Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân"

Transcriptie

1 Ambulancepost Ameland is een van onze 13 locaties. In de zomerperiode is er door het toerisme een groot aantal mensen aanwezig en dan kan het ook bij de ambulancedienst erg druk zijn. In de rustige winterperiode is de situatie precies andersom. Het is op het eiland niet makkelijk om even een paar extra ambulances op te roepen. Daarom wordt er goed samengewerkt tussen huisartsen en ambulancedienst en zijn wij blij met de laagdrempelige hulp van de SAR en MMT heli s. Ook de samenwerking met de KNRM is van groot belang. De reddingsboot Anna Margaretha bracht alleen al in maal een spoedpatiënt en ambulancebemanning naar de vaste wal. Kwaliteits De Klim TM Drachten Tel. (0512) Fax (0512) Website Kijlstra is een professionele en innovatieve organisatie met grote ambities. Met ruim ritten per jaar en 25 ambulances is Kijlstra Ambulancegroep de grootste aanbieder van ambulancezorg in Fryslân. Vanuit dertien vestigingen verspreid over de provincie staan 24 uur per dag ambulances paraat om snel te kunnen uitrukken. Kijlstra Ambulancegroep Fryslân werkt nauw samen met : N-idee.nl KWALITEITSJAARVERSLAG 2011 Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân 2011

2 Locatie Ameland Metslawier Alle locaties Locatie Harlingen Stiens Locatie Leeuwarden Locatie Dokkum Burgum Locatie Drachten Adressenlijst Locatie Ameland Ballumerweg GB Nes Locatie Dokkum Birdaarderstraatweg 80F 9101 PK Dokkum Locatie Drachten De Klim TM Drachten Locatie Harlingen Rijksweg NL Harlingen Locatie Leeuwarden Elzenstraat 1C 8924 JN Leeuwarden Locatie Oosterwolde Veengang NJ Oosterwolde Locatie Heerenveen Venus CE Heerenveen Locatie Lemmer/Balk Houtsaachmolen 13B 8531 WC Lemmer Locatie Wolvega Lenna MV Wolvega Stationeringslocatie Metslawier De Oerslach 2A 9123 KK Metslawier I.s.m. Ambulancezorg Fryslân Stationeringslocatie Stiens Seeduker VB Stiens I.s.m. Ambulancezorg Fryslân Stationeringslocatie Burgum Ymkersstrjitte 30A 9250 AD Burgum I.s.m. Ambulancezorg Fryslân Leeuwarder Taxi Centrale Marshallweg AC Leeuwarden RAV Fryslân Kraaiheide PC Drachten Locatie Oosterwolde Locatie Heerenveen Locatie Wolvega Locatie Lemmer Kwaliteitsjaarverslag

3 1. Voorwoord It kin net Met deze woorden ontnam voorzitter Wiebe Wieling van de vereniging De Friesche Elfsteden Tocht 8 februari jl. de hoop op een Elfstedentocht. Drie korte woorden, met daarachter een heel proces van besluitvorming. Rekening houden met meningen, belangen en inspraak. Het is bij een bedrijf als het onze (gelukkig) niet anders. Besluitvorming in formele zin via de raad van commissarissen, ondernemingsraad, managementteam, teamleiders en medisch manager, maar ook rekening houdend met de diverse (advies)commissies en medewerkers. Te veel om op te noemen, maar allemaal hartelijk dank voor jullie inzet in 2011! In een jaarverslag kijken wij terug op de afgelopen periode en leggen verantwoording af over de door ons geleverde dienstverlening en de ontwikkelingen van ons bedrijf kende voor ons een aantal bijzondere mijlpalen. Zo werd in april Kijlstra verkozen tot Friese onderneming van het jaar. Een prestatie om gepast trots op te zijn. Na een periode van onderlinge verkenning, werd op 14 juli de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen onze collega ambulancedienst Ambulancezorg Fryslân en Kijlstra. Een samenwerking die een goede basis is voor kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg in de regio Fryslân. In de nacht van 31 oktober is Meldkamer Fryslân overgegaan naar Meldkamer Noord-Nederland. Afsluiting van een jarenlang voorbereidingsproces, maar startpunt van een goede gezamenlijk Meldkamer Ambulancezorg, die als vliegwiel zal dienen voor een verdere samenwerking in de Noord-Nederlandse ambulancezorg. De voorbereiding van de geplande nieuwbouw heeft als rode draad door heel 2011 gelopen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de aankoop van de grond en de opdracht aan de Wind Groep om een nieuw bedrijfsgebouw voor ons te realiseren op het bedrijventerrein A7 Noord te Drachten. Wij kunnen dus terugkijken op een goed 2011 met voldoende positieve ontwikkelingen. Voor Kijlstra ligt de lat voor 2012 weer een treetje hoger, want met uitdagingen blijf je op je scherpst! It kin net. Drie korte woorden, waardoor de voorbereidende vergadering van de Elfstedentocht kwam te vervallen en ik die tijd kon gebruiken om dit voorwoord te schrijven. Sietze Kijlstra Sietze Kijlstra Hoofdstuk 1 - Kwaliteitsjaarverslag

4 2. Inhoudsopgave Alle locaties 3 1. Voorwoord 5 2. Inhoudsopgave 6 & 7 3. Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân 8 Organisatiestructuur 10 & 11 De Raad van Commissarissen 12 Definitieve nieuwbouw Kijlstra 13 De Medisch Manager Ambulancezorg 15 Kijlstra wint Friese ondernemingsprijs 16 De Ondernemingsraad 17 Overgang MKF naar MKNN 18 Nieuwe stationeringslocatie Metslawier 19 Kijken over de grenzen, studiereis Memphis 20 Managementtraining voor middenkader 21 Verlenging contract DWF 21 Nieuw contract Noorderbrug 22 Verlies contract Noorderbreedte 22 Verlenging & uitbreiding NTS vervoer Strategie & Beleid 24 De Tijdelijke Wet Ambulancezorg Management van medewerkers P & O 26 De ergocoaches 28 Nieuwe partner verzuimbegeleiding 29 Formatie overzichten 30 & Afdelingopleidingen 32 Landelijk protocol ambulancezorg 32 Inschrijving kwaliteitsregister V&VN 33 Opleiding Officier van Dienst Geneeskundig 34 Formatie-uitbreiding afdeling opleidingen 34 Chauffeurs dokterswacht geschoold 35 Overzicht opleidingen & Management van middelen 38 Aanschaf van de Corpuls3: 39 Aanschaf van de AutoPulse 40 Aanschaf van de veiligheidsnaald 41 Wagenpark 42 Nieuwe OvD-G en Dokterswacht auto s aangeschaft Management van processen 44 Start project patiëntveiligheid 44 Procedure kindermishandeling & huiselijk geweld geïmplementeerd 45 Zomerrooster met succes ingevoerd 45 Kwaliteit Waardering door klanten en partners 48 Complimenten & klachten Waardering door medewerkers 50 Het medewerkerstevredenheidsonderzoek 50 Hoge opkomst bij de kerstborrel Waardering door maatschappij 52 TOF Vakanties 52 Gobabis 53 Schoolbezoeken door Kijlstra 54 & Eindresultaten / prestaties 56 Rittenoverzicht 56 Rittenoverzicht Afkortingen 58 & Nawoord 60 Colofon 61 Hoofdstuk 2 - Kwaliteitsjaarverslag

5 3. Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân is sinds de oprichting in 1930 gegroeid tot een toonaangevend bedrijf met 320 medewerkers en dertien locaties in Fryslân. Kijlstra heeft daarbij twee herkenbare bedrijfsonderdelen; het personenvervoer en de ambulancegroep. Het bedrijfsonderdeel Kijlstra Personenvervoer staat vooral bekend als een gerenommeerde Friese onderneming met een comfortabel, duurzaam en jong wagenpark en een uitstekende 24-uurs service. In Leeuwarden is Kijlstra ook wel bekend onder de naam Leeuwarden Taxi Centrale (LTC). Naast het reguliere taxivervoer kent Kijlstra nog vele andere vormen van personenvervoer, zoals dokterswachtvervoer, organentransport, directievervoer, Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, zittend ziekenvervoer, autoverhuur en rouwvervoer. Het bedrijfsonderdeel Kijlstra Ambulancegroep Fryslân is een professionele en innovatieve organisatie met grote ambities. Met ruim ritten per jaar en 25 ambulances is Kijlstra Ambulancegroep de grootste aanbieder van ambulancezorg in Fryslân. Vanuit de vestigingen, verspreid over de provincie, staan 24 uur per dag ambulances paraat om snel te kunnen uitrukken. Als het erop aankomt staan de ruim 150 gespecialiseerde medewerkers klaar om zo snel mogelijk de beste ambulancezorg te bieden. Missie Kijlstra Ambulancegroep Fryslân is een professionele organisatie die verantwoorde ambulancezorg levert conform de daartoe aangewezen wet- en regelgeving, alsmede het landelijke beleidskader. Ambulancezorg is de zorg vanaf melding, indicatiestelling, urgentiebepaling, opdracht en coördinatie van de meldkamer, die beroeps- of bedrijfsmatig wordt verleend aan alle ongevalslachtoffers, acuut zieke personen en overige patiënten die (binnen het kader van hun aandoening of letsel) primair verpleegkundige en/of medische zorg nodig hebben en / of veilig, comfortabel en eventueel snel per ambulance vervoerd moeten worden. Kijlstra Personenvervoer wil op een professionele en onderscheidende manier voorzien in de mobiliteitbehoefte die bestaat of zal bestaan voor alle personen in de samenleving, binnen de daartoe door de overheid vastgestelde wet -en regelgeving. Visie Kijlstra Ambulancegroep Fryslân is een voorbeeld van schaalvergroting binnen de ambulancezorg. Door deze schaalvergroting en de verdere professionalisering van de ambulancezorg, bevindt Kijlstra zich momenteel in een veranderingsproces. Om aan deze veranderingen sturing te geven, heeft de ambulancedienst een visie geformuleerd die als fundament voor dit veranderingsproces moet dienen. Kijlstra Personenvervoer wil haar missie bewerkstelligen door zich te onderscheiden met een hoogwaardig kwaliteit- en serviceniveau in de organisatie en een grote mate van flexibiliteit die nodig is om adequaat te reageren op de steeds maar veranderende omgevingsfactoren. De visie, die ten grondslag ligt aan deze processen, bestaat uit de volgende elementen: De organisatie stelt de patiënt / klant centraal; De organisatie dient ruimte te bieden aan verscheidenheid, binnen de strategische grenzen van het totaal. Er moet een instellingscultuur op dienstniveau zijn als grootste gemene deler, maar er mogen culturele verschillen optreden tussen de delen; De organisatie moet vitaal zijn. Alle medewerkers worden geacht na te denken over hun inbreng en aan die inbreng wordt ook duidelijk betekenis gehecht; De organisatie moet doorzichtig en duidelijk zijn. Besluiten dienen in een formele communicatiestructuur tot stand komen. Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu worden gezien als integrale en essentiële onderdelen van de activiteiten binnen de organisatie. Om het bovenstaande steeds goed uit te dragen vindt de directie van Kijlstra het van belang om een transparante organisatie en overlegstructuur te hebben. Hoofdstuk 3 - Kwaliteitsjaarverslag

6 Organisatiestructuur Organisatiestructuur Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Organisatiestructuur Kijlstra Personenvervoer Managementteam Algemeen directeur Operationeel directeur Directeur Kwaliteitsmanager Controller Hoofd P&O Kwaliteitsmanager Controller P&O PVT Administratie Beleidsondersteuning Administratie Wagenparkbeheerder ICT & automatisering Kwaliteit, Arbo en milieu (KAM) Operationeel manager Medisch Management Ambulancezorg Opleiding Planning P&O Secretariële ondersteuning Chauffeur Hoofd centrale Centralist Teamleider Drachten Teamleider Leeuwarden Teamleider Dokkum/Metslawier Teamleider Heerenveen Teamleider Wolvega Teamleider Oosterwolde Teamleider Ameland Teamleider Harlingen Teamleider Lemmer Verpleegkundige Chauffeur Verpleegkundige Chauffeur Verpleegkundige Chauffeur Verpleegkundige Chauffeur Verpleegkundige Chauffeur Verpleegkundige Chauffeur Verpleegkundige Chauffeur Verpleegkundige Chauffeur Verpleegkundige Chauffeur Hoofdstuk 3 - Kwaliteitsjaarverslag

7 De Raad van Commissarissen In 2009 is er een intensievere samenwerking ontstaan tussen het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Kijlstra Ambulancegroep Fryslân. Directe aanleiding daarvan was de overname van Ambulancedienst J.H. Oenema BV te Heerenveen. Een MCL participeert nu in de Kijlstra Zorggroep BV. Mede in het kader van Good Governance in de zorg (professionalisering van bestuur en toezicht) is in 2010 door de aandeelhouders een Raad van Commissarissen (RvC) ingesteld. Defi nitieve nieuwbouw Kijlstra Sinds enige tijd is Kijlstra bezig met oriëntatie op nieuwbouw van de huisvesting in Drachten. Daartoe hebben we begin 2011 een optie genomen op een stuk grond ( m2) op het bedrijventerrein A7 Noord te Drachten. Deze grond is gelegen naast de nieuwe Meldkamer Noord-Nederland en vormt een goede uitvalslocatie voor onze bedrijfsactiviteiten. De RvC heeft de taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Bovendien staat de RvC het bestuur met raad terzijde. Concreet houdt dat in dat het bestuur en de RvC periodiek overleggen voeren over grote investeringen (bijv. AutoPulse, hartmonitoren en huisvesting), tijdelijke Wet Ambulancezorg, de samenwerking met Ambulancezorg Fryslân en de financiële resultaten van de organisatie (jaarrekening). Daarnaast wil de RvC feeling houden met de organisatie door regelmatig met het bestuur te brainstormen over de ontwikkelingen en een paar keer per jaar aan te schuiven bij de bijeenkomsten van de OR. Nieuwbouw Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân Namens Kijlstra Ambulancegroep Fryslân is Ko Oudmaijer, oud-directeur Zorg van De Friesland Zorgver- Vervolgens volgde een oriëntatie op het ontwerp van Naast de mogelijke nieuwbouw was er natuurlijk ook zekeraar, in de RvC afgevaardigd en in voordracht van de eventuele nieuwbouw. Hiervoor hebben wij een nog het huidige bedrijfspand. Eventuele uitkomsten het MCL is dat Peter Littooy, lid van de Directie van overeenkomst gesloten met de Wind Groep, een mid- omtrent verkoop of andere oplossingen speelde een het MCL. V.l.n.r. Dhr. P. Littooy en Dhr. J.H. Oudmaijer delgrote vastgoedontwikkelaar gevestigd in Drachten. belangrijke rol in definitieve keuzes die gemaakt moes- In deze fase werd een schetsontwerp gemaakt, zodat ten worden. Uiteindelijk bleek eind 2011 de kogel door er ook een begroting kon worden opgesteld. Aan de de kerk. Het huidige bedrijfspand wordt verkocht en hand van deze begroting volgden enkele zorgvuldige de opdracht tot nieuwbouw werd definitief. Aan het afwegingen om uiteindelijk te komen tot een mooi einde van het eerste kwartaal in 2013 hoopt Kijlstra eindresultaat! zijn intrek te nemen in het nieuwe bedrijfspand op het bedrijventerrein A7 Noord te Drachten, nabij de Meldkamer Noord-Nederland. Hoofdstuk 3 - Kwaliteitsjaarverslag

8 De Medisch Manager Ambulancezorg Voor de medisch manager ambulancezorg (MMA) is 2011 een druk jaar geweest met de nodige veranderingen. Met de komst van de meldkamer ambulancezorg Noord-Nederland (MKA-NN) is de reeds bestaande samenwerking tussen de drie noordelijke MMA s geïntensiveerd. Er is nu structureel een driemaandelijks overleg tussen Trea Sandjer (MMA Drenthe en Ambulancezorg Friesland), Ronald de Vos (MMA Groningen) en Edward Jorna (MMA Kijlstra Ambulancegroep Fryslân). Namens het heli MMT (traumahelikopter) schuift Jens Valk hier ook bij aan. Na een succesvol verlopen proef in 2010 is de AutoPulse op alle auto s van Kijlstra nu definitief geïntroduceerd. Nadat alle ketenpartners zijn geïnformeerd en medewerkers zijn getraind, wordt de AutoPulse nu bij vrijwel alle reanimaties gebruikt. Dit geeft ook de omliggende ambulancediensten de kans om bij gezamenlijke hulpverlening te ervaren hoe de AutoPulse in de praktijk werkt. Daarnaast zijn de nieuwe Corpuls monitoren in gebruik genomen. Wij geven hiermee een kwaliteitsimpuls aan de uitvoering van de reanimaties en leveren een verbetering in de werkbelasting van het ambulancepersoneel. Ook veiligheids(infuus)naalden behoren inmiddels tot het assortiment van Kijlstra. Hiermee hopen we het aantal prikaccidenten te verlagen en dragen we bij aan de veiligheid van onze medewerkers. Tot slot zijn voorbereidingen begonnen voor de nieuwe opleiding. Het plan is om te komen tot scholing op maat, waarbij de huidige profcheck word vervangen door een jaarlijks terugkerend assessment. Hierbij worden alle deelgebieden van de ambulancehulpverlening getoetst (trauma, kinder, cardio), waarna, op basis van de behaalde resultaten, een scholingsadvies wordt gegeven. Op sommige scholingsactiviteiten wordt accreditatie aangevraagd bij de V&VN. Zo wordt geborgd dat alle medewerkers structureel op alle deelgebieden voldoende scholing en training hebben gevolgd en voldoen aan de geldende kwaliteitseisen. Hoofdstuk 3 - Kwaliteitsjaarverslag

9 Kijlstra wint Friese ondernemingsprijs Op 10 februari 2011 maakte de Kamer van Koophandel Noord-Nederland bekend dat Kijlstra was genomineerd voor de Friese onderneming van het jaar Er werd gevraagd om een vragenlijst in te vullen over drie thema s; People, Profit en Planet. De Ondernemingsraad Het jaar 2011 is voor de ondernemingsraad een druk jaar geweest. De leden van de ondernemingsraad zitten nu één jaar bij elkaar. Dit jaar heeft de ondernemingsraad alle tijd en ruimte gehad om als groep en als individuele leden zich te kunnen ontwikkelen in hun taak. Op basis van de ingevulde vragenlijst werd Kijlstra genomineerd tot de drie beste ondernemingen, die op 12 april 2011 op de finaledag gingen strijden om de winst. De finaledag werd gehouden op het boerenerf van de familie Sjoerd Galema, gedeputeerde van de provincie Friesland. Voorafgaand aan de finaledag kwam de jury op bedrijfsbezoek, waarbij Kijlstra zich als bedrijf kon laten zien. De andere genomineerden waren Perfect Pak uit Joure en Vos Libert te Leeuwarden. Na een ontzettend spannende slotfase gingen de bedrijven Perfect Pak en Kijlstra nek aan nek, maar trok Kijlstra gelukkig aan het langste eind. Aangezien de medewerkers deze prijs het meeste op hun conto konden schrijven, werd voor hen op 13 mei 2011 een feest gegeven in De Malibu te Drachten. Het winnen van deze prijs is wat ons betreft zeker een reden om te toosten! De doelstelling van de ondernemingsraad was zowel lopende als nieuwe onderwerpen/stukken professioneel aanpakken en door constructief overleg met de directie datgene te doen wat voor onze achterban en de continuïteit van het bedrijf belangrijk is. Enige belangrijke onderwerpen die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd betreffen de ontwikkelingen rondom Ameland en Dokkum, het (zomer)rooster, BLS vervoer en de nieuwe sector CAO. Gelukkig wordt de input vanuit de werkvloer steeds groter. Deze tendens wordt door ons zeer gewaardeerd en zullen we blijven aanmoedigen. Als ondernemingsraad hebben wij, terugkijkend op het jaar 2011, het gevoel dat we de juiste koers varen en steeds beter conform gestelde doelstellingen weten te handelen. Op de finaledag waren het Sietze Kijlstra en Rudy Verwoert, die Kijlstra vertegenwoordigden. De heren promoten het bedrijf en werden onderworpen aan een zeer kritische vragenronde voor een jury, bestaande uit dhr. Sj. Galema (gedeputeerde Provincie Friesland), tevens voorzitter, mevr. D. Monissen (voorzitter raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar), dhr. H. Snijder (hoofdredacteur Leeuwarder Courant) en dhr. P. Smid (directeur Poiesz). V.l.n.r. dhr. J. Jorritsma (Com. v/d Koningin provincie Fryslân) overhandigt Sietze Kijlstra (Algemeen directeur Kijlstra Ambulancegroep Fryslân) de prijs V.l.n.r. Peter Douma, Andries Kelderhuis, Peter Borgmann, Wieger de Roo en Erwin van Dijk Hoofdstuk 3 - Kwaliteitsjaarverslag

10 Overgang MKF naar MKNN In de nacht van 31 oktober op 1 november 2011 heeft de overgang plaatsgevonden van Meldkamer Friesland (MKF) naar de Meldkamer Noord-Nederland (MKNN). De centralisten van Friesland hadden het voorrecht om bij de overgang als eerste bewoners de nieuwe meldkamer te betrekken. Nieuwe stationeringslocatie Metslawier Eind november 2011 werd RAV Fryslân verrast door de snelheid van het besluit om de spoedeisende hulp van het ziekenhuis De Sionsberg te sluiten. Dit had natuurlijk gevolgen voor de ambulancezorg in de regio. In een gesprek met De Friesland Zorgverzekeraar is een voorstel gedaan om de acute zorg in de regio te waarborgen. Door onderzoek naar de 45-minuten norm (vanaf melding tot aankomst patiënt in het ziekenhuis) is gekozen voor extra ambulancecapaciteit in de betreffende regio om deze norm te handhaven. Door aanvullend onderzoek is de keuze gevallen op een gefaseerde overgang naar een 24-uurs bemande stationeringslocatie te Metslawier in mei De decembermaand werd door deze perikelen plotsklaps een hele drukke maand, omdat er extra ambulancecapaciteit en ambulancemedewerkers moesten worden geregeld. Daarnaast werden met het mobiel medisch team (MMT) afspraken gemaakt over de primaire inzet en ging de rapid responder van Leeuwarden meer in dit gebied rijden. Alle genomen maatregelen maakten deel uit van een totaalpakket aan maatregelen die zijn genomen om de acute zorg in de regio Noordoost Fryslân te waarborgen. De nieuwe stationeringslocatie in Metslawier valt in organisatorische zin onder de ambulancepost in Dokkum. Wij wensen een ieder die dienst gaat doen op deze post veel werkplezier! Myrthe Mos De overige meldkamers (Drenthe en Groningen) zijn respectievelijk in de nacht van 7 op 8 november en 14 op 15 november verhuisd. Alle verhuizingen zijn in principe goed verlopen, maar er zijn natuurlijk altijd zaken die beter hadden gekund. Ondanks de verwachte aanloopperikelen, verloopt de samenwerking tussen de centralisten van de 3 regio s heel goed. In de nieuwe situatie gaan 3 regio s samenwerken. Hierdoor is gekozen om de werkwijze zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit heeft geresulteerd in een grotendeels geharmoniseerd werkproces, aldus Myrthe Mos, hoofd ambulancezorg Meldkamer Noord- Nederland. De officiële opening is verricht op 28 november 2011 door staatssecretaris van Veiligheid & Justitie Fred Teeven. Hoofdstuk 3 - Kwaliteitsjaarverslag

11 Kijken over de grenzen, studiereis Memphis Eind september is een afvaardiging van Kijlstra op studiereis geweest naar Memphis. De stad van Graceland (Elvis Presley), de plaats waar Maarten Luther King werd vermoord en het ontstaansgebied van de blues. Memphis telt ca inwoners, iets meer dan het inwoneraantal van Friesland. Ze verwerken daar meer dan meldingen (Friesland heeft ca meldingen) en hebben meer dan 33 ambulances en 50 brandweer/ambulance stations. Managementtraining voor middenkader In oktober 2011 zijn de teamleiders gestart met een ontwikkeltraject voor het middenkader. Organisatie- en adviesbureau Repart uit Steenwijk verzorgde in elf bijeenkomsten een training op maat. Dit vond plaats in de sfeervolle omgeving van het Karmelklooster in Drachten. Een scala aan onderwerpen kwam aan de orde. Er was niet alleen aandacht voor samenwerking, communicatie en strategisch management, maar ook voor persoonlijke effectiviteit, talenten en ambities. Tijdens dit bezoek is er meegereden met zowel de ambulance als de brandweer. De brandweer doet verhoudingsgewijs weinig aan brand blussen, maar als de brandweer rijdt doen ze ook medische opdrachten. Alle brandweerwagens zijn daardoor voorzien van ambulancematerialen. Er kunnen door deze voertuigen geen patiënten vervoerd worden. Er zijn paramedics aan boord, een soort ambulancehulpverleners die geen verpleegkundige zijn maar wel een speciale opleiding hebben gehad. De ambulances zijn in vergelijking met Nederland groot en hebben meer materiaal aan boord. In tegenstelling tot Nederland bestaat in Memphis geen huisartsensysteem, waardoor je een situatie krijgt waarbij de voertuigen bij vrijwel elke melding worden ingezet! De uitrukstations van ambulance/brandweer bleken slecht onderhouden. Dit past echter wel in het algemene beeld, want er heerst in de stad Memphis veel armoede en criminaliteit. De politie is ook nadrukkelijk aanwezig, want er vonden veel schietincidenten plaats. De medewerkers vertelden dat er zelfs geschoten was op een ambulancepost (de kogelgaten zaten nog in het planbord). Later hebben ze, om de medewerkers te beschermen, een muurtje om de ramen gebouwd. Een bezoek aan de meldkamer behoorde ook tot het programma. Dit bleek een gebouw dat aan de buitenzijde moeilijk was te herkennen als meldkamer, maar van binnen was dit toch vrij groot. Daarnaast hebben we het onderhoudscentrum van de EMS, de USAR, het trainingscentrum en een ambulancehelikopterdienst bezocht. Kortom, het was een druk programma in kort tijdsbestek. Desondanks hebben we veel gezien en geleerd en kunnen we concluderen dat wij het als ambulancediensten in Nederland over het geheel genomen nog niet zo slecht doen. De Amerikaanse situatie is anders dan de Nederlandse. Soms om jaloers op te worden, maar als je na deze belevenis weer op vertrouwde Nederlandse bodem stapt en gekookte aardappeltjes weer tot het menu behoren, dan ben je toch wel weer heel erg blij. Het was verrassend om te zien hoe de teamleiders hun eigen leiderschapsstijlen ontwikkelden en als groep naar elkaar groeiden. Er is sprake van een uitstekende samenwerking, waarbij de teamleiders elkaar aanvullen en gebruik maken van elkaars talenten. Vanwege het maatwerk van de training konden alle aspecten goed gebruikt worden in de dagelijkse praktijk. In 2012 zal het ontwikkeltraject vervolgd worden. Verlenging contract DWF Al sinds 2002 is Kijlstra betrokken bij het vervoer van de Dokterswacht. Veel van de medewerkers die bij de start van de dienstverlening voor de Dokterswacht betrokken waren, zijn nog steeds in dienst bij Kijlstra. Hierdoor weten beide organisaties inmiddels wat men kan verwachten. In december 2011 is het contract met de Dokterswacht voor een aantal jaren verlengd en is er daarnaast gekozen voor nieuwe voertuigen met nieuwe apparatuur. De nieuwe voertuigen inclusief nieuwe apparatuur worden in 2012 in gebruik genomen. Rudy Verwoert (directeur Personenvervoer) Hoofdstuk 3 - Kwaliteitsjaarverslag

12 Nieuw contract De Noorderbrug Verlenging & uitbreiding NTS vervoer Kijlstra Personenvervoer is erin geslaagd om in 2011 een nieuw contract binnen te halen met De Noorderbrug. De Noorderbrug is er voor mensen met een handicap of chronische ziekte en is specialist op het gebied van hersenletsel en mensen met een auditieve handicap. In de noordelijke provincies is hiervoor een aantal locaties voor dagbesteding of werkondersteuning. Het vervoer van de locaties in Leeuwarden, Dokkum, Burdaard en Tytsjerk wordt door Kijlstra Personenvervoer geregeld en uitgevoerd. Voor dit vervoer zijn er speciaal extra verlengde rolstoelbussen met flexitrans vastsystemen aangeschaft. Door de inzet van deze speciale bussen met de mogelijkheid om ook 8 personen zittend mee te nemen, is de kwaliteit van vervoer verhoogd en de efficiëntie toegenomen. de grote verscheidenheid in hulpmiddelen maakt het dagelijks weer een uitdaging om alles op juiste tijd en plaats te krijgen. Juist door flexibel om te gaan met voertuigen en planning zijn wij er in geslaagd om dit vervoer in 2011 naar een hoger niveau te tillen. Samen met De Noorderbrug wordt er dagelijks gekeken wat de meest optimale uitvoering van het werkpakket voor de volgende dag is en eventuele mutaties worden dagelijks in de planning verwerkt. Vooral Verlies contract Noorderbreedte Helaas is het vervoer ten behoeve van de zorggroep Noorderbreedte per 31 december 2011 gestopt. Na 30 jaar is er een einde gekomen aan het vervoer van de dagbesteding en dagopvang van de Noorderbreedte. Niet op kwaliteit, maar op prijs is dit werkpakket overgaan naar een andere vervoerder. Zowel de cliëntenraad als relevante afdelingen hadden geen stem in deze beslissing. Hierop volgde eind december het afscheid van elkaar met als lichtpuntje rode rozen voor de chauffeurs. Dit waren er 30 in totaal, een roos voor elk jaar dat de samenwerking heeft geduurd. Wij hebben als Kijlstra Personenvoer een warm gevoel overgehouden aan de prima samenwerking met Noorderbreedte. In opdracht van het Witte Kruis en onder regie van EuroTransplant coördineert Kijlstra het vervoer van NTS in Noord- Nederland. In 2011 zijn echter ook diverse ritten naar het buitenland geweest. Kijlstra beschikt hiervoor over diverse speciaal uitgevoerde voertuigen, die ook met zwaailicht en sirene zijn uitgerust. Met betrekking tot deze dienstverlening is het contract voor een langere periode verlengd. Daarnaast is overeengekomen om een extra voertuig toe te voegen aan het wagenpark, zodat het aantal toenemende inzetten opgevangen kan worden. Hoofdstuk 3 - Kwaliteitsjaarverslag

13 4. Strategie & Beleid Hernieuwde coöperatie RAV Fryslân Per 5 december 2011 is de nieuwe coöperatie RAV Fryslân opgericht. In zekere zin is dit een doorstart van de oude RAV Fryslân en kan dit beschouwd worden als RAV Fryslân 2.0. De Tijdelijke Wet Ambulancezorg De eerste contouren van de Wet ambulancezorg (WAZ) zijn reeds in 1997 geschetst. De WAZ is in 2004 aan de Tweede Kamer aangeboden en in 2006 behandeld en in 2008 door de Eerste Kamer behandeld. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de Wet ambulancezorg te wijzigen in een Tijdelijke Wet ambulancezorg. De Tijdelijke Wet ambulancezorg wijst zittende aanbieders voor vijf jaar aan. Een vervoerder die wordt aangewezen moet echter wel voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De intensievere samenwerking tussen Kijlstra Ambulancegroep Fryslân en Ambulancezorg Fryslân zorgt er voor dat zaken als opleidingen, kwaliteit en innovatie beter op elkaar worden afgestemd. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat deze organisaties zichzelf buitenspel zetten ten aanzien de vergunningaanvraag in het kader van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg en dat de vergunning wordt afgegeven aan niet-friese ambulancediensten. Het ministerie van VWS heeft namelijk als Kijlstra is van mening dat beide organisaties de juiste manier hebben gevonden om gebruik te maken van elkaars kennis en kracht. De samenwerking kan vanaf nu een vastere vorm gaan krijgen. In 2011 heeft Kijlstra, samen met Ambulancezorg Fryslân, de nodige voorbereidingen getroffen om aan deze kwaliteitseisen te voldoen. Zo werd onder meer een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin bepaalde uitgangspunten formeel werden vastgelegd. De Wet is tijdelijk om in de tussenliggende periode een meer structurele oplossing te vinden die recht doet aan de uitgangspunten zoals besproken met het parlement en tegelijkertijd past binnen de Europese wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel ligt tot op heden bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt verder in maart 2012 plenair behandeld in de Tweede Kamer. eis dat er slechts 1 rechtspersoon in een veiligheidsregio als Fryslân in aanmerking komt voor de vergunning. Samenwerking tussen ons als Friese ambulancediensten lag dan ook voor de hand, hoewel dit wel op de juiste manier vormgegeven moest worden. In 2012 wordt begonnen met het op elkaar afstemmen van de opleidingen en het gezamenlijk doen van activiteiten die vooral vanuit schaalgrootte-voordeel verstandig zijn. Daarnaast zullen we toewerken naar verregaande standaardisatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij Kijlstra het EDAZ-systeem (elektronisch ritformulier) wordt overgenomen, zoals dat nu al werkt op de ambulances van Ambulancezorg Fryslân. Hoofdstuk 4 - Kwaliteitsjaarverslag

14 5. Management van medewerkers 5.1 P & O Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân staat voor kwaliteit. We kunnen deze kwaliteit alleen leveren met professionals. Medewerkers die zich iedere dag weer voor 100 procent inzetten om onze dienstverlening van een hoogwaardig niveau te voorzien. We hechten er waarde aan om onze medewerkers te laten werken in een plezierige werkomgeving. Veiligheid, gezondheid en arbeidssatisfactie staan hierbij voorop. Het speerpunt voor de afdeling P&O in 2011 was de invoering van de nieuwe sector CAO Ambulancezorg. Nieuwe P&O items in deze CAO, die 1 januari 2011 zijn intrede deed, zijn het Persoonlijk Levensfasebudget (PLB), het jaargesprek en de Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM). PLB Het doel van het persoonlijk levensfasebudget is om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers gedurende hun loopbaan te vergroten. Het PLB kan een bijdrage leveren aan een evenwichtigere balans tussen werk en privé van de medewerker. Hoe beter deze balans is, hoe groter de kans op een langdurige inzetbaarheid van de medewerker. P&O heeft een regeling PLB opgesteld. In deze regeling staan o.a. de taken en verantwoordelijkheden van betrokken partijen (directie, OR, direct leidinggevende, medewerker, afdeling planning en P&O) en de definitie en het doel van PLB. Mogelijke aanwending kan bijvoorbeeld gezocht worden in de verlofsfeer. De medewerker wil graag thuis zijn om bij te staan in de verzorging van een hulpbehoevende partner, kind of ouder. Ook kunnen PLB-uren aangewend Margreet Schuil (hoofd P&O) worden voor persoonlijke ontwikkeling en studie. De regeling is in het teamleidersoverleg (overleg van alle direct leidinggevenden van de verschillende ambulanceposten met de operationeel directeur) toegelicht en afgestemd door P&O. Vervolgens is de regeling bekend gemaakt door P&O aan de medewerkers (via het intranet). Jaargesprek Het jaarlijkse functioneringsgesprek is vervangen door het jaargesprek. Het jaargesprek tussen de leidinggevende en medewerker is een uitbreiding van het functioneringsgesprek. Het doel van het gesprek is om afstemming te vinden tussen wat de organisatie van de medewerker verwacht en in hoeverre wensen en behoeften van de medewerker hierin toegepast kunnen worden. Dit verbetert de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van de medewerker. Het jaargesprek gaat over de wijze waarop de medewerker zijn functie vervult en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Daarbij worden de arbeidsomstandigheden ook besproken. Tevens komt de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker aan bod. Jaarlijks wordt een Persoonlijk Opleidingslan (POP) opgesteld en één keer in de 3 jaar wordt er tijdens het jaargesprek aandacht besteed aan de loopbaanontwikkeling van de medewerker. In het kader van de loopbaan van de medewerker is het PLB (zie boven) gespreksonderwerp tijdens ieder jaargesprek. P&O heeft de regeling jaargesprek en het verslagleggingsformulier van het jaargesprek ontworpen. Daarna is er overleg gevoerd voor afstemming met direct leidinggevenden en de afdeling opleiding. De laatste stap is bekendmaking bij de medewerkers geweest (via het intranet). PAM Voor de introductie van de PAM is een langdurige voorbereiding voorafgegaan. Vooral het vinden van een partner voor de uitvoering van de PAM heeft enige tijd in beslag genomen. In opdracht van Ambulancezorg Nederland heeft het Coronel Instituut te Amsterdam de Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor ontwikkeld. Deze keuring is speciaal afgestemd Hoofdstuk 15 - Kwaliteitsjaarverslag 2011 op ambulancemedewerkers. Er is goed gekeken naar functie-eisen en daaraan gekoppelde specifieke belastbaarheidseisen. De PAM wordt bij Kijlstra ingevoerd ter vervanging van het PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek). De PAM past in het beleid om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Langer doorwerken is noodzakelijk om het tekort aan arbeidskrachten aan te vullen. Werkgever en medewerker moeten samen aan de slag zodat de medewerker langer gezond en productief door kan werken. De PAM is een prima instrument om de gezondheid van medewerkers te monitoren. We hebben 2011 gebruikt voor een gedegen voorbereiding, in 2012 kunnen we los en wordt de PAM ingepland voor medewerkers die vrijwillig hun medewerking willen verlenen. 27

15 De ergocoaches Nieuwe partner verzuimbegeleiding De ergocoaches zijn medewerkers die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting. Bij Kijlstra wordt deze functie vervuld door een ambulanceverpleegkundige en een tweetal ambulancechauffeurs genaamd; Gijs Berends, Lolke Smid en Annelies de Boer. Het jaar 2011 bleek vooral het jaar van lopende zaken. Zo is er o.a. een plan opgesteld om toekomstige ergocoaches in te werken. Het toetsen van dit plan zit nog in de afrondende fase en zal nog enige ochtenden van 2012 in beslag nemen. Daarnaast is onderzoek gedaan naar glijzeilen/plankjes, waarna uiteindelijk een proef is gestart met een disposable glijzeil, en is gestart met een oriëntatie m.b.t. de ziekenhuizen in Friesland, omdat deze mogelijk tilliften aanschaffen. Jaarlijks wordt de professionele verzuimbegeleiding kritisch onder de loep genomen. We zijn in 2011 op zoek gegaan naar een nieuwe partner, omdat we niet meer tevreden waren over de dienstverlening van de arbodienst waarbij we aangesloten waren. We zijn verheugd om te kunnen melden dat we een samenwerking zijn aangegaan met De Friesland Zorgverzekeraar. Zij faciliteren niet alleen de PAM, maar we hebben ook een overeenkomst verzuimmanagement voor zowel Personenvervoer als voor de Ambulancegroep afgesloten. Kijlstra wil door middel van een goede verzuimbegeleiding het contact met de zieke medewerker onderhouden om op deze manier de medewerker bij de organisatie en het werk betrokken te houden. De drempel om na de ziekteperiode het werk weer te hervatten moet zo laag mogelijk blijven. Hierbij is een sleutelrol weggelegd voor de direct leidinggevende. In samenwerking met de verzuimcoach en de bedrijfsarts van De Friesland Zorgverzekeraar hopen we zieke medewerkers op een verantwoorde manier snel weer te kunnen re-integreren. De prioriteiten voor 2012 liggen met name op de aanschaf van nieuwe brancards, het volgen van de ontwikkelingen bij de ziekenhuizen (tilliften), scholing en het zoeken van een ergocoach in cluster West bij Kijlstra. V.l.n.r. Gijs Beerends, Lolke Smid en Annelies de Boer V.l.n.r. Rudy Verwoert (directeur Kijlstra Personenvervoer), Froukje van der Schaar (accountmanager De Friesland Zorgverzekeraar), Margreet Schuil (hoofd P&O) en Sietze Kijlstra (directeur Kijlstra Ambulancegroep Fryslân). Hoofdstuk 5 - Kwaliteitsjaarverslag

16 Formatie overzichten Taxi Drachten Leeuwarder Taxi Centrale Aantal medewerkers (52 Fte) Aantal medewerkers (46 Fte) Fulltime 7 6 Fulltime Parttime Parttime Afroep Afroep 2 5 Aantal mannen Aantal mannen Aantal vrouwen Aantal vrouwen In dienst In dienst Uit dienst Uit dienst Ambulance Aantal medewerkers (140 Fte) Fulltime Parttime Afroep 9 4 Aantal mannen Aantal vrouwen Formatie overzichten Leeftijdsopbouw Ambulance man vrouw totaal < tot tot tot tot tot tot tot tot of > Verzuim * Gemiddeld verzuim% ambulance ,38% Gemiddeld verzuim% taxi Drachten 2011: 2,60% Gemiddeld verzuim% Leeuwarder Taxi Centrale: 5,05% Taxi man vrouw totaal < tot tot tot tot tot tot tot tot of > In dienst Uit dienst Dienstjaren Ambulance man vrouw totaal Taxi man vrouw totaal < < tot tot tot tot tot tot tot tot of > of > Het verzuimcijfer voor taxi Drachten zijn we trots op. We streven naar verzuimcijfers tussen de 2,5 en 3,5 procent. LTC laat gelukkig een lichte daling zien ten opzichte van vorig jaar. Het verzuimcijfer voor de ambulancetak is helaas hoog. Vorig jaar was dit nog een hele acceptabele 3,76%. Onze aandacht is er op gericht om dit verzuimpercentage naar beneden te brengen. Zo hebben we o.a. met De Friesland Zorgverzekeraar gesproken over welke aanvullende maatregelen we kunnen treffen om het verzuim te beperken. * De percentages zijn gebaseerd op absolute aantallen Hoofdstuk 5 - Kwaliteitsjaarverslag

17 5.2 Afdeling opleidingen Opleiden en leren binnen de ambulancezorg is constant nodig. Dit vraagt een grote eigen inzet en verantwoordelijkheid van de ambulancehulpverleners. De organisatie heeft een verantwoordelijkheid naar de ambulancehulpverleners voor wat betreft scholing. Landelijk protocol ambulancezorg De eerste versie van LPA7 is beoordeeld en getoetst aan de praktijk. Op basis van deze terugkoppeling is besloten een herziene versie uit te brengen. De herziene versie (LPA7.2) is geschikt en geldig totdat de achtste Inschrijving kwaliteitsregister V&VN Alle medewerkers zijn in 2011 collectief ingeschreven in het kwaliteitsregister. Dit register is overgegaan vanuit het Register Beroepsbeoefenaren Ambulancezorg (RBA). De ambulancechauffeur kan zich (nog) niet digitaal in dit register inschrijven. Om de ambulancechauffeurs de mogelijkheid te bieden om alles bij te houden wat zij aan deskundigheidsbevordering een alternatief om ook ingeschreven te kunnen worden. Het portfolio kan dan in het register worden overgezet. De individuele medewerkers kunnen in het kwaliteitsregister hun deskundigheidsbevordering bijhouden, dus zowel landelijke als regionale scholing en alle andere deskundigheidsbevorderende activiteiten opvoeren. versie van het LPA beschikbaar zal zijn. De herzieningen in het landelijk protocol ambulancezorg zijn onder de aandacht gebracht middels een e-learn module van Trainbox. Het aantal regionale wijzigingen is ten opzichte van voorgaande jaren enorm teruggebracht. doen heeft het V&VN (Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) een Individueel Portfolio ontwikkeld. Door gebruik te maken van het Individueel Portfolio kan de ambulancechauffeur laten zien dat hij zijn deskundigheid op peil houdt. Voor de ambulancechauffeurs wordt overigens gezocht naar Kijlstra Ambulancegroep Fryslân is door de accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister geaccrediteerd voor alle bij- en nascholingen voor de duur van 3 jaar. Afdeling opleidingen ziet het als een uitdaging om de medewerkers de gelegenheid te geven om de benodigde punten te behalen. Wiebe Hendriksma (Regionaal Opleidings Coördinator) Hiervoor wordt op jaarbasis dan ook een aantal regionale scholingsdagen georganiseerd. Het doel van deze scholing is om de verworven competenties uit de trainingssituatie aan te wenden in de werksituatie. De ambulancehulpverleners hebben echter een eigen verantwoordelijkheid om hun competenties te behouden. Er zal dan ook steeds meer een verschuiving gaan plaatsvinden naar een meer vraaggestuurde scholing in plaats van de huidige situatie. Waarin scholing product gestuurd is. Een voorbeeld hiervan is het kwaliteitsregister, waarin zelfstandig bijhouden van de individuele scholingsstatus wordt gevraagd. Voor afdeling opleidingen was het jaar 2011 een druk opleidingsjaar en we zijn in 2012 met vol enthousiasme begonnen! Hoofdstuk 5 - Kwaliteitsjaarverslag

18 Opleiding Offi cier van Dienst Geneeskundig Uw horizon verbreden, vaardigheden ontwikkelen en uw inzicht vergroten in crisisbeheersing en multidisciplinaire incidentbestrijding. In 2011 hebben er drie medewerkers de nieuwe landelijke opleiding Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G ) met goed gevolg afgesloten. De nieuwe opleiding OvD-G combineert pittige theoretische lessen met het beoefenen van praktische vaardigheden. De opleiding sluit aan op die van ambulanceverpleegkundige en is gericht op het aanleren van competenties als besluitvaardigheid, operationeel management en overtuigingskracht. Dit betreft een opleiding van 10 dagen en is de eerste opleiding op het gebied van de GHOR die is georganiseerd vanuit de GHOR Academie i.o. van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV). Formatie-uitbreiding afdeling opleidingen Een OvD-G is bij rampen en ongevallen verantwoordelijk voor de aansturing van de operationele geneeskundige eenheden. Samen met de brandweer en politie verzorgt hij de multidisciplinaire aansturing van de verschillende hulpverleningsdiensten. Chauffeurs dokterswacht geschoold Dit jaar hebben we de scholing verzorgd voor de chauffeurs Dokterswacht Friesland. De chauffeurs zijn primair in functie als chauffeur voor de huisarts. In voorkomende situaties moeten ze echter de huisarts kunnen assisteren bij medische handelingen. In 4 blokken van 5 dagdelen werden de ruim 30 chauffeurs getraind in dit assisteren. Dit liep uiteen van het assisteren bij katheteriseren tot klaarmaken van medicatie. Ook kwamen diverse levensreddende handelingen naar voren, met als groot onderdeel de basale hartmassage en het gebruik van de AED. Alle chauffeurs hebben de scholing afgerond met een theoretische en een praktische toetsing. Iedereen heeft deze toetsing met glans doorstaan! De afdeling opleidingen heeft formatie-uitbreiding gekregen om een aantal vernieuwingen te realiseren. Een concreet voorbeeld hiervan is de uitbreiding van docenten en ondersteuning van de afdeling opleidingen. Twee belangrijke taken zijn het opzetten van competentiegericht onderwijs en het bouwen van een elektronische leeromgeving (elo). Een elektronische leeromgeving is het inzetten van online middelen om de kennis van de ambulancehulpverleners te optimaliseren. Competentie Gericht Onderwijs kenmerkt zich door een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten binnen een contextrijke V.l.n.r. Ronald Ars, Harm Roemeling en Anita Hendriksma omgeving. De contextrijke omgeving zien we als de door een mix toe te passen van diverse leer- en werk- beroepspraktijk. De omgeving waarin dit plaats vindt vormen (bijvoorbeeld elo), die een beroep doen op de is veilig en het onderwijs zal zich blijven ontwikkelen verschillende leerstijlen van de medewerkers. Hoofdstuk 5 - Kwaliteitsjaarverslag

19 Overzicht opleidingen 2011 Initiele opleiding gestart 2011: Ambulanceverpleegkundige 2 personen Regionale nascholing (vervolg): Ambulance chauffeur 4 personen Facultatieve trauma 8 personen Initiele opleiding geslaagd in 2011: Ambulanceverpleegkundige Ambulance chauffeur 3 personen 3 personen Facultatieve cardiologie Baantraining rapid responder Waddentraining BLS/AED scholing (2x per jaar) 23 personen 6 personen 5 personen 8 personen Landelijke nascholing GHOR: Cursus PHTLS 2 daagse AVP PHTLS 2 daagse ACH Profcheck AVP Profcheck MAG ACH Profcheck VVT ACH Refresher PHTLS AVP Refresher PHTLS ACH Werkbegeleiding cursus A3VM Gevolgd door 4 personen 2 personen 20 personen 13 personen 9 personen 8 personen 5 personen 2 personen 13 personen ETS instructeur XVR instructeur OvD-G opleiding ETS/XVR eilanden Multidisciplinaire oefening COPI themadagen Waddex Personenvervoer: 3 personen 4 personen 3 personen 5 personen 20 personen 8 personen 2 personen Landelijke scholing BSD 1 Landelijk scholing BSD 2 Cursus kwaliteitsregister V&VN 126 personen 126 personen 2 personen TX Keur (bedrijfsspecifieke cursus) EHBO (herhalingscursus) EHBO (basiscursus) 161 personen 125 personen 36 personen Regionale nascholing: Taxileraar Medisch assisteren en agressietraining 1 persoon 31 personen Regionale voorjaarsscholing (reg1) 133 personen De Frisse Wind (reg 2) 121 personen AutoPulse (reg3) 119 personen Brandweeroefening 136 personen Facultatieve scholing klinisch redeneren 55 personen Facultatieve kinderdag 8 personen Hoofdstuk 5 - Kwaliteitsjaarverslag

20 6. Management van middelen Om een groot deel van onze middelen te managen heeft Kijlstra Ambulancegroep Fryslân de Materialen Advies Commissie (MAC) opgericht. De medewerkers van de commessie hebben de primaire taak zorg te dragen voor aanschaf en implementatie van nieuwe en gewijzigde materialen ten behoeve van de inventaris van een ambulance. In de commissie zijn alle clusters en diverse werkvelden vertegenwoordigd (team-leider, opleiding, inkoop, ambulancechauffeur en verpleegkundige). De MAC streeft naar uniformiteit van materialen en middelen. Verbetervoorstellen met betrekking tot wijzigingen of nieuwe materialen komen, volgens een ingediend verbetervoorstel, uiteindelijk bij de MAC terecht. Deze commissie doet vervolgens marktonderzoek naar de betreffende materialen (Denk daarbij aan kwaliteit van materiaal, kostenaspect, noodzaak, wetgeving en/of protocollen). plaatsvindt. Voor sommige materialen wordt ook het advies van de MMA gevraagd. Op deze manier zorgt de MAC ervoor dat kwalitatief goede, uniforme en betaalbare materialen beschikbaar zijn voor elke ambulancehulpverlening. Aanschaf van de Corpuls3: Het afgelopen jaar was de ZOLL- monitor/defibrillator bij Kijlstra Ambulancegroep Fryslân aan vervanging toe. Na een periode van uitgebreid testen en vergelijken kwam de Corpuls3 als winnaar uit de bus. Deze monitor bleek te voldoen aan al onze vooraf gestelde wensen en eisen en is volgens ons klaar voor de toekomst. Het voordeel van deze monitor ten opzichte van de anderen is dat het toestel modulair is opgebouwd en nieuwe innovatieve opties makkelijk kunnen worden toegevoegd. Er is ook goed nagedacht over de ergonomie, wat weer voordeel oplevert voor de gebruiker. Denk daarbij aan het totaalgewicht en de deelbaarheid in drie los van elkaar te koppelen modules en het werken met een ingebouwde accu per losse module die samenwerken in plaats van één losse batterij zoals voorheen. Verder kan er bij dit toestel datacommunicatie plaatsvinden zodat het versturen van een ECG naar desbetreffende ketenpartners mogelijk is (bijvoorbeeld naar de interventiecardioloog van het MCL). Halverwege het jaar is deze nieuwe monitor in gebruik genomen en inmiddels niet meer weg te denken uit onze ambulances. Daarnaast is het een groot voordeel voor onze ketenpartners dat onze collega ambulancedienst Ambulancezorg Fryslân tevens heeft gekozen om deze monitor aan te schaffen. Dit betekent dat in de nabije toekomst in heel Friesland gewerkt wordt met één type monitor. Kortom, de Corpuls3 is zijn tijd ver vooruit, zodat we goed zijn voorbereid op de toekomst en dus kwalitatief goede zorg kunnen blijven leveren. De MAC komt in principe zes keer per jaar bijeen. In deze vergaderingen worden onderling afspraken gemaakt over wie welke taak uitvoert. Zo zal bijvoorbeeld de inkoper meestal degene zijn die onderzoek doet naar de prijs terwijl de vertegenwoordiger van de afdeling opleidingen zich bezighoudt met de implementatie. Daarnaast wordt er direct gekeken naar de plaats waar het nieuwe materiaal in de ambulance komt te liggen. De antwoorden op al deze vragen worden vervolgens teruggekoppeld door de voorzitter naar de teamleiders, waar uiteindelijk besluitvorming Theunis Doornbos (Voorzitter MAC) Geënsceneerde foto Hoofdstuk 6 - Kwaliteitsjaarverslag

14 april 2012 24 mei 2 012 Kwaliteits 2012

14 april 2012 24 mei 2 012 Kwaliteits 2012 2 14 april 201 24 mei 2012 Kwaliteits 2012 Alle locaties Locatie Ameland Metslawier Adressenlijst Locatie Ameland Ballumerweg 38 9163 GB Nes Locatie Dokkum Birdaarderstraatweg 80F 9101 PK Dokkum Locatie

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Ambulancechauffeur i.o.

Ambulancechauffeur i.o. Voor alle standplaatsen van Ambulance Amsterdam zijn wij voor de opleiding van 1 november 2015 op zoek naar kandidaten voor de functie van: Ambulancechauffeur i.o. Arbeidsduur: 36 uur per week Functie-inhoud:

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Voorwoord 3

Voorwoord. Inhoudsopgave. Voorwoord 3 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 3 bagage etc. Op deze kleine dingen richten wij als bedrijf onze aandacht. Leeuwarder Taxi Centrale Marshallweg 12-14 8912 AC Leeuwarden Locatie Ameland Ballumerweg 38

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot

Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot Competentie- en beroepsgerichte aanpak bij: RA V Brabant Midden West - Noord 14-4-2015 1 ADVIES ASSISTENTIE & TRAINING Jan van Grinsven Wilbert van Beersum 14-4-2015

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz)

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) Partijen: De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN calamiteit, time-out, capaciteitsbeperking Auteur: Opdrachtgever: Werkgroep meldingen beschikbaarheid ziekenhuizen ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Stafmedewerker opleiden

Stafmedewerker opleiden Wij zijn op zoek naar een: Stafmedewerker opleiden Arbeidsduur: Functie-inhoud: Arbeidsvoorwaardenkader: Functie-indeling: Contract: 32-36 uur per week maakt deel uit van de afdeling Zorgkwaliteit, HBO

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Toekomstbestendige Spoedzorg Friese Waddeneilanden

Toekomstbestendige Spoedzorg Friese Waddeneilanden Toekomstbestendige Spoedzorg Friese Waddeneilanden Versie: Definitief Datum: 14 januari 2008 Opsteller: Jaap Hatenboer Inleiding Aan de spoedzorg op de Friese Waddeneilanden worden dezelfde kwalitatieve

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

/// Help ons beter helpen.

/// Help ons beter helpen. /// Help ons beter helpen. Als je 112 belt In het verkeer Bij zorgverlening ////////////////////////////////////////////////////////////// /// de mensen van de ambulance /// de mensen van de ambulance

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 JBZ: 100,000 m2 op gebouwd naar menselijke maat met verschillende gebouwen gekoppeld door een boulevard. Veel groen, glas en ontspanning: healing

Nadere informatie

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg.

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg. jaar bericht 2010 2010 Voorwoord Zorg kan altijd beter. Zorg moet beter. Wij stellen als samenleving terecht hoge eisen aan het gezondheidszorg systeem. UMCG Ambulancezorg heeft haar organisatie gespiegeld

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 8 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Wijziging terugbetaling lening BON Eind 2011 hebben de drie noordelijke Veiligheidsregio s gezamenlijk de liquiditeitspositie

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Uw medewerkers aantoonbaar bekwaam: Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Hazelwood Sanatorium, Louisville (USA), rond 1930. Voor het leveren van veilige zorg is kennis van de juiste toepassing

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

Ambulanceverpleegkundige i.o.

Ambulanceverpleegkundige i.o. Voor alle standplaatsen van Ambulance Amsterdam zijn wij voor de opleiding per 1 mei 2015 op zoek naar kandidaten voor de functie van: Ambulanceverpleegkundige i.o. Arbeidsduur: Functie-inhoud: Arbeidsvoorwaardenkader:

Nadere informatie

Er ligt een visie/onderwijsmethodiek ten grondslag aan de uitwerking van de opleiding

Er ligt een visie/onderwijsmethodiek ten grondslag aan de uitwerking van de opleiding VERSLAG WORKSHOP CZO ERKENNINGSAANVRAAG OPLEIDERS RAV S INFORMATIEBIJEENKOMST CZO-TRAJECT Tijd Plaats Inleider Verslag : Donderdag 14 juni 2012, 13.00 15.00 uur : Academie voor Ambulancezorg, Harderwijk

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

OTO plan CBRN Noord-Nederland

OTO plan CBRN Noord-Nederland OTO plan CBRN Noord-Nederland Aan: Projectteam CBRN preparatie Noord-Nederland Van: Marc Ruijten, Martin Eggens Versie: 2.5, definitief Datum: 10 maart 2011 Betreft: OTO plan CBRN 1 Opbouw van het OTO

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Verzuim als team te lijf

Verzuim als team te lijf 18 Unieke multidisciplinaire samenwerking richt zich op pas bevallen politieagentes Verzuim als team te lijf Tekst: Ard Agteresch beeld: Jeroen van Kooten Bij de aanpak van verzuim bieden standaardprocedures

Nadere informatie

Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland

Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland Wat heeft dat met elkaar te maken? Soms lijkt een maat regel die geno - men wordt lastig te begrijpen in relatie tot

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

24 uur Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân

24 uur Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân 24 uur Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.00 uur - De meldkamer Noord Nederland 5 2.00 uur - De OvD-G

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

/// de. De mensen van de. ambulance. Landelijke publiekscampagne

/// de. De mensen van de. ambulance. Landelijke publiekscampagne Landelijke publiekscampagne /// de mensen van de ambulance Op maandag 25 november kwam een groep meldkamercentralisten ambulancezorg, ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs bij elkaar in Utrecht. Doel

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening 1. Doelstelling Preshospitale zorgverlening, die acuut van aard kan zijn, wordt in dit protocol gedefinieerd als zorg, die om reden van

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Commissie Samenleving Het college van burgemeester en wethouders Onderwerp:

Commissie Samenleving Het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Keuzenota Aan: Commissie Samenleving Van: Het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Leerlingenvervoer inkopen door de gemeente of de inwoner (ouder) Portefeuillehouder: Wethouder L. Verspuij

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

A2Campus; de eerste stap naar online leren

A2Campus; de eerste stap naar online leren A2Campus; de eerste stap naar online leren Wie zijn wij Waarom A2? Het is een klein bedrijf, de lijnen zijn kort. Er wordt snel gehandeld. En we wilden een eenvoudig, maar functioneel systeem. Hermine,

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 3 2. Looptijd en evaluatie 3 3. Motto 3 4. Visie 3 5. Missie 3 6. Doelstellingen 4 6.1 strategie

Nadere informatie

Jaarverslag. RAV Gooi en Vechtstreek

Jaarverslag. RAV Gooi en Vechtstreek Jaarverslag RAV Gooi en Vechtstreek 2016 Samenwerking Als er één thema is dat als een rode draad door het afgelopen jaar liep dan is het samenwerking. Samenwerking tussen collega s op de ambulance en met

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl. Portfolio voor Verpleegkundigen Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.1106,RBJ Inleiding Waarom een portfolio? (Her)Registratie in het BIG-register

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie