Beleidsplan Opleiding en Oefening Gemeentelijke brandweer Grave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2004-2009 Opleiding en Oefening Gemeentelijke brandweer Grave"

Transcriptie

1 Beleidsplan Opleiding en Oefening Gemeentelijke brandweer Grave 1

2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Pag. 1. Inleiding Opleidingsplan Wettelijk kader Uitgangspunten Huidige situatie Gewenste situatie Financiële consequenties 9 2. Inleiding Oefenplan Wettelijk kader Gemeentelijk, Regionaal en landelijk oefenbeleid Huidige situatie Criteria Gewenste situatie Eisen aan de oefeningen Blokindeling oefeningen Extra aandachtspunten Oefenplan en de uitvoering van de oefeningen Financiële consequenties Conclusies en aanbevelingen opleiden Conclusies en aanbevelingen oefenen Alternatieven 20 2

3 Samenvatting In het kader van een projectopdracht is een onderzoek gedaan naar de opleidings- en oefensituatie bij de brandweer van de gemeente Grave. De projectopdracht is een onderdeel van de opleiding Officier Kleine Brandweerorganisatie. Er wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de opleidings- en oefensituatie. Tevens is onderzoek gedaan naar de risico s in het verzorgingsgebied en de taken van het korps. Deze gegevens zijn vergeleken met de wettelijke eisen die gelden in het kader van het opleiden en het oefenen bij de brandweer. Hierbij zijn ook de financiële consequenties in kaart gebracht. Het repressieve deel van de brandweer Grave bestaat uit vrijwilligers. Er is een opleidingsplan opgezet voor de komende vijf jaar, om aan de opleidingsbehoefte in die periode te kunnen voldoen. Er is een overzicht gemaakt dat inzicht geeft in de financiële aspecten. Er zijn afspraken met het personeel gemaakt waarbij rekening is gehouden met de (on)mogelijkheden van hen als vrijwilliger. Bij het inventariseren van de huidige oefensituatie blijkt dat er reeds een aanzet is gedaan tot de implementatie van de Leidraad Oefenen, maar het blijkt ook, dat er nog te vaak niet realistisch en eenzijdig wordt geoefend. Er worden aanbevelingen gedaan om het oefenprogramma aan te passen. Tevens wordt er aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke onderdelen. Dit zijn gewijzigde adembeschermingsprocedures, hulpverlening nieuwe stijl en het ARBO beleid. De voorgestelde wijzigingen zullen extra kosten met zich meebrengen. Hiervoor is een kostenraming gemaakt die inzicht geeft in de financiële consequenties voor de komende vijf jaar. Om het gestelde doel in 2004 te zal niet alleen een extra inspanning nodig zijn van de vrijwilligers, maar zal er ook een extra financiële inspanning van het gemeentebestuur worden verlangd. De komende vijf jaar zal er ,-- nodig zijn om het gewenste doel te bereiken. Extra Opleidingskosten , , ,- Extra Oefenkosten , , , , ,- 3

4 Inleiding De toenemende professionalisering van de brandweer en de toenemende complexiteit van de incidentbestrijding vraagt om een steeds hoger opleidingsniveau van de brandweerfunctionaris. De brandweerfunctionaris moet immers steeds breder opgeleid zijn. Het opleidingsplan is dan ook een plan dat de behoefte weergeeft aan de hoeveelheid en diversiteit van de benodigde opleidingen gedurende de periode Opleidingen verbeteren de kwaliteit van het personeel en de organisatie. Ook zijn zij noodzakelijk om goed te kunnen anticiperen op veranderingen in de toekomst. De opleidingen bij de brandweer in het bijzonder dienen aan een aantal wettelijke en specifieke eisen te voldoen, welke verderop worden aangeven. Oefenen valt voornamelijk uiteen in twee hoofdgroepen; manschappen dienen voornamelijk motorische vaardigheden te oefenen. Bevelvoerende en officieren dienen voornamelijk te oefenen op het gebied van besluitvorming en procedures. Veel ongevalstypen komen in de dagelijkse brandweerpraktijk niet zo heel vaak voor. Voor een optimale veiligheid is het echter van essentieel belang dat het brandweerpersoneel zich goed kan voorbereiden om adequaat te kunnen reageren op allerlei voorkomende incidenten. De verantwoordelijkheid berust hiervoor bij het gemeentebestuur. Zij zal door het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen de voorwaarden moeten scheppen om de eens aangeleerde vaardigheden te behouden, ervaringskennis te kunnen opbouwen, reeds bestaande kennis uit te bouwen en mede zo te bouwen aan een stuk teambuilding. 4

5 1.1 Wettelijk kader In het kader van het opleiden zijn de volgende wettelijke regelingen en bepalingen van toepassing. Brandweerwet 1985 artikel 1 De gemeenteraad is verplicht een organisatieverordening vast te stellen waarin beheer, taak, personeelssterkte en materieelsterkte geregeld worden. artikel 14 Per Algemene Maatregel van Bestuur is er bepaald, dat er regels gegeven worden ten aanzien van aanstelling en bevordering en de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van het personeel. Besluit Brandweerpersoneel artikel 4.1. Het bevoegd gezag kan een persoon slechts aanstellen in of bevorderen tot één van de rangen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, indien deze in ieder geval: In het bezit is van het diploma van de aan de desbetreffende rang gekoppelde opleiding, bedoeld in het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen (Stb. 1988, 545). Arbo-wet artikel 6 artikel 12 De werkgever is verplicht om een werknemer voorlichting en onderricht te geven voor de aan hem toegedeelde taak. Regelt o.a. dat de werknemer verplicht is om opleidingen en oefeningen te volgen. Voor de opleidingen bij de brandweer is dit expliciet geregeld in het Besluit Brandweerpersoneel. Lokale regelingen: Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening Gemeente Grave artikel 6 Hierin is de personeelsomvang van de brandweer bepaald. Deze verordening is het laatst vastgesteld op 24 maart artikel 7 Bepaalt de plicht van burgemeester en wethouders met betrekking tot het opleiden en oefenen van het personeel. Operationele leiding Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Brandweer Grave levert t.b.v. het districtspiket een Officier van Dienst. 5

6 1.2 Uitgangspunten Voor het bepalen van de opleidingsbehoefte t.b.v. de repressieve werkzaamheden worden de volgende uitgangspunten gehanteerd; - personeel wordt opgeleid conform het Besluit Brandweerpersoneel - minimale opleidingsniveau brandwacht 1 ste klasse - bevelvoerders zijn minimaal opgeleid tot Onderbrandmeester, wenselijk niveau Brandmeester. - elk kaderlid is opgeleid tot Instructeur/Oefenleider - elk kaderlid is opgeleid in nazorg (EMO) - elke chauffeur is opgeleid tot brandweerchauffeur en pompbediende. - De OvD t.b.v. het districtspiket is minimaal opgeleid Adjunct- Hoofdbrandmeester. In de Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening Gemeente Grave 1998 is vastgesteld dat het personeel van de gemeentelijke brandweer met preventieve en/of repressieve taken minimaal bestaat uit; a. een commandant b. een plaatsvervangend commandant en ten minste; c. twee officieren d. vier onderofficieren e. twee en twintig brandwachten f. een preventiefunctionaris 1.3 Huidige situatie Bij aanname van nieuwe personeelsleden wordt aangegeven dat men verplicht is om de opleidingen tot en met brandwacht 1 ste klasse te volgen. Grave beschikt momenteel over; - een Hoofdbrandmeester - een Adjunct-Hoofdbrandmeester (in opleiding) - een Brandmeester - drie Onderbrandmeesters - een Aspirant-Onderbrandmeester - zes Hoofdbrandwachten - vijf Brandwachten 1 ste Klasse 6

7 - zes Brandwachten - vier Aspirant-brandwachten Conform de Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Grave 1998 is er nog een formatieplaats voor brandwacht in te vullen. Door het vertrek van de huidige commandant zal er invulling gegeven moeten worden aan het opleiden van een tweede officier. Conform het Regionaal Organisatieplan dient Grave te beschikken over minstens één Hoofdbrandmeester en één Adjunct-hoofdbrandmeester. Ook hier zal invulling aan gegeven moeten worden. Leeftijdsopbouw brandweerpersoneel In onderstaande grafiek is de leeftijdopbouw van het repressieve personeel weergegeven. Bij een normatief personeelsverloop zal het huidige personeelsbestand pas in 2017 wijzigen jarige jarige jarige jarige Totaal pers Gewenste situatie De eindsituatie zal moeten zijn dat de brandweer voldoet aan de eisen uit het Besluit Brandweerpersoneel, Plan Versterking Brandweer en Arbo-wet, zodat we in 2009 over een goed opgeleide en op haar taak berekende brandweer beschikken. Rekening houdend met de belasting qua tijdsbesteding van de vrijwilligers is een 5-jaren opleidingsplan opgesteld waardoor het mogelijk is om in 2009 te kunnen voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en de kwaliteit die nodig is. 7

8 Het einddoel is alleen te realiseren als per september a.s. met de opleidingen gestart wordt. Met name voor de opleidingen op officiersniveau daar de opleidingstijd over meerdere jaren wordt uitgestreken. In onderstaande tabel is opleidingsbehoefte per jaar inzichtelijk gemaakt. OPLEIDINGSBEHOEFTE PERIODE Modulenummer en -naam Nivea u Repressie theorie Brw Repressie praktijk Brw Levensreddende handelingen Brw Persoonlijke bescherming Brw Repressie Brw Pompbediener Brw Hulpverlener Brw Organisatie en leidinggeven Hbt Repressie Hbt Hulpverlening Hbt Verbranding en blussing Obm Organisatie Obm Gevaarlijke stoffen Obm Repressie praktijk Obm Repressie theorie Obm Sociale vaardigheden Obm Materieel Obm Instructeur Obm. 2 1 EMO Sociale vaardigheden Bm Organisatie Bm Repressie Bm Organisatie AHBM Repressie AHBM Operationeel Management AHBM POO AHBM Repressie HBM Mangement en Bedrijfsk. HBM Informatie- en Communic. HBM POO HBM 1 8

9 Onderhoud adembescherming Brandweerchauffeur 14 Totaal benodigd per jaar 18271, , , ,- 1200,- Gebruikte afkortingen in bovenstaand schema: Brw. Brandwacht Bm. Brandmeester Brw. 1 Brandwacht 1 ste klasse AHBM. Adjunct-Hoofdbrandmeester Hbt. Hoofdbrandwacht HBM. Hoofdbrandmeester Obm. Onderbrandmeester EMO Opvang bij traumatische ervaringen 1.5 Financiële consequenties Voor het uitvoeren van dit opleidingsplan zal een aanpassing nodig zijn van de huidige budgetten. In onderstaand tabel zijn de geraamde bedragen opgenomen tot 2009 die nodig zijn om tot uitvoering te komen van het opleidingsplan. Opleidingskosten Begroot , , , , , , - Werkelijk , , , , , - Onvoorzien 2500, , , , , - Tekort 4661, , , - 11, , , - Lineair tekort 5331, , , , , , - Het huidige opleidingsbudget bedraagt ,-- per jaar. Voor het jaar 2004 is er dus een extra aanvulling nodig van 4.661,- en zal dit gerapporteerd worden in de eerst volgende management rapportage na goedkeuring van deze beleidsnota. De komende jaren zal in de meerjarenbegroting rekening gehouden moeten worden met een forse stijging van de opleidingskosten. Tevens is een stelpost onvoorzien opgenomen t.b.v. personeelsmutaties en wijzigingen in wetgeving. In dit opleidingsplan zijn de noodzakelijke kosten welke benodigd zijn om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke eisen zoals deze voor de brandweer gesteld worden. De aanleiding hiervoor komt voort uit wet- en regelgeving vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Te denken valt aan; - Brancherichtlijnen persoonlijke bescherming - Leidraad Oefenen - Leidraad Maatrampen - Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen 9

10 - Besluit Brandweerpersoneel Dit opleidingsplan geeft een kostenindicatie aan voor de opleidingsbehoefte voor de periode Hoofdstuk 2. Oefenplan Inleiding Nadat nieuwe functionarissen zijn opgeleid of reeds zittende functionarissen zijn doorgestroomd zullen de aangeleerde vaardigheden op peil gehouden moeten worden. Het oefenen is een voortdurend proces dat in directe relatie staat tot de opleidingen van het brandweerpersoneel. Oefenen dient een viertal doelen: Oefenen maakt een onderdeel uit van het aanleren van nieuwe vaardigheden. Oefenen onderhoudt vaardigheden en kennis. Oefenen vergroot de ervaringskennis. Oefenen versterkt teambuilding. De brandweer heeft tijdens de uitoefening van zijn taken veelal rekening te houden met andere disciplines. Daarom is het noodzakelijk een oefenbeleid vast te stellen waarin met de volgende zaken rekening moet worden gehouden: Wettelijke kaders. Gemeentelijk oefenbeleid. Regionaal oefenbeleid. Landelijk oefenbeleid. Oefenen valt voornamelijk uiteen in twee hoofdgroepen; manschappen dienen voornamelijk motorische vaardigheden te oefenen. Bevelvoerende en officieren dienen voornamelijk te oefenen op het gebied van besluitvorming en procedures. Veel ongevalstypen komen in de dagelijkse brandweerpraktijk niet zo heel vaak voor. Voor een optimale veiligheid is het echter van essentieel belang dat het brandweerpersoneel zich goed kan voorbereiden om adequaat te kunnen reageren op allerlei voorkomende incidenten. De verantwoordelijkheid berust hiervoor bij het gemeentebestuur. Zij zal door het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen de voorwaarden moeten scheppen om de eens aangeleerde vaardigheden te behouden, ervaringskennis te kunnen opbouwen, reeds bestaande kennis uit te bouwen en mede zo te bouwen aan een stuk teambuilding. 10

11 2.1 Wettelijk kader In het kader van het oefenen zijn minder dwingende regels gesteld dan voor het opleiden het geval is. Arbo-wet artikel 6 In dit artikel is geregeld dat de werkgever verplicht is om een werknemer voorlichting en onderricht te geven voor de aan hem toegedeelde taak. artikel 12 Regelt o.a. dat de werknemer verplicht is om dit onderricht, qua opleidingen en oefeningen te volgen. Ook zijn er in de Arbo-wet aanwijzingen te vinden die betrekking hebben op de uitvoering van het veilig oefenen en werken. Lokale regelingen: Organisatie- en beheersverordening van Gemeente Grave artikel 3 Bepaalt de plicht van burgemeester en wethouders met betrekking tot het opleiden en oefenen van het personeel. Rechtspositieregeling van Gemeente Grave artikel 19 Ook hierin is geregeld dat de vrijwilliger verplicht is de opleidingen en oefeningen te volgen. 2.2 Gemeentelijk, regionaal en landelijk oefenbeleid Gemeentelijk oefenbeleid Er is op dit ogenblik nog geen bestuurlijk vastgesteld oefenplan voor de brandweer op gemeentelijk niveau. Bij de brandweer Grave wordt viermaal per maand op de dinsdagavond geoefend van tot uur. Er is een oefenrooster opgesteld waarin de personeelsleden in groepen van twee voor de oefening verantwoordelijk zijn. Het nadeel van dit systeem is dat niet al de te oefenen vaardigheden aan bod kunnen komen. Ook is de relatie met het risicobeeld niet altijd aanwezig. Registratie vindt plaats door middel van het programma Regi-Star. Aan het oefenen onder realistische omstandigheden wordt sinds 2004 enige aandacht besteed. Dit staat in schril contrast met de vigerende ARBO-wetgeving. De specialisten (chauffeurs) volgen middels aanvullende oefenavonden diverse oefeningen. Voor de bevelvoerders worden 4 x per jaar speciale avonden georganiseerd. 11

12 Regionaal oefenbeleid Regionaal is een oefenplan opgesteld dat voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en toegespitst is op de risico s in het verzorgingsgebied. De regio heeft oefenplannen opgesteld waarin elke deelnemende gemeente minimaal drie maal per jaar aan een oefening moet deelnemen. Deze oefeningen zijn merendeels gericht op grotere rampenbestrijdingsinzetten. Tevens is er een extra oefenplan opgesteld voor de officieren van dienst die als poule samenwerken op regionaal niveau. Middels een piket regeling voor de officieren van dienst die door de regio is geregeld, worden efficiencyvoordelen bereikt en wordt de operationele leiding altijd gegarandeerd, 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar. Landelijk oefenbeleid Er is in tegenstelling tot opleidingen geen landelijk oefenbeleid vastgelegd. Daar de opleidingen en de examens van rijkswege zijn vastgesteld zou er eigenlijk een oefentraject aan gekoppeld dienen te zijn om zich de opgedane kennis middels vaardigheden blijvend toe te eigenen. Uit de diverse rapporten uitgevoerd in opdracht van het NIBRA en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt echter dat er door veel korpsen op een geheel eigen wijze naar het oefenen gekeken wordt. Er bestaan enorme verschillen tussen de korpsen in het aantal uren dat geoefend wordt, om van de effectiviteit nog maar niet te spreken. Het aantal uren varieert van 1 tot 4 uur per week voor vrijwilligers. Bij de beroepsbrandweermensen varieert dit zelfs van 1 tot 8 uur, waarbij de meeste op gemiddeld 2 uur per week zitten. Officieren oefenen nog aanmerkelijk minder dan de manschappen. Mede door de invoering van de Leidraad Oefenen hebben de korpsen een handvat om tot de opzet van een structureel oefenplan te komen. 2.3 Huidige situatie De reguliere vastgelegde oefeningen in Grave bestaan uit: - 10 inzetoefeningen brandbestrijding - 5 inzetoefeningen hulpverlening - 6 ademluchtoefeningen - 2 regionale inzetoefeningen - 2 levensreddende handelingen - 1 gezamenlijke inzetoefening kring overige oefeningen Oefenavonden duren gemiddeld 2 uur effectief. Er wordt nog te vaak niet realistisch en te eenzijdig geoefend. Ook zijn de middelen om realistisch te oefenen niet voorhanden. Door de bouw van BOTC in Boxmeer komt hier wel verandering in. De oefeningen worden goed bezocht. Registratie vindt plaats middels het programma Regi-star. 12

13 2.4 Criteria Wetgeving is er op het gebied van oefenen niet voorhanden. We zullen dus moeten kijken naar normen, richtlijnen of algemeen aanvaarde regels met betrekking tot oefenen. Beter oefenen bij de brandweer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alsmede de Leidraad Oefenen zijn uitgaven die gebruikt zijn bij de totstandkoming van deze scriptie. Een aantal van de uitkomsten van het rapport Beter Oefenen bij de Brandweer zijn; Onvoldoende realistisch oefenen Ontbreken van een geïntegreerd opleidings- en oefenbeleid Slechts 20% van de gemeenten beschikt over een meerjarenoefenplan De (onder) officieren oefenen slechts gedeeltelijk mee Veel oefeningen worden geleid door niet opgeleide instructeurs De diversiteit in oefenuren De individuele registratie van geoefendheid wordt niet bijgehouden. Een meerjarenplan ten aanzien van oefenen zal er op gericht moeten zijn om bovenstaande knelpunten opgelost te krijgen. Mede omdat ik mij niet kan voorstellen dat het in onze gemeente er anders voorstaat dan het landelijke beeld Gewenste situatie De geoefendheid van het brandweerpersoneel ter voorbereiding op de brandweertaken komt bij de gemeentelijke brandweren steeds meer onder druk te staan. Dit wordt veroorzaakt door het steeds breder worden van het takenpakket van de brandweer, waardoor het aantal te beoefenen onderwerpen erg groot is geworden. Uitbreiding van het aantal oefenuren is niet wenselijk. Dit zou qua tijdsbesteding voor de vrijwilliger een te grote extra belasting worden. 13

14 Mijn verwachting is dat door de effectiviteit van de oefeningen te vergroten de belastbaarheid van de vrijwilliger zoveel mogelijk beperkt blijft. Het is gewenst dat het korps beschikt over een bestuurlijk vastgesteld oefenplan, zoals in het Project Versterking Brandweer is genoemd. Het zal niet mogelijk zijn om alle onderwerpen te beoefenen en overbodige ballast moet worden voorkomen. Het plan moet gevarieerd en evenwichtig van opbouw zijn. De Leidraad Oefenen gaat uit van een oefenbelasting van zo n uur voor manschappen en 120 uur voor een bevelvoerder. Het is wenselijk het aantal oefenuren en soort vast te leggen om de kwaliteit te kunnen bewaken. Tevens moet het minimum van oefen-uren per personeelslid bestuurlijk worden vastgesteld. Elk korpslid moet minimaal eenmaal per jaar warmtetraining ondergaan in een daarvoor geschikt oefencentrum. Hierdoor wordt de fysieke belasting en stressbestendigheid getest en op peil gehouden. 2.6 Eisen aan de oefeningen De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de oefeningen. Alle brandwachten worden beoefend op het niveau van hoofdbrandwacht. Om op verantwoorde wijze te kunnen werken moet ieder lid minimaal 80% van de oefeningen volgen. Dit moet via een centraal registratiesysteem worden bijgehouden. De oefencoördinator stelt samen met het kader de basisoefeningen op. De oefenleiders leggen hun oefeningen één week vooraf voor aan de oefencoördinator. Veiligheid tijdens de oefeningen wordt door de oefenleiding bewaakt. Hier zal tijdens een apart te beleggen oefenavond voorlichting over gegeven worden. Er wordt tweemaal per jaar onder realistische omstandigheden geoefend. Hiervan is er één per korpslid verplicht, en zal worden vastgelegd eveneens in een registratiesysteem. Er wordt tweemaal per jaar een herhaling van de cursus Levensreddende Handelingen gegeven. Hiervan is er één per korpslid verplicht, en zal worden vastgelegd in een registratiesysteem. Alle bevelvoerders moeten kunnen optreden als oefenleider/instructeur. Voor specialistische oefeningen (bijv. repressieve ventilatie) kan gebruik worden gemaakt van externe instructeurs. Tevens kan er tussen de posten onderling instructeurs met een specialisatie uitgewisseld worden. 2.7 Blokindeling oefeningen Bij onderstaande blokindeling zijn alle vaardigheden genoemd die nodig zijn om alle in het verzorgingsgebied aanwezige risico s het hoofd te kunnen bieden evenals te voldoen aan de lokale en regionale normen en 14

15 De genoemde vaardigheden zullen in het oefenschema moeten worden verwerkt en zo nodig in de toekomst worden aangevuld met nieuwe procedures en technieken. A. Brandbestrijding A.1 Lagedruk inzet met verdeelstuk. A.2 Hogedruk inzet. A.3 Aflegoefening op open water. A.4 Aflegoefening in aanjaagverband. A.5 Inzet straatwaterkanon. A.6 Kleine blusmiddelen. A.7 Schoorsteengereedschap en branden. A.8 Inzetoefeningen op bijzondere objecten. A.9 Bos-, heide- en duinbranden. A.10 Werken met loodslijnen en bruggenhoofd. Totaal 12 oefenuren B. Hulpverlening B.1 Hydraulisch gereedschap. B.2 Procedure hulpverlening nieuwe stijl. B.3 Motorkettingzaag. B.4 Afdichtingsmiddelen. B.5 Sloop-, stut- en stempelgereedschap. B.6 Kettingen en hijsbanden. B.7 Verwijderen gevaarlijke stoffen op de openbare weg. B.8 Takels en hijswerkzaamheden. B.9 Hefkussens. Totaal 10 oefenuren C. Persoonlijke bescherming C.1 Ademluchtoefeningen. C.2 Nieuwe procedures ademlucht en gebruik EMU Bodyguard. C.3 Oefeningen met beschermende kleding. C.4 Gebruik van persoonlijke meet- en detectieapparatuur. C.5 Gebruik van explosiemeter. Totaal 8 oefenuren D. Redding en berging D.1 Gebruik handladders. D.2 Redden van slachtoffers onder verschillende omstandigheden. D.3 Redden van dieren onder verschillende omstandigheden. D.4 Levensreddende handelingen. Totaal 6 oefenuren 15

16 E. Bluswatervoorzieningen E.1 Gebruik diverse bluswatervoorzieningen. E.2 Werken in aanjaagverband. E.3 Groot watertransport. Totaal 2 oefenuren F. Voertuigen en materiaal F.1 Verbindingsprocedure. F.2 Verbindingsmiddelen. F.3 Aggregaten en pompen. F.4 Rijvaardigheid. F.5 Inventaris voertuigen. F.6 De brandweer in het verkeer. Totaal 4 oefenuren G. Preparatie G.1 Objectkennis (aanvalsplannen). G.2 Rampenbestrijdingsplannen. G.3 Brandmeldinstallaties. G.4 Aanvalsplannen. Totaal 6 oefenuren H. Grootschalige oefeningen H.1 Gezamenlijke oefeningen in de gemeente. H.2 OVD oefeningen met kring 5 (operationele leiding). H.3 Samenwerking met andere diensten. (politie, Rode Kruis, EHBO en Ambulance). Totaal 6 oefenuren I. Gevaarlijke stoffen I.1 Procedure OGS. I.2 Aan- en uitkleedprocedure chemicaliënpak. I.3 OGS identificatie gevaarlijke stoffen. I.4 ADOS, Automess AD1 en Explosiemeter I.5 Theorie ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen. Totaal 6 oefenuren J. Regionale oefeningen j.1 Grootschalige inzet en rampenbestrijding j.3 Inzet op risicogenerende objecten Totaal 10 oefenuren 16

17 K. Officier van Dienst oefeningen (alleen voor officieren) k.1 Maquette oefeningen k.2 Inzet operationele leiding Totaal 20 oefenuren Het totaal aantal aangeboden oefenuren op jaarbasis voor alle korpsleden is inclusief oefeningen op regionaal niveau. Voor bevelvoerders en officieren ligt het aantal oefen-uren op 120 uur. 2.8 Extra belangrijke aandachtspunten Op korte termijn zijn er een aantal zaken die extra aandacht vragen. Ademlucht De procedures voor het werken met adembescherming zijn aan verandering onderhevig, zoals de brancherichtlijn adembescherming. Ook hier zal extra aandacht aan oefenen moeten worden besteed. Gezamenlijke oefeningen Om de samenwerking tussen de buurgemeenten te vergroten zullen per jaar vier gezamenlijke oefeningen georganiseerd worden. De tijdens deze gezamenlijke oefeningen behandelde onderwerpen moeten in voorgaande oefeningen als deeloefening behandeld zijn. Arbo-beleid Voorlichting over het Arbo-beleid en de consequenties voor de brandweer zal opgestart moeten worden en toegepast bij het oefenen en de inzet van de brandweer. In de opleidingen is het Arbo-beleid reeds in de lesstof opgenomen. Het draagvlak onder het personeel zal echter nog vergroot moeten worden. Samenwerking kring 5 Door een verregaande samenwerking met de korpsen van Kring 5 kan er een deel efficiency behaald worden en kan de druk op de vrijwilliger beperkt blijven. Te denken valt aan het uitwisselen van scenario s en gezamenlijke voorbereiding van oefeningen. Hierdoor kan een efficiencywinst worden bereikt en zal extra kennis worden vergaard. Ook zal dit de samenwerking ten goede komen en zal dit tijdens bijstandverlening zijn vruchten afwerpen. 2.9 Het oefenplan en de uitvoering van de oefeningen. 17

18 Het oefenplan dat op jaarbasis zal moeten worden afgewerkt om te voldoen aan de kwaliteit en wettelijk gestelde eisen qua Arbo-wet, alsmede aan de aanwezige risico s in het verzorgingsgebied zal er als volgt moeten uit zien: Oefeningen volgens de blokindeling genoemd. Deze oefeningen gelden voor alle korpsleden. Belasting 60 manuren op jaarbasis. Hierin zijn de oefeningen in samenwerking met buurgemeenten en de gezamenlijke oefeningen met kring 5 meegenomen Regionale oefenavonden t.b.v. grootschalige inzet en rampenbestrijding. Deze oefeningen gelden voor alle korpsleden. Belasting ± 10 manuren op jaarbasis. Oefeningen voor officieren, begeleid en uitgezet door de Regionale Brandweer. Deze oefeningen gelden alleen voor opgeleide officieren. Belasting op jaarbasis 20 manuren. Op jaarbasis betekent dit voor alle korpsleden een belasting m.b.t. de oefenuren van 70 effectieve manuren. Voor de officieren betekent dit een belasting van 90 effectieve manuren op jaarbasis. Bestuurlijk zal moeten worden vastgelegd dat ieder korpslid aan minimaal 80% van de jaarlijks gehouden oefenavonden zal moeten deelnemen. Dit komt neer op 56 uren op jaarbasis. Voor officieren en bevelvoerders komt dit neer op 72 uren. De 80% aanwezigheidseis is overigens een zelf vastgesteld cijfer en geen harde wettelijke eis. Om de betrokkenheid van de korpsleden te vergroten en de kwaliteit van de oefeningen te waarborgen moet het volgende worden vastgelegd. Er dient voldoende aandacht aan de opzet van de oefening besteed te worden zodat iedereen die aan de oefening deelneemt een goede (uitvoerbare) taak krijgt. De veiligheid tijdens het uitzetten en tijdens de inzet moet gewaarborgd worden. Dit moet gebeuren door het aanstellen van een veiligheidsfunctionaris en het bijhouden van een checklist (zie hiervoor bijlage 9). De veiligheidsfunctionaris moet minimaal tot hoofdbrandwacht zijn opgeleid. De oefeningen dienen betrekking te hebben op incidenten die in Land van Cuijk te verwachten zijn. Er dient een goede balans te zijn tussen de theorie en de praktijk. (realistisch oefenen). De doelstelling van de oefening en de beoordelingscriteria dienen vooraf aan de deelnemers van de oefening kenbaar te worden gemaakt. Na afloop van de oefening dient de oefening nabesproken te worden om duidelijk te krijgen of aan de doelstelling en criteria is voldaan. De uitkomst van de nabespreking dient meegenomen te worden in de evaluatie van de oefening. Het moet bekend zijn of de oefening aan de verwachting heeft voldaan. Zo niet, dan zal gekeken moeten worden of het ligt aan het oefenscenario dan wel aan de uitvoering van de oefening door de manschappen. Omdat de Arbo-wet bij oefenen volledig van kracht is, dient er aan 18

19 veilig oefenen grote aandacht te worden geschonken. Bij elke oefening, al is deze nog zo klein, zal voordat de oefening begint de afweging moeten worden gemaakt of er zich op een bepaald moment een gevaarlijke situatie kan voordoen. Ook tijdens de oefening dient hier goed op gelet te worden. Het is daarom noodzaak om bij elke oefening een veiligheidsfunctionaris aan te stellen die hierop let. Afhankelijk van de grootte en moeilijkheidsgraad van de oefening zal het aantal veiligheidsfunctionarissen opgevoerd dienen te worden. Om de opzet van de oefeningen te structureren dient voor elke oefening gebruik te worden gemaakt van een model oefenopzet (zie hiervoor bijlage 10). Met het kader van beide posten is afgesproken dat voor elke oefening van klein tot groot door de oefenleiders een globale opzet gemaakt wordt, waarin aangegeven wordt wat het doel van de oefening is, wat de doelgroep is, wat de beginsituatie is en wat de aard en omvang van de oefening is. Op deze wijze is gewaarborgd dat alle oefenactiviteiten die in een jaar beoefend dienen te worden ook aan bod komen. Het is de bedoeling dat er op deze wijze in de toekomst een bundel van lesprogramma s komt waar uit geput kan worden. Ook kunnen oefenscenario s worden uitgewisseld met andere korpsen. Hierdoor kan mogelijk kosten- en tijdbesparend worden gewerkt Financiële consequenties Het aantal oefeningen zal nagenoeg gelijk blijven bij de huidige situatie, maar door een betere voorbereiding zullen de effectiviteit en kwaliteit groter zijn. Doordat er meerdere uren aan de voorbereiding van de oefening nodig zullen zijn, en doordat door de korpsleden meer geoefend zal moeten worden,zal dit wel financiële consequenties met zich meebrengen. Ook zullen er extra kosten moeten worden gemaakt door het minimaal eenmaal per jaar houden van een realistische warmtetraining op een hiervoor geschikt oefencentrum. Extra kosten oefenplan: Te maken extra kosten zoals externe instructuers, voorbereiding, observatie en registratie van oefeningen op jaarbasis ± 6400,-- Kosten jaarlijkse realistische warmtetrainingen, conform de Leidraad Oefenen, voor alle korpsleden in een daarvoor geschikt oefencentrum: per korpslid 365,-- p.p. brengt het totaal op jaarbasis voor 29 korpsleden op ,- Totale extra kosten op jaarbasis exclusief jaarlijkse verhogingen is ,-- Extra kosten oefenplan

20 3200, , , , ,-- In de bovengenoemde cijfers zijn de verwachte stijging van de kosten van oefenuren en warmtetrainingen van 10 % meegenomen. Deze verhoging is gebaseerd op 3% inflatiecorrectie en 7% kostenverhoging.het grote verschil in kosten tussen 2004 en de overige jaren is te verklaren omdat pas in november 2004 gestart kan worden met het nieuwe oefenplan. In 2004 is dan ook nog geen warmtetraining opgenomen Conclusies en aanbevelingen opleidingen De opleidingssituatie tot het niveau van brandwacht 1 ste Klasse voldoet nagenoeg aan de eisen. Door nieuwe wetgeving dienen alle chauffeurs van een voorrangsvoertuig opgeleid te worden tot brandweerchauffeur. Door het vertrek van de huidige commandant zal er een extra officier opgeleid moeten worden. Tevens zal er een officier opgeleid moeten worden tot Hoofdbrandmeester, dit mede door het Organisatieplan zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Om de gestelde opleidingsdoelen te realiseren zal dit jaar een aanvulling nodig zijn op de post opleidingen van ongeveer 4461,-- De komende jaren zal in de meerjarenbegroting rekening gehouden moeten worden met een forse stijging van de opleidingskosten Conclusie en aanbevelingen oefenen Door gewijzigde wet- en regelgeving in de laatste jaren is het jaarlijks oefenplan van de vrijwilliger niet voldoende meegegroeid. Ook de gewijzigde taken die vanuit de regio op het gemeentelijk korps zijn neergedaald hebben niet geleid tot een gewijzigd oefenbeleid. De te beoefenen onderdelen en hun complexiteit zijn dermate toegenomen dat hier aanmerkelijk meer tijd en geld aan besteed dient te worden. Door de effectiviteit van de oefeningen te vergroten zal ook de belastbaarheid van de vrijwilliger in de hand gehouden worden. Er kan een 20

21 efficiëntiewinst worden behaald door kennis en vaardigheden uit te wisselen met de korpsen uit de eigen gemeente, alsmede met andere korpsen uit de regio. Door het invoeren van registratiesystemen op aanwezigheid en uitgevoerde vaardigheden kan de noodzakelijke kwaliteit worden gewaarborgd. Het invoeren van de jaarlijkse realistische warmtetraining is noodzakelijk om een goed voorbereide en op haar taak berekende brandweerorganisatie te hebben en te behouden. Het oefenbeleid van de gemeente Grave zal in 2009 voldoen aan de gestelde doelen. De komende jaren zal in de meerjarenbegroting rekening gehouden moeten worden met een stijging van de oefenkosten Alternatieven Een alternatief voor het uitvoeren van het opleidingstraject is niet voorhanden. Om het gestelde ambitieniveau reeds in 2007 te behalen en dus dan ook aan de wettelijk eisen te bereiken, zouden de vrijwilligers in versnelde dagcursussen opgeleid moeten worden. Financieel zou dit niet haalbaar zijn omdat het gevraagde budget niet over een periode van vijf jaar maar in twee jaar uitgegeven moet worden. Tevens is er bij de vrijwilligers geen animo om in grote getale dagopleidingen te volgen. Dit mede omdat de belasting als vrijwilliger al als hoog wordt ervaren. Ook uit praktisch oogpunt is dit geen haalbare kaart, denk bijv. aan het op te nemen verlof bij de diverse werkgevers. Ook voor het oefenplan is er geen alternatief. Om aan de gestelde eisen te voldoen en kwaliteit in de toekomst te kunnen garanderen, is het van groot belang dat bestuur kiest voor invoering van het plan. 21

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Realistisch oefenen op oefencentra; de binnenbrand

Realistisch oefenen op oefencentra; de binnenbrand Realistisch oefenen op oefencentra; de binnenbrand Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding tot het onderzoek 5 1.2 Doel en opzet van het onderzoek 5 1.3 Wijze van onderzoek 6 1.4 Opbouw van

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

De blokkentoren van vakbekwaamheid

De blokkentoren van vakbekwaamheid Het brandweeronderwijs in Nederland Karaktereigenschappen Onderwijsvorm Docent INHOUD Albert-Jan van Maren Leergang Master of Crisis and Disaster Management Ede, maart 2006 Albert-Jan van Maren 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid

Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Steven van der Kruijff 07055528 Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Landelijk OTO platform 10 september 2010 versie 1.8 1 Landelijk OTO platform september 2010 Werkgroep Ontwikkeling Kwalificatieprofielen:

Nadere informatie

Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie)

Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie) Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie) Ontwikkelgroep leergang Bevelvoerder Versie 7 November 2007 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

Vergoedingsrichtlijn instructeurs Brandweer

Vergoedingsrichtlijn instructeurs Brandweer Vergoedingsrichtlijn instructeurs Brandweer M.P. Ardon, teamleider Vakbekwaamheid VRZ M. van de Weerd, adviseur HRM Versie 1.0 25 november 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Aanleiding...

Nadere informatie

Deskundigenadvies Brandveiligheid in cellen en cellengebouwen

Deskundigenadvies Brandveiligheid in cellen en cellengebouwen Deskundigenadvies Brandveiligheid in cellen en cellengebouwen Brandveiligheid in cellen en cellengebouwen Deskundigenadvies Ondanks de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan de samensteller

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek: Het eindproduct

Afstudeeronderzoek: Het eindproduct Wat betekent de ABWC vaardigheidstoets voor brandweer Nederland? Een onderzoek naar de bijdrage van de brandweer vaardigheidstoetsen aan de vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel. Afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

BRANDWEER Onderwijsraad

BRANDWEER Onderwijsraad 1 BRANDWEER Onderwijsraad Aan: Onderwerp: VNG, werkgroep Brandweer en Veiligheidsberaad pre-advies vakbekwaam blijven. Toelichting en uitgangspunten De Brandweeronderwijsraad heeft in december 2010 besloten

Nadere informatie

Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden

Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden 1 2 Colofon Project uitgevoerd door: Contactpersonen: Titel: Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Nederlands Instituut

Nadere informatie

'De Leerarena' Monodisciplinair Beleidsplan Leeragentschap REGIONALE BRANDWEER GELDERLAND-ZUID. Status. Datum: In opdracht van: Auteur

'De Leerarena' Monodisciplinair Beleidsplan Leeragentschap REGIONALE BRANDWEER GELDERLAND-ZUID. Status. Datum: In opdracht van: Auteur Monodisciplinair Beleidsplan Leeragentschap 'De Leerarena' REGIONALE BRANDWEER GELDERLAND-ZUID Status: Datum: In opdracht van: Auteur: Status Versie 1.0 Definitief Vastgesteld door RMT Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Maart 2010 Missie Inspectie

Nadere informatie

BRANDWEER BEEMSTER. Klaas Hogetoornlaan 5 1462 JM Middenbeemster telefoon 0299 683616

BRANDWEER BEEMSTER. Klaas Hogetoornlaan 5 1462 JM Middenbeemster telefoon 0299 683616 JAARVERSLAG 2009 BRANDWEER BEEMSTER Klaas Hogetoornlaan 5 1462 JM Middenbeemster telefoon 0299 683616 WEGENKAART VOOR UITRUK BRANDWEER BEEMSTER jaarverslag Brandweer Beemster 2009 Pagina 1 van 56 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010

Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 Voorlopig vastgesteld door het Veiligheidsbestuur op 8 mei 2009 Vast te stellen door het Algemeen

Nadere informatie

Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer. Herziene druk

Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer. Herziene druk Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer Herziene druk Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer Herziene druk Tekst zoals deze luidt na de eind 2003 vastgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij raadsvoorstel onderwerp Visie Brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij agendapunt 20

Nadere informatie

Evaluatie RI&E-instrumenten Brandweer

Evaluatie RI&E-instrumenten Brandweer Evaluatie RI&E-instrumenten Brandweer Project Arbocatalogus Brandweer versie 0.3 5 oktober 2011 Onderzoek en redactie: H. Koomans R. Davits Projectteam Arbocatalogus Brandweer Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Warme en koude logistiek

Warme en koude logistiek Warme en koude logistiek Eindrapportage afstudeeronderzoek Commerciële Bedrijfskunde Kevin Sand Afstudeeropdracht uitgevoerd bij Brandweer Twente 27 januari 2014 ii Warme en koude logistiek Voedingsmiddelen

Nadere informatie

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Begroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bezoekadres: World Port Center

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nederland Werken onder overdruk brandweer

Nederland Werken onder overdruk brandweer Werkinstructie Nederland Werken onder overdruk brandweer 2 Inhoud Voorafgaande bepalingen5 Totstandkoming5 Doelstelling en toepasselijkheid5 Vervanging en inwerkingtreding5 Geldigheidsduur, evaluatie en

Nadere informatie

TU Delft Bedrijfshulpverleningplan

TU Delft Bedrijfshulpverleningplan TU Delft Bedrijfshulpverleningplan Doorontwikkeling BHV Delft, december 2011 Projectgroep BHV TU Delft Dick Hoeneveld Peter Kohne Jimmy van der Heiden INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Algemeen 1.1 Gebruiksinstructie

Nadere informatie