5. Eerste termijn college van B&W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Eerste termijn college van B&W"

Transcriptie

1 5. Eerste termijn college van B&W Het college heeft met belangstelling kennis genomen van uw eerste termijn en zal in zijn eerste termijn hierop reageren. Tot slot zullen we ingaan op de door u ingediende moties. Inleiding en financiën Het college heeft u een begroting aangeboden onder het motto Eigen Vermogen. De onderbouwing ervan wordt in de inleiding gegeven. Financieel betekent dit dat we van onszelf en van de samenleving gebruik moeten maken van het eigen vermogen om de financieel krappe tijden waarin we zitten op te vangen. Daarnaast is het noodzakelijk om ons voor te bereiden op zaken die op ons af komen. Net als vorig jaar maakt het college duidelijke keuzes vanuit zijn visie op de samenleving, zoals verwoord in het collegeakkoord en voorliggende begroting. Het ingezette versobering en faseringsbeleid wordt voortgezet waarbij er ook dit jaar het minimabeleid onverminderd gehandhaafd blijft. Bij deze keuzes om op de reguliere begroting te bezuinigen hebben wij, evenals vorig jaar, de verantwoordelijkheidsladder in het achterhoofd gehad. Bij elke huidige taak van de gemeente hebben wij ons afgevraagd of anderen deze taak zouden kunnen uitvoeren. Wanneer het antwoord ja is, sturen we daar op aan, waarbij zorgvuldigheid een randvoorwaarde is. Er is afgelopen jaar (2011) ook geïnvesteerd, bijvoorbeeld in Eerbeek, waarmee een onomkeerbaar verbetertraject van het centrum is ingezet. Dat was een besluit onder financieel moeilijke omstandigheden. Het college doet een oproep aan de raad om minstens even zo zorgvuldig financieel beleid te voeren en bij zijn moties een dekkingsrichting aan te geven. Het moge duidelijk zijn dat, met een Algemene Vrije Reserve (AVR) die vrijwel is verbruikt ten behoeve van de investering in Eerbeek en het voorzien van tegenvallende inkomsten uit woningbouwprojecten, en een begroting die bescheiden overschotten kent, we deze overschotten graag gebruiken voor de door ons noodzakelijk geachte aanvulling van de AVR. We staan dan ook positief tegenover de AVR motie van de VVD. Deze motie sluit aan bij de boodschap die in de programmabegroting 2012 zit opgesloten. Het college zegt toe dat er voor de behandeling van de kadernota in 2012 een notitie beschikbaar is over het onderwerp AVR. Hierbij zal zowel worden ingegaan op de mogelijke omvang van de reserve als op de mogelijke voeding van de reserve. Ook zal ingegaan worden op voor welke situaties inzet van de reserve te overwegen is, waaronder situaties van structuurversterkende maatregelen zoals de recente ondersteuning van de ontwikkeling van het centrum van Eerbeek. 1

2 Het IPV vragen we of het amendement m.b.t. Rhienderoord gezien mag worden als dekkingsvoorstel voor het amendement m.b.t. de bibliotheek. Wanneer dit zo is verzoeken we deze relatie ook te leggen evenals het CDA doet bij haar motie inzake het GVVP en het Centrumplan Brummen. Eigen personeel IPV (mbt inhuur en burgerparticipatie) en CDA hebben vragen gesteld over de voortgang bij de loonsomstop. Voor 2011 is de taakstelling inmiddels incidenteel opgevangen. De trend om minder personeel in te huren ( %, %) zal zich onder de loonsomstop gaan voortzetten (IPV). Ook hebben we afgelopen jaar ervaringen opgedaan met de inzet van burgerkennis (bijvoorbeeld duurzaamheidsaspecten gemeentehuis en uitvoering programma duurzaamheid) en hier ziet het college ook de kansen die het IPV schetst. Vanaf 2012 zal het opvangen van de taakstelling die volgt uit de loonsomstop structureel zijn. We zijn uiteraard afhankelijk van natuurlijke momenten van bijvoorbeeld pensionering van medewerkers. We hebben voor 2012 de taakstelling voorafgaand aan het jaar voor de helft ingevuld en de natuurlijke momenten in 2012 zullen ook benut gaan worden voor de tweede helft van de taakstelling. We denken dat de ingezette koers zal leiden tot de in de begroting opgenomen taakstellingen, welke uiteraard gevolgen zullen hebben voor toekomstig uit te voeren taken. Elk moment van het schuiven van personeel (extern, maar ook intern) wordt geanalyseerd of dit geschikt is om in te zetten tbv de loonsomstop (CDA). Van een automatisme om direct over te gaan tot vervanging is geen sprake. Bedrijfsvoering Controle van de gemeentelijke processen vindt op diverse wijzen plaats. In de lijn van de processen (controle door de verantwoordelijke), maar ook dwars door alle processen heen door bijvoorbeeld de concerncontroller. Tenslotte controleert ook de raad middels diverse rapportages (1 e en 2 e burap, de december rapportage en de jaarrekening) het college. In het kader van het vinden van efficiency en het doelmatig presenteren van de voor controle noodzakelijke informatie aan de raad zullen wij aan de motie van de VVD gehoor geven door in de kadernota met een voorstel te komen hoe de beleid- en budgetcyclus kan worden vereenvoudigd. In de toekomst zal onze organisatie gebruik gaan maken van flexplekken daar waar het kan. De kamers van de bestuursleden zijn geen zelfstandige kamers meer, maar beschikbaar als vergaderruimte (CDA). De investeringen in het gemeentehuis zijn, op exact gelijke wijze berekend, in tegenstelling tot eerdere plannen, niet 12 maar 6 miljoen. De opmerkingen m.b.t. het gemeentehuis van de PvdA delen wij niet. De systematiek die wordt gehanteerd is niet anders dan reeds vele jaren gebruikelijk is. Wij menen open en transparant te handelen. Het aantal te besteden interne uren wordt zelfs voor het eerst genoemd. Nooit eerder in alle voorgaande jaren dat intern en extern werd gewerkt/gedacht over het gemeentehuis is dit gebeurd. Het college is er trots op dat in deze tijd, met ook nog een bezuinigingstaakstelling op personeel, de organisatie in staat is om deze bouw naast bestaande taken te realiseren. Er wordt hard gewerkt en (over)gewerkt om deze her/verbouw gezamenlijk mogelijk te maken en het college wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om alle betrokkenen hiervoor te bedanken en ook extra te motiveren om de inzet vol te houden tot het proces is afgerond. We doen er alles aan om deze financieel zeer scherpe opgave succesvol af te ronden. Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling Toekomstvisie en rol van de overheid De gevolgen van rijksmaatregelen voor de gemeente, de te verwachten demografische ontwikkelingen (krimp) en de voortdurende recessie (minder te besteden geld) vragen om herijking van bestaand beleid. Het college heeft besloten het komend jaar een integrale strategische beleidsvisie voor de lange termijn te ontwikkelen, een visie van, voor en door ons allen. Het doel is de ontwikkeling van een integrale strategische beleidsvisie voor de 2

3 lange termijn (2030), die leidt tot een duurzame ontwikkeling van de gemeente, die de leidraad vormt voor maatregelen op korte termijn en een cultuuromslag initieert die is gericht op samen werken aan kansen. De visie zal o.a. ook antwoorden genereren op vragen over de rol van de gemeentelijke overheid in de lokale samenleving (IPV). De gemeente beschikt over een bedrijfscontactfunctionaris (0,2 fte). Binnen deze bescheiden/beperkte inzet doet deze functionaris wat hij kan om ondernemers te helpen met hun vragen. De procedure rondom vergunningverlening is voor alle inwoners en ondernemers van Brummen gelijk. Ook wij hechten aan het waar mogelijk vereenvoudigen van procedures. Het onderzoek waar dat kan is gaande (VVD). Burgerparticipatie Een begin is gemaakt met het inzetten van en het gebruik maken van de kennis en kunde van inwoners van Brummen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het tot stand brengen van een energiecoöperatie, het projectplan duurzaamheid en de stedenbouwkundige invulling van het Oranje Nassauplein (IPV). Ons is ook bekend dat er in de samenleving initiatieven zijn van burgers om de koppen bij elkaar te steken om kennis en kunde te bundelen, zoals het dreamteam over de toekomst van Brummen, website makers van Groeten uit Brummen, Gastvrij Brummen en Eerbeek. Het College juicht deze initiatieven en deze ontwikkelingen toe en zal waar nodig zeker gebruik maken van de input en expertise die uit deze initiatieven naar voren komt (IPV). Duurzaamheid Vooruitlopend op de integrale strategische visie is het duurzaamheidsprojectplan een uitvoeringsprogramma. De aan duurzaamheid ten grondslag liggende visie wordt opgenomen in de integrale strategische visie. Het duurzaamheidsprojectplan kent een aantal aanjaagprojecten en een aantal aanhaakprojecten, welke u reeds zijn toegelicht. Het projectplan wordt binnenkort aan de Raad aangeboden. Het college denkt een behoorlijk aantal lopende en nieuwe projecten aan te kunnen pakken. Ondertussen wordt gewerkt om het duurzaamheidsdenken aan te haken aan lopende werkprocessen en projecten. In de aanbesteding van het gemeentehuis is bijvoorbeeld nadrukkelijk het thema duurzaamheid als zwaarwegende gunningsfactor ingebracht, de nota duurzaam inkoopbeleid is vrijwel gereed en vele groenprojecten onder de vlag NatuurBewust Brummen (paddenpoelen, de knoflookpad als ambassadeurssoort) worden uitgevoerd. Er is een duurzaamheidsdag voor medewerkers georganiseerd als start van het project om de bewustwording te verbreden. De verve waarmee duurzaamheid opgepakt wordt binnen de organisatie is groot en zal het komend jaar nog verder uitgerold worden en tot resultaten leiden. (PvdA, CDA, IPV) Toerisme en toeristenbelasting Het college wil in 2012 een bestemmingsreserve creëren uit de verhoging van de toeristenbelasting. De helft van de meeropbrengst van de verhoging wordt bestemd voor recreatie en toeristische doeleinden. In tijden van bezuiniging is dit een kans om te blijven investeren in voorzieningen gerelateerd aan de sector en het mooier maken van de gemeente Brummen. Met de sector is hierover in een vroeg stadium overleg gevoerd. Helaas ziet de sector vooralsnog meer bezwaren dan voordelen. Overigens is iedereen het er wel over eens dat er geïnvesteerd moet worden in de sector en de bekendheid van Brummen. De nota `Brummen, het groene Bronpunt` is in nauw overleg met de sector opgesteld. Een deel van de aanbevelingen is in de loop van de jaren uitgevoerd. Volgens ons is het nu nodig om de huidige nota op korte termijn te herijken en te komen tot uitvoering van de nog open staande plannen die destijds al door de sector zijn genoemd. In goed overleg met het platform is een plan met een groot aantal projecten vastgesteld en grotendeels uitgevoerd. Dit college pakt het resterende deel van de projecten van het door de sector gewenste plan voortvarend aan en heeft in deze begroting de middelen ervoor gecreëerd. Een van de belangrijke wensen van toen is het ontwikkelen van de omgeving van de veerstoep, waar jaarlijks duizenden recreanten en toeristen de IJssel oversteken van Brummen naar Bronckhorst en andersom. De eerste projectverkenning heeft inmiddels 3

4 plaatsgevonden, een samenwerking tussen Brummen en Bronckhorst. Alle betrokkenen in het gebied zien vele kansen. Door beide gemeenten is dit plan ingebracht in regiovoorstellen ten behoeve van provinciale cofinanciering. Een ander plan is de uitbreiding van wandelpaden, aansluitend en afgestemd op wandelpaden in Voorst om zo een aaneensluitende wandelroute te creëren. Het college is zeker bereid om met de sector te overleggen hoe en in welke vorm we het geld willen besteden en hoe we tot een promotie van Brummen kunnen komen, onze schitterende gemeente tussen Veluwe en IJssel (CDA, PvdA, IPV). De geopperde differentiatie (IPV, CDA) zal altijd discussie met zich meebrengen over waar de grens te trekken. Een vlak tarief is duidelijk, eerlijk en heeft de laagste inningskosten voor de gemeente. De door het CDA geopperde twee-traps raket ( kom in eerste burap met definitieve verhoging ) is technisch niet mogelijk, omdat belastingtarieven voor 1 januari van het volgend jaar vastgesteld moeten zijn. Deze begrotingsbehandeling is derhalve het moment om een duidelijke beslissing te nemen. Centrumplan Brummen Het college ziet voor de gemeente t.a.v. het centrumplan Brummen een financieel bescheiden rol. Op het moment dat zich een serieuze gegadigde meldt met een plan passend binnen het Masterplan, dan leveren we uiteraard onze regiebijdrage hieraan door met partijen in gesprek te gaan. Daarnaast zullen we zo spoedig mogelijk keuzes maken in (kleine) infrastructurele maatregelen, passend binnen het beschikbare budget (CDA,VVD). Zodra er concrete plannen uit de markt komen om het centrumplan vorm te geven dan zal het college haar grondposities gebruiken om de realisatiekans van belangrijke onderdelen van het centrumplan te vergroten (VVD). Woningbouw en particulier opdrachtgeverschap Op basis van de in december vast te stellen woonvisie worden prestatieafspraken gemaakt met de beide woningcorporaties. De visie en de afspraken gaan over meer dan alleen de toevoeging van 665 woningen; ze gaan over de bestaande voorraad, het duurzamer maken van bestaande woningen, de leefbaarheid in onze gemeenten, het tweede kans beleid en de participatie van bewoners bij hun leefomgeving. Natuurlijk is de bouw van nieuwe woningen belangrijk en daarvoor hebben we veel aandacht (PvdA). Op dit moment kunnen we die woningen bouwen die we volkshuisvestelijk en demografisch moeten bouwen. De afgelopen jaren stonden in het teken van veel te optimistische prognoses voor nieuwbouw. We constateren dat enkele fracties het idee hebben (PvdA, CDA) dat in Brummen een markt is voor honderden woningen extra en dat met meer haar op de tanden deze woningen eenvoudig kunnen worden binnen gehaald, maar hiermee gaat u volstrekt voorbij aan de realiteit van de woningbehoefte en -markt. Het college is er in geslaagd om, in overleg met de stedendriehoek, een woningbouwprogramma samen te stellen dat aansluit bij de vraag van de markt, de behoefte aan huurwoningen, de volkshuisvestelijke opgave en de ruimtelijke kwaliteit. Met andere woorden: we bouwen naar behoefte en zullen toetsen/monitoren en waar noodzakelijk ons programma herijken. Tenslotte geven we aan positief te staan ten opzichte van particulier opdrachtgeverschap. Initiatieven vanuit de markt -voor zover passend binnen de woonvisie- zullen serieus opgepakt worden (IPV). GVVP In het kader van het GVVP wordt reeds gezocht naar een optimale inzet van middelen door in te zetten op een variant met bebording t.b.v. het weren van sluipverkeer uit het buitengebied. Daar waar het doel kan worden bereikt met minder middelen zal daar voor worden gekozen (IPV, CDA). Daarop voorsorteren, zoals het CDA doet, vinden we voorbarig. Het GVVP is na een brede maatschappelijke discussie tot stand gekomen en kent zowel voor- als tegenstanders, maar is daarmee zeker niet omstreden. Daar waar het breed gedragen hoofddoel (ontmoedigen van doorgaand verkeer door ons buitengebied) kan worden bereikt met minder middelen zal daar voor worden gekozen. 4

5 Programma 4 Werk en inkomen Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) Een grote wijziging in wetgeving zit in komst van de Wet Werken naar Vermogen. Momenteel zijn we bezig met de evaluatie van de uitbesteding van de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. In ontwikkeling is een viertal scenario s voor de toekomst. Hierbij wordt het totale beleid betrokken, dus de komst van de WWNV, de afname van de reintegratiemiddelen en de positie van de mensen die nu nog werken onder de Wet Sociale Werkvoorziening. Eind van dit jaar zullen we de raad hierover uitgebreid informeren (CDA). Wel willen we u waarschuwen voor verwachtingen op dit terrein. De bezuinigingen vanuit het rijk zijn omvangrijk, de operatie is omvangrijk, het zal alle creativiteit vragen om de mensen die nu werken via bijvoorbeeld de WSW hun baan te kunnen laten behouden tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden als die ze nu hebben. Trajecten richting werk en scholing voor mensen die nu nog vallen onder de Wet werk en Bijstand zullen met minder middelen en voor meer mensen gecreëerd moeten worden (CDA). Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De hoogte van de WMO reserve is middels het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen reeds door de raad bekrachtigd. We gaan de komende maanden voortvarend aan de slag met de belangrijke ontwikkeling op dit beleidsterrein, de komst van delen uit de AWBZ naar de WMO. Hierbij kijken we nadrukkelijk naar de eigen bijdragen die mensen kunnen leveren. Het instrument van de inkomenstoets krijgt nadrukkelijk aandacht, daar waar mensen zelf voldoende middelen hebben voorzieningen te kunnen bekostigen zal dit gebeuren. Wij steunen de eerder gedane oproep van de PvdA om voorafgaand aan de komst van de AWBZ de WMO uitkeringen meer inkomensafhankelijk te maken. De hoogte van de reserve achten wij (zoals reeds aangegeven bij de nota reserves en voorzieningen) voldoende om bij verslechterende financiële omstandigheden het beleid te kunnen ombuigen (CDA). Mantelzorgen is per definitie lokaal het beste te organiseren, derhalve kiezen we voor een lokale invulling via de SWB (CDA). Programma 6 Samenleving Integraal HuisvestingsPlan onderwijs (IHP) We verwachten dat de uitvoering van het IHP kan plaatsvinden binnen de in de begroting genoemde bedragen. Of het in het verleden uit de AVR afgezonderde budget t.b.v. het IHP kan worden terugbetaald aan de AVR is minder waarschijnlijk, vanwege de afhankelijkheid van te plannen woningbouw op de vrijvallende locaties (zie paragraaf woningbouw). Wat tevens van invloed is, is het verder dalen van de prognoses van het aantal leerlingen, wat uiteraard wordt meegenomen (IPV). In december komt het voorstel en de bijbehorende onderwijsverordening naar de raad (IPV). Juist door het feit dat de schoolbesturen echt mee mogen beslissen, kan het overleg worden afgerond (PvdA). Wij hebben er alle vertrouwen in dat de schoolbesturen niet alleen voor zichzelf een oplossing zoeken, zoals de PvdA stelt, maar wel degelijk kijken naar de mogelijkheden in het hele veld. Het moment van plannen en bouwen lijkt nu echt nabij. De oproep die is gedaan door de VVD om vaart te maken in dit dossier nemen we ter harte en zien we als een steun in de rug. De laatste financiële consequenties zijn in deze begroting meegenomen en dat zal ook gebeuren in bestuursrapportages (CDA). Het college tilt duurzaamheid binnen dit dossier op een hoog plan en borgt dit in het vervolgtraject door de juiste marktbenadering. Harmonisatiewet Wij delen het beeld dat de PvdA hierover schetst niet. Peuterspeelzalen worden, samen met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) samengevoegd met de Kinderopvang. De wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) wordt per 1 januari 2012 ingevoerd. In deze begroting is euro per jaar opgenomen voor maatwerk. 5

6 Sport Na aftrek van de huur wordt door de stichting Rhienderoord voor ,-- per jaar een zwembad en een sportzaal geëxploiteerd (zie ook antwoord op schriftelijke vragen). Dit is mede mogelijk door inzet van veel vrijwilligers (bestuur). Daar kijken gemeenten in onze omgeving met jaloerse ogen naar. Bestemmingsreserves zijn in het verleden (na toestemming van B&W) gevormd. Daar is afgelopen jaar de voorwaarde aan verbonden dat dit moet worden besteed aan investeringen met het oog op verduurzaming van het energieverbruik. Als de inkomsten te hoog zijn volgens de subsidieverordening, wordt het overschot teruggestort naar de gemeente. De verwachting is dat dit na de in 2011 doorgevoerde korting van 5% en de indexatiestop voor de aankomende jaren niet meer het geval zal zijn. De inkomsten zijn afhankelijk van het aantal bezoekers en de deelnemers aan de zwemlessen en gebruikers van de sportzaal. Het bestuur is zelfstandig. In het algemeen is verdergaande privatisering in lijn met de verantwoordelijkheidsladder. We zijn hierin uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden van de (sport)clubs. Dit geldt ook voor privatisering van sportvelden. Dat de PvdA dit op voorhand een verkeerd plan vindt betreuren wij. Wij zouden graag deze gesprekken voeren (IPV). Subsidies bibliotheek en SWB In de bijdrage van de verschillende fracties is veel aandacht voor de beperkte bezuinigingsvoorstellen van het college voor de bibliotheek en de SWB. Met de gemeenteraad deelt het college de waardering die bestaat voor het werk dat beide organisaties in de samenleving doen. De bezuinigingsvoorstellen moet u dan ook in het licht zien van de totale begroting en de afweging die het college daarbij heeft gemaakt op alle beleidsterreinen. We zijn ons bewust van het feit dat de gemeenteraad vorig jaar een motie heeft ingediend waarbij het college opgedragen werd in gesprek te gaan met beide organisaties om te bekijken hoe uitvoering aan de motie moest worden gegeven. In de beantwoording van de vragen zijn we daarop ingegaan. In het forum is per abuis aangegeven dat deze motie alleen jaarschijf 2011 zou betreffen. Er is naar onze mening wel uitvoering gegeven aan de motie (zie antwoord in tweede ronde schriftelijke vragen voor de contactmomenten). In onze totale bestuurlijke afweging hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen door opnieuw dit onderwerp aan de orde te stellen. We willen u erop wijzen dat het schrappen van deze in onze ogen redelijke bezuiniging het meerjarig sluitend maken van de begroting nog zwaarder onder druk komt te staan. We waarderen het feit dat het IPV naar dekking heeft gezocht. Wij zijn bereid de bezuiniging op de bibliotheek voor 2012 uit de begroting te halen en met de bibliotheek verder in gesprek gaan over de transitie naar het kennis- en informatiecentrum (CDA,VVD). Een aantal stappen is daarbij ondertussen gezet. Vanaf 2013 willen we de bezuinigingstaakstelling voor beide organisaties overeind houden. Van onze kant kunt u in de toekomst voorstellen verwachten tot beperking van vraag van de huidige producten die we van de SWB afnemen. Het ligt overigens in de lijn der verwachting dat met de komst van de AWBZ het totale takenpakket van de SWB zal groeien. Ook verwachten we dat na de omvorming van de bibliotheek tot een informatie- en kennisbank de exploitatielasten zullen dalen. Om deze reden denken we dat de door ons in de begroting opgevoerde bedragen voor 2013 en verder kunnen worden gehandhaafd. De SWB en ook de bibliotheek hebben zich goede partners getoond in het effectief en efficiënte inzetten van de middelen die ze tot haar beschikking hebben. 6

7 Reactie van het college op de ingediende moties Motie 1 Bestemmingsreserve CPB (CDA) Het college vindt het te voorbarig om nu deze omvorming van middelen te doen. We ontraden deze motie. Motie 2 Bibliotheek (CDA) Wij bevelen het steunen van deze motie aan waarbij ons doel van de gesprekken is zoals in onze eerste termijn genoemd (de transitie tot kennis- en informatiecentrum). Motie 3 SWB (CDA) Nagekomen: het IPV ondersteunt deze motie We zijn van mening dat in het huidige takenpakket heroverwegingen kunnen worden gemaakt wanneer de taken van de AWBZ zijn ondergebracht bij de SWB. Wij verwachten dat deze vanaf 2013 kunnen worden bereikt. We ontraden deze motie. Motie 4 Toeristenbelasting (CDA) Gezien hetgeen aangegeven in onze eerste termijn ontraden we deze motie. We benadrukken dat belastingvoorstellen niet anders in kunnen gaan dan voor 1 januari van het volgend jaar. Motie 5 Algemene Vrije Reserve (VVD) Wij bevelen het steunen van deze motie aan en stellen voor u bij de kadernota hier een voorstel voor te doen. Motie 6 beleid- en budgetscyclus (VVD) Wij bevelen het steunen van deze motie aan en stellen voor u bij de kadernota hier een voorstel voor te doen. Motie 7 Bibliotheek (VVD) Zie motie 2. Motie 8 Ureninzet (PvdA) Gezien hetgeen gezegd is in de beschouwingen ontraden we deze motie. Motie 9 Centrumplan Eerbeek (PvdA) Gezien hetgeen in de tweede ronde schriftelijke vragen is aangegeven achten we deze motie niet meer actueel. Motie 10 Woningbouw (PvdA) Deze motie getuigt van een visie die wij niet delen en wij ontraden deze motie. 7

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Aad Scheepers raad juni 2012

Aad Scheepers raad juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Aad Scheepers 040-2083631 Aad.scheepers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2013-2016 12raad00247 7 juni 2012

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Initiatief voorstel D66 en GL

Initiatief voorstel D66 en GL Initiatief voorstel D66 en GL Titel Nota dierenwelzijn Oostzaan Nummer 12/68 Datum 6 december 2012 Programma Leefomgeving Fase Onderwerp Dierenwelzijn Fractie D66 en GroenLinks Portefeuillehouder E.J.

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 Reg.nr: FLO/2012/3693 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw 1. Samenvatting De bezuinigingen op

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan *ZEA43D618CA* GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvergadering d.d. 19 april 2016 Agendanr. 08. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-589, afdeling Ruimte. Sellingen, 7 april 2016 Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen Aangepaste versie Januari 2009 tbv website WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun EN met Klankbordgroepen Op dit moment wordt er aan deze werkwijze, samenstelling, etc... gewerkt, zodat

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Begroting 2017, 10 november 2016

Begroting 2017, 10 november 2016 VVD Roermond Bart Lickfeld Begroting 2017, 10 november 2016 Dank Wij zijn Roermond! Voor de VVD niet zo maar een loze kreet of slogan maar voor ons het gedachtengoed waarmee wij de wereld in kijken. Want

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 Agendapunt 06 Onderwerp: Subsidie Boerderijmuseum 'De Bovenstreek'. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit:

Registratienummer collegebesluit: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: J.W.M. Pietersen Opgesteld door: Stefanie Peters, afdeling Sociaal Domein en Veiligheid Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer, Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting

Nadere informatie

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 ID/194 Raadsvoorstel jaarrekening 2014 Woordvoerder: Frans Derksen Voorzitter, Wij sluiten het jaar af met een overschot van bijna 610.000 euro die wij toevoegen

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een stabiel bestuur

BESTUURSAKKOORD gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een stabiel bestuur BESTUURSAKKOORD 2017 gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een stabiel bestuur Alle acht fracties, zoals deze zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Woerden, constateren dat: er sinds december 2016

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Concept Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 21-12-2010 Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden 2005 t/m 2009 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met het voorstel

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Veranderen en Bezuinigen Routekaart

Veranderen en Bezuinigen Routekaart Veranderen en Bezuinigen Routekaart Utrecht, 20 maart 2013 Jaring Hiemstra Sigrit van Werven De opbouw Uitgangssituatie Opgave en resultaat Uitgangspunten voor een succesvolle aanpak Inhoudelijke opzet

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Aanpak om te komen tot accommodatiebeleid

Aanpak om te komen tot accommodatiebeleid Aanpak om te komen tot accommodatiebeleid De ultieme doelstelling voor Achtkarspelen is dat alle inwoners gelukkig zijn en in veilige en gezonde omstandigheden leven, wonen, opgroeien, leren en werken.

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen

Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen Lange Termijn Agenda Gemeenteraad van Brummen Programma 1: Bestuur en Veiligheid Programma 4: Samenleving Programma 2: Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Programma 5: Bedrijfsvoering en Financiering Programma

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Begroting 2012

Algemene beschouwingen Begroting 2012 Algemene beschouwingen Begroting 2012 1 van 5 Voorzitter, in december 2010 heeft u een brief gestuurd aan alle raadsleden, waarin u in gaat op de onderlinge verhoudingen binnen de raad. U sluit uw brief

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst

onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst Rekenkamercommissie onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst 1. Inleiding en achtergrond In het onderzoekprogramma van de Rekenkamercommissie is te lezen dat in 2013 een onderzoek

Nadere informatie

Beantwoording AANVULLENDE technische vragen Programmabegroting versie 12 november 2013

Beantwoording AANVULLENDE technische vragen Programmabegroting versie 12 november 2013 Beantwoording AANVULLENDE technische vragen Programmabegroting 2014 - versie 12 november 2013 Nr. Partij Blz. Vraag Antwoord 26. HvLD66 19 c. Efficiency vervoersvoorzieningen Hoeveel is de totale bijdrage

Nadere informatie

VIER OP EEN RIJ NIJKERK. Algemene beschouwingen Werkzaam Duurzaam Doelmatig

VIER OP EEN RIJ NIJKERK. Algemene beschouwingen Werkzaam Duurzaam Doelmatig VIER OP EEN RIJ Algemene beschouwingen 2012 Met het oog op een Zorgzaam Werkzaam Duurzaam Doelmatig NIJKERK Vier op een rij. Ruim de helft van deze raadsperiode is achter de rug. Tijd om terug te blikken

Nadere informatie

Bijdrage VKP raadsvergadering 3 juli 14:

Bijdrage VKP raadsvergadering 3 juli 14: Bijdrage VKP raadsvergadering 3 juli 14: Raadsagendapunt 10: Begroting CGM 2015: Pagina 2. Voorstel: besluit punt 2: De extra lasten, 237.633,- structureel, worden in de kadernota 2015 opgenomen. Om welk

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie