Training werkbegeleiders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training werkbegeleiders"

Transcriptie

1

2 Training werkbegeleiders Inleiding In dit document vindt u de neerslag van de resultaten en inhoud van twee trainingpilots. Op basis van onze ervaringen hebben wij de doelen geformuleerd voor de training, beschrijven we in het kort de werkwijze en geven we de resultaten weer zoals die in de evaluaties naar voren zijn gekomen. Doelen: - uitwisseling van ervaringen van werkbegeleiders van diverse organisaties - vergroten van kennis, vaardigheden en attitude om als werkbegeleider het leer-werk-proces van (assistent) jongerenwerkers te stimuleren Subdoelen: - inzicht in ingrediënten van goede werkbegeleiding - inzicht in kenmerken van een uitdagende leeromgeving met betrekking tot de rol van de (assistent)-jongerenwerkers en de rol van de begeleiders - vaardigheden in het hanteren van diverse begeleidingsinstrumenten, zoals STARR, leerstijlentest, portfolio, reflectiemethodieken - verbreding van handelingsperspectief middels methodische reflectie op diverse begeleidingssituaties - vaardigheden in het omgaan met diversiteit in de begeleidingscontext. Inhoud Kennismaking - Uitwisseling van kennis en ervaringen in het begeleiden van stagiaires, - inventarisatie van problemen die zich voor doen in de begeleiding - onderzoek naar de mate waarin de werkorganisatie ook een lerende organisatie is. Hoe leren jongeren in de praktijk en hoe kun je als werkbegeleider jongeren hierbij ondersteunen. - wat is het doel van werkbegeleiding - hoe bereik ja dat de coach-to-be bekwamer wordt in zijn beroepsmatig handelen - welke bijdrage levert de werkbegeleider aan de het leerproces - welke competenties heeft een werkbegeleider nodig Waarom is een uitdagende leeromgeving belangrijk - Welke kenmerken heeft een uitdagende leeromgeving? - Hoe maak je een leeromgeving uitdagend? - Hoe zelfstandig mag de coach-to-be zijn in het bepalen van zijn leerdoelen?

3

4 Diversiteit: het verbreden van je eigen perspectief. - hoe ga ik om met de diversiteit aan waarden en normen - wil ik anderen overtuigen of laat ik me overtuigen? - hoe leer ik en in welke mate bepaalt dat mijn manier van begeleiden? - Hoe leren anderen en hoe kan ik mijn begeleidingsstijl daarop afstemmen? Begeleidingsinstrumenten - incidentmethode - starr-methodiek - toveren - kernkwadranten - werken met het portfolio - formuleren van leerdoelen (SMART) - feedback geven - reflectiemethodieken Werkwijze Beide pilots zijn gestart met een inventarisatie. De eerste keer was de invalshoek: de positie van de werkbegeleider binnen de organisatie. De tweede keer hebben we het accent gelegd op de kwaliteit van de werkbegeleider als begeleider van de coach-tobe. In beide gevallen is de start heel bepalend geweest voor de thema s en oefeningen. Bij de evaluatie zullen we nader ingaan op de motieven om de tweede pilot op een andere manier inhoud te geven. De eerste pilot was uitgesmeerd over een langere periode. Uit de evaluatie kwam naar voren dat dit geen gelukkige keus was. Wisselende werktijden, wisselende werkzaamheden en uit te voeren activiteiten maken voor jongerenwerkers een planning over een langere periode zo goed als onmogelijk. De voorkeur werd uitgesproken voor een compacte training van enkele dagen, bij voorkeur aaneengesloten, gevolgd door een terugkomdag. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht: - tijdens de training brengt de deelnemer dilemma s ter bespreking in. Deze dilemma s moeten te maken hebben met zijn rol als werkbegeleider - reflectie op de dilemma s: wat is er gebeurd, wat is mijn rol als werkbegeleider, op welke punten moet ik ander gedrag aanleren, welke alternatieven zijn er, welke acties onderneem ik naar de organisatie, de coach-to-be, collega s. Het resultaat Het resultaat van de training bestaat erin dat de werkbegeleider in staat is: - middels analyse de werkelijke leerbehoefte van de coach-to-be duidelijk te krijgen zodat de ondersteuning aansluit bij diens leerbehoefte. - De coach-to-be vertrouwd te maken met zijn takenpakket - Een vertrouwensband op te bouwen met de coach-to-be, zodat deze zich veilig en op zijn gemak voelt. - Randvoorwaarden te scheppen zodat de coach-to-be een optimale leersituatie heeft.

5 - De coach-to-be te motiveren en te stimuleren, zodat deze zo zelfstandig mogelijk aan zijn leerdoelen werkt. - De coach-to-be zich verantwoordelijk voelt (gaat voelen) voor zijn eigen leersucces - Het proces gaande te houden, ook al vormen zich soms obstakels en zijn de resultaten teleurstellend, waardoor de coach-to-be kan blijven reken op ondersteuning in moeilijke tijden. - Initiatief te tonen en te denken in mogelijkheden, waardoor kansen gezien en benut worden.

6 Het geven van de training Hierboven hebben we de doelen van de training aangegeven, de inhoud, de werkwijze en het gewenste resultaat. In dit hoofdstuk geven we in het kort enkele algemene aandachtspunten weer. In de hoofdstukken hierna gaan we meer in de op werkwijze en evaluatie van de twee pilots. Uit de evaluatie van de pilot-trainingen kwam naar voren dat het geen haalbare kaart is om gedurende een langere periode een dagdeel te reserveren voor de training. Wisselende werktijden, wisselende werkzaamheden en uit te voeren activiteiten maken een planning over een langere periode zo goed als onmogelijk. De voorkeur gaat uit naar enkele dagen, bij voorkeur aaneengesloten gevolgd door een terugkomdag. Een vast programma kan niet gegeven worden. Het kader waarbinnen de training zich afspeelt is bepaald door de doelstellingen, zoals hierboven omschreven. Binnen dat kader kunnen werkgevers en/of werknemers aangeven op welke punten scholing noodzakelijk is. (training op maat) De rol van de trainers is vervolgens om de scholing persoonlijk te maken. Een goede inventarisatie van wat iedere deelnemer wil leren. Voor de trainers is het een uitdaging om de verschillende deelnemers met elkaar in gesprek te brengen en te onderzoeken wat men van elkaar kan leren. Belangrijk is om thema s niet te oppervlakkig te behandelen. Naast theorie moet er gelegenheid zijn tot het oefenen van vaardigheden, het reflecteren op eigen attitude, het onderzoeken van alternatieven. Leren is zowel een vaardigheid als een proces. Training heeft als doel dat deelnemers leren. Tijdens de training wordt aandacht geschonken aan de leercyclus. Deelnemers leren door telkens opnieuw de leercyclus te doorlopen met leeractiviteiten: plannen, uitvoeren, evalueren, en generen. We gaan er van uit dat inzicht krijgen in eigen leerproces een goede basis vormt om anderen te coachen bij het leren.

7 Pilot 1 Aantal inschrijvingen: Aantal deelnemers: Tijdsduur: Om een start te kunnen maken met de training zijn de volgende vragen aan de deelnemers voorgelegd: Wat zijn de ingrediënten van goede werk/stagebegeleiding? Welke knelpunten kom je tegen in het begeleiden van jongerenwerkers? Wat zijn de randvoorwaarden die gecreëerd moeten worden voor het geven van goede werkbegeleiding? Wat moet er aan bod komen tijdens het trainings- en coachingstraject van CCB Hoe creëer je een uitdagende leeromgeving? De vragen vormden het begin van discussie, oefenen en reflecteren. In een samenvatting geven we de onderwerpen die aan bod zijn gekomen: Veel tijd werd besteed aan het formuleren van randvoorwaarden (of het ontbreken daarvan). Welke faciliteiten biedt de organisatie aan de werkbegeleiders? De volgende zaken werden genoemd: - de begeleiding van stagiaires moet in het takenpakket van de werkbegeleider opgenomen zijn. - De stagiaire dient een eigen fysieke werkplek te hebben (bureau, computer, etcetera). - De stagiaire dient psychologisch een eigen plek te hebben: bijwonen van werkbesprekingen, beloning ontvangen voor haar werkzaamheden, op naam nieuwsbrief e.d. ontvangen. - De stagiaire moet een takenpakket hebben waaraan hij kan werken? Dit takenpakket dient afgestemd te zijn op het niveau van de stagiaire, de doelstellingen van de opleiding en de doelstelling van de organisatie. - De stageopdrachten moeten uitvoerbaar zijn op de werkplek van de stagiaire. - De opleiding dient een goed contact te onderhouden met de werkbegeleider of de praktijkopleider. - Ten aanzien van de werving, de begeleiding, de werkwijze en de beoordeling dienen duidelijke protocollen aanwezig te zijn binnen de organisatie. - Begeleiding en coaching van de werkbegeleiders door de eigen werkorganisatie is niet goed of onduidelijk geregeld Dilemma s De werkbegeleider ziet zich geplaatst voor de volgende dilemma s: - de werkbegeleider wordt aangesproken op het behalen van targets, gesteld door zijn werkgever/subsidiegever. Het begeleiden van stagiaires is hierin niet

8 opgenomen. Het begeleiden van stagiaires en het behalen van werkresultaten kunnen met elkaar in botsing komen. - Waar ligt de grens tussen begeleiden en hulp verlenen? Te grote persoonlijke betrokkenheid kan een belemmering zijn om de stagiaire door te verwijzen. Vaak voelt de werkbegeleider zich in deze situaties onvoldoende gesteund door werkgever en opleiding. Duidelijke richtlijnen hoe te handelen ontbreken. - Wat mag je van een stagiaire verwachten. Welke eisen mag je stellen? Hoe lang moet je geduld opbrengen, wachten op resultaten. - De stagiaire is in feite een goedkope arbeidskracht. Het leerproces staat op de achtergrond? Werkbegeleiders ervaren dit als niet eerlijk ten opzichte van de stagiaire. - Wat te doen als de opleidingsdoelen en/of opdrachten te veel afwijken van de doelstelling van de organisatie? - Waar ligt de grens van wat je van een stagiaire mag verwachten aan inzet, niveau, betrokkenheid? Hoeveel geduld heb je? Wanneer beëindig je als werkbegeleider de stagebegeleiding? NB De mate waarin de bovengenoemde zaken in iedere organisatie aan voorkomen is kwa intensiteit wisselend, maar wel overal herkenbaar. Leerpunten De volgende leerpunten werden genoemd? - duidelijkheid scheppen met betrekking tot het uitvoeren van stageopdrachten en de beoordeling daarvan. - Een leerwerkplan opstellen voor de stagiair - Structuur bieden - Naar leerdoelen toewerken/sturen naar competenties - bewust te zijn dat je als werkbegeleider functioneert als rolmodel - hoe stagiaires gemotiveerd houden? - Inzicht verkrijgen in de verschillende opleidingsniveaus - Inzicht verkrijgen in het leergedrag van stagiaires - Om leren gaan met de (te) krappe tijd voor begeleiding van stagiaires - Hoe ziet een goed begeleidingsgesprek er uit. - Hoe beoordeel je het functioneren van een stagiaire? Wanneer geef je feedback/kritiek - Hoe ziet een goed begeleidingsgesprek er uit? Hoe plan je de begeleidingsgesprekken verdeeld over een stageperiode? - Aan welke gedragsregels heeft een stagiaire zich te houden? - Wat zou in een goed stagecontract moeten staan? - Met wie binnen de organisatie kun je het hebben over je eigen functioneren? Binnen de groep werd ook druk gediscussieerd over de vraag: hoe creëer je een uitdagende leerwerk-omgeving voor stagiaires? Hoe bied je succesfactoren aan, zodat een stagiaire positieve ervaringen kan opdoen? En moet je bij het begeleiden

9 van de stagiaire uitgaan van het niveau van de opleiding of moet je aansluiten bij de mogelijkheden die een persoon bezit. En welke rol spelen de doelen van de organisatie en de opleidingsdoelen? Evaluatie van Pilot 1 Een pilot is een oefensituatie waarin je probeert vast te stellen of de vooraf vastgestelde uitgangspunten juist zijn, of de werkwijze en de resultaten aansluiten aan de verwachtingen. Evaluatie van de pilot is belangrijk om te komen tot een beter aanbod. Door de vraagstelling aan het begin van de training werd veel tijd en aandacht besteed aan organisatorische aspecten (de randvoorwaarden die een organisatie moet bieden aan werkbegeleiders om hun werk goed te kunnen doen. Daardoor bleef er minder tijd en aandacht over voor de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van de werkbegeleider. Duidelijk werd dat naast de training voor werkbegeleiders aandacht moet komen voor de rol van organisaties als aanbieder van leerwerkplaatsen. Enkele gedachten daaromtrent hebben we summier beschreven in bijlage 1. Tevens werd vastgesteld dat de samenwerking tussen de stagebiedende instelling en de opleiding een nieuwe impuls dient te krijgen. Werkbegeleiders voelen zich vaak alleen staan in de begeleiding van stagiaires. Ons inziens is dit een onderwerp dat met name aandacht dient te krijgen in de scholing van praktijkopleiders. Uit de evaluatie kwam tevens naar voren dat de in een volgende de training minder mag liggen op de organisatie en de randvoorwaaden, maar meer op de begeleidingsaspecten. Pilot 2 Aantal inschrijvingen: Aantal deelnemers: Tijdsduur: Op basis van de ervaringen en de evaluatie van pilot 1 is de keuze gemaakt om minder aandacht te besteden aan organisatorische en voorwaardelijke zaken, maar meer in te zoemen op de begeleiding door de werkbegeleider van de (assistent)- jongerenwerker. Pilot twee was onderverdeeld in twee blokken: 1. Rol van de werkbegeleider en ingrediënten voor een goede werkbegeleiding

10 2. Instrumenten en handvatten Deel 1 Positionering van de werkbegeleider Competenties en vaardigheden werkbegeleider Hoe verhoudt de werkbegeleiding zich t.o.v. het jongerenwerk Wat is een uitdagende stage/werkplek Omgaan met diversiteit Normen en waarden Effectieve en niet effectieve incidenten Deel 2 Leerstijlen STARR- en incidentmethode Kwaliteiten en kwadranten Opdrachten en evaluatie Na een korte introductie van het programma en een uitleg over de manier van werken tijdens de training een actieve inbreng van de deelnemers, vertelde ieder in het kort iets over zijn werkzaamheden als werkbegeleider. De groep werd verdeeld in twee en aan het werk gezet aan de hand van de volgende vragen: - wat is het doel van werkbegeleiding? - Wat voor bijdrage lever jij aan het leerproces van de assistent-jongerenwerker - Wat zijn de grootste knelpunten in het begeleiden van de assistentjongerenwerkers. - Welke competenties heeft een werkbegeleider nodig - Wat wil je in de training leren? - Wat zijn ingrediënten voor een goede werkbegeleiding? De uitkomsten van de laatste vraag waren: - tijdsbestek/ tijd/ruimte/geld - doorgroeimogelijkheden/begeleidingsvaardigheden/professionele houding - duidelijkheid/structuur/regels - sfeer - contact/terugkoppeling met opleiding en in het team - materiaal - werkplek/omgeving - variaties - motivaties van deelnemers Vervolgens werd ingezoomd op effectieve en niet effectieve incidenten. Het handelen in de praktijk werd geanalyseerd op effectieve en ineffectieve resultaten. Gezocht werd naar gedragsalternatieven (interventies) om de ineffectieve resultaten om te

11 buigen in effectieve resultaten. Hierbij werd niet alleen gekeken naar het handelen van de werkbegeleider, maar ook naar het handelen van de ccb-er. In welke mate draagt het handelen van de ccb-er bij aan zijn leerproces, waar is zijn handelen belemmerend voor de uitvoering van zijn leer- en werkresultaten. De tweede dag van de training stond in het kader van instrumenten en handvatten. De leercyclus van Kolb werd behandeld. Hoe kun je als werkbegeleider gebruik maken van de verschillende leerstijlen. De STARR- en incidentmethode zijn hulpmiddelen om situaties te bespreken en uit te diepen en te zoeken naar mogelijke oplossingen. Iedere persoon kijkt en beoordeelt gedrag en situaties vanuit eigen perspectief, en hanteert daarbij eigen waarden en normen. De vraag die door middel van een opdracht aan de deelnemers gesteld werd: hoe ga jij om met je eigen standpunten, normen en waarden? In welke mate bepalen die jouw manier van begeleiden? En op welke manier luister jij naar de standpunten van anderen? De stap naar diverse culturele achtergronden is dan snel gemaakt, evenals naar de huidige jeugdcultuur. Tot slot is aan de hand van kernkwadranten een kwaliteit van iedere deelnemer benoemd en uitgewerkt: waar ligt de kracht, wat is er te leren en wat kan men ontwikkelen. De evaluatie van de twee trainingsdagen Positieve reacties reacties op het bespreken van praktijksituaties en het oefenen met de instrumenten: STARR, kernkwadranten, incidentmethode, leerstijlen. Meer inzicht gekregen in eigen rol en die van de stagiaire. Training was een opfrisser. Uitwisseling van ervaringen Vaardige trainers, die elkaar goed aanvulden Wensen voor een terugkomdag Hoe om te gaan met het niveau van stagiaires en opleidingseisen Spelen van rollen vanuit concrete situaties Nog praktischer invulling geven aan de begeleiding zelf Wat verwacht het ROC van de werkbegeleider Certificaat van de cursus

12 Bijlage 1 DE BEGELEIDING VAN LEERLINGEN DOOR HET WERKVELD DE LERENDE ORGANISATIE Uit de eerste reacties van deelnemers kwam naar voren: hoe kun je een stagiaire goed begeleiden als de organisatie niet heeft nagedacht over de taken die een stagiaire kan doen? Aanleiding voor trainers en deelnemers om na te denken over de rol die het werkveld heeft bij de opleiding van toekomstige beroepsbeoefenaren. Welke visie heeft de instelling op de lerende organisatie en afgeleid daarvan op het leren op de werkvloer voor stagiaires? Vervolgens komt de vraag aan bod: welke rol hebben de werkbegeleider en de praktijkopleider bij het werk-leren van de stagiaire? Impliciet gaan we er van uit dat een lerende organisatie een goed leerklimaat biedt voor stagiaires. De lerende organisatie Een lerende organisatie is in onze ogen een organisatie die steeds bezig is de kwaliteit van haar werkzaamheden (producten en diensten) te evalueren en te verbeteren. Ook stelt de lerende organisatie zich de vraag of haar diensten en producten nog wel bij de tijd zijn. Aan de basis van de diensten en producten staan de medewerkers. Werken aan kwaliteit, voldoen aan de vraag van de tijd betekent investeren in menskracht en middelen; investeren in het huidige personeel en in toekomstig personeel. Kern van de lerende organisatie is het inspelen op een continu veranderende vraag in een steeds wisselende maatschappelijk context. En daaruit voortvloeiend: hoe voor (toekomstige) medewerkers een uitdagende werk en leersituatie te creëren waarbinnen zij hun competenties kunnen blijven ontwikkelen. Een lerende organisatie zoekt naar antwoorden op de volgende vragen: - wat zijn de huidige en toekomstige kerntaken van de organisatie? - Wat hebben we onze huidige medewerkers te bieden op het gebied van kennis, vaardigheden en beroepsattitude? - Welke kerntaken (werkzaamheden binnen kerntaken) zijn geschikt als stageplaats. En hoe kunnen we een reëel resultaatgericht takenpakket voor stagiaires samenstellen? - Welke belang hebben we bij het aannemen van stagiaires, wat hebben we te bieden? - Wat hebben stagiaires ons te bieden. - Wat verwachten wij van stagiaires - Hoe maken wij in samenspraak met opleidingen resultaatafspraken met betrekking tot de werkzaamheden die de stagiaire verricht? - Welke ondersteuning bieden wij daarbij? Wat verwachten wij als ondersteuning van de opleidingen?

13 De beroepsopleiding Ook beroepsopleidingen staan voor de de vraag hoe in te spelen op de maatschappelijke veranderingen en hoe een uitdagende leeromgeving te creëren. Hoe leerlingen kansen te bieden hun mogelijkheden te ontplooien en competenties te verwerven die voldoen aan de eisen die de maatschappij en het beroepenveld stellen. Middels het competentiegericht onderwijs meent het onderwijs een antwoord gevonden te hebben. Eén van de belangrijke uitgangspunten van het competentie gericht leren is waarderen wat de leerling reeds beheerst, aansluiten bij zijn mogelijkheden en door middel van inhoudelijke feedback laten inzien wat nog geleerd moet worden. De verantwoordelijkheid voor het leren ligt bij de leerling. Opleiding en werkveld faciliteren zijn leren. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) en het portfolio. In onderling overleg spreken opleiding en werkveld af hoe zij het POP en het portfolio inzetten als middel om het leerproces van de leerling in beeld te krijgen. Het competentiegericht leren vraagt om een eigen manier van begeleiden. Niet het afvinken van wat iemand kan staat centraal, maar het formuleren van leervragen. Competentiegericht leren is vooral zelfstandig en ontdekkend leren. Waar gaat het om in deze opdracht? Wat is belangrijk? Waar begin je mee? Welke resultaten gaat het geheel opleveren, welke kwaliteitseisen stel je daar aan? Dat zijn vragen die de deelnemer zichzelf moet leren stellen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid Werkveld en opleiding hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het leerproces van de leerling. Gezamenlijk stellen zij de leerdoelen vast, beoordelen zij inzet en leerresultaat van de leerling.

14 WERKBEGELEIDER Bijlage 2 De werkbegeleider is de beroepskracht die op de werkplek de begeleiding verzorgt van studenten/stagiares van BOL/BBL opleidingen en de HBO-opleiding. Als ervaren beroepskracht laat de werkbegeleider de student kennis maken met alle facetten van het beroep (werkmethodes, regels, protocollen, netwerken, samenwerking, in- en externe communicatie). De werkbegeleider signaleert wanneer de prestaties van de student achter blijven en schakelt indien nodig de praktijkopleider of de coach in. In zijn functioneren als werkbegeleider beoogt hij het functioneren van de stagiaire te verbeteren door de betrokkenheid op het werk te stimuleren, vaardigheden en mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen, uit te dagen om zo goed en zo onafhankelijk mogelijk te functioneren, prestaties en verantwoordelijkheid te stimuleren. De werkbegeleider als opleider: - Heeft kennis van de doelgroep (leefwereld, (studie)motivatie, taalgebruik, interesses - Is een rolmodel voor de stagiaire - vormt zich een beeld van de leerdoelen van de opleiding - vormt zich een beeld van de leervragen en leerdoelen van de student - biedt de student de juiste leersituaties aan - stemt de leerdoelen af op de mogelijkheden van de student - maakt met de jongeren resultaatafspraken met betrekking tot hun werkzaamheden - ondersteunt de student in het proces van begeleid leren naar zelfsturend leren - ondersteunt de student bij het zich eigen maken van vakinhoudelijke en methodische competenties - bewaakt de grenzen van zijn verantwoordelijkheid en bekwaamheid, zodat de kwaliteit van de begeleiding verantwoord is. - Motiveert en stimuleert de leerling zodat hij zo zelfstandig mogelijk aan zijn leerdoelen werkt, en zo veel als kan verantwoordelijkheid draagt en zich optimaal kan ontwikkelen. De werkbegeleider als beoordelaar - bespreekt en evalueert met de leerling de leerresultaten, door feedback te geven en reflectie te bevorderen - kent een waardeoordeel toe aan de resultaten van de leerling - rapporteert zijn waardeoordeel naar de praktijkopleider en de stagedocent De werkbegeleider als werknemer - introduceert de leerling op zijn werkplek - handelt vanuit een functionele relatie - maakt een afweging tussen de belangen van de organisatie en de belangen van de leerling

15 - bespreekt met de praktijkopleider de randvoorwaarden voor het realiseren van de geplande leersituaties voor de leerling - vraagt indien nodig ondersteuning bij de begeleiding van de leerling - signaleert problemen in de persoonlijke levenssfeer van de leerling die de leerresultaten in de weg staan. - Stimuleert de leerling om gebruik te maken van het professionele netwerk voor het oplossen van persoonlijke problemen - Waar ligt de grens van eisen stellen? Vaardigheden De werkbegeleider is in staat: - een voortgangsgesprek te voeren. - feedback te geven. - leerdoelen te formuleren. - doel, wens en realiteit met elkaar in verband te brengen. - om te kunnen gaan met emoties. - opties en alternatieven te formuleren. - acties te formuleren. - om te kunnen gaan met weerstanden. - meerdere gespreksmodellen te kunnen hanteren. - te kunnen onderhandelen. - verschillen soorten vragen kunnen stellen. - de leerstijlen kennen en te kunnen toepassen. - Vaakinhoudelijke en methodische kennis te integreren - Leersituaties van leerlingen plannen op werkplekniveau - Een leersituatie afstemmen op de mogelijkheden van de leerling in relatie tot de opleidingsdoelen - Beroepshoudingaspecten te ontwikkelen bij de leerling, bewaken en bijsturen, onder andere door feedback te geven en door reflectie te bevorderen - Goede feedback geven en positief gedrag bekrachtigen.

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 6 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be ond. nr. 821.4.683 DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Competentiescan voor werkbegeleider competentiegericht opleiden

Competentiescan voor werkbegeleider competentiegericht opleiden Competentiescan voor werkbegeleider competentiegericht opleiden Inleiding De werkbegeleider competentiegericht opleiden speelt een bepalende rol bij het leerproces in de praktijk: het opleiden, coachen,

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

WERKBEGELEIDING. Stage opdracht leerjaar 4. Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385

WERKBEGELEIDING. Stage opdracht leerjaar 4. Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385 WERKBEGELEIDING Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385 Klas: LV14-4ST2 Docentbegeleider: Jose Harmsen-Goossens Onderwijsonderdeel: 4500PWE13 Studieonderdeel: 4513OPWEOP Stage opdracht leerjaar

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Checklist competenties begeleiding

Checklist competenties begeleiding Checklist competenties begeleiding In het onderzoek Leer hoe ik leer worden door de respondenten aandachtsgebieden genoemd die zij van belang achten bij het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk.

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Onderwijsconcept op de Herman Broerenschool te Delft. (met behulp van de methode Kids Skills) Eigen Initiatief Model (Begeleid ontdekkend leren)

Onderwijsconcept op de Herman Broerenschool te Delft. (met behulp van de methode Kids Skills) Eigen Initiatief Model (Begeleid ontdekkend leren) Onderwijsconcept op de Herman Broerenschool te Delft SO (4 tot 13 jaar) VSO (13 tot 20 jaar) Oplossingsgericht werken (met behulp van de methode Kids Skills) Eigen Initiatief Model (Begeleid ontdekkend

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 1 Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 2 1. Algemene informatie Stages nemen een centrale plaats in, in het HBO onderwijs. Voltijdstudenten lopen in totaal 60 weken stage

Nadere informatie

Leercoaching als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen

Leercoaching als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen Leercoaching als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen Het MBO maakt zich op voor het competentiegericht opleiden. De opdracht voor het MBO is beroeps-, leer- en burgerschapscompetenties

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien.

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. 1 De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. Suggestie: Reflecteer met het team over onderstaande voorwaarden om een leervriendelijk klimaat te bevorderen. 1. Leg de

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marjolein van Dijk, opleidingsadviseur Jeugdzorg Nederland 3 juli 2013 1 Dit document is geschreven

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

FORMULIER PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

FORMULIER PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN FORMULIER PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN Naam: Datum: 1. Werkervaringsverhaal: Rode draad in opleiding en ervaring (soort curriculum vitae). Welke opleiding heb je genoten en welke werkervaring heb je?

Nadere informatie

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Doel van de workshop Inzicht krijgen in de wijze waarop de organisatie als leerbedrijf van goed naar beter gebracht kan worden. Kwaliteitsgebieden BPV

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Formulieren bij opdrachten

Formulieren bij opdrachten Formulieren bij opdrachten Formulier 1 Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Kernfuncties Criteria Bevindingen Goed Zwak Begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Diverse opleidingscentra kunnen stages organiseren, onder andere voor

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Beoordelen, een begripsbepaling

Beoordelen, een begripsbepaling Beoordelen, een begripsbepaling 1 Dit hoofdstuk gaat over de begrippen toetsen en beoordelen en wat dat betekent voor competentiegericht onderwijs. Beoordelen is in het competentiegerichte leren een ijkpunt

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches Portfolio Jobcoach Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches 1 Inhoudsopgave Doel portfolio... 3 Procedure indiening portfolio... 3 Verplichte onderdelen portfolio...

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Op het moment van de start van de opleiding Korfbaltrainer 2 (KT 2) kent het KNKV nog geen gediplomeerde Praktijk Begeleiders (PB). Ervaringen uit pilots

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek COACHINGSVAARDIGHEDEN Maarten Van de Broek Effect op gecoachte bevestiging groei Ondersteuning status quo Effect bedreiging uitdaging Ondersteuning door actief luisteren Met je lichaam Open houding, oogcontact,

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Checklist competenties begeleiding

Checklist competenties begeleiding Checklist competenties begeleiding In het onderzoek Leer hoe ik leer worden door de respondenten aandachtsgebieden genoemd die zij van belang achten bij het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk.

Nadere informatie