Studeerwijzer. Bachelor Eindproject (1BEP0) 15 januari Dr. S.A.E. Resing-Sassen Ir.dr. S.D.P. Flapper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studeerwijzer. Bachelor Eindproject (1BEP0) 15 januari 2015. Dr. S.A.E. Resing-Sassen Ir.dr. S.D.P. Flapper"

Transcriptie

1 Studeerwijzer Bachelor Eindproject (1BEP0) 15 januari 2015 Dr. S.A.E. Resing-Sassen Ir.dr. S.D.P. Flapper

2 Inhoudsopgave INLEIDING PLAATS IN HET CURRICULUM SEMESTER RELATIE MET ANDERE VAKKEN EN TOELATINGSCRITERIA RELEVANTIE VOOR HET VAKGEBIED EN DE BEROEPSPRAKTIJK DOELSTELLING EN LEERDOELEN VAN HET BACHELOR EINDPROJECT LEERDOELEN TOELATINGSCRITERIA AANMELDING CRITERIA VOOR GESCHIKTE OPDRACHTEN VOOR BEP ORGANISATIE BACHELOR EINDPROJECT OPZET BACHELOR EINDPROJECT TIJDSCHEMA BEP BEGELEIDING PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN (PRV) BEOORDELING BIJLAGE 1: BEP FORMAT ONDERZOEKSOPDRACHT BIJLAGE 2: REFLECTIEFORMULIER REFLECTIE START BEP BIJLAGE 3: REFLECTIEFORMULIER REFLECTIE NA BEP BIJLAGE 4: EISEN AAN EEN VERSLAG BIJLAGE 5: BEOORDELINGSFORMULIER* / FINAL ASSESSMENT* BACHELOR ENDPROJECT 1BEP

3 Inleiding Een bachelorscriptie is een rapportage over een individueel uitgevoerd onderzoek als proeve van wetenschappelijke bekwaamheid. Met de bachelorscriptie laat de student zien dat hij/zij voldoende zelfstandig een vraagstuk op het terrein van de Technische Bedrijfskunde kan onderzoeken en de bevindingen daarvan schriftelijk en mondeling kan presenteren. Het niveau van de scriptie weerspiegelt de eindtermen van een wetenschappelijke bachelorstudie in de Technische Bedrijfskunde. Deze studeerwijzer bevat een beschrijving van het bachelor eindproject (BEP) van de Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde (Industrial Engineering). Allereerst wordt in paragraaf 1 de plaats van BEP in het curriculum en de relatie met andere vakken aangegeven. In paragraaf 2 staan de doelstellingen van BEP. In paragraaf 3 worden de opzet, begeleiding en beoordeling nader uitgewerkt. Voor vragen over het BEP, neem contact op met de onderwijsadministratie IE&IS, Pav. B09a/b: 3

4 1. Plaats in het curriculum Het Bachelor Eindproject (BEP) is een derdejaars vak waarin studenten individueel een ongestructureerd probleem onderzoeken. Tijdens het BEP doorlopen studenten het wetenschappelijke onderzoeksproces. Het BEP is tevens een afrondend werkstuk voor een academisch bachelordiploma. 1.1 Semester Studiejaar 3, kwartiel 3 t/m 4 en een alternatieve ronde in studiejaar 4, kwartiel 1 t/m 2. BEP omvat 10 ects. Dit betekent een totale studielast van 280 uur (20 weken, 2 kwartielen, gemiddeld dagen per week, of 10 weken, 1 kwartiel, gemiddeld dagen per week). 1.2 Relatie met andere vakken en toelatingscriteria BEP is een afsluiting van de BSc TBdk en grijpt terug op een (of meerdere) leerlijnen binnen de major van deze opleiding. De overeenkomst tussen de vakken in de major is dat studenten kennis maken met het verrichten van onderzoek naar prestaties van een operationeel proces. De methodologische basis voor het BEP wordt gelegd in het vak Research Methods (1ZV00) en Statistics (2DD70). Er is ook een relatie mogelijk tussen het keuzevak 1CK100 (stage) en 1BEP0. Zie hiervoor de studeerwijzer van 1CK100. Vanwege de benodigde voorkennis en wetenschappelijke vaardigheden voor BEP, zijn er toelatingseisen. Deze staan beschreven in paragraaf Relevantie voor het vakgebied en de beroepspraktijk Bachelor eindprojecten zijn 'werkveldgericht'. Een BEP geldt als werkveldgericht als daarin met en voor een organisatie een verklaring voor een specifiek probleem of specifieke prestatie wordt ontwikkeld. In de bacheloropleiding worden studenten getraind in methoden en technieken van onderzoek door deze toe te passen in de werkelijkheid. Hiernaast draagt het uitvoeren van een project in het werkveld in sterke mate bij aan het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om later in dat werkveld te functioneren. Voor het merendeel van de studenten bestaat dit latere werkveld uit het bedrijfsleven of de dienstensector. Studenten moeten hun BEP in interactie met een organisatie uitvoeren. Studenten hebben de vrijheid om te kiezen voor een bepaald type project, zowel meer als minder werkveldgerichte projecten worden door de opleiding en docenten toegestaan. 4

5 2. Doelstelling en leerdoelen van het Bachelor Eindproject De doelstelling van het eindproject is dat een student laat zien dat hij/zij op basis van een duidelijk afgebakend bedrijfsprobleem een wetenschappelijke vraagstelling kan ontwikkelen, vervolgens een onderbouwde keuze kan maken voor dataverzamelings- en analysemethoden en technieken uit het Industrial Engineering domein, en deze methoden en technieken met een grote mate van zelfstandigheid kan toepassen. 2.1 Leerdoelen Een student laat zien hoe hij/zij een vraagstelling kan ontwikkelen en formuleren, gebaseerd op een waargenomen bedrijfsprobleem, inclusief een goede afbakening van de onderzoeksvraag relevante wetenschappelijke literatuur kan vinden en gebruiken een onderbouwde keuze kan maken voor methoden en technieken voor dataverzameling en analyse deze methoden en technieken met een grote mate van zelfstandigheid kan toepassen mogelijke oorzaken en verklaringen voor het bedrijfsprobleem kan vinden, op basis van de data analyse een onderzoeksrapport kan schrijven en een presentatie kan geven over de resultaten. 2.2 Toelatingscriteria 1BEP0 is een niveau-3 vak. Het vereist voorkennis uit jaar 1 en 2. Een derdejaars student kan deelnemen aan het vak 1BEP0 indien de student op het moment van aanmelding de Propedeuse heeft behaald, en op het moment van aanmelding voor het vak tenminste 50 ects aan major IE vakken heeft behaald, d.w.z. 20 ects aan major IE vakken uit jaar Aanmelding Aanmelding dient te gebeuren via OASE bij 1BEP0, in het semester voor aanvang van BEP. Dat wil zeggen, als een student wil starten in kwartiel 3 of 4 dient hij/zij zich aan te melden tussen 15 september en 1 oktober van dat academisch jaar. Indien een student wil starten in kwartiel 1 of 2 dient aanmelding plaats te vinden tussen 1 en 15 maart in het voorafgaande academisch jaar. Indien een student zich heeft aangemeld, dient hij/zij ook daadwerkelijk met het vak te starten. Voorafgaand aan het openstellen van de aanmeldingsperiode in OASE, wordt er een voorlichtingsbijeenkomst over BEP georganiseerd. Hierin worden voorbeelden van eindprojecten getoond en tips gegeven met betrekking tot de aanmelding. Datum en tijd van deze bijeenkomst zullen via en het rooster bekendgemaakt worden. Na de aanmeldingsperiode zal de student bericht krijgen wie de TU-begeleider wordt. Student dient dan zo spoedig mogelijk een kennismakingsgesprek met de TU-begeleider te plannen, zodat de zoektocht naar een organisatie en project kan worden opgestart. Voor vragen over het bovenstaande neem contact op met de onderwijsadministratie IE&IS, Pav B09a/b: 5

6 2.4 Criteria voor geschikte opdrachten voor BEP De doelstelling levert belangrijke criteria op, namelijk: 1. BEP is een individueel uitgevoerd project 2. BEP bestaat NIET uit een voorgeprogrammeerde set onderzoeksactiviteiten. De student moet eigen keuzes maken en verantwoorden. Een project dient dan ook te voldoen aan de volgende eisen. Vraagstelling, omvang en inhoud De opdracht bestaat uit een technisch bedrijfskundige vraag of probleem, geformuleerd vanuit een organisatie of lopend bedrijfskundig onderzoek. De opdracht is zodanig geformuleerd dat studenten zelfstandig hun onderzoek kunnen opzetten. Het project omvat dus niet alleen het uitvoeren van onderzoek, maar ook het ontwikkelen van een onderzoeksopzet. Voor het opstellen van de opdracht kan gebruik gemaakt worden van het format in bijlage 1. De omvang en diepte van het project is zodanig dat een gemiddelde student de opdracht met een voldoende (6 of hoger) kan afronden binnen de periode van 20 weken, met een studielast van netto 280 uur (10 ects). Of, als een student daarvoor kiest, binnen een periode van 10 weken, eveneens met een studielast van netto 280 uur (10 ects) De zes fasen van onderzoek zoals weergegeven in paragraaf 3.1 moeten worden doorlopen. De onderzoeksopzet en resultaten worden vastgelegd in een rapport en gepresenteerd aan de (begeleider van de) organisatie en de TU-begeleider. Werving Werving van projecten gebeurt in beginsel door de studenten zelf, eventueel gebruik makend van contacten van de TU-begeleider of capaciteitsgroep. Werving van projecten vindt plaats in het semester voor aanvang van BEP. Voordat de student de zoektocht naar project en organisatie start, neemt de student contact op met de TU-begeleider voor een kennismakingsgesprek. Als input voor dat gesprek vult de student het reflectieformulier Reflectie start BEP (uit bijlage 2) in, en neemt dat formulier mee naar het gesprek. Met behulp van deze reflectie kunnen begeleider en student gerichter bepalen naar welk type project de student op zoek zou moeten gaan. De formulering en afbakening van opdrachten gebeurt onder verantwoordelijkheid van TUbegeleider. Deze beoordeelt dus of een gevonden opdracht geschikt is voor een BEP. Indien de student ook het keuzevak 1CK100 (stage) gaat doen, dan dienen BEP en 1CK100 liefst bij dezelfde organisatie te worden uitgevoerd, bij voorkeur in hetzelfde semester. De student dient dan eerst 1CK100 te doen en daarna BEP. Zie verder de studeerwijzer van 1CK100. Afhankelijk van de opdracht is de student in meer of mindere mate aanwezig binnen het bedrijf/de organisatie voor afstemming van de opdracht en/of het verzamelen van data. Wat er van de externe begeleider verwacht wordt tijdens het project, is weergegeven in paragraaf 3.3 en 3.5. Indien sprake is van vertraging dienen afspraken gemaakt te worden tussen de student, TU/e begeleider en de organisatie. BEP-rapporten zijn niet openbaar en worden niet opgenomen in de universiteitsbibliotheek, waarmee de vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Het is niet gebruikelijk dat voor BEP projecten een stagevergoeding wordt verleend door het bedrijf, eventueel wel een reiskostenvergoeding. Wanneer er geen passende opdracht in een organisatie wordt gevonden, krijgt de student de mogelijkheid van de TU-begeleider om een interne theoretische BEP opdracht te doen. 6

7 3. Organisatie Bachelor Eindproject De taakverdeling rond BEP is als volgt: - De onderwijsadministratie zorgt voor alle administratieve zaken rondom BEP en verzamelt de werkstukken. - Onderstaande personen uit de capaciteitsgroepen zorgen voor koppeling van de studenten en begeleiders. HPM: IS: ITEM: OPAC: dr. J.M.P. Gevers dr.ir. R.M. Dijkman dr. A. Kastelein ir.dr. S.D.P. Flapper De capaciteitsgroepen zijn elk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opdrachten, begeleiding en beoordeling. - De werving, formulering en afbakening van opdrachten en de begeleiding en beoordeling gebeurt onder verantwoordelijkheid van de docenten (TU begeleiders) uit de betreffende capaciteitsgroepen. - De BEP-coördinator (ir.dr. S.D.P. Flapper) zorgt voor een evenwichtige verdeling van studenten over de verschillende capgroepen, organiseert trainingen voor docenten die worden ingezet als BEP-begeleider, organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over BEP en is verantwoordelijk voor de vakbeschrijving en studeerwijzer. - De externe begeleider is de dagelijks/wekelijks begeleider bij de organisatie die onderwerp is van het BEP. Deze externe begeleider zorgt voor een werkplek (indien nodig), maakt de student wegwijs, en verzorgt medewerking van de organisatie bij dataverzameling. Ook geeft de externe begeleider input aan de TU-begeleider voor de beoordeling. Hierna worden de details over de opzet, de begeleiding en de beoordeling nader toegelicht. 3.1 Opzet Bachelor Eindproject Het Bachelor Eindproject is een individuele opdracht. Iedere student schrijft individueel een scriptie en wordt individueel beoordeeld. Studenten worden begeleid door een docent. Voor de studenten bestaat BEP uit onderzoekswerk onder begeleiding Onderzoeksfasen Het BEP onderzoek omvat zes fasen. 1. Opstellen probleemstelling en vraagstelling Studenten maken individueel een technisch bedrijfskundige probleemstelling. Zij formuleren hieruit een technisch bedrijfskundige vraagstelling. Dit betekent dat studenten het probleem vanuit meerdere invalshoeken bekijken en een afgewogen keuze maken voor een van de invalshoeken. 2. Beschrijven onderzoeksaanpak De student beschrijft op welke manier hij/zij de vraagstelling gaat onderzoeken. Hiertoe heeft de student zich georiënteerd op: de organisatie: via een modelmatige beschrijving van het operationeel proces en de prestaties van de organisatie, eventueel via interviews; 7

8 de relevante literatuur. Op basis van ordening en analyse van deze data maakt de student een onderzoeksmodel en onderzoeksplan. 3. Dataverzameling De student verzamelt kwantitatieve en/of kwalitatieve data. 4. Data-analyse De data wordt geanalyseerd met een verantwoording van keuzes voor bepaalde analysetechnieken. 5. Diagnose van probleem Op basis van de data-analyse wordt een probleemdiagnose gegeven: - Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het probleem? - Wat zijn de belangrijkste consequenties van het probleem? - Welke relatie bestaat tussen oorzaken en consequenties? 6. Beschrijven van oplossingsrichtingen Onderzoeksbevindingen en mogelijke oplossingsrichtingen worden gerapporteerd in een verslag en een presentatie. Deze zes fasen van het BEP onderzoek komen overeen met de volgende fasen uit de regulatieve cyclus, of problem solving cycle, van Van Aken, Berends en Van der Bij (2012) 1 : 1. Identify and define the problem, 2. Analyse the problem, 3. Identify possible solutions. De regulatieve cyclus is weergegeven in bovenstaande figuur. Het BEP legt dus vooral de nadruk op het formuleren en grondig analyseren van een probleem en de oorzaken. BEP eindigt bij het rapporteren van de gevonden oorzaken en consequenties en het formuleren van mogelijke oplossingsrichtingen. Het selecteren van de beste oplossing, en het uitwerken en implementeren daarvan, zijn zaken die niet tot een BEP behoren maar die wel bij een master thesis project horen. Een MSc thesis project doorloopt doorgaans een groter deel van de cyclus. 3.2 Tijdschema BEP Het Bachelor Eindproject omvat 10 ects (280) uur. Het project wordt uitgevoerd over een lengte van twee kwartielen met een nominale start in kwartiel 3 (voor een start in het Masterprogramma in semester 1) en een alternatieve start in kwartiel 1 (voor een start in het Masterprogramma in semester 2). Of over een lengte van één kwartiel, mits het project/de onderzoeksvraag dit toelaat. De belangrijkste elementen van het BEP worden hierna schematisch weergegeven, in een semesterplanning. Voor de deadlines in een kwartielplanning verwijzen wij naar de tabel in paragraaf Zie: Aken, J.E. van, J.J. Berends, J.D. van der Bij (2012), Problem Solving in Organizations: A methodological handbook for business and management students. Cambridge: Cambridge University Press 8

9 Voorafgaand aan BEP: Wervingsfase (fase 0): in semester voorafgaand aan start BEP Begin semester Deadline aanmelding Rest van semester Eind semester Voorlichtingsbijeenkomst door BEPcoördinator Koppeling student aan TU-begeleider BEP-project over aanmelding voor 1BEP0, met voorbeeldprojecten Kennismakingsgesprek met TU-begeleider m.b.v. Reflectie start BEP goedgekeurd Oriëntatie op IE disciplines Werving van extern BEP-project door Onderzoeksopdracht in Inschrijving in OASE bij 1BEP0 (zie hoofdstuk 2) student Bijlage 1 ingevuld Vanaf start BEP: Oriëntatiefase (fase 1-2) 1 e week 2 e week 3 e week 4 e week 5 e /6 e week Voorlichtingsbijeenkomst door BEP-coördinator over aanpak van Oriëntatie op organisatie en probleem: probleem- en systeembeschrijving Plan van aanpak goedgekeurd BEP, met voorbeeldprojecten Werkwijze/methode bepalen Oriëntatie op organisatie en Concept Plan van aanpak schrijven Bespreken plan met probleem Gesprekken over Plan van aanpak met TUbegeleider opdrachtgever Planning en voorbereiding contact met organisatie (elke week) 1 e (reflectie)gesprek met begeleider, afmaken Reflectie start BEP Analyse- en diagnose fase (fase 3-5) 7 e week 8 e week 9 e /10 e week 11 e /12 e week 13 e week Diagnostisch onderzoek Tussentijds rapport Empirische analyse (dataverzamelen, analyseren en hypothesen toetsen) Bespreken rapport met opdrachtgever Theoretische analyse (literatuuronderzoek) Aanbevolen: tussentijdse presentatie Procesmatige analyse (beschrijving bedrijfsproces en prestaties) Integrale diagnose (consequenties probleem en verklaringen) Gesprekken met TU-begeleider Afrondingsfase (fase 6) 14 e week 15 e week 16 e week 17 e week 18 e /19 e /20 e week Afronding Eindrapport en eindpresentatie Bijstellen tussentijds rapport op basis van feedback Reflectie na BEP Aanvullend onderzoek: literatuur, in bedrijf Conclusies: potentiële oplossingen Beoordelingsgesprek Gesprekken met TU-begeleider (elke week) (met aandacht voor vakevaluatie) Het overschrijden van 20 weken en/of het stellen van de deadline na de start van een nieuw semester is problematisch, omdat het de start van het masterprogramma ernstig kan vertragen! 9

10 3.3 Begeleiding TU-begeleider De begeleidende docent besteedt ongeveer 30 uren per student aan begeleiding in het project. Dit omvat voorbereiding, organisatie, bijeenkomsten, en lezen/beoordelen van werkstukken. De begeleider begeleidt een student om tot een wetenschappelijk verantwoorde analyse te komen die de basis vormt voor de Bachelorscriptie. De rol van de begeleider is ondersteuning bieden in het maken van onderbouwde keuzen en de communicatie naar contactpersonen, zodat een samenhangend eindresultaat wordt bereikt. In sommige gevallen ligt de wekelijkse begeleiding bij een AiO. Dit is echter altijd onder verantwoordelijkheid en supervisie van een examenbevoegde docent. Deze docent is aanwezig bij belangrijke momenten zoals de eindpresentatie en is belast met de beoordeling Externe begeleider Indien het project extern wordt uitgevoerd, is er ook een externe begeleider die de student ondersteunt bij het vinden van de weg in de organisatie, zorgt voor een werkplek (indien nodig), en faciliteert bij het verzamelen van de benodigde gegevens. Ook geeft de externe begeleider input aan de TU-begeleider voor de beoordeling Aandachtspunten voor begeleiders Tijdens de eerste bijeenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt met de student over de begeleiding. Zo moeten er afspraken worden gemaakt over de frequentie van bijeenkomst, hoe een student een docent kan benaderen als er zich problemen voordoen etc. Ook worden de beoordelingscriteria behorende bij BEP behandeld. De TU-begeleider is aanwezig bij het eerste gesprek met de organisatie en bij de tussen- en eindpresentatie die de student geeft in de organisatie. Ter afsluiting van de begeleiding bespreekt de TU-begeleider met de student het beoordelingsformulier (zie bijlage 5). Er dient duidelijk te worden gemotiveerd hoe het eindcijfer tot stand is gekomen. De studenten ontvangen een (digitale) kopie van dit beoordelingsformulier. Tijdens de laatste bijeenkomst dient de begeleider de student er ook op te wijzen dat het van belang is dat hij/zij de Reflectie na BEP (zie bijlage 3) inlevert en de vakevaluatie invult. 3.4 Professionele vaardigheden (PRV) Iedere student is vanaf het eerste jaar van de Bachelor bezig met het ontwikkelen van een zestal professionele vaardigheden: - Schrijven; - Presenteren; - Samenwerken; - Reflecteren; - Plannen en organiseren; - Opzoeken en omgaan met (wetenschappelijke) informatie. Deze vaardigheden zijn ingebed in elk jaar van de major. Door middel van reflectieformulieren, beoordelingen en feedback staan studenten stil bij hun ontwikkeling door leerdoelen te stellen en daarop terug te kijken. In het BEP wordt aandacht besteed aan de volgende professionele vaardigheden: - Plannen en organiseren; 10

11 - Opzoeken en omgaan met (wetenschappelijke) informatie; - Schrijven; - Presenteren; - Reflecteren. Deze vijf professionele vaardigheden zijn in het derde jaar van de major IE officieel gekoppeld aan het vak 1BEP0. Als zij niet behaald zijn, kan het vak 1BEP0 ook niet behaald worden. Zij zijn dan ook verwerkt in het beoordelingsformulier van BEP (zie bijlage 5). (De PRV Samenwerken is in het derde jaar gekoppeld aan het vak 1BV20.) Hierna bespreken wij de manier waarop deze PRVs zijn ingebed in BEP. De gehanteerde volgorde is die, waarin de verschillende PRVs aan bod komen tijdens BEP PRV Reflecteren Hiertoe voert de student tweemaal een reflectiegesprek met de BEP begeleider. Het doel van deze gesprekken is studenten ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van professionele vaardigheden. Na afloop van BEP levert de student nog een reflectieformulier in waarin wordt teruggekeken en vooruitgekeken. 1. Eerste reflectiegesprek: Reflectie start BEP Het eerste reflectiegesprek vindt plaats aan het begin van BEP. Het reflectiegesprek wordt gevoerd naar aanleiding van het door de student geschreven reflectieformulier Reflectie start BEP (zie bijlage 2) en de feedback op hun PRVs uit jaar 1 en 2 van de major. Het is de bedoeling dat studenten de beoordelingen van de PRVs gebruiken om op zichzelf te reflecteren. Tijdens het reflectiegesprek komen alle PRV s aan bod: studenten geven aan wat ze hebben geleerd, welke feedback ze tot nu toe hebben gekregen (van docenten, medestudenten en externe begeleiders), wat ze willen leren en hoe ze hieraan willen gaan werken tijdens BEP. Bij voorkeur hebben begeleider en student dit reflectieformulier al besproken tijdens het kennismakingsgesprek voorafgaand aan de zoektocht naar een project; in dat geval bespreken ze bij de start van BEP aan de hand van het reflectieformulier nog de specifieke aandachtspunten waaraan de student gaat werken tijdens de uitvoering van het project. 2. Tweede reflectiegesprek: tijdens eindgesprek Het tweede reflectiegesprek vindt plaats na afloop van BEP en is onderdeel van het eindgesprek. In het eindgesprek bespreken de student en begeleider de beoordeling van het BSc Eindproject. Door de begeleider wordt, naast feedback over onderzoeksvaardigheden (plan van aanpak, dataverzamelen en analyseren), ook feedback gegeven over de professionele vaardigheden. Deze feedback wordt door de begeleider vastgelegd op het beoordelingsformulier (bijlage 5). 3. Derde stap: inleveren Reflectie na BEP Na de eindpresentatie en het eindgesprek met de begeleider, schrijft de student de Reflectie na BEP. Deze dient ingeleverd te worden via OASE 1BEP0 in de persoonlijke map om een voldoende te kunnen halen voor PRV Reflecteren. In de Reflectie na BEP beschrijft een student zijn/haar eigen niveau. De student staat stil bij zijn/haar sterke en zwakke kanten en stelt doelen om zichzelf verder te ontwikkelen. De basis voor deze reflectie wordt gevormd door de beoordeling van de begeleider van het BEP project (zie beoordelingsformulier bijlage 5) en vooral de toelichting op de voor de student relevante onderdelen van deze beoordeling. Hiernaast betrekt de student ook informatie en feedback van medestudenten en externe begeleiders bij zijn/haar reflectie. In de Reflectie na BEP reflecteren studenten op de feedback die ze hebben gekregen. Ook kijken ze vooruit naar welke PRVs ze in de toekomst, bijv. tijdens een masteropleiding, nog willen verbeteren. Zij beantwoorden in maximaal twee A-4 tjes de volgende vragen (zie ook bijlage 3): 11

12 1. Bekijk het reflectieformulier Reflectie start BEP : Welke PRV was je voorafgaand aan BEP van plan om het meest door te ontwikkelen? 2. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Geef voor de in vraag 1 genoemde PRVs aan in hoeverre je deze inmiddels hebt ontwikkeld, welke feedback je hebt gekregen. 3. Hoe heb je aan deze PRVs gewerkt? 4. Ben je tevreden over de manier waarop je aan deze PRVs hebt gewerkt? 5. Tegen welke problemen ben je aangelopen? 6. Op welke manier heb je deze problemen opgelost? 7. Welke PRVs wil je verbeteren in de toekomst, bijv. tijdens een MSc opleiding? 8. Hoe wil je dat gaan aanpakken? 9. Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt van BEP? Studenten zijn verplicht de Reflectie na BEP in te leveren. Studenten maken deze reflectie na de eindpresentatie en (toelichting op) de beoordeling van de begeleider. Zij leveren binnen twee weken na de eindpresentatie via posting in OASE bij 1BEP0 in de persoonlijke folder hun Reflectie na BEP in. Als deze reflectie niet wordt ingeleverd, kan het vak 1BEP0 niet behaald worden PRV Informatievaardigheden / Omgaan met wetenschappelijke informatie Vlak na aanvang BEP moeten studenten deelnemen aan een training voor de PRV Informatievaardigheden. Deze training is onderdeel van de leerlijn Informatievaardigheden. De leerlijn bestaat uit drie fasen: fase 1 is een introductie in het zoeken met wetenschappelijke databases (in jaar1), fase 2 richt zich op het zelfstandig formuleren en uitvoeren van een zoekstrategie (jaar 2), fase 3 is gekoppeld aan BEP en richt zich op het uitvoeren van een literatuurstudie en samenstellen van een referentielijst (jaar 3). Leerdoelen fase 3 - De student is in staat om wetenschappelijke databases te gebruiken op een efficiënte en effectieve manier om informatie te vinden. - De student heeft begrip van het beoordelen van de kwaliteit en relevantie van zoekresultaten. - De student kan relevante zoekresultaten omzetten in citaties in een gewenste stijl. - De student geeft blijk van wetenschappelijke integriteit en is in staat plagiaat te voorkomen. - De student weet wanneer en hoe andermans publicaties moeten worden erkend. - De student is bekend met referentie management software om wetenschappelijke publicaties te beheren. Opzet van training De training in het derde jaar behandelt o.a. de volgende onderwerpen: (i) het aanleggen van een goede literatuurlijst voor de bachelor scriptie m.b.v. het programma Mendeley; (ii) het correct gebruiken van zoekresultaten en parafrasering, zonder zich daarbij schuldig te maken aan plagiaat. De training wordt verzorgd door een medewerker van de bibliotheek (IEC). De duur van de training is twee uur. Er zullen opdrachten worden uitgevoerd in de referentiebeheer software Mendeley. De student creëert een account en leert alle relevante publicatie vormen (PDF s) toe te voegen aan Mendeley op diverse manieren. De citaties worden gecontroleerd en gecorrigeerd indien nodig. Verder wordt het verzamelen van geschikte extra informatie voor de key references behandeld. Daarnaast wordt het voorkomen van zelf-citaties en plagiaat bediscussieerd. Meer inhoudelijke informatie kan worden gevonden in de IEC webmodules (onder Advanced en Mendeley). 12

13 De cursus zal 4 keer worden aangeboden van begin tot medio maart 2015, verdeeld over verschillende dagen en timeslots. Inschrijving vindt plaats via OASE bij vakcode IV002, die open zal worden gesteld zodra de definitieve data bekend zijn. Voor elke training kunnen zich maximaal 28 studenten inschrijven en de training zal plaatsvinden in MF-10. Studenten dienen zich op tijd voor een training in te schrijven. Let op dat ook studenten die 1BEP0 geheel in Q4 doen, deze training in Q3 moeten volgen PRV Plannen en Organiseren In jaar 1 en 2 van de major IE heeft de student al geleerd een projectplanning op te stellen d.m.v. een work-breakdown structure (WBS), een PERT project chart te maken waarin het kritieke pad te zien is, en d.m.v. Gantt charts en resource charts te laten zien wat het project vergt aan capaciteit van project medewerkers. In jaar 3 ontwikkelt de student zich verder in de PRV Plannen en Organiseren door zelf projectmanager te zijn van het BEP. Aan het eind van fase 2, in de 5 e /6 e week, levert de student een Plan van aanpak in bij de TUbegeleider. Zoals gesteld bij fase 2 in paragraaf 3.1, beschrijft de student hierin op welke manier hij/zij de vraagstelling gaat onderzoeken: welke informatie moet verzameld worden over de organisatie en processen? welke literatuur gaat hij/zij zoeken? welke data verzamelen, bij wie? De student beschrijft in het Plan van aanpak zowel de inhoudelijke opzet van het onderzoek, als de projectplanning van het onderzoek. Het plan bevat alle activiteiten die in fase 2 t/m 6 van het onderzoek nodig zijn, uitgezet tegen de tijd. Ook is vermeld wie de student nodig heeft voor een bepaalde activiteit. De begeleider bespreekt het ingeleverde Plan van aanpak met de student PRV Schrijven Deze PRV is gekoppeld aan het schrijven van het BEP rapport. De BEP begeleider geeft zowel tussentijds als aan het eind feedback op de schrijfvaardigheid. Voor schriftelijke vaardigheden zijn specifieke criteria opgesteld waaraan een verslag dient te voldoen (zie bijlage 4) PRV Presenteren Deze PRV is gekoppeld aan de tussen- en eindpresentatie van het BEP. De BEP begeleider geeft zowel tussentijds als aan het eind feedback op de presentatievaardigheden. 3.5 Beoordeling Voor de beoordeling van het BSc Eindproject zijn beoordelingscriteria vastgesteld op de in bijlage 5 aangegeven aspecten. Deze beoordelingscriteria zijn afgeleid van de eindtermen van de BSc opleiding. De beoordelaars zijn: De TU-begeleider beoordeelt de individuele prestatie van de student. De begeleider geeft een cijfer (afgerond op halve cijfers) en gebruikt het beoordelingsformulier (zie bijlage 5) om het cijfer te onderbouwen en toe te lichten. De externe begeleider adviseert de beoordelaar of het eindresultaat acceptabel is als beschrijving van het probleem en of de diagnose een goed uitgangspunt biedt voor oplossing van het probleem. De student zelf beoordeelt ook zijn/haar eigen werk voorafgaand aan het eindgesprek aan de hand van het beoordelingsformulier (zie bijlage 5). In het eindgesprek bespreken student en begeleider de beoordelingen, de docent bepaalt uiteindelijk het cijfer. Hiernaast beoordeelt de student zijn/haar vorderingen op het gebied van PRVs op basis van feedback die wordt verkregen via begeleider, externe begeleider en eventueel medestudenten. De student legt deze reflectie vast in de reflectie Reflectie na BEP. 13

14 Indien een student, na een verbetermogelijkheid, een onvoldoende haalt voor het BSc Eindproject dan dient de docent een ON als officiële beoordeling te geven en dient de student opnieuw te beginnen bij een andere BEP begeleider. De student is verplicht de Reflectie na BEP in te leveren. De begeleider geeft het ingevulde en ondertekende beoordelingsformulier, voorzien van eindcijfer en de beoordelingen en feedback voor de PRVs, door aan de onderwijsadministratie IE&IS. De administratie controleert of aan alle verplichtingen is voldaan (het eindrapport, de Reflectie na BEP, het volledig ingevulde beoordelingsformulier, alle vijf PRVs (waaronder deelname aan training Informatievaardigheden, en Reflectie na BEP ) en verwerkt dan pas het eindcijfer. Verplicht in te leveren werk 1BEP0 Reflectieformulier 1 e gesprek Reflectie start BEP Goedgekeurd Plan van aanpak Waar inleveren Wanneer inleveren bij semesterplanning Wanneer inleveren bij kwartielplanning Bij TU-begeleider 1 e projectweek 1 e projectweek Bij TU- en externe begeleider 5 e projectweek 3 e projectweek Tussentijds rapport Bij TU- en externe begeleider 13 e projectweek 6 e projectweek Eindrapport en -presentatie Beoordelingsformulier Reflectie na BEP Bij TU- en externe begeleider, en in OASE Bij onderwijsadministratie (door TU-begeleider) In OASE 18 e projectweek 9 e projectweek Direct na eindpresentatie 2 weken na eindpresentatie Direct na eindpresentatie 1 week na eindpresentatie De eindversie van het BEP rapport moet altijd digitaal worden ingeleverd d.m.v. posten in de persoonlijke BEP-folder in OASE bij 1BEP0 (door student), evenals de Reflectie na BEP (door student). Bovendien moeten in het BEP eindrapport verplicht de volgende 2 statements worden opgenomen: 1) The author declares that the text and work presented in this thesis is original and that no sources other than those mentioned in the text and its references have been used in creating this thesis. 2) The copyright of this thesis lies with the owner. The author is responsible for its contents. TU/e cannot be held responsible for any claims with regard to implementing results of the thesis. Plagiaat of andere fraude wordt niet getolereerd. Om plagiaat te ontdekken kan er gebruik worden gemaakt van het detectieprogramma Ephorus. 14

15 Bijlage 1: BEP format onderzoeksopdracht Titel project Docentbegeleider Naam: Capgroep: Contextbeschrijving Opdrachtomschrijving Eventuele literatuurverwijzingen indien vooraf al bekend 15

16 Bijlage 2: Reflectieformulier Reflectie start BEP Het eerste reflectiegesprek vindt plaats aan het begin van BEP, maar mogelijk al tijdens het kennismakingsgesprek met de TU-begeleider. Het reflectiegesprek wordt gevoerd naar aanleiding van het onderstaande reflectieformulier Reflectie start BEP. Tijdens het reflectiegesprek komen de Professionele Vaardigheden (PRVs) aan bod: studenten geven aan wat ze hebben geleerd, welke feedback ze tot nu toe hebben gekregen (van docenten, medestudenten en externe begeleiders), wat ze willen leren en hoe ze hieraan willen gaan werken tijdens BEP. 1. PRV Plannen en organiseren a. Welke activiteiten heb je in jaar 1 en 2 voor deze vaardigheid ondernomen, tijdens de studie en in nevenactiviteiten? b. Welke feedback heb je voor deze PRV in jaar 1 en 2 gekregen van (STU)-docenten? c. Welke feedback heb je voor deze PRV in jaar 1 en 2 gekregen van medestudenten? d. Wat heb je bij deze PRV geleerd tot nu toe? e. Wat wil je nog leren en hoe ga je dat tijdens BEP bereiken? 2. PRV Informatievaardigheden a. Welke activiteiten heb je in jaar 1 en 2 op dit gebied ondernomen tijdens de studie? b. Wat heb je bij deze PRV geleerd tot nu toe? c. Wat wil je nog leren en hoe ga je dat tijdens BEP bereiken? 3. PRV Schrijven a. Welke activiteiten heb je in jaar 1 en 2 op dit gebied ondernomen, tijdens de studie en in nevenactiviteiten? b. Welke feedback heb je voor deze PRV in jaar 1 en 2 gekregen van (STU)-docenten? c. Welke feedback heb je voor deze PRV in jaar 1 en 2 gekregen van medestudenten? d. Wat zijn je sterke en zwakke punten bij deze PRV? e. Wat wil je nog leren en hoe ga je dat tijdens BEP bereiken? 4. PRV Presenteren a. Welke activiteiten heb je in jaar 1 en 2 op dit gebied ondernomen, tijdens de studie en in nevenactiviteiten? b. Welke feedback heb je voor deze PRV in jaar 1 en 2 gekregen van (STU)-docenten? c. Welke feedback heb je voor deze PRV in jaar 1 en 2 gekregen van medestudenten? d. Wat zijn je sterke en zwakke punten bij deze PRV? e. Wat wil je nog leren en hoe ga je dat tijdens BEP bereiken? 5. PRV Samenwerken Deze PRV wordt niet bij BEP beoordeeld. Echter het is wel goed om op deze PRV te reflecteren. a. Welke activiteiten heb je in jaar 1 en 2 op dit gebied ondernomen, tijdens de studie en in nevenactiviteiten? b. Wat zijn je sterke en zwakke punten bij deze PRV? c. Wat wil je nog leren en hoe kan je daar tijdens BEP aan werken? 6. PRV Reflecteren a. Welke activiteiten heb je in jaar 1 en 2 op dit gebied ondernomen, tijdens de studie en in nevenactiviteiten? b. Wat zijn je sterke en zwakke punten bij deze PRV? c. Wat wil je nog leren en hoe kan je daar tijdens BEP aan werken? 16

17 Bijlage 3: Reflectieformulier Reflectie na BEP Na de eindpresentatie en het eindgesprek met de begeleider schrijft de student de Reflectie na BEP. De reden dat dit pas na het eindgesprek hoort, is dat de student dan ook kan reflecteren op de feedback die de begeleider tijdens het eindgesprek heeft gegeven. De Reflectie na BEP dient ingeleverd te worden via OASE 1BEP0 in de persoonlijke map om een voldoende te kunnen halen voor PRV Reflecteren. In de Reflectie na BEP beschrijft een student zijn/haar eigen niveau. De student staat stil bij zijn/haar sterke en zwakke kanten en stelt doelen om zichzelf verder te ontwikkelen. De basis voor deze reflectie wordt gevormd door de beoordeling van de begeleider van het BEP project (zie beoordelingsformulier bijlage 5) en vooral de toelichting op de voor de student relevante onderdelen van deze beoordeling. Hiernaast betrekt de student ook informatie en feedback van medestudenten en externe begeleiders bij zijn/haar reflectie. Ook kijkt de student vooruit naar welke PRVs hij/zij in de toekomst, bijv. tijdens een masteropleiding, nog wil verbeteren. Studenten beantwoorden in de Reflectie na BEP in maximaal twee A-4 tjes de volgende vragen: 1. Bekijk het reflectieformulier Reflectie start BEP : Welke PRV was je voorafgaand aan BEP van plan om het meest door te ontwikkelen? 2. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Geef voor de in vraag 1 genoemde PRVs aan in hoeverre je deze inmiddels hebt ontwikkeld, welke feedback je hebt gekregen. 3. Hoe heb je aan deze PRVs gewerkt? 4. Ben je tevreden over de manier waarop je aan deze PRVs hebt gewerkt? 5. Tegen welke problemen ben je aangelopen? 6. Op welke manier heb je deze problemen opgelost? 7. Welke PRVs wil je verbeteren in de toekomst, bijv. tijdens een MSc opleiding? 8. Hoe wil je dat gaan aanpakken? 9. Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt van BEP? Studenten zijn verplicht de Reflectie na BEP in te leveren. Studenten maken deze reflectie na de eindpresentatie en (toelichting op) de beoordeling van de begeleider. Zij leveren binnen twee weken na de eindpresentatie via posting in OASE bij 1BEP0 in de persoonlijke folder hun Reflectie na BEP in. 17

18 Bijlage 4: Eisen aan een verslag Docenten beoordelen de OGO werkstukken allemaal aan de hand van dezelfde beoordelingscriteria voor schrijfvaardigheid. De criteria zijn gegeven in volgorde van belang. Over het algemeen zijn de belangrijkste punten: structuur, informatie en argumentatie. Vervolgens de consistentie, bronnengebruik en overgangen. Stijl, spelling en zinsbouw zijn meer vanzelfsprekendheden. Een algemene lijst met beoordelingscriteria: Criteria: Omslag en titelpagina: informatie over het document Opbouw/structuur Informatie Argumentatie c.q logische redenering Consistentie Citaten & bronnengebruik Overgangen/kernzinnen Spelling/zinsbouw Stijl Originaliteit Hierna worden deze beoordelingscriteria verder uitgewerkt: Omslag en titelpagina: informatie over het document Bevat de omslag de juiste elementen? Titel Auteur(s) Datum Bevat de titelpagina alle vereiste informatie? Titel Auteur(s), incl. adres(sen) en studentnummer(s) van student(en) Datum Versienummer Vaknaam, vakcode en opdrachtgever(s) / docent Classificatie (bv. geheim, vertrouwelijk, openbaar rapport, etc.) Distributielijst (wie krijgen het rapport) Codering (t.b.v. archivering) en trefwoorden Contactgegevens Opbouw/structuur van de tekst Is er sprake van een duidelijke structuur in de hoofdtekst waarin een inleiding, een middenstuk en een conclusie duidelijk zijn te onderscheiden? Wordt er binnen hoofdstukken en paragrafen goed gewerkt met kopjes? Zijn deze functioneel? Kloppen ze? Is er per alinea duidelijk sprake van een kernzin / een essentie? 18

19 Inleiding Hoe wordt de aandacht getrokken? Wordt het probleem goed in een context geplaatst? Is voldoende snel duidelijk waar het verslag heen gaat? Wat het doel is van het verslag? Is de probleemstelling/vraagstelling voldoende duidelijk? Wordt het waarom van de probleemstelling/vraagstelling voldoende onderbouwd? Is de inleiding van een beperkte lengte? Middendeel Staat er voldoende informatie in het verslag? Worden argumenten (bijv. t.a.v. keuze van de gebruikte methoden) goed onderbouwd? Is het middendeel goed gestructureerd middels probleemstelling, plan van aanpak, bedrijfsbeschrijving en resultaten? Conclusie Is de relatie met de in de inleiding gestelde probleemstelling/vraagstelling duidelijk? Wordt er ook antwoord gegeven op de probleemstelling/vraagstelling? De conclusie mag geen herhaling zijn van het middendeel, maar in de conclusie moet wel worden teruggekoppeld naar het middendeel. Is die terugkoppeling gemaakt? Is de conclusie zelfstandig leesbaar? Is de conclusie beknopt en ondubbelzinnig? Worden er aanbevelingen gemaakt en onderbouwd? Informatie Is er sprake van een heldere probleemstelling of vraagstelling? Is gebruik gemaakt van voldoende kennisbronnen? Argumentatie Past de argumentatie bij de probleemstelling, vraagstelling? Heeft de argumentatie (bijv. t.a.v. keuze van de gebruikte methoden voor dataverzameling en analyse) voldoende aandacht gekregen in de tekst? Zijn de argumenten voldoende uitgewerkt (onderbouwd) en voldoende scherp? Wordt de probleemstelling / vraagstelling goed ondersteund door de informatie? Is de argumentatie voldoende breed en diep. Consistentie Is de tekst consistent? (o.m.: Zijn er geen passages in de tekst die elkaar tegenspreken?) Is de conclusie consistent? (o.m.: Is de informatie in de conclusie inderdaad in het voorgaande aan bod gekomen? Wordt teruggekomen op de probleemstelling/vraagstelling?) Zijn alle conclusies en argumenten expliciet verwoord? Overgangen/kernzinnen Zijn de overgangen binnen en tussen de alinea s duidelijk? Zijn er goede kernzinnen in de alinea s gebruikt? Citaten & bronnengebruik Zijn de juiste citaten gekozen die passen bij de tekst? Wordt op de juiste manier geciteerd? De lezer moet begrijpen waarom die passage is opgenomen. Is gebruik gemaakt van pagina-aanduiding bij citering of een duidelijke stelling overneemt van een auteur. Zijn op de daartoe geëigende plaatsen in de tekst bronverwijzingen toegevoegd? Is de oorspronkelijke literatuur in de noten opgenomen? Zijn de bronverwijzingen conform de voorbeeldliteratuurlijst? Is er een aparte literatuurlijst toegevoegd (ook conform de voorbeeldliteratuurlijst)? Spelling/zinsbouw Is het actief geschreven (niet te veel wordt/worden gebruikt)? Zijn tangzinnen vermeden. 19

20 Stijl Is er sprake van een heldere, bondige tekst? Is de tekst niet te wollig/omslachtig? Worden er niet te veel woorden gebruikt om iets te zeggen? Is het schrijftaal? Zijn stijlbreuken bijvoorbeeld met uitspraken uit de spreektaal vermeden? Komen er geen duistere uitdrukkingwijzen en dubbelzinnigheden voor? Zijn herhalingen / is overlap in de tekst vermeden? Originaliteit Is de vraagstelling, de uitwerking origineel (worden er veel verschillende of onverwachte argumenten aangevoerd)? Voorbeeld indeling rapport Een rapport bestaat uit 3 delen: het begin, de hoofdtekst en de referenties + bijlagen. Het begin van het rapport bestaat uit de volgende ongenummerde - onderdelen. Omslag Titelpagina Management samenvatting - Beknopte weergave (max. 1 A4) van vraagstelling, plan van aanpak, resultaten, conclusies en aanbevelingen Inhoudsopgave - Indeling van hoofdstukken en paragrafen en verwijzing naar de betreffende pagina s van het rapport - Lijst met tabellen met verwijzing naar de betreffende pagina s van het rapport - Lijst met figuren met verwijzing naar de betreffende pagina s van het rapport Voorwoord - Vrij door de auteur(s) zelf in te vullen (vaak worden bijv. deelnemers aan het onderzoek bedankt voor hun medewerking) De hoofdtekst bevat het eigenlijke onderzoek waarover wordt gerapporteerd. Ieder onderdeel is opgenomen in een meestal genummerd hoofdstuk. Sommige onderdelen kunnen worden samengevoegd in 1 hoofdstuk, sommige onderdelen beslaan meerdere hoofdstukken. Inleiding - Aanleiding tot het onderzoek - Achtergrondinformatie - Globale indeling van het rapport/leeswijzer Probleemstelling/opdracht - Wat is de opdracht/onderzoeksvraag? - Wat wil de opdrachtgever / docent weten? D.w.z. welke beslissing(en) wil de opdrachtgever kunnen nemen op grond van de resultaten van het onderzoek? Plan van aanpak - Welke informatie is nodig om de vraag van de opdrachtgever te kunnen beantwoorden en hoe gedetailleerd moet die informatie zijn, wil de opdrachtgever verantwoord (beargumenteerd) kunnen beslissen? - Waar bevindt zich de (nog ontbrekende) informatie die nodig is om de vraag van de opdrachtgever te kunnen beantwoorden? - Hoe wordt die informatie verzameld? - Hoe wordt de verzamelde informatie geanalyseerd/gecombineerd om de gevraagde antwoorden te kunnen geven? 20

21 - Welke informatie is nodig om de context van het onderzoek te kunnen beschrijven in het rapport (bijv. aanleiding voor het onderzoek en relevante ontwikkelingen te beschrijven in de Inleiding; organisatie-, afdelings- en procesbeschrijving, weer te geven in de bedrijfs- en afdelingsbeschrijving)? Bedrijfs- en afdelingsbeschrijving - Context van het onderzoek; voor de opdracht/vraagstelling relevante kenmerken van o de organisatie(s) waarin het onderzoek plaatsvindt o de afdeling(en) waarin het onderzoek plaatsvindt o het proces (de processen) waar de opdracht betrekking op heeft (wat gebeurt er achtereenvolgens, wie voert die activiteiten uit, welke middelen zijn ervoor nodig, e.d.) Analyse, diagnose en resultaten - Wat levert de analyse van de verzamelde informatie voor gegevens op, die relevant zijn in het kader van de opdracht/vraagstelling, welke oorzaak-gevolg relaties zijn gevonden (bv. zorg, capaciteiten, kosten van alternatieve werkwijzen)? - Aandacht voor wetenschappelijke literatuur Conclusies - Hoe luidt de conclusie t.a.v. de vraag van de opdrachtgever (bijv. er is wel/niet een beter alternatief voor de bestaande manier van werken)? Aanbevelingen en oplossingsrichtingen - Welke aanbeveling(en) vloeien voort uit de conclusie(s)? M.a.w. wat wordt de opdrachtgever geadviseerd te gaan doen (welke beslissing kan de opdrachtgever het beste nemen; bijv. overstappen op een evident betere alternatieve werkwijze)? Het laatste deel van een bedrijfskundig rapport bevat de referenties naar gebruikte literatuur. Dit onderdeel volgt direct op de hoofdtekst en is ongenummerd. Daarna volgen de bijlagen, die een eigen nummering hebben, los van de hoofdstuknummers. Geraadpleegde literatuur - Alle in de tekst genoemde bronnen systematisch (zie: bibliotheekinstructie en Nederhoed p. 246) weergeven Bijlagen In de bijlagen staat alle informatie die nodig is om het onderzoek uit te kunnen voeren/herhalen. Bijv. de bij de interviews gehanteerde vragenlijsten, toegepaste analysemethoden, e.d. en informatie die te gedetailleerd is om in de hoofdtekst volledig gerapporteerd te kunnen worden, maar die een geïnteresseerde (kritische) lezer nodig heeft om in de tekst gedane beweringen op juistheid te controleren (bijv. gedetailleerde beschrijvingen van systemen of procedures; resultaten van statistische analyses; etc.). Voorbeeld literatuurlijst en refereren in de tekst De opleiding Technische Bedrijfskunde hecht grote waarde aan een juiste vermelding van bronnen en een goede literatuurlijst. Bronvermelding heeft verschillende doelen: (i) het maakt het mogelijk dat lezers van je werkstuk de bronnen die je hebt gebruikt gemakkelijk na kunnen vinden en kunnen onderzoeken. (ii) Het laat je onderzoeksproces en de diepte van je beschouwingen zien. (iii) Het geeft lezers de mogelijkheid om jouw visie te vergelijken met die van anderen, om het met anderen eens of oneens te zijn. (iv) Het doet recht aan het harde werk dat anderen hebben gedaan. Hieronder zijn richtlijnen voor bronvermelding en het opstellen van een literatuurlijst opgenomen. De richtlijnen komen van de American Psychological Association (APA) stijl. De APA geeft een format voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen, theses en papers op academisch niveau. In het tekstkader hierna vind je richtlijnen en voorbeelden voor het refereren in de tekst (opnemen van bronnen) in werkstukken. 21

22 Citations in the text of your paper Include the author s last name(s), the year of publication, and be enclosed in parentheses (Wolf & Masters, 2006). When you are including a direct quote from other work, include a specific page reference (Anderson, 2004, p. 223). If the author(s) names are mentioned in the same sentence, include only the year of publication. If the year of publication is mentioned in the text, include only the author s name in the citation. Two authors: For works by two authors, always include both author names: (Anderson & Bjorn, 2003). As Anderson and Bjorn (2003) illustrated in their recent study As recently as 2003, a prominent study (Anderson & Bjorn) illustrated Three, four, or five authors: When a work has 3, 4, or 5 authors, include the names of all the authors the first time the work is cited: (Anderson, Myers, Wilkes, & Matthews, 2003) For all subsequent citations of this work, use et al. :(Anderson et al., 2003) Six or more authors: When a work has 6 or more authors, use et al.: (Bell et al., 2003) Unsigned works For unsigned works, include the title, enclosed in parentheses. Put quotation marks for short work titles, and italicize the titles of reports, books, and other significant works: ( Recent Developments, 2004) (Dictionary of Tetrathalocigistic Diseases, 2004) In het tekstkader hieronder vind je richtlijnen voor het maken van een literatuurlijst. The citations in the text of the document should point to an entry in the Reference List. The Reference List should be the last page of the paper, with the word References at the top of the page, centered. Entries in the Reference List should be alphabetized. Double space the entire page. Voorbeelden referenties: Article in a scholarly journal: Wolf, E. (1990). Distinguished lecture: Facing power. American Anthropologist, 92, Article in a journal, magazine, or newsletter, no author listed: Understanding the new regulations. (2002, May 1). Scioto Valley Newsletter, 9, 3-4. Letter to the editor, published in newspaper. Mays, E. S. (2001, June 11). The business of business [Letter to the editor]. Wall Street Journal, p. 3. A basic book: Anderson, F. J. (1977). An illustrated history of the herbals. New York: Columbia University Press. An edited book: Gilbert, H. S., & Hart, L. N. (Eds.). (2000). Racism and mapmaking: Never a straight line? New York: Preston Press. 22

23 Book, an edition other than the first: Massey, W. R., & Jameson, W. M., Jr. (2001). Organizational behavior and the new internet logic (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. Chapter or section in a book: Gardener, E. D., Miner, E., & Royans, G. D. (1988). Heretics. In S. Nevins & L. Bointer (Eds.), 16th Century England (pp ). London: Methaneon. Internet article, based on a print source: Lessing, J. P. (2001). The physics of cultural magnets. Journal of Anthropological Studies, 8, Retrieved July 3, 2002, from Article in a journal published on the internet: Mercer, K. R. (2001). The matter at hand: Chaos is nothing. Atomic Psychology, 6, Article056a. Retrieved January 21, 2001, from ftp:// Article in a journal, retrieved from online service (ProQuest, EBSCO): Jameson, M. M., Wilson, A. E., & Myers, B. R. (2003). Managing managers in the changing workplace. Journal of Management and Culture, 43, Retrieved April 15, 2003, from alajournals database. Stand-alone web page, no author, no date: TechNo s adolescent quotient questionnaire. (n.d.). Retrieved August 5, 2002, from Web page published as part of a website: Reibel, J. H. (1994). Pedagogy for the 21st century. Retrieved January 1, 2002, from Columbia University, Institute for Learning Technologies Web site: Web page in a topical section of an organization s web site: Petrie Environmental Watch Center. (2002, Aug. 2). Recent conservation legislation. In Law and land use in Petrie County (section 2). Retrieved August 3, 2002, from Abstract of a technical report: Celifano, C. R., & Roland, W. M. (2001). Measured rates of glacial melting in 4 locations (ORSI Polar Research Institute Report No. 14). Abstract retrieved May 5, 2002, from Multipage document created by a private organization: Commit to be fit! Arlington Chapter. (n.d.). Heart helps: Ten 10 minute workouts. Retrieved August 5, 2002, from US Government report: United States Sentencing Commission. (n.d.). Federal sentencing statistics by state. Retrieved Aug 2, 2002, from 23

Studeerwijzer Bachelor Eindproject (BEP 1BT04; BEP-G 1GT04)

Studeerwijzer Bachelor Eindproject (BEP 1BT04; BEP-G 1GT04) Studeerwijzer Bachelor Eindproject (BEP 1BT04; BEP-G 1GT04) September 2012, update September 2014 Lilian Halsema Eric van der Geer Rutten Rijswijk Monique Jansen-Vullers Simone Resing-Sassen (update September

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Academisch schrijven. Tips and tricks

Academisch schrijven. Tips and tricks Academisch schrijven Tips and tricks Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP-3: cohesie en zinsconstructies ViP-5: structuur 2 ViP-1: structuur 1 Titel en kopjes

Nadere informatie

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-15 1. Definitie De BA-scriptie is een schriftelijke weerslag van een praktische oefening in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Inleiding Een masterscriptie is een academisch werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsbereik

Artikel 1 Toepassingsbereik Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Nederlandstalige opleidingen Inhoud Artikel 1 Toepassingsbereik... 1 Artikel 2 Scriptiecoördinator/scriptiebegeleider... 1 Artikel 3 Doel... 2 Artikel 4 Studielast...

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden Henk Donkers Sectie Geografie, planologie en milieu Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgangspunten

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Beoordelingsformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Bachelor Stage en Thesis. Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen. Samenvatting

Bachelor Stage en Thesis. Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen. Samenvatting Bachelor Stage en Thesis Medische Informatiekunde Regels en Richtlijnen Samenvatting Deze handleiding is een samenvatting van het document: Bachelor Stage & Thesis: Regels en Richtlijnen. De student wordt

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek Reglement 2014-2015 1. Omschrijving 1.1 De MA-scriptie is een schriftelijk verslag van een door de student zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek.

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016

Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016 Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016 1. Inleiding Doel bachelorthesis Aan het einde van de bacheloropleiding moeten studenten in staat zijn om zelfstandig een internationaal-

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Masterproef oktober 2009

Masterproef oktober 2009 Masterproef 1 29 oktober 2009 Wat is een masterproef? Beslaat +/- 50 blz (15000 woorden) Volgt de structuur van een wetenschappelijk artikel (onderzoek of literatuurstudie) Volgt de APA richtlijnen Deontologie

Nadere informatie

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Beoordeling van het PWS

Beoordeling van het PWS Weging tussen de drie fasen: 25% projectvoorstel, 50% eindverslag, 25% presentatie (indien de presentatie het belangrijkste onderdeel is (toneelstuk, balletuitvoering, muziekuitvoering), dan telt de presentatie

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

JOB AID: Feedback & toetsing van schrijfopdrachten

JOB AID: Feedback & toetsing van schrijfopdrachten JOB AID: Feedback & toetsing van schrijfopdrachten Inleiding Deze job aid is vooral bedoeld voor de vakken met een schrijfopdracht uit de schrijfvaardighedenlijn. Het betreft de vakken: I. SMW, II. Organisatiewetenschappen,

Nadere informatie

Rubrics onderzoeksopzet

Rubrics onderzoeksopzet Eindbeoordeling LA51 Praktijkgericht onderzoek 2012-2013 Naam: J. Rietjens Cijfer: 7.3 De beoordeling van de verschillende onderdelen zijn geel gemarkeerd. Door Eline Ossevoort en Hanneke Koopmans Feedback

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

IT Governance. Studietaak 5

IT Governance. Studietaak 5 IT Governance 5 Open Universiteit faculteit Managementwetenschappen Cursusteam ir. H.B.F. Hofstee, projectleider en auteur Open Universiteit prof. dr. R.J. Kusters, auteur, Open Universiteit Programmaleiding

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Studiepunten prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes, mr. F.M.H. Hoens

Studiepunten prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes, mr. F.M.H. Hoens Bachelorthesis (notarieel recht) Studiepunten Docenten 3 ec prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes, mr. F.M.H. Hoens Algemeen en voorkennis De verplichting om een bachelorthesis te schrijven, geldt in beginsel voor

Nadere informatie

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen Literatuurverwijzingen Een literatuurlijst maken & citeren / parafraseren Waarover gaat de presentatie? I Waarom verwijzen? Enkele overwegingen vooraf! II APA - normen III Literatuurverwijzingen: de praktijk

Nadere informatie

Bachelor Eind Project

Bachelor Eind Project Bachelor Eind Project Robert Hekkenberg & Ido Akkerman 14-12-2015 Delft University of Technology Challenge the future 2 Vandaag Toegangseisen Leerdoelen Onderwijsvorm Beoordeling Praktische zaken Ondersteunende

Nadere informatie

Handleiding notariële bachelorscriptie

Handleiding notariële bachelorscriptie Handleiding notariële bachelorscriptie 2016-2017 1. Algemene Handleiding bachelorscriptie; contactinformatie Deze Handleiding bevat informatie over het schrijven van een bachelorscriptie Notarieel recht.

Nadere informatie

Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017

Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017 Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017 Voorwaarden voor het nakijken van het projectplan: De omvang van het plan is maximaal 4000 woorden. (excl. tabellen, figuren, bijlagen, literatuurlijst).

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 3

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 3 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 3 Agenda Algemene Feedback lesweek 2 opdracht De valkuilen van onderzoek Aspartaam: wie kun je vertrouwen? Internet Detective Onderzoek: meer dan Google

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAP HANDLEIDING BA-THESIS OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAP Universiteit van Amsterdam College Communicatiewetenschap, opleiding Communicatiewetenschap

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Professionaliseringstraject onderzoeksvaardigheden voor docenten. prof. dr. Saskia Brand-Gruwel

Professionaliseringstraject onderzoeksvaardigheden voor docenten. prof. dr. Saskia Brand-Gruwel Professionaliseringstraject onderzoeksvaardigheden voor docenten prof. dr. Saskia Brand-Gruwel Leerdoelen Na het volgen van dit professionaliseringtraject: heeft u kennis en inzicht in de gehele onderzoekscyclus;

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent Bachelor Opleiding Sociale Geografie & Planologie Beoordelingsprotocollen Wetenschappelijk Rapporteren en Presenteren, Groepsonderzoekproject & Bachelorproject De Beoordelingsprotocollen van Wetenschappelijk

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Scriptiehandleiding Bachelor Arabische taal en cultuur versie februari 2015

Scriptiehandleiding Bachelor Arabische taal en cultuur versie februari 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Scriptiehandleiding Bachelor Arabische taal en cultuur versie februari 2015 Dit zijn de richtlijnen voor het schrijven van de BA-scriptie bij de opleiding Arabisch aan

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie Aanvullende informatie Eindopdracht Dé opleider voor werkend Nederland 2008 Postbus 447 1200 AK Hilversum Tel. (035) 6400 411 Fax. (035) 6400 477 www.ncoi.nl 1 e druk 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M.

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie