Logo inplakken. Avans Hogeschool. Communication & Multimedia Design Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logo inplakken. Avans Hogeschool. Communication & Multimedia Design Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling"

Transcriptie

1 Logo inplakken Avans Hogeschool Communication & Multimedia Design Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013

2 2/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

3 Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design (Breda) van AVANS Hogeschool. De beoordeling is uitgevoerd door een visitatiepanel dat door NQA in opdracht van AVANS Hogeschool is samengesteld. Het panel is in overleg met de opleiding samengesteld en is voorafgaand aan de visitatie goedgekeurd door de NVAO. Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Het is opgesteld conform het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (22 november 2011) en het NQA Protocol 2013 voor de beperkte opleidingsbeoordeling. De visitatie heeft plaatsgevonden op 10 & 11 oktober Het visitatiepanel bestond uit: Mevrouw dr. A.C.M. Coumans, voorzitter (voorzitter, domeindeskundige) Mevrouw M.C. Stikker (domeindeskundige) De heer dr.ir. A.J. Mulder (domeindeskundige) Mevrouw S. Drosten (studentlid) De heer drs. J.G. Betkó, auditor van NQA, trad op als secretaris van het panel. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen van het desbetreffende beoordelingskader van de NVAO en aan de eisen van het NQA Protocol Het panel heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het visitatiepanel in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden. Utrecht, 16 december 2013 Panelvoorzitter Panelsecretaris Mevrouw dr. A.C.M. Coumans De heer drs. J.G. Betkó NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 3/43

4 4/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

5 Samenvatting Het oordeel over de bachelor CMD Breda is voldoende. Een onderbouwing van dit oordeel is opgenomen in deze samenvatting en in het beoordelingsrapport. Wat beoogt de opleiding? (standaard 1, eindkwalificaties) De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) in Breda is één van de tien CMDopleidingen in Nederland. Studenten worden opgeleid voor nieuwe beroepen in de creatieve industrie, waar zij betekenisvolle communicatieproducten onderzoeken, bedenken, verbeelden en realiseren. De eindkwalificaties van de opleiding bestaan uit zes competenties, die zijn afgeleid van het landelijk beroeps- en competentieprofiel CMD. De competenties zijn van bachelorniveau en passend bij een CMD-opleiding. De opleiding profileert zich door de breedte van de opleiding en door de centrale plek die de ontwerpmethodiek in het curriculum heeft. Daarbij heeft de opleiding ook aandacht voor het ontwerp van fysieke, interactieve installaties en voor de creatieve aspecten daarbinnen. Het panel beoordeelt standaard 1 als goed. Hoe realiseert de opleiding dit? (standaard 2, onderwijsleeromgeving) Centraal in de opleiding staat de ontwerpmethodiek. De opleiding heeft een methodiek beschreven die in overeenstemming is met het ontwerpproces en de competenties en die door de gehele opleiding terugkomt. De eerste twee jaren zijn verdeeld in vier blokken, waarbij in elk blok één project centraal staat, waarin studenten een authentiek beroepsproduct ontwerpen. Het onderwijs staat ten dienste van de projecten. In de laatste twee jaar volgen studenten een verdiepingssemester, een stage, een minor en een afstudeertraject van elk een half jaar. In het verdiepingstraject kiezen ze voor verdieping in één van de vier kennisdomeinen van CMD: Creative Technology, Informatie en Interactie, Interactie Strategie en Multimediale Vormgeving. Onderwerpen waar studenten in de opleiding mee te maken krijgen zijn relevant voor het vakgebied en bestaan onder andere uit mediatheorie, kunstgeschiedenis, psychologie, mediasociologie, game- en verteltheorie, filmen beeldanalyse, media-ethiek en filosofie, Engelse en Nederlandse taalvaardigheid, presenteren, samenwerken, adviseren, tekenen, verbeelden, creatief denken, conceptdenken, storytelling, programmeren, visualiseren, doelgroeponderzoek, bronnenonderzoek, vormgeven, prototyping en ontwerpen. Studenten komen uitgebreid in contact met de beroepspraktijk, onder andere via de projecten die afkomstig zijn uit het beroepenveld. Het bedrijf dat een opdracht aanlevert geeft een introductieles en is betrokken bij de beoordeling. Studenten krijgen een onderzoekende houding aangeleerd en leren methodisch werken. Hoewel er geen verbintenis is met een lectoraat, heeft de opleiding het thema onderzoek op een gedegen manier in het curriculum verwerkt. De didactische vormgeving van de opleiding is erg sterk. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 5/43

6 Studenten hanteren voortdurend de ontwerpmethodiek, op een steeds hoger niveau, met complexere opdrachten en meer eigen verantwoordelijkheid. Ze krijgen spelenderwijs aangeleerd om de balans te vinden tussen eigen creativiteit en werken in een context voor een opdrachtgever. Het docententeam is sterk en docenten staan open voor studenten. De voorzieningen waarover de opleiding beschikt weerspiegelen de breedte van de opleiding en stellen studenten in staat om zowel digitale als fysieke ontwerpen te maken. Het panel beoordeelt standaard 2 als goed. Worden de doelstellingen behaald? (standaard 3, toetsing en gerealiseerd niveau) De opleiding beschikt over een degelijk toetsbeleid. Toetsen zijn betrouwbaar en valide. Het is voor studenten inzichtelijk hoe ze getoetst worden en ze krijgen goede feedback. De beoordelingsformulieren die de opleiding gebruikt voor stage en afstuderen zien er goed uit. De kwaliteit van de afstudeerwerkstukken is voldoende, de werkstukken tonen aan dat studenten het bachelorniveau beschikken. Wel zijn verbeteringen mogelijk, bijvoorbeeld in het concreet formuleren van een opdracht en vraagstelling. De werkwijze van studenten bij het afstuderen is gedegen en methodisch. Hoewel dit positief is, lijkt het de creativiteit enigszins te beknotten, die eerder in de opleiding duidelijker zichtbaar is. Studenten kunnen kiezen om af te studeren bij een bedrijf, of om als eigen opdrachtgever te functioneren. Dat laatste past bij een opleiding die verwant is aan de kunsten. In de variëteit van de eindwerkstukken is de breedte van de opleiding duidelijk weerspiegeld. Het werkveld is tevreden over de studenten die de opleiding aflevert. Het panel beoordeelt standaard 3 als voldoende. 6/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

7 Inhoudsopgave 1 Basisgegevens van de opleiding 9 2 Beoordeling 11 Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties 11 Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 13 Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde resultaten 20 3 Eindoordeel over de opleiding 23 4 Aanbevelingen 25 5 Bijlagen 27 Bijlage 1 Eindkwalificaties van de opleiding 29 Bijlage 2 Overzicht opleidingsprogramma 31 Bijlage 3 Deskundigheden leden visitatiepanel en secretaris 33 Bijlage 4 Bezoekprogramma 37 Bijlage 5 Bestudeerde documenten 39 Bijlage 6 Overzicht bestudeerde afstudeerwerken 41 Bijlage 7 Verklaring van volledigheid en correctheid 43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 7/43

8 8/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

9 1 Basisgegevens van de opleiding Administratieve gegevens van de opleiding 1. Naam opleiding in CROHO Communication & Multimedia Design (Breda) 2. Registratienummer opleiding in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo-bachelor 4. Aantal studiepunten Afstudeerrichting(en) Nvt 6. Variant(en) Voltijd 7. Locatie(s) Breda 8. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO Vorige visitatie: 27 september 2007 Besluit NVAO: 28 juli Code of conduct Ja *) Associate Degree, indien van toepassing Administratieve gegevens van de instelling 10. Naam instelling Avans Hogeschool 11. Status instelling Bekostigd 12. Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg Positief Kwantitatieve gegevens over de opleiding Tabel 1: Uitval uit het eerste jaar Cohort Uitval 35,9 % 34,0 % 39,6 % 32,7 % 36,6 % 28,2 % 28,9 % Tabel 2: Uitval uit de bachelor Cohort Uitval 22,0 % 25,0 % 12,7 % 14,4 % 19,3% Tabel 3: Rendement Cohort Rendement 59,3 % 63,0 % 68,6 % NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 9/43

10 Tabel 4: Docentkwaliteit (*) Graad MA/MSc PhD Percentage 42% 3% (*) Peildatum juni Tabel 5: Student-docentratio (*) Ratio 28,3 : 1 (652 : 23 FTE) (*) Peildatum september 2012; 18 FTE in dienst, circa 5 FTE inhuur. Tabel 6: Contacturen (*) Studiejaar (**) 4 (***) Contacturen 14,3 11,2 3,2-5,9 2,6-4,6 (*) In klokuren; Inclusief lessen, beoordelingen, tentamens, excursies, freespace; exclusief stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding J3 en 4, afstudeerbegeleiding en examen. (**) Afhankelijk van gekozen verdieping. (***) Afhankelijk van de gekozen minor. 10/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

11 2 Beoordeling Het visitatiepanel beschrijft hieronder per standaard van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het eindoordeel over de opleiding volgt in hoofdstuk 3. Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Bevindingen Introductie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) in Breda is één van de tien CMDopleidingen in Nederland. CMD is een relatief nieuwe opleiding die sinds 2001 in Nederland wordt aangeboden en opleidt voor de nieuwe beroepen in de creatieve industrie en in de communicatiesector. Een CMD er onderzoekt, bedenkt, verbeeldt en realiseert betekenisvolle communicatieproducten. Hij zorgt voor een beleving, gebruikmakend van verschillende interactieve communicatievormen en technologieën. Avans Hogeschool startte in 2002 in Breda met de voltijdopleiding CMD. In 2009 is deze ook in s Hertogenbosch van start gegaan. Beoogde eindkwalificaties De opleiding leidt op tot het getuigschrift van de bachelor of ICT met vermelding van de opleidingsrichting Communication & Multimedia Design. Bij de start van de opleiding in 2002 zijn de eindkwalificaties gebaseerd op de landelijke competenties voor de Bachelor of ICT en de Bachelor of Fine Arts. De huidige eindkwalificaties zijn gebaseerd op het landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Communication & Multimedia Design Vanaf september 2012 gebruikt de opleiding de huidige competentieset. Het gaat om zes competenties, die zijn afgeleid van de acht landelijke competenties. Voor een overzicht zie bijlage 1. Deze zes competenties zijn naar de mening van het panel een goede weergave van waar een beginnend beroepsbeoefenaar CMD aan moet voldoen. Uit de notulen van de Werkveld Adviescommissie (WAR) blijkt dat het lokale werkveld geraadpleegd is bij het opstellen van het eigen competentieprofiel. De WAR bestaat uit personen uit het werkveld, waaronder een aantal alumni. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 11/43

12 Niveau van de competenties Bij het opstellen van het landelijke beroeps- en competentieprofiel is voor het bachelorniveau gebruik gemaakt van de Dublin descriptoren en de generieke hbo-kernkwalificaties. De opleiding heeft in het document Niveaubeschrijvingen CMD Breda uitgebreid beschreven hoe de eigen competenties gerelateerd zijn aan de landelijke CMDcompetenties, aan de tien hbo-kwalificaties van commissie Franssen en aan de internationale beschrijving van het bachelorniveau, de Dublin descriptoren. Daarnaast is in het document beschreven hoe de opleiding de competenties heeft uitgewerkt op drie beheersingsniveaus, waarbij niveau 3 staat voor het bachelorniveau, dat aan het einde van de opleiding bereikt is. Positionering en profilering De opleiding heeft op competentie- en curriculumniveau een globale vergelijking gemaakt met veertien opleidingen in het buitenland (België, Denemarken, Duitsland en Engeland). In Denemarken wordt ook gewerkt met competentiegericht onderwijs en de opleidingen lijken inhoudelijk overeen te komen. De opleidingen in Engeland werken niet met competentiegericht onderwijs, maar leiden wel op voor dezelfde beroepen en arbeidsmarkt als de CMD-opleiding in Breda. De opleidingen uit België en Duitsland waarmee de opleiding zich heeft vergeleken zijn nauw verwant aan de Nederlandse opleidingen, omdat beide intensief samenwerken met de CMD-opleiding van een andere hogeschool in Nederland. Binnen Nederland hebben de CMD-opleidingen een vergelijking gemaakt via een vragenlijst. Opvallend resultaat is de verscheidenheid aan getuigschriften, van Bachelor of Multimedia, Bachelor of ICT, Bachelor in Communication & Multimedia Design tot Bachelor of Communication. Er wordt gewerkt aan een door de Vereniging Hogescholen erkend getuigschrift Bachelor in Communication & Multimedia Design; wanneer dit officieel is wordt dit ook het getuigschrift voor CMD Breda. Het panel is het gesprek aangegaan met het management over de wijze waarop de opleiding zich onderscheidt ten opzichte van soortgelijke opleidingen. De opleiding doet dit op twee manieren. Ten eerste is dat de centrale plek van de ontwerpmethodiek. Naast het voor een CMD-opleiding gebruikelijke ontwerpen van print, audiovisuele en webtechnologiegerelateerde media, is tevens aandacht voor het maken van fysieke producten, zoals interactieve installaties. De opleiding heeft geïnvesteerd in de voorzieningen die dit mogelijk maken (zie hiervoor standaard 2). Ten tweede kiest de opleiding voor een brede oriëntatie voor een CMD-opleiding, met vooral een accent op toegepaste kunst, vormgeving en technologie. De inhoudelijke basis van de opleiding wordt gevormd door vier kennisdomeinen: Creative Technology, Informatie en Interactie, Interactie Strategie en Multimediale Vormgeving. Overwegingen en conclusie Het panel stelt vast dat de opleiding een eigen vertaling heeft gemaakt van de landelijke CMD-competentieset, die voldoet qua inhoud, niveau en oriëntatie. De competenties voldoen aan de eisen die worden gesteld door de Dublin descriptoren en de landelijke hbokwalificaties en zijn gevalideerd door het lokale werkveld. Het is positief dat de opleiding een globale, internationale vergelijking heeft gemaakt. 12/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

13 Er is gekozen voor een helder profiel, van een brede, ontwerpgerichte CMD-opleiding. De aandacht voor de creatie van fysieke producten maakt de opleiding duidelijk onderscheidend. De opleiding maakt de keuzes die ze maakt waar, zoals zal blijken in standaard 2. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel goed. Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. Bevindingen Opbouw van het programma De opleiding bestaat uit vier cursusjaren van elk 60 EC. Studenten volgen een major van 210 en een minor van 30 EC. Het eerste jaar bestaat uit vier blokken van 15 EC, waarin studenten zich bekwamen in verschillende soorten media: Print media, Online media, Timebased media en Social media. Het tweede jaar is eveneens opgebouwd uit vier blokken, de onderwerpen zijn Smart Object, Media strategie, Serious game en Natural interface. In de eerste helft van het derde jaar volgen studenten een verdiepingssemester rondom één van de vier kennisdomeinen (zie standaard 1, positionering en profilering ), in de tweede helft lopen ze stage. In het vierde jaar wordt in de eerste helft een minor gevolgd en studeren studenten in de tweede helft van het jaar af. De opleiding biedt zelf drie minoren aan, te weten Visualizing Information, Learning experience Design en Immersive Stories. Bij de CMD-opleiding van AVANS Den Bosch kunnen studenten de minor Databeleving volgen. Voor het volgen van andere minoren is toestemming van de examencommissie vereist. Het afstuderen staat verder beschreven bij standaard 3 onder gerealiseerd eindniveau. In het onderwijs in de eerste twee jaren staat ieder blok een project centraal. Hierin dienen studenten een authentiek beroepsproduct te ontwikkelen, voor een realistische, uit de beroepspraktijk ontleende opdracht. Het bedrijf of de organisatie waarvan de opdracht afkomstig is, is hierbij betrokken (zie ook hieronder bij interactie met de beroepspraktijk ). Het onderwijs per blok is ondersteunend aan het project. De opbouw van het programma is schematisch weergegeven in bijlage 2. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 13/43

14 Inhoud van het programma De opleiding heeft een onderwijsvisie waarin de ontwerpmethodiek centraal staat. Deze ziet er als volgt uit: Deze ontwerpmethodiek is ontleent aan de literatuur, didactische principes en de ontwerppraktijk, in overeenstemming met de opleidingscompetenties. De consequente toepassing van de methodiek in het programma borgt dat de competenties grondig getraind worden in het curriculum. Ieder blok maken studenten een ontwerp voor een beroepsproduct, waarbij het gaat om een nieuwe mediaoplossing in de breedste zin van het woord. Daarnaast komen in ieder project in de eerste twee studiejaren alle vier de door de opleiding gedefinieerde kennisdomeinen (zie standaard 1) aan bod. Dit garandeert dat de profilering als brede opleiding wordt waargemaakt. Alumni en studenten die het panel heeft gesproken zijn zeer tevreden over de breedte van de opleiding, zij geven aan dat zij zich hierdoor goed kunnen oriënteren op wat hen het meest aanspreekt in het vakgebied. Studenten karakteriseren de opleiding als breed, waarin ze wel een eigen kleur kunnen ontwikkelen. De kennis en vaardigheden die studenten krijgen aangeleerd staan hieronder beschreven, bij kennis en kunde. Over het algemeen merkt het panel op dat de inhoud van de opleiding goed aansluit bij wat verwacht mag worden van een CMD-opleiding. Wel is de opleiding wat naar binnen gericht. Er zou meer aansluiting gezocht kunnen worden bij voor CMD belangrijke ontwikkelingen in de samenleving, zoals de hackersstroom, makers movement, living labs en pop culture. 14/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

15 Alumni en studenten met wie het panel heeft gesproken geven aan dat de opleiding wel incidenteel studenten wijst op interessante initiatieven en bijeenkomsten buiten de school, maar niet structureel. De opleiding heeft de ambitie om in de toekomst het curriculum te herzien, waarbij meer aandacht komt voor internationalisering, onderzoeksvaardigheden en ondernemerschap. Ook wil de opleiding het aantal toetsen enigszins terugbrengen. De opleiding streeft op termijn naar aansluiting bij een lectoraat/kenniskring of een eigen masteropleiding, aldus het management. Kennis en kunde Kennis en vaardigheden die studenten leren zijn onderverdeeld in drie leerlijnen: de kennisleerlijn, de vaardighedenleerlijn en de integrale leerlijn. Studenten krijgen in de kennisleerlijn kennis aangereikt over onder andere mediatheorie, kunstgeschiedenis, psychologie, mediasociologie, game- en verteltheorie, film- en beeldanalyse. Daarnaast is aandacht voor media-ethiek en -filosofie. Het panel heeft het programma en de literatuurlijst bestudeerd. Het stelt vast dat de kennis die studenten aangeleerd krijgen relevant is, maar dat de literatuur iets meer up to date zou mogen zijn. Uit gesprekken met studenten blijkt dat ze in het onderwijs wel kennis nemen van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Een sterk voorbeeld volgens het panel is de aandacht voor open data en datavisualisatie. Het panel stelt vast dat er meer aandacht in de projecten mag komen voor de rol en consequenties van digitale technieken in de samenleving, en ethische aspecten bij en reflectie op de verantwoordelijkheid die je hebt als ontwerper. In de vaardighedenleerlijn komen taalvaardigheden, professionele vaardigheden en beroepsvaardigheden aan bod. Bij taalvaardigheden gaat het om het correct gebruik van Nederlands en Engels. De Nederlandse taalvaardigheid, vooral spelling, heeft meer aandacht gekregen na een opmerking hierover bij de vorige visitatie. Docenten letten hier expliciet op bij alle schriftelijke opdrachten. Professionele vaardigheden zijn onder andere presenteren, samenwerken, adviseren en groepsdynamica. Ontwerpvaardigheden die aan bod komen zijn onder andere tekenen, verbeelden, creatief denken, conceptdenken en storytelling. In de integrale leerlijn leren studenten over beroepsvaardigheden, zoals programmeren, visualiseren, doelgroeponderzoek, bronnenonderzoek, vormgeven, prototyping en ontwerpen. Het panel stelt vast dat in de leerlijnen de voor CMD relevante kennis- en vaardigheden vertegenwoordigd zijn. De opleiding slaagt er ook in om de inhoud van het curriculum aan te passen wanneer dat wenselijk is. Zo gaven alumni aan dat ze in hun opleiding aandacht voor ondernemerschap misten. De opleiding heeft dit opgepakt en momenteel is het een verplicht onderdeel van het derde jaar. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 15/43

16 Interactie met de beroepspraktijk en onderzoeksvaardigheden Zoals hierboven beschreven werkt de opleiding in projecten, met realistische, uit de beroepspraktijk afkomstige opdrachten. De bedrijven en organisaties die de opdrachten aanleveren zijn hierbij betrokken. Opdrachtgevers geven een introductiecollege en geven naderhand feedback en advies bij de beoordeling. De oplossingen van studenten worden in sommige gevallen toegepast in de praktijk. Daarnaast komen studenten in aanraking met de beroepspraktijk tijdens de derdejaarsstage en tijdens het afstuderen (wanneer zij er niet voor kiezen om als eigen opdrachtgever te fungeren, zie ook standaard 3). De opleiding stimuleert een onderzoekende houding en werkt aan onderzoeksvaardigheden gedurende de gehele opleiding. Vanaf het eerste jaar worden studenten gestimuleerd om in de projecten op zoek te gaan naar informatie. Alumni geven aan dat prototyping en het testen van een product bij de doelgroep een vanzelfsprekendheid is in alle projecten. Daarnaast krijgen studenten in jaar twee onderzoeksworkshops, waarin ze onder andere interviews leren afnemen. In het derde jaar maken ze een proefrapportage als voorbereiding op het afstuderen, dat in het vierde jaar plaatsvindt. De opleiding is nog niet aangesloten bij een lectoraat. Wel is recent een docent aangenomen die zich specifiek richt op onderzoek. Het panel heeft de manier waarop onderzoek in het curriculum aan de orde komt bestudeerd en stelt vast dat de opleiding dit goed en methodisch heeft vormgegeven. Er ligt veel nadruk op een systematische werkwijze, afgeleid van de ontwerpmethodiek zoals de opleiding die heeft gedefinieerd. Internationale oriëntatie In de opleiding wordt op verschillende manieren gezorgd voor een internationale oriëntatie. Een deel van de literatuur is Engelstalig. Het eerstejaarsvak over nieuwe media is volledig in het Engels. Engelse taal en cultuur is onderdeel van jaar twee, waarbij de beoordeling van een project volledig in het Engels plaatsvindt. Daarnaast participeert de opleiding sinds 2012 in een internationaal netwerk, VIVID (Value Increase by Visual Design). Het effect daarvan is dat er buitenlandse studenten in de minoren instromen en er docentuitwisselingen plaatsvinden. De opleiding heeft zelf één buitenlandse docent in dienst. Studenten kunnen indien gewenst stages, minoren of afstudeerprojecten in het buitenland doen, waar soms gebruik van wordt gemaakt. Gezien het internationale karakter van het vakgebied zou de internationale samenwerking sterker geprofileerd mogen zijn en zou actiever een relatie gezocht kunnen worden met het internationale discours in internationale symposia en congressen. Didactisch concept en werkvormen Het didactisch concept van de opleiding is competentiegericht projectonderwijs. Per blok worden een project en ondersteunende modulen geïntegreerd aangeboden, waarbij alle competenties aan bod komen. De opleiding is concentrisch opgebouwd. Alle competenties komen ieder jaar opnieuw aan bod, waarbij de complexiteit van de uit te voeren taken en de mate van gevraagde zelfsturing door studenten telkens toenemen. Dat hangt samen met de drie beheersingsniveaus waarin de competenties zijn verdeeld (zie standaard 1). Studenten bereiken competentieniveau 1 aan het einde van de propedeuse, de beroepsoriënterende fase. 16/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

17 Competentieniveau 2 is bereikt in het midden van jaar drie, jaar twee en de eerste helft van jaar drie vormen samen de beroepsvormende fase. De tweede helft van jaar drie en jaar vier vormt de beroepsvoorbereidende fase, aan het einde daarvan hebben studenten het derde competentieniveau bereikt, dat overeenkomt met het bachelorniveau. De samenhang in het programma wordt op een aantal manieren vormgegeven. Horizontaal door de focus per blok op één project en thema, en door de opdeling van de opleiding in drie fasen. Verticale samenhang ontstaat door het gebruik van het leerlijnenmodel (zie onder kennis en kunde ) en de steeds terugkerende ontwerpmethodiek in de vorm van de concentrische opbouw. Het panel is onder de indruk van de manier waarop de opleiding het projectonderwijs heeft vormgegeven. Uit gesprekken met studenten en docenten blijkt dat studenten aan het begin van een project veel vrijheid genieten om met eigen oplossingen te komen. Naar het einde van het project wordt de context van het project belangrijker. Studenten leren vanaf het begin van de studie om zelf in te schatten hoeveel vrijheid ze kunnen pakken in een opdracht en dat is een erg mooie vondst. Er is een erg goede balans gevonden tussen enerzijds de kunstzinnige inslag die de opleiding heeft, en anderzijds de gebruikersgerichte kant van CMD. Een interessante didactische werkvorm vindt het panel de free space, een project van een week waarbij eerste- en tweedejaars samen werken. Studenten zijn erg positief over de manier waarop ze daarbij van elkaar kunnen leren. Een ander voorbeeld van een mooie onderwijsvorm, is dat de opleiding studenten die onderzoek hebben gedaan naar een trend een workshop laten houden voor hun hele groep, inclusief de docent, om zo kennisdeling te stimuleren. Uit de NSE en uit de gesprekken die het panel heeft gevoerd blijkt dat studenten tevreden zijn over de samenhang binnen de opleiding en de werkvormen die de opleiding toepast. Instroom en begeleiding van studenten De opleiding is toegankelijk voor instromers die voldoen aan de wettelijke toelatingseisen die gelden voor het hbo. Er wordt een aanvullende eis gesteld aan havisten met het profiel Cultuur & Maatschappij, zij moeten wiskunde A of B gevolgd hebben en anders een aanvullende wiskundeopdracht maken. Over studenten die buiten de reguliere instroom vallen, neemt de examencommissie een besluit. De opleiding begint het begeleidingstraject van studenten voor de officiële instroom bij de diverse voorlichtingsactiviteiten en de intakeprocedure. Voorlichtingsactiviteiten bestaan onder andere uit voorlichting op het vo en mbo, open dagen, proefstuderen en het organiseren van modulen voor laatstejaars mbo-studenten. De intakeprocedure van de opleiding valt samen met decentrale selectie. De opleiding kent een maximum aantal instromers, in is dat 200 voor CMD Breda. De selectieprocedure bestaat uit twee thuisopdrachten, een opdracht op school en een digitaal assessment. Ze voeren aan de hand van het assessment een gesprek met een studieloopbaanbegeleider (slb er). De informatie uit de intakegesprekken wordt opgenomen in de studentendossiers. Studenten die het panel gesproken heeft zijn tevreden over de selectie die de opleiding toepast. Eén collegejaar heeft de opleiding de numerus fixus losgelaten, de instroom was toen veel groter en, geven de studenten aan, minder gemotiveerd. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 17/43

18 Tijdens de studie heeft iedere student een slb er, die zowel begeleidt bij de studievoortgang, als bij keuzes en beslissingen tijdens de opleiding, en bij de voorbereiding op de loopbaan na de opleiding. De eerste twee jaren heeft een student dezelfde slb er, die wordt toegewezen, de laatste twee jaren kan een student een voorkeur uitspreken voor een begeleider, bijvoorbeeld op basis van vakinhoudelijke kennis. Naast de studieloopbaanbegeleiding zijn docenten betrokken bij de onderwijsinhoudelijke begeleiding van studenten bij onder andere projecten, stages en afstuderen. Er is tevens een studentendecaan aan de opleiding verbonden, bij wie studenten terecht kunnen met persoonlijke vragen en problemen, of wanneer zij te maken hebben met een functiebeperking. De NSE 2013 laat zien dat studenten tevreden zijn over de begeleiding die ze krijgen. Kwaliteit van het personeel De opleiding beschikt over een team van 31 docenten. Drie docenten zijn gepromoveerd, daarnaast beschikken er dertien over een diploma op masterniveau. In het collegejaar zullen nog drie docenten een masteropleiding gaan volgen. De opleiding streeft er naar om in % van de docenten op masterniveau te hebben en 10% gepromoveerden. Nieuwe docenten kunnen in hun eerste jaar 20% van hun tijd gebruiken om zich in te werken en krijgen de gelegenheid zich (didactisch) bij te scholen, indien nodig. Het merendeel van de docenten heeft een pedagogische en didactische aantekening, één beschikt over een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. De vakbekwaamheid van docenten bevindt zich in de richtingen ICT, kunst, techniek, communicatie en het creatieve domein. Het panel stelt vast dat het vakgebied CMD hiermee goed wordt afgedekt. Docenten zijn zelf veelal afkomstig uit de beroepspraktijk, of daar nog steeds (parttime) werkzaam. Zij houden verder hun kennis van de beroepspraktijk en het vakgebied up to date door stagebezoeken, afstudeerbegeleiding en het bezoeken van (internationale) bijeenkomsten en congressen. Studenten en alumni die het panel heeft gesproken zijn tevreden over hun docenten en karakteriseren hen als zeer betrokken. Zij geven voorbeelden van docenten die, ook als ze ziek zijn, naar school komen of thuis zitten te skypen met hun studenten. De docenten zenden niet alleen, ze luisteren ook goed en nemen hun studenten serieus. Uit de NSE 2013 blijkt eveneens dat studenten hun docenten hoog waarderen. Zij scoren goed op onderwerpen als kennis over de beroepspraktijk, mate waarin ze inspirerend zijn, en inhoudelijke deskundigheid. Kwaliteit van de opleidingsspecifieke voorzieningen De opleiding is momenteel gehuisvest in een tijdelijke voorziening, in afwachting van nieuwbouw. De werk- en onderwijsruimten zijn uitgerust met moderne voorzieningen zoals smartboards. Zoals aangegeven bij standaard 1 onderscheidt de opleiding zich onder meer door de aandacht voor het ontwerp van fysieke producten en installaties. De opleiding beschikt hierover voor lab-faciliteiten, waaronder een houtwerkplaats, een metaalwerkplaats met lascabines en een CNC lasersnijder, een usability lab, een elektronicalab en 3D-printers. Er is een uitleenloket voor professionele video-, audio- en fotoapparatuur. Qua ICT beschikt de opleiding over krachtige computers, die geschikt zijn voor high-end audiovisuele toepassingen. Het panel heeft een rondleiding gehad langs de opleidingsspecifieke voorzieningen. 18/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

19 De tijdelijke huisvesting is suboptimaal. De computers en software zijn nieuw en bruikbaar. De materiële voorzieningen zijn zeer divers, in de zin dat studenten met zeer veel technieken leren werken. Tegenover de diversiteit aan soorten materiaal waar studenten mee leren werken, staat dat binnen bepaalde materialen de keuze wat beperkt is. Er is bijvoorbeeld wel een begin van een digitale fabricatie-infrastructuur, maar bijvoorbeeld geen sensorlab. Dit sluit aan bij de profilering van de opleiding als brede opleiding, waar studenten in aanraking komen met een grote diversiteit aan werkwijzen. De opleiding zou kunnen kijken of ze kan samenwerken met andere organisaties, waardoor ze niet alle voorzieningen zelf aan hoeft te schaffen. Begin 2013 heeft de opleiding een ontwikkeling in gang gezet om in Breda tot een fablab te komen. Studenten zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen, ondanks het tijdelijke karakter ervan. In de NSE 2013 scoort de opleiding op vrijwel alle onderdelen die onder faciliteiten vallen voldoende tot goed. Alleen op het punt beschikbaarheid werkplekken scoort de opleiding net onvoldoende, sinds het jaar waarin intrek is genomen in de tijdelijke locatie. De opleiding geeft hierbij aan dat door de interne verbouwing van andere afdelingen in 2012 en 2013 de werkplekken van de opleiding drastisch in aantal beperkt zijn. De tijdelijke huisvesting op een andere locatie voor de komende twee studiejaren en de toekomstige nieuwbouw moeten tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan studentwerkplekken. Studenten met wie het panel heeft gesproken zijn tevreden over de voorzieningen. Borging van de kwaliteit van de onderwijsleeromgeving Het onderwijskundig leiderschap van de opleiding is belegd bij de onderwijscommissie, die bestaat uit een opleidingscoördinator, drie docenten en een onderwijskundige. Deze commissie is verantwoordelijk voor de implementatie, bewaking, evaluatie en eventuele bijstelling van de visie op onderwijs en het didactisch model. Het onderwijs wordt per eenheid geëvalueerd aan de hand van studentenenquêtes. Deze worden besproken door de blokcoördinatoren, die wanneer nodig zorgen voor aanpassingen in het onderwijs. Naast deze evaluaties krijg de opleiding input over de kwaliteit van het onderwijs via de NSE, de HBO-monitor, een eigen werknemersonderzoek, Elsevier en de HBO-keuzegids. De opleiding overlegt regelmatig met de WAR over het onderwijs. De opleiding beschikt niet over een opleidingscommissie. In het verleden was de opleiding ondergebracht in een academie met slechts één opleiding, waardoor de academieraad de taken van de opleidingscommissie kon en mocht waarnemen. Sinds 1 juli 2013 is de opleiding echter ondergebracht in één academie, samen met de opleiding Communicatie. Hierdoor is de opleiding verplicht, conform de WHW, om een opleidingscommissie in te richten, waarin studenten en docenten vertegenwoordigd zijn. Het panel heeft begrip voor de overgangssituatie waarin de opleiding zich bevindt, maar stelt wel vast dat de opleiding spoedig moet zorgen voor een opleidingscommissie om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Het systeem van kwaliteitsborging ziet er verder goed uit. Uit de NSE blijkt dat studenten tevreden zijn over de mate waarin de opleiding reageert op klachten, de mate waarin ze betrokken worden bij de verbetering van de opleiding, de onderwijsevaluaties en de informatie die ze krijgen over de uitkomsten van onderwijsevaluaties. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 19/43

20 Overwegingen en conclusie De opleiding beschikt over een goed samenhangende onderwijsleeromgeving, waarin de onderwijsinhoud, didactiek, docenten en voorzieningen studenten in staat stellen om de eindkwalificaties te realiseren. De verschillende elementen dragen samen bij aan het realiseren van de profilering van de opleiding, als een brede CMD-opleiding die zich onderscheidt doordat er ook aandacht is voor het creëren van fysieke producten. Uitgesproken positief is het panel over de didactische vormgeving van de opleiding, waarin een ontwerpmethodiek centraal staat die in overeenstemming is met de competenties. Het voortdurend doorlopen van de ontwerpmethodiek aan de hand van authentieke vragen uit de beroepspraktijk leert studenten te ontwerpen voor de beroepspraktijk en leert ze spelenderwijs hoeveel vrijheid ze daarbij kunnen nemen. De betrokkenheid van het werkveld bij de projecten is hiervoor goed. Ook positief is de voortdurende aandacht voor de vier kennisdomeinen. Hierdoor worden studenten breed opgeleid, precies zoals de opleiding ambieert. De opleiding verwerkt actuele ontwikkelingen in werkveld en beroepspraktijk goed in het curriculum, al kan de literatuur op die punten meer up to date worden gebracht. De voorzieningen zijn passend, al zou er ook gekeken kunnen worden of er samengewerkt kan worden met organisaties buiten de opleiding. Samenwerking met een fablab kan betekenen dat de opleiding niet zelf alles hoeft aan te schaffen, het panel vindt het positief dat op dit punt een ontwikkeling in gang is gezet. Wat betreft de inhoud van het programma is er ruimte voor meer aandacht voor reflectie op het vakgebied, ethiek en de rol die studenten hebben als ontwerper. Het docententeam is sterk en docenten staan open voor studenten. Samenvattend is het panel erg tevreden over de onderwijsleeromgeving en ziet het de potentie om op de lange termijn, als het lukt de kwaliteit van de output te verhogen (zie standaard 3), een excellente opleiding te kunnen worden. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel goed. Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde resultaten De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. Bevindingen Systeem van toetsing Het toetsbeleid van de opleiding is beschreven in de notitie Toetsbeleid CMD Breda en in de Onderwijs- en Examenregeling CMD De opleiding maakt onderscheid tussen formatieve toetsing en summatieve toetsing. Formatieve toetsing bestaat uit feedback, die gegeven wordt als leermoment. De summatieve toetsing bepaalt de toekenning van de EC s. De opleiding heeft in een competentiematrix competenties per niveau gekoppeld aan leerdoelen en toetsvormen. Hier maken docenten gebruik van bij het maken van toetsen. Het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) heeft een aantal instructiekaarten gemaakt, die docenten helpen bij de toetsconstructie. Een handleiding toetsontwikkeling is in ontwikkeling. 20/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

21 Contact tussen docenten over toetsing is meestal informeel, al heeft in 2013 de Toetscommissie een spreekuur gehouden voor docenten die hulp wilden bij het toetsen. De toetscommissie is verantwoordelijk voor de implementatie van toetsbeleid en de professionalisering van docenten op toetsgebied. De examencommissie vervult de haar door de wet toegekende taken. Voor de borging van het eindniveau heeft de examencommissie een aparte borgingsfunctionaris aangesteld, die toetsen screent en steekproeven neemt, waarbij gelet wordt op zaken als betrouwbaarheid, validiteit en transparantie. Verder besluit de examencommissie over zaken als bindende studieadviezen en verzoeken om vrijstellingen. Voor studenten is de toetsing transparant, onder andere door de modulebeschrijvingen waarin inhoud, leerstof en toetsvorm staan beschreven. Studenten die het panel heeft gesproken zijn erg positief over de toetsen. Enige punt van kritiek is dat de nakijktermijnen soms ver overschreden worden. Dit is aan de orde gesteld in de Academieraad. Het management geeft aan dat dit inderdaad aan de orde is, maar dat de grote overschrijdingen incidenteel hebben plaatsgevonden en dat de opleiding last heeft gehad van een onverwacht grote instroom toen de numerus fixus een jaar was losgelaten. Het panel heeft bij de visitatie een groot aantal toetsen bestudeerd en stelt vast dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria als betrouwbaarheid, validiteit en transparantie. De toetscriteria zijn zichtbaar afgeleid van de opleidingscompetenties. De toetsing is zorgvuldig en goed georganiseerd, de beoordelingsformulieren van de stage en het afstuderen zien er erg goed uit. De feedback die gegeven wordt is gedegen, contentieus en correct. Wat betreft het afstuderen stelt het panel vast dat de cijfers die gegeven worden door de opleiding, overeenkomen met hun eigen oordeel. Er studeren geen studenten onterecht af. De afstudeercriteria die de opleiding gebruikt zijn niet direct afgeleid van de eindkwalificaties. Hier is expliciet voor gekozen, omdat het abstractieniveau van de competenties redelijk hoog is en het voor studenten zo helder mogelijk is gemaakt waar hun afstudeerwerk aan moet voldoen. De koppeling aan de competenties en de reflectie daarop vinden plaats in de afstudeerzitting. Realisatie van de beoogde eindkwalificaties Studenten studeren af in de tweede helft van het vierde jaar door middel van een project. Het afstuderen bestaat uit een afstudeerproject, een afstudeerrapportage en een afstudeerzitting. Studenten kunnen afstuderen bij een bedrijf, maar kunnen ook fungeren als eigen opdrachtgever. Studenten studeren individueel af, maar bij grote projecten kunnen studenten in duo s of zelfs trio s werken. De afstudeerzitting is altijd individueel. Het project wordt geformuleerd door studenten zelf, ook bij een externe opdrachtgever. Het dient complex te zijn en relevantie te hebben voor het beroepsdomein van CMD. De student krijgt begeleiding van twee docenten van de opleiding en, wanneer een student bij een bedrijf afstudeert, ook van een bedrijfsbegeleider. In het afstudeerverslag rapporteert de student over vragen, gemaakte keuzes, oplossingen en onderzoek dat gedaan is. Het ontwerpproces wordt gestuurd door onderzoek en experiment. Het panel heeft van vijftien studenten de afstudeerproducten bestudeerd. De producten zijn van een niveau dat verwacht mag worden van een hbo-bacheloropleiding, van net voldoende tot zeer goed. Het panel vindt het knap hoe systematisch de rapportages zijn die studenten afleveren, hier is duidelijk veel aandacht aan besteed door de opleiding. Het blijkt dat de studenten in staat zijn om methodisch te werken, en hun rapportage is logisch, navolgbaar en goed onderbouwd. Dit heeft echter ook een keerzijde. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 21/43

22 De strakke, methodische manier van werken leidt ook tot vrij traditionele ontwerpen, terwijl studentproducten uit eerdere studiejaren meer vrijheid en creativiteit laten zien. Het panel heeft hierover gesproken met studenten, alumni, begeleiders en management. Zij geven aan dat in de eerste plaats bewust is gekozen voor een methodische aanpak, omdat de ontwikkelingen in het hbo daar om vragen. Daarnaast draagt volgens hen de methodische, lineaire, op het proces gerichte manier van rapportage bij aan een geformaliseerd beeld, terwijl in het ontwerpproces zelf wel ruimte is voor creativiteit. Hoewel het panel positief is, ziet het op onderdelen mogelijkheid tot verbetering. Zo zijn er studenten die een dermate groot onderwerp hebben, dat niet de hele ontwerpcyclus inclusief iteraties doorlopen wordt, komt het voor dat een zwakke vraagstelling toch is goedgekeurd om mee verder te gaan, of studenten niet duidelijk genoeg hun startsituatie hebben beschreven. De afstudeerwerken weerspiegelen de breedte van de opleiding, er is een grote variëteit aan onderwerpen, die wel allemaal binnen het vakgebied CMD vallen. De werkveldvertegenwoordigers met wie het panel heeft gesproken zijn tevreden over de studenten. Zij geven aan dat afstudeerders goede, toepasbare oplossingen leveren die leiden tot verbeteringen in de beroepspraktijk en dat zij in staat zijn de gebruiker centraal te stellen in hun oplossingen. Uit de HBO-monitor 2012 blijkt dat alumni overwegend tevreden zijn over hun functieniveau en de aansluiting tussen opleiding en werk, en dat ze grotendeels opnieuw voor CMD Breda zouden kiezen. Overwegingen en conclusie Het panel stelt vast dat de opleiding de toetsing goed op orde heeft. Er is degelijk beleid, de uitvoering en de borging zijn goed op orde. Positief is het panel over de beoordelingsformulieren van de stage en het afstuderen. De kwaliteit van de eindwerkstukken vindt het panel voldoende. Wel zijn verbeteringen mogelijk, bijvoorbeeld in het concreet formuleren van een opdracht en vraagstelling. Het werkveld is tevreden en de afstudeerproducten zijn conform wat verwacht mag worden van een hbo-bacheloropleiding. Dat studenten kunnen kiezen om bij het afstuderen hun eigen opdrachtgever te zijn is iets dat past bij de verwantschap die de opleiding heeft bij de kunstsector. De systematische, methodische manier van werken is enerzijds een pluspunt, maar lijkt anderzijds de creativiteit in de afstudeerproducten enigszins te beknotten. Het is aan de opleiding om hier de balans te vinden, maar naar mening van het panel hoeft de opleiding niet nog methodischer te gaan werken. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 22/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

23 3 Eindoordeel over de opleiding Oordelen op de standaarden Het visitatiepanel komt tot de volgende oordelen op de standaarden: Standaard Oordeel 1 Beoogde eindkwalificaties Goed 2 Onderwijsleeromgeving Goed 3 Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Voldoende Overwegingen en conclusie Het visitatiepanel beoordeelt, op basis van bovenstaande oordelen per standaard en de geldende NVAO-beslisregels, de kwaliteit van de bestaande hbo-bacheloropleiding Communication & Multimedia Design van Avans Hogeschool als voldoende. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 23/43

24 24/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

25 4 Aanbevelingen Standaard 2 De opleiding kan nadrukkelijker positie innemen buiten de school en aansluiting zoeken bij initiatieven als de makers movement en hackatons. Ook zou dit mogelijkheden creëren met betrekking tot voorzieningen, bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met een fablab. Het panel moedigt de opleiding aan om de in gang gezette ontwikkelingen rondom het oprichten vann een fablab in Breda door te zetten. Het zou goed zijn voor de opleiding om aansluiting te zoeken bij een lectoraat op een relevant kennisgebied. Daarnaast zou de opleiding een structurele samenwerking in VIVIDverband in kunnen zetten, waarmee het aan kan sluiten bij Europese (onderzoeks)financiering. De opleiding beschikt over een kwalitatief hoogstaande onderwijsvisie. Zij kan dat verder expliciteren en beschrijven. De ontwerpmethode, waar momenteel in de visie veel aan wordt opgehangen, is slechts een onderdeel, er gebeuren veel meer goede dingen, waaronder de free space, de trendonderzoeken en workshops door studenten en de manier waarop studenten tijdens projecten de balans tussen creativiteit en beroepscontext leren te vinden. De professie van CMD bevindt zich in een situatie waarin deze baat heeft bij de ontwikkeling van een eigen kennisdomein. Hiermee wordt de professie CMD ingebed in de discipline CMD. De opleiding kan hier aan bijdragen door studenten meer te laten reflecteren op het vakgebied en hun eigen positie daarin. Dat kan expliciet worden opgenomen in het curriculum. Docenten zouden meer onderzoek kunnen doen, liefst binnen een lectoraat, en waar mogelijk publiceren over het vakgebied. Standaard 3 De methodische en sterk procedurele verslaglegging van afstudeerrapportages lijkt momenteel, naast de goede dingen die erover te zeggen zijn, ook een beperkende factor te zijn. Een oplossing zou kunnen liggen in het product dat de student maakt centraler te zetten in de rapportage, en de rapportage te beschouwen als een onderbouwing ervan. Een al te strak format van rapportage zou ook het ontwerpproces kunnen beïnvloeden, het is niet de bedoeling dat de transparantie in het onderzoeksproces het creatieve proces negatief beïnvloed. Bij de begeleiding van afstudeerprojecten kan de opleiding meer aandacht hebben voor de concreetheid van de afstudeeropdracht en de kwaliteit van de vraagstelling. NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 25/43

26 26/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

27 5 Bijlagen NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 27/43

28 28/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

29 Bijlage 1: Eindkwalificaties van de opleiding Competenties CMD Breda 1. Onderzoeken en definiëren 2. Conceptualiseren en verbeelden 3. Concretiseren en uitdragen 4. Evalueren en itereren 5. Manifesteren 6. Reflecteren NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 29/43

30 30/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

31 Bijlage 2: Overzicht opleidingsprogramma Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Print media Smart object Verdiepingssemester (15 ECTS) (15 ECTS) (30 ECTS) Online media Media strategie (15 ECTS) (15 ECTS) Timebased media Serious game Stage (15 ECTS) (15 ECTS) (30 ECTS) Social media Natural interface (15 ECTS) (15 ECTS) Minor (30 ECTS) Afstuderen (30 ECTS) NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 31/43

32 32/43 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB

33 Bijlage 3: Deskundigheden leden visitatiepanel en secretaris Mevrouw dr. A.C.M. Coumans, voorzitter Mevrouw Coumans is ingezet vanwege haar onderwijsdeskundigheid op het gebied van vormgeving en vanwege haar inzicht in de internationale ontwikkelingen in dit werkveld. Mevrouw Coumans is lector Image in Context aan de Academie Minerva, overdrachtsdocent master Journalistiek in een Crossmediale Context aan het Patshala Instituut in Dakar (Bangladesh) en lid van de Kenniskring Lectoraat Design aan Hogeschool voor de Kunsten (HKU). Tevens is zij beleidsmedewerker Onderzoek, Bureau Onderzoek Onderwijs en Kwaliteitszorg aan HKU. Mevrouw Coumans heeft meerdere publicaties op haar naam staan. Mevrouw Coumans maakt deel uit van een researchgroep, is bestuurslid van de Stichting Visueel Debat Den Haag en is coördinator van het Europees Cumulus Netwerk. Voor deze visitatie heeft mevrouw Coumans onze handleiding voor panelleden ontvangen en in een voorbereidende vergadering is zij aanvullend geïnstrueerd over het proces van visitatie en accreditatie in het hoger onderwijs en over de werkwijze van NQA. Opleiding: Promotieonderzoek Als een beeld ik zegt... het dialogische betekenisvormingsproces van het publiek beeld, Universiteit Leiden (promotie ) Doctoraal De komische Film, Film en Opvoeringskunsten, Katholieke Universiteit Nijmegen Studie Cinematografie, Paris III, Universiteit van Parijs Kandidaats Filosofie, Katholieke Universiteit Nijmegen Propedeuse Nederlandse Taal en Letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen Werkervaring: 2012 heden Lector Image in Context, Academie Minerva, Groningen (gedetacheerd bij de HKU) 2011 heden Overdrachtsdocent Master Journalistieke in een Crossmediale Context, Patshala Instituut, Dakar, Bangladesh 2009 heden Kenniskring Lectoraat Design, Faculteit Beeldende Kunsten en Vormgeving, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Docent Beeldanalyse, Beeldcommunicatie, Beeldcultuur, Master Journalistiek in een crossmediale setting, Media Academie Hilversum 2002 heden Beleidsmedewerker Onderzoek, Bureau Onderzoek Onderwijs en Kwaliteitszorg, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Docent Research, Visual Essay, Social Design, Semiotiek, Beeldcultuur, Communicatie, Faculteit Beeldende Kunsten en Vormgeving, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Overig: 2010 heden Onderdeel van de researchgroep The context is the message, subsidie Fonds BKVB 2008 heden Bestuurslid Stichting Visueel Debat Den Haag 2005 heden Coördinatie Europees Cumulus Netwerk Practice Research and Education in Design Forum Publicaties: - Vervreemding als politiek interventie, Filosofie & Praktijk, nr. 3 (jaargang 33) herfst Willen zij dat ego-denken wel dat wij hen opdringen, en ism dr. Bibi Straatman Moed tot waarheid in Pleidooi voor Polyfonie, meldpunt kunstonderwijs, HKU 2012 NQA - Avans Hogeschool: Communication & Multimedia Design Breda - BOB 33/43

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Logo Instelling in kleur. Avans Hogeschool. Animatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instelling in kleur. Avans Hogeschool. Animatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instelling in kleur Avans Hogeschool Animatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2014 2/45 NQA Avans Hogeschool: Animatie - BOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Netherlands Quality Agency NQA. hogeschool. AVANS Hogeschool. Advanced Business Creation. Beperkte opleidingsbeoordeling

Netherlands Quality Agency NQA. hogeschool. AVANS Hogeschool. Advanced Business Creation. Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency NQA hogeschool AVANS Hogeschool Advanced Business Creation Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 23 juli 2013 Inleiding Dit visitatierapport bevat de

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Elektrotechniek Den Bosch. Beperkte opleidingsbeoordeling

Avans Hogeschool. Elektrotechniek Den Bosch. Beperkte opleidingsbeoordeling Avans Hogeschool Elektrotechniek Den Bosch Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2014 2/63 NQA Avans Hogeschool: Elektrotechniek - BOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Technische Bedrijfskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2013 2/57 NQA HAN: BOB Technische Bedrijfskunde Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instel in kleur Avans Hogeschool Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/55 NQA Avans Hogeschool:

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda HBO-Bachelor Opleiding tot Fysiotherapeut Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/59 NQA Avans Hogeschool, Breda: hbo-bachelor Opleiding

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Communicatiesystemen Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2012 2/65 NQA Hanzehogeschool Groningen: BOB Communicatiesystemen Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool Accountancy Ad Accountancy, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/69 NQA AVANS Hogeschool: Accountancy & Ad Accountancy - BOB Inleiding

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Ba Small Business en Retail Management Ad Small Business en Retail Management. Beperkte opleidingsbeoordeling

Stenden Hogeschool. Ba Small Business en Retail Management Ad Small Business en Retail Management. Beperkte opleidingsbeoordeling Stenden Hogeschool Ba Small Business en Retail Management Ad Small Business en Retail Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2013 2/57 NQA Stenden Hogeschool: BOB

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Herbeoordeling master Begeleidingskunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Herbeoordeling master Begeleidingskunde. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Herbeoordeling master Begeleidingskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) April 2013 2/57 NQA Hs. Rotterdam: BOB Herbeoordeling Begeleidingskunde Inleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Industrieel Product Ontwerpen Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Mei 2013 2/49 NQA HAN: BOB Industrieel Product Ontwerpen Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Commerciële Economie Den Bosch. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. Commerciële Economie Den Bosch. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool Commerciële Economie Den Bosch Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2013 2/51 NQA AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Den Bosch - BOB Inleiding

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Informatica & Communicatie Academie Business IT & Management Informatica Technische Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Management in de Zorg HBO-bachelor en Associate degree Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 29 juli 2013 2/49 NQA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden. Beperkte opleidingsbeoordeling

Stenden Hogeschool. HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden. Beperkte opleidingsbeoordeling Stenden Hogeschool HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) juni 2012 2/55 NQA - Stenden Hogeschool: Creatieve Therapie, BOB Inleiding

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleidingskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2013 2/57 NQA HAN: BOB hbo-bachelor Opleidingskunde Inleiding Dit visitatierapport bevat

Nadere informatie

Logo Instelling in kleur. AVANS Hogeschool. Commerciële Economie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instelling in kleur. AVANS Hogeschool. Commerciële Economie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instelling in kleur AVANS Hogeschool Commerciële Economie Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2013 2/61 NQA AVANS Hogeschool: Commerciële Economie Breda

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sport, Gezondheid en Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2013 2/57 NQA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Sport, Gezondheid

Nadere informatie

avans AVANS Hogeschool fuæua "o t217 Small Business & Retail Management Hbo-bachelor voor alle opleidingsvarianten

avans AVANS Hogeschool fuæua o t217 Small Business & Retail Management Hbo-bachelor voor alle opleidingsvarianten Nethtilonds Quo lity Agenq I-IOA avans fuæua "o t217 hogenhool AVANS Hogeschool Small Business & Retail Management Hbo-bachelor voor alle opleidingsvarianten Samenvatting Beperkte opleidi ngsbeoordeling

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Zuyd Hogeschool People and Business Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency September 2013 2/73 NQA Zuyd Hogeschool: People and Business Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Embedded Systems Engineering Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2012 2/61 NQA HAN: UOB hbo-bachelor Embedded Systems Engineering

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Vertaalacademie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Zuyd Hogeschool. Vertaalacademie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Zuyd Hogeschool Vertaalacademie Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2014 2/73 NQA Zuyd Hogeschool: Vertaalacademie UOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie