3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Conservative

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Conservative"

Transcriptie

1 SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Defensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het Subfonds Index Mix Fonds Defensief is een Subfonds van het Legal & General Paraplufonds. Deze Kenmerken zijn vastgesteld op 18 juni 2010 door de Beheerder en de Bewaarder van het Legal & General Paraplufonds overeenkomstig het in het Prospectus bepaalde en voor het laatst geactualiseerd op 8 april De Kenmerken van het Index Mix Fonds Defensief dienen te worden gelezen in combinatie met het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van het Legal & General Paraplufonds. 2. Beleggingsbeleid Index Mix Fonds Defensief Het Index Mix Fonds Defensief belegt direct en voor 100% in het subfonds BlackRock Fund of ishares Conservative van de beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) met paraplustructuur BlackRock Strategic Funds. 3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Conservative BlackRock Strategic Funds BlackRock Strategic Funds is een instelling voor collectieve belegging in effecten ( icbe ), opgericht in Luxemburg en heeft een vergunning verkregen van de Luxemburgse toezichthouder, Commission de Surveillance du Secteur Financier. BlackRock Strategic Funds staat onder toezicht in Luxemburg en niet onder Nederlands toezicht. BlackRock Strategic Funds is wel genotificeerd in Nederland en is opgenomen in het register van de AFM. Dit betekent dat deelnemingsrechten in BlackRock Strategic Funds aangeboden mogen worden aan Nederlandse beleggers. Voor het vereenvoudigd prospectus van BlackRock Strategic Funds wordt verwezen naar www. blackrockinvestments.nl. Het prospectus van BlackRock Strategic Funds is te raadplegen via de Website van de Beheerder (www.landg.nl). De beheerder van BlackRock Strategic Funds is BlackRock (Luxembourg) S.A. ( BlackRock ).

2 BlackRock Fund of ishares Conservative Het beleggingsdoel van BlackRock Fund of ishares Conservative is om te beleggen in overeenstemming met een bescheiden risicoprofiel en om een totaalrendement te behalen dat een combinatie is van vermogensgroei en inkomsten, evenredig met dat risiconiveau.. Dit zal worden bereikt door middel van overwegende exposure aan een breed scala van vermogenscategorieën via beleggingen in ishares Exchange Traded Funds (icbe s of andere icb s) en, indien dit nodig wordt geacht om het risico te beperken, via beleggingen in cash en bijna-cashinstrumenten. Binnen dit risicoprofiel zal het BlackRock Fund of ishares Conservative naar verwachting standaard tussen 15% en 35% van de totale activa beleggen in instrumenten (hoofdzakelijk ishares Exchange Traded Funds) die exposure bieden aan aandelen, aan aandelen gerelateerde effecten, onroerend goed, grondstoffen en andere alternatieve beleggingen. De rest van het BlackRock Fund of ishares Conservative heeft exposure aan vastrentende effecten, aan vastrentende effecten gerelateerde effecten en cash. Het BlackRock Fund of ishares Conservative kent geen geografische beperkingen. Om een bescheiden risiconiveau te handhaven, zal deze verdeling naar verwachting met de tijd variëren en kan gedurende langere perioden allocatie buiten de aangegeven grenzen plaatsvinden. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat het BlackRock Fund of ishares Conservative een bescheiden risiconiveau zal bereiken, vooral tijdens perioden van ongebruikelijk hoge of lage volatiliteit op de markten voor aandelen en vastrentende effecten. Het BlackRock Fund of ishares Conservative mag gebruik maken van derivaten om zich in te dekken tegen het markt- en valutarisico en met het oog op efficiënt portefeuillebeheer. De lopende kosten van het BlackRock Fund of ishares Conservative omvatten de beheervergoeding, administratievergoeding of tegemoetkoming in de administratievergoeding, bewaarvergoeding (uitgezonderd bewaartransactiekosten) en Luxemburgse belasting. Voor aandelenklasse K van BlackRock Strategic Funds de klasse van aandelen ten aanzien waarvan het Index Mix Fonds Defensief zal inschrijven dan wel ingeschreven is betreft de lopende kosten per 1 januari 2014 met betrekking tot het BlackRock Fund of ishares Conservative 0,88%. Verder vermeldt het prospectus van BlackRock Strategic Funds dat de beheervergoeding voor aandelenklasse K van BlackRock Strategic Funds - de klasse van aandelen ten aanzien waarvan het Index Mix Fonds Defensief zal inschrijven dan wel ingeschreven is - per 1 januari 2014 met betrekking tot het BlackRock Fund of ishares Conservative 0,60% op jaarbasis betreft. Ten aanzien van aandelenklasse K van BlackRock Strategic Funds - de klasse van aandelen ten aanzien waarvan het Index Mix Fonds Defensief zal inschrijven dan wel ingeschreven is kunnen initiële kosten in rekening worden gebracht bij inschrijving op aandelen. Met betrekking tot het BlackRock Fund of ishares Conservative kunnen deze kosten per 1 januari 2014 maximaal 5% van de 2

3 prijs van de aandelen bedragen. Deze initiële kosten komen ten goede aan de hoofdvertegenwoordiger (Principal Distributor) BlackRock (Channel Islands) Limited van BlackRock Strategic Funds voor werkzaamheden verricht bij uitgifte. Voor een volledig overzicht van de kosten verband houdend met het BlackRock Fund of ishares Conservative wordt verwezen naar het prospectus van BlackRock Strategic Funds, te raadplegen via de Website van de Beheerder (www.landg.nl). Het BlackRock Fund of ishares Conservative is niet genoteerd aan een gereglementeerde markt c.q. een markt in financiële instrumenten. Ten aanzien van aandelenklasse K van BlackRock Strategic Funds de klasse van aandelen ten aanzien waarvan het Index Mix Fonds Defensief zal inschrijven dan wel ingeschreven is geldt dat geen dividend wordt uitgekeerd. De basisvaluta van het BlackRock Fund of ishares Conservative is Euro. 4. Risicoprofiel Index Mix Fonds Defensief De waardeontwikkeling van het Index Mix Fonds Defensief is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: - het Index Mix Fonds Defensief weinig of geen inkomsten zal opleveren; - bij een ongunstig koersverloop de waarde geheel of ten dele verloren kan gaan. Beleggen in het Index Mix Fonds Defensief brengt economische winstperspectieven, maar ook risico s met zich mee. De waarde van de beleggingen van het Index Mix Fonds Defensief kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het onderstaande overzicht staan de risico s opgenomen die zich bij het Index Mix Fonds Defensief voor kunnen doen. Daarbij zijn de risico s gerangschikt naar omvang en relevantie. Onder (i) zijn de risico s opgenomen die zich veelvuldig, of in hogere mate, kunnen voordoen. Onder (ii) zijn de risico s opgenomen die zich minder, of in mindere mate, kunnen voordoen. Onder (iii) zijn de risico s opgenomen die zich nauwelijks kunnen voordoen. (i) (ii) Koersrisico, marktrisico, rendementsrisico, inflatierisico, renterisico, valutarisico. Macro-economisch risico (illiquiditeitsrisico), concentratierisico beleggingen / markten. 3

4 (iii) Tegenpartijrisico, afwikkelingsrisico, verhandelbaarheidsrisico, wijzigingen wet- en regelgeving, bewaarnemingsrisico, beleggen met geleend geld, fiscale gevolgen Participaties, risico ongedeeld Fondsvermogen, kwalificatierisico fonds voor gemene rekening. De hierboven weergegeven opsomming van de risico s betreft geen limitatieve opsomming. Er kunnen zich additionele risico s voordoen in het Index Mix Fonds Defensief. Een beschrijving van de risico s is opgenomen in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds. Het beoogde risico van het Index Mix Fonds Defensief is lager dan het beoogde risico van het Index Mix Fonds Neutraal, het Index Mix Fonds Offensief en het Index Mix Fonds Zeer offensief. BlackRock Fund of ishares Conservative Hierna worden de risico s weergegeven zoals omschreven in het prospectus van BlackRock Strategic Funds, voor zover relevant voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds BlackRock Fund of ishares Conservative. De Beheerder van het Index Mix Fonds Defensief (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) is afhankelijk van de informatieverschaffing door de beheerder van het subfonds BlackRock Fund of ishares Conservative (BlackRock). De Beheerder van het Index Mix Fonds Defensief (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van het prospectus van BlackRock Strategic Funds. Verder geldt dat de hiernavolgende weergave van de risico s die relevant zijn voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds BlackRock Fund of ishares Conservative geen officiële vertaling betreft van de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van BlackRock Strategic Funds. De hiernavolgende weergave betreft ook geen limitatieve opsomming. De Beheerder van het Index Mix Fonds Defensief (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekstuele verschillen of interpretatieverschillen tussen de hiernavolgende weergave van de risico s en de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van BlackRock Strategic Funds. Evenmin staat zij in voor de volledigheid van de hiernavolgende weergave van de risico s en voor de volgorde (mate van waarschijnlijkheid) waarin deze risico s zich binnen het subfonds BlackRock Fund of ishares Conservative voor kunnen doen. De hierna beschreven risico s kunnen in hoge mate doorwerken in het Index Mix Fonds Defensief. Immers, het Index Mix Fonds Defensief belegt direct en voor 100% in het subfonds BlackRock Fund of ishares Conservative van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur BlackRock Strategic Funds. Voor een volledig overzicht van de risico s wordt verwezen naar het prospectus van BlackRock Strategic Funds, te raadplegen via de Website van de Beheerder (www.landg.nl). Aandelenrisico s 4

5 Koersen van aandelen fluctueren iedere dag en kunnen worden beïnvloed door talrijke factoren op micro en macroniveau, zoals politiek en economisch nieuws, de winst- en verliesrekeningen van bedrijven, demografische trends en rampen. De waarde van aandelen stijgt en daalt en de waarde van een fonds dat in aandelen belegt (zoals het BlackRock Fund of ishares Conservative) kan significante verliezen lijden. Overdraagbare vastrentende effecten Schuldpapieren zijn onderworpen aan zowel werkelijke als aangenomen maten van kredietwaardigheid van de uitgever. Het downgraden van een geclassificeerd schuldpapier of ongunstige publiciteit en de perceptie van beleggers, die niet gebaseerd hoeft te zijn op fundamentele analyse, kan de waarde en liquiditeit van het effect, vooral in een weinig liquide markt, negatief beïnvloeden. In bepaalde marktomstandigheden kan dit ertoe leiden dat beleggingen in dergelijke effecten minder liquide worden, waardoor ze moeilijk zijn te verkopen. Het fonds BlackRock Fund of ishares Conservative kan negatieve gevolgen ondervinden van veranderingen van geldende rentetarieven en eisen gesteld aan de kredietwaardigheid. Veranderingen van marktrente zullen doorgaans een effect hebben op de waarde van de activa van het fonds BlackRock Fund of ishares Conservative aangezien de koersen van vastrentende effecten in het algemeen stijgen wanneer de rente zakt en dalen waneer de rente stijgt. Koersen van effecten met korte looptijden zullen minder fluctueren als gevolg van renteveranderingen dan koersen van effecten met langere looptijden. Een economische recessie kan negatieve gevolgen hebben voor de financiële situatie van een uitgevende instelling en voor de marktwaarde van high yield schuldpapieren die door die instelling worden uitgegeven. De mogelijkheid van de uitgevende instelling om aan haar schuldverplichtingen te voldoen kan negatief worden beïnvloed door specifieke ontwikkelingen van deze uitgevende instelling, of het niet kunnen voldoen aan specifieke bekendgemaakte zakelijke verwachtingen door deze uitgevende instelling, of het niet kunnen verkrijgen van additionele financiering. In geval van faillissement van een uitgevende instelling kan het fonds BlackRock Fund of ishares Conservative verlies lijden en kosten maken. Non-investment grade schuldpapieren kunnen een hoge leverage hebben en een groter risico van wanbetaling inhouden. Daarnaast zijn koersen van non-investment grade schuldpapieren vaak volatieler dan hoger gewaardeerde vastrentende effecten, als gevolg waarvan negatieve economische ontwikkelingen meer effect kunnen hebben op de koersen van non-investment grade schuldpapieren dan op die van hoger gewaardeerde vastrentende effecten. 5

6 Vennootschappen met kleinere marktkapitalisatie De koersen van effecten van kleinere bedrijven kunnen blootstaan aan meer abrupte en onregelmatige marktbewegingen dan grotere, meer gevestigde ondernemingen, of het marktgemiddelde in het algemeen. Deze ondernemingen kunnen beperkte productlijnen, markten of financiële middelen hebben, of afhankelijk zijn van een kleiner managementteam. Volledige ontwikkeling van deze ondernemingen kost tijd. Daarnaast is er minder handel in aandelen van kleine ondernemingen en betreft het kleinere transacties en zijn hun aandelen blootgesteld aan meer abrupte en onregelmatige koersbewegingen dan aandelen van grotere ondernemingen. De effecten van kleinere ondernemingen kunnen ook gevoeliger zijn voor veranderingen in de markt dan de effecten van grotere ondernemingen. Deze factoren kunnen leiden tot bovengemiddelde fluctuaties in de intrinsieke waarde van de aandelen van een fonds (zoals in de aandelen van het BlackRock Fund of ishares Conservative). Exposure aan onroerend goed en onroerendgoedeffecten binnen exchange traded funds De resultaten van onroerendgoedeffecten zijn niet maatgevend voor de resultaten van de onroerendgoedmarkt als geheel. Beleggingen in onroerend goed zijn onderhevig aan talrijke factoren, waaronder ongunstige veranderingen in economische omstandigheden, ongunstige lokale marktomstandigheden en risico s verbonden aan het verkrijgen, financieren en het in eigendom hebben en het exploiteren en vervreemden van onroerend goed. De waarde van onroerend goed zal in het algemeen een kwestie zijn van het oordeel van een taxateur en geen vaststaand feit, en de waarde van een onroerend goed kan significant afnemen in geval van een daling van de onroerendgoedmarkt. Exposure aan grondstoffen binnen exchange traded funds Een exchange traded fund dat belegt in grondstoffen kan dat doen door de resultaten van een grondstoffenindex te kopiëren. De onderliggende index kan de belegging concentreren op speciaal geselecteerde termijngoederen van multinationale markten. Dit maakt het onderliggende exchange traded fund in extreme mate afhankelijk van de resultaten van de betreffende grondstoffenmarkt. Opkomende markten Met opkomende markten wordt speciaal bedoeld de markten van armere of minder ontwikkelde landen, die een geringere ontwikkeling van de economie en/of de kapitaalmarkt en een grotere volatiliteit van aandelen- en valutakoersen vertonen. 6

7 Sommige regeringen van opkomende markten oefenen een sterke invloed uit op de particuliere economische sector, en de politieke en sociale onzekerheden die in veel opkomende markten bestaan zijn bijzonder significant. Een ander risico dat in veel van deze landen bestaat, is dat de economie vooral gericht is op export, en dienovereenkomstig afhankelijk is van internationale handel. Het bestaan van overbelaste infrastructuren en verouderde financiële systemen leidt in sommige landen ook tot risico s; dat geldt ook voor milieuproblemen. In ongunstige sociale en politieke omstandigheden zijn er regeringen geweest die een beleid hebben gevoerd van onteigening, confiscatoire belastingen, nationalisaties, interventies in de effectenmarkt en transactie-afhandeling, en oplegging van restricties met betrekking tot buitenlandse investeringen en deviezencontrole, hetgeen zich in de toekomst zou kunnen herhalen. Naast bronbelastingen op inkomsten uit beleggingen is het mogelijk dat sommige opkomende markten vermogenswinstbelastingen gaan heffen van buitenlandse beleggers. Algemeen geaccepteerde administratieve, accountants- en financiële standaarden kunnen in opkomende markten aanzienlijk afwijken van die in ontwikkelde markten. Vergeleken met volgroeide markten kunnen sommige opkomende markten beperkte regelgeving, handhaving van regelgeving en controle van activiteiten van beleggers kennen. Die activiteiten kunnen onder meer omvatten het handelen naar aanleiding van belangrijke niet-publieke informatie door sommige beleggerscategorieën. De effectenmarkten van opkomende markten zijn niet zo groot als de meer gevestigde effectenmarkten en hebben aanzienlijk lagere handelsvolumes, wat resulteert in een gebrek aan liquiditeit en sterke prijsvolatiliteit. Er kan een grote concentratie van marktkapitalisatie en handelsvolume in een klein aantal uitgevende instellingen zijn, die een gering aantal industrieën alsook een hoge concentratie van beleggers en financiële tussenpersonen vertegenwoordigen. Deze factoren kunnen timing en prijs van de aan- of verkoop van effecten door een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) ongunstig beïnvloeden. Settlement van effectentransacties in opkomende markten brengen grotere risico s met zich dan in ontwikkelde markten, voor een deel omdat BlackRock Strategic Funds zaken zal doen met handelaren en wederpartijen met een minder sterke kapitalisatie, en bewaarneming en registratie van effecten in sommige landen onbetrouwbaar kan zijn. Vertragingen in settlement zouden kunnen leiden tot het missen van beleggingsmogelijkheden indien een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) een effect niet kan kopen of verkopen. De bewaarder van BlackRock Strategic Funds (State Street Bank Luxembourg S.A.) is verantwoordelijk voor de juiste selectie van en het toezicht op banken waar zij mee handelt in alle relevante markten, dit in overeenstemming met Luxemburgse wet- en regelgeving. 7

8 In bepaalde opkomende markten zijn registratiekantoren niet onderworpen aan effectief overheidstoezicht, noch zijn zij altijd onafhankelijk van uitgevende instellingen. Beleggers dienen zich daarom te realiseren dat de betrokken fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) verliezen zouden kunnen lijden als gevolg van deze registratieproblemen. Beleggingen in Rusland staan momenteel bloot aan bepaalde verhoogde risico s waar het gaat om het bezit en de bewaarneming van effecten. In Rusland blijkt hiervan door inschrijving in de boeken van een onderneming of de administrateur (deze is geen agent en is geen verantwoording schuldig aan de bewaarder van BlackRock Strategic Funds (State Street Bank Luxembourg S.A.)). Er worden geen certificaten die de eigendom van Russische ondernemingen aantonen gehouden door de bewaarder van BlackRock Strategic Funds (State Street Bank Luxembourg S.A.) of enige correspondent en ze zijn ook niet opgenomen in een doeltreffend centraal bewaarsysteem. Ten gevolge van dit systeem en het ontbreken van regels en controle van overheidswege, kunnen registratie en eigendom van Russische effecten voor BlackRock Strategic Funds verloren gaan door fraude, onachtzaamheid of zelfs vergissing. Fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) die rechtstreeks beleggen in Rusland, zullen hun exposure beperken tot maximaal 10% van de intrinsieke waarde, met uitzondering van beleggingen in effecten die genoteerd zijn op de Russian Trading Stock Exchange of de Moscow Interbank Currency Exchange, welke zijn erkend als gereguleerde markten. Staatsschulden in geval van opkomende markten Bepaalde opkomende markten hebben zeer grote schulden bij commerciële banken en buitenlandse overheden. Beleggingen in obligaties ( staatsschuld ) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van opkomende markten of hun instellingen en tussenpersonen ( overheidsentiteiten ) dragen een hoog risico in zich. De overheidsentiteit die verantwoordelijk is voor terugbetaling van de staatsschuld kan niet in staat zijn of weigerachtig zijn om de hoofdsom en/of rente te betalen wanneer deze betaalbaar zijn in overeenstemming met de voorwaarden van zulke leningen. De bereidheid of mogelijkheid tot tijdige betaling van hoofdsom en rente door een overheidsentiteit kan onder andere worden beïnvloed door haar kasstromen, de omvang van haar buitenlandse reserves, de beschikbaarheid van voldoende buitenlandse valuta op de datum dat betaling dient te geschieden, de relatieve grootte van de schuldenlast op de economie als geheel, het beleid van de overheidsentiteit ten opzichte van het Internationaal Monetair Fonds en de politieke beperkingen waaraan een overheidsentiteit kan zijn onderworpen. Overheidsentiteiten kunnen ook afhankelijk zijn van verwachte betalingen door buitenlandse overheden, multilaterale instanties en anderen in het buitenland indien het gaat om het verminderen van de achterstallige betalingen van hoofdsommen en rente op hun leningen. De 8

9 toezegging van deze overheden, instanties en anderen om deze betalingen te verrichten kan afhankelijk zijn gemaakt van het doorvoeren van economische hervormingen door de overheidsentiteit en/of economische prestaties en de tijdige nakoming van de verplichtingen jegens zulke schuldenaren. Het niet voldoen aan de eisen met betrekking tot het doorvoeren van zulke hervormingen, het behalen van economische prestaties of het tijdig betalen van hoofdsom of rente, kan leiden tot het intrekken van de door deze derden aan de overheidsentiteit beloofde leningen, wat verdere negatieve gevolgen kan hebben voor de bereidheid en mogelijkheid van deze entiteiten om tijdig aan hun schuldverplichtingen te voldoen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat overheidsentiteiten niet meer aan de verplichtingen voortvloeiende uit hun staatsschuld kunnen voldoen. Houders van staatsschulden, daaronder begrepen een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative), kunnen worden verzocht mee te werken aan het herstructureren van deze schulden en verdere leningen aan overheidsentiteiten te verstrekken. Het ontbreekt aan faillissementsprocedures waardoor staatsschulden in hun geheel of gedeeltelijk kunnen worden teruggevorderd indien de overheidsentiteit in gebreke blijft. Beperkingen aan buitenlandse beleggingen Sommige landen verbieden of stellen strenge beperkingen aan beleggingen door buitenlandse entiteiten zoals een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative). Ter illustratie: sommige landen eisen voorafgaande goedkeuring van de regering voor beleggingen door buitenlandse personen, stellen grenzen aan de omvang van beleggingen door buitenlandse personen in een bepaald bedrijf, of laten beleggingen door buitenlandse personen slechts in bepaalde effectenklassen van een onderneming toe, met wellicht minder gunstige voorwaarden dan effectenklassen van die onderneming die door inwoners van dat land kunnen worden gekocht. Sommige landen kunnen beperkingen opleggen aan investeringsmogelijkheden in uitgevende instellingen of sectoren die van nationaal belang worden geacht. De wijze waarop buitenlandse investeerders in sommige landen kunnen beleggen in bepaalde ondernemingen, en beperkingen die aan deze beleggingen worden gesteld, kunnen de activiteiten van een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) negatief beïnvloeden. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) kan bijvoorbeeld in bepaalde landen worden gedwongen om in eerste instantie door middel van een lokale handelaar of andere instelling te beleggen, waarna de aandelen op naam van het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds worden gesteld. Tenaamstelling kan in sommige gevallen niet tijdig mogelijk blijken, wat kan resulteren in een periode waarin het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds sommige rechten als belegger niet kan uitoefenen, inclusief het recht op dividend of het recht te worden geïnformeerd over bepaalde handelingen van de onderneming. Ook kan het gebeuren dat een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) een kooporder plaatst, maar op het moment van tenaamstelling wordt medegedeeld dat het toelaatbare aantal aandelen voor buitenlandse beleggers reeds is bereikt, als 9

10 gevolg waarvan het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds de gewenste belegging op dat moment niet kan realiseren. In sommige landen kunnen aanzienlijke beperkingen bestaan met betrekking tot het repatriëren door een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) van inkomsten uit beleggingen, kapitaal of de opbrengst van verkoop van effecten door buitenlandse beleggers. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) kan negatieve gevolgen ondervinden van vertragingen van of de weigering van goedkeuring van de regering voor repatriëren van kapitaal, alsook in geval van de onderwerping van het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds aan beperkingen met betrekking tot beleggingen. Een aantal landen heeft toestemming gegeven voor de oprichting van closed-end beleggingsmaatschappijen om indirecte buitenlandse investeringen in hun kapitaalmarkten mogelijk te maken. Aandelen van bepaalde closed-end beleggingsmaatschappijen kunnen op sommige momenten slechts tegen marktprijzen worden gekocht, welke prijzen hoger zijn dan de intrinsieke waarde van deze aandelen. Indien een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) aandelen koopt in closed-end beleggingsmaatschappijen, betalen aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds zowel hun evenredige aandeel in de kosten van het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds (inclusief beheervergoedingen) als, indirect, de kosten van zulke closed-end beleggingsmaatschappijen. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) kan ook, voor eigen rekening, zijn eigen beleggingsentiteiten oprichten in overeenstemming met de wetgeving van bepaalde landen. Fiscale overwegingen BlackRock Strategic Funds kan zijn onderworpen aan bronbelasting of andere belastingen op inkomsten en/ of winst voortkomende uit haar beleggingsportefeuille. Belegt BlackRock Strategic Funds in effecten die ten tijde van de aanschaf niet aan bronbelasting of andere belastingen zijn onderworpen, dan kan niet worden gegarandeerd dat er in de toekomst geen belasting zal worden geheven ten gevolge van eventuele veranderingen in de van kracht zijnde wetten, verdragen, regels of reglementen of de interpretatie daarvan. Mogelijk is BlackRock Strategic Funds niet in staat die belasting terug te vorderen, zodat een dergelijke verandering de intrinsieke waarde van de aandelen van BlackRock Strategic Funds ongunstig zou kunnen beïnvloeden. Bij het short sellen door BlackRock Strategic Funds van effecten die ten tijde van de verkoop onderworpen zijn aan bronbelasting, zal de verkregen prijs worden beïnvloed door de verplichting van de koper tot het betalen van bronbelasting. Mochten dergelijke effecten in de toekomst niet meer aan bronbelasting zijn onderworpen, dan zal het daaruit voortvloeiende voordeel de koper en niet BlackRock Strategic Funds ten goede komen. De fiscale informatie in het hoofdstuk Belasting (Taxation) in het prospectus van BlackRock Strategic Funds is naar beste weten van de bestuurders van BlackRock Strategic Funds gebaseerd op de 10

11 geldende belastingwetgeving en -praktijk per de datum van het prospectus van BlackRock Strategic Funds. Belastingwetten, de fiscale positie van BlackRock Strategic Funds, de belastingheffing aan aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds en alle belastingverminderingen, alsmede de gevolgen van de fiscale positie en belastingverminderingen, kunnen van tijd tot tijd veranderen. Elke verandering in de belastingwetgeving in enig rechtsgebied waar een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) is geregistreerd, wordt verhandeld of belegd, kan van invloed zijn op de fiscale positie van het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds, de waarde van de beleggingen van dat fonds in het betrokken rechtsgebied en het vermogen van dat fonds om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken en/of de opbrengst na belastingen voor de aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds. Bij een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) dat in derivaten belegt, kan de inhoud van de voorafgaande zin ook betrekking hebben op het rechtsgebied van de wet die van kracht is voor het derivatencontract en/of de derivatenwederpartij en/of de markt(en) van de onderliggende exposure van het derivaat. Of en in hoeverre aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds in aanmerking komen voor belastingverminderingen, is afhankelijk van de individuele omstandigheden van de aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds. De informatie in het hoofdstuk Belasting (Taxation) in het prospectus van BlackRock Strategic Funds is niet uitputtend en vormt geen juridisch of fiscaal advies. Toekomstige beleggers wordt dringend aangeraden hun belastingadviseurs te raadplegen met betrekking tot hun eigen belastingpositie en de fiscale gevolgen van een belegging in BlackRock Strategic Funds. Als een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) belegt in een rechtsgebied waar het belastingstelsel niet volledig is ontwikkeld of niet voldoende vaststaat, bijvoorbeeld jurisdicties in het Midden-Oosten, zullen het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds, de beheerder (BlackRock), de vermogensbeheerder (Investment Advisor) (BlackRock Financial Management Inc, BlackRock Institutional Trust Company N.A., BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Investment Management LLC, BlackRock (Singapore) Limited) en de bewaarder (State Street Bank Luxembourg S.A.) van BlackRock Strategic Funds niet zijn gehouden verantwoording af te leggen aan enige aandeelhouder van BlackRock Strategic Funds voor enige betaling die door BlackRock Strategic Funds te goeder trouw is gedaan of toegestaan aan een belastingautoriteit voor belastingen of andere kosten van BlackRock Strategic Funds of het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds, ongeacht of later duidelijk wordt dat dergelijke betalingen of kosten niet hadden hoeven of mogen worden verricht of gemaakt. Omgekeerd, indien het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds, door elementaire onduidelijkheid ten aanzien van de belastingplichtigheid, de navolging van de beste of gebruikelijke marktpraktijk vervolgens onder druk staat of het ontbreken van een ontwikkeld mechanisme voor praktische en tijdige betaling van belastingen, belasting betaalt over voorgaande jaren, komt eventuele rente of boete voor te late betaling voor rekening van het fonds van BlackRock Strategic 11

12 Funds. Dergelijke laat betaalde belastingen zullen normaliter ten laste van het fonds van BlackRock Strategic Funds worden geboekt op het moment dat wordt besloten dat het fonds van BlackRock Strategic Funds daarvoor belastingplichtig is. Aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds dienen zich ervan bewust te zijn dat bepaalde aandelenklassen van BlackRock Strategic Funds dividenden kunnen betalen zonder aftrek van kosten. Dit kan ertoe leiden dat aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds een hoger dividend ontvangen dan zij anders zouden hebben ontvangen en dientengevolge kunnen aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds hoger worden aangeslagen voor de inkomstenbelasting. In bepaalde omstandigheden kan het betalen van dividenden zonder aftrek van kosten bovendien betekenen dat het fonds van BlackRock Strategic Funds dividend betaalt uit kapitaalgoederen en niet uit inkomsten. Zulke dividenden kunnen, afhankelijk van de lokale belastingwetgeving, toch worden beschouwd als uitkeringen van inkomsten aan aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds; daarom kunnen beleggers zijn onderworpen aan belasting over het dividend tegen hun marginale inkomstenbelastingtarief. Aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds dienen te dezer zake zelf professioneel fiscaal advies in te winnen. Financiële markten, wederpartijen en tussenpersonen De fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) kunnen zijn blootgesteld aan ondernemingen in de financiële sector, die optreden als aanbieder van diensten of als wederpartij in financiële contracten. In tijden van extreme marktvolatiliteit kunnen dergelijke ondernemingen ongunstig worden beïnvloed, met nadelige gevolgen voor de activiteiten van de fondsen. Regelgevende instanties en zelfregulerende organisaties en effectenbeurzen zijn bevoegd om in geval van noodsituaties buitengewone maatregelen te nemen. De gevolgen van mogelijke toekomstige regelgeving kunnen substantieel en negatief zijn voor BlackRock Strategic Funds. Bij de oprichting heeft een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) normaliter geen historisch resultatenoverzicht op grond waarvan potentiële beleggers het rendement zouden kunnen evalueren. Derivaten Overeenkomstig de in bijlage D van het prospectus van BlackRock Strategic Funds vermelde beleggingslimitieten en beperkingen, mag elk fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) gebruik maken van derivaten om zich in te dekken tegen 12

13 het markt- en valutarisico en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer. Door het gebruik van derivaten kunnen fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) worden blootgesteld worden aan grotere risico s. Derivatencontracten kunnen uitermate volatiel zijn en de initiële marge is over het algemeen klein in verhouding tot de omvang van het contract, zodat de transacties worden geleveraged in termen van markt-exposure. Een relatief kleine schommeling van de markt kan een grotere weerslag hebben op derivaten dan op klassieke obligaties of aandelen. Geleveragede derivatenposities kunnen daarom de volatiliteit van een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) vergroten. Terwijl de fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) geen geld zullen lenen ten behoeve van leverage, kunnen ze bijvoorbeeld synthetische shortposities innemen middels derivaten om hun exposure te corrigeren, altijd binnen de beperkingen van het prospectus van BlackRock Strategic Funds. Afgedekte (hedged) aandelenklassen Hoewel een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) of zijn vertegenwoordiger kan proberen het valutarisico af te dekken, is er geen garantie dat het betreffende fonds daarin zal slagen en een en ander kan resulteren in een slechte verhouding tussen de valutapositie van het betreffende fonds en de afgedekte aandelenklasse. Hedgingstrategieën kunnen worden toegepast, ongeacht of de basisvaluta in waarde daalt of stijgt ten opzichte van de betreffende valuta van de afgedekte aandelenklasse. De hedgingstrategieën kunnen worden toegepast wanneer de basisvaluta in waarde daalt of stijgt ten opzichte van de relevante valuta van de afgedekte aandelenklasse. Hierdoor kunnen beleggers in de desbetreffende klasse substantieel worden beschermd tegen een waardedaling van de basisvaluta tegenover de valuta van de afgedekte aandelenklasse, maar ook worden verhinderd om te profiteren van een waardestijging van de basisvaluta. Alle winst/verlies of kosten voortvloeiende uit hedgingstrategieën worden afzonderlijk gedragen door de aandeelhouders van de respectieve afgedekte aandelenklassen. Aangezien er geen scheiding van passiva tussen de verschillende aandelenklassen is aangebracht, bestaat er een gering risico dat, onder bepaalde omstandigheden, valuta-afdekkingstransacties met betrekking tot één aandelenklasse resulteren in verplichtingen die de netto intrinsieke waarde van de andere aandelenklassen van hetzelfde fonds van BlackRock Strategic Funds negatief beïnvloeden. Belegging in exchange traded funds en collectieve beleggingsfondsen Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) kan beleggen in exchange traded funds en/of collectieve beleggingsfondsen die beheerd en/of geleid worden door een onderneming uit de BlackRock Groep (zie het prospectus van BlackRock Strategic 13

14 Funds onder Tegenstrijdige Belangen (Conflicts of Interest and Relationships within the BlackRock Group and with the Bank of America Group, Barclays Group and the PNC Group)). Boven op de vergoedingen, kosten en uitgaven die een aandeelhouder in het betreffende fonds betaalt, kan elke aandeelhouder ook indirect een deel van de kosten, vergoedingen en uitgaven van het onderliggende exchange traded fund en/of collectief beleggingsfonds dragen, waaronder die voor beheer, vermogensbeheer en administratie en andere soortgelijke uitgaven. Als een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) een substantieel deel van zijn netto activa belegt in andere icbe s en andere icb s, zal de beheerder van BlackRock Strategic Funds (BlackRock) erop toezien dat de totale beheervergoeding (exclusief eventuele performancevergoeding) die aan dat fonds wordt berekend (daarbij inbegrepen beheervergoedingen van andere icbe s en icb s waarin het belegt) niet meer zal bedragen dan 3,75% van de intrinsieke waarde van het fonds. Bijzondere risico s van OTC-derivatentransacties In het algemeen is er minder overheidsregulering van en -toezicht op transacties in de OTC-markten dan van/op georganiseerde effectenbeurzen. Veel van de beschermingen die gelden voor transacties op georganiseerde beurzen, zoals de uitvoeringsgarantie van een clearinginstituut aan de beurs, bestaan niet voor OTC-transacties. Daarom bestaat het risico dat de wederpartij in gebreke blijft. Om dat risico te beperken zal BlackRock Strategic Funds alleen in zee gaan met wederpartijen die zij kredietwaardig acht en kan zij het risico dat in verband met zulke transacties wordt gelopen, beperken door middel van een kredietbrief of onderpand. Er kan echter geen garantie worden geboden dat de wederpartij niet in gebreke zal blijven of dat een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) geen verliezen zal lijden als gevolg daarvan. De afgevaardigden van BlackRock Strategic Funds zullen het krediet- of tegenpartijrisico, het potentiële risico dat bij handelsactiviteiten het risico is dat voortvloeit uit ongunstige schommelingen van de volatiliteit van marktprijzen, en de doelmatigheid van de afdekking permanent evalueren. Zij zullen specifieke interne limieten vaststellen voor dit soort transacties en zullen de voor deze transacties aanvaarde wederpartijen controleren. In aanvulling op het bovenstaande kan de OTC-markt illiquide zijn en het is wellicht niet altijd mogelijk een transactie snel en tegen een aantrekkelijke prijs te effectueren. Van tijd tot tijd kunnen de wederpartijen waarmee een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) de transacties sluit, het onderhouden van markten of het afgeven van prijzen in bepaalde waardepapieren staken. In die gevallen is een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) niet altijd in staat een gewenste transactie in valuta s, credit default swaps of total return swaps aan te gaan of een compenserende transactie te 14

15 sluiten ten aanzien van een open positie die de resultaten nadelig zou kunnen beïnvloeden. In tegenstelling tot op de beurs verhandelde waardepapieren, bieden termijn-, loco- en optiecontracten op valuta s de beheerder (BlackRock) en de hoofdvertegenwoordiger (Principal Distributor) (BlackRock (Channel Islands) Limited) van BlackRock Strategic Funds niet de mogelijkheid de verplichtingen van het betreffende fonds te compenseren door middel van een gelijkwaardige, maar tegengestelde transactie. Om die reden kan een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) dat termijn-, loco- of optiecontracten aangaat, verplicht zijn en moet het in staat zijn om zijn verplichtingen uit hoofde van de contracten na te komen. Opties Een optie is het recht (maar niet de verplichting) tot koop of verkoop van een bepaald vermogensbestanddeel tegen een vastgestelde prijs op enig tijdstip in de toekomst binnen een bepaalde periode. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) kan optietransacties aangaan als koper of verkoper van dit recht. Opties kunnen worden gebruikt voor hetzij hedging-, hetzij cross-hedging-doeleinden, of als belegging met het doel het totaalrendement of de inkomsten te verhogen. Het uitschrijven en aankopen van opties is een specialistische activiteit waar speciale beleggingsrisico s mee gemoeid zijn. Als de verwachting van de vermogensbeheerder (Investment Advisor) van BlackRock Strategic Funds (BlackRock Financial Management Inc, BlackRock Institutional Trust Company N.A., BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Investment Management LLC, BlackRock (Singapore) Limited) ten aanzien van veranderingen in de marktprijzen of zijn bepaling van de correlatie tussen de waardepapieren of indexen op basis waarvan de opties worden uitgeschreven of aangekocht en de waardepapieren in de beleggingsportefeuille van een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) onjuist is, kan het fonds verliezen lijden die het anders niet had geleden. Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps, Currency Swaps, Total Return Swaps en Swaptions Het gebruik van credit default swaps kan een groter risico inhouden dan directe beleggingen in obligaties. Met een credit default swap kan het risico van wanbetaling worden overgedragen. Dit betekent dat een belegger daadwerkelijk een verzekering kan kopen op een obligatie in zijn bezit (om de belegging af te dekken) of bescherming kan kopen op een obligatie die hij niet fysiek in zijn bezit heeft, waarbij de beleggingsvisie is dat de benodigde reeks couponbetalingen lager zal zijn dan de ontvangen betalingen, als gevolg van de afgenomen kwaliteit van het krediet. Als de beleggingsvisie daarentegen is dat de betalingen als gevolg van de afgenomen kredietkwaliteit lager zullen zijn dan de couponbetalingen, wordt bescherming verkocht door een credit default swap aan te gaan. Dienovereenkomstig verricht de ene partij, degene die de bescherming koopt, een aantal betalingen 15

16 aan de verkoper van de bescherming. Aan de koper moet worden betaald in geval zich een credit event voordoet (een verslechtering van de kredietkwaliteit, die vooraf in de overeenkomst is bepaald). Als zich geen credit event voordoet, dient de koper alle vereiste premies te betalen en loopt de swap af op de vervaldag, zonder dat er nog enige verdere betaling volgt. Het risico voor de koper blijft dus beperkt tot de waarde van de betaalde premies. Het kan gebeuren dat de markt voor credit default swaps minder liquide is dan de obligatiemarkten. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) dat een credit default swap sluit, moet altijd aan de verzoeken tot aflossing kunnen voldoen. Credit default swaps worden regelmatig gewaardeerd volgens verifieerbare en transparante waarderingsmethoden die door de accountant van BlackRock Strategic Funds worden gecontroleerd. Interest rate swaps hebben betrekking op een ruil met een andere partij van bepaalde verbintenissen om rente te betalen of te ontvangen, zoals het ruilen van vaste rentebetalingen voor variabele rentebetalingen. Bij currency swaps kan het gaan om de ruil van rechten om betalingen te doen of te ontvangen in specifieke valuta s. Total return swaps behelzen het ruilen van het recht om het totale rendement, coupons plus kapitaalwinst of -verlies te ontvangen, van een bepaald type vermogensbestanddeel, index of mandje van vermogensbestanddelen tegen het recht vaste of variabele betalingen te doen. De fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) kunnen swaps aangaan als betaler of ontvanger van betalingen. Als een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) interest rate swaps of total return swaps aangaat op netto basis, worden de twee betalingsstromen tegen elkaar afgezet en ontvangt casu quo betaalt elke partij alleen het netto bedrag van de twee betalingen. Op netto basis aangegane interest rate swaps of total return swaps behelzen niet de fysieke levering van beleggingen, andere onderliggende activa of kapitaal. Dienovereenkomstig is het de bedoeling dat het risico van verlies ten aanzien van interest rate swaps beperkt blijft tot het netto bedrag van de rentebetalingen die een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) contractueel verplicht is te doen (of in het geval van total return swaps, het netto bedrag van het verschil tussen het totaalrendement van een bepaalde belegging, index of mandje van beleggingen en de vaste of variabele betalingen). Als de wederpartij van een interest rate swap of een total return swap in gebreke blijft, bestaat in normale omstandigheden het verliesrisico van elk fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) uit het netto bedrag van de rente of de totale rendementsbetalingen waar elke partij contractueel recht op heeft. Currency swaps daarentegen behelzen gewoonlijk de levering van de gehele hoofdwaarde van één aangewezen valuta in ruil voor de andere aangewezen valuta. Daarom is de gehele hoofdwaarde van een currency swap onderworpen aan het risico dat de wederpartij van de swap zijn contractuele leveringsverplichtingen niet nakomt. 16

17 Bepaalde fondsen kunnen ook interest rate swaption contracten kopen of verkopen. Die geven de koper het recht, maar niet de verplichting, een interest rate swap aan te gaan tegen een van tevoren vastgesteld rentetarief binnen een bepaalde periode. De koper van de interest rate swaption betaalt de verkoper een premie voor dit recht. Een receiver interest rate swaption geeft de koper het recht vaste betalingen te ontvangen in ruil voor het betalen van een variabel rentetarief. Een payer interest rate swaption geeft de koper het recht een vast rentetarief te betalen in ruil voor het ontvangen van een variabele betalingsstroom. Het gebruik van credit default swaps, interest rate swaps, currency swaps, total return swaps en interest rate swaptions is een specialistische activiteit waarbij de beleggingstechnieken en risico s verschillen van die van gewone effectentransacties. In geval van onjuiste voorspellingen van de vermogensbeheerder (Investment Advisor) van BlackRock Strategic Funds (BlackRock Financial Management Inc, BlackRock Institutional Trust Company N.A., BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Investment Management LLC, BlackRock (Singapore) Limited) ten aanzien van marktwaarden, rentetarieven en wisselkoersen, zouden de beleggingsprestatie van het betreffende fonds minder gunstig zijn dan als deze beleggingstechnieken niet waren gebruikt. Repurchase Agreements en Reverse Repurchase Agreements Bij een repurchase agreement verkoopt een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) een effect aan een wederpartij en spreekt tegelijkertijd af het effect op een overeengekomen datum en voor een overeengekomen prijs van de wederpartij terug te kopen. Het verschil tussen de verkoopprijs en de terugkoopprijs bepaalt de kosten van de transactie. De prijs van de wederverkoop overstijgt de koopprijs gewoonlijk met een bedrag dat een voor de duur van de overeenkomst afgesproken rentetarief weerspiegelt. Bij een reverse repurchase agreement koopt een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) een belegging van een wederpartij die zich verbindt het effect op een overeengekomen datum in de toekomst voor een overeengekomen wederverkoopprijs terug te kopen. Het betreffende fonds draagt dus het risico dat als de verkoper in gebreke blijft, het fonds een verlies zou lijden in zoverre dat de opbrengst van de verkoop van de onderliggende effecten, samen met enig ander onderpand dat door het fonds wordt gehouden in verband met de betreffende overeenkomst, als gevolg van marktontwikkelingen lager kan zijn dan de terugkoopprijs. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) kan de effecten die onder een reverse repurchase agreement vallen, niet verkopen tot de termijn van de overeenkomst is verstreken of de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn recht de effecten terug te kopen. Valutarisico De fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) kunnen beleggen in activa die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de basisvaluta van de fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative). 17

18 Veranderingen in wisselkoersen tussen de basisvaluta en de valuta waarin de activa zijn uitgedrukt, leiden tot een waardedaling of -stijging van de activa die zijn uitgedrukt in de basisvaluta. Om het valutarisico te beheersen kunnen de fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) gebruik maken van technieken en instrumenten, inclusief derivaten, voor hedging-doeleinden. Het is evenwel niet altijd mogelijk of praktisch om het valutarisico voor een portefeuille uit het fonds of voor bepaalde activa in die portefeuille volledig af te dekken. Voorts is de vermogensbeheerder (Investment Advisor) van BlackRock Strategic Funds (BlackRock Financial Management Inc, BlackRock Institutional Trust Company N.A., BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Investment Management LLC, BlackRock (Singapore) Limited) niet verplicht te streven naar het verkleinen van het valutarisico binnen de fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative), tenzij in het beleggingsbeleid van het fonds in kwestie anders is bepaald. Overdracht van zakelijk onderpand Om gebruik te kunnen maken van derivaten zullen de fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) afspraken maken met wederpartijen waarvoor betaling van een zakelijk onderpand of een garantiesom uit het vermogen van een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Conservative) kan zijn vereist, om eventuele exposure door de wederpartij naar het fonds te dekken. Als het eigendomsrecht van zo n overgedragen zakelijk onderpand of garantiesom wordt overgedragen op de wederpartij, wordt dat een belegging van die wederpartij en kan door de wederpartij worden gebruikt als deel van haar handel. Op deze wijze overgedragen zakelijk onderpand zal niet door de bewaarder van BlackRock Strategic Funds (State Street Bank Luxembourg S.A.) in bewaring worden genomen, maar de betreffende posities vallen onder het toezicht van bewaarder (State Street Bank Luxembourg S.A.) en zullen door de bewaarder (State Street Bank Luxembourg S.A.) worden afgestemd. Door het fonds aangewezen wederpartijen zijn niet gerechtigd de activa van het fonds te herbelenen. 5. Participaties, kosten en vergoedingen Participaties Uitgifte en inkoop van Participaties in het Index Mix Fonds Defensief geschiedt op verzoek van een Belegger. De initiële uitgifteprijs van een Participatie in het Index Mix Fonds Defensief is gelijk aan de intrinsieke waarde (Net Asset Value) van een participatie van het BlackRock Fund of ishares Conservative bij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot uitgifte uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij het BlackRock Fund of ishares Conservative op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een ander waarde hanteert, in welke geval de door het BlackRock Fund of ishares Conservative gehanteerde 18

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS ZEER OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Zeer offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Addendum. Bij het prospectus van Robeco ONE

Addendum. Bij het prospectus van Robeco ONE Addendum Bij het prospectus van Robeco ONE Dit document is een addendum bij het prospectus van Robeco ONE gedateerd 22 juli 2014 en is onlosmakelijk verbonden met het prospectus. Het addendum betreft de

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

AEAM Funds. Prospectus

AEAM Funds. Prospectus AEAM Funds Prospectus 10 oktober 2014 Inhoud Belangrijke informatie 3 Klachtenprocedure 3 1. Inleiding 4 2. Doel en beleggingsbeleid; risicoprofiel 5 3. Deelname in AEAM Funds 12 4. Structuur 15 5. Fiscale

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Prospectus

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen Prospectus d.d. 1 januari 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE Zwitserleven Beleggingsfondsen is een beleggingsfonds in de vorm van een fonds voor gemene rekening met een open-end-structuur

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM ROBECO INSTITUTIONAL EURO CORE GOVERNMENT BONDS FUND

INFORMATIE MEMORANDUM ROBECO INSTITUTIONAL EURO CORE GOVERNMENT BONDS FUND INFORMATIE MEMORANDUM ROBECO INSTITUTIONAL EURO CORE GOVERNMENT BONDS FUND (een beleggingsfonds ) gevestigd te Rotterdam 22 juli 2014 Robeco Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Definities 4 Belangrijke informatie...

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek

Nadere informatie

p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9

p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9 p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9 Beleggingsfonds Ducatus Participaties I (een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht) PARTICIPATIES OP NAAM Dit prospectus ( Prospectus ) is opgesteld

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN VALUE FUND

HOF HOORNEMAN VALUE FUND AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN VALUE FUND Aandelenserie 1 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Prospectus Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G Augustus

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie