MS Project. Module 0. MS Project, versie 2002 (UK) Nummer: 305 ( ) The Courseware Company

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MS Project. Module 0. MS Project, versie 2002 (UK) Nummer: 305 (19112002) The Courseware Company"

Transcriptie

1 MS Project Module 0 MS Project, versie 2002 (UK) Nummer: 305 ( ) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Courseware Company.

2

3 VOORWOORD Geachte cursist(e), Van harte welkom bij deze opleiding! Om van een goede start verzekerd te zijn, hebben wij ter introductie een aantal zaken op papier gezet. Voor u ligt het cursusboek waarin de lesstof van de opleiding is opgenomen. Dit boek is tijdens de cursus bedoeld als hulpmiddel. U krijgt daarin een stapsgewijze uitleg met duidelijke voorbeelden. Daardoor heeft dit cursusboek (welk uw eigendom is) ook een grote waarde als naslagwerk. U kunt daarin informatie terugzoeken en uw kennis opfrissen. Tijdens een klassikale training geeft de trainer een duidelijke, centrale uitleg en zal u intensief begeleiden bij het uitvoeren van opdrachten. U krijgt zodoende de stof snel onder de knie. Wanneer u vragen heeft of extra uitleg wenst, aarzelt u dan niet de trainer te raadplegen. Tijdens een individuele training heeft de trainer een actiefbegeleidende rol. Hij/zij zal u helpen wanneer u problemen heeft met, of vragen heeft over de leerstof. Wij wensen u een leerzame en plezierige opleiding!

4

5 ALGEMENE CURSUSINFORMATIE Opbouw van het cursusmateriaal Het materiaal voor deze cursus is opgebouwd uit algemene informatie, een of meer modules en een algemene index. De volgorde waarin u de modules kunt doorlopen wordt hieronder getoond in een stroomdiagram. Algemene informatie De algemene informatie is opgebouwd uit: Voorwoord; Algemene cursusinformatie; Algemene inhoudsopgave. Moduleopbouw Elke lesmodule behandelt een specifieke werkzaamheid en komt qua duur overeen met een dagdeel. Iedere module is opgebouwd uit: Hoofdstukken (zie volgende paragraaf); Case (opgave over de gehele module). Hoofdstukopbouw Ook de hoofdstukken hebben een vaste opbouw: Opbouw Inleiding Uitleg Procedures Opgaven Omschrijving Korte tekst over de toepasbaarheid van het te behandelen onderwerp. Bespreking van een bepaalde functie of handeling. Stappenplan van uit te voeren handelingen. Aan de hand van een specifiek voorbeeld kunt u het geleerde oefenen aan de computer. Algemene opsomming van uit te voeren handelingen. Deze procedures zijn handig als naslagwerk. De opgaven zijn beschrijvend. U dient zelf de oplossingen te bedenken, hetgeen alleen mogelijk is als u de stof uit het hoofdstuk heeft begrepen. Algemene index In deze index vindt u, op alfabetische volgorde, alle trefwoorden die in het materiaal worden gebruikt. 1

6 The Courseware Company Module 0 Structuurschema De structuur van de cursus MS Project 2002 UK is als volgt: Module 1 Basisvaardigheden en opzet planning Module 2 Beperking, structuur en recources Module 3 Planning evalueren Module 4 Voortgang en Rapportage Module 5 Toegevoegde MOUS onderwerpen U kunt aan de hand van dit schema zelf het leertraject uitstippelen. 2

7 Algemene inhoudsopgave The Courseware Company Conventies In het cursusmateriaal worden de volgende schrijfwijzen en symbolen gehanteerd: Symbool/Schrijfwijze Cursief Betekenis Geeft aan dat u een bestand van schijf moet openen om praktijkoefeningen te kunnen maken. In het materiaal wordt ervan uitgegaan dat deze lesbestanden zich bevinden in de map 'C:\Mijn Documenten\Basis.xxx' of 'C:\Mijn Documenten\Vervolg.xxx' 1 De xxx staan voor het nummer van de cursus zoals vermeld op het titelblad. Hiermee wordt een tip, een wetenswaardigheid aangegeven. Hiermee wordt aangegeven dat een bepaalde handeling kan worden uitgevoerd met de rechtermuisknop. Hiermee wordt een waarschuwing gegeven. Geeft het begin aan van een praktijkoefening. Naast dit symbool vindt u, in een opsomming, de geleide instructie om de oefening te maken. Alle namen van onderdelen die u op het scherm kunt lezen worden cursief weergegeven. " " Tekst die u wordt verondersteld in te typen, is tussen aanhalingstekens geplaatst. Typ alleen de tekst, niet de aanhalingstekens, tenzij anders aangegeven. Shift+F1 Home, Toetsencombinaties met een plusteken tussen de toetsnamen geven aan dat u de eerstgenoemde toets ingedrukt moet houden, terwijl u de tweede typt. Toetsencombinaties met een komma tussen de toetsnamen geven aan dat u de toetsen na elkaar moet typen. Gebruik van scheidingstekens In de verschillende pakketten wordt gebruikgemaakt van scheidingstekens voor decimale komma, duizendtalpunt en argumentscheider (listseparator). Deze worden in het cursusmateriaal opgenomen zoals ze gelden bij de standaardinstallatie van het betreffende pakket. 1 Of in het Engelse equivalent C:\My Documents 3

8

9 Algemene Inhoudsopgave Module 1 Basisvaardigheden en opzet planning Hoofdstuk 1 Introductie MS Project Bruikbaarheid MS Project Voortgang project Starten van MS Project Afsluiten van MS Project Gewijzigd project bewaren Het venster van MS Project Menubalk Werkbalken Invoerregel Taakvenster Procedures Opgaven Hoofdstuk 2 Helpfuncties binnen MS Project Het menu Help Microsoft Project Help Directe Helpfunctie Contextgevoelige helpfuncties Help, Wat is dit? Knopinfo Kolomkopinfo Het vraagteken in het dialoogvenster Office Assistant Procedures Opgaven Hoofdstuk 3 Basishandelingen in MS Project Bewaren van een project Automatisch opslaan Openen van een project Bewegen door de vensters Celwijzer verplaatsen met de muis Celwijzer verplaatsen met toetsencombinaties Verplaatsingen in de tijdschaal Cellen selecteren Kolommen en rijen selecteren Meervoudige selectie Gehele project selecteren Procedures Opgaven

10 The Courseware Company Algemene inhoudsopgave Hoofdstuk 4 Verschillende weergaven Weergave kiezen Werkbalk Weergaven Weergave Gantt Chart Gantt Chart: Sheet view Gantt Chart: Chart view Gantt Chart Wizard Weergave Network Diagram Weergave Resource Graph Gantt chart: Task Form Weergave Calendar Gecombineerde (split) weergaven Procedures Opgaven Hoofdstuk 5 Starten van een nieuw project Nieuw project beginnen Sjabloon gebruiken voor nieuw project Projectinformatie Datum invoeren Projecteigenschappen Procedures Opgaven Hoofdstuk 6 Taken en doorlooptijd Invoeren van taken Duur of doorlooptijd van een taak Continue of echte doorlooptijd Mijlpalen Terugkerende taken Taakinformatie Aantekeningen Procedures Opgaven Hoofdstuk 7 Taken koppelen Soorten relaties Finish-to-Start relaties Overige relaties Relaties leggen met behulp van een dialoogvenster Relaties leggen door middel van dubbelklikken Relaties leggen door middel van de Task Form Relaties leggen met behulp van de kolom Predecessors Vertragings- of overlappingtijd Overlappingtijd of negatieve vertragingstijd Notaties voor vertragings- en overlappingtijd Invoeren van vertragings- en overlappingtijd Procedures Opgaven Hoofdstuk 8 Case Index

11 Algemene inhoudsopgave The Courseware Company Module 2 Beperkingen, structuur en resources Hoofdstuk 1 Taken beperken en deadlines Tijdsbeperkingen Invoeren van tijdsbeperkingen Mogelijke conflicten in de toekomst Conflicten Waarschuwingen via Smart-tag Harde en zachte tijdsbeperkingen Deadline Procedures Opgaven Hoofdstuk 2 Structuur van een planning Taakniveaus Subtaken definiëren Subtaken opheffen Niveaunummering Weergave hoofd- en/of subtaken Weergave Gantt balk Procedures Opgaven Hoofdstuk 3 Projectgegevens bewerken Nieuwe taken invoegen en taken verwijderen Taken knippen, plakken en kopiëren Taken kopiëren met behulp van de vulgreep Taken verplaatsen Bewerkingen ongedaan maken Wijzigen van taken Rijhoogte aanpassen Procedures Opgaven Hoofdstuk 4 Netwerkplanning Knooppunten invoegen en verwijderen Invoeren van gegevens Koppelingen leggen Wijzigingen maken in het Network Diagram Taken verplaatsen Weergave knooppunten Procedures Opgaven Hoofdstuk 5 Resources Resources invoeren Resources toewijzen Het dialoogvenster Assign Resources Het tabblad Resources van het dialoogvenster Task Information Extra mogelijkheden in het dialoogvenster Assign Resources Toegewezen resources verwijderen en veranderen Procedures Opgaven

12 The Courseware Company Algemene inhoudsopgave Hoofdstuk 6 Plannen met resources Meerdere resources en parttime resources toewijzen Formule voor bepalen van hoeveelheid werk De formule anders geschreven Rekenvolgorde Taaktypen Taken met een vaste doorlooptijd Taken met vaste eenheden Taken met een vaste hoeveelheid werk Werkgestuurd plannen bij werken met meerdere resources Procedures Opgaven Hoofdstuk 7 Beschikbaarheid Standaardrooster en standaard projectrooster Resource rooster Een resourcerooster aan een ander rooster koppelen Werktijden standaard wijzigen Taakrooster Procedures Opgaven Hoofdstuk 8 Werken met meerdere projecten Consolideren van projecten Niet geopende projecten consolideren Project opsplitsen in meerdere ingevoegde projecten Reeds geopende projecten consolideren Koppelen van projecten Gebruikmaken van resources Resources delen Procedures Opgaven Hoofdstuk 9 Case Index Module 3 Planning evalueren Hoofdstuk 1 Einddatum van de planning Kritieke pad Slacktijd in de planning Beperkingen analyseren Taken verdelen in hoofd- en subtaken Vertragingstijd en overlappingtijd toekennen Resources toevoegen Procedures Opgaven Hoofdstuk 2 Overbezette resources De werkbalk resource management Inzicht krijgen in overbezetting van resources Welke resource is overbezet? Wanneer is de resource overbezet? Hoeveel is de resource overbezet? Welke taken veroorzaken de overbezetting? Procedures Opgaven

13 Algemene inhoudsopgave The Courseware Company Hoofdstuk 3 Overbezetting oplossen Handmatig oplossen van overbezetting Inhuren van nieuwe resources Onderbezette resources laten meewerken Onderbezette resources opsporen Onderbezette resources zichtbaar maken Overwerk tegen overwerktarief Overwerk tegen standaardtarief Vertragen Taken vertragen Resource toewijzing vertragen Taken splitsen Overbezetting door MS Project laten oplossen Procedures Opgaven Hoofdstuk 4 Case Index Module 4 Voortgang en rapportage Hoofdstuk 1 Voortgangsbewaking Oorspronkelijke planning vastleggen Baseline/Interim-plan bewaren Voortgang Voortgang invoeren Het effect van wijzigingen tijdens voortgang De werkbalk Tracking Voortgangsbewaking Voortgang bekijken in de Tracking Gantt Voortgang bekijken in andere weergaven Procedures Opgaven Hoofdstuk 2 Filteren en sorteren Standaardfilters Filters maken Automatische filters Groeperen Procedures Opgaven Hoofdstuk 3 Afdrukken en rapportage Pagina-instellingen Oriëntatie, schaal en papierformaat Marges instellen Kop- en voetteksten Legenda afdrukken Algemene instellingen op het tabblad View Pagina-einde invoegen Afdrukken Standaardrapporten Rapportagemogelijkheden voor het gehele project Rapportagemogelijkheden voor taken Rapportagemogelijkheden voor kosten Rapportagemogelijkheden voor resources Rapportagemogelijkheden voortgang Rapporten maken

14 The Courseware Company Algemene inhoudsopgave Projectgegevens exporteren naar andere applicaties Webpagina's MS Excel spreadsheet MS Word Procedures Opgaven Hoofdstuk 4 Case Index Module 5 Toegevoegde MOUS onderwerpen Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Aanpassen van weergaven, balken en balkstijlen Maken en toepassen van zelfgedefinieerde groeperingen Zelf gedefinieerde groepering opslaan Maken en toepassen van aangepaste weergave Balken opmaken Balkstijl wijzigen Individuele balkopmaak wijzigen Procedures Opgaven Hoofdstuk 3 Project 2002 en eerdere versies Een project opslaan in een oude MS Project bestandsindeling Opslaan in MS Project 98 bestandsindeling Gewijzigde velden Informatie die verloren gaat Onderdelen waarop niet kan worden samengewerkt Procedures Hoofdstuk 4 Tekengereedschap De werkbalk Drawing Objecten tekenen Een getekend object aan een taak koppelen Procedures Opgaven Hoofdstuk 5 Koppeling met Outlook Schedule note berichten Procedures Opgaven Hoofdstuk 6 Werken met de Organizer De Organizer Aangepaste weergaven naar een ander project kopiëren Tabeldefinities herstellen Procedures Opgaven Index

MS Access. Module 0. Pakketnaam, versie 2002 (NL) Nummer: 296 (11062002) The Courseware Company

MS Access. Module 0. Pakketnaam, versie 2002 (NL) Nummer: 296 (11062002) The Courseware Company MS Access Module 0 Pakketnaam, versie 2002 (NL) Nummer: 296 (11062002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Migratiecursus MS Office 2007

Migratiecursus MS Office 2007 Migratiecursus MS Office 2007 Copyright 2008, Hugo Bakker Trainer en Coach Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Minicursus MS Project

Minicursus MS Project Minicursus MS Project pagina 1 van 14 Projectmanagement Minicursus MS Project Projectmanagement...2 Plannen met de computer...2 1 MS Project...2 2 Uitproberen MS Project...3 3 Invoeren van taken...3 4

Nadere informatie

Minicursus MS Project pagina 1 van 14 Projectmanagement

Minicursus MS Project pagina 1 van 14 Projectmanagement Minicursus MS Project pagina 1 van 14 Projectmanagement Minicursus Plannen met MS Project Deze "minicursus" hoort bij het boek Projectaanpak in zes stappen en het boek Projectmanagement van Roel Grit,

Nadere informatie

Service & Call Management 7

Service & Call Management 7 Service & Call Management 7 Handleiding voor configuratie SCM, versie 7.9, NL/NL Laatst bijgewerkt juni 2011 Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van

Nadere informatie

Handleiding Davilex Relatie Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Relatie Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Relatie Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

OpenOffice.org Impress 2.0

OpenOffice.org Impress 2.0 OpenOffice.org Impress 2.0 Bureau Interface Nolly Toenders Voorwoord Begin dit jaar, 2006, is OpenOffice.org 2.0 verschenen. Dit betekent dat de handleidingen allemaal herschreven worden. Nieuwe knoppen,

Nadere informatie

Opleiding MS Dynamics NAV 2009 RTC INTRODUCTIE

Opleiding MS Dynamics NAV 2009 RTC INTRODUCTIE Opleiding MS Dynamics NAV 2009 RTC INTRODUCTIE Software Developments NV België Alle rechten voorbehouden. Zonder expliciete, voorafgaande schriftelijke toestemming van Software Developments NV mag niets

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Word 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE Word 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website: http://www.softwijs.nl

Nadere informatie

Deel 1 Werken in Office 2007 15. Deel 2 Aan de slag met Word 2007 45. Deel 3 Aan de slag met Excel 2007 131

Deel 1 Werken in Office 2007 15. Deel 2 Aan de slag met Word 2007 45. Deel 3 Aan de slag met Excel 2007 131 Computer Basis boek Office 2007 Word, Excel & PowerPoint Korte inhoud Inhoudsopgave 5 Voorwoord 13 Deel 1 Werken in Office 2007 15 Deel 2 Aan de slag met Word 2007 45 Deel 3 Aan de slag met Excel 2007

Nadere informatie

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Word 2010 titel Klikmee Word 2010 eerste druk juni 2010 auteur webdesign zetwerk druk Fred Beumer Guus Mul Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50, 6990 AB Rheden

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Davilex Factuur Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Factuur Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Factuur Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 29/11/2010 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 1.1 INLEIDING...9 1.2 WORD OPSTARTEN...9 1.3 GEBRUIKERSINTERFACE... 11 1.3.1 Titelbalk... 11 1.3.2 Het Lint... 12 1.3.3 Tabblad Bestand...

Nadere informatie

Word 2010. Documentversie: 19 april 2011

Word 2010. Documentversie: 19 april 2011 Word 2010 Documentversie: 19 april 2011 Dit document is gemaakt door Christine M. Meijer van CME Consultancy. Wij verzorgen Office (conversie)cursussen. U mag dit document gratis gebruiken en doorsturen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Powerpoint 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE PowerPoint 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website:

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding. Assistance LITE 2007 Versie 3.0. Voor Windows 2000 / XP / Vista

Handleiding. Assistance LITE 2007 Versie 3.0. Voor Windows 2000 / XP / Vista Handleiding Assistance LITE 2007 Versie 3.0 Voor Windows 2000 / XP / Vista Assistance LITE handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Numbers '09 Gebruikershandleiding

Numbers '09 Gebruikershandleiding Numbers '09 Gebruikershandleiding KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Volgens de auteursrechtelijke bepalingen mag deze handleiding niet zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

MICROSOFT EXCEL 2000 EEN INLEIDING

MICROSOFT EXCEL 2000 EEN INLEIDING MICROSOFT EXCEL 2000 EEN INLEIDING MTSO-INFO 8 NILS NEYT NICO CARPENTIER 2000 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53

Nadere informatie

Hugo Schouppe en Evert Schouppe. 2e druk. Projectmanagement. MS Project. met

Hugo Schouppe en Evert Schouppe. 2e druk. Projectmanagement. MS Project. met Hugo Schouppe en Evert Schouppe 2e druk Projectmanagement met MS Project Projectmanagement met Microsoft Project tweede druk Hugo Schouppe Evert Schouppe Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

WORKSHOP: TEKSTVERWERKING

WORKSHOP: TEKSTVERWERKING WORKSHOP: TEKSTVERWERKING INHOUD Microsoft Word... 3 De werkomgeving... 3 Word starten... 3 Het lint (tabbladen)... 4 Het tabblad Bestand... 4 Contextgevoelige tabbladen op het lint... 4 Werken met documenten...

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

OpenOffice.org Writer 2.0

OpenOffice.org Writer 2.0 OpenOffice.org Writer 2.0 Bureau Interface Nolly Toenders Voorwoord Begin dit jaar is OpenOffice.org 2.0 verschenen. Dit betekent dat de handleidingen allemaal herschreven worden. Nieuwe knoppen, nieuwe

Nadere informatie

Handleiding Visio 2013. www.dubbelklik.nu

Handleiding Visio 2013. www.dubbelklik.nu Handleiding Visio 2013 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie