Beleidsplan Opleiding en Oefening Gemeentelijke brandweer Grave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2004-2009 Opleiding en Oefening Gemeentelijke brandweer Grave"

Transcriptie

1 Beleidsplan Opleiding en Oefening Gemeentelijke brandweer Grave 1

2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Pag. 1. Inleiding Opleidingsplan Wettelijk kader Uitgangspunten Huidige situatie Gewenste situatie Financiële consequenties 9 2. Inleiding Oefenplan Wettelijk kader Gemeentelijk, Regionaal en landelijk oefenbeleid Huidige situatie Criteria Gewenste situatie Eisen aan de oefeningen Blokindeling oefeningen Extra aandachtspunten Oefenplan en de uitvoering van de oefeningen Financiële consequenties Conclusies en aanbevelingen opleiden Conclusies en aanbevelingen oefenen Alternatieven 20 2

3 Samenvatting In het kader van een projectopdracht is een onderzoek gedaan naar de opleidings- en oefensituatie bij de brandweer van de gemeente Grave. De projectopdracht is een onderdeel van de opleiding Officier Kleine Brandweerorganisatie. Er wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de opleidings- en oefensituatie. Tevens is onderzoek gedaan naar de risico s in het verzorgingsgebied en de taken van het korps. Deze gegevens zijn vergeleken met de wettelijke eisen die gelden in het kader van het opleiden en het oefenen bij de brandweer. Hierbij zijn ook de financiële consequenties in kaart gebracht. Het repressieve deel van de brandweer Grave bestaat uit vrijwilligers. Er is een opleidingsplan opgezet voor de komende vijf jaar, om aan de opleidingsbehoefte in die periode te kunnen voldoen. Er is een overzicht gemaakt dat inzicht geeft in de financiële aspecten. Er zijn afspraken met het personeel gemaakt waarbij rekening is gehouden met de (on)mogelijkheden van hen als vrijwilliger. Bij het inventariseren van de huidige oefensituatie blijkt dat er reeds een aanzet is gedaan tot de implementatie van de Leidraad Oefenen, maar het blijkt ook, dat er nog te vaak niet realistisch en eenzijdig wordt geoefend. Er worden aanbevelingen gedaan om het oefenprogramma aan te passen. Tevens wordt er aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke onderdelen. Dit zijn gewijzigde adembeschermingsprocedures, hulpverlening nieuwe stijl en het ARBO beleid. De voorgestelde wijzigingen zullen extra kosten met zich meebrengen. Hiervoor is een kostenraming gemaakt die inzicht geeft in de financiële consequenties voor de komende vijf jaar. Om het gestelde doel in 2004 te zal niet alleen een extra inspanning nodig zijn van de vrijwilligers, maar zal er ook een extra financiële inspanning van het gemeentebestuur worden verlangd. De komende vijf jaar zal er ,-- nodig zijn om het gewenste doel te bereiken. Extra Opleidingskosten , , ,- Extra Oefenkosten , , , , ,- 3

4 Inleiding De toenemende professionalisering van de brandweer en de toenemende complexiteit van de incidentbestrijding vraagt om een steeds hoger opleidingsniveau van de brandweerfunctionaris. De brandweerfunctionaris moet immers steeds breder opgeleid zijn. Het opleidingsplan is dan ook een plan dat de behoefte weergeeft aan de hoeveelheid en diversiteit van de benodigde opleidingen gedurende de periode Opleidingen verbeteren de kwaliteit van het personeel en de organisatie. Ook zijn zij noodzakelijk om goed te kunnen anticiperen op veranderingen in de toekomst. De opleidingen bij de brandweer in het bijzonder dienen aan een aantal wettelijke en specifieke eisen te voldoen, welke verderop worden aangeven. Oefenen valt voornamelijk uiteen in twee hoofdgroepen; manschappen dienen voornamelijk motorische vaardigheden te oefenen. Bevelvoerende en officieren dienen voornamelijk te oefenen op het gebied van besluitvorming en procedures. Veel ongevalstypen komen in de dagelijkse brandweerpraktijk niet zo heel vaak voor. Voor een optimale veiligheid is het echter van essentieel belang dat het brandweerpersoneel zich goed kan voorbereiden om adequaat te kunnen reageren op allerlei voorkomende incidenten. De verantwoordelijkheid berust hiervoor bij het gemeentebestuur. Zij zal door het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen de voorwaarden moeten scheppen om de eens aangeleerde vaardigheden te behouden, ervaringskennis te kunnen opbouwen, reeds bestaande kennis uit te bouwen en mede zo te bouwen aan een stuk teambuilding. 4

5 1.1 Wettelijk kader In het kader van het opleiden zijn de volgende wettelijke regelingen en bepalingen van toepassing. Brandweerwet 1985 artikel 1 De gemeenteraad is verplicht een organisatieverordening vast te stellen waarin beheer, taak, personeelssterkte en materieelsterkte geregeld worden. artikel 14 Per Algemene Maatregel van Bestuur is er bepaald, dat er regels gegeven worden ten aanzien van aanstelling en bevordering en de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van het personeel. Besluit Brandweerpersoneel artikel 4.1. Het bevoegd gezag kan een persoon slechts aanstellen in of bevorderen tot één van de rangen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, indien deze in ieder geval: In het bezit is van het diploma van de aan de desbetreffende rang gekoppelde opleiding, bedoeld in het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen (Stb. 1988, 545). Arbo-wet artikel 6 artikel 12 De werkgever is verplicht om een werknemer voorlichting en onderricht te geven voor de aan hem toegedeelde taak. Regelt o.a. dat de werknemer verplicht is om opleidingen en oefeningen te volgen. Voor de opleidingen bij de brandweer is dit expliciet geregeld in het Besluit Brandweerpersoneel. Lokale regelingen: Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening Gemeente Grave artikel 6 Hierin is de personeelsomvang van de brandweer bepaald. Deze verordening is het laatst vastgesteld op 24 maart artikel 7 Bepaalt de plicht van burgemeester en wethouders met betrekking tot het opleiden en oefenen van het personeel. Operationele leiding Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Brandweer Grave levert t.b.v. het districtspiket een Officier van Dienst. 5

6 1.2 Uitgangspunten Voor het bepalen van de opleidingsbehoefte t.b.v. de repressieve werkzaamheden worden de volgende uitgangspunten gehanteerd; - personeel wordt opgeleid conform het Besluit Brandweerpersoneel - minimale opleidingsniveau brandwacht 1 ste klasse - bevelvoerders zijn minimaal opgeleid tot Onderbrandmeester, wenselijk niveau Brandmeester. - elk kaderlid is opgeleid tot Instructeur/Oefenleider - elk kaderlid is opgeleid in nazorg (EMO) - elke chauffeur is opgeleid tot brandweerchauffeur en pompbediende. - De OvD t.b.v. het districtspiket is minimaal opgeleid Adjunct- Hoofdbrandmeester. In de Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening Gemeente Grave 1998 is vastgesteld dat het personeel van de gemeentelijke brandweer met preventieve en/of repressieve taken minimaal bestaat uit; a. een commandant b. een plaatsvervangend commandant en ten minste; c. twee officieren d. vier onderofficieren e. twee en twintig brandwachten f. een preventiefunctionaris 1.3 Huidige situatie Bij aanname van nieuwe personeelsleden wordt aangegeven dat men verplicht is om de opleidingen tot en met brandwacht 1 ste klasse te volgen. Grave beschikt momenteel over; - een Hoofdbrandmeester - een Adjunct-Hoofdbrandmeester (in opleiding) - een Brandmeester - drie Onderbrandmeesters - een Aspirant-Onderbrandmeester - zes Hoofdbrandwachten - vijf Brandwachten 1 ste Klasse 6

7 - zes Brandwachten - vier Aspirant-brandwachten Conform de Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Grave 1998 is er nog een formatieplaats voor brandwacht in te vullen. Door het vertrek van de huidige commandant zal er invulling gegeven moeten worden aan het opleiden van een tweede officier. Conform het Regionaal Organisatieplan dient Grave te beschikken over minstens één Hoofdbrandmeester en één Adjunct-hoofdbrandmeester. Ook hier zal invulling aan gegeven moeten worden. Leeftijdsopbouw brandweerpersoneel In onderstaande grafiek is de leeftijdopbouw van het repressieve personeel weergegeven. Bij een normatief personeelsverloop zal het huidige personeelsbestand pas in 2017 wijzigen jarige jarige jarige jarige Totaal pers Gewenste situatie De eindsituatie zal moeten zijn dat de brandweer voldoet aan de eisen uit het Besluit Brandweerpersoneel, Plan Versterking Brandweer en Arbo-wet, zodat we in 2009 over een goed opgeleide en op haar taak berekende brandweer beschikken. Rekening houdend met de belasting qua tijdsbesteding van de vrijwilligers is een 5-jaren opleidingsplan opgesteld waardoor het mogelijk is om in 2009 te kunnen voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en de kwaliteit die nodig is. 7

8 Het einddoel is alleen te realiseren als per september a.s. met de opleidingen gestart wordt. Met name voor de opleidingen op officiersniveau daar de opleidingstijd over meerdere jaren wordt uitgestreken. In onderstaande tabel is opleidingsbehoefte per jaar inzichtelijk gemaakt. OPLEIDINGSBEHOEFTE PERIODE Modulenummer en -naam Nivea u Repressie theorie Brw Repressie praktijk Brw Levensreddende handelingen Brw Persoonlijke bescherming Brw Repressie Brw Pompbediener Brw Hulpverlener Brw Organisatie en leidinggeven Hbt Repressie Hbt Hulpverlening Hbt Verbranding en blussing Obm Organisatie Obm Gevaarlijke stoffen Obm Repressie praktijk Obm Repressie theorie Obm Sociale vaardigheden Obm Materieel Obm Instructeur Obm. 2 1 EMO Sociale vaardigheden Bm Organisatie Bm Repressie Bm Organisatie AHBM Repressie AHBM Operationeel Management AHBM POO AHBM Repressie HBM Mangement en Bedrijfsk. HBM Informatie- en Communic. HBM POO HBM 1 8

9 Onderhoud adembescherming Brandweerchauffeur 14 Totaal benodigd per jaar 18271, , , ,- 1200,- Gebruikte afkortingen in bovenstaand schema: Brw. Brandwacht Bm. Brandmeester Brw. 1 Brandwacht 1 ste klasse AHBM. Adjunct-Hoofdbrandmeester Hbt. Hoofdbrandwacht HBM. Hoofdbrandmeester Obm. Onderbrandmeester EMO Opvang bij traumatische ervaringen 1.5 Financiële consequenties Voor het uitvoeren van dit opleidingsplan zal een aanpassing nodig zijn van de huidige budgetten. In onderstaand tabel zijn de geraamde bedragen opgenomen tot 2009 die nodig zijn om tot uitvoering te komen van het opleidingsplan. Opleidingskosten Begroot , , , , , , - Werkelijk , , , , , - Onvoorzien 2500, , , , , - Tekort 4661, , , - 11, , , - Lineair tekort 5331, , , , , , - Het huidige opleidingsbudget bedraagt ,-- per jaar. Voor het jaar 2004 is er dus een extra aanvulling nodig van 4.661,- en zal dit gerapporteerd worden in de eerst volgende management rapportage na goedkeuring van deze beleidsnota. De komende jaren zal in de meerjarenbegroting rekening gehouden moeten worden met een forse stijging van de opleidingskosten. Tevens is een stelpost onvoorzien opgenomen t.b.v. personeelsmutaties en wijzigingen in wetgeving. In dit opleidingsplan zijn de noodzakelijke kosten welke benodigd zijn om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke eisen zoals deze voor de brandweer gesteld worden. De aanleiding hiervoor komt voort uit wet- en regelgeving vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Te denken valt aan; - Brancherichtlijnen persoonlijke bescherming - Leidraad Oefenen - Leidraad Maatrampen - Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen 9

10 - Besluit Brandweerpersoneel Dit opleidingsplan geeft een kostenindicatie aan voor de opleidingsbehoefte voor de periode Hoofdstuk 2. Oefenplan Inleiding Nadat nieuwe functionarissen zijn opgeleid of reeds zittende functionarissen zijn doorgestroomd zullen de aangeleerde vaardigheden op peil gehouden moeten worden. Het oefenen is een voortdurend proces dat in directe relatie staat tot de opleidingen van het brandweerpersoneel. Oefenen dient een viertal doelen: Oefenen maakt een onderdeel uit van het aanleren van nieuwe vaardigheden. Oefenen onderhoudt vaardigheden en kennis. Oefenen vergroot de ervaringskennis. Oefenen versterkt teambuilding. De brandweer heeft tijdens de uitoefening van zijn taken veelal rekening te houden met andere disciplines. Daarom is het noodzakelijk een oefenbeleid vast te stellen waarin met de volgende zaken rekening moet worden gehouden: Wettelijke kaders. Gemeentelijk oefenbeleid. Regionaal oefenbeleid. Landelijk oefenbeleid. Oefenen valt voornamelijk uiteen in twee hoofdgroepen; manschappen dienen voornamelijk motorische vaardigheden te oefenen. Bevelvoerende en officieren dienen voornamelijk te oefenen op het gebied van besluitvorming en procedures. Veel ongevalstypen komen in de dagelijkse brandweerpraktijk niet zo heel vaak voor. Voor een optimale veiligheid is het echter van essentieel belang dat het brandweerpersoneel zich goed kan voorbereiden om adequaat te kunnen reageren op allerlei voorkomende incidenten. De verantwoordelijkheid berust hiervoor bij het gemeentebestuur. Zij zal door het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen de voorwaarden moeten scheppen om de eens aangeleerde vaardigheden te behouden, ervaringskennis te kunnen opbouwen, reeds bestaande kennis uit te bouwen en mede zo te bouwen aan een stuk teambuilding. 10

11 2.1 Wettelijk kader In het kader van het oefenen zijn minder dwingende regels gesteld dan voor het opleiden het geval is. Arbo-wet artikel 6 In dit artikel is geregeld dat de werkgever verplicht is om een werknemer voorlichting en onderricht te geven voor de aan hem toegedeelde taak. artikel 12 Regelt o.a. dat de werknemer verplicht is om dit onderricht, qua opleidingen en oefeningen te volgen. Ook zijn er in de Arbo-wet aanwijzingen te vinden die betrekking hebben op de uitvoering van het veilig oefenen en werken. Lokale regelingen: Organisatie- en beheersverordening van Gemeente Grave artikel 3 Bepaalt de plicht van burgemeester en wethouders met betrekking tot het opleiden en oefenen van het personeel. Rechtspositieregeling van Gemeente Grave artikel 19 Ook hierin is geregeld dat de vrijwilliger verplicht is de opleidingen en oefeningen te volgen. 2.2 Gemeentelijk, regionaal en landelijk oefenbeleid Gemeentelijk oefenbeleid Er is op dit ogenblik nog geen bestuurlijk vastgesteld oefenplan voor de brandweer op gemeentelijk niveau. Bij de brandweer Grave wordt viermaal per maand op de dinsdagavond geoefend van tot uur. Er is een oefenrooster opgesteld waarin de personeelsleden in groepen van twee voor de oefening verantwoordelijk zijn. Het nadeel van dit systeem is dat niet al de te oefenen vaardigheden aan bod kunnen komen. Ook is de relatie met het risicobeeld niet altijd aanwezig. Registratie vindt plaats door middel van het programma Regi-Star. Aan het oefenen onder realistische omstandigheden wordt sinds 2004 enige aandacht besteed. Dit staat in schril contrast met de vigerende ARBO-wetgeving. De specialisten (chauffeurs) volgen middels aanvullende oefenavonden diverse oefeningen. Voor de bevelvoerders worden 4 x per jaar speciale avonden georganiseerd. 11

12 Regionaal oefenbeleid Regionaal is een oefenplan opgesteld dat voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en toegespitst is op de risico s in het verzorgingsgebied. De regio heeft oefenplannen opgesteld waarin elke deelnemende gemeente minimaal drie maal per jaar aan een oefening moet deelnemen. Deze oefeningen zijn merendeels gericht op grotere rampenbestrijdingsinzetten. Tevens is er een extra oefenplan opgesteld voor de officieren van dienst die als poule samenwerken op regionaal niveau. Middels een piket regeling voor de officieren van dienst die door de regio is geregeld, worden efficiencyvoordelen bereikt en wordt de operationele leiding altijd gegarandeerd, 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar. Landelijk oefenbeleid Er is in tegenstelling tot opleidingen geen landelijk oefenbeleid vastgelegd. Daar de opleidingen en de examens van rijkswege zijn vastgesteld zou er eigenlijk een oefentraject aan gekoppeld dienen te zijn om zich de opgedane kennis middels vaardigheden blijvend toe te eigenen. Uit de diverse rapporten uitgevoerd in opdracht van het NIBRA en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt echter dat er door veel korpsen op een geheel eigen wijze naar het oefenen gekeken wordt. Er bestaan enorme verschillen tussen de korpsen in het aantal uren dat geoefend wordt, om van de effectiviteit nog maar niet te spreken. Het aantal uren varieert van 1 tot 4 uur per week voor vrijwilligers. Bij de beroepsbrandweermensen varieert dit zelfs van 1 tot 8 uur, waarbij de meeste op gemiddeld 2 uur per week zitten. Officieren oefenen nog aanmerkelijk minder dan de manschappen. Mede door de invoering van de Leidraad Oefenen hebben de korpsen een handvat om tot de opzet van een structureel oefenplan te komen. 2.3 Huidige situatie De reguliere vastgelegde oefeningen in Grave bestaan uit: - 10 inzetoefeningen brandbestrijding - 5 inzetoefeningen hulpverlening - 6 ademluchtoefeningen - 2 regionale inzetoefeningen - 2 levensreddende handelingen - 1 gezamenlijke inzetoefening kring overige oefeningen Oefenavonden duren gemiddeld 2 uur effectief. Er wordt nog te vaak niet realistisch en te eenzijdig geoefend. Ook zijn de middelen om realistisch te oefenen niet voorhanden. Door de bouw van BOTC in Boxmeer komt hier wel verandering in. De oefeningen worden goed bezocht. Registratie vindt plaats middels het programma Regi-star. 12

13 2.4 Criteria Wetgeving is er op het gebied van oefenen niet voorhanden. We zullen dus moeten kijken naar normen, richtlijnen of algemeen aanvaarde regels met betrekking tot oefenen. Beter oefenen bij de brandweer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alsmede de Leidraad Oefenen zijn uitgaven die gebruikt zijn bij de totstandkoming van deze scriptie. Een aantal van de uitkomsten van het rapport Beter Oefenen bij de Brandweer zijn; Onvoldoende realistisch oefenen Ontbreken van een geïntegreerd opleidings- en oefenbeleid Slechts 20% van de gemeenten beschikt over een meerjarenoefenplan De (onder) officieren oefenen slechts gedeeltelijk mee Veel oefeningen worden geleid door niet opgeleide instructeurs De diversiteit in oefenuren De individuele registratie van geoefendheid wordt niet bijgehouden. Een meerjarenplan ten aanzien van oefenen zal er op gericht moeten zijn om bovenstaande knelpunten opgelost te krijgen. Mede omdat ik mij niet kan voorstellen dat het in onze gemeente er anders voorstaat dan het landelijke beeld Gewenste situatie De geoefendheid van het brandweerpersoneel ter voorbereiding op de brandweertaken komt bij de gemeentelijke brandweren steeds meer onder druk te staan. Dit wordt veroorzaakt door het steeds breder worden van het takenpakket van de brandweer, waardoor het aantal te beoefenen onderwerpen erg groot is geworden. Uitbreiding van het aantal oefenuren is niet wenselijk. Dit zou qua tijdsbesteding voor de vrijwilliger een te grote extra belasting worden. 13

14 Mijn verwachting is dat door de effectiviteit van de oefeningen te vergroten de belastbaarheid van de vrijwilliger zoveel mogelijk beperkt blijft. Het is gewenst dat het korps beschikt over een bestuurlijk vastgesteld oefenplan, zoals in het Project Versterking Brandweer is genoemd. Het zal niet mogelijk zijn om alle onderwerpen te beoefenen en overbodige ballast moet worden voorkomen. Het plan moet gevarieerd en evenwichtig van opbouw zijn. De Leidraad Oefenen gaat uit van een oefenbelasting van zo n uur voor manschappen en 120 uur voor een bevelvoerder. Het is wenselijk het aantal oefenuren en soort vast te leggen om de kwaliteit te kunnen bewaken. Tevens moet het minimum van oefen-uren per personeelslid bestuurlijk worden vastgesteld. Elk korpslid moet minimaal eenmaal per jaar warmtetraining ondergaan in een daarvoor geschikt oefencentrum. Hierdoor wordt de fysieke belasting en stressbestendigheid getest en op peil gehouden. 2.6 Eisen aan de oefeningen De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de oefeningen. Alle brandwachten worden beoefend op het niveau van hoofdbrandwacht. Om op verantwoorde wijze te kunnen werken moet ieder lid minimaal 80% van de oefeningen volgen. Dit moet via een centraal registratiesysteem worden bijgehouden. De oefencoördinator stelt samen met het kader de basisoefeningen op. De oefenleiders leggen hun oefeningen één week vooraf voor aan de oefencoördinator. Veiligheid tijdens de oefeningen wordt door de oefenleiding bewaakt. Hier zal tijdens een apart te beleggen oefenavond voorlichting over gegeven worden. Er wordt tweemaal per jaar onder realistische omstandigheden geoefend. Hiervan is er één per korpslid verplicht, en zal worden vastgelegd eveneens in een registratiesysteem. Er wordt tweemaal per jaar een herhaling van de cursus Levensreddende Handelingen gegeven. Hiervan is er één per korpslid verplicht, en zal worden vastgelegd in een registratiesysteem. Alle bevelvoerders moeten kunnen optreden als oefenleider/instructeur. Voor specialistische oefeningen (bijv. repressieve ventilatie) kan gebruik worden gemaakt van externe instructeurs. Tevens kan er tussen de posten onderling instructeurs met een specialisatie uitgewisseld worden. 2.7 Blokindeling oefeningen Bij onderstaande blokindeling zijn alle vaardigheden genoemd die nodig zijn om alle in het verzorgingsgebied aanwezige risico s het hoofd te kunnen bieden evenals te voldoen aan de lokale en regionale normen en 14

15 De genoemde vaardigheden zullen in het oefenschema moeten worden verwerkt en zo nodig in de toekomst worden aangevuld met nieuwe procedures en technieken. A. Brandbestrijding A.1 Lagedruk inzet met verdeelstuk. A.2 Hogedruk inzet. A.3 Aflegoefening op open water. A.4 Aflegoefening in aanjaagverband. A.5 Inzet straatwaterkanon. A.6 Kleine blusmiddelen. A.7 Schoorsteengereedschap en branden. A.8 Inzetoefeningen op bijzondere objecten. A.9 Bos-, heide- en duinbranden. A.10 Werken met loodslijnen en bruggenhoofd. Totaal 12 oefenuren B. Hulpverlening B.1 Hydraulisch gereedschap. B.2 Procedure hulpverlening nieuwe stijl. B.3 Motorkettingzaag. B.4 Afdichtingsmiddelen. B.5 Sloop-, stut- en stempelgereedschap. B.6 Kettingen en hijsbanden. B.7 Verwijderen gevaarlijke stoffen op de openbare weg. B.8 Takels en hijswerkzaamheden. B.9 Hefkussens. Totaal 10 oefenuren C. Persoonlijke bescherming C.1 Ademluchtoefeningen. C.2 Nieuwe procedures ademlucht en gebruik EMU Bodyguard. C.3 Oefeningen met beschermende kleding. C.4 Gebruik van persoonlijke meet- en detectieapparatuur. C.5 Gebruik van explosiemeter. Totaal 8 oefenuren D. Redding en berging D.1 Gebruik handladders. D.2 Redden van slachtoffers onder verschillende omstandigheden. D.3 Redden van dieren onder verschillende omstandigheden. D.4 Levensreddende handelingen. Totaal 6 oefenuren 15

16 E. Bluswatervoorzieningen E.1 Gebruik diverse bluswatervoorzieningen. E.2 Werken in aanjaagverband. E.3 Groot watertransport. Totaal 2 oefenuren F. Voertuigen en materiaal F.1 Verbindingsprocedure. F.2 Verbindingsmiddelen. F.3 Aggregaten en pompen. F.4 Rijvaardigheid. F.5 Inventaris voertuigen. F.6 De brandweer in het verkeer. Totaal 4 oefenuren G. Preparatie G.1 Objectkennis (aanvalsplannen). G.2 Rampenbestrijdingsplannen. G.3 Brandmeldinstallaties. G.4 Aanvalsplannen. Totaal 6 oefenuren H. Grootschalige oefeningen H.1 Gezamenlijke oefeningen in de gemeente. H.2 OVD oefeningen met kring 5 (operationele leiding). H.3 Samenwerking met andere diensten. (politie, Rode Kruis, EHBO en Ambulance). Totaal 6 oefenuren I. Gevaarlijke stoffen I.1 Procedure OGS. I.2 Aan- en uitkleedprocedure chemicaliënpak. I.3 OGS identificatie gevaarlijke stoffen. I.4 ADOS, Automess AD1 en Explosiemeter I.5 Theorie ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen. Totaal 6 oefenuren J. Regionale oefeningen j.1 Grootschalige inzet en rampenbestrijding j.3 Inzet op risicogenerende objecten Totaal 10 oefenuren 16

17 K. Officier van Dienst oefeningen (alleen voor officieren) k.1 Maquette oefeningen k.2 Inzet operationele leiding Totaal 20 oefenuren Het totaal aantal aangeboden oefenuren op jaarbasis voor alle korpsleden is inclusief oefeningen op regionaal niveau. Voor bevelvoerders en officieren ligt het aantal oefen-uren op 120 uur. 2.8 Extra belangrijke aandachtspunten Op korte termijn zijn er een aantal zaken die extra aandacht vragen. Ademlucht De procedures voor het werken met adembescherming zijn aan verandering onderhevig, zoals de brancherichtlijn adembescherming. Ook hier zal extra aandacht aan oefenen moeten worden besteed. Gezamenlijke oefeningen Om de samenwerking tussen de buurgemeenten te vergroten zullen per jaar vier gezamenlijke oefeningen georganiseerd worden. De tijdens deze gezamenlijke oefeningen behandelde onderwerpen moeten in voorgaande oefeningen als deeloefening behandeld zijn. Arbo-beleid Voorlichting over het Arbo-beleid en de consequenties voor de brandweer zal opgestart moeten worden en toegepast bij het oefenen en de inzet van de brandweer. In de opleidingen is het Arbo-beleid reeds in de lesstof opgenomen. Het draagvlak onder het personeel zal echter nog vergroot moeten worden. Samenwerking kring 5 Door een verregaande samenwerking met de korpsen van Kring 5 kan er een deel efficiency behaald worden en kan de druk op de vrijwilliger beperkt blijven. Te denken valt aan het uitwisselen van scenario s en gezamenlijke voorbereiding van oefeningen. Hierdoor kan een efficiencywinst worden bereikt en zal extra kennis worden vergaard. Ook zal dit de samenwerking ten goede komen en zal dit tijdens bijstandverlening zijn vruchten afwerpen. 2.9 Het oefenplan en de uitvoering van de oefeningen. 17

18 Het oefenplan dat op jaarbasis zal moeten worden afgewerkt om te voldoen aan de kwaliteit en wettelijk gestelde eisen qua Arbo-wet, alsmede aan de aanwezige risico s in het verzorgingsgebied zal er als volgt moeten uit zien: Oefeningen volgens de blokindeling genoemd. Deze oefeningen gelden voor alle korpsleden. Belasting 60 manuren op jaarbasis. Hierin zijn de oefeningen in samenwerking met buurgemeenten en de gezamenlijke oefeningen met kring 5 meegenomen Regionale oefenavonden t.b.v. grootschalige inzet en rampenbestrijding. Deze oefeningen gelden voor alle korpsleden. Belasting ± 10 manuren op jaarbasis. Oefeningen voor officieren, begeleid en uitgezet door de Regionale Brandweer. Deze oefeningen gelden alleen voor opgeleide officieren. Belasting op jaarbasis 20 manuren. Op jaarbasis betekent dit voor alle korpsleden een belasting m.b.t. de oefenuren van 70 effectieve manuren. Voor de officieren betekent dit een belasting van 90 effectieve manuren op jaarbasis. Bestuurlijk zal moeten worden vastgelegd dat ieder korpslid aan minimaal 80% van de jaarlijks gehouden oefenavonden zal moeten deelnemen. Dit komt neer op 56 uren op jaarbasis. Voor officieren en bevelvoerders komt dit neer op 72 uren. De 80% aanwezigheidseis is overigens een zelf vastgesteld cijfer en geen harde wettelijke eis. Om de betrokkenheid van de korpsleden te vergroten en de kwaliteit van de oefeningen te waarborgen moet het volgende worden vastgelegd. Er dient voldoende aandacht aan de opzet van de oefening besteed te worden zodat iedereen die aan de oefening deelneemt een goede (uitvoerbare) taak krijgt. De veiligheid tijdens het uitzetten en tijdens de inzet moet gewaarborgd worden. Dit moet gebeuren door het aanstellen van een veiligheidsfunctionaris en het bijhouden van een checklist (zie hiervoor bijlage 9). De veiligheidsfunctionaris moet minimaal tot hoofdbrandwacht zijn opgeleid. De oefeningen dienen betrekking te hebben op incidenten die in Land van Cuijk te verwachten zijn. Er dient een goede balans te zijn tussen de theorie en de praktijk. (realistisch oefenen). De doelstelling van de oefening en de beoordelingscriteria dienen vooraf aan de deelnemers van de oefening kenbaar te worden gemaakt. Na afloop van de oefening dient de oefening nabesproken te worden om duidelijk te krijgen of aan de doelstelling en criteria is voldaan. De uitkomst van de nabespreking dient meegenomen te worden in de evaluatie van de oefening. Het moet bekend zijn of de oefening aan de verwachting heeft voldaan. Zo niet, dan zal gekeken moeten worden of het ligt aan het oefenscenario dan wel aan de uitvoering van de oefening door de manschappen. Omdat de Arbo-wet bij oefenen volledig van kracht is, dient er aan 18

19 veilig oefenen grote aandacht te worden geschonken. Bij elke oefening, al is deze nog zo klein, zal voordat de oefening begint de afweging moeten worden gemaakt of er zich op een bepaald moment een gevaarlijke situatie kan voordoen. Ook tijdens de oefening dient hier goed op gelet te worden. Het is daarom noodzaak om bij elke oefening een veiligheidsfunctionaris aan te stellen die hierop let. Afhankelijk van de grootte en moeilijkheidsgraad van de oefening zal het aantal veiligheidsfunctionarissen opgevoerd dienen te worden. Om de opzet van de oefeningen te structureren dient voor elke oefening gebruik te worden gemaakt van een model oefenopzet (zie hiervoor bijlage 10). Met het kader van beide posten is afgesproken dat voor elke oefening van klein tot groot door de oefenleiders een globale opzet gemaakt wordt, waarin aangegeven wordt wat het doel van de oefening is, wat de doelgroep is, wat de beginsituatie is en wat de aard en omvang van de oefening is. Op deze wijze is gewaarborgd dat alle oefenactiviteiten die in een jaar beoefend dienen te worden ook aan bod komen. Het is de bedoeling dat er op deze wijze in de toekomst een bundel van lesprogramma s komt waar uit geput kan worden. Ook kunnen oefenscenario s worden uitgewisseld met andere korpsen. Hierdoor kan mogelijk kosten- en tijdbesparend worden gewerkt Financiële consequenties Het aantal oefeningen zal nagenoeg gelijk blijven bij de huidige situatie, maar door een betere voorbereiding zullen de effectiviteit en kwaliteit groter zijn. Doordat er meerdere uren aan de voorbereiding van de oefening nodig zullen zijn, en doordat door de korpsleden meer geoefend zal moeten worden,zal dit wel financiële consequenties met zich meebrengen. Ook zullen er extra kosten moeten worden gemaakt door het minimaal eenmaal per jaar houden van een realistische warmtetraining op een hiervoor geschikt oefencentrum. Extra kosten oefenplan: Te maken extra kosten zoals externe instructuers, voorbereiding, observatie en registratie van oefeningen op jaarbasis ± 6400,-- Kosten jaarlijkse realistische warmtetrainingen, conform de Leidraad Oefenen, voor alle korpsleden in een daarvoor geschikt oefencentrum: per korpslid 365,-- p.p. brengt het totaal op jaarbasis voor 29 korpsleden op ,- Totale extra kosten op jaarbasis exclusief jaarlijkse verhogingen is ,-- Extra kosten oefenplan

20 3200, , , , ,-- In de bovengenoemde cijfers zijn de verwachte stijging van de kosten van oefenuren en warmtetrainingen van 10 % meegenomen. Deze verhoging is gebaseerd op 3% inflatiecorrectie en 7% kostenverhoging.het grote verschil in kosten tussen 2004 en de overige jaren is te verklaren omdat pas in november 2004 gestart kan worden met het nieuwe oefenplan. In 2004 is dan ook nog geen warmtetraining opgenomen Conclusies en aanbevelingen opleidingen De opleidingssituatie tot het niveau van brandwacht 1 ste Klasse voldoet nagenoeg aan de eisen. Door nieuwe wetgeving dienen alle chauffeurs van een voorrangsvoertuig opgeleid te worden tot brandweerchauffeur. Door het vertrek van de huidige commandant zal er een extra officier opgeleid moeten worden. Tevens zal er een officier opgeleid moeten worden tot Hoofdbrandmeester, dit mede door het Organisatieplan zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Om de gestelde opleidingsdoelen te realiseren zal dit jaar een aanvulling nodig zijn op de post opleidingen van ongeveer 4461,-- De komende jaren zal in de meerjarenbegroting rekening gehouden moeten worden met een forse stijging van de opleidingskosten Conclusie en aanbevelingen oefenen Door gewijzigde wet- en regelgeving in de laatste jaren is het jaarlijks oefenplan van de vrijwilliger niet voldoende meegegroeid. Ook de gewijzigde taken die vanuit de regio op het gemeentelijk korps zijn neergedaald hebben niet geleid tot een gewijzigd oefenbeleid. De te beoefenen onderdelen en hun complexiteit zijn dermate toegenomen dat hier aanmerkelijk meer tijd en geld aan besteed dient te worden. Door de effectiviteit van de oefeningen te vergroten zal ook de belastbaarheid van de vrijwilliger in de hand gehouden worden. Er kan een 20

21 efficiëntiewinst worden behaald door kennis en vaardigheden uit te wisselen met de korpsen uit de eigen gemeente, alsmede met andere korpsen uit de regio. Door het invoeren van registratiesystemen op aanwezigheid en uitgevoerde vaardigheden kan de noodzakelijke kwaliteit worden gewaarborgd. Het invoeren van de jaarlijkse realistische warmtetraining is noodzakelijk om een goed voorbereide en op haar taak berekende brandweerorganisatie te hebben en te behouden. Het oefenbeleid van de gemeente Grave zal in 2009 voldoen aan de gestelde doelen. De komende jaren zal in de meerjarenbegroting rekening gehouden moeten worden met een stijging van de oefenkosten Alternatieven Een alternatief voor het uitvoeren van het opleidingstraject is niet voorhanden. Om het gestelde ambitieniveau reeds in 2007 te behalen en dus dan ook aan de wettelijk eisen te bereiken, zouden de vrijwilligers in versnelde dagcursussen opgeleid moeten worden. Financieel zou dit niet haalbaar zijn omdat het gevraagde budget niet over een periode van vijf jaar maar in twee jaar uitgegeven moet worden. Tevens is er bij de vrijwilligers geen animo om in grote getale dagopleidingen te volgen. Dit mede omdat de belasting als vrijwilliger al als hoog wordt ervaren. Ook uit praktisch oogpunt is dit geen haalbare kaart, denk bijv. aan het op te nemen verlof bij de diverse werkgevers. Ook voor het oefenplan is er geen alternatief. Om aan de gestelde eisen te voldoen en kwaliteit in de toekomst te kunnen garanderen, is het van groot belang dat bestuur kiest voor invoering van het plan. 21

Opleidings- en oefenbeleid

Opleidings- en oefenbeleid Bijlage 1 Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel 1 Inhoudsopgave pagina 1.0 Opleiding (Vakbekwaam worden) 2 1.1 Uitgangspunten opleidingsbehoefte

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Oefenbeleidsplan 2007-2010 Gemeentelijke brandweer Grave. Voorop in kwaliteit door verbeteren en vernieuwen!

Oefenbeleidsplan 2007-2010 Gemeentelijke brandweer Grave. Voorop in kwaliteit door verbeteren en vernieuwen! Oefenbeleidsplan 2007-2010 Gemeentelijke brandweer Grave Voorop in kwaliteit door verbeteren en vernieuwen! Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.2 Oefenbeleid,doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen.

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5.1 Ordening van de oefenkaarten De ordening van de oefenkaarten is gebaseerd op de volgende

Nadere informatie

' m. Raadsvoorstel 1999 234 ABBA Ā 2. Verordening hulpverlening en brandveiligheid.

' m. Raadsvoorstel 1999 234 ABBA Ā 2. Verordening hulpverlening en brandveiligheid. Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 1999 234 ABBA Ā 2 onderwerp Verordening hulpverlening en brandveiligheid. ' m Aan de raad Sinds de vaststelling door de Raad van de Organisatieverordening

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn Nr. 1998/5/6 Sector MI Exloo, 14 april 1998 Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn OS M c,c? S" / i J Aan de gemeenteraad, ^~- ) De raden van de voormalige

Nadere informatie

3.1 Fase 1: Takenpakket en competentieniveau vaststellen. Afbeelding 3.1 Takenpakket en competentieniveau vaststellen

3.1 Fase 1: Takenpakket en competentieniveau vaststellen. Afbeelding 3.1 Takenpakket en competentieniveau vaststellen 3. Oefensystematiek De systematiek van deze Leidraad Oefenen is gebaseerd op een periodieke oefencyclus (zie hoofdstuk 2), die uit zeven fasen bestaat. De uitkomsten van de laatste fase vormen de input

Nadere informatie

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

SAMENVATTING. Meerjaren Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening

SAMENVATTING. Meerjaren Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening SAMENVATTING Van: Nico van der Sluijs Datum: 9 maart 2005 Onderwerp: Meerjaren Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening Indeling van het beleidsplan Het beleidsplan is opgebouwd uit veertien paragrafen

Nadere informatie

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1 Vergadering RMT Brandweer 9 november 2010 Agendapunt nummer 5.1 Onderwerp notitie functies en rangen brandweer Limburg-Noord. Auteur Lenders/ van Mierlo Portefeuillehouder Van der Schuit Voorstel : 1.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties

Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties Bijlage 1 Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft, in het kader van

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

HORENDE BIJ DE ALGEMENE BEPALINGEN

HORENDE BIJ DE ALGEMENE BEPALINGEN MODEL NOTA VAN TOELICHTING HORENDE BIJ DE ALGEMENE BEPALINGEN Inleiding; Een aantal Algemene Bepalingen zijn in deze nota van toelichting nader uitgewerkt. Het beoogde doel van deze uitwerkingen is om

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Elementaire oefening. Oefenkaart 102B 202C 302C. Verkenning met adembeschermende. Opdracht A

Elementaire oefening. Oefenkaart 102B 202C 302C. Verkenning met adembeschermende. Opdracht A Elementaire oefening Oefenkaart 102B 202C 302C Verkenning met adembeschermende middelen Opdracht A Draaiboek : 102B-DB02 Datum : 13-12-2007 Locatie : Jacobswoude Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud...

Nadere informatie

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening Raadsbesluit nummer : Rb2009/05 Onderwerp : Verordening Brandveiligheid en hulpverlening De raad der gemeente Hulst gelet op; 1. artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, 2. artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

NB: Dit voorstel is op 28 augustus 2008 besproken in het overleg van de pilotregio s. De uitkomsten van dit overleg zijn in de notitie verwerkt.

NB: Dit voorstel is op 28 augustus 2008 besproken in het overleg van de pilotregio s. De uitkomsten van dit overleg zijn in de notitie verwerkt. Herziening Leerwerkplekopdrachten Manschap a Aanleiding voor de herziening In de pilot die in vier regio s (Den Haag, Zuid-Holland-Zuid, Zuid-Oost Noord-Brabant en Twente) is uitgevoerd naar het werkend

Nadere informatie

Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer. <>, <>

Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer. <<gemeente>>, <<periode>> Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer , NHN-model beleidsplan gemeentelijk BOOB 2008Pagina 1 van 32 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Elementaire oefening Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Opdracht A-E-F Draaiboek : 103C-DB02 Datum : 21-12-2011 Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus

Nadere informatie

Woningbrand bestrijding. Oefening

Woningbrand bestrijding. Oefening Woningbrand bestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert veilig

Nadere informatie

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt.

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt. Verkeersongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen Oefening Doel Beginsituatie Samenstelling oefenstaf Mogelijke opdrachten Hulpmiddelen Specifieke aandachtspunten voor veiligheid en milieu Specifieke

Nadere informatie

Bijlage 3C - Concept Draaiboek

Bijlage 3C - Concept Draaiboek Bijlage 3C - Concept Draaiboek Datum : Locatie : Inhoud Eindoefening... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie... 3 Doelgroep... 3 Beginsituatie... 3

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Brandweer Ede. Bezoekadres: Breelaan 4, EDE

Brandweer Ede. Bezoekadres: Breelaan 4, EDE Brandweer Ede Bezoekadres: Breelaan 4, EDE Postadres: Postbus 8142 610 AC EDE Telefoon : (0318) 68 69 11 Telefax : (0318) 61 60 60 E-mail : Brandweer@ede.nl Inleiding De Wet Veiligheidsregio s (Wvr) vervangt

Nadere informatie

voor Hulpverlenend Personeel VNOG

voor Hulpverlenend Personeel VNOG Organisatie: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Regie: Sector Risicobeheersing Voorbereiding: RC BOT Status: voor Hulpverlenend Personeel Pagina: Pagina 1 van 9 Regionale Regeling TraumaNazorg

Nadere informatie

TOELICHTING. Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding

TOELICHTING. Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding TOELICHTING Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Algemeen In 1985 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een modelverordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke

Nadere informatie

Woningbrandbestrijding. Oefening

Woningbrandbestrijding. Oefening Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg

Nadere informatie

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout.

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout. Marco Boulogne Jan Scheurwater Songül Serindag Bureauhoofd Administratieve 078 6203469 Leergang Bevelvoerder (Interim) Ondersteuning 078 6203463 078 6203465 André Poelmans 078 6203461 Immanuel Warsen 078

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Nr. 30 14 januari 2016 Aanstellings- en bevorderingsbesluit repressief beroepspersoneel

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg; manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID BRANDWEER. Kennis en vaardigheid van bevelvoerders en officieren van dienst

VAKBEKWAAMHEID BRANDWEER. Kennis en vaardigheid van bevelvoerders en officieren van dienst VAKBEKWAAMHEID BRANDWEER Kennis en vaardigheid van bevelvoerders en officieren van dienst BIJLAGEN juni 2004 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Inhoudsopgave pagina A Landelijke regelgeving en richtlijnen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Grootschalig Watertransport

Grootschalig Watertransport Grootschalig Watertransport Brandweer Midden- en West-Brabant Versie 1.1, juni 2009 1 Naam: Brandweer Midden- en West-Brabant Versie: 1.1 Datum: juni 2009 Opsteller: afdeling operationele voorbereiding,

Nadere informatie

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Referentie oefenkaart / lesbrieven Oefenkaart(en) Manschappen Oefenkaarten: L103 : Gevaren bij repressief optreden 105-A : Verkenning 105-B

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Brandbestrijding bedrijfsgebouwen. Oefening

Brandbestrijding bedrijfsgebouwen. Oefening 503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De

Nadere informatie

Vakbekwaamheid Brandweer

Vakbekwaamheid Brandweer BIJLAGEN Vakbekwaamheid Brandweer KENNIS EN VAARDIGHEID VAN BEVELVOERDERS EN OFFICIEREN VAN DIENST Vakbekwaamheid Brandweer KENNIS EN VAARDIGHEID VAN BEVELVOERDERS EN OFFICIEREN VAN DIENST Bijlagen juni

Nadere informatie

Nota Leidraad Oefenen in Twente Versie 26 november 2001 (definitief)

Nota Leidraad Oefenen in Twente Versie 26 november 2001 (definitief) Nota Leidraad Oefenen in Twente Versie 26 november 2001 (definitief) SAMENVATTING...2 1. INLEIDING...3 2. WETTELIJK KADER...4 3. FILOSOFIE LEIDRAAD OEFENEN...4 4. HUIDIGE SITUATIE IN TWENTE...5 5. CONSEQUENTIES

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement t. Functie oefencoördinator Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub t Besluit personeel veiligheidsregio s

Nadere informatie

Informatie voor BRZO inrichtingen

Informatie voor BRZO inrichtingen April 9, 2009 Werkwijzer intern noodplan 2 Basiseisen Intern Noodplan Informatie voor BRZO inrichtingen Werkwijzer intern noodplan BRZO eisen t.a.v. intern noodplan PBZO- en VR inrichtingen: - voorbereid

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

401A. Risico s signaleren bij het rijden met brandweervoertuigen. Oefening

401A. Risico s signaleren bij het rijden met brandweervoertuigen. Oefening 401A Risico s signaleren bij het rijden met brandweervoertuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Chauffeur en andere repressieve functies (bijvoorbeeld(h)ovd of MPL) Frequentie: korpsspecifiek Veiligheidsbewust

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer:

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten vervanging brandweermaterialen.

Nadere informatie

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Ongeval met gevaarlijke stoffen bij stationaire Oefening Doel Basisbrandweerzorg Beperkt OGS en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR 2010. (inw. 1 januari 2010) (B.S.

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Bevindingen onderzoekscommissie Brand met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008 Ira Helsloot Overzicht presentatie Woord vooraf Korte herhaling: van

Nadere informatie

Werkexemplaar Leidraad Oefenen

Werkexemplaar Leidraad Oefenen Werkexemplaar Leidraad Oefenen LEIDRAAD BRANDWEER KWALITEITSNORM De Leidraad Oefenen is ontwikkeld door het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra, in nauwe samenwerking met het Landelijk Platform

Nadere informatie

A-B-C + extra opdracht

A-B-C + extra opdracht Elementaire oefening Oefenkaart 113A: Opdracht: Boom omzagen en doorslijpmachine hanteren A-B-C + extra opdracht Draaiboek : 113A-DB01 Datum : Locatie : 1 Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Elementaire oefening Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Opdracht B-C-D Draaiboek : 103C-DB01 Datum : 21-12-2011 Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor medewerkers Veiligheidsregio Groningen

Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor medewerkers Veiligheidsregio Groningen Onderwerp Vaststelling Aanvullende arbeidsvoorwaarden en voorzieningen Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

Het leer-systeem van de brandweer: enkele lessen

Het leer-systeem van de brandweer: enkele lessen Het leer-systeem van de brandweer: enkele lessen Floor Koornneef TU Delft Veiligheidskunde Risk Centre f.koornneef@tudelft.nl Bewust veilig repressief optreden: aangeboren of aangeleerd? Nibra - 26 januari

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken.

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken. 2005-01 Utrecht, 9 februari 2005 1. Het signaal 1.1 Op 27 mei 2004 heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: Commissie) een verzoek om advies ontvangen over de vraag of het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

OEFENBELEID EN OEFENKAARTEN

OEFENBELEID EN OEFENKAARTEN OEFENBELEID EN OEFENKAARTEN Oefenbeleid, visietekst: versie 23/08/10 1 Oefenbeleid De toenemende complexiteit van de samenleving vraagt om een verdergaande professionalisering van het repressief brandweeroptreden.

Nadere informatie

Opleidings- en oefenbeleidsnotitie 2014-2017 voor de brandweer functionarissen binnen de Regeling Operationele Leiding en het grootschalig

Opleidings- en oefenbeleidsnotitie 2014-2017 voor de brandweer functionarissen binnen de Regeling Operationele Leiding en het grootschalig Opleidings- en oefenbeleidsnotitie 2014-2017 voor de brandweer functionarissen binnen de Regeling Operationele Leiding en het grootschalig brandweeroptreden van de Veiligheidsregio Zeeland. Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen

REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen van personen, het beschikbaar stellen en gebruiken van materiaal, het verrichten van diensten en het gebruikmaken van ruimten van

Nadere informatie

Brandweer on(der)wijs belangrijk!

Brandweer on(der)wijs belangrijk! Brandweer on(der)wijs belangrijk! Versterking Brandweeronderwijs Brandweeronderwijs is een onderwerp dat het hart van de brandweer raakt. Alle brandweermensen hebben er hun hele carrière mee te maken.

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Oefenkaart 103D - Handladders en schoorsteengereedschap. 113C - Op hoogte werken

Oefenkaart 103D - Handladders en schoorsteengereedschap. 113C - Op hoogte werken Elementaire oefening Oefenkaart 103D - Handladders en schoorsteengereedschap (opdracht A) 113C - Op hoogte werken Draaiboek : 103D-DB02 Datum : Locatie : Inhoud Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Integratie BHV in bedrijfsbrandweer. Presentatie NVVK veiligheidscongres Onderbuik of onderbouwd

Integratie BHV in bedrijfsbrandweer. Presentatie NVVK veiligheidscongres Onderbuik of onderbouwd Elementis Specialties Integratie BHV in bedrijfsbrandweer Presentatie NVVK veiligheidscongres Onderbuik of onderbouwd Bjorn Koehl Commandant bedrijfsbrandweer Onderbuik Vaak wordt gedacht dat een BHV goedkoper

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

KORPS BRANDWEER SURINAME Mission Statement van het Korps Brandweer Suriname luidt als volgt:

KORPS BRANDWEER SURINAME Mission Statement van het Korps Brandweer Suriname luidt als volgt: KORPS BRANDWEER SURINAME Mission Statement van het Korps Brandweer Suriname luidt als volgt: Missie: Visie: Het KBS is de toonaangevende dienstverlenende organisatie dat de samenleving dient, helpt bij

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 19 september Aanleiding

Gemeente Boxmeer. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 19 september Aanleiding Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het beleidsplan brandweerzorg en rampenbestrijding 2006-2009 van de gemeente Boxmeer en het districtelijk beleidsplan samenwerking brandweer district

Nadere informatie

Oefenbeleidsplan dienst Brandweer en Rampenbestrijding Eindhoven Leidraad Oefenen

Oefenbeleidsplan dienst Brandweer en Rampenbestrijding Eindhoven Leidraad Oefenen C O N C E P T Oefenbeleidsplan dienst Brandweer en Rampenbestrijding Eindhoven Leidraad Oefenen Stellers: Marijke Besselink Wytse Borst Jan van Kimmenade Marc van Aken Datum: december 2001 Bronnen: Handleiding

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie chauffeur werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren brandweer

Prestatie-indicatoren brandweer Prestatie-indicatoren brandweer Prestatie-indicatoren brandweer Inhoud 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 10 1.2 Doelstelling 10 1.3 Prestatie-indicatoren 11 1.4 Uitgangspunten prestatie-indicatoren 11 1.5

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - maart 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project Implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit landelijke project wordt

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP B

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP B KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP B werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 11 september 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 1 Artikel 1 Brandweer Zuid-Limburg De beschikken over een brandweer. In de regeling daarvan wordt voorzien door middel gemeenschappelijke

Nadere informatie

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken. Brandweer zone Kempen Functiebeschrijving brandweerman 1.1 Doel Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele

Nadere informatie