5. Eerste termijn college van B&W

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Eerste termijn college van B&W"

Transcriptie

1 5. Eerste termijn college van B&W Het college heeft met belangstelling kennis genomen van uw eerste termijn en zal in zijn eerste termijn hierop reageren. Tot slot zullen we ingaan op de door u ingediende moties. Inleiding en financiën Het college heeft u een begroting aangeboden onder het motto Eigen Vermogen. De onderbouwing ervan wordt in de inleiding gegeven. Financieel betekent dit dat we van onszelf en van de samenleving gebruik moeten maken van het eigen vermogen om de financieel krappe tijden waarin we zitten op te vangen. Daarnaast is het noodzakelijk om ons voor te bereiden op zaken die op ons af komen. Net als vorig jaar maakt het college duidelijke keuzes vanuit zijn visie op de samenleving, zoals verwoord in het collegeakkoord en voorliggende begroting. Het ingezette versobering en faseringsbeleid wordt voortgezet waarbij er ook dit jaar het minimabeleid onverminderd gehandhaafd blijft. Bij deze keuzes om op de reguliere begroting te bezuinigen hebben wij, evenals vorig jaar, de verantwoordelijkheidsladder in het achterhoofd gehad. Bij elke huidige taak van de gemeente hebben wij ons afgevraagd of anderen deze taak zouden kunnen uitvoeren. Wanneer het antwoord ja is, sturen we daar op aan, waarbij zorgvuldigheid een randvoorwaarde is. Er is afgelopen jaar (2011) ook geïnvesteerd, bijvoorbeeld in Eerbeek, waarmee een onomkeerbaar verbetertraject van het centrum is ingezet. Dat was een besluit onder financieel moeilijke omstandigheden. Het college doet een oproep aan de raad om minstens even zo zorgvuldig financieel beleid te voeren en bij zijn moties een dekkingsrichting aan te geven. Het moge duidelijk zijn dat, met een Algemene Vrije Reserve (AVR) die vrijwel is verbruikt ten behoeve van de investering in Eerbeek en het voorzien van tegenvallende inkomsten uit woningbouwprojecten, en een begroting die bescheiden overschotten kent, we deze overschotten graag gebruiken voor de door ons noodzakelijk geachte aanvulling van de AVR. We staan dan ook positief tegenover de AVR motie van de VVD. Deze motie sluit aan bij de boodschap die in de programmabegroting 2012 zit opgesloten. Het college zegt toe dat er voor de behandeling van de kadernota in 2012 een notitie beschikbaar is over het onderwerp AVR. Hierbij zal zowel worden ingegaan op de mogelijke omvang van de reserve als op de mogelijke voeding van de reserve. Ook zal ingegaan worden op voor welke situaties inzet van de reserve te overwegen is, waaronder situaties van structuurversterkende maatregelen zoals de recente ondersteuning van de ontwikkeling van het centrum van Eerbeek. 1

2 Het IPV vragen we of het amendement m.b.t. Rhienderoord gezien mag worden als dekkingsvoorstel voor het amendement m.b.t. de bibliotheek. Wanneer dit zo is verzoeken we deze relatie ook te leggen evenals het CDA doet bij haar motie inzake het GVVP en het Centrumplan Brummen. Eigen personeel IPV (mbt inhuur en burgerparticipatie) en CDA hebben vragen gesteld over de voortgang bij de loonsomstop. Voor 2011 is de taakstelling inmiddels incidenteel opgevangen. De trend om minder personeel in te huren ( %, %) zal zich onder de loonsomstop gaan voortzetten (IPV). Ook hebben we afgelopen jaar ervaringen opgedaan met de inzet van burgerkennis (bijvoorbeeld duurzaamheidsaspecten gemeentehuis en uitvoering programma duurzaamheid) en hier ziet het college ook de kansen die het IPV schetst. Vanaf 2012 zal het opvangen van de taakstelling die volgt uit de loonsomstop structureel zijn. We zijn uiteraard afhankelijk van natuurlijke momenten van bijvoorbeeld pensionering van medewerkers. We hebben voor 2012 de taakstelling voorafgaand aan het jaar voor de helft ingevuld en de natuurlijke momenten in 2012 zullen ook benut gaan worden voor de tweede helft van de taakstelling. We denken dat de ingezette koers zal leiden tot de in de begroting opgenomen taakstellingen, welke uiteraard gevolgen zullen hebben voor toekomstig uit te voeren taken. Elk moment van het schuiven van personeel (extern, maar ook intern) wordt geanalyseerd of dit geschikt is om in te zetten tbv de loonsomstop (CDA). Van een automatisme om direct over te gaan tot vervanging is geen sprake. Bedrijfsvoering Controle van de gemeentelijke processen vindt op diverse wijzen plaats. In de lijn van de processen (controle door de verantwoordelijke), maar ook dwars door alle processen heen door bijvoorbeeld de concerncontroller. Tenslotte controleert ook de raad middels diverse rapportages (1 e en 2 e burap, de december rapportage en de jaarrekening) het college. In het kader van het vinden van efficiency en het doelmatig presenteren van de voor controle noodzakelijke informatie aan de raad zullen wij aan de motie van de VVD gehoor geven door in de kadernota met een voorstel te komen hoe de beleid- en budgetcyclus kan worden vereenvoudigd. In de toekomst zal onze organisatie gebruik gaan maken van flexplekken daar waar het kan. De kamers van de bestuursleden zijn geen zelfstandige kamers meer, maar beschikbaar als vergaderruimte (CDA). De investeringen in het gemeentehuis zijn, op exact gelijke wijze berekend, in tegenstelling tot eerdere plannen, niet 12 maar 6 miljoen. De opmerkingen m.b.t. het gemeentehuis van de PvdA delen wij niet. De systematiek die wordt gehanteerd is niet anders dan reeds vele jaren gebruikelijk is. Wij menen open en transparant te handelen. Het aantal te besteden interne uren wordt zelfs voor het eerst genoemd. Nooit eerder in alle voorgaande jaren dat intern en extern werd gewerkt/gedacht over het gemeentehuis is dit gebeurd. Het college is er trots op dat in deze tijd, met ook nog een bezuinigingstaakstelling op personeel, de organisatie in staat is om deze bouw naast bestaande taken te realiseren. Er wordt hard gewerkt en (over)gewerkt om deze her/verbouw gezamenlijk mogelijk te maken en het college wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om alle betrokkenen hiervoor te bedanken en ook extra te motiveren om de inzet vol te houden tot het proces is afgerond. We doen er alles aan om deze financieel zeer scherpe opgave succesvol af te ronden. Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling Toekomstvisie en rol van de overheid De gevolgen van rijksmaatregelen voor de gemeente, de te verwachten demografische ontwikkelingen (krimp) en de voortdurende recessie (minder te besteden geld) vragen om herijking van bestaand beleid. Het college heeft besloten het komend jaar een integrale strategische beleidsvisie voor de lange termijn te ontwikkelen, een visie van, voor en door ons allen. Het doel is de ontwikkeling van een integrale strategische beleidsvisie voor de 2

3 lange termijn (2030), die leidt tot een duurzame ontwikkeling van de gemeente, die de leidraad vormt voor maatregelen op korte termijn en een cultuuromslag initieert die is gericht op samen werken aan kansen. De visie zal o.a. ook antwoorden genereren op vragen over de rol van de gemeentelijke overheid in de lokale samenleving (IPV). De gemeente beschikt over een bedrijfscontactfunctionaris (0,2 fte). Binnen deze bescheiden/beperkte inzet doet deze functionaris wat hij kan om ondernemers te helpen met hun vragen. De procedure rondom vergunningverlening is voor alle inwoners en ondernemers van Brummen gelijk. Ook wij hechten aan het waar mogelijk vereenvoudigen van procedures. Het onderzoek waar dat kan is gaande (VVD). Burgerparticipatie Een begin is gemaakt met het inzetten van en het gebruik maken van de kennis en kunde van inwoners van Brummen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het tot stand brengen van een energiecoöperatie, het projectplan duurzaamheid en de stedenbouwkundige invulling van het Oranje Nassauplein (IPV). Ons is ook bekend dat er in de samenleving initiatieven zijn van burgers om de koppen bij elkaar te steken om kennis en kunde te bundelen, zoals het dreamteam over de toekomst van Brummen, website makers van Groeten uit Brummen, Gastvrij Brummen en Eerbeek. Het College juicht deze initiatieven en deze ontwikkelingen toe en zal waar nodig zeker gebruik maken van de input en expertise die uit deze initiatieven naar voren komt (IPV). Duurzaamheid Vooruitlopend op de integrale strategische visie is het duurzaamheidsprojectplan een uitvoeringsprogramma. De aan duurzaamheid ten grondslag liggende visie wordt opgenomen in de integrale strategische visie. Het duurzaamheidsprojectplan kent een aantal aanjaagprojecten en een aantal aanhaakprojecten, welke u reeds zijn toegelicht. Het projectplan wordt binnenkort aan de Raad aangeboden. Het college denkt een behoorlijk aantal lopende en nieuwe projecten aan te kunnen pakken. Ondertussen wordt gewerkt om het duurzaamheidsdenken aan te haken aan lopende werkprocessen en projecten. In de aanbesteding van het gemeentehuis is bijvoorbeeld nadrukkelijk het thema duurzaamheid als zwaarwegende gunningsfactor ingebracht, de nota duurzaam inkoopbeleid is vrijwel gereed en vele groenprojecten onder de vlag NatuurBewust Brummen (paddenpoelen, de knoflookpad als ambassadeurssoort) worden uitgevoerd. Er is een duurzaamheidsdag voor medewerkers georganiseerd als start van het project om de bewustwording te verbreden. De verve waarmee duurzaamheid opgepakt wordt binnen de organisatie is groot en zal het komend jaar nog verder uitgerold worden en tot resultaten leiden. (PvdA, CDA, IPV) Toerisme en toeristenbelasting Het college wil in 2012 een bestemmingsreserve creëren uit de verhoging van de toeristenbelasting. De helft van de meeropbrengst van de verhoging wordt bestemd voor recreatie en toeristische doeleinden. In tijden van bezuiniging is dit een kans om te blijven investeren in voorzieningen gerelateerd aan de sector en het mooier maken van de gemeente Brummen. Met de sector is hierover in een vroeg stadium overleg gevoerd. Helaas ziet de sector vooralsnog meer bezwaren dan voordelen. Overigens is iedereen het er wel over eens dat er geïnvesteerd moet worden in de sector en de bekendheid van Brummen. De nota `Brummen, het groene Bronpunt` is in nauw overleg met de sector opgesteld. Een deel van de aanbevelingen is in de loop van de jaren uitgevoerd. Volgens ons is het nu nodig om de huidige nota op korte termijn te herijken en te komen tot uitvoering van de nog open staande plannen die destijds al door de sector zijn genoemd. In goed overleg met het platform is een plan met een groot aantal projecten vastgesteld en grotendeels uitgevoerd. Dit college pakt het resterende deel van de projecten van het door de sector gewenste plan voortvarend aan en heeft in deze begroting de middelen ervoor gecreëerd. Een van de belangrijke wensen van toen is het ontwikkelen van de omgeving van de veerstoep, waar jaarlijks duizenden recreanten en toeristen de IJssel oversteken van Brummen naar Bronckhorst en andersom. De eerste projectverkenning heeft inmiddels 3

4 plaatsgevonden, een samenwerking tussen Brummen en Bronckhorst. Alle betrokkenen in het gebied zien vele kansen. Door beide gemeenten is dit plan ingebracht in regiovoorstellen ten behoeve van provinciale cofinanciering. Een ander plan is de uitbreiding van wandelpaden, aansluitend en afgestemd op wandelpaden in Voorst om zo een aaneensluitende wandelroute te creëren. Het college is zeker bereid om met de sector te overleggen hoe en in welke vorm we het geld willen besteden en hoe we tot een promotie van Brummen kunnen komen, onze schitterende gemeente tussen Veluwe en IJssel (CDA, PvdA, IPV). De geopperde differentiatie (IPV, CDA) zal altijd discussie met zich meebrengen over waar de grens te trekken. Een vlak tarief is duidelijk, eerlijk en heeft de laagste inningskosten voor de gemeente. De door het CDA geopperde twee-traps raket ( kom in eerste burap met definitieve verhoging ) is technisch niet mogelijk, omdat belastingtarieven voor 1 januari van het volgend jaar vastgesteld moeten zijn. Deze begrotingsbehandeling is derhalve het moment om een duidelijke beslissing te nemen. Centrumplan Brummen Het college ziet voor de gemeente t.a.v. het centrumplan Brummen een financieel bescheiden rol. Op het moment dat zich een serieuze gegadigde meldt met een plan passend binnen het Masterplan, dan leveren we uiteraard onze regiebijdrage hieraan door met partijen in gesprek te gaan. Daarnaast zullen we zo spoedig mogelijk keuzes maken in (kleine) infrastructurele maatregelen, passend binnen het beschikbare budget (CDA,VVD). Zodra er concrete plannen uit de markt komen om het centrumplan vorm te geven dan zal het college haar grondposities gebruiken om de realisatiekans van belangrijke onderdelen van het centrumplan te vergroten (VVD). Woningbouw en particulier opdrachtgeverschap Op basis van de in december vast te stellen woonvisie worden prestatieafspraken gemaakt met de beide woningcorporaties. De visie en de afspraken gaan over meer dan alleen de toevoeging van 665 woningen; ze gaan over de bestaande voorraad, het duurzamer maken van bestaande woningen, de leefbaarheid in onze gemeenten, het tweede kans beleid en de participatie van bewoners bij hun leefomgeving. Natuurlijk is de bouw van nieuwe woningen belangrijk en daarvoor hebben we veel aandacht (PvdA). Op dit moment kunnen we die woningen bouwen die we volkshuisvestelijk en demografisch moeten bouwen. De afgelopen jaren stonden in het teken van veel te optimistische prognoses voor nieuwbouw. We constateren dat enkele fracties het idee hebben (PvdA, CDA) dat in Brummen een markt is voor honderden woningen extra en dat met meer haar op de tanden deze woningen eenvoudig kunnen worden binnen gehaald, maar hiermee gaat u volstrekt voorbij aan de realiteit van de woningbehoefte en -markt. Het college is er in geslaagd om, in overleg met de stedendriehoek, een woningbouwprogramma samen te stellen dat aansluit bij de vraag van de markt, de behoefte aan huurwoningen, de volkshuisvestelijke opgave en de ruimtelijke kwaliteit. Met andere woorden: we bouwen naar behoefte en zullen toetsen/monitoren en waar noodzakelijk ons programma herijken. Tenslotte geven we aan positief te staan ten opzichte van particulier opdrachtgeverschap. Initiatieven vanuit de markt -voor zover passend binnen de woonvisie- zullen serieus opgepakt worden (IPV). GVVP In het kader van het GVVP wordt reeds gezocht naar een optimale inzet van middelen door in te zetten op een variant met bebording t.b.v. het weren van sluipverkeer uit het buitengebied. Daar waar het doel kan worden bereikt met minder middelen zal daar voor worden gekozen (IPV, CDA). Daarop voorsorteren, zoals het CDA doet, vinden we voorbarig. Het GVVP is na een brede maatschappelijke discussie tot stand gekomen en kent zowel voor- als tegenstanders, maar is daarmee zeker niet omstreden. Daar waar het breed gedragen hoofddoel (ontmoedigen van doorgaand verkeer door ons buitengebied) kan worden bereikt met minder middelen zal daar voor worden gekozen. 4

5 Programma 4 Werk en inkomen Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) Een grote wijziging in wetgeving zit in komst van de Wet Werken naar Vermogen. Momenteel zijn we bezig met de evaluatie van de uitbesteding van de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. In ontwikkeling is een viertal scenario s voor de toekomst. Hierbij wordt het totale beleid betrokken, dus de komst van de WWNV, de afname van de reintegratiemiddelen en de positie van de mensen die nu nog werken onder de Wet Sociale Werkvoorziening. Eind van dit jaar zullen we de raad hierover uitgebreid informeren (CDA). Wel willen we u waarschuwen voor verwachtingen op dit terrein. De bezuinigingen vanuit het rijk zijn omvangrijk, de operatie is omvangrijk, het zal alle creativiteit vragen om de mensen die nu werken via bijvoorbeeld de WSW hun baan te kunnen laten behouden tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden als die ze nu hebben. Trajecten richting werk en scholing voor mensen die nu nog vallen onder de Wet werk en Bijstand zullen met minder middelen en voor meer mensen gecreëerd moeten worden (CDA). Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De hoogte van de WMO reserve is middels het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen reeds door de raad bekrachtigd. We gaan de komende maanden voortvarend aan de slag met de belangrijke ontwikkeling op dit beleidsterrein, de komst van delen uit de AWBZ naar de WMO. Hierbij kijken we nadrukkelijk naar de eigen bijdragen die mensen kunnen leveren. Het instrument van de inkomenstoets krijgt nadrukkelijk aandacht, daar waar mensen zelf voldoende middelen hebben voorzieningen te kunnen bekostigen zal dit gebeuren. Wij steunen de eerder gedane oproep van de PvdA om voorafgaand aan de komst van de AWBZ de WMO uitkeringen meer inkomensafhankelijk te maken. De hoogte van de reserve achten wij (zoals reeds aangegeven bij de nota reserves en voorzieningen) voldoende om bij verslechterende financiële omstandigheden het beleid te kunnen ombuigen (CDA). Mantelzorgen is per definitie lokaal het beste te organiseren, derhalve kiezen we voor een lokale invulling via de SWB (CDA). Programma 6 Samenleving Integraal HuisvestingsPlan onderwijs (IHP) We verwachten dat de uitvoering van het IHP kan plaatsvinden binnen de in de begroting genoemde bedragen. Of het in het verleden uit de AVR afgezonderde budget t.b.v. het IHP kan worden terugbetaald aan de AVR is minder waarschijnlijk, vanwege de afhankelijkheid van te plannen woningbouw op de vrijvallende locaties (zie paragraaf woningbouw). Wat tevens van invloed is, is het verder dalen van de prognoses van het aantal leerlingen, wat uiteraard wordt meegenomen (IPV). In december komt het voorstel en de bijbehorende onderwijsverordening naar de raad (IPV). Juist door het feit dat de schoolbesturen echt mee mogen beslissen, kan het overleg worden afgerond (PvdA). Wij hebben er alle vertrouwen in dat de schoolbesturen niet alleen voor zichzelf een oplossing zoeken, zoals de PvdA stelt, maar wel degelijk kijken naar de mogelijkheden in het hele veld. Het moment van plannen en bouwen lijkt nu echt nabij. De oproep die is gedaan door de VVD om vaart te maken in dit dossier nemen we ter harte en zien we als een steun in de rug. De laatste financiële consequenties zijn in deze begroting meegenomen en dat zal ook gebeuren in bestuursrapportages (CDA). Het college tilt duurzaamheid binnen dit dossier op een hoog plan en borgt dit in het vervolgtraject door de juiste marktbenadering. Harmonisatiewet Wij delen het beeld dat de PvdA hierover schetst niet. Peuterspeelzalen worden, samen met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) samengevoegd met de Kinderopvang. De wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) wordt per 1 januari 2012 ingevoerd. In deze begroting is euro per jaar opgenomen voor maatwerk. 5

6 Sport Na aftrek van de huur wordt door de stichting Rhienderoord voor ,-- per jaar een zwembad en een sportzaal geëxploiteerd (zie ook antwoord op schriftelijke vragen). Dit is mede mogelijk door inzet van veel vrijwilligers (bestuur). Daar kijken gemeenten in onze omgeving met jaloerse ogen naar. Bestemmingsreserves zijn in het verleden (na toestemming van B&W) gevormd. Daar is afgelopen jaar de voorwaarde aan verbonden dat dit moet worden besteed aan investeringen met het oog op verduurzaming van het energieverbruik. Als de inkomsten te hoog zijn volgens de subsidieverordening, wordt het overschot teruggestort naar de gemeente. De verwachting is dat dit na de in 2011 doorgevoerde korting van 5% en de indexatiestop voor de aankomende jaren niet meer het geval zal zijn. De inkomsten zijn afhankelijk van het aantal bezoekers en de deelnemers aan de zwemlessen en gebruikers van de sportzaal. Het bestuur is zelfstandig. In het algemeen is verdergaande privatisering in lijn met de verantwoordelijkheidsladder. We zijn hierin uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden van de (sport)clubs. Dit geldt ook voor privatisering van sportvelden. Dat de PvdA dit op voorhand een verkeerd plan vindt betreuren wij. Wij zouden graag deze gesprekken voeren (IPV). Subsidies bibliotheek en SWB In de bijdrage van de verschillende fracties is veel aandacht voor de beperkte bezuinigingsvoorstellen van het college voor de bibliotheek en de SWB. Met de gemeenteraad deelt het college de waardering die bestaat voor het werk dat beide organisaties in de samenleving doen. De bezuinigingsvoorstellen moet u dan ook in het licht zien van de totale begroting en de afweging die het college daarbij heeft gemaakt op alle beleidsterreinen. We zijn ons bewust van het feit dat de gemeenteraad vorig jaar een motie heeft ingediend waarbij het college opgedragen werd in gesprek te gaan met beide organisaties om te bekijken hoe uitvoering aan de motie moest worden gegeven. In de beantwoording van de vragen zijn we daarop ingegaan. In het forum is per abuis aangegeven dat deze motie alleen jaarschijf 2011 zou betreffen. Er is naar onze mening wel uitvoering gegeven aan de motie (zie antwoord in tweede ronde schriftelijke vragen voor de contactmomenten). In onze totale bestuurlijke afweging hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen door opnieuw dit onderwerp aan de orde te stellen. We willen u erop wijzen dat het schrappen van deze in onze ogen redelijke bezuiniging het meerjarig sluitend maken van de begroting nog zwaarder onder druk komt te staan. We waarderen het feit dat het IPV naar dekking heeft gezocht. Wij zijn bereid de bezuiniging op de bibliotheek voor 2012 uit de begroting te halen en met de bibliotheek verder in gesprek gaan over de transitie naar het kennis- en informatiecentrum (CDA,VVD). Een aantal stappen is daarbij ondertussen gezet. Vanaf 2013 willen we de bezuinigingstaakstelling voor beide organisaties overeind houden. Van onze kant kunt u in de toekomst voorstellen verwachten tot beperking van vraag van de huidige producten die we van de SWB afnemen. Het ligt overigens in de lijn der verwachting dat met de komst van de AWBZ het totale takenpakket van de SWB zal groeien. Ook verwachten we dat na de omvorming van de bibliotheek tot een informatie- en kennisbank de exploitatielasten zullen dalen. Om deze reden denken we dat de door ons in de begroting opgevoerde bedragen voor 2013 en verder kunnen worden gehandhaafd. De SWB en ook de bibliotheek hebben zich goede partners getoond in het effectief en efficiënte inzetten van de middelen die ze tot haar beschikking hebben. 6

7 Reactie van het college op de ingediende moties Motie 1 Bestemmingsreserve CPB (CDA) Het college vindt het te voorbarig om nu deze omvorming van middelen te doen. We ontraden deze motie. Motie 2 Bibliotheek (CDA) Wij bevelen het steunen van deze motie aan waarbij ons doel van de gesprekken is zoals in onze eerste termijn genoemd (de transitie tot kennis- en informatiecentrum). Motie 3 SWB (CDA) Nagekomen: het IPV ondersteunt deze motie We zijn van mening dat in het huidige takenpakket heroverwegingen kunnen worden gemaakt wanneer de taken van de AWBZ zijn ondergebracht bij de SWB. Wij verwachten dat deze vanaf 2013 kunnen worden bereikt. We ontraden deze motie. Motie 4 Toeristenbelasting (CDA) Gezien hetgeen aangegeven in onze eerste termijn ontraden we deze motie. We benadrukken dat belastingvoorstellen niet anders in kunnen gaan dan voor 1 januari van het volgend jaar. Motie 5 Algemene Vrije Reserve (VVD) Wij bevelen het steunen van deze motie aan en stellen voor u bij de kadernota hier een voorstel voor te doen. Motie 6 beleid- en budgetscyclus (VVD) Wij bevelen het steunen van deze motie aan en stellen voor u bij de kadernota hier een voorstel voor te doen. Motie 7 Bibliotheek (VVD) Zie motie 2. Motie 8 Ureninzet (PvdA) Gezien hetgeen gezegd is in de beschouwingen ontraden we deze motie. Motie 9 Centrumplan Eerbeek (PvdA) Gezien hetgeen in de tweede ronde schriftelijke vragen is aangegeven achten we deze motie niet meer actueel. Motie 10 Woningbouw (PvdA) Deze motie getuigt van een visie die wij niet delen en wij ontraden deze motie. 7

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Begroting 2012

Algemene beschouwingen Begroting 2012 Algemene beschouwingen Begroting 2012 1 van 5 Voorzitter, in december 2010 heeft u een brief gestuurd aan alle raadsleden, waarin u in gaat op de onderlinge verhoudingen binnen de raad. U sluit uw brief

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen Aangepaste versie Januari 2009 tbv website WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun EN met Klankbordgroepen Op dit moment wordt er aan deze werkwijze, samenstelling, etc... gewerkt, zodat

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst

onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst Rekenkamercommissie onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst 1. Inleiding en achtergrond In het onderzoekprogramma van de Rekenkamercommissie is te lezen dat in 2013 een onderzoek

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2013

De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2013 Klein- De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2013 Heldere - Daadkrachtige Begroting Dorpsbelangen, 30 oktober 2012 René de Bruijn Ad van Exsel Jona van Laarhoven Rien van de Sande Jan de Bruijn 1 Klein-

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Integraal kindcentrum Bronckhorst West. DBO vergadering 20 maart 2013

Integraal kindcentrum Bronckhorst West. DBO vergadering 20 maart 2013 Integraal kindcentrum Bronckhorst West DBO vergadering 20 maart 2013 Vastgestelde besluiten (uitgangspunten bij uitwerking) 1. IHP: voornemen 3 scholen in Steenderen samenvoegen tot één school. Budget

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Algemene beschouwingen begroting 2016

Algemene beschouwingen begroting 2016 Algemene beschouwingen begroting 2016 Allereerst, voorzitter is het goed om te constateren dat de uitvoering van het Raadsakkoord stevig op koers ligt. Dit valt in het niet bij de zorg in de wereld voor

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011

Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011 Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011 Deze week verschijnt het ledenblad van CDA Emmen met daarin een artikel van wethouder Henk Jumelet. Het is getiteld: Nieuwe Blik en begint met een gedichtje

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Chronologisch overzicht m.b.t. jongerenwerk (Welsaen), herijking beleid en vereniging De Wereld vanaf amendement 40 2010

Chronologisch overzicht m.b.t. jongerenwerk (Welsaen), herijking beleid en vereniging De Wereld vanaf amendement 40 2010 Chronologisch overzicht m.b.t. jongerenwerk (Welsaen), herijking beleid en vereniging De Wereld vanaf amendement 40 2010 Datum Onderwerp Inhoud 08-11-10 Amendement 40 herijking van jongerenbeleid, met

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van april 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00021 Onderwerp: Voortgang stelposten nog in te vullen besparingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 5 februari 2015 heeft

Nadere informatie

Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven. Snelstarthandleiding

Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven. Snelstarthandleiding Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven Snelstarthandleiding 1 Inleiding In de snelstarthandleiding op de eerste pagina van deze toelichting ziet u de belangrijkste knoppen en informatie

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork Vervolg Vragen t.a.v. begrotingsbehandeling 7 november. Deelprogramma lokaal onderwijsbeleid 17. Wat voor andere invulling wordt gegeven aan voor- en vroegschoolse educatie? 18. Hoe effectief is het voorgaande

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit: 15.23361

Registratienummer collegebesluit: 15.23361 Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: T. Veninga en J.W.M. Pietersen Opgesteld door: Simone Vincent, afdeling Publiekszaken Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP RAD: RAD151125 woensdag 25 november 215 BW: BW15113 raad gemeentevoorstel Vergadering van de gemeenteraad van 25 november 215 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar : Bertus Brinkman

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Nieuwbouw projecten onderwijs IKC Noord en Gaanderen. voor beeldvormende raad. naam opsteller: T. Gudden telefoonnummer: 377 321 e-mailadres:

Nieuwbouw projecten onderwijs IKC Noord en Gaanderen. voor beeldvormende raad. naam opsteller: T. Gudden telefoonnummer: 377 321 e-mailadres: Nieuwbouw projecten onderwijs IKC Noord en Gaanderen voor beeldvormende raad naam opsteller: T. Gudden telefoonnummer: 377 321 e-mailadres: Voorstel: 1. Een aanvullend bedrag beschikbaar stellen voor nieuwbouw

Nadere informatie

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september 2010 3 rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie