Strategisch marketing plan. De Oosterhoutse Golf Club

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch marketing plan. De Oosterhoutse Golf Club"

Transcriptie

1 Strategisch marketing plan De Oosterhoutse Golf Club Opdrachtgever: De Oosterhoutse Golf Club Schrijver: P. Bedaf Instelling: Avans Breda Klas: AMBM jaar 4 Start datum: Eind datum:

2 Voorwoord De afgelopen twintig weken ben ik bezig geweest met het schrijven van een strategisch marketing plan voor de Oosterhoutse Golf Club. De Oosterhoutse Golf Club bestaat al ruim 25 jaar en heeft altijd de luxe gekend van een wachtlijst. Door de opkomst van steeds meer nieuwe golfclubs en de recentelijk economisch mindere tijd behoort deze wachtlijst tot het verleden. De doelstelling van dit plan is als volgt: Een advies rapport uitbrengen over hoe de Oosterhoutse Golf Club haar leden aantal voor het eind van 2012 met 5% kan laten groeien. Het plan dat ik geschreven heb is gebaseerd op desk- en fieldresearch. Tijdens het doen van deskresearch heb ik gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Met name van reeds gedane onderzoeken door de Nederlandse Vereniging van Golf accommodaties en van de gegevens van de Oosterhoutse Golf Club. Voor mijn fieldresearch heb ik gebruik gemaakt van diepte interviews met bestuursleden van verschillende golfclubs in de omgeving. Daarnaast heb ik een enquête onderzoek gedaan onder golfers waaronder ook leden van de Oosterhoutse Golf Club. Aan de hand van uitkomsten uit deze verschillende onderzoeken heb ik een conclusie en implementatie geschreven. Ik wil het bestuur van de Oosterhoutse Golf Club bedanken voor het mij bieden van een stageplaats. Daarnaast wil ik iedere medewerker van de Oosterhoutse Golf Club bedanken voor hun behulpzaamheid en vriendelijke ontvangst. In het speciaal wil ik Hans Blom, Maurits Blom, Lucie Jansen, Giel Steehouder en Ben de Bree bedanken voor hun deskundige begeleiding tijdens mijn gehele stage periode. P. Bedaf 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting Blz. 4 Methodologie Blz. 5 t/m 7 1. Interne analyse Blz. 8 t/m Organisatie Blz Organisatie structuur Blz Marketing mix Blz Groeiplannen Blz Financiële kengetallen Blz Conclusies Blz Sterkten & zwakten Blz Externe analyse Blz. 10 t/m Macro omgeving Blz DEST(EP) Blz Meso omgeving Blz. 11 t/m Bedrijfstak analyse Blz Concurrentie analyse Blz. 12 t/m Afnemers analyse Blz. 15 t/m Kansen en bedreigingen Blz Optie formulering Blz. 19 t/m SWOT analyse Blz Confrontatie matrix Blz Hoofdaandachtspunten Blz Generiek hoofdaandachtspunt Blz kernprobleem Blz Strategische opties Blz Operationele opties Blz Overige aanbevelingen Blz Strategisch plan Blz Optiekeuze Blz Groeistrategie Blz Waardestrategie Blz Implementatie Blz. 22 t/m Marketingmix Blz Budget, Activiteiten, Resources, Tijd Blz. 23 t/m Conclusie Blz Literatuurlijst Blz Bijlage 1.30 Eindbeoordeling Oosterhoutse Golf Club 3

4 Samenvatting Het aantal leden van de Oosterhoutse Golf Club voor het eind van 2012 met 5% kan laten stijgen. Om een antwoord te geven op de hierboven genoemde doelstelling is er een strategisch marketingplan geschreven voor de Oosterhoutse Golf Club. Dit plan bestaat uit zowel een interne als externe analyse en een daarbij behorende optie formulering en strategie bepaling. In de interne analyse is er gekeken naar organisatie, bedrijfsvoering en de financiële gesteldheid van de Oosterhoutse Golf Club. Hieruit zijn een aantal sterke en zwakke punten naar voren gekomen. De belangrijkste zijn: De top 25 plaats op de lijst golfbanen in Nederland, de financiële gezondheid van de Oosterhoutse Golf Club, het twilight spelerschap en daar tegenover het gebrek aan marketingbeleid en ervaring. De externe analyse is opgedeeld in een macro en meso analyse. Om deze analyses te doen en de bovenstaande doelstelling te toetsen is er een onderzoek verricht onder 294 golfers en zijn er interviews gehouden met de voorzitters van 6 concurrerende golfclubs in de regio. Naast deze onderzoeken is er gebruik gemaakt van deskresearch. Voor het deskresearch zijn brancheonderzoeken en verschillende websites, zoals het CBS, geraadpleegd. Uit deze onderzoeken is gebleken dat ook de concurrentie kampt met het probleem van een tekort aan leden, de oorzaak hiervan is het gebrek aan marketing dat de verschillende verenigingsgolfclubs bedrijven. De golfmarkt is nog steeds een groeiende markt maar bevindt zich reeds in de volwassenheidsfase. Kennis over de behoefte van de verschillende segmenten golfers is dan ook onmisbaar. In het onderzoek komen deze verschillende waarden die golfers hechten aan een golfclub naar voren en blijkt dat 88% van de op dit moment niet club gebonden golfers in de toekomst wel een lidmaatschap wil. De grootste drempel die de niet gebonden golfers op dit moment hebben is het gebrek aan tijd in combinatie met de prijs. Flexibele abonnementen bieden hier uitkomst. In de optie formulering worden de belangrijkste onderzoeksbevindingen vervolgens gecombineerd om strategische en operationele opties te formuleren. Hieronder ziet u de operationele optie die uitgewerkt is in het implementatie plan. Het beleggen van een marketing functie die actief door middel van reclame en acties leden werft. De groei strategieën die bij deze optie passen zijn marktpenetratie en productontwikkeling. Door deze twee opties te combineren kunnen er door middel van marktverbreding, het zoeken van nieuwe afnemers op de bestaande markt, en productontwikkeling, het door ontwikkelen van nieuwe abonnementsvormen, niet gebonden golfers aangetrokken worden. Bij dit alles is marketing onmisbaar. Op deze manier kan de Oosterhoutse Golf Club haar plaats voor de toekomst veilig stellen. In het implementatie plan komen de benodigde veranderingen, benodigdheden, financiering, planning en de verwachte opbrengsten aan bod. Het verwachte resultaat is een ledenstijging van 97 leden en dit is een stijging van ruim 5%. Met dit resultaat wordt de doelstelling die voorafgaand aan het plan is gesteld behaald. 4

5 Methodologie Probleembeschrijving De Oosterhoutse Golf Club heeft jarenlang de luxe gekend van een wachtlijst met betrekking tot het toelaten van nieuwe leden. Deze luxe is sinds de laatste jaren helaas verleden tijd, op dit moment zijn ongeveer 749 van de 850 plaatsten bezet. Dit komt met name doordat er steeds meer golfclubs bij komen in de regio West- Brabant. Er zijn dus veel alternatieven voor golfers die een club zoeken. Hiernaast heeft de Oosterhoutse Golf Club een leden bestand met een gemiddelde leeftijd van 59 jaar en is het lastig jongere golfers, die liever niet direct lid worden van een vereniging, aan te trekken. In samenwerking met de Oosterhoutse Golf Club is er een centrale probleem stelling en een doelstelling geformuleerd. Deze zijn vastgelegd in het prestatiecontract 1 en de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden in de afstudeerovereenkomst 1. De opbouw van het onderzoek en de probleem en doelstelling zijn op de volgende pagina in de vorm van een methodologie te lezen. De probleem en doelstelling worden beantwoord met behulp van een onderzoek gebaseerd op zowel field- als desk-onderzoek. Tijdens het desk-onderzoek zijn er verschillende bronnen gebruikt, voorbeelden hiervan zijn brancheonderzoeken gedaan door de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties. Onderzoeksverantwoording Tijdens het field-onderzoek is er onderscheid gemaakt tussen een onderzoek onder zowel golfers 2 als concurrenten 3. Voor het onderzoek onder concurrenten is er gekozen voor kwalitatief onderzoek. Dit is gedaan doormiddel van het interviewen van bestuursleden van concurrerende golfclubs. Er is voor deze onderzoeksmethode gekozen omdat er via een interview- onderzoek betrouwbare informatie verkregen wordt, en er indien nodig doorgevraagd kan worden met het doel dieper in te gaan op de gestelde vraag. De geïnterviewden zijn in deze gevallen experts aangezien zij dagelijks met de golfsport en branche bezig zijn om een golfclub te besturen. Bij het onderzoek onder golfers is er gekozen van een kwantitatieve onderzoeksvorm, dit omdat er via deze manier een groter aantal golfers bereikt kan worden dan door middel van kwalitatief onderzoek in hetzelfde tijdsbestek. Het kwantitatieve onderzoek is door middel van een selecte steekproef uit de populatie golfers in Nederland gedaan. De totale populatie bestaat uit golfers, om vervolgens een betrouwbaarheid van 90% en een nauwkeurigheidsmarge van 5% te garanderen moeten er minimaal 271 golfers geënquêteerd zijn. Bij de resultaten van het onderzoek zijn er 294 unieke en volledig ingevulde enquêtes meegenomen. Dit garandeert deze betrouwbaarheid- en nauwkeurigheidsmarge. Daarnaast is er bij de leeftijdsspreiding van de geënquêteerde golfers rekening gehouden met de leeftijdsspreiding van de totale populatie. De gemiddelde leeftijd van de totale populatie bedraagt 48 jaar en de gemiddelde leeftijd van de geënquêteerde 49 jaar. Al de hierboven genoemde gegevens zorgen voor een valide en betrouwbaar onderzoek. 1 Voor het prestatie contract en de afstudeer overeenkomst zie bijlage Voor de vragenlijst die tijdens het afnemers onderzoek gebruikt is zie bijlage Voor de interview vragen die aan de concurrenten gesteld zijn zie bijlage 1.3 5

6 Centrale probleem stelling Met het huidige beleid is de Oosterhoutse Golf Club niet in staat het leden bestand te laten groeien. Doelstelling Het aantal leden van de Oosterhoutse Golf Club voor het eind van 2012 met 5% kan laten stijgen. Onderzoek doelstelling 1 Hoe ziet de OGC er intern uit Onderzoek doelstelling 2 Inzicht krijgen in de Nederlandse golfbranche Onderzoek doelstelling 3 Inzicht krijgen in de concurrentie binnen deze markt Onderzoek doelstelling 4 Inzicht krijgen in de consumenten in de golfbranche Onderzoek variabelen 1) Organisatie analyse 2) USP s 3) Financiële analyse Onderzoek variabelen 1) Onderzoeken van de branche organisatie Onderzoek variabelen 1) Concurrenten 2) Onderzoeken van de branche organisatie Onderzoek variabelen 1) Golfers 2) Potentiële golfers Onderzoek vragen -Hoe zit de organisatie structuur in elkaar? 1.2 -Wat is het huidige beleid van de OGC? 1.1 -Hoe is de marketingmix ingevuld? 1.3 -Wat doet de OGC op dit moment aan marketing? Sluiten de huidige marketing activiteiten aan op de doelgroep? Onderzoek vragen -Hoe ziet de golfbranche in Nederland er uit? 2.1 -Trends in de golfbranche? Hoeveel golfbevoegde kent Nederland? Onderzoek vragen -Welke golfbanen zijn er in de regio West- Brabant? Wat zijn de usp s van deze golfclubs? Wat maakt een succesvolle golfclub succesvol? Onderzoek vragen -Welke doelgroepen zijn er in de golf branche? Hoe kun je deze mensen het beste benaderen? Waar liggen de drempels bij het lid worden van een golf club? Wat verwachten golfers van hun vereniging? Onderzoek instrumenten Fieldresearch - Gesprekken met leden - Gesprekken met werknemers Modellen: Porter, Tracy & Wiersma, kengetallen, Marketing mix. Onderzoek instrumenten Fieldresearch - Enquêtes onder golfers - Gesprekken met het bestuur van de golfclub Modellen: DESTEP, PLC, 5forces. Uitvoeren en verwerken van het onderzoek Onderzoek instrumenten Deskresearch - Internet Fieldresearch - Andere golfbanen bezoeken - Interviews met het bestuur van concurrerende clubs Modellen: Strategische groepenkaart. 8 Onderzoek instrumenten Fieldresearch - Enquêtes - Interviews met het bestuur van concurrerende clubs Modellen: PMT

7 Onderzoeksconclusie Ad1 a) De Oosterhoutse Golf Club is van oudsher een echter verenigingsbaan. b) Er is een duidelijke organisatie structuur. c) Er is geen marketing beleid of ervaring aanwezig. Et d) be De missie, visie en strategie worden niet door iedereen herkent. Ad2 a) De Oosterhoutse Golf Club is in het bezit van het GEO certificaat. b) De Oosterhoutse Golf Club hoort bij de top 25 banen van Nederland. Ad3 a) De Oosterhoutse Golf Club is financieel gezond. Analyse S: Verenigingsbaan, speelgenot van de leden is de prioriteit. -Het twilight speelrecht. -De Oosterhoutse Golf Club is financieel gezond. -De Oosterhoutse Golf Club hoort bij de top 25 banen van Nederland. -Hoge tevredenheid leden. Score van Goede les en oefen faciliteiten. -De Oosterhoutse Golf Club is in het. bezit van het committed to green certificaat. Z: Er is geen marketing beleid/ervaring. -Het huidige beleid wordt gezien als oubollig. -De Oosterhoutse Golf Club wordt als gesloten en elitair gezien. -Het clubhuis wordt gezien als oubollig. -De Oosterhoutse Golf Club mist een businessclub. Onderzoeksconclusie Ad1 a) De macro omgevingsfactoren in de golfbranche zijn positief. b) De verwachte marktgroei is groot. c) De markt scoort een 2,75 uit 5. d) De Golfbranche bevind zich in de volwassenheidsfase. e) De opkomst van digitale golf verenigingen is een feit. f) Er zijn nog 33 golfbaan projecten op dit moment actief. Analyse K: De verwachte marktgroei is groot. -Toename van het aantal actieve 50+ers in Nederland. (vergrijzing) B: Oplopende concurrentie druk. -Het aantal golfbanen neemt nog steeds toe. -Opkomst van digitale golfclubs. - Op dit moment is de koopkracht en het consumenten vertrouwen niet erg hoog. Onderzoeksconclusie Ad1 a) Albatross & Princenbosch zijn de belangrijkste concurrenten. b) Princenbosch biedt mogelijkheden die de Oosterhoutse Golf Club niet biedt. c) Albatross heeft geen duidelijke visie. d) Princenbosch heeft wel een duidelijke visie. e) Verenigingsbanen doen op dit moment nog niet actief aan marketing. f) De concurrentie druk in de branche neemt langzaam toe. Ad2 a) Er zijn 11 concurrenten werkzaam in dezelfde regio als de Oosterhoutse Golf Club. Analyse K: Weinig verenigingsbanen doen op dit moment actief aan marketing. -Weinig verschillende abonnementsvormen onder verschillende clubs. B: Princenbosch begint aan marketing te denken. Onderzoeksconclusie Ad1 a) Er kunnen 3 verschillende segmenten worden aangewezen. b) De groei zit bij de vrije golfers en D-leden. c) Het twilight spelerschap is een goede product ontwikkeling om vrije golfers en D-leden te binden. d) Alle segmenten golfers hechten de meeste waarden aan prijs, kwaliteit van de baan en reistijd. e) Onder de afnemers scoort de Oosterhoutse Golf Club een 8,08. f) De klantentrouw is hoog onder golfers. g) Het huidige beleid wordt gezien als oubollig. h) De Oosterhoutse Golf Club word als gesloten en elitair gezien. i) 88% van de vrije golfers & D- leden wil in de toekomst wel lid. worden. j) De Oosterhoutse Golf Club ligt in het beste groei gebied. Analyse K: De Oosterhoutse Golf Club is gevestigd in het potentieel beste groei gebied. -Ruim 30% van de ondervraagde vrije golfers en D-leden vond het twilight spelerschap aantrekkelijk. -Ruim 80% van de vrije golfers en D- leden wil in de toekomst wel een golf lidmaatschap. -Golfers zijn trouw aan hun club. B: Vrije golfers en D-leden willen geen abonnement omdat de tijd-prijs verhouding niet gunstig voor hen is. SWOT 2 Confrontatie matrix

8 1. Interne analyse 1.1 Organisatie Historie Huidige waardestrategie De Oosterhoutse Golf Club heeft als huidige groeistrategie customer intimacy. De club richt zich op het onderhouden van een nauwe band met de leden. Er wordt gelet op de specifieke wensen van de leden en de Oosterhoutse Golf Club probeert hier op aan te sluiten Huidige concurrentiestrategie De Oosterhoutse Golf Club heeft als huidige concurrentie strategie voor differentiatie gekozen. Het concurrentie voordeel is gebaseerd op de eigenschappen en het imago van de club. Op deze manier wordt er getracht een unieke positie op de markt te krijgen Huidige visie De Oosterhoutse Golf Club wil in de komende jaren een club zijn die bij de 20 beste golfbanen van Nederland behoort en een evenwichtig ledenbestand huisvest. (Nu 24 e plaats 5.) Huidige missie In de Oosterhoutse Golf Club staat de vereniging centraal. Het speelgenot van de leden van de vereniging is dan ook prioriteit Huidige strategie 6 - De baan moet ten alle tijden een hoog kwaliteitsniveau hebben. - Hosting van een drietal wedstrijden. - Committed to green 7, certificering bewuste omgang met flora en fauna. - Uitstekende dienstverlening. - De opvang en begeleiding van de jeugd is een prioriteit. - Zowel een dames als heren competitie team dat 1 e klasse moet spelen Problemen binnen de bedrijfscultuur Binnen de Oosterhoutse Golf Club is zowel in het bestuur als onder de leden vergrijzing een feit. Dit heeft zijn weerspiegeling op de huidige bedrijfsvoering. Uit het onderzoek is gebleken dat sommige leden het beleid van de club als oubollig omschrijven. Daarnaast wordt de Oosterhoutse Golf Club door zowel leden als concurrenten als gesloten en elitair gezien USP s van de Oosterhoutse Golf Club -Verenigingsbaan -Twilight speelrecht - Beperkt greenfee spelers per dag -Leden zijn prioriteit - Top 25 baan - Committed to green 1.2 Organisatie structuur Marketingmix 9 4 Voor de historie van de Oosterhoutse Golf Club zie bijlage Bron: Golf Weekly Geraadpleegd op Voor een uitleg en kwantificering van de strategie punten zie bijlage Bron: Golf environment Geraadpleegd op Voor verdere uitleg zie bijlage Voor het complete organogram van de vereniging & stichting en uitleg zie bijlage Voor de volledige marketing mix zie bijlage 1.7 8

9 - Product De Oosterhoutse Golf Club biedt verschillende producten 10 aan. Deze kunnen onderverdeeld worden in abonnement & spel vormen, het huren van producten en een klein aantal koop producten. Daarnaast huisvest de Oosterhoutse Golf Club wel verschillende faciliteiten waar een lid gebruik van kan maken. Voorbeelden hiervan zijn oefenholes en een brasserie. Deze moeten gezien worden als benefits die bijdragen aan een vergroting van het golfplezier. - Promotie Binnen de Oosterhoutse Golf Club is er geen duidelijk communicatiebeleid. Er is geen budget vastgesteld en er wordt nagenoeg niets aan communicatie gedaan. Dit omdat het in het verleden nooit nodig is geweest iets aan marketing te doen. De geringe communicatie die gedaan werd was niet afgestemd op een bepaalde afnemersgroep. Deze was algemeen gericht op golfers. Afgelopen jaar is er wel het een en ander aan communicatie gedaan dit in het kader van de twilight actie. - Adverteren in regiobladen - Posters bij andere sport verenigingen - Ambassadeurs - Website 1.4 Groeiplannen Financiële kengetallen 12 Hiernaast zijn de financiële kengetallen weergegeven van de SGO (Stichting Golfsport Oosterhout) en van de verenging (Oosterhoutse Golf Club) te samen. De conclusie die hieruit naar voren komt is dat de Oosterhoutse Golf Club financieel gezond is Conclusies De Oosterhoutse Golf Club exploiteert van oudsher een echte verenigingsbaan en is dat nu in 2011 nog steeds zo. De huidige groeistrategie is dan ook customer intimacy. Door de USP s die allemaal gericht zijn op de clubleden willen ze zichzelf differentiëren van de andere golfbanen in de omgeving. Om deze naar buiten toe te communiceren is een marketing onmisbaar. Dit was in het verleden nooit nodig en dus is er ook geen duidelijk marketing beleid. Op dit gebied kan de Oosterhoutse Golf Club nog veel behalen. Met de financiële gesteldheid van golfclub zit het goed. Alle kengetallen, met uitzondering van de rentabiliteit die vanwege het economische klimaat gezakt was, zijn binnen de norm. 1.7 Sterktes en Zwaktes Sterk Verenigingsbaan, speelgenot van de leden is de prioriteit. Het twilight speelrecht. Financieel gezond. De Oosterhoutse Golf Club hoort bij de top 25 banen van Nederland. Hoge tevredenheid leden. Score van Goede les en oefen faciliteiten. Bezit van het committed to green certificaat. zwak Er is geen marketing / communicatie beleid en ervaring. Het huidige beleid word gezien als oubollig. De Oosterhoutse Golf Club wordt als gesloten en elitair gezien. Het clubhuis word gezien als oubollig. Geen businessclub aanwezig. 10 Voor een overzicht van het gehele assortiment en de daarbij behorende prijzen zie bijlage Voor de groei plannen en een uitleg zie bijlage Bron: Dijkmans, C.H. 2008/2009. Jaarrekening Stichting SCO & Vereniging OGC. 13 Voor een uitleg bij de verschillende kengetallen zie bijlage

10 2. Externe analyse 2.1 Macro omgevingsanalyse DEST(EP) Demografische factoren Nederland heeft de laatste jaren te maken met steeds meer vergrijzing 14. Daarnaast zijn de 50+ ers van nu ook een stuk actiever dan dezelfde groep mensen van 20 jaar geleden. De verwachting voor de toekomst is dan ook een stijgende lijn in het aantal actieve 50+ ers. Economische factoren Door het slechte economisch klimaat van de afgelopen jaren is de koopkracht en het consumenten vertrouwen afgenomen. Momenteel is het consumentenvertrouwen 15 weer aan een opmars bezig. De verwachting is dan ook dat dit op de lange termijn weer een stijging van de koopkracht met zich mee zal brengen. Sociaal- culturele factoren Nederland heeft de laatste jaren te maken met het toenemen van een of twee gezinshuishoudens 16 zonder kinderen. De gemiddelde huishoud grootte is gedaald van haast 2,95 naar ongeveer 2,2. Het aantal huishoudens met hoogopgeleide tweeverdieners neemt toe. Technologische factoren Het nog steeds groeiende internet gebruik en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt. Er moet dan gedacht worden aan het groeiende aantal online sport en hobby verenigingen. Daarnaast is de uitbereiding van de infrastructuur in Nederland en in dit geval rondom de Oosterhoutse Golf Club een technologische factor Conclusie na de macro omgevingsanalyse De macro omgevingsfactoren zijn voor de golfbranche over het algemeen positief, daarnaast is de verwachte marktgroei groot. Op de Demografisch, Economisch en Sociaal- culturele factoren zijn de toekomst verwachtingen positief. Het toenemende aantal actieve vijftigers zal op de lange termijn leiden tot een groei van het aantal golfers. Het consumenten vertrouwen en de koopkracht stijgen en dit komt de golfsport ook ten goede. Het aantal hoogopgeleide huishoudens met tweeverdieners neemt toe, en ook dit zal een positief effect hebben op de golfbranche. De enige minder positieve omgevingsfactoren bevinden zich op het technologisch vlak, namelijk de stijging van internet gebruik en de daaruit volgende opkomst van de digitale golf verenigingen. Ook de uitbereiding van de infrastructuur rondom de Oosterhoutse Golf Club 17 waardoor sommige holes wellicht in de verdrukking komen. 14 Bron: Centraal Bureau Statistiek Geraadpleegd op Zie bijlage Bron: Centraal Bureau Statistiek Geraadpleegd op Zie bijlage Bron: Centraal Bureau Statistiek Geraadpleegd op Zie bijlage Voor een geografisch kaartje zie bijlage

11 2.2 Meso omgevingsanalyse Bedrijfstak analyse Algemene marktfactoren In Nederland liggen op 1 Januari golfbanen. Daarnaast zijn er nog 23 nieuwe golfbaan projecten in ontwikkeling. Ingezoomd op de provincie Noord- Brabant zijn deze cijfers 33 golfbanen en 9 actieve projecten 18. Naast dit aantal golfbanen huisvest Nederland eind 2010, golfbevoegden. Dat zou bij gelijke verspreiding betekenen dat er per golfbaan 1765 golfers zijn. Productlevenscyclus De golfsport bevindt zich in de volwassenheidsfase, dit is ook duidelijk merkbaar. Golf is steeds minder een elitaire sport en wordt zo toegankelijk voor iedereen. De concurrentie trekt aan en er wordt gestunt met speciale aanbiedingen om golfers naar een club te trekken. Hadden golfclubs in 2005 nog wachtlijsten, nu is er plaats over. Om deze plaatsen op te vullen moet er dus meer aan promotie gedaan worden. Tevens is promotie belangrijk zodat potentiële afnemers niet voor concurrenten kiezen die ook aan promotie doen. Marketing wordt in deze fase waarin de golfsport zich bevindt aanzienlijk belangrijker. Conjunctuur en seizoensgevoeligheid De golfsport beoefenen is een relatief dure bezigheid. Er moeten redelijk veel materialen aangeschaft worden en er moet ook greenfee of lidmaatschap geld betaald worden om te kunnen spelen. Om deze reden is de golfsport conjunctuur gevoelig. In het geval dat het minder goed gaat met de economie is dit een van de dingen waar gemakkelijk op bespaard of vanaf gezien kan worden. Daarnaast is de golfsport een buitensport en dus erg seizoensgevoelig. Golfers spelen vaak niet als het regent, en bij sommige weersomstandigheden is de baan gesloten. Trends 19 In de Nederlandse golfbranche zijn een aantal duidelijke trends zichtbaar. - Zo neemt het aantal golfbanen nog steeds toe, ondanks de economische mindere tijd. - Het aantal golfers groeit in snel tempo, met name het aantal leden van digitale golfverenigingen (D-leden) groeit erg snel. - Er is een duidelijke toename van het aantal twee verdieners zichtbaar. - Het aantal actieve vijftigplussers met veel vrije tijd neemt toe. - De opkomst van digitale golfverenigingen zoals de ANWB Conclusie na de bedrijfstakanalyse De golfbranche bevindt zich in de volwassenheidsfase. Het gevolg hiervan is dat de concurrentie druk oploopt en marketing steeds belangrijker wordt. Ondanks dit blijven golfclubs door heel Nederland uit de grond schieten. Deze toename van golfclubs is waarschijnlijk een gevolg van het snel toenemende aantal golfers en de positieve verwachtingen van de marktgroei. 18 Bron: Verschuur, H & Touber, A Golfbaan projecten Nederland, NVG & NGF. Zie bijlage Bron: Rabobank. Cijfers & trends. 11

12 2.2.2 Concurrentie analyse Soorten concurrentie Voor de Oosterhoutse Golf Club zijn er drie soorten concurrenten vast te stellen. Dit zijn andere verenigingsbanen, commerciële golfbanen en andere sportfaciliteiten. De directe concurrenten zijn de golfbanen binnen een straal van 25 kilometer, deze straal is vastgesteld omdat uit onderzoek gebleken is dat een golfer bereid is gemiddeld 23,08 km te reizen naar zijn of haar golfclub. Binnen deze straal zijn er nog elf 20 directe concurrenten Identificeren en analyseren van strategische groepen Door middel van het opstellen van twee strategische groepenkaarten zijn de elf directe concurrenten in kaart gebracht. Deze elf directe concurrenten zijn allen onderzocht 21 en zes hebben er meegewerkt aan een diepte-interview 22. De strategische groepenkaarten zijn gebaseerd op de dimensies 23 prijs, faciliteiten, soort baan & doelgroep. Uit de onderstaande tabellen komt naar voren dat golfclub Princenbosch en Albatross de belangrijkste concurrenten zijn. Dit omdat deze twee golfclubs vergelijkbaar zijn op alle 4 de dimensies. Toxandria is niet benoemd tot een van de belangrijkste concurrenten omdat deze golfclub een veel hoger prijsbeleid hanteert en een extreem gesloten karakter heeft USP s van de directe concurrenten. Golfbaan USP s Verenigingskarakter Princenbosch - Commited to green - Businessclub - Ongeacht wedstrijden kunnen golfen (27holes) - De meeste faciliteiten van de verengingsbanen in de omgeving. Albatross - Kleinschalig karakter (9holes) - Prijs - Beperkt aantal greenfee per dag. Brabantgolf - Zeer kleinschalig (6holes) - Zeer lage Prijs 20 Voor een geografisch overzicht zie bijlage Bron: Bedaf, P Eigen onderzoek golfers. Zie bijlage Bron: Bedaf, P Eigen onderzoek concurrenten. Voor de uitwerkingen van de diepte interviews zie bijlage Voor een schematische vergelijking van de verschillende dimensies & faciliteiten zie bijlage

13 Commercieel karakter Bergvliet - Leisurement gericht (in de toekomst vakantiehuisjes en activiteiten) - Faciliteiten ook bruikbaar voor niet golfers. Kurenpolder - Golfbaan toegankelijk voor niet golfbevoegden. Vossenhole - Hotel gelegen aan de golfbaan (nu in opbouw) De hierboven genoemde USP s zijn uniek, bewijsbaar en niet makkelijk te kopiëren door concurrerende golfbanen in de regio. In dit schema zijn alleen de geïnterviewde golfbanen meegenomen Analyseren van de belangrijkste concurrenten 24 Golfclub Albatross Uit een diepte interview 25 zijn de volgende punten naar voren gekomen. Albatross is een wat kleinere golfclub. Het is een 9 holes baan en het maximaal aantal leden bedraagt 630 golfers. Op dit moment huisvest Albatross 600 leden en 25 jeugdleden. Het verloop van deze golfclub bedraagt ongeveer 5% per jaar. De visie van deze golfclub voor 2015 is het blijven van wie ze nu zijn, een kleinschalige verenigingsbaan. Er is geen ambitie om groter te worden. De leden komen uit de gehele directe omgeving en er is geen duidelijke doelgroep geformuleerd. Promotie is iets wat zeer kleinschalig gedaan wordt, er is geen duidelijk marketing beleid. Dit omdat marketing in het verleden niet nodig was en de concurrentie druk nihil. Toekomst verwachting Uit het onderzoek is gebleken dat golfbaan Albatross op dit moment niet precies weet wat ze doen. Er is geen duidelijke doelgroep geformuleerd. Er is geen duidelijk beeld van de concurrenten en de communicatie is niet grootschalig. Deze golfclub heeft geen grote ambities en wil doorgaan op dezelfde weg als die ze nu bewandelen. Kleinschalig en gezellig zijn sleutelwoorden op deze golfbaan. Golfclub Princenbosch Uit een diepte interview 26 met een bestuurslid van golfclub Princenbosch zijn de volgende punten naar voren gekomen. Princenbosch is een grote golfclub met een 27 holes baan. Deze golfclub kan dan ook maximaal 1500 leden huisvesten. Op dit moment is Princenbosch maximaal bezet en hiernaast zijn er ook nog eens zo n 125 jeugdleden actief. Het verloop binnen deze golfclub bedraagt ongeveer 5% per jaar. Het grootste gedeelte van de leden komt uit Oosterhout en Breda. De visie die deze golfclub heeft voor 2015 is het blijven van een verenigingsbaan en het optimaal bedienen van de leden. Daarnaast willen ze creatieve betalingsvormen gaan introduceren om zo D-leden en vrije golfers aan te trekken. Princenbosch is recentelijk begonnen met een actief marketing beleid en probeert dan ook verschillende manieren uit om nieuwe leden te bereiken, niet zonder succes. Als grootste concurrent wees Princenbosch de Oosterhoutse Golf Club en Albatross aan. Toekomst verwachting Uit het onderzoek is gebleken dat golfbaan Princenbosch in de toekomst actief doorgaat met de communicatie naar buiten toe. Dit om zo de naamsbekendheid en het imago te vergroten. Het aantal leden op peil te houden en zeker niet onder te doen voor de concurrenten. Dit is een golfclub met de ambitie nog verder te groeien waar mogelijk en zo hun plaats in de golfwereld van morgen vast te stellen. 24 Voor een schematische vergelijking van de directe concurrenten zie bijlage Voor dit diepte interview zie bijlage Voor dit diepte interview zie bijlage

14 Wat maakt een succesvolle golfclub succesvol? Om antwoord te geven op deze vraag wordt er gebruik gemaakt van golfclub Princenbosch als voorbeeld. Uit de onderzoeksresultaten kan duidelijk opgemaakt worden dat golfclub Princenbosch een totaal pakket aanbiedt. De waarden van de golfers worden beantwoordt en dat wordt ook nadrukkelijk naar buiten toe uitgedragen. Ook Princenbosch heeft tijdens de economisch mindere tijd een leden tekort gekend van 150 leden. Door actief aan marketing te doen, in hun geval was dit een reclame uiting in BN de Stem waarin een aanbod voor gratis golflessen werd gecommuniceerd, hebben ze dit tekort binnen 2 jaar weer aangevuld. Ook hieruit kan opgemaakt worden dat er voldoende marktpotentieel is, het rest de golfclubs nu er gebruik van te maken. De vraag wat maakt een golfclub succesvol is dan dus ook te beantwoorden met het volgende: 1. Wees open minded voor nieuwe dingen, in dit geval marketing. 2. Communiceer duidelijk naar buiten waar je voor staat en wat je doet. 3. Speel in op de verschillende waarden en behoefte van je potentiële afnemers Conclusie na de concurrentieanalyse De Oosterhoutse Golf Club heeft te maken met elf directe concurrenten. De twee belangrijkste hiervan zijn golfclub Albatros en golfclub Princenbosch. Met name deze laatste moet goed in de gaten gehouden worden. Princenbosch biedt een aantal mogelijkheden die de Oosterhoutse Golf Club niet biedt, maar dit is ook andersom zo. Uit het overzicht met betrekking tot de verschillende USP s van banen in de regio is duidelijk te zien dat het lastig is om onderscheidend vermogen te creëren binnen de golfbranche met name verenigingsbanen hebben hier moeite mee. Opvallend is dat zowel Albatros als de Oosterhoutse Golf Club relatief weinig aan promotie doen. Princenbosch doet dit wel en behaalt hier ook successen mee. Op het gebied van contributie 27 zijn er geen grote verschillen, bij Albatross betaald men logischerwijs minder omdat de golfbaan een stuk kleiner is. 27 Bron: Bedaf, P Eigen onderzoek concurrenten. Voor een overzicht van alle prijzen van alle elf directe concurrenten zie bijlage

15 2.2.3 Afnemers analyse Marktafbakening Het werkterrein van de Oosterhoutse Golf Club wordt verduidelijkt met behulp van het PMT model van Abell & Hammond 28. In dit model staan de afnemersgroepen, de afnemers behoefte en de technologieën weergegeven. De technologieën zijn hier de manieren waarop de Oosterhoutse Golf Club de behoefte van de afnemersgroepen invult Analyse van de afnemersgroepen Uit onderzoek 29 zijn golf profielen 30 naar voren gekomen. Deze profielen zijn geanalyseerd en onderscheidend op de volgende punten; socio-demografie, lifestyle, psychografie en geografie. Vervolgens zijn er drie segmenten gemaakt gebaseerd op verschillende golftypen. Deze segmenten zijn clubleden, dit zijn mensen die lid zijn van een golfclub. D-leden dit zijn mensen die lid zijn van een online vereniging zoals ANWB golf. En vrije golfers dit zijn golfers die geen lid zijn bij wat voor vereniging dan ook. Kwantitatieve gegevens afnemersgroepen 31 Op 4 Maart 2011 zijn er bij de Oosterhoutse Golf Club 749 mensen lid. Deze leden vallen allemaal in het segment clubleden. Hiervan komt ruim 94% uit de provincie Noord-Brabant. En komt 89,22% van alle Nederlandse leden uit een woonplaats binnen een straal van 23,8 kilometer rondom de Oosterhoutse Golf Club. Deze afstand is genomen omdat uit onderzoek 32 gebleken is dat een golfer deze afstand maximaal bereid is te reizen voor zijn of haar golfclub. Naast het segment clubleden is er met ingang van 1 April 2011 een nieuw soort speelrecht geïntroduceerd. Dit Twilight speelrecht is een stuk goedkoper maar biedt ook enkel speelmogelijkheden na 4 uur in de middag, ook het recht op het meespelen van wedstrijden zit hier niet in. Dit speelrecht is in het leven geroepen om zo de D-leden en Vrije golfers in Nederland kennis te laten maken met de Oosterhoutse Golf Club. De intentie is om ze op lange termijn clublid te maken en ze zo te binden aan de Oosterhoutse Golf Club. Op 1 April 2011 zijn er 151 twilight leden actief. Hiervan komt ruim 90% uit de provincie Noord- Brabant en komt 86,67% van alle twilight spelers uit een woonplaats binnen een straal van 23,8 Kilometer rondom de Oosterhoutse Golf Club. 28 Voor het PMT model van Abell & Hammond zie bijlage Bron: van der Snoek, C. & Splinter, F Lifestyle analyse van de Nederlandse golfer, WDM. Zie bijlage Voor de segmenten tabel zie bijlage Bron: Lid gegevens, Oosterhoutse Golf Club. 32 Bron: Bedaf, P Eigen onderzoek onder golfers. Zie bijlage

16 De verdeling en groei van het totaal aantal golfers in Nederland 33 staan in de tabellen hieronder weergegeven per segment. Nederland 2009/2010 Clubleden D-leden Vrije golfers Omvang kw Groei kw vs + 0,54% + 19,84% + 3,18% kw Geslacht 50% man 50% vrouw 59% man 41% vrouw 59% man 41% vrouw Gemiddelde leeftijd 53 jaar 44 jaar 45 jaar Daarnaast ligt de Oosterhoutse Golf Club in het op een na grootste groeigebied 34 in Nederland. Zuid-Nederland. Het is duidelijk zichtbaar dat in de afnemersgroepen D-leden en vrije golfers de meeste groei zit. Op deze groepen zal de Oosterhoutse Golf Club zich dan dus ook moeten richten. Clubleden D-leden Vrije golfers Zuid- Nederland (Zeeland, Brabant, Limburg) 27% 17% 27% Kwalitatieve gegevens afnemersgroepen 35 Bij de kwalitatieve gegevens 36 van de afnemersgroepen worden de vrije golfers en de D-leden samengenomen. Dit omdat deze twee segmenten op de onderstaande criteria erg op elkaar lijken. Hieronder staan de kwalitatieve gegevens beknopt weergegeven. - clubleden o Gezinsinkomen gemiddeld twee keer modaal of hoger. o De hoofdkostwinner werkt vaak in een hoge functie of is eigenaar van een bedrijf. o Een abonnement op een tijdschrift zoals financiële en sportbladen en dagblad zoals NRC en het Financieel dagblad komt veel voor. o Boodschappen worden gedaan bij Albert Heijn. Gezondheid, kwaliteit en assortiment zijn belangrijke keuze motieven. o Hebben een actief leven, naast golf beoefend nog ruim 55% een andere sport. o Er word tijd en geld vrijgemaakt voor lekker eten en drinken. o Er word veel geld uitgegeven aan luxe artikelen. - Vrije golfers & D-leden o Vrij diverse gezinssamenstelling, van 25 tot 50 jaar oud met of zonder kinderen. o Gezinsinkomen gemiddeld anderhalf keer modaal of hoger. o De hoofdkostwinner werkt vaak in een hoge functie of is eigenaar van een eigen bedrijf. o Een abonnement op een tijdschrift zoals management en sportbladen en dagblad zoals NRC en het Financieel dagblad komt veel voor. o Het internet wordt veel gebruikt voor het zoeken naar informatie, het kopen van producten en het downloaden van media. o Sporten is een populaire bezigheid. o Er wordt geregeld uitgegaan, zoals een bezoek aan het casino of theater. o Voorkeur voor A-merken. 33 Bron: Verschuur, H Golfsport monitor, NVG. Zie bijlage Voor het volledige schema groeigebieden zie bijlage Bron: van der Snoek, C. & Splinter, F Lifestyle analyse van de Nederlandse golfer, WDM. Zie bijlage Voor het volledige overzicht van de kwalitatieve gegevens van de afnemers groepen zie bijlage

17 Drempels bij het lid worden van een golfclub Uit onderzoek 37 is gebleken dat vrije golfers en D-leden geen lid worden van een golfclub om de volgende punten. Te weinig tijd om de hoge prijs te rechtvaardigen is het meest genoemde antwoord. Ruim 30% van de mensen die dit antwoord gaven zagen in het twilight speelrecht een aantrekkelijke oplossing. Daarnaast gaf ruim 88% van de ondervraagden die geen lidmaatschap hadden aan dit in de toekomst wel te willen. Dit omdat men op latere leeftijd meer tijd krijgt, meer geld te besteden heeft en graag een thuisbasis wil Klantwaarden Uit onderzoek 38 is gebleken dat golfers bij een keuze voor een nieuwe club veel waarde hechten aan de volgende eigenschappen. Bij de benadering van de verschillende groepen golfers kan dus een combinatie gemaakt worden tussen de waarden die zij hebben en de verschillende lifestyle gegevens. Op deze manier komt de gewenste communicatie boodschap optimaal over en word de juiste groep golfers bereikt. Zoals hierboven weergegeven is de top 3 van waarden van zowel de clubgolfers als vrije golfers en D-leden gelijk. Het verschil zit hem in dat club golfers gezelligheid en sfeer hoog in het vaandel hebben staan. Daar tegenover vinden vrije golfers en D-leden faciliteiten en veel speeltijd belangrijker. Daarnaast zijn golfers als zij eenmaal lid zijn bij een club ook trouw aan die club. Uit onderzoek is gebleken dat golfers gemiddeld 7,8 jaar lid zijn bij dezelfde club Klanttevredenheid Uit een het onderzoek 39 kan de tevredenheid onder de clubleden gemeten worden. Zo zijn plus en min punten van de Oosterhoutse Golf Club naar voren gekomen. In de tabel hieronder staat de top 10 van beide weergegeven en daarachter het aantal keer dat ze genoemd zijn. 37 Bron: Bedaf, P Eigen onderzoek golfers. Zie bijlage Bron: Bedaf, P Eigen onderzoek golfers. Zie bijlage Bron: Bedaf, P Eigen onderzoek golfers. Voor alle resultaten zie bijlage

18 Plus punten Aantal Min punten Aantal Prachtige baan 110 Vergrijzing 28 Dichtbij 45 Lange wachttijden 22 Echte vereniging 40 prijs 12 Veel speeltijd 21 Bestuur/cultuur oubollig 11 Sfeer onderling 21 Clubhuis oubollig 7 Gemoedelijke leden 18 Geluidsoverlast van de A27 6 Geen starttijdreservering 18 Elitair 6 Goede les & oefen mogelijkheden 11 Afgelegen / onbekend 5 Gezellig 11 Participatie 4 Het twilight abonnement 10 Geen businessclub 4 Totaal 341 Totaal 126 Uit onderzoek is gebleken dat leden van de Oosterhoutse Golf Club gemiddeld een cijfer van 8,08 geven aan hun club. Dit is ruim een half punt hoger dan het gemiddelde cijfer dat golfers aan hun club geven. Uit onderzoek kwam naar voren dat dit namelijk een 7,47 is Conclusie In de Nederlandse golfbranche kunnen drie verschillende segmenten worden aangewezen, clubleden, D-leden en vrije golfers. In kwartaal 3 van 2010 zijn er in Nederland golfers, tegenover het derde kwartaal van 2009 is dit een groei van bijna golfspelers. De grootste groei zit in het segment D-leden. Op dit moment huisvest de Oosterhoutse Golf Club 749 clubleden en 151 twilight spelers, dit waren voorheen D-leden of vrije golfers. Het twilight spelerschap beantwoordt de drempel die deze golfers zagen bij het aangaan van een lidmaatschap. Uit onderzoek blijkt dat golfers veel waarde hechten aan een aantal zaken. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de Oosterhoutse Golf Club aan 8 van deze 10 punten voldoet. Op het gebied open&laagdrempeligheid, cultuur en sfeer in het clubhuis is nog veel te behalen. Over het algemeen scoort de Oosterhoutse Golf Club een 8,08 dit is ruim een half punt hoger dan het gemiddelde Kansen en Bedreigingen Kans Groei van het aantal golfers, met name D- leden & vrije golfers. Weinig verenigingsbanen doen actief aan marketing. Ruim 80% van de vrije golfers en D-leden wil in de toekomst wel een lidmaatschap. De Oosterhoutse Golf Club ligt in een groot groei gebied. Ruim 30% van de ondervraagde vond het twilight lidmaatschap aantrekkelijk. Toename van het aantal actieve 50+ers in Nederland. (vergrijzing) Golfers zijn trouw aan hun club. Verwachte marktgroei is groot. Weinig verschil in abonnementsvormen. Bedreiging Vrije golfers & D-leden nemen geen lidmaatschap omdat de prijs-tijd verhouding niet gunstig voor hun is. Toename van het aantal golfbanen in Noord- Brabant. Opkomst van online golfverenigingen als de ANWB. Concurrenten beginnen langzaam aan marketing te denken. Lage koopkracht en het consumenten vertrouwen niet hoog. 18

19 Groei van het aantal golfers in Nederland. Met name D- leden en vrije golfers. Weinig verenigings banen doen actief aan marketing. Ruim 80% van de vrije golfers en D-leden wil in de toekomst wel een lidmaatschap. Toename van het aantal golfbanen in Noord- Brabant. Vrije golfers en D-leden worden geen lid vanwege de prijs-tijd verhouding. Opkomst van online golfverenigingen als de ANWB. Zwakten Sterkten K1:Groei van het aantal golfers in Nederland. Met name D-leden & vrije golfers K2: Weinig verenigingsbanen doen actief aan marketing. K3:Ruim 80% van de vrije golfers & D-leden wil in de toekomst wel een lidmaatschap. B1:Toename van het aantal golfclubs in Noord- Brabant. B2:Vrije golfers en D- leden nemen geen lidmaatschap vanwege de prijs-tijd verhoudingverhouding. B3:Opkomst van online verenigingen zoals ANWB golf. 3. Optieformulering 3.1 SWOT analyse In de onderstaande analyse zijn de belangrijkste kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten weergegeven en aan elkaar gekoppeld. Kansen Bedreigingen S1:Verenigingsbaan, speelgenot van de leden is prioriteit. S2: Het twilight speelrecht. S3: De Oosterhoutse Golf Club is financieel gezond. Z1: Er is geen marketing beleid / ervaring. Z2: Het huidige beleid is oubollig. Verbeteren SK1:Ruim 80% van de vrije golfers en D-leden van nu willen in de toekomst ergens lid worden. Laat deze nu vast weten dat ze bij de Oosterhoutse Golf Club op de eerste plaats komen. (S1+K3) SK2: Het aantal D-leden & vrije golfers groeit. Deze groep is erg te spreken over het twilight speelrecht. Hiermee kun je deze nu al binden. (S2+K1) SK3: De Oosterhoutse heeft de financiële middelen om nu een voorsprong op marketing gebied te pakken. (S3+K2) Groeien ZK1: Verbeter de marketing van de golfclub. Dit is het juiste moment een voorsprong op andere clubs te pakken. (Z1+K2) ZK2:Verander het gesloten en elitaire beeld dat er van de club is om zo de toekomstige golfer niet af te schrikken. (Z3+K1) ZK3:Door nu de marketing te verbeteren denken de golfers van nu aan je als ze later een club zoeken.(z1+k3) Verdedigen SB1: Laat duidelijk weten in de communicatie waar de Oosterhoutse voor staat. En dat leden op de eerste plaats komen. Dit om zo nieuwe golfclubs geen kans te geven leden te winnen. (S1+B1) SB2: Laat de vrije golfers & D-leden weten dat het twilight speelrecht relatief weinig geld kost. Zo dat de prijs-tijd verhouding voor hun klopt. (S2+B2) SB3: Communiceer naar buiten dat het twilight speelrecht een goed alternatief is voor een online lidmaatschap. (S2+B3) Ombuigen ZB1:Als de Oosterhoutse niet aan marketing doet, en zo zichzelf bekend maakt onder nieuwe golfers. Gaan deze wellicht naar clubs die dit wel doen. (Z1+B1) ZB2:Het gesloten en elitaire beeld dat men nu heeft van de Oosterhoutse moet veranderen om de nieuwe stroom golfers niet af te schrikken. (Z3+B2) Z3: De Oosterhoutse Golf Club word als gesloten en elitair gezien. 3.2 Confrontatie matrix Aan de punten uit de SWOT analyse is hieronder een weging toegekend. Uit de confrontatie matrix komen vervolgens een aantal hoofdaandachtspunten naar voren. Ingevuld door: Nico Vlaspoel (Manager) Hans Blom (Bestuurslid) Paul Bedaf Kansen Bedreigingen Zwakten Totaal Er is geen marketing beleid / ervaring Het huidige beleid is oubollig De Oosterhoutse golfclub wordt als gesloten en elitair gezien. Sterkten Verenigingsbaan, speelgenot van de leden is prioriteit. Het twilight lidmaatschap De Oosterhoutse golfclub is financieel gezond Totaal

20 3.3 Hoofdaandachtspunten HAP1: Sterkte x kans = groeien of uitbuiten Het twilight speelrecht. x Groei van het aantal golfers in Nederland. Met name D-leden & vrije golfers. - Hoe kan de Oosterhoutse Golf Club optimaal inspelen op de groei van het aantal golfers in Nederland, gebruikmakend van het twilight speelrecht. HAP2: Sterkte x kans = groeien of uitbuiten Verenigingsbaan, speelgenot van de leden is prioriteit. x Ruim 80% van de vrije golfers en D- leden wil in de toekomst wel een lidmaatschap. - Hoe kan de Oosterhoutse Golf Club als verenigingsbaan waar de leden de prioriteit zijn inspelen op de toekomstige stroom clubleden en zo haar leden aantal verhogen. 3.4 Generiek hoofdaandachtspunt G-HAP1: Zwakte x kans = verbeteren Er is geen marketing beleid of ervaring. x Weinig clubs doen actief aan marketing. - Hoe kan de Oosterhoutse Golf Club haar huidige marketing beleid en ervaring verbeteren om zo een voorsprong te behalen op dit gebied tegenover andere golfclubs in de regio, en nieuwe leden te werven. 3.5 Kernprobleem De hoofdaandachtspunten die hierboven staan beschreven geven aan dat het kern probleem ligt bij het op dit moment doen van nauwelijks of geen marketing. De belangrijkste vraag die gesteld kan worden is: Wat moet de Oosterhoutse Golf Club doen om zichzelf meer bekend te maken? Welke hulpmiddelen kunnen ze hierbij gebruiken? Hoe kan de Oosterhoutse Golf Club inspelen op de hierboven genoemde hoofdaandachtspunten? Hiervoor moeten een aantal strategische opties worden bepaald. 3.6 Strategische opties a) Marketing communicatie een vaste plaats in de organisatie geven. b) Door ontwikkelen van het product portfolio. c) De Oosterhoutse Golf Club positioneren als de gezelligste club waar de leden ten alle tijden op de eerste plaats komen. 3.7 Operationele opties a) Het beleggen van een marketing functie die inspeelt op de behoefte van de golfers en actief door middel van reclame en acties leden werft. b) Het twilight spelerschap door ontwikkelen zodat deze nog beter aan gaat sluiten aan de wensen van de vrije golfer en D-leden. c) Door middel van marketing naar buiten communiceren dat de Oosterhoutse Golf Club de leukste verenigingsclub is, waar de leden ten alle tijden op de eerste plaats komen. Dit om de toekomstige stroom clubleden aan te trekken. 3.8 overige aanbevelingen - Verander de sfeer van het clubhuis. - Werk samen met de golfschool bij de werving en acties voor nieuwe leden. - Vernieuw het beleid, zorg voor aansluiting bij jongere generatie golfers. - Besteed aandacht aan de ergernis over lange wachttijden. - Bied een netwerkmogelijkheid voor zakenleden, businessclub. - Verricht een aanvullend onderzoek naar het imago en de identiteit van de Oosterhoutse Golf Club. Met het doel deze te verbeteren. 20

21 4. Strategisch plan 4.1 Optiekeuze Om de juiste operationele optie verder uit te werken zijn de verschillende opties in een schema beoordeeld. Deze opties zijn beoordeeld op de punten; Suitability, Feasability en Acceptability. Aan ieder van de punten wordt een score gegeven van 1 tot 5, hier is 5 de hoogst haalbare score. SFA model Optie A Optie B Optie C Hans Blom & Paul Bedaf Suitability (Geschiktheid) Feasibility (Haalbaarheid) Financieel Organisatorisch Economisch Technologisch Sociaal Politiek/Juridisch Ecologisch Acceptability (Acceptatie) Totaal Nu alle opties beoordeeld zijn is te zien dat optie A het beste scoort met 34 punten. Optie B en Optie C scoren allebei ook niet slecht met 32 en 31 punten. Optie A zal uitgewerkt worden in het Implementatie plan. Hier is voor gekozen omdat optie B al grotendeels beantwoord is door het twilight speelrecht en optie C valt onder optie A. 4.2 Groeistrategie van Ansoff Marktpenetratie en Product ontwikkeling zijn de groeistrategieën die het beste passen bij de Oosterhoutse Golf Club Marktpenetratie Marktverbreding heeft voor de Oosterhoutse Golf Club de meeste kans van slagen, dit omdat het aantal golfers nog steeds groeit. Door middel van promotie kunnen er nieuwe clubleden geworven worden Product ontwikkeling Doormiddel van het door ontwikkelen van lidmaatschapsvormen kan de Oosterhoutse Golf Club de vrije golfers en D-leden aantrekken. Bij het vormen van nieuwe lidmaatschapsvormen moet goed gelet worden op de waarden die de vrije golfers en D-leden hebben. Op deze manier blijft de Oosterhoutse Golf Club concurrerend en stellen zij hun plaats voor de toekomst zeker. 4.3 Waardestrategie Treacey en Wiersema Op dit moment streeft de Oosterhoutse Golf Club de waardestrategie customer intimacy na. Deze strategie is een goede keus en het is verstandig deze ook te blijven volgen. Golfers zijn trouw aan hun golfclub en langdurige relaties en klantpartnerschap gaan hier goed mee samen. 21

22 5. Implementatie 5.1 Marketingmix Product Om concurrentievoordeel te behalen en te behouden is productontwikkeling cruciaal. Het twilight speelrecht is hier een goed uitgangspunt wat reeds heeft laten zien dat er een groot aantal vrije golfers en D-leden geïnteresseerd zijn in deze vorm van een speelrecht. Dit speelrecht zou nog aantrekkelijker gemaakt kunnen worden wanneer door de Oosterhoutse Golf Club een business club opgericht wordt en de jongere golfers hier kunnen netwerken. Prijs De prijs van het normale lidmaatschap bedraagt 965, daarnaast is de prijs van het twilight speelrecht op dit moment 295. De prijs van het twilight lidmaatschap is experimenteel en uit onderzoek bleek dat deze prijs door de vrije golfers en D-leden als aantrekkelijk wordt gezien. De prijzen die de Oosterhoutse Golf Club op dit moment hanteert zijn marktconform en vereisen dus geen aanpassingen. Promotie Op dit moment wordt er nagenoeg niets aan promotie gedaan, daarnaast werd de Oosterhoutse Golf Club in het onderzoek een aantal keer als onbekend, gesloten en elitair betiteld. Er zal dus actief aan promotie gedaan moeten worden, een omdat de bekendheid en het imago een verbetering kunnen gebruiken en twee om het twilight speelrecht en in de toekomst andere speelrechten naar buiten toe te communiceren. Het doel op de lange termijn is het werven van leden en deze leden behouden. Bij de promotie kan de Oosterhoutse Golf Club zich het beste richten op de vrije golfers en D- leden, dit omdat in deze groepen golfers de meeste groei zit. Daarnaast wordt er op deze manier een vijver voor de toekomst gecreëerd, 88% van deze groepen golfers gaf aan in de toekomst een volwaardig lidmaatschap te willen. Het is zaak deze groep nu bekend te maken met de Oosterhoutse Golf Club en ze nu te binden. Wanneer het moment aanbreekt dat deze golfers opzoek gaan naar een thuis basis aan de Oosterhoutse Golf Club gedacht wordt. o Promotiegebied 40 Uit onderzoek is gebleken dat de maximale reisafstand die een golfer wil afleggen naar zijn club 23,08 kilometer bedraagt, en dat golfers gemiddeld 1.5 keer modaal of meer verdienen. Vervolgens zijn alle gemeente binnen deze straal in kaart gebracht en zijn daar de inkomenscijfers 41 aan toe gevoegd. Uit deze gegevens is naar voren gekomen dat het beste promotie gebied de gemeentes Breda, en Tilburg zijn. o Promotie middelen Uit onderzoek is gebleken dat zowel de vrije golfers en D-leden als de Clubleden veel kranten, sport en management bladen lezen en er een zeer actieve levensstijl op na houden. Personeel Om de promotionele acties invulling te geven, te monitoren en uit te voeren zal een nieuwe marketing functie gecreëerd moeten worden. Hiervoor zal 0.5 FTE voldoende zijn. Naast deze werkzaamheden zal deze nieuwe medewerker een duidelijk communicatieplan voor de Oosterhoutse Golf Club op moeten stellen welke in de toekomst als rode draad gebruikt kan gaan worden. Dit communicatie plan kan ook uitbesteed worden aan een student. Plaats Zoals genoemd in de interne analyse is de plaats onlosmakelijk verbonden met het product, hier zijn geen aanpassingen vereist. 40 Voor een overzicht van de gemeente en inkomens gegevens zie bijlage Bron: HBD Aantal-huishoudens-naar-inkomen.html. geraadpleegd op

23 5.2 Budget, Activiteiten, Resources, Tijd Budget Het te besteden marketing budget is vastgesteld op Kosten 43 Opbrengsten 44 Kosten (Augustus 11- December 11) Opbrengsten (Augustus 11- December 11) Personeel 0.5 FTE marketing 3842,00 Overige resources Laptop 379,00 Kosten (Januari 12- December 12) Promotie activiteiten Buiten reclame Abri s 6000,00 Adverteren Tilburgse Koerier 5027,40 Adverteren BN de Stem Breda 6588,00 Overig 3000,00 Personeel 0.5 FTE marketing 9220,80 Opbrengsten (Januari 12- December 12) 19 extra lidmaatschappen 18335,00 78 extra twilight speelrechten 23010,00 Rente op extra participatie 1425,00 Totaal 34057,20 Totaal 42770, Activiteiten Communicatie plan Om in het jaar 2012 en in de daarop volgende jaren een duidelijk beeld te hebben bij de benodigde communicatie middelen en boodschappen die naar buiten toe gecommuniceerd dienen te worden zal er een communicatie plan opgesteld moeten worden. Dit communicatie plan word voorafgaand aan de promotie activiteiten opgesteld om zo een boodschap te ontwerpen en communiceren die aansluit op de doelgroep. Het doel van de reclame uitingen is om de golfers naar de Oosterhoutse Golf Club toe te krijgen. Het zal dus belangrijk worden in deze reclame boodschappen bepaalde lokkertjes te stoppen. Hieronder een voorbeeld: - Reacties op een uiting beloond met 1 gratis golfles. Een goede samenwerking met de golfschool is hier noodzakelijk. Adverteren Abri 45 Om lokaal een grote groep mensen te bereiken is adverteren door middel van abri s een goede methode. Uit onderzoek blijkt dat golfers een actieve levensstijl hebben en erg actief zijn buiten de deur. Golfers gaan graag naar het theater, uit eten en tal van andere activiteiten. De abri s zijn reclame uitingen die in de openlucht staan op druk bezochte plaatsen en vormen dus een goede match met de levensstijl van de golfers. Het bedrijf dat gekozen is om deze vorm van promotie bij af te nemen is JCDecaux dit omdat zij de enige zijn die in al de losse gemeentes in Noord Brabant deze vorm van promotie aanboden. De prijs per Abri bedraagt 125 per week en de klant kan zelf de locatie bepalen. Voor de Oosterhoutse Golf Club zijn geschikte locaties o.a. bij het theater, casino en in het centrum. 42 Voor de berekeningen omtrent de budget bepaling zie bijlage Voor de berekeningen van de verschillende promotie kosten zie bijlage Voor de berekening en verantwoording van de opbrengsten zie bijlage Bron: JCDecaux Geraadpleegd op Voor de tariefkaarten van JCDecaux zie bijlage

Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security 2013 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security intelligent security In dit rapport wordt u duidelijk hoe intelligent security 10% meer klanten in de vorm van evenementen kan werven binnen 2013.

Nadere informatie

Eindverslag. Rotterdam. 28 Januari 2011. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Commercieel Management Sportmarketing en Management Klas: SMM 3D

Eindverslag. Rotterdam. 28 Januari 2011. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Commercieel Management Sportmarketing en Management Klas: SMM 3D Eindverslag Rotterdam 28 Januari 2011 Hogeschool Rotterdam Instituut voor Commercieel Management Sportmarketing en Management Klas: SMM 3D Thomas Vink Student Nr: 0813220 Voorwoord In het derde jaar van

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Adviesrapport Project Sportfan

Adviesrapport Project Sportfan Adviesrapport Project Sportfan Versie: 2 Opdrachtgever: Deventrade BV Begeleidend docent: Dhr. F. Fokkink/Dhr. P. Hoogeboom-van Es School: Saxion Deventer Opleiding: Sportmarketing Student: Sven Calot

Nadere informatie

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN HUMMEL BEE FIT!

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN HUMMEL BEE FIT! DEVENTRADE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN HUMMEL BEE FIT! Opdrachtgever: Deventrade Plaats opdrachtgever Deventer Naam: Dion Temmink 328516 Bart Postma 317056 Klas: DCS2VB Naam Hogeschool: Saxion, Deventer

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar. Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354. Marketing& International Management

Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar. Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354. Marketing& International Management Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar Naam: Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354 Hogeschool: Saxion Deventer Academie: Marketing& International Management Opleiding: Commerciële Economie

Nadere informatie

Fictiva Care Shop. Haalbaarheidsonderzoek. Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo. 25 november 2014

Fictiva Care Shop. Haalbaarheidsonderzoek. Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo. 25 november 2014 Haalbaarheidsonderzoek Fictiva Care Shop Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo 25 november 2014 1 2 Inhoudsopgave Inleiding.p4 1. Kansen, bedreigingen en trends binnen de branche op basis van deskresearch.p6

Nadere informatie

De nieuwe Anthony Nesty in 2028

De nieuwe Anthony Nesty in 2028 2012 De nieuwe Anthony Nesty in 2028 Een casestudie naar hoe de bewoners van Amsterdam Zuidoost meer betrokken kunnen raken bij het zwemmen in het Bijlmerbad Afstudeeropdracht Ferry Jainathsingh Hogeschool

Nadere informatie

LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL

LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL Een onderzoek naar de betrokkenheid van leden en ouders van jeugdleden van vv Bavel om vrijwilligerstaken uit te voeren. Astrid van der Heijden 2 Afstudeerrapport Student Astrid

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Een klantgerichte bond

Een klantgerichte bond NEDERLANDSE HANDBOOGBOND Een klantgerichte bond Naam: Arno Hovenga Studentnummer: 0845091 Klas: SMM4E Opleiding: Commerciële Economie: SportMarketing & Management Instituut: Hogeschool Rotterdam Studiejaar:

Nadere informatie

Kansen voor t Gorechthuis

Kansen voor t Gorechthuis 2010 Kansen voor t Gorechthuis t Gorechthuis op eigen benen Patrick Benink Edwin Dekker Emily de Jager Roxanne Schoo Frank Westerman 1 Concept Onderzoeksrapport t Gorechthuis Opdrachtgever: College van

Nadere informatie

De weg naar een vol stadion

De weg naar een vol stadion De weg naar een vol stadion Sportorganisatie: Project: SC Telstar Strategisch Marketingplan Naam: Matthieu Corbesir Begeleider: Rutger Siebenga Mail: Matthieu.Corbesir@hva.nl Assesor: Gregory van Hout

Nadere informatie

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button?

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Eindverslag Afstuderen ------------------------------------------------------------- Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Onderzoek naar de mogelijkheden om hoog opgeleide Chinese

Nadere informatie

Marketingcommunicatieplan

Marketingcommunicatieplan Marketingcommunicatieplan Project: Sportfan Naam: Suzanne Dieker [311470] Kevin Eltink [2434856] Rick van den Oever [317033] Reshmie Oogink [2426066] School: Saxion Hogeschool Deventer Opleiding: Commerciële

Nadere informatie

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Mensen zijn gemakkelijk verveeld, mensen willen bezig gehouden worden. Entertainment wordt daarom steeds belangrijker. Vizzavi is een dienstverlener die entertainment

Nadere informatie

Advies rapport Stipto Media

Advies rapport Stipto Media Advies rapport Stipto Media Regionaal strategisch marktonderzoek. Stagiair Stipto Media/student SBRM :Joey de Jong Stagebegeleider Stipto Media :Edo Burger Stagebegeleider Avans Hogeschool te s-hertogenbosch:

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

ALKMAARSCHE BOYS ADVIESRAPPORT 12/12/2010. Mathijs Horio Sportbureau Alkmaar 1 Ontwikkeling als poort naar de toekomst. Adviesrapport Alkmaarsche Boys

ALKMAARSCHE BOYS ADVIESRAPPORT 12/12/2010. Mathijs Horio Sportbureau Alkmaar 1 Ontwikkeling als poort naar de toekomst. Adviesrapport Alkmaarsche Boys Ontwikkeling als poort naar de toekomst Adviesrapport Alkmaarsche Boys 12/12/2010 ADVIESRAPPORT ALKMAARSCHE BOYS Studentennummer: 549370 Opdrachtgever: Alkmaarsche Boys Groep van: N. van Ginhoven Begeleider:

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

MARKETINGPLAN VOOR GRONINGEN AIRPORT EELDE

MARKETINGPLAN VOOR GRONINGEN AIRPORT EELDE MARKETINGPLAN VOOR GRONINGEN AIRPORT EELDE Auteur: Erwin IJdel Opleiding: Commerciële economie School: Hanzehogeschool Groningen Datum: juni 2015 Groningen Airport Eelde Eindrapport Afstudeeropdracht Afstudeerder

Nadere informatie

De nummer 1 in betrouwbaarheid!

De nummer 1 in betrouwbaarheid! De nummer 1 in betrouwbaarheid! Bachelor opdracht (410000) Auteur: Stefan Bulut Studentnummer: 0094463 Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Opleiding: Bedrijfskunde Interne begeleider: Dennis

Nadere informatie

Strategisch Marketingplan 2007/2008

Strategisch Marketingplan 2007/2008 Strategisch Marketingplan 2007/2008 Strategisch Marketingplan bestemd voor: Algemeen directeur van Stayokay Door Junior Marketing managersteam CE2A6 Rens Zwiers, Jeroen van Walsem, Giovanni Scarabello,

Nadere informatie

Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit

Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit Pieter Versluis 507783 pieter.versluis@hva.nl 2 Voorwoord Begin februari was het moment dat de afstudeerders gingen beginnen met het laatste project

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie