KennisCheque Subsidieregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KennisCheque Subsidieregeling"

Transcriptie

1 KennisCheque Subsidieregeling Een instrument van het programma LimburgMakers Revisie: V09 Datum: 28 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1 Doelstelling 2 2 Doelgroep 2 3 Inhoud van het project 2 4 Subsidiabele kosten 2 5 Niet-subsidiabele kosten 2 6 Subsidiepercentage en -bedrag 2 7 Programmaperiode 2 8 Aanvraag 3 9 Beoordeling 3 10 Beoordelingscriteria 3 11 Projectuitvoering 3 12 Declaratie 4 13 Uitbetaling 4 14 Overige bepalingen 4 15 Staatssteun 5 16 Contactgegevens 5 Bijlage 1 Definitie doelgroep 6 Bijlage 2 Europese MKB definitie 7

2 Inleiding Het instrument KennisCheque maakt deel uit van het programma LimburgMakers. LimburgMakers is gericht op het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie. De ambitie is om gedurende een periode van 3 jaar met behulp van een mix van activiteiten en instrumenten, de realisatie van nieuwe producten of diensten te stimuleren, uitvoeringsgerede ondernemingsplannen te realiseren, performance verbetertrajecten te ondersteunen en, naar behoefte, één of meerdere netwerken van actieve industriële ondernemingen, kennis- en onderwijsinstellingen te versterken of te realiseren. 1 Doelstelling De KennisCheque heeft tot doel om het gebruik van specifieke kennis te stimuleren. De kennis wordt geleverd door een private of publieke kennisintensieve partij (kennisleverancier). De aanvrager heeft deze kennis nodig voor de ontwikkeling en realisatie van innovatieve producten, diensten of technologieën. Deze kennisoverdracht leidt tot kennisvermeerdering bij de aanvrager van de KennisCheque. De ingekochte kennis is aantoonbaar gerelateerd aan een innovatieproject dat gericht is op de ontwikkeling en realisatie van innovatieve producten, diensten of technologieën. 2 Doelgroep De subsidie is uitsluitend bedoeld voor MKB-ondernemingen in de maakindustrie (zie bijlage 1), die voldoen aan de Europese MKB-definitie (zie bijlage 2). Deze ondernemingen moeten in Limburg gevestigd zijn en de activiteiten, gerelateerd aan dit subsidieproject, moeten overwegend in Limburg worden uitgevoerd. Niet-MKB-ondernemingen kunnen geen gebruik maken van deze subsidie. 3 Inhoud van het project De KennisCheque is bedoeld voor het inkopen van technologische kennis, markteconomische kennis of een combinatie van beide. De ingekochte kennis is gerelateerd aan een innovatieproject met betrekking tot ontwikkeling en realisatie van innovatieve producten, diensten of technologieën zoals bedoeld in bijlage 1. De kennis wordt ingekocht bij één derde partij die aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikt in het gevraagde kennisdomein. Deze kennisleverancier kan zowel een private partij (onderneming) zijn als ook een publieke partij (kennisinstelling of -instituut) zijn en mag gevestigd zijn in zowel binnenland als buitenland. 4 Subsidiabele kosten Subsidiabele kosten zijn uitsluitend externe kosten, voor het inkopen cq. inschakelen van externe technische of markteconomische kennis of expertise zoals bedoeld in paragraaf 3. 5 Niet-subsidiabele kosten Niet-subsidiabel zijn: BTW, kosten voor het volgen van een opleiding of cursus, bezoeken aan symposia of beurzen, stage- of afstudeeropdrachten, brainstorm- of creativiteitssessies, fundamenteel onderzoek en het inrichten of beheren van websites. Alle kosten die gemaakt zijn vóór de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring zijn eveneens niet-subsidiabel. 6 Subsidiepercentage en -bedrag Indien de kennis wordt ingekocht bij een publieke kennisinstelling, dan bedraagt het subsidiepercentage 100% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal Indien de kennis wordt ingekocht bij een andere, private kennisleverancier, dan bedraagt het subsidiepercentage 75% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal Programmaperiode De looptijd van de subsidieregeling binnen het programma LimburgMakers start op 1 september 2013 en eindigt op 1 september Regeling KennisCheque LimburgMakers V09 2 7

3 8 Aanvraag Een aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld en bevoegdelijk ondertekend aanvraagformulier KennisCheque, volgens het op de datum van indiening geldende format (zie De aanvraag wordt digitaal via de website door de aanvrager ingediend bij het programmasecretariaat LimburgMakers. De aanvrager ontvangt binnen 1 werkdag na indiening een digitale ontvangstbevestiging van het programmasecretariaat LimburgMakers. De uiterste indieningsdatum van elke beoordelingsronde is vermeld op de indieningskalender voor het instrument KennisCheque (zie Na ontvangst wordt getoetst of de aanvraag volledig is en past binnen de doelstelling zoals beschreven in deze regeling. Indien de aanvraag past en compleet is, dan ontvangt de aanvrager binnen 5 werkdagen na indiening een digitale ontvankelijkheidsverklaring. Als de aanvraag niet past en/of niet compleet is, wordt de aanvrager binnen 5 werkdagen na indiening hiervan op de hoogte gesteld. De aanvrager kan dan een aangepaste aanvraag indienen, uiterlijk op één van de indieningsdata zoals vermeld op de indieningskalender voor het instrument KennisCheque (zie Aanvragen die op de uiterste indieningsdatum niet compleet zijn ingediend, worden niet beoordeeld in de betreffende beoordelingsronde. De dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring is de datum vanaf wanneer kosten subsidiabel zijn. Kosten van opdrachten die vóór deze datum zijn verstrekt, zijn niet-subsidiabel. Let wel, kosten zijn voor eigen rekening en risico zolang de aanvrager geen positief besluit heeft ontvangen ten aanzien van de toekenning van de subsidie. 9 Beoordeling De subsidieaanvragen worden maandelijks beoordeeld door de stuurgroep LimburgMakers. De stuurgroep LimburgMakers beoordeelt de aanvraag en neemt een van de volgende besluiten: Positief; de subsidie wordt toegekend. Negatief; de subsidie wordt niet toegekend. Elke aanvraag wordt beoordeeld op basis van de in de volgende paragraaf genoemde beoordelingscriteria. Aan elk criterium wordt door elk lid van de stuurgroep een cijfer toegekend op een schaal van 1 tot en met 4. Indien de aanvraag op alle criteria een gemiddeld cijfer van 2,6 of hoger scoort, dan krijgt het project een positief advies. Indien het gemiddelde cijfer voor één van de criteria lager is dan 2,6, dan krijgt het project een negatief advies. De aanvrager ontvangt binnen 5 werkdagen na beoordeling van de aanvraag, per bericht over het besluit van de stuurgroep LimburgMakers, inclusief een digitale beschikking. Voor KennisCheques kan per half jaar een beschikbaar budget worden vastgesteld door de stuurgroep LimburgMakers. Indien de subsidieaanvraag het beschikbare budget zou overschrijden, dan wordt de aanvraag automatisch doorgeschoven naar de eerstvolgende beoordeling in de nieuwe budgetperiode. De aanvrager wordt in dat geval door het programmasecretariaat LimburgMakers hiervan op de hoogte gesteld. 10 Beoordelingscriteria Elke aanvraag wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria: innovativiteit; marktpotentie; aanwezigheid van noodzakelijke competenties en resources binnen de onderneming. 11 Projectuitvoering Het KennisCheque-project, waaraan de subsidie is toegekend, moet binnen een termijn van 12 maanden na de dagtekening van de beschikking, doch uiterlijk vóór 1 september 2016, zijn afgerond. Indien er tijdens het project wijzigingen plaatsvinden ten aanzien van de projectinhoud, projectlooptijd, continuïteit van de onderneming of anderszins ingrijpende omstandigheden, dan dient de aanvrager onmiddellijk het programmasecretariaat LimburgMakers hierover schriftelijk te informeren. Op basis van de door de aanvrager voorgestelde wijziging neemt de stuurgroep LimburgMakers een besluit over de eventuele gevolgen voor de toegekende subsidie. Regeling KennisCheque LimburgMakers V09 3 7

4 12 Declaratie De toegekende subsidie wordt uitgekeerd na volledige afronding van het KennisCheque-project, op basis van een declaratie door de aanvrager. De declaratie moet uiterlijk binnen 4 werkweken na afronding van het project, doch uiterlijk vóór 1 november 2016, compleet en volledig ingediend zijn bij het programmasecretariaat LimburgMakers. Een declaratie die na die periode wordt ingediend, wordt niet meer behandeld. Het subsidiebedrag zal dan niet meer uitgekeerd worden. De declaratie bevat de volgende documenten: Een bevoegdelijk ondertekend betalingsverzoek gericht aan het programmasecretariaat LimburgMakers, in de eigen huisstijl van de aanvrager. Het betalingsverzoek vermeldt ten minste het te betalen bedrag exclusief BTW en het IBAN nummer van de aanvrager. Een beschrijving van de projectresultaten. Maak hiervoor gebruik van het declaratieformulier, dat beschikbaar is via Kopie van de opdrachtverstrekking aan de kennisleverancier. De datum van opdrachtverstrekking moet ná de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring liggen. Kopie van de factuur van de kennisleverancier. Kopie van het betalingsbewijs. De declaratie wordt compleet en bevoegdelijk ondertekend via de website ingediend bij het programmasecretariaat LimburgMakers. 13 Uitbetaling Na ontvangst wordt de declaratie gecontroleerd. Indien de declaratie compleet en correct is, dan ontvangt de aanvrager hierover digitaal bericht en wordt het subsidiebedrag uitgekeerd aan de aanvrager. Het subsidiebedrag wordt alleen uitgekeerd aan de aanvrager. Het uiteindelijke subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 75% (bij gebruikmaking van een private kennisleverancier) respectievelijk 100% (bij gebruikmaking van een publieke kennisleverancier) van de vastgestelde subsidiabele kosten tot maximaal het in de beschikking opgenomen subsidiebedrag. Indien de declaratie niet compleet is of onvolkomenheden bevat, dan wordt de aanvrager hierover geïnformeerd. De aanvrager krijgt dan de gelegenheid de declaratie binnen 4 werkweken alsnog te completeren. Indien deze aanvulling niet binnen de voornoemde termijn door het programmasecretariaat LimburgMakers is ontvangen, dan vervalt de beschikking. Na ontvangst van de ontbrekende informatie wordt de declaratie verder in behandeling genomen. 14 Overige bepalingen Voor de KennisCheque gelden de volgende aanvullende bepalingen: Per project wordt slechts 1 KennisCheque toegekend. Per onderneming worden maximaal 2 KennisCheques toegekend per programmaperiode. Tussen de toekenning van de eerste KennisCheque en de tweede KennisCheque zit een periode van ten minste 12 maanden, gerekend vanaf het moment dat de eerste KennisCheque is toegekend. Dat moment is vastgelegd door de datum van de beschikking voor de eerste KennisCheque. Een afgewezen aanvraag voor een KennisCheque mag na aanpassing - maximaal 1 keer opnieuw worden ingediend gedurende de programmaperiode. De toegekende subsidie wordt toegepast voor de inzet van één externe kennisleverancier, door de ondernemer zelf te kiezen. De Stuurgroep LimburgMakers kan besluiten een aanvraag af te wijzen indien een van de onderstaande situaties gelden: o Er worden kosten opgevoerd voor een externe adviseur die in de afgelopen 12 maanden op de loonlijst van de aanvrager heeft gestaan. o Er worden kosten opgevoerd voor een externe organisatie die in de afgelopen 12 maanden is ontstaan uit de aanvragende onderneming. De kennisleverancier mag geen moeder-, dochter- of zusteronderneming zijn van de aanvrager. De toegekende subsidie is niet overdraagbaar. Regeling KennisCheque LimburgMakers V09 4 7

5 De aanvrager verplicht zich deel te nemen aan het onderzoek naar de effecten en resultaten van het programma LimburgMakers, dat wordt uitgevoerd door Universiteit Maastricht. De subsidie wordt alleen uitbetaald als de aanvrager heeft deelgenomen aan het onderzoek. De aanvrager verplicht zich desgevraagd, mee te werken aan publicaties en PR-activiteiten van LimburgMakers. Indien door de aanvrager of namens de aanvrager een publicatie wordt gedaan over het gesubsidieerde project, dan moet daarin de tekst mede gesubsidieerd door LimburgMakers worden vermeld, om aan te geven dat dat het project wordt gerealiseerd met financiële steun van LimburgMakers. Het project mag niet reeds gestart zijn vóór indiening van de subsidieaanvraag bij het programmasecretariaat LimburgMakers. Indien er gedurende of na afloop van het project door de stuurgroep LimburgMakers wordt geconstateerd dat er ingrijpende projectwijzigingen hebben plaatsgevonden die door de aanvrager niet zijn gemeld aan het programmasecretariaat LimburgMakers, dan behoudt de stuurgroep LimburgMakers zich het recht voor om reeds uitgekeerde subsidiegelden terug te vorderen. De aanvrager informeert het programmasecretariaat LimburgMakers onmiddellijk over de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; tot verlening van surseance van betaling aan hem of tot faillietverklaring van hem. In de voornoemde gevallen zal de uitbetaling van de subsidie opgeschort totdat er duidelijkheid is of het project gerealiseerd is of nog gerealiseerd zal worden. De stuurgroep LimburgMakers behoudt zich het recht voor om de subsidieregeling zonder opgaaf van reden, gedurende de looptijd van het programma aan te passen aan veranderde omstandigheden en/of inzichten. Dit zonder inbreuk te maken op de rechten en plichten van de aanvrager bij reeds toegekende subsidies. 15 Staatssteun Op deze regeling zijn de volgende staatssteunregels van toepassing: Deze subsidieregeling is gebaseerd op de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni In deze verordening worden bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar verklaard. Hierna te noemen: de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Deze subsidieregeling heeft haar grondslag in met name artikel 28 van de AGVV. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor eventuele implicaties, nu en in de toekomst, ten aanzien van regelgeving rondom staatssteun. Toepassing van deze subsidieregeling mag in geen enkel geval leiden tot strijd met de in het eerste lid van dit artikel genoemde verordening. Derhalve dienen de bepalingen in deze subsidieregeling strikt te worden toegepast. Deze subsidieregeling is niet van toepassing op ondernemingen waarbij er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de markt is verklaard. 16 Contactgegevens Programmasecretariaat LimburgMakers Sint Jansweg RC Venlo +31 (77) Regeling KennisCheque LimburgMakers V09 5 7

6 Bijlage 1 Definitie doelgroep Revisienummer: V03 Revisiedatum: 03 september 2014 In deze notitie zijn de kaders aangegeven voor bedrijven in de maakindustrie die tot de doelgroep van het programma behoren. De activiteiten in het programma LimburgMakers zijn bedoeld voor en gericht op bedrijven die binnen deze kaders passen. Daarnaast zijn de kaders aangegeven voor de projecten waarmee aanspraak gemaakt kan worden op een of meer van de subsidie instrumenten die via dit programma worden aangeboden. Definitie bedrijven MKB ondernemingen in de keten die hetzij fysieke producten ontwikkelen, hetzij diensten ontwikkelen die waarde toevoegen aan een fysiek eindproduct van de betreffende onderneming of één van de samenwerkingspartners van die onderneming in LimburgMakers. Het betreft de volgende ondernemingen: bedrijven die innovatieve fysieke componenten en eindproducten ontwikkelen en realiseren; bedrijven die innovatieve diensten (o.a. software) ontwikkelen en realiseren die, gekoppeld aan een fysiek product, meerwaarde aan dat product toevoegen; bedrijven die innovatieve grondstoffen of componenten (bijvoorbeeld zoals materialen of coatings) ontwikkelen en realiseren die, gekoppeld aan een fysiek product, meerwaarde aan dat product toevoegen. Bedrijven actief in de farmaceutische industrie, procesindustrie of voedings- en genotmiddelen industrie behoren niet tot de doelgroep van het programma LimburgMakers. Definitie Projecten Ontwikkeling en realisatie van een nieuw of innovatief fysiek product, dat door ten minste één van de indieners meerdere keren kan worden toegepast cq. kan worden verkocht. Ontwikkeling van een innovatieve dienst die of innovatief proces dat, gekoppeld aan een nieuw fysiek product, een hogere toegevoegde waarde realiseert voor dat product. Regeling KennisCheque LimburgMakers V09 6 7

7 Bijlage 2 Europese MKB definitie De actueel geldende Europese definitie van MKB ook wel micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) genoemd - is op 1 januari 2005 in werking getreden. Samenvattend geldt het volgende: Tot de categorie micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO s), behoren ondernemingen waar minder dan 250 FTE werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt. Bovenstaande is een uittreksel uit artikel 2 van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie, gepubliceerd in Publicatieblad L 124 van de Europese Unie van 20 mei 2003, blz. 36. De voornoemde aanbeveling is de enige authentieke basis voor de vaststelling van de voorwaarden om als MKB te worden gedefinieerd. Voor meer informatie en een uitgebreide KMO-informatiebrochure, ga naar: Regeling KennisCheque LimburgMakers V09 7 7

PerformanceAdvies Subsidieregeling

PerformanceAdvies Subsidieregeling PerformanceAdvies Subsidieregeling Een instrument van het programma LimburgMakers Revisie: V08 Datum: 28 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1 Doelstelling 2 2 Doelgroep 2 3 Inhoud van

Nadere informatie

LimburgMakers-programma ter versterking van de Limburgse maakindustrie - provincie Limburg, LIOF en Syntens

LimburgMakers-programma ter versterking van de Limburgse maakindustrie - provincie Limburg, LIOF en Syntens LimburgMakers-programma ter versterking van de Limburgse maakindustrie - provincie Limburg, LIOF en Syntens Het doel van de Nadere regels werkgeverssubsidie in dienst nemen uitkeringsgerechtigde SRE (WERKSRE)

Nadere informatie

Voucherregeling BIHTS

Voucherregeling BIHTS Building Integrated High Tech Systems Parkstad Limburg Voucherregeling BIHTS Versie V3NL Inleiding De voucherregeling BIHTS is onderdeel van het businessplan Kennisinfrastructuur Building Integrated High

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/816

Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Oprichting Breedbandfonds Overijssel BV / n.a.v. de commissie RE 24 september gewijzigde versie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 2 september 2014 2014/0273425 dhr. C.J.

Nadere informatie

Human Resource Management Plus 2009. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu

Human Resource Management Plus 2009. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu HRM+ 2009 Human Resource Management Plus 2009 Regelingentekst en toelichting www.snn.eu Inhoudsopgave Voorwoord............................................4 Verordening...........................................7

Nadere informatie

VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010)

VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010) VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010) Artikel 1, Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. onderneming: duurzame organisatie die: - erop is gericht met behulp

Nadere informatie

Handleiding Wind op Zee-projecten 2014

Handleiding Wind op Zee-projecten 2014 Handleiding Wind op Zee-projecten 2014 Topconsortium voor Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) Versie 4 april 2014 Versiebeheer: 4 april 2014 - eerste publicatie; Begrippenlijst (alfabetisch) Deelnemer

Nadere informatie

Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek

Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek Versie 2015 Datum 15 januari 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk Auteurs Directie Internationale

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 70

Provinciaal blad 2010, 70 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 70 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264163, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

BIJLAGE 3. Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013. Administratieve vereisten en subsidiabele kosten voor ESF-projecten

BIJLAGE 3. Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013. Administratieve vereisten en subsidiabele kosten voor ESF-projecten BIJLAGE 3 Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013 Administratieve vereisten en subsidiabele kosten voor ESF-projecten Handleiding Projectadministratie ESF 2007-2013 1 1 Inleiding...

Nadere informatie

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Uitleg met voorbeelden over de procedures, de regels en de projectadministratie EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. Colofon De

Nadere informatie

aanvang van de werkzaamheden: aanvang van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 onder 23 van de AGVV;

aanvang van de werkzaamheden: aanvang van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 onder 23 van de AGVV; Subsidieregeling Regionale investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) op grond van artikel 2 van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 13 januari 2015 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord-Nederland, het Operationeel programma Noord Nederland 2007-2013

Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord-Nederland, het Operationeel programma Noord Nederland 2007-2013 Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord-Nederland, het Operationeel programma Noord Nederland 2007-2013 Aangepaste versie maart 2011 Dit document biedt u een overzicht

Nadere informatie

Handleiding voor projectindieners. Regionaal Innovatie Programma Fryslân 2014-2017

Handleiding voor projectindieners. Regionaal Innovatie Programma Fryslân 2014-2017 Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân 2014-2017 Handleiding voor projectindieners Fryslân Fernijt IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 11 maart 2014 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

Aanbestedingsnummer : 15522

Aanbestedingsnummer : 15522 Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Printservices ten behoeve van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Aanbestedingsnummer : 15522 Versie : 2.1

Nadere informatie

Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Integrale tekst Toetsingskader Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost Nederland

Nadere informatie

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf.

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Deelnemersreglement project Nieuwe energie in bedrijf Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Versie: 1 januari 2014 De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34064 26 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 november 2014, nr. WJZ / 14058179,

Nadere informatie

Handleiding bij de subsidieregeling Topsector energieprojecten Juni 2014

Handleiding bij de subsidieregeling Topsector energieprojecten Juni 2014 Handleiding bij de subsidieregeling Topsector energieprojecten Juni 2014 Demonstratieprojecten energie-innovatie TKI Biobased Economy TKI EnerGO TKI Gas TKI ISPT TKI Solar Energy TKI Switch2SmartGrids

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht;

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht; Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009, (nr. 2009int247458) houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht (Nadere

Nadere informatie

PROJECT Research Site Salt Water Technologies. Subsidieregeling

PROJECT Research Site Salt Water Technologies. Subsidieregeling Dit project is een initiatief van de Stichting Wetsalt Research Site Salt Water Technologies Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Gemeenschap Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en

Nadere informatie

Regeling digitale literaire projecten 2013 2014

Regeling digitale literaire projecten 2013 2014 Regeling digitale literaire projecten 2013 2014 De Stichting Nederlands Letterenfonds, gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, gelet op artikel 10, lid 4, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,

Nadere informatie

Handleiding. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007. Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I

Handleiding. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007. Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I Handleiding Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007 Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. De Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007 6 Algemeen 6

Nadere informatie

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Toetsingskader OP-Zuid behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Versie 3.0 Oorspronkelijk vastgesteld op 20 juni 2007 (versie 1.0),

Nadere informatie

Promotiebeurs voor leraren

Promotiebeurs voor leraren Call for proposals Promotiebeurs voor leraren 2015 2de ronde Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Aan: Coöperatie De Kop Breed t.a.v. de heer E. Blansjaar Roderwolderweg 31 9314 TB FOXWOLDE 9314 TB31

Aan: Coöperatie De Kop Breed t.a.v. de heer E. Blansjaar Roderwolderweg 31 9314 TB FOXWOLDE 9314 TB31 Aan: Coöperatie De Kop Breed t.a.v. de heer E. Blansjaar Roderwolderweg 31 9314 TB FOXWOLDE 9314 TB31 project- en financiering plan Roderwolde dt_poststempel Roderwolderweg 31 9314 TB 201501393-00575768

Nadere informatie