Verslag van de werkzaamheden van de examencommissies FSW over de periode 1 september 2010 tot 1 september 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de werkzaamheden van de examencommissies FSW over de periode 1 september 2010 tot 1 september 2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag 00-0.doc Verslag van de werkzaamheden van de examencommissies FSW over de periode september 00 tot september 0 Onze faculteit heeft drie examencommissies. Eén voor de bacheloropleidingen, één voor de academische masteropleidingen en één voor de onderzoeksmasters. Dit verslag heeft betrekking op de werkzaamheden van de drie examencommissies.. Samenstelling van de examencommissies: Zie de bijlage.. Toezicht op de kwaliteit van de tentamens en examens (eindniveau van de afgestudeerden). De rol van de examencommissie in relatie tot toetsen. Met ingang van september 00 is de wettelijke verantwoordelijkheid van de Examencommissie ingrijpend gewijzigd. In de WHW, artikel 7., is nu vastgelegd dat de Examencommissie dient vast te stellen of een student voldoet aan de eisen ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad en deze commissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens. Hoewel de opleiding meent dat in het algemeen de borging van de kwaliteit van de toetsen op orde is heeft de wetswijziging toch tot aanscherpingen in de organisatie en processen geleid. Met ingang van januari 0 zijn de opleidingsexamencommissies geherstructureerd in een drietal facultaire Examencommissies, één voor de bacheloropleidingen, één voor de academische masterprogramma s en één voor de researchmaster programma s. Conform suggesties van de Onderwijsinspectie is een centrale Toetscommissie gevormd uit de voorzitters van de drie Examencommissies waaraan een toetsdeskundige als voorzitter en een expert uit de afdeling M&T als lid zijn toegevoegd. Tijdelijk is nog een medewerker toegevoegd die in het kader van de leergang van het Center of Excellence in University Teaching een project uitvoert ter verbetering van de kwaliteit van de toetsing en het toetsproces. De Toetscommissie geeft onder verantwoordelijkheid van de Examencommissies uitwerking aan de nieuwe taken en doet daarvan jaarlijks verslag aan de Examencommissies. De Toetscommissie: Ontwerpt regelingen en procedures die een bijdrage leveren aan de borging van de kwaliteit van examens en tentamens. Voorbeelden zijn: o de expliciete verantwoording van de aansluiting van leerdoelen van onderwijsonderdelen op de eindtermen van de opleiding als geheel, en van de keuze van toetsvormen bij het operationaliseren van de leerdoelen; o voorschriften voor het construeren van toetsen, bijvoorbeeld ten aanzien van het formuleren van toetsmatrices en het bepalen van de cesuur voldoende onvoldoende; o controle van de toetskwaliteit op basis van psychometrische gegevens; o richtlijnen voor het beoordelen van open vragen, papers en andere werkstukken en theses zodat een objectieve beoordeling, ook bij meer dan één beoordelaar, gegarandeerd is. Bij het ontwerpen van deze procedures en richtlijnen sluit de Toetscommissie aan bij de richtlijnen zoals deze door de Onderwijsinspectie zijn geformuleerd ( de 6 indicatoren ) en nieuwe ontwikkelingen in het beoordelen van examens en examensystemen

2 (analoog aan het beoordelingssysteem voor psychologische testen en toetsen zoals dat door de Cotan wordt gehanteerd). Ziet toe op de uitvoering van de genoemde richtlijnen en procedures en daarmee op de kwaliteit van de toetsing. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verzamelen van gegevens en kengetallen over aantallen geslaagden, herkansingen, diploma s, bindend studieadvies etc.; het steekproefsgewijs opvragen van voorbeelden van toetsen, papers, werkstukken, theses en stageverslagen en het opnieuw laten beoordelen daarvan door een groep deskundige docenten; het zoeken naar vormen van samenwerking met andere universiteiten met vergelijkbare opleidingen: uitwisseling van gegevens; wederzijds toezicht op elkaars toetsen. Ziet toe op en bevordert de kwaliteit van docenten, waar deze verantwoordelijkheid dragen voor de keuze en het ontwerpen van toetsvormen. Ze bevordert deze kwaliteit door het doen aanbieden van bijscholing voor docenten en leden van Examencommissie en Toetscommissie. Dit betreft ook het onderbrengen van vormen van bijscholing en expertisevorming in BKO- en SKO-trajecten en het versterken van het toezicht daarop. Omdat de nieuwe Examencommissies en de Toetscommissie nog betrekkelijk kort geleden zijn gestart met het uitoefenen van hun nieuwe rol en taak, moet aan bovengenoemde maatregelen, richtlijnen en procedures nog verder vorm gegeven worden. Daarbij zullen de commissies ook gebruik maken van de expertise waarover de faculteit zelf beschikt in de afdelingen Educatie, Methoden en Technieken en in het Centrum voor Onderwijs en Leren.. Kwantitatieve gegevens. Omdat dit het eerste jaarverslag is, zijn soms de cijfers van voorafgaande studiejaren bijgevoegd. Dit om vergelijkingsmateriaal te hebben. a. Fraude. De Universiteit Utrecht is in het studiejaar een fraudeproject gestart. Dat resulteerde in een forse toename van het aantal fraudemeldingen, waarbij het voornamelijk plagiaat betrof. De examencommissie psychologie constateerde, dat de nadruk van het universitaire project ligt op de preventie, maar dat het in de praktijk daar soms nogal aan schortte. In april 008 hebben Sibe Doosje en George van Dongen een plagiaatnotitie geschreven met als doel de examinatoren beter te doordringen van hun taken in het kader van de preventie. De notitie is via het FMT verspreid onder de opleidingen en was een succes, want vanaf het studiejaar daaropvolgend ( ) is het aantal fraudemeldingen weer afgenomen. Zie de cijfers. Fraude: aantallen studenten waartegen een maatregel genomen is Ba-psy Ba-ped Ba-asw 5 5 Ba-ca Ba-soc Ma-ped Ma-asw Ma-soc Totaal aantal fraudemaatregelen: 0

3 NB: het totale aantal fraudemeldingen over deze jaren bedroeg. Er zijn dus 0 meldingen geweest die niet tot een maatregel geleid hebben, bijvoorbeeld omdat de docent de stukken niet goed bekeken had, omdat de student in staat was de melding te ontkrachten, of omdat het College van beroep de straf had teruggedraaid. b. Bindend studieadvies Psy Ped Postitief Asw Ca Soc Owk Owk - ALPO NB: m.b.t. het studiejaar 00-0: ook de studenten die in een eerder studiejaar een studieadvies gekregen hadden zijn hierbij opgeteld.

4 c. Aantallen afgegeven getuigschriften Bachelor opleidingen. Aantal geslaagden Cum laude Algemene sociale wetenschappen 9 Culturele antropologie en 6 ontwikkelingssociologie Sociologie 9 - Onderwijskunde 7 - Pedagogische wetenschappen 87 - Psychologie 5 5 Academische Masteropleidingen en programma s. Algemene sociale wetenschappen 8 arbeid, zorg en welzijn Algemene sociale wetenschappen 8 jeugdstudies Algemene sociale wetenschappen 7 - multiculturalisme Culturele antropologie 8 multiculturalisme Latin American and Caribbean 9 5 Studies Sociologie vraagstukken van 8 6 beleid en organisatie Onderwijskunde onderwijskundig 96 ontwerp en advies Pedagogische wetenschappen 55 8 Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Pedagogische wetenschappen 5 7 Orthopedagogiek Psychologie arbeids en 5 organisatiepsychologie Psychologie jeugdstudies - Psychologie kinder- en 8 jeugdpsychologie Psychologie klinische en 5 gezondheidspsychologie Psychologie neuropsychologie 5 0 Psychologie sociale psychologie 6 Psychologie toegepaste cognitieve psychologie 7 Onderzoeksmasters. Development and Socialisation 5 in Childhood and Adolescence Educational Sciences: Learning in Interaction Methodology and Statistics of 5 Behavioural and Social Sciences Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism Social and Health Psychology 8 Sociology and Social Research 5

5 d. vrijstellingen Vrijstellingen kunnen gevraagd worden op basis van een eerder behaald diploma of op basis van een deel van een of van dezelfde opleiding die bij een andere universiteit is gevolgd. Dan spreken we van een inpassing (kolom en ). Een inpassing kan meerdere vrijstellingen opleveren. Een vrijstelling kan ook voor een individuele cursus gevraagd worden. Dan spreken we niet van een inpassing. Het totaal aantal verleende vrijstellingen (dus inpassingen en op individuele basis) voor cursussen is vermeld in kolom. Aantal inpassingsverzoeken Daarvan daadwerkelijk ingestroomd Ba ASW 8 Ba CA 9 5 Ba sociologie 6 Ba OWK 8 Ba pedagogiek 6 8 Ba psychologie 5 78 Ma CA - - Ma Latin America - - Ma OWK Ma pedagogiek Ma psychologie - 6 Aantal vrijstellingen verleend voor cursussen 5

6 Bijlage: samenstelling examencommissies in het studiejaar Bachelor Examencommissie: lid Waarnemend lid Waarnemend lid en ASW Vincent Duindam Carol van Nijnatten CA Gerdien Steenbeek Diederick Raven Geert Mommersteeg waarnemend voorzitter SOC Anne-Rigt Poortman Henk Flap Frank van Tubergen OWK Karel Stokking Danielle Vlaanderen Marieke van der Schaaf PED Lex Wijnroks Marjolijn Vermande Evelyn Kroesbergen PSY Lorenz van Doornen Sibe Doosje Albert Postma Daan Brugman Academische Masters Examencommissie: lid Waarnemend lid Waarnemend lid ASW Carol van Nijnatten Vincent Duindam CA Martijn Oosterbaan Marie Louise Damen Hans de Kruijf SOC Hilde Coffe Henk Flap OWK Karel Stokking Danielle Vlaanderen Marieke van der Schaaf PED Saskia Wijsbroek Marjolijn Vermande Lex Wijnroks PSY Herman van Boxtel Sibe Doosje waarnemend voorzitter LA Marie-Louise Glebbeek vacature Research Masters Examencommissie: lid Waarnemend lid Waarnemend lid Jan Vermunt Ineke Maas Joop Hox Marcel van den Hout Susan Branje Paulien Meijer Ton Robben 6

7 Bij aanvang van het studiejaar 00-0 waren de examencommissies (uitgezonderd die van de researchmasters) nog per opleiding ingericht. De samenstelling was als volgt. Ba ASW: Ba Owk: Ba Ped: Vincent Duindam, voorzitter Karel Stokking, voorzitter Lex Wijnroks, voorzitter Pretty Liem Gijsbert Erkens Marjolijn Vermande Carol van Nijnatten Daniëlle Vlaanderen Evelyn Kroesbergen Ba Psy: Ba CA: Ba Soc: Lorenz van Doornen, voorzitter Gerdien Steenbeek, voorzitter Anne-Rigt Poortman, voorzitter Sibe Doosje, waarnemend Diederick Raven, secretaris Henk Flap voorzitter Albert Postma Geert Mommersteeg Frank van Tubergen Daan Brugman Master ASW: Ma Owk: Ma Ped: Carol van Nijnatten, voorzitter Karel Stokking, voorzitter Saskia Wijsbroek, voorzitter Pretty Liem Gijsbert Erkens Marjolijn Vermande Vincent Duindam Daniëlle Vlaanderen Lex Wijnroks Ma Psy: Ma Soc: Ma Latin America: Jan van de Bout, voorzitter René Torenvlied, voorzitter Marie Louise Glebbeek, voorzitter Wilmar Schaufeli vacature Kees Koonings, secretaris Sibe Doosje, waarnemend voorzitter Henk Flap Robbert Folger (geesteswet) Ma CA: Yvon van der Pijl, secretaris Diederick Raven, voorzitter Patrick Eisenlohr Researchmasters: Robert Jan Simons Werner Raub Kees van den Bos, voorzitter 7

8 Jaarverslag 0-0.doc Verslag van de werkzaamheden van de examencommissies FSW over de periode september 0 tot september 0 Onze faculteit heeft drie examencommissies. Eén voor de bacheloropleidingen, één voor de academische masteropleidingen en één voor de onderzoeksmasters. Dit verslag heeft betrekking op de werkzaamheden van de drie examencommissies.. Samenstelling van de examencommissies: Zie de bijlage.. Toezicht op de kwaliteit van de tentamens en examens (eindniveau van de afgestudeerden). De facultaire toetscommissie werd ingesteld in april 0. Sindsdien, dus ook in 0-0, bestond de commissies uit Herman van Boxtel (voorzitter), de drie voorzitters van de facultaire examencommissies (Lorenz van Doornen, Carol van Nijnatten en Jan Vermunt), met Dave Hessen en Sibe Doosje als toegevoegd leden. Erline Rood was ambtelijk ondersteuner. De commissie heeft zich bezonnen op de haar toegewezen taken, orde op zaken gesteld door interne afspraken te maken en door afstemming te zoeken met de examencommissies, en door zich nader te laten professionaliseren, vooral ten aanzien van de nieuwe wettelijke taken. Daarnaast is samenwerking gezocht met andere toetscommissies binnen de UU. In de notitie kwaliteitsborging en beoordeling is het nieuwe wettelijke kader beschreven, zijn de rollen en verantwoordelijkheden van actoren binnen FSW vastgelegd, is een kwaliteitsbeoordelingskader uitgewerkt en een plan van aanpak opgesteld. In 0-0 heeft de toetscommissie veel tijd geïnvesteerd in de voorbereiding op de instellingsaudit en de visitatie van vrijwel alle facultaire opleidingen en programma s (bestuderen van zelfevaluatierapporten en ter inzage gelegd materiaal, deelname aan proefvisitaties en panel). Deze activiteiten dienden ook het eigen onderzoek door de toetscommissie en haar beeldvorming ten aanzien van de kwaliteit van de toetsing en beoordeling. Deze en andere onderzoeksactiviteiten leidden tot de volgende conclusies en adviezen: o De toetscommissie acht het wenselijk dat elke bacheloropleiding en elk masterprogramma binnen de faculteit dat beschikt over een eigen CROHO-label zijn toetsbeleid beschrijft in een toetsplan. o De toetscommissie acht het noodzakelijk om de beoordelingsprocedures voor bacheloronderzoek en thesis tegen het licht te houden. Daarbij dienen de opleidingen te komen tot zoveel mogelijk gelijkvormige procedures en criteria, die in ieder geval twee beoordelaars kennen, garanderen dat elke student individueel wordt beoordeeld, duidelijk aangeven hoe zowel het proces van totstandkoming als het eindproduct in de beoordeling worden betrokken en hoe de oordelen van de beide beoordelaars tezamen leiden tot een eindoordeel voor elke student afzonderlijk. Ten aanzien van de beoordeling van mastertheses komt de toetscommissie met aanvullende aanbevelingen in het najaar van 0. o De toetscommissie acht het noodzakelijk dat de constructie van meerkeuzetoetsen volgens vastgelegde regels en procedures gebeurt, adviseert om deze in het toetsplan op te nemen en ze te implementeren in alle cursussen. Daarnaast adviseert de toetscommissie om een begin te maken met het systematisch opslaan van meerkeuzeopgaven ( itembanking ) met het oog op efficiëntie en niveauhandhaving. De conclusies en adviezen (inclusief nadere concretisering en tijdpad) zijn besproken en vastgesteld door de facultaire examencommissies.

9 . Kwantitatieve gegevens. a. Fraude. Aantal toetsen in 0-0 en aantal deelnemers: zie het bijgevoegde Microsoft Excelbestand. Aantallen studenten tegen wie een maatregel genomen is Opleiding: Aantallen: Bachelor psychologie 7 Bachelor pedagogiek Bachelor algemene sociale wetenschappen Bachelor sociologie Master algemene sociale wetenschappen NB: het totale aantal fraudemeldingen bedroeg. Er zijn dus meldingen geweest die niet tot een maatregel geleid hebben. b. Uitstel van automatisch afstuderen Opleiding: Aantallen gehonoreerd: Bachelor psychologie 8 * Bachelor pedagogiek 6 Bachelor algemene sociale wetenschappen 7 Bachelor culturele antropologie 8 Bachelor sociologie * Bachelor onderwijskunde Master sociologie * = verzoek is na honorering later weer ingetrokken c. Bindend studieadvies Bacheloropleiding: Soort advies: Aantallen: Psychologie Pedagogiek Algemene sociale wetenschappen Culturele antropologie Sociologie Postitief Onderwijskunde

10 Onderwijskunde - ALPO d. Aantallen afgegeven getuigschriften Bachelor opleidingen Aantal geslaagden Waarvan cum laude Algemene sociale wetenschappen 95 Culturele antropologie en 86 ontwikkelingssociologie Sociologie Onderwijskunde Onderwijskunde: ALPO 0 Pedagogische wetenschappen 8 Psychologie 9 8 Academische Masteropleidingen en programma s Algemene sociale wetenschappen 9 arbeid, zorg en welzijn Algemene sociale wetenschappen jeugdstudies Algemene sociale wetenschappen 5 multiculturalisme Culturele antropologie 9 multiculturalisme Latin American and Caribbean 6 Studies Sociologie vraagstukken van 7 0 beleid en organisatie Onderwijskunde onderwijskundig 90 9 ontwerp en advies Pedagogische wetenschappen 5 5 Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Pedagogische wetenschappen 8 Orthopedagogiek Psychologie arbeid- en 5 5 organisatiepsychologie Psychologie jeugdstudies 6 0 Psychologie kinder- en 65 jeugdpsychologie Psychologie klinische en 8 gezondheidspsychologie Psychologie neuropsychologie 5 Psychologie sociale psychologie Psychologie toegepaste cognitieve psychologie Research masteropleidingen Cultural Anthropology: 9 0 Sociocultural Transformations Development and Socialisation in 8 5

11 Childhood and Adolescence Educational Sciences: Learning in 5 Interaction Methodology and Statistics of 8 Behavioural and Social Sciences Migration, Ethnic Relations and 9 Multiculturalism Social and Health Psychology 8 Sociology and Social Research 8 e. Vrijstellingen Vrijstellingen kunnen gevraagd worden op basis van een eerder behaald diploma of op basis van een deel van een of van dezelfde opleiding die bij een andere universiteit is gevolgd. Dan spreken we van een inpassing (kolom en ). Een inpassing kan meerdere vrijstellingen opleveren. Een vrijstelling kan ook voor een individuele cursus gevraagd worden. Dan spreken we niet van een inpassing. Het totaal aantal verleende vrijstellingen (dus inpassingen en op individuele basis) voor cursussen is vermeld in de derde kolom. Aantal inpassingsverzoeken Daarvan daadwerkelijk ingestroomd Bachelor algemene sociale 6 wetenschappen Bachelor culturele antropologie Bachelor sociologie 5 Bachelor onderwijskunde 7 6 Bachelor pedagogiek 66 Bachelor psychologie 0 55 Master pedagogiek Master psychologie 9 Aantal vrijstellingen verleend voor cursussen

12 Bijlage: samenstelling examencommissies en toetscommissie in het studiejaar 0-0 Examencommissie Bacheloropleidingen ASW CA SOC OWK PED PSY lid Plv. lid Plv. lid (en ) Vincent Duindam Carol van Nijnatten Ruud Abma Gerdien Steenbeek Diederick Raven Geert Mommersteeg waarnemend voorzitter Anne-Rigt Poortman 06 Marieke van der Schaaf 9 Lex Wijnroks 88 Lorenz van Doornen 690 Henk Flap 0 Danielle Vlaanderen 67 Marjolijn Vermande 0 Sibe Doosje 906 Frank van Tubbergen 809 Ineke Maas 07 Karel Stokking 785 Evelyn Kroesbergen 85 Albert Postma 657 Daan Brugman 85 Examencommissie Academische Masteropleidingen ASW CA SOC OWK PED PSY LA lid Plv. lid Plv. lid (en ) Carol van Nijnatten Vincent Duindam Ruud Abma Martijn Oosterbaan Yvonne van der Pijl Diederick Raven Eva Jaspers 8 Marieke van der Schaaf 9 Saskia Wijsbroek 587 Herman van Boxtel waarnemend voorzitter 759 Marie-Louise Glebbeek 50 Henk Flap 0 Danielle Vlaanderen 67 Marjolijn Vermande 0 Sibe Doosje 906 Robert Folger 8 Tim Huijts 880 Anne Roeters 98 Karel Stokking 785 Lex Wijnroks 88 Kees Koonings 879 Examencommissie Research Masteropleidingen lid Plv. lid Plv. lid Jan Vermunt 58 Ineke Maas 07 Joop Hox 96 Marcel van den Hout 79 Ton Robben 687 Susan Branje 09 Paulien Meijer 5

13 Verslag van de werkzaamheden van de examencommissies FSW over de periode september 0 tot september 0 Onze faculteit heeft drie examencommissies. Eén voor de bacheloropleidingen, één voor de academische masteropleidingen en één voor de onderzoeksmasters. Dit verslag heeft betrekking op de werkzaamheden van de drie examencommissies.. Samenstelling van de examencommissies: Zie de bijlage.. Toezicht op de kwaliteit van de tentamens en examens (eindniveau van de afgestudeerden). De facultaire toetscommissie bestond in 0-0 uit Herman van Boxtel (voorzitter), de drie voorzitters van de facultaire examencommissies (Gerdien Steenbeek, Carol van Nijnatten en Jan van Tartwijk), en Dave Hessen vanuit de afdeling Methodenleer en Statistiek. Erline Rood was ambtelijk ondersteuner. In september 0 hebben de examencommissies de definitieve versie van de notitie Kwaliteitszorg van toetsing en beoordeling formeel aan de beide vice-decanen UGS en GS overhandigd. De notitie is voorbereid en geschreven in en door de toetscommissie. In de notitie wordt het kader geschetst waarbinnen de toetscommissie en de examencommissie opereren. Daarnaast is er een meerjarenplanning uitgewerkt waarin het opstellen van toetsplannen per bacheloropleiding en masterprogramma, de beoordeling van bachelor- en masterthesis, en de kwaliteit van de meerkeuzetoetsing belangrijke speerpunten vormen. In 0-0 heeft de toetscommissie zijn participatie in diverse relevante netwerken geïntensiveerd. De voorzitter nam en neemt deel aan het overleg tussen voorzitters van toetscommissies binnen de UU, aan de SIG ( Special Interest Group ) Digitale toetsing en aan het Kennisplatform Examinering HO. In september 0 heeft de laatste visitatie (van de bachelor- en masteropleidingen Culturele Antropologie) in een lange en intensieve reeks van visitaties plaatsgevonden. Alle visitaties leiden tot een beoordeling op alle standaarden met ten minste de kwalificatie voldoende. De toetscommissie heeft alle schriftelijke rapportages bestudeerd en de kanttekeningen van visitatiecommissie geïnventariseerd, met name ten aanzien van de derde standaard. De conclusies worden in de oordeelsvorming door toets- en examencommissies betrokken. In 0-0 heeft de toetscommissie zich vooral gericht op de bovengenoemde drie speerpunten. Er is overleg geweest met de vice-decaan UGS over verschillende versies van een beoogd model-toetsplan. Dit is omstreeks augustus 0 door de vice-decaan ter verdere invulling naar de opleidingen gestuurd. De toetscommissie is voornemens de toetsplannen per opleiding vanaf januari 0 te gaan bestuderen; de planning van faculteitswege is erop gericht de toetsplannen voor de bacheloropleidingen op januari 0 gereed te hebben. De toetsplannen voor de masterprogramma s zullen waarschijnlijk enige vertraging oplopen vanwege de herprogrammering ervan in het najaar van 0. De toetscommissie heeft de studiegidsteksten met betrekking tot het bacheloronderzoek bestudeerd. Op basis daarvan hebben de examencommissies er bij de onderwijsdirecteuren op aangedrongen om de noodzakelijke individuele beoordeling van studenten in deze teksten duidelijker in beeld te brengen. Daarnaast heeft de toetscommissie alle cursushandleidingen en beoordelingsformulieren met betrekking tot de bachelorprojecten opgevraagd en bestudeerd. Rapportage hierover volgt in het najaar van 0.

14 Ten slotte heeft de toetscommissie een checklist met betrekking tot de kwaliteit van meerkeuzetoetsen uitgewerkt en een overzicht van in dit kader door de toetscommissie op te vragen materiaal. Deze kunnen door de opleidingen worden ingezet in de deskundigheidsbevordering. De faculteit start in september 0 met een faculteitsbreed project dat hierop is gericht. De conclusies en adviezen zijn besproken en vastgesteld in en door de facultaire examencommissies.. Kwantitatieve gegevens. a. Fraude. Aantal toetsen in 0-0 en aantal deelnemers: zie het bijgevoegde Microsoft Excelbestand. Aantallen studenten tegen wie een maatregel genomen is: Opleiding: Aantallen: Bachelor psychologie 0 Bachelor pedagogische wetenschappen Bachelor sociologie Bachelor culturele antropologie NB: het totale aantal fraudemeldingen bedroeg 8. Er zijn dus meldingen geweest die niet tot een maatregel geleid hebben. b. Uitstel van automatisch afstuderen. Opleiding: Aantallen gehonoreerd: Bachelor psychologie Bachelor pedagogische wetenschappen 5 Bachelor algemene sociale wetenschappen 7 Bachelor culturele antropologie Bachelor sociologie c. Bindend studieadvies. Bacheloropleiding: Soort advies: Aantallen: Psychologie Pedagogische wetenschappen Algemene sociale wetenschappen Culturele antropologie

15 Sociologie Onderwijskunde Onderwijskunde - ALPO d. Aantallen afgegeven getuigschriften. Bachelor opleidingen Aantal geslaagden Waarvan cum laude Algemene sociale wetenschappen 8 Culturele antropologie en 0 ontwikkelingssociologie Sociologie 80 Onderwijskunde 8 Onderwijskunde: ALPO 0 Pedagogische wetenschappen 0 Psychologie 5 Academische Masteropleidingen en programma s Algemene sociale wetenschappen arbeid, zorg en welzijn Algemene sociale wetenschappen jeugdstudies Algemene sociale wetenschappen 0 - multiculturalisme Culturele antropologie multiculturalisme Latin American and Caribbean 5 Studies Sociologie vraagstukken van 6 beleid en organisatie Onderwijskunde onderwijskundig 5 ontwerp en advies Pedagogische wetenschappen 5 - Jeugdstudies Pedagogische wetenschappen 5 Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Pedagogische wetenschappen 0 8 Orthopedagogiek Psychologie arbeid- en 6 organisatiepsychologie Psychologie jeugdstudies Psychologie kinder- en 56 jeugdpsychologie Psychologie klinische en 6 gezondheidspsychologie Psychologie neuropsychologie Psychologie sociale psychologie 7

16 Psychologie toegepaste cognitieve psychologie Research masteropleidingen Cultural Anthropology: 5 5 Sociocultural Transformations Development and Socialisation in 9 Childhood and Adolescence Educational Sciences: Learning in 7 Interaction Methodology and Statistics of 5 Behavioural and Social Sciences Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism Social and Health Psychology 5 Sociology and Social Research e. Vrijstellingen. Vrijstellingen kunnen gevraagd worden op basis van een eerder behaald diploma of op basis van een deel van een of van dezelfde opleiding die bij een andere universiteit is gevolgd. Dan spreken we van een inpassing (kolom en ). Een inpassing kan meerdere vrijstellingen opleveren. Een vrijstelling kan ook voor een individuele cursus gevraagd worden. Dan spreken we niet van een inpassing. Het totaal aantal verleende vrijstellingen (dus inpassingen en op individuele basis) voor cursussen is vermeld in de derde kolom. Aantal inpassingsverzoeken Daarvan daadwerkelijk ingestroomd Bachelor algemene sociale 5 9 wetenschappen Bachelor culturele 7 7 antropologie Bachelor sociologie 9 Bachelor onderwijskunde 7 Bachelor onderwijskunde - - ALPO Bachelor pedagogische 6 wetenschappen Bachelor psychologie 7 6 Master pedagogische 5 wetenschappen Master psychologie Master EdSci 7 Master M&S - - Aantal vrijstellingen verleend voor cursussen

17 Bijlage: samenstelling examencommissies in het studiejaar 0-0 Examencommissie Bacheloropleidingen kernlid Plv. lid Plv. lid ASW Vincent Duindam Carol van Nijnatten Ruud Abma CA Gerdien Steenbeek Diederick Raven Geert Mommersteeg SOC Anne-Rigt Poortman Frank van Tubergen Anne Roeters OWK Marieke van der Schaaf Danielle Vlaanderen PED Inge van der Valk Marjolijn Vermande Evelyn Kroesbergen PSY Sibe Doosje Waarnemend voorzitter Albert Postma Examencommissie Academische Masteropleidingen kernlid Plv. lid Plv. lid ASW Carol van Nijnatten Vincent Duindam Ruud Abma CA Martijn Oosterbaan Marie-Louise Glebbeek Hans de Kruijf SOC Ineke Maas Tim Huijts Miranda Vervoort OWK Jeroen Janssen Danielle Vlaanderen PED Saskia Wijsbroek Marjolijn Vermande Inge van der Valk PSY Herman van Boxtel Sibe Doosje Waarnemend voorzitter LA Marie-Louise Glebbeek Kees Koonings Examencommissie Research Masteropleidingen kernlid Plv. lid Plv. lid Jan van Tartwijk Ineke Maas Joop Hox Marcel van den Hout Susan Branje Paulien Meijer Ton Robben 5

Verslag van de werkzaamheden van de Toetscommissie FSW over de periode 1 september 2010 tot 1 september 2011

Verslag van de werkzaamheden van de Toetscommissie FSW over de periode 1 september 2010 tot 1 september 2011 Jaarverslag Toetscommissie FSW 2010-2011 1 Verslag van de werkzaamheden van de Toetscommissie FSW over de periode 1 september 2010 tot 1 september 2011 In jaarverslagen wordt in de regel een terugblik

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 14.127 Corsanummer 14.30415 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : M.A. de Bakker Onderwerp : Stand van zaken Vernieuwing masterfase Status : ter

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Conferentie Onderwijsinspectie, Amersfoort, 20 mei 2015 Sietze Looijenga, QANU In deze workshop: Hoe wordt in visitaties aandacht besteed aan

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 van de Nederlandstalige academische masteropleidingen Algemene sociale wetenschappen Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie Jeugdstudies Multiculturalisme

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie?

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Archiveren toetsen Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Moeten we toetsen archiveren? Welke onderdelen? Waarom moeten we dat doen? Hoe lang moeten we dat doen? Wie

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties

Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie Bachelor Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie: 30 december 2019 Master Cultural Anthropology and Development

Nadere informatie

Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie. Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam

Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie. Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam VSNU conferentie Versterking Examencommissies 9 maart 2016 Taken van de

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College and Graduate School of Child Development & Educational Sciences REGELS EN RICHTLIJNEN 2016-2017 VAN DE EXAMENCOMMISSIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Vumc compas 2015 Voldoen aan wettelijk raamwerk academische bachelor (OCW): Wet kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014 Deel 1 Algemeen deel masteropleidingen faculteit Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële masteropleidingen die in

Nadere informatie

Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties

Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie Bachelor Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie: 30 december 2019 Master Cultural Anthropology and Development

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013.

Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013. Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013. Universiteit: Universiteit Utrecht, Master Maatschappelijke Opvoedings

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2015-2016

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2015-2016 Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2015-2016 van de Masteropleidingen binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht Algemene sociale wetenschappen

Nadere informatie

VERDERE VERSTERKING. toetsen & examineren. 8 oktober 2015. Martine Pol m.pol@owinsp.nl

VERDERE VERSTERKING. toetsen & examineren. 8 oktober 2015. Martine Pol m.pol@owinsp.nl VERDERE VERSTERKING toetsen & examineren 8 oktober 2015 Martine Pol m.pol@owinsp.nl CHRONOLOGISCH OVERZICHT 2004 Onderwijsraad, Examinering in ho 2009 Inspectie vh Onderwijs, Boekhouder of wakend oog 2010

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen

Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen In dit reglement zijn de regels van de examencommissie met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens toetsen en de richtlijnen met betrekking

Nadere informatie

Erasmus School of History, Culture and Communication. Jaarverslag Examencommissie

Erasmus School of History, Culture and Communication. Jaarverslag Examencommissie Erasmus School of History, Culture and Communication Jaarverslag Examencommissie 2013-201 Jaarverslag Examencommissie ESHCC 2013-201 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. De examencommissie 2 2.2 De opleidingen

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor se acqed tati eorgantsat e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Utrecht datum

Nadere informatie

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht Datum 23 september 2013 Versie 2013-2014 Reglement Examencommissies FE Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Voorwoord Dit reglement is een invulling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Culturele antropologie i.h.b. de studie van multiculturalisme in vergelijkend perspectief

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Culturele antropologie i.h.b. de studie van multiculturalisme in vergelijkend perspectief Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 Masteropleiding Culturele antropologie i.h.b. de studie van multiculturalisme in vergelijkend perspectief Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 art. 1.1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. Inhoud. (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. Inhoud. (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Inhoud PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 art. 1.1 - toepassingsgebied... 2 art. 1.2 - examencommissie...

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017. Bachelor CRU2006 / CRU+ Inhoud

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017. Bachelor CRU2006 / CRU+ Inhoud Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017 Bachelor CRU2006 / CRU+ In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de

Nadere informatie

Kwaliteit van Toetsen. Dr C.G.Groot

Kwaliteit van Toetsen. Dr C.G.Groot Kwaliteit van Toetsen Dr C.G.Groot Er was eens. - Vragen niet correct - Toets geen afspiegeling van de stof - Procedures onduidelijk - Mondeling (in dit geval) niet objectief 2 Wettelijk kader - Wet op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Jan van Rooij Michelle van Kessel Judith de Vries huishoudelijke mededelingen voorlichting duurt tot 12.00 uur 12.15 in deze zaal: How to plan your master

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie: Inhoud: PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN...1 Artikel 1 - toepassingsgebied...1

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen n ederl an ds - v I a amse a ccredítati eorga nísatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen datum 23 januati

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER U2016/XXXXX Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen

Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen m.b.t. de beoordeling

Nadere informatie

Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim. I. Aanleiding

Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim. I. Aanleiding Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim Versiedatum: 8 maart 2011 (vastgesteld in directeurenoverleg 8 maart 2011) I. Aanleiding Dit document is een vervolg op

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.)

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) CAH Vilentum De examencommissie CAH Vilentum is belast met de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens en toepassing van de richtlijnen

Nadere informatie

LEIDRAAD EXAMENCOMMISSIES HVA

LEIDRAAD EXAMENCOMMISSIES HVA LEIDRAAD EXAMENCOMMISSIES HVA CREATING TOMORROW INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. ORGANISATORISCHE INBEDDING 7 3. EEN CRUCIALE ROL VOOR DE EXAMENCOMMISSIE 9 3.1 Onafhankelijkheid 9 3.2 Deskundigheid 10 4.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement Kenmerk: BOZ IO/ex/15.0076 30 06 2015 Huishoudelijk reglement examencommissie IO/IDE Artikel 1 Algemene bepalingen Overeenkomstig het faculteitsreglement (CTW, artikel 11) is de examencommissie Industrieel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van de Nederlandstalige academische masteropleidingen Algemene sociale wetenschappen Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie Jeugdstudies Multiculturalisme

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Vreemde ogen dwingen? Marinke Sussenbach Sarah Morassi. Challenge the future

Vreemde ogen dwingen? Marinke Sussenbach Sarah Morassi. Challenge the future Vreemde ogen dwingen? Marinke Sussenbach Sarah Morassi 1 Outline presentatie 1. Speelveld examencommissie 2. Aanscherping examencommissie 3. Context wet kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs 4. Aanscherping

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015. Bachelor CRU2006. Inhoud

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015. Bachelor CRU2006. Inhoud Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015 Bachelor CRU2006 In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Master CRU2006

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Master CRU2006 Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016 Master CRU2006 In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology U2016/XXXXX De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 voor de wo-masteropleiding Psychology met

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor se a ccreditati eorganísati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen datum 23 januari 201 3 onderwerp Defìnitief

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2013-2014

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2013-2014 Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2013-2014 van de Nederlandstalige academische Masteren binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Algemene

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen n ederlan ds - u I a a m se a ccreditatí eo rga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam appellant], appellant tegen de Examencommissie Master Political Sciences, verweerder

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences) Einde instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. U2016/xxxxxxx De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 voor de. A. Bijzonderheden ten aanzien van

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Cultureel erfgoed

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Cultureel erfgoed [60739] Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009 masteropleiding Cultureel erfgoed Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 masteropleiding Cultureel erfgoed 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2014-2015

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2014-2015 Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2014-2015 van de Nederlandstalige academische Masteren binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Algemene

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE BACHELOR per 1 september 2016 Departement Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE BACHELOR per 1 september 2016 Departement Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE BACHELOR per 1 september 2016 Departement Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht Voor informatie over uitleg en toepassing van deze regeling kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier bachelor 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Door te (nep)lachen voel je je gelukkiger WAAR NIET WAAR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Bij een ongeluk is iemand het

Nadere informatie

Toetscommissie Erasmus School of Law. Dr. R. Pieterman Woensdag 9 maart 2016

Toetscommissie Erasmus School of Law. Dr. R. Pieterman Woensdag 9 maart 2016 Toetscommissie Erasmus School of Law Dr. R. Pieterman Woensdag 9 maart 2016 Toetscommissie ESL Programma Toetsbeleid: Doel/taak Kernwaarden Toetscommissie (TC): TC volgens Toetsbeleid Ideeën vs uitwerking

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie