld op basis van vakinhoudelijke kennis. Naast de studieloopbaanbegeleiding zijn docenten betrokken bij de onderwijsinhoudelijke begeleiding van studenten bij onder andere projecten, stages en afstuderen. Er is tevens een studentendecaan aan de opleiding verbonden, bij wie studenten terecht kunnen met persoonlijke vragen en problemen, of wanneer zij te maken hebben met een functiebeperking. De NSE 2013 laat zien dat studenten tevreden zijn over de begeleiding die ze krijgen. Kwaliteit van het personeel De opleiding beschikt over een team van 31 docenten. Drie docenten zijn gepromoveerd, daarnaast beschikken er dertien over een diploma op masterniveau. In het collegejaar zullen nog drie docenten een masteropleiding gaan volgen. De opleiding streeft er naar om in % van de docenten op masterniveau te hebben en 10% gepromoveerden. Nieuwe docenten kunnen in hun eerste jaar 20% van hun tijd gebruiken om zich in te werken en krijgen de gelegenheid zich (didactisch) bij te scholen, indien nodig. Het merendeel van de docenten heeft een pedagogische en didactische aantekening, één beschikt over een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. De vakbekwaamheid van docenten bevindt zich in de richtingen ICT, kunst, techniek, communicatie en het creatieve domein. Het panel stelt vast dat het vakgebied CMD hiermee goed wordt afgedekt. Docenten zijn zelf veelal afkomstig uit de beroepspraktijk, of daar nog steeds (parttime) werkzaam. Zij houden verder hun kennis van de beroepspraktijk en het vakgebied up to date door stagebezoeken, afstudeerbegeleiding en het bezoeken van (internationale) bijeenkomsten en congressen. Studenten en alumni die het panel heeft gesproken zijn tevreden over hun docenten en karakteriseren hen als zeer betrokken. Zij geven voorbeelden van docenten die, ook als ze ziek zijn, naar school komen of thuis zitten te skypen met hun studenten. De docenten zenden niet alleen, ze luisteren ook goed en nemen hun studenten serieus. Uit de NSE 2013 blijkt eveneens dat studenten hun docenten hoog waarderen. Zij scoren goed op onderwerpen als kennis over de beroepspraktijk, mate waarin ze inspirerend zijn, en inhoudelijke deskundigheid. Kwaliteit van de opleidingsspecifieke voorzieningen De opleiding is momenteel gehuisvest in een tijdelijke voorziening, in afwachting van nieuwbouw. De werk- en onderwijsruimten zijn uitgerust met moderne voorzieningen zoals smartboards. Zoals aangegeven bij standaard 1 onderscheidt de opleiding zich onder meer door de aandacht voor het ontwerp van fysieke producten en installaties. De opleiding beschikt hierover voor lab-faciliteiten, waaronder een houtwerkplaats, een metaalwerkplaats met lascabines en een CNC lasersnijder, een usability lab, een elektronicalab en 3D-printers. Er is een uitleenloket voor professionele video-, audio- en fotoapparatuur. Qua ICT beschikt de opleiding over krachtige computers, die geschikt zijn voor high-end audiovisuele toepassingen. Het panel heeft een rondleiding gehad langs de opleidingsspecifieke voorzieningen. 18/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

19 De tijdelijke huisvesting is suboptimaal. De computers en software zijn nieuw en bruikbaar. De materiële voorzieningen zijn zeer divers, in de zin dat studenten met zeer veel technieken leren werken. Tegenover de diversiteit aan soorten materiaal waar studenten mee leren werken, staat dat binnen bepaalde materialen de keuze wat beperkt is. Er is bijvoorbeeld wel een begin van een digitale fabricatie-infrastructuur, maar bijvoorbeeld geen sensorlab. Dit sluit aan bij de profilering van de opleiding als brede opleiding, waar studenten in aanraking komen met een grote diversiteit aan werkwijzen. De opleiding zou kunnen kijken of ze kan samenwerken met andere organisaties, waardoor ze niet alle voorzieningen zelf aan hoeft te schaffen. Begin 2013 heeft de opleiding een ontwikkeling in gang gezet om in Breda tot een fablab te komen. Studenten zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen, ondanks het tijdelijke karakter ervan. In de NSE 2013 scoort de opleiding op vrijwel alle onderdelen die onder faciliteiten vallen voldoende tot goed. Alleen op het punt beschikbaarheid werkplekken scoort de opleiding net onvoldoende, sinds het jaar waarin intrek is genomen in de tijdelijke locatie. De opleiding geeft hierbij aan dat door de interne verbouwing van andere afdelingen in 2012 en 2013 de werkplekken van de opleiding drastisch in aantal beperkt zijn. De tijdelijke huisvesting op een andere locatie voor de komende twee studiejaren en de toekomstige nieuwbouw moeten tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan studentwerkplekken. Studenten met wie het panel heeft gesproken zijn tevreden over de voorzieningen. Borging van de kwaliteit van de onderwijsleeromgeving Het onderwijskundig leiderschap van de opleiding is belegd bij de onderwijscommissie, die bestaat uit een opleidingscoördinator, drie docenten en een onderwijskundige. Deze commissie is verantwoordelijk voor de implementatie, bewaking, evaluatie en eventuele bijstelling van de visie op onderwijs en het didactisch model. Het onderwijs wordt per eenheid geëvalueerd aan de hand van studentenenquêtes. Deze worden besproken door de blokcoördinatoren, die wanneer nodig zorgen voor aanpassingen in het onderwijs. Naast deze evaluaties krijg de opleiding input over de kwaliteit van het onderwijs via de NSE, de HBO-monitor, een eigen werknemersonderzoek, Elsevier en de HBO-keuzegids. De opleiding overlegt regelmatig met de WAR over het onderwijs. De opleiding beschikt niet over een opleidingscommissie. In het verleden was de opleiding ondergebracht in een academie met slechts één opleiding, waardoor de academieraad de taken van de opleidingscommissie kon en mocht waarnemen. Sinds 1 juli 2013 is de opleiding echter ondergebracht in één academie, samen met de opleiding Communicatie. Hierdoor is de opleiding verplicht, conform de WHW, om een opleidingscommissie in te richten, waarin studenten en docenten vertegenwoordigd zijn. Het panel heeft begrip voor de overgangssituatie waarin de opleiding zich bevindt, maar stelt wel vast dat de opleiding spoedig moet zorgen voor een opleidingscommissie om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Het systeem van kwaliteitsborging ziet er verder goed uit. Uit de NSE blijkt dat studenten tevreden zijn over de mate waarin de opleiding reageert op klachten, de mate waarin ze betrokken worden bij de verbetering van de opleiding, de onderwijsevaluaties en de informatie die ze krijgen over de uitkomsten van onderwijsevaluaties. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 19/43

20 Overwegingen en conclusie De opleiding beschikt over een goed samenhangende onderwijsleeromgeving, waarin de onderwijsinhoud, didactiek, docenten en voorzieningen studenten in staat stellen om de eindkwalificaties te realiseren. De verschillende elementen dragen samen bij aan het realiseren van de profilering van de opleiding, als een brede CMD-opleiding die zich onderscheidt doordat er ook aandacht is voor het creëren van fysieke producten. Uitgesproken positief is het panel over de didactische vormgeving van de opleiding, waarin een ontwerpmethodiek centraal staat die in overeenstemming is met de competenties. Het voortdurend doorlopen van de ontwerpmethodiek aan de hand van authentieke vragen uit de beroepspraktijk leert studenten te ontwerpen voor de beroepspraktijk en leert ze spelenderwijs hoeveel vrijheid ze daarbij kunnen nemen. De betrokkenheid van het werkveld bij de projecten is hiervoor goed. Ook positief is de voortdurende aandacht voor de vier kennisdomeinen. Hierdoor worden studenten breed opgeleid, precies zoals de opleiding ambieert. De opleiding verwerkt actuele ontwikkelingen in werkveld en beroepspraktijk goed in het curriculum, al kan de literatuur op die punten meer up to date worden gebracht. De voorzieningen zijn passend, al zou er ook gekeken kunnen worden of er samengewerkt kan worden met organisaties buiten de opleiding. Samenwerking met een fablab kan betekenen dat de opleiding niet zelf alles hoeft aan te schaffen, het panel vindt het positief dat op dit punt een ontwikkeling in gang is gezet. Wat betreft de inhoud van het programma is er ruimte voor meer aandacht voor reflectie op het vakgebied, ethiek en de rol die studenten hebben als ontwerper. Het docententeam is sterk en docenten staan open voor studenten. Samenvattend is het panel erg tevreden over de onderwijsleeromgeving en ziet het de potentie om op de lange termijn, als het lukt de kwaliteit van de output te verhogen (zie standaard 3), een excellente opleiding te kunnen worden. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel goed. Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde resultaten De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. Bevindingen Systeem van toetsing Het toetsbeleid van de opleiding is beschreven in de notitie Toetsbeleid CMD Breda en in de Onderwijs- en Examenregeling CMD De opleiding maakt onderscheid tussen formatieve toetsing en summatieve toetsing. Formatieve toetsing bestaat uit feedback, die gegeven wordt als leermoment. De summatieve toetsing bepaalt de toekenning van de EC s. De opleiding heeft in een competentiematrix competenties per niveau gekoppeld aan leerdoelen en toetsvormen. Hier maken docenten gebruik van bij het maken van toetsen. Het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) heeft een aantal instructiekaarten gemaakt, die docenten helpen bij de toetsconstructie. Een handleiding toetsontwikkeling is in ontwikkeling. 20/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

21 Contact tussen docenten over toetsing is meestal informeel, al heeft in 2013 de Toetscommissie een spreekuur gehouden voor docenten die hulp wilden bij het toetsen. De toetscommissie is verantwoordelijk voor de implementatie van toetsbeleid en de professionalisering van docenten op toetsgebied. De examencommissie vervult de haar door de wet toegekende taken. Voor de borging van het eindniveau heeft de examencommissie een aparte borgingsfunctionaris aangesteld, die toetsen screent en steekproeven neemt, waarbij gelet wordt op zaken als betrouwbaarheid, validiteit en transparantie. Verder besluit de examencommissie over zaken als bindende studieadviezen en verzoeken om vrijstellingen. Voor studenten is de toetsing transparant, onder andere door de modulebeschrijvingen waarin inhoud, leerstof en toetsvorm staan beschreven. Studenten die het panel heeft gesproken zijn erg positief over de toetsen. Enige punt van kritiek is dat de nakijktermijnen soms ver overschreden worden. Dit is aan de orde gesteld in de Academieraad. Het management geeft aan dat dit inderdaad aan de orde is, maar dat de grote overschrijdingen incidenteel hebben plaatsgevonden en dat de opleiding last heeft gehad van een onverwacht grote instroom toen de numerus fixus een jaar was losgelaten. Het panel heeft bij de visitatie een groot aantal toetsen bestudeerd en stelt vast dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria als betrouwbaarheid, validiteit en transparantie. De toetscriteria zijn zichtbaar afgeleid van de opleidingscompetenties. De toetsing is zorgvuldig en goed georganiseerd, de beoordelingsformulieren van de stage en het afstuderen zien er erg goed uit. De feedback die gegeven wordt is gedegen, contentieus en correct. Wat betreft het afstuderen stelt het panel vast dat de cijfers die gegeven worden door de opleiding, overeenkomen met hun eigen oordeel. Er studeren geen studenten onterecht af. De afstudeercriteria die de opleiding gebruikt zijn niet direct afgeleid van de eindkwalificaties. Hier is expliciet voor gekozen, omdat het abstractieniveau van de competenties redelijk hoog is en het voor studenten zo helder mogelijk is gemaakt waar hun afstudeerwerk aan moet voldoen. De koppeling aan de competenties en de reflectie daarop vinden plaats in de afstudeerzitting. Realisatie van de beoogde eindkwalificaties Studenten studeren af in de tweede helft van het vierde jaar door middel van een project. Het afstuderen bestaat uit een afstudeerproject, een afstudeerrapportage en een afstudeerzitting. Studenten kunnen afstuderen bij een bedrijf, maar kunnen ook fungeren als eigen opdrachtgever. Studenten studeren individueel af, maar bij grote projecten kunnen studenten in duo s of zelfs trio s werken. De afstudeerzitting is altijd individueel. Het project wordt geformuleerd door studenten zelf, ook bij een externe opdrachtgever. Het dient complex te zijn en relevantie te hebben voor het beroepsdomein van CMD. De student krijgt begeleiding van twee docenten van de opleiding en, wanneer een student bij een bedrijf afstudeert, ook van een bedrijfsbegeleider. In het afstudeerverslag rapporteert de student over vragen, gemaakte keuzes, oplossingen en onderzoek dat gedaan is. Het ontwerpproces wordt gestuurd door onderzoek en experiment. Het panel heeft van vijftien studenten de afstudeerproducten bestudeerd. De producten zijn van een niveau dat verwacht mag worden van een hbo-bacheloropleiding, van net voldoende tot zeer goed. Het panel vindt het knap hoe systematisch de rapportages zijn die studenten afleveren, hier is duidelijk veel aandacht aan besteed door de opleiding. Het blijkt dat de studenten in staat zijn om methodisch te werken, en hun rapportage is logisch, navolgbaar en goed onderbouwd. Dit heeft echter ook een keerzijde. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 21/43

22 De strakke, methodische manier van werken leidt ook tot vrij traditionele ontwerpen, terwijl studentproducten uit eerdere studiejaren meer vrijheid en creativiteit laten zien. Het panel heeft hierover gesproken met studenten, alumni, begeleiders en management. Zij geven aan dat in de eerste plaats bewust is gekozen voor een methodische aanpak, omdat de ontwikkelingen in het hbo daar om vragen. Daarnaast draagt volgens hen de methodische, lineaire, op het proces gerichte manier van rapportage bij aan een geformaliseerd beeld, terwijl in het ontwerpproces zelf wel ruimte is voor creativiteit. Hoewel het panel positief is, ziet het op onderdelen mogelijkheid tot verbetering. Zo zijn er studenten die een dermate groot onderwerp hebben, dat niet de hele ontwerpcyclus inclusief iteraties doorlopen wordt, komt het voor dat een zwakke vraagstelling toch is goedgekeurd om mee verder te gaan, of studenten niet duidelijk genoeg hun startsituatie hebben beschreven. De afstudeerwerken weerspiegelen de breedte van de opleiding, er is een grote variëteit aan onderwerpen, die wel allemaal binnen het vakgebied CMD vallen. De werkveldvertegenwoordigers met wie het panel heeft gesproken zijn tevreden over de studenten. Zij geven aan dat afstudeerders goede, toepasbare oplossingen leveren die leiden tot verbeteringen in de beroepspraktijk en dat zij in staat zijn de gebruiker centraal te stellen in hun oplossingen. Uit de HBO-monitor 2012 blijkt dat alumni overwegend tevreden zijn over hun functieniveau en de aansluiting tussen opleiding en werk, en dat ze grotendeels opnieuw voor CMD Breda zouden kiezen. Overwegingen en conclusie Het panel stelt vast dat de opleiding de toetsing goed op orde heeft. Er is degelijk beleid, de uitvoering en de borging zijn goed op orde. Positief is het panel over de beoordelingsformulieren van de stage en het afstuderen. De kwaliteit van de eindwerkstukken vindt het panel voldoende. Wel zijn verbeteringen mogelijk, bijvoorbeeld in het concreet formuleren van een opdracht en vraagstelling. Het werkveld is tevreden en de afstudeerproducten zijn conform wat verwacht mag worden van een hbo-bacheloropleiding. Dat studenten kunnen kiezen om bij het afstuderen hun eigen opdrachtgever te zijn is iets dat past bij de verwantschap die de opleiding heeft bij de kunstsector. De systematische, methodische manier van werken is enerzijds een pluspunt, maar lijkt anderzijds de creativiteit in de afstudeerproducten enigszins te beknotten. Het is aan de opleiding om hier de balans te vinden, maar naar mening van het panel hoeft de opleiding niet nog methodischer te gaan werken. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 22/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

23 3 Eindoordeel over de opleiding Oordelen op de standaarden Het visitatiepanel komt tot de volgende oordelen op de standaarden: Standaard Oordeel 1 Beoogde eindkwalificaties Goed 2 Onderwijsleeromgeving Goed 3 Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Voldoende Overwegingen en conclusie Het visitatiepanel beoordeelt, op basis van bovenstaande oordelen per standaard en de geldende NVAO-beslisregels, de kwaliteit van de bestaande hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design van Avans Hogeschool als voldoende. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 23/43

24 24/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

25 4 Aanbevelingen Standaard 2 De opleiding kan nadrukkelijker positie innemen buiten de school en aansluiting zoeken bij initiatieven als de makers movement en hackatons. Ook zou dit mogelijkheden creëren met betrekking tot voorzieningen, bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met een fablab. Het panel moedigt de opleiding aan om de in gang gezette ontwikkelingen rondom het oprichten vann een fablab in Breda door te zetten. Het zou goed zijn voor de opleiding om aansluiting te zoeken bij een lectoraat op een relevant kennisgebied. Daarnaast zou de opleiding een structurele samenwerking in VIVIDverband in kunnen zetten, waarmee het aan kan sluiten bij Europese (onderzoeks)financiering. De opleiding beschikt over een kwalitatief hoogstaande onderwijsvisie. Zij kan dat verder expliciteren en beschrijven. De ontwerpmethode, waar momenteel in de visie veel aan wordt opgehangen, is slechts een onderdeel, er gebeuren veel meer goede dingen, waaronder de free space, de trendonderzoeken en workshops door studenten en de manier waarop studenten tijdens projecten de balans tussen creativiteit en beroepscontext leren te vinden. De professie van CMD bevindt zich in een situatie waarin deze baat heeft bij de ontwikkeling van een eigen kennisdomein. Hiermee wordt de professie CMD ingebed in de discipline CMD. De opleiding kan hier aan bijdragen door studenten meer te laten reflecteren op het vakgebied en hun eigen positie daarin. Dat kan expliciet worden opgenomen in het curriculum. Docenten zouden meer onderzoek kunnen doen, liefst binnen een lectoraat, en waar mogelijk publiceren over het vakgebied. Standaard 3 De methodische en sterk procedurele verslaglegging van afstudeerrapportages lijkt momenteel, naast de goede dingen die erover te zeggen zijn, ook een beperkende factor te zijn. Een oplossing zou kunnen liggen in het product dat de student maakt centraler te zetten in de rapportage, en de rapportage te beschouwen als een onderbouwing ervan. Een al te strak format van rapportage zou ook het ontwerpproces kunnen beïnvloeden, het is niet de bedoeling dat de transparantie in het onderzoeksproces het creatieve proces negatief beïnvloed. Bij de begeleiding van afstudeerprojecten kan de opleiding meer aandacht hebben voor de concreetheid van de afstudeeropdracht en de kwaliteit van de vraagstelling. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 25/43

26 26/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

27 5 Bijlagen NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 27/43

28 28/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

29 Bijlage 1: Eindkwalificaties van de opleiding Competenties CMD Breda 1. Onderzoeken en definiëren 2. Conceptualiseren en verbeelden 3. Concretiseren en uitdragen 4. Evalueren en itereren 5. Manifesteren 6. Reflecteren NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 29/43

30 30/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

31 Bijlage 2: Overzicht opleidingsprogramma Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Print media Smart object Verdiepingssemester (15 ECTS) (15 ECTS) (30 ECTS) Online media Media strategie (15 ECTS) (15 ECTS) Timebased media Serious game Stage (15 ECTS) (15 ECTS) (30 ECTS) Social media Natural interface (15 ECTS) (15 ECTS) Minor (30 ECTS) Afstuderen (30 ECTS) NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 31/43

32 32/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

33 Bijlage 3: Deskundigheden leden visitatiepanel en secretaris Mevrouw dr. A.C.M. Coumans, voorzitter Mevrouw Coumans is ingezet vanwege haar onderwijsdeskundigheid op het gebied van vormgeving en vanwege haar inzicht in de internationale ontwikkelingen in dit werkveld. Mevrouw Coumans is lector Image in Context aan de Academie Minerva, overdrachtsdocent master Journalistiek in een Crossmediale Context aan het Patshala Instituut in Dakar (Bangladesh) en lid van de Kenniskring Lectoraat Design aan Hogeschool voor de Kunsten (HKU). Tevens is zij beleidsmedewerker Onderzoek, Bureau Onderzoek Onderwijs en Kwaliteitszorg aan HKU. Mevrouw Coumans heeft meerdere publicaties op haar naam staan. Mevrouw Coumans maakt deel uit van een researchgroep, is bestuurslid van de Stichting Visueel Debat Den Haag en is coördinator van het Europees Cumulus Netwerk. Voor deze visitatie heeft mevrouw Coumans onze handleiding voor panelleden ontvangen en in een voorbereidende vergadering is zij aanvullend geïnstrueerd over het proces van visitatie en accreditatie in het hoger onderwijs en over de werkwijze van NQA. Opleiding: Promotieonderzoek Als een beeld ik zegt... het dialogische betekenisvormingsproces van het publiek beeld, Universiteit Leiden (promotie ) Doctoraal De komische Film, Film en Opvoeringskunsten, Katholieke Universiteit Nijmegen Studie Cinematografie, Paris III, Universiteit van Parijs Kandidaats Filosofie, Katholieke Universiteit Nijmegen Propedeuse Nederlandse Taal en Letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen Werkervaring: 2012 heden Lector Image in Context, Academie Minerva, Groningen (gedetacheerd bij de HKU) 2011 heden Overdrachtsdocent Master Journalistieke in een Crossmediale Context, Patshala Instituut, Dakar, Bangladesh 2009 heden Kenniskring Lectoraat Design, Faculteit Beeldende Kunsten en Vormgeving, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Docent Beeldanalyse, Beeldcommunicatie, Beeldcultuur, Master Journalistiek in een crossmediale setting, Media Academie Hilversum 2002 heden Beleidsmedewerker Onderzoek, Bureau Onderzoek Onderwijs en Kwaliteitszorg, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Docent Research, Visual Essay, Social Design, Semiotiek, Beeldcultuur, Communicatie, Faculteit Beeldende Kunsten en Vormgeving, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Overig: 2010 heden Onderdeel van de researchgroep The context is the message, subsidie Fonds BKVB 2008 heden Bestuurslid Stichting Visueel Debat Den Haag 2005 heden Coördinatie Europees Cumulus Netwerk Practice Research and Education in Design Forum Publicaties: - Vervreemding als politiek interventie, Filosofie & Praktijk, nr. 3 (jaargang 33) herfst Willen zij dat ego-denken wel dat wij hen opdringen, en ism dr. Bibi Straatman Moed tot waarheid in Pleidooi voor Polyfonie, meldpunt kunstonderwijs, HKU 2012 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 33/43

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam n ed er I a n d s v I a am se a ccr e ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam datum 3'l

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor rwao w nederlands - viaamse accreditatieorganisatie es Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Docent Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten datum

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool datum 31 augustus 2017 onderwerp

Nadere informatie

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam m a o r nederlands - v/aamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen ,nvao w nederlands - u/aamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen datum 30 juni

Nadere informatie

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen nvao w nederlands-vlaamse accreditatie organisatie ït Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli 2017

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw ,r\vao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie es uit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate degreeprogramma Pedagogische Educatief Medewerker van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool m a o r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie es yit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool datum 30 juni

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor se a ccr ed itati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 17 atil

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor s e a ccr e ditati eo r qa ni s ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Bioinformatica van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 maart 2015

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor s e a ccr e ditati eo rga n s at e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bouwmanagement en Vastgoed van de Avans Hogeschool datum 29 augustus 20'14

Nadere informatie

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3 n ede rl ands - v I aam se a ccre ditati eo rga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zotgvan de Avans Hogeschool datum 30

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Besluit strekkende tot het verlengen van de accreditatietermijn tot in totaal zes jaar van de opleiding hbo-bachelor Social Work van de Hogeschool Zuyd datum Gegevens 29 augustus 2014 Naam instelling onderwerp

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool. Christelijke Hogeschool Windesheim. hbo-bachelor Commerciële Economie (240 ECTS) 30 december 2013 voltijd, deeltijd

Christelijke Hogeschool. Christelijke Hogeschool Windesheim. hbo-bachelor Commerciële Economie (240 ECTS) 30 december 2013 voltijd, deeltijd se a ccr e ditati eor ga n s at e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Commerciële Economie van de Christelijke Hogeschool Windesheim datum 3'l juli

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool datum 30 juni 2016 onderwerp Besluit

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013 se a ccre ditati eo rga n sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Christelijke Hogeschool Ede datum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht hbo-bachelor Communication and Multimedia Design (240 ECTS) 19 juni 2014 voltijd Utrecht

Hogeschool Utrecht hbo-bachelor Communication and Multimedia Design (240 ECTS) 19 juni 2014 voltijd Utrecht n ed erl a n d s - u I a a m s e accr ed ttati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communication and Multimedia Design van de Hogeschool

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 3 Beoordeling standaarden 10 pagina 2 1 Inleiding Vanuit

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor se a ccreditati eorganísati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen datum 23 januari 201 3 onderwerp Defìnitief

Nadere informatie

Didactische cursus 2007-2008 POP

Didactische cursus 2007-2008 POP Jeremy Waterloo Datum: 251007 Ranonkelstraat 9 4818 HN Breda Netherlands Didactische cursus 20072008 POP Toelichting Na het doornemen van het competentieprofiel van de HKU en de verwerking hiervan op het

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Vormgeving. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. Vormgeving. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool Vormgeving Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/59 NQA - AVANS Hogeschool: Vormgeving - BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel. Berber Visser NNK 13 april 2017

Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel. Berber Visser NNK 13 april 2017 Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel Berber Visser NNK 13 april 2017 De breedte van flexibilisering Temporiseren Kennis en ervaren waarderen Met bewijslast uit de eigen praktijk of uit de opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communication and Multimedia Design. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communication and Multimedia Design. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communication and Multimedia Design Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/53 NQA - Hogeschool Rotterdam: Communication and Multimedia Design

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1. Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten 14 december 2015 Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Addendum experiment leeruitkomsten 4 1.1

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de wo-master Commercieel Privaatrecht van de Erasmus

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuw Associatedegreeprogramma

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuw Associatedegreeprogramma ,wao w nederlands - vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuw Associatedegreeprogramma ICT van Zuyd Hogeschool datum 31 augustus

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Leiden. hbo-bachelor. Opleiding tot leraar Basisonderwijs (240 ECTS) 19 december 2014

Leiden. hbo-bachelor. Opleiding tot leraar Basisonderwijs (240 ECTS) 19 december 2014 n e derl a n d s v I a a m s e a ccr ed ttati eo r ga n is ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Opleiding tot leraar Basisonderwijs van de Hogeschool

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie (240 ECTS) 6 november 2013 voltijd Nijmegen.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie (240 ECTS) 6 november 2013 voltijd Nijmegen. n ederl a n ds - v I a a mse a ccr edìtati e o rga ní sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie van de Hogeschool van

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam s e a ccr e ditati eorga ni sdt e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam datum 31 maart 2014 onderwerp Definitief

Nadere informatie

Het Format voor een opleidingskader

Het Format voor een opleidingskader Het Format voor een opleidingskader zie ook de handleiding voor het schrijven van een opleidingskader Colofon datum 23-1-2015 auteurs Annemieke Voets versie definitief pagina 2 van 12 Het Opleidingskader

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam n ederlan ds v I a a m se a ccreditati eorga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor se accr ed tati eor ga nisati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Social Work van de Hogeschool Zuyd datum 23 juli 2013 ondenverp Definitief besluit

Nadere informatie

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Conferentie Onderwijsinspectie, Amersfoort, 20 mei 2015 Sietze Looijenga, QANU In deze workshop: Hoe wordt in visitaties aandacht besteed aan

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d.

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d. se a ccr editat eor ga ní sat e Besluit Besluit strekkende tot het toekennen van het bijzonder kenmerk Ondernemen aan de minor Sport Business lnnovatie van de hbo-bacheloropleiding Sport, Gezondheid en

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832). n ed erl a n d s - v I a a m s e a ccr ed t tati eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Facility Management van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Studententevredenheid als kwaliteitsmaat?

Studententevredenheid als kwaliteitsmaat? Studententevredenheid als kwaliteitsmaat? Donderdag 19 september 2013 netwerkbijeenkomst van Platform HBO van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) Presentatie van Annemieke Voets tijdens

Nadere informatie

De zeven leerroutes zorgen ervoor dat studenten een optimaal op hun vooropleiding aansluitend onderwijsprogramma kunnen volgen. De organisatiecultuur wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrokkenheid,

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland ,nvao F n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Besluit. Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit. Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie van de Hogeschool Rotterdam se a ccr edítati eorganisati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie van de Hogeschool Rotterdam datum 30 juni 2014 ondeniverp Definitief

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen

Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Opleiding: School: Bedrijfskunde MER Instituut voor Bedrijfskunde Auditdatum: 23-06-2015 HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Data Datum

Nadere informatie

NHL Hogeschool. Bedrijfseconomie en Ad Bedrijfseconomie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

NHL Hogeschool. Bedrijfseconomie en Ad Bedrijfseconomie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling NHL Hogeschool Bedrijfseconomie en Ad Bedrijfseconomie Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/63 NQA - NHL Hogeschool: Bedrijfseconomie + Ad - UOB Inleiding

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instel in kleur Avans Hogeschool Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/55 NQA Avans Hogeschool:

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accred tatie aan de opleiding wo-master Computer Science van de Open Universiteit

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accred tatie aan de opleiding wo-master Computer Science van de Open Universiteit n ede rl an ds - u I a a mse a ccre ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accred tatie aan de opleiding wo-master Computer Science van de Open Universiteit datum 31 iuli

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es Gewijzigd besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw AD-programma van het Associate-degreeprogramma Ondernemen

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Master of Arts Therapies. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Zuyd Hogeschool. Master of Arts Therapies. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Zuyd Hogeschool Master of Arts Therapies Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2014 2/67 NQA Zuyd Hogeschool: Master of Arts Therapies UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie